Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg"

Transkript

1 Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka okt 2015

2 MÅNDAG 26 OKTOBER kl Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans lärare åk 1-9 Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi. Han har skrivit böcker: Betyg men på vad? och Vad krävs nu?. Hösten 2012 gavs två böcker ut: Betygssättning en handbok och Prov och arbetsuppgifter en handbok skrivna av bl.a. Per Måhl. Per har också medverkat i utredningen Tydliga mål i grundskolan Under arbetade han som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskningar av betygssättning på gymnasiet. Under föreläsningen kommenteras pedagogiska planeringar. Hur kan planeringar som är anpassade till Skolverkets All- männa råd se ut? Vilken information ska elever få? Hur kan den elevinformationen se ut? Rättssäkra och likvärdiga betyg förutsätter valida examinationsuppgifter. Vad menas med validitet? Hur kan valida examinationsuppgifter se ut? Vad är skillnaden mellan bedömningsmatriser och kunskapsmatriser? Vilka funktioner har respektive typ av matris? Hur kan en bedömningsmatris till en arbetsuppgift se ut? Hur kan ett prov se ut och rättas? 2. Språkutvecklande förhållningssätt och tidsenliga verktyg för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter Målgrupp: förskoleklass-åk 5 Johanna Kristensson, leg logoped och verksamhetsutvecklare på Resurscentrum Kärnhuset, Halmstad och Oribi, Lund. Johanna driver bloggen Logopeden i skolan med fokus på språkutveckling, dyslexi och tidsenliga alternativa verktyg och har skrivit boken Språk och digitala verktyg i förskolan erhöll hon Tal- & Språkpriset. Johanna Kristensson föreläser om vikten av ett språkmedvetet förhållningssätt, förebyggande arbete och tidiga insatser för en god språk-, läs- och skrivutveckling. Detta för att få med alla elever på tåget. Ca 20 % av alla elever befinner sig i någon form av språk-, läs- och skrivsvårighet som påverkar deras möjligheter till måluppfyllelse och full delaktighet i vårt demokratiska samhälle. Trots att många av dessa elever ofta identifieras så tidigt som i förskolan är det ändå samma elever som går ut åk 9 utan godkända betyg. Vad kan vi göra för att ge dessa elever rätt stöttning från början? I föreläsningen får du en basteori kring språkutveckling, läs-och skrivsvårigheter och dyslexi. Du får också flera praktiska exempel på hur du som lärare kan stötta dina elever med hjälp av olika tidsenliga digitala verktyg och appar för lärplatta. 3. Barns inlärning och pedagogens betydelse Målgrupp: förskola Elisabeth Carlén Alfredsson har lång erfarenhet av arbete som förskollärare, förskolechef, utbildare och föreläsare. Hon är utbildad i Barns motoriska och perceptuella utveckling vid Svenska Institutet för Neurofysiologisk Psykologi. Arbetar idag som konsult, utbildare, föreläsare, förskolechefscoach och även med arbetslagsutbildning. Ny forskning visar att under förskoletiden grundläggs viktiga baskunskaper inför skolstarten. Om barn inte får rätta grunder kan det bli problem i skolan och barnet får lära om. Elisabeth omsätter aktuell forskning om hjärnan och pedagogiken, i det praktiska arbetet med barnen. På förskolan gör man många bra saker med barnen men saknar ofta forskning om varför vissa aktiviteter är viktiga för barnen. Den här föreläsningen kommer att lära dig att sätta ord på ditt arbete med barnen och varför du på förskolan har Världens viktigaste jobb. Hur kan vi stötta barns inlärning med hjälp av ny forskning om hjärnan och inom pedagogiken? Vilka är de viktigaste baskunskaperna inför skolstarten? Vilka lekar är viktigare än andra för läs och skrivinlärningen? Hur kan vi arbeta med leken utifrån förskolans läroplan och modern forskning? Varför är jag som pedagog viktig för barns inlärning och lärande? Hur kan vi, utifrån vetenskaplig grund, informera föräldrar om förskolans viktiga arbete?

3 4. Teknik och Naturvetenskap för förskoleklass Målgrupp: förskoleklass Carina Brage är grundskollärare, författare och certifierad coach och arbetar med lärarfortbildningar i de naturorienterade ämnena, matematik och teknik. Utsedd till årets alumn vid Linköpings Universitet 2012 för sitt sätt att arbeta med det handgripliga och lustfyllda lärandet.carina är författare till två böcker: Att lära teknik ute samt Naturvetenskap och teknik på förskolan med utemiljön som inspiration. Teknik och de naturorienterade ämnena främst kemi och fysik kan ibland upplevas som svåra och lite krångliga men det ska vi ändra på! Föreläsningen ger dig inspiration till att jobba med dessa ämnen och att se möjligheterna och enkelheten. Vi utgår från Lgr11 och tar hjälp av förskolans läroplan för en naturlig övergång. Deltagarna får tips och idéer för ett lärande inom no/teknik för hälsa, lärande och kreativitet. Dessa ämnen är lustfyllda och roliga. De naturorienterade ämnena och teknik ska kännas i hela kroppen - för ett hållbart lärande. MÅNDAG 26 OKTOBER kl Konflikthantering Målgrupp: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning Sofia Norberg är civilingenjören som började arbeta med känslor. Författare till tre böcker, bl.a. Makt, känslor och ledarskap i klassrummet. Ju mer vi vet om oss själva, desto större möjlighet får vi att kunna hantera våra egna konflikter och hjälpa eleverna att hantera sina. Vi är hjälpta av att kunna tolka, respektera och hantera våra egna och andras känslor. Är det arg jag är nu? Kanske snarare sårad? Hur ser du på det som sker mellan oss egentligen? Jag skulle vilja att du förstod... Hur kan man undvika förlåt som manipulationsmetod: Jag sa ju förlåt?? Utifrån denna kunskap förhindrar vi några konflikter och ser till att de som uppstår blir så konstruktiva som möjligt. Föreläsning blandar teori och verktyg för att du ska få med dig maximalt tillbaka till din vardag. 6. Att leda barn och ungdomar med svaga funktioner för impulskontroll Målgrupp: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning Lasse Lindsjö är leg. psykolog med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med beteendeproblematik. Föreläsningen kommer att handla om de barn och ungdomar som har störst svårigheter att anpassa sig till och samspela med andra. Innehållet kommer att kretsa kring bristande impulskontroll och koncentrationssvårigheter. Konstruktiva pedagogiska strategier för att utveckla barn och ungdomar med stora svårigheter beskrivs. 7. Framgångsrik läsutveckling för alla barn oavsett förutsättningar - strategier att ta till i undervisningen som möter alla elevers behov. Marie Trapp är förstelärare med ansvar för att handleda och inspirera andra pedagoger i framförallt läs -och skrivinlärning. Hon är 1-7 lärare med påbörjad speciallärarutbildning och ingår i ett arbetslag kring elever i åk 1 och 2 på Släbro skola i Nyköping. Marie medverkar i projektet En läsande klass där hon tillsammans med Elisabeth Pettersson skrivit studiehandledningen i hur man kan undervisa i läsförståelse i årskurs tilldelades hon Svenska Akademiens svensklärarpris för att hon stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Språket är vårt främsta tankeverktyg. Utan ett fungerande språk är det svårt att inhämta kunskap, bearbeta den och kommunicera det man lärt. Målgrupp: förskoleklass-år 3 Kärnan i en språkinriktad undervisning handlar om hög elevaktivitet, att ge utrymme för diskussion, utgå från elevernas förkunskaper och ge rikligt med strategier för att läsa och skriva inom olika texttyper i olika ämnen. Att lyfta språket i alla ämnen och ge eleverna stödstrukturer är en viktig utgångspunkt för Marie. Hon visar hur man kan få in läs- och skrivstrategier som en naturlig del i undervisningen. Hur hon steg för steg leder alla elever till att bli goda läsare med ett lustfyllt förhållande till olika typer av texter genom en strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier.

4 8. Matematik i särskolans skolformer ökad kunskap med lust och fantasi! Målgrupp: särskola Berit Bergius och Lena Trygg, har lärarbakgrund i grundskolan och arbetar sedan många år med kompetensutveckling för lärare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. De har utarbetat det material inom Matematiklyftet som riktar sig till lärare i särskolans skolformer. Som lärare i särskolans skolformer möter du elever med stor spännvidd i kognitiva förutsättningar, erfarenheter och åldrar. Matematikdidaktisk forskning visar att dessa elever inte lär på annat sätt, men att de behöver mer tid och mer varierade erfarenheter. Ta del av en föreläsning där förväntningar på elevers möjligheter att lära lyfts fram och diskuteras, liksom utmaningarna att organisera och utforma undervisning som ger stöd för att eleverna ska ta ytterligare steg i sitt lärande. Hur kan undervisningen bevara, utmana och stärka elevers nyfikenhet, lust och fantasi? Vilken är språkets roll? Hur kan elevers dokumentation fungera som underlag för diskussion, reflektion och utveckling? Praktiska exempel på lektionsaktiviteter från de aktuella kursplanernas centrala innehåll. TISDAG 27 OKTOBER kl Barn som utmanar Målgrupp: lärare, förskollärare, speciallärare/ specialpedagoger, personal inom elevhälsan Britt-Inger Olsson är specialpedagog och har specialpedagogisk påbyggnad inom tal, språk och kommunikation, läroboksförfattare samt handledare för pedagoger och chefer. Barns psykiska hälsa en utmaning för förskolan och skolan. Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa. Föreläsningen handlar om hur olika beteendemönster kommer till uttryck i gruppen. Vad innebär enligt aktuell forskning ADHD, autism. trots, och oro hos barn? Hur visar sig ADHD/ADD, trotsbeteende, oro i förskoleoch undervisningsgruppen och i samspelet med kamrater? Hur påverkas utveckling och lärande av impulsivitet och psykisk ohälsa? Hur påverkar stress barns anknytning och den växande hjärnan? Hur utvecklar vi samspel och lekgrupper i förskolan? Hur kan jag som pedagog hjälpa barn att hantera affekter? Hur kan vi utveckla ett förhållningssätt i förskolan/skolan som påverkar barnen positivt? Hur tillämpar vi kognitiv metodik för att bryta negativa mönster? Vad händer med mig som pedagog när jag utsätts för frustrationer och negativa känslor? 10. Matematikundervisningens blockerande misstag - något som dramatiskt påverkar elevernas matematikutveckling Målgrupp: grundskola Per-Olof Bentley är Fil. Dr i matematikdidaktik och docent vid Göteborgs universitet. Han har lett TIMSS projektet och gjort djupanalyser av elevernas kunskaper. Christine Bentley är lågstadielärare och Fil. Dr i språkdidaktik samt lärare engelska och franska. Det har visat sig att orsaker bakom misstag kan ha en blockerande effekt på elevers fortsatta matematikutveckling. För att misstagen skall kunna upphöra måste dess orsaker lokaliseras och åtgärdas. En elev i årskurs tre klarade inte att addera. En vanlig medicin är att träna mer. Men orsaken var att talet 11 inte fanns i elevens talrad. Om man tog hänsyn till detta kunde eleven addera korrekt. Eleven ifråga hade övat en halv termin mer än sina kamrater på att addera utan resultat. När orsaken blev klarlagd var eleven på spåret inom en vecka. Orsaken blockerade hennes utveckling. I nian skulle elever lära sig räta linjens ekvation. Det gick inte, hur läraren än förklarade. Det handlade inte om att eleverna inte förstod vad läraren sa. Något blockerade förståelsen. Orsaken stod att finna i hur eleverna uppfattade variablerna x och y. Eleverna trodde att de representerade var och en ett speciellt okänt tal. När eleverna fick klart för sig att de var generella talbeteckningar och stod för flera tal samtidigt så förstod eleverna. En kommentar som läraren fick var varför sa du inte det med en gång. Det finns ca tjugo kända orsaker som kan blockera elevers matematikutveckling från samtliga årskurser i grundskolan. På föreläsningen kommer vi att presentera ett antal av dessa samt ge konkreta exempel.

5 11. Metoder i läsförståelse. Vilken är bäst? Målgrupp: grundskola, grundsärskola och gymnasium Monica Reichenberg med mångårig erfarenhet som lärare, har varit professor i literacy vid Umeå universitet och är nu professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik i Göteborg Monica kommer utifrån sin forskning göra jämförelser mellan olika modeller för strukturerad undervisning i läsförståelse. TISDAG 27 OKTOBER kl Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med nyanlända för en maximal utveckling hos varje individ Tiia Ojala arbetar som förstelärare på en grundskola i Södertälje. Hennes uppdrag som förstelärare är att undervisa nyanlända i åk 5-9 samt organisera verksamheten för dem på skolan. Tiia Ojala har tidigare skrivit läromedel för alfabetiseringsundervisning, skriver även läromedel för nyanlända barn tilldelades hon Årets debutantpris för unga läromedelsförfattare. Att lära sig ett skolspråk tar 5-8 år för en nyanländ elev. För att effektivisera tiden och möjliggöra en snabbare utveckling, både språkligt och innehållsmässigt, krävs att läraren fokuserar på språket i alla ämnen. Tiia Ojala visar hur man kan arbeta med nyanlända för att förbättra skriftlig och muntlig produktion och hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Hon ger också konkreta råd och tips. Målgrupp: lärare för nyanlända på grundskolan åk 4-9 eller språkintroduktion Vad utmärker framgångsrik undervisning för nyanlända? Hur arbetar man språk- och kunskapsutvecklande? Hur kan undervisningen ge redskap till varje nyanländ för att möjliggöra utveckling både med det talade och skrivna språket? Hur kan läraren stötta nyanlända på bästa sätt i sin undervisning? Hur kan undervisningen utmana nyanlända kognitivt? Hur kan man arbeta med genrepedagogikens cirkelmodell? 13. När vi släpper kontrollen Målgrupp: lärare samt övriga intresserade Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, föreläsare och författare samt före detta dataspelsmissbrukare. Patrik är aktuell med sin bok När vi släpper kontrollen en praktisk handbok till föräldrar som har barn som brottas med dataspelsmissbruk. En föreläsning om dataspelsmissbruk. Hur kan du som lärare hjälpa föräldrar med barn som är hemmasittare och bara vill spela dataspel? En föreläsning till dig som är lärare och som vill lära dig mer om dataspelsmissbruk. Ni kommer att få konkreta tips & verktyg för att kunna hantera denna problematik inom er roll som lärare. En dataspelare som tillbringar många timmar varje dag i sin virtuella värld, slutar att duscha, äter ofta skräpmat, förlorar sitt jobb eller hoppar av skolan. Dataspelsmissbruk leder till negativa konsekvenser precis som alla andra missbruk. Definition: Hur ser problemet ut, vilka är i riskzonen, statistik. Vad händer i hjärnan, vilka spel är mer beroendeframkallande? Identifiera: Vilka är varningssignalerna för dataspelsmissbruk? Sociala, fysiska & mentala konsekvenser, vilka? Agera: hur skall du som lärare agera när du ser varningssignaler? Hantera: Hur går du vidare med någon som har dataspelsmissbruk? 14. All you need is love Målgrupp: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning Atle Johansen är en inspirerande talare som med sin energi, humor och kompetens skapar en vi-tillsammans-känsla. Som Atle själv säger jobbar jag faktiskt med det jag peppar andra med...som terapeut och livscoach. Det kan hända att Atle framför budskap som förändrar ditt liv. I korta drag kommer Atle på denna mycket inspirerande föreläsning att prata om varför det är så viktigt att älska livet och vara lite kär i sig själv. Alla vill vara framgångsrika i vardagen, på jobbet som pedagog men framför allt som förälder. Den arbetsplatsen som har en vision att öka kärleken på jobbet kommer att skapa lyckliga medarbetare! Det blir en föreläsning med mycket passion, mycket engagemang och stor ödmjukhet!

6 Information Datum Måndag och tisdag oktober 2015 Tid Kl Plats Hotel Scandic Opalen och Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg. Vilken lokal som gäller för ditt seminarium meddelas ca två veckor innan Inspirationsdagarna. Pris 450 kr per seminarium, exkl. moms, inkl. fika Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag och avgiften faktureras i efterhand. Biljett kan överlåtas till kollega. Anmälan Boka via För gruppbokning över 10 personer kontakta Sista anmälningsdag Torsdag 24 september. Boka tidigt för garanterad plats. Först till kvarn gäller. Kontaktperson Lislott Lundahl, Inspirationsdagarna arrangeras av

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer