Alla vinner på bättre konkurrens INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla vinner på bättre konkurrens INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET"

Transkript

1 Alla vinner på bättre konkurrens INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1

2 2 Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

3 Innehåll Vi stärker konkurrensen 4 Karteller leder till sämre konkurrens 6 Starka företag får inte missbruka sin makt 10 Företagskoncentrationer kan sätta konkurrensen ur spel 14 Stat och kommun får inte slå undan benen på privata företag 18 Välfärd för över 600 miljarder kronor varje år 23 Samarbete över gränserna ger resultat 27 Bra konkurrenskultur bygger välfärd 30 3

4 Vi stärker konkurrensen Bra konkurrens spelar en avgörande roll för dynamik och tillväxt i den svenska ekonomin och är därför en förutsättning för välfärd. Fungerande konkurrens främjar en effektiv produktion och resursfördelning. Konkurrens bidrar också till att öppna marknader, gynnar etablering av nya företag och utveckling av innovativa produkter. Den effektiva konkurrensen leder till lägre priser för konsumenter och andra köpare. Det innebär också en ökad service och större valfrihet samt möjligheter för konsumenter att påverka utbudet av varor, tjänster och andra nyttigheter. Om konkurrensen skadas drabbar det medborgarna och konsumenterna ekonomiskt. Konkurrensreglerna bygger på erfarenheten att vissa konkurrensbegränsande beteenden är skadliga och därför ska vara förbjudna. De nuvarande konkur rensreglerna har utformats med EU-rätten som förebild. En fungerande konkurrens kräver en effektiv konkurrenstillsyn för att kontrollera att reglerna följs. 4

5 I Sverige är det Konkurrensverket som har till uppgift att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Konkurrensverket tillämpar konkurrenslagstiftningen och upphandlingslagstiftningen, föreslår ändringar av offentliga regler som hämmar konkurrensen, verkar för konkurrens i offentlig sektor samt främjar ett konkurrensinriktat synsätt i såväl privat som offentlig verksamhet genom opinionsbildning och information. I denna skrift beskriver vi Konkurrensverkets arbete och tar upp konkreta exempel från vår tillsynsverksamhet. Vi hoppas skriften ökar förståelsen för syftet med tillsynen och de regler som skyddar konkurrensen. 5

6 Karteller leder till sämre konkurrens När konkurrerande företag samordnar sig om till exempel priser, rabatter eller andra affärsvillkor hämmas konkurrensen på marknaden. Att utreda och lagföra karteller har hög prioritet hos Konkurrensverket. Utan konkurrens från andra företag behöver de inte pressa priserna, utvecklas eller bli effektivare. Företagen har ju redan en garanti att konkurrenterna i kartellen inte sänker priserna eller ändrar villkoren. Dessutom kan företag som ingår i en kartell vidta åtgärder som innebär att nya företag får svårigheter att komma in på marknaden. Drivkraften att utvecklas för att hitta nya sätt att locka till sig kunder försvinner där det finns karteller. Det är konsumenterna och kunderna som får betala genom högre priser, sämre kvalitet, minskad effektivitet och trögare innovation. Men också de företag som ingår i karteller kan vara förlorare på sikt eftersom viljan att utveckla nya produkter och processer blir svagare. Anbudskarteller är den typ av kartell som oftast utreds av Konkurrensverket. I en anbudskartell kan företagen till exempel komma överens om vilken leverantör som ska vinna en upphandling, och till vilket pris. På det viset kan prisnivåerna i upphandlingen hamna högt över vad som annars hade varit rimligt. Beställarna riskerar att få betala överpriser, och om det är kommuner eller staten som luras så får skattebetalarna stå för notan. 6

7 För att säkra bevis för lagöverträdelser kan Konkurrensverket begära in handlingar från företag, hålla förhör, och göra oanmälda besök, så kallade gryningsräder, hos företag. Efter utredning kan Konkurrensverket lämna in en stämningsansökan till domstol med krav på böter på maximalt tio procent av företagets omsättning. Ledande personer i företag kan dömas till näringsförbud. Konkurrensverket kan också åläggande företag att ändra i sitt beteende. Ett sådant åläggande kan kombineras med vite. Karteller är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. De skadar konkurrensen, konsumenterna och samhällsekonomin. Företag som deltagit i en kartell kan drabbas av höga böter. 7

8 Kartell mellan Sveriges två största bussresearrangörer Konkurrensverket lämnade in en stämningsansökan mot Sveriges två största bussresearrangörer Ölvemarks och Scandorama för att de har gjort sig skyldiga till otillåtet prissamarbete. Stockholms tingsrätt gick, i sin dom från 2012, på Konkurrensverkets linje. Företagen hade kommit överens om priser på paketresor med buss. De hade också beslutat sig för att begränsa utbudet av researrangemang och att dela upp marknaden mellan sig. Denna typ av överenskommelser mellan konkurrenter leder ofta till att konsumenterna drabbas av högre priser och sämre produktutbud. Tingsrätten konstaterade att bussbolagen var varandras närmaste konkurrenter, och bolagen dömdes att betala böter på drygt elva miljoner kronor. 8

9 Anbudskartell mellan Telia Sonera och Goth Net Telia Sonera och Göteborg Energi Goth Net har stämts av Konkurrensverket för att ha bildat en anbudskartell inför en upphandling av Göteborgs Stad år När Göteborgs Stad upphandlade datakommunikationstjänster kom Goth Net och Telia Sonera överens om att Telia Sonera inte skulle lämna anbud i upphandlingen. Detta trots att företagen var viktiga konkurrenter på samma marknad. Goth Net lämnade däremot in anbud och vann upphandlingen. Därefter tecknade Goth Net kontrakt med Telia Sonera som exklusiv underleverantör. Enligt Konkurrensverket utgör överenskommelsen mellan Telia Sonera och Goth Net en otillåten anbudskartell som strider mot konkurrensreglerna. Anbudskarteller undergräver konkurrensen i upphandlingar och leder till att skattepengarna inte används på bästa sätt. Ärendet väntar (hösten 2015) på avgörande i domstol. 9

10 Starka företag får inte missbruka sin makt Ju större och mer dominerade ett företag är, desto större ansvar har det att visa hänsyn och inte missbruka sin maktposition. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning syftar till att hindra att starka aktörer missbrukar sin position för att sätta konkurrensen ur spel. Detta förbud gör att Konkurrensverket kan ingripa mot dominerande företag som exempelvis tillämpar underprissättning för att tvinga bort små konkurrenter från marknaden. Eller om någon aktör utan saklig grund vägrar leverera varor som är avgörande för andra företags verksamhet. Missbruk av dominerande ställning kan skada konkurrensen, och därmed även konsumenterna. Ett missbruk innebär att det dominerande företaget, genom andra metoder än sådana som hör till normal konkurrens, agerar på ett sätt som sätter konkurrensen ur spel. Det kan röra sig om leveransvägran, lojalitetsskapande rabatter eller exklusivavtal. 10 Dessa metoder kan vara oproblematiska och till och med konkurrensfrämjande när de används av mindre företag. Men under vissa marknadsförhållanden kan de utestänga konkurrenter och skada konkurrensen när de tillämpas av ett företag som är dominerande. En av Konkurrensverkets viktigaste uppgifter är att bevaka att de företag som sedan länge har marknadsmakt inte skadar den framväxande konkurrensen genom att hindra utveckling, innovation eller effektivisering. Ofta rör det sig om företag som tidigare skyddats av statliga monopol och regleringar.

11 Genom att ingripa kraftfullt mot överträdelser av missbruksförbudet vill Konkurrensverket avskräcka andra företag från missbruk av dominerande ställning. Hindrande av lågpriskonkurrens Konkurrensverket stämde i december 2014 Swedish Match för missbruk av dominerande ställning med krav på cirka 38 miljoner kronor i böter. Swedish Match har en dominerande ställning som kommer från det gamla tobaksmonopolet. Konkurrensverket ansåg att Swedish Match hade missbrukat den dominerande ställningen och skadat konkurrensen på snusmarknaden när de införde stränga regler för sina snuskylar i syfte att motverka prispressen från lågprissnus. Swedish Matchs agerande har enligt Konkurrensverket inte utgjort en normal affärsåtgärd, utan har bidragit till mindre priskonkurrens och sämre förutsättningar för konkurrenter att expandera och träda in på marknaden. Ärendet väntar (hösten 2015) på avgörande i domstol. 11

12 12 Utestängning av konkurrerande börs De nationella börsmonopolen i Europa var länge skyddade från konkurrens, men konkurrensutsattes på allvar i och med nya EU-regler år I Sverige etablerade sig 2009 en ny handelsplattform, Burgundy, på marknaden för att utmana Stockholmsbörsen och Nasdaq OMX. I takt med att den helt datoriserade börshandeln blev allt mer tidskänslig, och betydelsen av snabb handel ökade, blev det allt viktigare för handlare och marknadsplatser att ställa sina datorer i direkt anslutning till varandra. Nasdaq OMX utövade påtryckningar mot en datorhallsleverantör för att hindra att Burgundy fick tillträde till den datorhall där de viktigaste kundernas handelsdatorer stod. Detta försämrade Burgundys konkurrenskraft. Konkurrensverket ansåg att påtryckningarna utgjorde ett missbruk av dominerande ställning och lämnade 2015 in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Nasdaq OMX ska betala 31 miljoner kronor i böter. Att missbruka sin marknadsmakt genom att stänga ute en ny aktör från att kunna agera på en marknad är enligt Konkurrensverket ett mycket allvarligt brott mot konkurrensreglerna. Ärendet väntar (hösten 2015) på avgörande i domstol.

13 Telia Sonera stängde ute konkurrenter Telia Sonera, som tidigare hade monopol på telemarknaden, dömdes 2013 för att ha missbrukat sin dominerande ställning. I samband med teknikskiftet från uppringt internet till den så kallade ADSL-tekniken i början på 2000-talet utnyttjade Telia Sonera sin kontroll över kopparnätet, som var ett arv från monopoltiden. Tjänsterna prissattes på ett sådant sätt att konkurrerande operatörer utestängdes och missgynnades. Telia Sonera dömdes att betala böter på 35 miljoner kronor till staten. Konkurrenter har krävt Telia Sonera på omfattande skadestånd. 13

14 Företagskoncentrationer kan sätta konkurrensen ur spel Med företagskoncentrationer menas förändringar av kontrollen över företag. Det handlar om förvärv av företag eller del av företag, fusioner och bildandet av vissa gemensamma företag (så kallade joint ventures). De allra flesta koncentrationer är oproblematiska från konkurrenssynpunkt. Men i vissa fall kan företagskoncentrationer leda till att konkurrensen begränsas eller helt sätts ur spel. Det kan bero på att företag blir väldigt stora och dominerande i förhållande till sina konkurrenter. När företag blivit så stora att de inte längre kan, eller behöver, tävla mot andra företag ökar utrymmet för vinstmaximering samtidigt som incitamentet till forskning och utveckling minskar. Detta innebär nackdelar för konsumenterna i form av höjda priser, minskat utbud eller sämre kvalitet på varor och tjänster. Reglerna om kontroll av företagskoncentrationer är till för att hindra att skadlig marknadsmakt skapas. 14

15 Konkurrensverket utreder ett stort antal företagskoncentrationer och ingriper när en affär bedöms leda till allvarliga konkurrensproblem. Om en koncentration riskerar att leda till kraftiga försämringar av konkurrensen kan Konkurrensverket väcka talan i domstol om förbud mot koncentrationen. Om domstolen anser att koncentrationen visserligen medför konkurrensproblem, men ändå inte ska förbjudas, kan den ålägga företagen att vidta vissa åtgärder innan affären godkänns. På så sätt kan konkurrensproblemen undanröjas utan att strukturomvandlingen hindras. Det finns också möjligheter för företagen i en koncentration att själva göra åtaganden för att undanröja negativa effekter på konkurrensen och få koncentrationen godkänd av Konkurrensverket. 15

16 Mäklaraffären som stoppades När den största fastighetsmäklarkedjan i landet, Fastighetsbyrån, var på väg att få samma ägare som den näst största, Svensk Fastighetsförmedling, ville Konkurrensverket stoppa affären. Koncentrationen skulle, om den hade genomförts, lett till att Swedbank, som äger Fastighetsbyrån, fått makt över cirka 40 procent av förmedlingsuppdragen i landet, och blivit ensam aktör på ett stort antal orter. Konkurrensverket tog år 2014 ärendet till Stockholms tingsrätt för att få ett förbud mot affären. Domstolen gick på Konkurrensverkets linje. Swedbank valde att överklaga, men innan Marknadsdomstolen fattade beslut drogs affären tillbaka. Det ledde till att det även i fortsättningen finns ett oförändrat antal mäklare att välja mellan. Detta är särskilt viktigt på många lokala marknader. Hade affären genomförts hade konkurrensen försämrats på fastighetsmäklarmarknaden i väldigt många kommuner. Lennart Hagberg, VD på HusmanHagberg, uttalade sig efter domen: Vi på HusmanHagberg anser att Konkurrensverkets granskning av affären mellan Swedbank Franchise och Svensk Fastighetsförmedling varit positiv för hela branschen och välkomnar domen. Nu undviks en osund konkurrenssituation på bostadsmarknaden där konsumenten hade blivit en stor förlorare utan valfrihet på en marknad med en dominerande aktör. 16

17 Arlas köp av Milko Arla Foods och Milko anmälde år 2011 att de planerade att gå samman. Parterna hävdade att det var fråga om ett så kallat räddningsförvärv eftersom Milkos finanser var dåliga och företaget riskerade att helt försvinna från marknaden. Konkurrensverket ansåg att förvärvet skulle få påtagligt negativa konkurrenseffekter på ett antal produktmarknader, bland annat konsumtionsmjölk och grädde. Parterna åtog sig då att se till att Milkos mejerianläggning i Grådö (Hedemora) samt vissa av Milkos varumärken såldes till en annan aktör än Arla. Konkurrensverket gjorde därefter bedömningen att förvärvet inte skulle leda till en sämre konkurrensstruktur, och godkände affären. Grådömejeri som köpte anläggningen tillhandahöll lågprismjölk vilket medförde att konsumenter fick ett billigare alternativ. Grådöanläggningen köptes sedan av KF. 17

18 Stat och kommun får inte slå undan benen på privata företag Det förekommer att kommuner, landsting eller staten bedriver verksamhet som konkurrerar med privata företag. Det kan handla om väldigt skiftande aktiviteter som till exempel anläggningsverksamhet, uthyrning av bussar, drift av hotell och restauranger eller bredbandsnät. I konkurrenslagen finns sedan flera år en bestämmelse som förbjuder kommuner, landsting och staten att bedriva säljverksamhet som påverkar konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Det kan till exempel handla om prissättning av varor eller tjänster som inte sker på affärsmässig och konkurrensneutral grund. Kommuner, landsting och staten har helt andra förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet jämfört med privata företag. Till exempel kan en kommun inte gå i konkurs, och underskott kan täckas av en mycket stark ägare. Bestämmelsen i konkurrenslagen syftar till att undanröja konkurrenskonflikter vid mötet mellan den offentliga och den privata sektorns företagsverksamhet. Därmed ökar möjligheterna att arbeta efter principen om konkurrens på lika villkor. Den offentliga aktören får inte skada drivkrafterna till effektiv konkurrens på marknaden. Bestämmelsen ska förhindra sådana skador och därigenom höja konkurrenstrycket. 18

19 Förbudet för kommuner, landsting och staten att konkurrera på ett otillbörligt sätt med privata företag syftar till att skapa klara och tydliga spelregler för alla aktörer på marknaden både privata och offentliga. Att via subventioner slå undan benen på privat fungerande verksamhet är inte en uppgift för det allmänna. Konkurrensverket ger därför hög prioritet åt tips som rör denna typ av överträdelser. Lagen är i denna del framåtblickande. Avsikten är inte att straffa och döma ut böter för det som redan har skett. Avsikten är att undanröja och förbjuda verksamheter så att de inte stör konkurrensen i framtiden. 19

20 Kommunalt bolag får inte hyra ut bussar Det kommunala bussbolaget Skelleftebuss drev beställningstrafik med buss. Detta skedde i direkt konkurrens med andra bussföretag. Konkurrensverket utredde frågan och gick 2011 till domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt gick på Konkurrensverkets linje. Tingsrätten förbjöd Skelleftebuss att begränsa konkurrensen genom att driva beställningstrafik med buss där andra än kommunen var beställare. Tingsrätten förbjöd verksamheten eftersom sådan trafik innebar att privata företag fick svårt att växa eller träda in på marknaden. Efter domen har nya privata aktörer kunnat etablera sig på marknaden. Björn Larsson, vd för Arctic Bus AB, uttalade sig efter att Skelleftebuss upphört med beställningstrafik: Sedan Skelleftebuss upphörde med beställningstrafiken har Arctic märkt en ökad efterfrågan. Bolaget har redan investerat i fyra nya bussar. 20

21 Casino Cosmopol Statliga Casino Cosmopol i Sundsvall drog nytta av sin monopolställning på spelmarknaden för att locka kunder till restaurangverksamheten. De låga restaurangpriserna som kasinot höll drabbade andra restauranger i området. Som en följd av att Konkurrensverket startade en utredning åtog sig Svenska Spel, som äger Casino Cosmopol, att genomföra en rad åtgärder för att minska risken för att verksamheten vid kasinot skulle snedvrida konkurrensen gentemot privata restauranger och nöjesarrangörer. Svenska spel minskade bland annat sin marknadsföring, gjorde en tydligare uppdelning av kostnaderna för spel- respektive restaurangverksamheten och ändrade i utbudet av underhållning. Eftersom konkurrensproblemen upphörde kunde Konkurrensverket 2014 avsluta utredningen, och det blev ingen domstolsprocess. 21

22 Visste du att... Regeln som förbjuder konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet infördes Sedan dess har Konkurrensverket fått in ungefär 460 tips och förfrågningar kring olika typer av offentliga verksamheter. Sex ärenden har hittills tagits till domstol. Drygt 20 ärenden har skrivits av efter att Konkurrensverket inlett utredningen eftersom den offentliga aktören ändrat sitt tillvägagångssätt och konkurrensproblemet därmed undanröjts. 22

23 Välfärd för över 600 miljarder kronor varje år Det finns regler för hur offentliga inköp ska gå till. Avsikten med reglerna är att garantera den fria rörligheten inom EU och att konkurrensen upprätthålls när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Detta är viktigt för att se till att det är den bästa affären som görs att våra skattepengar används på bästa sätt. Varje år köper staten, kommunerna och landstingen varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Våra gemensamma pengar går till välfärd av olika slag. Skolor och järnvägar, sjukvård och miljöinsatser. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. I tillsynsarbetet ligger fokus främst på otillåtna direktupphandlingar, men även andra överträdelser granskas. 23

24 Konkurrensverket kan ansöka om att en förvaltningsdomstol ska döma ut böter vid otillåtna direktupphandlingar. Maximalt kan böterna uppgå till tio miljoner kronor. Konkurrensverket vill genom sin tillsyn bidra till en bättre fungerande upphandlingsmarknad. Det är viktigt att upphandlingsreglerna följs och att skattemedlen används på bästa sätt. I tillsynsarbetet kan Konkurrensverket påtala felaktigheter i enskilda fall och skapa vägledning kring hur bestämmelserna ska tillämpas. Enligt en undersökning som gjordes 2015 har nio av tio upphandlande myndigheter som dömts att betala böter också gjort förändringar i sina rutiner eller i sin organisation. Detta för att undvika att det blir fler felaktiga upphandlingar. 24

25 Översyn i Mönsterås ledde till sänkta kostnader Mönsterås kommun hade under en längre tid låtit bli att annonsera sina köp av gräsklippning, spol- och slamsugarbeten samt gatusopning. Tjänsterna utfördes av samma leverantör. Konkurrensverket menade att köpen utgjorde otillåtna direktupphandlingar. Genom att låta bli att annonsera upphandlingarna fick konkurrenter inte kännedom om dem, och kunde alltså inte lämna anbud. Efter ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket år 2014 bestämde sig kommunen för att göra en översyn av sina upphandlingar. Genom att ansluta sig till en inköpscentral fick kommunen bättre kontroll över sina avtal och uppskattade att kostnaderna för tjänsterna skulle minska med tio procent. Thomas Nilsson, chef för Tekniska förvaltningen i Mönsterås kommun, berättar om tillsynsprocessen: I dialog med Konkurrensverkets handläggare har vi kommit till flera viktiga insikter som lett till nya, förbättrade upphandlingsprocesser och rutiner. 25

26 Möjlighet till sanktion verkar förebyggande I ett ärende som rörde ansökan om böter vände sig Täby kommun självmant till Konkurrensverket 2013 och informerade om att de ingått två muntliga avtal med en leverantör utan att annonsera dessa. Avtalen träffades i samband med om- och nybyggnationen av Täby centrum. De två avtalen hade ett totalt kontraktsvärde på cirka 140 miljoner kronor. Konkurrensverket ansåg att de två avtalen utgjorde otillåtna direktupphandlingar och ansökte om böter. Konkurrensverket krävde lägre avgift än normalt eftersom kommunen självmant anmälde att den gjort de otillåtna direktupphandlingarna. Ansökan resulterade i att kommunen dömdes av domstolen att betala fem miljoner kronor i böter. Efter Konkurrensverkets ansökan har kommunen vidtagit åtgärder som exempelvis utökad uppföljning av projekt, förbättrad internkontroll, vidareutvecklade interna rutiner samt förstärkt kompetens vid entreprenadupphandlingar. 26 Visste du att... Från början av 2014 till mitten av 2015 har Konkurrensverket lämnat in 30 ansökningar om böter till domstol. Det totala värdet för de kontrakt som ansökningarna avser är cirka 608 miljoner kronor. Konkurrensverket fattade också 31 andra tillsynsbeslut, utan krav på böter, under samma tidsperiod.

27 Samarbete över gränserna ger resultat Som medlem i EU följer Sverige de gemensamma regler som finns på konkurrensområdet och för offentlig upphandling. Svensk lagstiftning på dessa områden ska bidra till att främja integrationen mellan medlemsstaterna. I Sverige tillämpas svensk konkurrenslag och EU:s konkurrenslagstiftning parallellt. Det finns också ett nära samarbete mellan de nationella konkurrensmyndigheterna samt mellan konkurrensmyndigheterna och Europeiska kommissionen. Företag agerar över gränserna, och då måste även myndigheter kunna göra det. Europeiska kommissionen arbetar på motsvarande sätt som de nationella konkurrensmyndigheterna med utredningar och med att ta ärenden till beslut och domstol. Karteller, missbruksärenden och koncentrationsprövningar som rör flera medlemsländer och större marknader utreds ofta av kommissionen. 27

28 28 Konkurrensverket kan hjälpa andra konkurrensmyndigheter eller kommissionen och bland annat genomföra så kallade gryningsräder i Sverige. Gryningsräder innebär oanmälda besök av konkurrensmyndigheter hos misstänkta företag, då myndigheterna samlar in information att användas som bevis.

29 Misstänkt kartell mellan stora lastbilstillverkare Kommissionen har under 2014 delgivit ett antal stora och medelstora lastbilstillverkare misstanke om delaktighet i en kartell i strid med EU:s konkurrensregler. Kommissionen befarar att vissa producenter av tunga och medeltunga lastbilar kan ha samordnat sin prissättning inom EU. Att kommissionen har riktat en misstanke mot tillverkarna betyder inte att ett slutligt beslut om överträdelse har fattats. Konkurrensverket har bistått kommissionen i utredningen genom att vid gryningsräder hjälpa till att säkra bevis ute på de misstänkta företagen. Visste du att... Europeiska kommissionen har de senaste åren dömt ut 6,8 miljarder euro i böter i 28 kartellärenden. Bland de företag som kommissionen har fällt finns till exempel ABB, SKF, Nynäs, Trelleborg, Boliden, SAS, Siemens, Philips och Eon. Konkurrensverket bistår alltid kommissionen när den genomför räder i Sverige. 29

30 Bra konkurrenskultur bygger välfärd Konkurrensverket bidrar, tack vare sin tillsynsverksamhet, till en god konkurrenskultur genom att motverka att företag ingår i karteller, missbrukar sin dominerande ställning eller genomför vissa företagsförvärv. Konkurrensverket granskar också den offentliga sektorn så att offentliga aktörer inte slår ut privata företag genom otillbörlig konkurrens och så att medborgarna får ut det mesta möjliga av sina skattemedel genom konkurrensutsatta upphandlingar. En god konkurrens gynnar samhällsekonomin och konsumenterna och är en förutsättning för välfärd. Lagtillämpning och tillsyn visar hur lagar och regler ska tolkas. Genom att ta ärenden till domstol skapas praxis. Det ger värdefull vägledning till andra om hur de får agera inom de ramar som finns. Det förebyggande arbetet, att skapa förutsättningar för att företag och myndigheter inte överträder lagen, är viktigt. Ytterst är det konsumenterna och skattebetalarna som vinner på en fungerande konkurrens och att reglerna om offentlig upphandling följs. Läs mer På Konkurrensverkets webbplats finns mer information om vår verksamhet och om konkurrensoch upphandlingsreglerna. 30

31 Tipsa oss! För Konkurrensverket är det mycket angeläget att få reda på om företag, kommuner eller myndigheter inte följer konkurrens- och upphandlingsreglerna. Det kan handla om företag som samarbetar om priser eller delar upp marknader, om dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt. Det kan också handla om en offentlig aktör bedriver säljverksamhet som skadar konkurrensen. Vi är också intresserade av om kommuner, landsting eller andra myndigheter inte följer upphandlingsreglerna, till exempel genom att göra otillåtna direktupphandlingar. Postadress: Konkurrensverket, Stockholm Telefon: E-post: 31

32 32

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Vår vision Välfärd genom väl fungerande marknader Uppgifter»Lagtillämpning och

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverket tar gärna emot tips och förfrågningar Det är värdefullt för Konkurrensverket att få information om problem inom både konkurrens-

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon Konkurrensverket Malmö den 26 januari 2017 Johan Jonzon 1 Agenda: Allmänt om konkurrensverket KOS-reglerna Konkurrensverkets utvärdering av reglerna Prioriteringspolicy och vägen framåt Ytterligare vägledning

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Ärlighet ska löna sig Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Anbudskarteller leder till högre priser och sämre produktutbud.» Anbudskarteller skadar

Läs mer

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna 2009-10-28 1 (5) Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna Anförande av generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Runda bords-möte i Sundsvall den 28 oktober 2009. Arrangör: Konkurrensverket

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-09-28 1 (7) Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket vid konferens Entreprenadrisker inom bygg och anläggning,

Läs mer

Anförande av Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 20 april 2016 i Stockholm

Anförande av Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 20 april 2016 i Stockholm KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2016-04-04 1 (10) Konkurrensverkets prioriteringar för 2016 Anförande av Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 20 april 2016 i Stockholm Det talade ordet gäller Tack för möjligheten

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Gör rätt och slipp sanktioner

Gör rätt och slipp sanktioner KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2012-09-11 1 (9) Gör rätt och slipp sanktioner Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid primärkommunal revisionskonferens i Västerås den 11 september 2012

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar

Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-17 1 (7) Kartellbekämpning i försvarsupphandlingar Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Säkerhets Och FörsvarsFöretagens (SOFF), expertseminarium

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Utmanarrätt mm, förstudie

Utmanarrätt mm, förstudie Utmanarrätt mm, förstudie Halmstads kommun Maj 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2015:1 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat den

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Inledning

GWA ARTIKELSERIE. Inledning GWA ARTIKELSERIE Titel: Konkurrensverket attackerar påstådd konkurrensbegränsande säljverksamhet Rättsområde: konkurrensrätt, offentlig rätt Författare: Robert Moldén och Cecilia Hesslén Datum: 2011-09-14

Läs mer

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Oktober

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

Det talade ordet gäller.

Det talade ordet gäller. KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2015-04-22 1 (8) Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Konkurrensrättsforum den 22 april i Stockholm. Det talade ordet gäller. Tack för möjligheten att

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor 2016-11-10 1 (5) Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 10 november 2016 i Stockholm. Det talade ordet gäller

Läs mer

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken 2007-11-20 1 (5) Det talade ordet gäller Inledningsanförande av generaldirektör Claes Norgen vid Konkurrensverkets konferens Transparenslagen regler för bättre konkurrens den 20 november 2007 i Stockholm

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. September

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Konkurrens för effektiva företag och bra affärer

Konkurrens för effektiva företag och bra affärer KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2012-04-12 1 (9) Konkurrens för effektiva företag och bra affärer Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum 12 april 2012 i Stockholm.

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser.

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser. khoil, 6 OKONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1(5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Läs mer

Prioriterade konkurrensfrågor

Prioriterade konkurrensfrågor KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-04-07 1 (7) Prioriterade konkurrensfrågor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensrättsforum den 7 april 2011 i Stockholm. Det talade ordet

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-19 Dnr 590/2009 1 (6) NAI Svefa AB Box 3316 103 66 Stockholm Anmälan om konkurrensbegränsande säljverksamhet Skogsstyrelsens och Lantmäteriets konsultverksamhet

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet

REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-04-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 1.07 Till Näringsdepartementet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Tröskelvärden

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( )

Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer ( ) Undersökning bland Konkurrensverkets externa intressentgrupper 2008 Stig Holmer och May-Britt Bergström Projektnummer 1517737 (1517738-151772) Intressentmätning 2008 Sammanfattning av resultaten Konkurrensverket

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKELN I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012

Läs mer

KRIMINALVÅRDEN MANGLAR KONKURRENSEN

KRIMINALVÅRDEN MANGLAR KONKURRENSEN KRIMINALVÅRDEN MANGLAR KONKURRENSEN DEN 17 OKTOBER 2013 Kriminalvården manglar konkurrensen Genom att drastiskt sänka priser på marknaden för industritvätt skapar Kriminalvården en osund marknad som hotar

Läs mer

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras?

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Den nya kommunallagen Seminarium i Kommunernas hus 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist Kommunen och marknaden

Läs mer

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Växjömålet - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Såsom Profu tolkat Stockholms tingsrätts dom från 16:e november 2015 Bakgrund Växjö kommun har vid försäljning av

Läs mer

Konkurrens. Bättre marknader INSYN I EU POLITIKEN

Konkurrens. Bättre marknader INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Konkurrens Bättre marknader EU:s konkurrenspolitik garanterar att företagen konkurrerar på lika och rättvisa villkor på den inre marknaden. INNEHÅLL Varför behöver EU en konkurrenspolitik?

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2017-01-25 Dnr 45/2017 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Karolinska Universitetssjukhuset, 141

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 30 oktober 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Falu kommun 791 83 Falun MOTPART OCH KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015

Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2015-08-21 Admnr 134/2015 1 (6) Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2015 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN

PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN ELVA KONKRETA OMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS I ARBETET MED ATT FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FÖRETAG Företagen i besöksnäringen belastas

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2014-04-02 Dnr 217/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Chalmers tekniska högskola AB,

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer