BHP-regler. Svenska Brukshundklubben. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BHP-regler. Svenska Brukshundklubben. Innehåll 2002.01.01-2006.12.31"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubben BHP-regler Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Avdelning A- Spårarbete för BHP 1-3, BSL 1-3 och BSP 1 9 Avdelning B - Lydnad för BH-prov, BHP 1-3 och BSL Avdelning C - Skyddstjänst för BHP BSP 2 55 Svenska Brukshundklubben (SBK-förbundet) 2001

2 REGLER FÖR BRUKSHUNDPROV (BHP) INOM SBK ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Reglernas tillämplighet Dessa regler ska tillämpas vid officiella Brukshundprov inom Svenska Brukshundklubben. 2. Rätt att anordna prov m m Officiella Brukshundprov anordnas av lokalklubb eller rasklubb på uppdrag av förbundsstyrelsen (FS). Uppenbart åsidosättande av fastställda regler kan medföra att arrangör ej ges tillstånd att anordna prov under viss tid. 3. Ansökan om och kungörande av prov och tävlingar a) Ansökan Ansökan från lokalklubb inges till distriktet på tidpunkt som bestäms av distriktet. Distrikt fastställer årsvis sitt tävlingsprogram och insänder sammanställning till förbundskansliet senast den 15 juni året före. Rasklubb fastställer årsvis sitt tävlingsprogram och insänder sammanställning till förbundskansliet senast den 15 juni året före. b) Tillstånd Arrangör är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar erfordras för provets genomförande. Om utländsk domare och/eller figurant ska anlitas, ska namnuppgift på denna senast 6 månader före tävlingsdagen meddelas förbundskansliet, som via Svenska Kennelklubben (SKK) ansöker om tillstånd från domarens/figurantens hemland. Erhållet tillstånd ska finnas tillgängligt vid tävlingstillfället. c) Ändringar i tävlingsprogrammet Med hänsyn till gällande överenskommelse med Statens Naturvårdsverk får ändringar och tillägg i programmet ej förläggas till s k hundförbudstid (1 mars - 20 augusti). Under övrig tid av året gäller att beslut om ändringar i fastställt årsprogram fattas av FS och tillåts endast om synnerliga skäl föreligger. Ansökan om ändring och tillägg ska utförligt motiveras och av lokalklubb insändas till distriktet, som med till- eller avstyrkan vidarebefordrar ansökan till FS. Rasklubb ansöker direkt hos FS. Ändringar i programmet får ej göras förrän beslut meddelats från förbundskansliet. 1

3 Om planerat prov av någon anledning måste inställas ska ansökan göras hos distriktet/rasklubben som fattar beslut och omgående meddelar detta till förbundskansliet. d) Kungörande Prov kungörs genom FS' försorg i det fastställda tävlingsprogrammet. 4. Redovisning av prov För varje hund ska en sammanställning över uppnådda poäng i provets olika delar upprättas. På sammanställningen ska också framgå domarens bedömning av hundens karaktärsanlag (DSB) (gäller endast vid BHP). Sammanställningen ligger till grund för resultatlistan, vilken ska insändas till förbundskansliet i två ex (original + kopia) inom 8 dagar efter avslutade prov. Resultatlistan upprättas på godkänd blankett. Resultatlistan ska uppta samtliga i provet deltagande hundar. Resultat ska även införas i tävlingsbok e.d., i de fall organisationen i hundens hemland kräver detta (se anvisning sid. 8). 5. Klassindelning Klasserna är: - BeHörighetsprov (BH) - Brukshundprov klass 1 (BHP 1) - Brukshundprov klass 2 (BHP 2) - Brukshundprov klass 3 (BHP 3) - Brukshundprov-Spår/Lydnad klass 1 (BSL 1) - Brukshundprov-Spår/Lydnad klass 2 (BSL 2) - Brukshundprov-Spår/Lydnad klass 3 (BSL 3) - Brukshundprov-Spår klass 1 (BSP 1) - Brukshundprov-Spår klass 2 (BSP 2) 6. Villkor för deltagande a) Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född före kan ha norskt registreringsnummer. För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. b) Hund född efter ska vara ID-märkt, detta gäller även hund av ras för vilken SBK har avelsansvaret född efter c) Hund ska vara vaccinerad enligt SKK:s Tävlings- och Championatbestämmelser. d) För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i SBK, för förare bosatt utom Sverige medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation. e) Föraren ska under året uppnå lägst 12 års ålder. 2

4 f) Förare, bosatt i Sverige, får under en och samma tävlingssäsong (= kalenderår) representera endast en klubb i SBK. Undantag gäller dock för förare, vars medlemskap upphör under säsongen. Vid förnyelse av detta kan byte av klubb ske. g) För hund som uppnått 18 månaders ålder krävs genomgången mentalbeskrivning(mh). Detta gäller hund född efter (Med genomgången MH menas att denna är helt genomförd alt. avbrutits av beskrivaren). h) För deltagande i BH ska hunden ha uppnått 12 månaders ålder. i) För deltagande i BHP 1 erfordras dels att hunden godkänts i BH (gäller hund född efter ), dels att den uppnått 18 månaders ålder j) För deltagande i BHP 2 erfordras dels att hunden uppnått 19 månaders ålder, dels att den erhållit utbildningsbeteckningen BHP 1 (med 80 p i C) eller IPO 1 (med 80 p i C) och att minst 4 veckor förflutit sedan så skett alt. IPO 2. k) För deltagande i BHP 3 erfordras dels att hunden uppnått 20 månaders ålder, dels att den erhållit utbildningsbeteckningen BHP 2 (med 80 p i C) eller IPO 2 (med 80 p i C) och att minst 4 veckor förflutit sedan så skett alt. IPO 3. l) För deltagande i BHP 1-3 krävs licens utfärdad av SBK. För skyddsutbildad tjänstehund krävs ej licens, dock erfordras att myndighetens godkännande kan styrkas. m) För deltagande i BSL 1 erfordras att hunden uppnått 12 månaders ålder. n) För deltagande i BSL 2 erfordras dels att hunden uppnått 18 månaders ålder, dels att den erhållit utbildningsbeteckningen BHP 1, IPO 1 eller BSL 1 och att minst 4 veckor förflutit sedan så skett. o) För deltagande i BSL 3 erfordras dels att hunden uppnått 20 månaders ålder, dels att den erhållit utbildningsbeteckningen BHP 2, IPO 2 eller BSL 2 och att minst 4 veckor förflutit sedan så skett. p) För deltagande i BSP 1 ska hunden ha uppnått 16 månaders ålder. q) För deltagande i BSP 2 erfordras dels att hunden uppnått 20 månaders ålder, dels att den erhållit utbildningsbeteckningen BSP Hinder för deltagande I prov får ej delta: a) hund som har smittsam sjukdom eller ohyra, ej heller hund som under de tre senaste månaderna haft eller misstänks ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar b) hund som på grund av sjukdom eller skada icke utan fara för sin hälsa kan delta i provet, c) svans- och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s Tävlings- och Championatbestämmelser icke är utställningsberättigad, d) hund som utsatts för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se "Nationellt dopingreglemente för hund" - rekvireras från SKK) e) importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse, 3

5 f) dräktig tik senare än 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, samt får ej heller deltagande ske förrän 75 dagar efter valpning g) kryptorchid hund (gäller endast internationellt prov) samt h) hund, som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris, pga att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende. Med tydligt flyktbeteende menas då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. Förare får delta med två hundar vid samma prov. Förare/ägare till hund som deltar i prov får ej tjänstgöra som funktionär inom den klass vari hunden deltar. 8. Anmälan och avgifter Anmälningsavgiften bestäms av FS och består av en administrativ avgift (för arrangörens omkostnader) och en startavgift. Fördelningen bestäms då avgifterna fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften in. Skillnaden märks först vid eventuell återbetalning, då den administrativa delen inte återbetalas. Anmälningsavgifter och betalningsformer kungörs årligen i tävlingsprogrammet. Anmälan på av FS fastställd blankett och anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast tre veckor före provet. Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, dock avgör arrangören om efteranmälningar ska tas emot eller ej samt i vilken utsträckning. PM till deltagare eller återbudsbrev ska vara vederbörande tillhanda senast 14 dagar före provet. Startavgift återbetalas samtidigt med återbudsbrevet, om utlyst prov inställes eller då anmäld hund lottas bort. Startavgift återbetalas också vid bestyrkt hinder för deltagande av orsak, varöver anmälaren inte råder (bestyrks av veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom den egna klubben). För att avgift ska återbetalas måste dock återbud lämnas före provdagen samt ska bestyrkan av orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar efter provet. Återbetalning ska göras senast en månad efter provet. 9. Protest och besvär a) Den som deltagit i prov med hund och därvid anser sig ha tillfogats orätt, äger söka rättelse genom att avge protest till domaren. Härvid gäller: Protest får inte avse domslut utan endast tekniskt fel. Protest ska vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast en halvtimme efter det momenten slutförts i vederbörande klass. Avslagen protest ska skriftligen motiveras. b) Om klagande inte skulle låta sig nöja med domares domslut kan han besvära sig hos FS. Härvid gäller: Besvär ska skriftligen vara FS tillhanda senast en vecka efter det klagande fått del av domarens beslut. 10. Regler m m Det åligger arrangören att hålla dessa regler samt övriga anvisningar för Brukshundprov tillgängliga på provplatsen. 4

6 11. Maximering av antalet deltagare Arrangören bestämmer maximiantalet deltagare i provet. Maximeras antalet deltagare ska medlemmar i arrangerande klubb beredas tillfälle att delta före medlemmar från annan klubb. Om antalet anmälda deltagare ej uppgår till minst tre vid anmälningstidens utgång, äger arrangör rätt att inställa provet. 12. Kontroller Arrangör är skyldig att kontrollera - att hunden är ID-märkt (Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.) - att hunden genomgått mentalbeskrivning - att hund i BHP1 har godkänt BH-prov - att förare i BHP 1-3 innehar licens (eller motsvarande för tjänstehund) - att hunden är vaccinerad enligt gällande bestämmelser - att föraren har giltigt medlemskap. Tävlande, som ej kan uppvisa giltigt medlemskort ska erlägga en extra avgift om 10 kronor, vilken tillfaller arrangören. Det åligger sådan tävlande att inom tre dagar efter tävlingstillfället hos arrangören styrka sitt medlemskap. Sker inte detta, ska resultatet strykas. 13. Lottning om startordning Genom provledarens försorg ska lottning om startordning ske på provplatsen vid utlyst tidpunkt och i närvaro av de tävlande. Löptikar får delta, men ska gå sist. Vid flera löptikar ska deras inbördes startordning lottas. 14. Avstängning av hund a) Oacceptabelt beteende Hundar som under utställning, prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar ska avvisas från utställnings-/provområdet. b) Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov eller tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. Exempel på funktionär är: bestyrelse. kommissarie, tjänstgörande veterinär, proveller tävlingsledare, ringsekreterare samt figurant vid prov. c) Övrigt olämpligt uppträdande Hund som vid något tillfälle under provet uppträder olämpligt t.ex. förföljer vilt utesluts från vidare tävlan i provet. Sådant beslut fattas av domare i den klass hunden deltar samt införs på resultatlistan och domarprotokollet. Anmälan om 5

7 avstängning ska omgående insändas till förbundskansliet genom arrangörens försorg. FS äger rätt att avstänga hund för längre eller kortare tid 15. Betygsnivåer, placering, utbildningsbeteckningar etc För att en hund ska godkännas i BH måste den ha erhållit minst 42 poäng i del 1 och ha godkänts av domaren i del 2. För att en hund skall ha bestått ett prov (=betyget "Tillfredsställande") måste den: - i BHP minst uppnå totalpoängen 210, fördelat på: 70 poäng i del A, 70 poäng i del B och 70 poäng i del C, - i BSL minst uppnå totalpoängen 140, fördelat på 70 poäng i del A och 70 poäng i del B. - i BSP uppnå minst 70 poäng. Vid prov i BHP 1 måste en och samma domare döma alla tre delarna för att hunden skall kunna tilldelas totalbetyget "Tillfredsställande". Förhållandet mellan poäng och betyg: Max 300 poäng Max 200 poäng Max 100 poäng Betyg Förkortning poäng 0-70 poäng 0-35 poäng Otillräcklig U poäng poäng poäng Bristfällig M poäng poäng poäng Tillfredsställande B poäng poäng poäng God G poäng poäng poäng Mycket god SG poäng poäng poäng Utmärkt V Om en hund inte består provet i del A, B eller C kan den, oavsett hur många poäng den i övrigt uppnår, högst tilldelas totalbetyget "Bristfällig". Hundarna placeras i första hand efter betygsnivå, i andra hand efter totalpoäng. Vid likhet även här avgör i första hand poängen i avdelning C, i andra hand avdelning B. Vid lika poäng även här delas placeringen. Hund som erhållit minst betyget "Tillfredsställande" (B) ges utbildningsbeteckningen BHP 1, BHP 2, BHP 3, BSL 1, BSL 2, BSL 3, BSP 1 respektive BSP 2. Certifikat tilldelas vinnande hund/hundar under förutsättning att minst 270 p (SG) uppnåtts. Dessutom tilldelas annan än vinnande hund/hundar certifikat om: - dennes poängsumma uppgår till minst 286 p (V) - dennes poängsumma ej understiger segrarens med mer än 5 p (under förutsättning att SG uppnåtts) 16. Förares skyldigheter Förare är skyldig att väl känna och följa de regler och anvisningar som utfärdas för Brukshundprov samt de ytterligare anvisningar som meddelas av provledare och domare. Domarens anvisning förkortas i momentbeskrivningar etc DA. Det är förbjudet att aga hund under pågående prov. Munkorg får ej användas. Förare får ej avbryta prov utan domarens godkännande. Följer icke föraren dessa bestämmelser eller i övrigt uppträder olämpligt kan han/hon av domaren uteslutas från provet. 6

8 17. Hunds framförande a) Hunden ska ha samma förare i samtliga moment. b) Vid samtliga lydnadsmoment och i skyddsmomenten ska hund, om ej annat framgår av reglerna, framföras fritt vid sidan c) Tävlande får inte ta emot hjälp av utomstående. d) Godis eller hjälpmedel såsom boll, ring o dyl får ej användas från och med att hunden beträder appellplanen och till och med att denna lämnats. e) Med utgångsställning (US) menas att hunden sitter rakt vid förarens vänstra sida med högra skulderbladet i höjd med förarens knä. Föraren står rakt och med fötterna intill varandra. f) Hunden ska under hela provet bära halsband av typen strypkedja, vilken inte får vara försedd med taggar, hakar eller dylikt. 18. Funktionärer Varje avdelning ska bedömas av minst en domare, som ska vara auktoriserad. Om flera domare används för att döma samma avdelning gäller deras medelpoäng. Domarens totalpoäng och betygsnivå ska tillkännages, däremot får inte enskilda poängavdrag redovisas. Arrangören utser provledare som ansvarar för provets genomförande: planering, materiel, övriga funktionärer etc. Tjänstgörande figuranter ska vara auktoriserade. Vad gäller utländsk funktionär, se pkt Tillgänglighetsprov. b) Kontrollen av ID-märkning är en del av tillgänglighetsprovet. c) Hundar som inte klarar tillgänglighetsprovet utesluts från provet med resultatet "Tillgänglighetsprov underkänt". d) Den vidare bedömningen sker under hela provet. Visar hunden, även efter avklarat tillgänglighetsprov, under provets lopp mentala brister så kan domaren utesluta hunden från vidare deltagande. 20. Anvisning för ifyllande av tävlingsbok Under Bruksprov och tävlingar anges i kolumnen Grupp BHP och uppnådd totalpoäng anges i kolumnen Lkl för BHP1, Hkl för BHP2 och Ekl för BHP3. I kolumnen Godkänd ifylls utbildningsbeteckningen BHP1, BHP2 eller BHP3 om hunden nått minst 70 poäng i var och en av delarna A och B samt 80 poäng i del C (se nedan), annars sätts streck (-) i denna kolumn. Under Egna anteckningar längst bak i tävlingsboken ifylls: Datum Arrangör BHPx A:a B:b C:c T:t Betygsnivå där x = klass (1, 2 eller 3) a = poäng i avdelning A b = poäng i avdelning B 7

9 c = poäng i avdelning C t = totalpoäng betygsnivå = V, SG, G, B, M eller U Resultat från BSL resp BSP fylls i på liknande sätt. De ifyllda uppgifterna bestyrks på båda ställena genom domarens underskrift. 8

10 Enligt beslut av SBKs kongress skall reglerna för BHP ligga så nära den tyska grundtexten som möjligt. Följande text - vilken i sak inte skiljer sig från tidigare utgivna BHP-regler - gäller därför fr.o.m Hundarnas framförande Spårarbetet ska i BHP vara avslutat efter 20 min räknat från påsläppet, i BSP 1 efter 30 min och i BSP 2 efter 40 min. Kommandon är föreskrivna och ska ges klara och hörbara (utländska deltagare på sitt språk) Skulle föraren visa momenten i avdelning B i fel ordning, ska domaren bryta den felaktiga övningen och hänvisa till att det andra momentet skulle visas först. Inga poäng dras för detta. Provhopp under provet är inte tillåtna. Hunden får inte berömmas med foder. Det är förbjudet att låta hunden hålla apportbocken innan momentet. Leksaker får inte medföras på planen. Kroppssignaler från föraren är inte tillåtna och leder till poängavdrag. Avbrytande Hundar som föraren inte kontrollerar ska uteslutas från provet. Avdelningar som inte kan genomföras längre ska brytas, t.ex.: - Hunden jagar under spåret och föraren lyckas inte med att starta om hunden. - Hunden lämnar föraren eller planen och kommer inte ens på tredje inkallningen till föraren. - Hundar som inte släpper under skyddsmomenten (se avd C) Om föraren utesluts p g a hundens olydnad ska inga poäng noteras i protokollet i stället noteras: Bryts p g a olydnad. Avdelning A Spårarbete för BHP1, 2, 3 och BSP1 A: Krav Klass Spårläggare Spårets längd i steg ca Spårets ålder (minuter) Förledning lägges Antal sträckor BHP1 Föraren BHP2 Icke-fö BHP3 Icke-fö BSP1 Icke-fö min efter utl 7 BSP2 Icke-fö min före påsl 8 Klass Antal vinklar Antal föremål Poäng/ föremål 9 Kommando Ytterligare krav

11 BHP "Spår" Skiftande underlag möjligt BHP "Spår" Skiftande underlag möjligt BHP "Spår" Skiftande underlag möjligt BSP "Spår" Skiftande underlag, väg och förledningsspår BSP x3, 1x2 "Spår" Som BSP1, se regler för BSP2 30 min efter spårets utläggande i BSP1 och 30 min innan spåret ska utarbetas i BSP2 anvisar domaren en annan för hunden främmande person att lägga ett förledningsspår. Det ska korsa spåret tre gånger. Spår poängfördelning: Klass Påsläppet och sträcka 1 Vinkel 1 och sträcka 2 Vinkel 2 och sträcka 3 Vinkel 3 och sträcka 4 Vinkel 4 och sträcka 5 BHP BHP BHP BSP BSP Klass Vinkel 5 och sträcka 6 Vinkel 6 och sträcka 7 Vinkel 7 och sträcka 8 Poäng/föremål BHP BHP BHP / 7/ 6 BSP / 5/ 5/ 5 BSP x3, 1x2 1. Tänkbara underlag: Äng, åker, skog alla naturligt förekommande underlag. Synliga spår ska undvikas så långt som möjligt. 2. Föremål På ett spår måste olika föremål användas, färgen ska inte nämnvärt avvika från underlaget, storleken t o m plånboksstorlek. 10

12 Material: läder, konstläder, textil, trä I BHP2 och 3 ska spårläggaren få föremålen i god tid så att han kan bära dem på sig i minst 30 min. I BHP1 ska förarens egna föremål användas, beakta att även de ska bära mycket vittring. Föraren ska uppvisa föremålen för domaren innan utläggandet. B. Utläggande av spår Föraren ska visa föremålen för domaren innan spåret läggs. Endast de beskrivna bruksföremålen får användas. Domaren ska: - fastställa spårets sträckning - instruera spårläggaren Vid läggandet av spår i BHP2, 3 och BSP ska hundförarna inte vara närvarande. I BHP1 ska hunden vara utom synhåll. 1. Påsläpp Startpunkten markeras med en flagga som sticks ned i marken omedelbart till vänster om spåret och förblir där under hela spårarbetet. Spårläggaren dröjer vid starten (lätt trampande är tillåtet). Spårläggaren går den av domaren anvisade sträckningen i normal gångart, utan skrapande eller uppehåll. 2. Sträckor Sträckornas antal bestäms av resp. provklass. 3. Vinklar Vinklarna (ca 90 º) ska också utföras i normal gångart, varvid måste beaktas att hunden ska kunna fortsätta spåret på nästa sträcka utan avbrott. 4. Föremålens placering Föremålen ska läggas på (inte bredvid) spåret under oavbruten marsch. Efter placeringen av sista föremålet i spårets slut ska spårläggaren fortsätta ytterligare några steg rakt fram. Klass 1: Första föremålet enligt förarens val på första eller andra sträckans mitt, andra föremålet i slutet av spåret. Klass 2: Första föremålet på mitten av andra sträckan, andra föremålet i slutet av spåret. 11

13 Klass 3: Första föremålet tidigast efter 100 steg (ev på andra sträckan), andra föremålet på mitten av andra eller tredje sträckan, tredje föremålet islutet på spåret. BSP1: Första föremålet tidigast efter 250 steg (första eller andra sträckan), föremål två och tre på DA, fjärde föremålet i slutet på spåret. BSP2: Föremålen läggs på domarens anvisningar. C: Möjligheter för spårets utarbetande I spårarbetet finns tre olika framföringsmöjligheter: a) Halsband b) Spårsele c) Frisök Om a) halsband: Halsbandet ska blockeras på icke-stryp. Linan kan antingen föras över ryggen, längs sidan eller mellan fram- och/eller bakbenen. Om b) spårsele Följande spårselar är tillåtna: aa) Bröstsele bb) Böttger-sele Linan ska kopplas på det avsedda stället på selen utan förbindelse med halsbandet (undantaget Böttger-sele). Domaren ska vara observant så att Böttger-selens bröstremsspänne inte hamnar på hundens mjukdelar. Extra remmar är inte tillåtna. Spårlinan ska vara minst 10 meter. Domaren kan innan spåret kontrollera linans längd, halsbandet och spårselen. Flexikoppel är inte tillåtna. Om c) frisök Föraren ska hålla minst 10 meter avstånd till hunden. D: Utarbetande och bedömning av spåret Ordningsföljden i BHP2 och 3 och BSP lottas efter spårläggningen av domaren eller tävlingsledaren. Föraren anmäler sig med hunden i US. 12

14 Föraren uppger om hunden påvisar eller tar upp föremålen. Påsläpp Hunden ska föras lugnt till påsläppet, alla former av tvångspåverkan ska därvid undvikas. Påsläppet (även efter föremålen) måste ske bredvid hunden. Ett visst spelrum i linan måste tillåtas föraren. Hunden ska vid påsläppet intensivt och lugnt ta upp vittringen. Detta ska ske utan hjälper (så när som på kommandot Spår ) från föraren. Påsläppet är inte tidsbegränsat. Hunden ska efter att ha tagit upp vittringen börja spårarbetet på sitt sätt. Efter det fjärde misslyckade påsläppet avbryts spårarbetet. Ett nytt påsläpp under spårets vidare förlopp är inte tillåtet i någon av klasserna. Som nytt påsläpp räknas först då föraren tar in sin hund till sidan och i halsband eller förkortad lina släpper på den igen. I BSP1 kan hunden under de första 15 stegen släppas på en gång till (upp till 4 poäng avdrag). När hunden har tagit upp vittringen och följer denna, ska föraren vänta tills linan löpt ut, eller tills det erforderliga avståndet på 10 m har uppnåtts. Att följa efter tidigare anses som fel. Arbetet på spåret Hunden ska med låg näsa intensivt och jämnt följa spårets sträckning. Om spårarbetet är snabbt eller långsamt påverkar inte bedömningen, bara spåret utarbetas jämnt och övertygande. Spårlinan får hänga i en båge, eller släpa i marken, dock får det inte uppstå någon påfallande förkortning av avståndet mellan hund och förare. Vinklarna Vinklarna ska utarbetas säkert. Att hunden i en vinkel kontrollerar vittringen för att övertyga sig anses inte som fel om hunden inte lämnar spåret. Slag i vinklarna anses som fel. Efter utarbetandet av en vinkel ska hunden arbeta vidare i samma tempo. Påvisning och upptagande av föremål Påvisande av föremål ska ske tydligt, i spårriktningen och omedelbart intill föremålet. Något sned påvisning anses inte som fel, det gör däremot påvisande vid sidan eller om hunden vänder sig kraftigt mot föraren. Föremål som påvisas eller tas upp genom stora hjälper räknas som icke funna. Påvisande kan ske stående, sittande eller liggande (inte nödvändigtvis samma vid alla föremål). Det räknas som fel om hunden blandar upptagande och påvisande. Om hunden tar upp föremålet så kan den bli stående, sätta sig eller komma till föraren. Det anses som fel om hunden fortsätter med föremålet i munnen eller om det tas upp i liggande ställning. Om hunden apporterar föremålet så får föraren inte 13

15 gå hunden till mötes. Så snart hunden funnit ett föremål måste den utan påverkan från föraren genast ta upp eller tydligt påvisa. Att växla mellan upptagande och påvisning anses som fel. Föraren släpper linan och går genast fram till hunden. Funna föremål ska visas för domaren genom att föraren sträcker upp armen med föremålet! Då föraren går fram för att ta föremålet eller för att höja föremålet i luften måste han ställa sig bredvid sin hund. Hunden måste lugnt förbli i påvisande- eller upptagandeposition tills föraren med kort lina släpper på hunden på nytt. Påvisar en hund ett icke utlagt föremål, eller avbryter den spårarbetet genom att t ex lägga, sätta eller ställa sig, så anses detta som fel och bestraffas med poängavdrag. Arbetar hunden på förarens kommando på 10 m avstånd vidare så dras bara 2 poäng. Det anses då inte som felaktigt påvisande. Går däremot föraren fram till hunden så anses det som felaktigt påvisande och det dras 4 poäng. Avvikelser från spåret Om föraren hindrar hunden att lämna spåret så ges föraren DA att följa med hunden, föraren måste lyda denna. Spårarbetet avbryts om hunden lämnar spåret mer än en linlängd (10 m för den frispårande hunden) eller om föraren inte följer anvisningen att följa hunden. BSP förledningsspår Hunden får (med poängavdrag ) följa förledningsspåret upp till en linlängd. Om hunden lämnar spåret med mer än en linlängd (10 m för den frispårande hunden) så avbryts spårarbetet. Vilt Om hunden börjar förfölja uppdykande vilt under spårarbetet, så kan föraren med kommandot Plats försöka få kontroll över hunden. På DA ska spårarbetet fortsättas. Lyckas inte detta ska spårarbetet avbrytas. Beröm Enstaka uppmuntran och Spår -kommandon är tillåtna, med undantag för i vinklar och vid föremål. Avrapportering Efter avslutat spårarbete visas de hittade föremålen för domaren. Att leka med eller mata hunden efter sista föremålet och innan avrapportering är inte tillåtet. Avrapportering ska ske med hunden i US. 14

16 Bedömning För fel vid påsläppet, slarv, upprepade slag i vinklar, ihållande föraruppmuntran, inkorrekt upptagande eller påvisande eller släppande av föremålen dras upp till 4 poäng. För upprepade påsläpp, grovt slarv, spårning med övervägande hög näsa, rusningar, rastning, sorkjakt etc dras upp till 8 poäng. För icke funna föremål dras resp poäng av. E. Spårens utseende och bedömning Spåren kan även läggas spegelvänt (exempel) BHP1 och 2 Utseende: BHP1 och 2 - Spår 15

17 Bedömning: 27 p. X 10 p. Sträcka 1 inkluderar påsläppet Sträcka 2 inkluderar vinkel 1. Sträcka 3 inkluderar vinkel p. 27 p. 10 p. x 16

18 BHP3 Utseende: 17

19 Bedömning BHP3-spår: poängfördelning 100 poäng - 20 poäng för föremålen Resterande 80 poäng fördelas på 5 sträckor etc. 16 p. X 7 p. Sträcka 1 inkluderar påsläppet Sträcka 2 inkluderar vinkel 1 Sträcka 3 inkluderar vinkel 2 16 p. Sträcka 4 inkluderar vinkel 3 Sträcka 5 inkluderar vinkel 4 16 p. 16 p. x 7 p. 16 p. 18

20 BSP Utseende: Spårens utseende enligt BSP (Inte i rätt proportioner) 19

21 Bedömning BSP1- spår: poängfördelning 100 poäng - 20 poäng för föremålen resterande 80 poäng fördelas på de 7 sträckorna 12 p. 5 p. x 12 p. 11 p. 12 p. x 5 p. 5 p. x 11 p. 11 p. Sträcka 1 inkluderar påsläppet Sträcka 2 inkluderar vinkel 1 Sträcka 3 inkluderar vinkel 2 Sträcka 4 inkluderar vinkel 3 Sträcka 5 inkluderar vinkel 4 Sträcka 6 inkluderar vinkel 5 Sträcka 7 inkluderar vinkel 6 5 p. x 11 p. 20

22 Avdelning B Lydnad för BH-prov, BHP1-3 och BSL1-3 A: Krav Klass Linförighet Fritt följ Sitt under Plats med Ställande marsch inkallning Komm/Poäng Komm/Poäng Komm/Poäng Komm/Poäng Komm/Poäng BH del 1 "Fot" - 15 "Fot" - 15 "Fot","Sitt - 10 "Fot","Plats","Hit "/hundens namn, "Fot" BHP1 "Fot" - 15 "Fot" - 20 "Fot","Sitt - 10 BHP2 "Fot" - 10 "Fot" - 15 "Fot","Sitt - 5 BHP3 -- "Fot" - 10 "Fot","Sitt - 5 "Fot","Plats","Hit "/hundens namn, "Fot" -10 "Fot","Plats","Hit "/hundens namn, "Fot" -10 "Fot","Plats","Hit "/hundens namn, "Fot" "Fot","Stå", "Sitt" -5 Klass Stå under språngm. Apport Apport m hopp 1 m Apport m klättring 1,80 m Framåtsändande Platsliggning Komm/Poäng Komm/Poäng Komm/Poäng Komm/Poäng Komm/Poäng Komm/Poäng BH del "Plats", "Sitt" -10 BHP1 -- "Apport", "Loss","Fot" - 10 "Hopp", "Apport", "Loss", "Fot" "Fot","Framåt ", "Plats", "Sitt" - 10 "Plats", "Sitt" -10 BHP2 -- "Apport", "Loss","Fot" - 10 "Hopp", "Apport", "Loss", "Fot" -15 "Hopp", "Apport", "Loss", "Fot" -15 "Fot","Framåt ", "Plats", "Sitt" - 10 "Plats", "Sitt" -10 BHP3 "Fot", "Stå", "Hit"/ hundens namn, "Fot" -10 "Apport", "Loss","Fot" - 10 "Hopp", "Apport", "Loss", "Fot" -15 "Hopp", "Apport", "Loss", "Fot" -15 "Fot","Framåt ", "Plats", "Sitt" - 10 "Plats", "Sitt"

23 Redskap: 1m -hinder Höjd 1,00 m Bredd: 1,50 m Utformning: Hindret har i sin översta del (ca 20 cm) inga tvärstag utan ska vara eftergivande. 1,80 m A-hinder Utformning: se ritning Apportbockar BHP1 = Apportbock = upp till 650 g BHP2 = Slätapportering = 1 kg 1 m hinder = 650 g A-hinder 1,80 m = 650 g BHP3 = Slätapportering = 2 kg 1 m hinder = 650 g A-hinder 1,80 m = 650 g Samtliga deltagare ska använda samma, av arrangören tillhandahållna, apportbock. Det är inte tillåtet för föraren att spotta på apportbocken. Hunden får inte heller ges apportbocken i munnen före momentet. Ett gömsle för föraren under hundens platsläggande i BHP3. Pistol / ammunition: kaliber 6 mm 1 m Hinder Får inte ha tvärstag i sin översta del (20 cm) 20 cm 60 cm 150 cm 22

24 A-hinder Fram Sida Höjd 180 cm Sidolängd 191 cm vardera Bredd 150 cm Klätterlister 24 x 48 mm 180 cm Klätterlister 191 cm 180 cm 150 cm 65 cm 65 cm B: Utförande Anmälan I början på varje avdelning anmäler sig deltagarna sportsligt till domaren. BH-prov, BHP1 och 2 Föraren har hunden kopplad och anmäler sig i US. BHP3 Föraren har hunden under fritt följ och anmäler sig i US. Under hela programmet ska hunden bära halsband och föraren ha med sig kopplet. Utgångsställning (US) och momentens början Alla moment påbörjas och avslutas i US. Hunden sitter rakt på förarens vänstra sida med högra skulderbladet i knähöjd. US får bara intas en gång i början på momentet. 23

25 Föraren står i US rakt med fötterna ihop. Slutpositionen i ett moment kan användas som US för nästa moment. Momentinledning Alla lydnadsmoment inleds på domaranvisning (DA) från US. I momenten - Sitt under marsch - Plats under marsch (i BHP3 för varje gångart) - Stå under marsch - Stå under språngmarsch - Framåtsändande gäller att föraren ska inleda med minst 10 och högst 15 steg innan kommandot för utförandet av momentet ges. Fel i US eller inledningen räknas in i bedömningen. Mellan delmomenten Sitt framför och US samt vid avhämtande av den sittande hunden och återvändande till den stående hunden ska minst tre sekunder förflyta. Samma gäller vid sättande av hunden efter platsliggningen. Avstånd förare/hund Reglerna föreskriver minimistegantalet (30). Föraren bestämmer själv om han vill avlägsna sig längre från hunden. Domaren kan stoppa föraren om han går alltför långt ifrån hunden. Beröm Hunden får berömmas efter varje avslutat moment men bara i US. Därefter kan föraren inta en ny US. Mellan beröm och omstart ska minst 3 sekunder förflyta. Mellan momenten ska hunden föras vid Fot. Uppmjukning eller lek är inte tillåtet. Kommandon De föreskrivna kommandona anges i reglerna. Om hunden inte utför momentet efter tredje kommandot ska momentet avbrytas. Bedömning: 0 poäng! Vid inkallning kan istället för Hit även hundens namn användas. Hundens namn och kommandot Hit räknas som dubbelkommando och innebär poängavdrag. Avdrag för extra kommando: Första extrakommando: Tillfredsställande (B) för delmomentet. Andra extrakommando: Bristfällig (M) för delmomentet. Sittande framför och momentavslutning 24

26 Hunden ska vid inkommande sätta sig snabbt, rakt och nära framför föraren. Efter den föreskrivna tidsmarginalen (ca 3 sek) ska hunden på kommando snabbt och tätt gå till slutpositionen. De kan då antingen komma in framifrån eller gå runt föraren. Vid avhämtande av hunden kan föraren gå direkt till hundens högra sida eller gå runt hunden. C: Momentbeskrivning Framförande under momenten linförighet, fritt följ och momentinledning Hunden ska på kommandot Fot glatt och med skuldran ständigt i höjd med förarens knä uppmärksamt och nära följa denne i alla gångarter, vändningar och i gruppen. Vid linförigheten ska kopplet hållas i vänstra handen och vara löst hängande. Hunden ska gå rakt bredvid föraren och vid halter utan påverkan sätta sig snabbt och rakt bredvid föraren. Därvid ska hunden förhålla sig lugn och uppmärksam. Vid de olika gångarterna ska beaktas att det sker en verklig tempoändring: normal marsch, språngmarsch (ingen rusning) och långsam marsch. Övergången från språngmarsch till långsam marsch måste utföras utan mellansteg i normaltakt. Endast vid starter och förändringar i gångarten får kommandot Fot användas. 25

27 Gångschema för linförighet och fritt följ normal marsch He He Hö Vä Ha U språngmarsch långsam marsch Helt om marsch Höger om marsch Vänster om marsch Halt Utgångspunkt Ca 10 S. Ca 10 S. Minst 50 steg He Ca 10 S. Ha Ca 15 S. Grupp Vä Hö Ca 15 S. Hö U De angivna stegantalen är minimikrav. Grupp 26

28 Momenten i gruppen med personer som rör sig ska i klasserna BH-prov, BHP1 och 2 visas i linförighet och i fritt följ och i klassen BHP3 i fritt följ. I gruppen ska utföras minst en vändning åt höger och en åt vänster (t ex som en åtta) runt personerna med minst en halt i närheten av person. Det står domaren fritt att begära ett upprepande. I Klasserna BH-prov, BHP1 och 2 kopplas hunden loss efter linförigheten i US utanför gruppen. Fria följet i klasserna BH-prov, BHP1 och 2 börjar med arbetet i gruppen. Efter att gruppen har lämnats ska US intas igen. Hunden får enbart berömmas efter det att gruppen har lämnats och i då i den avslutande US. Skott Skotten avfyras under fritt följ på första raksträckan och under delmomentet Platsliggande under störning. Två skott i kalibern 6 mm ska avfyras med 5 sekunders mellanrum. Första skottet ska avfyras på ca 15 stegs avstånd. I klass 3 ska beaktas att den platsliggande hundens förare är utom hundens synhåll. Anmärkning: I tveksamma fall är det domarens skyldighet att fastställa graden av skottberördhet genom att beordra föraren att koppla upp hunden. På ett avstånd av ca 15 steg låter domaren skjuta flera skott varvid hunden ska stå på fritt hängande koppel. Visar en hund sig skotträdd så utesluts den omedelbart från provet och ges inga poäng. Reaktion på kommandon i inledningen av ett moment Momenten sättande, läggande och ställande ska utföras på första kommandot. Ett extra kommando är endast tillåtet omedelbart efter första kommandot. Visar hunden ett annat moment än det kommenderade så ska det delbedömas. Om apporteringen Om hunden inte släpper apportbocken trots tre kommandon avbryts momentet och ges 0 poäng. Sättande under marsch (Kommandon Fot och Sitt ) BH-prov BHP1 BHP2 BHP Från US går föraren i normaltakt med hunden fritt vid sidan rakt fram. Efter steg ska hunden på kommando Sitt sätta sig rakt och snabbt utan att föraren 27

29 ändrar gångart eller ser sig om. Hunden ska lugnt sitta kvar. Efter ytterligare minst 30 steg stannar föraren och vänder sig genast mot hunden. På DA går föraren tillbaka till hunden och intar US vid hundens högra sida. Om hunden istället för att sätta sig ställer eller lägger sig, dras i BH-prov och BHP1 fem poäng, i klasserna BHP2 och 3 dras tre poäng. Platsläggande och inkallning (Kommandon Fot, Plats, Hit eller hundens namn, Fot ) BH-prov BHP1 BHP2 BHP3 10 poäng 10 poäng 10 poäng 10 poäng BH-prov, BHP1 och 2 Från US går föraren i normaltakt med hunden fritt vid sidan rakt fram. Efter steg ska hunden på kommandot Plats lägga sig snabbt och rakt utan att föraren ändrar gångart eller vänder sig om. Efter ytterligare minst 30 steg stannar föraren och vänder sig genast mot hunden. På DA kallar föraren in hunden med kommandot Hit eller med hundens namn. Hunden ska glatt och snabbt komma direkt till föraren och sätta sig rakt och tätt framför denne. På kommandot Fot ska hunden sedan inta US. Om hunden under momentet Plats ställer eller sätter sig så straffas felbeteendet med 5 poängs avdrag. BHP3 Från US går föraren i normaltakt först steg rakt fram och övergår sedan med kommandot Fot till språngmarsch. Efter ytterligare steg ska föraren och hunden bete sig som det beskrivs under BH-prov, BHP1 och 2. Ställande under marsch (Kommandon Fot, Stå, Sitt ) BHP3 5 poäng Från US går föraren med hunden fritt vid sidan rakt fram. Efter steg ska hunden på kommando Stå ställa sig rakt och snabbt utan att föraren ändrar gångart eller ser sig om. Efter ytterligare minst 30 steg stannar föraren och vänder sig genast mot hunden. På DA går föraren tillbaka till hunden, intar US vid hundens högra sida och kommenderar efter ca 3 sek hunden att säta sig. Om hunden på kommando Stå sätter eller lägger sig dras 3 poäng. Ställande under språngmarsch (Kommandon Fot, Stå, Hit eller hundens namn, Fot BHP3 10 poäng 28

30 Från US springer föraren med hunden fritt vid sin sida rakt fram. Efter steg ska hunden på kommandot Stå ställa sig snabbt och rakt utan att föraren ändrar gångart eller vänder sig om. Efter ytterligare minst 30 steg stannar föraren och vänder sig genast mot hunden. På DA kallar föraren in hunden med kommandot Hit eller med hundens namn. Hunden ska glatt och snabbt komma direkt till föraren och sätta sig rakt och tätt framför denne. På kommandot Fot ska hunden sedan snabbt inta US. Om hunden på kommandot Stå sätter eller lägger sig så dras 5 poäng. Apportering på slät mark (Kommandon Apport, Loss, Fot ) Klass BHP1 BHP2 BHP3 Poäng Vikt g 1000 g 2000 g Föremål Apportbock Apportbock Apportbock När föraren hämtar apportbocken ska hunden följa med. Hunden ska lugnt sitta kvar löskopplad i US tills kommandot Apport ges. Apportbocken ska kastas minst 10 steg. Kommandot Apport får först ges när apportbocken ligger stilla. Hunden ska snabbt springa fram till apportbocken, genast ta upp den och snabbt hämta den till föraren. Hunden ska sätta sig tätt, rakt framför föraren med apportbocken i munnen tills föraren efter det föreskrivna tidsintervallet (3 sek.) med kommandot Loss tar apportbocken. Föraren håller sedan apportbocken på höger eller vänster sida om kroppen. Efter det föreskrivna tidsintervallet intar hunden sedan på kommandot Fot US. Hinder (1 m) (Kommandon Hopp, Apport, Loss, Fot ) Klass BHP1 BHP2 BHP3 Poäng Vikt g 650 g 650 g Föraren intar US på ett sådant avstånd från hindret att hunden kan hoppa fritt över. Hunden ska lugnt sitta kvar i US tills kommandot Hopp ges. Apportbocken ska kastas så långt att även återhoppet kan ske fritt. Kommandot Hopp får ges först då apportbocken ligger stilla. Kommandot Apport ska ges under uthoppet. Provhopp under tävlingen är inte tillåtna. 29

31 Klätterhopp (Kommandon Hopp, Apport, Loss, Fot ) Klass BHP2 BHP3 Poäng 15 poäng 15 poäng Vikt 650 g 650 g Föraren intar US på ett sådant avstånd från A-hindret att hunden kan klättra över. Hunden ska lugnt sitta kvar i US tills kommandot Hopp ges. Apportbocken ska kastas så långt att även hunden även kan klättra tillbaka. Kommandot Apport ska ges under klättringen. Övrigt utförande analogt med Apportering på slät mark. Provhopp under tävlingen är inte tillåtna. Bedömning För tappande av apportbocken, tveksamt upptagande, oroligt grepp, trögt hämtande, lek eller gnäll kan upp till 4 poäng dras av. Särskild vikt ska läggas på lugnt och fast grepp under hela momentet. Hoppmomenten (1 m-hinder, A-hinder) Delmomenten kan poängsättas om minst två av tre delmoment (uthopp, apport, återhopp) har utförts. Hopp och felfri apport Ut- och återhopp utan apport Ut- eller återhopp med apport 15 poäng - 5 poäng - 5 poäng 1m-hinder Lätt beröring Islag Bedömning nivå God per hopp nivå Tillfredsställande per hopp För andra eventuella fel ska dras ytterligare poäng. Om apportbocken hamnar kraftigt vid sidan av hindret, så kan föraren på DA eller efter förfrågan hos domaren få göra ett nytt kast. Hunden stannar kvar i US medan apportbocken hämtas. Om hunden inte släpper apportbocken trots tre Loss -kommandon, avbryts momentet och ges 0 poäng. Framåtsändande (Kommandon Fot, Framåt, Plats, Sitt ) Klass BHP1 BHP2 BHP3 Poäng

32 Domaren anvisar föraren startpunkten. På vidare DA går föraren med hunden fritt vid sidan steg rakt i anvisad riktning. På kommandot Framåt ska hunden i snabb gångart avlägsna sig minst 30 steg rakt i den anvisade riktningen, föraren stannar. Vid kommandot Framåt får föraren lyfta en arm. Efter att hunden avlägsnat sig tillräckligt långt dock minst 8 steg före planens slut ger föraren på eget initiativ eller DA kommandot Plats. Om DA ges måste föraren omedelbart åtlyda denna. Hunden ska genast lägga sig. Föraren går på DA fram till hundens högra sida och kommenderar efter det föreskrivna tidsintervallet med kommandot Sitt hunden till US. Som fel räknas t ex upprepat höjande av armen, sidoavvikelser, tveksamt eller för tidigt läggande eller att hunden reser sig för tidigt. Platsliggande med störning (Kommandon Plats, Sitt ) Klass BH-prov BHP1 BHP2 BHP3 Poäng Då en annan hund påbörjar lydnadsmomenten lägger föraren sin hund från US på en av domaren anvisad plats utan att lämna kopplet eller något annat föremål hos hunden. Föraren avlägsnar sig sedan 30 steg. I klasserna BH-prov, BHP1 och 2 stannar föraren med ryggen mot hunden, i BHP3 utom synhåll för hunden. Föraren får dock inte lämna provplanen. Hunden ska lugnt ligga kvar. Föraren går på DA tillbaka till hundens högra sida och kommenderar efter det föreskrivna tidsintervallet med kommandot Sitt hunden till US. Om hunden sätter eller ställer sig, ligger oroligt eller avlägsnar sig mindre än tre meter från platsen kan poäng för delmoment ges. Lämnar hunden platsen mer än tre meter innan den andra hunden har kommit till momentet Apportering på slät mark ges inga poäng för delmoment. Om hunden kommer föraren till mötes vid avhämtningen så bedöms momentet som högst med Tillfredsställande. För hundar som deltar i BH-prov är en delbedömning vid för tidigt avlägsnande från platsen inte möjlig. Tikar ska om möjligt läggas på en egen plats. 31

33 D: Lydnad - Momentens utförande BH-prov Poäng: totalt 60 Del 1: Anlagstest på en övningsplats eller i terrängen. Alla delmoment påbörjas och avslutas i US. I US sitter hunden rakt på förarens vänstra sida med högra skulderbladet i knähöjd. Slutpositionen i en övning kan användas som startposition i nästa övning. Domaren ger startsignalen för övningen. Alla andra delmoment såsom vändningar, stopp, ändringar i gångarten etc utföres utan DA. Föraren kan dock be domaren om anvisningar. Hunden får berömmas efter varje avslutat moment. Därefter kan föraren inta en ny US. Mellan beröm och omstart måste ett tydligt tidsintervall (ca 3 sek) förflyta. Mellan momenten förs hunden vid Fot.. 1. Linförighet (15 poäng): (Kommando Fot ) 2. Fritt följ (15 poäng) (Kommando Fot ) Anmärkning: Schemat för linförighet, se allmän del C. 3. Sitt under marsch (10 poäng) (Kommando Fot och Sitt ) steg Sitt Minst 30 steg US X Halt 4. Platsläggande med inkallning (10 poäng) (Kommando Fot, Plats, Hit /hundens namn och Fot ) steg Plats Minst 30 steg US X Halt 5. Platsliggning med störning (10 poäng) (Kommando Plats, Sitt ) Se övningsbeskrivningar i del C 32

34 Del 2 Prov i trafik Allmänt Övningarna ska genomföras på allmän plats (gator, platser eller torg) med måttlig trafik. Trafiken får inte störas. Enbart hunden som provas, föraren, domaren och ev provledaren ska vara i aktion. Alla andra deltagare håller sig beradda med sina hundar på en lämplig plats (klubbstuga, övningsplats, annan plats) vid sidan om. Beroende på sin karaktär tar provet avsevärd tid. Kraven på varje hund får inte minskas för att på så sätt kunna ta flera hundar. Därför får max 15 hundar provas per dag. I del B ges inga delpoäng utan det samlade intrycket av hundens beteende i trafiken är avgörande för ett godkännande. Provets genomförande 1. Förighet och beteende i trafiken På DA går föraren med kopplad hund på en anvisad gata på trottoaren. Domaren följer på lämpligt avstånd. Hunden ska villigt följa vid förarens vänstra sida med löst hängande koppel och med skuldran hela tiden i knähöjd. Hunden ska inte bry sig om andra gående eller fordon. Förarens väg ska korsas av en springande figurant. Kort därefter körs han om av en nära förbicyklande figurant (på cykelbanan eller gatan). Under omkörningen ska hunden befinna sig mellan föraren och cyklisten. Cyklisten ringer på klockan vid omkörningen. Därefter gör föraren helt om, går mot domaren, stannar framför honom, hälsar med handslag och pratar med domaren. Hunden kan därvid stå, sitta eller ligga men måste förhålla sig lugn. 2. Hundens beteende under svåra trafikförhållanden. På DA går föraren med hunden mitt i bland en mängd fotgängare. Föraren ska göra halt två gånger. Första gången ska hunden sätta sig på kommando. Andra gången får hunden kommandot Plats och ska då snabbt lägga sig och ligga kvar. I detta moment ska ett kort stopp på ett ställe med ovanliga ljud ingå (förbipasserande tåg, tunnlar eller broar medan tåg passerar, spårvagnar osv.). Hunden ska även bland många fotgängare och vid ovanliga ljud vara opåverkad och följa sin förare uppmärksamt och villigt. (Lämpliga platser för detta moment: torg, stationshallar, bussterminaler osv.) 3. Hundens beteende i trafik om den binds och lämnas ensam en kort stund, beteende mot andra djur På DA går föraren med kopplad hund på en måttligt trafikerad gata. Efter en kort 33

35 bit gör han på DA halt och knyter kopplet till ett staket, murring el dyl. Föraren går sedan under två minuter utom synhåll in i en affär eller en portgång. Hunden kan stå, ligga eller sitta. Under förarens frånvaro går en figurant med kopplad hund på ca fem stegs avstånd förbi hunden. Den ensamma hunden ska under förarens frånvaro förhålla sig lugn. Den passerande hunden (använd inga slagskämpar) ska han låta passera utan aggressionshandlingar (kraftiga ryck i kopplet, ihållande skällande). Anmärkning Domaren avgör själv om han genomför alla moment med en hund på de planerade platserna eller om han tar alla hundar på en plats och sen flyttar vidare till nästa plats. Lydnad momentens utförande BHP1 1. Linförighet (15 poäng) Schema för linförighet (Kommando Fot ) enl del C 2. Fritt följ (20 poäng) Schema för linförighet (Kommando Fot ) enl del C 3. Sitt under marsch (10 poäng) (Kommando Fot och Sitt ) steg i normalsteg Sitt Minst 30 steg normalsteg US X Halt 4. Platsläggande med inkallning (10 poäng) (Kommando Fot, Plats, Hit/hundens namn och Fot ) steg i normalsteg Plats Minst 30 steg normalsteg US X Halt 5. Apportering (apportbock 650 g) på slätmark (10 poäng) (Kommando Apport, Loss och Fot ) 6. Apportering (apportbock 650 g) över 1 m-hinder (15 poäng) (Kommando Hopp, Apport, Loss och Fot ) 34

36 7. Framåtsändande (10 poäng) (Kommando Fot, Framåt, Plats, Sitt ) steg i normalsteg Framåt Minst 30 steg normalsteg US X Plats 8. Platsliggning med störning (10 poäng) (Kommando Plats, Sitt ) Lydnad momentens utförande BHP2: 1. Linförighet (10 poäng) Schema för linförighet (Kommando Fot ) enl del C 2. Fritt följ (15 poäng) Schema för linförighet (Kommando Fot ) enl del C 3. Sitt under marsch (5 poäng) (Kommando Fot och Sitt ) steg i normalsteg Sitt Minst 30 steg normalsteg US X Halt 4. Platsläggande med inkallning (10 poäng) (Kommando Fot, Plats, Hit/hundens namn och Fot ) steg i normalsteg Plats Minst 30 steg normalsteg US X Halt 5. Apportering (apportbock 1000 g) på slätmark (10 poäng) (Kommando Apport, Loss, Fot ) 6. Apportering (apportbock 650 g) över 1 m-hinder (15 poäng) (Kommando Hopp, Apport, Loss, Fot ) 7. Klätterhopp över 1,80 m A-hinder med apportering (apportbock 650 g) (15 poäng) (Kommando Hopp, Apport, Loss, Fot ) 35

37 8. Framåtsändande (10 poäng) (Kommando Fot, Framåt, Plats, Sitt ) steg i normalsteg Framåt Minst 30 steg normalsteg US X Plats 9. Platsliggning med störning (10 poäng) (Kommando Plats, Sitt ) Lydnad momentens utförande BHP3 1. Fritt följ (20 poäng) Schema för linförighet (Kommando Fot ) enl del C 2. Sitt under rörelse (5 poäng) (Kommando Fot och Sitt ) steg i normalsteg Sitt Minst 30 steg normalsteg US X Halt 3. Platsläggande med inkallning (10 poäng) (Kommando Fot, Plats, Hit/hundens namn Fot ) steg i ns, sp Plats Minst 30 steg Språngsteg US X Halt 4. Ställande under marsch (5 poäng) (Kommando Fot, Stå och Sitt ) steg i normalsteg Stå Minst 30 steg normalsteg US X Halt 5. Ställande under språngmarsch (10 poäng) (Kommando Fot, Stå, Hit/hundens namn, Fot ) steg i språngsteg Stå Minst 30 steg normalsteg US X Halt 6. Apportering (apportbock 2000 g) på slätmark (10 poäng) (Kommando Apport, Loss och Fot ) 36

38 7. Apportering (apportbock 650 g) över 1 m-hinder (15 poäng) (Kommando Hopp, Apport, Loss, Fot ) 8. Klätterhopp över 1,80 m A-hinder med apportering (apportbock 650 g) (15 poäng) (Kommando Hopp, Apport, Loss, Fot ) 9. Framåtsändande (10 poäng) (Kommando Fot, Framåt, Plats, Sitt ) steg i normalsteg Framåt Minst 30 steg normalsteg US X Halt 10. Platsliggning med störning (10 poäng) (Kommando Plats, Sitt ) 37

Svenska Brukshundklubben. BHP-regler. gäller fr.o.m. 2005.01.01

Svenska Brukshundklubben. BHP-regler. gäller fr.o.m. 2005.01.01 Svenska Brukshundklubben BHP-regler gäller fr.o.m. 2005.01.01 Innehåll Allmänna bestämmelser 1 BH-prov 2 Brukshundprov spår 1 (BSP1) 7 Brukshundprov spår 2 (BSP2) 9 Svenska Brukshundklubben (SBK-förbundet)

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Svenska Hundklubbens lydnadsregler

Svenska Hundklubbens lydnadsregler Svenska Hundklubbens lydnadsregler Lydnadsklass I-III samt Veteran Svenska Hundklubbens anvisnings- och bedömningsschema gällande lydnadsklass på tävlingar och prov. Där annat ej anges åligger det föraren

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Allmänna bestämmelser för IPO/BHP-prov arrangerade av Svenska Brukshundklubben

Allmänna bestämmelser för IPO/BHP-prov arrangerade av Svenska Brukshundklubben Allmänna bestämmelser för IPO/BHP-prov arrangerade av Svenska Brukshundklubben 1. Reglernas tillämplighet mm Dessa bestämmelser ska, utöver vad som stadgas i FCI:s regler för IPO (sid. 8 ff), tillämpas

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Regler för lydnadstävling i startklass

Regler för lydnadstävling i startklass Regler för lydnadstävling i startklass Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar Dessa bestämmelser

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

Lydnad, ta vlingsklass 2

Lydnad, ta vlingsklass 2 Lydnad, ta vlingsklass 2 Fastställd 2014-06-15 Allmänt Klassen ingår i DM. Hund som startar i klassen kan inte gå tillbaka till tävlingsklass 1 eller novisklass och deltar inte i tävlingen om årets guldhund.

Läs mer

Bestämmelser för Korning

Bestämmelser för Korning Bestämmelser för Korning 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler

Regeltolkningar lydnadsregler Uppdaterad 2016-05-12 Regeltolkningar lydnadsregler Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten står det: Om hunden avlämnar

Läs mer

Bestämmelser för korning

Bestämmelser för korning Bestämmelser för korning Bestämmelser Korning Dessa bestämmelser gäller för korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Dessa dokument ska finnas tillgängligt vid korning. Anvisningar, bestämmelser

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda Svenska Brukshundklubbens domarkonferens fo r IPO-domare 29-30 november 2014, Arlanda Deltagande domare Peter Andreasson Mats Axenvik Camilla Dahlgren Kattis Ehrlander Endast söndag 30/11 Torbjörn Eriksson

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. IPO-regler. Gäller fr.o.m. 2003.01.01

Svenska Brukshundklubben. IPO-regler. Gäller fr.o.m. 2003.01.01 Svenska Brukshundklubben IPO-regler Gäller fr.o.m. 2003.01.01 1 Innehåll Allmänna bestämmelser för IPO-prov inom SBK 1 Regler för FCI:s internationella brukshundsprov och spårhundsprov 8 Allmän del 9 IPO

Läs mer

Lydnadsprovsbestämmelser. Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11

Lydnadsprovsbestämmelser. Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11 Lydnadsprovsbestämmelser Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11 1 VARGEN.COM Ömhetsbevis Relationen mellan människa och hund är unik och svårförklarlig. En djup känsla av vänskap,

Läs mer

LYDNADSDRESSYR. Man kan dela in momenten i tre grupper utifrån hundens aktivitet i momentet.

LYDNADSDRESSYR. Man kan dela in momenten i tre grupper utifrån hundens aktivitet i momentet. LYDNADSDRESSYR Man kan dela in momenten i tre grupper utifrån hundens aktivitet i momentet. PASSIVA MOMENT Liggande Sittande Stående Fjärrdirigering Framförgående AKTIVA MOMENT Hopp Inkallning Linförighet

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Flik 6 2.1 Svenska Brukshundklubben Regler och Anvisningar Uthållighetsprov UHP Fastställt för en provperiod 2012-01-01 2014-12-31 Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av fjällräddningshundar; beslutade den 23 februari 2000.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Reviderad 2012-01-01 Bestämmelser för korning Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar

Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar Aktuella tävlingslydnadsregler är fastställda av SHK:s centralstyrelse 2011-12-17. Tidigare revideringar har gjorts: 1988-02-24 1992-03-14 1996-12-31

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

Frågepaket tävlingsledare Lydnad

Frågepaket tävlingsledare Lydnad 2016-12-07 Frågepaket tävlingsledare Lydnad Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Särskilda regler för lydnadstävlingar. Vad gäller angående rapporteringsskyldighet när

Läs mer

Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar

Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar Inledande allmänna bestämmelser för SHK:s lydnadstävlingar Aktuella tävlingslydnadsregler är fastställda av SHK:s centralstyrelse 2011-12-17. Tidigare revideringar har gjorts: 1988-02-24 1992-03-14 1996-12-31

Läs mer

Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningar Sidan 1 av 6 Bedömningsanvisningar Unghunds och nybörjarklass Hund som lämnar provområde och ej återvänder inom 60 min kan ej kräva fortsatt prövning. 11a Drevarbete på fälthare Bedömningen omfattar unghunds

Läs mer

FRÅGEPAKET LYDNADSDOMARE

FRÅGEPAKET LYDNADSDOMARE 2016-12-07 FRÅGEPAKET LYDNADSDOMARE Från SKK:s allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Redogör för reglernas bestämmelser angående oacceptabelt beteende. Från SBK:s särskilda

Läs mer

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö 2007-01-20 och funktionärkonferens Eksjö 2007-01-21. Sammandrag från minnesanteckningar från konferens domare samt tävlingsledare vid lydnadsprov,

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2014-04-12 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål... 3 2 Organisation och godkännande... 3 3 Rätt att delta... 3

Läs mer

Regler sommar-sm 2013-04-13 POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Regler sommar-sm 2013-04-13 POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND Regler sommar-sm 2013-04-13 POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND Allmänna anvisningar Förarens skyldighet Föraren är skyldig att känna till och följa de regler som är utfärdade för tävlingen. Hunds framförande I

Läs mer

Lydnad till vardags Lydnad som tävlingsgren På tävling

Lydnad till vardags Lydnad som tävlingsgren På tävling Lydnad Lydnad till vardags De flesta uppfostrar sina hundar så att de kan fungera bra i sin miljö. Vi lär våra hundar att inte dra i kopplet och att inte hoppa eller skälla på folk vi möter på gatan. Hemma

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål...3 2 Organisation och godkännande...3 3 Rätt att delta...3 Lottning...3

Läs mer

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

IPO Version 13. Augusti 2016 Nova Gorica rapport FCIbrukshundkommission

IPO Version 13. Augusti 2016 Nova Gorica rapport FCIbrukshundkommission IPO 2018 Version 13. Augusti 2016 Nova Gorica rapport FCIbrukshundkommission Mål 1. Utforma testnivån enklare 2. Förankra så många prov som möjligt i IPO n. 3. Göra olika brukshundprov mer enhetliga. 4.

Läs mer

Svenska Mästerskap för Räddningshundar

Svenska Mästerskap för Räddningshundar Svenska Mästerskap för Räddningshundar Regler och anvisningar för genomförande och bedömning Gäller fr o m 2012-01-01 ~ 1 ~ Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK

Läs mer

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser 1. Reglernas tillämplighet Dessa

Läs mer

Försvarsmaktshunden. Innehåll

Försvarsmaktshunden. Innehåll Innehåll *Försvarsmaktshunden* Bestämmelser *ar *Kontroller *Vad gäller på Certifikatprovdagen *Förare av hund *Krav på godkännande *Omprov *Funktionärer *Diplom *Omfattning och Regler- Mottagning Bastjänst

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

Välkommen till mentalbeskrivning på Falkenbergs Brukshundsklubb

Välkommen till mentalbeskrivning på Falkenbergs Brukshundsklubb Välkommen till mentalbeskrivning på Falkenbergs Brukshundsklubb Datum: 2016-10-23 Beskrivare: Roger Nordlinder Testledare: Camilla Sjöberg Figuranter: Veronica Axelsson, Eva Oijennus Samling funktionärer

Läs mer

Klass I III. De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass.

Klass I III. De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass. Regler för Lydnadsprov Klass I III De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass. Lydnad Klass I-III Allmänna bestämmelser

Läs mer

Examinering av alarmerande hund diabetes

Examinering av alarmerande hund diabetes typ Version Författare 2 CB, MF, VL Område Reviderad Datum Assistanshundar 2013 07 01 2013 07 01 Dokumentnamn Status Examinering av Fastställd 2013 04 02 1/9 diabeteshund Examinering av alarmerande hund

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Gäller från 2007-01-01 2006-12-19 1 2 Innehåll Regler för viltspårprov... 4 Allmänna bestämmelser... 5 1 Ändamål... 5 2 Organisation... 5 3 Vaccination... 5 4 ID-märkning... 6 5

Läs mer

DM & SM regler för tjänstehundar i bevakningshundgruppen

DM & SM regler för tjänstehundar i bevakningshundgruppen 1 (8) DM & SM regler för tjänstehundar i bevakningshundgruppen ALLMÄNNA ANVISNINGAR 1. Reglernas tillämplighet Regler fastställda av Centrala Tjänstehundsektorn. Reglerna skall tillämpas vid DM och SM

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prövning av Polisens hundar; beslutade den 23 februari

Läs mer

INNEHÅLL. Rallylydnad

INNEHÅLL. Rallylydnad INNEHÅLL Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar, prov och

Läs mer

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING Svenska Vorstehklubben Examinationsmaterialet för provledarutbildningen inom Svenska Vorstehklubben innehåller diskussionsunderlag och frågor lämpliga att användas

Läs mer

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer

Läs mer

Working Kelpie. Mästerskaps regler. Denna regelbok kommer att utvärderas efter. 2015 års mästerskap

Working Kelpie. Mästerskaps regler. Denna regelbok kommer att utvärderas efter. 2015 års mästerskap Working Kelpie Mästerskaps regler 2015 Denna regelbok kommer att utvärderas efter 2015 års mästerskap Allmänna bestämmelser... 1 Vaccinationer... 1 ID-märkning... 2 Ansvar... 2 Oacceptabelt beteende...

Läs mer

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar,

Läs mer

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017 FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK Hej alla medlemmar, KLUBBMÄSTERSKAP-2017 Förra året gjorde vi ett försök till att kora KM-vinnare i olika tävlingsgrenar. Alla som officiellt tävlade med sina hundar hade

Läs mer

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben Mentalbeskrivning Svenska Brukshundklubben Idag ställs stora krav på alla hundägare och deras hundar. Därför har hundägarna ett ansvar för att hundarna fungerar på ett bra sätt i vardagen. För den vanliga

Läs mer

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. 1. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande

Läs mer

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson 2011 Mondioring Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson Vad är Mondioring Det finns ett stort antal olika former av skyddstävlingar. I Sverige har vi för närvarande Svenskskyddet

Läs mer

Examinering av servicehund

Examinering av servicehund Dokumenttyp Examination Område Assistanshund Dokumentnamn Examination servicehund Verison 2 Skapat 2016-02-22 Reviderat - Författare TP (fd SKK) Status Fastställd Sida 1 (4) Examinering av servicehund

Läs mer

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-6 4 Ansvar sid 6-7

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 2012-01-01 Bestämmelser MH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Dessa bestämmelser

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 2 Införande av meriteringsregler för barmarksdrag

Förbundsstyrelsens förslag nummer 2 Införande av meriteringsregler för barmarksdrag Förbundsstyrelsens förslag nummer 2 Införande av meriteringsregler för barmarksdrag Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875 99 Organisationsnummer:

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr

Läs mer

Regler för ställande hundar på vildsvin.

Regler för ställande hundar på vildsvin. Regler för ställande hundar på vildsvin. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande hundars egenskaper och lämplighet

Läs mer

Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs

Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs Målgrupp Medlem i SBK. Rekommenderad av sin klubbstyrelse. Antal elever Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd. Med hänsyn till den

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505

Läs mer

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH)

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Godkänd i SKL-FKK:s fullmäktige 23.11.2014 Gäller fr.o.m. 1.8.2015 REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Dessa regler ersätter tidigare KARH-regler

Läs mer

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff.

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff. Bestämmelser för jaktprov med älghundar Fastställda av SKK att gälla fr o m 07-06-30 REGLER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26. BEDÖMININGSGRUNDER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26.1 Ändamål Att pröva hundens vilja och förmåga att uthålligt

Läs mer

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass Svenska Brukshundkl ubben Nya momentbeskrivningar, börjar gälla 2014-01-01 Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Mom nr Skylt Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen

Läs mer

Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb

Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb 1a. KONTAKT Hälsning 1b. KONTAKT Samarbete 1c. KONTAKT Hantering 2a. LEK 1 Leklust 2b. LEK 1 Gripande 2c. LEK 1 Gripande

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Regler för officiella bruksprov 2002.01.01-2006.12.31

Svenska Brukshundklubben. Regler för officiella bruksprov 2002.01.01-2006.12.31 Svenska Brukshundklubben Regler för officiella bruksprov 2002.01.01-2006.12.31 Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Funktionärer 15 Lydnadsmoment Allmänt 18 Appellklass 18 Lägre klass 22 Högre klass 24 Elitklass

Läs mer

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31 Regler för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Allmänna regler för utställningar,

Läs mer

elitklass De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass.

elitklass De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass. Regler för Lydnadsprov elitklass De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass. Allmänna bestämmelser för utställningar,

Läs mer

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2012-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2012-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Moment 1 Främmande person...5 FAS 1 Möte med främmande person...5

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 1 BESTÄMMELSER FÖR BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND /BPH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

elitklass De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass.

elitklass De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass. Regler för Lydnadsprov elitklass De allmänna bestämmelserna från SKK och SBK (sid 3 20) är identiska för Lydnadsprov klass I-III respektive Lydnadsprov elitklass. Allmänna bestämmelser för utställningar,

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

Ett utdrag från distriktets domarkonferens i lydnad i Edsbyn den 9 mars 2013

Ett utdrag från distriktets domarkonferens i lydnad i Edsbyn den 9 mars 2013 Ett utdrag från distriktets domarkonferens i lydnad i Edsbyn den 9 mars 2013 Med en sammanställning av åsikter som framkom där samt också en hel del synpunkter o tankar från den centrala konferensen i

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Viltspårprovets målsättning är att pröva deltagande hunds spårningsförmåga och lämplighet vid eftersök av skadat klövvilt. 2 Organisation Officiella

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben

Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben SWKK:s tävlingsregler och anvisningar år 2010 SWKK:s tävlingar syftar till att främja god djurhantering och god djuromsorg i det dagliga

Läs mer

Bestämmelser för mentalbeskrivning Bestämmelser för Mentalbeskrivning.

Bestämmelser för mentalbeskrivning Bestämmelser för Mentalbeskrivning. Bestämmelser för mentalbeskrivning 2007-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning. 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Mentalbeskrivning (MH) som anordnas av Svenska Brukshundklubben

Läs mer

NORDISKT TÄVLINGSROGRAM FÖR POLISHUNDAR NARKOTIKAHUNDAR 2007 GENERELLA BESTÄMMELSER

NORDISKT TÄVLINGSROGRAM FÖR POLISHUNDAR NARKOTIKAHUNDAR 2007 GENERELLA BESTÄMMELSER NORDISKT TÄVLINGSROGRAM FÖR POLISHUNDAR NARKOTIKAHUNDAR 2007 GENERELLA BESTÄMMELSER Preparat: Gömmorna skall vara av följande typer: 1.CANNABIS 2.OPIATER 3.AMFETAMIN 4.KOKAIN 5.ECSTASY Preparaten skall

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Regelverk för Rallylydnad (Rally)

Regelverk för Rallylydnad (Rally) Regelverk för Rallylydnad (Rally) Regelverk för Rallylydnad (Rally)... 1 Rallyintroduktion... 2 Kapitel 1. Generella riktlinjer för tävlingar i Rally Lydnad... 3 a. Ansökan om att arrangera tävling i Rally

Läs mer

Spanielprov. Vad är ett spanielprov

Spanielprov. Vad är ett spanielprov Spanielprov Råd och anvisningar, spanielprov (gäller från 2012-01-01) Dessa råd och anvisningar är avsedda att vara ett stöd för de funktionärer inom SSRK som på olika sätt deltar i planering och genomförande

Läs mer

Regler för IPO-R-prov

Regler för IPO-R-prov Svenska Brukshundklubben Regler för IPO-R-prov inom Federation Cynologique Internationale FCI och Internationale Rettungshunde Organisation IRO Gäller fr.o.m. 2012 Översättning och anpassning: Leif Sundberg

Läs mer

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH MENTALBESKRIVNIN - HUND - MH Älskebos izza MH 6:e september 2008 Bollnäs Brukshundklubb. Beskrivare erd Melin. Känd mentalsatus Rasprofil schäfer, 15-18 mån ålder, idealet är markerat med en svart punkt.

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Oacceptabelt beteende Enl 5 i SKK:s allmänna regler för utställning, prov och tävlingar Hund som uppvisat ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 1. Grenar, genomförande och resultat 1.1. Villkor för deltagande 1.2. Anmälan 2. Agility 2.1. Individuellt 2.2. Lag 2.3. Ordningsföljd mellan ekipage Ungdoms SM 2.4.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer; beslutade

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser A-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 3 ändrad 2013-07-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmäna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11-12

Läs mer

Svenska Sennenhundklubben. Regler. för inofficiellt Arbetsprov. Allmändrag och klass IV. Sida 1 av 8

Svenska Sennenhundklubben. Regler. för inofficiellt Arbetsprov. Allmändrag och klass IV. Sida 1 av 8 Svenska Sennenhundklubben Regler för inofficiellt Arbetsprov Allmändrag och klass IV Sida 1 av 8 Regler för inofficiellt Arbetsprov 1. Målsättning Målsättningen med SShK:s officiella Arbetsprov är att

Läs mer

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

Gäller från 2014-01-01. Utförandebeskrivning. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH Gäller från 2014-01-01 Utförandebeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Främmande person...5 Materiel och miljö...5 Genomförande...5 Föremålslek...8

Läs mer

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund 1/17 Jaktprovsverksamhet för wachtelhund (Arbetsversion 1.7, 21.3.2010) Jaktprovsverksamheten startade inofficiellt 2009. Anlagsprov Skogsprov a) Unghundsklass I unghundsklass (UKL) startar hundar från

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov)

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever, nova scotia duck

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN Domarreglemente 2010-09-05 Innehåll Artikel 1 Syfte... 2 Artikel 2 Tillämpning... 2 Artikel 3 Ledning av domarverksamheten i Sverige... 2 Artikel 4 Internationell

Läs mer

Vad är startklass lydnad?

Vad är startklass lydnad? Vad är startklass lydnad? I denna presentation presenteras tankar och argument bakom förslaget till Startklass lydnad. Fritt sammanställd av Jenny Wibäck (med reservation för felskrivningar/missförstånd!)

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBENS. Svenska Hundklubben Stiftad 1912 Med hunden i centrum. Prövningsordning i personsök. Gäller from

SVENSKA HUNDKLUBBENS. Svenska Hundklubben Stiftad 1912 Med hunden i centrum. Prövningsordning i personsök. Gäller from Svenska Hundklubben Stiftad 1912 Med hunden i centrum SVENSKA HUNDKLUBBENS Prövningsordning i personsök Gäller from 2015-09-14 SHK ARBETSPROVSKOMMITTÉ www.svenskahundklubben.se Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

Working Tests för spaniel

Working Tests för spaniel Working Tests för spaniel SSRK/Hs/CS 2002-07-07 Riktlinjer för Working Tests Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika spanielraserna,

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Fastställda av SKK för tiden 2007-07-01 till och med 2012-06-30.

Läs mer