Delårsbokslut Kommunfullmäktige 1(113) KS2011/159 nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280"

Transkript

1 1(113) Datum Vår beteckning KS2011/159 nr Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Håbo kommun Uppdrag och ansvarsområde Mål och politisk viljeinriktning Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål Sammanfattande bedömning av nämndernas mål Ekonomi Resultat Prognos Resultaträkning Resultat jämfört med budget Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr Resultat år och prognos år Skatteintäkter Kostnadstäckningsgrad Nettokostnader i förhållande till skatt och statsbidrag Investeringar Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-, prognos Betalningsflödesanalys Investeringsnetto Finansieringsnetto Förändring av likvida medel Avskrivningar Finansnetto och räntekostnader Avstämning av balanskravet Framtiden Budgetföljsamhet God ekonomisk hushållning Personalredovisning Definitioner och begrepp Åldersstruktur Pensionsavgångar Arbetad tid och resursanvändning Redovisning av sjukfrånvaron Företagshälsovård Friskvård Resultaträkning Balansräkning...17 Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

3 6 Betalningsflödesanalys Investeringsredovisning Driftsredovisning Redovisningsprinciper Notförteckning Noter - Kommunens resultaträkning Noter - Kommunens balansräkning...25 Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Bildningsnämnden Skolnämnden Socialnämnden Miljö- och tekniknämnden Bilagor 1. Håbohus AB 2. Marknads AB 3. Räddningstjänsten i Enköping/Håbo Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

4 1 Förvaltningsberättelse 2 Håbo kommun 2.1 Uppdrag och ansvarsområde Mål och politisk viljeinriktning Ekonomisk översikt Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten. Hur målen ska se ut detaljregleras inte. Det ska finnas finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunövergripande mål redovisas i det följande. Utifrån dessa har nämnderna utarbetat verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under nämndernas avsnitt har en utvärdering/avstämning av verksamhetsmål gjorts av nämnderna för perioden Mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige mål 2011 I Håbo... är Medborgarna i fokus Invånarna skall erbjudas en bra och attraktiv service inom kommunens kärnområden barnomsorg, skola, äldre- och handikappsomsorg samt teknisk service. är Dina skattepengar vårt ansvar God ekonomisk hushållning kommer att känneteckna arbetet under mandatperioden. Kommunens ekonomi skall vara i balans, såväl på kort som på lång sikt. Nyckelord i det sammanhanget är kostnadseffektivitet, öppenhet samt ordning och reda i ekonomin. bygger vi för framtiden Kommunen skall växa i en sådan takt att en god servicenivå kan säkerställas. Håbo skall vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad Kvaliteten i välfärdens kärna skall vara en ledstjärna inom kommunens verksamheter. kan Du välja Valfrihet har stor betydelse för kvaliteten inom alla områden. Fler alternativa driftformer möjliggör för den enskilde att välja förskola, skola, äldreboende och utförare av olika tjänster. finns en miljö för framtiden Håbo kommun tar därmed sin del av ansvaret för att nå de 16 nationella miljömålen. ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga möjligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

5 2.1.3 Finansiella mål Långsiktiga mål Finansiella mål Skatten ska inte höjas Mål för planeringsperioden Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. Avstämning av mål för planeringsperioden Delmål att kommunens resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer att uppnås. Delmål att nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer inte att uppnås. Samliga nämnder redovisar i sina prognoser ett underskott för år Sammanfattande bedömning av nämndernas mål Kommunfullmäktige har för 2011 fastställt sju kommunövergripande mål. Utifrån dessa har nämnderna tagit fram mål för sina verksamheter. Av nämndernas 58 mål bedöms 35 eller 60 % uppfyllas under För 14 (24 %) av målen har någon prognos för måluppfyllelsen inte kunnat göras. 9 av målen (16 %) bedöms inte uppfyllas under året. Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas nedan per kommunövergripande mål. I Håbo är medborgarna i fokus - 69% av nämndmålen uppfylls Invånarna ska erbjudas en bra och attraktiv service inom kommunens kärnområden barnomsorg, skola, äldre- och handikappomsorg samt teknisk service. I Håbo är dina skattepengar vårt ansvar -58% av nämndmålen uppfylls God ekonomisk hushållning kommer att känneteckna arbetet under mandatperioden. Kommunens ekonomi ska vara i balans, såväl på kort som på lång sikt. Nyckelord i det sammanhanget är kostnadseffektivitet, öppenhet samt ordning och reda i ekonomin. I Håbo bygger vi för framtiden - 63% av nämndmålen uppfylls Kommunen ska växa i en sådan takt att en god servicenivå kan säkerställas. Håbo ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. I Håbo är verksamheten kvalitetssäkrad - 78% av nämndmålen uppfylls Kvaliteten i välfärdens kärna ska vara en ledstjärna i kommunens verksamheter. I Håbo kan du välja - 33% av nämndmålen uppfylls Valfriheten har stor betydelse för kvaliteten inom alla områden. Fler alternativa driftformer möjliggör för den enskilde att välja förskola, skola, äldreboende och utförare av olika tjänster I Håbo finns en miljö för framtiden - 60% av nämndmålen uppfylls Håbo kommun tar sin del av ansvaret för att nå de 16 nationella miljömålen. I Håbo ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga möjligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet - 38% av nämndmålen uppfylls. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

6 2.2 Ekonomi Resultat Kommunens resultat per den 31 augusti är periodiserat, dvs. utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsperiod har gjorts enligt god redovisningssed. Prognosen för helår är baserad på nämndernas egna uppskattningar om intäkts- och kostnadsutveckling för årets sista 4 månader. Kommunens resultat per den 31 augusti uppgår till 53,9 (54,4) mkr. Det är drygt 0,5 mkr sämre än motsvarande period år. Resultatförändringen i utfallet för årets första 8 månader i jämförelsen med motsvarande period förra året förklaras av både positiva och negativa faktorer: Nämndernas nettokostnad har ökat med drygt 20,1 mkr eller med 3,8 procent mellan perioden /2011. I jämförelsen med motsvarande period åren 2009/ var ökningen 14,1 mkr eller 2,75 procent. Skattenettot, d v s skillnaden mellan kommunens intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag och kommunens kostnader i form av utjämningsavgifter, har ökat med ca 19,3 mkr eller med 3,46 %. I jämförelsen med motsvarande period åren 2009/ var ökningen 30,3 mkr eller 5,7 % inklusive extra statsbidraget för år om 12,6 mkr Prognos Prognosen för år 2011 ger ett överskott om 25,5 (19,4) mkr. En förbättring med 14,3 mkr jämfört med budget. Det positiva resultatet i prognosen jämfört med budget 2011 förklaras av ett antal negativa och positiva avvikelser. Nämndernas nettokostnad överstiger budget med 7,9 (9,6) mkr eller 0,96 (1,2) procent. Kostnaderna för avskrivningar och intäkter från taxefinansierade verksamheter ger ett överskott om 6,5 mkr. Minskade finansiella kostnader med ca 2,0 (3,0) mkr. Skatteintäkterna ökar med ca 15,1 (-5,2) mkr. Finansiella intäkter minskar med ca 1,0 (1,7) mkr. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

7 2.2.3 Resultaträkning Resultaträkning, tkr Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos 2011 Budget 2011 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Finansnetto Verksamhetsnetto Skattenetto Resultat Omslutning Soliditet 17,9 % 23,3 % 22,5 % 20,8 % 19,6 % Resultat jämfört med budget Den största procentuella avvikelsen mot budgeten uppvisade miljö- och tekniknämnden, 5,1 procent, socialnämnden 1,2 procent, bildningsnämnden 0,9 procent och skolnämnden 0,3 procent. Kommungemensamma verksamheter redovisade ett överskott jämfört med budgeten. Utförligare analyser och kommentarer redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr Kommungemensamma verksamheter +1,0 Bildningsnämnd -1,2 Skolnämnd -1,1 Socialnämnd -2,3 Miljö- och tekniknämnd -4,3 Vattenverk 0 Avfallshantering 0 Summa -7, Resultat år och prognos år 2011 För åren uppgick de ackumulerade underskotten till 180 mkr. De senaste 10 åren har kommunen redovisat överskott om sammanlagt 171 mkr. Prognosen för år 2011 visar ett resultat om ca 25,5 mkr under förutsättningar att skatteprognosen och prognoser för nämnderna inte försämras. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

8 Resultat åren Skatteintäkter Skatteprognos år 2011 och slutavräkning år Slutavräkning år För år bedömer förbundet för Sveriges kommuner och landsting (SKL) att förbättringen av skatteintäkterna blir något högre än bedömningen som gjordes i samband med bokslut för år. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december. SKL:s prognos i december visade en ökning av skatteunderlaget med 1,7 procent för. Med denna bedömning av skatteunderlaget blev rekommenderad uppbokning för 456 kronor per invånare den SKL:s reviderade prognos enligt cirkulär 11:34 visar en ökning av skatteunderlaget med 2,1 procent för. Med denna högre uppräkning blir prognosen för avräkning 600 kronor, vilket medför en korrigering på plus 144 kronor per invånare 1.11 i bokslut För kommunen innebär detta att korrigeringen av skatteintäkterna för år förbättrar 2011 års resultat med ca 2,8 mkr. Slutavräkning år 2011 Regeringen fastställde i budgetpropositionen i höstas uppräkningsfaktorerna för och 2011 till 1,9 respektive 1,1 procent. Uppräkningsfaktorerna innebär en lägre uppräkning än förbundets prognos. Detta gör att SKL:s prognos på slutavräkningen 2011 blir positiv med 691 kr per invånare den Det innebär att resultatet förbättras med ytterligare 13,6 mkr. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

9 Prognos på slutavräkningar sammantaget för åren innebär en ökning av skatteintäkter i bokslutet för år 2011 med ca 16,4 mkr. I jämförelsen med budget 2011 blir förbättringen ca 15,0 mkr. 2.3 Kostnadstäckningsgrad Nettokostnadens andel Nettokostnadsandelen, dvs. hur stor del av skatteintäkter och de generella statsbidragen som går åt till att täcka olika typer av löpande kostnader, framgår i tabellen nedan. Verksamheten exklusive avskrivningar tog i anspråk 85,30 (82,24) % av skattenettot under perioden. Avskrivningarnas andel var 3,08 (5,06) %. Tillsammans tog de löpande kostnaderna i anspråk 90,67 (90,26) % av kommunens skattenetto under perioden. Enligt prognosen kommer 97,06 (97,61) % av skattenettot att ianspråktas. Om andelen är över 100 % innebär det att kommunen satsar mer pengar i verksamheten än vad som kommer in via skatter och bidrag Nettokostnader i förhållande till skatt och statsbidrag Finansiella nyckeltal Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut 2011 Prognos 2011 Verksamhetens andel av 89,55 % 82,24 % 85,30 % 90,19 % skattenetto Avskrivningars andel av 5,83 % 5,06 % 3,08 % 4,62 % skattenetto Finansnettots andel av 2,44 % 1,95 % 2,30 % 2,25 % skattenetto Summa 97,82 % 90,26 % 90,67 % 97,06 Resultat som andel av skattenetto 2,18 % 9,74 % 9,33 % 2,94 % 2.4 Investeringar Investeringsbudgeten som Kommunfullmäktige beslutade för år 2011 uppgick till 84,7 mkr. Pågående investeringar från år som nämnderna begärde att få ombudgetera till år 2011, i samband med bokslut år, uppgick till 47,7 mkr. Sammanlagt uppgår beslutad investeringsbudget för år 2011 till 132,4 mkr. Förbrukning av investeringsmedel per 31 aug uppgår till 33,6 mkr. Nämnderna prognostiserar att ca 100 mkr kommer att förbrukas under år Överskottet som kommer att uppstå enligt prognosen på 28,6 mkr kommer att begäras ombudgeteras till år 2012 för pågående investeringsprojektet. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

10 2.4.1 Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-, prognos Betalningsflödesanalys Betalningsflödesanalysen visar förändring av likvida medel under perioden uppdelade i kategorierna löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet. Betalningsflödesanalysen visar ett negativt inflöde från den löpande verksamheten motsvarande -2,8 (17,7) mkr Investeringsnetto Investeringsnettot uppgår till 67,3 mkr (21,8 mkr) varav investering i anläggningstillgångar och inventarier 41,8 mkr (21,8 mkr). Under 2011 köpte kommunen mark för 25,5 mkr. I jämförelse med investeringsredovisning skiljer sig investeringsnetto i betalningsflödesanalysen med 8,2 mkr. Anledningen är att anslutningsintäkterna redovisas under avsnitt finansieringsverksamhet i betalflödesanalysen Finansieringsnetto Nyupplåning från externa banker och kreditinstitutioner har skett enligt fullmäktigebeslut för att finansiera dels investeringar i kommunens anläggningar och inventarier (25,6 mkr) dels för att finansiera markinköp om 25,5 mkr Förändring av likvida medel Likvida medel minskade med 11,2 mkr och uppgick vid periodens slut till 14,1 mkr. 2.5 Avskrivningar Avskrivningarna per den 31 augusti uppgår till 17,4 mkr (28,2 mkr), en minskning med 10,8 mkr jämfört med delårsrapport 31 augusti. Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgår för perioden till 1,9 (6,4) mkr. I jämförelse med motsvarande period förra året är det en minskning med 4,5 mkr. Avskrivningar på fastigheter och anläggningar uppgår till 15,8 (21,8) mkr, en minskning med 6 mkr i jämförelse med motsvarande period förra året. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

11 I prognosen beräknas den totala kostnaden för avskrivningar för år 2011 uppgå till 40,0 mkr. En minskning med 8,5 mkr jämfört med bokslut. 2.6 Finansnetto och räntekostnader Skuldportföljen har en volym på ca 483,8 mkr. Den genomsnittliga räntan för hela skuldportföljen uppgår till 3,57 (3,66) %. Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen har minskats med ca 0,09 procent. Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj har ca 385 (370) mkr eller 80 (85) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur 2.7 Avstämning av balanskravet Kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet som innebär att årets resultat skall vara minst ett nollresultat enligt prognos. Kommunens balanskravsresultat uppgår enligt prognos till 25,5 mkr jämfört med budgeterade 11,1 mkr. Avstämning mot kommunallagens balanskrav är minimikravet och är på lång sikt inte tillräckligt för att svara mot kravet om god ekonomisk hushållning. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Den höga investeringsnivån och den snabba kostnadsutvecklingen är andra områden som måste hanteras i framtiden för att nå en god ekonomisk hushållning. Kommunens höga skuldsättningsgrad och den låga soliditeten gör att kommunen har svårt att möta de finansiella åtaganden som måste hanteras i framtiden, bl.a. pensionsåtagandena och kommande räntehöjningar på kommunens lån. 2.8 Framtiden Budgetföljsamhet Alla facknämnder har i prognosen för år 2011 uppvisat negativa resultat. Med ansträngd ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet God ekonomisk hushållning Många kommuner och landsting har en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden. Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera investeringar, annars måste kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom försäljningar av anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

12 Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 inte är finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som varit fallet om alla pensionskostnader hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet det omvända. Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en buffert för att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten. God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela organisationen så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga. 3 Personalredovisning 3.1 Definitioner och begrepp Personalredovisningen syftar till att belysa hur den aktuella personalsituationen ser ut ur olika aspekter per den 31 augusti. Redovisningen avser tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön enligt Allmänna bestämmelser (AB) som reglerar anställningsvillkoren, och inkluderar helt lediga anställda. Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. Med tidsbegränsat anställda avses främst vikarier eller allmänna visstidsanställningar. När timavlönad personal redovisas anges det separat. Antal månadsavlönade totalt Nyckeltal Alla anställda, antal i kommunen Andel kvinnor i % Andel män i % Andel tillsvidareanställda i % Andel visstidsanställda i % Av alla månadsavlönade den 31 augusti 2011, totalt personer, var personer fast anställda och 127 personer tidsbegränsat anställda. Kvinnorna utgör en klar majoritet, 83 procent av alla anställda. Antal månadsavlönade per förvaltning Nyckeltal Kommunstyrelsens förvaltning Miljö- och teknikförvaltning Bildningsförvaltning Skolförvaltning Socialförvaltning Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

13 Antalet månadsavlönade, tillsvidare- och tidsbegränsat anställda, har det senaste året ökat på samtliga förvaltningar utom skolförvaltningen. Bildningsförvaltningen har under våren 2011 arbetat med att anpassa antalet anställda efter det minskade elevantalet inför höstterminsstarten. Detta kommer att avspegla sig först i årsredovisningen. Under hösten överfördes åtta personliga assistenter från landstinget till socialförvaltningens enhet för personlig assistans. En del av verksamheten på Pomona har sedan 1 september lagts ut på entreprenad till ett privat företag. Personalen, 20 anställda, är tjänstlediga från kommunen under ett år. Detta kommer att avspegla sig först i årsredovisningen. Hel- och deltidsanställda Nyckeltal Tillsvidareanställda kvinnor Heltid 100% 73,1 72,7 75,5 Deltid -74% 7,8 9,4 5,9 Deltid 75-99% 19,1 17,9 18,5 Tillsvidareanställda män Heltid 100% 89,8 90,9 93,1 Deltid -74% 4,3 4,3 4,3 Deltid 75-99% 5,9 4,8 2,6 Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av arbetskraft ska kommunen, innan nyanställning sker, pröva om man kan erbjuda höjd sysselsättningsgrad till en redan deltidsanställd arbetstagare på arbetsstället och som anmält intresse för detta. Av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen har 73,1 procent heltidsanställning. Motsvarande siffra för männen är betydligt högre, 89,8 procent. Det är alltså främst kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med många deltidsanställningar, som vårdoch omsorg samt skolmåltidsverksamhet. 3.2 Åldersstruktur Medelåldern bland kommunens alla månadsavlönade är 45,7 år. Medelåldern för den tidsbegränsat anställda personalen är betydligt lägre med 38,8 år än för de tillsvidareanställda med 46,1 år. Förändringen av medelåldern: år 45,6, år ,6, år ,4. Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgjorde den 31 augusti 38,3 procent av alla tillsvidareanställda (år 37,8 procent, 2009: 39 procent). Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

14 Åldersstruktur Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla Indelning i åldersgrupp och % ,2 8,0 6, ,8 22,5 24, ,7 31,6 30, ,2 27,8 25,6 60 och över 13,1 10,2 12,6 3.3 Pensionsavgångar Under 2011 har hittills 11 anställda gått i ålderspension vid 65 år och ytterligare tre anställda valde att gå i pension före 65 år. Fyra personer gick i pension efter 65 år. Totalt har således 18 personer gått i pension på heltid under året. År var motsvarande siffra 30 personer och personer. Man kan se en trend att fler och fler avvaktar med pensionsavgång efter 65 år. Hittills i år är det 10 personer som valt det. Motsvarande för ett år sedan var fyra stycken. Under året arbetade kommunen med EU-projektet Kompetensbron för att testa en modell för kompetensöverföring i samband med bland annat pensionsavgångar. 3.4 Arbetad tid och resursanvändning För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid används, redovisas den faktiskt arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Med avtalad arbetstid avses det möjliga antalet arbetade timmar per år, men med årets helgdagar borträknade. Vid beräkning av den totala arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och övertid, som ligger utanför den avtalade arbetstiden. Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser kommunens alla månadsavlönande och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden för perioden 1 januari- 31 augusti utgör timmar, vilket motsvarar 71,9 procent av den avtalade tiden. Den arbetade tiden kan omräknas till 627 årsarbetare (en årsarbetare=1800 timmar). Arbetad tid och frånvaro, timmar i 1000-tal 2011 % % 2009 % Arbetstid enl. avtal Summa frånvaro , , ,3 Övertid + mertid 13 0,8 11 0,7 12 0,7 Total arbetad tid , , ,4 Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

15 3.5 Redovisning av sjukfrånvaron Hälsotal Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procent under årets åtta första månader i jämförelse med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron utgör nu totalt 5,3 procent för kommunen. Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsinriktad rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning. Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön. Nyckeltal sjukfrånvaro (procent) Total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 5,3 5,1 6,0 Sjukfrånvaro för kvinnor i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 5,9 5,6 6,6 Sjukfrånvaro för män i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 2,7 3,2 3,7 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 3,5 3,6 4,6 Sjukfrånvaro för åldersgruppen ,4 5,1 5,4 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 5,7 5,6 7,2 Andel i procent av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer 47 Sjukfrånvaron per förvaltning Inom parantes anges värdet år ) Kommunstyrelsens förvaltning 5,4 procent (3,8) Miljö- och teknikförvaltningen 4,3 procent (4,6) Bildningsförvaltningen 4,3 procent (5,0) Skolförvaltningen 5,9 procent (6,0) Socialförvaltningen 5,1 procent (4,0) Den 31 augusti 2011 var 31 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, med sjukersättning alternativt sjukpenning på hel- eller deltid. År var motsvarande siffra 30 personer och år personer. Av dessa var 18 anställda deltidssjukskrivna, det vill säga att de var i arbete på den andra deltiden. 3.6 Företagshälsovård Anledningar till att vända sig till företagshälsovården är dels det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, dels det rehabiliterande arbetet med enskilda anställda som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

16 Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hos Länshälsan per den 31 augusti 2011 var 339 tkr, vilket kan jämföras med 351 tkr och 475 tkr Antalet använda timmar hittills under året är 204 timmar för företagsläkare, beteendevetare, sjuksköterska, ergonom och arbetsmiljöingenjör. 3.7 Friskvård Totalt har kommunen 37 friskvårdsinspiratörer fördelade på olika arbetsplatser, som ett led i kommunens åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. Kommunens medarbetare har möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så kallade friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter. Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda, för att stimulera och främja personalens förutsättningar till ökad fysisk och psykisk hälsa. Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbetarna genomfördes under året i personalklubbens regi. 4 Resultaträkning tkr Not Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos 2011 Budget 2011 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

17 5 Balansräkning tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd mm Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Eget kapital Varav byte av redovisningsprincip VA Varav årets resultat Avsättningar Pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Pensionsförpliktelser Varav löneskatt Borgen och ansvarförbindelser Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

18 6 Betalningsflödesanalys tkr Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten för förändring av förelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av förråd Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Anslutningsintäkter Återföring anslutningsintäkter -308 Amortering av skuld Kortfristig upplåning 0 Amortering kortfristiga lån 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Årets kassaflöde Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

19 tkr Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Räntebärande nettoskuld Räntebärande nettoskuld vid årets början Räntebärande nettoskuld vid årets slut Förändring av räntebärande nettoskuld Investeringsredovisning Investeringsredovisning tkr Budget 2011 Prognos 2011 Nämnder Intäkter Kostnader Netto kostnader Intäkter Kostnader Netto kostnader Budget avvikelse Kommunstyrelsen Bildningsnämnd Skolnämnd Socialnämnd Miljö- och tekniknämnd Avfallshantering Vattenverket Summa Investeringsutfall per 31 aug 2011 Nämnder, tkr Budget 2011 Utfall jan-aug 2011 Nettoavvikelse Gemensam verksamhet Bildningsnämnd Skolnämnd Socialnämnd Miljö- och tekniknämnd Vattenverk Avfallsverket Summa Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

20 8 Driftsredovisning Sammanställning Verksamhetsnivå netto, tkr Skattefinansierade verksamheter Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos 2011 Budget 2011 Avvikelse budget Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges förfogande Stöd till politiska partier Valnämnden Revision Överförmyndare Kommunstyrelsen Bildningsnämnd Skolnämnd Socialnämnd Miljö- o tekniknämnd Summa skattefinansierade verksamheter Taxefinansierade verksamheter Avfallshantering Vattenverket Summa taxefinansierade verksamheter Finansförvaltning Pensions- och upplupna lönekostnader Återbetalning sjukförsäkringsavgift Avskrivningar Kapitaltjänst va-verket och övrigt Kapitaltjänst internhyra Exploatering och reavinster Summa finansförvaltning Finanskonton Skatteintäkter Slutavräkning Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2014 augusti 20 000 invånare Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. -10-06 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 3 2 Håbo kommun... 4 3 Personalredovisning... 13

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Innehåll. Fakta om Håbo kommun. 3 Förord 6 Förvaltningsberättelse 16 Personalredovisning 20 Befolkning, sysselsättning och kommunikationer

Innehåll. Fakta om Håbo kommun. 3 Förord 6 Förvaltningsberättelse 16 Personalredovisning 20 Befolkning, sysselsättning och kommunikationer Årsredovisning Innehåll 3 Förord 6 Förvaltningsberättelse 16 Personalredovisning 20 Befolkning, sysselsättning och kommunikationer Ekonomisk redovisning 22 Resultaträkning koncern 23 Balansräkning koncern

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer