Delårsbokslut Kommunfullmäktige 1(113) KS2011/159 nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280"

Transkript

1 1(113) Datum Vår beteckning KS2011/159 nr Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Håbo kommun Uppdrag och ansvarsområde Mål och politisk viljeinriktning Mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål Sammanfattande bedömning av nämndernas mål Ekonomi Resultat Prognos Resultaträkning Resultat jämfört med budget Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr Resultat år och prognos år Skatteintäkter Kostnadstäckningsgrad Nettokostnader i förhållande till skatt och statsbidrag Investeringar Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-, prognos Betalningsflödesanalys Investeringsnetto Finansieringsnetto Förändring av likvida medel Avskrivningar Finansnetto och räntekostnader Avstämning av balanskravet Framtiden Budgetföljsamhet God ekonomisk hushållning Personalredovisning Definitioner och begrepp Åldersstruktur Pensionsavgångar Arbetad tid och resursanvändning Redovisning av sjukfrånvaron Företagshälsovård Friskvård Resultaträkning Balansräkning...17 Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

3 6 Betalningsflödesanalys Investeringsredovisning Driftsredovisning Redovisningsprinciper Notförteckning Noter - Kommunens resultaträkning Noter - Kommunens balansräkning...25 Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Bildningsnämnden Skolnämnden Socialnämnden Miljö- och tekniknämnden Bilagor 1. Håbohus AB 2. Marknads AB 3. Räddningstjänsten i Enköping/Håbo Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

4 1 Förvaltningsberättelse 2 Håbo kommun 2.1 Uppdrag och ansvarsområde Mål och politisk viljeinriktning Ekonomisk översikt Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten. Hur målen ska se ut detaljregleras inte. Det ska finnas finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunövergripande mål redovisas i det följande. Utifrån dessa har nämnderna utarbetat verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under nämndernas avsnitt har en utvärdering/avstämning av verksamhetsmål gjorts av nämnderna för perioden Mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige mål 2011 I Håbo... är Medborgarna i fokus Invånarna skall erbjudas en bra och attraktiv service inom kommunens kärnområden barnomsorg, skola, äldre- och handikappsomsorg samt teknisk service. är Dina skattepengar vårt ansvar God ekonomisk hushållning kommer att känneteckna arbetet under mandatperioden. Kommunens ekonomi skall vara i balans, såväl på kort som på lång sikt. Nyckelord i det sammanhanget är kostnadseffektivitet, öppenhet samt ordning och reda i ekonomin. bygger vi för framtiden Kommunen skall växa i en sådan takt att en god servicenivå kan säkerställas. Håbo skall vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. är den kommunala verksamheten kvalitetssäkrad Kvaliteten i välfärdens kärna skall vara en ledstjärna inom kommunens verksamheter. kan Du välja Valfrihet har stor betydelse för kvaliteten inom alla områden. Fler alternativa driftformer möjliggör för den enskilde att välja förskola, skola, äldreboende och utförare av olika tjänster. finns en miljö för framtiden Håbo kommun tar därmed sin del av ansvaret för att nå de 16 nationella miljömålen. ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga möjligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

5 2.1.3 Finansiella mål Långsiktiga mål Finansiella mål Skatten ska inte höjas Mål för planeringsperioden Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. Avstämning av mål för planeringsperioden Delmål att kommunens resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer att uppnås. Delmål att nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans kommer inte att uppnås. Samliga nämnder redovisar i sina prognoser ett underskott för år Sammanfattande bedömning av nämndernas mål Kommunfullmäktige har för 2011 fastställt sju kommunövergripande mål. Utifrån dessa har nämnderna tagit fram mål för sina verksamheter. Av nämndernas 58 mål bedöms 35 eller 60 % uppfyllas under För 14 (24 %) av målen har någon prognos för måluppfyllelsen inte kunnat göras. 9 av målen (16 %) bedöms inte uppfyllas under året. Nämndernas bedömning av måluppfyllelse redovisas nedan per kommunövergripande mål. I Håbo är medborgarna i fokus - 69% av nämndmålen uppfylls Invånarna ska erbjudas en bra och attraktiv service inom kommunens kärnområden barnomsorg, skola, äldre- och handikappomsorg samt teknisk service. I Håbo är dina skattepengar vårt ansvar -58% av nämndmålen uppfylls God ekonomisk hushållning kommer att känneteckna arbetet under mandatperioden. Kommunens ekonomi ska vara i balans, såväl på kort som på lång sikt. Nyckelord i det sammanhanget är kostnadseffektivitet, öppenhet samt ordning och reda i ekonomin. I Håbo bygger vi för framtiden - 63% av nämndmålen uppfylls Kommunen ska växa i en sådan takt att en god servicenivå kan säkerställas. Håbo ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. I Håbo är verksamheten kvalitetssäkrad - 78% av nämndmålen uppfylls Kvaliteten i välfärdens kärna ska vara en ledstjärna i kommunens verksamheter. I Håbo kan du välja - 33% av nämndmålen uppfylls Valfriheten har stor betydelse för kvaliteten inom alla områden. Fler alternativa driftformer möjliggör för den enskilde att välja förskola, skola, äldreboende och utförare av olika tjänster I Håbo finns en miljö för framtiden - 60% av nämndmålen uppfylls Håbo kommun tar sin del av ansvaret för att nå de 16 nationella miljömålen. I Håbo ska medarbetarna ha goda anställningsvillkor, meningsfulla arbetsuppgifter och kontinuerliga möjligheter till utbildning och utveckling i sitt arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet - 38% av nämndmålen uppfylls. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

6 2.2 Ekonomi Resultat Kommunens resultat per den 31 augusti är periodiserat, dvs. utgifter och inkomster hänförliga till räkenskapsperiod har gjorts enligt god redovisningssed. Prognosen för helår är baserad på nämndernas egna uppskattningar om intäkts- och kostnadsutveckling för årets sista 4 månader. Kommunens resultat per den 31 augusti uppgår till 53,9 (54,4) mkr. Det är drygt 0,5 mkr sämre än motsvarande period år. Resultatförändringen i utfallet för årets första 8 månader i jämförelsen med motsvarande period förra året förklaras av både positiva och negativa faktorer: Nämndernas nettokostnad har ökat med drygt 20,1 mkr eller med 3,8 procent mellan perioden /2011. I jämförelsen med motsvarande period åren 2009/ var ökningen 14,1 mkr eller 2,75 procent. Skattenettot, d v s skillnaden mellan kommunens intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag och kommunens kostnader i form av utjämningsavgifter, har ökat med ca 19,3 mkr eller med 3,46 %. I jämförelsen med motsvarande period åren 2009/ var ökningen 30,3 mkr eller 5,7 % inklusive extra statsbidraget för år om 12,6 mkr Prognos Prognosen för år 2011 ger ett överskott om 25,5 (19,4) mkr. En förbättring med 14,3 mkr jämfört med budget. Det positiva resultatet i prognosen jämfört med budget 2011 förklaras av ett antal negativa och positiva avvikelser. Nämndernas nettokostnad överstiger budget med 7,9 (9,6) mkr eller 0,96 (1,2) procent. Kostnaderna för avskrivningar och intäkter från taxefinansierade verksamheter ger ett överskott om 6,5 mkr. Minskade finansiella kostnader med ca 2,0 (3,0) mkr. Skatteintäkterna ökar med ca 15,1 (-5,2) mkr. Finansiella intäkter minskar med ca 1,0 (1,7) mkr. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

7 2.2.3 Resultaträkning Resultaträkning, tkr Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos 2011 Budget 2011 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Finansnetto Verksamhetsnetto Skattenetto Resultat Omslutning Soliditet 17,9 % 23,3 % 22,5 % 20,8 % 19,6 % Resultat jämfört med budget Den största procentuella avvikelsen mot budgeten uppvisade miljö- och tekniknämnden, 5,1 procent, socialnämnden 1,2 procent, bildningsnämnden 0,9 procent och skolnämnden 0,3 procent. Kommungemensamma verksamheter redovisade ett överskott jämfört med budgeten. Utförligare analyser och kommentarer redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna, mkr Kommungemensamma verksamheter +1,0 Bildningsnämnd -1,2 Skolnämnd -1,1 Socialnämnd -2,3 Miljö- och tekniknämnd -4,3 Vattenverk 0 Avfallshantering 0 Summa -7, Resultat år och prognos år 2011 För åren uppgick de ackumulerade underskotten till 180 mkr. De senaste 10 åren har kommunen redovisat överskott om sammanlagt 171 mkr. Prognosen för år 2011 visar ett resultat om ca 25,5 mkr under förutsättningar att skatteprognosen och prognoser för nämnderna inte försämras. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

8 Resultat åren Skatteintäkter Skatteprognos år 2011 och slutavräkning år Slutavräkning år För år bedömer förbundet för Sveriges kommuner och landsting (SKL) att förbättringen av skatteintäkterna blir något högre än bedömningen som gjordes i samband med bokslut för år. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december. SKL:s prognos i december visade en ökning av skatteunderlaget med 1,7 procent för. Med denna bedömning av skatteunderlaget blev rekommenderad uppbokning för 456 kronor per invånare den SKL:s reviderade prognos enligt cirkulär 11:34 visar en ökning av skatteunderlaget med 2,1 procent för. Med denna högre uppräkning blir prognosen för avräkning 600 kronor, vilket medför en korrigering på plus 144 kronor per invånare 1.11 i bokslut För kommunen innebär detta att korrigeringen av skatteintäkterna för år förbättrar 2011 års resultat med ca 2,8 mkr. Slutavräkning år 2011 Regeringen fastställde i budgetpropositionen i höstas uppräkningsfaktorerna för och 2011 till 1,9 respektive 1,1 procent. Uppräkningsfaktorerna innebär en lägre uppräkning än förbundets prognos. Detta gör att SKL:s prognos på slutavräkningen 2011 blir positiv med 691 kr per invånare den Det innebär att resultatet förbättras med ytterligare 13,6 mkr. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

9 Prognos på slutavräkningar sammantaget för åren innebär en ökning av skatteintäkter i bokslutet för år 2011 med ca 16,4 mkr. I jämförelsen med budget 2011 blir förbättringen ca 15,0 mkr. 2.3 Kostnadstäckningsgrad Nettokostnadens andel Nettokostnadsandelen, dvs. hur stor del av skatteintäkter och de generella statsbidragen som går åt till att täcka olika typer av löpande kostnader, framgår i tabellen nedan. Verksamheten exklusive avskrivningar tog i anspråk 85,30 (82,24) % av skattenettot under perioden. Avskrivningarnas andel var 3,08 (5,06) %. Tillsammans tog de löpande kostnaderna i anspråk 90,67 (90,26) % av kommunens skattenetto under perioden. Enligt prognosen kommer 97,06 (97,61) % av skattenettot att ianspråktas. Om andelen är över 100 % innebär det att kommunen satsar mer pengar i verksamheten än vad som kommer in via skatter och bidrag Nettokostnader i förhållande till skatt och statsbidrag Finansiella nyckeltal Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut 2011 Prognos 2011 Verksamhetens andel av 89,55 % 82,24 % 85,30 % 90,19 % skattenetto Avskrivningars andel av 5,83 % 5,06 % 3,08 % 4,62 % skattenetto Finansnettots andel av 2,44 % 1,95 % 2,30 % 2,25 % skattenetto Summa 97,82 % 90,26 % 90,67 % 97,06 Resultat som andel av skattenetto 2,18 % 9,74 % 9,33 % 2,94 % 2.4 Investeringar Investeringsbudgeten som Kommunfullmäktige beslutade för år 2011 uppgick till 84,7 mkr. Pågående investeringar från år som nämnderna begärde att få ombudgetera till år 2011, i samband med bokslut år, uppgick till 47,7 mkr. Sammanlagt uppgår beslutad investeringsbudget för år 2011 till 132,4 mkr. Förbrukning av investeringsmedel per 31 aug uppgår till 33,6 mkr. Nämnderna prognostiserar att ca 100 mkr kommer att förbrukas under år Överskottet som kommer att uppstå enligt prognosen på 28,6 mkr kommer att begäras ombudgeteras till år 2012 för pågående investeringsprojektet. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

10 2.4.1 Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-, prognos Betalningsflödesanalys Betalningsflödesanalysen visar förändring av likvida medel under perioden uppdelade i kategorierna löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet. Betalningsflödesanalysen visar ett negativt inflöde från den löpande verksamheten motsvarande -2,8 (17,7) mkr Investeringsnetto Investeringsnettot uppgår till 67,3 mkr (21,8 mkr) varav investering i anläggningstillgångar och inventarier 41,8 mkr (21,8 mkr). Under 2011 köpte kommunen mark för 25,5 mkr. I jämförelse med investeringsredovisning skiljer sig investeringsnetto i betalningsflödesanalysen med 8,2 mkr. Anledningen är att anslutningsintäkterna redovisas under avsnitt finansieringsverksamhet i betalflödesanalysen Finansieringsnetto Nyupplåning från externa banker och kreditinstitutioner har skett enligt fullmäktigebeslut för att finansiera dels investeringar i kommunens anläggningar och inventarier (25,6 mkr) dels för att finansiera markinköp om 25,5 mkr Förändring av likvida medel Likvida medel minskade med 11,2 mkr och uppgick vid periodens slut till 14,1 mkr. 2.5 Avskrivningar Avskrivningarna per den 31 augusti uppgår till 17,4 mkr (28,2 mkr), en minskning med 10,8 mkr jämfört med delårsrapport 31 augusti. Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgår för perioden till 1,9 (6,4) mkr. I jämförelse med motsvarande period förra året är det en minskning med 4,5 mkr. Avskrivningar på fastigheter och anläggningar uppgår till 15,8 (21,8) mkr, en minskning med 6 mkr i jämförelse med motsvarande period förra året. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

11 I prognosen beräknas den totala kostnaden för avskrivningar för år 2011 uppgå till 40,0 mkr. En minskning med 8,5 mkr jämfört med bokslut. 2.6 Finansnetto och räntekostnader Skuldportföljen har en volym på ca 483,8 mkr. Den genomsnittliga räntan för hela skuldportföljen uppgår till 3,57 (3,66) %. Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga räntenivån i portföljen har minskats med ca 0,09 procent. Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande lån. Av kommunens totala skuldportfölj har ca 385 (370) mkr eller 80 (85) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur 2.7 Avstämning av balanskravet Kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet som innebär att årets resultat skall vara minst ett nollresultat enligt prognos. Kommunens balanskravsresultat uppgår enligt prognos till 25,5 mkr jämfört med budgeterade 11,1 mkr. Avstämning mot kommunallagens balanskrav är minimikravet och är på lång sikt inte tillräckligt för att svara mot kravet om god ekonomisk hushållning. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Den höga investeringsnivån och den snabba kostnadsutvecklingen är andra områden som måste hanteras i framtiden för att nå en god ekonomisk hushållning. Kommunens höga skuldsättningsgrad och den låga soliditeten gör att kommunen har svårt att möta de finansiella åtaganden som måste hanteras i framtiden, bl.a. pensionsåtagandena och kommande räntehöjningar på kommunens lån. 2.8 Framtiden Budgetföljsamhet Alla facknämnder har i prognosen för år 2011 uppvisat negativa resultat. Med ansträngd ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet God ekonomisk hushållning Många kommuner och landsting har en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden. Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera investeringar, annars måste kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom försäljningar av anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

12 Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 inte är finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som varit fallet om alla pensionskostnader hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet det omvända. Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en buffert för att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten. God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela organisationen så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga. 3 Personalredovisning 3.1 Definitioner och begrepp Personalredovisningen syftar till att belysa hur den aktuella personalsituationen ser ut ur olika aspekter per den 31 augusti. Redovisningen avser tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön enligt Allmänna bestämmelser (AB) som reglerar anställningsvillkoren, och inkluderar helt lediga anställda. Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal kallas fast anställda. Med tidsbegränsat anställda avses främst vikarier eller allmänna visstidsanställningar. När timavlönad personal redovisas anges det separat. Antal månadsavlönade totalt Nyckeltal Alla anställda, antal i kommunen Andel kvinnor i % Andel män i % Andel tillsvidareanställda i % Andel visstidsanställda i % Av alla månadsavlönade den 31 augusti 2011, totalt personer, var personer fast anställda och 127 personer tidsbegränsat anställda. Kvinnorna utgör en klar majoritet, 83 procent av alla anställda. Antal månadsavlönade per förvaltning Nyckeltal Kommunstyrelsens förvaltning Miljö- och teknikförvaltning Bildningsförvaltning Skolförvaltning Socialförvaltning Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

13 Antalet månadsavlönade, tillsvidare- och tidsbegränsat anställda, har det senaste året ökat på samtliga förvaltningar utom skolförvaltningen. Bildningsförvaltningen har under våren 2011 arbetat med att anpassa antalet anställda efter det minskade elevantalet inför höstterminsstarten. Detta kommer att avspegla sig först i årsredovisningen. Under hösten överfördes åtta personliga assistenter från landstinget till socialförvaltningens enhet för personlig assistans. En del av verksamheten på Pomona har sedan 1 september lagts ut på entreprenad till ett privat företag. Personalen, 20 anställda, är tjänstlediga från kommunen under ett år. Detta kommer att avspegla sig först i årsredovisningen. Hel- och deltidsanställda Nyckeltal Tillsvidareanställda kvinnor Heltid 100% 73,1 72,7 75,5 Deltid -74% 7,8 9,4 5,9 Deltid 75-99% 19,1 17,9 18,5 Tillsvidareanställda män Heltid 100% 89,8 90,9 93,1 Deltid -74% 4,3 4,3 4,3 Deltid 75-99% 5,9 4,8 2,6 Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov av arbetskraft ska kommunen, innan nyanställning sker, pröva om man kan erbjuda höjd sysselsättningsgrad till en redan deltidsanställd arbetstagare på arbetsstället och som anmält intresse för detta. Av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen har 73,1 procent heltidsanställning. Motsvarande siffra för männen är betydligt högre, 89,8 procent. Det är alltså främst kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med många deltidsanställningar, som vårdoch omsorg samt skolmåltidsverksamhet. 3.2 Åldersstruktur Medelåldern bland kommunens alla månadsavlönade är 45,7 år. Medelåldern för den tidsbegränsat anställda personalen är betydligt lägre med 38,8 år än för de tillsvidareanställda med 46,1 år. Förändringen av medelåldern: år 45,6, år ,6, år ,4. Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgjorde den 31 augusti 38,3 procent av alla tillsvidareanställda (år 37,8 procent, 2009: 39 procent). Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

14 Åldersstruktur Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla Indelning i åldersgrupp och % ,2 8,0 6, ,8 22,5 24, ,7 31,6 30, ,2 27,8 25,6 60 och över 13,1 10,2 12,6 3.3 Pensionsavgångar Under 2011 har hittills 11 anställda gått i ålderspension vid 65 år och ytterligare tre anställda valde att gå i pension före 65 år. Fyra personer gick i pension efter 65 år. Totalt har således 18 personer gått i pension på heltid under året. År var motsvarande siffra 30 personer och personer. Man kan se en trend att fler och fler avvaktar med pensionsavgång efter 65 år. Hittills i år är det 10 personer som valt det. Motsvarande för ett år sedan var fyra stycken. Under året arbetade kommunen med EU-projektet Kompetensbron för att testa en modell för kompetensöverföring i samband med bland annat pensionsavgångar. 3.4 Arbetad tid och resursanvändning För att beskriva hur de anställdas avtalade arbetstid används, redovisas den faktiskt arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Med avtalad arbetstid avses det möjliga antalet arbetade timmar per år, men med årets helgdagar borträknade. Vid beräkning av den totala arbetade tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och övertid, som ligger utanför den avtalade arbetstiden. Redovisningen av arbetad tid och frånvaro avser kommunens alla månadsavlönande och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser. Den arbetade tiden för perioden 1 januari- 31 augusti utgör timmar, vilket motsvarar 71,9 procent av den avtalade tiden. Den arbetade tiden kan omräknas till 627 årsarbetare (en årsarbetare=1800 timmar). Arbetad tid och frånvaro, timmar i 1000-tal 2011 % % 2009 % Arbetstid enl. avtal Summa frånvaro , , ,3 Övertid + mertid 13 0,8 11 0,7 12 0,7 Total arbetad tid , , ,4 Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

15 3.5 Redovisning av sjukfrånvaron Hälsotal Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procent under årets åtta första månader i jämförelse med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron utgör nu totalt 5,3 procent för kommunen. Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsinriktad rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning. Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid och med hänsyn tagen till frånvaro utan lön, exempelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön. Nyckeltal sjukfrånvaro (procent) Total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 5,3 5,1 6,0 Sjukfrånvaro för kvinnor i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 5,9 5,6 6,6 Sjukfrånvaro för män i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 2,7 3,2 3,7 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 3,5 3,6 4,6 Sjukfrånvaro för åldersgruppen ,4 5,1 5,4 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 5,7 5,6 7,2 Andel i procent av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer 47 Sjukfrånvaron per förvaltning Inom parantes anges värdet år ) Kommunstyrelsens förvaltning 5,4 procent (3,8) Miljö- och teknikförvaltningen 4,3 procent (4,6) Bildningsförvaltningen 4,3 procent (5,0) Skolförvaltningen 5,9 procent (6,0) Socialförvaltningen 5,1 procent (4,0) Den 31 augusti 2011 var 31 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, med sjukersättning alternativt sjukpenning på hel- eller deltid. År var motsvarande siffra 30 personer och år personer. Av dessa var 18 anställda deltidssjukskrivna, det vill säga att de var i arbete på den andra deltiden. 3.6 Företagshälsovård Anledningar till att vända sig till företagshälsovården är dels det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, dels det rehabiliterande arbetet med enskilda anställda som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

16 Kommunens totala kostnad för företagshälsovård hos Länshälsan per den 31 augusti 2011 var 339 tkr, vilket kan jämföras med 351 tkr och 475 tkr Antalet använda timmar hittills under året är 204 timmar för företagsläkare, beteendevetare, sjuksköterska, ergonom och arbetsmiljöingenjör. 3.7 Friskvård Totalt har kommunen 37 friskvårdsinspiratörer fördelade på olika arbetsplatser, som ett led i kommunens åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. Kommunens medarbetare har möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så kallade friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter. Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda, för att stimulera och främja personalens förutsättningar till ökad fysisk och psykisk hälsa. Olika friskvårds- och trivselaktiviteter för medarbetarna genomfördes under året i personalklubbens regi. 4 Resultaträkning tkr Not Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos 2011 Budget 2011 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

17 5 Balansräkning tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd mm Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Eget kapital Varav byte av redovisningsprincip VA Varav årets resultat Avsättningar Pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Pensionsförpliktelser Varav löneskatt Borgen och ansvarförbindelser Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

18 6 Betalningsflödesanalys tkr Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten för förändring av förelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av förråd Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Anslutningsintäkter Återföring anslutningsintäkter -308 Amortering av skuld Kortfristig upplåning 0 Amortering kortfristiga lån 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Årets kassaflöde Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

19 tkr Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Räntebärande nettoskuld Räntebärande nettoskuld vid årets början Räntebärande nettoskuld vid årets slut Förändring av räntebärande nettoskuld Investeringsredovisning Investeringsredovisning tkr Budget 2011 Prognos 2011 Nämnder Intäkter Kostnader Netto kostnader Intäkter Kostnader Netto kostnader Budget avvikelse Kommunstyrelsen Bildningsnämnd Skolnämnd Socialnämnd Miljö- och tekniknämnd Avfallshantering Vattenverket Summa Investeringsutfall per 31 aug 2011 Nämnder, tkr Budget 2011 Utfall jan-aug 2011 Nettoavvikelse Gemensam verksamhet Bildningsnämnd Skolnämnd Socialnämnd Miljö- och tekniknämnd Vattenverk Avfallsverket Summa Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

20 8 Driftsredovisning Sammanställning Verksamhetsnivå netto, tkr Skattefinansierade verksamheter Bokslut Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos 2011 Budget 2011 Avvikelse budget Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges förfogande Stöd till politiska partier Valnämnden Revision Överförmyndare Kommunstyrelsen Bildningsnämnd Skolnämnd Socialnämnd Miljö- o tekniknämnd Summa skattefinansierade verksamheter Taxefinansierade verksamheter Avfallshantering Vattenverket Summa taxefinansierade verksamheter Finansförvaltning Pensions- och upplupna lönekostnader Återbetalning sjukförsäkringsavgift Avskrivningar Kapitaltjänst va-verket och övrigt Kapitaltjänst internhyra Exploatering och reavinster Summa finansförvaltning Finanskonton Skatteintäkter Slutavräkning Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse delårsbokslut (113)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer