Mellan idrottslig disciplin och gränslöst supande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mellan idrottslig disciplin och gränslöst supande"

Transkript

1 Artikel Jesper Andreasson Philip Lalander Mellan idrottslig disciplin och Introduktion Den här artikeln baseras på etnografiska studier av ett manligt svenskt division-2-handbollslag. 1 En av oss författare, Andreasson, har som deltagande observatör spelat, svettats och umgåtts med dessa handbollsspelare. I match- och träningssituationer har han observerat hur de studerade männens agerande präglats av kroppslig disciplinering och kontroll. Varje spelare har haft sin tydligt definierade position på planen, och för att laget skall kunna vinna sina matcher har spelarna arbetat för att få de olika positionerna att fungera så optimalt som möjligt tillsammans. Men Andreasson har också lärt känna en annan sida av handbollsspelarnas kollektivitet, nämligen situationer och berättelser som handlar om stark berusning av den lagliga och statligt sanktionerade drogen alkohol. Han har dessutom lagt märke till hur berättelser om berusning nästan är obligatoriska i omklädningsrumssnacket efter match, eller i anslutning till träning. I dessa berättelser figurerar ofta subversiva inslag, det vill säga detaljer om skeenden eller symboler som inte är accepterade i andra sociala sammanhang och med en annan publik än det egna kollektivet. Dessa berättelser hämtar sitt stoff från situationer där medlemmarna varit berusade, till exempel från fester eller från lagresor. Vi A B S T R A C T J. Andreasson & P. Lalander: Between athletic discipline and boundless boozing Aims The aim of the article is to understand the meaning of subversive situations and collective storytelling in a Swedish male second division handball team. By subversive we mean situations and stories which exceed the limit of what is seen as legitimate outside the secret alliance of the group. The article examines how alcohol functions to transform the scene in which a situation or a collective story becomes subversive. Methods and data One of the authors spent several years as an active member in the handball team, collecting ethnographical data both from sports settings and related situations involving storytelling, for example, at parties, in dressing rooms, and during team trips to other Nordic countries. In addition interviews were conducted with 17 members of the team. Results The storytelling and the subversive situations make it possible to create an alternative world, in which the members of the team can overstep different types of rules of conduct and civilized behaviour. This is made possible in part because of the meaning attached to alcohol as a transformer of social reality and also because of the character of the social group as homosocial and secret. Keywords Dramaturgical, sport settings, ethnography, alcohol, gender, homosocial settings. N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

2 kallar dessa berättelser för kollektiva berättelser i den meningen att de uttrycks, förmedlas och förvaras i gruppen och att de också utgör ett identitetsanspråk, hur medlemmarna i gruppen önskar se sig själva. Med subversiva berättelser eller situationer menar vi kollektiva berättelser eller situationer där de subversiva inslagen är markanta. Ordet subversiv kan härledas från det latinska uttrycket subverto, som betyder omstörta eller vända upp och ned. Vår användning av ordet ligger närmast den andra betydelsen i den meningen att de berättelser och situationer vi kommer att analysera handlar om handlingar som vänder upp och ned på föreställningar om hur man ska vara i samhället (se även Stam 1992). Syftet med artikeln är dels att analysera hur subversiva kollektiva berättelser och situationer kan förstås i ett lagidrottsligt sammanhang, dels att förstå alkoholens roll i detta konstruktionsarbete. I en verksamhet där kroppen utgör det främsta instrumentet för att kunna prestera, borde det vara viktigt att tänka på vad man äter och dricker. Kosten har en betydande inverkan på vad kroppen kan prestera, och en strävan att förbättra de idrottsliga resultaten torde även, enligt denna logik, inbegripa en reglerad alkoholanvändning. Denna tanke styrks också av svenska idrottsrörelsen som i sin alkoholpolicy tydligt ställer sig bakom det övriga samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut (Riksidrottsförbundet 2004:14). Den svenska idrottsrörelsen, och Förenings-Sverige, har i detta avseende växt fram med tydliga kopplingar till såväl arbetarrörelse som nykterhetsrörelse. Med gemensamma ansträngningar skulle dessa organisationer tillsammans skapa den moderna skötsamma människan, som förstod att alkohol måste användas i lagom doser (jfr Ambjörnsson 1988; Frykman & Löfgren 1979). Även internationellt sett är den symboliska relationen mellan idrott och en god hälsa stark. Waddington (2000) menar till exempel att den ideologi som länkar motion och sport med hälsa har en lång historia och är mer eller mindre universellt accepterad. Idrottsutövande har kommit att förknippas med både moraliskt och fysiskt välmående. Idealt sett skall alltså idrotten representera skötsamhet och självdisciplin. Men Waddington skriver även om idrottens janusansikte att den ena delen av idrotten handlar om god hälsa, fysiska prestationer och gemenskap och den andra om droganvändning, dopning, prestationsångest och fusk. I boken Mud, Sweat and Beers studerar Collins och Vamplew (2002) den historiska relationen mellan alkohol och idrott i Storbritannien (se även Elias & Dunning 1986). Författarna visar hur sammankopplad den organiserade idrotten är med alkohol, och speciellt öl. Denna koppling blir tydlig även i det sätt varpå olika bryggerier skapat varumärken kring sporten och samtidigt genom sponsring finansierat dess utveckling. Den danska bryggerijätten Carlsberg var till exempel huvudsponsor för fotbolls-em 2004 och ska så vara även Den bild som ges är att alkohol och lagidrott kulturellt befäster varandra, inte bara i Storbritannien, utan globalt. I de nordiska länderna finns vissa studier där relationen supporterkultur och alkohol berörs (se till exempel Brännberg 1994; Estrada & Tryggvesson 2001; Lalander 1998). Det finns också några mer kva- 462 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

3 litativt präglade studier över relationen mellan olika ungdomsgrupper/kategorier och alkohol och där man fokuserar just på berusningen (se till exempel Lalander 1998; Norell & Thörnqvist 1995; Sande 2000; Törrönen 2006). Men kvalitativa studier som analyserar berusning och berättelser om berusning i idrottssammanhang förefaller ovanliga. I Greens (1996) självbiografiska berättelse om sin tid i NFL beskrivs dock ett hårt festande som ett självklart inslag i den idrottsliga vardagen (jfr Boswell & Spade 1996). Och i artikeln Booze and Bar Fights frågar sig Curry (2000) vad som sker när den aggressivitet som eftersträvas på de idrottsliga arenorna förs samman med en tendens att festa hårt i pubmiljö. Med hjälp av en ung atlets berättelse tydliggör Curry hur några unga idrottsmän hetsar varandra till hög alkoholkonsumtion och provocerar fram barslagsmål för att skapa spänning och dominera sin omgivning. Även i Brännbergs (1998) socialpsykologiska studie av ett handbollslag är alkoholförtäring ett återkommande tema både i berättelser och i praktiker. I studien redogör bland annat Brännberg för hur nya medlemmar inkilas eller invigs i laget genom att till exempel supas under bordet av sina lagkamrater. Ordet inkilning syftar på rituella handlingar där en gruppmedlem invigs i den kollektiva gemenskapen. Brännberg gör emellertid få analytiska poänger av hur alkoholen kan förstås inom idrotten, men studien kan ändå ses som den som ligger närmast vår ifråga om såväl idrottsgren som analysfokus och metod. Vid en ytlig betraktelse handlar handboll om att vinna matcher, att kasta in bollen i motståndarmålet fler gånger än motståndaren lyckas kasta in bollen i det egna målet. Men bakom denna idrottsliga fasad finns något annat, som inte tycks passa in i den ytliga förståelsen av handboll. Vår ambition är att tränga bakom den idrottsliga fasaden, in i de hemliga rum som kollektivet värnar om för att studera hur alkoholen används både i berättelser och situationer. Denna artikel är uppbyggd enligt följande: En beskrivning av det lag som analyseras och dess medlemmar följt av en redogörelse för den metod som använts när det gäller datainsamling. En beskrivning av den analytiska ram som används för att bearbeta och skapa teoretisk förståelse ur det etnografiska materialet. Ett avsnitt om hur handbollsspelare agerar i idrottsliga sammanhang, samt hur de tänker sig att idrottsmän idealt sett ska agera. Ett avsnitt om hur berusningen och bakfyllan kan förstås i relation till matcherna. Ett avsnitt om vad subversiva berättelser kan innehålla och hur de kan förstås. Ett avsnitt om vad som krävs för att en situation skall leva kvar i form av en kollektiv subversiv berättelse samt hur kollektivets medlemmar kan hantera hot mot kollektivets självdefinition. En avslutande konklusion. Laget och datainsamlingen Andreasson spelade under några år i den division-2-klubb vi valt att kalla Eklunda IF. 2 I slutet av sin aktiva handbollskarriär, när hans sociologiintresse hade tagit fart på allvar, inledde han en etnografisk studie av den egna klubben. Han började främmandegöra 3 sig den egna vardagsverk- N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

4 ligheten samtidigt som han deltog i den. Vad betydde ryggdunkningarna, skämten, berättelserna i omklädningsrummet och, inte minst, de ganska våta festerna som kunde äga rum? Lalander var diskussionspartner till Andreasson och som sådan fick han höra alla dessa berättelser om vad som kunde hända på träningsläger, om orgiastiska fester, ett hejdlöst supande och raggning av brudar. Han kunde känna igen en del från sin egen etnografiska studie av unga moderatpolitiker, till exempel att man på festen kan skapa berättelser om det egna kollektivet som, sett i en mer Durkheimiansk (1912/1995) betydelse, kan stärka sammanhållningen och öka upplevelsen av likhet (Lalander 1997 och 1998). Men, samtidigt fanns det element i Andreassons handbollsstudie som innehöll andra betydelser och dimensioner. Den studie Andreasson gjorde resulterade i avhandlingen Idrottens kön (2007), och i den gjorde han också jämförelser med en elitklubb med kvinnliga fotbollsspelare, som också studerades med etnografiska metoder. Att Andreasson är av manligt kön medverkade starkt till att han inte fick tillträde till de kvinnliga fotbollsspelarnas bakre regioner (jfr. Goffman 1959/1990), såsom omklädningsrum och säsongavslutningsfester. Handskollektivet Eklunda IF utgörs av män med skilda bakgrunder. Somliga bor fortfarande kvar hos sina föräldrar medan andra bor i egen bostad, med familj och barn. Några studerar på högskolan eller gymnasiet och några har yrkesarbetat i flera år. Spelarnas ålder skiftar också, de yngsta av kollektivets medlemmar är knappt 17 år, den äldsta är 34 år gammal. Medelåldern ligger på drygt 21 år. Ett par kvällar i veckan förs denna brokiga skara män samman av sitt gemensamma handbollsintresse och bildar handbollskollektivet Eklunda IF. Sjutton spelare i laget intervjuades, de flesta vid flera tillfällen. Därtill utfördes ett stort antal observationer och informella samtal i samband med träningar, på gemensamma resor eller fester. Intervjuerna var kvalitativa i den meningen att stort utrymme lämnades till informanterna att konstruera berättelser om sig själva. Deltagande observationsstudier inleddes säsongen 1999/2000 och fortgick under fem säsonger. I studiens inledande skede berättade Andreasson för lagmedlemmarna att han ville göra en deltagande studie i deras miljöer, och ingen av spelarna hade något att invända. För att inte orsaka obekväm stämning och påverka den sociala dynamiken i kollektivet användes inte videokamera, bandspelare eller anteckningsblock under observationerna. I stället gick Andreasson undan för att anteckna när något intressant observerades. Med hjälp av observationerna ökade möjligheterna att nyansera de bilder som gavs i de oftast dramatiserade berättelserna som uttalades vid intervjuer och samtal. Det gick också att relatera det som observerats till de berättelser som skapades i kollektivet. På så vis blev det möjligt att bättre förstå hur Eklundamännens berättelser byggts upp. Observationerna gjorde det dessutom möjligt att notera olika vardagliga aspekter som annars kanske skulle ha glömts bort, eller som uppfattades som alltför triviala för att tas med. Handbollsspelarna agerade ofta utifrån vad man, med Giddens (1986) termer, kan kalla mer praktiska kunskaper, ett inkorporerat kroppsligt know-how som vägledde dem 464 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 och som de socialiserats in i. Genom dessa förkroppsligade kunskaper uppstod ett flyt i den sociala interaktion som präglade kollektivet (se även Crossley 2001). Den här typen av praktiska kunskaper finns i alla kollektiv där man socialiserats under liknande förhållanden. Genom att kunskapen är förkroppsligad kan det vara svårt att upptäcka den genom intervjuer. Ytterligare en viktig förtjänst med observationerna är att de gjorde det möjligt att fråga om olika saker som hade hänt, att skapa möjligheter att studera hur aktörerna själva, med ordens hjälp, konstruerade det faktiskt skedda. Analytisk ram Hur kan man då förstå det lagmedlemmarna berättat om i både observationer och i inspelade intervjuer? Vissa ledtrådar har givits ovan, men mer finns att säga. Alla berättelser är konstruktioner av känslor, situationer och upplevelser och utgör till stora delar identitetsanspråk, det vill säga definitioner av hur man önskar bli uppfattad av andra. Berättaren har alltid en möjlighet att selektivt välja ut aspekter som idealiserar den egna identiteten i relation till andra. I den meningen är det inte verkligheten, så som den verkligen utspelades, man får fram. Snarare kan berättaren betraktas som en konstruktör som försöker skapa en bild av sig själv och de situationer han eller hon deltagit i. Därmed är det inte sagt att berättelserna är värdelösa som vetenskapliga data, tvärtom, studier av idealiserade identitetsframställningar utgör ofta ett mycket värdefullt material. Och i den här artikeln är det mycket det vi är ute efter. Vi intresserar oss för kollektiva berättelser, och med det menar vi, som vi skrev inledningsvis, sådana språkliga utsagor som, för det första, förmedlas och delas mellan kollektivets medlemmar och, för det andra, uttrycker något väsentligt om gruppen och dess medlemmar. I detta konstruktionsarbete skapas en möjlighet att göra om, karikera, retuschera och dramatisera verkligheten. I berättandet kan vissa detaljer framhävas medan andra tonas ner eller helt utelämnas (jfr Goffman 1959/1990). Burke (1945/1969, se även Asplund 1980), som inspirerat Goffman till dennes dramaturgiska situationsanalys, skriver om hur ett drama byggs upp och tar upp fem olika ingredienser eller förutsättningar för handling i en situation (eller berättelse) 4 : Vad händer? (act) När och var sker det? (scene) Vilka agerar? (agents) Hur sker det? (agency) Vilket syfte finns med akten? (purpose) I en senare omarbetning av boken A Grammar of Motives lägger han till en sjätte ingrediens: Hur uppträder de? (attitude eller manner). Denna sjätte ingrediens kan exempelvis handla om huruvida någon var nykter eller berusad. När man berättar något och vill att den andre verkligen ska förstå vad som skett är det rimligt att man på något vis berör dessa ingredienser för att skapa intersubjektivitet och möjlighet för lyssnaren att själv sätta sig in i situationer. Förändras en ingrediens förändras innebörden av situationen, och också de handlingar som rimligen kan tänkas utspelas. Ytterligare en aspekt på scenen och dess transformationer bör nämnas. Goffman (1959/1990) skiljer mellan bakre respektive främre regioner. Med det förstnämnda menar han sådana miljöer eller situationer där de agerande inte upplever sig N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

6 vara granskade av en kritisk publik och där denna upplevelse kan ge upphov till ageranden som inte skulle vara möjliga om den kritiska publiken varit närvarande (jfr Lalander 1998). I en främre region däremot är aktörernas agerande till beskådande inför en granskande publik, vilket innebär att de agerande måste reglera sina handlingar i linje med de karaktärer de önskar förmedla. Inom idrotten skiljer sig agerandet i mer offentliga sammanhang, såsom under en match, från det agerande som tillåts i omklädningsrummet, eller på fest. Vi ser det också som att såväl närvaron som frånvaron av vissa aktörer kan bidra till att tolkningen av scenen transformeras. I ett klassrum, till exempel, kan situationen bli en annan när läraren går ut. Vi menar att det inte bara är praktiska verkliga situationer som kan analyseras med ovanstående ram utan även berättelser, som ofta innehåller detaljer om vilka som närvarade, vad som skedde, var det skedde, under vilka förutsättningar med mera. Berättelser uttrycks med hjälp av språkliga symboler, och språket i sig kan ses som ett system av skillnader. I analysen inspireras vi av den strukturalistiska analysram som använts av till exempel Leví-Strauss (1962/1974), Douglas (1966/1993) och Bourdieu (1986) och som innebär att språket och olika symboliska handlingar används för att skapa skillnad, och att denna skillnad även tar sig uttryck i frånvaro. Strukturalistiska motsatspar som ofta används i analyser är manligt respektive kvinnligt, kultur respektive natur, mänskligt respektive omänskligt, ordning respektive kaos med mera (se även Ehn & Löfgren 1982). Ytterligare ett begrepp som förtjänar att nämnas är hegemoni, som enligt Gramsci (1974) syftar på den uppfattning om normalitet och avvikelse som är förhärskande, men inte totalt oemotsagd, i ett samhälle. Frykman och Löfgren (1979) studerade den borgerliga hegemonins framväxt i Sverige och hur denna innebar normer som reglerade vad som skulle ses som, till exempel, kultur respektive natur, ordning respektive kaos, smuts respektive rent. Frykman och Löfgren hämtade inspiration dels från Gramsci, dels från strukturalismen och speciellt Douglas (1966/1993) tankar om smuts och rent, motsatspar som egentligen definierar den kulturella ordningen i ett socialt sammanhang. Kopplat till tanken om bakre och främre regioner är det möjligt att tänka sig att den hegemoniska makten är starkast i miljöer som övervakas, medan man som aktör, i bakre regioner, tillfälligtvis kan undfly denna kontroll. Elias (1939/1994), liksom Cohen och Taylor (1992), är inne på detta och skriver om flyktzoner, miljöer där det blir möjligt att utföra sådana handlingar som skulle vara svårgenomförbara eller opassande i andra sammanhang. Det är i denna betydelse vi använder ordet subversiva handlingar eller inslag, då dessa betecknar de handlingar eller berättelsefragment som inte ses som acceptabla enligt den kulturella hegemonin, men som ändå kan förekomma om tolkningen av situationen är den rätta. I den här meningen kommer vi också nära Simmels tankar om det hemliga: The secret offers, so to speak, the possibility of a second world alongside the manifest world (1959, 330). Sammanfattningsvis är vår analytiska ram uppbyggd enligt följande: Vi analyserar berättelsers och situationers olika uppbyggnad och innehåll med stöd i såväl 466 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

7 Goffmans som Burkes dramaturgiska perspektiv. Dessa berättelser eller situationer kan analyseras med hjälp av de analytiska ramar som strukturalismen tillhandahållit, i termer av motsatspar. Till detta knyts ett perspektiv där även relationen mellan hegemonisk normalitet och subversiva handlingar analyseras. Vår analys är präglad av de ramar som angivits ovan och som också visar vad vi fokuserar på. För den etnografiska framställningens skull har vi valt att oftast låta dessa ramar framträda mer implicit i texten. Kroppen som instrument och laget som maskin En handbollsspelare ska gå in för det han gör fullt ut. Han ska veta vad han gör, utvärdera vad han håller på med och hela tiden tänja på gränserna. Man måste lära sig att tänja på gränserna, och det gör man bäst, om man inte har det själv, genom att träna med någon eller några som har det. Då måste man satsa allt. Alltid flytta ribban fem centimeter högre, eller man ska aldrig vara nöjd. Det är att plocka fram det lilla extra när det gör ont. (Alexander) Ovan tydliggör Alexander att en handbollsspelare, med hjälp av en idealiserad träningsrationalitet, ständigt måste sträva efter att forcera sina kroppsliga begränsningar. Beskrivningen är närmast idealtypisk. Genom att vara fysisk på handbollsplanen blir den egna kroppen, dess möjligheter och begränsningar, också en central del i Alexanders uppfattning om sig själv som manlig handbollsspelare. Hans kropp betraktas närmast som ett instrument med vars hjälp han försöker besegra och övervinna andra idrottsutövare. För Alexander handlar det om att tänja på gränserna även när kroppen säger ifrån. Det handlar också om att träna kroppen så att den inte sviker honom genom att tröttna i en ansträngande matchsituation. Nedan berättar Martin om hur han försöker förhålla sig till kroppslig trötthet. Den inre kärnan, det sitter i huvudet. När kroppen säger ifrån, om du är ute och springer eller någonting, att du är trött, då har man använt cirka 20 procent av sin kapacitet. Spärren sitter alldeles för tidigt hos många människor. Det gör det inte hos en idrottsman. Vet du att du har 80 procent kvar och vågar, i stort sett hela skiten, det är då du kan bli bra. När du kommer till väggen så måste du ta dig igenom väggen, det finns aldrig nåt stopp. Genom en såväl kroppslig som mental instrumentalitet kan Martin forcera sina motståndares försvar och skydda den egna målgården, och genom att förneka känslor av smärta, trötthet eller rädsla strävar han efter att bli en bättre atlet. Tydligt i Martins berättelse är att kroppen är det medel som han använder för att framträda som starkare än sin motståndare, vars kropp utgör den måltavla han försöker träffa i försvarsarbetet. Det är framför allt i en matchsituation som oinvigda kan möta eller betrakta männen i Eklunda som medlemmar av ett kollektiv. Den typ av presentation som förmedlas till en publik är i dessa situationer stiliserad utifrån de normer som kollektivt formulerats för offentliga framträdanden. Från det att männen anländer till omklädningsrummet för att byta om till matchdräkten och därigenom skapa N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

8 homogenitet, till dess att de återigen byter om till sina privata kläder, utgör de framför allt en del av kollektivet. Det är med hjälp av inövade anfallskombinationer, som nötts vid otaliga träningstillfällen, som man skall få sina motståndare att göra misstag i försvarsarbetet och kunna vinna sina matcher. Varje spelare har tilldelats en uppgift som denne, oavsett individuella egenskaper och erfarenheter, förväntas genomföra i lagets regi. Man måste ju följa dom regler som finns liksom. Ska man samlas vid en tid då så ska man va i tid och sådär. Vi hade ju för sig en gång i Danmark när vi skulle gå ut på kvällen och då sa tränaren: Ja ni får inte komma hem för fulla. Då var det en av våra spelare som kom hem och va skitfull och spydde på toaletten hela natten och såhär. Ja då fick han ju inte spela. Han fick inte va med å spela nästa match. Det är liksom, ja så ska det väl va. (Roger) Männens instrumentella inställning till kropp och prestation, och deras idealiseringar av kollektivet/lagmaskinen är väl förenligt med den alkoholreglerande filosofi som riksidrottsförbundet ger uttryck för. Spelarna i Eklunda tar själva många gånger ställning mot berusning i samband med idrottsevenemang. Den officiella ståndpunkten är att alkohol och idrott inte hör samman. Om männen ska kunna leva upp till de förväntningar som ställs i en matchsituation kan de inte vara bakfulla. Att inte dricka sig berusad innan en match symboliserar, till skillnad från bakfyllan, den skötsamhet, instrumentalitet och kontroll som avkrävs männen i en matchsituation. Roger vidareutvecklar sitt tidigare resonemang: Det kan ju vara, om man inte säger handbollsmässigt då, om det är någon som gjort nåt taskigt som drabbar laget då. Till exempel om nån har vatt ute och festat dan innan match ganska hårt och kan inte göra sitt bästa. Och om det är en nyckelspelare i laget, nåt sånt, det är ett typexempel. Det är inte bra. Den strame och disciplinerade atleten förväntas ta avstånd från fyllan och den brist på kontroll som följer med ett tilltagande rus. En spelare som blir berusad dagen innan en match utgör ovan ett typexempel på en dålig lagkamrat, dels för att han bryter mot den kroppsliga instrumentalitet och rationalitet som hyllas och idealiseras i kollektivet, dels för att han sviker sina lagkamrater och laget genom sitt sätt att vara. Är det fråga om en nyckelspelare betraktas sveket som än större, då denne anses ha ett större ansvar inför kollektivet. Utifrån männens berättelser om lagmaskinen och den instrumentalitet som idealiseras i kollektivet är det i detta avseende rimligt att tala om en i kollektivet dominerande filosofi som reglerar alkoholanvändandet. Männens inställning till alkohol och fest är emellertid betydligt mer sammansatt än så. Det tycks som om det i vissa situationer ändå är möjligt att agera på ett sätt som förefaller ha ytterst lite att göra med att vinna matcher och att prestera. I avsnitten som följer vill vi analysera några situationer och berättelser som ägt rum under observationsstudien och som vi menar ger förutsättningar till att förstå hur subversiva berättelser och situationer kan tolkas. 468 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

9 Försäsongsturnering och bakis innan match Scenen är en helgturnering som utspelar sig under sensommaren i en liten stad i södra Sverige. Sammanlagt deltar fyra lag i turneringen, och syftet med deltagandet är främst att stärka laget, såväl socialt som idrottsligt, inför den kommande säsongen. Efter första dagens matcher har Eklunda vunnit en match och förlorat två, vilket innebär att de skall spela om tredje plats på avslutningsdagen. Innan tredjepristagaren skall koras skall dock de deltagande lagen ha en gemensam bankett. Ett tiotal av de totalt 15 männen i truppen har inför banketten samlats i Johannes och Alexanders hotellrum, där de sitter och dricker burköl. Stämningen är uppsluppen och det skojas friskt. När de förfestande Eklundamännen något sena anländer till banketten har redan de andra lagens medlemmar satt sig för att börja äta. Den skämtsamma och högljudda stämning som dominerar i Eklundas gemenskap utgör en skarp kontrast till den tämligen formella ritual som banketten utgör. Eklundas tränare och den minoritet av spelarna som inte varit med på förfesten försöker fånga sina förfriskade klubbkamraters uppmärksamhet för att lotsa dem till rätt plats och för att deras entré inte skall ställa till med mer uppståndelse än nödvändigt. Efter ett par minuters allmän oordning har samtliga av de förfriskade männen satt sig till bords. Pelle, en av dem som suttit och förfestat, utbrister då så alla runt bordet kan höra, Va faan! Får man ingen öl? Banketten är, helt i linje med riksidrottsförbundets policy, alkoholfri. Till maten erbjuds endast läsk eller lättöl. Benjamin redogör för vad han tyckte om detta: Nä men fan, vi hade grundat på rummet då, eller Johannes rum. Sen kommer vi dit och dom har typ lättöl liksom, som dom servera. Jag menar när man druckit några öl och är på gång så då vill man ju inte sätta sig och dricka lättöl och konversera. Så vi åt upp snabbt som fan och sen gick vi. Ville ju inte sitta där och glo. Vi drog, ja, ut på stan och en pub istället. Där hade dom ju öl. Lättöl räknas i sammanhanget inte som öl, och speciellt problematiskt tycker flera av spelarna att det är att avbryta den dryckesrytm de utvecklat då de grundat på rummet. Ordet grunda innebär i det här fallet att man lägger en alkoholmässig grund så att berusningen under kvällen ska vara tillräcklig. Man kan likna det vid målning där man först grundmålar, för att den färg man senare stryker på skall fästa bra. Samtidigt som männen talar om nykterhet dagen innan match, och erkänner detta som ett ideal inom gruppen, så blir det här uppenbart att de kan göra avsteg från denna norm. Normen är inte tvingande i den bemärkelsen att ingen av männen dricker om de ska spela match följande dag. Snarare handlar det om en överenskommelse att alla av medlemmarna i Eklunda borde hålla sig hyfsat nyktra dagen innan match. Men just detta uttryck, hyfsat nyktra, lämnar stora möjligheter för tolkningar. Kanske hade synen på nykterhet sett annorlunda ut om männen skulle spela final på söndagen i stället för match om tredje pris, kanske inte; på samma sätt är det rimligt att anta att männen lagt större vikt vid nykterhet om de spelat i en högre division. Men uppenbarligen finns det en ganska stor acceptans för N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

10 drickande, åtminstone om det skett under äventyrliga och manliga former. Det här kan illustreras av en situation där en spelare, Petter, kommer sent och bakfull till omklädningsrummet inför en match. Alla de som blivit uttagna till matchen är samlade, utom Petter. Tränaren har börjat sin traditionella genomgång och peppning. Några av männen undrar var Petter är i samma ögonblick som han anländer. Han ser trött och nyvaken ut. Hans hår, som annars brukar vara tillrättalagt med omsorg, vittnar om att han nyss vaknat och inte hunnit duscha. Petter är rödmosig i ansiktet och ögonen är blanka. Han ser, kort och gott, bakfull ut. Alexander säger ironiskt, så att tränaren hör: Det blev sent igår ser jag. Petter besvarar inte påståendet utan sjunker i stället snabbt ner på en stol intill dörren. Senare i omklädningsrummet verifierar dock Petter att det blev sent. Jag var inte hemma förrän fyra på morgonen och spydde sista gången precis innan jag gick hit. Petter kan ses som en svikare eftersom han rimligen, med sitt illamående, inte kan prestera sitt bästa på handbollsplanen. Flera av spelarna i Eklunda visar också, främst genom antydningar, att Petter borde veta bättre än att vara ute och festa hårt dagen innan match. Tydligast är Alexander, som demonstrativt förvissar sig om att uppmärksamma tränaren på Petters tillstånd. Petters agerande ses inte som accepterat i detta avseende. I omklädningsrummet, efter tränarens genomgång, blir det dock tydligt att ifrågasättandet av bakfyllan är blandat med en nyfikenhet på vad Petter sysselsatt sig med under nattens sena timmar. När tränaren samtalar med en annan spelare undrar Gabriel, som också var med på festen: Hur gick det med hon den där blonda? Det finns en fascination för det äventyr Petter varit med om, en fascination som blandas med en beundran för att han vågade stanna kvar where the action is (jfr Goffman 1982). Samtidigt som männen tycker att Petters agerande vittnar om felaktiga prioriteringar, kan de inte låta bli att önska att de själva varit med till slutet när de med öronen på vid gavel sitter i omklädningsrummet och lyssnar på hans berättelse om den blonda kvinna han setts samspråka med. Här finns den tolkade berusningens komplexitet i ett nötskal: pendlingarna mellan reglering och äventyr, mellan skötsamhet och hedonism. Den sista berättelsen, om Petter som stannade kvar i äventyret, bär vissa mytiska budskap om manlighet, om överskridanden, men inte tillräckligt för att bli en kollektiv berättelse, en berättelse som man refererar till även långt efter att den ägt rum, och som säger något om både vilka gruppmedlemmarna anser sig vara och, på en mer mytisk nivå, hur de skulle kunna vara. Om denna typ av berättelser handlar avsnittet som följer. Kollektiva, subversiva berättelser En situation som berör temat alkohol och icke-kontroll utspelar sig då sju av männen i Eklunda IF sitter i baren på färjan som ska ta dem till Finland. Stämningen är på topp och männen har hunnit få i sig en hel del öl. De skrattar högt och tittar sig omkring som för att registrera närmiljöns utbud av det motsatta könet. Efter vissa påtryckningar reser sig Pelle och går bort till en kvinna som tillfälligt lämnats av sin kavaljer i baren. Pelles motiv är att ragga, men han har föga framgång. Kvinnans sällskap återkommer, och det blir en häftig 470 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Alkohol och mötet mellan unga kvinnor och män

Alkohol och mötet mellan unga kvinnor och män MARIA ABRAHAMSON Alkohol och mötet mellan unga kvinnor och män Kombinationen alkohol och unga människor förknippas ofta med problem. Från de ungas horisont är perspektivet vanligtvis ett annat. Alkohol

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Att slitas mellan olika världar -

Att slitas mellan olika världar - GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation Examensarbete i sociologi 15 hp, Författare: Thomas Westerberg Handledare:

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Kampen för att bli Någon

Kampen för att bli Någon Kampen för att bli Någon Bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg Torbjörn Forkby Susanne Liljeholm Hansson Rapport 1:2011 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Det går att förändra!

Det går att förändra! Det går att förändra! En metod- och inspirationsbok för jämställdhet i grundskolan Red. Johanna Sjons 2 3 Erbjuds killar och tjejer samma villkor och möjligheter, och har de samma makt och förutsättningar

Läs mer

En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården

En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården Artikel LEILA BILLQUIST ANETTE SKÅRNER En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården Inledning Den svenska tvångsvården av vuxna personer med missbruksproblem syftar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT

MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT MAN FÖDS INTE TILL HOMOFOB MAN BLIR DET ETT STUDIEMATERIAL OM HOMOFOBISKA HATBROTT Denna bok är en del av RFSL Ungdoms

Läs mer