PROGRAM för gemensakapsinitiativet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM för gemensakapsinitiativet"

Transkript

1 Näringsdepartementets Dnr: N2000/5439/IRT PROGRAM för gemensakapsinitiativet DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA FONDEN SVERIGE OCH NORGE 1

2 1. INLEDNING Programstruktur och översikt Motiv för programmet Samordning med andra EU-program, gemenskapsinitiativ samt nationella utvecklingsinsatser Partnerskapet Programprocess för Åarjelsaemien dajve Programprocess för Nordens Gröna Bälte Programprocess för Inre Skandinavien Programprocess för Gränslöst Samarbete Gemensam programprocess Integrering av ex ante utvärdering ANALYS Inledning Geografiska fakta Befolkningsutveckling Utbildning och Kompetens Arbetsmarknad Näringsliv allmänt Samiskt näringsliv Näringsliv i Nordens Gröna Bälte Näringsliv i Inre Skandinavien Näringsliv i Gränslöst Samarbete Infrastruktur och kommunikationer Natur och kultur Hälsa och sjukvård Miljöanalys Jämställdhetsanalys SWOT ANALYS ERFARENHETER FRÅN INTERREG II A Läroperiod med gränsregionaliteten i fokus Programmets genomförande Resultat och effekter Halvtidsutvärderingen Generella erfarenheter Slutsatser var finns förbättringspotentialen? VISION, MÅL OCH STRATEGI Vision Övergripande mål Strategi Horisontella mål och kriterier INSATSOMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER Insatsområde A: Näringslivs- och kompetensutveckling Insatsområde B: Livsmiljö och samhällsutveckling Insatsområde C: Tekniskt stöd Åtgärder...70 Åtgärd A 1; Kunskap och kompetensutveckling...70 Åtgärd A 2; Utveckling av företag och företagande...72 Åtgärd A 3; Samisk samhällsutveckling...74 Åtgärd A 4; Regionöverskridande projekt insatsområde A...76 Åtgärd B 1; Infrastruktur och kommunikationer...77 Åtgärd B 2; Miljö och hälsa...79 Åtgärd B 3; Kultur, regional identitet och attraktionskraft...81 Åtgärd B 4; Regionöverskridande projekt insatsområde B...83 Åtgärd C 1; Administration

3 Åtgärd C 2; Information och datasystem Förhållandet till EG:s statsstödsregler och EES-avtalet INDIKATORER OCH EFFEKTMÄTNING Indikatorer Resultatmätning av programmets direkta effekter Utvärderingskriterier och baseline-data ORGANISATION AV PROGRAMMETS GENOM-FÖRANDE Förvaltningsmyndighet och Utbetalningsmyndighet Beslutsorganisationen Övervaknings- och utvärderingssystem Finansiell förvaltning och kontroll ÅTGÄRDER FÖR ATT GE OFFENTLIGHET ÅT PROGRAMMET FINANSIERINGSÖVERSIKT EG-medel Karta på kommunnivå Interreg III A Sverige-Norge Bilaga Delområdesspecifik SWOT-analys Bilaga Finansiella tabeller Bilaga Kompletterande statistik Bilaga

4 1. INLEDNING 1.1 Programstruktur och översikt Källa: Statens kartverk, Norge Tillatelsesnummer: LKS ØS2000/3 Området är inte naturgeografiskt homogent och inte heller någon funktionellt sammanhängande region. Ändå finns många gemensamma särdrag. Gemensamt för hela området är de mycket gynnsamma naturliga förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete, som baseras på gemensam kultur och traditioner, ett närmast gemensamt språk och en lång historiskt betingad värdegemenskap. En stark vilja att förstärka den öst-västliga dimensionen är också klart uttalad i hela området. Dessa faktorer bildar mycket gynnsamma grundförutsättningar för att uppnå goda resultat genom ett fördjupat samarbete. Historiskt har sydsamer haft mycket nära sociala relationer med varandra, oavsett på vilken sida om den norsk/svenska gränsen man bott. Traditionella renflyttningar har alltid skett i östvästlig riktning och släktförhållanden sträcker sig över gränsen. Det är därför viktigt att även fortsättningsvis fördjupa och förstärka samarbetet människor emellan. Inte minst för att utveckla det sydsamiska språket, kulturen och de traditionella näringarna, men även nya näringsformer. Det gäller att överbrygga avståndet och arbeta för att åstadkomma närhet, bl.a. genom kompetensutveckling och stärkande av de egna resurserna. Programmets vision är att genom gränsöverskridande samarbete bidra till att utveckla en attraktiv region med god livsmiljö och hållbar utveckling. Den övergripande målsättningen är att utveckla ekonomiska och sociala samarbetsstrukturer samt att undanröja gränshinder. Programmet skall leda till minskad utflyttning, ökad kompetens och sysselsättning, där speciellt ungdomarnas behov och utvecklingsmöjligheter skall tillgodoses. Den öst-västliga dimensionen förstärks och skapar därmed bättre förutsättningar för ett växande näringsliv, entreprenörsanda och regi- 4

5 onens utveckling. Det är i grunden enskilda individers kunnande, engagemang och delaktighet, som kan skapa utvecklingskraft. Interreg-programmet skall stärka förutsättningarna för positiva och självgenererande utvecklingsprocesser, där många enskilda individer men också företag, organisationer och myndigheter tar aktiv del och tillsammans förverkligar programmets vision. Det nu föreliggande förslaget till Interreg-program har sin utgångspunkt i svenska regionala tillväxtavtal, norska fylkesplaner och regionala utvecklingsprogram som partnerskapen har utarbetat. Utvecklingsarbete tar tid och måste bedrivas långsiktigt. Detta program är mer långsiktigt än föregående interreg-program och det ger gränsregionen enastående möjligheter att åstadkomma bestående effekter. Det är vad som görs i dag som avgör hur bra det blir att arbeta, studera, leva och bo i regionen om år. Fokuseringen ligger på åtgärder som ger ett mervärde genom gränsöverskridande samverkan och som syftar till att utveckla gränsregionens starka sidor. Programmets geografiska omfattning, fördelad på delområden, är Nordens Gröna Bälte: Jämtlands län, Nord Trøndelags fylke och Sør Trøndelags fylke Inre Skandinavien Värmlands län, kommunerna Malung och Älvdalen i Dalarnas län Hedmarks fylke, kommunerna Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog, Aremark, Hobøl och Spydeberg i Østfolds fylke, kommunerna Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Fet, Sørum och Aurskog-Høland i Akershus fylke. Inom ramen för 20%-regeln (Guidelines II-10) kommer även möjligheter för projektaktiviteter att kunna ges speciellt för kommunerna Lillehammer och Gjövik i Oppland fylke samt kommunerna Skedsmo och Ås i Akershus fylke. Gränsen mellan Dalsland och Østfold är gräns mellan två av programmets delområden. Detta kan vid en första anblick förefalla ologiskt men förklaras av att Aremark själv har valt att ingå i Inre Skandinavien, grundat på de goda erfarenheter man har från tidigare samarbeten. Motivet för en geografisk utvidgning av delområdet Inre Skandinavien, där hela Värmlands län ingår, grundar sig på Värmlands relation till angränsande regioner på den norska sidan av riksgränsen. Historiskt sett har varken kommungränserna eller länsgränserna utgjort några hinder för gränssamarbetet och olika gränssamarbeten bedrivs i hela Värmland. Syftet är att en geografisk utvidgning skall främja och utveckla det fortsatta gränssamarbetet i hela Värmland. Det primära för det fortsatta utvecklingsarbetet är även fortsättningsvis det gränsnära samarbetet och utvecklingen av gränsregionen. Gränslöst Samarbete Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals Ed i Västra Götalands län (Fyrbodalområdet). Kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler och Rakkestad i Østfolds fylke. Inom ramen för 20%-regeln (Guidelines II-10) kommer även möjligheter för projektaktiviteter med övriga kommuner i Västra Götalands län samt Oslo kommun. 5

6 Åarjelsaemien dajve Det sydsamiska området innefattar Jämtlands län samt Nord- och Sør-Trøndelag, Idre nya sameby i Dalarnas län, Elgå reinbeitesdistrikt i Hedmarks fylke. Inom ramen för 20%-regeln kommer även möjligheter för projektaktiviteter att kunna ges i Västerbottens län och del av Nordlands fylke (Helgeland). I bilaga 1 finns en karta som på kommunnivå beskriver områdets geografiska omfattning. 1.2 Motiv för programmet Det svensk-norska interreg-programmet är uppbyggt som ett gemensamt program med decentraliserat beslutsfattande och övrigt programgenomförande i fyra delområden och i den beslutsgrupp som finns i varje delområde. Den programstruktur som föreslås kombinerar den administrativa förenkling och de utökade möjligheter till samverkan som följer av att ha ett program med ett bibehållet regionalt inflytande över beslutsfattande och programgenomförande, som följer av att de interregionala beslutsgrupperna behålls i delområdena från Interreg II A perioden. Den administrativa förenklingen består huvudsakligen i att det skall finnas endast en förvaltningsmyndighet, som tillika är utbetalningsmyndighet och endast en övervakningskommitté. Dessa organ har sina kontakter företrädesvis uppåt i systemet, till nationella regeringar, centrala nationella myndigheter och till EU-systemets organ. Härigenom blir den övergripande administrationen mer renodlad, överskådlig och effektiv. Analysen visar på såväl intressanta likheter som specifika särdrag för de olika delområdena. Det gör att insatserna i vissa fall genererar ett större gränsregionalt mervärde om de är projektgemensamma för hela regionen och i andra fall att mer regionspecifika insatser är att föredra. Det gemensamma programmet ger möjlighet att samarbeta och driva projekt i ett större geografiskt område än tidigare. Värdefulla erfarenheter och kunskaper kan spridas mellan delområdena. De interregionala beslutsgrupperna och deras sekretariat har kontakterna med partnerskap, projektsökande och projektägare. Beslutsgrupperna skall bestå av regionala representanter från huvudaktörerna i det gränsöverskridande partnerskapet. Dessa bibehålls på regional nivå för att garantera kontinuitet, förankring och nära kontakter med den vardagliga projektverksamheten samt de lokala och regionala aktörerna. Genom att delområdena individuellt kan budgetera resurserna efter de förutsättningar och behov som råder i det egna delområdet, kommer de regionala prioriteringarna att få fullt genomslag, inom ramen för en gemensam åtgärdsstruktur. Genom den administrativa samordningen öppnas och underlättas även möjligheterna till samverkan mellan delområdena och över delområdenas geografiska gränser. För att ta vara på och utveckla dessa samarbetsformer finns det förutom de interregionala beslutsgrupperna även en gemensam beslutsgrupp, som skall fatta beslut om samverkansprojekt. Det samarbete som därmed initieras mellan aktörer på projektnivå kommer att utgöra ett första steg i en process för att bredda framtida samverkan. Genom det nära samarbetet skapas också ett starkt och kompetent nätverkssekretariat. 6

7 1.3 Samordning med andra EU-program, gemenskapsinitiativ samt nationella utvecklingsinsatser Interreg III A-programmet kommer att ha kopplingar till ett flertal olika EU-program, gemenskapsinitiativ, nationellt svenskt/norskt regionalt utvecklingsarbete och skall fungera som en ytterligare drivkraft och ett komplement till dessa. Den svenska regeringen har beslutat att näringspolitiken skall regionaliseras och att det behövs en bättre samordning med andra politikområden. Sedan våren år 1998 pågår ett arbete med att utarbeta och genomföra regionala tillväxtavtal. Målet med avtalen är att åstadkomma en bättre samverkan lokalt, regionalt och centralt för att främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Kärnan i avtalet ska vara ett treårigt program bestående av insatser och åtgärder som ska genomföras under åren På den norska sidan pågår i varje fylke ett motsvarande arbete med fylkesplaner och regionala utvecklingsprogram. Detta arbete sker i en bred partnerskapssamverkan där förutsättningar för såväl Interreg III A som övriga EU-relaterade insatser granskas. Det samiska området är uppdelat i två olika program, det sydsamiska delprogrammet i Interreg Sverige/Norge och det Lule- och nordsamiska delprogrammet i Interreg Sverige/Norge/Finland. Dessa delprogram har samarbetat under programprocessen för att få en enhetlig bild av hela det samiska området. I det samiska protokollet som anslutits till avtalet om svenskt medlemskap i Europeiska unionen erkänns de förpliktelser och åtaganden som Sverige har gentemot det samiska folket enligt nationell och internationell rätt. I protokollet konstateras att Sverige är fast beslutet att bevara och utveckla det samiska folkets levnadsvillkor, språk, kultur och levnadssätt. Sverige och EU har också gemensamt beaktat att den samiska kulturen och livsstilen är beroende av primära förvärvskällor som renskötsel i traditionella områden för samisk bosättning. Det nu framtagna programmet Interreg III A Sverige-Norge har sin utgångspunkt i de regionala tillväxtavtalen, fylkesplanerna och de regionala utvecklingsprogram som det sammantagna partnerskapet har utarbetat. Samverkan och avgränsningar, bl a ifråga om stödbarhet, gentemot övriga EU-program i regionen samt norska nationella insatser/program för regional utveckling inklusive kopplingar till EES-avtalet och verksamheten inom Nordiska Ministerrådet kommer att klarläggas. I första hand gäller det EU-programmen för Mål 1 Södra Skogslänen, Mål 2 Västra, Mål 2 N, Mål 3, programmet för miljö- och landsbygdsutveckling, strukturprogrammet för fisket, gemenskapsinitiativen Interreg III B, Interreg III C, Leader, Equal, Urban samt femte ramprogrammet och de territoriella sysselsättningspakterna. Mot denna bakgrund kan vissa detaljfrågor om avgränsningar, stödbarhet och stödintensitet slutligt bestämmas först när programkomplementen utformats. 7

8 1.4 Partnerskapet Förslaget till Interreg-program har utarbetats av ett regionalt partnerskap, där länsstyrelserna i Jämtlands och Värmlands län, självstyrelseorganet Västra Götalandsregionen, Sametinget i Sverige samt fylkeskommunerna i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Hedmark, Akershus och Østfold har haft det formella uppdraget som samordnande organ. Partnerskapet består av representanter från alla delar av samhället; primärkommuner, landstingskommuner, fylkeskommuner, statliga myndigheter, försäkringskassor, företag, intresseorganisationer, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, folkrörelseorganisationer, lokala utvecklingsgrupper, branschorganisationer, föreningar, kooperativ, universitet, högskolor, etc. Möjligheten till deltagande i processen med att utarbeta tillväxtavtal, fylkesplaner, regionala utvecklingsprogram, målprogram och Interreg-program har stått öppen för hela partnerskapet, även om olika aktörers medverkan har varierat både till form och omfattning. Medverkan har omfattat en rad olika aktiviteter, från mycket aktivt och konkret arbete i till exempel tematiska arbetsgrupper som har utarbetat strategier, formulerat mål och skisserat åtgärder, till mer allmänna förslag, yttranden och synpunkter vid möten och i remisser. Experter inom länsstyrelser/självstyrelseorgan och fylkeskommuner har deltagit aktivt i utarbetandet av programmet, inom sina respektive expertområden, särskilt jämställdhet och miljö. Under processens gång har ett stort antal sammankomster, i såväl mindre arbetsgrupper som möten med stort antal deltagare, ägt rum, där idéer och förslag har presenterats och diskuterats. Samarbetet inom partnerskapet har skett både inom varje län/fylke och i gränsöverskridande möten. De länsvisa/fylkesvisa partnerskapen omfattar minst ett hundratal personer i varje län/fylke. Genom partnerskapen har således ett mycket stort antal människor involverats i arbetet och medverkat till programmets utformning. Arbetssättet innebär att utvecklingsarbetets inriktning, så som det är formulerat i Interreg-programmet, har en mycket bred samhällsförankring. Partnerskapet deltar inte bara i processen med att utarbeta Interreg-programmet utan kommer att delta aktivt även i programgenomförandet, som projektinitierare, projektägare och medfinansiärer samt i utvärdering och uppföljning, bl.a. genom övervakningskommittén. Stora delar av partnerskapet har redan i den tidigare strukturfondsperioden deltagit på detta sätt och tillägnat sig en god erfarenhet och kompetens, som kommer att fördjupas vid implementeringen av Interreg III A-programmet. 1.5 Programprocess för Åarjelsaemien dajve Det sydsamiska delområdets förslag och underlag till Interreg IIIA har utarbetats av ett samiskt regionalt partnerskap, där Sametinget i Sverige samt fylkeskommunerna i Sør- och Nord- Trøndelag haft det formella uppdraget och fungerat som koordinatorer. Det samiska partnerskapet har bestått dels av företrädare för samiska organisationer och institutioner, men också av privatpersoner. En samisk programplangrupp på åtta personer, valda av partnerskapet, har bistått med förslag och synpunkter under programskrivningen. Analys- och SWOT-del har utarbetats av de tre sekretariaten under medverkan av den före detta beslutsgruppen för Interreg 8

9 Åarjelsaemien. Programförslaget har lagts ut på det samiska intranätet samt på Sametingets hemsida. 1.6 Programprocess för Nordens Gröna Bälte Beslutsgruppen för Interreg II A Nordens Gröna Bälte presenterade i slutet av 1998 sitt positionspapper, vilket utgjorde starten på Interreg III A-processen. Beslutsgruppens sekretariat har sedan 1998 genomfört ett 10-tal partnerskapsmöten i både Norge och Sverige med information om förhandlingsläget, förutsättningar och framdrift för Interreg III. Vissa av de svenska partnerskapsmötena har genomförts samordnat med mål 1 Södra skogslänsregionen och det regionala tillväxtavtalet för Jämtlands län. Den egentliga programskrivningen inleddes under våren 1999, då beslutsgruppen tillsatte en analys-grupp med uppdrag att utarbeta en SWOT-analys för Nordens Gröna Bälte. Med analysen som grund arrangerades ett toppledarmöte i december 1999, där förutom beslutsgruppen, även andra ledande politiker, företrädare för de stora offentliga organisationerna i regionen och sydsamiska representanter deltog. Syftet var primärt att diskutera och planera gemensamma utvecklingsfrågor och samarbetsmöjligheter inom de kommande Interreg III-programmen. Vid detta möte identifierades ett antal utvecklingsområden som bedömdes vara särskilt intressanta för interreg-samarbete. Partnerskapet inbjöds därefter att delta i olika tematiska arbetsgrupper. Inbjudan resulterade i att arbetsgrupper, med ett 50-tal representanter från Jämtlands län, Nord- och Sør Trøndelag bildades inom näringslivsutveckling, kompetensutveckling, livsmiljö, urbana miljöer, fysiska kommunikationer, naturresurser/miljö och turism. Grupperna har aktivt bidragit med förslag och underlag till interreg-programmet Utifrån dessa förslag och underlag har programmet successivt utarbetats och löpande förankrats vid ytterligare ett toppledarmöte i mars 2000 och i dialog med en referensgrupp som utsågs vid toppledarmötet. Förslagen till åtgärder och senare hela programförslaget har lagts ut på beslutsgruppens hemsida på internet, där det också har funnits en funktion för partnerskapet att lämna synpunkter och kommentarer via Programprocess för Inre Skandinavien Programprocessen startade den 11 mars år 1999 genom det partnerskapsmöte som då ägde rum med syftet att diskutera den kommande programperioden år och det nya programmet för Interreg III A Inre Skandinavien. Som bakgrund till mötet utgick man från programmet Interreg II A Inre Skandinavia. På partnerskapsmötet identifierades ett antal viktiga områden att arbeta vidare med inför kommande sjuårsperiod. Med utgångspunkt från partnerskapets resonemang skickades en inbjudan ut till ett antal olika aktörer med möjlighet att inkomma med förslag. Inbjudan skickades till: Karlstads universitet och högskolorna i Dalarna, Hedmark, Østfold, Gjövik och Lillehammer, ALMI Värmland, ALMI Dalarna, Hedmark Bedriftsutvikling, Østfold Bedriftsrådgivning, affärsrådgivarna för kvinnor och projektet Kvinnor över gränser, projektutvecklingskontoren ARKO-samarbetet, Gränskommittén Värmland/Østfold och Projekt Norden 9

10 samt projekt SkanLand och träutvecklingsprojektet. De förslag som har mottagits är bearbetade i delområdets grundmaterial. Det har också tagits hänsyn till förslagen i utarbetandet av detta program. I och med uppdraget från regeringen den 3 februari år 2000 om att skriva ett program har sedan dess ett flertal möten ägt rum med partnerskapet. Tre partnerskapsmöten har genomförts. Programutkastet har lagts ut på Inre Skandinaviens hemsida på Internet där det givits möjlighet för partnerskapet att lämna synpunkter. 1.8 Programprocess för Gränslöst Samarbete Under våren 1999 initierade beslutsgruppen för Gränslöst Samarbete programprocessen för Interreg III A. Kopplingen mellan programperioderna för Interreg II A-III A har härvid betonats starkt. En omfattande uppföljningsprocess av projektverksamheten under Interreg IIA-perioden genomförs därför med syfte att lyfta fram erfarenheter och utvecklingspotential för samarbetet. Ett antal olika typer av samlade norsk-svenska partnerskapsmöten har genomförts under Själva arbetet med programskrivningsprocessen och partnerskapet kring detta påbörjades under början av år I skrivgruppen har även det sedan 20 år väl etablerade nordiska samarbetsorganet Gränskommittén Østfold/Bohuslän-Dalsland medverkat. Två större gränsöverskridande partnerskapsmöten med grupparbeten kring programförslag samt remiss-/höringsrunda har genomförts. Ett brett partnerskap har aktivt medverkat i programskrivningsprocessen. 1.9 Gemensam programprocess Utifrån det underlag som utarbetats i respektive delområde har representanter från sekretariaten sammanställt förslag till gemensamt program. Under programmets framväxt har partnerskapet inom delområdena löpande tagit del av och getts möjlighet att komma med synpunkter på det gemensamma programmet. Det nu framtagna programmet har således löpande stämts av och förankrats hos partnerskapen inom delområdena. Möten med representanter från hela det svensk-norska området har ägt rum med deltagande från de svenska och norska myndigheter som har haft uppdraget att skriva programmet Integrering av ex ante utvärdering Ex ante utvärderingen av Interreg-programmet har utförts av forskningsinstitutet NIBR (Norsk Institutt for By- og Regionforskning) på uppdrag av övervakningskommitténs sekretariat, Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket). Utvärderingen har haft en interaktiv inriktning och har utförts parallellt med arbetet med att utforma programförslaget. Utvärderarna har deltagit i två möten, de har löpande tagit del av korrespondens med partnerskapen och de har tagit del av olika utkast till programtexter. Utvärderarna har löpande framfört sina synpunkter och förslag, såväl skriftligt som i dialog med programskrivarna. Utvärderarnas synpunkter har därför till övervägande del kunnat inarbetas i det slutliga programförslaget. 10

11 I Nuteks uppdrag klargjordes att utvärderingen skulle fokusera på fyra frågeställningar som lyfts fram som särskilt viktiga i underlaget från EU-kommissionen och den svenska regeringen. De fyra frågeställningarna är: 1. Hur har erfarenheterna från tidigare genomförda program utnyttjats i programarbetet? 2. Är de föreslagna insatserna och åtgärderna i programmet relevanta och i överensstämmelse med den föreslagna strategin? 3. I vilken utsträckning bedöms de föreslagna insatserna och åtgärderna bidra till att nå uppställda mål? 4. Tas det i förslaget till program hänsyn till faktorer som miljöhänsyn och jämställdhet mellan kvinnor och män? I utvärderingen koncentreras uppmärksamheten på dessa fyra frågeställningar men utvärderarna har även kommenterat själva arbetsprocessen, i vilken utsträckning framförda synpunkter har beaktats och gett ett antal råd och rekommendationer i övrigt. Nedan refereras under varje rubrik utvärderarnas huvudsakliga synpunkter, som baseras på ett programutkast version , ca två veckor före den slutversion som lämnas in till de svenska och norska regeringarna. Därefter kommenteras om och hur synpunkterna har beaktats i slutversionen. Programprocessen och programmets avgränsning NIBR har påpekat att programprocessen för Interreg III A startade inom varje delområde, långt innan det formella uppdraget att skriva program kom. Förberedelserna för Interreg III initierades av de beslutsgrupper och sekretariat som då var ansvariga för genomförandet av Interreg II A. Kommunikationsprocessen med delområdenas partnerskap hade kommit långt och det fanns redan programutkast framtagna och förankrade inom delområdena när den formella programprocessen startade. Delområdenas programutkast har därefter legat till grund för utarbetandet av det gemensamma programmet. Även den formella programprocessen hade en decentraliserad inriktning, eftersom uppdragen från de svenska och norska regeringarna riktades till de regionala myndigheterna. De programansvariga myndigheterna har etablerat ett decentraliserat arbetssätt i programarbetet genom att varje delprogram har haft huvudansvaret för att sammanställa olika kapitel. Utvärderarna menar att dessa faktorer har bidragit till att programmets helhet har fått för liten fokusering och att sammanhangen mellan kapitlen har blivit mindre tydliga än de var i de programutkast som har legat till grund för det slutliga programmet. Vidare menar NIBR att det borde finnas en motivering till att i stort samma geografiska indelning i delområden väljs, som i föregående programperiod, varför delområdet Inre Skandinavien utökas samt varför merparten av gränsen mellan Dalsland och Østfold vara gräns mellan delområden. Kommentarer Det kan konstateras att de regionala partnerskapen på eget initiativ har startat programprocessen. Detta har många fördelar; engagemanget hos partnerskapen var stort, kontinuiteten mellan programperioderna kunde vidmakthållas och man har tidsmässigt haft stor nytta av att arbetet redan var igång inom delområdena när de formella uppdragen kom. Vid slutredigeringen av programförslaget har den röda tråden mellan kapitlen särskilt uppmärksammats och ett flertal justeringar för att tydliggöra sambanden har inarbetats. Begreppet delprogram som användes i tidigare versioner har varit vilseledande. Begreppet har i slutversionen genomgående bytts ut mot delområde för att tydliggöra att detta är ett program. Däremot finns det fyra delområden med varsin genomförandeorganisation samt vissa gemensamma funktioner. 11

12 Motiven för bibehållandet av den geografiska indelningen är att garantera kontinuitet och förankring samt att bygga vidare på de nätverk och strukturer som etablerades under Interreg II A och som är väl kända hos partnerskap, projektsökande, lokala och regionala aktörer. Detta finns beskrivet under avsnitt 1.2. Motiven för den geografiska indelningen finns inarbetade i avsnitt 1.1. Erfarenheterna från tidigare genomförda program Utvärderarna anser sammanfattningsvis att erfarenhetsavsnittet ger en fyllig och bra beskrivning av de erfarenheter som har vunnits i föregående programperiod. Vissa ifrågasättanden har gjorts beträffande påståendet att det var tungt med en övervakningskommitté per program och de svenska rutinerna för rekvisition och utbetalning. NIBR säger vidare att man saknar konkreta åtgärder i de operativa delarna av programmet av de slutsatser och förbättringspotentialer som finns uppräknade. Kommentarer Det tunga med en övervakningskommitté per program syftar framför allt på de organisationer och personer som var representerade i alla tre övervakningskommittéerna; EU-kommissionen, departementen och Nutek, som fick delta i möten med likartade frågor flera dagar i följd. Avsikten med att räkna upp områden som är möjliga att förbättra, syftar tidsmässigt på hela programperioden Justeringar av texten har gjorts. Insatsområdenas och åtgärdernas relevans i förhållande till programmets strategi NIBR anser att det föreligger en klar relevans mellan föreslagna insatsområden och åtgärder men att programdokumentet inte avspeglar detta, på grund av dålig koppling mellan de olika delarna i programdokumentet. Önskan att beskriva programregionen som helhet har skett på bekostnad av de många olikheter som har haft stor betydelse för programmets faktiska inriktning. Vidare har påpekanden gjorts för användningen av begreppen styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-begreppet). Visionen sägs ha fått en god utformning liksom strategi och mål men anses ha en allmän form. De områdesspecifika SWOT-analyserna sägs vara förvirrande, då de inte används. Kommentarer Vid slutredigeringen av programförslaget har den röda tråden mellan kapitlen särskilt uppmärksammats och ett flertal justeringar för att tydliggöra sambanden har inarbetats. Justeringar har gjorts i SWOT-analysen utifrån synpunkter om begreppens betydelse och användning. De områdesspecifika SWOT-analyserna har behållits. Syftet med att redovisa dessa är att beskriva de inomregionala särdragen och påvisa de olikheter som ligger till grund för programmets inriktning och delområdenas budgetering av resurser på olika åtgärder. Insatserna och åtgärdernas bidrag till att nå uppställda mål NIBR bedömer att programmets målsättningar ligger inom en uppnåelig nivå, med beaktande av programmets resurser. Man påpekar när det gäller visionsmålet att det inte enbart är Interregprogrammet som påverkar den näringsmässiga och demografiska inriktningen utan även ett antal yttre faktorer. Utvärderarna för ett resonemang kring konsekvenser av att på åtgärdsnivå använda kvantifierade mål som mäter aktiviteter respektive resultat/effekter. Vidare antyds att programmets EU-budget kan ha förväxlats med totalbudgeten. 12

13 Kommentarer Anledningen till att programmets huvudmål har indelats i verksamhetsmål och visionsmål är att programmet har en direkt och mätbar påverkan på verksamhetsmålen medan orsakssambandet inte är lika tydligt för visionsmålen. Detta har förtydligats. Alla kvantifierade mål som tidigare fanns i varje åtgärd har tagits bort. I stället har de kvantifierade målen lagts på insatsområdesnivå. Kvantifierade åtgärdsmål kommer att läggas in programkomplementet. I finansieringsöversiktens två tabeller redovisas enbart EG-medel, vilket också är avsikten, men det har nu förtydligats i rubriken. Dessutom finns som särskild bilaga 3 de kompletta finansiella tabeller som redovisar samtliga medel och programmets totalbudget. Miljöhänsyn och jämställdhet Utvärderarna konstaterar att miljöhänsyn och jämställdhet återfinns i programmets alla delar; analysavsnittet, SWOT-analysen, erfarenhetsavsnittet, mål- och strategiavsnittet, som horisontella kriterier i urvalsprocessen och i utformningen av insatsområden och åtgärder. NIBR drar slutsatsen att det kan vara svårt att tillämpa dessa hänsyn på samtliga programmets aspekter, utan att det uppstår målkonflikter och menar att när programmet inte innehåller konkreta anvisningar för hur sådana målkonflikter skall hanteras, blir det upp till beslutsgrupperna att göra dessa avvägningar. Kommentarer Risken för målkonflikter bör inte överdrivas. De horisontella kriterierna har kommit till stånd för att väsentliga aspekter alltid skall vägas in i besluten. En av beslutsgruppernas viktigaste uppgifter är att väga och prioritera olika intressen mot varandra och att sammanfatta dessa i en totalbedömning som ligger till grund för ett beslut. Genomförandeorganisationen I ex ante-utvärderingen sägs att det organisatoriska upplägget är väl avpassat till programmets utmaningar och att den föreslagna resursnivån i programbudgeten är rimlig. Beslutsgruppernas två-nationella sammansättning är bra. Det saknas dock en bättre beskrivning av den tvånationella strukturen när det gäller beskrivning av beslutsprocessen och medfinansieringen. NIBR hävdar att programmets förvaltningsmyndighet, på samma sätt som beslutsgrupperna, skall organiseras med representation även från Norge. Kommentarer Kompletteringar har gjorts beträffande beskrivning av norsk beslutsprocess och medfinansiering i avsnitten och och en särskild tabell över norska statsstöd som kan komma att användas har lagts in under avsnitt Vad gäller förvaltningsmyndigheten, så innehåller Guidelines innehåller inget absolut krav på en gemensam förvaltningsmyndighet. Guidelines p 38 avslutas med formuleringen Om en gemensam förvaltningsmyndighet inte är möjlig skall representanter för tredje land delta i förvaltningsmyndighetens verksamhet inom ramarna för deras respektive behörighetsområden. 13

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige Norge b Förvaltande myndighets dnr NG3040-114-06 6 0 L ä g g PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete Interreg Sverige Norge 2007-2013 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Bilaga 6 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 Diarienr. N2006/9085/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Länsstyrelsen 2006-10-31 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Läs mer

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag Starta, leva, växa Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder September 2007 Regeringsuppdrag Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2007 i uppdrag att kartlägga solo- och mikroföretagens

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Kvinnors företagande i gles- och landsbygder. -fakta och fönster

Kvinnors företagande i gles- och landsbygder. -fakta och fönster Kvinnors företagande i gles- och landsbygder -fakta och fönster Regeringsuppdrag Juni 2008 Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2008 i uppdrag att kartlägga och analysera kvinnors företagande

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Rural Housing. - Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Rapport 2012:05

Rural Housing. - Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Rapport 2012:05 Rapport 2012:05 Rural Housing - Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland En jämförande studie om boendefrågor i en nordisk landsbygdskontext. Områden som behandlas är finansiering, planering och regelverk

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet REGIONFÖRSTORING I GLESA OMRÅDEN KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Kulturgeografiska institutionen, Umeå

Läs mer

Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet

Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer