Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan."

Transkript

1 Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala och regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan i Gävle: ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av kompetens på lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av studenterna utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden, forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra profilområden, stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla lösningar med obegränsade studiemöjligheter i tid och rum, en attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga internationella inslag. Vilka blir AUE:S viktiga bidrag i förverkligandet av ovanstående vision och mål? 1) Vilka är AUE:s styrkor? Nämn tre saker som vi på AUE är duktiga på. Grupp 1 Välbefinnande: materiell andlig Dynamisk långsiktighet Grupp 2 Ordning, inflytande/hierarki Kulturella, ekonomiska, sociala förhållanden Grupp 3 Jämställdhet 1

2 Mångfald Kultur/kommunikation Grupp 4 Människan Miljön, Produkter och tjänster Finansiella tjänster Grupp 5 Ekologisk social ekonomisk hållbarhet Långsiktighet Ansvarstagande Demokrati Grupp 6 Långsiktighet Helhetstänkande/handlande Grupp 7 Dynamisk kreativitet Grupp 8 Kvalitet Närhet Långsiktighet KONKRETA FÖRSLAG: GRUPP 1 Flexibla utbildningsformer Profilering GRUPP 2 Ämnen inom ett postmateriellt samhälle. Distansutbildning Samverkan och uppdragsutbildningar Självbilden. Varför har vi den dåliga självbilden? Profil-kollektion till alla GRUPP 3 - Distansutbildning - Nischning OCH klassisk bildning - Globalisering 2

3 GRUPP 4 livslångt lärande god kvalitet samverkan mellan ämnen GRUPP 5 Internationell hållbarhetstrend Stor potential för tvärvetenskapligt hållbart arbete inom högskolan Ökad insikt om behovet av en högskola i regionen Sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling GRUPP 6 enas kring hållbarhet / tvärvetenskapliga program digital utveckling omvärldsbevakning och ta HiG ut i regionen GRUPP 7 Förbättringspotential i våra utbildningar Regional och professionell förankring (attraktiv fo-partner i regionalt förankrade EU-projekt) Gedignare och mer offensiv profil (t ex Omarbeta vår logotype - skapa en mer seriös och gedigen innehållsmässig framtoning) GRUPP 8 Utveckling av nya program Marknadsföring av utbildningen Uppdragsutbildning som te x fastigheter SAMMANSTÄLLNING: FLEXIBLA UNDERVISNINGSFORMER 5 INTERN SAMVERKAN/TVÄRVETENSKAPLIGHET 5 EXTERN SAMVERKAN/INTERNATIONALISERING 4 FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL I UTBILDNING 3 PROFILERING 3 3

4 SAMHÄLLSRELEVANS 3 NYA PROGRAM 2 2) Vilka hotbilder mot AUE ser vi? Identifiera/ange tre interna/externa hotbilder. GRUPP 1 Minskade studentkullar Minskade anslag Intern splittring GRUPP 2 Identifiera/ange tre interna/externa hotbilder. Nedläggning. Backman och Bäckman. Utbildningspolitiken Budskapet: Lägg ner dig själv. Självbilden. Bättre någon annanstans. Första-handssökande och antal sökande Upplösande av AUE Chefsrekryteringen GRUPP 3 Nationell utbildningspolitik. Regeringens strävan att koncentrera högre utbildning och forskning till större universitet. - Demografisk utveckling (minskat rekryteringsunderlag) GRUPP 4 ostrategisk neddragning av kurser ändrad statlig medelstilldelning otillräcklig kvalitet GRUPP 5 Demografi/sjunkande barnkullar Statsmakternas koncentrationssträvan AUE lågprioriterat av högskoleledningen Snävare utbildnings/forskningsideal GRUPP 6 4

5 1) politiska preferenser, t.ex. att ha utbildningstak för antal studenter 2) risk att splittra akademiet på två, oro för framtiden 3) omgivande samhällets acceptans GRUPP 7 Förbättringspotential i våra utbildningar Regional och professionell förankring (attraktiv fo-partner i regionalt förankrade EU-projekt) Gedignare och mer offensiv profil (t ex Omarbeta vår logotype - skapa en mer seriös och gedigen innehållsmässig framtoning) GRUPP 8 Utbildningspolitiken Avsaknad av forskningsprofil Efterfrågan vikande på kritiskt tänkande SAMMANSTÄLLNING: POLITISKA HOT (nedläggning, utbildningsvolym) 8 DEMOGRAFI (minskade ungdomskullar) 3 REGIONAL FÖRANKRING (bristande samarbete) 2 MINSKADE RESURSER (för AUE, neddragning av kurser) 2 INTERN SPLITTRING/SJÄLVBILDEN (uppgivenhet, AUE-ATM-AHA) 5 OSÄKER FRAMTID (internt) 2 3) Vilka är AUE:s svagheter? Nämn tre områden där vi idag lyckas mindre bra. GRUPP 1 Att använda varandras kompetens Tredje uppgiften Spretiga GRUPP 2 1. Brist på strategier och anpassning Splittrade resurser på för många ämnen Samarbetssvagheter 2. Minskande resurser Ekonomiska läget styr. 3. Forskningsmedel' Avsaknad av forskningsmedel Få publikationer 5

6 GRUPP 3 Studentrekrytering (gäller vissa ämnen och områden) Alltför snäv målgruppsdefinition (rekryteringsarbete bör bedrivas även - eller i synnerhet - utanför gruppen åringar) Svårt att få tid till kompetensutveckling (vissa avdelningar/ämnen) Uppdragsutbildning Toppstyrning (på HiG-nivå) Internationalisering (dåligt utnyttjande av utbytesprogram) Bristande administrativa rutiner GRUPP 4 avvägning antal kvalitet studenter dålig bild i media otydliga administrativa rutiner GRUPP 5 Organisation Tvärvetenskap Forskning GRUPP 6 Brist på kommunikation (vet ej vad andra akademier gör) Högskolans roll i regionen (mindervärdeskomplex?) Samverkan GRUPP 7 Rutiner - standardisering Ekonomin Gemensamma visioner, strategier och mål GRUPP 8 Problematisk ekonomi Bristande omvärldsanalys Rutiner SAMMANSTÄLLNING: KOMMUNIKATION (intern, extern, toppstyrning) 5 RUTINER (otydliga, standardisering saknas) 5 TREDJE UPPGIFTEN (lite uppdragsutbildning,dålig bild i media, roll i regionen) 4 FORSKNINGSMEDEL (lite externa medel, få publiceringar) 4 SPLITTRADE RESURSER (minskade resurser, ekonomin styr, dåligt utnyttjande av utbytesprogram) 2 STUDENTREKRYTERING 1 6

7 Vad innebär begreppet hållbar livsmiljö för oss? I visionen för HiG är begreppet hållbar livsmiljö ett centralt begrepp. Vi tror det är viktigt att vi tydliggör vår definition av detta begrepp. Börja med att diskutera fram några nyckelord som bör ingå i en sådan definition. Formulera därefter så kortfattat som möjligt en definition av begreppet hållbar livsmiljö. Fortsattvisionsarbete Använd ovanstående definition och identifierade styrkor, svagheter, hot och möjligheter i det fortsatta visionsarbete under onsdag eftermiddag och torsdag. Här kan vi förhoppningsvis blir mer konkreta. Vilka områden, aktiviteter, projekt, etc. bör vi fokusera på i framtiden och hur ska detta ske (styrkor att utveckla vidare, svagheter att hantera, hot att bemöta och möjligheter att ta vara på)? GRUPP 1 Internationalisering fråga 1. - Möjliggöra för flera att åka ut - internationella forskningsutbyten viktiga - affärsetik som internationell uppdragsutbildning. Sverige har gott rykte vad gäller låg korruption. - hållbar utveckling som varumärke. Sverige har gott renommé inom detta och det kan vi utnyttja. - många möjligheter inom fastighetsområdet (exvis internationella utbyten inom fastighetsföretaganden och mäkleri) samarbeten med lantmäteriet? fråga 2. - utnyttja sverige som varumärke. Kina och östafrika potentiella marknader. (intressant att söka medel via SIDA och andra aktörer) 7

8 - forskare och studenter ska kunna göra utbyten med USA och västeuropa eftersom det är till dessa länder de flesta vill. - hållbar utveckling måste vara ledstjärna i de utbyten som sker. fråga 3. se fråga 1 och 2 Samverkan fråga 1. förutsättningar: strategier, rutiner, engagemang konkreta uppdrag/mål med samverkan. Tydliggöra syftet med samverkan. fråga 2. Vetej fråga 3. se fråga 1. fråga 4. stora förväntningar. Ledningen uttalar och betonar samverkans betydelse men verkar inte själva veta hur och varför. GRUPP 2 Internationaliseringsdiskussion. Presentation av nuvarande organisation. Ad hoc lösningar som inte fungerar idag. Internationaliseringsdagarna lyckade. Forskarnätverk. Internat. sekr. chef ska ersättas AUE är störst och vill att adm. ska samordnas. Bygger på för mycket på enskilda personer, många olika utbyten på en plats, organiserade avtalen saknas. Så länge svenska studenter inte åker ut kommer inte studenter hit. Projektarbeten saknas. Bra sekretariat skulle kunna arbeta med rekrytering. Viktigt att studenterna får tillgodoräkna utlandsstudierna. Roligt att studenter 8

9 från e-avd gör bra reklam och förmedlar nya kontakter/uppdrag med akademin. Prioriteringar på kort sikt: Madrid har fungerat länge som utbytesplats. Mer institutionellt utbyte. Engelsktalande länder önskas som utbytesland för lärare och studenter. Viktigt att försöka mer. USA i första hand, England - viktigt inom Business administration. Uppdrag intensivkurs i svenska 2 x 15 studenter genomförs också i sommar. Kommer ofta tillbaks som utbytesstudenter. Prioriteringar på lång sikt: Engelstalande länder bearbetas mer. Ett kandidatprogram finns på e-avd. Scandinavian Business. Nytt avtal med Indien på gång. Tvåårsmagisterprogram måste utvecklas. Nya EU-länderna väl värt att satsa mer på. Hellre fokuser på några givna orter längre tider hela akademin. Samverkansdiskussion Socialekonomi, Maria berättar om projektet från förr. Kan fortfarande vara ett projekt Design, ekonomi, marknadsföring disk. Organisationsetik. Företagsetik. Hållbarhet för alla. Formaliserade råd på högskolan gör att man får kontakt med alla avdelningar och insikt om hela högskolan. Nya råd i arbetsmiljö och kvalitet är på gång. Samverkan lärare utan särskild fördelning. Dramapedagogiken skulle kunna användas i många fler sammanhang. Tänk övergripande. Rollspel, cases. Samverkanspott i o m att Kontakttorget erhöll tidigare medel. Tidigare arbetssätt mellan HiG och Kontakttorget fungerade bättre. Miljöklassning av kurser. Studenternas hållbarhetsbegrepp mäts när stud. börjar och slutar. 9

10 Systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete konstrueras på samma sätt. Inte naturligt att det inbegrips i samma system alla tre. Avvikelserapporteringssystemet diskuteras. Medvetenheten om hållbar utveckling inom våra ämnen. Ekonomisk hållbarhet diskuteras särskilt. GRUPP 3 INTERNATIONALISERINGSARBETE 1. Vad strävar vi efter i akademins internationaliseringsarbete? Ökad aktivitet i utbytesprogram (både lärare och studenter) Utbildningsledarna uppdras att utarbeta strukturer och rutiner för att underlätta utbyten inom program. (Utbyten får inte falla på att de blir för besvärliga att integrera i verksamheten) Tydligare och öppnare kring utbud och möjligheter 2. Eventuella geografiska prioriteringar Norden Baltikum (U-länder) 3. Koppling till verksamhetsidé och vision Genom att mötas och samtala över nationsgränserna verkar vi för en hållbar utveckling Samarbete med U-länder kan ge värdefulla influenser och kulturella perspektiv på inte minst hållbar utveckling SAMVERKAN 1. Vilka förutsättning i stort krävs för att genomföra samverkansuppgifter? Tillit: Professionell tillit kolleger emellan; ledningens tillit till kollegiets yrkesetik och professionalitet (= motsatsen till misstro) Mötesplatser för att stimulera intern samverkan Öronmärkt tid på ämnes-, avdelnings- och/eller akademinivå för samtal om samverkan. Kartläggning och spridning av kunskap om den kompetens som finns på akademin ("kompetenspool", gula sidorna för akademin), för att synliggöra interna samverkansmöjligheter Enkla administrativa rutiner för rörlighet för lärare/forskare mellan organisatoriska enheter internt Motverka konkurrenssituation mellan olika enheter Möjligheter att äska utvecklingstid för enskilda initiativ (lärare från olika områden som hittar möjligheter till samverkansprojekt) 10

11 Kännedom om efterfrågan på uppdragsutbildning 2. Vilka behov finns av samarbete och arbetsfördelning mellan akademier och kontakttorget? Stort behov men idag är kontakten mellan akademin och kontakttorget svag kanske till följd av otydligt uppdrag för kontakttorget. 3. Hur ska samarbetet mellan akademierna och kontakttorget se ut? Akademierna behöver hjälp med att få kännedom om utbildningsefterfrågan, samt med att sprida information om den kompetens som akademin kan erbjuda. Kan kontakttorget bedriva mer av uppsökande verksamhet för att få kännedom om vad akademierna kan erbjuda? 4. Vilka förväntningar upplever ni att akademiledningen har på samverkansarbetet? Önskvärt med uppdragsutbildning Samverkansarbete premieras i löneförhandling GRUPP 4 Samverkan Forum för en hållbar livsmiljö - tvärvetenskaplig utvecklingszon "Hållbar utveckling" - utbildning för alla faser i livet Högskolan som en levande arbetsplats för studenterna, inte bara på kontorstid Beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå Hur applicera högskolans vision inom AUE? Hur koppla detta till forskningsintresse inom AUE? En strategi att konsekvent söka forskningsmedel från teknik och byggd miljö och belastningsskadecenter lika väl som de kan söka från "potten" med utbildningsvetenskap Masterrättigheter med inriktning mot hållbar utveckling (t.ex. företagsekonomi, juridik, pedagogik, didaktik, religion, svenska språket osv.) Alla ämnen skulle få i uppdrag att ta fram vad deras ämne skulle kunna bidra med i andra ämnen (ekonomi för pedagoger, humaniora för ekonomer osv.) Ytterst handlar det om att slå ett slag för "bildningstanken" Internationalisering Vision: Rädda världen! Metoder för att komma dit: Samverkan mellan utbildning och forskning genom att försöka integrera de olika delarna vid lärarutbyten. 11

12 Arbeta med att förmå våra studenter att resa utomlands i olika typer av utbyten och projekt. Utöka möjligheter och se över svårigheter (svårigheter kan bland annat vara halvfartsläsande, valfria kurser som är utspridda över flera terminer). Syftet med att öka resandet måste dock utredas. Inleda ett organiserat samarbete med universitet som vi redan har kontakt med (till exempel Vasa för doktorander på Hum/Kru). Se över samarbete med Svenska kyrkan som partner då studenter gör MFS och liknande. Skapa rutiner för bra mottagande av och en god miljö för utbyteslärare och internationella studenter. Enkla saker som boende, mat, något slags schema med mera. Kan senare utmynna i en fungerande "gästkultur". Internationella sekreteriatet fungerar som stöd för Higs personal. Ska också ha ett övergripande ansvar för mottagande av internationella lärare/studenter. Initiativ ska komma "underifrån". Även invovlvera Studentkåren i mottagandet av studenter. Initiativen för personalutbyte och internationella samarbeten ska komma från personalen och inte från direktiv ovanifrån. Syftet med olika typer av internationella samarbeten kan förhoppningsvis tydliggöras och förstärkas med underifrånkrafter. Viktigt att alltid tänka på: Syftet med alla aktiviteter inom internationaliseringen. Leder till bättre kvalitet. GRUPP 5 Internationalisering Viktigt ur fortbildningshänseende för oss. Nya influenser och nya perspektiv. Vi lever i en global värld, vi är en del av denna och måste bidra till att även här skapa en hållbar livsmiljö för människan. Viktigt för studenter, kunskap om omvärlden. Hur får vi våra studenter att vilja studera utomlands? Hur kan HiG och AUE bidra till att det skapas en kultur i regionen där internationella perspektiv och utbyten värderas och ses som naturliga? Hur får vi högskoleledningen att stimulera internationella utbytesprojekt för studenter och lärare? Hur kan vi delge varandra erfarenheter från internationella utbyten, kontakter 12

13 och erfarenheter? Detta görs i för liten utsträckning idag. Att söka, åka på och arbeta med internationella samverkansprojekt ska premieras. En lärare som åker iväg ska få tid för (och har därmed ett uppdrag att) redovisa sina erfarenheter till kollegor, t.ex. i ett digitalt forum. Internationella samverkansprojekt, studentutbyten, etc. blir även en del av vår marknadsföring. Kräver nytänk, ämnesövergripande, tvärvetenskapliga angreppssätt. Kostar pengar initialt. Vilken hjälp finns för att söka externa medel för olika internationella projekt? Ett digitalt forum där vi informerar, tipsar och stimulerar varandra om internationaliseringsfrågor behövs.detta måste vara ett forum som stimulerar till läsning och innehålla "lättläst" text kombinerad med multimodalt innehåll. Samverkan Kontakttorget borde marknadsföras/informera bättre. Vi har dålig kännedom om vilken hjälp man där kan få. Att skaffa sig kunskap om vilka kompetenser som finns på andra avdelningar, vad som görs och vilka projekt/idéer som finns där vi skulle kunna samverka sker inte av sig själv och TAR TID! Det måste skapas incitament och ges utrymme i våra tjänster för att samverka. Dagar likt dessa ger förutsättningar för att skaffa sig denna kunskap men även "i vardagen" måste vi kunna fördelas tid att undersöka och utnyttja möjligheter till samverkan. Att på olika sätt ge utrymme för detta i våra tjänster är ett måste! En gemensamt digitalt forum där vi informerar varandra på ett intresseväckande (och mindre formellt?) sätt behövs. Detta får gärna vara samma forum som som för internationalisering (se ovan) och förutom text även gärna innehålla ljud, bild/rörlig bild för att väcka intresse och förtydliga och engagera. Gemensamma och tydliga rutiner. Vad ingår i kursansvarigs uppgifter och vilka mandat har kursansvarig. Hur mycket tid ska kursansvarig ges för att utföra detta uppdrag. Här måste vi se till att det finns en samsyn för hela akademin. Hänsyn måste också tas till att vissa kurser "kräver" samverkan mellan olika akademier och att detta förmodligen kommer att ta med tid. GRUPP 6 Det internationella sekretariatet bör ligga på en central plats på högskolan 13

14 internationaliseringen måste göras mera synligt på HiG exempelvis på hemsidan och även på andra sätt. skapa gemensamma rutiner för det internationella arbetet och organisation gemensamma forskarseminarier med de universitet vi samarbetar med all presonal ska erbjudas en vistelse vid de universitet som vi samarbetar med i kalendariet ska det framgå när studenterna kommer hit och åker hem ett International Office där alla internationella studenter kan få hjälp att alla lärare ska sträva efter att publicera sig på engelska Att vi känner till varandras verksamhet. Bilda grupper över ämnes/avdelningsgränser. En uppgift är att utveckla samverkansprojekt. Kontakter med omvärlden. Kontakttorget i nuvarande form fungerar inte som det ska, dvs kontakt mellan torg och akademi existerar inte. Kontakttorgets personal bör ingå i akademierna. Förändringen innebär en ny funktion på akademin där en medarbetare (tidigare från kontakttorget) ansvarar för kommunikation mellan akademi och samverkan/kommunikationsgruppen. (Ahlgren) En funktion på akademin som leder arbetet. Se också punkt 2. Vi förväntas att rekrytera studenter och dra in externa forskningsmedel. GRUPP 7 Konkreta förslag som kan gagna samverkan (inklusive internationaliseringsperspektiv) med visionen som bakgrund: Öppna föreläsningar Öppna arenor/eventcenter (bl.a. med debatter och högskolan som en aktiv deltagare i det offentliga samtalet) Synlighet lokalt och nationellt via de aktiviteter vi är engagerade Välkomnande miljö med lättillgänglig information om högskolan och lokalerna Tjänster/uppdrag med samverkan som arbetsuppgift (Kontakttorget och forskningssekreteraren i samarbete med ansvariga personer på AUE och avdelningarna) Samverkansansvar kopplat till utbildningsledarna för vår grundutbildning Operativ organisation med administrativ personal som kan agera på anbud, förslag på uppdragsutbildningar m.m. Luft i tjänster så att en större flexibilitet kan uppnås (uppdragsutbildningar, projekt etc.) 14

15 Öppen diskussion om vilka åtaganden som följer skrivningar om samverkan och internationalisering på alla nivåer. Använda utbyten med andra universitet som attraktionskraft för studenter Hitta internationella partner för långsiktigt och hållbart samarbete inom forskning och undervisning Inkluderande kultur på högskolan istället för en exkluderande, hierarkisk och centraliserad kultur Tydlighet vad gäller det som är förhandlingsbart för medarbetarna och vilka förväntningar som finns på medarbetarna från ledningens sida Öppen dialog mellan styrelse, rektor och medarbetare om vilka premisser som styr styrelsens arbete och om styrelsens operativa ansvar Nya former för dialog mellan styrelsen, rektor och AUE GRUPP 8 Vad menar vi med hållbar livsmiljö och hur förhåller vi oss till högskolans vision? Vi kopplar hållbar livsmiljö till kvalitet, långsiktighet och närhet. Vi anser även att hållbarhetsbegreppet innefattar ekonomisk och sociokulturell hållbarhet och från det perspektivet blir AUEs arbete och kompetens centralt. Baserat på detta har vi resonerat omkring nedanstående. Upplevelser av ledningens förväntningar på samverkan Att samverkan ska generera pengar. Vi anser att samverkan kanske framförallt borde betraktas som ett medel för att utveckla kvalitet, både avseende utbildning och forskning. Kontakttorget Vi vet inte vad Kontakttorgets uppgift och uppdrag är. Ingen av oss har haft kontakt med dem. Uppfattningar vi har av Kontakttorgets uppdrag är att det handlar om jippoartade events samt studentfokuserat arbete. Vi vet att de arbetar med samverkan och mot företag, men ingen av oss vet tillräckligt mycket om Kontakttorgets uppdrag och kompetens för att ens veta när vi ska kunna ha användning av att vända oss till dem. Vi behöver således veta vilka de är, vad de kan, vad de gör och hur VI på AUE kan ha användning av dem. Internationell samverkan Erbjuda kurser på engelska, i alla fall på E-avdelningen och åtminstone fr.o.m. motsvarande nivå B. Skulle kunna vara både på distans och campus-kurser. HiG ligger lite i bakvattnet avseende att erbjuda kurser på engelska inom E- avdelningens område och jämfört med andra lärosäten. Erbjuda utbyten terminsvis, som ett obligatoriskt moment i internationellt program. Stimulera utbytet överlag på högskolan både bland studenter och lärare. Konferensarbete 15

16 Centralt för att bygga upp och upprätthålla forskningsnätverk. Vi måste ut och presentera vår forskning, vår kvalitet och vår kompetens (på konferenser) för att bli tillfrågade för olika uppdrag. Fokusera på några få konferenser om året som är viktiga för den enskilda ämnesavdelningen/forskningsgruppen. Det stärker externa forskningsmedelsansökningar att använda internationella kontakter (uppbyggda vid konferenser) som referenspersoner. För att kunna delta i konferenser, ta på sig uppdrag och utveckla samverkan behövs avlastning i undervisningen. Intern samverkan Samverkan borde betyda att alla inom akademin naturligt känner att de kan ta kontakt med varandra. Vi behöver tillfällen att åka iväg tillsammans för att på det viset öppna kanaler och skapa kontakter som vi sedan också kan ta tillvara på i vardagen. Fortsätta med upplägget för den här konferensen, alltså att skapa temamöten på akademinivå. Teman kan vara exempelvis utveckling av program, uppdragsutbildning, internationalisering, samverkan osv. Byt exempelvis regelbundet ut ett av terminens avdelningsmöten till ett akademigemensamt temamöte för att främja verksamhetsutveckling. Satsa på närvaro i särskilda regioner? Det bör vara innehållet i utbildningen och forskningen som styr med vem och var vi samverkar, inte en idé om att vi ska ha en viss geografisk spridning/representation. Vi nyttjar inte vår ställning av att vara en Östersjö-stad inget i Baltikum. Hemsidan Bedrövlig. Inte bra vare sig för samverkan eller internt samarbete. MÅSTE förbättras! Uppmärksamma medarbetarnas samverkan i termer av prestigefyllda uppdrag och när forskare får pengar och dylikt på högskolans hemsida Andra aktiviteter och behov Uppdragsutbildningar Engelska kurser Double degree Bjuda in forskare för kortare utbyten, både nationellt och internationellt (de internationella kanske kan bjudas in i samband med att de är i Sverige för någon konferens eller annat utbyte) 16

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer