Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan."

Transkript

1 Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala och regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan i Gävle: ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av kompetens på lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av studenterna utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden, forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra profilområden, stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla lösningar med obegränsade studiemöjligheter i tid och rum, en attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga internationella inslag. Vilka blir AUE:S viktiga bidrag i förverkligandet av ovanstående vision och mål? 1) Vilka är AUE:s styrkor? Nämn tre saker som vi på AUE är duktiga på. Grupp 1 Välbefinnande: materiell andlig Dynamisk långsiktighet Grupp 2 Ordning, inflytande/hierarki Kulturella, ekonomiska, sociala förhållanden Grupp 3 Jämställdhet 1

2 Mångfald Kultur/kommunikation Grupp 4 Människan Miljön, Produkter och tjänster Finansiella tjänster Grupp 5 Ekologisk social ekonomisk hållbarhet Långsiktighet Ansvarstagande Demokrati Grupp 6 Långsiktighet Helhetstänkande/handlande Grupp 7 Dynamisk kreativitet Grupp 8 Kvalitet Närhet Långsiktighet KONKRETA FÖRSLAG: GRUPP 1 Flexibla utbildningsformer Profilering GRUPP 2 Ämnen inom ett postmateriellt samhälle. Distansutbildning Samverkan och uppdragsutbildningar Självbilden. Varför har vi den dåliga självbilden? Profil-kollektion till alla GRUPP 3 - Distansutbildning - Nischning OCH klassisk bildning - Globalisering 2

3 GRUPP 4 livslångt lärande god kvalitet samverkan mellan ämnen GRUPP 5 Internationell hållbarhetstrend Stor potential för tvärvetenskapligt hållbart arbete inom högskolan Ökad insikt om behovet av en högskola i regionen Sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling GRUPP 6 enas kring hållbarhet / tvärvetenskapliga program digital utveckling omvärldsbevakning och ta HiG ut i regionen GRUPP 7 Förbättringspotential i våra utbildningar Regional och professionell förankring (attraktiv fo-partner i regionalt förankrade EU-projekt) Gedignare och mer offensiv profil (t ex Omarbeta vår logotype - skapa en mer seriös och gedigen innehållsmässig framtoning) GRUPP 8 Utveckling av nya program Marknadsföring av utbildningen Uppdragsutbildning som te x fastigheter SAMMANSTÄLLNING: FLEXIBLA UNDERVISNINGSFORMER 5 INTERN SAMVERKAN/TVÄRVETENSKAPLIGHET 5 EXTERN SAMVERKAN/INTERNATIONALISERING 4 FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL I UTBILDNING 3 PROFILERING 3 3

4 SAMHÄLLSRELEVANS 3 NYA PROGRAM 2 2) Vilka hotbilder mot AUE ser vi? Identifiera/ange tre interna/externa hotbilder. GRUPP 1 Minskade studentkullar Minskade anslag Intern splittring GRUPP 2 Identifiera/ange tre interna/externa hotbilder. Nedläggning. Backman och Bäckman. Utbildningspolitiken Budskapet: Lägg ner dig själv. Självbilden. Bättre någon annanstans. Första-handssökande och antal sökande Upplösande av AUE Chefsrekryteringen GRUPP 3 Nationell utbildningspolitik. Regeringens strävan att koncentrera högre utbildning och forskning till större universitet. - Demografisk utveckling (minskat rekryteringsunderlag) GRUPP 4 ostrategisk neddragning av kurser ändrad statlig medelstilldelning otillräcklig kvalitet GRUPP 5 Demografi/sjunkande barnkullar Statsmakternas koncentrationssträvan AUE lågprioriterat av högskoleledningen Snävare utbildnings/forskningsideal GRUPP 6 4

5 1) politiska preferenser, t.ex. att ha utbildningstak för antal studenter 2) risk att splittra akademiet på två, oro för framtiden 3) omgivande samhällets acceptans GRUPP 7 Förbättringspotential i våra utbildningar Regional och professionell förankring (attraktiv fo-partner i regionalt förankrade EU-projekt) Gedignare och mer offensiv profil (t ex Omarbeta vår logotype - skapa en mer seriös och gedigen innehållsmässig framtoning) GRUPP 8 Utbildningspolitiken Avsaknad av forskningsprofil Efterfrågan vikande på kritiskt tänkande SAMMANSTÄLLNING: POLITISKA HOT (nedläggning, utbildningsvolym) 8 DEMOGRAFI (minskade ungdomskullar) 3 REGIONAL FÖRANKRING (bristande samarbete) 2 MINSKADE RESURSER (för AUE, neddragning av kurser) 2 INTERN SPLITTRING/SJÄLVBILDEN (uppgivenhet, AUE-ATM-AHA) 5 OSÄKER FRAMTID (internt) 2 3) Vilka är AUE:s svagheter? Nämn tre områden där vi idag lyckas mindre bra. GRUPP 1 Att använda varandras kompetens Tredje uppgiften Spretiga GRUPP 2 1. Brist på strategier och anpassning Splittrade resurser på för många ämnen Samarbetssvagheter 2. Minskande resurser Ekonomiska läget styr. 3. Forskningsmedel' Avsaknad av forskningsmedel Få publikationer 5

6 GRUPP 3 Studentrekrytering (gäller vissa ämnen och områden) Alltför snäv målgruppsdefinition (rekryteringsarbete bör bedrivas även - eller i synnerhet - utanför gruppen åringar) Svårt att få tid till kompetensutveckling (vissa avdelningar/ämnen) Uppdragsutbildning Toppstyrning (på HiG-nivå) Internationalisering (dåligt utnyttjande av utbytesprogram) Bristande administrativa rutiner GRUPP 4 avvägning antal kvalitet studenter dålig bild i media otydliga administrativa rutiner GRUPP 5 Organisation Tvärvetenskap Forskning GRUPP 6 Brist på kommunikation (vet ej vad andra akademier gör) Högskolans roll i regionen (mindervärdeskomplex?) Samverkan GRUPP 7 Rutiner - standardisering Ekonomin Gemensamma visioner, strategier och mål GRUPP 8 Problematisk ekonomi Bristande omvärldsanalys Rutiner SAMMANSTÄLLNING: KOMMUNIKATION (intern, extern, toppstyrning) 5 RUTINER (otydliga, standardisering saknas) 5 TREDJE UPPGIFTEN (lite uppdragsutbildning,dålig bild i media, roll i regionen) 4 FORSKNINGSMEDEL (lite externa medel, få publiceringar) 4 SPLITTRADE RESURSER (minskade resurser, ekonomin styr, dåligt utnyttjande av utbytesprogram) 2 STUDENTREKRYTERING 1 6

7 Vad innebär begreppet hållbar livsmiljö för oss? I visionen för HiG är begreppet hållbar livsmiljö ett centralt begrepp. Vi tror det är viktigt att vi tydliggör vår definition av detta begrepp. Börja med att diskutera fram några nyckelord som bör ingå i en sådan definition. Formulera därefter så kortfattat som möjligt en definition av begreppet hållbar livsmiljö. Fortsattvisionsarbete Använd ovanstående definition och identifierade styrkor, svagheter, hot och möjligheter i det fortsatta visionsarbete under onsdag eftermiddag och torsdag. Här kan vi förhoppningsvis blir mer konkreta. Vilka områden, aktiviteter, projekt, etc. bör vi fokusera på i framtiden och hur ska detta ske (styrkor att utveckla vidare, svagheter att hantera, hot att bemöta och möjligheter att ta vara på)? GRUPP 1 Internationalisering fråga 1. - Möjliggöra för flera att åka ut - internationella forskningsutbyten viktiga - affärsetik som internationell uppdragsutbildning. Sverige har gott rykte vad gäller låg korruption. - hållbar utveckling som varumärke. Sverige har gott renommé inom detta och det kan vi utnyttja. - många möjligheter inom fastighetsområdet (exvis internationella utbyten inom fastighetsföretaganden och mäkleri) samarbeten med lantmäteriet? fråga 2. - utnyttja sverige som varumärke. Kina och östafrika potentiella marknader. (intressant att söka medel via SIDA och andra aktörer) 7

8 - forskare och studenter ska kunna göra utbyten med USA och västeuropa eftersom det är till dessa länder de flesta vill. - hållbar utveckling måste vara ledstjärna i de utbyten som sker. fråga 3. se fråga 1 och 2 Samverkan fråga 1. förutsättningar: strategier, rutiner, engagemang konkreta uppdrag/mål med samverkan. Tydliggöra syftet med samverkan. fråga 2. Vetej fråga 3. se fråga 1. fråga 4. stora förväntningar. Ledningen uttalar och betonar samverkans betydelse men verkar inte själva veta hur och varför. GRUPP 2 Internationaliseringsdiskussion. Presentation av nuvarande organisation. Ad hoc lösningar som inte fungerar idag. Internationaliseringsdagarna lyckade. Forskarnätverk. Internat. sekr. chef ska ersättas AUE är störst och vill att adm. ska samordnas. Bygger på för mycket på enskilda personer, många olika utbyten på en plats, organiserade avtalen saknas. Så länge svenska studenter inte åker ut kommer inte studenter hit. Projektarbeten saknas. Bra sekretariat skulle kunna arbeta med rekrytering. Viktigt att studenterna får tillgodoräkna utlandsstudierna. Roligt att studenter 8

9 från e-avd gör bra reklam och förmedlar nya kontakter/uppdrag med akademin. Prioriteringar på kort sikt: Madrid har fungerat länge som utbytesplats. Mer institutionellt utbyte. Engelsktalande länder önskas som utbytesland för lärare och studenter. Viktigt att försöka mer. USA i första hand, England - viktigt inom Business administration. Uppdrag intensivkurs i svenska 2 x 15 studenter genomförs också i sommar. Kommer ofta tillbaks som utbytesstudenter. Prioriteringar på lång sikt: Engelstalande länder bearbetas mer. Ett kandidatprogram finns på e-avd. Scandinavian Business. Nytt avtal med Indien på gång. Tvåårsmagisterprogram måste utvecklas. Nya EU-länderna väl värt att satsa mer på. Hellre fokuser på några givna orter längre tider hela akademin. Samverkansdiskussion Socialekonomi, Maria berättar om projektet från förr. Kan fortfarande vara ett projekt Design, ekonomi, marknadsföring disk. Organisationsetik. Företagsetik. Hållbarhet för alla. Formaliserade råd på högskolan gör att man får kontakt med alla avdelningar och insikt om hela högskolan. Nya råd i arbetsmiljö och kvalitet är på gång. Samverkan lärare utan särskild fördelning. Dramapedagogiken skulle kunna användas i många fler sammanhang. Tänk övergripande. Rollspel, cases. Samverkanspott i o m att Kontakttorget erhöll tidigare medel. Tidigare arbetssätt mellan HiG och Kontakttorget fungerade bättre. Miljöklassning av kurser. Studenternas hållbarhetsbegrepp mäts när stud. börjar och slutar. 9

10 Systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete konstrueras på samma sätt. Inte naturligt att det inbegrips i samma system alla tre. Avvikelserapporteringssystemet diskuteras. Medvetenheten om hållbar utveckling inom våra ämnen. Ekonomisk hållbarhet diskuteras särskilt. GRUPP 3 INTERNATIONALISERINGSARBETE 1. Vad strävar vi efter i akademins internationaliseringsarbete? Ökad aktivitet i utbytesprogram (både lärare och studenter) Utbildningsledarna uppdras att utarbeta strukturer och rutiner för att underlätta utbyten inom program. (Utbyten får inte falla på att de blir för besvärliga att integrera i verksamheten) Tydligare och öppnare kring utbud och möjligheter 2. Eventuella geografiska prioriteringar Norden Baltikum (U-länder) 3. Koppling till verksamhetsidé och vision Genom att mötas och samtala över nationsgränserna verkar vi för en hållbar utveckling Samarbete med U-länder kan ge värdefulla influenser och kulturella perspektiv på inte minst hållbar utveckling SAMVERKAN 1. Vilka förutsättning i stort krävs för att genomföra samverkansuppgifter? Tillit: Professionell tillit kolleger emellan; ledningens tillit till kollegiets yrkesetik och professionalitet (= motsatsen till misstro) Mötesplatser för att stimulera intern samverkan Öronmärkt tid på ämnes-, avdelnings- och/eller akademinivå för samtal om samverkan. Kartläggning och spridning av kunskap om den kompetens som finns på akademin ("kompetenspool", gula sidorna för akademin), för att synliggöra interna samverkansmöjligheter Enkla administrativa rutiner för rörlighet för lärare/forskare mellan organisatoriska enheter internt Motverka konkurrenssituation mellan olika enheter Möjligheter att äska utvecklingstid för enskilda initiativ (lärare från olika områden som hittar möjligheter till samverkansprojekt) 10

11 Kännedom om efterfrågan på uppdragsutbildning 2. Vilka behov finns av samarbete och arbetsfördelning mellan akademier och kontakttorget? Stort behov men idag är kontakten mellan akademin och kontakttorget svag kanske till följd av otydligt uppdrag för kontakttorget. 3. Hur ska samarbetet mellan akademierna och kontakttorget se ut? Akademierna behöver hjälp med att få kännedom om utbildningsefterfrågan, samt med att sprida information om den kompetens som akademin kan erbjuda. Kan kontakttorget bedriva mer av uppsökande verksamhet för att få kännedom om vad akademierna kan erbjuda? 4. Vilka förväntningar upplever ni att akademiledningen har på samverkansarbetet? Önskvärt med uppdragsutbildning Samverkansarbete premieras i löneförhandling GRUPP 4 Samverkan Forum för en hållbar livsmiljö - tvärvetenskaplig utvecklingszon "Hållbar utveckling" - utbildning för alla faser i livet Högskolan som en levande arbetsplats för studenterna, inte bara på kontorstid Beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå Hur applicera högskolans vision inom AUE? Hur koppla detta till forskningsintresse inom AUE? En strategi att konsekvent söka forskningsmedel från teknik och byggd miljö och belastningsskadecenter lika väl som de kan söka från "potten" med utbildningsvetenskap Masterrättigheter med inriktning mot hållbar utveckling (t.ex. företagsekonomi, juridik, pedagogik, didaktik, religion, svenska språket osv.) Alla ämnen skulle få i uppdrag att ta fram vad deras ämne skulle kunna bidra med i andra ämnen (ekonomi för pedagoger, humaniora för ekonomer osv.) Ytterst handlar det om att slå ett slag för "bildningstanken" Internationalisering Vision: Rädda världen! Metoder för att komma dit: Samverkan mellan utbildning och forskning genom att försöka integrera de olika delarna vid lärarutbyten. 11

12 Arbeta med att förmå våra studenter att resa utomlands i olika typer av utbyten och projekt. Utöka möjligheter och se över svårigheter (svårigheter kan bland annat vara halvfartsläsande, valfria kurser som är utspridda över flera terminer). Syftet med att öka resandet måste dock utredas. Inleda ett organiserat samarbete med universitet som vi redan har kontakt med (till exempel Vasa för doktorander på Hum/Kru). Se över samarbete med Svenska kyrkan som partner då studenter gör MFS och liknande. Skapa rutiner för bra mottagande av och en god miljö för utbyteslärare och internationella studenter. Enkla saker som boende, mat, något slags schema med mera. Kan senare utmynna i en fungerande "gästkultur". Internationella sekreteriatet fungerar som stöd för Higs personal. Ska också ha ett övergripande ansvar för mottagande av internationella lärare/studenter. Initiativ ska komma "underifrån". Även invovlvera Studentkåren i mottagandet av studenter. Initiativen för personalutbyte och internationella samarbeten ska komma från personalen och inte från direktiv ovanifrån. Syftet med olika typer av internationella samarbeten kan förhoppningsvis tydliggöras och förstärkas med underifrånkrafter. Viktigt att alltid tänka på: Syftet med alla aktiviteter inom internationaliseringen. Leder till bättre kvalitet. GRUPP 5 Internationalisering Viktigt ur fortbildningshänseende för oss. Nya influenser och nya perspektiv. Vi lever i en global värld, vi är en del av denna och måste bidra till att även här skapa en hållbar livsmiljö för människan. Viktigt för studenter, kunskap om omvärlden. Hur får vi våra studenter att vilja studera utomlands? Hur kan HiG och AUE bidra till att det skapas en kultur i regionen där internationella perspektiv och utbyten värderas och ses som naturliga? Hur får vi högskoleledningen att stimulera internationella utbytesprojekt för studenter och lärare? Hur kan vi delge varandra erfarenheter från internationella utbyten, kontakter 12

13 och erfarenheter? Detta görs i för liten utsträckning idag. Att söka, åka på och arbeta med internationella samverkansprojekt ska premieras. En lärare som åker iväg ska få tid för (och har därmed ett uppdrag att) redovisa sina erfarenheter till kollegor, t.ex. i ett digitalt forum. Internationella samverkansprojekt, studentutbyten, etc. blir även en del av vår marknadsföring. Kräver nytänk, ämnesövergripande, tvärvetenskapliga angreppssätt. Kostar pengar initialt. Vilken hjälp finns för att söka externa medel för olika internationella projekt? Ett digitalt forum där vi informerar, tipsar och stimulerar varandra om internationaliseringsfrågor behövs.detta måste vara ett forum som stimulerar till läsning och innehålla "lättläst" text kombinerad med multimodalt innehåll. Samverkan Kontakttorget borde marknadsföras/informera bättre. Vi har dålig kännedom om vilken hjälp man där kan få. Att skaffa sig kunskap om vilka kompetenser som finns på andra avdelningar, vad som görs och vilka projekt/idéer som finns där vi skulle kunna samverka sker inte av sig själv och TAR TID! Det måste skapas incitament och ges utrymme i våra tjänster för att samverka. Dagar likt dessa ger förutsättningar för att skaffa sig denna kunskap men även "i vardagen" måste vi kunna fördelas tid att undersöka och utnyttja möjligheter till samverkan. Att på olika sätt ge utrymme för detta i våra tjänster är ett måste! En gemensamt digitalt forum där vi informerar varandra på ett intresseväckande (och mindre formellt?) sätt behövs. Detta får gärna vara samma forum som som för internationalisering (se ovan) och förutom text även gärna innehålla ljud, bild/rörlig bild för att väcka intresse och förtydliga och engagera. Gemensamma och tydliga rutiner. Vad ingår i kursansvarigs uppgifter och vilka mandat har kursansvarig. Hur mycket tid ska kursansvarig ges för att utföra detta uppdrag. Här måste vi se till att det finns en samsyn för hela akademin. Hänsyn måste också tas till att vissa kurser "kräver" samverkan mellan olika akademier och att detta förmodligen kommer att ta med tid. GRUPP 6 Det internationella sekretariatet bör ligga på en central plats på högskolan 13

14 internationaliseringen måste göras mera synligt på HiG exempelvis på hemsidan och även på andra sätt. skapa gemensamma rutiner för det internationella arbetet och organisation gemensamma forskarseminarier med de universitet vi samarbetar med all presonal ska erbjudas en vistelse vid de universitet som vi samarbetar med i kalendariet ska det framgå när studenterna kommer hit och åker hem ett International Office där alla internationella studenter kan få hjälp att alla lärare ska sträva efter att publicera sig på engelska Att vi känner till varandras verksamhet. Bilda grupper över ämnes/avdelningsgränser. En uppgift är att utveckla samverkansprojekt. Kontakter med omvärlden. Kontakttorget i nuvarande form fungerar inte som det ska, dvs kontakt mellan torg och akademi existerar inte. Kontakttorgets personal bör ingå i akademierna. Förändringen innebär en ny funktion på akademin där en medarbetare (tidigare från kontakttorget) ansvarar för kommunikation mellan akademi och samverkan/kommunikationsgruppen. (Ahlgren) En funktion på akademin som leder arbetet. Se också punkt 2. Vi förväntas att rekrytera studenter och dra in externa forskningsmedel. GRUPP 7 Konkreta förslag som kan gagna samverkan (inklusive internationaliseringsperspektiv) med visionen som bakgrund: Öppna föreläsningar Öppna arenor/eventcenter (bl.a. med debatter och högskolan som en aktiv deltagare i det offentliga samtalet) Synlighet lokalt och nationellt via de aktiviteter vi är engagerade Välkomnande miljö med lättillgänglig information om högskolan och lokalerna Tjänster/uppdrag med samverkan som arbetsuppgift (Kontakttorget och forskningssekreteraren i samarbete med ansvariga personer på AUE och avdelningarna) Samverkansansvar kopplat till utbildningsledarna för vår grundutbildning Operativ organisation med administrativ personal som kan agera på anbud, förslag på uppdragsutbildningar m.m. Luft i tjänster så att en större flexibilitet kan uppnås (uppdragsutbildningar, projekt etc.) 14

15 Öppen diskussion om vilka åtaganden som följer skrivningar om samverkan och internationalisering på alla nivåer. Använda utbyten med andra universitet som attraktionskraft för studenter Hitta internationella partner för långsiktigt och hållbart samarbete inom forskning och undervisning Inkluderande kultur på högskolan istället för en exkluderande, hierarkisk och centraliserad kultur Tydlighet vad gäller det som är förhandlingsbart för medarbetarna och vilka förväntningar som finns på medarbetarna från ledningens sida Öppen dialog mellan styrelse, rektor och medarbetare om vilka premisser som styr styrelsens arbete och om styrelsens operativa ansvar Nya former för dialog mellan styrelsen, rektor och AUE GRUPP 8 Vad menar vi med hållbar livsmiljö och hur förhåller vi oss till högskolans vision? Vi kopplar hållbar livsmiljö till kvalitet, långsiktighet och närhet. Vi anser även att hållbarhetsbegreppet innefattar ekonomisk och sociokulturell hållbarhet och från det perspektivet blir AUEs arbete och kompetens centralt. Baserat på detta har vi resonerat omkring nedanstående. Upplevelser av ledningens förväntningar på samverkan Att samverkan ska generera pengar. Vi anser att samverkan kanske framförallt borde betraktas som ett medel för att utveckla kvalitet, både avseende utbildning och forskning. Kontakttorget Vi vet inte vad Kontakttorgets uppgift och uppdrag är. Ingen av oss har haft kontakt med dem. Uppfattningar vi har av Kontakttorgets uppdrag är att det handlar om jippoartade events samt studentfokuserat arbete. Vi vet att de arbetar med samverkan och mot företag, men ingen av oss vet tillräckligt mycket om Kontakttorgets uppdrag och kompetens för att ens veta när vi ska kunna ha användning av att vända oss till dem. Vi behöver således veta vilka de är, vad de kan, vad de gör och hur VI på AUE kan ha användning av dem. Internationell samverkan Erbjuda kurser på engelska, i alla fall på E-avdelningen och åtminstone fr.o.m. motsvarande nivå B. Skulle kunna vara både på distans och campus-kurser. HiG ligger lite i bakvattnet avseende att erbjuda kurser på engelska inom E- avdelningens område och jämfört med andra lärosäten. Erbjuda utbyten terminsvis, som ett obligatoriskt moment i internationellt program. Stimulera utbytet överlag på högskolan både bland studenter och lärare. Konferensarbete 15

16 Centralt för att bygga upp och upprätthålla forskningsnätverk. Vi måste ut och presentera vår forskning, vår kvalitet och vår kompetens (på konferenser) för att bli tillfrågade för olika uppdrag. Fokusera på några få konferenser om året som är viktiga för den enskilda ämnesavdelningen/forskningsgruppen. Det stärker externa forskningsmedelsansökningar att använda internationella kontakter (uppbyggda vid konferenser) som referenspersoner. För att kunna delta i konferenser, ta på sig uppdrag och utveckla samverkan behövs avlastning i undervisningen. Intern samverkan Samverkan borde betyda att alla inom akademin naturligt känner att de kan ta kontakt med varandra. Vi behöver tillfällen att åka iväg tillsammans för att på det viset öppna kanaler och skapa kontakter som vi sedan också kan ta tillvara på i vardagen. Fortsätta med upplägget för den här konferensen, alltså att skapa temamöten på akademinivå. Teman kan vara exempelvis utveckling av program, uppdragsutbildning, internationalisering, samverkan osv. Byt exempelvis regelbundet ut ett av terminens avdelningsmöten till ett akademigemensamt temamöte för att främja verksamhetsutveckling. Satsa på närvaro i särskilda regioner? Det bör vara innehållet i utbildningen och forskningen som styr med vem och var vi samverkar, inte en idé om att vi ska ha en viss geografisk spridning/representation. Vi nyttjar inte vår ställning av att vara en Östersjö-stad inget i Baltikum. Hemsidan Bedrövlig. Inte bra vare sig för samverkan eller internt samarbete. MÅSTE förbättras! Uppmärksamma medarbetarnas samverkan i termer av prestigefyllda uppdrag och när forskare får pengar och dylikt på högskolans hemsida Andra aktiviteter och behov Uppdragsutbildningar Engelska kurser Double degree Bjuda in forskare för kortare utbyten, både nationellt och internationellt (de internationella kanske kan bjudas in i samband med att de är i Sverige för någon konferens eller annat utbyte) 16

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid Sam Larsson

Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid Sam Larsson Högskolan i Gävle Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid 2016-11-22 Sam Larsson Verksamhetsidé: Högskolan i Gävle sätter människan i centrum

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle

Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson Rektor Högskolan i Gävle Etablerad 1977 Cirka 17 000 studenter Cirka 50 program Cirka 500 kurser 700 medarbetare Två forskarutbildningsrätter

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI Strategin för Högskolans internationella verksamhet Fastställt av HIG-STYR 2013/81 Innehållsförteckning Inledning... 3 Internationalisering vid Högskolan i Gävle... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer