Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s), Jim Sundelin (s), Lena Kvarnström (s), Helge Westman (s), Laila Bylund (s), Ulf Nordin (s), Dan Olsson (c), Kristina Karlström, Lars Näslund (m), Magnus Ekwall (m), Birgitta Sedin (kd), Gunnar Melin (fp), Mats Hedell (v) Ersättaren: Ann-Sofie Karlsson-Ågren (s), Olle Häggström (s), Modou Boye Jallow (s), Agneta Eliazon (s), Gunilla Hammarlund (s), Roland Wikner (c), Nea-Marie Österlund (c), André Nilsson-Hugo (m), Sandra Edin (kd) och Lars Eidenvall (kd) Utredningssekreterare Lars Lundgren Ekonomidirektör Mikael Öhrling Informations- och marknadsföringschef Helen Sahlin Chef barn- och utbildningsförvaltningen Torbjörn Öhlund, 91, 92 och 94 Chef kulturskolecentrum Christer Joald, 91, 92 och 94 Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer = Lars Lundgren Ordförande = Elvy Söderström Justerare. = Dan Olsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008:2 89 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information om och förs samtal kring följande ärenden: Botniabanans årsstämma. Föredragande: Agneta Eliazon Europaforum i Örnsköldsvik 7-8 maj Föredragande: Glenn Nordlund Tågtrafiken på Botniabanan. Föredragande: Elvy Söderström Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av informationen. Informationen föranleder inga ytterligare beslut vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen.

3 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Delgivning av uppräkning av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll enligt index Föreligger skrivelse från räddningstjänsten daterad 27 mars Av skrivelsen framgår att kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs enligt gällande föreskrifter. Detta ansvar innebär också att kommunen ska fastställa taxa för sotning och brandskyddskontroll. Tidigare beslut I samband med beslut om sotningstaxa i kommunfullmäktige 28 april beslutades även att framtida ändringar av taxan ska kopplas till centralt sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting. Sotningsindex fr.o.m. 1 april 2008 har nu redovisats och uppgår till 2,49 %. Räddningstjänstens kommentarer Räddningstjänsten har räknat upp nu gällande taxor enligt redovisat index och meddelat sotningsdistriktet vilka belopp som gäller fr.o.m. 1 april Reviderade taxor bifogas. Räddningstjänstens skrivelse daterad 27 mars Arbetsutskottets 70/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av uppräknad sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll enligt index från Sveriges Kommuner och Landsting.

4 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Införande av avgift för deltagande i kulturskolecentrums verksamhet Föreligger barn- och utbildningsnämndens 16/2008. Av beslutet framgår att på barnoch utbildningsnämndens uppdrag har verksamhetschefen för Kulturskolecentrum i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen utrett följande frågor: Stöder nuvarande organisationsform musikskolans utveckling. Optimeras befintliga resurser. Hur ska Kulturskolecentrums avgiftsmodell se ut. Barn- och utbildningsnämnden tog del av utredningen i december 2007 och beslutade då att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med frågorna som berörs i utredningen. Kulturskolecentrums ekonomi är inte i balans och olika åtgärder behöver vidtas för att komma tillrätta med underskottet. En tanke är att införa en avgiftsmodell för grundskoleelevers undervisning. Ett annat sätt är att dra ner på verksamheten vilket dock inte skulle stämma överens med nämndens ambitionsnivå. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag Förvaltningen och Kulturskolecentrum har tittat vidare på vilka möjligheter som finns att tillämpa på avgifter: Det är viktigt att avgiftssystemet är enkelt att förstå. Ökad administration med att betala tillbaka hela eller delar av avgiften när eleven väl har börjat bör undvikas, varför det bedömts att ordet "anmälningsavgift" är ett bättre valt ord än "terminsavgift". Hantering och administration av avgiften kommer att ske av barnomsorgsassistenterna på barn- och utbildningskontoret och inte på Kulturskolecentrum. Administrativt krävs det att debiteringssystemet Procapita kan hantera det. Förslag 1: 1. Ämneskurs 400 kr/per termin och samma kostnad för grundskolan som gymnasiet. 2. Maxbelopp/fam/räkningsmottagare enklare än s.k. "syskonrabatt" 800 kr per termin.

5 Kommunstyrelsen (61) 91 (forts) 3. Instrumenthyra= 550 kr/termin vilket är dagens kostnad. Förslag 2: 1. Ämneskurs 300 kr på grundskolan och 550 kr på gymnasiet (500 kr idag). Snittkostnad i Sverige är 595 kr. 2. Maxbelopp 850 kr/termin och räkningsmottagare. 3. Instrumenthyra 550 kr/termin (oförändrat). Förvaltningens bedömning är att intäkterna ligger omkring 0,5 Mkr till 0,8 Mkr. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att en anmälningsavgift för deltagande i kulturskolecentrums aktiviteter införs från läsåret 2008/2009 enligt förslag 2. Uppföljning ska ske efter ett år. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Kulturskolecentrum om den ekonomiska situationen, uppdraget och organisationen. Nämnden ska informeras fortlöpande. Barn- och utbildningsnämndens 16/2008. Arbetsutskottets 71/2008. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet yrkar Lars Näslund (m) på återremiss av ärendet till barn- och utbildningsnämnden för besvarande av följande frågor: Varför har skrivelserna från fackombuden inte bifogats till handlingarna inför barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet? Hur har kulturskolecentrums verksamhet utvecklats sedan införandet? Om avgiften införs, vilka konsekvenser får det för eleverna? Hur kommer organisationen att se ut efter införande av avgifterna? Vad avser barn- och utbildningsförvaltningen göra för att minska avstånden mellan förvaltningsledning och verksamhetsutövare? Elvy Söderström yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan förslag till beslut och där barn- och utbildningsförvaltningens chef Torbjörn Öhlund bjuds in

6 Kommunstyrelsen (61) 91 (forts) för att besvara frågorna vid kommunstyrelsens behandling av ärendet. Arbetsutskottet har därefter hänskjutit ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut samt bjudit in barn- och utbildningsförvaltningens chef Torbjörn Öhlund för att besvara frågorna vid kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Kulturskolecentrums chef Christer Joald och barn- och utbildningsförvaltningens chef Torbjörn Öhlund ärendet och lämnar muntliga svar på arbetsutskottets frågor. Torbjörn Öhlund berättar att skrivelserna från fackombuden inte bifogats till handlingarna inför barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet eftersom de tar upp så många andra förhållanden som inte rör själva avgiftsfrågan. Vidare beskriver Christer Joald att kulturskolecentrum idag har 21 tjänster. En indragning av 2,5 tjänst innebär en besparing på ca. 1 Mkr. Införande av avgifter medför att 0,5 Mkr kan tillföras verksamheten. Sammantaget innebär dessa åtgärder att kulturskolecentrums ekonomi kommer i balans vilket facknämnden också krävt. Införande av avgifterna bedöms inte få några större konsekvenser för eleverna. Oavsett om avgifterna införs lämnar kulturskolecentrum i allt högre grad den äldre modellen med individundervisning till att gå mot gruppundervisning och mer projektinriktad verksamhet. Efter genomförd föredragning yrkar Mats Hedell (v) att höjningen endast sker för gymnasieeleverna och inte grundskoleleverna enligt förslag 2. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige inför en anmälningsavgift för deltagande i kulturskolecentrums aktiviteter från läsåret 2008/2009 innebärande alternativ två i barn- och utbildningsnämndens förslag: 1. Ämneskurs 300 kr på grundskolan och 550 kr på gymnasiet (500 kr idag). Snittkostnad i Sverige är 595 kr. 2. Maxbelopp 850 kr/termin och räkningsmottagare. 3. Instrumenthyra 550 kr/termin (oförändrat). Uppföljning av beslutet ska ske efter ett år. Uppföljningen behandlas i barn- och utbildningsnämnden.

7 Kommunstyrelsen (61) 91 (forts) Mot kommunstyrelsens förslag reserverar sig Mats Hedell (v) till förmån för sitt eget yrkande.

8 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Införande av avgift för deltagande i Komteks verksamhet Föreligger barn- och utbildningsnämndens 17/2008. Av beslutet framgår att nämnden i likhet med kulturskolecentrum har beslutat föreslå kommunfullmäktige att införa en anmälningsavgift på 200 kronor per termin för deltagande i Komteks aktiviteter från läsåret 2008/2009. Uppföljning ska ske efter ett år. Avgiften avser täcka materialkostnader. Barn- och utbildningsnämndens 17/2008. Arbetsutskottets 72/2008. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredras ärendet av barn- och utbildningschef Torbjörn Öhlund. Efter genomförd föredragning yrkar Mats Hedell (v) avslag till förslaget om avgift. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige inför en anmälningsavgift på 200 kronor per termin för deltagande i Komteks aktiviteter från läsåret 2008/2009. Uppföljning ska ske efter ett år. Uppföljningen behandlas i barn- och utbildningsnämnden. Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Mats Hedell (v) till förmån för sitt eget yrkande.

9 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Delgivning av redovisning av underlag för förändrat huvudmannaskap avseende hemsjukvården Föreligger omsorgsnämndens 25/2008. Av beslutet framgår att inom Västernorrlands län har diskussioner om ett förändrat huvudmannaskap för hemsjukvård pågått under det senaste året. Kommunförbundet Västernorrland har fått i uppdrag att tillsammans med ledningen för Landstingets Primärvård diskutera och förbereda för ett eventuellt förändrat huvudmannaskap. Dessa diskussioner har pågått i en positiv anda vilket innebär att parterna till största delen är överens om definition av hemsjukvård. Med ett samlat huvudmannaskap ökar förutsättningarna för att de sociala och medicinska insatserna kan integreras till en helhet. I arbetet med ett förändrat huvudmannaskap ska stor vikt läggas vid att undvika dubbla organisationer. Utgångspunkten för kommunerna är att den enskilde garanteras trygghet och kontinuitet i vårdinsatserna. Den enskilde ska tillförsäkras en trygg, säker och lättillgänglig vård och omsorg. Det ska vara enkelt att förstå vart man ska vända sig vid behov av vård och omsorg, både när det gäller sociala som medicinska insatser. Insatserna ska vara av god kvalitet och samordnade utifrån en helhetssyn. Kommunerna i länet ser ett behov av att i samverkan med landstinget utveckla sina verksamheter för att få en ökad effektivitet och bättre kvalitet för brukare. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden har erhållit en redovisning av det arbete som förs mellan de båda huvudmännen. Omsorgsnämnden har ställt sig positiv till ett fortsatt arbete för att se över möjligheterna att överlåta hemvården till kommunerna. Vidare har omsorgsnämnden uppdragit till sin förvaltning att tillsammans med Kommunförbundet fortsätta det påbörjade arbetet med syfte att få en sammanhållen hemvård i kommunerna inom länet. Omsorgsnämnden har beslutat att delge redovisningen till kommunstyrelsen som en information.

10 Kommunstyrelsen (61) 93 (forts) Omsorgsnämndens 25/2008. Arbetsutskottets 73/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av informationen från omsorgsnämnden angående det arbete som förs mellan de båda huvudmännen beträffande hemsjukvården. Kommunstyrelsen noterar att omsorgsnämnden ställer sig positiv till ett fortsatt arbete för att se över möjligheterna att överlåta hemvården till kommunerna. Kommunstyrelsen noterar att omsorgsnämnden uppdragit till sin förvaltning att tillsammans med Kommunförbundet fortsätta det påbörjade arbetet i syfte att få en sammanhållen hemvård i kommunerna inom länet.

11 Kommunstyrelsen (61) Ks/2007: Motionssvar, inför privatekonomi på skolschemat Föreligger motion från André Nilsson-Hugo (m) instämplad vid kommunledningskontoret den 17 december I motionen föreslås att Örnsköldsviks kommun inför privatekonomi på skolschemat i gymnasieskolorna i kommunen. Motionen har av kommunfullmäktige 236/2008 överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Beredning av motionen Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens motionssvar Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet under 20/2008. Av beslutet framgår att enligt gymnasieförordningen 5 kap 1 består ett nationellt program av: kärnämneskurser (ingår i alla program) för programmet gemensamma karaktärsämneskurser (ska ingå i programmet) i förekommande fall för inriktningen gemensamma karaktärsämneskurser (ska ingå i programmet) valbara karaktärsämneskurser (kurs i ett karaktärsämne som inom program målens ram kompletterar de gemensamma karaktärsämneskurserna och kurserna som ingår i en inriktning inom programmet) kurser inom det individuella valet projektarbete Styrelsen för utbildningen får fastställa lokalt valbara kurser enligt vad som föreskrivs i 2 kap (SFS 1999:844). Intentionerna i GY 09 (gymnasieutredningen) är att lokala kurser inte ska finnas inom gymnasiets program om de inte kvalitetssäkrats av Skolverket. De övergår då till nationell kurs. Skolverket har även klargjort att nya lokala kurser inte kommer att kvalitetssäkras innan beslutet om den nya gymnasieskolan har fattats.

12 Kommunstyrelsen (61) 94 (forts) I utbudet för det individuella valet finns idag inom Örnsköldsvik Gymnasium kurser som i vissa delar överensstämmer med motionärens förslag om en kurs inom privatekonomi: 1) Rättskunskap, 50 p som är en nationell kurs och möjlig för alla elever att välja inom sitt individuella val. Mål för kursen Rättskunskap: Eleven ska: ha kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete kunna beskriva huvuddragen av lagstiftningsprocessen, förstå och kunna använda sig av offentlighetsprincipen, känna till grundläggande juridiska begrepp och förhållande som gäller individen, arbetslivet och företagandet, vara orienterad om de viktigaste delarna av civil-, process- och straffrätten, kunna lösa enklare juridiska problem med hjälp av relevanta metoder och hjälpmedel, kunna upprätta och tolka vanligt förekommande juridiska dokument, vara orienterad om andra länders rättsordning samt översiktligt kunna jämföra vår rättsordning med något annat lands, känna till grunddragen av EU-rätten. 2) Aktiekunskap, 50 p som är en lokal kurs och som funnits inom gymnasiet under några år. Kärnämnet Samhällskunskap A, 100 p är en kurs som läses av samtliga elever på nationellt program. Mål för kursen Samhällskunskap A är bl.a: Eleven ska: kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället Mot bakgrund av beskrivningen ovan har barn- och utbildningsnämnden föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen. I motiveringen anges att Skolverket har klargjort att nya lokala kurser inte kommer att kvalitetssäkras innan beslutet om den nya gymnasieskolan har fattats. Barn- och utbildningsnämndens 20/2008. Arbetsutskottets 74/2008.

13 Kommunstyrelsen (61) 94 (forts) Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet har under 74/2008 efter omröstning och med röstsiffrorna 4-1 samt två ledamöter som avstod, förslagit att kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att Skolverket har klargjort att nya lokala kurser inte kommer att kvalitetssäkras innan beslutet om den nya gymnasieskolan har fattats. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredras ärendet av barn- och utbildningsförvaltningens chef Torbjörn Öhlund. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att Skolverket har klargjort att nya lokala kurser inte kommer att kvalitetssäkras innan beslutet om den nya gymnasieskolan har fattats. Kommunfullmäktige noterar att barn- och utbildningsförvaltningens chef Torbjörn Öhlund kommer att ta upp motionens intentioner vid samtal med rektorerna.

14 Kommunstyrelsen (61) Ks/2007: Motionssvar, förbättrad parkbelysning Föreligger motion daterad 24 september 2007 från Lars Eidenvall (kd) angående förbättrad parkbelysning i syfte att förhindra spridning och förtäring av alkohol samt våldsbrott. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till kommunstyrelsen: 1. Snarast reparera alla de trasiga lampor som finns idag. 2. Undersöka kostnaden för att förbättra belysningen i våra centrala parker, främst under fredag- och lördagkvällar. 3. Om kostnaden bedöms rimlig, snarast förstärka belysningen i våra centrala parker, gärna modern solcellsbelysning. 4. Undersöka om en förbättrad belysning kan kombineras med en dekorativ trädbelysning vintertid. Beredning av ärendet Kommunfullmäktige har under 172/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Därefter är motionen remitterad till Övik Energi AB samt Nämnden för teknik och service för yttrande. Övik Energi AB har i skrivelse daterad 1 mars 2008 meddelat att man inte svarar på motionen utan hänvisar till nämnden för teknik och service som har kompetensen inom detta område. Övik Energi AB kan bistå med teknisk rådgivning gällande belysningsutförande. Nämnden för teknik och service styr även över investeringarna. Nämnden för teknik och service har avgett ett yttrande över motionen under 133/2008. I yttrandet föreslår nämnden fullmäktige att bifalla motionen. I motiven anges att åtgärderna som föreslås ligger till grund för att stävja spridning och förtäring av alkohol samt att minska våldsbrott i kommunens parker då de upplevs som dunkla platser. Belysningen i Örnsköldsviks parker är idag ej av sådan beskaffenhet att de fyller den funktion de är tänkta för. Belysningen har fel ljusbild, bidrar till ljusförorening samt är icke energisnål.

15 Kommunstyrelsen (61) 95 (forts) Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret delar nämnden för teknik och service åsikter att åtgärderna som föreslås ligger till grund för att minska alkoholvanorna och våldsbrotten i kommunens parker. Det känns dock mest rimligt att uppdraget tilldelas nämnden för teknik och service mot bakgrund av uppdragets karaktär. Kommunledningskontorets skrivelse daterad 31 mars Arbetsutskottets 75/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att uppdra till nämnden för teknik och service att: 1. Snarast reparera alla de trasiga lampor som finns idag. 2. Undersöka kostnaden för att förbättra belysningen i våra centrala parker, främst under fredag- och lördagkvällar. 3. Om kostnaden bedöms rimlig, snarast förstärka belysningen i våra centrala parker, gärna modern solcellsbelysning. 4. Undersöka om en förbättrad belysning kan kombineras med en dekorativ trädbelys ning vintertid. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast utgången av 2009.

16 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Delgivning av revisionsrapport, kommunens rehabiliteringsarbete Föreligger skrivelse från revisionskontoret daterad 11 mars Av skrivelsen framgår att KomRev har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av barn- och utbildningsnämndens och omsorgsnämndens arbete med bland annat rehabilitering. Granskningen har sammanfattats i en revisionsrapport som godkänts av revisorerna. Revisionsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom. Inga ytterligare ställningstaganden föreslås kommunstyrelsen. Arbetsutskottets 76/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av revisionsrapporten "Nämndernas arbete med rehabilitering". Kommunstyrelsen uttalar en glädje över att revisionsrapportens resultat visar på positiva omdömen vad gäller personalhälsoarbetet inom omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden

17 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Delgivning av revisionsrapport, granskning av Årsredovisning 2007 Föreligger skrivelse från revisionskontoret daterad 11 mars Av skrivelsen framgår att KomRev har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av kommunens årsredovisning Granskningen har sammanfattats i revisionsrapport som godkänts vid revisorernas senaste sammanträde. Revisionsrapporten har översänts till kommunstyrelsen för kännedom. Inget ytterligare ställningstagande har föreslagits kommunstyrelsen. Arbetsutskottets 77/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av revisionsrapport "Granskning av kommunens årsredovisning Kommunstyrelsen uttalar en glädje över att revisionsrapportens resultat visar på positiva omdömen vad gäller årsredovisningen.

18 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Förstudie 1, Ändamålsenlig organisation för att uppnå målet trygga barn och ungdomar Föreligger kommunstyrelsens 241/2007 varav framgår att kommunstyrelsen har antagit utredningsdirektiv för översyn av förvaltningsorganisationen daterad 15 november Av direktiven framgår att en mindre förstudie ska genomföras skyndsamt för att klarlägga om Örnsköldsviks kommun har en ändamålsenlig organisation för att uppnå målet - "Trygga barn och ungdomar som mår bra och får en bra förberedelse för vuxenlivet". I en preciserad frågeställning som anges enligt direktiven ska förstudien klarlägga följande: Arbetar förvaltningarna bra tillsammans och med en gemensam målbild? Samverkar respektive förvaltnings mål med det övergripande kommunmålet? Är samverkansarbetet mellan förvaltningarna väl fungerande? Finns det möjlighet att "frigöra resurser" i pengar och/eller förbättrad effektivitet i verksamheterna som t.ex. besparad tid och förbättrad kvalitet. Finns det förutsättningar i form av ekonomiska besparingar, effektiviseringar etc. som motiverar att gå vidare ytterligare i en mer omfattande utredning? Förstudie En förstudie har tagits fram som koncentrerar sig på det arbete som utförs inom de i huvudsak berörda förvaltningarna, barn- och utbildning, humanistiska, omsorgen och kultur- och fritid. Organisationen för förtroendevalda berörs inte i första steget. En konsekvens av större organisatoriska förändringar kan naturligtvis i ett senare skede påverka förtroendemannaorganisationen. Faktainsamlingen har skett genom utskick och bearbetning av frågor som gått ut till 12 nyckelpersoner som är verksamma vid berörda förvaltningar. Berörda förvaltningsledningar har beretts möjlighet att skriftligt yttra sig över slutsatserna i förstudien innan den politiskt behandlas. Förstudiens slutsatser Förstudien visar att förvaltningarna arbetar bra med barn- och ungdomsfrågor men det saknas en gemensam målbild och tydliga politiska styrdokument för samverkan.

19 Kommunstyrelsen (61) 98 (forts) I många fall är det helt upp till den enskilde handläggaren att ta ansvar för att samverkan sker mellan kommunens egna myndigheter men även externa myndigheter. Det innebär att den insats som görs för barn- och ungdomar inte ger maximal utväxling. Det finns skäl att titta närmare på möjligheten att skapa en effektiv organisation som ges större förutsättningar att lyckas att nå målen med en ändamålsenlig organisation för att uppnå målet "Trygga barn och ungdomar som mår bra och når skolans nationella kunskapsmål". Den organisationen skulle kunna likna en internkommunal samverkansorganisation liknande Polsam och Opsam med samordnade beredningsgrupper, gemensamma utbildningsinsatser och gemensam budget. Kommunstyrelsen föreslås därför ta initiativ till att tillsätta en utredning bestående av tjänstemän från barn- och utbildnings-, humanistiska- och kultur- och fritidsförvaltningen, med direktiv att ta fram ett förslag på organisation med en gemensam målbild och tydliga politiska dokument för hur verksamheten ska styras, kopplingar till andra myndigheter, verkställande organisation samt ekonomiska konsekvenser kort- och långsiktigt. Till utredningsarbetet ska även tillsättas representanter från omsorgsförvaltningen mot bakgrund av att handikappomsorgen och socialpsykiatrin organisatoriskt finns där. Kommunledningskontorets skrivelse daterad 7 april Arbetsutskottets 81/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att tillsätta en utredningsgrupp bestående av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, humanistiska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Utredningsgruppen ska ta fram förslag på hur en utvecklad samverkansform ska se ut med gemensam målbild och tydliga styrdokument för hur verksamheten ska styras samt hur bättre kvalitativ verksamhet kan uppnås för satsade medel. I utredningsarbetet ska beaktas det arbete som pågår i och med framtagandet av barnoch ungdomspolitiskt program. Utredningsuppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast utgången av mars månad 2009.

20 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Förstudie 3, Inrättande av en gemensam utredningsenhet för ansökningar i sociala frågor Föreligger kommunstyrelsens 241/2007 varav framgår att kommunstyrelsen har antagit utredningsdirektiv för översyn av förvaltningsorganisationen daterad 15 november Av direktiven framgår att en mindre förstudie ska genomföras skyndsamt för att klarlägga om det i Örnsköldsviks kommun bör finnas en samordnad utrednings- och beslutsenhet för alla ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS). Ett uppdrag kan vara att se om det finns en möjlighet att kommunen skulle kunna ha "en väg in" i sociala frågor. Verkställigheten kan sedan ligga på olika verksamheter som får uppdrag att verkställa de olika behov som finns. Detta kan innebära att verkställigheten kan ske från olika nämnder men att någon ändå har ett totalt ansvar för personens behov. I förstudien bör framgå var en sådan enhet skulle vara bäst placerad organisatoriskt och vad detta skulle innebära för de olika verkställighetsområdenas tillhörighet. Förstudien ska klarlägga om det finns möjlighet att "frigöra resurser" i pengar och/eller förbättrad effektivitet i verksamheterna som t.ex. besparad tid och förbättrad kvalitet. Finns det förutsättningar i form av ekonomiska besparingar, effektiviseringar etc. som motiverar att gå vidare ytterligare i en mer omfattande utredning? Förstudien En förstudie har tagits fram daterad 18 februari Av förstudien framgår att handläggningen av sociala frågor i huvudsak organiseras under omsorgsförvaltningen och humanistiska förvaltningen. Förstudiens slutsatser är att om man utgår från medborgaren så finns det flera fördelar med att ha en gemensam myndighetsutövning. Det finns dock risker som måste utredas vidare innan beslut om gemensam myndighetsutövning tas. En sådan är storleken på organisationen. Ett första steg kan istället vara att studera om man kan ha en gemensam mottagningsenhet dit människor kan besöka och få information och svar på sina första frågor en s.k. "en dörr in". Där kan anmälningar tas emot som sedan skickas till respektive förvaltning för utredning. Vidare bör man studera om man kan utveckla ett antal gemensamma rutiner samt en beredningsgrupp som ansvarar för att se över hur vi ska göra när vi ser att människor har behov från flera verksamheter. Den enskilde människan ska inte behöva besöka och ansöka via flera

21 Kommunstyrelsen (61) 99 (forts) olika enheter utan den gemensamma mottagningsenheten fördelar internt. Möjlighet till besparingar ligger inte inom en samordning av dessa verksamheter utan i att samordna våra administrativa resurser. Kommunledningskontorets skrivelse daterad 29 april Arbetsutskottets 82/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till humanistiska nämnden att tillsammans med omsorgsnämnden i ett första steg göra en fördjupad utredning om en gemensam mottagningsenhet för ansökningar inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS). Utredningen ska beskriva hur denna mottagningsenhet ska se ut samt vilka eventuella vinster med samordning och samlokalisering. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast mars månads utgång Frågan om gemensam utrednings- och beslutsenhet får vila till dess att en utvecklad samverkansform har utvärderats.

22 Kommunstyrelsen (61) Ks/2008: Förstudie 4, Handikappomsorgens förvaltningstillhörighet Föreligger kommunstyrelsens 241/2007 varav framgår att kommunstyrelsen har antagit utredningsdirektiv för översyn av förvaltningsorganisationen daterad 15 november Av direktiven framgår att en mindre förstudie ska genomföras skyndsamt för att klarlägga om det i Örnsköldsviks kommun finns anledning att ändra befintlig organisation för handikappfrågorna som idag finns nära anknutet till humanistiska nämnden, omsorgsnämnden men även i viss mån barn- och utbildningsnämnden. Förstudien ska klarlägga om det finns möjlighet att "frigöra resurser" i pengar och/eller förbättrad effektivitet i verksamheterna som t.ex. besparad tid och förbättrad kvalitet. Finns det förutsättningar i form av ekonomiska besparingar, effektiviseringar etc. som motiverar att gå vidare ytterligare i en mer omfattande utredning? Förstudien En förstudie har tagits fram daterad 20 februari Av förstudien framgår att i Örnsköldsviks kommun tillhör handikappomsorgen, med uppdrag att verkställa insatser för människor som tillhör personkretsen i Lagen om stöd och service (LSS) samt socialpsykiatrin, till största delen omsorgsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har haft en del av utredning och verkställighet men barn- och utbildningsnämnden har skrivit fram ett förslag att även denna del ska övergå till omsorgsnämnden. Verksamheten är nära knuten till omsorgen men även nära den verksamhet som humanistiska nämnden bedriver med fokus på den vuxna människans behov. Förstudien visar att det finns två huvudspår: 1. Förbättra och fördjupa nuvarande samarbete och ej ändra organisationen. Förbättrad kvalitet och resursutnyttjande genom att fördjupa nuvarande arbetssätt. Däremot är det inte säkert att det leder till några besparingar utifrån ekonomiskt perspektiv. T.ex. kan en förbättrad kvalitet för den enskilde personen bygga på ett arbetssätt som innebär förmöten, varför det inte blir någon ekonomisk vinning utifrån effektivare användning av personal. Men ifall man kan förbättra rutiner utifrån samhällsutvecklingen så kan det bli tänkbara besparingar, såväl utifrån effektivare användning av personal som utifrån samhällsekonomiskt perspektiv. 2. Handikappomsorgen och socialpsykiatrin flyttar över till humanistiska nämnden (alt. endast socialpsykiatrin) Att göra en organisationsförändring där man flyttar

Barn- och utbildningsnämnden (14) 13:30 16:00

Barn- och utbildningsnämnden (14) 13:30 16:00 Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 1 (14) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvik 13:30 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (s), Gösta Svensson (s), Yvonne Ölund

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Kommunstyrelsen 2008-06-16 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Beslutande Övriga deltagare Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 (3) Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. Ordförande ställer proposition

Läs mer

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson 2005-03-18 1 (5) Plats och tid Stadshuset nygatan 16, sammanträdesrum Gene 09:30-11:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson Hans Delen, Gun Enquist-Öhman,

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10. Kommunstyrelsen 2010-02-02 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10. Beslutande Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamoten: Marianne Vestin (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S),

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik Kommunfullmäktige 2008-08-25 176 398 2009-02-23 29 73 Kommunstyrelsen 2009-02-09 43 100 Arbets- och personalutskottet 2009-01-26 34 70 Dnr 08.483-008 augkf22 Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-02-28 5 58 Dnr 2011.518 003 Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisorerna har

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.00 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09: Kommunstyrelsen 2013-02-25 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:00 10.15 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Laila Bylund (S),

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-11 1 (13) Plats och tid Beslutande Ersätttare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Birgith Olsson Johansson (s), ordf., Gösta Svensson (s), Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Bilaga 13TEK165-6 Datum 2013-06-13 Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Uppdrag Kommunstyrelsen har gett förvaltningschefen för Strategiskt Stöd uppdraget

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer