Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1"

Transkript

1 1 Plats och tid Carl Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 31 oktober 2002 kl 8:30-12:50 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD) John Widegren (M), Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP) Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 143, 147 Markus Eriksson, ekonom, 143, 147 Urban Runesson, byggchef, Peter Kenell, näringslivschef, 155, 162 Niklas Olofsson, Ödeshögsbostäder AB, teknisk chef, 153 Thomas Jubell, ansvarig verksamhetsområde Individuellt stöd, Espen Rognstad, kostchef, Kerstin Karlsson, personalstrateg, Jörgen Nielsen, räddningschef, Ajournering för rast Klockan 9:45-10:00 Utses att justera Justeringens tid o plats Anders Rydberg Kommunkontoret, Ödeshög Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Gunnel Lago Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Anders Rydberg Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret, Ödeshög Underskrift

2 2 Innehållsförteckning 1. Ödeshögs kommuns delårsbokslut per Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 3. Tidplan för ekonomisk planering och uppföljningar under Allmänna bestämmelser för brukande av Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA 5. Förslag till ny taxekonstruktion för vatten- och avlopp 6. Farbar väg med mera för avfallstransporter till och från Stava hamn 7. Medborgarförslag Sätt upp belysning utmed cykel- och gångbanan längs Tranåsvägen 8. Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområden från november Medborgarförslag Biltvätt i kommunal regi 10. Medborgarförslag Ta ner flaggstången utanför sporthallen vid Lysingskolan 11. Biologisk behandling av matavfall grön påse 12. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige 13. Informationspunkter 14. Biografens framtid 15. Revidering av Rekryteringspolicy Revidering av Riktlinjer vid rekrytering 16. Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m.m. HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 17. Överenskommelse rörande RiB 12 med Brandmännens Riksförbund 18. Risk- och sårbarhetsanalys för Ödeshögs kommun 19. Yttrande över ansökan om allmän kameraövervakning E4 20. Klockaregårdsängens camping 21. Försäljning av del av fastigheten Ödeshög 19:2, område 1, gamla godsmagasinet 22. Upphävande av beslut Ändring av detaljplan för del av fastigheten Ödeshög 19:2 23. Tomtpriser i Trehörna 24. Remiss - Motala Centrum Remiss Centralt utbrottsstöd 26. Remiss Ds Ändringar med anledning av förordningen om kosmetiska produkter 27. Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalens fortsättning Klockaregården Södra vägen 56 uppsagt hyresavtal 29. Anpassat boende i fastigheten Nygatan 5, Ödeshög 30. Ägardirektiv till VÖKBY Bredband AB 31. Representation i arbetet med framtida breddning av ägandeförhållandena i VÖKBY Bredband AB 32. Revidering av kommunstyrelsens regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Regler för webbpublicering av personuppgifter på 33. Regelverk för bonus till nyfödda och/eller adopterade barn 34. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden Kushult-Bankaby-Gumby vägförening 35. Delgivning

3 3 KSAU 143/12 Diarienummer 343/ Ödeshögs kommuns delårsbokslut per Kommunstyrelsen beslutar Delårsrapporten per överlämnas till revisorerna för granskning Kommunfullmäktige föreslås besluta Delårsrapporten per godkänns Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport för perioden som visar ett periodresultat som uppgår till +6,8Mkr mot ett budgeterat resultat på +2,4 Mkr. Prognosen för helåret är ett resultat på + 7,6 Mkr. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Delårsrapporten per

4 4 KSAU 144/12 Diarienummer 387/ Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott ARBETSUTSKOTTETS BESLUTAR 1. Arbetsutskottets sammanträdesdagar fastställs 2. Sammanträdena börjar i regel klockan 8.30 Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställs 2. Sammanträdena börjar i regel klockan 9:00 Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställs 2. Sammanträdena börjar i regel klockan 19:00 3. Annonsering av kungörelsen ska ske i Östgöta Correspondenten och Östgötatidningen 4. I annonsen ska anges de viktigaste ärendena fullmäktige har att ta ställning till Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2013 för styrelsen med utskott samt kommunfullmäktige. Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Årsplan 2013

5 5 KSAU 145/12 Diarienummer 428/ Tidplan för ekonomisk planering och uppföljningar under 2013 Kommunstyrelsen beslutar 1. Tidplanen fastställs 2. Nämnderna och berörda tjänstemän med flera uppmanas att respektera tidplanen Kommunstyrelsen har att inför varje år besluta om hur många kommunövergripande ekonomiska uppföljningar som ska rapporteras till kommunfullmäktige. Periodiciteten har i KF 178/06 beslutats att aldrig vara längre än ett tertial, dvs. rapporter i april, augusti och december. Ekonomichefens tjänsteskrivelse

6 6 KSAU 146/12 Diarienummer 281/ Allmänna bestämmelser för brukande av Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. Tidigare av kommunfullmäktige under 1990 antagna bestämmelser för brukande av Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA upphävs 2. Bestämmelser för brukande av Ödeshögs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ABVA antas att gälla från och med Lagstiftningen kring allmänna vattentjänster har förändrats. Byggchefen har upprättat förslag till nya ABVA. ABVA reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Kort sagt, ABVA reglerar huvudmannens och abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Byggchefens tjänsteskrivelse Förslag till nya ABVA daterat

7 7 KSAU 147/12 Diarienummer 60/ Förslag till ny taxekonstruktion för vatten- och avlopp Kommunstyrelsen beslutar 1. Godkänna föreslagen avgiftskonstruktion för Ödeshögs kommuns VAtaxa. 2. Byggchefen får i uppdrag att arbeta in föreslagen avgiftskonstruktion i taxan för Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar så beslut om ny taxa kan tas 3. Ödeshögsbostäder AB får i uppdrag att inventera alla vattenmätare 4. Byggchefen får i uppdrag att se över och säga upp eventuella specialavtal knutna till VA-taxan. Med anledning av att VA-verksamheten i kommunen har gett underskott under senaste åren och att investeringarna ökar de närmsta åren gav arbetsutskottet i uppdrag till ekonomicheferna i Ödeshögs kommun samt Ödeshögsbostäder AB att se över VA-avgifterna. KSAU 33/12. Ekonomichefens tjänsteskrivelse

8 8 KSAU 148/12 Diarienummer 454/ Farbar väg med mera för avfallstransporter till och från Stava hamn ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Gatuchefen får i uppdrag att samtala med berörda fastighetsägare för att få till stånd en uppgörelse så att sopkärlen kan placeras på lämplig plats för att transporter till och från dessa kan ske på ett tillfredsställande sätt Avfallstransporter till och från Stava hamn fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. För närvarande rör det sig om hämtning av sex kärl, en helårsboende och fem sommarboende. Byggchefen redogör för ärendet. Byggchefens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till N Olofsson för kännedom

9 9 KSAU 149/12 Diarienummer 464/ Medborgarförslag Sätt upp belysning utmed cykel- och gångbanan längs Tranåsvägen Kommunfullmäktig föreslås besluta Med hänvisning till arbetsutskottets beslutsförslag enligt nedan ställa sig positiv till Johanssons medborgarförslag Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Kommunens gatubelysning utökas med cirka 15 belysningsstolpar att placeras utmed gång och cykelvägen vid Tranåsvägen vid Bastekullsområdet i enlighet med byggchefens tjänsteskrivelse Kostnaden får finansieras i 2012 års budget för energibesparande åtgärder Margareta Johansson, Ödeshög, föreslår i medborgarförslag på däri angivna skäl att det sätts upp belysning utmed cykel- och gångbanan längs Tranåsvägen. Arbetsutskottet har remitterat ärendet till byggchefen för yttrande. KSAU 167/11 Johanssons medborgarförslag

10 10 KSAU 150/12 Diarienummer 492/ Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområden från november 2012 Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelsens firmateckningsbeslut 12/12 upphävs för att ersättas med detta beslut 2. Utgående skrivelser, fullmakter och annan liknande skriftväxling från kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson, eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby, eller kommunsekreterare Gunnel Lago eller den som i deras ställe förordnas 3. Avtal, kontrakt, fullmakter, skrivelser och andra liknande handlingar som tecknas inom kommunstyrelsens arbets-/personalutskotts verksamhetsområde undertecknas av utskottets ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson, eller vid dennes förhinder utskottets vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller, kommunsekreterare Gunnel Lago eller personalstrateg Kerstin Karlsson eller byggchef Urban Runesson eller byggchef Emil Wissman räddningschef Jörgen Nielsen eller den som i deras ställe förordnas

11 11 4. Avtal, kontrakt, fullmakter, skrivelser och andra liknande handlingar som tecknas inom kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts verksamhetsområde undertecknas av utskottets ordförande Roger Silfver eller vid dennes förhinder utskottets vice ordförande Per-Johan Gustafsson med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller, biblioteksansvarige Gunilla Christensen eller kommunsekreterare Gunnel Lago eller fritidskonsulent Britt-mari Johansson eller, verksamhetsområdeschef Peter Kenell eller, den som i deras ställe förordnas 5. Kontrakt och dylika handlingar även som skuld- och borgensförbindelser ska, i fall där annat ej beslutas, på styrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 6. Handlingar angående fastighetsköp, fastighetsförsäljning eller motsvarande undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennes förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller byggchef Urban Runesson eller byggchef Emil Wissman eller ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 7. Utkvittering av medel samt undertecknade av utbetalningar från kommunens plusgirokonton, bankräkningar samt utkvittering av checkar, postanvisningar, postremissväxlar och andra liknande till kommunen ställda värdehandlingar undertecknas av ekonomichef Marie Holstensson ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson ekonom Markus Eriksson ekonomiassistent Christer Svensson två i förening eller

12 12 endera av dem med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller ekonom Susanne Bäckebro eller kommunsekreterare Gunnel Lago eller personalstrateg Kerstin Karlsson Ekonomichef Marie Holstensson och ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson i förening, alternativt någon av dessa i förening med kommunchef Henrik Hendeby, medges bemyndiga annan befattningshavare i Ödeshögs kommun att teckna enstaka bank- eller plusgiro. Bemyndigandet ska alltid innebära krav på att två personer tecknar firman i förening 8. Skattedeklaration för kommunens undertecknas av ekonomichef Marie Holstensson eller Ödeshögsbostäder AB:s ekonomichef Magnus Rydberg ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson eller ekonom Markus Eriksson eller personalstrateg Kerstin Karlsson löneassistent Niklas Ekström eller löneassistent Anette Persson eller assistent Tanja Jägare eller kommunchef Henrik Hendeby två i förening. 9. Handlingar för vidtagande av åtgärder som bedöms erforderliga för indrivning av kommunens fordran, dock ej undertecknande av rättegångsfullmakt undertecknas av ekonomichef Marie Holstensson eller ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson eller kommunchef Henrik Hendeby 10. Rättegångsfullmakt, som jämväl omfattar rätt att utkvittera handlingar och att träffa uppgörelse inom och utom rätta samt rätt att ansöka om gäldenärs försättande i konkurs samt i anledning härav inför konkursdomaren och rätten utföra och bevaka talan samt sätta annan i sitt ställe undertecknas av kommunchef Henrik Hendeby eller ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 11. Paket, rekommenderade eller assurerade försändelser eller motsvarande ställda till kommunen, dess styrelser, nämnder och institutioner eller dess förvaltade fonder/stiftelser utkvitteras av kontorsvaktmäster Christer Svensson eller

13 13 kommunsekreterare Gunnel Lago eller förvaltningsassistent Mari Bäckström eller förvaltningsassistent Marianne Andersson eller registrator/assistent Malin Pilebrant-Sabel eller ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson eller ekonomichef Marie Holstensson eller kommunchef Henrik Hendeby 12. Fullmakt och dylika handlingar för deltagande i regionala och riksomfattande upphandlingar undertecknas av ekonomichef Marie Holstensson eller ekonom Markus Eriksson eller kommunchef Henrik Hendeby eller kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson 13. Avtal, kontrakt och likartade handlingar som tecknas om köp/försäljning/ samverkan av tjänster eller motsvarande mellan alla eller delar av de samverkande kommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm, Ydre, Tranås, Åtvidaberg och Vimmerby, Kommunalförbundet ITSAM och Regionförbundet ÖSTSAM undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren eller kommunchef Henrik Hendeby eller vid dennes förhinder ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 14. Avtal, kontrakt och liknande handlingar som tecknas om hyra/köp/försäljning/ samverkan av lokaler/tjänster eller motsvarande mellan Ödeshögs kommun och en eller flera av nedan angivna parter: Ödeshögsbostäder AB, Hästholmens Hamn- och Magasin AB, Ödeshögs Utvecklings AB, BK Porten i Ödeshög AB eller VÖKBY Bredband AB undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren eller kommunchef Henrik Hendeby eller vid dennes förhinder ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 15. Intyg om kommunens medfinansiering i olika projekt eller motsvarande undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren eller

14 14 kommunchef Henrik Hendeby eller ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 16. Handlingar för nedanstående av kommunen förvaltade stiftelser/fonder Stiftelse Organisationsnummer Skolans samfond/ stiftelse Kinmansonska samfonden/stiftelse Småbrukarfonden/stiftelse Sociala samfonden/stiftelsen Sven Sunds fond/stiftelse undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson, eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby, eller ekonomichef Marie Holstensson eller ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson eller den som i deras ställe förordnas 17. Utkvittering av medel samt utfärdade utbetalningshandlingar för de av kommunen förvaltade stiftelserna enligt punkt 16 ovan undertecknas av de personer som har samma bemyndigande för kommunen enligt punkt 7 ovan. 18. Tillträde till kommunens bankfack hos Swedbank i Ödeshög bemyndigas kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson kommunchef Henrik Hendeby ekonomichef Marie Holstensson ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson ekonom Markus Eriksson ekonomiassistent Christer Svensson två i förening 19. Handlingar rörande lantmäteriförrättningar undertecknas av kommunchef Henrik Hendeby, eller vid dennes förhinder av byggchef Urban Runesson eller byggchef Emil Wissman eller verksamhetsområdeschef Peter Kenell eller kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd Magnus Oscarsson

15 15 KSAU 151/12 Diarienummer 319/ Medborgarförslag Biltvätt i kommunal regi Kommunstyrelsen föreslås besluta 1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning att det inte är någon kommunal angelägenhet att ha biltvätt 2. Kommunfullmäktige informeras om beslutet för kännedom Ruth Karlsson, Ödeshög, föreslår i medborgarförslag på däri angivna skäl att det ordnar en biltvätt i kommunal regi. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten om medborgarförslaget till kommunstyrelsen. KF 58/12 Karlssons medborgarförslag

16 16 KSAU 152/12 Diarienummer 280/ Medborgarförslag Ta ner flaggstången utanför sporthallen vid Lysingskolan Kommunstyrelsen föreslås besluta 1. Medborgarförslaget bifalles på så sätt att flaggning ska ske vid Lysingskolans samtliga flaggstänger när skolår 9 har läsårsavslutning 2. Den kommunala flagginstruktionen kompletteras enligt punkt 1 ovan 3. Kommunfullmäktige informeras om beslutet för kännedom Hans Zettervall, Ödeshög, föreslår i medborgarförslag på däri angivna skäl att flaggstången utanför sporthallen tas ner. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten om medborgarförslaget till kommunstyrelsen. KF 57/12 Redogörelse över avsnitt ur Kommunal flagginstruktion På allmän flaggdag sker flaggning på eller i anslutning till kommunala anläggningar bland annat skolbyggnader. Flaggning behöver inte ske när skolan är stängd för lov med mera. När skolår 9 har läsårsavslutning ska flaggning ske på torget (centrumhuset). Zettervalls medborgarförslag

17 17 KSAU 153/12 Diarienummer 064/ Biologisk behandling av matavfall grön påse Kommunstyrelsen beslutar 1. Uppdra åt Ödeshögsbostäder AB inköpa startkitt för grön påse 2. Kostnaden för startkittet tas ur befintlig avfallsbudget för Uppdra åt kommunförvaltningen upprätta förslag till ny avfallstaxa som ska kunna gälla från halvårsskiftet 2013 Kommunen har avtal med Tekniska Verken i Linköping AB avseende biologisk behandling av utsorterat matavfall. KS 137/11. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att avvakta med införandet av biologisk behandling av utsorterat matavfall tills förutsättningar med mera är utredda. Ödeshögsbostäder ABs teknisk chef tjänsteskrivelse

18 18 KSAU 154/12 Diarienummer 85/ Ny arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas att gälla från och med I och med ovanstående beslut upphävs tidigare gällande arbetsordning Med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) upprättat ett nytt normalförslag till arbetsordning för kommunfullmäktige har kommunförvaltningen gjort en genomgång av gällande arbetsordningen och upprättat ett nytt förslag till arbetsordning. Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse PM Kommentarer till Förslag till ny Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige, förslag

19 19 KSAU 155/12 Informationspunkter Diarienummer 442/ Sammanhållen organisation för arbetsmarknadsfrågor - Knutpunkten Verksamhetsområdeschefen informerar om Knutpunktens insatser och vilka positiva effekter detta fått på kommunens budget för försörjningsstöd. Han poängterar vikten av den personliga utvecklingen detta också fått för den enskilde individen. Diarienummer 191/ Lokal livsmedelsupphandling Kostchefen informerar om den lokala livsmedelsupphandling som är på gång genom Inköpssamverkan i Motala försorg. Aktuellt inom näringsliv och turism Näringslivschefen informerar om aktuella frågor inom näringsliv och turism.

20 20 KSAU 156/12 Diarienummer 46/ Biografens framtid ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut Kommunstyrelsen beslöt , 134 att avvakta med beslut i frågan för vidare diskussion i partigrupperna och med berörda parter gjordes en utredning om möjligheten att skapa en för olika intressenter gemensam lösning för en digital studio/arena i Ödeshög benämnd Utredning Digital Arena april Utifrån vad som framkom i utredningen beslöt kommunstyrelsen , 135, att kommunen ska verka för att på sikt skapa en fullvärdig digital arena i Ödeshög. Fastigheten Ödeshög 1:42 IOGT-huset ägs sedan 2011 av Ödeshögs Kooperativet ekonomisk förening där biografen är inrymd. Verksamheten vid biografen har bedrivits av biografföreningen Tusen och en Natt men kommer nu att övertas av kooperativet. Bioutrustningen ägs av kooperativet. Ödeshögs Kooperativet skrivelse , och

21 21 KSAU 157/12 Diarienummer 305/ Revidering av Rekryteringspolicy Revidering av Riktlinjer vid rekrytering Kommunstyrelsen beslutar Reviderade Riktlinjer vid rekrytering antas att gälla från och med En översyn av Rekryteringspolicyn innehållande riktlinjer vid rekrytering har gjorts av kommunförvaltningen. Personalstrategens tjänsteskrivelse Förslag till Riktlinjer vid rekrytering med bilagor, daterade

22 22 KSAU 158/12 Diarienummer 335/ Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m.m. HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 1. De överenskomna ändringarna i HÖK 11 tillförs gällande lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 2. Avtalet HÖK 11 tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård finns en gällande HÖK 11 tecknad Parterna träffade överenskommelse om ändringar och tillägg i avtalet innebärande HÖK 11 i lydelse fån och med Personalstrategens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Verksamhetsområdeschefer, enhetschefer

23 23 KSAU 159/12 Diarienummer 334/ Överenskommelse rörande RiB 12 med Brandmännens Riksförbund ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR RiB 12 med Brandmännens Riksförbund antas som lokalt kollektivavtal Överenskommelse har träffats med Brandmännens Riksförbund om Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap RiB 12. Personalstrategens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Lönekontoret Räddningschefen

24 24 KSAU 160/12 Diarienummer 339/ Risk- och sårbarhetsanalys för Ödeshögs kommun Kommunstyrelsen beslutar Risk- och sårbarhetsanalys för Ödeshögs kommun antas Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur de kan påverka den egna verksamheten. Räddningschefens tjänsteskrivelse Ödeshögs kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2012, daterad

25 25 KSAU 161/12 Diarienummer 441/ Yttrande över ansökan om allmän kameraövervakning E4 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Ödeshögs kommun har inget att erinra mot Trafikverkets ansökan om allmän kameraövervakning på E 4 söder om Ödeshög Länsstyrelsen efterhör i e-brev om kommunens yttrande över Trafikverkets ansökan om allmän kameraövervakning på E4 söder om Ödeshög. Räddningschefens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Länsstyrelsen (Beslutet meddelat via telefon )

26 26 KSAU 162/12 Diarienummer 223/ Klockaregårdsängens camping ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Näringslivschefen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda framtida användning av hela området kring Klockaregårdsängens camping. I beaktande ska tas medborgarförslag , och om aktivitetsområde/lekplats i Klockaregårdsängen samt beslutet om att anlägga en lekplats i centrumparken (KSAU 65/11) Hyresavtalet avseende Klockaregårdsängens campingplats för campingverksamhet och skötsel av under isbanan under säsongen går vid årsskiftet 2012/13. Näringslivschefen informerar om att avtal avses tecknas med ny entreprenör för spolning av isbanan inför vintersäsongen 2012/13. Yrkande Madelaine Vilgren (S): Näringslivschefen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda framtida användning av hela området kring Klockaregårdsängens camping. I beaktande ska tas medborgarförslag , och om aktivitetsområde/lekplats i Klockaregårdsängen samt beslutet om att anlägga en lekplats i centrumparken (KSAU 65/11)

27 27 KSAU 163/12 Diarienummer 356/ Försäljning av del av fastigheten Ödeshög 19:2, område 1, gamla godsmagasinet ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 1. Kommunchefens uppdrag att undersöka lämpligt försäljningspris av gamla godsmagasinet och lämplig avstyckning från del av fastigheten Ödeshög 19:2 anses genomfört 2. Ärendet avskrivs från vidare handläggning Förfrågan har gjorts av privatpersoner som vill förvärva gamla godsmagasinet. Byggnaden har används av Ödeshögsbostäder AB som förråd. Byggnaden står på gatumark och måste vid en försäljning styckas av. Arbetsutskottet uppdrog till kommunchefen undersöka lämpligt försäljningspris av fastigheten och hur marken lämpligtvis kan avstyckas för en framtida försäljning. KSAU 136/12 Intressenten kan inte acceptera prisbilden. Kommunchefen tjänsteskrivelse

28 28 KSAU 164/12 Diarienummer 379/ Upphävande av beslut Ändring av detaljplan för del av fastigheten Ödeshög 19:2 Kommunstyrelsen beslutar Styrelsens beslut , 124 upphävs Miljö- och byggnämnden har fått i uppdrag att ändra detaljplanen för del av fastigheten Ödeshög 19:2 från järnvägstrafik till industri/handel. KS 124/12 Planer fanns att sälja gamla godsmagasinet (del av fastigheten Ödeshög 19:2). Detta är inte aktuellt längre.

29 29 KSAU 165/12 Diarienummer 325/ Tomtpriser i Trehörna Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. Kommunfullmäktiges beslut , 29 upphävs 2. Tomtpriset för fastigheterna Trehörna 1:88, 1:89, 1:90, 1:91, 1:92, 1:93, 1:94, 1:95 samt 1:96 fastställs till kronor 3. Kommunstyrelsen delegeras att fastställa framtida tomtpriser på området Reservation Charles Eriksson (ÖP) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Madelaine Vilgren (S) med biträde av Magnus Oscarsson (KD) och John Widegren (M): Tomtpriset för fastigheterna Trehörna 1:88, 1:89, 1:90, 1:91, 1:92, 1:93, 1:94, 1:95 samt 1:96 fastställs till kronor och att kommunstyrelsen delegeras rätt att fastställa framtida tomtpriser på området Charles Eriksson (ÖP): avslag Tomtpriserna på iordningställda nio tomter inom nya bostadsområdet i Trehörna har fastställts till kronor respektive kronor. KF 29/11

30 30 KSAU 166/12 Diarienummer 396/ Remiss - Motala Centrum 2025 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Avstå från att yttra sig över Motala Centrum 2025 Motala kommun bereder i skrivelse Ödeshögs kommun möjlighet att yttra sig över Motala Centrum Motala kommuns skrivelse Beslutet skickas till Motala kommun

31 31 KSAU 167/12 Diarienummer 297/ Remiss Centralt utbrottsstöd ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Avstå från att yttra sig över remissen Centralt utbrottsstöd Regeringskansliet ger i remiss Ödeshögs kommun möjlighet att lämna synpunkter på Centralt utbrottsstöd från fältepidemiologi till nationellt kunskapsstöd. Samråd Samråd om remissen har skett med kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS som för sin del inte har några synpunkter på remissen. Regeringskansliets remiss Beslutet skickas till Regeringskansliet

32 32 KSAU 168/12 Diarienummer 404/ Remiss Ds Ändringar med anledning av förordningen om kosmetiska produkter ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Avstå från att yttra sig över remissen DS Regeringskansliet ger i remiss Ödeshögs kommun möjlighet att lämna synpunkter på DS Ändringar med anledning av förordningen om kosmetiska produkter. Regeringskansliets remiss Beslutet skickas till Regeringskansliet

33 33 KSAU 169/12 Diarienummer 435/ Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalens fortsättning ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Avstå från deltagande i Partnerskap Bergslagsdiagonalens fortsättning Bergslagsdiagonalen inbjuder i skrivelse kommunerna längs Bergslagsdiagonalen med flera att delta i samarbetet för stråket Bergslagsdiagonalens utveckling. Bergslagsdiagonalens skrivelse Beslutet skickas till Bergslagsdiagonalen

34 34 KSAU 170/12 Diarienummer 549/ Klockaregården Södra vägen 56 uppsagt hyresavtal ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Hyresavtalet för fastigheten Södra vägen 56 sägs inte upp enär kommunal verksamhet fortfarande ska ske i fastigheten Socialnämnden beslöt i december 2010 att säga upp hyresavtalet i fastigheten Södra vägen 56 i och med att äldreboendet samlokaliserades till befintlig verksamhet vid Solgården/Lysingsgården/Rosengården. Hyresvärd är Ödeshögsbostäder AB. Beslutet skickas till Socialnämnden

35 35 KSAU 171/12 Diarienummer 366/ Anpassat boende i fastigheten Nygatan 5, Ödeshög ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 1. Socialnämndens önskemål föranleder inget beslut från kommunens sida enär fastigheten ägs av Ödeshögsbostäder AB 2. Socialnämndens beslut , 62 överlämnas till bolaget för kännedom Socialnämnden framför i beslut , 62 önskemål om att det vid iordningställandet av fastigheten Nygatan 5, efter att förskoleverksamheten flyttat ut, blir ett anpassat boende med installation av hiss i huset. Socialnämndens beslut , 62 Beslutet skickas till Socialnämnden Ödeshögsbostäder AB

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer