INTERNKONTROLLPLAN BUK. Hur många synpunkter har kommit in avseende ljudnivån. Har avstämning gjorts på APT arbetsmiljö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNKONTROLLPLAN BUK. Hur många synpunkter har kommit in avseende ljudnivån. Har avstämning gjorts på APT arbetsmiljö."

Transkript

1 INTERNKONTROLLPLAN BUK Kultur: Arbetsmiljölagen Vision Tillgänglighet och bemötande Rutiner gällande systematiskt säkerhetarbete är felaktiga/inaktuella förhöjd ljudnivå i bokhallen på Culturum medför missnöje hos besökare och arbetsmiljöproblem för anställda Genomgång på samverkansgrupp Verksamhetschef kontroll 1 ggr/ 12 KS Hur många synpunkter har kommit in avseende ljudnivån. Har avstämning gjorts på APT arbetsmiljö. Verksamhetschef uppföljning 1 ggr/ 15 KS Arbetsmiljölagen Hot om våld från allmänhet, gäller både besökare och personal i publika lokalerna Kontroll att test av personlarm skett enligt plan. Stickprov att kännedom om agerande vid hot om våld finns. HR-assistent kontroll stickprov 1 ggr/ 10 KS Campus: Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning: Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, kap 2, 28 För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare f bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig. Svt att ha koll på vilken kompetens alla praktik/lärlingshandledarna har för de yrkesutbildningar vi köper in externt. Risk att eleven f en handledare som saknar relevant kompetens? Kvalitetskontroll sker ligen med avstämning mot upphandlingsavtalet samt stickprov. Rektor Stickprov Årlig kontroll 12 KS Högre utbildning: Lag (2009:128) om yrkeshögskolan, kap. 1 3 Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och v gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Risk att arbetslivets könsrollstänkande cementeras i utbildningarna via utbildningarnas ledningsgrupper. Har diskussion förts i ledningsgrupper? Är rutinen framtagen och implementerad? Chef Uppföljning i samband med bokslutet I ggr/ 16 KS 1

2 INTERNKONTROLLPLAN BUK Ungdom: Enligt 29 kap 9 Skollagen (2010:800). En hemkommun ska Risk att inte få kontakt med alla ungdomar löpande under et hålla sig informerad om hur de som omfattas av ansvaret. Risk att missa ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin inflyttade ungdomar som omfattas av skolplikt men inte har fyllt 20 och inte genomför eller har ansvaret. fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). SFI och Särskild utbildning för vuxna: Skollagen 22 kap 11 Hemkommunen är skyldig att se att utbildning i svenska för invandrare erbjuds dem som enligt 13 har rätt att delta i utbildningen. Utbildningen ska finnas gänglig så snart som möjligt efter det att en rätt utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader. Följa upp att rutinen är framtagen, diarieförd och ämpas. Antal avvikelser? Med den nuvarande inströmningen av nya Kontroll av väntetider för flyktingar finns risk att vi inte hinner bygga etableringsflyktingar och övriga ut organisationen med behörig personal i flyktingar. den takt som behövs för att inte skapa längre väntetider. Risk att övriga invandrare f vänta längre då etableringsflyktingar "har företräde" studieplatserna och även har kortare och snabbare handläggningstid. Chef Rektor Uppföljning i samband med bokslutet. Regelbunden uppföljning av studerande strömmarna Löpande 15 KS Månadsvis 12 KS Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig utbildning i svenska för invandrare hos kommunen. Lag (2010:877). Gymnasieskolan: Skollagen SL: kap 8 Brister i rutiner för mottagande i gymnasiesärskolan. Risken är att elever som antas gymnasiesärskolan utan att höra målgruppen. Det minkar elevernas alternativ i framtida studie- och yrkesval. Säkerställa att allaantagna hör målgruppen Utbildningschef/ Genomgång av 1 gång per / Rektor för särskolan befintliga rutiner samt kontroll av Vterminen 2015 samtliga nu inskrivna elever på gymnasiesärskolan 20 KS Skollagen SL2010: kap 19, SFS 2010: kap 15 Modersmålsundervningen ska stödja elevers generella språkutveckling och skapande av identitet. Bristande rutiner för erbjudande av modersmålsundervisning vars syfte är att stödja elevens språkutveckling och lärande överlag. Kontroll att rutiner för rektors beslut om erbjudande av modersmålsundervisning följs. Utbildningschef/ Genomgång av integrationssamordn befintliga rutiner are samt stickprovskontroll 1 gång per 16 KS SFS 2010: kap 9 Studiehandledning ska ges på modersmålet elever som behöver det i sin utvekling mot nå målen. Bristande rutiner för erbjudande av studiehandledning på modersmålet. Risken är att studiehandledning på modersmålet uteblir och hindrar eleven i sin utveckling mot målen. Kontroll att rutiner för rektors beslut Utbildningschef/ om erbjudande av studiehandledning Rektor på modersmålet följs Genomgång av befintliga rutiner samt stickprovskontroll 1 gång per 20 KS 2

3 INTERNKONTROLLPLAN BUK Nyköpings högstadium: (4 kap. 3-8 skollagen) Varje huvudman och skolenhet Risk för bristfällig planering och uppföljning i skall systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och den nystartade verksamheten. utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Att det finns ett shjul/kalendarium framtaget med aktiviteter som är kända och samverkade fackligt. Utbildningschef åk 7- Genomgång samt 9 analys. Årligen vid HTstart Uppföljning av fg läs 12 KS Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Systematiskt säkerhetsarbete Risk för brister i det systematiska säkerhetsarbetet i den nystartade verksamheten. Att brandövningar genomförts enligt shjulet Att skyddsronder på den fysiska arbetsmiljön genomförts enligt shjulet. Utbildningschef åk 7- Genomgång samt 9 analys. Årligen vid HTstart Uppföljning av fg läs 20 KS Att skyddsronderna följts upp av skolans skyddskommité Att inlämnade budsanmälningar sammanställts och följts upp av skyddskommitén. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om ämpningen av föreskrifterna (AFS 2001:1) Risk för brister i arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete i en nystartad verksamhet. Att skyddsronder genomförts på den Utbildningschef åk 7- Genomgång samt psykiska arbetsmiljön enligt shjulet. 9 analys. Att skyddsronderna följts upp av skolans skyddskommité Årligen vid HTstart Uppföljning av fg läs 15 KS Grundskolan: Strategisk planering: Skollagen SL 2010:800 3 kap 3 Brist på strategisk planering Att det finns en strategisk plan och att Utbildningschef/ ang.mottagande och placering av nyanlända den genomförs. Rektor Avstämningsmöten Löpande 20 KS Ledning och styrning: Skollagen SL 2010:800 2 kap 9-10 Rektorer saknar befogenhet för att genomföra delar av sitt uppdrag, tex rekrytering. Uppföljning att fattade beslut rimmar med rektors uppdrag. Div.chef Utbildningschef Regelbundna uppföljningar av anställningar Löpande 20 KS HR: Skollagen SL 2010:800 2 kap 13, 20 Brist på behörig/legitimerad personal Kontroll av antal legitimerad personal som anställs Rektor Uppföljning av behörighetskrav Del 16 KS HR: Skollagen SL 2010:800 3 kap 3 Brist på studiehandledare, modersmålslärare Kontroll av hur många av de nyanlända som är berättigade studiehandledning och modersmålsundervisning och att de har erbjudits stöd. Rektor Uppföljning av behörighetskrav Del 16 KS 3

4 INTERNKONTROLLPLAN BUK Skollagen SL 2010:800 2 kap 13 Ek: Skollagen SL 2010:800 2 kap 13 Skollagen SL 2010:800 3 kap 7-12 Små enheter saknar lärare med behörighet i alla ämnen Svt att grundbemanna inom ramen för ekonomin Färre personal påverkar flexibilteten som stöd elever i behov av särskilt stöd Bristande åtgärder för att sänka medarbetarnas korttidsfrånvaro. Hög arbetsbelastning och stress. Kontroll av antal legitimerad personal som anställs Kontinuerlig avstämning av budget i förhållande elevpeng Att det finns en verksamhetsplanering där det framg hur verksamheten ska bedrivas så att elever med behov av särkilt stöd f det stödet Uppföljning av arbetsmiljöarbetet och sjukfrånvaro Utbildningschef/ Rektor Div.chef Utbildningschef Rektor Representativ arbetsgrupp Årligen 20 KS Analys Löpande 16 KS Dialog med ekonom och Utb.chef Löpande 12 KS Rektor Dialog på enheten Löpande 12 KS HR: personalhälsa Bristfälliga och ofärdiga IT-system som inte ger stöd verksamheten äventyrar ekonomiskt slutresultat och statistik sammanställning.(scb) Uppföljning av BUK s representation i upphandling av nya IT-system. Div.chef Chef ITenheten Dialog med rektorer o Utb.chef Löpande 25 KS IT-system Förskolan: För få antal pedagoger per barn utgör risker på barns säkerhet, utveckling och trygghet. Kontroll antal barn per pedagog Utbildningschef Mätning Månadsvis löpande 25 KS Skollag (2010:800) 8 kap 2 Barn i behov av särskilt stöd ges inte det stöd de har rätt Kontroll om alla barn som är Utbildningschef berättigade särkilt stöd har fått det. Uppföljning per chef och RT Månadsvis löpande 25 KS Skollag (2010:800) 8 kap 9 Skollag (2010:800) 2 kap 13 Svt att rekrytera förskollärare pga löneläget Andel ansökningar där sökande tackat nej tjänsten pga lönen Utbildningschef Varje enhet ansvarar för sin rekrytering i samråd med HR Kvartalsvis på planerade avstämningsmöt en områdesvis inkl HR 16 KS 4

5 INTERNKONTROLLPLAN BUK Förskoleverksamheten ges inte möjlighet att Kontinuerlig avstämning av enhetens Utbildningschef planera för en basorganisation pga ev budget i förhållande barnpeng återbetalning för outnyttjade platser som vi inte kan styra över pga föräldrars val. Kommunens resursfördelningssystem. Redovisning kostnader och konsekvenser löpande huvudmannen Löpande per enhet per månad genom konsekvensanal yser i bl a BPA 25 KS Skollag (2010:800) 2 kap 8 a Arbetsmiljölagen Personalens sjukfrånvaro ökar. Hög arbetsbelastning och stress. Ekonomi Ekonomihandbok/Leverantörs-reskontra/Leverantörsrutiner. Leverantörsbetalningar/Utbetalningsorder betalas fel person. Kommunen betalar bluffakturor, alt för saker som aldrig blir levererade. Avstämning av sjukfrånvaro Utbildningschef Kontroll HR och förskolechefer Kontroll av F-skatt och orgnr. momsavdrag mm Ekonomihandbok/Rutiner & reglementen/attestreglemente. Fel person attesterar betalningar Att befintlig attestförteckning är aktuell. Att reglementet följs Rutin för kontanthantering Ekonomihandboken/Rutiner och reglementen/handkassa, kontanthantering Vid inköp av varor tjänster används upphandlade avtal Redovisning -investeringsrutiner Rutinerna för uppföljning per enhet genomförs enligt plan Följa upp åtgärder för en budget i balans att de genomförs och rapporteras. Förskingring av kontanta medel Att kommunen inte är trogen ramavtal,leder ökade kostnader. Inköp görs på driften som borde vara investeringar. Att rutinen följs, att kontanta medel förvaras på betryggande sätt. Kontroll av leverantörer inom vissa kostnadskonton Uppföljning av några konton Vid utebliven eller bristfällig uppföljning finns Kontroll att alla budgetansvariga risk att delade medel inte används enligt chefer sammans med överordnad uppdrag. chef har genomfört uppföljningarna där ekonomerna också är en resurs i arbetet. Åtgärder som krävs för att nå en budget i balans sätts in för sent eller genomförs inte alls. Samtliga budgetansvariga chefer som har upprättat en åtgärdsplan skall kontinuerligt redovisa vilka åtgärder som genomförts och när. ( skriftlig dokumentation). Divisionschef/ Ekonom-gruppen BUK Divisionschef/ Ekonom-gruppen BUK Divisionschef/ Ekonom-gruppen BUK Divisionschef/ Ekonom-gruppen BUK Divisionschef/ Ekonom-gruppen BUK Divisionschef/ Ekonom-gruppen BUK Utbildningschef/ Divisionschef BUK Månadsvis löpande 25 KS Stickprov 1 ggr/ 15 KS Stickprov 1 ggr/ 15 KS Stickprov 1 ggr/ 15 KS Stickprov 1 ggr/ 16 KS Stickprov 1 ggr/ 9 KS Systematisk redovisning Systematisk redovisning 2 ggr/ 16 KS 4 ggr/ 16 KS 5

6 INTERNKONTROLLPLAN DSO (process/styrdokument/rutin ) Område 1 Kvalitet och säkerhet Inte jobbar med kvalitetssäkring och avvikelser Avvikelsehantering - avvikelser tas upp på APT/ hälsokonferens, åtgärder följs upp Kvalitet och säkerhet Risk att verksamhetsdokumentation, hur en Säkerhetspärm innehåller verksamhet fungerar, inte finns skriftligt. Osäkerhet checklista okunskap hos chef och medarbetarna Område 2 Dokumentation Enhetschefer Stickprov på 1 avvikelse/enhet 1 gång per 15 KS Enhetschefer Utarbeta checklista, kontrollera samtliga pärmar. Kollegiegranskning 2 gånger per 12 KS ; april/oktober Genomförandeplaner; att brukare ej f det dom har Att genomförandeplan finns upprättad Enhetschef Stickprov 1 gång per 12 KS rätt. kvartal Dokumentation Att man ej följer uppsatta mål i genomförandeplaner Att genomförandeplan följs upp Enhetschef Stickprov 1 gång per 20 KS kvartal Område 3 Bemanning Att det inte finns personal på alla rader Att skriva återbesättningsprövning HR Dokumentation Brist i dokumentation Genomförandeplan och socialdokumentation Område 4 Enhetschef Att skriva det fortsatta behovet HR 1 gång per 25 KS månad Enhetschef Stickprov 5 stycken i 16 KS månaden Dokumentation Kvalitet kontra beslut Genomförandeplaner Enhetschef Stickprov 3 st per 12 KS kvartal Effektivt resursutnyttjande Att använda resurser på rätt sätt Kringtiden för leg personal Enhetschef Tidsmätning / deltagande observatör 1 gång per 12 KS Dokumentation Kvalitetet på HsL-dokumentationen Dokumentation/HsL efter journalgranskning MAS Stickprov 3 st per 12 KS kvartal Område 5 Förhandsbedömning Förhandsbedömning inom 2 veckor avseende samtliga anmälningar enligt 14:1 SoL. Utredningar ViNR Inleda utredning enligt 11:1 SoL vid samtliga anmälningar enl 14:1 SoL innehållande uppgifter om våld i nära relation Att förhandsbedömning gjorts inom 2 veckor, avseende samtliga anmälningar enligt 14:1 SoL Att utredning kring barnet omedelbart startas vid inkommen anmälan om våld i nära relation Enhetschef Kontroll mot procapita Samtliga 2 12 KS gånger per Enhetschef Kontroll av anmälningar och startade utredningar i dessa ärenden Samtliga nya 12 KS 2 gånger per Riskbedömning Riskbedömning utan dröjsmål Att riskbedömning gjorts utan dröjsmål samt att den har dokumenterats, vid samtliga inkomna anm enl 14:1 SoL Område 6 Felaktiga utbetalningar Försörjningsstöd; Att felaktiga utbetalningar sker Kontroll av kostnadsutvecklingen per handläggare och ändringar i beloppskontrollerna m.m. Placeringar Institutionsplacering av vuxna. Att kostnaden för Att placeringar i första hand placering blir högre än nödvändigt. Att otydligheter i görs i första hand inom ramavtal. Att avtalet leder extrakostnader. Köp av tjänster placeringsavtal upprättas utanför ramavtalet Barnperspektivet Att barnets behov kommer i skuggan av den Att barnens situation belyses vuxnes. Att barns behov av skydd inte utreds och i utredningar på vuxenteamet. Rubrik godoses barnperspektiv Enhetschef Kontroll av förhands bedömningar Samtliga 15 KS löpande över et. Enhetschef Komplett/Stickprov/Översiktlig. Kontrollen av försörjningsstöd utgörs av fyra delrutiner/kontrollmoment som redovisas i särskilt dokument Månadsvis/K vartalsvis 15 KS Enhetschef Kontroll mot placeringar och beställning Samtliga nya 12 KS 2 gånger per. Enhetschef Kontroll av anmälningar och startade utredningar i dessa ärenden 5 st 12 KS stickprov, 4 gånger per 6 (21)

7 INTERNKONTROLLPLAN DSO (process/styrdokument/rutin ) Ekonomi Intäkter Saknar information och underlag för att kunna Säkerställa att rätt underlag och återsöka bidrag från migrationsverket vilket kan leda information kommer den som gör missade intäkter för kommunen återsökningarna Ekonomi Risk för felaktigheter i RS vilket leder fel i LSSutjämningen Kontroll att kostnader bokförs och redovisar rätt Ekonomi Felaktiga prognoser Kontroll av kostnadsutvecklingen per handläggare och ändringar i beloppskontrollerna m.m. HR Ekonom Samverkan med berörda enheter inom kommunen 4 gånger per 16 KS Ekonom Genomgång av räkenskaperna 1 gång per 12 KS Enhetschef Kontroll av utfall/prognos Varje 12 KS HR Vikarier som inte har Vd- och Att rutinen följs HR-team Stickprov 1 gång per 12 KS Omsorgsprogrammet eller Barn- och Fritidsprogrammet f företrädesrätt enligt LAS HR Timvikarier f jobba för lite och slutar. Många Avstämning vikariebehov HR-team Stickprov 4 gånger per 12 KS ovana vikarier och en kostnad för att rekrytera nya vikarier Administration Behörigheter Information kan hamna i fel händer Avstämning med chefer DSO-IT Utskick via mail 2 gånger per 16 KS Uppdrag säbo Person som st i kö för säbo f ej plats Sökning i Procapita av ej Boendesamor Sökning i Procapita 1 gång per 12 KS verkställda beslut dnaren kvartal Posthantering Post kommer ej fram, fördröjning av ärenden Kontrollera att rutinen följs Registrator Granskning av rutin och att den efterlevs 2 gång per 12 KS uppföljning 7 (21)

8 INTERNKONTROLLPLAN TEKNISKA DIVISIONEN Ekonomi och Upphandling Personal och medarbetare IT och säkerhet Leverantörsbetalning/Leverans Attestrutin Personalhandboken IN - APT Instruktion i Personalhandboken Central och lokal kemikalierutin Systematiskt arbetsmiljöarbete IT-handboken. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete Felaktig leverans/leverantörsbetalning Fel attestant på manuella utbetalning och bokföringsordrar som skapar felaktiga utbetalningar. APT genomförs ej med obligatoriskt innehåll Medarbetarsamtal med skriftlig utvecklingsplan genomförs ej Olyckor i samband med hantering av farligt avfall/kemikalier samt brandfarligt avfall Arbetsskador kopplat fysisk arbetsmiljö. Obehörig åtkomst IT-system kan leda t ex ekonomisk förlust, skadegörelse, skada kommunens goodwill Att varan är beställd och levererad rätt kvalitet, pris och tid. Kontroll av följesedel mot faktura. Kontroll av attestordningen på utbetalningra och omföringar. Uppföljning av dokumentation från APT:er i Platina Kontroll av antal genomförda utvecklingssamtal och utvecklingsplaner Miljöingenjörerna kontrollerar att rutinerna följs Uppföljning av gemensam handlingsplan på TEK Antal divisionssystem med BITS genomgång samt handlingsplan. Information nyanställda. Ekonomi Ekonomi Stickprov 10 fakturor varje halv. Stickprov 25 utbetalningar Uppföljning av dokumenta-tion från APT:er 2 gånger per, i maj och nov 2 gånger per, i maj och nov Konsekv/ Sannolikh et 9 KS 6 KS 1 ggr/ 4 KS Uppföljning 1 ggr/ 3 KS Miljöingenjör Stickprov 1 ggr/ 9 KS Verksamhetschef Verksamhetschef Arbetsmiljösamordnaren IT-samordnare Mätning av antal bud och arbetsskador Kontroll/uppföljnin g av BITS och handlingsplaner Månadsvis 9 KS 1 gång/ 6 KS Beredskap för krishantering Verksamheterna är oförberedda på akuta allvarliga risker och händelser Kontroll av att krispärmarna uppdateras och är kända på divisionen. Verksamhetschef Följs upp vid ledningens genomgång, protokollförs i Lednings-laget. 1 gång/ 10 KS Verksamhet OVK-besiktning Bristande ventilation i kommunens fastigheter Uppföljning av besiktningsprotokoll Fastighetschef Riktad Elsäkerhetsrutin Bristande elsäkerhet Revision i enlighet med rutin Serviceplan enligt Zenit bilpool Service genomförs ej enligt plan på leasade fordon Uppföljning av fakturor på utförd service Behörig elinstallatör Fordonssamordnarna 3-5 s intervall 9 KS Intern-revision 1 gång/ 8 KS Fakturakontroll Månadsvis 9 KS 8 (21)

9 INTERNKONTROLLPLAN SAMHÄLLSBYGGNAD Attestrutiner/inköpsregler/ Leverantörsgranskning Felaktiga utbetalningar, utbetalningar gör utan avtal eller underlag Kontroll av fakturor i förhållande avtal och underlag, (rutin följs) Ekonomiansvarig Stickprov 1 ggr/kv 15 Förv.chef Attestreglemente Verksamhetsuppföljning Sambandskontroll Exploateringsbudget Överskridande av exploateringsbudget Kontroll att uppdrag finns från KS/KF Kontroll att exploateringskalkyl finns (nya uppdrag) Vid större avvikelse mot budget än åtet (enl rutin), gör kontroll att godkännande finns från KS/KF Vid varje uppföljning, rapporteras 1 ggr/ 12 Förv.chef 1 ggr/kv 20 Förv.chef Årlig genomgång av att rätt taxor/avgifter debiteras och att avtal uppdateras/upprättas HRI, medarbetarsamtal, sjukfrånvaro, arbetsmiljömätninng Felaktiga taxor/debitering. Kommunen f inte in intäkter enligt avtal eller enligt beslut för levererade tjänster. Låg/hög arbetsbelastning Kontroll av att -samtliga detaljplan är debiterad vid lagakraft -planavgift tas ut vid bygglov -intäkter för försäljning av fastigheter bokförts -rätt bygglovstaxa tas ut Genomför HRI/medarbetarenkät, medarbetarsamtal och upprättat en handlingsplan Enhetschef Service Stickprov 1 ggr/kv 12 Förv.chef chef Fullständig 1 ggr/kv 16 Förv.chef SHB:s grundläggande rutiner Personal försvinner under uppdrag/personskador/dödsfall Kontroll mot rutiner, skapa lokala rutiner, genomgång av rutiner på APT chef Fullständig 1 ggr/kv 20 Förv.chef Kartläggning IT driftstörningar Mät antal tim bortfall av produktion Enhetschef Fullständig 1 ggr/kv 15 Förv.chef Service Utbildningsplan för verksamhetssystem Kompetensbrist IT/verksamhetssystem Kontroll att utbildningplaner är upprättade chef Fullständig 1 ggr/kv 10 Förv.chef Fattade beslut ska verkställas Politiska eller andra beslut verkställs inte Uppföljningar av att KS/KF beslut verkställs där återrapportering krävs Diarierutin och Handlingar registreras, förvaras och utlämnas inte Skapa/utveckla rutin för diarieföring i Platina, dokumenthanteringsplaner korrekt kontrollera att den följs Revidera dokumenthanteringsplan för KS, kontrollera att den följs KS-delegationsordning KS-delegationsordning följs inte och rapporteras ej Kontroll att delegationsordningen följs Kontoll att rapportering sker Skapa rutin för intern arbetsordning chef Fullständig 1 ggr/kv 12 Förv.chef Enhetschef Service Enhetschef Service Kostnader belastar fel konton Kontroll att rätt konto belastas vid uppföljning Ekonomiansvarig Uppföljning Ekonomiansvarig Uppföljning Avvikelsekontroll 1 ggr/kv 20 Förv.chef Stickprov 1 ggr/kv 15 Förv.chef 9 (21)

10 INTERNKONTROLLPLAN BESTÄLLARKONTORET Internöverenskommelse Nat kvalitetssäkrar inte nämndernas verksamhet ( det saknas formulerade kravnivåer) Analys av kravnivåer i internöverenskommelser chef och medarbetare Uppföljning i samband med delsbokslut 1 ggr/ 12 KS Tillsyn Nat utför inte syn på nämndernas verksamheter Uppföljning att Nat har inventerat hur nämnderna jobbar med syn. Omvärldsbevakning Nat genomför inte räcklig omvärldsbevakning Intervju med enskild vid medarbetarsamtal utifrån kompetensinventering och behov Kompetensutveckling Nat kompetensutvecklar inte i räcklig omfattning för uppdraget Intervju med enskild vid medarbetarsamtal utifrån kompetensinventering och behov Prioritering Nat jobbar inte med "rätt" saker Frågor nämndernas presidier om hur de upplever Nats leverans utifrån uppdraget. chef och medarbetare chef chef och medarbetare chef Uppföljning i samband med delsbokslut Uppföljning i samband med medarbetarsamtalet. Frågemall Uppföljning i samband med medarbetarsamtalet. Frågemall Enkät i samband med bokslut 1 ggr/ 12 KS 1 ggr/ 9 KS 1 ggr/ 9 KS 1 ggr/ 9 KS Verksamhetsplan Nat utför inte den strategiska planeringen åt nämnden Kontroll av vilka ärenden som finns som informationsärenden på nämndkallelsen. chef och medarbetare Stickprov 1 ggr/ 8 KS Resurser och effektivisering Nat/Beställarkontoret har inte räcklig bemanning, mellan nämnder och kontoret som helhet. Följa upp volymer och nyckeltal tex sjukfrånvaro, antal ärenden, medborgarförslag osv. chef Uppföljning i 1 ggr/ 8 KS verksamhetsberättelse i samband med bokslut Rutiner och styrdokument Nat följer inte administrativa rutiner, lagar och förordningar Uppföljning av tjänsteskrivelser chef Stickprov 1 ggr/ 8 KS 10 (21)

11 INTERNKONTROLLPLAN HR AVDELNINGEN Aktiv återgång Personalpolicyns övergripande mål om att vara en attraktiv arbetsgivare Risk att korttidssjukfrånvaron kommer att vara fortsatt hög. Rutinen aktiv återgång syftar att fånga upp sjukfrånvaro i god tid. Risk att chefer slutar sin anställning inom yrkesområden som är svrekryterade och/eller där vi har en hög personalomsättning. Ställ frågor chefer om de känner och använder stegen i Aktiv återgång. Ställ frågor chefer som arbetat 1-5 för att identifiera vad som gjorde att de valde oss som arbetsgivare och vad som kan få dem motiverade att stanna kvar. HR-chef Intervjuer 1 ggr/ 9 KS HR-chef Intervjuer 1 ggr/ 12 KS Personalpolicyn - område personalförsörjning, mål om att kommunen ska rekrytera och utveckla rätt kompetens. Vid rekrytering finns risk att kommunen inte f sökande som uppfyller kravspecifikationen. Ställ frågor chefer som rekryterat svrekryterade grupper. HR-chef Intervjuer 1 ggr/ 12 KS 11 (21)

12 INTERNKONTROLLPLAN IT AVDELNINGEN Ekonomi Avgifter och avtal Kommunen f inte in intäkter enligt avtal eller enligt beslut för levererade tjänster. Årlig genomgång av att rätt avgifter debiteras och att avtal uppdateras. Inventarier Kommunens IT-inventarier försvinner Årlig uppdatering av inventarieförteckning och kontroll över existerande inventarier IT-chef Stickprov 1 ggr/ 9 KS IT-chef Stickprov 1 ggr/ 16 KS HR Rutin för sjukanmälan. Inget löneavdrag görs vid sjukfrånvaro, VAB Personalhandbok/Anställning/Sju Semesterledighet rapporteras inte kfrånvaro, rutin Uppföljning att resultatet för rutinen kring sjukanmälan, VAB och semesteransökan fungerar chef Fullständig Löpande 12 KS Personalhandbok/Anställning/Ru Felaktigt utbetalda löner, resersättningar, tin för lönehantering traktamente Personalhandbok/Anställning/Re seräkning/traktamente/kostförmå n Följa upp att rutiner följs samt att underlag är rätt ifyllt och rapporterat chef Stickprov Årligen 6 KS Personalhandboken/ Arbetsmiljö/Arbetsmiljölagen Kompetens IT Behörighet Brister i arbetsmiljö. Tillgång rätt kompetens saknas för att kunna leverera tjänster verksamheterna Obehörig åtkomst IT-system kan leda t ex ekonomisk förlust, skadegörelse, personsäkerhet som kan skada kommunens goodwill Skyddsronder, medarbetarsamtal, HRI-mätning. Följ upp att planer finns för grundbemanning och rätt kompetens finns Följa upp att användarid som inte längre används är borttagna från verksamhetssystemen. Följ upp att verksamheterna ämpar rutiner enligt systemförvaltningsplanen. Fullständig Årligen 8 KS chef IT-chef Fullständig Löpande 12 KS Systemförvalt ningssamordn are Fullständig 2 ggr/ 12 KS Felaktig delning av behörighet från ej auktoriserad godkännare Flera personer delar användarid och lösen vilket försvar spbarhet Inaktuella konton är gängliga för obehöriga Obehörigt träde ökar risken för sabotage Matchning mot lista över auktoriserad godkännare Följa upp att gruppkonton inte används Följa upp genom checklista när anställning upphör att användarid är borttaget Kontroll av behörigheter säkra utrymmen Systemansvarig Fullständig Kontinuerligt 12 KS IT-chef Fullständig 2 ggr/ 12 KS IT-chef Fullständig Kontinuerligt 12 KS IT-chef Fullständig 2 ggr/ 10 KS 12 (21)

13 INTERNKONTROLLPLAN IT AVDELNINGEN Säkerhet Tillämpning av riktlinjer (Länk IT-riktlinjerna) Obehörig kommer åt inloggningsuppgifter som förvaras på obörligt sätt och kommer därefter åt känslig informatiopn Försäkra att nyanställd är informerad om innehåller i ITriktlinjerna där det framg hur lösenord ska förvaras Säkerhetsuppdatering Virusangrepp orsakar problem med gänglighet Regelbunden genomgång av loggar för antivirusuppdatering och säkerhetsuppdatering av klienter och servrar IT-chef Fullständig Kontinuerligt 16 KS IT-chef Fullständig Kontinuerligt 10 KS Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete. Säker förvaring av handlingar. Utbildning i riskoch brandsskydd, stöldskyddsmärkning. Brand, stölder, inbrott, skadegörelse, vandalisering. Säkerhetsronder. Tillsyn systematiskt säkerhetsarbete. Följs rutiner? IT-chef Övning 1 ggr/ 9 KS Backup Systemen g inte att återskapa vid ett haveri Tillse att det finns en uppdaterad återstartsplan och att den är testad Backup Återläsning av backup fungerar inte Test att säkerhetskopior g att återläsa Attacker Dataintrång orsakar informationsförlust Genomgång av loggar för kontroll av skydd mot intrångsförsök Överbelastningsattack (ddos)minskar gängligheten Internet Att loggar signalerar när vi blir utsatta IT-chef Övning 1 ggr/ 15 KS IT-chef Stickprov Kontinuerligt 10 KS IT-chef Fullständig Kontinuerligt 15 KS IT-chef Fullständig Kontinuerligt 8 KS Övrigt Förskingring och missbruk av medel Medarbetare skor sig själv på kommunens bekostnad, tex köper saker sig själv, nyttjar bensinkort privat. Kommunens gångar används privat, tex bilar, släpkärror Följ upp att kommunens regelverk följs exempelvis inköpsrutiner, fakturakontroll Kontroll av körjournaler avseende körda mil mot förbrukad bensin Kontroll att rutinerna för t ex utlämnande av nycklar, bensinkort, bokningsrutiner fungerar chef Fullständig Kontinuerligt 9 KS IT-avd/ekavd Stickprov 1 ggr/ 9 KS IT-avd Stickprov 1 ggr/ 9 KS 13 (21)

14 INTERNKONTROLLPLAN KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Säkerhet Bevakning och trädesbegränsning. Kom-avd har dörren stängd då vi bara är en eller två på plats. Dörren källaren ska alltid vara låst. Obehöriga/oönskade besök, Delar av Rådhuset saknar helt passersystem, dvs. det är helt öppet för allmänheten att ta sig in under kontorstid. Att vi följer va regler. Daglig uppmärksamhet. Kommunikationsc hef Årlig genomgång och uppföljning. Säkerhetsövningar med Räddning & Säkerhet Årligen 9 Räddning och säkerhet Övrigt Offentlighetsprincipen och Handlingar registreras inte korrekt registrators anvisningar i Administrativa handboken. Rutin för Sociala medier. Internöverenskommelse, internbudget HR Värdefulla medarbetare slutar Verksamheten n inte uppsatta mål. Se över lönerna på avdelningen och arbeta enligt lönekriterierna. Att reglerna följs. Diskussion framförallt kring vad som ska diarieföras i Facebookflödet. Att varje medarbetare levererar enligt uppsatta mål för arbetsuppggiften och den medarbetaren. Genom medarbetar/löne-samtal stämma av med medarbetarna måluppfylelse, upplevelse av egen kompetens i förhållande uppdrag. Utvärdera kompetensutveckling. Samtliga på avdelningen. Verksamhetens kommunikatörer Kommunikationsc hef och Mottagningschef Kom-chef och Mottagninschef Genomgång av regler och diskussion vid APT och nätverksmöten med kommunikatörerna Uppföljning genom medborgarunders ökning (Pfmresearch) och Intern enkät. Vid APT Utvärdering och Verksamhetsplan och vid medarbetarsamtal Medarbetarenkäten och HRI Regelbundet 6 Klk kanslichef Vartannat och ligen 8 KS 3 KS 14

15 INTERNKONTROLLPLAN KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Alla Rutin för sjukresp.semesteranmälan Inget löneavdrag görs vid sjukfrånvaro, VAB eller att semesterledighet inte anmäls Jämförelse mellan anmäld sjukdom/semester enl rutin och inkommet material i era chef Fullständig Löpande 6 KS Arkivet Ta emot handlingar som innehåller mögel/skadedjur Rutin vid mottagning av leveranser Inte få baka akter som stadsarkivet lånat ut internt Hantering av akter internt Felaktigheter i hanteringen av nitratbilder, t.ex. att de kontanimerar andra handlingar Rutin för utlämnande av allmän handling Att mögel eller skadedjur angriper även andra handlingar och dessa f skador och kanske förstörs Om akterna inte lämnas baka inom rimlig tid är risken stor att handlingarna är förlorade för framtiden Om nitratbilderna hanteras felaktigt kan de självantända eller kontaminera annat material Sekretessbelagd handling lämnas ut Kontrollera vid leverans att leveransen inte innehåller mögel/skadedjur. Att miljön i arkiven är korrekt, att det inte finns sp av skadedjur t.ex. i fällor Kontrollera att påminnelser gått ut enligt rutin. Arkivarie E-postpåminnelse Kontrollera i arkivet att miljön är Arkivföreståndare korrekt vad gäller temperatur och luftfuktighet. BOFA Kontrollera att kontrollschemat är fullständigt Vid avstämningsmöten tas fråga Arkivchef om aktuella utlämnanden upp Kommunarkiv Gå och kontrollera arie och arkivföreståndare BOFA Gå och kontrollera Vid särskilda möten 1 gång i veckan Var 6:e månad 1 gång i veckan 15 KS 15 KS 15 KS Löpande 10 KS Kansliet Rutin för utlämnande av allmän handling Sekretessbelagd handling lämnas ut Vid reg-klk-möten tas fråga om aktuella utlämnanden upp Huvudregistra tor Vid särskilda möten Löpande 8 KS Rutin för utlämnande av allmän handling Att allmän offentlig handling inte lämnas ut alt. inte lämnas ut skyndsamt Vid reg-klk-möten tas fråga om aktuella utlämnanden upp Huvudregistra tor Vid särskilda möten Vid utlämnande 6 KS Rutin för diarieföring Otydlig rubricering av ärenden/handlingar i diarier på enheten. Bristande sökbarhet i diariet Kontroll av postlista/diarier inom kansliet en dag per kvartal Huvudregistra tor Stickprov 1 ggr/kvartal 6 KS Rutin för bolagsstämmor Kommunen representeras inte på bolagsstämmor Kontrollera om Kommunen haft en representat på bolagsstämmorna KK registrator Fullständig Halvsvis 8 KS 15 (21)

16 INTERNKONTROLLPLAN KOMMUNLEDNINGSKANSLIET PuL och rutin för publicering av webb Att personuppgifter publiceras på webben Kontroll av kallelse och protokoll på webb Rutin för diarieföring Att allt inte diarieförs enl. gällande rutiner Kontroll om rutiner är kända och om de används. Rutin för kontroll av öppna ärenden Dålig ärendebalans Kontroll av ärenden som har varit öppna längre än tre månader. Nämnd- och kommunsekre terare Huvudregistra tor Stickprov (5 var) Intervju med 3 ansvariga registatorer Registrator Stickprov (10 st) Halvsvis 4 KS Hel 16 KS Halvsvis 6 KS Uppföljningsflik/rapport KS-protokoll Bristande verkställighet av politiska beslut (uppdragsflik fylls inte i) Bristande verkställighet av politiska beslut (bristande underlag för uppföljning av verkställighet) Gå igenom metadata för fliken Uppdrag i Platina Kommunsekr eterare Fullständig Till varje KS 12 KS Läs KS-protokollen Kanslichef Fullständig Löpande 12 KS Systemförvaltningsplan Systemförvaltningsplaner saknas Inventering av verksamhetssystem och kontroll om att aktuell systemplan finns Kanslichef Fullständig Hel 15 KS Att dokumentmallar inte följer grafiskprofil och standard Kommunens grafiska profil Projektavdelningen Verksamheten n inte uppsatta mål Uppdragsspecifikation saknas för uppdrag som omfattar insats om minst 7 arbetsdagar Projektbeställning och/eller Projektplan kvalitetssäkras inte Strategiskt arbetssätt Förändring av levererade projektrapporter, slutrapporter, tjänsteskrivningar etc. Dokumentmallar i platina följer inte den grafiska profilen Ineffektivt användande av resurser, ej verkställda uppdrag Felaktig leverans av uppdrag eller felaktig förväntan om vad uppdrag ska leverera Felaktig leverans av projekt eller felaktig förväntan om vad projektet ska leverera Begränsning i delaktighet inom kommunens olika versamheter för enhetens specialistområden Risk är att utfallet och slutsatsen förändras, inte hänger ihop Genomgång av dokumentmallar Internbudget, genomgång av bemanning och resurser nuvarande och kommande uppdrag Kontroll av att uppdragsspecifikation finns för uppdrag som omfattar arbetsinsats om minst 7 arbetsdagar Kontroll av att projektbeställningarna och projektplanerna kvalitetssäkrats Uppföljning med respektive samordnare/projektledare Uppföljning med respektive samordnare/projektledare Systemansvar ig Enhetschef Enhetschef Stickprov (10%) Uppföljning vid Enhetsmöte Uppföljning vid Enhetsmöte Hel 4 KS Varje kvartal 12 KS Varje kvartal 15 KS Enhetschef Fullständig Varje kvartal 12 KS Enhetschef Enhetschef Uppföljning vid Enhetsmöte Uppföljning vid Enhetsmöte Varje kvartal 12 KS Varje kvartal 8 KS 16 (21)

17 INTERNKONTROLLPLAN NÄRINGSLIVSENHETEN Vision Tillgänglighet Att information som är affärskritisk för företag kommer ut för tidigt eller ur sitt kontext följd av att kommunen är en offentlig verksamhet. En följd av detta kan vara att företaget påverkas negativt och samverkan mellan näringslivet och kommunen. Kontroll av att processbeskrivning för två definierade processer skett. MK Uppföljning 1 ggn/ 20 KS Lagen om offentlig upphandling Vi följer inte kommunens ramavtal vid inköp, lagbrott och badwill för kommunen, skadar leverantörern, kostsamt över tid. Samarbete med upphandlingsavdelningen och kommunikationsavdelningen (intranätet primär informationskälla). MK Stickprov på 5 inköp 2 ggr/ 20 KS Vision God service Vision God service Vision God service Vi har inte tydliga skriftliga processer för kritiska flöden i v verksamhet. Vi tappar viktiga saker mellan stolarna, lång handläggning och risk för dubbeljobb. Även detta perspektiv beaktas vid det processarbete som beskrivs ovan. 2 definierade process Risk att vi inte har räcklig konkurrenskraftig paketering av mark och serviceerbjudanden vid etableringsärenden eller när företag ska flytta. Färre företag etablerar sig i Nyköping och färre Risk att NKI inte ökar om inte alla verksamheter med kundkontakt inom kommunen aktivt arbetar mot målet - NKI 75. Om vi inte har serviceinriktad verksamhet påverkar det företagsklimatet och näringslivet växt. Område lokalbokning: Kontroll av att processerna finns dokumenterade och är kända av relevanta medarbetare. Att det senast i September finns en tydlig dokumentation som beskriver vt etableringserbjudande, NKI mätning. Själva undersökningarna sker from 2015 varje kvartal och sammanställs ligen. MK Uppföljning 1 ggn/ 20 KS MK Kontroll 1 ggn/ 20 KS MK NKI mätning kvartalsvis och rapport 1ggr/ 15 KS Vision Tillgänglighet Utvecklingen av nyckelhanteringen stannar av Skriven plan CDT LGR 9 g/ 9 KS Vision 2020-God service- Tillgänglighet-Integration Bemanningen i lokalbokning Säkerställa organisationen Schema CDT LGR 9 g/ 10 KS Vision Integration Att vi inte jobbar jämställt vid uthyrning av lokaler Förstudie. Ta fram statistik CDT Förstudie 1 g / 12 KS Område fritid: Vision God service Uppföljning av beslut Stickprov CDT Läser 2 g/ 16 KS Egna mål NA-Jämställdhet Bristfälliga ansökningar Löpande kontroll CDT Läser Löpande 20 KS Område program: 17 (21)

18 INTERNKONTROLLPLAN NÄRINGSLIVSENHETEN Egna mål NA-Jämställdhet Programmen är inte gängliga för alla Brukarundersökning CDT Mätning 1 g/ 9 KS Område ekonomi: Vision 2020-God service Rutin för kontanthantering Skapa rutin CDT Stickprov 4 g/ 16 KS Vision 2020-God service Vision 2020-God service Risk att vid inköp av varor och tjänster används inte upphandlade avtal Årlig uppdatering av inköpta inventarier för att säkerställa att de finns kvar i verksamheten. Stämma av lev fakt om vi har CDT Stickprov 2 g/ 10 KS avtal med lev vi betalt Kontrollera inventarier CDT Stickprov 2 g/ 15 KS Gemensamt område Vision Tillgänglighet IT-systement fungerar inte Rutin IT CDT LGR 9 g/ 20 KS Vision 2020-Tillgänglighet - God service Låg gänglighet, fysisk Brukarundersökning CDT Nyckeltal 2 g/ 9 KS Säkerhet och risker Brand, skadegörelse, personalsäkerhet utbildningar och övningar CDT utbild, övn 4 g/ 20 KS 18 (21)

19 INTERNKONTROLLPLAN RÄDDNING OCH SÄKERHET Rutin Konsekvens/Sa nnolikhet Ekonomi Rutin för attester Att betalningar görs felaktigt. Att rutinen följs: kontroll att F- skatt och orgnr finns på fakturor Stickprov 1 ggr/ 9 KS Rutin för attester Att fel person attesterar. Att attestförteckning är aktuell i platina Rutin för attester Att betalningar g fel konto Manuella attester vid övriga utbetalningar - kontroll att utbetalning sker korrekt. Representationsreglemente Höga representationskostnader, att kommunens bestämmelser ej följs. Att reglementet följs: rätt kontering, moms, bilaga med syfte och namn. Stickprov 1 ggr/ 12 KS Ekonomiassistent Ekonomiassistent Stickprov 1 ggr/ 9 KS Ekonom Stickprov 1 ggr/ 12 KS Ekonomiassistent Momsrutin Felaktigt redovisad moms. Att momsen kontrolleras rätt Ekonomiassistent Stickprov 1 ggr/ 9 KS avseende leasingbilar bl a. Uppdatering av taxor enligt avtal Att taxan inte är uppdaterad Att uppdatering av taxan görs i Ekonom Fullständig 1 ggr/ 9 KS mm december. Fakturering Att felaktiga taxor används i Att debitering skett utifrån taxan. Ekonom Stickprov 4 ggr/ 9 KS debiteringsunderlag. Rutin för Inventariehantering Att kommunens inventarier försvinner Att material- och Chef för V&Ustöd Stickprov 1 ggr/ 9 KS inventarieförteckningen uppdateras löpande. Att inventarierna finns. Verksamhetsutveckling Olycksundersökningar Att erfarenhetsåterföringen inte fungerar. Kontrollera vilka åtgärder som inte vidtagits. Rutin för syns- och Bristfällig service, rättsäkerhet Genomgång av en del i ståndsprocessen följs processen Mål enligt handlingsprogrammet Att verksamheten inte strävar mot målen i Att verksamhetsplaner finns och handlingsprogrammet (verksamhetsplaner) följs upp. Chef R&M Genomgång 1 ggr/ 9 KS Chef R&M Stickprov 1 ggr/ 6 KS Räddningschef Fullständig 2 ggr/ 6 KS Arbetsmiljö Tillbudsanmälan Att allvarligare skador/olycksfall inträffar Kontrollera att beslutade åtgärder i samband med budsanmälan är genomförda. Chef för V&Ustöd Stickprov 1 ggr/ 9 KS Skyddsronder Att skyddsronder inte genomförs. Följa upp protokoll. Chef för V&Ustöd Översyn och uppdatering av Att verksamheten har rutiner som är - Att rutin att hantera smutsiga Chef för V&Ustöd rutiner gällande systematiskt felaktiga/inaktuella larmkläder följs. säkerhetsarbete (inkl - Att rutin att hantera externa arbetsmiljöföreskrifter) nycklar följs. Genomgång 1 ggr/ 9 KS Stickprov en gång RIB och en gång Nyköping C. 1 ggr/ 6 KS 19 (21)

20 INTERNKONTROLLPLAN RÄDDNING OCH SÄKERHET Rutin Konsekvens/Sa nnolikhet Beredskapslistor uppdaterade Att fel i kontaktlistor gör att rätt person ej kan Att uppdatering görs. Chef KÖ Fullständig 2 ggr/ 6 KS nås Återställning av fordon Fordon som st i beredskap saknar År fordon återställda Chef RI Stickprov 3 ggr/ 9 KS utrustning eller har brister Att övningsfältet är återställt efter Att övningar inte kan genomföras Är anläggningen återställd Chef UTB Stickprov 2 ggr/ 6 KS övning Säkerhetsföreskrifter för gasolhanteringen Att allvarligare skador/olycksfall inträffar Att säkerhetsföreskrifterna följs Chef UTB Stickprov 4 ggr/ 12 KS 20 (21)

Hot/risk Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Konsekv/Sannol ikhet. Sida 1 av 5

Hot/risk Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Konsekv/Sannol ikhet. Sida 1 av 5 Kontrollområde (process/styrdokument/ruti n) Campus Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning Förordning (2011:1108) om Svårt att ha koll på vilken kompetens alla vuxenutbildning, kap 2, 28 praktik/lärlingshandledarna

Läs mer

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: 2016-01-01 Internkontrollplan Alla risker grupperade på kategori Thomas Johansson, 2016-10-07 11:22 1 Omvärldsrisk Risk för att kommunens ekonomi försämras

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( )

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( ) Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 (2012-11-20) Administration Akthantering Akter förvaras enligt regler och riktlinjer. Akter saknas För den enskilde

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation. Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa. Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016 Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-11-16 Intern kontrollplan för 2017 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Riskanalys. Förskolenämnden

Riskanalys. Förskolenämnden Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av

Läs mer

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2014

Redovisning av internkontroll 2014 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Bilaga 5, VB 2014 Sida 1 (6) 2015-01-28 I samband med verksamhetsplan 2014 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd

Läs mer

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Bernhardsson, Sten Datum 2015-02-25 Diarienummer Kulturnämnden Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal

Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal 0 Innehåll Internkontrollplan 2014 Kommuntotal... 2 Bedömning... 3 1 Vattenförsörjning (KS)... 3 2 Systematiskt brandskyddsombud/arbete (KS)... 3 3 Arbetsmiljö

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete Kartlägg, riskbedöm, åtgärda och följ upp arbetsbelastningen individuellt och i grupp löpande OSA checklista Trakasserier och kränkande särbehandling (riktlinje och

Läs mer

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras

Läs mer

Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag 16-01-06 16/31 1(8) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Kommunstyrelsen Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Malin Nordström malin.nordstrom@borlange.se Nämnd Datum Planerade

Läs mer

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 SKRIVELSE Anders Karlsson 160926 Vårt Dnr: 2015-G033 Kommunens revisorer Miljö- och byggen Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002 Kontrollplan 2002 Ekonomi Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Leverantörsfaktura / utanordning / attest Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Attestreglemente, gällande besluts-

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd Intern kontrollplan 017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... Nämndens internkontrollplan 017....1 Ekonomi.... Verksamhet....

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vitklövergatans förskola

Likabehandlingsplan för Vitklövergatans förskola Likabehandlingsplan för Vitklövergatans förskola 2011. Vår vision Alla barn har rätt att få sina behov tillgodosedda. Ingen ska bli utsatt för kränkning, trakasserier eller diskriminering. Vi är alla olika

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208

Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-08-07 114 Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utförd

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet Stadsarkivet Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2-16544/2015 Sid 1 (7) 2015-11-24 Handläggare: Till Johan Bergkvist Kulturnämnden Telefon: 08-508 28 322 2015-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2016 Risk Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Internkontrollplan 2016... 4 Kommunstyrelsen, Internkontrollplan 2016 Risk 2(7) 1 Inledning En god intern styrning och

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt SAM - forts 1 Övning 2 Viktiga förutsättningar för chef Uppgiftsfördelning Kunskaper Vilka arbetsuppgifter har delegerats till chefen? Vilka är lätta att klara? Vilka är svåra? Berätta för varandra hur

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö

APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö ARBETSPLATSTRÄFF 1 APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö Följande punkter ska tas upp på APT 1, på samtliga arbetsplatser på Gå igenom årshjulet för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet,

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-02-06 1 (7) Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen Inledning Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar och arbetet med den ska vara aktivt, förebyggande och utvecklande. Denna arbetsmiljöplan

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer