Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora sammanträdesrummet, Björkarna"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric Jönsson (S) Siri Sjögren (S) Birgit Dahlgren (S), tjg ers för Jill Lind Gunilla Boqvist (V) Roger Ericsson (M), vice ordförande Berit Johansson (M), tjg ers för Ingela Högfeldt Hans Forsbäck (M), tjg ers för Birgitta Almroth Yvonne Palmgren (C) Se separat lista Justerare Roger Ericsson Tid för justering Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Birgitta Nilsson Åke Gustavsson Roger Ericsson ANSLAG/BEVIS Beslutande organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Björkarna Torsby Underskrift Birgitta Nilsson

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Övriga deltagare Anders Rönnelöv (S) Hanni Andersson (S) Ulf Johansson, socialchef Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef Birgitta Nilsson, förvaltningssekretrare Mikael Westin, ekonom Annica Geisler, ekonom Veronica Öwer, tf IFO chef Susanne Aristidou, MAS Onni Johansson, föreståndare Solrosen Ida Carle, områdeschef LSS Sofie Olsson, praktikant LSS

3 sid 3 Innehållsförteckning Ärende Sida 53 Redovisning av ledningssystemet Budget och verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning platser särskilda boenden och beviljade hemtjänsttimmar Aktuellt från förvaltningen Redovisning av beslut som ej verkställt inom omsorgsnämnden Information från Värmlands vårdförbund... 13

4 sid 4

5 sid 5 53 Redovisning av ledningssystemet Dnr SOC 2013/174 Sammanfattning av ärendet MAS Susanne Aristidou redogör för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från och med enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9). s beslut Tackar för redovisningen. Beslutet skickas till Susanne Aristidou, MAS

6 sid 6 56 Budget- och verksamhetsuppföljning Dnr SOC 2013/2 Sammanfattning av ärendet Efter årets tre första månader redovisas preliminärt en positiv budgetavvikelse på knappt 3 mkr. Emellertid finns de alltjämt en del interna kostnader, cirka 300 tkr, som ännu ej reglerats. Det är fortfarande väl tidigt att redan nu uttala sig om ett utfall sett över helåret. Ett löneavtal finns för 2013 så lönerevisionen bör inte innebära någon avvikelse från budget men sommaren är som alltid osäker vad gäller tillgång till vikarier. Det som kan sägas om prognosen för helåret är att det i dagsläget inte finns något som visar på att budgeten för 2013 inte kommer att räcka till nämndens alla åtaganden. Vård och omsorg (äldreomsorg) Dessa verksamheter redovisar sammantaget en positiv avvikelse mot budget på cirka 800 tkr. Hemsjukvård redovisar ett minusresultat medan övriga redovisar plusresultat. Inom hemsjukvården är det främst lönekostnaderna som avviker. Vikariesituationen är i likhet med tidigare år ansträngd. Bristen på kompetenta vikarier gör att personalen arbetar mertid och övertid för att klara sjuk och semesterfrånvaro vilket är en dyr vikarielösning. Både beviljad och utförd tid i hemtjänsten har gått ner under januari och februari men den arbetade tiden har inte minskat lika mycket vilket visar på de svårigheter som finns att anpassa bemanningen vid minskningar i efterfrågan. LSS (handikappomsorg) Verksamheterna inom LSS redovisar ett överskott mot budget på cirka 1,2 mkr vilket dels beror på att tjänster inom daglig verksamhet ännu inte behövt tillsättas samt att kostnader för personlig assistans enligt LSS, som utförs av privata utförare, släpar efter. Utfallet för boenden inom LSS ligger i nivå med budget. Budgeten för det nya boendet ligger med från september, dvs. det har inte påverkat nämndens ekonomiska utfall för perioden. Individ och familjeomsorg Individ och familjeomsorg redovisar ett överskott på cirka 200 tkr jämfört med budget. Utbetalningen av försörjningsstöd ligger cirka 100 tkr över budget men jämfört

7 sid 7 forts sn 56, budget- och verksamhetsuppföljning med samma period föregående år är kostnaden 8 % lägre. Både kostnaderna för institutionsvård och familjehem redovisar ett litet plus hittills i år. Gemensamt De gemensamma verksamheterna, som består av administration samt verksamheten vid Solrosen, redovisar ett överskott mot budget på drygt 500 tkr vilket främst kan härledas till Solrosen. En del av det överskottet ska användas till att täcka andra nämnders kostnader, främst överförmyndarnämnden, för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Handlingar i ärendet s arbetsutskott , 68. s förslag till kommunstyrelsen Godkänner redovisningen. Beslutet skickas till Ulf Johansson, socialchef Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef Veronica Öwer, tf IFO chef Mikae Westin, ekonom Annica Geisler, ekonom Kommunrevisorerna

8 sid 8 57 Verksamhetsuppföljning platser särskilda boenden och beviljade hemtjänsttimmar Dnr SOC 2013/33 Sammanfattning av ärendet Av de totalt 192 platserna som finns i Torsby kommun fördelas 3 platser till växelvård och 14 platser till sviktplatser. 1 överbeläggning finns på Klarastrand. 2 platser är lediga. 10 personer är beviljade särskilt boende där beslut inte är verkställda. 1 person av dessa har önskemål om plats i Klarälvdalen övriga i centrala Torsby. 1 beslut är ej verkställt inom 3 månader (beslut ). Dalbygården (32) Finnskogahemmet (14) Gömmanberg (22) Klarastrand (22) Linden (48) Lövensttrand (39) Solliden (15) Beviljade hemtjänsttimmar fortsätter att minska. Under mars månad var beviljade timmar timmar vilket är 222 timmar lägre än februari. Minskningen sker både i Fryksdalen och Klarälvdalen. Avvikande är Östmark hemtjänst som ökar sina timmar. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från vård och omsorgschef Ulla Lena Larsson. s beslut Godkänner redovisningen.

9 sid 9 forts sn 57, verksamhetsuppföljning platser särskilda boenden och beviljade hemtjänsttimmar Beslutet skickas till Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef Lena Nilsson, avgifts och debiteringshandläggare Lillemor Ronge, administrativ handläggare Biståndsenheten

10 sid Aktuellt från förvaltningen Dnr SOC 2013/36 Sammanfattning av ärendet Socialchef Ulf Johansson informerade om tillsättning av tjänst som biträdande socialchef. Socialförvaltningen bytte strategi efter att man inte lyckats med rekrytering genom rekryteringsfirma av tjänst som IFO chef. De två tjänster som varit aktuella för rekrytering sedan 2012 är verksamhetschef för LSS och tjänst som IFO chef. Efter i enighet genomförda MBL förhandlingar med Vision, Ledarna, Kommunal och SSR ändrades tillvägagångssätt och process. De två tidigare sökta tjänsterna; IFO chef samt LSS chef, ändrades till Biträdande socialchef med ett strategiskt ansvar, planering och uppföljning, för IFO och LSS samt en IFO chef underställd biträdande socialchef för att leda, handleda verksamheten i den dagliga driften inom IFO. Biträdande socialchefen ska vara chef för de fyra LSS områdescheferna och IFO chefen. För biträdande socialchef söktes en person med ledningserfarenhet på hög nivå inom socialtjänst, välutbildad högskola och ledarutbildad samt gärna projektledarutbildning med erfarenhet av IFO och LSS. Biträdande socialchefen skulle rekryteras snabbt efter headhunting av personalchefen Anders Björck och Ulf Johansson. Presidiet intervjuade kandidaten till jobbet som biträdande socialchef den 26 mars, personalrepresentanter och fackliga parter den 28 mars. Vid förhandling fanns en total enighet i arbetsgivarens förlag och Felicia Weinberg, Sunne, socialchef i Munkfors, anställs fr o m Tjänst som IFO chef är för närvarande ute på annons. FAMILJECENTRALEN Veronica Öwer och Ulf Johansson har haft möte med vårdcentralens chef Karin Hellström och bl a diskuterat lokalfrågan. Karin bjöd in landstingsfastigheter och tekniska chefen i kommunen till möte för fortsatt planering, men meddelade att hon inte fått svar från landstinget. Detta har resulterat i att bitr kommunchef Anders Björck skrivit ett mail till landstingsledningen för att få till stånd ett planeringsmöte. Veronica Öwer har skissat på annonstext på tjänst, så att vi kan göra klart rekrytering före sommaren. Vård och omsorgschef Ulla Lena Larsson informerar om hur det ser ut när det gäller semestervikarier inom vård och omsorgsområdet.

11 sid 11 forts sn 58, aktuellt från förvaltningen s beslut Godkänner redovisningen. Beslutet skickas till Ulf Johansson, socialchef Ulla Lena Larsson, vård och omsorgschef

12 sid Redovisning av beslut som ej verkställt inom omsorgsnämnden Dnr SOC 2013/38 Sammanfattning av ärendet Genomgång av listan med beslut som ej verkställts inom omsorgsnämnden enligt nedan. Socialchefen redogör punkt för punkt var respektive ärende befinner sig. Möjlighet till annan utförare inom HO/LSS ( ) Familjecentral ( ) Kommunstyrelsen/socialnämnden Utbildningsprojekt av tobakshandlare i Värmland ( ) klar rapport inväntas från Länsstyrelsen Bjuda in barn och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera gemensam verksamhet ( ) Handlingsplan utveckling av omsorgsnämnden ( ) Samverkan genom social myndighetsutövning Sunne Torsby Hagfors Munkfors kommuner ( ) Avdelning för yngre missbrukare ( ). Handlingar i ärendet Omsorgsnämnden , 45. s beslut Beslutar att man fortsätter arbeta med listan enligt ovan.

13 sid Information från Värmlands vårdförbund Sammanfattning av ärendet Ordförande Åke Gustavsson (S) informerar från Värmlands vårdförbund och delar ut deras förbundsbrev, bilaga till protokollet. s beslut Tackar för informationen.

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer