Dnr Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster"

Transkript

1 Dnr Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1

2 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation med statliga myndigheter och andra organisationer med statlig anknytning som medlemmar. Arbetsgivarverkets uppgift är huvudsakligen att ansvara för centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna samt att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlingens syfte Arbetsgivarverket avser att teckna ramavtal med en leverantör avseende rekryteringstjänster. Avtalsperioden skall vara två (2) år med möjlighet till förlängning med ytterligare två avtalsperioder om vardera ett (1) år. Uppdragets omfattning På Arbetsgivarverket arbetar specialister med bakgrund som jurist, socionom, personalvetare, statistiker, statsvetare, ekonom, informatör samt chefer och administrativ personal. Arbetsgivarverket avser att använda rekryteringstjänsterna för samtliga yrkeskategorier. Uppdraget kan komma att omfatta hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vissa rekryteringar kommer Arbetsgivarverket att hantera på egen hand. Behovet av konsultstöd varierar mellan olika år. Under 2010 anlitade Arbetsgivarverket konsultstöd avseende hela eller delar av rekryteringsprocessen i samband med tillsättning av två befattningar och under 2011 i samband med tillsättning av 10 befattningar. Antal rekryteringar för avtalsperioden där behov och stöd kan bli aktuellt kan för närvarande inte anges. Arbetsgivarverket kan heller inte lämna några bindande utfästelser om avrop av viss volym. Upphandlingsform Detta är en förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Administrativa bestämmelser m.m. Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box Stockholm 2

3 Kontaktpersoner Torbjörn Eklund Verksjurist, Staben Tel Åsa Kälvegård HR-specialist, Staben Tel: Inlämnande av anbud Anbud skall lämnas i skriftligt original och dessutom i form av en elektronisk kopia på CD eller USB-minne. Försändelsen bör inte ha någon företagsbeteckning. Anbudet skall vara väl förslutet i ett kuvert eller liknande märkt med Anbud rekryteringstjänster Dnr Anbud via e-post eller fax accepteras inte. Anbudet skall lämnas till Arbetsgivarverket: Arbetsgivarverket Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 12-14, plan 8 Observera att Arbetsgivarverkets öppettider är (lunchstängt kl ) vardagar och att det inte är möjligt att lämna anbud direkt på Arbetsgivarverkets gatuadress på andra tider. Formella krav på anbud Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare och innehålla företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, kontaktperson under anbudstiden inklusive kontaktuppgifter, samt adress till företagets hemsida om sådan finns. vara skrivet på svenska. lämnas i ett original och två kopior. vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 23 april Anbudsgivare svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas inte. vara bindande t.o.m. den 31 augusti Bekräftelse att anbudet gäller t.o.m. detta datum sker genom undertecknande av Bilaga 1 Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor. innehålla uppgift om behörig avtalstecknare. 3

4 Prissättning Pris skall anges i svenska kronor, SEK, exkl. moms. Samtliga med uppdraget förenade kostnader skall ingå i priset. Anbudsgivaren skall ange priser i de kommersiella villkoren (bilaga 2). Ersättning för rese- och andra omkostnader i samband med uppdrag utgår endast efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall. Förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlaget består av detta dokument inklusive följande bilagor: 1. Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1) 2. Kommersiella villkor (bilaga 2) 3. CV-mall (bilaga 3) 4. Referensblankett (bilaga 4) Frågor m.m. under anbudstiden Svar på frågor som kan ha betydelse för alla anbudsgivare med anledning av upphandlingen, som inte är av allmän karaktär, publiceras på Arbetsgivarverkets webbplats Eventuella tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget publiceras på samma webbplats. Anbudsgivaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad. Sista tillfälle för Arbetsgivarverket att publicera svar, tillägg eller ändringar är den 17 april Frågor skall därför ha inkommit till Arbetsgivarverket senast den 16 april Frågor ställs till någon av Arbetsgivarverkets kontaktpersoner, se ovan. Disposition av anbudet m.m. För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ombedes anbudsgivaren att följa dispositionen i detta förfrågningsunderlag samt att använda de bifogade bilagorna. Samtliga ställda krav skall besvaras/kommenteras. Om ställt krav inte besvarats/kommenterats äger Arbetsgivarverket rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess att upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar. Arbetsgivarverket är en myndighet vars verksamhet bedrivs i offentlig regi. Verksamheten omfattas därmed av den svenska offentlighetsprincipen. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning. Möjligheten för anbudsgivare att med stöd av sekretesslagen erhålla sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud är allmänt sett mycket begränsade. Om anbudsgivaren anser att anbudsuppgifter bör sekretessbeläggas med hänsyn till kommersiella hänsyn ska det anges en specificering av vilka uppgifter som avses, samt skälet härtill och den skada som skulle kunna åsamkas om uppgifterna blir offentliga. 4

5 Krav på leverantören Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter m.m. Anbudsgivaren skall kunna dokumentera att denne uppfyller kraven enligt 15 kap. 13 LOU avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Leverantören skall vara: registrerad i officiellt bolagsregister, handelsregister eller liknande register, registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger, fri från skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter. Enligt ovan nämnda bestämmelse kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom, inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter. Som bevis för att ovan ställda krav uppfylls bör anbudsgivaren bifoga följande handlingar: Skatteverkets blankett Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling SKV 4820 ifylld och undertecknad av Skatteverket. Blanketten kan hämtas från Skatteverkets hemsida, Uppgifterna i blanketten får inte vara äldre än tre månader. Kopia av företagets registreringsbevis, utfärdat av behörig myndighet, (för svenska företag utfärdas bevis av Bolagsverket) Vidare skall anbudsgivaren bifoga Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1) undertecknad av företagets firmatecknare. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga intyg från myndigheter i det egna landet enligt följande: Intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där leverantören är etablerad Intyg från behörig myndighet i det land där leverantören är etablerad som visar att leverantören där betalat föreskrivna sociala avgifter 5

6 Intyg från behörig myndighet i det land där leverantören är etablerad som visar att leverantören där betalat föreskrivna skatter och avgifter Ekonomisk ställning Anbudsgivarens riskklassificering enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB eller annat likvärdigt företag skall vara minst 3, eller motsvarande, enligt värden redovisade vid utgången av senaste registrerade och avslutade räkenskapsåret. 1 I det fall lägre riskklassificering redovisas kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar ekonomisk stabilitet. Sådan förklaring skall bifogas anbudet. Som bevis för att ovan ställda krav uppfyllts skall anbudsgivaren bifoga: kopia av utdrag från kreditvärderingsföretag som visar anbudsgivarens riskklass. Uppgifterna får inte vara äldre än tre månader. OBS! Datering skall framgå. I de fall en anbudsgivares ekonomiska ställning garanteras av moderbolag eller annan garant, skall intyg om detta bifogas anbudet och vara undertecknad av behörig firmatecknare. Efterfrågad kreditbedömning samt kraven på juridisk ställning skall i dessa fall på motsvarande vis garanteras av denne (moderbolaget eller annan garant). Anbudsgivaren skall ha bedrivit verksamhet inom området rekryteringstjänster i minst två avslutade räkenskapsår. Som bevis för att detta krav uppfylls skall anbudsgivaren bifoga: årsredovisningar avseende de två senaste avslutade räkenskapsåren, där detta framgår. Kommersiella villkor Genom underskrift av sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1) accepterar anbudsgivaren de kommersiella villkoren för upphandlingen. Ansvarsförsäkring Anbudsgivaren skall inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Anbudet skall innehålla: kopia av giltig ansvarsförsäkring, med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer Ansvarig för uppdragets genomförande Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kort beskrivning av företagets verksamhet, affärsidé och antalet anställda. Det skall framgå hur det säkerställs att anbudsgivaren har resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. 1 Svenska företag och enskilda näringsverksamheter får av UC en riskklass från 1 till 5, där 1 anger högsta och 5 lägsta risk för obestånd (prognos för tolv månader). 6

7 Huvudkonsulter Anbudsgivaren skall offerera två huvudkonsulter för uppdraget. För respektive offererad huvudkonsult skall gälla följande minimikrav: minst tre års praktisk erfarenhet av att genomföra annonserad rekrytering (i likhet med vad som beskrivs på s. 8 p. 1) erfarenhet av att genomföra rekrytering av administrativ personal, chefer och specialister redovisning av två referenskunder för vardera huvudkonsult avseende tidigare genomförda rekryteringsuppdrag Som bevis för punkt 1-2 i stycket ovan skall anbudsgivaren bifoga CV för respektive huvudkonsult av vilka det tydligt skall framgå att kraven är uppfyllda. För att underlätta utvärderingen ombeds anbudsgivaren använda CV-mallen (se bilaga 3). Minst en av de offererade huvudkonsulterna skall dessutom ha: minst tre års praktisk erfarenhet av att genomföra rekryteringsuppdrag med sökning (i likhet med vad som beskrivs på s.8 p.2). erfarenhet av att söka kandidater via egna kanaler (kandidatregister, nätverk eller liknande). Att kraven i punkterna i stycket ovan är uppfyllda skall tydligt framgå av bifogad CV. Det är en fördel om huvudkonsulterna har utfört uppdrag angående rekrytering för statlig myndighets räkning. Det bör i CV:et anges om huvudkonsulterna har längre erfarenhet än tre år samt om huvudkonsulterna har utfört uppdrag angående rekrytering för statlig myndighets räkning. För utvärdering av dessa kriterier se Huvudkonsultens erfarenhet av liknande uppdrag s. 11. Som bevis för tidigare genomförda rekryteringsuppdrag (annonserad rekrytering) skall anbudsgivaren ange två referenskunder, varav minst ett från chefsrekrytering, för respektive huvudkonsult. OBS! Endast två referenskunder per konsult. Följande skall framgå: uppdragets omfattning och karaktär tidsperiod beställare samt kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) Anbudsgivarens referensuppdrag kommer även att utvärderas enligt de frågor som framgår under Konsulternas kompetens s. 11. Till grund för utvärderingen ligger de svar som lämnats av referenskunderna. OBS! Anbudsgivaren skall tillse att referenterna (två för varje offererad konsult), fyller i och undertecknar referensblanketten (bilaga 4) i sin helhet samt skickar in den till Arbetsgivarverket. Anbudsgivaren skall därtill ansvara för att referensblanketterna in- 7

8 kommit till Arbetsgivarverket senast sista anbudsdag. Referenser skall sändas in av referenten och inte bifogas anbudet. (Max två referensenkäter per offererad konsult). Anbudsgivaren skall även tillhandahålla ersättare i händelse av frånvaro. Förlust av enskild person får inte medföra att anbudsgivarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Samtliga skall-krav som gäller för ordinarie konsult skall även gälla för ersättaren. Anbudet skall innehålla: en bekräftelse på att ställda krav uppfylls en beskrivning över hur detta krav tillgodoses Krav på tjänsten Uppdragets omfattning och innehåll Anbudsgivaren skall lämna uppgifter om pris avseende annonserad rekrytering, rekryteringsuppdrag med sökning, annonserad rekrytering kombinerat med sökning, tester och personbedömningar samt rekryteringsadministration i bilaga 2 - Kommersiella villkor förslag till avtal, sid. 2. I allt ansökningsförfarande skall leverantören säkerställa att ansökan kan skickas till leverantören via e-post. Krav på att sökande skall registrera sig/uppgifter om sig själv hos leverantören får ej förekomma. Vidare skall det i allt ansökningsförfarande och i alla kontakter som leverantören har med sökande etc tydligt framgå att den görs för Arbetsgivarverkets räkning, dvs Arbetsgivarverkets namn och logotype skall tydligt framgå. 1. Annonserad rekrytering Annonserad rekrytering för Arbetsgivarverkets räkning innehåller följande delar: a) Ta fram kravprofil, i samarbete med representant från Arbetsgivarverket b) Annonsutformning och annonsering 2 c) Ta emot och bekräfta ansökningar d) Vidarebefordran av samtliga ansökningar till Arbetsgivarverket e) Göra urval f) Genomföra intervjuer g) Genomföra tester, personbedömningar och djupintervju h) Referenstagning (minst 2 referenser per slutkandidat) i) Kandidatpresentation j) Administration av ansökningshandlingar 2. Rekryteringsuppdrag med sökning Rekryteringsuppdrag med sökning för Arbetsgivarverkets räkning innehåller följande delar: 2 Mediakostnader kommer att betalas av Arbetsgivarverket. 8

9 a) Ta fram kravprofil, i samarbete med representant från arbetsgivarverket b) Sökning och eventuell annonsutformning/annonsering 3 c) Vidarebefordran av samtliga ansökningar till Arbetsgivarverket d) Göra urval e) Genomföra intervjuer f) Genomföra tester, personbedömningar och djupintervju g) Referenstagning (minst 2 referenser per slutkandidat) h) Kandidatpresentation i) Administration av ansökningshandlingar Med sökning menas ett uppdrag som innebär att leverantören systematiskt skall söka igenom marknaden för att på ett professionellt sätt kunna hitta personer med kompetens i olika branscher, företag och organisationer, som kan söka utlysta befattningar hos Arbetsgivarverket. 3. Kombination av Annonserad rekrytering och Rekryteringsuppdrag med sökning (1 och 2 ovan) Samma delar som Annonserad rekrytering samt sökning efter kandidater som komplement till ansökningar. 4. Tester och personbedömningar Ett uppdrag som innebär att leverantören skall testa kandidater med valda test utifrån Arbetsgivarverkets aktuella behov. Anbudsgivaren skall kunna genomföra arbetspsykologiska tester, t.ex. personlighetstester, begåvningstester, färdighetstest eller kapacitetstest. De tester som används i rekryteringsprocessen skall ha en vetenskaplig grund (godkända av Stiftelsen för tilämpad psykologi, STP, eller motsvarande certifiering). Kandidaterna skall få en muntlig återkoppling av testresultatet vid en djupintervju. Leverantören skall redovisa sin bedömning till Arbetsgivarverket. Anbudet skall innehålla: bekräftelse att dessa krav är uppfyllda sker genom undertecknande av Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1) redovisning av vilka arbetspsykologiska tester som kan komma att användas i samband med rekrytering till Arbetsgivarverket 5 Rekryteringsadministration Ett uppdrag som innebär att leverantören, i anslutning till annonsering, skall arbeta med rekryteringsadministration. Med detta avses muntlig och skriftlig återkoppling till sökande. Uppdraget innefattar att gå igenom och bedöma samtliga ansökningshandlingar som dels värderas gentemot kravprofilen, dels sinsemellan. En lista på mellan 10 och 15 kandidater som bedöms som kvalificerade skall presenteras för Arbetsgivarverket. Regler som styr Arbetsgivarverkets verksamhet Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och omfattas därmed av reglerna om offent- 3 Mediakostnader kommer att betalas av Arbetsgivarverket. 9

10 lighet och sekretess. Bestämmelserna om sekretess och förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift i det allmännas verksamhet regleras genom offentlighets-och sekretesslagen (2009:400, OSL). Enligt 2 kap. 1 OSL gäller även lagen för person som på uppdrag av myndigheten deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet. Rekrytering hos Arbetsgivarverket skall ske med beaktande av bestämmelserna i regeringsformen, lagen om offentlig anställning och anställningsförordningen För Arbetsgivarverket gäller vidare gällande regler om hantering av allmänna handlingar. Leverantören skall vid utförande av uppdrag hantera ansökningshandlingarna enligt nedan: Inkomna ansökningshandlingar skall datummärkas och hållas ordnade hos leverantören under rekryteringsprocessen. Leverantören skall upprätta en lista som innehåller namn på sökande samt ankomstdatum för ansökan. Listan skall skickas till Arbetsgivarverket efter slutfört rekryteringsuppdrag. En kopia på de brev, till exempel bekräftelse på mottagen ansökan och besked om att platsen är tillsatt av annan sökande, som leverantören skickat till sökande skall överlämnas till Arbetsgivarverket när rekryteringsuppdraget är slutfört. Samtliga ansökningshandlingar skall överlämnas till Arbetsgivarverket så snart ansökningstiden gått ut. Även under pågående rekryteringsprocess skall leverantören överlämna handlingar i ärendet om så efterfrågas av Arbetsgivarverket. Vid förfrågan om utlämnande av handlingar skall leverantören vidarebefordra sådan fråga till Arbetsgivarverket, som i sin tur tar ställning till utlämnande av handlingarna. Accept av ovanstående krav sker genom underskift av Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1). Garanti Om leverantören inte presenterar någon kandidat som Arbetsgivarverket finner lämplig att anställa skall leverantören presentera nya kandidater utan extra kostnad. Accept av ovanstående krav sker genom underskift av Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1). Avrop Arbetsgivarverket skall kunna avropa rekryteringstjänster under hela avtalstiden till angivna priser. Verket förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle bestämma vilka delar av rekryteringsprocessen som leverantören skall medverka i samt omfattningen av insatserna. Arbetsgivarverket förbehåller sig rätten att i enskilda fall vid behov kunna anlita annan leverantör för en specifik rekrytering, det vill säga leverantören har inte exklusiv ensamrätt till uppdrag. 10

11 Avropsförfarandet innebär att innan ett uppdrag påbörjas skall ansvarig befattningshavare hos Arbetsgivarverket och leverantören bl.a. komma överens om uppdragets syfte, omfattning, tidplan inklusive leveransdatum, person/er som skall utföra uppdraget och samarbete/återrapportering. Inställelsetid Tiden som löper från det att uppdraget mottagits av leverantören till dess att arbetet påbörjas skall inte överstiga fem arbetsdagar. Accept av detta krav sker genom underskift av Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1). Utvärderingskriterier Vid prövning av anbud kommer Arbetsgivarverket att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån nedanstående utvärderingskriterier. Samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda för att ett anbud skall kunna antas. Utvärderingskriterier Viktning A Kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag 100 p B Pris 60 p Kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag Vid utvärdering av detta kriterium kommer hänsyn tas till konsulternas kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag. Högsta poäng för detta utvärderingskriterium är 100. Poängen för de två delområdena summeras. Summan av de två konsulternas totalpoäng delas med två för konsulternas erfarenhet av liknande uppdrag och med fyra för konsulternas kompetens. Konsulternas erfarenhet av liknande uppdrag Arbetsgivarverket kommer att bedöma konsulternas erfarenhet utifrån de CV:n som bifogats anbudet. Högsta poäng för denna del är 60. Poäng tilldelas enligt skalan nedan. Flerårig erfarenhet av annonserad rekrytering 3-6 års erfarenhet ger 30 poäng 7 eller fler års erfarenhet ger 40 poäng Erfarenhet av uppdrag angående rekrytering för statlig myndighets räkning Erfarenhet ger 20 poäng Konsulternas kompetens Arbetsgivarverket kommer att bedöma konsulternas kompetens genom referenstagning utifrån nedanstående frågor. Högsta poäng för denna del är 40. OBS! Använd bifogad referensmall (bilaga 4) se instruktioner ovan s Omdöme: Undermålig: 1, Mindre bra: 2, Bra: 3, Mycket bra: 4, Utmärkt: 5 1. Hur väl har konsulten kunnat anpassa uppdraget till verksamhetens specifika behov? 11

12 2. Hur upplevde du konsultens lyhördhet och förmåga till anpassning till eventuella förändringar i uppdraget (flexibilitet)? 3. Hur väl har konsulten levererat i tid och med kvalitet enligt förväntan/överenskommelse? 4. Rekryteringsresultat hur väl har konsulten levererat rätt kandidater enligt kravspecifikationen? 5. Hur upplevde du leverantörens bemötande gentemot uppdragsgivaren och personer inblandade i uppdraget? 6. Hur upplevde du konsultens tillgänglighet? 7. Hur nöjd är du sammantaget med konsultens insats? 8. Hur sannolikt är det att du kommer att anlita konsulten igen? Pris Pris kommer att utvärderas utifrån anbudsgivarnas angivna priser, som framgår av bilaga 2 Kommersiella villkor förslag till avtal. Poäng kommer att tilldelas inom respektive område. Högsta poäng för detta utvärderingskriterium är Annonserad rekrytering 30 p 2. Rekryteringsuppdrag med sökning 5 p 3. Kombination av Annonserad rekrytering och Rekryteringsuppdrag med sökning 5p 4. Tester och personbedömningar per kandidat för att få jämförbara priser skall pris för begåvningstest, personlighetstest och djupintervju anges 10 p 5. Rekryteringsadministration per sökande 10 p Det anbud som erbjudit det lägsta priset för annonserad rekrytering kommer att erhålla 30 poäng. Det anbud som erbjudit det lägsta priset för rekryteringsuppdrag med sökning kommer att erhålla 5 poäng. Det anbud som erbjudit det lägsta priset för kombination av annonserad rekrytering och rekryteringsuppdrag med sökning kommer att erhålla 5 poäng. Det anbud som erbjudit det lägsta priset inom ett eller flera av områdena 4-5 kommer att erhålla 10 poäng för resp. område. De övriga anbuden erhåller en lägre poäng relaterat till den procentuella differensen till lägsta pris. Summan av poängen för ovanstående utvärderingskriterier utgör grunden för jämförelse av inkomna anbud. Upplysningar om tilldelningsbeslut Arbetsgivarverket kommer att skicka upplysningar om tilldelningsbeslutet till anbudsgivarna så snart tilldelningsbeslut har fattats. Bilagor Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1) Kommersiella villkor (bilaga 2) CV-mall (bilaga 3) Referensblankett (bilaga 4) 12

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer