Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)"

Transkript

1 arbets- och personalutskott (33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl , Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) Övriga deltagande Eric Thorstensson, förvaltningschef, 78-82, Christer Nygren, teknisk chef, Håkan Ahlman, ekonomichef, 100, 103 Göran Dahle, personalstrateg, Tom Norrgård, personalsekreterare, 83 Mikael Salomonsson, kommunchef, Utses att justera Sekreterare Ordförande Justerande Mathias Haglund Sofia Jonsson Ewa-May Karlsson. Mathias Haglund Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ arbets- och personalutskott Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Datum för anslagets nedtagande.. Erica Lundström

2 arbets- och personalutskott (33) 78 Dnr 12.K Parkeringsplats kommunkontoret Sammanfattning I och med att fler anställda placerats vid kommunkontoret i samband med lokalomställningarna så har det uppstått ett behov av fler parkeringsplatser. Ett förslag på att lösa detta problem är att ta den allmänna parkeringen mittemot Posten i anspråk. Denna parkering är idag allmän och enligt teknisk chef Christer Nygren ryms ca 20 bilar. - Skrivelse från teknisk chef Christer Nygren, den 30 april Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att till arbets- och personalutskottet den 4 juni återkomma med ett nytt förslag på lösning för att skapa ytterligare parkeringsplatser för kommunkontorets personal. Inriktningen är att parkeringen mitt emot Posten ska vara allmän.

3 arbets- och personalutskott (33) 79 Dnr 12.K Nyttjanderättsavtal för området vid gamla fotbollsplanen, Brånet Sammanfattning Det finns två verksamheter som vill ha ett nyttjanderättsavtal angående området vid den gamla fotbollsplanen upp på Brånet. Dels finns intresse av att starta en förening för Paintball, dels vill de som i dagsläget har ett muntligt löfte om att nyttja området för agilityträning ha ett nyttjanderättsavtal. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut; Båda verksamheterna får nyttja området och får sinsemellan samordna sina verksamheter. Nyttjanderättsavtal skrivs med den part som bedriver paintball. - Yttrande från teknisk chef Christer Nygren, den 30 april Förslag på nyttjanderättsavtal Arbets- och personalutskottets behandling Det har efter ärendets handläggning kommit fram att hundklubben inte lägre är intresserad av ett nyttjanderättsavtal för berört markområde. Ett nyttjanderättsavtal skrivs med Vindelns Paintball Handelsbolag.

4 arbets- och personalutskott (33) 80 Dnr 12.K Upphandling snöröjning, förfrågningsunderlag Sammanfattning Nuvarande avtal gällande snöröjning går ut den 31 maj 2012, således är det dags för en ny upphandling. Skillnaden mot föregående upphandling är att även Vindelns tätort är med i upphandlingen. Inför budgetarbete 2012 bestämdes att de verksamheter som kommunen sköter i egen regi ska konkurrensutsättas vid nyupphandling. - Yttrande från teknisk chef Christer Nygren, den 2 maj 2012, med bilagda förfrågningsunderlag. Om möjligt, ändras tidsperioden för centrala Vindeln från 1 oktober 2013 till den 1 januari Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att, efter samverkan med de fackliga organisationerna, gå ut med förfrågningsunderlag till snöröjning enligt aktbilaga den 2 maj 2012.

5 arbets- och personalutskott (33) 81 Dnr 11.K Föreskrifter för Vindelns vattenskyddsområde Sammanfattning Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra förorening av råvattnet till Vindelns vattentäkt. Huvudman för vattentäkterna är Vindelns kommun. Teknisk chef Christer Nygren informerar om innehållet i föreskrifterna samt de synpunkter som inkommit från Länsstyrelsen i ärendet. Förslag till föreskrifter för Vindelns vattenskyddsområde, daterad den 4 maj Yttrande från Länsstyrelsen den 4 maj Bemötande av yttranden angående Abborrtjärn den 4 maj Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att skyddsområde för Abborrtjärns vattentäkt fastställs. Att föreskrifter för Abborrtjärns vattentäkt fastställs och träder i kraft den 1 augusti I samband med detta upphävs föreskrifter antagna i och med Vattendomstolens dom den 7 december 1973.

6 arbets- och personalutskott (33) 82 Dnr 12.K Information Buberget, ny arrendator VD Christer Nygren informerar arbets- och personalutskottet om att styrelsen i AB Bubergsgårdens friluftsanläggning nu har hittat en ny arrendator för skidanläggningen. Ett avtalsförslag har tagits fram och det nya avtalet ska gälla fram till och med 2017, med möjlighet till förlängning i tre år. I upplägget med den nya arrendatorn sker följande förändringar i förhållande till det gamla avtalet; Skiduthyrningen säljs till nya arrendatorn En grundhyra kommer att tas ut, samt en procentuell fördelning så att bolaget erhåller viss procent på avkastningen från camping (20 %) och liftkortsintäkter (7 %). Intäkterna från försäljningen av Keycard går till bolaget. En värdering ska göras av pistmaskin samt snökanonanläggning, i syfte att kunna nå en överenskommelse med nuvarande arrendator. Vid kommande kommunstyrelsemöte kommer en förfrågan från bolaget att behandlas om ett höjt driftsbidrag från 220 tkr till 250 tkr. Tanken är att bolaget ska ha en buffert vid oförutsedda händelser samt investeringar. Informationen är delgiven.

7 arbets- och personalutskott (33) 83 Dnr 11.K Information pilotprojekt med Previa, sänkning av sjukfrånvaro inom utbildnings- och fritidsförvaltningen Sammanfattning Personalsekreterare Tom Norrgård informerar om hur projektet sänkning av sjukfrånvaro inom utbildnings- och fritidsförvaltningen fortskrider på Älvbrinken. Projektet ses som ett pilotarbete för att främja hälsan bland kommunens anställda. Genomförd analys på Älvbrinken visar på fyra utvecklingsområden att arbeta vidare med; arbetsbelastning, förhållningssätt till lärarrollen, stress och ledarskap. Arbetet med att ta fram åtgärdsförslag pågår och utbildnings- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till arbetet. Under våren/ försommaren ska en träff angående handledning kring ledarskapet ske och det kommer även arbetas med utveckling av arbetslag. Arbetet ska vara färdigt i december I Vindelns kommun 2011 ligger antalet frånvarodagar på grund av sjukdom på 8874 arbetsdagar fördelade på 781 tillfällen. Av dessa ligger 2050 dagar (23 %) i spannet Dag 2-14 och 2366 dagar (27 %) i spannet Dag samt övriga 3677 dagar (41 %) i spannet Dag Resterande 9 % är karensdagar. Antalet frånvarodagar har under januari-april 2012 ökat med 21 % i jämförelse med samma period Skrivelse från personalsekreterare Tom Norrgård, Beräknade effekter av ett hälsofrämjande arbete i Vindelns kommun, den 2 maj Information från Previa, Projekt arbetsro, den 2 maj Redovisningen är delgiven. Uppdras till ledningsgruppen att, tillsammans med personalenheten ta fram ett underlag för att på en mer övergripande nivå kunna arbeta med att sänka sjukfrånvaron i kommunens verksamheter.

8 arbets- och personalutskott (33) 84 Dnr 12.K Ekonom, tillsvidare Sammanställning Ekonomikontoret har på kort tid tappat två ekonomer, varav den ena har valt att avsluta sin anställning och den andra har sökt och beviljats tjänstledighet i 6 månader för att prova nytt arbete. Ekonomikontoret har därigenom ett behov av att rekrytera en ekonom på tillsvidareanställning. Under förutsättning att tjänsten ryms inom tilldelad ram tillåts kommunstyrelsens förvaltning tillsätta tjänsten genom extern rekrytering.

9 arbets- och personalutskott (33) 85 Dnr 12.K Vikarierande enhetschef Almagården 100 % Nuvarande enhetschef på Almagården är tjänstledig för annat arbete inom kommunen. Kommunen har ingen övertalig personal med erforderlig kompetens och socialförvaltningen har därför behov av att återbesätta tjänsten genom extern rekrytering. Vikariatet är på 1 år, tom Under förutsättning att tjänsten inryms inom tilldelad ram tillåts socialförvaltningen tillsätta vikariatet genom extern rekrytering.

10 arbets- och personalutskott (33) 86 Dnr 12.K Personal hem för ensamkommande flyktingbarn, 8-10 personer I och med uppstartande av verksamheten med ensamkommande flyktingbarn behöver HVB-hemmet bemannas med 8-10 personer. Förhoppningen är att personalen ska vara på plats i augusti Under förutsättning att tjänsterna ryms inom tilldelad ram tillåts socialförvaltningen tillsätta vikariatet genom extern rekrytering.

11 arbets- och personalutskott (33) 87 Dnr 12.K Ekonomiassistent, 20 %, kommunikation och tillväxt I och med att den ekonom som har haft uppgiften att sköta projektens ekonomiredovisning har sökt och beviljats tjänstledigt, har Kommunikation och Tillväxt behov av en resurs på 20 % fram till dess att Vindelns kommun har en ny ekonom på plats. Under förutsättning att tjänsten ryms inom tilldelad ram tillåts Kommunikation och tillväxt att tillsätta vikariatet genom extern rekrytering.

12 arbets- och personalutskott (33) 88 Dnr 12.K Musiklärare F 5, Tillsvidare Nuvarande musiklärare F-årskurs 5 har valt att avsluta sin anställning till sommaren. Kommunen har ingen övertalig personal med erforderlig kompetens och utbildnings- och fritidsförvaltningen har därför behov av att återbesätta tjänsten genom extern rekrytering. Under förutsättning att tjänsten ryms inom tilldelad ram tillåts utbildnings- och fritidsförvaltningen tillsätta tjänsten genom extern rekrytering.

13 arbets- och personalutskott (33) 89 Dnr 12.K Lärare på Komvux, vikariat under 1 år En lärare på Komvux har beviljats tjänstledighet under 1 år. Kommunen har ingen övertalig personal med erforderlig kompetens och utbildnings- och fritidsförvaltningen har därför behov av att återbesätta tjänsten genom extern rekrytering. Under förutsättning att tjänsten ryms inom tilldelad ram tillåts utbildnings- och fritidsförvaltningen tillsätta vikariatet genom extern rekrytering.

14 arbets- och personalutskott (33) 90 Dnr 12.K Lönerevision 2012 Sammanfattning Personalstrateg Göran Dahle presenterar en analys av Vindelns lönestruktur, och efterfrågar beslut om arbetsgivarinställning i lönerevisionsarbetet. Kommunals avtal landade på en löneökning på 650 kr, vilket i kommunen motsvarar en nivåhöjning på ca 3 %. I avtalet finns ingen individgaranti. Arbets- och personalutskottet diskuterar aktuell lönestruktur inför årets lönerevision. - Sammanställning av kartlagd analys, den 2 maj Uppdras till personalstrateg Göran Dahle att till det extrainsatta personalutskottet måndagen den 28 maj kl förbereda ett underlag för diskussion med de fackliga organisationerna kring årets lönerevision.

15 arbets- och personalutskott (33) 91 Dnr 12.K Arbetsmiljöpolicy Personalstrateg Göran Dahle informerar arbets- och personalutskottet på sammanträdet om förslag till ny arbetsmiljöpolicy. Förslag till arbetsmiljöpolicy den 7 maj Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att fastställa arbetsmiljöpolicy daterad den 7 maj 2012.

16 arbets- och personalutskott (33) 92 Dnr 12.K Kommunaliserad hemsjukvård, övertagande av arbetsuppgifter från landstinget Personalstrateg Göran Dahle informerar om processen kring kommunens övertagande från landstinget av hemsjukvård. I länet ska arbetet i processen samordnas och Umeå kommun och Skellefteå kommun kommer att leda förhandlingen med de fackliga organisationerna åt länets kommuner. Omfattningen på den verksamhet som kommunen ska överta är ännu inte klarlagd. I Vindelns kommun avgörs ärendet i kommunfullmäktige den 1 oktober Skrivelse från Region Västerbotten, den 20 april Uppdras till kommunchef Mikael Salomonsson att ta fram ett beslutsunderlag, i vilket omfattningen av den övertagna verksamheten framgår. I underlaget ska även en beskrivning finnas kring hur socialförvaltningen kommer att bygga upp sin verksamhet.

17 arbets- och personalutskott (33) 93 Dnr 11.K Aktuell arbetslöshetsstatistik Sammanfattning Personalstrateg Göran Dahle redogör för arbetslöshetsstatistik för Vindelns kommun samt länet för mars månad. Statistik för februari månad anges inom parantes. Kommunens ungdomar år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Kvinnor 5 (3) 13 (14) Män 18 (19) 15 (14) Kommunens vuxna Kvinnor 45 (45) 43 (40) Män 68 (70) 39 (35) Statistik för utrikes födda Kvinnor 13 (18) 8 (3) Män 15 (17) 4 (1) Informationen är delgiven.

18 arbets- och personalutskott (33) 94 Dnr 12.K Lokalkostnader utbildnings- och fritidsnämnden I den PWC-rapport som kommunen erhållit framgick att Vindelns kommun låg långt över standardkostnaden för bl.a. skollokaler. Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om hur genomsnittskostnaden för skollokaler ser ut per elev enligt aktbilaga den 7 maj Kostnader för lokaler har minskat från tkr år 2000 till tkr år Underlag lokalkostnader den 7 maj Arbets- och personalutskottet noterar att ett fördjupningsarbete pågår kring PWC-rapporten inom socialförvaltningen och utbildnings- och fritidsförvaltningen. Analysen av förvaltningarnas kostnader presenteras i höst för kommunstyrelsen.

19 arbets- och personalutskott (33) 95 Dnr 12.K Styrgrupp för utvecklingen av Kvarnenområdet Sammanfattning För ledning och utveckling av kvarnenområdet föreslår förvaltningschef Eric Thorstensson att det bildas en styrgrupp, bestående av 7 personer. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson den 26 april Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: beslutar att styrgruppen för utveckling av Kvarnenområdet ska bestå av sju personer enligt följande; Vindelns kommun Företag i området Länsstyrelsen 3 platser 2 platser 2 platser Från Vindelns kommun utses Ulrika Gustafsson, chef för Kommunikation och Tillväxt, Christer Nygren, teknisk chef, samt kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson,(c), till ordinarie ledamot och vice ordförandetomas Nilsson, (m), till ersättare i styrgruppen för utveckling av Kvarnenområdet.

20 arbets- och personalutskott (33) 96 Dnr 12.K Ansökningar om Bygdeavgiftsmedel 2012 Sammanfattning Årets ansökningar är 12 st, dessutom finns 4 ansökningar från 2011 som även avsåg 2012, vilket totalt 16 ansökningar. Ansökningarna från 2012 uppgår till :-. Fleråriga ansökningarna från 2011 där bidrag föreslagits uppgår till , totalt :-. Tillgängliga medel uppgår till :-. Bollu gruppen har föreslagit att samtliga ansökningar utom en beviljas bidrag, totalt :- till 15 olika projekt. Det innebär att :- finns kvar till kommande år. På Vindelns kommuns ansökan om bidrag till snökanonanläggning vid Buberget föreslås avslag. Kommunens ansökan avslås eftersom anläggningen ligger utanför tillrinningsområdet. Bland ansökningar finns flera som avser snöskotrar och därtill hörande utrustning för spårdragning. Snöskoterlederna utgör ett nätverk, det förutsätter att lederna samverkar för att kunna vara attraktiva. Om inte lederna kan hålla en jämn standard riskerar kommunen att inte att få den utveckling som vi eftersträvar. Idag har vissa områden väsentligt bättre förutsättningar att sköta lederna bla genom bidrag till snöskotrar o utrustning. Här bör bidragen ses över för att säkerställa att kommunens resurser används på ett effektivt sätt. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar enligt BOLLU-gruppens förslag, med tillägget att även kommunens ansökan till Bubergsgården beviljas. Motivet är att anläggningen är den enda i kommunen och därför är en tillgång för alla kommuninnevånare oavsett var man bor i kommunen. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson, den 26 april Protokoll från BOLLU-gruppen den 29 mars Sammanställning Bygdemedelsansökningar 2012, den 2 maj 2012.

21 arbets- och personalutskott (33) Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet noterar att BOLLU-gruppen inte har avsatt några medel till byggande av en perrong i Tvärålund. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att de medel som inte är intecknade för projekt 2012, tkr, fonderas inför kommande år till byggande av en perrong i Tvärålund. I övrigt beslutas enligt BOLLU-gruppen förslag.

22 arbets- och personalutskott (33) 97 Dnr 11.K Skärmtak för bilar vid Åmbacken i Åmsele Sammanfattning Kommunstyrelseledamot Mathias Haglund, (s), har föreslagit att det ska byggas ett skärmtak för hyresgästerna vid Åmbacken i Åmsele. Vindelnbostäder har beräknat kostnaden för ett skärmtak till fem platser till :-. Intresseförfrågan har gått ut till 13 hyresgäster, varav 3 svarat ja, 2 nej och 3 kanske. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte uppföra något skärmtak vid Åmbacken i Åmsele. Investeringskostnaden är för stor i förhållande till hyresintäkterna. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson, den 26 april Utredningsmall från Vindelnsbostäder, den 17 februari Skrivelse från Mathias Haglund, den 19 augusti Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte uppföra något skärmtak vid Åmbacken i Åmsele. Investeringskostnaden är för stor i förhållande till hyresintäkterna.

23 arbets- och personalutskott (33) 98 Dnr 12.K Budgetarbete Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj, 55, att budget 2013 kommer att fastställas av kommunfullmäktige den 1 oktober 2012 istället för den 18 juni som kommunfullmäktige tidigare beslutat. Förseningen i kommunens budgetarbete beror på den osäkerhet som råder kring utbildnings- och fritidsnämndens budget. Kommunstyrelsen kommer att behandla budgeten den 11 september och beslut tas därefter i fullmäktige den 1 oktober Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen sammanträder på följande datum; 21, 22 och 23 augusti 2012.

24 arbets- och personalutskott (33) 99 Dnr 12.K Antagande av anbud konsult översiktsplan Vindelns kommun har gått ut och upphandlat konsulttjänster för arbetet med kommunens översiktplan. Vid anbudstidens utgång har fyra företag lämnat in anbud på arbetet. Förvaltningschef Eric Thorstensson skrivelse den 7 maj Anbudet från Tyrens antas då det bedöms vara det ekonomiskt föredelaktigaste..

25 arbets- och personalutskott (33) 100 Dnr 11.K Utredningsuppdrag inköp av arbetskläder Sammanfattning Socialdemokraterna föreslog den 7 december 2011 att utreda införande av arbetskläder i första hand inom äldreomsorgen och i andra hand i barnomsorgen. Samt att avsätta 1,0 miljon av 2011 års bokslut till detta. arbets- och personalutskott beslutade den 16 januari 2012, 21, att begära in yttrande från Socialnämnden och Utbildnings o fritidsnämnden med anledning av förslaget. Socialnämnden har behandlat ärende den 22 mars och Utbildnings- och Fritidsnämnden den 23 februari UFN bedömer kostnaden till ca :-/år för arbetskläder till fritids, förskola o dagbarnvårdare. Socialförvaltningen bedömer kostnaden till ca :-/år inom äldreomsorgen. Båda nämnderna är positiva till förslaget att införa arbetskläder under förutsättning att finansieringen av grundanskaffningen 2012 finansieras utanför deras budget och att budgetramarna höjs för 2013 motsvarande de årliga kostnadsökningarna. Avsättningen på 1,0 miljoner till arbetskläder i 2011 års bokslut kunde inte genomföras. Den uppfyllde inte kravet på god redovisningssed. Därför saknas idag finansiering till anskaffningen av arbetskläder. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut; Kommunstyrelsen beslutar att inte utreda ärendet ytterligare, då finansiering för närvarande saknas till införande av arbetskläder enligt förslaget. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson, den 2 maj Socialnämndens beslut den 13 april, 25 - Skrivelse från revisorerna den 20 april - Utbildnings- och fritidsnämndens beslut den 23 februari, 12

26 arbets- och personalutskott (33) Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att ta upp frågan med kommunens revisorer om möjlighet finns att kunna avsätta medel för inköp av arbetskläder. Om avsättningen godkänns, justeras årsredovisningen 2011 med 1 mkr.

27 arbets- och personalutskott (33) 101 Dnr 12.K Medfinansiering av service projektet utmaningsdriven innovation Sammanfattning Region Västerbotten har från september 2010 till november 2012 drivit ett projekt i länet för att stärka kommersiell och offentlig service på vår landsbygd. Projektet finansierades av Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Region Västerbotten samt länets kommuner. Projektet samlade många parter i länet till idéer om hur service på landsbygden kan stärkas. Region Västerbotten går nu vidare och söker projektmedel från VINNOVA (s.k. B-ansökan). Samtliga av länets kommuner har angett att man vill vara med i konsortiet. Projektets syfte är att skapa verktyg för att öka förutsättningar för människor, företag och besökare på landsbygden att nå service via ny teknik, nya lösningar och nya samverkansmodeller mellan det privata, det offentliga och det ideella. Tio lokalt anpassade system tas fram i samarbete med lokal samhället vilken kopplas till närliggande butiker, logistik och transportlösningar ska finnas utifrån olika lokala förhållanden likväl som utlämningssystem prövas. Systemen ska vara väl spridda utifrån geografi, klimat, förutsättningar i lokal samhället och utifrån olika tillväxtmål. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut; Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering till projektet enligt följande plan. Finansiering 2012 sker ur kommunstyrelsens oförutsedda, därefter inom anslaget till medfinansiering. År kr År kr År kr År kr - Yttrande från verksamhetschef yttrande, den 2 maj Sammanställning av projektbudget, den 2 maj Underlag för ansökan utmaningsdriven innovation B-C Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet diskuterar ärendet och konstaterar

28 arbets- och personalutskott (33) att det i dagsläget är svårt att binda upp medel fram till och med Frågan remitteras till Landsbygdsrådet för yttrande. Därefter tas ärendet upp i kommunstyrelsen för beslut.

29 arbets- och personalutskott (33) 102 Dnr 12.K Medlemskap i föreningen Sveriges vattenkraftskommuner Sammanfattning Föreningen Sveriges Vattenkrafts kommuner har ställt frågan till kommunen om medlemskap i föreningen. De arbetar för att vattenkraftskommunerna ska få del av vattenkraftens värde. Föreningens krav är att 50 % av fastighetsskatten tillförs kommunerna. Medlems- och serviceavgiften är 5 000: öre per invånare, totalt 6 000:- per år. Vindelns kommun har varit medlem 2007/ /2009. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut: personal- och arbetsutskott beslutar att Vindelns kommun inte blir medlem i föreningen. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson, den 28 mars Skrivelse från föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, den 14 mars Vindelns kommun avstår medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkrafts kommuner.

30 arbets- och personalutskott (33) 103 Dnr 12.K Årsredovisning 2011 Ekonomichef Håkan Ahlman går igenom årsredovisning 2011 enligt aktbilaga den 25 april Vindelns kommun redovisar ett resultat på tkr, vilket är tkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror bl.a. på ökade skatteintäkter samt lägre gemensamma personalkostnader. Nämnderna uppvisar följande resultat för 2011; Kommunstyrelsen Utbildnings- och fritidsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansen Totalt tkr 773 tkr tkr tkr tkr tkr Koncernen redovisar ett resultat på tkr. - Årsredovisning 2011, den 25 april beslut den 27 mars 2012, 44 - Arbets- och personalutskottets beslut den 2 april 2012, 65 Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet diskuterar årsredovisningen och gör följande ändring; På sidan 22 ska tabellen över sjukfrånvarotid kompletteras med antal sjukdagar per individ. Vidare gör arbets- och personalutskottet ändringar av redaktionellt slag. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att godkänna årsredovisning 2011.

31 arbets- och personalutskott (33) 104 Dnr 12.K Mötes- och resepolicy Sammanfattning Umeåregionens kranskommuner har samverkat i framtagande av en mötes- och resepolicy. Processledare i arbetet har varit Be Green Umeå, vilket är en del av projektet Green Citizens of Europe. Mötes- och resepolicyn syftar till att styra hur möten genomförs samt att möten och resor i tjänsten sker i linje med de övergripande målen om miljöanpassning, trafiksäkerhet och säker arbetsmiljö samt kostnadseffektivitet. Tanken är att policyn ska verka för att kommunens anställda och förtroendevalda i större utsträckning ska genomföra resfria möten samt vid tjänsteresor välja tåg eller buss. Riktlinjerna är uppdelade i två delar, en del för möten samt en del för resor, och ska fungera som stöd till att uppfylla de övergripande målen i mötes- och - Yttrande från kommunsekreterare Sofia Jonsson, 2 maj Mötes- och resepolicy, den 2 maj 2012 Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för möten och resor. Kommunfullmäktige beslutar att anta mötes- och resepolicy för Vindelns kommun.

32 arbets- och personalutskott (33) 105 Dnr 11.K Projekt Ungdomsforum i Norr Kommunstyrelsen har tidigare i år beslutat om att medfinansiera Länsbygderådets projekt Ungdomsforum i Norr med 25 tkr. I kommunens ska en lokal styrgrupp tillsättas och arbets- och personalutskottet anser att det är av stor vikt att kommunstyrelsen är representerad i styrgruppen. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att utse Mathias Haglund, (s), som representant för kommunstyrelsen i den lokala styrgruppen.

33 arbets- och personalutskott (33) 106 Dnr 12.K Dialogmöte under hösten 2012 Kommunstyrelsen har de senaste åren besökt ett antal byar för dialog kring aktuella frågor. Byarna har anmält intresse för att få ett besök från kommunstyrelsen och under hösten planeras för två dialogmöten. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att dialogmöten ska genomföras den 23 oktober och 27 november i anslutning till kommunstyreslens ordinarie möten.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer