Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)"

Transkript

1 arbets- och personalutskott (33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl , Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) Övriga deltagande Eric Thorstensson, förvaltningschef, 78-82, Christer Nygren, teknisk chef, Håkan Ahlman, ekonomichef, 100, 103 Göran Dahle, personalstrateg, Tom Norrgård, personalsekreterare, 83 Mikael Salomonsson, kommunchef, Utses att justera Sekreterare Ordförande Justerande Mathias Haglund Sofia Jonsson Ewa-May Karlsson. Mathias Haglund Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ arbets- och personalutskott Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Datum för anslagets nedtagande.. Erica Lundström

2 arbets- och personalutskott (33) 78 Dnr 12.K Parkeringsplats kommunkontoret Sammanfattning I och med att fler anställda placerats vid kommunkontoret i samband med lokalomställningarna så har det uppstått ett behov av fler parkeringsplatser. Ett förslag på att lösa detta problem är att ta den allmänna parkeringen mittemot Posten i anspråk. Denna parkering är idag allmän och enligt teknisk chef Christer Nygren ryms ca 20 bilar. - Skrivelse från teknisk chef Christer Nygren, den 30 april Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att till arbets- och personalutskottet den 4 juni återkomma med ett nytt förslag på lösning för att skapa ytterligare parkeringsplatser för kommunkontorets personal. Inriktningen är att parkeringen mitt emot Posten ska vara allmän.

3 arbets- och personalutskott (33) 79 Dnr 12.K Nyttjanderättsavtal för området vid gamla fotbollsplanen, Brånet Sammanfattning Det finns två verksamheter som vill ha ett nyttjanderättsavtal angående området vid den gamla fotbollsplanen upp på Brånet. Dels finns intresse av att starta en förening för Paintball, dels vill de som i dagsläget har ett muntligt löfte om att nyttja området för agilityträning ha ett nyttjanderättsavtal. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut; Båda verksamheterna får nyttja området och får sinsemellan samordna sina verksamheter. Nyttjanderättsavtal skrivs med den part som bedriver paintball. - Yttrande från teknisk chef Christer Nygren, den 30 april Förslag på nyttjanderättsavtal Arbets- och personalutskottets behandling Det har efter ärendets handläggning kommit fram att hundklubben inte lägre är intresserad av ett nyttjanderättsavtal för berört markområde. Ett nyttjanderättsavtal skrivs med Vindelns Paintball Handelsbolag.

4 arbets- och personalutskott (33) 80 Dnr 12.K Upphandling snöröjning, förfrågningsunderlag Sammanfattning Nuvarande avtal gällande snöröjning går ut den 31 maj 2012, således är det dags för en ny upphandling. Skillnaden mot föregående upphandling är att även Vindelns tätort är med i upphandlingen. Inför budgetarbete 2012 bestämdes att de verksamheter som kommunen sköter i egen regi ska konkurrensutsättas vid nyupphandling. - Yttrande från teknisk chef Christer Nygren, den 2 maj 2012, med bilagda förfrågningsunderlag. Om möjligt, ändras tidsperioden för centrala Vindeln från 1 oktober 2013 till den 1 januari Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att, efter samverkan med de fackliga organisationerna, gå ut med förfrågningsunderlag till snöröjning enligt aktbilaga den 2 maj 2012.

5 arbets- och personalutskott (33) 81 Dnr 11.K Föreskrifter för Vindelns vattenskyddsområde Sammanfattning Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra förorening av råvattnet till Vindelns vattentäkt. Huvudman för vattentäkterna är Vindelns kommun. Teknisk chef Christer Nygren informerar om innehållet i föreskrifterna samt de synpunkter som inkommit från Länsstyrelsen i ärendet. Förslag till föreskrifter för Vindelns vattenskyddsområde, daterad den 4 maj Yttrande från Länsstyrelsen den 4 maj Bemötande av yttranden angående Abborrtjärn den 4 maj Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att skyddsområde för Abborrtjärns vattentäkt fastställs. Att föreskrifter för Abborrtjärns vattentäkt fastställs och träder i kraft den 1 augusti I samband med detta upphävs föreskrifter antagna i och med Vattendomstolens dom den 7 december 1973.

6 arbets- och personalutskott (33) 82 Dnr 12.K Information Buberget, ny arrendator VD Christer Nygren informerar arbets- och personalutskottet om att styrelsen i AB Bubergsgårdens friluftsanläggning nu har hittat en ny arrendator för skidanläggningen. Ett avtalsförslag har tagits fram och det nya avtalet ska gälla fram till och med 2017, med möjlighet till förlängning i tre år. I upplägget med den nya arrendatorn sker följande förändringar i förhållande till det gamla avtalet; Skiduthyrningen säljs till nya arrendatorn En grundhyra kommer att tas ut, samt en procentuell fördelning så att bolaget erhåller viss procent på avkastningen från camping (20 %) och liftkortsintäkter (7 %). Intäkterna från försäljningen av Keycard går till bolaget. En värdering ska göras av pistmaskin samt snökanonanläggning, i syfte att kunna nå en överenskommelse med nuvarande arrendator. Vid kommande kommunstyrelsemöte kommer en förfrågan från bolaget att behandlas om ett höjt driftsbidrag från 220 tkr till 250 tkr. Tanken är att bolaget ska ha en buffert vid oförutsedda händelser samt investeringar. Informationen är delgiven.

7 arbets- och personalutskott (33) 83 Dnr 11.K Information pilotprojekt med Previa, sänkning av sjukfrånvaro inom utbildnings- och fritidsförvaltningen Sammanfattning Personalsekreterare Tom Norrgård informerar om hur projektet sänkning av sjukfrånvaro inom utbildnings- och fritidsförvaltningen fortskrider på Älvbrinken. Projektet ses som ett pilotarbete för att främja hälsan bland kommunens anställda. Genomförd analys på Älvbrinken visar på fyra utvecklingsområden att arbeta vidare med; arbetsbelastning, förhållningssätt till lärarrollen, stress och ledarskap. Arbetet med att ta fram åtgärdsförslag pågår och utbildnings- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till arbetet. Under våren/ försommaren ska en träff angående handledning kring ledarskapet ske och det kommer även arbetas med utveckling av arbetslag. Arbetet ska vara färdigt i december I Vindelns kommun 2011 ligger antalet frånvarodagar på grund av sjukdom på 8874 arbetsdagar fördelade på 781 tillfällen. Av dessa ligger 2050 dagar (23 %) i spannet Dag 2-14 och 2366 dagar (27 %) i spannet Dag samt övriga 3677 dagar (41 %) i spannet Dag Resterande 9 % är karensdagar. Antalet frånvarodagar har under januari-april 2012 ökat med 21 % i jämförelse med samma period Skrivelse från personalsekreterare Tom Norrgård, Beräknade effekter av ett hälsofrämjande arbete i Vindelns kommun, den 2 maj Information från Previa, Projekt arbetsro, den 2 maj Redovisningen är delgiven. Uppdras till ledningsgruppen att, tillsammans med personalenheten ta fram ett underlag för att på en mer övergripande nivå kunna arbeta med att sänka sjukfrånvaron i kommunens verksamheter.

8 arbets- och personalutskott (33) 84 Dnr 12.K Ekonom, tillsvidare Sammanställning Ekonomikontoret har på kort tid tappat två ekonomer, varav den ena har valt att avsluta sin anställning och den andra har sökt och beviljats tjänstledighet i 6 månader för att prova nytt arbete. Ekonomikontoret har därigenom ett behov av att rekrytera en ekonom på tillsvidareanställning. Under förutsättning att tjänsten ryms inom tilldelad ram tillåts kommunstyrelsens förvaltning tillsätta tjänsten genom extern rekrytering.

9 arbets- och personalutskott (33) 85 Dnr 12.K Vikarierande enhetschef Almagården 100 % Nuvarande enhetschef på Almagården är tjänstledig för annat arbete inom kommunen. Kommunen har ingen övertalig personal med erforderlig kompetens och socialförvaltningen har därför behov av att återbesätta tjänsten genom extern rekrytering. Vikariatet är på 1 år, tom Under förutsättning att tjänsten inryms inom tilldelad ram tillåts socialförvaltningen tillsätta vikariatet genom extern rekrytering.

10 arbets- och personalutskott (33) 86 Dnr 12.K Personal hem för ensamkommande flyktingbarn, 8-10 personer I och med uppstartande av verksamheten med ensamkommande flyktingbarn behöver HVB-hemmet bemannas med 8-10 personer. Förhoppningen är att personalen ska vara på plats i augusti Under förutsättning att tjänsterna ryms inom tilldelad ram tillåts socialförvaltningen tillsätta vikariatet genom extern rekrytering.

11 arbets- och personalutskott (33) 87 Dnr 12.K Ekonomiassistent, 20 %, kommunikation och tillväxt I och med att den ekonom som har haft uppgiften att sköta projektens ekonomiredovisning har sökt och beviljats tjänstledigt, har Kommunikation och Tillväxt behov av en resurs på 20 % fram till dess att Vindelns kommun har en ny ekonom på plats. Under förutsättning att tjänsten ryms inom tilldelad ram tillåts Kommunikation och tillväxt att tillsätta vikariatet genom extern rekrytering.

12 arbets- och personalutskott (33) 88 Dnr 12.K Musiklärare F 5, Tillsvidare Nuvarande musiklärare F-årskurs 5 har valt att avsluta sin anställning till sommaren. Kommunen har ingen övertalig personal med erforderlig kompetens och utbildnings- och fritidsförvaltningen har därför behov av att återbesätta tjänsten genom extern rekrytering. Under förutsättning att tjänsten ryms inom tilldelad ram tillåts utbildnings- och fritidsförvaltningen tillsätta tjänsten genom extern rekrytering.

13 arbets- och personalutskott (33) 89 Dnr 12.K Lärare på Komvux, vikariat under 1 år En lärare på Komvux har beviljats tjänstledighet under 1 år. Kommunen har ingen övertalig personal med erforderlig kompetens och utbildnings- och fritidsförvaltningen har därför behov av att återbesätta tjänsten genom extern rekrytering. Under förutsättning att tjänsten ryms inom tilldelad ram tillåts utbildnings- och fritidsförvaltningen tillsätta vikariatet genom extern rekrytering.

14 arbets- och personalutskott (33) 90 Dnr 12.K Lönerevision 2012 Sammanfattning Personalstrateg Göran Dahle presenterar en analys av Vindelns lönestruktur, och efterfrågar beslut om arbetsgivarinställning i lönerevisionsarbetet. Kommunals avtal landade på en löneökning på 650 kr, vilket i kommunen motsvarar en nivåhöjning på ca 3 %. I avtalet finns ingen individgaranti. Arbets- och personalutskottet diskuterar aktuell lönestruktur inför årets lönerevision. - Sammanställning av kartlagd analys, den 2 maj Uppdras till personalstrateg Göran Dahle att till det extrainsatta personalutskottet måndagen den 28 maj kl förbereda ett underlag för diskussion med de fackliga organisationerna kring årets lönerevision.

15 arbets- och personalutskott (33) 91 Dnr 12.K Arbetsmiljöpolicy Personalstrateg Göran Dahle informerar arbets- och personalutskottet på sammanträdet om förslag till ny arbetsmiljöpolicy. Förslag till arbetsmiljöpolicy den 7 maj Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att fastställa arbetsmiljöpolicy daterad den 7 maj 2012.

16 arbets- och personalutskott (33) 92 Dnr 12.K Kommunaliserad hemsjukvård, övertagande av arbetsuppgifter från landstinget Personalstrateg Göran Dahle informerar om processen kring kommunens övertagande från landstinget av hemsjukvård. I länet ska arbetet i processen samordnas och Umeå kommun och Skellefteå kommun kommer att leda förhandlingen med de fackliga organisationerna åt länets kommuner. Omfattningen på den verksamhet som kommunen ska överta är ännu inte klarlagd. I Vindelns kommun avgörs ärendet i kommunfullmäktige den 1 oktober Skrivelse från Region Västerbotten, den 20 april Uppdras till kommunchef Mikael Salomonsson att ta fram ett beslutsunderlag, i vilket omfattningen av den övertagna verksamheten framgår. I underlaget ska även en beskrivning finnas kring hur socialförvaltningen kommer att bygga upp sin verksamhet.

17 arbets- och personalutskott (33) 93 Dnr 11.K Aktuell arbetslöshetsstatistik Sammanfattning Personalstrateg Göran Dahle redogör för arbetslöshetsstatistik för Vindelns kommun samt länet för mars månad. Statistik för februari månad anges inom parantes. Kommunens ungdomar år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Kvinnor 5 (3) 13 (14) Män 18 (19) 15 (14) Kommunens vuxna Kvinnor 45 (45) 43 (40) Män 68 (70) 39 (35) Statistik för utrikes födda Kvinnor 13 (18) 8 (3) Män 15 (17) 4 (1) Informationen är delgiven.

18 arbets- och personalutskott (33) 94 Dnr 12.K Lokalkostnader utbildnings- och fritidsnämnden I den PWC-rapport som kommunen erhållit framgick att Vindelns kommun låg långt över standardkostnaden för bl.a. skollokaler. Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om hur genomsnittskostnaden för skollokaler ser ut per elev enligt aktbilaga den 7 maj Kostnader för lokaler har minskat från tkr år 2000 till tkr år Underlag lokalkostnader den 7 maj Arbets- och personalutskottet noterar att ett fördjupningsarbete pågår kring PWC-rapporten inom socialförvaltningen och utbildnings- och fritidsförvaltningen. Analysen av förvaltningarnas kostnader presenteras i höst för kommunstyrelsen.

19 arbets- och personalutskott (33) 95 Dnr 12.K Styrgrupp för utvecklingen av Kvarnenområdet Sammanfattning För ledning och utveckling av kvarnenområdet föreslår förvaltningschef Eric Thorstensson att det bildas en styrgrupp, bestående av 7 personer. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson den 26 april Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: beslutar att styrgruppen för utveckling av Kvarnenområdet ska bestå av sju personer enligt följande; Vindelns kommun Företag i området Länsstyrelsen 3 platser 2 platser 2 platser Från Vindelns kommun utses Ulrika Gustafsson, chef för Kommunikation och Tillväxt, Christer Nygren, teknisk chef, samt kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson,(c), till ordinarie ledamot och vice ordförandetomas Nilsson, (m), till ersättare i styrgruppen för utveckling av Kvarnenområdet.

20 arbets- och personalutskott (33) 96 Dnr 12.K Ansökningar om Bygdeavgiftsmedel 2012 Sammanfattning Årets ansökningar är 12 st, dessutom finns 4 ansökningar från 2011 som även avsåg 2012, vilket totalt 16 ansökningar. Ansökningarna från 2012 uppgår till :-. Fleråriga ansökningarna från 2011 där bidrag föreslagits uppgår till , totalt :-. Tillgängliga medel uppgår till :-. Bollu gruppen har föreslagit att samtliga ansökningar utom en beviljas bidrag, totalt :- till 15 olika projekt. Det innebär att :- finns kvar till kommande år. På Vindelns kommuns ansökan om bidrag till snökanonanläggning vid Buberget föreslås avslag. Kommunens ansökan avslås eftersom anläggningen ligger utanför tillrinningsområdet. Bland ansökningar finns flera som avser snöskotrar och därtill hörande utrustning för spårdragning. Snöskoterlederna utgör ett nätverk, det förutsätter att lederna samverkar för att kunna vara attraktiva. Om inte lederna kan hålla en jämn standard riskerar kommunen att inte att få den utveckling som vi eftersträvar. Idag har vissa områden väsentligt bättre förutsättningar att sköta lederna bla genom bidrag till snöskotrar o utrustning. Här bör bidragen ses över för att säkerställa att kommunens resurser används på ett effektivt sätt. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar enligt BOLLU-gruppens förslag, med tillägget att även kommunens ansökan till Bubergsgården beviljas. Motivet är att anläggningen är den enda i kommunen och därför är en tillgång för alla kommuninnevånare oavsett var man bor i kommunen. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson, den 26 april Protokoll från BOLLU-gruppen den 29 mars Sammanställning Bygdemedelsansökningar 2012, den 2 maj 2012.

21 arbets- och personalutskott (33) Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet noterar att BOLLU-gruppen inte har avsatt några medel till byggande av en perrong i Tvärålund. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att de medel som inte är intecknade för projekt 2012, tkr, fonderas inför kommande år till byggande av en perrong i Tvärålund. I övrigt beslutas enligt BOLLU-gruppen förslag.

22 arbets- och personalutskott (33) 97 Dnr 11.K Skärmtak för bilar vid Åmbacken i Åmsele Sammanfattning Kommunstyrelseledamot Mathias Haglund, (s), har föreslagit att det ska byggas ett skärmtak för hyresgästerna vid Åmbacken i Åmsele. Vindelnbostäder har beräknat kostnaden för ett skärmtak till fem platser till :-. Intresseförfrågan har gått ut till 13 hyresgäster, varav 3 svarat ja, 2 nej och 3 kanske. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte uppföra något skärmtak vid Åmbacken i Åmsele. Investeringskostnaden är för stor i förhållande till hyresintäkterna. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson, den 26 april Utredningsmall från Vindelnsbostäder, den 17 februari Skrivelse från Mathias Haglund, den 19 augusti Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte uppföra något skärmtak vid Åmbacken i Åmsele. Investeringskostnaden är för stor i förhållande till hyresintäkterna.

23 arbets- och personalutskott (33) 98 Dnr 12.K Budgetarbete Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj, 55, att budget 2013 kommer att fastställas av kommunfullmäktige den 1 oktober 2012 istället för den 18 juni som kommunfullmäktige tidigare beslutat. Förseningen i kommunens budgetarbete beror på den osäkerhet som råder kring utbildnings- och fritidsnämndens budget. Kommunstyrelsen kommer att behandla budgeten den 11 september och beslut tas därefter i fullmäktige den 1 oktober Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen sammanträder på följande datum; 21, 22 och 23 augusti 2012.

24 arbets- och personalutskott (33) 99 Dnr 12.K Antagande av anbud konsult översiktsplan Vindelns kommun har gått ut och upphandlat konsulttjänster för arbetet med kommunens översiktplan. Vid anbudstidens utgång har fyra företag lämnat in anbud på arbetet. Förvaltningschef Eric Thorstensson skrivelse den 7 maj Anbudet från Tyrens antas då det bedöms vara det ekonomiskt föredelaktigaste..

25 arbets- och personalutskott (33) 100 Dnr 11.K Utredningsuppdrag inköp av arbetskläder Sammanfattning Socialdemokraterna föreslog den 7 december 2011 att utreda införande av arbetskläder i första hand inom äldreomsorgen och i andra hand i barnomsorgen. Samt att avsätta 1,0 miljon av 2011 års bokslut till detta. arbets- och personalutskott beslutade den 16 januari 2012, 21, att begära in yttrande från Socialnämnden och Utbildnings o fritidsnämnden med anledning av förslaget. Socialnämnden har behandlat ärende den 22 mars och Utbildnings- och Fritidsnämnden den 23 februari UFN bedömer kostnaden till ca :-/år för arbetskläder till fritids, förskola o dagbarnvårdare. Socialförvaltningen bedömer kostnaden till ca :-/år inom äldreomsorgen. Båda nämnderna är positiva till förslaget att införa arbetskläder under förutsättning att finansieringen av grundanskaffningen 2012 finansieras utanför deras budget och att budgetramarna höjs för 2013 motsvarande de årliga kostnadsökningarna. Avsättningen på 1,0 miljoner till arbetskläder i 2011 års bokslut kunde inte genomföras. Den uppfyllde inte kravet på god redovisningssed. Därför saknas idag finansiering till anskaffningen av arbetskläder. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut; Kommunstyrelsen beslutar att inte utreda ärendet ytterligare, då finansiering för närvarande saknas till införande av arbetskläder enligt förslaget. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson, den 2 maj Socialnämndens beslut den 13 april, 25 - Skrivelse från revisorerna den 20 april - Utbildnings- och fritidsnämndens beslut den 23 februari, 12

26 arbets- och personalutskott (33) Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att ta upp frågan med kommunens revisorer om möjlighet finns att kunna avsätta medel för inköp av arbetskläder. Om avsättningen godkänns, justeras årsredovisningen 2011 med 1 mkr.

27 arbets- och personalutskott (33) 101 Dnr 12.K Medfinansiering av service projektet utmaningsdriven innovation Sammanfattning Region Västerbotten har från september 2010 till november 2012 drivit ett projekt i länet för att stärka kommersiell och offentlig service på vår landsbygd. Projektet finansierades av Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Region Västerbotten samt länets kommuner. Projektet samlade många parter i länet till idéer om hur service på landsbygden kan stärkas. Region Västerbotten går nu vidare och söker projektmedel från VINNOVA (s.k. B-ansökan). Samtliga av länets kommuner har angett att man vill vara med i konsortiet. Projektets syfte är att skapa verktyg för att öka förutsättningar för människor, företag och besökare på landsbygden att nå service via ny teknik, nya lösningar och nya samverkansmodeller mellan det privata, det offentliga och det ideella. Tio lokalt anpassade system tas fram i samarbete med lokal samhället vilken kopplas till närliggande butiker, logistik och transportlösningar ska finnas utifrån olika lokala förhållanden likväl som utlämningssystem prövas. Systemen ska vara väl spridda utifrån geografi, klimat, förutsättningar i lokal samhället och utifrån olika tillväxtmål. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut; Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering till projektet enligt följande plan. Finansiering 2012 sker ur kommunstyrelsens oförutsedda, därefter inom anslaget till medfinansiering. År kr År kr År kr År kr - Yttrande från verksamhetschef yttrande, den 2 maj Sammanställning av projektbudget, den 2 maj Underlag för ansökan utmaningsdriven innovation B-C Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet diskuterar ärendet och konstaterar

28 arbets- och personalutskott (33) att det i dagsläget är svårt att binda upp medel fram till och med Frågan remitteras till Landsbygdsrådet för yttrande. Därefter tas ärendet upp i kommunstyrelsen för beslut.

29 arbets- och personalutskott (33) 102 Dnr 12.K Medlemskap i föreningen Sveriges vattenkraftskommuner Sammanfattning Föreningen Sveriges Vattenkrafts kommuner har ställt frågan till kommunen om medlemskap i föreningen. De arbetar för att vattenkraftskommunerna ska få del av vattenkraftens värde. Föreningens krav är att 50 % av fastighetsskatten tillförs kommunerna. Medlems- och serviceavgiften är 5 000: öre per invånare, totalt 6 000:- per år. Vindelns kommun har varit medlem 2007/ /2009. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut: personal- och arbetsutskott beslutar att Vindelns kommun inte blir medlem i föreningen. - Yttrande från förvaltningschef Eric Thorstensson, den 28 mars Skrivelse från föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, den 14 mars Vindelns kommun avstår medlemskap i Föreningen Sveriges Vattenkrafts kommuner.

30 arbets- och personalutskott (33) 103 Dnr 12.K Årsredovisning 2011 Ekonomichef Håkan Ahlman går igenom årsredovisning 2011 enligt aktbilaga den 25 april Vindelns kommun redovisar ett resultat på tkr, vilket är tkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror bl.a. på ökade skatteintäkter samt lägre gemensamma personalkostnader. Nämnderna uppvisar följande resultat för 2011; Kommunstyrelsen Utbildnings- och fritidsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finansen Totalt tkr 773 tkr tkr tkr tkr tkr Koncernen redovisar ett resultat på tkr. - Årsredovisning 2011, den 25 april beslut den 27 mars 2012, 44 - Arbets- och personalutskottets beslut den 2 april 2012, 65 Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet diskuterar årsredovisningen och gör följande ändring; På sidan 22 ska tabellen över sjukfrånvarotid kompletteras med antal sjukdagar per individ. Vidare gör arbets- och personalutskottet ändringar av redaktionellt slag. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att godkänna årsredovisning 2011.

31 arbets- och personalutskott (33) 104 Dnr 12.K Mötes- och resepolicy Sammanfattning Umeåregionens kranskommuner har samverkat i framtagande av en mötes- och resepolicy. Processledare i arbetet har varit Be Green Umeå, vilket är en del av projektet Green Citizens of Europe. Mötes- och resepolicyn syftar till att styra hur möten genomförs samt att möten och resor i tjänsten sker i linje med de övergripande målen om miljöanpassning, trafiksäkerhet och säker arbetsmiljö samt kostnadseffektivitet. Tanken är att policyn ska verka för att kommunens anställda och förtroendevalda i större utsträckning ska genomföra resfria möten samt vid tjänsteresor välja tåg eller buss. Riktlinjerna är uppdelade i två delar, en del för möten samt en del för resor, och ska fungera som stöd till att uppfylla de övergripande målen i mötes- och - Yttrande från kommunsekreterare Sofia Jonsson, 2 maj Mötes- och resepolicy, den 2 maj 2012 Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för möten och resor. Kommunfullmäktige beslutar att anta mötes- och resepolicy för Vindelns kommun.

32 arbets- och personalutskott (33) 105 Dnr 11.K Projekt Ungdomsforum i Norr Kommunstyrelsen har tidigare i år beslutat om att medfinansiera Länsbygderådets projekt Ungdomsforum i Norr med 25 tkr. I kommunens ska en lokal styrgrupp tillsättas och arbets- och personalutskottet anser att det är av stor vikt att kommunstyrelsen är representerad i styrgruppen. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att utse Mathias Haglund, (s), som representant för kommunstyrelsen i den lokala styrgruppen.

33 arbets- och personalutskott (33) 106 Dnr 12.K Dialogmöte under hösten 2012 Kommunstyrelsen har de senaste åren besökt ett antal byar för dialog kring aktuella frågor. Byarna har anmält intresse för att få ett besök från kommunstyrelsen och under hösten planeras för två dialogmöten. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att dialogmöten ska genomföras den 23 oktober och 27 november i anslutning till kommunstyreslens ordinarie möten.

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 27 augusti 2012, kl. 08.00-12.00 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 3 december 2012, kl. 08.00-12.30 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-04 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 februari 2013, kl 13.00-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande, 27-35, 37-49 Tomas Nilsson,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 ... Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 21-26

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 ... Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 21-26 2015-04-15 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 Beslutande Lars Waltari, ordförande Magnus Hedman Övriga deltagande Christer Nygren, VD Per Eriksson, Vindelns Alpina

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-01-29, kl 0900-1215 ande Pirkko Heikkilä, V Eva Kumpula, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ chef Eva Alldén,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00. Kenneth Nygren, ekonom Bengt Åberg (s), ersättare. Kommunkontoret, 2006-03-20, kl 10.

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00. Kenneth Nygren, ekonom Bengt Åberg (s), ersättare. Kommunkontoret, 2006-03-20, kl 10. 1 (10) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-15.00 Beslutande: Övriga närvarande: Assar Nilsson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Chatarina Gustafsson (m) Christer Holm (s) Anders Jonsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-10 1(28) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-10 1(28) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-02-10 1(28) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 10 februari 2014, kl. 08.00-12.00, 13.00-14.20 Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Plats och tid Personalkontoret, kl. 8.30 11.00 Beslutande Lena Andersson (M) Ulla Svensson (S) Göran Stark (S) Marianne Nord Lyngdorf (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande Sida 1/5 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 15.00 15.15 Beslutande Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP)

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer