Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara"

Transkript

1 DOKUMENTHANTERINGSPLAN, Katrinebergs folkhögskola Verksamhetsområde Process Handlingstyp Diarieförs Förvaringsplats/sortering Hur, var, orignal.. Anmärkning /Gallra SF Undervisning, tema, Planeringsunderlag/undervisnin projekt gsjournaler Pärm ep.,lärarna fyller i Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Pärm Ekbacken Planera och följa upp Budget- och flerårsplaner Pärm Ekbacken, rektor, ekonom Till Samverkansgruppen Planera och följa upp Handlings- och utvecklingsplan Planera och följa upp Planera och följa upp Årsredovisningar/Verksamhets berätt. Delårsbokslut/Uppföljningsrapp ort Planera och följa upp Kvalitetsredovisn. Pärm Ekbacken, rektor Till FBR och RH-Skolförv. Pärm Ekbacken, rektor Pärm/digitalt/FBR databas Ekbacken, Ulf J handläggare TillSamverkansgruppenoch RH-Skolförv. Till FBR Planera och följa upp Miljöredovisnin. Pärm, ingår i årsredovisning/förvaltningsnivå Planera och följa upp Arbetsmiljöredovisning. Planera och följa upp Brandplaner Pärm, info, skyltning, övning, prot Ekbacken, ep, Studierektor, vaktmästare Prot fr Räddnings-tjänsten. Arkiveras Planera och följa upp Skyddsrondsprotokoll Bilaga Samverkansgr. Pärm, Ekbacken, rektor Planera och följa upp Statistik Pärm Ekbacken. Rektor, ep Kurser SCB. Vandrarhem SCB Planera och följa upp Styrkort/nyckeltal Planera och följa upp Strategier, policies och riktlinjer/måldokument Pärm Ekbacken, hemsidan, rektor, underlag gallras vid inaktualitet Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Mål och anvisn/kriterier o fördelningsprinciper Pärm Ekbacken, underlag gallras 10 år

2 Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Underlag för statistik/enkäter, ekonomi, lärartäthet, omdöme Pärm Ekbacken, rektor Till FBR, underlag gallras vid inaktualitet Planera och följa upp Revisionsprotokoll Planera och följa upp Protokoll/mötesanteck. Pärm Ekbacken, digitalt Samverkansgruppens prot till RH-Skolförv. Planera och följa upp Utbytesstudenter, friplats, handlingar rörande Pärm Ekbacken, rektor Friplats genom Svenska Institutet, beslutet arkiveras Gallras 10 år Planera och följa upp Meddelande och information från myndigheter och andra rektorsområden Pärm Ekbacken Gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Utredningar Bereda ärenden Remissärenden Pärm Ekbacken, rektor Inkommande remisser och remissvar/yttranden Bereda ärenden Beslut Pärm Ekbacken Dokumenterade beslut (brev, fa, e-post etc)

3 Bereda ärenden Korrespondens Pärm Ekbacken Handlingar av vikt skrivs in Arbeta i projekt Direktiv/uppdragshandlingar Arbeta i projekt Planläggningsdokumentation Avser: uppdragsbeskrivning, målbeskrivning, uppdragsavtal. Avser: projektplaner, förstudier, timplaner, anvisningar i projektet, projektbudget Arbeta i projekt Mötesanteckningar/Protokoll Arbeta i projekt Projektorganisation Arbeta i projekt Samarbetsavtal/överenskomm elser Arbeta i projekt Rapportering, utvärdering Arbeta i projekt Beslut Avser: projektsamm, projektledare, deltagare, delprojekt, tilldelade resurser, budgetansvar, attestregler, riktlinjer, policies Avser: delresultat och slutresultat. Handlingar som dokumenterar projektets beslut Allmänt Synpunkter/klagomål/svar Allmänt Avtal Gallras vid inaktualitet, underlag gallras vid inaktualitet Informera Pärm ep, hemsidan. Huvudkursen, korta kurser Trycksaker, egenproducerade internt/eternt mm Rekrytera Ansökan, spontana inkl svar Rektor. Pärm Ekbacken Gallra vid inaktualitet Rekrytera Beslut om lönebidrag Rekrytera Lönebidrag: Beslut Pärm Ekbacken, personalakten, korrespondensen. Personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, korrespondensen. Personalansvarig GAS? GAS?

4 Rekrytera Tillsättningshandlingar GAS? Samverkan/Utveckling Arbetsmiljöutredningar Samverkan/Utveckling Kompetenssatsning E miljökörkort, föreläsningar för personal Gallra vid inaktualitet Samverkan/Utveckling Samverkansavtal Finns via RH Region Halland Samverkan/Utveckling Samverkansprotokoll Pärm Ekbacken, digitalt, intranätet, rektor Till RH-skolförvaltningen Samverkan/Utveckling Tvisteförhandling, protokoll (MBL) Pärm Ekbacken, rektor Arbetsskada: Anmälan, arbetsskada/tillbud Arbetsskada, beslut, arbetsskada Personalansvarig, rektor, huvudskyddsombud Personalansvarig, rektor Anmäls i samverkansgruppen, skickas RH, F-kassa F-kassan handläggar Disciplinärenden Pärm Ekbacken, personalakten, rektor Sekretess Förhandlingsprotokoll, Löneöversyn GAS? GAS? Sker via RH Region Halland Polisanmälan Rehabilitering: särskilt utlåtande Rehabilitering: ersättning, beslut/avslag Rehabilitering: Rehabutredning. rehabplan Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor I dialog med F-kassa, Företagshälsovården I dialog med F-kassa, Företagshälsovården I dialog med F-kassa, Företagshälsovården GAS? GAS? GAS? Skadeersättning GAS? Förändrat sförhållande Avtal, lokala Pärm Ekbacken, rektor GAS? Förändrat sförhållande LAS: Handlingar rörande varsel enligt LAS, avslutad Personalansvarig, rektor GAS? Förändrat sförhållande Förändrat sförhållande LAS: Mottagningsbevis Omplaceringsärende Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor GAS? GAS?

5 Avsluta Uppsägning/entledigande Personalansvarig GAS? Avsluta Beslut om uppsägning, på arbetsgivarens initiativ Personalansvarig, rektor GAS? Avsluta Betyg/intyg Personalansvarig, rektor Avsluta Varsel, avgångsanmälan/uppsägning Personalansvarig, rektor Direktupphandling/enstaka köp av varor eller tjänster för vilka Administrera inköp ramavtal saknas: Anbud/offerter, Beslut, Avtal, Pärm hos handläggaren Beställningar, Beställningsbekräftelser Administrera inköp Avrop/beställning mot ramavtal Pärm hos handläggaren Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivredovisning Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarieplan Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivbeskrivning Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Dokumenthanteringsplan Forma och följa upp kurser Planera kurser Beslut läsårstider Pärm Ekbacken, hemsidan,rektor Skickas till CSN Forma och följa upp kurser Planera kurser Kursbeskrivningar/kursplan, kursmål Hemsidan, linjeledarna tar fram, Ulf samordnar Forma och följa upp kurser Utvärdera kurser Elevutvärderingar+Kursuppföljning tidigare kurser + Ulf handlägger Pärm Ekbacken, databas Fbr kvalité, RIO Rektor Läsårsförberedelser Beslut om läsårstider Pärm Ekbacken, Rektor Sänds till CSN Skriva in elever Ansökningsblankett Pärm ep, Avanti Diarieföring blir i samband med att det skrivs in i Avanti Gallras 10 år Skriva in elever Antagningsbesked Pärm ep, Avanti Gallras vid inaktualitet Skriva in elever Ansökan om förstärkningsbidrag Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Skickas till SPSM

6 Följa upp undervisning, elevsamverka Följa upp undervisning, elevsamverka Följa upp undervisning, elevsamverka Elevsynpunkter Pärm Ekbacken, gallras vid inaktualitet Skadeanmälan (elever): skadeanmälan och utredning Skadeanmälan (elever): incidentrapporter Pärm Ekbacken.Rektor, skyddsombud SFHL (Jonas), personalansvarig Pärm Ekbacken. Rektor, skyddsombud SFHL (Jonas), personalansvarig Anmäls Samverkansgruppen, skickas RH + Fkassa +eventuellt Försäkringsbolaget Anmäls Samverkansgruppen, skickas RH + Fkassa +eventuellt Försäkringsbolaget Följa upp undervisning, elevsamverka Internatråd, matråd. Linjeråd/kursråd, protokoll Pärm ep. Rektor, studierektor m fl Följa upp undervisning, elevsamverka APT olika personalgrupper. Lärarråd/Personalråd, protokoll Pärm ep + Ekbacken, intranätet. Rektor, studierektor Följa upp undervisning, elevsamverka Utvärderingsunderlag undervisning Se kvalitetsredovisningar mm. Ulf handlägger Utvärdera elevresultat Administrera internat Beslut om avstängning av elev från undervisning Beslut om avstängning av elev från internatet Pärm Ekbacken. Rektor Pärm Ekbacken. Rektor Administrera internat Internatavgifter Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gallras vid inaktualitet Måltidsverk-samhet Inspektionsprotokol Pärm Husmorsep + Pärm Ekbacken Måltidsverk-samhet Köksmöten, minnesanteckningar Pärm Husmorsep Måltidsverk-samhet Synpunkter, klagomål Se internatråd, gallras vid inaktualitet Måltidsverk-samhet Tillstånd Pärm Ekbacken + husmorsep. Rektor, kostchef Administrera konferser Korrespondens Pärm Ekbacken. Den av vikt sparas. Kortkursföreståndare m fl, gallras vid inaktualitet

7 Administrera konferenser Program Kursprogrammet sparas när det är samverkanskurser ihop med kursens handlingar Bedriva lokalvård Byggmötesprotokoll/Långsiktigt fastighetsunderhåll Pärm Ekbacken + vaktmästarna Bedriva lokalvård Bereda ärenden Städmöten, minnesanteckningar Handlingar för kännedom Pärm, städchef /ne j Pärm Ekbacken Handlingar av vikt skrivs in, gallras vid inaktualitet Fatta politiska beslut Kallelser Nej Gallras 2 år Fatta politiska beslut Dagordning Nej Gallras 2 år Fatta politiska beslut Handlingar Nej s, gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Cirkulär Nej Pärm Ekbacken Från FBR, CSN, SPSM osv Gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Arbetsmaterial Nej Utkast/koncept och minnesanteckningar i pågående ärende. Gallras vid inaktualitet Arbeta i projekt Trycksaker, publikationer, reklam Nej s, gallras vid inaktualitet Informera internt/eternt Webbsidor, interna/eterna (producerade av folkhögskolan) Nej Hemsidan, FIN:s hemsida En del information skrivs ut och sparas folklhögskolaverksamhet Informera internt/eternt Informera internt/eternt Informera internt/eternt Informera internt/eternt Telefonkataloger, interna Nej Personalansvarig Gallras vid inaktualitet Nyhetsbrev/tidningar Nej Skolkataloger, elever Nej Bildbanker, fotodokumentation Nej Pärm ep/digitalt/hemsidan. Klassvis En del sparas i arkivet

8 Forma och följa upp kurser Administrera inköp Följesedlar Nej Pärm hos handläggaren Gallras vid inaktualitet Planera kurser Kursledarbrev/Välkommen, info mm Nej Pärm ep. Rektor, studierektor Forma och följa upp kurser Planera kurser Målbeskrivningar/linjemål Nej Linjeledarna tar fram, Ulf samordnar Forma och följa upp kurser Planera kurser Riktade Egna kurser Nej Forma och följa upp kurser Planera kurser Scheman Nej Pärm ep Forma och följa upp kurser Marknadsföra kurser Hemsidans presentationer Nej Episerver Forma och följa upp kurser Marknadsföra kurser Marknadsföra kurser Nej Läsårsförberedelser Ordningsregler Nej Prospekt, studiebesök, mässor, utskick, hemsida egen, FIN, annonser. Studierektor, kurator, linjeledare, de flesta av oss Pärm ep, hemsidan, t e studerande rättsliga En del info skickas hem till rådet, drogpolicy, avtal internet, infobroschyr A- kursdeltagare Ö mm. Rektor, studierektor,, gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Salsscheman Nej Gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Tjänstgöringsschema Nej Gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Undervisningsscheman Nej Pärm ep Skriva in elever Arbetsintyg Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Behörighetsintyg Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Betyg som inkommer med ansökan Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever CSN-ansökan Nej Ansvarar eleven för själv Elevansvar Skriva in elever Informationshäfte Nej Pärm ep. Studierektor Info om kursen, A-Ö Ämnesinfo, välkomstbrev Skriva in elever Personbevis Nej Pärm ep Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Personligt brev Nej Pärm ep Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Ämnesvalsblankett Nej Pärm ep, databas Absentia. Studierektor Gallras vid inaktualitet Undervisning, tema, Egenproducerade läromedel. projekt Elevarbeten Nej Elevansvar Undervisning, tema, Fotodokumentation, projekt elevarbeten Nej Elevansvar

9 Undervisning, tema, projekt Följa upp undervisning, elevsamverka Skoltidning Nej Pärm ep Flyttanmälningar Nej Pärm, städchef Gallras vid inaktualitet Följa upp undervisning, elevsamverka Frånvarorapporteringar Nej Databas Absentia. Studierektor, kurator,ep, lärare Förs in på elevkort Underlag gallras vid inaktualitet Följa upp undervisning, elevsamverka Ledighetsansökning. Nej Databas Absentia. Studierektor Gallras vid inaktualitet Utvärdera elevresultat Dokumentation från utvecklingssamtal Nej Utvärdera elevresultat Elevintyg, avstår omdöme Nej Pärm ep. Arkiveras Utvärdera elevresultat Frånvaro statistik Nej Databas Aabsentia se frånvarorapportering Förs in på elevkort Utvärdera elevresultat Intyg om avbrott Nej Pärm ep. Avanti Arkiveras Underlag gallras vid inaktualitet Utvärdera elevresultat Omdömen, intyg Nej Pärm ep. Avanti Arkiveras Administrera internat Almanackor Nej Gallras vid inaktualitet Administrera internat Elevkontrakt/Hyresavtal Nej Pärm. Städchef s 10 år Gallras 10 år Administrera internat Nyckelkvittenser Nej Ingår i hyresavtalet Gallras 10 år Administrera internat Rumsfördelningslistor Nej Avanti. Städchef + ep Gallras vid inaktualitet Administrera internat Husmöten/internatråd Nej Pärm ep. Se internatråd Måltidsverksamhet Felanmälningar, kökslokaler Nej Pärm Husmorsep Egenkontrollprogram, Måltidsverksamhet dokumentation Nej Pärm Husmorsep Måltidsverksamhet Kassahantering Nej Måltidsverksamhet Matsedlar Nej Gallras vid inaktualitet Måltidsverksamhet Evenemangsdokumentation Nej Gallras vid inaktualitet Administrera Bokningsunderlag, konferenser räkenskapsinformation Nej Pärm Ebkacken + Avanti. Kortkursföreståndare Gallras vid inaktualitet

10 Övrig verksamhet Administrera konferser Nyckelkvittenser Nej Gallras vid inaktualitet Administrera konferenser Administrera konferenser Administrera konfeenser Administrera konferenser Ordningsregler Nej Rumsbesiktningar, underlag Nej Gallras vid inaktualitet Rumsfördelningsunderlag Nej Avanti Gallras vid inaktualitet Utvärderingar Nej Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Faktablad, kemiska preparat Nej ichemistry - Databas Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Garanti handlingar Nej Hos respektive handläggare Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Inköpshandlingar Nej Gallras vid inaktualitet Bibliotek Beståndsregister Nej Databas FileMaker Pro/Probib Övrig verksamhet Bibliotek Förvärvslistor Nej Databas FileMaker Pro/Probib Gallras vid inaktualitet Övrig verksamhet Bibliotek Låntagaruppgifter Nej Databas FileMaker Pro/Probib Gallras vid inaktualitet Rekrytera Ansökningar, erhållen tjänst GAS/Aditro. Personalakten, personalansvarig Rekrytera Ansökningar, ej erhållen tjänst GAS/Aditro. Personalansvarig Rekrytera Rekrytera Ansökan, när tjänsten dras tillbaka, sökande återtar sin ansökan Anställningsavtal/Placeringsmeddelande/ Anställningsbevis Rekrytera Anställningsavtal, underlag GAS Rekrytera Förteckning, samm över samtliga sökanden GAS/Aditro GAS. Personalakten, Personec, personalansvarig GAS/Aditro. Personalansvarig. Pärm Ekbacken

11 Rekrytera Hälsodeklaration Rekrytera Lönebidrag: Handlingsplan för Pärm Ekbacken, personalakten, lönebidragsanställd korrespondensen. Personalansvarig Rekrytera Lönebidrag: Aviserig utbetalt Pärm Ekbacken, personalakten, belopp korrespondensen. Personalansvarig/ekonom Rekrytera Personalakt GAS. Personalansvarig Rekrytera Personalsystemet Personec, (Aditro)Adatosjukskriv,personalansvarig, rektor Personec/Aditro Rekrytera Registerutdrag ur polisens belastningsregister GAS Rekrytera Sekretessförbindelse Via sbeviset Betala ut lön Arvoden Betala ut lön Ersättning via lön GAS. Pärm Ekbacken (underlagen), Personec, personalansvarig GAS. Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Ersättning för studier Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Frånvarorapportering Självservice. personalansvarig Betala ut lön Grundlistor Betala ut lön Kontrolluppgifter Hanteras via GAS Betala ut lön Läkarintyg, sjukdom Betala ut lön Läkarintyg/vård av barn Betala ut lön Lönebeslut, övriga Pärm Ekbacken, personalakten, personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, rektor, personalansvarig Betala ut lön Personalförteckning/ övertidsjournal Betala ut lön Reseräkningar Självservice. Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Tjänstgöringsrapport/ timanställda GAS. Personalansvarig Betala ut lön Tjänstgöringsschema GAS. Personalansvarig

12 Samverkan/Utveckling Utvecklingssamtal: dokumenterade överenskommelser Arbetsskada: läkarintyg Pärm rektor Pärm Ekbacken, personalakten, personec. Personalansvarig, rektor Skickas F-kassa Gratifikation Förändrat sförhållande LAS: Bevakningslista Hanteras via RH- personalstrateg Förändrat sförhållande Sjukersättning, beslut Personalansvarig Avsluta Arbetsgivarintyg (till facket) GAS, personalakaten. Personalansvarig, rektor Avsluta Avgångsvederlag, beslut Avsluta Dödsfall, handlingar rörande Avsluta Pension, ålders- och särskild ålderspension GAS, personalakten. Personalansvarig, rektor Rekrytera Ansökan, som tas emot av rekryteringsföretag Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarium Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarieförda handlingar Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivförteckning Utvärdera elevresultat Disciplinpåföljd kontrakt Administrera internat Administrera konferenser Faktureringsunderlag Faktureringsunderlag Ekonom

13 Anläggningsredovisning: specifikation av samtliga poster vid bokslut MEA Anläggningsredovisning: Av-och nedskrivning fast egendom, markanläggning och mark Anläggningsredovisning: Anskaffningsvärde, ack avskrivning- bokfört värde Anläggningsredovisning: Restvärde Anläggningsredovisning: Bokfört värde Anläggningsredovisning: anläggningsregister Attest-och utanordning: Attestantregister Attest-och utanordning: Beslut om delegering

14 Attest-och utanordning: Återanmälda delegationsbeslut Attest-och utanordning: Förteckning Avgiftshandbok/ patientavgifter. Prislistor Av-och nedskrivningar kundfordringar: Avskriva fordran mot betalningsansvar Av-och nedskrivningar kundfordringar: Nedskriva fordran i redovisningen Avtal/kontrakt ekonomiska: Flerårsavtal, regioneterna Avtal/kontrakt ekonomiska: Övriga ekonomiska avtal (eterna avtal-ej fleråriga samt interna avtal/ överenskommelser oavsett avtalstid Pärm Ekbacken. Rektor

15 Bilar/tjänstebilar: Kvitto avseende bensin och tillbehör Pärm Ekbacken Bilar/tjänstebilar: Biljournal Pärm Ekbacken Budget: Budgetförutsättning. Pärm Ekbacken Budget: Budgethandling, koncern Pärm Ekbacken Budget: Budgethandling/ verksamhetsplan, förvaltning Pärm Ekbacken. Rekgor Till Samverkansgruppen Budget: Budgethandling/verksamhetspl an område/motsvarande Till Samverkansgruppen Budget: Investeringsplan, årsoch flerårsplan, förvaltning Till Samverkansgruppen Budget: Investeringsförslag, förvaltning Budget: Investeringsförslag, område/motsvarande Budget: Detaljbudget Budget: Övriga budgethandlingar på nämnd/ styrelsenivå

16 Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Nämdhandling (RS) Pärm Ekbacken. Rektor Skickas till RH-skolförvalt Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Balansräkningsenhetens huvudkopia Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Sifferunderlag. Koncern Eget kapital-ärende Ekonomiinformation: Ekonomihandboken Ekonomiinformation: Uppgifter på interna hemsidan Ekonomisystemet MEA, Agresso: Ekonomisystemet: Huvudbok med transaktioner inkl kundreskontra och leverantörsreskontra bevaras Ekonomisystemet: Grundbok verifikationer, total Ekonomisystemet: Grundbok verifikationer, per förvaltning Ekonomisystemet: Kodplan Pärm Ekbacken. Agresso

17 Ekonomisystemet: Cognosverktyg (verktyg som används för att komma åt information i databaser) Faktura Kund: Kundfaktura (etern) Faktura kund: Kundfaktura (intern) Pärm Ekbacken Pärm Ekbacken Faktura Kund: Kundfaktura påminnelse efter betalning/avskrivning Faktura Kund: Utbetalningsorder Faktura Kund: Debiteringsunderlag Faktura Kund: Kundverifikation Pärm Ekbacken Faktura Kund: Kundfakturajournal Faktura Kund: Kundreskontra Agresso Faktura Kund: Underlag Leverantörsfaktura, pappersoriginal Skickas till scanning Leverantörsfaktura inskannad Hos scanningsföretaget Leverantörsfaktura, digital originalversion Agresso Leverantörsfaktura, internhandel Utbetalningsorder Pärm Ekbacken

18 Leverantörsfakturajournal Leverantörsreskontrajournal Leverantörsutbetalningsorder Fakturaunderlag Scannas Administera Ekonomi Administera ekonomi Leverantörsverifikation Administera Ekonomi Fakturabilagor Administera Ekonomi Försäkringar: Avtal Pärm Ekbacken elevförsäkring Tecknas centralt Försäkringar: Ansvarsskador Tecknas centralt Försäkringar: Förfrågningsunderlag Tecknas centralt Försäkringar: Personal Tecknas centralt Försäkringar: Egendomsskador Tecknas centralt Försäkringar: Skadeärenden Pärm Ekbacken. Rektor, personalansvarig Tecknas centralt Scannas Gåva/Fond: Beslut om mottagande av gåva Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Administera Ekonomi Gåva/Fond: Beslut om utdelning ur gåva/fond Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gåva/Fond: Bedömningskriterier för urval Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gåva/Fond: Fondansökningar beviljade Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom

19 Gåva/Fond: Fondansökningar avslagna Pärm Ekbacken. Rektor, ekno In-och utbetalningar (Bank): Specifikation av inbetalning/utbetalningar In-och utbetalningar (Bank): Bankgiro in-och utbetalning, kontoutdrag In-och utbetalningar (Bank): Plusgiro in-och utbetalning, kontoutdrag Pärm Ekbacken In-och utbetalningar (Bank): Utbetalningsorder Utbetalningar: Betalningsjournal Utbetalningar: Girolista utförda betalningar från bankgirot Utbetalningar: Fakturabetalning, service utförda betalningar från plusoch bankgirot Kassor/Kassarutin: Avstämning dagssaldo Kassor/Kassarutin: Kontokortslipar Kassor/Kassarutin: Kvitton Pärm Ekbacken Pärm, Ekbacken Kassor/Kvitton: Makulerade kvittofakturor

20 Kassor/Kvitton: Betalkortslip undertecknad av kund Pärm Ekbacken Kassor/Kvitton: Återbetalningskvitto/kreditfakt ura Kassor/Kvitton: Insättningshandlingar, bevakningsföretag Loomis hämtar pengar Koncernsystemet, rapportering: Ta fram beslut på vilken information som ska bevaras och vad som ska gallras (Controller) Koncernsystemet, rapportering: Underlag till verifikationer i koncern (Controller) Momsunderlag Pärm Ekbacken. Agresso Prislistor/Timpriser Pärm Ekbacken Business Objects, Crystal rapport Rapporter (utdata) Bankfiler (förskott och löneutbetalningar) Sker centralt Revision internt och eternt Pärm Ekbacken Statistik Statsbidrag Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Beslut FBG, SPSM,MYh Systemdokumentation/ Behandlingshistorik för system inom ekonomiområdet

21 Verifikationer, bokföringsunderlag, bokföringsorder Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Årsredovisning, verksamhetsberättelse med bilagor, förvaltning Se tidigare uppgifter Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Räkenskapsinformation, koncern Årsredovisning/Verksamhetsup pföljning: Specifikation till balansposter Pärm Ekbacken Administera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Populärversion Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Totalkostnadsbokslut/ efterkalkyl

Folkhögskolornas dokumentation Process Handlingstyp Dia rief örs

Folkhögskolornas dokumentation Process Handlingstyp Dia rief örs Leda och styra folkhögskoleverksamheten Fatta politiska beslut Prot utdrag RS JA Diaref centalt Planera och följa upp Budget- och flerårsplaner Handlings- och utvecklingsplan Verksamhetsplan/verksamhetsplaner

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN NATURBRUK HALLAND

DOKUMENTHANTERINGSPLAN NATURBRUK HALLAND Verksamhetsområde Förvaring/ n Process Handlingstyp Diarieförs sortering Bevara/gallra Anmärkning SF Administrera ekonomi Administrera ekonomi Avtal/kontrakt ekonomiska: Flerårsavtal, regioneterna Ja Bevaras

Läs mer

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30 verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Kallelser Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Dagordning Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Handlingar Bevaras Ja Papper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Smittskydd Västra Götaland Upprättad av Smittskydd Västra Götaland 2014-07-09 Diarienummer: 00004-2014 Innehåll Ordlista... 4 Inledning... 5 Diarieföring och ärendehantering... 5

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28.

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28. Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-. 1. STYRA OCH LEDA 1.1. Fatta politiskt beslut 1.2. Leda koncern och förvaltning 1.2.1.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009

Dokumenthanteringsplan. Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009 Dokumenthanteringsplan Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009 Lednings- och förvaltningsövergripande administration Handlingsslag Anmälda delegationsbeslut: - individärenden - övriga ärenden Diarieföring/registrering

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-15502/12 SID 1 (5) 2012-11-22 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:22 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholms stads bostadsförmedling

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) NVE 20120920, 19 (NVE) protokoll NVE:s kallelse med bilagor NVE:s diarieförda handlingar Övriga in och utgående handlingar Ärendelista Arkivförteckningar Löneadministration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Generell bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Regler för gallring av räkenskapshandlingar Regler för gallring av räkenskapshandlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2015/863/10 Rektor 2015-05-18 Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna Ärendet I samband med utarbetande av regler för gallring

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumhanteringsplan dokum A Föreningsverksamhet Årsmöte/rådsmöte Kallelse Arkivläggnin Program/dagordning Anmälningar Deltagarlista efter 1 år Röstlängd Motioner Medlemsansökan Protokoll Årsmöteshandlingar/bilagor

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Lars Borg. Avd (motsv): Ekonomikontoret Första giltighetsdatum:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Lars Borg. Avd (motsv): Ekonomikontoret Första giltighetsdatum: FONDER Fonder, donationsbok urkund Bevaras Fonder, verifikationer 3 år Fonder, årsredovisningar deklarationer 3 år Kontoutdrag, Portföljsammanställningar 3 år ALLMÄNT Bokslut, inbundet samlat Bevaras 3

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA Sidan 1 av 5 ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA ATTESTRÄTT 1/ Attesträtt Attest är ett intyg att affärshändelsen i fråga är en del av Fridhems Folkhögskolas affärsverksamhet och att effekten av affärshändelsen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden DNR 9.4-7759/13 Sida 1 (7) 2013-06-17 Arkivmyndighetens beslut 2013:21 Nämnd Arbetsmarknadsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring handlingar rörande biblioteksverksamhet vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring handlingar rörande biblioteksverksamhet vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring handlingar rörande biblioteksverksamhet vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN 2012/366) processerna

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén 1 Datum: 2015-XX-XX VO PG P Nr Verksamhetsområde Processgrupp Process Processbeskrivning med exempel på handlingar VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Beslut om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB

Beslut om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2015:19 Sida 1 (9) 2015-06-22 om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB Bolag Stockholms mässfastigheter AB ets omfattning Arkivmyndigheten beslutar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Klassificeringsstruktur för östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Klassificeringsstruktur för östra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Datum: 2016-01-28 VO PG P Nr Verksamhetsområde Processgrupp Process Processbeskrivning med exempel på handlingar VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Närvarolista Ordnas systematiskt Resp. sekreterare 4 år Utgör underlag för arvodesutbetalning Kungörelse (annons) Ordnas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 1 Styra verksamhet Version: 1.4 Dnr: 1-411/2016 Fastställd: 2016-06-15 Giltig fr. o.m 2016-07-01 Detta dokument anger hur

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Plan r Diarienummer: VON 2015:54 Dokumentet är beslutat av: vård- och omsorgsnämnden Dokumentet beslutades den: 2015-09-22 Dokumentet gäller för: vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentet

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer