Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara"

Transkript

1 DOKUMENTHANTERINGSPLAN, Katrinebergs folkhögskola Verksamhetsområde Process Handlingstyp Diarieförs Förvaringsplats/sortering Hur, var, orignal.. Anmärkning /Gallra SF Undervisning, tema, Planeringsunderlag/undervisnin projekt gsjournaler Pärm ep.,lärarna fyller i Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Pärm Ekbacken Planera och följa upp Budget- och flerårsplaner Pärm Ekbacken, rektor, ekonom Till Samverkansgruppen Planera och följa upp Handlings- och utvecklingsplan Planera och följa upp Planera och följa upp Årsredovisningar/Verksamhets berätt. Delårsbokslut/Uppföljningsrapp ort Planera och följa upp Kvalitetsredovisn. Pärm Ekbacken, rektor Till FBR och RH-Skolförv. Pärm Ekbacken, rektor Pärm/digitalt/FBR databas Ekbacken, Ulf J handläggare TillSamverkansgruppenoch RH-Skolförv. Till FBR Planera och följa upp Miljöredovisnin. Pärm, ingår i årsredovisning/förvaltningsnivå Planera och följa upp Arbetsmiljöredovisning. Planera och följa upp Brandplaner Pärm, info, skyltning, övning, prot Ekbacken, ep, Studierektor, vaktmästare Prot fr Räddnings-tjänsten. Arkiveras Planera och följa upp Skyddsrondsprotokoll Bilaga Samverkansgr. Pärm, Ekbacken, rektor Planera och följa upp Statistik Pärm Ekbacken. Rektor, ep Kurser SCB. Vandrarhem SCB Planera och följa upp Styrkort/nyckeltal Planera och följa upp Strategier, policies och riktlinjer/måldokument Pärm Ekbacken, hemsidan, rektor, underlag gallras vid inaktualitet Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Mål och anvisn/kriterier o fördelningsprinciper Pärm Ekbacken, underlag gallras 10 år

2 Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Underlag för statistik/enkäter, ekonomi, lärartäthet, omdöme Pärm Ekbacken, rektor Till FBR, underlag gallras vid inaktualitet Planera och följa upp Revisionsprotokoll Planera och följa upp Protokoll/mötesanteck. Pärm Ekbacken, digitalt Samverkansgruppens prot till RH-Skolförv. Planera och följa upp Utbytesstudenter, friplats, handlingar rörande Pärm Ekbacken, rektor Friplats genom Svenska Institutet, beslutet arkiveras Gallras 10 år Planera och följa upp Meddelande och information från myndigheter och andra rektorsområden Pärm Ekbacken Gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Utredningar Bereda ärenden Remissärenden Pärm Ekbacken, rektor Inkommande remisser och remissvar/yttranden Bereda ärenden Beslut Pärm Ekbacken Dokumenterade beslut (brev, fa, e-post etc)

3 Bereda ärenden Korrespondens Pärm Ekbacken Handlingar av vikt skrivs in Arbeta i projekt Direktiv/uppdragshandlingar Arbeta i projekt Planläggningsdokumentation Avser: uppdragsbeskrivning, målbeskrivning, uppdragsavtal. Avser: projektplaner, förstudier, timplaner, anvisningar i projektet, projektbudget Arbeta i projekt Mötesanteckningar/Protokoll Arbeta i projekt Projektorganisation Arbeta i projekt Samarbetsavtal/överenskomm elser Arbeta i projekt Rapportering, utvärdering Arbeta i projekt Beslut Avser: projektsamm, projektledare, deltagare, delprojekt, tilldelade resurser, budgetansvar, attestregler, riktlinjer, policies Avser: delresultat och slutresultat. Handlingar som dokumenterar projektets beslut Allmänt Synpunkter/klagomål/svar Allmänt Avtal Gallras vid inaktualitet, underlag gallras vid inaktualitet Informera Pärm ep, hemsidan. Huvudkursen, korta kurser Trycksaker, egenproducerade internt/eternt mm Rekrytera Ansökan, spontana inkl svar Rektor. Pärm Ekbacken Gallra vid inaktualitet Rekrytera Beslut om lönebidrag Rekrytera Lönebidrag: Beslut Pärm Ekbacken, personalakten, korrespondensen. Personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, korrespondensen. Personalansvarig GAS? GAS?

4 Rekrytera Tillsättningshandlingar GAS? Samverkan/Utveckling Arbetsmiljöutredningar Samverkan/Utveckling Kompetenssatsning E miljökörkort, föreläsningar för personal Gallra vid inaktualitet Samverkan/Utveckling Samverkansavtal Finns via RH Region Halland Samverkan/Utveckling Samverkansprotokoll Pärm Ekbacken, digitalt, intranätet, rektor Till RH-skolförvaltningen Samverkan/Utveckling Tvisteförhandling, protokoll (MBL) Pärm Ekbacken, rektor Arbetsskada: Anmälan, arbetsskada/tillbud Arbetsskada, beslut, arbetsskada Personalansvarig, rektor, huvudskyddsombud Personalansvarig, rektor Anmäls i samverkansgruppen, skickas RH, F-kassa F-kassan handläggar Disciplinärenden Pärm Ekbacken, personalakten, rektor Sekretess Förhandlingsprotokoll, Löneöversyn GAS? GAS? Sker via RH Region Halland Polisanmälan Rehabilitering: särskilt utlåtande Rehabilitering: ersättning, beslut/avslag Rehabilitering: Rehabutredning. rehabplan Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor I dialog med F-kassa, Företagshälsovården I dialog med F-kassa, Företagshälsovården I dialog med F-kassa, Företagshälsovården GAS? GAS? GAS? Skadeersättning GAS? Förändrat sförhållande Avtal, lokala Pärm Ekbacken, rektor GAS? Förändrat sförhållande LAS: Handlingar rörande varsel enligt LAS, avslutad Personalansvarig, rektor GAS? Förändrat sförhållande Förändrat sförhållande LAS: Mottagningsbevis Omplaceringsärende Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor GAS? GAS?

5 Avsluta Uppsägning/entledigande Personalansvarig GAS? Avsluta Beslut om uppsägning, på arbetsgivarens initiativ Personalansvarig, rektor GAS? Avsluta Betyg/intyg Personalansvarig, rektor Avsluta Varsel, avgångsanmälan/uppsägning Personalansvarig, rektor Direktupphandling/enstaka köp av varor eller tjänster för vilka Administrera inköp ramavtal saknas: Anbud/offerter, Beslut, Avtal, Pärm hos handläggaren Beställningar, Beställningsbekräftelser Administrera inköp Avrop/beställning mot ramavtal Pärm hos handläggaren Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivredovisning Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarieplan Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivbeskrivning Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Dokumenthanteringsplan Forma och följa upp kurser Planera kurser Beslut läsårstider Pärm Ekbacken, hemsidan,rektor Skickas till CSN Forma och följa upp kurser Planera kurser Kursbeskrivningar/kursplan, kursmål Hemsidan, linjeledarna tar fram, Ulf samordnar Forma och följa upp kurser Utvärdera kurser Elevutvärderingar+Kursuppföljning tidigare kurser + Ulf handlägger Pärm Ekbacken, databas Fbr kvalité, RIO Rektor Läsårsförberedelser Beslut om läsårstider Pärm Ekbacken, Rektor Sänds till CSN Skriva in elever Ansökningsblankett Pärm ep, Avanti Diarieföring blir i samband med att det skrivs in i Avanti Gallras 10 år Skriva in elever Antagningsbesked Pärm ep, Avanti Gallras vid inaktualitet Skriva in elever Ansökan om förstärkningsbidrag Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Skickas till SPSM

6 Följa upp undervisning, elevsamverka Följa upp undervisning, elevsamverka Följa upp undervisning, elevsamverka Elevsynpunkter Pärm Ekbacken, gallras vid inaktualitet Skadeanmälan (elever): skadeanmälan och utredning Skadeanmälan (elever): incidentrapporter Pärm Ekbacken.Rektor, skyddsombud SFHL (Jonas), personalansvarig Pärm Ekbacken. Rektor, skyddsombud SFHL (Jonas), personalansvarig Anmäls Samverkansgruppen, skickas RH + Fkassa +eventuellt Försäkringsbolaget Anmäls Samverkansgruppen, skickas RH + Fkassa +eventuellt Försäkringsbolaget Följa upp undervisning, elevsamverka Internatråd, matråd. Linjeråd/kursråd, protokoll Pärm ep. Rektor, studierektor m fl Följa upp undervisning, elevsamverka APT olika personalgrupper. Lärarråd/Personalråd, protokoll Pärm ep + Ekbacken, intranätet. Rektor, studierektor Följa upp undervisning, elevsamverka Utvärderingsunderlag undervisning Se kvalitetsredovisningar mm. Ulf handlägger Utvärdera elevresultat Administrera internat Beslut om avstängning av elev från undervisning Beslut om avstängning av elev från internatet Pärm Ekbacken. Rektor Pärm Ekbacken. Rektor Administrera internat Internatavgifter Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gallras vid inaktualitet Måltidsverk-samhet Inspektionsprotokol Pärm Husmorsep + Pärm Ekbacken Måltidsverk-samhet Köksmöten, minnesanteckningar Pärm Husmorsep Måltidsverk-samhet Synpunkter, klagomål Se internatråd, gallras vid inaktualitet Måltidsverk-samhet Tillstånd Pärm Ekbacken + husmorsep. Rektor, kostchef Administrera konferser Korrespondens Pärm Ekbacken. Den av vikt sparas. Kortkursföreståndare m fl, gallras vid inaktualitet

7 Administrera konferenser Program Kursprogrammet sparas när det är samverkanskurser ihop med kursens handlingar Bedriva lokalvård Byggmötesprotokoll/Långsiktigt fastighetsunderhåll Pärm Ekbacken + vaktmästarna Bedriva lokalvård Bereda ärenden Städmöten, minnesanteckningar Handlingar för kännedom Pärm, städchef /ne j Pärm Ekbacken Handlingar av vikt skrivs in, gallras vid inaktualitet Fatta politiska beslut Kallelser Nej Gallras 2 år Fatta politiska beslut Dagordning Nej Gallras 2 år Fatta politiska beslut Handlingar Nej s, gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Cirkulär Nej Pärm Ekbacken Från FBR, CSN, SPSM osv Gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Arbetsmaterial Nej Utkast/koncept och minnesanteckningar i pågående ärende. Gallras vid inaktualitet Arbeta i projekt Trycksaker, publikationer, reklam Nej s, gallras vid inaktualitet Informera internt/eternt Webbsidor, interna/eterna (producerade av folkhögskolan) Nej Hemsidan, FIN:s hemsida En del information skrivs ut och sparas folklhögskolaverksamhet Informera internt/eternt Informera internt/eternt Informera internt/eternt Informera internt/eternt Telefonkataloger, interna Nej Personalansvarig Gallras vid inaktualitet Nyhetsbrev/tidningar Nej Skolkataloger, elever Nej Bildbanker, fotodokumentation Nej Pärm ep/digitalt/hemsidan. Klassvis En del sparas i arkivet

8 Forma och följa upp kurser Administrera inköp Följesedlar Nej Pärm hos handläggaren Gallras vid inaktualitet Planera kurser Kursledarbrev/Välkommen, info mm Nej Pärm ep. Rektor, studierektor Forma och följa upp kurser Planera kurser Målbeskrivningar/linjemål Nej Linjeledarna tar fram, Ulf samordnar Forma och följa upp kurser Planera kurser Riktade Egna kurser Nej Forma och följa upp kurser Planera kurser Scheman Nej Pärm ep Forma och följa upp kurser Marknadsföra kurser Hemsidans presentationer Nej Episerver Forma och följa upp kurser Marknadsföra kurser Marknadsföra kurser Nej Läsårsförberedelser Ordningsregler Nej Prospekt, studiebesök, mässor, utskick, hemsida egen, FIN, annonser. Studierektor, kurator, linjeledare, de flesta av oss Pärm ep, hemsidan, t e studerande rättsliga En del info skickas hem till rådet, drogpolicy, avtal internet, infobroschyr A- kursdeltagare Ö mm. Rektor, studierektor,, gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Salsscheman Nej Gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Tjänstgöringsschema Nej Gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Undervisningsscheman Nej Pärm ep Skriva in elever Arbetsintyg Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Behörighetsintyg Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Betyg som inkommer med ansökan Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever CSN-ansökan Nej Ansvarar eleven för själv Elevansvar Skriva in elever Informationshäfte Nej Pärm ep. Studierektor Info om kursen, A-Ö Ämnesinfo, välkomstbrev Skriva in elever Personbevis Nej Pärm ep Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Personligt brev Nej Pärm ep Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Ämnesvalsblankett Nej Pärm ep, databas Absentia. Studierektor Gallras vid inaktualitet Undervisning, tema, Egenproducerade läromedel. projekt Elevarbeten Nej Elevansvar Undervisning, tema, Fotodokumentation, projekt elevarbeten Nej Elevansvar

9 Undervisning, tema, projekt Följa upp undervisning, elevsamverka Skoltidning Nej Pärm ep Flyttanmälningar Nej Pärm, städchef Gallras vid inaktualitet Följa upp undervisning, elevsamverka Frånvarorapporteringar Nej Databas Absentia. Studierektor, kurator,ep, lärare Förs in på elevkort Underlag gallras vid inaktualitet Följa upp undervisning, elevsamverka Ledighetsansökning. Nej Databas Absentia. Studierektor Gallras vid inaktualitet Utvärdera elevresultat Dokumentation från utvecklingssamtal Nej Utvärdera elevresultat Elevintyg, avstår omdöme Nej Pärm ep. Arkiveras Utvärdera elevresultat Frånvaro statistik Nej Databas Aabsentia se frånvarorapportering Förs in på elevkort Utvärdera elevresultat Intyg om avbrott Nej Pärm ep. Avanti Arkiveras Underlag gallras vid inaktualitet Utvärdera elevresultat Omdömen, intyg Nej Pärm ep. Avanti Arkiveras Administrera internat Almanackor Nej Gallras vid inaktualitet Administrera internat Elevkontrakt/Hyresavtal Nej Pärm. Städchef s 10 år Gallras 10 år Administrera internat Nyckelkvittenser Nej Ingår i hyresavtalet Gallras 10 år Administrera internat Rumsfördelningslistor Nej Avanti. Städchef + ep Gallras vid inaktualitet Administrera internat Husmöten/internatråd Nej Pärm ep. Se internatråd Måltidsverksamhet Felanmälningar, kökslokaler Nej Pärm Husmorsep Egenkontrollprogram, Måltidsverksamhet dokumentation Nej Pärm Husmorsep Måltidsverksamhet Kassahantering Nej Måltidsverksamhet Matsedlar Nej Gallras vid inaktualitet Måltidsverksamhet Evenemangsdokumentation Nej Gallras vid inaktualitet Administrera Bokningsunderlag, konferenser räkenskapsinformation Nej Pärm Ebkacken + Avanti. Kortkursföreståndare Gallras vid inaktualitet

10 Övrig verksamhet Administrera konferser Nyckelkvittenser Nej Gallras vid inaktualitet Administrera konferenser Administrera konferenser Administrera konfeenser Administrera konferenser Ordningsregler Nej Rumsbesiktningar, underlag Nej Gallras vid inaktualitet Rumsfördelningsunderlag Nej Avanti Gallras vid inaktualitet Utvärderingar Nej Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Faktablad, kemiska preparat Nej ichemistry - Databas Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Garanti handlingar Nej Hos respektive handläggare Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Inköpshandlingar Nej Gallras vid inaktualitet Bibliotek Beståndsregister Nej Databas FileMaker Pro/Probib Övrig verksamhet Bibliotek Förvärvslistor Nej Databas FileMaker Pro/Probib Gallras vid inaktualitet Övrig verksamhet Bibliotek Låntagaruppgifter Nej Databas FileMaker Pro/Probib Gallras vid inaktualitet Rekrytera Ansökningar, erhållen tjänst GAS/Aditro. Personalakten, personalansvarig Rekrytera Ansökningar, ej erhållen tjänst GAS/Aditro. Personalansvarig Rekrytera Rekrytera Ansökan, när tjänsten dras tillbaka, sökande återtar sin ansökan Anställningsavtal/Placeringsmeddelande/ Anställningsbevis Rekrytera Anställningsavtal, underlag GAS Rekrytera Förteckning, samm över samtliga sökanden GAS/Aditro GAS. Personalakten, Personec, personalansvarig GAS/Aditro. Personalansvarig. Pärm Ekbacken

11 Rekrytera Hälsodeklaration Rekrytera Lönebidrag: Handlingsplan för Pärm Ekbacken, personalakten, lönebidragsanställd korrespondensen. Personalansvarig Rekrytera Lönebidrag: Aviserig utbetalt Pärm Ekbacken, personalakten, belopp korrespondensen. Personalansvarig/ekonom Rekrytera Personalakt GAS. Personalansvarig Rekrytera Personalsystemet Personec, (Aditro)Adatosjukskriv,personalansvarig, rektor Personec/Aditro Rekrytera Registerutdrag ur polisens belastningsregister GAS Rekrytera Sekretessförbindelse Via sbeviset Betala ut lön Arvoden Betala ut lön Ersättning via lön GAS. Pärm Ekbacken (underlagen), Personec, personalansvarig GAS. Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Ersättning för studier Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Frånvarorapportering Självservice. personalansvarig Betala ut lön Grundlistor Betala ut lön Kontrolluppgifter Hanteras via GAS Betala ut lön Läkarintyg, sjukdom Betala ut lön Läkarintyg/vård av barn Betala ut lön Lönebeslut, övriga Pärm Ekbacken, personalakten, personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, rektor, personalansvarig Betala ut lön Personalförteckning/ övertidsjournal Betala ut lön Reseräkningar Självservice. Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Tjänstgöringsrapport/ timanställda GAS. Personalansvarig Betala ut lön Tjänstgöringsschema GAS. Personalansvarig

12 Samverkan/Utveckling Utvecklingssamtal: dokumenterade överenskommelser Arbetsskada: läkarintyg Pärm rektor Pärm Ekbacken, personalakten, personec. Personalansvarig, rektor Skickas F-kassa Gratifikation Förändrat sförhållande LAS: Bevakningslista Hanteras via RH- personalstrateg Förändrat sförhållande Sjukersättning, beslut Personalansvarig Avsluta Arbetsgivarintyg (till facket) GAS, personalakaten. Personalansvarig, rektor Avsluta Avgångsvederlag, beslut Avsluta Dödsfall, handlingar rörande Avsluta Pension, ålders- och särskild ålderspension GAS, personalakten. Personalansvarig, rektor Rekrytera Ansökan, som tas emot av rekryteringsföretag Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarium Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarieförda handlingar Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivförteckning Utvärdera elevresultat Disciplinpåföljd kontrakt Administrera internat Administrera konferenser Faktureringsunderlag Faktureringsunderlag Ekonom

13 Anläggningsredovisning: specifikation av samtliga poster vid bokslut MEA Anläggningsredovisning: Av-och nedskrivning fast egendom, markanläggning och mark Anläggningsredovisning: Anskaffningsvärde, ack avskrivning- bokfört värde Anläggningsredovisning: Restvärde Anläggningsredovisning: Bokfört värde Anläggningsredovisning: anläggningsregister Attest-och utanordning: Attestantregister Attest-och utanordning: Beslut om delegering

14 Attest-och utanordning: Återanmälda delegationsbeslut Attest-och utanordning: Förteckning Avgiftshandbok/ patientavgifter. Prislistor Av-och nedskrivningar kundfordringar: Avskriva fordran mot betalningsansvar Av-och nedskrivningar kundfordringar: Nedskriva fordran i redovisningen Avtal/kontrakt ekonomiska: Flerårsavtal, regioneterna Avtal/kontrakt ekonomiska: Övriga ekonomiska avtal (eterna avtal-ej fleråriga samt interna avtal/ överenskommelser oavsett avtalstid Pärm Ekbacken. Rektor

15 Bilar/tjänstebilar: Kvitto avseende bensin och tillbehör Pärm Ekbacken Bilar/tjänstebilar: Biljournal Pärm Ekbacken Budget: Budgetförutsättning. Pärm Ekbacken Budget: Budgethandling, koncern Pärm Ekbacken Budget: Budgethandling/ verksamhetsplan, förvaltning Pärm Ekbacken. Rekgor Till Samverkansgruppen Budget: Budgethandling/verksamhetspl an område/motsvarande Till Samverkansgruppen Budget: Investeringsplan, årsoch flerårsplan, förvaltning Till Samverkansgruppen Budget: Investeringsförslag, förvaltning Budget: Investeringsförslag, område/motsvarande Budget: Detaljbudget Budget: Övriga budgethandlingar på nämnd/ styrelsenivå

16 Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Nämdhandling (RS) Pärm Ekbacken. Rektor Skickas till RH-skolförvalt Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Balansräkningsenhetens huvudkopia Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Sifferunderlag. Koncern Eget kapital-ärende Ekonomiinformation: Ekonomihandboken Ekonomiinformation: Uppgifter på interna hemsidan Ekonomisystemet MEA, Agresso: Ekonomisystemet: Huvudbok med transaktioner inkl kundreskontra och leverantörsreskontra bevaras Ekonomisystemet: Grundbok verifikationer, total Ekonomisystemet: Grundbok verifikationer, per förvaltning Ekonomisystemet: Kodplan Pärm Ekbacken. Agresso

17 Ekonomisystemet: Cognosverktyg (verktyg som används för att komma åt information i databaser) Faktura Kund: Kundfaktura (etern) Faktura kund: Kundfaktura (intern) Pärm Ekbacken Pärm Ekbacken Faktura Kund: Kundfaktura påminnelse efter betalning/avskrivning Faktura Kund: Utbetalningsorder Faktura Kund: Debiteringsunderlag Faktura Kund: Kundverifikation Pärm Ekbacken Faktura Kund: Kundfakturajournal Faktura Kund: Kundreskontra Agresso Faktura Kund: Underlag Leverantörsfaktura, pappersoriginal Skickas till scanning Leverantörsfaktura inskannad Hos scanningsföretaget Leverantörsfaktura, digital originalversion Agresso Leverantörsfaktura, internhandel Utbetalningsorder Pärm Ekbacken

18 Leverantörsfakturajournal Leverantörsreskontrajournal Leverantörsutbetalningsorder Fakturaunderlag Scannas Administera Ekonomi Administera ekonomi Leverantörsverifikation Administera Ekonomi Fakturabilagor Administera Ekonomi Försäkringar: Avtal Pärm Ekbacken elevförsäkring Tecknas centralt Försäkringar: Ansvarsskador Tecknas centralt Försäkringar: Förfrågningsunderlag Tecknas centralt Försäkringar: Personal Tecknas centralt Försäkringar: Egendomsskador Tecknas centralt Försäkringar: Skadeärenden Pärm Ekbacken. Rektor, personalansvarig Tecknas centralt Scannas Gåva/Fond: Beslut om mottagande av gåva Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Administera Ekonomi Gåva/Fond: Beslut om utdelning ur gåva/fond Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gåva/Fond: Bedömningskriterier för urval Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gåva/Fond: Fondansökningar beviljade Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom

19 Gåva/Fond: Fondansökningar avslagna Pärm Ekbacken. Rektor, ekno In-och utbetalningar (Bank): Specifikation av inbetalning/utbetalningar In-och utbetalningar (Bank): Bankgiro in-och utbetalning, kontoutdrag In-och utbetalningar (Bank): Plusgiro in-och utbetalning, kontoutdrag Pärm Ekbacken In-och utbetalningar (Bank): Utbetalningsorder Utbetalningar: Betalningsjournal Utbetalningar: Girolista utförda betalningar från bankgirot Utbetalningar: Fakturabetalning, service utförda betalningar från plusoch bankgirot Kassor/Kassarutin: Avstämning dagssaldo Kassor/Kassarutin: Kontokortslipar Kassor/Kassarutin: Kvitton Pärm Ekbacken Pärm, Ekbacken Kassor/Kvitton: Makulerade kvittofakturor

20 Kassor/Kvitton: Betalkortslip undertecknad av kund Pärm Ekbacken Kassor/Kvitton: Återbetalningskvitto/kreditfakt ura Kassor/Kvitton: Insättningshandlingar, bevakningsföretag Loomis hämtar pengar Koncernsystemet, rapportering: Ta fram beslut på vilken information som ska bevaras och vad som ska gallras (Controller) Koncernsystemet, rapportering: Underlag till verifikationer i koncern (Controller) Momsunderlag Pärm Ekbacken. Agresso Prislistor/Timpriser Pärm Ekbacken Business Objects, Crystal rapport Rapporter (utdata) Bankfiler (förskott och löneutbetalningar) Sker centralt Revision internt och eternt Pärm Ekbacken Statistik Statsbidrag Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Beslut FBG, SPSM,MYh Systemdokumentation/ Behandlingshistorik för system inom ekonomiområdet

21 Verifikationer, bokföringsunderlag, bokföringsorder Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Årsredovisning, verksamhetsberättelse med bilagor, förvaltning Se tidigare uppgifter Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Räkenskapsinformation, koncern Årsredovisning/Verksamhetsup pföljning: Specifikation till balansposter Pärm Ekbacken Administera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Populärversion Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Totalkostnadsbokslut/ efterkalkyl

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark 2011- Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 1 av ALLMÄNT Avtal P Kronol ordn 3 år Bevaras Kontrakt P Kronol ordn 1 år efter att nytt upprättats eller upphört

Läs mer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer 1 (19) BESKRIVNING Detta dokument innehåller arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan och redogör för hur olika sorters redovisande dokument ska hanteras. SYFTE Säkerställa att redovisande dokument

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer