Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Ja Pärm Ekbacken Spara"

Transkript

1 DOKUMENTHANTERINGSPLAN, Katrinebergs folkhögskola Verksamhetsområde Process Handlingstyp Diarieförs Förvaringsplats/sortering Hur, var, orignal.. Anmärkning /Gallra SF Undervisning, tema, Planeringsunderlag/undervisnin projekt gsjournaler Pärm ep.,lärarna fyller i Fatta politiska beslut Protokoll, RS-protokollsutdrag Pärm Ekbacken Planera och följa upp Budget- och flerårsplaner Pärm Ekbacken, rektor, ekonom Till Samverkansgruppen Planera och följa upp Handlings- och utvecklingsplan Planera och följa upp Planera och följa upp Årsredovisningar/Verksamhets berätt. Delårsbokslut/Uppföljningsrapp ort Planera och följa upp Kvalitetsredovisn. Pärm Ekbacken, rektor Till FBR och RH-Skolförv. Pärm Ekbacken, rektor Pärm/digitalt/FBR databas Ekbacken, Ulf J handläggare TillSamverkansgruppenoch RH-Skolförv. Till FBR Planera och följa upp Miljöredovisnin. Pärm, ingår i årsredovisning/förvaltningsnivå Planera och följa upp Arbetsmiljöredovisning. Planera och följa upp Brandplaner Pärm, info, skyltning, övning, prot Ekbacken, ep, Studierektor, vaktmästare Prot fr Räddnings-tjänsten. Arkiveras Planera och följa upp Skyddsrondsprotokoll Bilaga Samverkansgr. Pärm, Ekbacken, rektor Planera och följa upp Statistik Pärm Ekbacken. Rektor, ep Kurser SCB. Vandrarhem SCB Planera och följa upp Styrkort/nyckeltal Planera och följa upp Strategier, policies och riktlinjer/måldokument Pärm Ekbacken, hemsidan, rektor, underlag gallras vid inaktualitet Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Mål och anvisn/kriterier o fördelningsprinciper Pärm Ekbacken, underlag gallras 10 år

2 Planera och följa upp Folkbildningsrådet: Underlag för statistik/enkäter, ekonomi, lärartäthet, omdöme Pärm Ekbacken, rektor Till FBR, underlag gallras vid inaktualitet Planera och följa upp Revisionsprotokoll Planera och följa upp Protokoll/mötesanteck. Pärm Ekbacken, digitalt Samverkansgruppens prot till RH-Skolförv. Planera och följa upp Utbytesstudenter, friplats, handlingar rörande Pärm Ekbacken, rektor Friplats genom Svenska Institutet, beslutet arkiveras Gallras 10 år Planera och följa upp Meddelande och information från myndigheter och andra rektorsområden Pärm Ekbacken Gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Utredningar Bereda ärenden Remissärenden Pärm Ekbacken, rektor Inkommande remisser och remissvar/yttranden Bereda ärenden Beslut Pärm Ekbacken Dokumenterade beslut (brev, fa, e-post etc)

3 Bereda ärenden Korrespondens Pärm Ekbacken Handlingar av vikt skrivs in Arbeta i projekt Direktiv/uppdragshandlingar Arbeta i projekt Planläggningsdokumentation Avser: uppdragsbeskrivning, målbeskrivning, uppdragsavtal. Avser: projektplaner, förstudier, timplaner, anvisningar i projektet, projektbudget Arbeta i projekt Mötesanteckningar/Protokoll Arbeta i projekt Projektorganisation Arbeta i projekt Samarbetsavtal/överenskomm elser Arbeta i projekt Rapportering, utvärdering Arbeta i projekt Beslut Avser: projektsamm, projektledare, deltagare, delprojekt, tilldelade resurser, budgetansvar, attestregler, riktlinjer, policies Avser: delresultat och slutresultat. Handlingar som dokumenterar projektets beslut Allmänt Synpunkter/klagomål/svar Allmänt Avtal Gallras vid inaktualitet, underlag gallras vid inaktualitet Informera Pärm ep, hemsidan. Huvudkursen, korta kurser Trycksaker, egenproducerade internt/eternt mm Rekrytera Ansökan, spontana inkl svar Rektor. Pärm Ekbacken Gallra vid inaktualitet Rekrytera Beslut om lönebidrag Rekrytera Lönebidrag: Beslut Pärm Ekbacken, personalakten, korrespondensen. Personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, korrespondensen. Personalansvarig GAS? GAS?

4 Rekrytera Tillsättningshandlingar GAS? Samverkan/Utveckling Arbetsmiljöutredningar Samverkan/Utveckling Kompetenssatsning E miljökörkort, föreläsningar för personal Gallra vid inaktualitet Samverkan/Utveckling Samverkansavtal Finns via RH Region Halland Samverkan/Utveckling Samverkansprotokoll Pärm Ekbacken, digitalt, intranätet, rektor Till RH-skolförvaltningen Samverkan/Utveckling Tvisteförhandling, protokoll (MBL) Pärm Ekbacken, rektor Arbetsskada: Anmälan, arbetsskada/tillbud Arbetsskada, beslut, arbetsskada Personalansvarig, rektor, huvudskyddsombud Personalansvarig, rektor Anmäls i samverkansgruppen, skickas RH, F-kassa F-kassan handläggar Disciplinärenden Pärm Ekbacken, personalakten, rektor Sekretess Förhandlingsprotokoll, Löneöversyn GAS? GAS? Sker via RH Region Halland Polisanmälan Rehabilitering: särskilt utlåtande Rehabilitering: ersättning, beslut/avslag Rehabilitering: Rehabutredning. rehabplan Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor I dialog med F-kassa, Företagshälsovården I dialog med F-kassa, Företagshälsovården I dialog med F-kassa, Företagshälsovården GAS? GAS? GAS? Skadeersättning GAS? Förändrat sförhållande Avtal, lokala Pärm Ekbacken, rektor GAS? Förändrat sförhållande LAS: Handlingar rörande varsel enligt LAS, avslutad Personalansvarig, rektor GAS? Förändrat sförhållande Förändrat sförhållande LAS: Mottagningsbevis Omplaceringsärende Personalansvarig, rektor Personalansvarig, rektor GAS? GAS?

5 Avsluta Uppsägning/entledigande Personalansvarig GAS? Avsluta Beslut om uppsägning, på arbetsgivarens initiativ Personalansvarig, rektor GAS? Avsluta Betyg/intyg Personalansvarig, rektor Avsluta Varsel, avgångsanmälan/uppsägning Personalansvarig, rektor Direktupphandling/enstaka köp av varor eller tjänster för vilka Administrera inköp ramavtal saknas: Anbud/offerter, Beslut, Avtal, Pärm hos handläggaren Beställningar, Beställningsbekräftelser Administrera inköp Avrop/beställning mot ramavtal Pärm hos handläggaren Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivredovisning Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarieplan Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivbeskrivning Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Dokumenthanteringsplan Forma och följa upp kurser Planera kurser Beslut läsårstider Pärm Ekbacken, hemsidan,rektor Skickas till CSN Forma och följa upp kurser Planera kurser Kursbeskrivningar/kursplan, kursmål Hemsidan, linjeledarna tar fram, Ulf samordnar Forma och följa upp kurser Utvärdera kurser Elevutvärderingar+Kursuppföljning tidigare kurser + Ulf handlägger Pärm Ekbacken, databas Fbr kvalité, RIO Rektor Läsårsförberedelser Beslut om läsårstider Pärm Ekbacken, Rektor Sänds till CSN Skriva in elever Ansökningsblankett Pärm ep, Avanti Diarieföring blir i samband med att det skrivs in i Avanti Gallras 10 år Skriva in elever Antagningsbesked Pärm ep, Avanti Gallras vid inaktualitet Skriva in elever Ansökan om förstärkningsbidrag Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Skickas till SPSM

6 Följa upp undervisning, elevsamverka Följa upp undervisning, elevsamverka Följa upp undervisning, elevsamverka Elevsynpunkter Pärm Ekbacken, gallras vid inaktualitet Skadeanmälan (elever): skadeanmälan och utredning Skadeanmälan (elever): incidentrapporter Pärm Ekbacken.Rektor, skyddsombud SFHL (Jonas), personalansvarig Pärm Ekbacken. Rektor, skyddsombud SFHL (Jonas), personalansvarig Anmäls Samverkansgruppen, skickas RH + Fkassa +eventuellt Försäkringsbolaget Anmäls Samverkansgruppen, skickas RH + Fkassa +eventuellt Försäkringsbolaget Följa upp undervisning, elevsamverka Internatråd, matråd. Linjeråd/kursråd, protokoll Pärm ep. Rektor, studierektor m fl Följa upp undervisning, elevsamverka APT olika personalgrupper. Lärarråd/Personalråd, protokoll Pärm ep + Ekbacken, intranätet. Rektor, studierektor Följa upp undervisning, elevsamverka Utvärderingsunderlag undervisning Se kvalitetsredovisningar mm. Ulf handlägger Utvärdera elevresultat Administrera internat Beslut om avstängning av elev från undervisning Beslut om avstängning av elev från internatet Pärm Ekbacken. Rektor Pärm Ekbacken. Rektor Administrera internat Internatavgifter Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gallras vid inaktualitet Måltidsverk-samhet Inspektionsprotokol Pärm Husmorsep + Pärm Ekbacken Måltidsverk-samhet Köksmöten, minnesanteckningar Pärm Husmorsep Måltidsverk-samhet Synpunkter, klagomål Se internatråd, gallras vid inaktualitet Måltidsverk-samhet Tillstånd Pärm Ekbacken + husmorsep. Rektor, kostchef Administrera konferser Korrespondens Pärm Ekbacken. Den av vikt sparas. Kortkursföreståndare m fl, gallras vid inaktualitet

7 Administrera konferenser Program Kursprogrammet sparas när det är samverkanskurser ihop med kursens handlingar Bedriva lokalvård Byggmötesprotokoll/Långsiktigt fastighetsunderhåll Pärm Ekbacken + vaktmästarna Bedriva lokalvård Bereda ärenden Städmöten, minnesanteckningar Handlingar för kännedom Pärm, städchef /ne j Pärm Ekbacken Handlingar av vikt skrivs in, gallras vid inaktualitet Fatta politiska beslut Kallelser Nej Gallras 2 år Fatta politiska beslut Dagordning Nej Gallras 2 år Fatta politiska beslut Handlingar Nej s, gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Cirkulär Nej Pärm Ekbacken Från FBR, CSN, SPSM osv Gallras vid inaktualitet Bereda ärenden Arbetsmaterial Nej Utkast/koncept och minnesanteckningar i pågående ärende. Gallras vid inaktualitet Arbeta i projekt Trycksaker, publikationer, reklam Nej s, gallras vid inaktualitet Informera internt/eternt Webbsidor, interna/eterna (producerade av folkhögskolan) Nej Hemsidan, FIN:s hemsida En del information skrivs ut och sparas folklhögskolaverksamhet Informera internt/eternt Informera internt/eternt Informera internt/eternt Informera internt/eternt Telefonkataloger, interna Nej Personalansvarig Gallras vid inaktualitet Nyhetsbrev/tidningar Nej Skolkataloger, elever Nej Bildbanker, fotodokumentation Nej Pärm ep/digitalt/hemsidan. Klassvis En del sparas i arkivet

8 Forma och följa upp kurser Administrera inköp Följesedlar Nej Pärm hos handläggaren Gallras vid inaktualitet Planera kurser Kursledarbrev/Välkommen, info mm Nej Pärm ep. Rektor, studierektor Forma och följa upp kurser Planera kurser Målbeskrivningar/linjemål Nej Linjeledarna tar fram, Ulf samordnar Forma och följa upp kurser Planera kurser Riktade Egna kurser Nej Forma och följa upp kurser Planera kurser Scheman Nej Pärm ep Forma och följa upp kurser Marknadsföra kurser Hemsidans presentationer Nej Episerver Forma och följa upp kurser Marknadsföra kurser Marknadsföra kurser Nej Läsårsförberedelser Ordningsregler Nej Prospekt, studiebesök, mässor, utskick, hemsida egen, FIN, annonser. Studierektor, kurator, linjeledare, de flesta av oss Pärm ep, hemsidan, t e studerande rättsliga En del info skickas hem till rådet, drogpolicy, avtal internet, infobroschyr A- kursdeltagare Ö mm. Rektor, studierektor,, gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Salsscheman Nej Gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Tjänstgöringsschema Nej Gallras vid inaktualitet Läsårsförberedelser Undervisningsscheman Nej Pärm ep Skriva in elever Arbetsintyg Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Behörighetsintyg Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Betyg som inkommer med ansökan Nej Pärm ep, Avanti Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever CSN-ansökan Nej Ansvarar eleven för själv Elevansvar Skriva in elever Informationshäfte Nej Pärm ep. Studierektor Info om kursen, A-Ö Ämnesinfo, välkomstbrev Skriva in elever Personbevis Nej Pärm ep Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Personligt brev Nej Pärm ep Hör till ansökan Gallras 10 år Skriva in elever Ämnesvalsblankett Nej Pärm ep, databas Absentia. Studierektor Gallras vid inaktualitet Undervisning, tema, Egenproducerade läromedel. projekt Elevarbeten Nej Elevansvar Undervisning, tema, Fotodokumentation, projekt elevarbeten Nej Elevansvar

9 Undervisning, tema, projekt Följa upp undervisning, elevsamverka Skoltidning Nej Pärm ep Flyttanmälningar Nej Pärm, städchef Gallras vid inaktualitet Följa upp undervisning, elevsamverka Frånvarorapporteringar Nej Databas Absentia. Studierektor, kurator,ep, lärare Förs in på elevkort Underlag gallras vid inaktualitet Följa upp undervisning, elevsamverka Ledighetsansökning. Nej Databas Absentia. Studierektor Gallras vid inaktualitet Utvärdera elevresultat Dokumentation från utvecklingssamtal Nej Utvärdera elevresultat Elevintyg, avstår omdöme Nej Pärm ep. Arkiveras Utvärdera elevresultat Frånvaro statistik Nej Databas Aabsentia se frånvarorapportering Förs in på elevkort Utvärdera elevresultat Intyg om avbrott Nej Pärm ep. Avanti Arkiveras Underlag gallras vid inaktualitet Utvärdera elevresultat Omdömen, intyg Nej Pärm ep. Avanti Arkiveras Administrera internat Almanackor Nej Gallras vid inaktualitet Administrera internat Elevkontrakt/Hyresavtal Nej Pärm. Städchef s 10 år Gallras 10 år Administrera internat Nyckelkvittenser Nej Ingår i hyresavtalet Gallras 10 år Administrera internat Rumsfördelningslistor Nej Avanti. Städchef + ep Gallras vid inaktualitet Administrera internat Husmöten/internatråd Nej Pärm ep. Se internatråd Måltidsverksamhet Felanmälningar, kökslokaler Nej Pärm Husmorsep Egenkontrollprogram, Måltidsverksamhet dokumentation Nej Pärm Husmorsep Måltidsverksamhet Kassahantering Nej Måltidsverksamhet Matsedlar Nej Gallras vid inaktualitet Måltidsverksamhet Evenemangsdokumentation Nej Gallras vid inaktualitet Administrera Bokningsunderlag, konferenser räkenskapsinformation Nej Pärm Ebkacken + Avanti. Kortkursföreståndare Gallras vid inaktualitet

10 Övrig verksamhet Administrera konferser Nyckelkvittenser Nej Gallras vid inaktualitet Administrera konferenser Administrera konferenser Administrera konfeenser Administrera konferenser Ordningsregler Nej Rumsbesiktningar, underlag Nej Gallras vid inaktualitet Rumsfördelningsunderlag Nej Avanti Gallras vid inaktualitet Utvärderingar Nej Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Faktablad, kemiska preparat Nej ichemistry - Databas Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Garanti handlingar Nej Hos respektive handläggare Gallras vid inaktualitet Bedriva lokalvård Inköpshandlingar Nej Gallras vid inaktualitet Bibliotek Beståndsregister Nej Databas FileMaker Pro/Probib Övrig verksamhet Bibliotek Förvärvslistor Nej Databas FileMaker Pro/Probib Gallras vid inaktualitet Övrig verksamhet Bibliotek Låntagaruppgifter Nej Databas FileMaker Pro/Probib Gallras vid inaktualitet Rekrytera Ansökningar, erhållen tjänst GAS/Aditro. Personalakten, personalansvarig Rekrytera Ansökningar, ej erhållen tjänst GAS/Aditro. Personalansvarig Rekrytera Rekrytera Ansökan, när tjänsten dras tillbaka, sökande återtar sin ansökan Anställningsavtal/Placeringsmeddelande/ Anställningsbevis Rekrytera Anställningsavtal, underlag GAS Rekrytera Förteckning, samm över samtliga sökanden GAS/Aditro GAS. Personalakten, Personec, personalansvarig GAS/Aditro. Personalansvarig. Pärm Ekbacken

11 Rekrytera Hälsodeklaration Rekrytera Lönebidrag: Handlingsplan för Pärm Ekbacken, personalakten, lönebidragsanställd korrespondensen. Personalansvarig Rekrytera Lönebidrag: Aviserig utbetalt Pärm Ekbacken, personalakten, belopp korrespondensen. Personalansvarig/ekonom Rekrytera Personalakt GAS. Personalansvarig Rekrytera Personalsystemet Personec, (Aditro)Adatosjukskriv,personalansvarig, rektor Personec/Aditro Rekrytera Registerutdrag ur polisens belastningsregister GAS Rekrytera Sekretessförbindelse Via sbeviset Betala ut lön Arvoden Betala ut lön Ersättning via lön GAS. Pärm Ekbacken (underlagen), Personec, personalansvarig GAS. Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Ersättning för studier Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Frånvarorapportering Självservice. personalansvarig Betala ut lön Grundlistor Betala ut lön Kontrolluppgifter Hanteras via GAS Betala ut lön Läkarintyg, sjukdom Betala ut lön Läkarintyg/vård av barn Betala ut lön Lönebeslut, övriga Pärm Ekbacken, personalakten, personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, personalansvarig Pärm Ekbacken, personalakten, rektor, personalansvarig Betala ut lön Personalförteckning/ övertidsjournal Betala ut lön Reseräkningar Självservice. Pärm Ekbacken, personec, personalansvarig Betala ut lön Tjänstgöringsrapport/ timanställda GAS. Personalansvarig Betala ut lön Tjänstgöringsschema GAS. Personalansvarig

12 Samverkan/Utveckling Utvecklingssamtal: dokumenterade överenskommelser Arbetsskada: läkarintyg Pärm rektor Pärm Ekbacken, personalakten, personec. Personalansvarig, rektor Skickas F-kassa Gratifikation Förändrat sförhållande LAS: Bevakningslista Hanteras via RH- personalstrateg Förändrat sförhållande Sjukersättning, beslut Personalansvarig Avsluta Arbetsgivarintyg (till facket) GAS, personalakaten. Personalansvarig, rektor Avsluta Avgångsvederlag, beslut Avsluta Dödsfall, handlingar rörande Avsluta Pension, ålders- och särskild ålderspension GAS, personalakten. Personalansvarig, rektor Rekrytera Ansökan, som tas emot av rekryteringsföretag Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarium Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Diarieförda handlingar Registrera/diarieföra Registrera/diarief. Arkivförteckning Utvärdera elevresultat Disciplinpåföljd kontrakt Administrera internat Administrera konferenser Faktureringsunderlag Faktureringsunderlag Ekonom

13 Anläggningsredovisning: specifikation av samtliga poster vid bokslut MEA Anläggningsredovisning: Av-och nedskrivning fast egendom, markanläggning och mark Anläggningsredovisning: Anskaffningsvärde, ack avskrivning- bokfört värde Anläggningsredovisning: Restvärde Anläggningsredovisning: Bokfört värde Anläggningsredovisning: anläggningsregister Attest-och utanordning: Attestantregister Attest-och utanordning: Beslut om delegering

14 Attest-och utanordning: Återanmälda delegationsbeslut Attest-och utanordning: Förteckning Avgiftshandbok/ patientavgifter. Prislistor Av-och nedskrivningar kundfordringar: Avskriva fordran mot betalningsansvar Av-och nedskrivningar kundfordringar: Nedskriva fordran i redovisningen Avtal/kontrakt ekonomiska: Flerårsavtal, regioneterna Avtal/kontrakt ekonomiska: Övriga ekonomiska avtal (eterna avtal-ej fleråriga samt interna avtal/ överenskommelser oavsett avtalstid Pärm Ekbacken. Rektor

15 Bilar/tjänstebilar: Kvitto avseende bensin och tillbehör Pärm Ekbacken Bilar/tjänstebilar: Biljournal Pärm Ekbacken Budget: Budgetförutsättning. Pärm Ekbacken Budget: Budgethandling, koncern Pärm Ekbacken Budget: Budgethandling/ verksamhetsplan, förvaltning Pärm Ekbacken. Rekgor Till Samverkansgruppen Budget: Budgethandling/verksamhetspl an område/motsvarande Till Samverkansgruppen Budget: Investeringsplan, årsoch flerårsplan, förvaltning Till Samverkansgruppen Budget: Investeringsförslag, förvaltning Budget: Investeringsförslag, område/motsvarande Budget: Detaljbudget Budget: Övriga budgethandlingar på nämnd/ styrelsenivå

16 Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Nämdhandling (RS) Pärm Ekbacken. Rektor Skickas till RH-skolförvalt Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Balansräkningsenhetens huvudkopia Delårsrapporter/Uppföljningsra pporter: Sifferunderlag. Koncern Eget kapital-ärende Ekonomiinformation: Ekonomihandboken Ekonomiinformation: Uppgifter på interna hemsidan Ekonomisystemet MEA, Agresso: Ekonomisystemet: Huvudbok med transaktioner inkl kundreskontra och leverantörsreskontra bevaras Ekonomisystemet: Grundbok verifikationer, total Ekonomisystemet: Grundbok verifikationer, per förvaltning Ekonomisystemet: Kodplan Pärm Ekbacken. Agresso

17 Ekonomisystemet: Cognosverktyg (verktyg som används för att komma åt information i databaser) Faktura Kund: Kundfaktura (etern) Faktura kund: Kundfaktura (intern) Pärm Ekbacken Pärm Ekbacken Faktura Kund: Kundfaktura påminnelse efter betalning/avskrivning Faktura Kund: Utbetalningsorder Faktura Kund: Debiteringsunderlag Faktura Kund: Kundverifikation Pärm Ekbacken Faktura Kund: Kundfakturajournal Faktura Kund: Kundreskontra Agresso Faktura Kund: Underlag Leverantörsfaktura, pappersoriginal Skickas till scanning Leverantörsfaktura inskannad Hos scanningsföretaget Leverantörsfaktura, digital originalversion Agresso Leverantörsfaktura, internhandel Utbetalningsorder Pärm Ekbacken

18 Leverantörsfakturajournal Leverantörsreskontrajournal Leverantörsutbetalningsorder Fakturaunderlag Scannas Administera Ekonomi Administera ekonomi Leverantörsverifikation Administera Ekonomi Fakturabilagor Administera Ekonomi Försäkringar: Avtal Pärm Ekbacken elevförsäkring Tecknas centralt Försäkringar: Ansvarsskador Tecknas centralt Försäkringar: Förfrågningsunderlag Tecknas centralt Försäkringar: Personal Tecknas centralt Försäkringar: Egendomsskador Tecknas centralt Försäkringar: Skadeärenden Pärm Ekbacken. Rektor, personalansvarig Tecknas centralt Scannas Gåva/Fond: Beslut om mottagande av gåva Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Administera Ekonomi Gåva/Fond: Beslut om utdelning ur gåva/fond Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gåva/Fond: Bedömningskriterier för urval Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Gåva/Fond: Fondansökningar beviljade Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom

19 Gåva/Fond: Fondansökningar avslagna Pärm Ekbacken. Rektor, ekno In-och utbetalningar (Bank): Specifikation av inbetalning/utbetalningar In-och utbetalningar (Bank): Bankgiro in-och utbetalning, kontoutdrag In-och utbetalningar (Bank): Plusgiro in-och utbetalning, kontoutdrag Pärm Ekbacken In-och utbetalningar (Bank): Utbetalningsorder Utbetalningar: Betalningsjournal Utbetalningar: Girolista utförda betalningar från bankgirot Utbetalningar: Fakturabetalning, service utförda betalningar från plusoch bankgirot Kassor/Kassarutin: Avstämning dagssaldo Kassor/Kassarutin: Kontokortslipar Kassor/Kassarutin: Kvitton Pärm Ekbacken Pärm, Ekbacken Kassor/Kvitton: Makulerade kvittofakturor

20 Kassor/Kvitton: Betalkortslip undertecknad av kund Pärm Ekbacken Kassor/Kvitton: Återbetalningskvitto/kreditfakt ura Kassor/Kvitton: Insättningshandlingar, bevakningsföretag Loomis hämtar pengar Koncernsystemet, rapportering: Ta fram beslut på vilken information som ska bevaras och vad som ska gallras (Controller) Koncernsystemet, rapportering: Underlag till verifikationer i koncern (Controller) Momsunderlag Pärm Ekbacken. Agresso Prislistor/Timpriser Pärm Ekbacken Business Objects, Crystal rapport Rapporter (utdata) Bankfiler (förskott och löneutbetalningar) Sker centralt Revision internt och eternt Pärm Ekbacken Statistik Statsbidrag Pärm Ekbacken. Rektor, ekonom Beslut FBG, SPSM,MYh Systemdokumentation/ Behandlingshistorik för system inom ekonomiområdet

21 Verifikationer, bokföringsunderlag, bokföringsorder Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Årsredovisning, verksamhetsberättelse med bilagor, förvaltning Se tidigare uppgifter Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Räkenskapsinformation, koncern Årsredovisning/Verksamhetsup pföljning: Specifikation till balansposter Pärm Ekbacken Administera Ekonomi Årsredovisning/Verksamhetsuppföljning: Populärversion Årsredovisning/ Verksamhetsuppföljning: Totalkostnadsbokslut/ efterkalkyl

DOKUMENTHANTERINGSPLAN NATURBRUK HALLAND

DOKUMENTHANTERINGSPLAN NATURBRUK HALLAND Verksamhetsområde Förvaring/ n Process Handlingstyp Diarieförs sortering Bevara/gallra Anmärkning SF Administrera ekonomi Administrera ekonomi Avtal/kontrakt ekonomiska: Flerårsavtal, regioneterna Ja Bevaras

Läs mer

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30

Folkhögskolornas gemensamma dokumenthanteringsplan. Arkivnämndens beslut 2009-09-30 verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Kallelser Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Dagordning Bevaras Ja Papper verksamheten 1.1 Fatta politiska beslut Handlingar Bevaras Ja Papper

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Smittskydd Västra Götaland Upprättad av Smittskydd Västra Götaland 2014-07-09 Diarienummer: 00004-2014 Innehåll Ordlista... 4 Inledning... 5 Diarieföring och ärendehantering... 5

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28.

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-09-28. Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra Götalandsregionen. Beslutad av Arkivnämnden 2011-. 1. STYRA OCH LEDA 1.1. Fatta politiskt beslut 1.2. Leda koncern och förvaltning 1.2.1.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009

Dokumenthanteringsplan. Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009 Dokumenthanteringsplan Beslutad av VMKF: direktion den 11 juni 2009 Lednings- och förvaltningsövergripande administration Handlingsslag Anmälda delegationsbeslut: - individärenden - övriga ärenden Diarieföring/registrering

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA Sidan 1 av 5 ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA ATTESTRÄTT 1/ Attesträtt Attest är ett intyg att affärshändelsen i fråga är en del av Fridhems Folkhögskolas affärsverksamhet och att effekten av affärshändelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 1 Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Inledning Myndigheters arkiv bildas av allmänna handlingar och är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

2007-01-22. BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare)

2007-01-22. BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare) VS Administration SLSO 06-789 2007-01-22 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSSTÖD PERSONAL, MILJÖ OCH LÖNER INOM STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE, SLSO (med föregångare) Bakgrund: Detta är en bevarande-

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Inledning Detta är en bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Planen gäller även för: Skärgårdsstiftelsens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

Beslut om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB

Beslut om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2015:19 Sida 1 (9) 2015-06-22 om bevarande och gallring för Stockholms mässfastigheter AB Bolag Stockholms mässfastigheter AB ets omfattning Arkivmyndigheten beslutar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret

Dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret KOMMUNLEDNINGSKONTORET DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2012-12-04 Dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i arkivlagen (1990:782)

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret

Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret Allmän administration A. Politisk verksamhet Handling Kallelser/dagordningar Klk på Rudolf Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde Klk på Rudolf Införs

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Introduktionsplan för nyanställda

Introduktionsplan för nyanställda Introduktionsplan för nyanställda Uppsävjaskolan Introduktionsplan för Snarast efter anställningsbeslut Bekräftelse på anställningen skickas ut Introduktionsplan upprättas Introduktionsplan checklista

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Tjänsteskrivelse 2012-11-21 KFN 2012.0090 Handläggare: Annelie Liljebjörn Dokumenthanteringsplan för Kultur- och föreningsnämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

linjeledare. Efter antagningsmöte: Konstskolan: finns. Efter s. 1 Munka Tfn 0431-43 20 10 folkhögskola Munka Ljungby

linjeledare. Efter antagningsmöte: Konstskolan: finns. Efter s. 1 Munka Tfn 0431-43 20 10 folkhögskola Munka Ljungby Från antagningg till omdöme/intyg När ansökan kommer in: Skolassistenten registrerar och kontrollerar att uppgifterna är rätt ifyllda i ansök- ningshandlingarna. Ansökan skall innefattaa ansökningsblankett,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR AB Fastställd av styrelsen för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB 2012-12-11 1 Inledning En dokumenthanteringsplan är en förteckning över alla de handlingstyper

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1 Föreskriften skall tillämpas på räkenskapshandlingar fr o m det räkenskapsår som börjar 2001-01-01. Författningen får tillämpas på räkenskapshandlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

System för digital arkivering

System för digital arkivering 2013-01-08 System för digital arkivering Kommunen har c.a 140 IT- och av dem är det 17 som är aktuella för digital arkivering. Prioritering 1-3 1. System som information som endast förvaras digitalt. Risk

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar

Attestreglemente med anvisningar Styrdokument, policy Stöd & Process 2009-01-01 Annette Granlund 08-590 970 21 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2008:174 Annette.Granlund@upplandsvasby.se Attestreglemente med anvisningar Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2014:17 Sida 1 (9) 2014-08-12 Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Nämnd/Bolag/Stiftelse AB Stockholmshem Beslus omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap.

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer