VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN"

Transkript

1 Poolia 2003

2 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN UNDER TVÅ OLIKA VARUMÄRKEN: POOLIA PROFESSIONALS OCH UNIFLEX. DET GER BÄTTRE KVALITET FÖR DEN SOM EFTERFRÅGAR EN EKONOMICHEF, OCH BÄTTRE PRIS FÖR DEN SOM BEHÖVER EN TRUCKFÖRARE. 2 poolia 2003

3 ERBJUDER PERSONAL INOM:» BANK & FINANS» EKONOMI» HR» IT» JURIDIK» KONTOR» LIFE SCIENCE» LÖN» SÄLJ & MARKNAD» TEKNIK» VÅRD ERBJUDER PERSONAL INOM:» INDUSTRI» LAGER» INTERNSERVICE» KUNDTJÄNST» CALL-CENTER» VÄXEL» RECEPTION poolia

4 Innehåll Vd har ordet Året Varumärket Vision Organisation Historik Medarbetare Poolia Professionals tjänster Personaluthyrning Rekrytering Utveckling av våra tjänster Exempel på uppdrag Yrkesområden Marknad & omvärld Uniflex Poolia i siffror Aktien Riskanalys Sex år i sammandrag Förvaltningsberättelse Definitioner Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förändring i eget kapital Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Ledande befattningshavare Styrelse Adresser Aktieägarinformation poolia 2003

5 LENA LIND, KONSULTCHEF «Det är både kompetens och personlighet hos våra konsulter som räknas. Med vår yrkeskunskap och kund- och konsultansvar gör vi de vassaste matchningarna.» poolia

6 6 poolia 2003 ERIK STRAND, VD «Poolia står för kvalitet, jämställdhet och arbetsglädje. Det ska vi fortsätta att värna om.»

7 VD HAR ORDET POOLIA (PUBL) Fokus på lönsamhet och internationell expansion Vi ser tillbaka på 2003 som ytterligare ett år där vi påverkades av den svaga konjunkturen. Mot slutet av året har vi noterat en viss stabilisering av efterfrågan, men vi har inte sett några tydliga tecken på en konjunkturuppgång. MARKNAD OCH KONJUNKTUR Bemanningsbranschens traditionella tjänster, personaluthyrning och rekrytering, är starkt beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. Den svenska bemanningsmarknaden har påverkats av neddragningarna inom IT- och telekomsektorn, främst i Stockholmsregionen. Den vikande konjunkturen har drabbat rekrytering och personaluthyrning inom traditionella yrkesområden som ekonomi och kontor, men trots detta har vi tagit marknadsandelar. Vi kommer att fortsätta anpassa oss till rådande marknad under BEHOVET AV VÅR KOMPETENS Allt fler företag inser vikten av att ha en del av sin arbetskraft rörlig. På så vis kan deras storlek snabbt anpassas till de förhållanden som råder på marknaden. Bemanningsbranschen spelar en mycket central roll på arbetsmarknaden, inte minst när det gäller integration av invandrare och introduktion av arbetslösa. På sikt är det också avgörande för företag och organisationer att locka till sig attraktiv och kvalificerad arbetskraft. Redan nu är viss specialistkompetens starkt efterfrågad och här finns en stor potential för bemanningsbranschen. POOLIA UNDER 2003 Poolia Professionals skall vara det kvalitativt bästa alternativet för kunderna på professional staffing-marknaden (som tjänstemannamarknaden internationellt kallas). Visionen är att bli en av de ledande inom professional staffing i Europa. Genom förvärvet av det brittiska bemanningsföretaget Parker Bridge tar vi ett stort kliv ut på den europeiska arenan och etablerar oss på den brittiska marknaden, som är en av de största i världen. Därmed stärker vi positionen inom våra utvalda segment. Våra enheter i Danmark och Norge är nu väl etablerade på respektive marknad och i Finland har vi ökat omsättningen. Den tyska verksamheten har stabiliserats under året trots en fortsatt instabil marknad. Målet är att växa internationellt och vi kommer att fortsätta med detta arbete under Poolia i Sverige fortsätter att renodla erbjudandet under två olika varumärken: Poolia Professionals och Uniflex. Poolia Professionals erbjuder välutbildad personal på tjänstemannamarknaden och Uniflex erbjuder volymtjänster inom lager, industri, kundtjänst, call-center och reception. Poolia Professionals har haft svårt att genomföra tillräckligt kraftfulla åtgärder för att kompensera för minskande intäkter, i synnerhet Stockholmsregionen har visat en fortsatt mycket svag resultatutveckling. Uniflex har haft en bra utveckling och det operativa resultatet för året är positivt. Inom de segment där priset och snabbheten är avgörande är Uniflex en ledande aktör på den svenska marknaden. Trots det hårda arbetet för att nå ett positivt resultat i hela koncernen har vi inte nått dit under 2003, därför måste vi göra ytterligare kraftansträngningar för att vi ska klara detta under NY VD Den 1 oktober 2003 tillträdde jag som ny vd efter Mats Edlund. Det känns både inspirerande och ansvarsfullt att få uppdraget att snarast ta denna koncern tillbaka till lönsamhet och tillväxt. Tillsammans med Poolias professionella medarbetare kommer vi att fokusera på att nå lönsamhet genom en del kraftfulla åtgärder. Med Poolias starka varumärke, företagskultur och finansiella position har vi alla förutsättningar att ta oss dit. Erik Strand, vd Poolia poolia

8 POOLIA (PUBL) ÅRET 2003 Viktiga händelser under året» Poolia etablerar sig på Europas största marknad för bemanningstjänster genom att förvärva det brittiska bemanningsföretaget Parker Bridge. Verksamheten ingår i Poolia-koncernen från och med 1 januari 2004.» Poolia blir utvald leverantör till statliga verk och myndigheter avseende personaluthyrningstjänster då AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) genomförde en central upphandling. Avtalet gäller i två år.» Poolia inleder strategiskt viktiga samarbeten med nyckelkunder som till exempel en omfattande rekryteringsentreprenad för Falck Security AB, ett nordiskt omställnings- och rekryteringsåtagande för Agfa, samt tecknar en rad ramavtal med nyckelkunder såsom Skanska, Vodafone, Ericsson, DHL med flera.» En av Poolias nyckelkunder i Tyskland, Hamburger Mannheimer AG, har inom ramen för ett omfattande projekt hyrt in över 80 konsulter inom helpdesk och administration.» Poolia Doctor startar och därmed blir Poolia en helhetsleverantör av kvalificerad bemanning inom vården.» Poolia förvärvar Nilesco Search AB:s verksamhet med inriktning på rekrytering av jurister.» Erik Strand börjar som vd på Poolia den 1 oktober och tar över efter Mats Edlund som lämnar bolaget.» Poolia överför 137 miljoner kronor till aktieägarna genom inlösen av aktier.» Poolia förstärker styrelsen med två ledamöter: Margareta Barchan och Monica Caneman. Finansiella nyckeltal Omsättning, MSEK 766,3 792,5 Rörelsemarginal, % -9,6-8,1 Vinstmarginal, % -8,2-6,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % -14,8-8,7 Avkastning på totalt kapital, % -10,8-6,8 Soliditet, % 65,8 76,6 Andel riskbärande kapital, % 67,2 78,1 Antal årsanställda, genomsnitt Omsättning per anställd, TSEK Resultat per aktie, SEK -2,82-1,93 Eget kapital per aktie, SEK 16,78 22,58 8 poolia 2003

9 POOLIA VINJETT ANNA-LENA KRETZ, KUNDANSVARIG «Poolias långvariga närvaro på marknaden ger oss en ovärderlig grund att stå på när det gäller vårt eget och våra kunders HRarbete. Vi gör det inte svårare än vad det behöver vara.» poolia

10 POOLIA (PUBL) VARUMÄRKET Nöjda kunder AMBITIONEN MED POOLIAS VARUMÄRKESARBETE ÄR ATT SKAPA ETT PREMIUMVARUMÄRKE I ALLA VÅRA VERKSAM- HETSLÄNDER. MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT UPPFATTAS SOM EN PROFESSIONELL SPECIALIST INOM RESPEKTIVE KOMPETENS- OMRÅDE NÄR DET GÄLLER BEMANNING OCH REKRYTERING. ETT STARKT OCH TYDLIGT VARUMÄRKE ÄR OCKSÅ EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ATT KUNNA ATTRAHERA KOMPETENTA KANDIDATER OCH KONSULTER. Att förflytta varumärket Poolia på den svenska marknaden, från att arbeta med allt från truckförare till ekonomichefer till att fokusera på tjänstemannasegmentet är ett långsiktigt arbete som tog sin början under år Poolia Professionals har redan idag dokumenterat nöjda kunder, vilket vi kommunicerade under våren i en dagstidningskampanj. Nöjda kunder är en förutsättning för att med trovärdighet bygga vidare på kvalitet i vårt varumärkesarbete. Arbetet med repositioneringen gäller enbart den svenska marknaden, då Poolia Professionals etableras från start på utlandsmarknaderna. Målsättningen är att bli en av de ledande aktörerna inom bemanning av kvalificerad personal i Europa, under ett gemensamt varumärke, Poolia Professionals. UNIFLEX Uniflex står för snabbhet, flexibilitet och lågt pris. De verkar enbart på den svenska marknaden som ett helägt dotterbolag till Poolia och erbjuder tjänster bland annat inom industri, lager, växel och reception. Varumärket är helt fristående från Poolia Professionals. Genom att lägga dessa skilda verksamheter under skilda varumärken skapar vi en större tydlighet för våra kunder, medarbetare samt övriga intressenter. ATT LADDA OCH KOMMUNICERA VARUMÄRKET Genom att satsa på kommunikation och kulturfrämjande aktiviteter skapar vi en positiv gemensam värdegrund att stå på. Ett aktivt varumärkesarbete kombinerat med det vi uträttar varje dag hos våra kunder hjälper oss att nå våra högt uppsatta kvalitetsmål. Vi är stolta över våra konsulter. Det är mycket tack vare deras jobb varje dag hos våra uppdragsgivare som vi har fått så nöjda kunder. Bilden är tagen från vårens tidningskampanj och Lennart Hjärpne är en av våra ekonomikonsulter. 10 poolia 2003

11 VARUMÄRKET POOLIA (PUBL) poolia

12 POOLIA PROFESSIONALS VISION Vision, affärsidé och strategi AFFÄRSIDÉ: VI SKALL FÖRSE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER MED DEN KOMPETENS SOM TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT TILLGODOSER DERAS BEHOV INOM PROFESSIONAL STAFFING. VÅR KULTUR FÖRS VIDARE TILL ALLA ANSTÄLLDA GENOM VÅRA SJU GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR:» AFFÄRER FÖRST SEN ADMINISTRATION.» DU ÄR BETYDELSEFULL.» ATT VÅGA DET OPRÖVADE.» ATT ALLTID GÖRA SITT BÄSTA.» VILJAN ATT TA ANSVAR.» MED HJÄRTA OCH LUST.» ATT VARA DET GODA FÖRETAGET. VISION Vi vill nå en position som ett av Europas ledande företag inom professional staffing. MED LEDANDE AVSER VI:» Högst kvalitet i branschen. Det har alltid varit vårt övergripande mål. Kunden ska alltid uppleva att vi är bäst på marknaden när det gäller att säkerställa att rätt person kommer på rätt plats, i rätt tid. Kvalitetsmedvetenheten hos våra medarbetare är mycket hög, något som våra kunder också uppfattar och uppskattar.» Bland de tre främsta i Europa inom området professional staffing när det gäller omsättning och lönsamhet. Att nå en stabil lönsamhet är ett av våra högst prioriterade mål. Lönsamhet ger den arbetsro som är nödvändig för att vi ska kunna fokusera på att utveckla tjänsteutbudet och öka den geografiska spridningen. Lönsamhet är även en förutsättning för att attrahera kvalificerad arbetskraft och kunder i framtiden. Under året har vi fortsatt arbetet med kostnadsanpassningar på grund av det rådande marknadsläget och den sjunkande omsättningen. Som en konsekvens av högst kvalitet och lönsamhet ska Poolia Professionals ha en tillväxt i varje land minst i nivå med branschen inom våra utvalda segment. Vi har sett en tillfällig avmattning i tillväxten men bedömer att potentialen i branschen är hög på de marknader där vi finns. STRATEGI Vi har definierat några huvudområden som är avgörande för att vi ska nå våra mål. Vår strategi är att kontinuerligt utveckla oss inom dessa områden, för att hela tiden bli bättre på det vi gör. Dessa områden omfattar: vårt erbjudande till våra kunder och medarbetare, hur vi arbetar med försäljning, hur vi säkerställer vårt behov av kandidater samt hur vi kommunicerar med marknaden. 12 poolia 2003

13 POOLIA VINJETT NENAD PUKSEC, BACK OFFICE-TJÄNSTEMAN «Poolias starka varumärke och värderingar lockade mig. Poolia står för rätt kompetens på rätt plats, professionalism och ödmjukhet.» poolia

14 POOLIA (PUBL) ORGANISATION Verksamhet i sex länder POOLIA ÄR VERKSAMT INOM BEMANNINGSBRANSCHEN I SEX LÄNDER. STÖRRE DELEN AV VERKSAMHETEN FINNS I SVERIGE. ERBJUDANDET INBEGRIPER TJÄNSTEOMRÅDENA PERSONALUTHYRNING, REKRYTERING OCH OUTSOURCING. Poolia grundades i Stockholm 1989 och har sedan dess etablerat sig på ett 20-tal orter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda inom koncernen är idag cirka 2 700, inklusive Storbritannien. Poolia har delat upp den svenska verksamheten i två varumärken, Poolia Professionals och Uniflex. POOLIA PROFESSIONALS Poolia Professionals organisation i Sverige är indelad i yrkesområden och regioner. Våra yrkesområden är Bank & Finans, Ekonomi, HR, IT, Juridik, Kontor, Life Science, Lön, Teknik, Sälj & Marknad och Vård. I Stockholm bildar dessa yrkesområden egna bolag. I övriga regioner i Sverige är verksamheterna mindre varför de bedrivs i ett gemensamt aktiebolag för respektive region: Poolia Nord AB, Poolia Syd AB, Poolia Väst AB och Poolia Öst AB. Poolia Rekrytering AB i Stockholm bedrivs sedan 2002 som ett eget bolag. Inom Poolia Professionals finns ett väl utvecklat kunskapsutbyte och kvalitetssystem både på nationell och internationell nivå, vilket garanterar samma kvalitet i erbjudandet till kunderna. POOLIA PROFESSIONALS KONTOR I SVERIGE Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping/Norrköping, Malmö, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. POOLIA PROFESSIONALS INTERNATIONELLA KONTOR Danmark: Köpenhamn Finland: Helsingfors Norge: Oslo, Trondheim Tyskland: Frankfurt, Hamburg, München Storbritannien: London och Edinburgh UNIFLEX KONTOR I SVERIGE Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Malmö, Norrköping, Nässjö, Skövde, Stockholm, Trollhättan, Västerås och Örebro. ) Poolia Professionals ) Uniflex POOLIA SVERIGE POOLIA-KONCERNEN PARKER BRIDGE STORBRITANNIEN POOLIA DANMARK POOLIA FINLAND POOLIA TYSKLAND POOLIA NORGE UNIFLEX SVERIGE 14 poolia 2003

15 HISTORIK POOLIA (PUBL) Poolias historia HISTORISKA MILSTOLPAR 1989 Björn Örås grundar Ekonompoolen i Stockholm Ekonompoolen öppnar i Göteborg Ekonompoolen öppnar i Malmö Ny lagstiftning i Sverige som avreglerar personaluthyrning. Ekonompoolen startar Sveriges första privata arbetsförmedling med inriktning mot ekonomer, med tjänsten»hyr-först-anställ-sedan« Teknikerpoolen etableras i Stockholm och Malmö Teknikerpoolen etableras i Göteborg. Affärsområdet Utbildning startas Björn Örås blir ensam ägare. Ny strategi - bli en fullsortimentsleverantör inom bemanningsbranschen Ekonompoolen och Teknikerpoolen blir Poolia. Verksamheten Kontorsvikarien förvärvas. Poolia startar affärsområdena Kontor samt Sälj & Marknad Poolia Kontor startar i Göteborg och Malmö. Poolia säljer utbildningsverksamheten. Poolia förvärvar Göteborgsföretaget Héming Personal AB. Poolia startar affärsområdet Industri Poolia börsintroduceras. Verksamheten Intor i Stockholm förvärvas. Företaget C & C Personaluthyrning AB i Jönköping förvärvas. Poolia blir först i Sverige med affärsområdet Juridik Fyra nya affärsområden bildas: Bank & Finans, Pedagogik, Personal & Lön samt Läkemedel. Mats Edlund tillträder som ny vd. Poolia blir Sveriges näst mest snabbväxande företag i Svenska Dagbladets tillväxtliga och blir Sveriges tredje största bemanningsföretag. Poolia startar verksamhet i Danmark och Finland. Etablering på 13 nya orter i Sverige. Start av Executive Search. 100-wattarens pris för bästa långsiktiga varumärkesvård Förvärv av Competence Sköterskejouren och därmed start av Poolia Vård. Förvärv av A&Z och därmed start av verksamhet i Tyskland. Beslut om organisk etablering i Norge med start i Oslo Ny strategi - Poolia fokuserar på kvalificerade tjänster och blir Poolia Professionals. Uniflex AB bildas som ett självständigt dotterbolag för att förse den svenska marknaden med tjänster inom de generella segmenten. Rekrytering bildar ett eget bolag för att ytterligare renodla och finslipa rekryteringserbjudandet. Det norska vårdbolaget Active Nurse förvärvas Erik Strand tillträder som vd i oktober Förvärv av Parker Bridge i London och Edinburgh. Poolia har alltid varit inriktade på kvalificerad personal. Vi startade 1989 under varumärket Ekonompoolen med att hyra ut och rekrytera kvalificerade ekonomer. I den stora framgången och tillväxten som sedan följde blev vi en fullsortimentsleverantör och erbjöd tjänster inom såväl management som lager & industri. Nu fokuserar vi på vår kärnkompetens inom kvalificerad bemanning inom Professionals och generell bemanning inom Uniflex. Trots den snabba tillväxten och den avmattning som sedan följt under några år har Poolia aldrig förlorat sin starka företagskultur och sina grundläggande värderingar. Viljan att ta ansvar, med hjärta och lust, alla är unika, betydelsefulla och modiga. Våra värderingar håller vi fast vid i alla våra möten och relationer. Har du mött någon av oss från Poolia förstår du vad jag menar. Björn Örås, grundare poolia

16 POOLIA PROFESSIONALS MEDARBETARE Den goda arbetsgivaren FÖRDELNING KVINNOR/MÄN: NYCKELN TILL VÅR FRAMGÅNG ÄR ATT VI I ALLA LÄGEN REKRYTERAR RÄTT PERSON FÖR RÄTT TJÄNST. SÄRSKILT VIKTIGT ÄR DET ATT SÄKERSTÄLLA ATT RÄTT KONSULT- CHEFER OCH REKRYTERARE ANSTÄLLS. KVINNOR 59% MÄN 41% POOLIA PROFESSIONALS SATSAR PÅ KVALIFICERAD PERSONAL. CIRKA 80% AV VÅRA ANSTÄLLDA I SVERIGE HAR AKADEMISK OCH/ELLER ANNAN EFTER- GYMNASIAL UTBILDNING. NYCKELTAL ANTAL ÅRSANSTÄLLDA I GENOMSNITT OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD, TSEK EN KONTAKTPERSON VÅRA LEDARE SKA KÄNNETECKNAS AV TILL- GÄNGLIGHET OCH NÄRHET. VÅR ORGANI- SATION BYGGER PÅ ATT DEN PERSON SOM KUND, MEDARBETARE OCH KANDIDATER HAR KONTAKT MED OCKSÅ FATTAR DET AFFÄRSMÄSSIGA OCH/ELLER PERSONAL- RELATERADE BESLUTET. DETTA GER SNABBA BESLUT OCH KORTA LEDTIDER. En människa som trivs hos oss är vårt starkaste kapital, eftersom allt bygger på att våra medarbetare mår bra och gör ett bra jobb varje dag på uppdrag hos kunderna. Genom vårt goda rykte som arbetsgivare attraherar vi personal med rätt kompetens och inställning. Vi tror också på att ett starkt varumärke och tydlig kommunikation lockar till sig de mest eftertraktade medarbetarna. NÖJDA MEDARBETARE GER NÖJDA KUNDER Alla är betydelsefulla, därför är vårt personalarbete en mycket viktig framgångsfaktor. För oss är det extra tydligt att nöjda medarbetare ger nöjda kunder. Vi arbetar därför ständigt med vidareutbildning, interninformation och sociala aktiviteter för att medarbetarna ska vara delaktiga i verksamheten och trivas med sitt arbete. Hur våra utvecklingsprogram ser ut är olika beroende på var man arbetar och inom vilket yrkesområde. Vi följer upp vårt personalarbete regelbundet genom medarbetarundersökningar. Den senaste medarbetarundersökningen i Sverige visar att vi har 83% medarbetare som är positiva eller mycket positiva till Poolia Professionals som arbetsgivare. FÖLJANDE FRÅGESTÄLLNINGAR BESVARADES POSITIVT:» Jag ser positivt på Poolias framtida utveckling.» Jag är stolt över att vara anställd på Poolia.» Jag känner att jag har en viktig roll i Poolias fortsatta framgång.» Genom att arbeta på Poolia blir jag mer attraktiv för andra arbetsgivare.» Jag skulle gärna rekommendera en god vän att söka arbete på Poolia.» Jag skulle stanna på Poolia även om jag erbjöds ett liknande arbete med liknande villkor någon annanstans.» Jag ser positivt på mina framtida möjligheter inom Poolia.» Jag trivs bra på Poolia. 16 poolia 2003

17 MEDARBETARE POOLIA PROFESSIONALS DET ÄR VIKTIGT ATT VI PASSAR IHOP Vid rekrytering av nya konsulter lägger vi stor vikt vid referenstagning och detaljerade intervjuer för att säkra att personen i fråga kommer att trivas i rollen som konsult. Introduktion genomförs för alla nyanställda i syfte att ge den grundläggande information som är nödvändig för att så snabbt som möjligt komma in i sin roll. Vid anställningstillfället får varje medarbetare också ta del av Poolia Professionals grundläggande värderingar. Det finns tydligt beskrivet i våra grundpelare vilka vi är och vad vi står för. Konsultchefer och rekryterare erhåller»poolia-certifikatet«som bekräftelse på att de har genomgått den introduktionsplan som läggs upp i samband med anställningen. De är därmed certifierade för eget kund- och personalansvar. DU KAN UTVECKLAS HOS OSS Genom täta kontakter med konsultchefen ges konsulten de bästa förutsättningarna för att trivas och utvecklas. Konsultchefen gör regelbundet arbetsplatsbesök och avstämningar under pågående uppdrag och upprättar för varje anställd en långsiktig utvecklingsplan. Konsulterna erbjuds kontinuerligt individanpassad utbildning, som varvas med den praktiska erfarenhet som kunduppdragen innebär. KOMMUNIKATION Hur delaktig man känner sig i det som händer på arbetsplatsen är också avgörande för hur man trivs. Därför tar vi informationsansvaret på allvar. En gång i veckan har vi ett gemensamt nationellt och internationellt videokonferensmöte för Poolia Professionals innepersonal. Syftet är att utbyta erfarenheter och träffas virtuellt. Vid varje delårsrapport kommenterar vd resultatet för samtliga medarbetare. På varje affärsområde och kontor genomförs också regelbundet konsultträffar med olika teman. Det kan röra sig om utbildning, information eller social samvaro. Anställda på uppdrag hos våra kunder knyts därmed närmare både sina kollegor som jobbar på andra kunduppdrag och sin arbetsgivare. Kommunikationen sker också via intranätet och e-postsystemet som alla anställda har tillgång till. Tidrapporteringssystemet utvecklas ständigt utifrån de anställdas behov, konsulterna redovisar sin arbetade tid via ett webbaserat system. Utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar följer upp hur våra konsulter trivs hos oss och tar vara på deras synpunkter. Våra konsulter stannar hos oss i genomsnitt cirka tre år, vilket räknas som en relativt lång tid i bemanningsbranschen. ARBETSMILJÖN Poolia Professionals arbetsmiljöarbete syftar till att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Alla medarbetare på Poolia Professionals ska vara väl insatta i företagets övergripande mål och strategier i syfte att skapa delaktighet, samhörighetskänsla och engagemang. Ett viktigt arbetsmiljömål är också att ta till vara medarbetarnas färdigheter och kompetens och ge varje medarbetare möjlighet att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner. JÄMSTÄLLDHET Det finns klara mål och handlingsplaner för Poolia Professionals jämställdhetsarbete, ytterst ansvarig för att dessa följs upp är respektive affärsområdes- eller regionchef. MILJÖN På Poolia Professionals tar vi vårt miljöansvar genom att bland annat återvinna kontorsmateriel, resa i tjänsten med miljön i åtanke, ställa krav på våra fastighetsägare att de lokaler vi hyr ska vara miljöanpassade. Vi försäkrar oss också om att våra leverantörer använder miljöklassade produkter. ATT VARA DET GODA FÖRETAGET Vi respekterar individens integritet. Alla personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Vi värnar om den etniska mångfalden genom att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Som medlem i branschorganisationen Bemanningsföretagen (f.d. SPUR) följer vi givetvis dess etiska riktlinjer. poolia

18 18 poolia 2003 JESSICA HÄGG, REKRYTERARE «För mig betyder Poolia möten med många spännande människor med olika bakgrund och hög kompetens.»

19 Poolia Professionals tjänster PARTNER I PERSONALARBETET PERSONALUTHYRNING REKRYTERING UTVECKLING AV VÅRA TJÄNSTER EXEMPEL PÅ UPPDRAG poolia

20 POOLIA PROFESSIONALS VÅRA TJÄNSTER Våra tjänster i sin helhet 94% NÖJDA KUNDER I UPPFÖLJNINGARNA SOM VI GENOMFÖR PÅ VARJE UPPDRAG HAR 94% AV VÅRA KUNDER GIVIT POOLIA PROFESSIONALS BETYGET BRA ELLER MYCKET BRA. POOLIA PROFESSIONALS ERBJUDER PERSONALUTHYRNING OCH REKRYTERING AV PERSONAL PÅ TJÄNSTEMANNASIDAN. VI ARBETAR IDAG INOM OMRÅDENA BANK, EKONOMI, FINANS, FÖRSÄLJNING, HR, IT, JURIDIK, KONTOR, LIFE SCIENCE, LÖN, MARKNADSFÖRING, TEKNIK SAMT VÅRD. 4,5 AV 5 I BETYG KUNDENS BETYG PÅ KONTAKTEN MED POOLIA PROFESSIONALS KONSULT- CHEFER/REKRYTERARE ÄR 4,5 PÅ EN FEMGRADIG SKALA YRKESINRIKTAD ORGANISATION Poolia Professionals har en yrkesinriktad organisation där våra konsultchefer och rekryterare har yrkeserfarenhet inom sitt yrkesområde. De kan på så vis snabbt sätta sig in i och förstå kundens verksamhet och behov och anpassa erbjudandet därefter. Under året har vi förbättrat vår organisation och vårt interna system för att strukturera försäljningsarbetet ytterligare. FÖRDELNING PER TJÄNSTEOMRÅDE UPPFÖLJNING Vi säkerställer att alla konsult- och rekryteringsuppdrag genomförs med hög kvalitet genom regelbundna kontakter och avstämningar mellan alla inblandade. Poolia Professionals genomför noggranna utvärderingar av varje enskilt uppdrag, både hos våra kunder, konsulter och kandidater. Vi genomför årligen mer omfattande undersökningar hos våra kunder. Resultatet ger oss kunskap om inom vilka områden vi ska koncentrera vårt förbättringsarbete. I mätningar som har gjorts under 2003 har våra kunder givit oss ett mycket gott betyg. 94% är nöjda med vårt arbete. PERSONALUTHYRNING: 95% REKRYTERING: 5% REKLAMATIONSHANTERING Vi lär oss av våra uppföljningar och utvecklar och förfinar hela tiden vårt sätt att arbeta. Vi uppmuntrar till kritiskt tänkande hos våra kunder som ett bevis på att vi verkligen arbetar aktivt med kvalitet. Vi vet att rätt hanterat är en reklamation en säker väg till en framtida god relation. 20 poolia 2003

21 VÅRA TJÄNSTER POOLIA PROFESSIONALS Professional staffing VI SPECIALISERAR OSS PÅ BEMANNING AV PERSONAL PÅ TJÄNSTEMANNASIDAN - DET INNEBÄR ATT:» Vi är specialister på att tillsätta exempelvis ekonomichefer, redovisningschefer, bolagsjurister, HR-personal, systemvetare, vd-assistenter, projektledare, sjuksköterskor eller läkare för tillfälliga eller permanenta uppdrag.» Vi ställer höga krav på kompetens, yrkeserfarenhet och/eller utbildning hos våra konsulter och de kandidater vi rekryterar till kund.» Vi kan tillgodose företag och organisationer med kompetens på alla nivåer inom våra yrkesområden.» Vi ställer höga krav på våra konsultchefer och rekryterare att säkerställa rätt metoder och tester vid urvalsförfarandet.» Rätt person utifrån kravprofilen är viktigast för att uppnå kvalitet.» Vi ofta har längre uppdragstider hos kunden vid konsultuppdrag i jämförelse med branschen i genomsnitt.» Vi har höga krav på yrkeskompetensen hos våra konsultchefer och rekryterare, samt kvalificerade verktyg för att söka fram rätt person.» Uppföljning av varje uppdrag är vårt viktigaste verktyg för att säkerställa kvaliteten. TINA KLARÅS NILSSON, SJUKSKÖTERSKA «Som konsult har jag stor frihet att påverka mina arbetsvillkor. Jag känner stolthet över att ingå i ett kompetent team och arbeta för ett företag som tror på mig och mitt yrkeskunnande.» THOMAS BERGSTRÖM, SJUKSKÖTERSKA «När jag kommer ut på uppdragen känner jag mig uppskattad för den erfarenhet jag har.» poolia

22 POOLIA PROFESSIONALS VÅRA TJÄNSTER Personaluthyrning VARFÖR: VÅRA KUNDER HYR IN PERSONAL VID EXEMPELVIS ARBETSTOPPAR, KOMPETENS- BEHOV, FÖRÄLDRALEDIGHET, PROJEKT, OMLÄGGNING AV AFFÄRSSYSTEM ELLER FÖR EN MER FLEXIBEL OCH RÖRLIG ORGANISATION. VAD: RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS VID RÄTT TILLFÄLLE. VI HYR UT PERSONAL INOM YRKESOMRÅDENA: BANK & FINANS, EKONOMI, HR, IT, JURIDIK, KONTOR, LIFE SCIENCE, LÖN, TEKNIK, SÄLJ & MARKNAD OCH VÅRD. GRUNDEN FÖR ETT LYCKAT UPPDRAG MED BRA MATCHNING OCH UPPFÖLJNING ÄR ATT KONSULTCHEFEN BÅDE HAR PERSONAL- OCH KUNDANSVAR. Personaluthyrning är ett av Poolia Professionals två huvudsakliga tjänsteområden. Varje år genomför vi tusentals lyckade konsultuppdrag. Våra konsulter har gedigen erfarenhet från yrkeslivet och innehar under sina uppdrag som regel högt kvalificerade tjänster. KONSULTCHEFEN DELTAR I HELA PROCESSEN Konsultcheferna har utmärkta förutsättningar att förstå kundens behov, eftersom de verkar inom det område där de själva har yrkesspecifik kompetens. Det som särskiljer Poolia Professionals från de flesta andra bemanningsföretag är att konsultcheferna har det totala ansvaret för alla delmoment i varje uppdrag, både vad gäller personal och kund. Eftersom de ansvarar för ett begränsat antal konsulter lär de känna personerna väl, vilket är viktigt då konsulterna dels måste ha rätt kompetens för uppdraget och dels ska passa in i kundföretagets organisation. HUR: KONSULTCHEFEN DELTAR I HELA UPP- DRAGSPROCESSEN OCH HAR BÅDE KUND- OCH KONSULTANSVAR. HAN ELLER HON ANSVARAR FÖR ETT BEGRÄNSAT ANTAL KONSULTER SOM DE KÄNNER VÄL. ATT PRICKA RÄTT: KONSULTCHEFERNA HAR KOMPETENS INOM SINA VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR ATT KUNNA GÖRA EFFEKTIVA OCH PRICKSÄKRA MATCHNINGAR AV KUNDENS ÖNSKEMÅL OCH KONSULTERNAS KVALIFIKATIONER. 22 poolia 2003

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Innehåll. Brought to you by Global Reports. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet.

Innehåll. Brought to you by Global Reports. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. Årsredovisning 2002 Innehåll 4 VD har ordet 6 Året i korthet 7 Varumärket 8 Affärsidé, mål & strategi 10 Kvalitet 12 Medarbetare 14 Organisation & Historik 16 Marknad & Omvärld 19 Tjänsteområden 20 Personaluthyrning

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik Årsredovisning 2002 Innehåll 4 VD har ordet 6 Året i korthet 7 Varumärket 8 Affärsidé, mål & strategi 10 Kvalitet 12 Medarbetare 14 Organisation & Historik 16 Marknad & Omvärld 19 Tjänsteområden 20 Personaluthyrning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004. Pressinformation den 8 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004. Pressinformation den 8 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004 Pressinformation den 8 november Poolia-koncernen Poolia-koncernen fortsätter att redovisa ett positivt rörelseresultat. För

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet Pressinformation den 25 oktober 2006 Pooliakoncernen fortsatte även

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Årsstämma 27 april 2016

Årsstämma 27 april 2016 Årsstämma 27 april 2016 Pooliafakta Grundades 1989 av Björn Örås, styrelseordförande Noterat på Stockholms fondbörs sedan 1999 Pooliakoncernen omsatte ca 760 MSEK 2015 Ca 1 520 anställda Etablerad i Sverige,

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Bemanningsföretagen - omsättning

Bemanningsföretagen - omsättning IVA 20 maj 2013 Bemanningsföretagen - omsättning 5/30/2013 Bemanningsföretagen - omsättningsutveckling 5/30/2013 Ung bransch med gamla rötter 40-talet USA Kelly Girl 50-talet Stockholms Kontoristservice

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT Om oss Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Övergripande budskap Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. Minskar risk bygger trygghet

MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. Minskar risk bygger trygghet MINSKAR RISK. BYGGER TRYGGHET. PDD - PERSONAL DUE DILIGENCE - OMFATTNING - SYFTET STYR - EGET ARBETE INTERNT - GODA RÅD Lars Blom Försäljningschef Kort om oss 2Secure grundades 2006 Har idag ca 85 anställda

Läs mer

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet över hela landet Vi tillför vården nödvändig personal

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS HSH+S Headhunters and Recruiters Varje erfaren person i ledande ställning känner till risken med tillsättning av en olämplig befattningshavare För alla i nyckelpositioner

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer