VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN"

Transkript

1 Poolia 2003

2 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN UNDER TVÅ OLIKA VARUMÄRKEN: POOLIA PROFESSIONALS OCH UNIFLEX. DET GER BÄTTRE KVALITET FÖR DEN SOM EFTERFRÅGAR EN EKONOMICHEF, OCH BÄTTRE PRIS FÖR DEN SOM BEHÖVER EN TRUCKFÖRARE. 2 poolia 2003

3 ERBJUDER PERSONAL INOM:» BANK & FINANS» EKONOMI» HR» IT» JURIDIK» KONTOR» LIFE SCIENCE» LÖN» SÄLJ & MARKNAD» TEKNIK» VÅRD ERBJUDER PERSONAL INOM:» INDUSTRI» LAGER» INTERNSERVICE» KUNDTJÄNST» CALL-CENTER» VÄXEL» RECEPTION poolia

4 Innehåll Vd har ordet Året Varumärket Vision Organisation Historik Medarbetare Poolia Professionals tjänster Personaluthyrning Rekrytering Utveckling av våra tjänster Exempel på uppdrag Yrkesområden Marknad & omvärld Uniflex Poolia i siffror Aktien Riskanalys Sex år i sammandrag Förvaltningsberättelse Definitioner Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förändring i eget kapital Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Ledande befattningshavare Styrelse Adresser Aktieägarinformation poolia 2003

5 LENA LIND, KONSULTCHEF «Det är både kompetens och personlighet hos våra konsulter som räknas. Med vår yrkeskunskap och kund- och konsultansvar gör vi de vassaste matchningarna.» poolia

6 6 poolia 2003 ERIK STRAND, VD «Poolia står för kvalitet, jämställdhet och arbetsglädje. Det ska vi fortsätta att värna om.»

7 VD HAR ORDET POOLIA (PUBL) Fokus på lönsamhet och internationell expansion Vi ser tillbaka på 2003 som ytterligare ett år där vi påverkades av den svaga konjunkturen. Mot slutet av året har vi noterat en viss stabilisering av efterfrågan, men vi har inte sett några tydliga tecken på en konjunkturuppgång. MARKNAD OCH KONJUNKTUR Bemanningsbranschens traditionella tjänster, personaluthyrning och rekrytering, är starkt beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. Den svenska bemanningsmarknaden har påverkats av neddragningarna inom IT- och telekomsektorn, främst i Stockholmsregionen. Den vikande konjunkturen har drabbat rekrytering och personaluthyrning inom traditionella yrkesområden som ekonomi och kontor, men trots detta har vi tagit marknadsandelar. Vi kommer att fortsätta anpassa oss till rådande marknad under BEHOVET AV VÅR KOMPETENS Allt fler företag inser vikten av att ha en del av sin arbetskraft rörlig. På så vis kan deras storlek snabbt anpassas till de förhållanden som råder på marknaden. Bemanningsbranschen spelar en mycket central roll på arbetsmarknaden, inte minst när det gäller integration av invandrare och introduktion av arbetslösa. På sikt är det också avgörande för företag och organisationer att locka till sig attraktiv och kvalificerad arbetskraft. Redan nu är viss specialistkompetens starkt efterfrågad och här finns en stor potential för bemanningsbranschen. POOLIA UNDER 2003 Poolia Professionals skall vara det kvalitativt bästa alternativet för kunderna på professional staffing-marknaden (som tjänstemannamarknaden internationellt kallas). Visionen är att bli en av de ledande inom professional staffing i Europa. Genom förvärvet av det brittiska bemanningsföretaget Parker Bridge tar vi ett stort kliv ut på den europeiska arenan och etablerar oss på den brittiska marknaden, som är en av de största i världen. Därmed stärker vi positionen inom våra utvalda segment. Våra enheter i Danmark och Norge är nu väl etablerade på respektive marknad och i Finland har vi ökat omsättningen. Den tyska verksamheten har stabiliserats under året trots en fortsatt instabil marknad. Målet är att växa internationellt och vi kommer att fortsätta med detta arbete under Poolia i Sverige fortsätter att renodla erbjudandet under två olika varumärken: Poolia Professionals och Uniflex. Poolia Professionals erbjuder välutbildad personal på tjänstemannamarknaden och Uniflex erbjuder volymtjänster inom lager, industri, kundtjänst, call-center och reception. Poolia Professionals har haft svårt att genomföra tillräckligt kraftfulla åtgärder för att kompensera för minskande intäkter, i synnerhet Stockholmsregionen har visat en fortsatt mycket svag resultatutveckling. Uniflex har haft en bra utveckling och det operativa resultatet för året är positivt. Inom de segment där priset och snabbheten är avgörande är Uniflex en ledande aktör på den svenska marknaden. Trots det hårda arbetet för att nå ett positivt resultat i hela koncernen har vi inte nått dit under 2003, därför måste vi göra ytterligare kraftansträngningar för att vi ska klara detta under NY VD Den 1 oktober 2003 tillträdde jag som ny vd efter Mats Edlund. Det känns både inspirerande och ansvarsfullt att få uppdraget att snarast ta denna koncern tillbaka till lönsamhet och tillväxt. Tillsammans med Poolias professionella medarbetare kommer vi att fokusera på att nå lönsamhet genom en del kraftfulla åtgärder. Med Poolias starka varumärke, företagskultur och finansiella position har vi alla förutsättningar att ta oss dit. Erik Strand, vd Poolia poolia

8 POOLIA (PUBL) ÅRET 2003 Viktiga händelser under året» Poolia etablerar sig på Europas största marknad för bemanningstjänster genom att förvärva det brittiska bemanningsföretaget Parker Bridge. Verksamheten ingår i Poolia-koncernen från och med 1 januari 2004.» Poolia blir utvald leverantör till statliga verk och myndigheter avseende personaluthyrningstjänster då AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) genomförde en central upphandling. Avtalet gäller i två år.» Poolia inleder strategiskt viktiga samarbeten med nyckelkunder som till exempel en omfattande rekryteringsentreprenad för Falck Security AB, ett nordiskt omställnings- och rekryteringsåtagande för Agfa, samt tecknar en rad ramavtal med nyckelkunder såsom Skanska, Vodafone, Ericsson, DHL med flera.» En av Poolias nyckelkunder i Tyskland, Hamburger Mannheimer AG, har inom ramen för ett omfattande projekt hyrt in över 80 konsulter inom helpdesk och administration.» Poolia Doctor startar och därmed blir Poolia en helhetsleverantör av kvalificerad bemanning inom vården.» Poolia förvärvar Nilesco Search AB:s verksamhet med inriktning på rekrytering av jurister.» Erik Strand börjar som vd på Poolia den 1 oktober och tar över efter Mats Edlund som lämnar bolaget.» Poolia överför 137 miljoner kronor till aktieägarna genom inlösen av aktier.» Poolia förstärker styrelsen med två ledamöter: Margareta Barchan och Monica Caneman. Finansiella nyckeltal Omsättning, MSEK 766,3 792,5 Rörelsemarginal, % -9,6-8,1 Vinstmarginal, % -8,2-6,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % -14,8-8,7 Avkastning på totalt kapital, % -10,8-6,8 Soliditet, % 65,8 76,6 Andel riskbärande kapital, % 67,2 78,1 Antal årsanställda, genomsnitt Omsättning per anställd, TSEK Resultat per aktie, SEK -2,82-1,93 Eget kapital per aktie, SEK 16,78 22,58 8 poolia 2003

9 POOLIA VINJETT ANNA-LENA KRETZ, KUNDANSVARIG «Poolias långvariga närvaro på marknaden ger oss en ovärderlig grund att stå på när det gäller vårt eget och våra kunders HRarbete. Vi gör det inte svårare än vad det behöver vara.» poolia

10 POOLIA (PUBL) VARUMÄRKET Nöjda kunder AMBITIONEN MED POOLIAS VARUMÄRKESARBETE ÄR ATT SKAPA ETT PREMIUMVARUMÄRKE I ALLA VÅRA VERKSAM- HETSLÄNDER. MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT UPPFATTAS SOM EN PROFESSIONELL SPECIALIST INOM RESPEKTIVE KOMPETENS- OMRÅDE NÄR DET GÄLLER BEMANNING OCH REKRYTERING. ETT STARKT OCH TYDLIGT VARUMÄRKE ÄR OCKSÅ EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ATT KUNNA ATTRAHERA KOMPETENTA KANDIDATER OCH KONSULTER. Att förflytta varumärket Poolia på den svenska marknaden, från att arbeta med allt från truckförare till ekonomichefer till att fokusera på tjänstemannasegmentet är ett långsiktigt arbete som tog sin början under år Poolia Professionals har redan idag dokumenterat nöjda kunder, vilket vi kommunicerade under våren i en dagstidningskampanj. Nöjda kunder är en förutsättning för att med trovärdighet bygga vidare på kvalitet i vårt varumärkesarbete. Arbetet med repositioneringen gäller enbart den svenska marknaden, då Poolia Professionals etableras från start på utlandsmarknaderna. Målsättningen är att bli en av de ledande aktörerna inom bemanning av kvalificerad personal i Europa, under ett gemensamt varumärke, Poolia Professionals. UNIFLEX Uniflex står för snabbhet, flexibilitet och lågt pris. De verkar enbart på den svenska marknaden som ett helägt dotterbolag till Poolia och erbjuder tjänster bland annat inom industri, lager, växel och reception. Varumärket är helt fristående från Poolia Professionals. Genom att lägga dessa skilda verksamheter under skilda varumärken skapar vi en större tydlighet för våra kunder, medarbetare samt övriga intressenter. ATT LADDA OCH KOMMUNICERA VARUMÄRKET Genom att satsa på kommunikation och kulturfrämjande aktiviteter skapar vi en positiv gemensam värdegrund att stå på. Ett aktivt varumärkesarbete kombinerat med det vi uträttar varje dag hos våra kunder hjälper oss att nå våra högt uppsatta kvalitetsmål. Vi är stolta över våra konsulter. Det är mycket tack vare deras jobb varje dag hos våra uppdragsgivare som vi har fått så nöjda kunder. Bilden är tagen från vårens tidningskampanj och Lennart Hjärpne är en av våra ekonomikonsulter. 10 poolia 2003

11 VARUMÄRKET POOLIA (PUBL) poolia

12 POOLIA PROFESSIONALS VISION Vision, affärsidé och strategi AFFÄRSIDÉ: VI SKALL FÖRSE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER MED DEN KOMPETENS SOM TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT TILLGODOSER DERAS BEHOV INOM PROFESSIONAL STAFFING. VÅR KULTUR FÖRS VIDARE TILL ALLA ANSTÄLLDA GENOM VÅRA SJU GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR:» AFFÄRER FÖRST SEN ADMINISTRATION.» DU ÄR BETYDELSEFULL.» ATT VÅGA DET OPRÖVADE.» ATT ALLTID GÖRA SITT BÄSTA.» VILJAN ATT TA ANSVAR.» MED HJÄRTA OCH LUST.» ATT VARA DET GODA FÖRETAGET. VISION Vi vill nå en position som ett av Europas ledande företag inom professional staffing. MED LEDANDE AVSER VI:» Högst kvalitet i branschen. Det har alltid varit vårt övergripande mål. Kunden ska alltid uppleva att vi är bäst på marknaden när det gäller att säkerställa att rätt person kommer på rätt plats, i rätt tid. Kvalitetsmedvetenheten hos våra medarbetare är mycket hög, något som våra kunder också uppfattar och uppskattar.» Bland de tre främsta i Europa inom området professional staffing när det gäller omsättning och lönsamhet. Att nå en stabil lönsamhet är ett av våra högst prioriterade mål. Lönsamhet ger den arbetsro som är nödvändig för att vi ska kunna fokusera på att utveckla tjänsteutbudet och öka den geografiska spridningen. Lönsamhet är även en förutsättning för att attrahera kvalificerad arbetskraft och kunder i framtiden. Under året har vi fortsatt arbetet med kostnadsanpassningar på grund av det rådande marknadsläget och den sjunkande omsättningen. Som en konsekvens av högst kvalitet och lönsamhet ska Poolia Professionals ha en tillväxt i varje land minst i nivå med branschen inom våra utvalda segment. Vi har sett en tillfällig avmattning i tillväxten men bedömer att potentialen i branschen är hög på de marknader där vi finns. STRATEGI Vi har definierat några huvudområden som är avgörande för att vi ska nå våra mål. Vår strategi är att kontinuerligt utveckla oss inom dessa områden, för att hela tiden bli bättre på det vi gör. Dessa områden omfattar: vårt erbjudande till våra kunder och medarbetare, hur vi arbetar med försäljning, hur vi säkerställer vårt behov av kandidater samt hur vi kommunicerar med marknaden. 12 poolia 2003

13 POOLIA VINJETT NENAD PUKSEC, BACK OFFICE-TJÄNSTEMAN «Poolias starka varumärke och värderingar lockade mig. Poolia står för rätt kompetens på rätt plats, professionalism och ödmjukhet.» poolia

14 POOLIA (PUBL) ORGANISATION Verksamhet i sex länder POOLIA ÄR VERKSAMT INOM BEMANNINGSBRANSCHEN I SEX LÄNDER. STÖRRE DELEN AV VERKSAMHETEN FINNS I SVERIGE. ERBJUDANDET INBEGRIPER TJÄNSTEOMRÅDENA PERSONALUTHYRNING, REKRYTERING OCH OUTSOURCING. Poolia grundades i Stockholm 1989 och har sedan dess etablerat sig på ett 20-tal orter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda inom koncernen är idag cirka 2 700, inklusive Storbritannien. Poolia har delat upp den svenska verksamheten i två varumärken, Poolia Professionals och Uniflex. POOLIA PROFESSIONALS Poolia Professionals organisation i Sverige är indelad i yrkesområden och regioner. Våra yrkesområden är Bank & Finans, Ekonomi, HR, IT, Juridik, Kontor, Life Science, Lön, Teknik, Sälj & Marknad och Vård. I Stockholm bildar dessa yrkesområden egna bolag. I övriga regioner i Sverige är verksamheterna mindre varför de bedrivs i ett gemensamt aktiebolag för respektive region: Poolia Nord AB, Poolia Syd AB, Poolia Väst AB och Poolia Öst AB. Poolia Rekrytering AB i Stockholm bedrivs sedan 2002 som ett eget bolag. Inom Poolia Professionals finns ett väl utvecklat kunskapsutbyte och kvalitetssystem både på nationell och internationell nivå, vilket garanterar samma kvalitet i erbjudandet till kunderna. POOLIA PROFESSIONALS KONTOR I SVERIGE Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping/Norrköping, Malmö, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. POOLIA PROFESSIONALS INTERNATIONELLA KONTOR Danmark: Köpenhamn Finland: Helsingfors Norge: Oslo, Trondheim Tyskland: Frankfurt, Hamburg, München Storbritannien: London och Edinburgh UNIFLEX KONTOR I SVERIGE Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Malmö, Norrköping, Nässjö, Skövde, Stockholm, Trollhättan, Västerås och Örebro. ) Poolia Professionals ) Uniflex POOLIA SVERIGE POOLIA-KONCERNEN PARKER BRIDGE STORBRITANNIEN POOLIA DANMARK POOLIA FINLAND POOLIA TYSKLAND POOLIA NORGE UNIFLEX SVERIGE 14 poolia 2003

15 HISTORIK POOLIA (PUBL) Poolias historia HISTORISKA MILSTOLPAR 1989 Björn Örås grundar Ekonompoolen i Stockholm Ekonompoolen öppnar i Göteborg Ekonompoolen öppnar i Malmö Ny lagstiftning i Sverige som avreglerar personaluthyrning. Ekonompoolen startar Sveriges första privata arbetsförmedling med inriktning mot ekonomer, med tjänsten»hyr-först-anställ-sedan« Teknikerpoolen etableras i Stockholm och Malmö Teknikerpoolen etableras i Göteborg. Affärsområdet Utbildning startas Björn Örås blir ensam ägare. Ny strategi - bli en fullsortimentsleverantör inom bemanningsbranschen Ekonompoolen och Teknikerpoolen blir Poolia. Verksamheten Kontorsvikarien förvärvas. Poolia startar affärsområdena Kontor samt Sälj & Marknad Poolia Kontor startar i Göteborg och Malmö. Poolia säljer utbildningsverksamheten. Poolia förvärvar Göteborgsföretaget Héming Personal AB. Poolia startar affärsområdet Industri Poolia börsintroduceras. Verksamheten Intor i Stockholm förvärvas. Företaget C & C Personaluthyrning AB i Jönköping förvärvas. Poolia blir först i Sverige med affärsområdet Juridik Fyra nya affärsområden bildas: Bank & Finans, Pedagogik, Personal & Lön samt Läkemedel. Mats Edlund tillträder som ny vd. Poolia blir Sveriges näst mest snabbväxande företag i Svenska Dagbladets tillväxtliga och blir Sveriges tredje största bemanningsföretag. Poolia startar verksamhet i Danmark och Finland. Etablering på 13 nya orter i Sverige. Start av Executive Search. 100-wattarens pris för bästa långsiktiga varumärkesvård Förvärv av Competence Sköterskejouren och därmed start av Poolia Vård. Förvärv av A&Z och därmed start av verksamhet i Tyskland. Beslut om organisk etablering i Norge med start i Oslo Ny strategi - Poolia fokuserar på kvalificerade tjänster och blir Poolia Professionals. Uniflex AB bildas som ett självständigt dotterbolag för att förse den svenska marknaden med tjänster inom de generella segmenten. Rekrytering bildar ett eget bolag för att ytterligare renodla och finslipa rekryteringserbjudandet. Det norska vårdbolaget Active Nurse förvärvas Erik Strand tillträder som vd i oktober Förvärv av Parker Bridge i London och Edinburgh. Poolia har alltid varit inriktade på kvalificerad personal. Vi startade 1989 under varumärket Ekonompoolen med att hyra ut och rekrytera kvalificerade ekonomer. I den stora framgången och tillväxten som sedan följde blev vi en fullsortimentsleverantör och erbjöd tjänster inom såväl management som lager & industri. Nu fokuserar vi på vår kärnkompetens inom kvalificerad bemanning inom Professionals och generell bemanning inom Uniflex. Trots den snabba tillväxten och den avmattning som sedan följt under några år har Poolia aldrig förlorat sin starka företagskultur och sina grundläggande värderingar. Viljan att ta ansvar, med hjärta och lust, alla är unika, betydelsefulla och modiga. Våra värderingar håller vi fast vid i alla våra möten och relationer. Har du mött någon av oss från Poolia förstår du vad jag menar. Björn Örås, grundare poolia

16 POOLIA PROFESSIONALS MEDARBETARE Den goda arbetsgivaren FÖRDELNING KVINNOR/MÄN: NYCKELN TILL VÅR FRAMGÅNG ÄR ATT VI I ALLA LÄGEN REKRYTERAR RÄTT PERSON FÖR RÄTT TJÄNST. SÄRSKILT VIKTIGT ÄR DET ATT SÄKERSTÄLLA ATT RÄTT KONSULT- CHEFER OCH REKRYTERARE ANSTÄLLS. KVINNOR 59% MÄN 41% POOLIA PROFESSIONALS SATSAR PÅ KVALIFICERAD PERSONAL. CIRKA 80% AV VÅRA ANSTÄLLDA I SVERIGE HAR AKADEMISK OCH/ELLER ANNAN EFTER- GYMNASIAL UTBILDNING. NYCKELTAL ANTAL ÅRSANSTÄLLDA I GENOMSNITT OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD, TSEK EN KONTAKTPERSON VÅRA LEDARE SKA KÄNNETECKNAS AV TILL- GÄNGLIGHET OCH NÄRHET. VÅR ORGANI- SATION BYGGER PÅ ATT DEN PERSON SOM KUND, MEDARBETARE OCH KANDIDATER HAR KONTAKT MED OCKSÅ FATTAR DET AFFÄRSMÄSSIGA OCH/ELLER PERSONAL- RELATERADE BESLUTET. DETTA GER SNABBA BESLUT OCH KORTA LEDTIDER. En människa som trivs hos oss är vårt starkaste kapital, eftersom allt bygger på att våra medarbetare mår bra och gör ett bra jobb varje dag på uppdrag hos kunderna. Genom vårt goda rykte som arbetsgivare attraherar vi personal med rätt kompetens och inställning. Vi tror också på att ett starkt varumärke och tydlig kommunikation lockar till sig de mest eftertraktade medarbetarna. NÖJDA MEDARBETARE GER NÖJDA KUNDER Alla är betydelsefulla, därför är vårt personalarbete en mycket viktig framgångsfaktor. För oss är det extra tydligt att nöjda medarbetare ger nöjda kunder. Vi arbetar därför ständigt med vidareutbildning, interninformation och sociala aktiviteter för att medarbetarna ska vara delaktiga i verksamheten och trivas med sitt arbete. Hur våra utvecklingsprogram ser ut är olika beroende på var man arbetar och inom vilket yrkesområde. Vi följer upp vårt personalarbete regelbundet genom medarbetarundersökningar. Den senaste medarbetarundersökningen i Sverige visar att vi har 83% medarbetare som är positiva eller mycket positiva till Poolia Professionals som arbetsgivare. FÖLJANDE FRÅGESTÄLLNINGAR BESVARADES POSITIVT:» Jag ser positivt på Poolias framtida utveckling.» Jag är stolt över att vara anställd på Poolia.» Jag känner att jag har en viktig roll i Poolias fortsatta framgång.» Genom att arbeta på Poolia blir jag mer attraktiv för andra arbetsgivare.» Jag skulle gärna rekommendera en god vän att söka arbete på Poolia.» Jag skulle stanna på Poolia även om jag erbjöds ett liknande arbete med liknande villkor någon annanstans.» Jag ser positivt på mina framtida möjligheter inom Poolia.» Jag trivs bra på Poolia. 16 poolia 2003

17 MEDARBETARE POOLIA PROFESSIONALS DET ÄR VIKTIGT ATT VI PASSAR IHOP Vid rekrytering av nya konsulter lägger vi stor vikt vid referenstagning och detaljerade intervjuer för att säkra att personen i fråga kommer att trivas i rollen som konsult. Introduktion genomförs för alla nyanställda i syfte att ge den grundläggande information som är nödvändig för att så snabbt som möjligt komma in i sin roll. Vid anställningstillfället får varje medarbetare också ta del av Poolia Professionals grundläggande värderingar. Det finns tydligt beskrivet i våra grundpelare vilka vi är och vad vi står för. Konsultchefer och rekryterare erhåller»poolia-certifikatet«som bekräftelse på att de har genomgått den introduktionsplan som läggs upp i samband med anställningen. De är därmed certifierade för eget kund- och personalansvar. DU KAN UTVECKLAS HOS OSS Genom täta kontakter med konsultchefen ges konsulten de bästa förutsättningarna för att trivas och utvecklas. Konsultchefen gör regelbundet arbetsplatsbesök och avstämningar under pågående uppdrag och upprättar för varje anställd en långsiktig utvecklingsplan. Konsulterna erbjuds kontinuerligt individanpassad utbildning, som varvas med den praktiska erfarenhet som kunduppdragen innebär. KOMMUNIKATION Hur delaktig man känner sig i det som händer på arbetsplatsen är också avgörande för hur man trivs. Därför tar vi informationsansvaret på allvar. En gång i veckan har vi ett gemensamt nationellt och internationellt videokonferensmöte för Poolia Professionals innepersonal. Syftet är att utbyta erfarenheter och träffas virtuellt. Vid varje delårsrapport kommenterar vd resultatet för samtliga medarbetare. På varje affärsområde och kontor genomförs också regelbundet konsultträffar med olika teman. Det kan röra sig om utbildning, information eller social samvaro. Anställda på uppdrag hos våra kunder knyts därmed närmare både sina kollegor som jobbar på andra kunduppdrag och sin arbetsgivare. Kommunikationen sker också via intranätet och e-postsystemet som alla anställda har tillgång till. Tidrapporteringssystemet utvecklas ständigt utifrån de anställdas behov, konsulterna redovisar sin arbetade tid via ett webbaserat system. Utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar följer upp hur våra konsulter trivs hos oss och tar vara på deras synpunkter. Våra konsulter stannar hos oss i genomsnitt cirka tre år, vilket räknas som en relativt lång tid i bemanningsbranschen. ARBETSMILJÖN Poolia Professionals arbetsmiljöarbete syftar till att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Alla medarbetare på Poolia Professionals ska vara väl insatta i företagets övergripande mål och strategier i syfte att skapa delaktighet, samhörighetskänsla och engagemang. Ett viktigt arbetsmiljömål är också att ta till vara medarbetarnas färdigheter och kompetens och ge varje medarbetare möjlighet att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner. JÄMSTÄLLDHET Det finns klara mål och handlingsplaner för Poolia Professionals jämställdhetsarbete, ytterst ansvarig för att dessa följs upp är respektive affärsområdes- eller regionchef. MILJÖN På Poolia Professionals tar vi vårt miljöansvar genom att bland annat återvinna kontorsmateriel, resa i tjänsten med miljön i åtanke, ställa krav på våra fastighetsägare att de lokaler vi hyr ska vara miljöanpassade. Vi försäkrar oss också om att våra leverantörer använder miljöklassade produkter. ATT VARA DET GODA FÖRETAGET Vi respekterar individens integritet. Alla personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Vi värnar om den etniska mångfalden genom att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Som medlem i branschorganisationen Bemanningsföretagen (f.d. SPUR) följer vi givetvis dess etiska riktlinjer. poolia

18 18 poolia 2003 JESSICA HÄGG, REKRYTERARE «För mig betyder Poolia möten med många spännande människor med olika bakgrund och hög kompetens.»

19 Poolia Professionals tjänster PARTNER I PERSONALARBETET PERSONALUTHYRNING REKRYTERING UTVECKLING AV VÅRA TJÄNSTER EXEMPEL PÅ UPPDRAG poolia

20 POOLIA PROFESSIONALS VÅRA TJÄNSTER Våra tjänster i sin helhet 94% NÖJDA KUNDER I UPPFÖLJNINGARNA SOM VI GENOMFÖR PÅ VARJE UPPDRAG HAR 94% AV VÅRA KUNDER GIVIT POOLIA PROFESSIONALS BETYGET BRA ELLER MYCKET BRA. POOLIA PROFESSIONALS ERBJUDER PERSONALUTHYRNING OCH REKRYTERING AV PERSONAL PÅ TJÄNSTEMANNASIDAN. VI ARBETAR IDAG INOM OMRÅDENA BANK, EKONOMI, FINANS, FÖRSÄLJNING, HR, IT, JURIDIK, KONTOR, LIFE SCIENCE, LÖN, MARKNADSFÖRING, TEKNIK SAMT VÅRD. 4,5 AV 5 I BETYG KUNDENS BETYG PÅ KONTAKTEN MED POOLIA PROFESSIONALS KONSULT- CHEFER/REKRYTERARE ÄR 4,5 PÅ EN FEMGRADIG SKALA YRKESINRIKTAD ORGANISATION Poolia Professionals har en yrkesinriktad organisation där våra konsultchefer och rekryterare har yrkeserfarenhet inom sitt yrkesområde. De kan på så vis snabbt sätta sig in i och förstå kundens verksamhet och behov och anpassa erbjudandet därefter. Under året har vi förbättrat vår organisation och vårt interna system för att strukturera försäljningsarbetet ytterligare. FÖRDELNING PER TJÄNSTEOMRÅDE UPPFÖLJNING Vi säkerställer att alla konsult- och rekryteringsuppdrag genomförs med hög kvalitet genom regelbundna kontakter och avstämningar mellan alla inblandade. Poolia Professionals genomför noggranna utvärderingar av varje enskilt uppdrag, både hos våra kunder, konsulter och kandidater. Vi genomför årligen mer omfattande undersökningar hos våra kunder. Resultatet ger oss kunskap om inom vilka områden vi ska koncentrera vårt förbättringsarbete. I mätningar som har gjorts under 2003 har våra kunder givit oss ett mycket gott betyg. 94% är nöjda med vårt arbete. PERSONALUTHYRNING: 95% REKRYTERING: 5% REKLAMATIONSHANTERING Vi lär oss av våra uppföljningar och utvecklar och förfinar hela tiden vårt sätt att arbeta. Vi uppmuntrar till kritiskt tänkande hos våra kunder som ett bevis på att vi verkligen arbetar aktivt med kvalitet. Vi vet att rätt hanterat är en reklamation en säker väg till en framtida god relation. 20 poolia 2003

21 VÅRA TJÄNSTER POOLIA PROFESSIONALS Professional staffing VI SPECIALISERAR OSS PÅ BEMANNING AV PERSONAL PÅ TJÄNSTEMANNASIDAN - DET INNEBÄR ATT:» Vi är specialister på att tillsätta exempelvis ekonomichefer, redovisningschefer, bolagsjurister, HR-personal, systemvetare, vd-assistenter, projektledare, sjuksköterskor eller läkare för tillfälliga eller permanenta uppdrag.» Vi ställer höga krav på kompetens, yrkeserfarenhet och/eller utbildning hos våra konsulter och de kandidater vi rekryterar till kund.» Vi kan tillgodose företag och organisationer med kompetens på alla nivåer inom våra yrkesområden.» Vi ställer höga krav på våra konsultchefer och rekryterare att säkerställa rätt metoder och tester vid urvalsförfarandet.» Rätt person utifrån kravprofilen är viktigast för att uppnå kvalitet.» Vi ofta har längre uppdragstider hos kunden vid konsultuppdrag i jämförelse med branschen i genomsnitt.» Vi har höga krav på yrkeskompetensen hos våra konsultchefer och rekryterare, samt kvalificerade verktyg för att söka fram rätt person.» Uppföljning av varje uppdrag är vårt viktigaste verktyg för att säkerställa kvaliteten. TINA KLARÅS NILSSON, SJUKSKÖTERSKA «Som konsult har jag stor frihet att påverka mina arbetsvillkor. Jag känner stolthet över att ingå i ett kompetent team och arbeta för ett företag som tror på mig och mitt yrkeskunnande.» THOMAS BERGSTRÖM, SJUKSKÖTERSKA «När jag kommer ut på uppdragen känner jag mig uppskattad för den erfarenhet jag har.» poolia

22 POOLIA PROFESSIONALS VÅRA TJÄNSTER Personaluthyrning VARFÖR: VÅRA KUNDER HYR IN PERSONAL VID EXEMPELVIS ARBETSTOPPAR, KOMPETENS- BEHOV, FÖRÄLDRALEDIGHET, PROJEKT, OMLÄGGNING AV AFFÄRSSYSTEM ELLER FÖR EN MER FLEXIBEL OCH RÖRLIG ORGANISATION. VAD: RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS VID RÄTT TILLFÄLLE. VI HYR UT PERSONAL INOM YRKESOMRÅDENA: BANK & FINANS, EKONOMI, HR, IT, JURIDIK, KONTOR, LIFE SCIENCE, LÖN, TEKNIK, SÄLJ & MARKNAD OCH VÅRD. GRUNDEN FÖR ETT LYCKAT UPPDRAG MED BRA MATCHNING OCH UPPFÖLJNING ÄR ATT KONSULTCHEFEN BÅDE HAR PERSONAL- OCH KUNDANSVAR. Personaluthyrning är ett av Poolia Professionals två huvudsakliga tjänsteområden. Varje år genomför vi tusentals lyckade konsultuppdrag. Våra konsulter har gedigen erfarenhet från yrkeslivet och innehar under sina uppdrag som regel högt kvalificerade tjänster. KONSULTCHEFEN DELTAR I HELA PROCESSEN Konsultcheferna har utmärkta förutsättningar att förstå kundens behov, eftersom de verkar inom det område där de själva har yrkesspecifik kompetens. Det som särskiljer Poolia Professionals från de flesta andra bemanningsföretag är att konsultcheferna har det totala ansvaret för alla delmoment i varje uppdrag, både vad gäller personal och kund. Eftersom de ansvarar för ett begränsat antal konsulter lär de känna personerna väl, vilket är viktigt då konsulterna dels måste ha rätt kompetens för uppdraget och dels ska passa in i kundföretagets organisation. HUR: KONSULTCHEFEN DELTAR I HELA UPP- DRAGSPROCESSEN OCH HAR BÅDE KUND- OCH KONSULTANSVAR. HAN ELLER HON ANSVARAR FÖR ETT BEGRÄNSAT ANTAL KONSULTER SOM DE KÄNNER VÄL. ATT PRICKA RÄTT: KONSULTCHEFERNA HAR KOMPETENS INOM SINA VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR ATT KUNNA GÖRA EFFEKTIVA OCH PRICKSÄKRA MATCHNINGAR AV KUNDENS ÖNSKEMÅL OCH KONSULTERNAS KVALIFIKATIONER. 22 poolia 2003

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer