HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning Jan Gustafsson, viceprefekt för utbildning Elisabet Öhrn, viceprefekt för forskning Jan Nylund, samverkansansvarig Marie Wrethander, studierektor för uppdragsutbildning Anita Forsmalm, AMO KONTAKTPERSON:

2 FORSKNING SOM PÅVERKAR Våra mål för perioden Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Med utgångspunkt i Red10 och Vision 2020 ska IPS stödja en fortsatt utveckling av forskningens kvalitet Forskningen vid IPS ska i ökad utsträckning bedrivas inom kompletta akademiska miljöer och inkludera forskning, utvecklingsarbete, utbildning och samverkan Den externa forskningsfinansieringen ska stärkas och IPS ska verka för att få finansiering även från andra källor än VR/UVK och Skolverket Fler medarbetare ska bidra till institutionens vetenskapliga publicering och antalet artiklar i internationella tidskrifter ska öka i omfattning Fler medarbetare ska vara aktivt delaktiga i institutionens forskningsseminarier och kollegier samt kommunicera med omgivande samhället kring forsknings- och utvecklingsarbete Institutionens forskningsaktiva ska i högre utsträckning medverka i utbildningsaktiviteter, ta ansvar för den grundläggande kunskapsbasen i kurser samt föreslå kurslitteratur till utbildningarna Aktiv rekrytering skapar kvalitet Vid rekrytering av forskare/lärare ska IPS satsa på extern och internationell rekrytering IPS ska särskilt uppmärksamma juniora forskares arbetsförutsättningar och ge dem stöd med karriärplanering IPS ska stödja de medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt för befordran Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Forskning som sker i samverkan mellan forskare från IPS och forskare vid andra institutioner, fakulteter eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands ska stärkas och öka Institutionens medverkan i nationella och internationella samverkansprojekt och forskningsnätverk ska stärkas och öka Väl fungerande infrastruktur IPS ska bidra till och använda GU:s stödfunktioner för att stärka forskningsverksamheten Värdskapet för den befintliga nationella databasen vid institutionen ska säkras Vår handlingsplan för perioden Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Inom ramen för Red10 vidareutveckla och kvalitetssäkra institutionens forskning, samverkan och utvecklingsarbete Planera och stödja arbetet med ansökningar för att stärka den externa forskningsfinansieringen Arbeta aktivt med olika stödformer för att öka omfattningen av publikationer av hög kvalitet, särskilt artiklar i internationella tidskrifter, samt fortsatt bevaka att alla publikationer läggs in i GUP Inbjuda undervisande medarbetare till kollegieseminarier och därmed bidra med information om aktuell forskning inom utbildningsområdena samt vid behov bidra med förslag till aktuell litteratur Tydliggöra forskningsperspektivet i kurs- och utbildningsplanerna samt i god tid planera och schemalägga professorers och docenters medverkan i kurserna Aktiv rekrytering skapar kvalitet Använda extern och internationell rekrytering vid nyrekryteringar Vidareutveckla befintlig plan för hur vi systematiskt ska ge stöd till juniora forskare 2 (11)

3 Aktivt stödja medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Uppmuntra och stärka forskningsprojekt som sker i samverkan mellan forskare från IPS och forskare vid andra institutioner, fakulteter eller lärosäten Uppmuntra och stärka artikelskrivande i samverkan med forskare vid andra institutioner, fakulteter eller lärosäten Medverka i och vara värd för fler konferenser och forskningsnätverk Väl fungerande infrastruktur Fortsatt informera forskare om de olika stödfunktioner för forskning som redan finns samt bidra till utveckling av ytterligare funktioner Aktivt arbeta för att hitta fortsatt finansiering för att underhålla och utveckla den nationella databasen förlagd till IPS Vår verksamhetsplan för 2014 Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Kvalitetsgranska och vidareutveckla forskningsverksamheten utifrån Red10 och grundläggande principer i Vision 2020 Förtydliga och utveckla forskningsmiljöernas ansvar Åstadkomma en tydligare profilering av IPS forskningsmiljöer Bjuda in undervisande medarbetare till kollegier och seminarier Aktiv rekrytering skapar kvalitet Stödja fem kvinnliga docenters befordran till professor Rekrytera disputerade medarbetare Anta minst tre doktorander Fortsatt utveckla och implementera planen för hur vi ska stödja juniora forskare Aktivt stödja medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Stärka samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer genom Docent- och Professorskollegiet Presentera institutionens aktuella forskning vid institutionsgemensamma dagar Kartlägga och synliggöra institutionens värdskap för kommande konferenser Väl fungerande infrastruktur Arbeta aktivt för fortsatt finansiering för att underhålla och utveckla den befintliga nationella databasen 3 (11)

4 UTBILDNING SOM FÖRNYAR Våra mål för perioden Pedagogisk excellens Alla lärare och forskare ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning Fler medarbetare ska medverka i fler externa och interna seminarier samt utifrån sin pedagogiska excellens aktivt bidra till den offentliga debatten kring utbildningsfrågor Internationell profil Samtliga utbildningsområden ska vara delaktiga i internationella nätverk och samverkansprojekt Studentutbyte i båda riktningarna ska öka, liksom utbyten för lärare, forskare och administratörer Utbildningarna ska innehålla ett globalt perspektiv och stimulera till reflektion kring detta Både bredd och spets Professorer och docenter ska i högre grad involveras i utbildningsverksamheten och aktuell forskning presenteras i undervisningen på alla nivåer IPS ska arbeta aktivt med breddad rekrytering av lärare och studenter Både program och fristående kurser Institutionens programkurser och fristående kurser ska vara koordinerade för att skapa flera utbildningsingångar, alternativa studiegångar och ett ökat utbud av valbara kurser inom program Examensbeskrivningar och alternativa studiegångar fram till examen ska vara tydliga för alla Bildning och livslångt lärande Utbildningarnas innehåll ska anknyta till bildningsbehov, professionsanknytning, livslångt lärande samt hållbar utveckling, i synnerhet socialt hållbar utveckling IPS ska erbjuda undervisningsformer och stödstrukturer som gör det möjligt för fler studenter att ta del av utbildningarna Spetsutbildning på forskarnivå IPS ska integrera fler externa forskarutbildningskurser i de individuella studieplanerna IPS ska vara kursansvarig för minst en fakultetsövergripande forskarutbildningskurs IPS ska öka antalet forskarstuderande och integrera dem i internationella nätverk Kvalitetsdriven utbildning Programutbildningarnas ska överensstämma med kriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt med målen i Vision 2020 Kvalitetsarbetet gällande examensarbeten ska uppfylla kriterierna i UKÄ:s utvärdering Vår handlingsplan för perioden Pedagogisk excellens Underlätta för alla medarbetare som ännu inte har högskolepedagogisk utbildning att gå den Arbeta aktivt för att starta ett Pedagogiskt forum för kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete Stimulera fler medarbetare till att medverka i olika externa och interna seminarier, samt att medverka som sakkunniga i den offentliga debatten 4 (11)

5 Internationell profil Fördjupa samarbetet med befintliga internationella nätverk och samverkansprojekt samt ta aktiv kontakt för att bli delaktiga i internationella nätverk och projekt som stärker våra utbildningar Underlätta för studenter och doktorander att förlägga del av sin utbildning utomlands Uppmuntra medarbetare att söka medel för internationella utbyten Arbeta med att internationalisera utbildningarnas innehåll utifrån ett globalt hållbart perspektiv Både bredd och spets Involvera professorer och docenter i utbildningsverksamheten Inventera aktuell forskning inom kursens område och presentera den i undervisningen Stimulera till kompetensutveckling om breddad rekrytering och ta fram en handlingsplan Både program och fristående kurser Fortsatt se över progressionen och koordinationen mellan fristående kurser och programkurser Utveckla kursutbudet så att alla områden kan erbjuda en utbildning som leder till en examen Beskriva alternativa studiegångar med fristående kurser som leder fram till en examen Bildning och livslångt lärande Granska kursernas innehåll i relation till bildningsbehov, professionsanknytning, livslångt lärande och hållbar utveckling, i synnerhet socialt hållbar utveckling Vidareutveckla IKT-baserade undervisningsformer och ta fram de stödstrukturer som krävs för distansoch nätbaserad utbildning Spetsutbildning på forskarnivå Underlätta för doktorander att läsa doktorandkurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands Utveckla och bli kursansvarig för en fakultetsövergripande forskarutbildningskurs Utlysa doktorandtjänster samt stimulera doktorander att förlägga del av sin utbildning utomlands Kvalitetsdriven utbildning Följa upp att programmens innehåll, progression och examinationsformer överensstämmer med kvalitetskriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt målen i Vision 2020 Följa upp resultatet av UKÄ:s utvärdering Vår verksamhetsplan för 2014 Pedagogisk excellens Underlätta för medarbetare att gå högskolepedagogiskt utbildning, handledarutbildning och utbildning i IKT-kompetens IPS ska medverka till och aktivt delta i minst ett Pedagogiskt forum per termin vid fakulteten Internationell profil Fördjupa samarbetet med befintliga internationella nätverk och samverkansprojekt, samt ta kontakt med internationella nätverk och projekt som stärker våra utbildningar Ta fram tydlig information till studenter och doktorander om vilka delar av sin utbildning de kan förlägga till ett lärosäte utomlands Uppmuntra institutionens medarbetare att söka medel för internationella utbyten Både bredd och spets Involvera professorer och docenter i utbildningsverksamheten 5 (11)

6 Inventera aktuell forskning inom kursens område och presentera den i undervisningen Stimulera till kompetensutveckling om breddad rekrytering och ta fram en handlingsplan Både program och fristående kurser Fortsatt se över progressionen och koordinationen mellan fristående kurser och programkurser Beskriva alternativa studiegångar med fristående kurser som leder fram till examen Bildning och livslångt lärande Vidareutveckla IKT-baserade undervisningsformer och ta fram de stödstrukturer som krävs för distansoch nätbaserad utbildning Spetsutbildning på forskarnivå Anta tre forskarstuderande Stimulera doktorander att förlägga någon del av sin utbildning utomlands Kvalitetsdriven utbildning Följa upp att programmens innehåll, progression och examinationsformer överensstämmer med kvalitetskriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt med målen i Vision 2020 Följa upp resultatet av UKÄ:s utvärdering 6 (11)

7 SAMVERKAN SOM UTVECKLAR Våra mål för perioden Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning Ökad samverkan med olika aktörer ska på sikt leda till ett ökat antal forskningsuppdrag inom fler av institutionens forskningsmiljöer Institutionen ska fortsatt vara en aktiv aktör när det gäller att skapa mötesplatser mellan institutionens forskningsmiljöer och olika aktörer i omvärlden Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Samverkansaktiviteter ska ingå i beskrivningen av institutionens kompletta akademiska miljöer Uppdragsverksamheten ska vidareutvecklas och integreras i fler utbildningsområden och miljöer Institutionen ska bidra till att skapa arenor för erfarenhetsutbyte kring uppdragsutbildning Alumner ska i högre grad medverka i våra utbildningar för att förstärka kontakten med arbetslivet Externa aktörer ska i större utsträckning medverka i programråd och där ges möjlighet att påverka utbildningarnas utveckling Samverkansarbete ska vara meriterande Samverkans- och uppdragsverksamhet ska ingå i tjänsteplaneringen och vara meriterande Ökad forskningsdialog IPS ska i ökad omfattning bidra till populärvetenskaplig forskningskommunikation IPS ska öka tillgången till dokumenterade forskningsresultat genom open-access-publicering och en lättillgänglig webbplats Kvalitetsdrivet samverkansarbete IPS ska om möjligt delta i någon utvärdering av samverkansarbete på lokal eller nationell nivå IPS ska ha en aktuell internationaliseringsplan Vår handlingsplan för perioden Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning Delta aktivt i utvecklingen av mötesplatser för långsiktiga kontakter mellan företrädare för institutionen, universitetet och forskningsavnämare i regionen Koppla samman forskarutbildningsprojekt med avnämarintressen genom ett ökat antal samverkansdoktorander Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Beskriva på vilket sätt samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer och utbildningsområden sinsemellan bedrivs samt mellan dessa och omvärlden Vidareutveckla den utbildningssamverkan som etablerats med flera kommuner i regionen Koppla samman mastersuppsatser med avnämarintressen Inbjuda alumni till möten med studenter och som gästföreläsare Tillsätta externa aktörer som ledamöter i alla programråd 7 (11)

8 Samverkansarbete ska vara meriterande Planera medarbetarnas samverkans- och uppdragsverksamhet vid tjänsteplaneringen Ökad forskningsdialog Regelbundet anordna mötesplatser i för att kommunicera forskning och forskningsresultat Etablera ett forum för CUL-doktorander och kommunala utvecklingsavdelningar där doktoranderna ges möjlighet att förmedla aktuell forskning till sina uppdragsgivare Utöka informationen om forskningsprojekt på hemsidan och arbeta för ökad möjlighet till openaccesspublicering av forskningsresultat Kvalitetsdrivet samverkansarbete Följa upp resultatet av en eventuell utvärdering av samverkansarbete på lokal eller nationell nivå Granska och uppdatera institutionens internationaliseringsplan Vår verksamhetsplan för 2014 Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning: Koppla samman forskarutbildningsprojekt med avnämarintressen genom ett ökat antal samverkansdoktorander Delta aktivt i utvecklingen av mötesplatser för långsiktiga kontakter mellan företrädare för institutionen, universitetet och avnämare i regionen Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Beskriva på vilket sätt samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer och utbildningsområden sinsemellan bedrivs samt mellan dessa och omvärlden Vidareutveckla den utbildningssamverkan som etablerats med flera kommuner i regionen Vidareutveckla rutiner för handläggning av uppdragsutbildning och uppdragsforskning Koppla samman mastersuppsatser med avnämarintressen Inbjuda alumni till möten med studenter och som gästföreläsare Tillsätta externa aktörer som ledamöter i alla programråd Samverkansarbete ska vara meriterande Planera medarbetarnas samverkans- och uppdragsverksamhet vid tjänsteplaneringen Ökad forskningsdialog Anordna mötesplatser för att kommunicera forskning och forskningsresultat Etablera ett forum för CUL-doktorander och kommunala utvecklingsavdelningar där doktoranderna ges möjlighet att förmedla aktuell forskning till sina uppdragsgivare Utöka informationen om forskningsprojekt på hemsidan och arbeta för ökad möjlighet till openaccesspublicering av forskningsresultat Kvalitetsdrivet samverkansarbete Granska och uppdatera institutionens internationaliseringsplan 8 (11)

9 ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR Våra mål för perioden En socialt hållbar miljö Institutionens medarbetare och studenter ska uppleva att de har en fysisk och psyko-social arbetsmiljö som inspirerar och skapar arbetsglädje Institutionens medarbetare ska uppleva att stressfaktorerna i arbetssituationen har minskat Alla ska behandla varandra med ömsesidig respekt och ingen kränkande särbehandling får förekomma Institutionen ska tillämpa nolltolerans mot avvikelse från grundläggande etiska principer Aktivt ledar- och medarbetarskap Institutionens övergripande strategiska planering, bemanning, rekrytering, verksamhetsprofilering och verksamhetsutveckling ska vara förankrad, transparent och känd av alla medarbetare Rekrytering enligt institutionens rekryteringsplan ska leda till att stress, hög arbetsbelastning och övertid minskar Bättre planering och samordning av undervisningsuppdrag som gör att stress och arbetsbelastning minskar En lärande organisation Den interna samverkan mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden ska öka och som ett resultat av detta ska institutionens kompletta akademiska miljöer förtydligas och beskrivas Antalet internationella utbyten och antalet medarbetare och studenter som deltar ska öka IPS ska ha påbörjat arbetet med breddad rekrytering av personal och studenter Institutionen ska ha en aktiv alumnverksamhet och denna ska utgöra del i utbildningarna Kvalitetsdriven arbetsmiljö Institutionen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan Handlings- och verksamhetsplanen ska utvärderas, analyseras och revideras regelbundet Institutionen ska delta i och följa upp resultaten från externa arbetsmiljöundersökningar Vår handlingsplan för perioden En socialt hållbar miljö Genomföra fysiska arbetsmiljöronder och snarast åtgärda eventuella brister Informera vid IPS-möte om vilka grundläggande etiska principer och regler som gäller Ta upp stressfaktorer, trivsel och psyko-sociala arbetsmiljöfrågor vid individuella medarbetarsamtal Ta fram rutiner för rapportering och åtgärder vid avvikelser från dessa principer Aktivt ledar- och medarbetarskap Information om institutionens övergripande strategiska planering, bemanning, rekrytering, verksamhetsprofilering, pågående verksamhet och verksamhetsutveckling ges vid personalmöten, diskuteras regelbundet och görs i övrigt lättillgänglig för alla i olika fora Institutionens olika verksamhetsområden presenteras och synliggörs internt och externt Informera om och förankra de strategiska ställningstaganden som krävs för att uppnå institutionens övergripande mål och stärka verksamhetens profilering Stärka IPS-mötets funktion som institutionsgemensamt forum för information, diskussion och förankring genom att öka antalet deltagare 9 (11)

10 Göra mötesplan för utvidgat fakultetsövergripande samarbete för fler kategorier, t.ex. ekonomer, likabehandlingsansvariga, studieadministratörer Kontinuerligt revidera rekryteringsplanen och rekrytera medarbetare enligt planen Vidareutveckla ledningens bemanningsverktyg för att få bättre överblick över arbetsfördelningen En lärande organisation Fortsatt diskussion och planering av samverkansaktiviteter mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden och kontinuerlig avstämning mot målet att beskriva kompletta akademiska miljöer Genom information om vilka möjligheter och stödfunktioner som finns stimulera till internationella utbyten för fler forskare, lärare, administratörer och studenter Delta i kompetensutveckling och utarbeta en arbetsmodell för breddad rekrytering Starta alumnverksamhet och arbeta systematiskt med att involvera alumni i verksamheten Kvalitetsdriven arbetsmiljö Kontinuerligt följa upp arbetet enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan Årligen revidera denna handlings- och verksamhetsplan samt likabehandlingsplanen Delta i de utvärderingar som regelbundet genomförs lokalt och centralt, samt därefter analysera och vid behov åtgärda resultaten Vår verksamhetsplan för 2014 En socialt hållbar miljö Ta upp stressfaktorer, trivsel och psyko-sociala arbetsmiljöfrågor vid individuella medarbetarsamtal Ledningsgruppen ska gå utbildning i hur man leder medarbetarsamtal Anordna fler medarbetarträffar av olika slag för att underlätta socialt kontaktskapande Informera om universitetets friskvårdspolicy, företagshälsovården, vilrummet mm Ta fram ett introduktionsprogram för nyanställda, doktorander, gästlärare och gästforskare Aktivt ledar- och medarbetarskap Ta fram en intern mötes-, kommunikations-, och informationsplan där alla medarbetare nås Stärka IPS-mötets funktion som institutionsgemensamt forum för information, diskussion och förankring genom att öka antalet deltagare Förtydliga ledningsfunktionernas uppdrag och mandat samt ta fram roll- och arbetsbeskrivningar Ta fram tydliga processbeskrivningar för de ärenden som berör flera kategorier av medarbetare Inför varje ny termin följa upp den preliminära bemanningsplaneringen, analysera och diskutera den optimala resursfördelningen och medarbetares arbetsbelastning Inbjuda till kompetensutveckling om handledning, undervisnings- och examinationsformer samt initiera arbetsgrupper som arbetar vidare för att nå målet Kontinuerligt revidera rekryteringsplanen och rekrytera medarbetare enligt planen Vidareutveckla ledningens bemanningsverktyg för att få bättre överblick över arbetsfördelningen En lärande organisation: Fortsatt diskussion och planering av samverkansaktiviteter mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden och utifrån den samverkan som bedrivs beskriva kompletta akademiska miljöer där alla medarbetare har en roll Delta i kompetensutveckling om och därefter utarbeta en arbetsmodell för breddad rekrytering Starta alumnverksamhet och arbeta systematiskt med att involvera alumni i verksamheten Kvalitetsdriven arbetsmiljö Under året följa upp att arbetet enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan fortskrider I slutet av året revidera denna handlings- och verksamhetsplan samt likabehandlingsplanen Aktivt delta i de arbetsmiljöundersökningar som genomförs under året och vid behov vidta åtgärder 10 (11)

11 Så följer vi upp och återkopplar: Uppföljning av verksamhetsplan för föregående år görs gemensamt vid IPS-möte och redovisas i ett separat dokument på institutionens GUL-sida för personal Föreliggande handlings- och verksamhetsplan ska hållas levande och tillämpas vid all verksamhetsplanering Föreliggande handlings- och verksamhetsplan ska revideras i slutet av 2014 och en ny upprättas inför nästa treårsperiod Återkoppling till fakulteten sker vid prefektråd samt genom institutionens årsredovisning för 2014 GU:s verktyg för att identifiera starka och svaga miljöer ska användas och där så är möjligt ska mätetal användas för att visa hur målen uppnåtts Prefekten och ledningsgruppen ansvarar för att uppföljning och återkoppling genomförs 11 (11)

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande Handlingsplan för arbetet med miljö och hållbar utveckling 2011-2013 vid Matematiska vetenskaper Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis.

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010

Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010 Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010 Inledning Institutionens arbetsmiljöarbete baseras på arbetsmiljöpolicyn för. Handlingsplanen ersätter tidigare plan för åren 2006/2007

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Avdelningen för externa kontakter Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Huvudmålet för verksamheten är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer