HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning Jan Gustafsson, viceprefekt för utbildning Elisabet Öhrn, viceprefekt för forskning Jan Nylund, samverkansansvarig Marie Wrethander, studierektor för uppdragsutbildning Anita Forsmalm, AMO KONTAKTPERSON:

2 FORSKNING SOM PÅVERKAR Våra mål för perioden Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Med utgångspunkt i Red10 och Vision 2020 ska IPS stödja en fortsatt utveckling av forskningens kvalitet Forskningen vid IPS ska i ökad utsträckning bedrivas inom kompletta akademiska miljöer och inkludera forskning, utvecklingsarbete, utbildning och samverkan Den externa forskningsfinansieringen ska stärkas och IPS ska verka för att få finansiering även från andra källor än VR/UVK och Skolverket Fler medarbetare ska bidra till institutionens vetenskapliga publicering och antalet artiklar i internationella tidskrifter ska öka i omfattning Fler medarbetare ska vara aktivt delaktiga i institutionens forskningsseminarier och kollegier samt kommunicera med omgivande samhället kring forsknings- och utvecklingsarbete Institutionens forskningsaktiva ska i högre utsträckning medverka i utbildningsaktiviteter, ta ansvar för den grundläggande kunskapsbasen i kurser samt föreslå kurslitteratur till utbildningarna Aktiv rekrytering skapar kvalitet Vid rekrytering av forskare/lärare ska IPS satsa på extern och internationell rekrytering IPS ska särskilt uppmärksamma juniora forskares arbetsförutsättningar och ge dem stöd med karriärplanering IPS ska stödja de medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt för befordran Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Forskning som sker i samverkan mellan forskare från IPS och forskare vid andra institutioner, fakulteter eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands ska stärkas och öka Institutionens medverkan i nationella och internationella samverkansprojekt och forskningsnätverk ska stärkas och öka Väl fungerande infrastruktur IPS ska bidra till och använda GU:s stödfunktioner för att stärka forskningsverksamheten Värdskapet för den befintliga nationella databasen vid institutionen ska säkras Vår handlingsplan för perioden Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Inom ramen för Red10 vidareutveckla och kvalitetssäkra institutionens forskning, samverkan och utvecklingsarbete Planera och stödja arbetet med ansökningar för att stärka den externa forskningsfinansieringen Arbeta aktivt med olika stödformer för att öka omfattningen av publikationer av hög kvalitet, särskilt artiklar i internationella tidskrifter, samt fortsatt bevaka att alla publikationer läggs in i GUP Inbjuda undervisande medarbetare till kollegieseminarier och därmed bidra med information om aktuell forskning inom utbildningsområdena samt vid behov bidra med förslag till aktuell litteratur Tydliggöra forskningsperspektivet i kurs- och utbildningsplanerna samt i god tid planera och schemalägga professorers och docenters medverkan i kurserna Aktiv rekrytering skapar kvalitet Använda extern och internationell rekrytering vid nyrekryteringar Vidareutveckla befintlig plan för hur vi systematiskt ska ge stöd till juniora forskare 2 (11)

3 Aktivt stödja medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Uppmuntra och stärka forskningsprojekt som sker i samverkan mellan forskare från IPS och forskare vid andra institutioner, fakulteter eller lärosäten Uppmuntra och stärka artikelskrivande i samverkan med forskare vid andra institutioner, fakulteter eller lärosäten Medverka i och vara värd för fler konferenser och forskningsnätverk Väl fungerande infrastruktur Fortsatt informera forskare om de olika stödfunktioner för forskning som redan finns samt bidra till utveckling av ytterligare funktioner Aktivt arbeta för att hitta fortsatt finansiering för att underhålla och utveckla den nationella databasen förlagd till IPS Vår verksamhetsplan för 2014 Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Kvalitetsgranska och vidareutveckla forskningsverksamheten utifrån Red10 och grundläggande principer i Vision 2020 Förtydliga och utveckla forskningsmiljöernas ansvar Åstadkomma en tydligare profilering av IPS forskningsmiljöer Bjuda in undervisande medarbetare till kollegier och seminarier Aktiv rekrytering skapar kvalitet Stödja fem kvinnliga docenters befordran till professor Rekrytera disputerade medarbetare Anta minst tre doktorander Fortsatt utveckla och implementera planen för hur vi ska stödja juniora forskare Aktivt stödja medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Stärka samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer genom Docent- och Professorskollegiet Presentera institutionens aktuella forskning vid institutionsgemensamma dagar Kartlägga och synliggöra institutionens värdskap för kommande konferenser Väl fungerande infrastruktur Arbeta aktivt för fortsatt finansiering för att underhålla och utveckla den befintliga nationella databasen 3 (11)

4 UTBILDNING SOM FÖRNYAR Våra mål för perioden Pedagogisk excellens Alla lärare och forskare ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning Fler medarbetare ska medverka i fler externa och interna seminarier samt utifrån sin pedagogiska excellens aktivt bidra till den offentliga debatten kring utbildningsfrågor Internationell profil Samtliga utbildningsområden ska vara delaktiga i internationella nätverk och samverkansprojekt Studentutbyte i båda riktningarna ska öka, liksom utbyten för lärare, forskare och administratörer Utbildningarna ska innehålla ett globalt perspektiv och stimulera till reflektion kring detta Både bredd och spets Professorer och docenter ska i högre grad involveras i utbildningsverksamheten och aktuell forskning presenteras i undervisningen på alla nivåer IPS ska arbeta aktivt med breddad rekrytering av lärare och studenter Både program och fristående kurser Institutionens programkurser och fristående kurser ska vara koordinerade för att skapa flera utbildningsingångar, alternativa studiegångar och ett ökat utbud av valbara kurser inom program Examensbeskrivningar och alternativa studiegångar fram till examen ska vara tydliga för alla Bildning och livslångt lärande Utbildningarnas innehåll ska anknyta till bildningsbehov, professionsanknytning, livslångt lärande samt hållbar utveckling, i synnerhet socialt hållbar utveckling IPS ska erbjuda undervisningsformer och stödstrukturer som gör det möjligt för fler studenter att ta del av utbildningarna Spetsutbildning på forskarnivå IPS ska integrera fler externa forskarutbildningskurser i de individuella studieplanerna IPS ska vara kursansvarig för minst en fakultetsövergripande forskarutbildningskurs IPS ska öka antalet forskarstuderande och integrera dem i internationella nätverk Kvalitetsdriven utbildning Programutbildningarnas ska överensstämma med kriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt med målen i Vision 2020 Kvalitetsarbetet gällande examensarbeten ska uppfylla kriterierna i UKÄ:s utvärdering Vår handlingsplan för perioden Pedagogisk excellens Underlätta för alla medarbetare som ännu inte har högskolepedagogisk utbildning att gå den Arbeta aktivt för att starta ett Pedagogiskt forum för kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete Stimulera fler medarbetare till att medverka i olika externa och interna seminarier, samt att medverka som sakkunniga i den offentliga debatten 4 (11)

5 Internationell profil Fördjupa samarbetet med befintliga internationella nätverk och samverkansprojekt samt ta aktiv kontakt för att bli delaktiga i internationella nätverk och projekt som stärker våra utbildningar Underlätta för studenter och doktorander att förlägga del av sin utbildning utomlands Uppmuntra medarbetare att söka medel för internationella utbyten Arbeta med att internationalisera utbildningarnas innehåll utifrån ett globalt hållbart perspektiv Både bredd och spets Involvera professorer och docenter i utbildningsverksamheten Inventera aktuell forskning inom kursens område och presentera den i undervisningen Stimulera till kompetensutveckling om breddad rekrytering och ta fram en handlingsplan Både program och fristående kurser Fortsatt se över progressionen och koordinationen mellan fristående kurser och programkurser Utveckla kursutbudet så att alla områden kan erbjuda en utbildning som leder till en examen Beskriva alternativa studiegångar med fristående kurser som leder fram till en examen Bildning och livslångt lärande Granska kursernas innehåll i relation till bildningsbehov, professionsanknytning, livslångt lärande och hållbar utveckling, i synnerhet socialt hållbar utveckling Vidareutveckla IKT-baserade undervisningsformer och ta fram de stödstrukturer som krävs för distansoch nätbaserad utbildning Spetsutbildning på forskarnivå Underlätta för doktorander att läsa doktorandkurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands Utveckla och bli kursansvarig för en fakultetsövergripande forskarutbildningskurs Utlysa doktorandtjänster samt stimulera doktorander att förlägga del av sin utbildning utomlands Kvalitetsdriven utbildning Följa upp att programmens innehåll, progression och examinationsformer överensstämmer med kvalitetskriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt målen i Vision 2020 Följa upp resultatet av UKÄ:s utvärdering Vår verksamhetsplan för 2014 Pedagogisk excellens Underlätta för medarbetare att gå högskolepedagogiskt utbildning, handledarutbildning och utbildning i IKT-kompetens IPS ska medverka till och aktivt delta i minst ett Pedagogiskt forum per termin vid fakulteten Internationell profil Fördjupa samarbetet med befintliga internationella nätverk och samverkansprojekt, samt ta kontakt med internationella nätverk och projekt som stärker våra utbildningar Ta fram tydlig information till studenter och doktorander om vilka delar av sin utbildning de kan förlägga till ett lärosäte utomlands Uppmuntra institutionens medarbetare att söka medel för internationella utbyten Både bredd och spets Involvera professorer och docenter i utbildningsverksamheten 5 (11)

6 Inventera aktuell forskning inom kursens område och presentera den i undervisningen Stimulera till kompetensutveckling om breddad rekrytering och ta fram en handlingsplan Både program och fristående kurser Fortsatt se över progressionen och koordinationen mellan fristående kurser och programkurser Beskriva alternativa studiegångar med fristående kurser som leder fram till examen Bildning och livslångt lärande Vidareutveckla IKT-baserade undervisningsformer och ta fram de stödstrukturer som krävs för distansoch nätbaserad utbildning Spetsutbildning på forskarnivå Anta tre forskarstuderande Stimulera doktorander att förlägga någon del av sin utbildning utomlands Kvalitetsdriven utbildning Följa upp att programmens innehåll, progression och examinationsformer överensstämmer med kvalitetskriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt med målen i Vision 2020 Följa upp resultatet av UKÄ:s utvärdering 6 (11)

7 SAMVERKAN SOM UTVECKLAR Våra mål för perioden Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning Ökad samverkan med olika aktörer ska på sikt leda till ett ökat antal forskningsuppdrag inom fler av institutionens forskningsmiljöer Institutionen ska fortsatt vara en aktiv aktör när det gäller att skapa mötesplatser mellan institutionens forskningsmiljöer och olika aktörer i omvärlden Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Samverkansaktiviteter ska ingå i beskrivningen av institutionens kompletta akademiska miljöer Uppdragsverksamheten ska vidareutvecklas och integreras i fler utbildningsområden och miljöer Institutionen ska bidra till att skapa arenor för erfarenhetsutbyte kring uppdragsutbildning Alumner ska i högre grad medverka i våra utbildningar för att förstärka kontakten med arbetslivet Externa aktörer ska i större utsträckning medverka i programråd och där ges möjlighet att påverka utbildningarnas utveckling Samverkansarbete ska vara meriterande Samverkans- och uppdragsverksamhet ska ingå i tjänsteplaneringen och vara meriterande Ökad forskningsdialog IPS ska i ökad omfattning bidra till populärvetenskaplig forskningskommunikation IPS ska öka tillgången till dokumenterade forskningsresultat genom open-access-publicering och en lättillgänglig webbplats Kvalitetsdrivet samverkansarbete IPS ska om möjligt delta i någon utvärdering av samverkansarbete på lokal eller nationell nivå IPS ska ha en aktuell internationaliseringsplan Vår handlingsplan för perioden Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning Delta aktivt i utvecklingen av mötesplatser för långsiktiga kontakter mellan företrädare för institutionen, universitetet och forskningsavnämare i regionen Koppla samman forskarutbildningsprojekt med avnämarintressen genom ett ökat antal samverkansdoktorander Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Beskriva på vilket sätt samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer och utbildningsområden sinsemellan bedrivs samt mellan dessa och omvärlden Vidareutveckla den utbildningssamverkan som etablerats med flera kommuner i regionen Koppla samman mastersuppsatser med avnämarintressen Inbjuda alumni till möten med studenter och som gästföreläsare Tillsätta externa aktörer som ledamöter i alla programråd 7 (11)

8 Samverkansarbete ska vara meriterande Planera medarbetarnas samverkans- och uppdragsverksamhet vid tjänsteplaneringen Ökad forskningsdialog Regelbundet anordna mötesplatser i för att kommunicera forskning och forskningsresultat Etablera ett forum för CUL-doktorander och kommunala utvecklingsavdelningar där doktoranderna ges möjlighet att förmedla aktuell forskning till sina uppdragsgivare Utöka informationen om forskningsprojekt på hemsidan och arbeta för ökad möjlighet till openaccesspublicering av forskningsresultat Kvalitetsdrivet samverkansarbete Följa upp resultatet av en eventuell utvärdering av samverkansarbete på lokal eller nationell nivå Granska och uppdatera institutionens internationaliseringsplan Vår verksamhetsplan för 2014 Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning: Koppla samman forskarutbildningsprojekt med avnämarintressen genom ett ökat antal samverkansdoktorander Delta aktivt i utvecklingen av mötesplatser för långsiktiga kontakter mellan företrädare för institutionen, universitetet och avnämare i regionen Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Beskriva på vilket sätt samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer och utbildningsområden sinsemellan bedrivs samt mellan dessa och omvärlden Vidareutveckla den utbildningssamverkan som etablerats med flera kommuner i regionen Vidareutveckla rutiner för handläggning av uppdragsutbildning och uppdragsforskning Koppla samman mastersuppsatser med avnämarintressen Inbjuda alumni till möten med studenter och som gästföreläsare Tillsätta externa aktörer som ledamöter i alla programråd Samverkansarbete ska vara meriterande Planera medarbetarnas samverkans- och uppdragsverksamhet vid tjänsteplaneringen Ökad forskningsdialog Anordna mötesplatser för att kommunicera forskning och forskningsresultat Etablera ett forum för CUL-doktorander och kommunala utvecklingsavdelningar där doktoranderna ges möjlighet att förmedla aktuell forskning till sina uppdragsgivare Utöka informationen om forskningsprojekt på hemsidan och arbeta för ökad möjlighet till openaccesspublicering av forskningsresultat Kvalitetsdrivet samverkansarbete Granska och uppdatera institutionens internationaliseringsplan 8 (11)

9 ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR Våra mål för perioden En socialt hållbar miljö Institutionens medarbetare och studenter ska uppleva att de har en fysisk och psyko-social arbetsmiljö som inspirerar och skapar arbetsglädje Institutionens medarbetare ska uppleva att stressfaktorerna i arbetssituationen har minskat Alla ska behandla varandra med ömsesidig respekt och ingen kränkande särbehandling får förekomma Institutionen ska tillämpa nolltolerans mot avvikelse från grundläggande etiska principer Aktivt ledar- och medarbetarskap Institutionens övergripande strategiska planering, bemanning, rekrytering, verksamhetsprofilering och verksamhetsutveckling ska vara förankrad, transparent och känd av alla medarbetare Rekrytering enligt institutionens rekryteringsplan ska leda till att stress, hög arbetsbelastning och övertid minskar Bättre planering och samordning av undervisningsuppdrag som gör att stress och arbetsbelastning minskar En lärande organisation Den interna samverkan mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden ska öka och som ett resultat av detta ska institutionens kompletta akademiska miljöer förtydligas och beskrivas Antalet internationella utbyten och antalet medarbetare och studenter som deltar ska öka IPS ska ha påbörjat arbetet med breddad rekrytering av personal och studenter Institutionen ska ha en aktiv alumnverksamhet och denna ska utgöra del i utbildningarna Kvalitetsdriven arbetsmiljö Institutionen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan Handlings- och verksamhetsplanen ska utvärderas, analyseras och revideras regelbundet Institutionen ska delta i och följa upp resultaten från externa arbetsmiljöundersökningar Vår handlingsplan för perioden En socialt hållbar miljö Genomföra fysiska arbetsmiljöronder och snarast åtgärda eventuella brister Informera vid IPS-möte om vilka grundläggande etiska principer och regler som gäller Ta upp stressfaktorer, trivsel och psyko-sociala arbetsmiljöfrågor vid individuella medarbetarsamtal Ta fram rutiner för rapportering och åtgärder vid avvikelser från dessa principer Aktivt ledar- och medarbetarskap Information om institutionens övergripande strategiska planering, bemanning, rekrytering, verksamhetsprofilering, pågående verksamhet och verksamhetsutveckling ges vid personalmöten, diskuteras regelbundet och görs i övrigt lättillgänglig för alla i olika fora Institutionens olika verksamhetsområden presenteras och synliggörs internt och externt Informera om och förankra de strategiska ställningstaganden som krävs för att uppnå institutionens övergripande mål och stärka verksamhetens profilering Stärka IPS-mötets funktion som institutionsgemensamt forum för information, diskussion och förankring genom att öka antalet deltagare 9 (11)

10 Göra mötesplan för utvidgat fakultetsövergripande samarbete för fler kategorier, t.ex. ekonomer, likabehandlingsansvariga, studieadministratörer Kontinuerligt revidera rekryteringsplanen och rekrytera medarbetare enligt planen Vidareutveckla ledningens bemanningsverktyg för att få bättre överblick över arbetsfördelningen En lärande organisation Fortsatt diskussion och planering av samverkansaktiviteter mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden och kontinuerlig avstämning mot målet att beskriva kompletta akademiska miljöer Genom information om vilka möjligheter och stödfunktioner som finns stimulera till internationella utbyten för fler forskare, lärare, administratörer och studenter Delta i kompetensutveckling och utarbeta en arbetsmodell för breddad rekrytering Starta alumnverksamhet och arbeta systematiskt med att involvera alumni i verksamheten Kvalitetsdriven arbetsmiljö Kontinuerligt följa upp arbetet enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan Årligen revidera denna handlings- och verksamhetsplan samt likabehandlingsplanen Delta i de utvärderingar som regelbundet genomförs lokalt och centralt, samt därefter analysera och vid behov åtgärda resultaten Vår verksamhetsplan för 2014 En socialt hållbar miljö Ta upp stressfaktorer, trivsel och psyko-sociala arbetsmiljöfrågor vid individuella medarbetarsamtal Ledningsgruppen ska gå utbildning i hur man leder medarbetarsamtal Anordna fler medarbetarträffar av olika slag för att underlätta socialt kontaktskapande Informera om universitetets friskvårdspolicy, företagshälsovården, vilrummet mm Ta fram ett introduktionsprogram för nyanställda, doktorander, gästlärare och gästforskare Aktivt ledar- och medarbetarskap Ta fram en intern mötes-, kommunikations-, och informationsplan där alla medarbetare nås Stärka IPS-mötets funktion som institutionsgemensamt forum för information, diskussion och förankring genom att öka antalet deltagare Förtydliga ledningsfunktionernas uppdrag och mandat samt ta fram roll- och arbetsbeskrivningar Ta fram tydliga processbeskrivningar för de ärenden som berör flera kategorier av medarbetare Inför varje ny termin följa upp den preliminära bemanningsplaneringen, analysera och diskutera den optimala resursfördelningen och medarbetares arbetsbelastning Inbjuda till kompetensutveckling om handledning, undervisnings- och examinationsformer samt initiera arbetsgrupper som arbetar vidare för att nå målet Kontinuerligt revidera rekryteringsplanen och rekrytera medarbetare enligt planen Vidareutveckla ledningens bemanningsverktyg för att få bättre överblick över arbetsfördelningen En lärande organisation: Fortsatt diskussion och planering av samverkansaktiviteter mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden och utifrån den samverkan som bedrivs beskriva kompletta akademiska miljöer där alla medarbetare har en roll Delta i kompetensutveckling om och därefter utarbeta en arbetsmodell för breddad rekrytering Starta alumnverksamhet och arbeta systematiskt med att involvera alumni i verksamheten Kvalitetsdriven arbetsmiljö Under året följa upp att arbetet enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan fortskrider I slutet av året revidera denna handlings- och verksamhetsplan samt likabehandlingsplanen Aktivt delta i de arbetsmiljöundersökningar som genomförs under året och vid behov vidta åtgärder 10 (11)

11 Så följer vi upp och återkopplar: Uppföljning av verksamhetsplan för föregående år görs gemensamt vid IPS-möte och redovisas i ett separat dokument på institutionens GUL-sida för personal Föreliggande handlings- och verksamhetsplan ska hållas levande och tillämpas vid all verksamhetsplanering Föreliggande handlings- och verksamhetsplan ska revideras i slutet av 2014 och en ny upprättas inför nästa treårsperiod Återkoppling till fakulteten sker vid prefektråd samt genom institutionens årsredovisning för 2014 GU:s verktyg för att identifiera starka och svaga miljöer ska användas och där så är möjligt ska mätetal användas för att visa hur målen uppnåtts Prefekten och ledningsgruppen ansvarar för att uppföljning och återkoppling genomförs 11 (11)

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2012-11-29 AVSÄNDARE: Mona Arfs ANSVARIG PERSON / KONTAKTPERSON: mona.arfs@ped.gu.se FORSKNING SOM

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2016 Dnr 2015/ HANDLINGSPLAN 2016-2018 & VERKSAMHETSPLAN 2016 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2015-10- 19 UTARBETAD AV: Mona Arfs, prefekt viceprefekter och studierektorer arbetsmiljöombuden

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Statsvetenskapliga institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Mikael Gilljam KONTAKTPERSON: Anna Engkvist FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier enligt

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DATUM: 2012-11-30 VERSION: 1 AVSÄNDARE: Dekanus Roger Säljö Prodekanus Britt-Marie Apelgren Vicedekaner Jonas Ivarsson

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Institutionen för socialt arbete DATUM: 141127 BESLUTAD AV: Prefekt Elisabeth Olin KONTAKTPERSON: Administrativ chef Jimmy Rudelius FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE DATUM: 2013-12-10 FASTSTÄLLD AV: Ulla Mauritzson, prefekt, Mona Lundin, proprefekt, Elisabeth Mellgren,

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Institutionen för kulturvård DATUM: 2014-11-07 BESLUTAD AV: Institutionsrådet, Kulturvård KONTAKTPERSON: Bosse Lagerqvist FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014 2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DATUM: 2013 11 01 UTARBETAD AV Dekan Roger Säljö, prodekan Britt Marie Apelgren, vicedekanerna Jonas Ivarsson och Karin

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET DATUM: 2013-11-07 FASTSTÄLLD AV: Överbibliotekarie Margareta Hemmed KONTAKTPERSON: Kanslichef Håkan Carlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2017

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2017 HANDLINGSPLAN 2017-2019 & VERKSAMHETSPLAN 2017 INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI DATUM: 2017-01-01 AV: Prefekt Annika Ekestubbe och proprefekt Agneta Robertson i samarbete med professor Mats Jontell tillika

Läs mer

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande DATUM: 2015-11-09 BESLUTAD AV: Ulla Mauritzson, prefekt KONTAKTPERSON: ulla.mauritzson@ped.gu.se

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Med kvalitetsdriven. forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö,

Med kvalitetsdriven. forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Med kvalitetsdriven forskning,

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utarbetad av: Dekan Roger Säljö, prodekan Britt-Marie Apelgren, vicedekan Karin Rönnerman, vicedekan Hans Rystedt, kanslichef

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Vision PM 1 / dnr V 2011/242. Ingela Elofsson. Universitetsledningens kansli

Vision PM 1 / dnr V 2011/242. Ingela Elofsson. Universitetsledningens kansli Universitetsledningens kansli Ingela Elofsson PM 1 / 2 2012 08 27 dnr V 2011/242 Vision 2020 Bakgrund Vision 2020 lägger fast den långsiktiga inriktningen för en fortsatt framgångsrik utveckling av Göteborgs

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER DATUM: 2013-12-10 AVSÄNDARE: Institutionen för språk och litteraturer KONTAKTPERSON: Gunnar Bergh, prefekt FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM:

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM: DNR V 2015/965 RISKANALYS 2016 JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DATUM: 151126 BESLUTAD AV: Ulla Sätereie, prefekt KONTAKTPERSON: Ulla Sätereie, ulla.satereie@jmg.gu.se

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015 Planen är formulerad med utgångspunkt i institutionens handlingsplan för 2015-2017

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Sahlgrenska akademin DATUM: 2014-10-29 UTARBETAD AV: Dekanus Olle Larkö, prodekanus Eric Hanse, vicedekanus Sven Enerbäck (forskning), vicedekanus Kristoffer

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668

RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668 BILAGA RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668 Forskning som påverkar Kortfattad beskrivning av risken Universitetet lyckas inte behålla eller rekrytera ledande kompetens i den utsträckning som krävs för att

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-01-13 BESLUTAD AV: [Klicka här för att ange text] KONTAKTPERSON: Karin Feuk FORSKNING SOM PÅVERKAR Vision 2020 Vårt mål

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 fakulteten DATUM: 2016-10-27 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan Dnr V 2016/526 FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation UTARBETAD AV: Ulla Sätereie, prefekt Monika Djerf-Pierre, proprefekt, ansvarig för forskning

Läs mer

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum 2015 2017 Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU)

Läs mer

RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700

RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700 BILAGA RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700 Forskning som påverkar Kortfattad beskrivning av risken Universitetet lyckas inte behålla eller rekrytera ledande kompetens i den utsträckning som krävs för att

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Handlingsplan och Verksamhetsplan 2014

Handlingsplan och Verksamhetsplan 2014 Handlingsplan 2014 2016 och Verksamhetsplan 2014 Institutionen för socialt arbete Beslutad av prefekt 2013-04-15. Reviderad 2013-11-25 Utbildning som förnyar Vårt mål för perioden 2014 2016 detta vill

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 2013-04-10 Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 Idrottsvetenskap vid Malmö högskola är en sammanhållen organisation i en flervetenskaplig och progressiv miljö som bedriver utbildning, forskning

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN DATUM: 2012-11-27 VERSION: Version 1. AVSÄNDARE: Lärarutbildningsnämnden KONTAKTPERSON: Maria Jarl, ordförande maria.jarl@gu.se, 031-786

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-01-16 BESLUTAD AV: Elisabet Ahlberg, dekan KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Vision 2020 Vårt

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/715 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) Publicerad http://www.ipkl.gu.se/internt/styrdokument/ Beslutsfattare

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV DATUM: 2015-11-13 BESLUTAD AV: Katarina Gårdfeldt KONTAKTPERSON: Patrik Alm/Dan Strömberg (till 1/12) FORSKNING

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 2016 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN DATUM: 2013-11-07 AVSÄNDARE: JÖRGEN THOLIN KONTAKTPERSON: JOHAN JOHANSSON Gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningen ska tillhandhålla

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

HANDLINGSPLAN INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION HANDLINGSPLAN 2013-2015 INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION DATUM: 2012-12-20 VERSION: Fastställd genom prefektbeslut 2012-12-20 AVSÄNDARE: Cecilia Rosengren, prefekt KONTAKTPERSON:

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2012-02-08 Designhögskolan Sid 1 (7) Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att identifiera

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER DATUM: 2014-09- 15 FASTSTÄLLD AV: Prefekt och IR KONTAKTPERSON: Göran Malmstedt Dnr: V 2014/754 FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU 2016-02-04 Dnr: ST 2015/210-1.1 A. Kompetensförsörjning I. Rekryteringsstöd vetenskapligt kompetenta lärare i undervisningen Målsättning: NLU ska

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande Handlingsplan för arbetet med miljö och hållbar utveckling 2011-2013 vid Matematiska vetenskaper Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis.

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER DATUM: 2013-11-18 VERSION: 2 AVSÄNDARE: Institutionen för språk och litteraturer KONTAKTPERSON: Gunnar Bergh, prefekt

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar

Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar Profilerade utbildningar med relevant och aktuellt innehåll (avser endast forskarnivå). Registrerade nybörjare i forskarutbildning (antal) 10 st 12 st

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

ROLLBESKRIVNINGAR. Ledningsfunktioner vid IPS. för INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

ROLLBESKRIVNINGAR. Ledningsfunktioner vid IPS. för INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK ROLLBESKRIVNINGAR för Ledningsfunktioner vid IPS Fastställda 2013-05-03, reviderad 2015-02-20 och 2017-01-10 PREFEKT Prefekten är institutionens chef och

Läs mer