HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning Jan Gustafsson, viceprefekt för utbildning Elisabet Öhrn, viceprefekt för forskning Jan Nylund, samverkansansvarig Marie Wrethander, studierektor för uppdragsutbildning Anita Forsmalm, AMO KONTAKTPERSON:

2 FORSKNING SOM PÅVERKAR Våra mål för perioden Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Med utgångspunkt i Red10 och Vision 2020 ska IPS stödja en fortsatt utveckling av forskningens kvalitet Forskningen vid IPS ska i ökad utsträckning bedrivas inom kompletta akademiska miljöer och inkludera forskning, utvecklingsarbete, utbildning och samverkan Den externa forskningsfinansieringen ska stärkas och IPS ska verka för att få finansiering även från andra källor än VR/UVK och Skolverket Fler medarbetare ska bidra till institutionens vetenskapliga publicering och antalet artiklar i internationella tidskrifter ska öka i omfattning Fler medarbetare ska vara aktivt delaktiga i institutionens forskningsseminarier och kollegier samt kommunicera med omgivande samhället kring forsknings- och utvecklingsarbete Institutionens forskningsaktiva ska i högre utsträckning medverka i utbildningsaktiviteter, ta ansvar för den grundläggande kunskapsbasen i kurser samt föreslå kurslitteratur till utbildningarna Aktiv rekrytering skapar kvalitet Vid rekrytering av forskare/lärare ska IPS satsa på extern och internationell rekrytering IPS ska särskilt uppmärksamma juniora forskares arbetsförutsättningar och ge dem stöd med karriärplanering IPS ska stödja de medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt för befordran Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Forskning som sker i samverkan mellan forskare från IPS och forskare vid andra institutioner, fakulteter eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands ska stärkas och öka Institutionens medverkan i nationella och internationella samverkansprojekt och forskningsnätverk ska stärkas och öka Väl fungerande infrastruktur IPS ska bidra till och använda GU:s stödfunktioner för att stärka forskningsverksamheten Värdskapet för den befintliga nationella databasen vid institutionen ska säkras Vår handlingsplan för perioden Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Inom ramen för Red10 vidareutveckla och kvalitetssäkra institutionens forskning, samverkan och utvecklingsarbete Planera och stödja arbetet med ansökningar för att stärka den externa forskningsfinansieringen Arbeta aktivt med olika stödformer för att öka omfattningen av publikationer av hög kvalitet, särskilt artiklar i internationella tidskrifter, samt fortsatt bevaka att alla publikationer läggs in i GUP Inbjuda undervisande medarbetare till kollegieseminarier och därmed bidra med information om aktuell forskning inom utbildningsområdena samt vid behov bidra med förslag till aktuell litteratur Tydliggöra forskningsperspektivet i kurs- och utbildningsplanerna samt i god tid planera och schemalägga professorers och docenters medverkan i kurserna Aktiv rekrytering skapar kvalitet Använda extern och internationell rekrytering vid nyrekryteringar Vidareutveckla befintlig plan för hur vi systematiskt ska ge stöd till juniora forskare 2 (11)

3 Aktivt stödja medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Uppmuntra och stärka forskningsprojekt som sker i samverkan mellan forskare från IPS och forskare vid andra institutioner, fakulteter eller lärosäten Uppmuntra och stärka artikelskrivande i samverkan med forskare vid andra institutioner, fakulteter eller lärosäten Medverka i och vara värd för fler konferenser och forskningsnätverk Väl fungerande infrastruktur Fortsatt informera forskare om de olika stödfunktioner för forskning som redan finns samt bidra till utveckling av ytterligare funktioner Aktivt arbeta för att hitta fortsatt finansiering för att underhålla och utveckla den nationella databasen förlagd till IPS Vår verksamhetsplan för 2014 Utbildningsanknuten forskning med både bredd och spets Kvalitetsgranska och vidareutveckla forskningsverksamheten utifrån Red10 och grundläggande principer i Vision 2020 Förtydliga och utveckla forskningsmiljöernas ansvar Åstadkomma en tydligare profilering av IPS forskningsmiljöer Bjuda in undervisande medarbetare till kollegier och seminarier Aktiv rekrytering skapar kvalitet Stödja fem kvinnliga docenters befordran till professor Rekrytera disputerade medarbetare Anta minst tre doktorander Fortsatt utveckla och implementera planen för hur vi ska stödja juniora forskare Aktivt stödja medarbetare som vill meritera sig forskningsmässigt Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser Stärka samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer genom Docent- och Professorskollegiet Presentera institutionens aktuella forskning vid institutionsgemensamma dagar Kartlägga och synliggöra institutionens värdskap för kommande konferenser Väl fungerande infrastruktur Arbeta aktivt för fortsatt finansiering för att underhålla och utveckla den befintliga nationella databasen 3 (11)

4 UTBILDNING SOM FÖRNYAR Våra mål för perioden Pedagogisk excellens Alla lärare och forskare ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning Fler medarbetare ska medverka i fler externa och interna seminarier samt utifrån sin pedagogiska excellens aktivt bidra till den offentliga debatten kring utbildningsfrågor Internationell profil Samtliga utbildningsområden ska vara delaktiga i internationella nätverk och samverkansprojekt Studentutbyte i båda riktningarna ska öka, liksom utbyten för lärare, forskare och administratörer Utbildningarna ska innehålla ett globalt perspektiv och stimulera till reflektion kring detta Både bredd och spets Professorer och docenter ska i högre grad involveras i utbildningsverksamheten och aktuell forskning presenteras i undervisningen på alla nivåer IPS ska arbeta aktivt med breddad rekrytering av lärare och studenter Både program och fristående kurser Institutionens programkurser och fristående kurser ska vara koordinerade för att skapa flera utbildningsingångar, alternativa studiegångar och ett ökat utbud av valbara kurser inom program Examensbeskrivningar och alternativa studiegångar fram till examen ska vara tydliga för alla Bildning och livslångt lärande Utbildningarnas innehåll ska anknyta till bildningsbehov, professionsanknytning, livslångt lärande samt hållbar utveckling, i synnerhet socialt hållbar utveckling IPS ska erbjuda undervisningsformer och stödstrukturer som gör det möjligt för fler studenter att ta del av utbildningarna Spetsutbildning på forskarnivå IPS ska integrera fler externa forskarutbildningskurser i de individuella studieplanerna IPS ska vara kursansvarig för minst en fakultetsövergripande forskarutbildningskurs IPS ska öka antalet forskarstuderande och integrera dem i internationella nätverk Kvalitetsdriven utbildning Programutbildningarnas ska överensstämma med kriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt med målen i Vision 2020 Kvalitetsarbetet gällande examensarbeten ska uppfylla kriterierna i UKÄ:s utvärdering Vår handlingsplan för perioden Pedagogisk excellens Underlätta för alla medarbetare som ännu inte har högskolepedagogisk utbildning att gå den Arbeta aktivt för att starta ett Pedagogiskt forum för kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete Stimulera fler medarbetare till att medverka i olika externa och interna seminarier, samt att medverka som sakkunniga i den offentliga debatten 4 (11)

5 Internationell profil Fördjupa samarbetet med befintliga internationella nätverk och samverkansprojekt samt ta aktiv kontakt för att bli delaktiga i internationella nätverk och projekt som stärker våra utbildningar Underlätta för studenter och doktorander att förlägga del av sin utbildning utomlands Uppmuntra medarbetare att söka medel för internationella utbyten Arbeta med att internationalisera utbildningarnas innehåll utifrån ett globalt hållbart perspektiv Både bredd och spets Involvera professorer och docenter i utbildningsverksamheten Inventera aktuell forskning inom kursens område och presentera den i undervisningen Stimulera till kompetensutveckling om breddad rekrytering och ta fram en handlingsplan Både program och fristående kurser Fortsatt se över progressionen och koordinationen mellan fristående kurser och programkurser Utveckla kursutbudet så att alla områden kan erbjuda en utbildning som leder till en examen Beskriva alternativa studiegångar med fristående kurser som leder fram till en examen Bildning och livslångt lärande Granska kursernas innehåll i relation till bildningsbehov, professionsanknytning, livslångt lärande och hållbar utveckling, i synnerhet socialt hållbar utveckling Vidareutveckla IKT-baserade undervisningsformer och ta fram de stödstrukturer som krävs för distansoch nätbaserad utbildning Spetsutbildning på forskarnivå Underlätta för doktorander att läsa doktorandkurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands Utveckla och bli kursansvarig för en fakultetsövergripande forskarutbildningskurs Utlysa doktorandtjänster samt stimulera doktorander att förlägga del av sin utbildning utomlands Kvalitetsdriven utbildning Följa upp att programmens innehåll, progression och examinationsformer överensstämmer med kvalitetskriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt målen i Vision 2020 Följa upp resultatet av UKÄ:s utvärdering Vår verksamhetsplan för 2014 Pedagogisk excellens Underlätta för medarbetare att gå högskolepedagogiskt utbildning, handledarutbildning och utbildning i IKT-kompetens IPS ska medverka till och aktivt delta i minst ett Pedagogiskt forum per termin vid fakulteten Internationell profil Fördjupa samarbetet med befintliga internationella nätverk och samverkansprojekt, samt ta kontakt med internationella nätverk och projekt som stärker våra utbildningar Ta fram tydlig information till studenter och doktorander om vilka delar av sin utbildning de kan förlägga till ett lärosäte utomlands Uppmuntra institutionens medarbetare att söka medel för internationella utbyten Både bredd och spets Involvera professorer och docenter i utbildningsverksamheten 5 (11)

6 Inventera aktuell forskning inom kursens område och presentera den i undervisningen Stimulera till kompetensutveckling om breddad rekrytering och ta fram en handlingsplan Både program och fristående kurser Fortsatt se över progressionen och koordinationen mellan fristående kurser och programkurser Beskriva alternativa studiegångar med fristående kurser som leder fram till examen Bildning och livslångt lärande Vidareutveckla IKT-baserade undervisningsformer och ta fram de stödstrukturer som krävs för distansoch nätbaserad utbildning Spetsutbildning på forskarnivå Anta tre forskarstuderande Stimulera doktorander att förlägga någon del av sin utbildning utomlands Kvalitetsdriven utbildning Följa upp att programmens innehåll, progression och examinationsformer överensstämmer med kvalitetskriterierna i BLUE11, gällande examensbeskrivning samt med målen i Vision 2020 Följa upp resultatet av UKÄ:s utvärdering 6 (11)

7 SAMVERKAN SOM UTVECKLAR Våra mål för perioden Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning Ökad samverkan med olika aktörer ska på sikt leda till ett ökat antal forskningsuppdrag inom fler av institutionens forskningsmiljöer Institutionen ska fortsatt vara en aktiv aktör när det gäller att skapa mötesplatser mellan institutionens forskningsmiljöer och olika aktörer i omvärlden Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Samverkansaktiviteter ska ingå i beskrivningen av institutionens kompletta akademiska miljöer Uppdragsverksamheten ska vidareutvecklas och integreras i fler utbildningsområden och miljöer Institutionen ska bidra till att skapa arenor för erfarenhetsutbyte kring uppdragsutbildning Alumner ska i högre grad medverka i våra utbildningar för att förstärka kontakten med arbetslivet Externa aktörer ska i större utsträckning medverka i programråd och där ges möjlighet att påverka utbildningarnas utveckling Samverkansarbete ska vara meriterande Samverkans- och uppdragsverksamhet ska ingå i tjänsteplaneringen och vara meriterande Ökad forskningsdialog IPS ska i ökad omfattning bidra till populärvetenskaplig forskningskommunikation IPS ska öka tillgången till dokumenterade forskningsresultat genom open-access-publicering och en lättillgänglig webbplats Kvalitetsdrivet samverkansarbete IPS ska om möjligt delta i någon utvärdering av samverkansarbete på lokal eller nationell nivå IPS ska ha en aktuell internationaliseringsplan Vår handlingsplan för perioden Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning Delta aktivt i utvecklingen av mötesplatser för långsiktiga kontakter mellan företrädare för institutionen, universitetet och forskningsavnämare i regionen Koppla samman forskarutbildningsprojekt med avnämarintressen genom ett ökat antal samverkansdoktorander Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Beskriva på vilket sätt samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer och utbildningsområden sinsemellan bedrivs samt mellan dessa och omvärlden Vidareutveckla den utbildningssamverkan som etablerats med flera kommuner i regionen Koppla samman mastersuppsatser med avnämarintressen Inbjuda alumni till möten med studenter och som gästföreläsare Tillsätta externa aktörer som ledamöter i alla programråd 7 (11)

8 Samverkansarbete ska vara meriterande Planera medarbetarnas samverkans- och uppdragsverksamhet vid tjänsteplaneringen Ökad forskningsdialog Regelbundet anordna mötesplatser i för att kommunicera forskning och forskningsresultat Etablera ett forum för CUL-doktorander och kommunala utvecklingsavdelningar där doktoranderna ges möjlighet att förmedla aktuell forskning till sina uppdragsgivare Utöka informationen om forskningsprojekt på hemsidan och arbeta för ökad möjlighet till openaccesspublicering av forskningsresultat Kvalitetsdrivet samverkansarbete Följa upp resultatet av en eventuell utvärdering av samverkansarbete på lokal eller nationell nivå Granska och uppdatera institutionens internationaliseringsplan Vår verksamhetsplan för 2014 Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning: Koppla samman forskarutbildningsprojekt med avnämarintressen genom ett ökat antal samverkansdoktorander Delta aktivt i utvecklingen av mötesplatser för långsiktiga kontakter mellan företrädare för institutionen, universitetet och avnämare i regionen Stärkt kunskapsutbyte ger högre utbildningskvalitet Beskriva på vilket sätt samverkan mellan institutionens forskningsmiljöer och utbildningsområden sinsemellan bedrivs samt mellan dessa och omvärlden Vidareutveckla den utbildningssamverkan som etablerats med flera kommuner i regionen Vidareutveckla rutiner för handläggning av uppdragsutbildning och uppdragsforskning Koppla samman mastersuppsatser med avnämarintressen Inbjuda alumni till möten med studenter och som gästföreläsare Tillsätta externa aktörer som ledamöter i alla programråd Samverkansarbete ska vara meriterande Planera medarbetarnas samverkans- och uppdragsverksamhet vid tjänsteplaneringen Ökad forskningsdialog Anordna mötesplatser för att kommunicera forskning och forskningsresultat Etablera ett forum för CUL-doktorander och kommunala utvecklingsavdelningar där doktoranderna ges möjlighet att förmedla aktuell forskning till sina uppdragsgivare Utöka informationen om forskningsprojekt på hemsidan och arbeta för ökad möjlighet till openaccesspublicering av forskningsresultat Kvalitetsdrivet samverkansarbete Granska och uppdatera institutionens internationaliseringsplan 8 (11)

9 ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR Våra mål för perioden En socialt hållbar miljö Institutionens medarbetare och studenter ska uppleva att de har en fysisk och psyko-social arbetsmiljö som inspirerar och skapar arbetsglädje Institutionens medarbetare ska uppleva att stressfaktorerna i arbetssituationen har minskat Alla ska behandla varandra med ömsesidig respekt och ingen kränkande särbehandling får förekomma Institutionen ska tillämpa nolltolerans mot avvikelse från grundläggande etiska principer Aktivt ledar- och medarbetarskap Institutionens övergripande strategiska planering, bemanning, rekrytering, verksamhetsprofilering och verksamhetsutveckling ska vara förankrad, transparent och känd av alla medarbetare Rekrytering enligt institutionens rekryteringsplan ska leda till att stress, hög arbetsbelastning och övertid minskar Bättre planering och samordning av undervisningsuppdrag som gör att stress och arbetsbelastning minskar En lärande organisation Den interna samverkan mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden ska öka och som ett resultat av detta ska institutionens kompletta akademiska miljöer förtydligas och beskrivas Antalet internationella utbyten och antalet medarbetare och studenter som deltar ska öka IPS ska ha påbörjat arbetet med breddad rekrytering av personal och studenter Institutionen ska ha en aktiv alumnverksamhet och denna ska utgöra del i utbildningarna Kvalitetsdriven arbetsmiljö Institutionen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan Handlings- och verksamhetsplanen ska utvärderas, analyseras och revideras regelbundet Institutionen ska delta i och följa upp resultaten från externa arbetsmiljöundersökningar Vår handlingsplan för perioden En socialt hållbar miljö Genomföra fysiska arbetsmiljöronder och snarast åtgärda eventuella brister Informera vid IPS-möte om vilka grundläggande etiska principer och regler som gäller Ta upp stressfaktorer, trivsel och psyko-sociala arbetsmiljöfrågor vid individuella medarbetarsamtal Ta fram rutiner för rapportering och åtgärder vid avvikelser från dessa principer Aktivt ledar- och medarbetarskap Information om institutionens övergripande strategiska planering, bemanning, rekrytering, verksamhetsprofilering, pågående verksamhet och verksamhetsutveckling ges vid personalmöten, diskuteras regelbundet och görs i övrigt lättillgänglig för alla i olika fora Institutionens olika verksamhetsområden presenteras och synliggörs internt och externt Informera om och förankra de strategiska ställningstaganden som krävs för att uppnå institutionens övergripande mål och stärka verksamhetens profilering Stärka IPS-mötets funktion som institutionsgemensamt forum för information, diskussion och förankring genom att öka antalet deltagare 9 (11)

10 Göra mötesplan för utvidgat fakultetsövergripande samarbete för fler kategorier, t.ex. ekonomer, likabehandlingsansvariga, studieadministratörer Kontinuerligt revidera rekryteringsplanen och rekrytera medarbetare enligt planen Vidareutveckla ledningens bemanningsverktyg för att få bättre överblick över arbetsfördelningen En lärande organisation Fortsatt diskussion och planering av samverkansaktiviteter mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden och kontinuerlig avstämning mot målet att beskriva kompletta akademiska miljöer Genom information om vilka möjligheter och stödfunktioner som finns stimulera till internationella utbyten för fler forskare, lärare, administratörer och studenter Delta i kompetensutveckling och utarbeta en arbetsmodell för breddad rekrytering Starta alumnverksamhet och arbeta systematiskt med att involvera alumni i verksamheten Kvalitetsdriven arbetsmiljö Kontinuerligt följa upp arbetet enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan Årligen revidera denna handlings- och verksamhetsplan samt likabehandlingsplanen Delta i de utvärderingar som regelbundet genomförs lokalt och centralt, samt därefter analysera och vid behov åtgärda resultaten Vår verksamhetsplan för 2014 En socialt hållbar miljö Ta upp stressfaktorer, trivsel och psyko-sociala arbetsmiljöfrågor vid individuella medarbetarsamtal Ledningsgruppen ska gå utbildning i hur man leder medarbetarsamtal Anordna fler medarbetarträffar av olika slag för att underlätta socialt kontaktskapande Informera om universitetets friskvårdspolicy, företagshälsovården, vilrummet mm Ta fram ett introduktionsprogram för nyanställda, doktorander, gästlärare och gästforskare Aktivt ledar- och medarbetarskap Ta fram en intern mötes-, kommunikations-, och informationsplan där alla medarbetare nås Stärka IPS-mötets funktion som institutionsgemensamt forum för information, diskussion och förankring genom att öka antalet deltagare Förtydliga ledningsfunktionernas uppdrag och mandat samt ta fram roll- och arbetsbeskrivningar Ta fram tydliga processbeskrivningar för de ärenden som berör flera kategorier av medarbetare Inför varje ny termin följa upp den preliminära bemanningsplaneringen, analysera och diskutera den optimala resursfördelningen och medarbetares arbetsbelastning Inbjuda till kompetensutveckling om handledning, undervisnings- och examinationsformer samt initiera arbetsgrupper som arbetar vidare för att nå målet Kontinuerligt revidera rekryteringsplanen och rekrytera medarbetare enligt planen Vidareutveckla ledningens bemanningsverktyg för att få bättre överblick över arbetsfördelningen En lärande organisation: Fortsatt diskussion och planering av samverkansaktiviteter mellan forskningsmiljöer och utbildningsområden och utifrån den samverkan som bedrivs beskriva kompletta akademiska miljöer där alla medarbetare har en roll Delta i kompetensutveckling om och därefter utarbeta en arbetsmodell för breddad rekrytering Starta alumnverksamhet och arbeta systematiskt med att involvera alumni i verksamheten Kvalitetsdriven arbetsmiljö Under året följa upp att arbetet enligt föreliggande handlings- och verksamhetsplan fortskrider I slutet av året revidera denna handlings- och verksamhetsplan samt likabehandlingsplanen Aktivt delta i de arbetsmiljöundersökningar som genomförs under året och vid behov vidta åtgärder 10 (11)

11 Så följer vi upp och återkopplar: Uppföljning av verksamhetsplan för föregående år görs gemensamt vid IPS-möte och redovisas i ett separat dokument på institutionens GUL-sida för personal Föreliggande handlings- och verksamhetsplan ska hållas levande och tillämpas vid all verksamhetsplanering Föreliggande handlings- och verksamhetsplan ska revideras i slutet av 2014 och en ny upprättas inför nästa treårsperiod Återkoppling till fakulteten sker vid prefektråd samt genom institutionens årsredovisning för 2014 GU:s verktyg för att identifiera starka och svaga miljöer ska användas och där så är möjligt ska mätetal användas för att visa hur målen uppnåtts Prefekten och ledningsgruppen ansvarar för att uppföljning och återkoppling genomförs 11 (11)

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015

Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (11) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson 2013-01-14 Jonas Rimbäck Förvaltningschef Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer