KVALITETSSÄKRING AV LÄKEMEDELSKEDJAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSSÄKRING AV LÄKEMEDELSKEDJAN"

Transkript

1 KVALITETSSÄKRING AV LÄKEMEDELSKEDJAN ÄLDREBOENDEN I HUDDINGE KOMMUN Projektgrupp: Johanna Sopo, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Huddinge kommun Enhetschefer på respektive boende, Huddinge kommun Samordnare:Roswitha Abelin, Apoteket Farmaci AB Läkemedelshantering:Christina Aleberg, Anita Svedendahl, Apoteket Farmaci AB Läkemedelsgenomgångar:Birgitta Elfsson, Apoteket Farmaci AB Läkemedelsutbildningar:Lena Falk, Birgitta Elfsson, Apoteket Farmaci AB Sidan 1 av 10

2 SAMMANFATTNING Äldreomsorgen i Huddinge omfattar ca 16 enheter med runt 600 platser. Stortorp är störst med 6 enheter och 220 platser, resterande 10 enheter har mellan 7 och ca 100 platser. Utbildningar och insatser för en förbättrad läkemedelshantering har under pågått vid följande äldreboenden: Björkbacken, Björnkulla, Lindåsen/Serenaden, Rosendalsgården, Segeltorp, Sjödalen, Solhöjden, Stortorp, Stuvstagården och Tallgården. Projektet har initierats av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Huddinge kommun. Kommunen påbörjade arbetet med kvalitetssäkring av läkemedelskedjan redan Då genomfördes läkemedelsutbildning för att ge sjuksköterskor och vårdpersonal samstämmig kunskap och verktyg för att kunna initiera och stötta läkemedelsgenomgångarna som pågår i Huddinge kommun samt för en ändamålsenlig läkemedelshantering. Under har kunskaper om läkemedelshantering hos vårdpersonalen fördjupats och arbetsmetoderna i hela läkemedelskedjan belysts. Sjuksköterskor har också utbildats i aktuella riktlinjer gällande medicinering av äldre. Projektet har finansierats med stimulansmedel från Socialstyrelsen. Syfte Att befästa och bredda kunskaperna som inhämtades under 2009, genom att på plats på Huddinge kommuns äldreboenden hitta en arbetsmetod för läkemedelshantering och läkemedelsbehandling från ordination till intag som är så bra som möjligt. Mål Rutiner ses över och ändras vid behov, så att en ökad patientsäkerhet uppnås. Kartlägga hela läkemedelskedjan på varje enhet för att identifiera utvecklingsområden. Uppnå en gemensam förståelse för hur de olika stegen i läkemedelsbehandling/ läkemedelshantering hänger ihop och vikten av att göra rätt i alla led. Använda avvikelserna i läkemedelshantering som en förbättringsmöjlighet. Stödja befintlig metod för kontinuerliga läkemedelsgenomgångar. Uppnå en gemensam förståelse för var och ens roll och ansvar i vårdtagarnas läkemedelsbehandling. Sidan 2 av 10

3 Fördjupningsutbildning i läkemedelshantering för all personal. Utbildning/uppdatering av sjuksköterskor i aktuella riktlinjer gällande medicinering av äldre. Upplägg Apotekare/farmaceuter från Apoteket Farmaci med specialistkompetens inom läkemedelshantering, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsutbildning ingick i arbetslaget på Huddinge kommuns äldreboenden under Farmaceuterna bidrog med sina kunskaper på olika nivåer i läkemedelskedjan till exempel genomlysning av läkemedelshanteringen, läkemedelsförvaring och utbildningar. Alla sjuksköterskor erbjöds en utbildning i aktuella riktlinjer gällande medicinering av äldre (Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen juni 2010). Omvårdnadspersonal fick utbildning i grundläggande läkemedelshantering. Stöd inför läkemedelsgenomgångar/ronden erbjöds både enheterna och läkarorganisationen. Resultat Förbättrade rutiner för att öka säkerheten inom läkemedelshanteringen. Förslag på nya och tydligare signeringslistor, som skrivs i datorn, har tagits fram. Förslag till lokala rutiner togs fram på några enheter. Märkning av läkemedel iordningställda för vid behovsmedicinering lyftes fram. Förvaring och kontroll av läkemedel iordningställda för vid behovsmedicinering belystes. Hanteringen av läkemedel ordinerade enligt generella direktiv belystes. Förbättrad läkemedelshantering genom förslag på förändringar nedtecknade i åtgärdslistor. All personal har beretts tillfälle att fördjupa sin kunskap i läkemedelshantering. Sjuksköterskorna har fått tillfälle att fördjupa sina kunskaper i kvalitetsindikatorer för utvärdering av äldres läkemedelsterapi, vilket har lett till ett ökat intresse för läkemedel och läkemedelsbehandling och en mera aktiv roll i processen vid läkemedelsgenomgångar. Sidan 3 av 10

4 BAKGRUND Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning är ofta bristfällig. Studier visar att endast 30-50% av läkemedel används på rätt sätt. Att arbeta med bra och säkra rutiner för läkemedelshanteringen där patientsäkerhet och spårbarhet kan tryggas är en minst lika viktig uppgift som uppföljning och utvärdering av insatt läkemedelsbehandling. Äldreomsorgen i Huddinge omfattar ca 16 enheter med runt 600 platser. Stortorp är störst med 6 enheter och 220 platser, resterande 10 enheter har mellan 7 och ca 100 platser. Projektet initierades av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Huddinge kommun. Kommunen påbörjade arbetet med kvalitetssäkring av läkemedelskedjan redan Då genomfördes läkemedelsutbildning för att ge sjuksköterskor och vårdpersonal samstämmig kunskap och verktyg för att kunna initiera och stötta läkemedelsgenomgångarna som pågår i Huddinge kommun samt för en ändamålsenlig läkemedelshantering. Under har kunskaper om läkemedelshantering hos vårdpersonalen fördjupats och arbetsmetoderna i hela läkemedelskedjan belysts. Projektet har finansierats med stimulansmedel från Socialstyrelsen. På äldreboenden är sjuksköterskor och omvårdnadspersonal involverade i läkemedelshanteringen. De utgör den förlängda armen till att läkarens ordinationer utförs på planerat sätt och att läkaren informeras om effekten av pågående behandling. Sjuksköterskan har formell kompetens i läkemedelshantering genom sin utbildning. Omvårdnadspersonalen saknar formell utbildning och får endast lokal utbildning för att kunna utföra sin del i läkemedelshanteringen. Omvårdnadspersonal med delegering behöver både få och upprätthålla tillräckliga kunskaper för att överlämna läkemedel till de boende på ett säkert sätt samt kunna återrapportera den boendes symtom och läkemedelseffekter till sjuksköterskan. Detta ställer höga krav på sjuksköterskan som arbetsledare och hennes förmåga att i vardagen skapa ett lärande arbetsklimat samt kunna utbilda omvårdnadspersonal som ska erhålla delegering för att kunna utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt. Projektet bestod av följande delar: Inventering av läkemedelshanteringen och framtagande av åtgärdsplan. Utbildning för omsorgspersonal i läkemedelshantering Utbildning för sjuksköterskor i Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre som förberedelse och stöd för läkemedelsgenomgångar. Sidan 4 av 10

5 Inventering av läkemedelshanteringen Efter inledande diskussioner med medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschefer genomfördes en kartläggning och inventering av läkemedelshanteringen utifrån gällande rutiner och med stor hjälp av sjuksköterskor på plats på Björkbacken, Björnkulla, Rosendalsgården, Segeltorp, Solhöjden, Stortorp, Stuvstagården och Tallgården. Syftet var att upptäcka var förbättringar kunde göras för att läkemedelshanteringen skulle bli enklare och säkrare. På Serenaden och Sjödalen önskade man enbart läkemedelsutbildning som stöd för läkemedelhanteringen. Det dagliga arbetet med att iordningställa och administrera läkemedel till vårdtagarna kräver mycket stor noggrannhet och tydlighet för att uppnå ett patientsäkert arbetssätt där också spårbarheten kan garanteras. Inventeringen gjordes genom att farmaceuterna deltog i det dagliga arbetet både vid överlämnande av läkemedel, genom diskussioner med sjuksköterskorna och genomgång av lokala rutiner. I samband med läkemedelsadministreringen identifierades och löstes ett antal frågeställningar som sedan diskuterades vid utbildningarna i läkemedelshantering med alla deltagare. Ytterligare frågeställningar som togs upp med sjuksköterskorna resulterade i rutinförändringar. Utbildning Läkemedelshantering 412 undersköterskor och vårdbiträden utbildades i grundläggande läkemedelshantering. Undervisningen genomfördes på respektive enhet och anpassades till lokala förutsättningar och frågeställningar. Utbildningen kombinerades i vissa fall med genomgångar i relevanta terapiområden. Utbildningens mål var att öka grundkunskapen om läkemedel, öka förståelsen för hur viktigt det är att läkemedel hanteras på rätt sätt, att öka säkerheten i läkemedelshanteringen samt att ge grundläggande kunskaper om läkemedel vid vanliga sjukdomar hos äldre. Kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Sjuksköterskorna utbildades i Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Redan år 2009 genomfördes denna utbildning för 78 sjuksköterskor inom kommunen. Den här omgången deltog totalt 41 sjuksköterskor från olika boenden i Huddinge kommun. Utbildningen ger en ökad kunskap om de läkemedels- och diagnosspecifika kriterier som finns för att kunna mäta och Sidan 5 av 10

6 följa upp användningen av läkemedel hos äldre till exempel vid läkemedelsgenomgångar. Denna utbildning omfattade totalt 9 timmar där sjuksköterskorna fick en grundläggande utbildning i äldres läkemedelsbehandling samt utifrån patientfall diskuterade kvalitetsindikatorerna och aktuella riktlinjer. Målet med utbildningen var att sjuksköterskorna ska få en uppdatering kring äldre och läkemedel men även få ett verktyg för och kunskap i att upptäcka läkemedelsrelaterade problem hos de äldre. I praktiken resulterar detta i en ökad förståelse som kan användas i samarbete med läkaren för att förbättra läkemedelsanvändningen hos den äldre både vid läkemedelsgenomgångar samt i rondarbetet. GENOMFÖRANDE Inventering av läkemedelshanteringen Utifrån diskussioner har nedskrivna enhetliga arbetsrutiner skapats på enheterna. Vi har också jobbat med tydliga dokument för manuell signering. Vid utbildning av omvårdnadspersonal har risker och problem vid sväljsvårigheter belysts t ex om det går att krossa läkemedel. Förvaringen av läkemedel sågs över. En åtgärdslista med förslag på förbättringar presenterades på respektive enhet. Vid kartläggning och inventering uppmärksammades bl.a. följande Förbättrade rutiner krävs för att öka säkerheten inom läkemedelshanteringen. Förslag på nya signeringslistor togs fram på vissa enheter. Märkning av iordningställda vid behovsläkemedel belystes. Förvaring och kontroll av vid behovsläkemedel uppmärksammades. Hantering av läkemedel enligt generella direktiv belystes. Bra information behövs vid delegering, delegeringsutbildning diskuterades. Personalen var på de flesta enheterna mycket noggranna och hade en fin kontakt med de boende. Läkemedelshanteringen varierade mycket mellan de olika enheterna. På en del ställen hade man en särskilt utsedd person i personalgruppen, som hade ansvar för överlämnandet av läkemedel för ett visst antal boende under sitt arbetspass. Fördelen med detta förfarande var att den personen kunde koncentrera sig på detta och få en bra överblick över att alla läkemedel var överlämnade. Förvaringen av läkemedel iordningställda till de boende varierade på de olika enheterna. Den boendes läkemedel kunde förvaras i låsta medicinskåp i den boendes bostad, i ett gemensamt låst skåp i allmänna utrymmen, eller i låsta läkemedelsvagnar. Sidan 6 av 10

7 Signeringslistorna varierade också en del. Vissa enheter har fått förslag på en ny signeringslista. Det är en fördel om signeringslistorna kan fyllas i på dator för att öka säkerheten och tydligheten. På de flesta enheter angavs på signeringslistan om läkemedlen kunde krossas (för boende med t.ex. sväljsvårigheter) Att vid behovsläkemedel ska märkas enligt författningen fick påpekas på de flesta boendena. Utgångsdatum på vid behovsmedicin, som förvaras iordningställd i de boendes medicinskåp, behöver regelbundet kontrolleras. Dessutom måste sjuksköterskan kontrollera att det fortfarande finns en ordination på läkemedlet på ordinationshandlingen. Utbildning Läkemedelshantering Sammanlagt 412 undersköterskor och vårdbiträden utbildades på Björkbacken, Björnkulla, Lindåsen/Serenaden, Rosendalsgården, Segeltorp, Sjödalen, Solhöjden, Stortorp, Stuvstagården och Tallgården i läkemedelshantering. Boendet Serenaden och hemtjänsten i Trångsund och Skogås utbildades ytterligare i oktober Den utbildningen fokuserade på kroppsliga förändringar vid åldrandet och hur detta påverkar läkemedelsbehandling och risken för biverkningar samt genomgång av läkemedelsbehandling vid hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma och KOL, depression, psykotiska symtom och antibiotika. Utbildningarna var mycket uppskattade och personalen upplevde att de hade nytta av de nya kunskaperna i sitt vardagliga arbete. Vidare framkom att flera gärna önskade utbildningar inom psykofarmaka, demens och sömnmedel. Några föreslog årlig utbildning. Citat från utvärdering av utbildning: Bra och tydlig information som jag haft mycket nytta av i mitt arbete. Fick några aha-upplevelser. Upplägget var väldigt bra. Man ville inte sluta lyssna. Bra bredd, att vi fick jobba själva, tänka själva på typ vilka läkemedel används kompenserar botar etc. Tydligt. Spännande information som är viktig att känna till. Både i jobbrollen och privat. Jag har jobbat länge som undersköterska och detta var bra uppdatering av det man har läst för länge sedan. Jättebra, men det var för kort. Sidan 7 av 10

8 Att den var bra för mitt jobb, jag lärde mig att vara mer uppmärksam och inte bara lite på ssk. Informationen passade till vår yrkesgrupp i vårt dagliga arbete. LÄKEMEDELSUTBILDNING Utvärdering undersköterskor och vårdbiträden Huddinge kommun 2011 och 2012 Innehåll Utbildningsvärde Framförande % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (1) Mycket missnöjd (2) (3) Varken eller (4) (5) Mycket nöjd Utvärderingsenkäten besvarades av 368 av sammanlagt 412 deltagare. Kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Utbildning hölls för 41 sjuksköterskor från kommunens äldreboenden. Målet med utbildningen var att sjuksköterskorna ska få en uppdatering kring äldre och läkemedel men även få ett verktyg och kunskap i att upptäcka läkemedelsrelaterade problem hos de äldre. I praktiken resulterar detta i en ökad förståelse som kan användas i samarbete med läkaren för att förbättra läkemedelsanvändningen hos den äldre både vid läkemedelsgenomgångar samt i rondarbetet. Citat från utvärdering av utbildning: Innehållsrikt, mycket bra med patientfall. Mycket informativt och viktig information. Bra med "up to date" utbildning. Sidan 8 av 10

9 UTBILDNING Kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Innehåll Utbildningsvärde 0 20 Framförande % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (1) Mycket missnöjd (2) (3) Varken eller (4) (5) Mycket nöjd Utvärderingsenkäten besvarades av 20 från sammanlagt 41deltagare. Stöd för läkemedelsgenomgångar Vid ett möte med ansvarig läkarorganisation informerades om projektet samt erbjöds stöd vid läkemedelsgenomgångar på de boenden som önskade. Läkarna tyckte att det tydligt märktes att sjuksköterskorna har fått utbildning och har börjat ifrågasätta läkarnas ordination, vilket inte upplevdes som odelat positivt. Läkarens roll respektive sjuksköterskans roll vid en läkemedelsgenomgång diskuterades. Enligt läkarna skall sjuksköterskan rapportera biverkningar och patientens symtom med hjälp av omsorgspersonalens iakttagelser, men det är läkarens uppgift att utifrån informationen som förmedlas genom sjuksköterskan ändra ordinationerna. En gemensam utbildning för läkare och sjuksköterskor kan underlätta samspelet kring läkemedelsfrågor och de boendes läkemedelsrelaterade problem. Utbildningen till sjuksköterskorna resulterade i att man på ett boende önskade att apotekaren tillsammans med sjuksköterskorna skulle gå igenom alla läkemedelslistor för att få hjälp med att upptäcka potentiella och relevanta läkemedelsrelaterade problem. Detta var en typ av rondstöd där Sidan 9 av 10

10 sjuksköterskan senare tog upp relevanta läkemedelsproblem på den ordinarie ronden. Hennes diskussion med läkaren resulterade i en hel del förändringar i läkemedelslistorna. Detta arbetssätt kan rekommenderas också till andra enheter. DISKUSSION Att arbeta med bra och säkra rutiner för läkemedelshanteringen ökar patientsäkerheten och är en minst lika viktig uppgift som uppföljning och utvärdering av insatt läkemedelsbehandling. För att läkemedelshanteringen ska ha en framskjuten plats i det dagliga arbetet är det av största vikt att ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs i ett öppet arbetsklimat där läkemedelsrelaterade frågor ständigt är i fokus. Sjuksköterskan har formell kompetens i läkemedelshantering genom sin utbildning och kan delegera viss läkemedelsadministrering till undersköterskor och vårdbiträden med reell kompetens. Sjuksköterskan har därmed en viktig roll som arbetsledare och utbildare. Vi har bland annat tittat på rutiner, signeringslistor och läkemedelsförvaring. Åtgärdsplaner har tagits fram för de olika boendena. Genom återkommande utbildning för all personal höjs kunskapsnivån och därmed förståelsen för läkemedelshantering och förbättrad patientsäkerhet samt en god läkemedelsbehandling för äldre. Inom detta projekt har personalen fått ökad kunskap om läkemedel, bättre förståelse för hur viktigt det är att läkemedel hanteras på rätt sätt samt en känsla för vikten av säkerhet och spårbarhet i läkemedelshanteringen. En ökad förståelse för god läkemedelsbehandling till äldre, kunskap om för äldre olämpliga läkemedel eller olämpliga läkemedelskombinationer samt vanliga biverkningar hos äldre kan användas i samarbetet med läkaren vid både rondarbetet och årliga läkemedelsgenomgångar. På så sätt spelar sjuksköterskan en viktig roll för att förbättra läkemedelsanvändningen hos den äldre patienten. Men även ett fungerande samspel mellan sjuksköterskan och omsorgspersonalen är av stor vikt eftersom det är omsorgspersonalen som har tät kontakt med patienterna och spelar en avgörande roll i att iaktta och återrapportera alla förändringar i deras symtom. En mycket positiv effekt av projektet blev att omsorgspersonalen upplevde stor nöjdhet med att förstå sin viktiga roll i läkemedelskedjan. Sidan 10 av 10

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar primärvården

Läkemedelsgenomgångar primärvården Sida 1(7) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) 2016-07-12 2015-01-12 Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) Fastställt av Anders Johansson (ljn043) Gäller

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Stimulansrapport för 2012

Stimulansrapport för 2012 2013-02-18 AN-2013/83.739 1 (7) HANDLÄGGARE Kerstin Segerberg 08-535 312 50 kerstin.segerberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Stimulansrapport för 2012 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar del av

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Säker läkemedelsanvändning. för äldre patienter bosatta i Tjörns kommun

Säker läkemedelsanvändning. för äldre patienter bosatta i Tjörns kommun Säker läkemedelsanvändning för äldre patienter bosatta i Tjörns kommun Dokumentation från dialogmöte den 15 april 2010 1 CARINA ANDERSSON, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tjörns kommun tog i vintras

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Strukturerade läkemedelsgenomgångar - lärande och nytta

Strukturerade läkemedelsgenomgångar - lärande och nytta Strukturerade läkemedelsgenomgångar - lärande och nytta Bakgrund Läkemedelsanvändningen hos äldre ökar. Såväl andelen äldre med tio eller fler läkemedel såväl som andelen med tre eller fler psykofarmaka

Läs mer

ARBETSSÄTT/MODELL FÖR LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR PÅ ÄLVSJÖ SJUKHEM

ARBETSSÄTT/MODELL FÖR LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR PÅ ÄLVSJÖ SJUKHEM ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE VU XNA, FUNKTIONSNEDSAT TA OCH ÄLDRE SID 1 (7) 2010-07-09 ARBETSSÄTT/MODELL FÖR LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR PÅ ÄLVSJÖ SJUKHEM Författare: Eeva Eriksson [Skriv text]

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter

Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter Introduktion Omvårdnad Hälso- och Sjukvårdspersonal Delegering av uppgifter Patientsäkerhet

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Lathund för delegering av läkemedelsuppgifter 1 Fastställt av: MAS/ MAR

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Vansbro. Problembeskrivning. Hög andel äldre med psykofarmaka

Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Vansbro. Problembeskrivning. Hög andel äldre med psykofarmaka Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre Annika Braman Eriksson Distriktsläkare Vansbro, Ordförande Läkemedelskommittén Dalarna Malin Österberg Leg Apotekare Läkemedelsavdelningen

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Mars - april 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93

Läs mer

Utvärdering Allmän läkemedelskunskap Luleå, 2011

Utvärdering Allmän läkemedelskunskap Luleå, 2011 Utvärdering Allmän läkemedelskunskap Luleå, 2011 Under hösten 2011 har en utbildningsserie i allmän läkemedelskunskap genomförts för kommunala sjuksköterskor i Vilhelmina, Malå och Bjurholm. Utbildningen

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Nov 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Patientsäkerhetsberättelse 2011 Enligt SFS 2010:659 2012-03-07 Marianne Falk Verksamhetens omfattning I Ovanåkers kommun finns 128 platser på särskilt boende för äldre. Det finns 16 platser för korttidsvistelse.

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER» Bättre framförhållning ger lugnare arbetsmiljö Läkemedel 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning 6 Analys

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad

Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ- och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Läkemedelsgenomgångar 1 Ur Borås Stads Styr- och ledningssystem

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo Mars okt 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82

Läs mer

Läkemedelsgenomgång. Genomförande Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Social välfärd Örebro kommun orebro.se

Läkemedelsgenomgång. Genomförande Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Social välfärd Örebro kommun orebro.se RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: MAS Beslutad av: MAS Omfattar enhet/verksamhet: Vård och omsorg Version: 2 Giltig fr.o.m: 2017 06 01

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Mars maj 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71

Läs mer

Utvärdering Läkemedelshantering Del 2 Projekt Liv & Hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning januari 2011

Utvärdering Läkemedelshantering Del 2 Projekt Liv & Hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning januari 2011 Utvärdering Läkemedelshantering Del 2 Projekt Liv & Hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning januari 2011 Undersköterskor/Boendehandledare/Skötare (15) och övriga deltagare (9) ( 3 Socialsekreterare,

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-72219 Fastställandedatum: 2016-03-18 Giltigt t.o.m.: 2017-03-18 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedelsgenomgång, enkel

Läs mer

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum:

Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: Cirkulärnr: 2002:88 Diarienr: 2002/1956 Handläggare: Gabriella Kollander Fållby Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2002-09-26 Mottagare: Äldreomsorg Sjukvård Omsorg/Handikapp

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Utvärdering Läkemedelshantering Del 1 Projekt Liv & Hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning december 2010

Utvärdering Läkemedelshantering Del 1 Projekt Liv & Hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning december 2010 Utvärdering Läkemedelshantering Del 1 Projekt Liv & Hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning december 2010 Undersköterskor och vårdbiträden och övriga deltagare ( 4 Socialsekreterare, LSS-Handläggare,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

LÄR UT Bättre läkemedelshantering för äldre

LÄR UT Bättre läkemedelshantering för äldre Marie Elm LÄR UT Bättre läkemedelshantering för äldre RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Figur 17 62 LÄR UT Bättre läkemedelshantering för äldre Figur 17 62 Marie Elm Fördelning av symtomskattningar efter

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Delegering av Läkemedel

Delegering av Läkemedel RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Version: 1 Giltig fr.o.m. 2016-02-01 Processledare/ansvarig för revidering: MAS Ersätter: Kompletterar

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Dessa riktlinjer har utarbetats av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland på uppdrag av HoS-ledningen, godkänts av Hälsoval, Division

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2 Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2 26 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Solbacken 6-12-4 1 Beskrivning av verksamheten på Solbackens

Läs mer

Bilder: Stock.xchng. LÄR UT-projektet. bättre läkemedelshantering för äldre KORTVERSION AV PROJEKTRAPPORT OM LÄR UT

Bilder: Stock.xchng. LÄR UT-projektet. bättre läkemedelshantering för äldre KORTVERSION AV PROJEKTRAPPORT OM LÄR UT Bilder: Stock.xchng KORTVERSION AV PROJEKTRAPPORT OM LÄR UT LÄR UT-projektet bättre läkemedelshantering för äldre LÄR UT-projektet bättre läkemedelshantering för äldre Denna broschyr sammanfattar projektet

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan FÖRBÄTTRINGSARBETE BPSD SJÖGLÄNTAN VINSLÖV 2015/2016 Enhetschef Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska Teamledare BPSD Admin Anna-Lena Eriksson Håkan Nilsson Ingrid Nilsson Agneta Levander Jakobsson

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Nov 2008 mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd 3-5 2006 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Alströmerhemmet avd 3-5 07-07-27 1 Inledning Alströmerhemmet Alströmerhemmet

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Berggren elisabeth.berggren@kil.se RUTIN 2016-10-12 Besl. av enhetschefer säbo 161012 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Läkemedelsansvarig sjuksköterska:

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL

DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL Carola Bardage, Enheten för Läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket Anders Ekedahl, Enheten för Läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket Lena Ring, Enheten för Läkemedelsanvändning,

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

God läkemedelsbehandling hos äldre i öppenvård i Jämtlands län

God läkemedelsbehandling hos äldre i öppenvård i Jämtlands län jämtmedel 4/10 Styrdokument för säkrare läkemedelsbehandling I arbetet med att minska läkemedelsfel i vården övergångar har två styrdokument tagits fram: God läkemedelsbehandling hos äldre i öppen vård

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

Protokoll. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt SOSFS 2001:17

Protokoll. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt SOSFS 2001:17 1 Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt SOSFS 2001:17 Datum 2008-06-12 Enhet Råcksta vård och omsorgsboende Plan 1 Närvarande Kvalitetsgranskare Råckstavägen 100, 162 54 Vällingby Medicinskt

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgångar nya riktlinjer i Stockholm Monica Bergqvist Leg. Sjuksköterska, med.dr Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting Läkemedelsgenomgången bör utformas och genomföras

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) Medverkande Kerstin Rutberg, boendestödjare Henrik Thorsell, Ida Tegnefjord, HSL-ansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till kerstin.rutberg@solom.se henrik.thorsell@solom.se

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden

Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden Revisionsrapport Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden Arvika, Eda, Hammarö, Filipstad, Karlstad, Kristinehamn, Kil, Munkfors och Årjängs kommun Landstinget i

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

2 Med läkemedelshantering avses i dessa föreskrifter ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (6) Medverkande Bengt Stenmo, verksamhetschef Ida Tegnefjord, Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till bengt.stenmo@solom.se ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se Kvalitetsgranskningen

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Tallmon Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-0 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 84 år (7-96). Av individerna hade 62 % (8 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Centrum

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Centrum Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Centrum Nov 2007 mars 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Eva Ingor Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42 eva.ingor@malmo.se

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer