Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin Kayhan (S) tjg ersättare Mattias Franzén (M) Stefan Leiding (S) Anders Byrsenius (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Veronica Berg (S), Helle Larsson (M), Inger Grönberg (MP) Jan Strandbacke, Anette Berggren, Anne-Marie Johansson- Hernander, Lisa Alm, Tove Bodin, Carolina Andersson Karin Pilsäter (FP) Plats och tid för justering Torsdag den 26 april 2012 Sekreterare Paragrafer Carolina Andersson Ordförande Serkan Köse (S) Justerare Karin Pilsäter (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Anslaget den Sammanträdesdatum Nedtas den Förvaringsplats för protokollet Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen Underskrift Carolina Andersson

2 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[12] 16 Matchning Södertörn - information Informationen noteras till protokollet. Anne-Marie Johansson-Hernander projektchef informerar om projektet Matchning Södertörn.

3 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[12] 17 Botkyrka Nästa - lägesrapport Informationen noteras till protokollet. Jan Strandbacke informerar om nuläget i projektet Botkyrka Nästa. Projektgruppen arbetar just nu med att bland annat se över effektivare arbetsformer, kartläggning och se över det arbetsmarknadspolitiska programmet. Besök kommer att genomföras i olika kommuner under maj månad.

4 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[12] 18 Avux insatser för unga - lägesrapport. Informationen noteras till protokollet samt att sista meningen på sida två, andra stycket tas bort från rapporten och som börjar med: anledningar som brukar nämnas. Anette Berggren presenterar det skriftliga material som skickats med till kallelsen.

5 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[12] 19 Svar på medborgarförslag angående caféförslag på Tumba äldreboende (AVUX/2011:73) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag gällande att se över möjligheten för kommunmedborgare med en funktionsnedsättning att bedriva caféverksamhet på Tumba sjukhem. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom fastigheten ägs av Botkyrka kommun. Här lämnades beskedet att Tumba sjukhem inom kort ska renoveras och att det i dagsläget inte är möjligt att bedriva verksamhet i lokalen. Beskedet från Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär att vi i nuläget inte kommer att arbeta vidare med förslaget kring Tumba sjukhem. Som nämnd anser vi att efter renovering kan frågan återuppväckas efter som vi anser att det är ett bra förslag.

6 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[12] 20 Internbudget Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Budgeten på 185,9 mnkr fördelas på förvaltningens verksamheter enligt följande: Nämnden 0,49 mnkr Central förvaltning och Matchning Södertörn 11,13 mnkr Xenter 17,07 mnkr Vuxenutbildning och Introduktionsenhet 57,2 mnkr Arbets- och kompetenscenter 33,39 mnkr Daglig verksamhet 66,63 mnkr Tjänsteskrivelsen innehåller både en övergripande budgetfördelning och en mer detaljerad beskrivning över fördelningen på respektive verksamhet och insats.

7 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[12] 21 Ekonomisk prognos för 2012 utifrån resultat januari till mars Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Prognosen för 2012 utifrån resultatet jan-mars 2012 är en budget i balans för Avux totalt sett. Daglig verksamhet, introduktionsenheten och Arbets- och kompetenscenter räknar med ett underskott. Botkyrka Vuxenutbildning och central förvaltning och projekt Matchning Södertörn räknar med ett överskott. Tjänsteskrivelsen innehåller en beskrivning över förväntade överskott och underskott inom verksamheterna.

8 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8[12] 22 Remissvar på förslag till flerårsplan Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande över förslaget till flerårsplan och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen för vidare handläggning. Paragrafen justeras omedelbart. Mattias Franzén (M) deltar inte i beslutet. Bo Claesson (KD) deltar inte i beslutet. Nämnden har mottagit budgetberednings förslag till flerårsplan för yttrande. I detta remissyttrande kommenteras förvaltningens syn på hur de politiska målen bättre kan kopplas till det operativa arbetet ute hos nämnder och förvaltningar. I den tidigare utarbetade framåtsikten har nämnden redovisat sina avsikter inför flerårsplaneperioden. Följande insatser följer av den mobilisering och kraftsamling som inletts men som kommer att fortsätta även under flerårsplaneperioden; - Förändrade arbetsformer inom förvaltningen i syfte att öka fokuseringen på prestation och resultat - Förvaltningens strävan att tillsammans med andra kommunala aktörer hitta bättre former för processorienterat arbete inom hela fältet Arbetsmarknad & Näringsliv - Att öka fokuseringen på kvalitets- och effektivitetsarbete inom förvaltningens ansvarsområde Förvaltningen har i övrigt valt att lyfta fram sin oro för de effekter som bedöms följa av en alltför defensiv medelstilldelning (Daglig verksamhet, Vägledningsfunktion och Ungdomssatsningar). Sist men inte minst kommenteras önskemål om att få till stånd ändringar i framtida styrning och finansiering av Daglig Verksamhet.

9 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[12] 23 Uppdatering av delegationsordning antar förvaltningens förslag på delegationsordning. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen med anledning av ändrad skollag. Den är indelad utifrån förvaltningens verksamhetsområden (Övergripande, Vuxenutbildning, Daglig verksamhet, Arbetsmarknadsprogram och Xenter). De huvudsakliga ändringarna berör vuxenutbildning med anledning av ändringar i skollagen och påverkar rektor. Ansvarig för övergripande lokalfrågor och arbetsmiljöfrågor är förvaltningschef och inte som tidigare HR-specialist.

10 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10[12] 24 Anmälningsärenden godkänner att följande ärenden antecknas till protokollet. Förteckning över budget ansvariga och beslutsattestandet på Avux Kontaktmannaskap till verksamheterna. sammanträdesprotokoll Extra på bordet: Papperslös nämndadministration - fullt införande under 2012, KS/2010:118

11 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11[12] 25 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök noterar informationen till protokollet. Stefan Leiding informerade om att han och flera ledamöter varit på besök på Xenter. De uppskattade att de fick komma dit när verksamheten var igång och de fick en rundvandring. Diskussion under fikat var bland annat hur man ska gå till väga med att locka elever från norra Botkyrka till utbildningar på Xenter. Antalet elever från den delen av kommunen är lägre än övriga delar. Ett förslag är att skriva brev till föreningarna och på den vägen försöka locka fler till utbildning på Xenter. En annan fråga som kom upp var med anledning av att vissa utbildningar ger jobb ganska direkt efter avslutad utbildning men lockar inte unga till dessa utbildningar. Hur ska man få ut den informationen? Elisabet Haglund-Nyberg och Lars Robin har varit på besök hos Yvonne Lundén på daglig verksamhet där de fick information om hur organisationen och ekonomin ser ut på daglig verksamhet. De samtalade även om problemet med att nya medborgare flyttar in till kommunen under året som har ett stort behov och det medför större kostnader som inte direkt ersätts till dagligverksamhet då ersättningen är anslagsfinansierad från kommunfullmäktige och inte direkt ersättning från vård och omsorg som har myndighetsutövningen. De fick även information om ett projekt som just har startats som heter START. Bo Claesson har varit på Arbets- och kompetenscenter och träffat Anette Berggren och tyckte det var positivt att få komma till verksamheten när den var igång. Fick där information om verksamheten samt hur de rustar medborgare att få jobb.

12 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12[12] 26 Redovisning av delegationsbeslut godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur vidare delegerar till verksamhetschefer, rektorer m fl. Följande listor har lämnats in: Arbets- och kompetenscenter, februari 2012 Botkyrka Vuxenutbildning, februari 2012 Xenter, februari 2012 Arbets- och kompetenscenter, mars 2012 Botkyrka Vuxenutbildning, mars 2012 Xenter, mars 2012

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer