Handlingar till personalutskottets sammanträde den 2 december 2015 i Vänersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till personalutskottets sammanträde den 2 december 2015 i Vänersborg"

Transkript

1 Handlingar till personalutskottets sammanträde den 2 december 2015 i Vänersborg

2 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 2 december 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl Inledande formalia Hålltid kl Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden 1. Så här arbetar VGR med kompetensutveckling kompetensutvecklingsplan, VGR-akademin och Campus Nya Varvet/Eva Lundh (handling bifogas) Hålltid kl Utbildning om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn/eva Lundh/Gunilla Length Persson (handling bifogas) Hålltid kl Beslut om fördelning av pengar gällande satsning undersköterskor/barnskötare/skötare/eva Lundh (handling bifogas)hålltid kl Fördelning av AT block/eva Lundh (handling bifogas)hålltid kl Regatt/Eva Lundh (handling bifogas)hålltid kl MUR/Eva Lundh (handling bifogas)hålltid kl PILA/Eva Lundh/Kristina Wallén (handling bifogas)hålltid kl Utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor från tredjeland/eva Lundh/Jenny Lundgren (handling bifogas) Hålltid kl Övriga frågor Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Preliminär föredragningslista (3) Information A. Aktuella rapporter från personaldirektören/marina Olsson Hålltid kl B. Personalpolitiska anslaget/eva Lundh/Eva Johansson (handling bifogas) Hålltid kl C. Satsning på strålutbildade sjuksköterskor 2016/Marina Olsson (handling bifogas) Hålltid kl D. Anmälningsärenden (handling bifogas)hålltid kl E. Delegationsärenden (handling bifogas)hålltid kl F. Budgetuppdrag 2015 Regionstyrelsen får i uppdrag att stimulera och bidra till utveckling av olika verksamhetsanpassade arbetstidsmodeller för att förbättra medarbetarnas delaktighet och arbetsmiljö. - Budgetuppdrag 2015 Regionstyrelsen får i uppdrag att pröva förutsättningarna för införande av verksamhetsanpassad bemanning avseende samtliga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och återkomma med förslag till genomförande - avrapport/annika Bogren (handling bifogas)hålltid kl G. Vårdpersonalens patientaktiva tid - lägesrapport/annika Bogren Hålltid kl H. Medarbetarenkäten - presentation/martin Levin Hålltid kl I. TEMA Arbetsmiljö och sjukfrånvaro - Handlingsplaner sjukfrånvaro/per Djurberg - Mobiliseringsinitiativet/Ari Kokko - Guider arbetsmiljö och hälsa/jan Hjalmarsson och Carin Carlehed (handling bifogas)hålltid kl J. Uppgiftsväxling/Viktor Storberg (handling bifogas) Hålltid kl K. Budgetuppdrag 2014 Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera framtida rekryteringsbehov inom bristyrken samt återkomma med förslag till insatser som säkrar regionens rekryteringsbehov - Återrapport/Lidija Beljic/Linda Andersson (handling bifogas) Hålltid kl L. Akutläkare VGR/Tobias Nilsson Hålltid kl

4 Preliminär föredragningslista (3) Gunilla Levén Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

5 ÄRENDE 1

6 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Koncernkontoret Koncernstab HR Handläggare: Eva Lundh Till personalutskottet Kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 1. Förslaget till regiongemensam plan för kompetensutveckling ska ligga till grund för arbetet med kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen. 2. Personaldirektören får i uppdrag att implementera regiongemensam plan för kompetensutveckling i hela organisationen. 3. Regiondirektören får i uppdrag att etablera VGR-akademin 4. Den organisatoriska tillhörigheten för Campus Nya varvet och VGR-akademin är koncernstab HR. 5. Arbetet med kompetensutveckling inom ramen VGR-akademi och regiongemensam plan för kompetensutveckling ska årligen återrapporteras till personalutskott och regionstyrelse. Personalutskottet beslutar för egen del 1. Personalutskottet avsätter 2,2 mnkr ur personalpolitiska anslaget för drift av VGR-akademin Personaldirektören får i uppdrag att precisera VGR-akademins uppdrag, verksamhet och gränsytor gentemot andra aktörer i VGR under första kvartalet Sammanfattning av ärendet Det finns behov av att ta ett samlat grepp om kompetensutvecklingsarbetet i Västra Götalandsregionen (VGR). I juni 2014 ( 54) fick regiondirektören i uppdrag av ägarutskottet att dels ta fram förslag till handlingsplan med inriktning mot att etablera utbildningsverksamhet på Nya varvet, dels att utreda förutsättningarna för etablera en utbildningsakademi i VGR. Koncernkontoret arbetade samtidigt, inom ramen för ordinarie sin ordinarie verksamhet, fram förslag till regiongemensam plan för kompetensutveckling. Regionstyrelsen beslutade i december 2014 ( 628) att uppdra till regiondirektören att etablera utbildningsverksamhet på Nya varvet med utgångspunkt från redovisad handlingsplan. Kompetensutveckling är ett strategiskt område som har stor betydelse för kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och för den vård och service som ges till regioninvånarna. Campus Nya varvet och VGR-akademin placeras därför organisatoriskt inom Koncernkontoret, koncernstab HR.. Fördjupad beskrivning av ärendet Förslaget till regiongemensam plan innebär att kompetensutveckling ses som en investering i en god och hälsofrämjande verksamhet samt till ett hållbart arbetsliv. Basen för Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

7 Datum (3) Diarienummer RS medarbetarnas kompetensutveckling är den egna arbetsplatsen där ett kontinuerligt lärande kombineras med externt lärande i form kurser, studiebesök, forskning och utveckling med mera. Utveckling av arbetsplatslärande och goda lärmiljöer är en avgörande framgångsfaktor för en effektiv kompetensutveckling. För att ny kompetens ska få genomslag i verksamheten bör kompetensutveckling tydligare integreras med verksamhetsutveckling. VGR-akademin ska samordna befintliga aktiviteter och verksamheter i VGR som arbetar med kompetensutveckling på den regionala nivån och svara för regionnivåns externa kontakter avseende kompetensutveckling med universitet, högskolor och utbildningsföretag. En precisering av VGR-akademins uppdrag, vilken verksamhet som ska innefattas, successiv utbyggnad och gränsytor gentemot andra aktörer i VGR kommer att tas fram under första kvartalet Den utbildningsverksamhet som nu etableras på Nya varvet föreslås vara en del i VGRakademin. VGR-akademin ska aktivt stödja och samordna implementeringen av planen för kompetensutveckling. Genomförandet innebär att en föreståndare för VGR-akademin rekryteras som utarbetar förslag till verksamhetsplan och budget. Finansiering Den årliga kostnaden för VGR-akademin beräknas till 2,2 mnkr inklusive utvecklingskostnader. Finansiering föreslås ske genom personalpolitiska anslaget för Förslag på långsiktig finansiering utarbetas inför budget Beredning Förslagen till regiongemensam plan för kompetensutveckling och VGR-akademi har utarbetats av en styrgrupp och en projektgrupp. I styrgruppen har Madeleine Andersson, Fredrik Adolfsson, Marie-Louise Gefvert, Eva Lundh, Peter Lönnroth och Anna Nilsdotter ingått. I projektgruppens arbete har Agnetha Bergman, Göran Bondjers, Bo Hallin. Wenche Jenssen, Anders S Johansson, Johan C Linder, Marja-Leena Lampinen, Lena Rolander och Valeri Strokan deltagit. I arbetet har kontakter tagits med Göteborgs Universitet och högskolor i regionen samt ett flertal enskilda personer som arbetar med kompetensutveckling. Bo Hallin har varit projektledare. Avstämning har skett med regionstyrelsens MBL-grupp, koncernledningsgrupperna för hälso- och sjukvård respektive regional utveckling samt HR-chefsgruppen. Utifrån inkomna synpunkter har underlagen omarbetas jämfört med det förslag som togs fram av ovan nämnda arbetsgrupp. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Marina Olsson Personaldirektör

8 Datum (3) Diarienummer RS Besluten skickas för genomförande till: Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Marina Olsson, personaldirektör Besluten skickas för kännedom till: Regionstyrelsen Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Koncernledning hälso- och sjukvård Koncernledning Regional utveckling HR-chefer Eva Lundh, enhetschef koncernstab HR Yvonne Bäfverfeldt, projektledare Campus Nya varvet

9 1 (2) Förord Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Eva Lundh Så arbetar vi med kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen Samlat grepp om kompetensutveckling Västra Götalandsregionen, VGR, behöver ta ett mer samlat grepp om kompetensutvecklingsarbetet för att skapa förutsättningar för en kontinuerlig och systematisk utveckling av medarbetares och chefers kompetens. Det finns tydliga mål för VGR:s kompetensförsörjning, däremot saknas ett lika tydligt förhållningssätt vad gäller VGR:s syn på kompetensutveckling, utbildning och fortbildning. Omvärlden förändras i snabbt takt vilket ställer krav på att medarbetare och chefer har uppdaterade kunskaper. Invånare, kunder och brukare förutsätter att VGR ligger i framkant vad gäller kunskapsutveckling. VGR är en kunskapsorganisation vilket innebär att medarbetares och chefer kompetens är av avgörande betydelse för att fullfölja verksamhetens mål och uppdrag. Yrkeskvalifikationsdirektivet, som ska vara implementerat 2016, ställer krav på att arbetsgivare erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning och att det finns en systematik för att följa upp och registrera densamma. Att erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning är ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Tre steg Ett första steg har tagits genom regionstyrelsens beslut ( 628) i december 2014 om att etablera en utbildningsverksamhet för medarbetare i VGR på Nya varvet i Göteborg, kallad Campus Nya varvet. Ett andra steg är en regiongemensam plan och förhållningssätt för kompetensutveckling i VGR. I ett tredje steg föreslås att en utbildningsakademi, VGR-akademin, etableras för att samordna och effektivisera arbetet med kompetensutveckling och utbildning. Campus Nya varvet Beslutet om Campus Nya varvet innebär att VGR får en geografisk arena för utbildningar, konferenser och verksamheter som arbetar med utbildning och kompetensutveckling. Målbilden för Campus Nya varvet är följande: Vara en unik och inspirerande mötesplats för medarbetare och chefer i VGR med samarbetspartners. Erbjuda en miljö som underlättar och stimulerar till lärande. Vara en mötesplats med god tillgänglighet och som främjar hållbar utveckling. Vara en plats där utbildningar och konferenser erbjuds till konkurrenskraftiga villkor. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

10 Så arbetar vi med kompetensutveckling i VGR Diarienummer RS (2) Etableringen av Campus Nya varvet pågår och invigningen är planerad till augusti Regiongemensamt förhållningssätt och plan för kompetensutveckling Det görs ett flertal goda insatser runt om i VGR:s olika verksamheter men det krävs en tydligare samordning för ett bättre resursutnyttjande. VGR som organisation behöver förtydliga sin syn på kompetensutveckling för chefer och medarbetare och hur denna är en förutsättning för att de olika verksamheterna ska nå sina mål och uppdrag. Den regiongemensamma planen kommer att beslutas under hösten 2015 och blir en plattform för VGR-akademin och för förvaltningarnas arbete med kompetensutveckling. VGR-akademin Etablerandet av en VGR-akademi är ett sätt att förverkliga den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen. VGR-akademin ska planera och koordinera regiongemensam kompetensutveckling och utbildning. VGRakademin knyts organisatoriskt till koncernkontoret och kommer att ledas av en föreståndare. Beslut om att inrätta VGR-akademin fattas under hösten

11 1 (4) Regiongemensam plan för kompetensutveckling i VGR Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Eva Lundh E-post: Regiongemensam plan för kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen Varför kompetensutveckling? Dagens samhälle kännetecknas av en snabb kunskapsutveckling inom flera områden. Samtidigt ökar förväntningarna från invånare, kunder och patienter på en professionell och tillgänglig service från både offentliga verksamheter och näringsliv. Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför är kompetensutveckling en strategiskt viktig fråga och en investering i en god och verksamhet samt till ett hållbart arbetsliv. Dessutom är en verksamhet med goda möjligheter till lärande attraktiv för många medarbetare. Vad är kompetensutveckling? Kompetensutveckling är en kontinuerlig process som förenar verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, arbetsplatslärande och externt lärande och där medarbetare och verksamheter utvecklas med det övergripande målet att ge regioninvånarna en god vård och service. Övergripande mål för kompetensutvecklingen i Västra Götalandsregionen (VGR) Det övergripande målet för kompetensutvecklingen är Att VGR utvecklar och upprätthåller en systematisk, kunskapsbaserad och nationellt framstående kompetensutveckling Att VGR erbjuder medarbetarna en kontinuerlig professionell utveckling Att medarbetarna har rätt kompetens i förhållande till verksamhetens uppdrag och mål Prioriterade utvecklingsområden Den regiongemensamma planen för kompetensutveckling prioriterar följande utvecklingsområden Professionell utveckling En professionell yrkesutövare behöver upprätthålla och utveckla sin kompetens under hela sin anställning i VGR. Förutom yrkets kärnkompetens ska även kompetens i kommunikation, samarbete, etik, organisation, ekonomi m m ingå utifrån behov i den professionella utvecklingen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

12 Regiongemensam plan för kompetensutveckling i VGR, Diarienummer RS (4) Chefs- och ledarutveckling Regionens fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt samt utvecklingsorienterat chefskap är utgångspunkt för chefernas kompetensutveckling. Erfarna chefer i regionen tar ansvar för och medverkar aktivt i utvecklingen. Kompetens- och verksamhetsutveckling Här ingår kunskap om hur systematisk kompetensutveckling kan organiseras och genomföras för att underhålla och vidareutveckla medarbetarnas kompetens. På motsvarande sätt ingår förbättringskunskap som en källa för hur effektiv verksamhetsutveckling bör bedrivas. Utveckling av kompetens och verksamhet har starka samband. Kompetens- och verksamhetsutveckling hänger ihop Det strategiska arbetet ska inriktas på att kompetensutvecklingen integrerar verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning som ett medel för utveckla både medarbetarnas kompetens och verksamheten. integrerar arbetsplatslärande och externt lärande för att förbättra förutsättningarna för lärande och verksamhetsutveckling. Basen för lärandet är det egna arbetet och utvecklingsaktiviteter på och i direkt anslutning till arbetsplatsen (arbetsplatslärande). Detta kompletteras med utbildnings- och utvecklingsaktiviteter utanför arbetsplatsen. (externt lärande). stöds av en god lärmiljö på alla arbetsplatser i regionen. Lärmiljön är i många fall en avgörande faktor för lärandet och vilka resultat som kompetensutvecklingen leder till. är en kontinuerlig aktivitet som stöds av ett systematiskt arbetssätt och ändamålsenliga strukturer. Den regiongemensamma planen för VGR:s kompetensutveckling innebär att arbetet med verksamhetsutveckling och kompetensutveckling integreras på ett mycket tydligare sätt än hittills. Behoven av verksamhets- och kompetensutveckling för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och för att nå uppsatta mål är viktiga utgångspunkter i arbetet med att trygga VGR:s kompetensförsörjning. Ledarskapets betydelse Utveckling av arbetsplatslärande och en god lärmiljö underlättas av ett chefskap som är inriktat på lärande. Utvecklingsorienterat chefskap, som är en del av regionens chefskriterier, innebär att chefen inspirerar, involverar och utvecklar sina medarbetare. Alla chefer i VGR ansvarar för att det finns en systematisk kompetensutveckling, ett väl fungerande arbetsplatslärande och en god lärmiljö. På många arbetsplatser kan chefen av kapacitetsskäl behöva delegera delar av detta uppdrag till någon medarbetare, som på chefens uppdrag och inom ramen för sin tjänst, utvecklar arbetsplatslärandet och en god lärmiljö

13 Regiongemensam plan för kompetensutveckling i VGR, Diarienummer RS (4) Delat ansvar för kompetensutveckling Ledningens ansvar Ledningen ansvarar för att det finns en väl fungerande kompetensutveckling i den egna verksamheten. Kompetensutveckling ska vara en återkommande fråga på agendan för alla ledningsfunktioner i VGR och är en del i verksamhetsplaneringen. Ledningen engagerar sig i och stödjer aktivt en systematisk kompetensutveckling, motiverar varför fortlöpande kompetensutveckling behövs och skapar förutsättningar för medarbetare/team att använda sina nya kunskaper i praktiskt arbete Chefens ansvar Chefens ansvar enligt VGR:s kompetensförsörjningspolicy är bland annat att ha utvecklingssamtal med sina medarbetare minst en gång per år och att sammanfatta utvecklingsbehoven i en skriftlig individuell utvecklingsplan som följs upp årligen. Chefen ska skapa förutsättningar för medarbetaren att kunna förverkliga sin utvecklingsplan. Alla chefer i regionen har ansvar för att fortlöpande utveckla sina medarbetares kompetens för att på både kortare och längre sikt tillhandahålla en verksamhet av hög kvalitet. Linjeorganisation och funktionerna för HR och verksamhetsutveckling ska stödja chefernas arbete. Medarbetarens ansvar Medarbetarens ansvar enligt VGR:s kompetensförsörjningspolicy är bland annat att ta ansvar för att använda, anpassa och utveckla sin kompetens i takt med verksamhetens mål och uppdrag och sina egna förutsättningar. Medarbetare i hälso- och sjukvården har ett personligt ansvar gentemot patienten som innebär att var och en har ansvar för hur hon/han fullgör sina arbetsuppgifter. Som legitimerad yrkesutövare har man en särställning då man har ansvar för att själv bedöma om man har den kompetens som krävs för att utföra en vårduppgift. Genomförande och uppföljning Linjeorganisationen får i uppdrag att genomföra planen för kompetensutveckling genom att implementera den i förvaltningar och verksamheter. Ägare, beställare och utförare har ett gemensamt ansvar för att planen genomförs. Den regionala nivån ansvarar för genomförandet genom att personalutskottet beslutar om att planen ska ligga till grund för fortsatt arbete med kompetensutveckling i VGR regionledningen aktivt kommunicerar kompetensutvecklingsplanen i organisationen ett samlat uppdrag och ansvar för den regiongemensamma kompetensutvecklingen i VGR tydliggörs och placeras i koncernstab HR. etablera en verksamhet - VGR-akademin - som samordnar arbetet med kompetensutveckling i VGR och som ansvarar för den regiongemensamma utbildningen. erbjuda utbildning i att utveckla arbetsplatslärande och goda lärmiljöer tillsammans med förvaltningarna utveckla ett regiongemensamt systematiskt arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling

14 Regiongemensam plan för kompetensutveckling i VGR, Diarienummer RS (4) följa upp genomförandet av planen och återkoppla erfarenheter för lärande. VGR-akademin har en aktiv roll i att stödja genomförandet av den regiongemensamma planen för kompetensutveckling och att följa upp genomförandet för återkoppling och lärande.

15 1 (4) Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstab HR Handläggare: Eva Lundh Telefon: E-post: VGR-akademin en regiongemensam verksamhet för utbildning och kompetensutveckling VGR-akademin ska tillsammans Campus Nya varvet och Västra Götalandsregionens plan för kompetensutveckling skapa förutsättningar för en effektiv, samordnad och kvalitetssäkrad kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR). Detta sker genom tydligare kontaktvägar mellan VGR och berörda utbildningsanordnare (en väg in), bättre utnyttjande av interna resurser för utbildning, samordnad upphandling och samordnat genomförande av utbildning och kompetensutveckling samt hemtagning av utbildningar som för närvarande köps in av externa leverantörer. VGR-akademins uppdrag VGR-akademin har en central roll i det systematiska arbetet med kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen och är en samlande kraft i det fortsatta arbetet. VGR-akademins uppdrag är att Aktivt stödja implementeringen av den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen VGR-akademin utgör ett kunskapsstöd för förvaltningar och verksamheter med sin expertkunskap om hur kompetensutveckling kan organiseras och genomföras. Kunskapen handlar bland annat om hur arbetsplatslärande och goda lärmiljöer kan utvecklas. VGR-akademin ska också stödja implementeringen av den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen genom att utbilda chefer och andra ansvariga i arbetsplatslärande och hur man skapar en god lärmiljö. Bedriva regiongemensam utbildning för medarbetare och chefer i VGR VGR-akademin får ansvar för att samordna och bedriva regiongemensam utbildning, det vill säga utbildning som antingen riktar sig till alla förvaltningar eller till alla förvaltningar inom hälso- och sjukvård. Detta innebär att VGRakademin på sikt och under ordnat införande övertar ansvaret för nuvarande regiongemensamma utbildningar d.v.s. chefsutbildningar, PLUS-programmet och utbildningar i VGR:s kurskatalog. Förvaltningarna ansvarar för kompetensutveckling på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Överflyttningar av ansvar för kompetensutvecklingsaktiviteter mellan region- och förvaltningsnivå Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

16 VGR-akademin - en regiongemensam verksamhet för utbildning och kompetensutveckling, (4) sker efter överenskommelse. Det regiongemensamma utbildningsutbudet ska, enligt den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen främst riktas mot tre områden: professionell utveckling, chefs-och ledarutveckling samt kompetens- och verksamhetsutveckling. Samordna arbetet med kompetensutveckling i VGR I samordningsuppdraget ingår följande delar. 1) att tillsammans med förvaltningarna utveckla ett systematiskt arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling på region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 2) att ta fram förslag till regiongemensamma riktlinjer för budgetering och redovisning av planerad respektive genomförd kompetensutveckling. 3) att sammankalla och stödja de regionala nätverk som arbetar med kompetensutveckling i VGR. 4) att utreda hur e-lärande kan utvecklas som en del i en systematisk kompetensutveckling. Svara för regionnivåns externa kontakter om kompetensutveckling Västra Götalandsregionens olika verksamheter har ett omfattande samarbete gällande kompetensutvecklingsaktiviteter för chefer och medarbetare med universitet, högskolor, utbildningsföretag och andra utbildningsanordnare. För att samordna, effektivisera och styra dessa kontakter på ett mer ändamålsenligt sätt är det viktigt att det finns en tydlig väg in i regionen för utbildningsanordnarna. VGRakademin får i uppdrag att vara denna kontaktpunkt på regionnivån för externa organisationer som arbetar med kompetensutveckling. VGR-akademins kompetens För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver VGR-akademin tillgång till olika kompetenser, bland annat strategisk kompetens för att samordna och vidareutveckla arbetet med kompetensutveckling i VGR. I detta ingår att utveckla och upprätthålla kontakter på ledningsnivå internt i VGR och externt med universitet, högskolor och utbildningsföretag. pedagogisk kompetens och utbildningsadministrativ kompetens för att i dialog med beställare av utbildningar planera, genomföra, administrera och utvärdera kurser, utbildningar, seminarier, konferenser m.m. expertkompetens vad gäller utveckling och organisering av arbete med kompetensutveckling; bland annat arbetsplatslärande, goda lärmiljöer och ledarskap för lärande och e-lärande. I regionens organisation finns en stor samlad kompetens inom flera kunskapsområden bland annat hälso- och sjukvård och regional utveckling. Det finns många enskilda medarbetare som har både bred och djup kompetens inom olika områden. Vid planering av utbildningar och andra kompetensutvecklingsaktiviteter är det därför naturligt att i första hand nyttja den kompetens som finns internt inom VGR.

17 VGR-akademin - en regiongemensam verksamhet för utbildning och kompetensutveckling, (4) VGR-akademins organisation och styrning Ett särskilt utbildningsråd (advisory board) med representanter för regionens verksamheter etableras i samband med starten av VGR-akademin. Regiondirektören tillsätter utbildningsrådet efter förslag från koncernledningsgrupperna och utser sammankallande. VGR-akademins verksamhet och dess utveckling ska fortlöpande stämmas av i rådet. Verksamhetsplan och budget utarbetas av VGR-akademins ledning och förankras i utbildningsrådet. Till VGR-akademin kan knytas referensgrupper med till exempel kundrepresentanter och unga medarbetare/rådgivare. Organisatoriskt placeras VGR-akademin i Koncernkontoret som en avdelning/fristående enhet inom koncernstab HR och med rapportering till personaldirektören. Skälet till denna placering är att kompetensutveckling är en strategisk verksamhet med möjligheter att skapa stora värden för medarbetare, chefer, verksamheter och i slutändan patienter, brukare och kunder. Regionledningen som uppdragsgivare bör ha möjlighet att kunna styra verksamheten utan mellanliggande chefsled. Målgrupper för VGR-akademin är i första hand medarbetare i regionens olika verksamheter. Dessa kan kompletteras med deltagare från samarbetspartners till VGR vid behov. Detta får bedömas från fall till fall till en praxis har etablerats. Däremot bör utbildningar och andra kompetensutvecklingsaktiviteter inte i första hand riktas till externa deltagare och organisationer då syftet med VGR-akademin inte är att bedriva affärsverksamhet. VGR-akademin leds av en föreståndare och har sin bas på Campus Nya Varvet i Göteborg. Överföring av och samverkan med befintliga utbildningsverksamheter Verksamheter inom VGR som arbetar med kompetensutveckling i form av till exempel utbildningar samt verksamheter som stödjer arbetet med kompetensutveckling bör på sikt överföras till VGR-akademin och på så sätt skapa synergier. Följande utbildningar/verksamheter med tillhörande resurser föreslås organiseras inom ramen för VGR-akademin PLUS-programmet, koncernstab HR Chefsutbildningar och chefsutveckling, koncernstab HR Utbildning i verksamhetsutveckling, koncernstab hälso- och sjukvård Konferens- och utbildningscentrum, Regionservice För att underlätta ömsesidigt lärande och för att skapa en effektivare samordning av det regiongemensamma kompetensutvecklingsarbetet bör dessa verksamheter geografiskt förläggas till Campus Nya varvet i Göteborg. Den utbildningsverksamhet som etableras till följd av regionstyrelsens beslut i december 2014 om Campus Nya varvet föreslås ingå i VGR-akademin från start. Det finns även regiongemensamma utbildningar som bedrivs av andra delar av koncernkontoret Miljöutbildningar (allmän miljöutbildning, miljöombudsutbildning) - avdelning miljö, koncernstab regional utveckling ansvarar Rättighetsutbildningar för politiker och förvaltningsledningar - avdelning rättighet, koncernstab regional utveckling ansvarar Säkerhetsutbildningar (Personsäkerhetsutbildning (VGR:s kurskatalog), Informationssäkerhet för vårdpersonal (e-lärande) och Allmän säkerhet (e-lärande) - säkerhetsstrategiska enheten, avdelning ärendesamordning och kansli ansvarar.

18 VGR-akademin - en regiongemensam verksamhet för utbildning och kompetensutveckling, (4) Även dessa regiongemensamma utbildningar kan på sikt ingå i VGR-akademins utbildningsutbud och vid behov vidareutvecklas i nära samarbete mellan berörda verksamheter och VGR-akademin. Kostnader för drift och utveckling För att utföra sitt uppdrag behöver VGR-akademin relevant kompetens och kapacitet. Kostnaderna för verksamheten kan delas in i fyra kategorier; kostnader för regiongemensamma utbildningar, utvecklingskostnader, personalkostnader samt omkostnader och lokalkostnader. Kostnaderna för de regiongemensamma utbildningar som VGR-akademin övertar från starten kartläggs och avsatta medel exklusive deltagaravgifter överförs till VGR-akademin. I uppdraget till VGR-akademin ingår att förnya innehåll och former för kompetensutvecklingen i Västra Götalandsregionen för att fortlöpande möta nya behov. Utvecklingsarbetet ska ske i nära samverkan med förvaltningar och verksamheter. Ett årligt anslag på 300 tkr behövs för att stödja utvecklingsarbetet. VGR-akademin behöver en grundbemanning för att utföra sitt uppdrag. Initialt krävs en föreståndare och en kommunikatör/administratör. Beräknad kostnad för dessa tjänster är per år. Omkostnader (resor, möteskostnader, kompetensutveckling) och hyra av kontorsarbetsplatser beräknas till 200 tkr. Den årliga kostnaden för verksamheten beräknas till tkr inklusive utvecklingskostnader. Finansiering föreslås ske genom personalpolitiska anslaget. Genomförande och uppföljning Etableringen av VGR-akademin bör ske stegvis. Initialt behöver ett beslut fattas på regionnivå om att inrätta en VGR-akademi med uppdrag att samordna arbetet med kompetensutveckling för medarbetare och chefer i VGR. I nästa steg behöver en föreståndare rekryteras och ges i uppdrag att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget i enlighet med beslut och beslutsunderlag. I verksamhetsplan och budget ska verksamhetens kompetensbehov och kapacitet ingå. Efter att verksamhetsplan och budget har godkänts av regionledningen etablerar den utsedda föreståndaren verksamheten i samråd med förvaltningarna i regionen. Uppföljning av etableringsprocessen sker fortlöpande av regionledningen och stäms av regelbundet i VGR-akademins utbildningsråd i syfte att förbättra verksamhetens etablering och utveckling. VGR-akademins inre organisation utarbetas och beslutas av akademins föreståndare i samråd med personaldirektören.

19 ÄRENDE 2

20 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Gunilla Length Persson Telefon: Till personalutskottet Yttrande över motion av Annika Tännström (M) angående utbildning om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn Förslag till beslut Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Bifalla motionen 2. Föreslå att Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för våld i nära relationer (VKV) får en samordningsfunktion tillsammans med Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (DSBUS) för uppdraget att ta fram ett underlag och utreda möjligheterna, att i dialog med lärosäten och vårdutbildningar, införa en obligatorisk utbildning om symptom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp. Sammanfattning av ärendet Annika Tännström (M) har i en motion från februari 2014 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att skyndsamt utreda möjligheterna att, i samtliga vårdutbildningar, införa en obligatorisk utbildning om symptom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp. Ärendet har remitterats till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Angereds Närsjukhus, Primärvårdsstyrelsen, Styrelsen för beställd primärvård och Kommittén för rättighetsfrågor. Ärendet har beretts av koncernstab HR. Fördjupad beskrivning Remissinstanserna ställer sig bakom motionens intentioner och att kunskap och utbildning kan förbättra tidig upptäckt. Man föreslår en certifiering, för verksamheter som möter barn och unga, genom att utbilda personal. I svaren framkommer förslag att VKV och DSBUS får en tydlig samordningsfunktion för uppdraget och utreda möjligheterna att i dialog med utbildningsanordnare föreslå att vårdutbildningar inför en obligatorisk utbildning om symptom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

21 Datum Diarienummer RS (5) Motionen inkom till Västra Götalandsregionen och senare under våren beslutades om att inrätta ett kunskapscentrum, placerat på DSBUS, för problematiken barn som far illa. Detta kunskapscentrum tillsammans med VKV erhöll 2014 ett uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert att ta fram regionala medicinska riktlinjer som ska gälla alla hälso- och sjukvårdsverksamheter inklusive samtlig personal där Västra Götalandsregionen finansierar verksamheten. Pågående arbete med medicinska riktlinjer Uppdraget omfattade följande områden: Våld i nära relationer - indikationer och handläggning Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning Handläggning vid akuta sexuella övergrepp - Barn och vuxen De två första riktlinjerna är klara, antagna och utsända till samtliga verksamheter i regionen. De nu nyss antagna och utsända riktlinjerna innefattar även ett uppdrag till alla verksamheter om att ta fram en lokal rutin som bygger på regionens riktlinjer. Riktlinjerna omfattar även en uppföljning som årligen ska utföras av VKV (se bilaga). Den tredje regionala medicinska riktlinjen kommer att gå ut på remiss och troligen bli antagen under januari Uppdraget om de regionala medicinska riktlinjerna innefattade även ett uppdrag om en implementering som precis har startat. VKV har prioriterat den första linjens hälso- och sjukvård och kommer att implementera aktuella riktlinjer inom samtliga verksamheter som finns inom Närhälsans och de privata vårdgivarnas uppdrag. Implementeringen omfattar dels ett möte med samtliga ledningssystem och chefer samt en utbildningsinsats omfattande en halvdag som riktas till samtlig personal. Närhälsan har helt nyligen tackat ja till en total implementering inom hela deras verksamhet som omfattar 6000 anställda. Implementeringen väntas ta c:a 2-3 år. Vidare har Centrala Barnhälsovården nyligen fattat ett beslut om att de tillsammans med VKV ska implementera metoden att ställa frågor om våld på rutin till samtliga mammor som besöker regionens c:a 200 BVC. VKV:s samarbete med Centrala Barnhälsovården omfattar dels en information/utbildning till chefer och dels en heldags utbildning om våld och metoder kring hur man ställer frågor som riktas till samtlig barnhälsovårdspersonal i regionen. Denna implementering påbörjades i Södra Älvsborg i oktober i år och kommer att pågå under ett år. Utbildningsinsatser När det gäller uppdraget om utbildningsinsatser som avser vårdpersonal kommer en analys att göras tillsammans med DSBUS och Barnskyddsteamet av vad som är möjligt att genomföra inom regionens egna vårdutbildningar. För universitets- och högskoleutbildningarna ligger redan sådana förslag hos regeringskansliet och departement. I uppdraget som samordnande funktion, bör VKV även värdera vilka hälso- och sjukvårdsutbildningar som man bör införa en obligatorisk utbildning om symptom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp och i vilken omfattning detta skall ske.

22 Datum Diarienummer RS (5) VKV har även överenskommelser med respektive institution inom Göteborgs Universitet gällande föreläsningar och har ett kontinuerligt samarbete med ett flertal institutioner som är ansvariga för olika utbildningar som leder fram till arbete inom hälso- och sjukvården, tex läkare, sjuksköterska, socionom, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. Remissinstanserna synpunkter - Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har den 27 mars 2014, ställt sig bakom motionens intentioner. Det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera och anmäla brott mot barn. Att ge kunskap om hur dess övergrepp kan identifieras i vårdutbildningar kan därmed förbättra möjligheten till tidig upptäckt. -Styrelsen för Angereds Närsjukhus har den 14 maj 2014 föreslagit att motionen bifalls. Styrelsen har dessutom lämnat förslag till ytterligare åtgärder som kan genomföras: Verksamheter som möter barn och unga i Västra Götalandsregionen ska certifieras genom att personal utbildas. Frågor om våld ska kvalitetssäkras och genomförandet följas upp. Tillgång till barns tillväxtkurva ska säkras, i utbildningen ska ingå kunskap att bedöma de vanligaste tecknen på att barn far illa. - Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård har den 23 maj 2014, 30, respektive 19, föreslagit att regionfullmäktige bifaller motionen. Styrelsen föreslår att målgruppen vidgas till det allmänt vedertagna begreppet barn som far illa. Slutligen föreslår primärvårdsstyrelsen att barnskyddsteamet på DSBUS och VKV får en tydlig samordningsfunktion för utbildningar och rutiner i frågan. -Kommittén för rättighetsfrågor har den 4 juni 2015 föreslagit att motionen bifalls och att dessa utbildningar ska innehålla ett barnrättsperspektiv. För att på allvar kunna skapa förutsättningar för att leva upp till FN:s barnkonvention måste den här obligatoriska utbildningen beröra samtliga delar i FN:s barnkonvention och syfta till att ge såväl barnrättskompetens, som barnkompetens det vill säga kunskap om barns utveckling, behov och hur hälso- och sjukvården kan arbeta med barns delaktighet. Kartläggning av utbildningsanordnare i Västra Götaland Koncernstab HR har genom styrgruppsrepresentanter i Regionalsamverkans grupp (RGS) skickat ut en inventering till lärosäten och utbildningsanordnare i regionen. Frågeställningen var om utbildning gällande symptom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp ingår i utbildningar/program relevanta för frågeställningen. Sammanställningen visar att merparten av de utbildningar/program som svarat har någon form av utbildning i ämnet. Antingen obligatoriskt eller som valbar kurs. Se sammanställningen som bifogas i separat bilaga. Koncernstab HR föreslår att VKV får en samordningsfunktion tillsammans med DSBUS för uppdraget att ta fram ett underlag och utreda möjligheterna, att i dialog med lärosäten och vårdutbildningar införa en obligatorisk utbildning om

23 Datum Diarienummer RS (5) symptom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp. Beredning Ärendet har remitterats till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Angereds Närsjukhus, Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård samt Kommittén för rättighetsfrågor. Ärendet har beretts av koncernstab HR. Regiongemensam samverkansgrupp (RGS) har varit delaktiga i kontakten med lärosäten och utbildningsanordnare. Ärendet har även avhandlats med företrädare för Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för våld i nära relationer (VKV). Koncernkontoret Marina Olsson Personal direktör Eva Lundh HR chef, enheten för kompetensförsörjning Bilagor Motion anmäld på regionfullmäktige Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus yttrande , 5 Styrelsen för Angereds Närsjukhus yttrande , 62 Primärvårdsstyrelsens yttrande , 30 Styrelsen för beställd primärvårds yttrande , 19 Kommittén för rättighetsfrågors yttrande , 35 Sammanställning av inventeringsresultat från regionens lärosäten och utbildningsanordnare. RMR Våld i nära relationer RMR Barn under 18 år som far illa. Beslutet skickas till Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för våld i nära relationer (VKV) och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (DSBUS) för genomförande Gunilla Length Persson Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för kännedom Styrelsen för Angereds Närsjukhus för kännedom

24 Datum Diarienummer RS (5) Primärvårdsstyrelsen för kännedom Styrelsen för beställd primärvård för kännedom Kommittén för rättighetsfrågor för kännedom Regiongemensam samverkansgrupp (RGS)

25 ÄRENDE 3

26 Västra Götalandsregionen 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Lidija Beljic Telefon: E-post: Till personalutskottet Fördelning av medel till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/barnsköterskor/skötare 2016 Förslag till beslut 1. Personalutskottet fördelar kr enligt följande: Sahlgrenska Universitetssjukhuset kr, Skaraborgs Sjukhus kr, Södra Älvsborgs Sjukhus kr, NU-sjukvården kr, Alingsås lasarett kr, Kungälvs sjukhus kr, Frölunda Specialistsjukhus kr och Närhälsan kr. Sammanfattning av ärendet Det har sedan 2012 årligen avsatts medel för kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser till undersköterskor/barnsköterskor/skötare. Kompetensutvecklingsinsatser som beviljades medel ( ) gällde utveckling av undersköterskans/barnsköterskans/skötarens yrkesroll. Från 2014 beviljades medel även för utbildningar som till exempel steriltekniker, gipstekniker och ambulanssjukvårdare. Samtliga kompetensutvecklingsinsatser ska ligga till grund för regionala modeller. Aktuellt tjänsteutlåtande lämnar förslag på hur avsatta medel för 2016 ska fördelas till verksamheterna. Fördjupad beskrivning av ärendet Det har inkommit 26 ansökningar från nio förvaltningar på sammanlagt 19,8 mkr. Principerna för att bevilja medel, vilka beslutades av personalutskottet 6 september 2015, har varit insatser som leder till utveckling av yrkesrollen, uppgiftsväxling och handledning och som kan bli regionala utbildningsmodeller. Kompetensutvecklingsinsatserna ska också bidra till utveckling av vården, stärka patientsäkerheten och kvalitén. Utbildningsinsatser som inte ligger till grund för regionala modeller eller kortare utbildningsinsatser (utbildning under enstaka dagar) prioriteras inte. Angereds Närsjukhus beviljas därför inte några medel eftersom deras utbildningsinsatser för undersköterskor endast omfattar två dagar Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

27 Datum (4) Diarienummer RS Utifrån ovan gällande ansökningsprinciper har medlen till den aktuella målgruppen fördelats på följande sätt: - 60 % till vidareutbildningar på Yrkeshögskola (YH) % till kompetensutvecklingsinsatser som kan bli regionala utbildningsmodeller. - 5 % till gips- och sterilteknikerutbildningar. Följande insatser föreslås beviljas: Kompetensutvecklingsinsats Förvaltning Kostnad 1. Vidareutbildning via YH (20 delt): - Ambulanssjukvårdare - Barnspecialistundersköterska - Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/stödpedagog - Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård - Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård - Steriltekniker SU :- 2. Undersköterskeutbildning/Framtidens vårdavdelning samordnad vårdplanering (45 delt) Totalt: : :- 1. Vidareutbildning via YH: - Ambulanssjukvårdare (4 delt) - Barnspecialistundersköterska (2 delt) - Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård (4 delt) SkaS 1. Vidareutbildning via YH (12 delt) 2. Handledarutbildning för undersköterskor och skötare (30 delt) SÄS Totalt: : : :- 1. Steriltekniker YH utbildning (1 delt) 2. Fortbildning för skötare med grundutbildning inom psykiatri (20 delt) NU Totalt: : : :- Totalt: :- 1. Steriltekniker (1 delt) AL :-

28 Datum (4) Diarienummer RS Vidareutbildning via YH inom akutsjukvård (1 delt) :- 1. Kompetensutvecklingsinsatser för skötargruppen vid Psykiatriska kliniken (ca 50 delt) 2. Vidareutbildning via YH inom akutsjukvård (10 delt) KS Totalt: : : :- 1. Vidareutbildning för undersköterskor inom primärvård (25 delt): - Hälsofrämjande och förebyggande metodik och Vårdprocessen: hjärta och kärl, diabetes, sårvård, allergi och Astma/KOL Totalt: Närhälsan :- 1. Fortsatt satsning på MI-utbildning (motiverande intervjuer för 5 delt) 2. Gipsteknikerutbildning (1 delt) FSS Totalt: : : : - Totalt: : - Totalt: :- Beredning HR-cheferna fick information om ansökningsförfarandet inklusive en regional ansökningsmall i september 2015 och inkom därefter med ansökningar. Alla inkomna ansökningar om medel för kompetensutvecklingsinsatser har beretts av koncernstab HR i dialog med representanter från förvaltningarna, vilka i sin tur samverkat med Kommunal. Beslut skickas för genomförande till

29 Datum (4) Diarienummer RS Beslut skickas för kännedom till Koncernkontoret Marina Olsson Personaldirektör Eva Lundh Chef, Enheten för kompetensförsörjning

30 ÄRENDE 4

31 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret/Koncernstab HR Handläggare: Eva Lundh Telefon: E-post: Personalutskottet Omfattning av AT-platser i Västra Götalandsregionen 2016 Förslag till beslut 1. Personalutskottet fördelar för år AT-platser på sjukhusen i Västra Götalandsregionen enligt följande: NU-sjukvården 49, Skaraborgs sjukhus 49, Sahlgrenska universitetssjukhuset 40, Södra Älvsborgs sjukhus 37, Alingsås lasarett 17 och Kungälvs sjukhus 18 platser Sammanfattning av ärendet Sedan år 2011 finns 200 AT-platser med central finansiering i Västra Götalandsregionen. I Regionfullmäktiges budget 2015 har avsatts medel för ytterligare 10 AT-platser till en kostnad av 11 mnkr. Detta innebär att det from år 2016 finns 210 AT-platser med central finansiering som ska fördelas på Västra Götalandsregionens sjukhus. Efter dialog med HR-chefer och studierektorer har de 10 tillkommande AT-platserna fördelats enligt följande: fyra AT-platser vardera till Södra Älvsborgs sjukhus respektive Skaraborgs sjukhus och två ATplatser till Kungälvs sjukhus. Fördelningen av de ursprungliga 200-AT-platserna har inte ändrats jämfört med Beredning Ärendet har beretts av Koncernstab HR. Avstämning har skett med Koncernstab Hälso- och sjukvård, det regionala studierektorsnätverket samt berörda HRchefer. Koncernkontoret Marina Olsson Personaldirektör Eva Lundh HR-chef, enheten för kompetensförsörjning Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

32 ÄRENDE 5

33 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Koncernkontoret Koncernstab HR Handläggare: Eva Lundh Telefon: E-post: eva.lundhgregion.se Till Personalutskottet REGATT-medel för 2016 Förslag till beslut 1. Personalutskottet avsätter 14 mnkr ur det personalpolitiska anslaget för REGATT-medel för ST-läkare för REGATT-medlen ska användas till kvalitetshöjande utbildningsinsatser i enlighet med de nya målbeskrivningarna utöver det som förvaltningarna själva ansvarar för. 3. Personalutskottet uppdrar åt personaldirektören att utreda förutsättningarna att låta REGATT-medlen ingå som en del i STstyrningen från Sammanfattning av ärendet Sedan år 2001 har Västra Götalandsregionen avsatt s k REGATT-medel (Regionala medel för AT/ST-utveckling) för utvecklings- och utbildningsinsatser för AT- och ST-läkare. From 2010, då central finansiering och dimensionering av AT-tjänsterna i Västra Götalandsregionen infördes, omfattar REGATT-medlen endast ST-läkare. Nuvarande finansieringsbeslut gäller för 2015 varför ett nytt beslut behöver fattas som avser REGATT-medel för Fördjupad beskrivning av ärendet Som en konsekvens av beslutet om central finansiering och styrning av ATtjänster ingår REGATT-medlen för AT-läkare from år 2010 i den engångssumma på drygt 1 mnkr som varje förvaltning erhåller. Detta innebär att de REGATTmedel som avsätts inom ramen för det personalpolitiska anslaget numera endast riktar sig till ST-läkare. Den ursprungliga finansieringsmodellen som beslutades 2001 innebar att respektive förvaltning, för varje ST-läkare som anställdes, årligen erhöll kr. De medel som personalutskottet avsatt har under senare år inte ökat i proportion till antalet anställda ST-läkare, vilket innebär att förvaltningarna under 2015 erhållit ca kr för varje ST-läkare. F n finns det ca anställda ST-läkare och vi föreslår därför att personalutskottet avsätter 14 mnkr ur personalpolitiska anslaget 2016, en ökning med två miljoner jämfört med Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

34 Datum Diarienummer RS (3) För att få del av medlen krävs att det finns en fungerande studierektorsorganisation inom förvaltningen. I anslutning till det första beslutet om REGATTmedel 2001 inrättades därför ett regionalt nätverk med AT- och ST-studierektorer. VGRs satsning på REGATT-medel var unik när den infördes Nu har många landsting infört centrala stimulansmedel för att höja kvaliteten i ST-utbildningen. ST-läkare är en viktig målgrupp för vilken REGATT-medlen har stor betydelse; både som en del i VGRS attraktionskraft som arbetsgivare och för att erhålla en ST-utbildning med hög kvalitet. I maj 2015 trädde nya nationella målbeskrivningar för ST-läkare i kraft, som innebär ökade och mer specifika krav. Större fokus har lagts på kvaliteten i STutbildningen. I nuläget är det svårt att fullt ut överblicka konsekvenserna av de nya målbeskrivningarnas krav på utbildningsinsatser för ST-läkare men vår bedömning är det också fortsättningsvis finns behov av regiongemensamma medel som ett komplement till förvaltningarnas egna insatser. I juni fattade koncernledningsgruppen Hälso- och sjukvård beslut om principer för ST-styrning. Det kvarstår några ekonomiska frågor som behöver utredas vidare; dit hör ekonomisk ersättning för s k sidotjänstgöring. Vårt förslag är att den utredning som ska göras också omfattar möjligheten att låta REGATT-medlen ingå som en del i finansieringsprinciperna för ST-styrning. Beredning Ärendet har beretts av Koncernstab HR tillsammans med Koncernstab Hälso- och sjukvård. Avstämning har skett i HR-chefsgruppen och med det regionala studierektorsnätverket. Koncernstab HR Marina Olsson Personaldirektör Eva Lundh HR-chef, kompetensförsörjning

35 Datum Diarienummer RS (3) Beslutet skickas till För genomförande: Övergripande ST-studierektorer För kännedom: Koncernledningsgrupp Hälso- och sjukvård genom Boris Ståhl HR-chefer inom hälso- och sjukvård Peter Lönnroth Marina Olsson Eva Lundh Anders Plantin Anna Nilsdotter

36 ÄRENDE 6

37 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Koncernkontoret/Koncernstab HR Handläggare: Eva Lundh Telefon: E-post: eva.lundhgregion.se Till Personalutskottet Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) Förslag till beslut 1. Personalutskottet avsätter 10 mnkr ur det personalpolitiska anslaget för Medicinska kompetensutvecklingsrådets verksamhet år Sammanfattning av ärendet Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) har funnits sedan 2006 och finansierats med medel från det personalpolitiska anslaget. MUR svarar för en stor del av specialistläkarnas fortbildning i Västra Götalandsregionen och har bl a till uppdrag att medverka i implementeringen av regionala riktlinjer och vårdprogram. Nuvarande finansieringsbeslut gäller tom och behöver därför förnyas. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) inrättades 2006 som en konsekvens av ändrade regler om läkemedelsföretagens finansiering av externa kurser och konferenser för i första hand läkare och ett intresse från regionledningen att ta tillvara den kompetens som finns i Västra Götalandsregionen (VGR) för att arrangera egen intern fortbildning för färdiga specialistläkare. F n består MUR av 15 studierektorer för följande specialiteter: allmänmedicin, anestesi och intensivvård, barn och ungdomsmedicin, bild- och funktionsmedicin, geriatrik, gynekologi och obstetrik, internmedicin, infektionssjukdomar, kardiologi, kirurgi, ortopedi, psykiatri, reumatologi, ögonsjukdomar samt öron-, näs- och halssjukvård. Övriga specialiteter är inbjudna att delta i MURs möten som adjungerade ledamöter. Initialt präglades MUR av en uppbyggnads- och implementeringsfas. Sedan flera år tillbaka är rådets verksamhet väl etablerad i VGR och nyttjas i stor utsträckning. Studierektorernas roll och uppgifter har tydliggjorts i uppdragshandling och det finns en klar koppling till berörda sektorsråd och verksamhetschefer. VGRs satsning på fortbildning av specialister har också Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

38 Datum Diarienummer RS (4) uppmärksammats nationellt, i specialitetsföreningar, av SKL och i Läkartidningen. Det är viktigt att lärprocessen för läkare inte avstannar i och med slutförd STutbildning utan det sker en kontinuerlig kompetensutveckling också under specialistkarriären. Här spelar Medicinska kompetensutvecklingsrådet en viktig roll. Under AT- och ST-perioden finns tydliga utbildningsmål och föreskrifter för vad en läkare ska genomgå för kunskapsutveckling. För den färdiga specialisten finns inte några sådana krav utan dessa är upp till varje arbetsgivare att fastställa. Varje specialistläkare har förstås också ett stort eget ansvar att hålla sig uppdaterad med den medicinska utvecklingen. Medicinska kompetensutvecklingsrådet har därför tagit fram kunskapsmål för de olika specialiteterna, sk core curriculum. Under det senaste året har också rådet tagit på sig ett större ansvar för utbildningsaktiviteter kopplade till nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram. Fortsatt utveckling Personalutskottet fattade förra hösten ett inriktningsbeslut om fortsatt finansiering av Medicinska kompetensutvecklingsrådet för åren med medel från det personalpolitiska anslaget. Inför personalutskottet beslut att avsätta medel gjordes en genomlysning av olika frågor som kunde komma att påverka MURs framtida roll och uppdrag: Utebliven finansiering från läkemedelsindustrin Från den 1 januari 2015 gäller en ny överenskommelse om samverkan mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och industrin. I överenskommelsen har sjukvårdshuvudmannens ansvar för kompetensutveckling och fortbildning tydliggjorts bl a genom att industrins möjligheter att finansiera 50% av kostnaden för medarbetarnas deltagande i externa kurser och konferenser har upphört. När regelverket ändrades i syfte att ytterligare tydliggöra sjukvårdshuvudmannens ansvar för läkarnas fortbildning och därtill förenade kostnader fick MUR ett utökat ansvar att genomföra kompetensutvecklingsinsatser. Inom ramen för MURs budget avsattes också 2,5 mnkr i en sökbar pott där verksamheterna kan söka medel för att till viss del erhålla kompensation för den uteblivna finansieringen från industrin. Medel kan sökas för deltagande i externa kurser och konferenser och förutsätter att den sökande har en aktiv roll. Ett villkor för att få del av medlen är att verksamheten motfinansierar med motsvarande summa. Satsningen har fått ett mycket positivt mottagande i verksamheterna. Hittills i år har 465 ansökningar inkommit och drygt 2 mnkr av anslaget har använts. Eftersom sökfarandet kom igång först under andra kvartalet 2015 bör satsningen fortsätta under 2016 för att därefter fasas ut. Vår bedömning är att 3,5 mnkr behöver avsättas inom de totalt 10 mnkr som föreslås för MURs verksamhet Målgruppen är i första hand läkare, men även annan hälso- och sjukvårdspersonal kan komma ifråga. Yrkeskvalifikationsdirektivet och VGR-akademin En annan faktor som kommer att påverka MURs uppdrag är genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (YKB) som ställer krav på att

39 Datum Diarienummer RS (4) medlemsstaterna tar ansvar för en kontinuerlig fortbildning för de professionsföreträdare som omfattas av direktivet. I det nya direktivet trycker EU hårdare på behovet av fortlöpande kompetensutveckling av yrkesutövare som ingår i systemet för automatiskt erkännande, däribland läkare. Varje medlemsland har ansvar för att främja möjligheten till kontinuerlig professionell utveckling för dessa personer. Två år efter att direktivet trätt i kraft dvs 2018 ska medlemsländerna redovisa till EU-kommissionen vilka åtgärder som vidtagits i detta syfte. För att kunna leva upp till direktivet krävs en organisation för att säkra tillgången på fortbildning. När den regiongemensamma planen för kompetensutveckling antagits och VGR-akademin etablerats kommer MUR att få en än viktigare roll för att tillgodose kravet på systematisk kompetensutveckling. Inom ramen för MUR har utretts möjligheterna att ta fram ett regionalt direktiv för fortbildning av läkare med ett rekommenderat antal fortbildningsdagar. Men med tanke på att fortbildning och kompetensutveckling kan bedrivas på många andra sätt än genom traditionella kurser har arbetet istället resulterat i ett förslag på årlig fortbildningsplan som ska användas och följas upp i samband med det årliga utvecklingssamtalet. Ökat ansvar för implementering av medicinska riktlinjer och vårdprogram Under 2015 våren genomfördes på försök videoföreläsningar för läkare och annan berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Nu i höst kommer videoföreläsningar att ske varje vecka på elva ställen i VGR. Videoföreläsningarna är ett komplement till annan kursverksamhet. Syftet är att få möjlighet att enkelt informera om nya och uppdaterade nationella och regionala riktlinjer och andra aktuella ämnen. För att kunna genomföra videokonferenserna har ca 0,5 mnkr av MURs medel avsatts för att bygga upp en infrastruktur, bla för att kunna filma föreläsningarna och göra dessa åtkomliga i en portal. Finansiering 2016 Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att 10 mnkr behöver avsättas för Medicinska kompetensutvecklingsrådet 2016 d v s samma summa som för Lönekostnad (i snitt 25%) och kompetensutvecklingsbidrag ( kr per studierektor) för 15 studierektorer samt administrativt stöd för uppdatering av hemsida mm beräknas uppgå till ca 5,5 mnkr. Fortsatt stöd till verksamheterna för att mildra konsekvenserna av den uteblivna finansieringen från industrin i form av en sökbar pott beräknas kosta 3,5 mnkr. Satsningen på videokonferenser och teknisk plattform beräknas till ca 1 mnkr. Fortsatt utredning Under 2016 kommer implementeringen av den regiongemensamma planen för kompetensutveckling och etableringen av VGR-akademin att påbörjas. Vi bedömer det lämpligt att i anslutning till detta arbete utarbeta förslag på MURs fortsatta organisatoriska tillhörighet, omfattning och uppdrag så att ett förslag kan presenteras andra kvartalet 2016.

40 Datum Diarienummer RS (4) Beredning Ärendet har beretts av Koncernstab HR och Koncernstab Hälso- och sjukvård. Avstämning har skett med Medicinska kompetensutvecklingsrådet och HR-chefer inom hälso- och sjukvård. Koncernkontoret Marina Olsson Personaldirektör Eva Lundh HR-chef, enheten för kompetensförsörjning Beslutet skickas till Anna Nilsdotter, FOU-chef, SU Medicinska kompetensutvecklingsrådet genom Lena Edemell HR-chefer inom Hälso- och sjukvård Berörda sektorsråd genom Eva Lundh Eva Lundh, HR-chef, kompetensförsörjning

41 ÄRENDE 7

42 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstab HR Handläggare: Kristina Wallén Telefon: E-post: Till personalutskottet PILA- Långsiktig planering av arbetsmarknadsinsatser för unga PILA 2016 Förslag till beslut 1. Personalutskottet ger personaldirektören i uppdrag att utveckla och genomföra insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten och beslutar att långsiktigt avsätta resurser ur det personalpolitiska anslaget till varaktiga arbetsmarknadsinsatser för unga. 2. Personalutskottet beslutar att avsätta 15 mnkr ur det personalpolitiska anslaget till arbetsmarknadsinsatser för unga under Personalutskottet beslutar att avsätta 14 mnkr ur det personalpolitiska anslaget till arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning under Personalutskottet beslutar att avsätta 10 mnkr ur det personalpolitiska anslaget till feriepraktik, utveckling av ansökningssystemet Praktikplatsen.se samt ökade insatser för tidig kompetensförsörjning under Sammanfattning av ärendet PILA (praktik, introduktion, lärande och arbete) hanterar Västra Götalandsregionens arbetsmarknadsinsatser. PILA har till uppgift att arbeta övergripande mot förvaltningarna och utifrån de avsatta medlen fördela och styra mot prioriterade områden. Det innebär insatser för personer med funktionsnedsättning, unga arbetslösa samt feriepraktik och tidig kompetensförsörjning. Funktionsnedsättning Arbetet med införandet av den nya modellen har genomförts och följer planen. Målet är att 100 personer med funktionsnedsättning erbjuds praktik, arbetsträning eller anställning med centralt stöd från PILA. Kostnaderna beräknas till 14 mnkr Unga arbetslösa Sammantaget arbetar PILA för att ca 100 unga per år ska få visstidsanställning inom Västra Götalandsregionens verksamheter i syfte att etablera sig på Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

43 Datum Diarienummer RS (5) arbetsmarknaden, börja studera eller få kännedom om Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. Arbetsmarknadsinsatser för unga arbetslösa har genomförts med anslag på ca 15 mnkr/år ur personalpolitiska anslaget under Under 2015 har de olika insatserna utvärderats och slutsatsen blev att PILA under 2016 i större utsträckning bör organisera de ungas arbeten genom att starta fler grupper enligt den modell som TD-projektet provat fram. För att kunna skapa fungerande och kontinuerliga verksamheter för unga arbetslösa och andra prioriterade grupper bör planering och igångsättande av aktiviteter för 2017 och framåt, göras under Det kräver resurser och engagemang att bygga upp olika ungdomsprojekt som ger kvalitet och mervärde för verksamheterna och deltagarna. För att skapa förutsättningar och långsiktighet i arbetet behövs ett inriktningsbeslut och en långsiktig plan att årligen avsätta ca 15 mnkr ur det personalpolitiska anslaget till arbetsmarknadsinsatser för unga med start Tidig kompetensförsörjning Feriepraktiksatsningen gav 573 gymnasieelever möjlighet till 4 veckors praktik inom Västra Götalandsregionens verksamheter under Satsningen är framgångsrik och utvecklingsinsatser vad gäller en plattform, praktikplatsen.se, för hanterande av ansökningar, urval och uppföljning som avlastar verksamheternas arbete kommer ytterligare att förbättra insatsen. Genom att avsätta 10 mnkr 2016 kan PILA genomföra feriepraktik, införa verktyget praktikplatsen.se och utveckla insatser för tidig kompetensförsörjning. Fördjupad beskrivning av ärendet PILA (praktik, introduktion, lärande och arbete) hanterar Västra Götalandsregionens arbetsmarknadsinsatser. Det innebär insatser för personer med funktionsnedsättning, unga arbetssökande och tidig kompetensförsörjning. Funktionsnedsättning Sedan tidigare finns beslut om långsiktiga insatser för personer med funktionsnedsättning. En ny arbetsmodell har införts och implementering av den pågår. När modellen är fullt införd kommer ca 100 personer med funktionsnedsättning, aktuella vid Arbetsförmedlingen, att arbetsträna, praktisera eller arbeta inom Västra Götalandsregionen med centralt anslag från PILA. Införandet av modellen under 2015 följer planen och uppskattningsvis kommer 100 personer att erbjudits varaktig anställning i nedtrappningsmodell som fortsättning av PILA. Detta har tidigare kostnadsberäknats till ca 14 mnkr/år, med 10 mnkr i extra medel under 2015 för att införa den nya modellen beräknas kostnaden till 14 mnkr för insatser för personer med funktionsnedsättning. Unga arbetslösa, utvärdering av insatser De båda pågående insatserna under 2015, TD-projektet och program ViA, har utvärderats allt eftersom och slutsatserna visar på lämpliga vägar att fortsätta arbetsmarknadsinsatserna efter nuvarande planeringsperiod som sträcker sig till

44 Datum Diarienummer RS (5) och med Genom att ta vara på de erfarenheter och slutsatser som gjorts kan nya verksamheter skapas och gamla utvecklas vidare. TD-projektet TD-projektet har drivits sedan hösten 2013 och har hittills anställt ca 60 unga arbetssökande. Som mest var ca 30 unga anställda samtidigt och verksamhet drevs på två olika orter. Det var svårt för arbetsledaren att ha ansvar för så många unga som samtidigt behöver struktur och krav för att utvecklas till ansvarstagande medarbetare. Antalet anställda i TD har under 2015 varit 15 unga på en ort; Vänersborg. Arbetsmetoder och utbildningsinslag har utvecklats, likaså har lokaler hittats som är bättre anpassade för verksamhetens karaktär. Anställningstiden har längts från 6 till 12 månader för att hinna med den utbildning som krävs parallellt med arbetsuppgifterna. Vid utvärderingssamtal med deltagare som slutat sin period inom TD (ca 6 månader efter) hade 58 % ett arbete och 20 % hade börjat studera. Endast 13 % är kvar i arbetslöshet. Deltagarna är mycket nöjda och anser att deras anställning i VGR bidragit positivt till deras fortsatta etablering på arbetsmarknaden. Upplägget med en grupp unga som har en arbetsledare som är anställd i verksamheten har varit lyckat. Uppdraget att unga ska utföra inventering till Tillgänglighetsdatabasen har inte konkurrerat med tidigare verksamhet eller redan anställd personal. Då många unga haft samma behov av utbildning och utveckling har möjligheten att anpassa insatserna till deltagarna varit god. Gruppdynamiken har påverkat arbetet och deltagarnas utveckling positivt. Arbetet har innehållit utbildningsinslag på arbetsplatsen. Kostnaden för 2015 års verksamhet med 15 unga (inklusive omkostnader och lön till arbetsledare) var ca 5 mnkr. Program ViA Program ViA (Västra Götalandsregionens introduktionsprogram för arbetslösa unga), beslutades i maj Programmet byggde på att unga skulle anställas på Yrkesintroduktionsavtal ute i verksamheterna och skulle pågå till och med Syftet var både att ge unga personer arbetslivserfarenhet och sprida kännedom om VGRs många yrken som en del i den tidiga kompetensförsörjningen. Eftersom de unga saknade relevant yrkesutbildning skulle de anställas i syfte att se och lära i den praktiska arbetssituationen. De anställdes som två extra händer och fick inte ersätta befintlig personal. Modellen byggde på att ungdomen var på arbetsplatsen 80 % och på folkhögskola 20 % av arbetstiden. För att anställa på Yrkesintroduktionsanställningar inom Kommunals avtalsområden krävdes tecknande av BAL13. Det var problematiskt att få till de överläggningar och avtal som behövdes på lokal nivå, framför allt inom vårdnära verksamhet. I oktober 2015 hade totalt 40 unga fått plats, 12 av dessa i yrkesintroduktionsanställning. Som alternativ för arbeten utanför Kommunals avtalsområden användes BEA för 28 unga. Enligt planen skulle 75 unga påbörjat sin anställning under 2014 så att ytterligare 75 skulle kunnat börja under Ytterligare faktorer som påverkade program ViA var den höjning av arbetsgivaravgifter för unga som infördes i flera steg under Det innebar betydande kostnadsökning; både inom Yrkesintroduktionsanställningarna och BEA-anställningarna.

45 Datum Diarienummer RS (5) Utbildningsinsatserna på folkhögskolan har varit svåra att organisera då individernas förutsättningar och behov har varierat mycket. Upplägget förändrades och utvecklades under hösten 2015 mot utbildning närmare knuten till arbetsplatserna. Slutsatser PILA fungerar bra som en sammanhållande motor och samarbetspartner till förvaltningarna/verksamheterna. Arbetsgrupper/projekt kan drivas av verksamheterna själva, i samarbete med PILA. Verksamheterna har eldsjälarna som kan vara arbetsledare. Bra med tydliga arbetsområden som behöver göras men inte ingår i det ordinarie arbetet. Accepterade avtal och anställningsformer underlättar. Samarbete med Arbetsförmedlingen kan upparbetas runt projektet. De olika insatserna kan anpassas efter aktuella prioriterade grupper, t.ex. ökade behov av insatser för nyanlända och invadrare. Genom att engagera förvaltningarna att själva identifiera arbetsuppgifter som behöver utföras men ligger utanför deras budget kan arbetstillfällen för en grupp unga arbetslösa skapas som inte konkurrerar med befintlig personals arbete. För att förvaltningarna ska vara beredda att starta och driva dessa grupper behöver de veta att insatserna sträcker sig över flera år. Därför är det viktigt med ett långsiktigt inriktningsbeslut för PILAs insatser för unga arbetssökande. Tidig kompetensförsörjning PILA genomför insatser som kallas tidig kompetensförsörjning. Feriepraktik är en satsning som sommaren 2015 gav 573 ungdomar på gymnasiet en möjlighet till 4 veckors praktik i någon av Västra Götalandsregionens verksamheter. Syftet är att sprida kunskap och kännedom om några av alla de yrken som finns inom VGR. Medel för feriepraktiken har budgeterats till ca 8,5 mnkr under En utveckling av ansökningssystemet Praktikplatsen.se behövs för att underlätta förvaltningarnas arbete med ansökningar, urval och uppföljning. En utvecklingskostnad på ca kr krävs i uppstartsskedet och därefter bekostas användandet central genom PILA, ca kr/år. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen har inletts för att nå de unga arbetssökande som avslutat sina gymnasiestudier och finns på Arbetsförmedlingen. Målet är att genom inspirationsmässor och andra aktiviteter visa de möjligheter som finns inom offentlig sektor för arbetssökande personer. Samarbete med förvaltningarna runt lokala arrangemang planeras. För de riktigt unga utarbetas informationsmaterial till tidningen Framtidsvalet som används av de flesta högstadieskolor inför gymnasievalet. VGR deltar som utställare på gymnasiemässan i Göteborg och når då ca högstadieelever inför deras gymnasieval. En plan för kommunikation riktad till ungdomar har tagits fram och är en strategi för hur VGR kan utveckla arbetet med bl.a. mässor. PILA kan omhänderta frågorna och utveckla insatserna.

46 Datum Diarienummer RS (5) Tekniksprånget är en satsning som IVA (Ingenjörsvetenskapliga akademin) driver och innebär att teknikintresserade gymnasiestudenter erbjuds betald praktikplats under 4 månader för att väcka intresse för tekniska och naturvetenskapliga studier och yrken. VGR har erbjudit 5 platser under Insatsen fortsätter i samma omfattning Studentmedarbetare är ett koncept som införts under Genom att anställa studenter från akademiska universitets- och högskoleutbildningar på deltids projektjobb sprids kunskap och kännedom om olika yrkesområden inom offentlig sektor. Under 2015 har 9 platser erbjudits. Ett samarbete med regionens lärosäten håller på att byggas upp. Mål har satts att erbjuda 25 centralt finansierade tjänster under Ett systematiskt sätt att hantera och erbjuda examensjobb och studentuppsatser håller på att arbetas fram. Finansiering Personalutskottet avsätter 15 mnkr till arbetsmarknadsinsatser för unga arbetslösa, 14 mnkr till arbetet med personer med funktionsnedsättning och 10 mnkr till feriepraktik, utveckling av ansökningssystemet Praktikplatsen.se samt ökade insatser för tidig kompetensförsörjning ur det personalpolitiska anslaget Redovisning och avstämning av PILAs budget sker i halvårsuppföljningen Koncernstab HR Marina Ohlsson Personaldirektör Eva Lundh Chef för enheten för kompetensförsörjning Besluten skickas För genomförande till: Koncernstab HR/ Marina Ohlsson, Koncernstab HR/ Eva Lundh, Koncernstab HR, PILA/ Kristina Wallén, För kännedom till: Koncernstab HR/ Eva Johansson, Avdelningen rättighet/ Viveca Reimers, Avdelningen rättighet/ Marianne Salén,

47 ÄRENDE 8

48 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret/Koncernstab HR Handläggare: Jenny Lundgren Telefon: E-post: Till personalutskottet Utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor från tredjeland Förslag till beslut Personalutskottet reserverar 800 tkr ur 2016 års personalpolitiska anslag för utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor från tredjeland. Utbildningen är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som drivs och finansieras tillsammans med Arbetsförmedlingen. Projektet sträcker sig över två år, men finansieringen täcker hela projektperioden. Sammanfattning av ärendet Folkhögskolorna har i samarbete med Koncernstab HR drivit projektet Språkutbildning för syriska läkare med start den 27 oktober 2014 och avslutning den 2 december En preliminär utvärdering av projektet har gjorts. Situationen för asylsökande är sådan att väntetiden för att få uppehållstillstånd har ökat och kötiden för att få plats på SFI har förlängts i många kommuner. Migrationsverkets prognos visar att inflödet av asylsökande kommer att fortsätta och Västra Götalandsregionens kompetensförsörjningsbehov är stort. Mot bakgrund av detta har Koncernstab HR inlett samarbete med Arbetsförmedlingen (marknadsområde Nordvästra Götaland och Göteborg) om att tillsammans bedriva språkutbildning med sjukvårdsintroduktion som ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. Arbetsförmedlingen och VGR samfinansierar projektet och kan på så sätt bredda målgruppen, utöka både antal deltagare och antal kursstarter samt ge projektet en längre löptid. Genom denna samverkan kan vi mötas över gränserna för våra ansvars- och intresseområden samt förbättra kvaliteten och kontinuiteten för deltagarna. Syftet med projektet är att bidra till att korta ner och hålla samman processen fram till svensk legitimation för nyanlända läkare och sjuksköterskor i vår region. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

49 Datum Diarienummer RS (2) Fördjupad beskrivning av ärendet Projektet föreslås ha följande huvuddrag: - Målgruppen ska vara nyanlända läkare och sjuksköterskor med utbildning från tredjeland. - Projektet startar den 1 februari 2016 och avslutas den 31 december Omfattningen är två grupper à 15 deltagare vid varje kursstart. Vi beräknar att kunna ha fyra kursstarter under projektperioden, dvs totalt 120 kursdeltagare. Kursstarterna ska vara flexibla. - Lärarledd undervisning två dagar à tre klocktimmar per vecka. Övrig tid ägnas åt självstudier med hjälp av hemuppgifter. - Språkutbildningen ska så tidigt som möjligt vara inriktad mot sjukvårdssvenska och ha fokus på att deltagarna ska kunna fungera i sin profession på en svensk arbetsplats. Efter c:a sex månaders språkstudier ingår även allmän sjukvårdsintroduktion. - De fysiska lärarledda lektionerna sker på någon av Västra Götalandsregionens sex folkhögskolor eller på annan lämplig plats beroende på var kursens deltagare är bosatta. - Målsättningen är att deltagarna uppnår nivå C1, som är Socialstyrelsens språkkrav för att kunna gå vidare i processen mot svensk legitimation. - C1-test för de deltagare som uppnått rätt språknivå ingår. - Deltagarna får tillgång till datorer, tekniska tillbehör samt mobilt internet. (Folkhögskoleförvaltningen har tidigare köpt in och använt läsplattor till deltagarna, men bedömer att datorer är mer ändamålsenliga för självstudier, särskilt vad gäller skrivövningar.) - Koncernstab HR kommer att vara en viktig länk mellan Folkhögskolan, Arbetsförmedlingen och deltagarna och bistå med planering, urval, uppföljning osv. - En gemensam projektbeskrivning och detaljbudget kommer att tas fram senast 31 december Beredning Ärendet har beretts av Koncernstab HR i samråd med koordinator för språkutbildningen på Folkhögskolekansliet. Koncernstab HR Marina Olsson Personaldirektör Eva Lundh HR-chef, enheten för kompetensförsörjning

50 Sammanfattning utlandsutbildade vad gör Koncernstab HR? PLUS-programmet Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildade, nyanställda läkare. Tre målgrupper. Språkutbildningar för anställda Utbildning i svenska språket genom samarbete med Folkhögskolorna. Intensivkurser från nybörjarnivå upp till B2-nivå (PLUS-programmet tar hand om B2 till C1). Kompletteringskurs för anställda som behöver utvecklas språkmässigt för att kunna fungera tillfredsställande i sin profession. Kurserna vänder sig i första hand till utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor. Projekt syriska läkare Språkutbildning för syriska läkare genomfördes okt 2014 dec Provtjänstgöring för specialister från tredjeland Under 2015 finansierade PU 10 provtjänstgöringsplatser för specialister från tredjeland. Tillsammans med Arbetsförmedlingens ersättning Nystartsjobb finansierades läkarnas lön under sex månader. Ingen ersättning för handledningsuppdraget har utgått till verksamheterna. Praktikplatser Under 2015 finansierade PU 50 praktikplatser à kr för medicinstuderande i EU (svenska och utländska). Pilotprojekt på Angereds Närsjukhus som erbjuder auskultationsplatser för läkare från tredjeland. Koordinerande kontaktyta mellan främst läkare och sjuksköterskor från tredjeland, Arbetsförmedlingen (och andra arbetsmarknadsaktörer) och förvaltningar för att bidra med kunskap och stöd. Vi har skapat en modul i MyNetwork där läkare och sjuksköterskor från tredjeland och bosatta i VGR kan söka praktik och även provtjänstgöring. Syftet är främst att skapa struktur i arbetet med praktik och provtjänstgöring, ev kan det även bidra till en kartläggning och större kunskap om vilken kompetens som finns i regionen. Nätverk och samverkan med andra aktörer Vi har skapat ett myndighetsnätverk med syfte att samverka och påverka för att förbättra processen för legitimationsyrken, främst tredjelandsläkare. Deltagare i nätverket är VGR, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen och Integrationscentrum. Nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi har bidragit till att AF utsett ett fåtal handläggare som ansvarar för legitimationsyrken i regionen och kopplat dessa till förvaltningarnas kontaktpersoner för utlandsutbildade. Detta kommer att förenkla kunskapsutbytet och kommunikationen avsevärt och bidra till att utlandsutbildade i process mot svensk legitimation får rätt information och bättre stöd. Vi kommer att i december genomföra informationsträffar som riktar sig till nyanlända asylsökande med hälso- och sjukvårdsbakgrund på asylboenden i samarbete med Arbetsförmedlingen, Göteborgs Universitet och Migrationsverket.

51 Bilaga Preliminär utvärdering av projekt Språkutbildning för syriska läkare Bakgrund Folkhögskolorna har i samarbete med Koncernstab HR drivit projektet Språkutbildning för syriska läkare. Den första delen av projektet startade den 27 oktober 2014 och avslutades den 3 juni Personalutskottet beslutade att förlänga projektet och del två av utbildningen startade således den 25 augusti och kommer att avslutas den 2 december Syftet med projektet Syftet med projektet har varit att erbjuda språkutbildning till nyanlända asylsökande läkare från Syrien. Väntetiden på uppehållstillstånd och möjlighet att påbörja språkstudier genom kommunernas försorg är lång. Genom detta projekt har vi kunnat bidra till att motverka utanförskap och i någon mån korta vägen till arbete inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Målgrupp och omfattning Projektets första del startade med 31 asylsökande läkare varav 30 kom från Syrien och en från Iran. Deltagarna fördelades på tre grupper och erbjöds lärarledda lektioner en dag i veckan (tre klocktimmar) på Folkhögskolorna i Trollhättan, Göteborg och Skövde. Projektets andra del startades upp med 27 läkare varav 13 var kvar från ursprungsgruppen. Detta gav oss utrymme att erbjuda plats till 14 nya läkare som befann sig på liknande språknivå som gruppen. Utifrån deltagarnas bostadsorter valde vi att denna gång ha två grupper och dessa förlades till Regionens Hus i Vänersborg och Skövde. I den nya gruppen kommer 24 läkare från Syrien, en från Egypten, en från Ukraina och en från Eritrea. Studietakten är fortfarande lärarledda lektioner en dag i veckan kombinerat med självstudier. Inriktning Utbildningen har letts av behöriga lärare i svenska som andraspråk med erfarenhet av yrkessvenska riktad mot hälso- och sjukvård. Språkutbildningen har hela tiden varit inriktad mot sjukvårdssvenska och haft fokus på att deltagarna ska kunna fungera i sin profession på en svensk arbetsplats. Kursupplägg Utöver språkundervisningen har vi arrangerat arbetsmarknadsinformation med Arbetsförmedlingen, information om Kompletteringsutbildning från Göteborgs Universitet, information om att arbeta med allmänmedicin inom Närhälsan samt studiebesök på vårdcentraler. 1

52 Studiemässig målsättning med kursen Målsättningen har varit att så många deltagare som möjligt under kurstiden ska uppnå nivå C1 som är Socialstyrelsens språkkrav för att kunna gå vidare i processen mot svensk legitimation. I takt med att deltagarna fått uppehållstillstånd och kommunplacering har många kunnat kombinera språkutbildningen med studier på SFI eller Komvux, praktik eller andra aktiviteter. Detta har bidragit till en positiv språkutveckling och snabbare progression för många av deltagarna. Material Folkhögskoleförvaltningen har gett deltagarna möjlighet att låna läsplattor under kurstiden för att kunna bedriva självstudier. Deltagarna har också getts tillgång till mobilt internet. Deltagarna har fått kursmaterial i form av kursboken Svenska i vård och omsorg. Man har också använt sig av bl a Läkartidningen, Dagens Medicin och Deltagarna har också fått licens till Communication for Professionals som är ett webbaserat kommunikationsverktyg. Deltagarna har framför allt använt det under sina självstudier hemma. Språktest nivå C1 Den 2-3 juni 2015 utfördes det första C1-testet på Folkhögskolan i Fristad. 12 deltagare fick erbjudande om att göra testet. Två av deltagarna avböjde. Slutligen testades 10 deltagare och sex klarade alla delar. Fyra deltagare klarade delar av testet. Vi erbjöd då dessa fyra ett nytt tillfälle att komplettera C1-nivån i slutet av augusti. Två av deltagarna klarade de resterande delarna av testet. Ytterligare två deltagare uppnådde redan tidigare under våren språknivå C1, dessa två testades dock inte av Folkhögskolan. Sammanfattningsvis har vi alltså 10 läkare av de ursprungliga 31 som klarat C1-nivå till och med augusti Del två av utbildningen avslutas med C1-test den 1-2 december Troligtvis kommer 13 av våra deltagare att vara på lämplig nivå för att kunna genomföra testet. Det är rimligt att tro att 6-8 av dessa kommer att klara testet. Vid detta testtillfälle har vi möjlighet att erbjuda 20 platser, varför resterande sju platser, mot ersättning, erbjuds Arbetsförmedlingen. Hur har det gått för deltagarna? Uppskattningsvis har ett tiotal av läkarna praktikplats framför allt inom Närhälsan, NU-sjukvården, Angereds Närsjukhus, SäS och SkaS. Tio läkare har avslutat utbildningen och klarat C1: 3 gör provtjänstgöring (allmänmedicin, ortopedi, ÖNH) 1 arbetar som läkarassistent och väntar på beslut från Socialstyrelsen om provtjänstgöring (plats redan ordnad). 1 har klarat TULE-provet* och söker AT-tjänst 2 praktiserar inom sjukvården och förbereder sig för TULE-provet 1 arbetar som läkarassistent och förbereder sig för TULE-provet 1 kompletterar med studier på Komvux och förbereder sig för TULE-provet. 1 har arbetat som volontär med flyktinghjälp och förbereder sig för TULE-provet. * TULE-provet är ett medicinskt kunskapsprov (teoretiskt och praktiskt) som erbjuds vid Karolinska Institutet två gånger om året. 2

53 Deltagarna åsikter om projektet Deltagarna uttrycker en djup tacksamhet över att de har getts chansen att ingå i projektet. Många känner frustration över att inte kunna arbeta och en stress över att de kommer ifrån sina yrkeskunskaper och handlag. Pressen att fort lära sig svenska språket för att kunna komma ut i arbete är därför stor. Deltagarna är ambitiösa och målinriktade och lägger ner mycket tid och energi på eget arbete. De är mycket nöjda över utbildningens standard och innehåll och många framhåller att de har kompetenta lärare. Många uttrycker dock att de gärna skulle vilja ha mer lärarledd undervisning. Utöver själva språkundervisningen så är det mycket uppskattat av dem att få studera yrkessvenska tillsammans i en homogen grupp, tillsammans med kollegor som alla befinner sig i samma situation och med ett gemensamt mål; att få en svensk läkarlegitimation för att kunna arbeta och försörja sig i Sverige. Sammanfattning Sammanfattningsvis bedömer vi att projektet varit framgångsrikt. Det har gett goda resultat och det finns en mycket stor efterfrågan på dessa utbildningsplatser (från vår region men även från läkare bosatta i andra landsting). Vi har genom detta projekt fått mycket positiv uppmärksamhet och stärkt vårt varumärke som proaktiv och medveten arbetsgivare. Situationen för nyanlända asylsökande ser ut som så att väntetiden för att få uppehållstillstånd ökar, kommunerna får allt svårare att ordna med eget boende och kötiden för att få plats på SFI har förlängts i många kommuner. SFI är inte tillräckligt intensivt eller flexibelt och är inte målgruppsinriktat. Mot bakgrund av detta ser vi ett stort behov av att fortsätta med projektet med målgrupp asylsökande läkare med utbildning från tredjeland under Jenny Lundgren Koordinator, utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal 3

54 Hela kursen för 15 personer Hela kursen för 15 personer Hela kursen för 15 personer Hela kursen för 15 personer Hela kursen för 15 personer Hela kursen för 15 personer Hela kursen för 15 personer Hela kursen för 15 personer Utvärdering

55 0 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån SvA Basic (2x3h) SvA HS (2x3h) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdssvenska (2x3h) 6h Sjukvårdsintroduktion (ingår) Tester B1 Särskild prövning Matchning Arbetsmarknaden (ingår) Tester B2 Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Tester C1 Självstudier Svenska (34h) Självstudier Svenska (34h) Självstudier Svenska (34h) Självstudier Svenska (ca 34h) Självstudier Svenska (ca 18h) 40h

56 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån Svenska (2x3h) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Matchning Arb.marknaden (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån Svenska (2x3h) Tester B1 Tester B1 Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Matchning Arb.marknaden (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån Svenska (2x3h) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Matchning Arb.marknaden (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån Svenska (2x3h) 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån Svenska (2x3h) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Matchning Arb.marknaden (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån Svenska (2x3h) Tester B2 Tester B2 Tester B1 Tester B1 Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Matchning Arb.marknaden (ingår) Tester C1 Tester C1 Tester B1/B2 Tester B1/B2 Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Tester B1 Tester B1 Tester C1 Tester C1 Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Matchning Arb.marknaden (ingår) Tester B1/B2 Tester B1/B2 Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Tester C1 Tester C1 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån Svenska (2x3h) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Matchning Arb.marknaden (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) 0-4 mån (asylboende) 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån mån Svenska (2x3h) Tester B1 Tester B1 Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Matchning Arb.marknaden (ingår) Tester B1/B2 Tester B1/B2 Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Sjukvårdssvenska (2x3h) Sjukvårdsintroduktion (ingår) Tester C1 Tester C1

57 ANTAL PERSONALTIMMAR PER VECKA månader 2-4 månader månader 6-8 månader månader månader månader månader månader månader månader 9 9 Utvärdering Administration Ledning Handledare Matchning Sjukvårdsintroduktion Sjukvårdsvenska Svenska TID I PROJEKTET Svenska Sjukvårdsvenska Sjukvårdsintroduktion Matchning Handledare Ledning Administration Utvärdering månader

58 Specificerade kostnader: Organisation för projektet Projekt Utländska Läkare (PUL) Specificerad totalkostnad Antal Procent Beräkningsgrund Pedagogisk personal Pedagogisk personal Pedagogisk personal Extra pedagogisk personal Personalresekostnader Utvärdering Matchning Sjukvårdsintroduktion/handledning 5, Administrativa kostnader (Ledning, Administration) 8, Kursmaterial Lokalkostnader Skövde Lokalkostnader Göteborg Lokalkostnader Trollhättan Mobilt internet Leasing av datorer Resor Kostnader kring testerna (hyra m.m.) Utveckling av tester C1 1 Licens för Office Licens för Comforpro Utveckling av Comforpro 1 Summa kostnader Medfinansiering 20 % av Jennys tjänst 2,6 miljoner Provtjänstgöringsplatser Svenskundervisning

59 Tid Månader/vecka Kostnad:

60 ÄRENDE B

61 Personalpolitiska anslaget 2016 Personalpolitiska anslaget uppgår för 2016 till 268, 9 mnkr, AT-platser till 217 mnkr och ST-tjänster i allmänmedicin till 211,8 mnkr. Ramen har indexuppräknats med 4,68 mnkr. Medel för ST-tjänster överfördes till PU från HSS i budget I budget 2015 tillfördes PU också 20 mnkr för att komma upp i nivån 400 ST-tjänster. Dessa medel kvarstår i budget Personalpolitiska anslaget har förstärkts inför 2016 med 15 mnkr avseende utbildningsbefattningar för specialistsjuksköterskor, 5 mnkr avseende kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/ skötare/barnsköterskor samt 11 mnkr för 10 AT-tjänster. Från personalpolitiska anslaget har förts 3,5 mnkr till HSN för fem ST-tandläkartjänster. Detta innebär att anslaget 2016 förstärkts med 27,5 mnkr. Aktivitet budget 2015 budget 2016 Budget 2016 Redan beslutat Förslag Fördelning av personalpolitiska Mnkr Mnkr Mnkr anslaget AT-läkare 217,00 217,00 1 Strategisk kompetensförsörjning: 10 AT-block 11,0 2 11,22 3 PLUS-programmet 6,00 6,00 10 provtjänstgöringsplatser för läkare 1,3 2,55 4 Koordinator, utlandsutbildade 0,6 0, Språkutbildning syriska läkare 0,787 0,8 6 Handledarstöd för utlandsutbildade 0,5 0,5 7 PTP- psykologer 11,35 11,35 Frivillighetsinsatser i livets slutskede 0,3 1 Samma summa som 2015, men 11 mnkr har tillförts personalpolitiska anslaget för 10 nya AT-block Ev indexuppräkning tillkommer på 2% påverkar inte 2 Se kommentar ovan. 3 Indexuppräkning med 2% innebär en ökad kostnad med 220 tkr. 4 Socialstyrelsen ser över valideringsprocessen för utlandsutbildade, provtjänstgöringen kan komma att upphöra, men i väntan på beslut ser vi att vi behöver fortsätta satsningen också 2016 och föreslår därför en utökning med ytterligare 5 platser till totalt 15 provtjänstgöringsplatser till en sammanlagd kostnad av 2,55 mnkr 5 Projektanställningen upphör men vi ser att den behöver förlängas pga flyktingsituationen 6 Vi diskuterar samfinansiering med Arbetsförmedlingen, men bedömer att medel behöver avsättas också 2016 pga tillströmningen av asylsökande. 7 Vi inväntar uppföljningen men bedömer att medel bör avsättas 2016

62 0,3 8 REGATT-medel inkl studierektorsskola 12,40 14,00 9 Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) 10,00 10,00 10 Specialistutbildning, sjuksköterskor 45,00 60,00 Kompetensutveckling, usk/bsk/skötare 10,00 15,00 Jämställdhetspris 0,03 0,03? 11 Koordinator uppgiftsväxling 0,6 0,4 ST-tandläkare 3,55 0,00 12 ST-allmänmedicin 20,00 20,00 13 Förstärkt yrkesintroduktion, sjuksköterskor 20,00 20,00 10,00 14 Introduktionsanställning, usk, SkaS 2,236? 15 Koloskopiutbildning 0,65 10 ST-tjänster i psykiatri 5, 625 VGR-akademin, drift 2, Delsumma 150, ,005 Omstrukturering 16,00 16,00 Arbetsmiljö 14,3 15,00 Arbetsmarknadsåtgärder 8 Projektet har startat först i höst, bedömningen är att medel behöver avsättas för perioden Se separat TU 10 Se separat TU 11 Föreslår att PU diskuterar ev ändrad inriktning på priset i början av Har överförts till nämnderna enl planeringsdirektivet mnkr kvarstår sedan 2015 och finns inom det personalpolitiska anslaget 14 Förslaget är att introduktionsfinansiera satsningen på kliniskt basår till ca 50%. Därför avsätts 30 mnkr mnkr som redan finns i budgeten och 10 mnkr som tas ur personalpolitiska anslaget. 15 Beroende på utvärderingsresultatet kan medel behöva avsättas Se separat TU

63 Ungdomspraktik (TD-projekt, VIA mm) 15,00 15,00 17 Feriepraktik 8,50 8,50 Tidig marknadsföring unga 1,50 1,50 Nod-arbetet/funktionsnedsatta 24,00 14,00 Delsumma 47,50 39,00 ST allmänmedicin 211,80 211,8 18 Summa ovan exkl AT och ST 150, ,005 Summan av redan beslutade åtgärder uppgår till 579,035 mnkr. Summan av redan beslutade och föreslagna åtgärder ovan uppgår till 689,805 mnkr. Det disponibla utrymmet blir då 7,895 mnkr (förutsatt att personalutskottet beslutar enligt förslag) Det finns inkomna äskanden om medel för följande åtgärder (ingår inte i beräkningen ovan) - utbildning för strålsjuksköterskor - utbildningsförmåner för operationssjuksköterskor - förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor - finansiering av SITHs-kort för studenter under VFU - utbildningstjänst för SFI-lärare Beträffande ST i allmänmedicin räcker avsatta medel om 238,1 mnkr till ca 400 tjänster. För att nå upp till 440 ST-tjänster avsätter HSS 25 mnkr för 2016 Eva Lundh Se separat TU 18 Se kommentar under fotnot nr 13

64 ST allmänmedicin 2016 Finansiering PU 211,80 överfört från HSS 2015 Tillägg till PU 20,00 ökad ram 2015 PU SUMMA PU 231,80 Vad ingår i ovan Platser är dyrare utanför Götebor Avser 400 platser plus studierektor Vilket påverkar antalet platser Utb medel enligt Hans Möller kr/plats/år Snitt per plats ca i Bygger på Inger H s beräkning på s kr Princip ska PU medel nyttjas först Studierektorer rekvireras medel från HSS? kr Ovan ger då ,00 kr Budget PU ,00 kr Utb medel ,00 kr Studierektorer ,00 kr kvar till 400 platser Ger ca 400 platser beroende på var de tillsätts Fattas 40 platser a kr finansieras via HSS 2016 Ca summa som behövs av HSS ,00 kr HSS avsatt 25 mnkr ur målrelatera

65 rg än i Gbg utb= kr nittkostnad och när de är slut d ersättning för de sista 40 platserna

66 ÄRENDE C

67 Äskande om medel till utbildning av sjuksköterskor i Strålterapi. Befolkningen ökar i Västra Götaland. Västra Götalands befolkning förväntas växa till nästan 1,9 miljoner invånare år Det innebär fler invånare 2030 jämfört med 2014, d.v.s. drygt fler invånare varje år i genomsnitt. Befolkningsökningen prognostiseras vara högre under de närmaste åren jämfört med den senare delen av prognosperioden. De närmaste åren beräknas befolkningen öka med mellan invånare per år. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Enhets-/verksamhetsnamn ADRESS Xgatan, XXX XX Ortnamn TELEFON växel , direkt 031-XXX XX XX

68 Västra Götalandsregionens demografi visar att medborgarantal och ålder ökar bland medborgarna. Fler kommer i framtiden att behöva strålbehandlingsresurser än idag. Redan idag har VGR svårigheter med att möta patienters behov av strålbehandling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Enhets-/verksamhetsnamn ADRESS Xgatan, XXX XX Ortnamn TELEFON växel , direkt 031-XXX XX XX

69 Arbete med att strategiskt planera, köpa in nya, och ersätta äldre maskiner pågår. De maskiner som är i produktion behöver utnyttjas större del av dygnets timmar än idag för att öka produktionen och möta patienternas behov. Detta kräver en hög personaltäthet, vilket idag saknas. För att ha möjlighet att behandla patienter behöver vi personal som är utbildade inom onkologi strålningsterapi. Idag sker utbildningen i Lund, med 20 veckors teori, varav 10 veckor är onkologiutbildning, där vissa föreläsningar samt examination sker. Efter teoridelen väntar 10 veckors praktik på Strålbehandlingsenhet i Borås/Göteborg. De nyexaminerade sjuksköterskorna behöver arbeta tillsammans med erfarna sjuksköterskor flera månader innan de kan arbeta självständigt. Detta ställer krav på god framförhållning när det gäller rekrytering av nya medarbetare. Behov/Äskning Under 2016 kommer 10 sjuksköterskor att vara inne i utbildningsprogram; - 7 Ssk har gått den teoretiska utbildningen (2015) och har under veckors praktik - 3 Ssk kommer att gå den teoretiska utbildningen (2016) samt ha 10 veckors praktik Kostnader för utbildning om vi äskar Kurskostnad kr/ssk För 3 sjuksköterskor kr Resor 4 resor TOR Lund 2000 x 3 Ssk kr Boende i Lund 5 nätter 5000 x 3 Ssk kr Kurslitteratur 1000 kr x 3 Ssk kr kr Kostnad för betald arbetstid Heltidsstudier 20 veckor + 10 veckors praktik= kr/månad (inkl.sociala avg) x 6,5 månader = kr/ssk Detta gäller för 3 medarbetare = kr Praktik 10 veckor = kr/månad (inkl.sociala avg) x 2,5 mån = kr Detta gäller för 7 medarbetare = kr Totala utbildningskostnader 2016 = kr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Enhets-/verksamhetsnamn ADRESS Xgatan, XXX XX Ortnamn TELEFON växel , direkt 031-XXX XX XX

70 De utbildningskostnader som verksamheten haft under senaste åren är cirka 2,5 utbildningsplatser / år dvs kr x 3 = kr Vi hoppas på en strategisk satsning under 2016 där vi kan få medel för denna extra satsning på stålutbildade sjuksköterskor vilket innebär kr Marie Lindh Verksamhetschef Vo onkologo Lisa Eek Branzell Vårdenhetschef Strålbehadnlingsenheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset Enhets-/verksamhetsnamn ADRESS Xgatan, XXX XX Ortnamn TELEFON växel , direkt 031-XXX XX XX

71 ÄRENDE D

72

73

74

75

76

77

78

79 ÄRENDE E

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 ÄRENDE F

95 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Linda Andersson Telefon: Handläggare: Annika Bogren Telefon: Till personalutskottet Avrapportering budgetuppdrag 2015: - Regionstyrelsen får i uppdrag att pröva förutsättningarna för införande av verksamhetsanpassad bemanning avseende samtliga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och återkomma med förslag till genomförande - Regionstyrelsen får i uppdrag att stimulera och bidra till utveckling av olika verksamhetsanpassade arbetstidsmodeller för att förbättra medarbetarnas delaktighet och arbetsmiljö Förslag till beslut 1. Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att budgetuppdragen kring verksamhetsanpassad bemanning och verksamhetsanpassade arbetstidsmodeller är avrapporterade och övergår till fokusområde enligt budget Sammanfattning av ärendet Regiongemensamma aktiviteter har under flera år genomförts för att stödja förvaltningarna i arbetet med verksamhetsanpassad bemanning. Det har gällt både inom vilka kompetenser det behövs och när det behövs. Ett verktyg och en mall har bland annat utvecklats för kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Inom hälso-och sjukvården pågår flera uppdrag som ska stärka arbetet med verksamhetsanpassad bemanning, till exempel uppgiftsväxling, där en koordinator anställts på koncernstab HR för att samordna förvaltningarnas arbete med uppgiftsväxling och nya kompetenser. Detta arbete omfattar samtliga yrkesgrupper inom hälso-och sjukvård. Utöver detta finns det ett antal rapporter och utvärderingar (Ur led är tiden, mmm) framtagna. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

96 Datum Diarienummer RS (2) Under 2015 har ett antal åtgärder vidtagits för att stärka cheferna i deras ansvar för att arbetstidsförläggningen är verksamhetsanpassad och att medarbetarna har en hållbar arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning och delaktighet. En utbildning för chefer är planerat vid tre tillfällen under våren Under 2015 har anvisningar tagits fram som beskriver grundreglerna i de olika arbetstidsmodellerna. Ett stödmaterial till cheferna tas fram för att tydliggöra vilka ramar (lag, avtal och riktlinjer med mera)som styr arbetstidsförläggningen. Kontinuerligt genomförs även arbetstidsutbildning för HR på förvaltningarna. Utöver dessa åtgärder finns också rapporter, riktlinjer och förtydliganden inom området. Det visar sig att verksamhetsanpassad bemanning och arbetstidsförläggning behöver vara en naturlig del av produktionsplaneringen (mer styrande) liksom att samtliga berörda yrkesgrupper ska samplaneras för att öka kontinuiteten och kvalitén för patienten. Det fortsatta arbetet med verksamhetsanpassad bemanning och arbetstidsförläggningen kommer att omhändertas inom ramen för uppdraget Kontinuitet i vården och arbetstidsförläggning 2016 och de fokusområden som anges i budget för Koncernstab HR Marina Olsson Personaldirektör Eva Johansson Enhetschef Besluten skickas till Regionstyrelsen Regionstyrelsens beslut skickas för kännedom till HR-chefer Marina Olsson, personaldirektör Eva Johansson, Enhetschef

97 ÄRENDE I

98 Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015

99 Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro, Handlingsplanen och övrigt kring pågående insatser Per Djurberg Mobiliseringsinitiativet Ari Kokko Guide Hälsa och Arbetsmiljö Carin Carlehed och Jan Hjalmarsson KONCERNSTAB HR 2

100 Handlingsplan sänka sjukfrånvaron

101 Uppdrag Förvaltningarna tillsammans med Regionkansliet har fått i uppdrag att inför 2015 ta fram en handlingsplan för att minska den totala sjukfrånvaron Målsättning är att komma ner under 5 %. (60 % av Sveriges landsting låg under 5 % under 2013 källa: KOLADA) KONCERNSTAB HR

102 Sjukfrånvaron Totala sjukfrånvaron januari oktober 2015: 6,7 % - januari augusti 2015: 6,6 % Totala sjukfrånvaron januari oktober 2014: 6,2 % - januari augusti 2014: 6,1 % Totala sjukfrånvaron januari oktober 2013: 5,8 % - januari augusti 2013: 5,7 % De flesta förvaltningar ökar i sjukfrånvaro SÄS och Västarvet är i paritet med förra året Angereds Närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus ses en tydlig nedgång av sjukfrånvaron från förra året KONCERNSTAB HR

103 Forskning Professor Ingibjörg Jónsdóttir på Institutet för stressmedicin, ISM Att fokusera på att utflödet är nödvändig.men det är inflödet som måste minska Viktigt att stoppa inflödet innan det blir sjukdom och statistik Det viktigaste är då att arbeta hälsofrämjande Finns en stor grupp medarbetare som ligger på gränsen till sjukfrånvaro. Om insatser riktas till denna grupp och inte hamnar i sjukdom finns det bättre möjlighet att lyckas med minskad sjukfrånvaro KONCERNSTAB HR

104 Forskning Komplex process att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Oavsett om arbetsplatsen är orsaken till sjukfrånvaron eller inte måste arbetsplatsen vara involverade i processen Företagshälsovården är en viktig del i rehabiliteringsprocessen, processen drivs många gånger utan företagshälsovården och riskerar då ett sämre resultat Chefens förutsättningar. Beslutet om normtalet är ett mycket viktigt beslut för att komma vidare i arbetet KONCERNSTAB HR

105 Forskning Malin Lohela Karlsson, Institutet för Miljömedicin och Karolinska Institutet i Stockholm Ett genomsnittligt produktionsbortfall för en person som upplever arbetsmiljöproblem på jobbet ligger på procent per arbetad timme I snitt blir det per person mellan 12 till 16 timmars bortfall i veckan En studie har startat med stöd från AFA Försäkring. Syftet är att ta fram en modell så att verksamheter ska kunna beräkna den ekonomiska nyttan med att ha en god arbetsmiljö och kunna utvärdera effekten av olika insatser KONCERNSTAB HR

106 Erfarenhetsutbyte sjukfrånvaro 11:e november arrangerades en heldag för HR-chefer, HRspecialister m.fl. Olika arbetssätt med fokus på främjande och förebyggande metoder att arbeta med sjukfrånvaron redovisades Arbetsmiljöverket redovisade om sitt projekt kvinnors arbetsmiljö Institutet för stressmedicin, ISM presenterade forskning Dagen var uppskattad, spontana kommentarer från olika deltagare var att det som kom fram kan användas på respektive hemmaförvaltning KONCERNSTAB HR

107 Spridning av goda idéer Att enbart rikta sig till HR räcker inte Chefernas insikt och kunskap att arbeta med sjukfrånvaron är viktig Workshop som kommunikationsavdelningen höll i Workshopen utfördes med utvalda medarbetare inom VGR I stora drag handlade det om hur man ska kunna införa goda hälsofrämjande arbetsmiljöexempel KONCERNSTAB HR

108 IT-baserat rehabiliteringssystem Styrgruppen håller på att arbeta med ett projektdirektiv där uppgiften tydliggörs och vilka roller och krav som kommer att ställas Projektgruppens medlemmar är klara. Projektledare kommer träffa sin projektgrupp för ett första möte i början av december Beslut om budget för projektet kommer tas i slutet av november Viktigt att systemet kan klara att ta fram uppgifter på medarbetares upprepade korttidsfrånvaro för respektive chef och på övergripande nivå KONCERNSTAB HR

109 Normtal chefer Halvdagsseminarium om chefers organisatoriska förutsättningar den 18 december 2015 HR-chefer samt förvaltnings- och bolagschefer Syftet med seminariet: Vilken betydelse har antalet medarbetare per chef för personalens och chefernas egen arbetsmiljö? Vilka är fördelarna och nackdelarna med de organisationsmodeller som finns för att hantera stora personalgrupper? Vilka problem har förvaltningarna stött på i sitt arbete med normtalet, vilka goda exempel finns och vad säger forskningen? KONCERNSTAB HR

110 Rutiner tillbud och arbetsskador En arbetsgrupp arbetar med frågan Möte med IT-projektledare för systemet har skett. Framfört att vissa förändringar behöver göras som kommer tas upp i MedControls objektgrupp Samordning av arbetet med Guiden för Hälsa och Arbetsmiljö Tydliggörande vem som sköter förvaltning, utbildning, support Rutinerna beräknas klara i början av 2016 KONCERNSTAB HR

111 Controlling Vid Controllingen under november 2015 på Hälso- och sjukvård kommer fokus bland annat att vara på sjukfrånvaron Controllingen har ställt fråga om förvaltningen i budgetarbetet inför 2016 har avsatt medel för främjande respektive förebyggande arbetsmiljöarbete KONCERNSTAB HR

112 KONCERNSTAB HR 15

113 Mobiliseringsinitiativet

114 Mobiliseringsinitiativet Ett initiativ från Försäkringskassans på GD-nivå Fokus på förebyggande Ett samarbete mellan FK och VGR har inletts Tre olika delprojekt - Flexibel användning av sjukförsäkringen vid cancerbehandling - Tidig samverkan med primärvården (Vårdcentraler) - VGR som arbetsgivare (egen sjukfrånvaro) Delprojektet VGR som arbetsgivare består av deltagande från fem olika förvaltningar och är ett samarbete mellan Koncernstab HR med FK. KONCERNSTAB HR

115 Mobiliseringsinitiativet Syftet med delprojekt VGR som arbetsgivare är att genomföra ett antal försök med insatser som kan förebygga sjukfrånvaro. Insatserna som testas ska kunna användas i större skala, både inom och utanför VGR. - De åtgärdsområden som är relevanta för försöket med VGR som arbetsgivare är - Hälsofrämjande arbetsmiljö. - Tidigt stöd och förebyggande behandlingar. - Individanpassad sysselsättning. KONCERNSTAB HR

116 Mobiliseringsinitiativet De deltagande Fem förvaltningarna i delprojektet. Sjukfrånvaro okt 2015 Alingsås Lasarett 8,3% Kungälvs sjukhus 6,8% NU- sjukvården 6,9% Regionservice 8,7% Skaraborgs sjukvård (SkaS) 6,7%

117 Mobiliseringsinitiativet Företagshälsovården kommer att vara den naturliga leverantören för insatserna. Tidsplan år. Uppstart och planering hösten vintern 2015 Försöksverksamhet 2016 Utvärdering 2017 KONCERNSTAB HR

118 KONCERNSTAB HR 21

119 Guide Hälsa och Arbetsmiljö

120 Syfte och exempel på mervärden Uppdrag och finansiering från Arbetsmiljödelegationen Beredningsgruppen för Hälsa- och Arbetsmiljö har varit informerade under arbetet Hälso- och arbetsmiljöarbetet får en tydligare plattform i VGR Undvika dubbelarbete, d.v.s. att varje förvaltning tar fram samma material som kan finnas i den regionala guiden Utgå från gemensam guide för hälso- och arbetsmiljöarbetet exempelvis om någon chef/medarbetare byter tjänst mellan förvaltningar KONCERNSTAB HR

121 Syfte och exempel på mervärden Nya guider och processer distribueras till samtliga förvaltningar genom publicering digitalt Utgå från en gemensam guide för hälso-och arbetsmiljöarbetet exempelvis vid de regiongemensamma utbildningarna. Detta ökar kvaliteten i utbildningarna En gemensam guide för hälso- och arbetsmiljöarbetet är en styrka vid en intern eller extern granskning från exempelvis Intern revision och Arbetsmiljöverket KONCERNSTAB HR

122 Utbildning Utbildningen riktar sig främst till HR med inriktning hälsaoch arbetsmiljö, HR-chefer samt Arbetsmiljödelegationens fackliga deltagare HR-specialister/motsvarande som genomgår utbildningen ska därefter utbilda chefer och skyddsombud i sin egen förvaltning/bolag Utbildningen sker under januari och i början av februari 2016 KONCERNSTAB HR

123 KONCERNSTAB HR 26

124 ÄRENDE J

125 Uppgifts- och kompetensväxling i Västra Götalandsregionen Personalutskottet 2 december

126 Agenda Bakgrund Status utifrån mål - Regional systematik - Aktiva projekt - Nätverk - Chefers involvering - Utvärderingsmöjligheter Framtida effekter Tidsplan Frågor KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

127 Bakgrund Initialt ett projekt som drevs av Marga Brissman (SkaS) Slutsatser: - Samverkan, delaktighet och dialog är en grundförutsättning - Uppgiftsväxling är en del av verksamhetsutveckling - Arbete med uppgiftsväxling och nya kompetenser sker på lokal nivå i verksamheterna - Varje verksamhet är unik och har sina lösningar - Uppgiftsväxling och införande av nya kompetenser är inga snabba lösningar - Ledningens engagemang är en förutsättning - Viktigt med samsyn om vad uppgiftsväxling är Fokusområde i budget 2016 och prioriterat område i strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning av hälso- och sjukvård KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

128 Status utifrån mål Säkerställa en regional systematik och struktur över hur uppgiftsväxling och nya kompetenser ska hållas ihop och spridas inom VGR - Uppgifts- och kompetensväxling utgår från verksamhetsutveckling - Gemensam arbetsmetod utifrån förvaltningarnas behov, innehåller: Utgå ifrån patienternas behov Gemensamma kriterier för införande Definiering av vad som lyfts till regionnivå Tydlig ansvarsroll för förvaltningarna Likartad beslutsgång vid genomförande av växling Involvera fackliga organisationer på alla nivåer Regionsövergripande uppföljning inom befintlig rapportering - Koppling till andra regionala projekt och satsningar KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

129 Status utifrån mål Samtliga förvaltningar ska jobba med minst ett projekt inom uppgiftsoch kompetensväxling med utgångspunkt i patient/brukarvärde, t.ex.: - Sahlgrenska Universitetssjukhus: Framtidens vårdavdelning - Frölunda specialistsjukhus: Större ansvar för sjuksköterskor vid utredningar (neurologi, diabetes, sömn); sekreterare tar över administrativa uppgifter från vårdpersonal - Närhälsan: Sjuksköterskans roll vid prioritering och starkare teamarbete - Angereds Närsjukhus: Biomedicinsk analytiker tar över ultraljudsundersökningar från läkare. - Alingsås Lasarett: Stor ombyggnation på gång, utreder framtidens arbetssätt där uppgiftsväxling ska ingå - Södra Älvsborg sjukhus: Stort projekt med fokus på att frigöra tid för patienten. Administrativ avlastning från sekreterare, sjuksköterska tar över läkaruppgifter. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

130 Status utifrån mål Finna nätverk och forum för spridning av både goda och dåliga exempel - Befintliga nätverk kartläggs. Större fokus på detta område efter årsskiftet. Kartlägga och identifiera satsningar för att öka chefers involvering samt kunskap inom verksamhetsutveckling - Behov och förvaltningars egna satsningar kartläggs Säkerställa att satsningar kan följas upp och effektutvärderas - Kopplingar till befintliga verktyg och metoder som kan användas för utvärdering t.ex. produktions- och kapacitetsplanering (tillgänglighet) och kompetensförsörjningsplaner - Viktigt att utvärdera värdet för patienterna genom kunddialog KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

131 Framtida effekter Många satsningar igång där uppgiftsväxling är stor del Långsiktighet viktig för effekt på kompetensförsörjning - Små projekt ger påverkan lokalt i verksamheterna cirka 6-12 månader efter start - Större projekt tar 1-2 år innan effekterna blir synliga - Regional implementering och större utbildningsbehov kan ske efter utvärdering lokalt och tar då ytterligare några år (1-5 år) Koppling till produktions- och kapacitetsplanering samt kompetensförsörjningsplaner för att kunna följa utveckling och tidigt finna positiva (och eventuellt negativa) effekter KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

132 Tidsplan September december 2015; Behovsanalys ang. arbetsmetod, chefsutbildning och möjlighet till gemensamt nätverk i uppgifts- och kompetensväxlingsfrågor. December 2015 mars 2016; Analys av behov och skapa förslag på arbetsmetod samt chefsutbildning. Involvera i befintliga satsningar inom regionen. April juli 2016; Förankringsarbete vid förvaltningarna; kartlägga goda och dåliga exempel; förankra nätverk; säkerställa chefsutbildning. Augusti september 2016; Fokusområden för vidare arbete vid förvaltningarna. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

133 KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR Frågor?

134 Kontaktuppgifter: Viktor Storberg Koordinator Uppgifts- och kompetensväxling Koncernkontoret, Koncernstab HR KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Utgår från Ledningssystem för kompetensförsörjning (SS 624070) Gemensamma begrepp, struktur och arbetssätt IT-stöd i arbetet och gemensam databas,

Läs mer

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet 1 (5) Handläggare: Datum 2016-09-01 Gunilla Length Persson Diarienummer: RS 2016-04725 Koncernstab HR Koncernkontoret Tel: 0702 371486 gunilla.length-persson@vgregion.se Västra Götalandsregionen Anvisningar

Läs mer

Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015

Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015 Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015 Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro, Handlingsplanen och övrigt kring pågående insatser Per Djurberg Mobiliseringsinitiativet Ari Kokko Guide Hälsa och

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 26 augusti 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling

Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling PM 2007:136 RI (Dnr 022-1894/2007) Överenskommelse gällande samverkan mellan Stockholms stad och Karolinska Institutet inom verksamhetsförlagd utbildning och kompetensutveckling Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-326-2016 Sida 1 (5) 2016-09-07 Handläggare Ulrika Dahnell Telefon: 08-508 08 033 Linnéa Svanström Leistedt Telefon: 076-129 20

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 7 december 2012 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 16 mars 2016 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 16 mars 2016 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 16 mars 2016 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista 2016-03-16 Sammanträde med personalutskottet den 16 mars 2016 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom 2016-08- 1 6 Motion 2015:33 av Jonas

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor

Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1241 Landstingsstyrelsen Motion 2015:35 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om kliniskt basår för

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-17 Dnr 1500586 1 (5) Revisionsrapport. Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015)

Läs mer

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Rokl IX Motion 2016:31

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget

56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-23 LS-LED16-0224-6 56/16 Yttrande över motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Diarienummer:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 Tid: 09.30 11.45 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 18 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer