HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax"

Transkript

1 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 INNEHÅLL Inledning Introduktion 3 Uppföljning av målen 3 Under året särskilt uppmärksammade verksamhetsområden 3 Fakulteterna för examensinriktad utbildning Utbildningsprogrammen 5 Öppna högskolan Öppna högskolan 7 Forskning & utveckling Utvecklingsprojekt 9 Forskning vid fakulteterna 10 Stödfunktioner Högskolebiblioteket 15 Internationell verksamhet 16 Kvalitetsutveckling 18 Kommunikationsenheten 19 Högskolan allmänt Inkomster och utgifter 20 Organisation 21 Förvaltning Rektor 25 Ledningsgruppen 25 Antagningsnämnden 25 Biblioteksnämnden 26 Examensnämnden 26 Forskningsnämnden 26 Internationella nämnden 26 Nämnden för information & kommunikation 26 Högskolans personal Högskolans personal 27 Antal personal 30 Personalens årsverken 30 Personalens åldersstruktur 30 Under året genomförd fortbildning 31 Stipendier & statistiska uppgifter Stipendier 34 Examensarbeten 35 Antal utexaminerade per program 37 Antal sökande enligt förstahandsval 37 Antal studerande per ämnesområde 37 Mobilitet 38 Öppna högskolan 38 Högskolebiblioteket 42 Högskolans nyckeltal 43

3 INLEDNING Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse Högskolan på Åland uppnådde många fina resultat under 2014 Under 2014 utexaminerade Högskolan på Åland 75 personer. Det är två mer än under 2014 och därmed mer än under något annat år under högskolans historia och ett faktum som är väl värt att lyfta fram. Detta skedde utan att utbildningsprogrammet för vård hade någon egentlig avgångsklass under Vårdutbildningen tenderar att vara en sådan som har hög examination i förhållande till antal studerande vilken man bör ta i beaktande när man jämför examinationssiffor för Högskolan på Åland över tid. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi utexaminerade sjutton studerande och utbildningsprogrammet i maskinteknik nitton studerande, vilka båda är rekord för de utbildningsprogrammen. Högskolan på Åland hade också under året 350 sökande till sina utbildningsprogram, vilket också det är ett rekord. Utbildningsprogrammet för vård hade det största antalet sökande (81). Uppföljning av målen i högskolans övergripande strategi Högskolan på Åland har identifierat tre nyckeltal som är särskilt relevanta för verksamheten. Dels är det frågan om genomströmningen. Genomströmningen definieras som antalet studerande i ett program som utexaminerats under ett år dividerat mer antalet studieplatser som fanns på programmet när studietiden började. För 2014 års del ligger genomströmningen på 49%, vilket är en förbättring jämfört med de två föregående åren, då de var 41% och 45%. Detta nyckeltal ger en fingervisning om hur effektiv studieprocessen är, även om det definitivt inte kan tolkas som ett heltäckande mått på en högskolas produktivitet. För det andra är det sysselsättningskvoten, vilken definierats som andelen utexaminerade som har ett jobb ett år efter examen. I det här fallet blir det då alltså frågan om de som utexaminerats För 2014 års del låg sysselsättningskvoten på 88%. Detta skall inte tolkas som att resterande 12% är arbetslösa, utan det är också frågan om att utexaminerade studerar vidare eller till exempel är föräldralediga. 88% är en högre siffra än för den åländska befolkningen i åldern år i allmänhet. Detta nycketltal mäter, såsom man lätt kan förstå, hur attraktiva de utexaminerade är på arbetsmarknaden. För det tredje är det ålandskvoten, som definieras som kvoten av hur många av de utexaminerade som bor på Åland i förhållande till antalet utexaminerade. Vid första anblick kan detta nyckeltal förefalla något exotiskt, men eftersom Högskolan på Åland finansieras med offentliga medel så är det av relevans hur många utexaminerade som stannar på Åland och bidrar till samhället efter sin examen. Ålandskvoten uppgick 2014 till 72%, vilket ungefär är i linje med tidigare år. 3 Under året särskilt uppmärksammade verksamhetsområden Arbetet med omdisponeringen av sjöfartsutbildningarna på Åland fortsatte under 2014 och 1 april kom ett beslut från landskapsregeringen att Ålands sjöfartsakademi (ÅSA) skall bildas. Med det som grund trädde ett samarbetsavtal ikraft mellan Högskolan på Åland och Ålands gymnasuim där förmanskapet av sjöfartsutbildningen på gymnasial nivå överförts på högskolan. Under året har steg för att uppnå en gemensam marknadsföring av sjöfartsutbildningarna tagits och arbetet med att synkronisera utbildnings- och studieplaner mellan högskole- och gymnasialstadiet har fortsatt. Under hösten kom även ett beslut från landskapsregeringen att även Ålands sjösäkerhetscentrum på sikt skall ingå i ÅSA. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2015.

4 Under året har också gjorts betydande satsningar på pedagogisk utveckling via pedagogiska projekt, inkluderande utveckling av kärnkompetenserna inom sjukskötarutbildningen, stödåtgärder för studerande med särskilda behov, utarbetande av handledningsguide för praktikhandledare samt uppdatering av skrivguiden och gemensamma rutiner för handledning av examensarbeten. Resultaten av dessa kommer att märkas under 2015 och framöver. Under 2014 påbörjades arbetet med att öka attraktiviteten på IT-programmet som möjliggjorts via medel från Ålands penningautomatförening (PAF). Resultaten av detta arbete kommer att synas under 2015 och Förberedelser för en eventuell förändring av högskolans juridiska status har även det tagit ett intressant steg framåt då en upphandling av en utredning om hur en ny lag för Högskolan på Åland som ett icke vinstdrivande aktiebolag har gått ut på offert. Högskolan arbetade också på att ta fram en ny varumärkesplattform och grafisk profil, som lanseras under 2015, detta som ett led i att stärka högskolans varumärke och tydliggöra högskolans budskap gentemot studerande och samhälle. Forsknings- och utvecklingsprojektet Åland Sailing Robots, vars mål är att lyckas segla över Atlanten med en autonom segelrobot, har också tagit ett nytt steg framåt i och med att en heltidsanställd projektledare anställs från och med januari Den långa perioden av investeringar i maskinlaboratoriet fortsatte också under Landskapsregeringens budget för 2015 innehöll också intressanta nyheter, eftersom medel har beviljas för att påbörja projektering av förnyelse av bryggsimulatorn, och i förlängningen kanske en utvidgning till ett simulatorcenter. Ytterligare en ändring som gjordes under 2014 var att starten på sjukskötarprogrammet tidigarelades från att ha varit planerad att vara i januari 2015 i stället flyttades till augusti Detta gjordes för att underlätta planeringen av praktikperioder och att antagning i början av höstterminen generellt sett är att föredra ur studenternas synvinkel. Rektor Edvard Johansson Vicerektor, Landfakulteten Sven Schauman Vicerektor, Sjöfartsfakulteten Ronny Eriksson

5 FAKULTETERNA FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING Utbildningsprogrammen Vid fakulteterna finns utbildningsprogrammen för elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård samt till dem hörande forskning och utveckling. Utbildningsplanerna antas av högskolans styrelse. Programmet för elektroteknik (ET) har inriktningen fartygsautomation. Omfattningen är 240 sp och leder till examen som Ingenjör YH. Med inriktningen fartygsautomation har studerande möjlighet att erhålla behörighetsbrev som maskinvaktman efter ett års studier och föreskriven praktik. Examen med inriktning fartygsautomation berättigar efter föreskriven praktik till behörighetsbrev som elmästare på fartyg. Studerande kan även avlägga kurser som ger behörighetsbrev som vaktmaskinmästare. Fyra (4) ingenjörer har utexaminerats under året. Programmet för företagsekonomi (FE) har inriktningarna redovisning och ekonomistyrning samt sjöfart och logistik. Studierna omfattar 210 sp och leder till examen Företagsekonom YH. Sjutton (17) studerande har utexaminerats under året. Programmet för Hospitality Management (HM) har inriktningarna hotell och turism samt restaurang och gastronomi, omfattar 210 sp och leder till examen Hotell- och restaurangadministratör YH. Utbildningsprogrammet ger tekniska och administrativa färdigheter för såväl studerande med ambitioner att göra internationell karriär som för dem med planer på att starta egen affärsverksamhet. Sju (7) studerande har utexaminerats under året. 5 Programmet för informationsteknik (IT) har inriktningen mjukvaruutveckling. Studerande kan välja att läsa 210 sp (Systemvetare YH) eller 240 sp med inriktning på mjukvaruutveckling med ekonomi (Systemvetare YH) eller datateknik (Ingenjör YH). Nio (9) studerande har utexaminerats under året. Programmet för maskinteknik (MT) har inriktningen fartygsmaskin- och energiteknik och utbildar övermaskinmästare. Omfattningen är 270 sp. Studerande har möjlighet att erhålla behörighetsbrev som maskinvaktman efter 1,5 års studier och föreskriven praktik, samt behörighetsbrev som vaktmaskinmästare för fartyg efter 2,5 års studier. Examen inom programmet Ingenjör YH berättigar till behörighetsbrev som maskinmästare och övermaskinmästare efter föreskriven praktik. Under året har nitton (19) ingenjörer utexaminerats. Programmet för sjöfart (SK) har inriktningen nautik (sjökaptensutbildning). Omfattningen är 270 sp. Studerande erhåller vaktmansbehörighet efter en termins skolgång med tillhörande praktik. Därefter fås behörighetsbrev som vaktstyrman efter ytterligare 2,5 års studier. Examen inom programmet Sjökapten YH berättigar till behörighetsbrev som överstyrman och sjökapten efter föreskriven praktik. Under året har femton (15) sjökaptener utexaminerats. Programmet för vård (VA) omfattar 210 sp och leder till examen Sjukskötare YH. Studerande inom utbildningsprogrammet för vård erhåller efter avlagd examen legitimation som sjukskötare i Finland och kan arbeta inom de nordiska länderna och inom EU. Utbildningen syftar till att utbilda sjukskötare med beredskap att arbeta inom såväl den offentliga som privata hälso- och sjukvårdssektorn. Under året har arton (4) sjukskötare utexaminerats.

6 Utbildningsprogram Examensbenämning Kursbundna studier Praktik Totalt Elektroteknik Ingenjör YH 216 sp 54 sp 270 sp Redovisning och ekonomistyrning 180 sp 30 sp 210 sp Sjöfart och logistik 180 sp 30 sp 210 sp Fartygsautomation Företagsekonomi Hospitality Management Företagsekonom YH Hotell- och restaurangadministratör YH Restaurang och gastronomi 180 sp 30 sp 210 sp Hotell och turism 180 sp 30 sp 210 sp Informationsteknik Systemvetare YH/Ingenjör YH Mjukvaruutveckling 180 sp 30 sp 210 sp Mjukvaruutveckling med ekonomi 210 sp 30 sp 240 sp Datateknik 210 sp 30 sp 240 sp 216 sp 54 sp 270 sp 210 sp 60 sp 270 sp 135 sp 75 sp 210 sp Maskinteknik Ingenjör YH Maskinbefäl: Fartygsmaskin- och energiteknik Sjöfart Sjökapten YH Sjökapten Vård Sjukskötare YH Sjukskötare 6 Vårens examensfest hölls 28 maj i Alandica Kultur & Kongress

7 ÖPPNA HÖGSKOLAN Öppna högskolan ansvarar för högskolans öppna verksamhet och har som mål att erbjuda ålänningarna livslångt lärande i form av ett aktuellt och mångsidigt kursutbud som svarar mot behov och önskemål i samhället. Öppna högskolan har under 2014 erbjudit: 59 uppdragskurser (inkl. fortbildning) varav 47 anordnades med sammanlagt deltagare 34 sjöfartskurser, av vilka 30 anordnades med sammanlagt 393 deltagare 40 universitetskurser, av vilka 36 anordnades med sammanlagt 677 deltagare 10 yrkeshögskolekurser, av vilka 6 anordnades med sammanlagt 67 deltagare 3 seminarier med sammanlagt 127 deltagare 9 öppna föreläsningar med sammanlagt 211 deltagare Under året erbjöds 155 olika utbildningsaktiviteter varav 131 genomfördes med totalt deltagare, män och kvinnor. Av deltagarna var 325 inskrivna vid Högskolan på Ålands utbildningsprogram. Antalet nettostuderande, dvs. de enskilda personer som deltog i utbildningsaktiviteterna (exkl. de öppna föreläsningarna), uppgick totalt till 1.096, varav 826 kvinnor och 270 män. Av dessa var 938 eller 85,58 % bosatta på Åland. Utöver detta har Öppna högskolan tillhandahållit en mångsidig och flexibel tentamensservice som förutom en rad allmänna tentamensdagar för Öppna högskolans kursdeltagare även ordnade fakulteternas omtentamina och det svenska högskoleprovet. 7 Sammanlagt ordnades under året 150 tentamenstillfällen för totalt deltagare. Antalet absolverade sp uppgick till sp. Arbetslivets synpunkter på utbildningsutbudet vid Öppna högskolan har tillförts genom arbetslivsrepresentanterna i styrelsen, via kontakter med utbildningsprogrammen samt via Öppna högskolans fortbildningsråd för undervisningssektorn resp. för det sociala området. Därtill har Öppna högskolan hållit kontinuerlig kontakt med utbildningsansvariga vid större företag/organisationer på Åland samt beaktat önskemål från privatpersoner. Input från de studerande har framför allt influtit genom de utvärderingar deltagarna gör efter varje kurs. Medeltalet av utvärderingarna (på skalan 1 5) har under året varit 4,46, m a o fortsatt gott: Uppdrag/fortbildning 4,42 Sjöfartskurser 4,39 Universitetskurser 4,45 Yrkeshögskolekurser 4,58 Mer detaljerad statistik i kapitlet Statistiska uppgifter.

8 Deltagare i Öppna högskolans utbildningsaktiviteter Fortbildning & uppdrag 1465 Universitetskurser 690 Sjöfartskurser 397 Öppna föreläsningar 211 Seminarier 127 Yrkeshögskolekurser 67 Totalt

9 FORSKNING OCH UTVECKLING, FOU Utvecklingsprojekt Högskolan har en viktig roll som initiativtagare till och som drivande kraft av olika externt finansierade projekt, projekten är också en viktig del av utvecklingsarbetet inom högskolan. I projekten deltar lärare och studerande bl a genom forskningsarbete, kurser och examensarbeten. Högskolan på Åland har under 2014 varit ansvarig för eller deltagit i följande utvecklingsprojekt: ARCHOIL Management of onshore cleanup operations of oil spills in archipelagos startade i november 2012 och har pågått till april ARCHOILsamarbetet omfattade beredskapsplanering, kartläggning av känsliga områden och träning - med fokus på oljeutsläpp i skärgårdsmiljö. Projektet ARCHOIL har bidragit till att konkretisera oljeskyddet lokalt på Åland, nationellt i Finland samt på Europeisk nivå för kursen Maritim miljömedvetenhet som är en obligatorisk kurs för blivande sjökaptener, maskinmästare och elmästare. Resultat från projektet har använts som underlag till ny oljeskyddsplan för Åland. Projektet har även lyft fram problematiken med Ålands behörighet och demilitariseringen och hur det påverkar oljeskyddet i området. Projektpartners i detta Central Baltic Interreg IVA finansierade projekt har varit Turun Ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia AMK och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige. Projektledare för projektet var Julia Westerberg. 9 Älderomsorg på distans (ÄlDis) I projektet utvecklas en ny form av service/stödtjänst på distans till hemmaboende äldre. En lättanvänd videokonferensteknik ger de äldre möjlighet att vara i interaktiv kontakt med äldreomsorgen, varandra och anhöriga. Vårdpersonalen kan använda tekniken för att snabbt och enkelt nå den äldre i vård- och omsorgskontakter. De kan involvera hemmaboende äldre i aktiviteter inom äldreomsorgen även om de äldre inte kan lämna sina hem. Från en studio på högskolan sänder personal, sjukskötar- och närvårdarstuderande och andra intressenter interaktiva program och aktiviteter. Högskolan koordinerar verksamheten och ansvarar även för forskningen inom projektet. De anställda inom projektet är projektledare Gudrun Gudmundsen och projektassistent Liz Karlsson. Utöver Högskolan på Åland deltar äldreomsorgen i kommunerna Eckerö, Brändö, Jomala, Hammarland, Sund, Geta, Lemland, Lumparland, Kökar, Föglö, Saltvik, Mariehamn och Kumlinge samt Nya Apoteket, Central Apoteket och Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn i utvecklingsarbetet. Projektet finansieras av Ålands Landskapsregering (PAF-medel). ÄlDis startade 1 april 2013 och pågår fram till 31 december Åland Sailing Robots Seglande robotar har potential att bli ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för havsmiljöforskning, övervakning och vissa transporter. Målet med projektet är att utveckla den första obemannade segelbåten som seglar över Atlanten och genom detta utöka kunskapen om autonoma fartyg och grön teknologi. Projektet är tvärvetenskapligt och knyter särskilt samman sjöfart med elektroteknik och informationsteknik.

10 Under 2014 har Åland Sailing Robots gått från att styra en enmeters modellbåt till att styra en fyrameters minitolva. Mjukvaran i projektet har vidareutvecklats under en projektkurs på IT-programmet under våren. Under sommaren har fyra studenter arbetat med att anpassa minitolvan och styrsystemet, och två studenter från ENSTA Bretagne har utvecklat ett trackingsystem. Två examensarbeten kopplade till projektet har presenterats, Anton Bengtséns inom Elektroteknik samt Andreas Enqvists och Daniel Henrikssons inom Sjöfart. Ytterligare tre examensarbeten inom projektet påbörjades under 2014, alla vid Sjöfartsfakulteten. Till International Robotic Sailing Conference i Galway skrev lektor Kjell Dahl, elektroteknikingenjör Anton Bengtsén och överlärare Matias Waller en artikel om Power Management Strategies for an Autonomous Robotic Sailboat. I anslutning till konferensen deltog Åland Sailing Robots också i World Robotic Sailing Championship. Business Lab Åland Högskolan på Åland är huvudman för Business Lab Åland som har målsättningen att erbjuda unga människor en chans att starta företag. Business Lab Åland syftar till att etablera en positiv syn på entreprenörskap bland studerande vid Högskolan på Åland och andra, samt aktivt ge företagare verktyg att starta sina företag. Det här är en ny metod på Åland för att främja nyföretagande och förkorta tiden från idé till kommersialisering. Samarbetspartners är Ålands Näringsliv r.f., Ålands Utvecklings Ab, och Ålands landskapsregering. Forskning vid fakulteterna 10 Elektroteknik Tekn.dr. Matias Waller, överlärare Olinjära metoder för empirisk modellering av dynamiska system Publikation: Searching for New Benchmark Models for Detecting Nonlinearity in Data, M. Waller. Proceedings of the 19th IFAC World Congress, Pp Inom projektet har en generell metodologi för detektering av olinjär dynamik samt validering av olinjära empiriska modeller utvecklats. Under har denna metodologi jämförts med frekvensbaserade metoder för att detektera olinjär förvrängning i dynamiska system. Jämförelsen har publicerats och presenterats vid 19th IFAC World Congress. Att utvärdera, utveckla samt sammanställa en heltäckande presentation av den generella metodologin fortgår. Inom ämnesområdet studerades under 2014 även generella principer för hur man kan avgöra den statistiska signifikansen av korrelationsfunktioner. En möjlighet att förbättra rådande praxis utvecklas och skall under 2015 sammanställas till ett konferensbidrag för eventuell presentation vid 17th IFAC Symposium on System Identification. Tekn. dr Matias Waller, överlärare Tekn.mag. Kjell Dahl, lektor, doktorand vid Åbo Akademi Publikation: Power Management Strategies for an Autonomous Robotic Sailboat. K. Dahl, A. Bengsén, M. Waller. Robotic Sailing 2014: Proceedings of the 7th International Robotic Sailing Conference. Springer, Pp Inom projektet har en övergripande strategi för ett energisnålt mät- och styrsystem för autonoma segelbåtar utvecklats. En kartläggning med mätningar av strömförbrukning för mikroprocessor, givare och styrdon har publicerats och presenterats vid the 7th International Robotic Sailing Conference.

11 Informationsteknik Agneta Eriksson-Granskog, Fil. dr i data- och systemvetenskap Forskningen inom digitala metoder och interaktivt lärande Forskningen är inriktad mot följande frågor: 1 Hur öka användningen av digitala lösningar i ämnen som matematik, logik och fysik? Lärplattformar för kursmaterial, inlämningar och tentamina används inte i lika hög grad i ämnen med mycket formler, uträkningar och bevis som i ämnen där man producerar texter med ordbehandlare och i ämnen där man gör kalkyler i elektroniska kalkylprogram. Även inom matematik, logik och fysik finns pedagogiska fördelar med att digitalisera och frågan som aktualiseras i projektet är hur vi i de ämnena övergår till att använda digitala lösningar 2 Hur utforma ett pedagogiskt digitalt stöd för användningen av formler, beräkningar och formella härledningar? Genom ny mjukvara kan stöd för kontroll av korrekthet och olika slag av pedagogiskt stöd byggas in i ett system. Inom ramen för projektet framtas förslag till sådana stöd Maskinteknik DI Göran Henriksson, överlärare, doktorand vid Åbo Akademi Optimering av framdrift av fartyg med ställbar propeller Den globala handelsflottan drivs i huvudsak av olika fossila oljeprodukter, främst tung brännolja, diesel och gasolja. I mindre omfattning även av naturgas i form av LNG. Globalt använder fartygstrafiken ca. 10 % av all energi inom transportsektorn och de globala utsläppen av koldioxid från fartygstrafiken uppgår till ca. 2,5% av de totala utsläppen av fossil koldioxid. Undersökningar pekar på att det kan finnas en bränslebesparingspotential genom att optimera fartygets framdrift med beaktande av propellereffektivitet. Även små förbättringar i framdrivningseffektivitet kan betyda stora besparingar i kostnader samt minskad miljöbelastning. 11 Forskningsprojektets syfte är att öka förståelsen om fartygsdrift med ställbar propeller och att komma med en lösning för optimal framdrift av fartyg. Fartyg med ställbar propeller drivs antingen med konstant varvtal eller enligt en s.k. kombinatorkurva, vilket innebär att pådraget bestämmer kombinationen av varvtal på motorn och stigning på propellern. Olika faktorer kan göra att kombinationen varvtal och stigning inte är optimal vid verklig drift och att fartyget förbrukar mera bränsle än nödvändigt. Projektet fokuserar på optimering av fartygets framdrift som en helhet med propellerns verkningsgrad samt motorns verkningsgrad under olika förhållanden som viktigaste områden. Målet är att reda ut optimeringsmöjligheterna och besparingspotentialen, samt att skapa ett optimeringsverktyg. Arbetet bedrivs i samarbete med Rolls-Royce Ab, Napa Oy och Bore Ltd och kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i en avhandling. Sjöfart Fil.lic. Chanfreau Philippe, överlärare Fortsatt forskning kring alternativa surrningsmetoder med hjälp av modellförsök (inlett hösten 2013) med understöd av stipendier från Sjöfartsstiftelsen i Finland och Signe och Olof Wallenius Stiftelse. Projektet är en naturlig fortsättning på deltagandet i förnyandet av timmerdäckskoden vid IMO

12 Vård Fil.dr. i folkhälsovetenskap, Anette Häggblom, överlärare Anette Häggbloms forskning bedrivs inom området våld mot kvinnor bl. a utifrån ett sjukskötarperspektiv. Ett pågående forskningssamarbete bedrivs med vårdforskare från Nordnorge med fokus på det vårdpedagogiska forskningsområdet. Artikeln inexperienced body to experienced body -the significance of experience based learning to comprehending the substance of intensive care nursing är sammanställd och inskickad under hösten 2014 till tidskriften Vård i Norden. Anette Häggblom är bihandledare till doktorand Erika Boman, Högskolan på Åland. Doktorandstudierna har som fokus hälsorelaterad livskvalitet och inre styrka hos äldre kvinnor på Åland ur ett salutogent perspektiv. Dessutom ingick Anette Häggblom som medlem i forskningsprojektteamet för GAPRO CARE ÅLAND: Vårdpersonalens kompetens att identifiera och stödja personer med spelproblem eller spelberoende, som avslutades september Forskningsteamets arbete resulterade i en bok Gapro Care projektet Spelprevention, Spelproblematik och Vårdpolicyprogram hösten Utifrån insamlat forskningsmaterial inom projektet GAPRO CARE ÅLAND pågår sammanställande av forskningsresultat i form av en vetenskaplig artikel i samarbete med Dr. Regina Santamäki Fischer. Publicerade artiklar Erika Boman, Yngve Gustafson, Anette Häggblom, Regina Santamäki Fischer & Björn Nygren (2014): Inner strength associated with reduced prevalence of depression among older women, Aging & Mental Health, DOI: / Boman, E., Häggblom, A., Lundman, B., Nygren, B., & Santamäki-Fischer, R. Inner strength as identified in narratives of elderly women: A focus group interview study Advances in Nursing Sciences. (Accepted for publication in 38:1, 2015). Med.mag. Erika Boman, lektor, doktorand vid Umeå universitet Inre styrka och sårbarhet hos äldre kvinnor på Åland ur ett salutogent perspektiv Den förväntade medellivslängden världen över ökar och kvinnorna lever längre än männen. På Åland är den förväntade medellivslängden hos kvinnor relativt hög. Generellt rapporterar äldre kvinnor mer hälsorelaterade problem än männen, kvinnorna lever i större utsträckning ensamma och har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än männen. För dem som blir äldre är målsättningen, i enlighet med Ålands landskapsregering, att majoriteten ska ha möjlighet att bo i sitt eget hem. Ur ett folkhälsoperspektiv är det av vikt att veta mer om hälsorelaterad livskvalitet och hälsoresurser, såsom inre styrka, men även om sårbarhet för att kunna stödja äldre som bor hemma och möta de utmaningar som följer med en åldrande befolkning. Arbetet planeras att presenteras i vetenskapliga artiklar och ett avhandlingsarbete. Publicerad artikel: Boman, E., Gustafson, Y., Häggblom, A., Santamäki Fischer, R. & Nygren, B. (2014). Inner strength associated with reduced prevalence of depression among older women. Aging & Mental Health, DOI: / Abstrakt till konferens: Boman, E., Häggblom, A., Lundman, B., Nygren, B. & Santamäki Fischer, R. Inner strength as expressed in narratives of elderly women a focus group interview study. 22nd Nordic Congress of Gerontology,

13 Med.dr. i omvårdnad, Regina Santamäki-Fischer, överlärare Fortsatt huvudhandledarskap och projektledare för projektet Inre styrka och sårbarhet hos äldre kvinnor på Åland ur ett salutogent perspektiv. Från Konung Adolf och drottning Viktorias frimurarestiftelse tilldelades forskningsmedel á SKR för året Dessa medel användes för statistiska beräkningar och färdigställandet av manus till fyra vetenskapliga artiklar samt för arbetstid för doktorand. Slutrapport skickad till Frimurarstiftelsen i november Forskningsansvar Åland Forskningsansvaret för studier i det åländska forskningsprojektet ÄIDis som studerar olika livskvalitetsaspekter för de äldre personer som är deltagare i Äldre omsorg på distans har fortsatt. Datainsamling av enkät och intervjuer av personal har påbörjats. Projektet: Att få vara den man är om vårdatmosfär har fortsatt efter ett uppehåll sedan 2010 i samarbete med en äldrevårdsinstitution i Mariehamn Forskningssamarbete med Umeå Universitet Forskning i samarbete med institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, har fortsatt. Forskningsområden: Åldrandet och självtranscendens, Inre styrka och åldrande, Studier om aspekter inom omvårdnad. Bihandledare till en forskarstuderande vid institutionen för omvårdnad Umeå universitet, Projekt: Assessing religiosity and spirituality in ageing. Sammanställandet av ansökan för LIC-studier. Forskningssamarbetet som startade våren 2013 med arbetsterapeututbildningen, Institutionen for rehabilitering och samhällsmedicin, Umeå Universitet inom ett förstudieprojekt Participation online: Developing meeting places based on new technology for older people har fortsatt. Medel har sökts från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i form av en programansökan och en projektansökan i samarbete med två andra projekt kring välfärdsteknologi och äldre. Ingen av de båda ansökningarna resulterade i tilldelade medel. I ansökan fanns ansökan om medel för att samla in data på Åland. Samarbetet kommer dock att fortsätta. 13 Arbete med vetenskapliga publikationer och läromedel Under året har arbetsprocessen med flera manus för rapporter över resultat från de olika forskningsprojekten fortsatt. I Umeå; medförfattare i tre manus; inre styrka, självtranscendens och Att arbeta efter pension. På Åland har manusarbetet inom projektet Äldre kvinnor..fortsatt och resulterat i att tre artiklar är klara för publikation. Medförfattare till Dr. Anette Häggbloms fokusgrupps studie från projektet Gapro Care har fortskridit och manus inskickat till tidskrift. Medförfattare till revision av kapitel om Tröst och trygghet i läroboken Omvårdnadens grunder, Perspektiv och förhållningssätt (Studentlitteratur) färdigställdes tillsammans med Med. dr i Omv.Vera Dahlqvist. Nyutgåvan släpptes hösten Artikel om sjuksköterskans kärnkompetenser: Santamäki-Fischer, R.& Boman, E.(2014) Vad skall sjukskötaren kunna? Om sjukskötarens sex kärnkompetenser. Vård i fokus; 3. Medverkan i forskningskongresser Posterpresentation vid Nordisk Gerontologisk Kongress 2014.i Göteborg: Santamäki Fischer, R., Gröndahl L & Laakso O.(2014) Nursing staff's perceptions of what significance the caring atmosphere that affect the older person s wellbeing -a study in Åland Islands. (Oral Posterpresentation)

14 Opponent vid fördisputation: Elisabeth Bruce: Erfarenheter av stöd bland föräldrar till barn med medfödda hjärtfel, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. 17 november 2014 Referee uppdrag 2014 Vård i Norden-Granskning av två manus 2014 The Gerontologist, granskning av ett manus. Övriga akademiska publikationer Ekon.dr Edvard Johansson, rektor Böckerman, P., Johansson, E., Saarni S., and Saarni, S (2014). The negative association of obesity with subjective wellbeing: Is it all about health? Journal of Happiness Studies 32,

15 STÖDFUNKTIONER Högskolebiblioteket Högskolebiblioteket är en central resurs för studier, undervisning och forskning vid Högskolan på Åland. Biblioteket skall erbjuda högskolans studerande och personal biblioteks- och informationstjänster av god kvalitet samt en inspirerande biblioteksmiljö. Högskolans bibliotek leds av en bibliotekschef. Bibliotekschefstjänsten utannonserades i början av året och tillsattes i maj. Vid biblioteket arbetar också en tillfälligt anställd informatiker. Bibliotekspersonalen erbjuder studerande (både programstuderande och studerande vid Öppna högskolan), lärare och övrig personal tillgång till både tryckt och elektroniskt material för studier och arbete. Bibliotekspersonalen handleder också studerande och personal i informationssökning. Alla förstaårets studerande har under bibliotekspersonalens ledning bekantat sig med bibliotekets utrymmen och resurser. Vissa program har även bjudit in biblioteket att informera om databaser och andra resurser inför skrivandet av examensarbeten. Antalet studerande som har fått handledning i informationssökning sjönk något jämfört med fjolåret: 277 studerande har deltagit i 36 olika informations- och handledningstillfällen. Högskolebiblioteket samarbetar med Mariehamns stadsbibliotek, där de studerande erbjuds både studieplatser och studierum som utnyttjas flitigt. Studieplatserna har under året utrustats med nya möbler och datorer. All utlåningsverksamhet sker vid stadsbiblioteket. Högskolebibliotekets personal deltog under året aktivt i stadsbibliotekets informationsarbete och medieurval. Det totala antalet utlån av högskolans material sjönk för andra året i rad, samtidigt ökade dock användningen av bibliotekets databaser och e-böcker. För att underlätta sökningen i e-materialet har s k discovery-system testats. EBSCO Discovery Service beställdes inför Vi har också haft testperioder av databaser och e-bokssamlingar för att kunna bredda utbudet och erbjuda alla program tillgång till relevant elektroniskt material. Studerande använder fortsättningsvis mycket material som är fritt tillgängligt på webben. Det nya discovery-systemet erbjuder bättre sökmöjligheter även bland fritt tillgängligt vetenskapligt material. Referenshanterings-programmet RefWorks har också testats och beställts under Av högskolans inskrivna studerande är 92 % registrerade låntagare vid biblioteket och av dessa var lite mer än hälften aktiva låntagare under De av högskolans låntagare (personal och studerande) som var aktiva under 2014 lånade i snitt 30,7 böcker per person. Studerande vid företagsekonomiprogrammet har i år gått förbi vårdstuderande som de flitigaste låntagarna. Hospitality Management ligger fortfarande på tredje plats. Samma tre program har också största andelen aktiva låntagare: på programmen för företagsekonomi och vård är 92 % av de studerande aktiva låntagare. Under året har högskolebiblioteket öppnat ett eget twitterkonto som främst används för omvärldsbevakning, men naturligtvis också som informationskanal för intresserade. Personalen har under året deltagit i flera fortbildningstillfällen, bl a besökte informatikern biblioteksdagarna i Umeå och bibliotekschefen AMKkirjastopäivät i Helsingfors.

16 Internationell verksamhet Visionen för det internationella arbetet är att alla studerande ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden genom internationella erfarenheter, interkulturell kompetens och språkkunskaper. Som grund för det internationella utvecklingsarbetet finns ett strategidokument som gäller till den Strategidokumentet betonar vikten av internationellt samarbete med partnerskolor och nätverk som är grunden för mobiliteten, men det internationella arbetet ska integreras i alla verksamhetsformer på hemmaplan. Högskolans internationella verksamhet leds av den internationella koordinatorn som till sin hjälp har en internationell nämnd (se nämnder). Det internationella arbetet är inriktat på mobilitet studerandeutbyte mellan partnerskolor och genom nätverk, och utbyte för lärare och personal. Mobiliteten sker huvudsakligen genom ERASMUS- och NORDPLUS-programmen. För att utveckla det internationella studentutbytet ska antalet kurser på engelska utökas kontinuerligt och kunna erbjuda större kurshelheter eller en internationell termin på engelska för inkommande studerande inom alla utbildningsprogram. En viktig del av utbudet för inkommande studerande är kursen i svenska (Swedish for Beginners) och en kurs i interkulturell kommunikation som ordnas genom Öppna högskolan. Högskolan ordnar även tutorutbildning, lånar ut cyklar och handhar bostäder till inkommande studerande. Information om högskolan och kursbeskrivningar på engelska finns på websidan för sökande från partneruniversitet. Kontakten till det europeiska nätverket av högre utbildningar upprätthålls genom EAIE-European Association for International Education och kontakten till de övriga yrkeshögskolorna i Finland upprätthålls genom Pinnet-nätverket. 16 NORDPLUS Nordplus Högre utbildningprogrammet ger stöd till student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete på högskoleområdet i de nordiska länderna och Baltikum. I Nordplus-nätverken där högskolan är delaktig ingår sammanlagt 46 högskolor/universitet. Aktiviteterna inom nätverken är mobilitet för studerande och lärare och intensivkurser. Under året genomfördes intensivkurser inom Nordman-nätverket och inom Ekoteknord. Sjukskötarprogrammet deltar i fyra nätverk. DANOSFI koordineras av Høgskolen i Hedmark och har sex partnerskolor. Nordman nätverket koordineras av Jyväskylä AMK och har nio partnerskolor. VAUM koordineras av Högskolan på Åland och har fyra partnerskolor. Medico koordineras av Turku amk och samarbetet sker mellan tolv deltagande partnerskolor och man arbetar för en säkrare läkemedelshantering. Informationsteknik, Hospitality Management och Företagsekonomiprogrammet deltar i nätverket EKOTEKNORD som har tjugo partners och administreras genom Högskolan i Jönköping. Teknikprogrammen är med i nätverket Nordic-Baltic Network of Engineering som administreras genom Novia Yrkeshögskola, i nätverket deltar fyra partnerskolor. ERASMUS Under året har man övergått till en ny programperiod Erasmus+ som förverkligas åren Programmet Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna. Det främjar internationalisering och kvalitet inom högre utbildning. Via programmet kan deltagarna studera eller undervisa sitt eget ämne utomlands, utveckla sina språkkunskaper och utöka övriga internationella färdigheter. Högskolans Erasmus-partnerskolor är tjugoen till antalet och finns i tretton länder. Tre partneravtal har tillkommit under Dessa är Latvian Maritime Academy i Lettland, Lithuanian Maritime Academy i Litauen och Akdeniz University i Turkiet.

17 Belgien Thomas More Estland Tallinn University of Technology Kuressaare College Frankrike Lycée Nicolas Bremontier Bordeaux Island Háskolinn á Akureyri Lettland Latvian Maritime Academy Litauen Lithuanian Maritime Academy Norge Hedmark University College Portugal Universidade Catolica Portuguesa, Viseau Spanien Universidade da Coruña Universidad Carlos III de Madrid Universidad Politécnica de Valencia Universidad de la Laguna, Tenerife Universidad de Malaga Storbritannien Glasgow Caledonian University University of Central Lancashire, Preston Southampton Solent University, Warsash Maritime Academy Sverige Högskolan i Gävle Turkiet Akdeniz University Tyskland Fachhochschule Karlsruhe Fachhochschule Stralsund Hochschule Emden Leer 17 Statistik på mobiliteten finns under Statistiska uppgifter Internationell koordinator Lena Nyman-Wiklund Bastien Druot (t h) och Benoit Bourdon från Ensta Bretagne i Bordeaux, Frankrike deltog som Erasmuspraktikanter i Åland Sailing Robots projektet. De var också först med att pröva högskolans nya cyklar.

18 Kvalitetsutveckling Kvalitetsledningssystemet vid högskolan Högskolan på Åland har ett kvalitetsledningssystem som är ett verktyg för att: beskriva verksamheten tillhandahålla rutiner för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten med syfte att åstadkomma ständiga förbättringar skapa ordning och reda och på så sätt stöda personal och studerande i det dagliga arbetet nå vår vision och våra mål på sikt stärka högskolans varumärke Systemet bygger på riktlinjer i kvalitetsstandarderna i ISO 9000-serien och ENQA:s rapport Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2009). Systemet ska uppfylla de externa krav som STCW-konventionen ( Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers ) i avsnitt A-I/8 och B-I/8 ställer på institutioner som utbildar personal för sjöfart. Kvalitetsledningssystemet är auditerat och godkänt av RUH (Rådet för utvärdering av högskolorna) Auditeringen gäller i sex år. Systemet är också STCW-auditerat av Trafiksäkerhetsverket och RUH 2012 vilket gäller fem år framåt. 18 Målet för 2014 var att utbilda minst två nya internrevisorer för högskolan. Marita Ahlfors och Britt Mattsson gick kurs vid SIS Forum i Stockholm och avlade internrevisorsexamen i mars En intern revision har genomförts under året av examensinriktade verksamhetens process Programkurs planering och genomförande. I revisionsgruppen satt Marita Ahlfors, Britt Mattsson, Ann Riis och Thor-Björn Wik. Processgruppsmöten har hållits kontinuerligt. Arton av 27 grupper har hållit minst ett möte under året för att gå igenom processen, förbättra den och uppdatera dokumenten. Ledningens genomgång hölls den 4 november med styrelseordförande Emma Dahlén, högskolans ledningsgrupp och processledarna. Vid mötet presenterades en sammanfattning över vilka utvärderingar som gjort under året, bland annat Trivselenkäten som utfördes för sjunde gången och där syftet är att ta reda på hur studerande trivs med studierna vid högskolan. Ann Riis, kvalitetsansvarig, har under hösten informerat årets förstaårsstuderande om kvalitetsledningssystemet. Arbete pågår som bäst med att organisera det nya intranätet enligt kvalitetsledningssystemet. Kvalitetsledningssystemet finns på högskolans webbplats under Om högskolan.

19 Kommunikationsenheten Kommunikationsenheten bildades vid årsskiftet 2014 och består av en kommunikationschef och en webbansvarig på 80 % deltid. Tjänsten som kommunikationschef inrättades som ordinarie från Enheten ansvarar för kommunikation, information, marknadsföring och kvalitetsledning och hade även hand om schemaläggning fram till september Webbansvarig har tagit över en stor del av högskolans layoutarbete som tidigare köpts in externt. Kommunikationschefen leder nämnden för information och kommunikation. I högskolans strategi är målet att marknadsföringen både vad gäller studentrekryteringen och arbetsmarknadsplaceringen för de utexaminerade ska intensifieras. Marknadsföringsbudgeten fördubblades 2014 till Inför årets antagning satsade högskolan bland annat på en marknadsföringskampanj på facebook. Andra satsningar var ABI-vykort, bioreklam, TV-reklam, digitala annonser, utomhusreklam (lyktstolpar, ledtavlor, banderoller) traditionella annonser i printmedia med mera. Högskolan hade avtal med studieportalerna Studentum.se och Studentum.fi samt samverkansföretagen Utbudet.se och SubjectAid.fi. Utvecklingen går mot mera marknadsföring i digitala media. Öppna högskolans kurskatalog utkom två gånger under året, en gång per termin. Högskolan satsade även på en del annonser i printmedia för att marknadsföra de öppna kurserna och föreläsningarna. Högskolan deltog i tre mässor under året, Utbildning & Framtid i Närpes i januari, Sjöfartens Dag i Mariehamn i maj och KnowHow-mässan i Vasa i november. I år samarbetade högskolan och yrkesgymnasiet och delade monter på KnowHow med mycket lyckat resultat. Högskolan följde med på landskapsregeringens resa med m/s Michael Sars till Almedalsveckan sista veckan i juni. Högskolan deltog även i år i Maskinbefälförbundets inforesa till svenskspråkiga gymnasier på fastlandet. 19 Eftersom kommunikationsenheten är ny har året präglats av att skapa rutiner för verksamheten. Bland annat har enheten tagit fram en policy och strategi för sociala medier. Högskolan har ökat sin närvaro på facebook. Öppna högskolan har ett eget facebook-konto. Mats Adamczak höll i september en kurs om Twitter för intresserad personal. Därefter skapades ett tweet-schema för att öka högskolans aktivitet på Twitter. Biblioteket har ett eget twitter-konto. Enheten har också arbetat med att ta fram checklistor och mallar, bland annat för pressmeddelanden. Under året skickade högskolan ut fjorton pressmeddelanden. Flera av dem ledde till artiklar i media. Projektet med att bygga ett nytt intranät i SharePoint blev under året ett ÅDA-projekt (Ålands digitala agenda). Högskolan kommer tillsammans med samarbetsparterna i projektet Nytt intranät att ta fram ett baspaket i SharePoint HögAvisan, högskolans informationsblad, började i november att utkomma som elektroniskt nyhetsbrev i nyhetsbrevstjänsten Apsis Pro och skickas ut per e-post. Planerna är att utge HögAvisan externt efter årsskiftet. Enheten har medverkat i arrangemangen av högskolans evenemang som examensarbetespresentationerna och examensfesterna. Enheten har också delvis varit involverad i arbetet med ny varumärkesplattform för högskolan med värdegrund och ny grafisk profil. Detta arbete fortsätter under 2015 då trycksaker, webb och marknadsföringsmaterial ska förnyas då den nya grafiska profilen tas i bruk. Enhetens personal har deltagit i olika fortbildningskurser och seminarier.

20 HÖGSKOLAN ALLMÄNT Inkomster och utgifter Nedanstående diagram åskådliggör fördelningen av högskolans inkomster och utgifter under året, uppdelade i större helheter. Inkomster 2014 Utgifter 2014 Externa projekt Personalkostnader Kursverksamhet Inköp av tjänster Övriga inkomster Övriga utgifter Material och förnödenheter Maskiner och inventarier Hyror Totalt Högskolans nettoutgift för 2014 var INKOMSTER 2014 Externa projekt Kursverksamhet Övriga inkomster UTGIFTER 2014 Personalkostnader Inköp av tjänster Övriga utgifter Material och förnödenheter Maskiner och inventarier Hyror

Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland

Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland 1 Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland Tid: 25 oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Plats: Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2, auditoriet (till höger från

Läs mer

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1.1. Allmänt Högskolans verksamhetsområden omfattas av fakulteten för examensinriktad utbildning Land och fakulteten för examensinriktad utbildning Sjö, Öppna högskolan samt

Läs mer

INLEDNING 3. Under året särskilt uppmärksammande verksamhetsområden... 3 FAKULTETER FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING 5

INLEDNING 3. Under året särskilt uppmärksammande verksamhetsområden... 3 FAKULTETER FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 Under året särskilt uppmärksammande verksamhetsområden... 3 FAKULTETER FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING 5 Uppföljning av målen i högskolans övergripande

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel skall fördelas under 2014 för att Högskolans strategi skall uppnås Godkänd i styrelsen?.11.2013

Läs mer

Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid Högskolan på Åland

Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid Högskolan på Åland STYRELSEBESLUT Styrelsen för Högskolan på Åland har 12.12.2003 godkänt Grunder för personalens uppgifts-och ansvarsområden vid Högskolan på Åland. Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid

Läs mer

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Vår verksamhet - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Innehåll 1 Kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland... 3 1.1 Kvalitetsledningssystemets syfte... 3 1.2 Kvalitetsledningssystemets

Läs mer

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16.

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Sida 1 av 1 Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Plats: Lemböte lägergård. Närvarande: Styrelsen: Henning Lindström Gunilla Blomroos Gunnel Ekelund Anders

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 4 Forskning vid fakulteten 4 Kvalitetsutveckling

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND - Godkänd i ledningsgruppen 1.10.2007 Uppgjord av Jeanette Höstman - Uppdatering godkänd i ledningsgruppen 20.9.2010 Reviderad av Ann Riis Innehållsförteckning

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Inledning Högskolan på Åland 2003 2010 3 Verksamhetens mål 5 Forskning 6 Kvalitetsutveckling 10 Organisation Styrelsen 11 Studerandekåren

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 5 Kvalitetsledningssystemet vid högskolan 5 Styrelsen

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet Paragrafer: 67-81 Sidan 1 av 6 Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30 Plats: M/S Eckerö, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström Bo-Gustav Donning Barbro Gustafsson Carin Holmqvist

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström Carin Holmqvist Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK vid Högskolan på Åland Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2013 Uppgjord

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 11 1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition 3. Jämställdhet för kvalitet 4. Könsstrukturen vid högskolan 4.1 Anställda

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 4 Under året särskilt uppmärksammande verksamhetsområden

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel ska fördelas under 2015 för att Högskolans strategi ska uppnås Godkänd i styrelsen

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 9 9.1.2003 Sida 1 av 10 Mötestid: Torsdagen den 9 januari 2003 kl. 13.00-16.15 Plats: Högskolan på Åland, Storagatan 9, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Kaj

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30. Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2

Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30. Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2 Paragrafer: 10-22 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30 Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2 Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande,

Läs mer

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Högskolan på Åland Beslut vid möte 7-2008 Kalendarium för styrelsen för läsåret 2008-2009 Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

Förslag till BUDGET. för 2015

Förslag till BUDGET. för 2015 Förslag till BUDGET för 2015 Godkänd i styrelsen X.X.2014 Innehåll Budgeten i huvuddrag... 3 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015... 3 1.1 Skilt budgetmoment 46.55.70: uppgradering av maskinlaboratoriet...

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland

Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland Kvalitetsmanual för Högskolan på Åland Antagen av styrelsen 30.11.2011 Granskad av Q-team och ledningsgruppen Uppgjord av Ann Riis Innehållsförteckning (innehållsförteckningen är länkad) Figurförteckning...

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ 2011-2013 Verksamhetsidé Biblioteket skall erbjuda varje studerande vid Högskolan på Åland (HÅ), så väl

Läs mer

Reglemente för Högskolan på Åland

Reglemente för Högskolan på Åland Reglemente för Högskolan på Åland Godkänt av styrelsen för Högskolan på Åland den 1 december 2014 1 kap. Allmänna bestämmelser... 2 2 kap. Högskolans ledning och organisation... 2 3 kap. Organisation av

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK vid Högskolan på Åland Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Ingenjör

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2017.

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2012.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

innehåll verksamhetsberättelse 2003

innehåll verksamhetsberättelse 2003 innehåll verksamhetsberättelse 2003 1. Bakgrund...3 Året i sammandrag Rektors översikt...4 Verksamhetens målsättning...6 Forskning och utveckling...7 2. Organisation...8 Studerandekår...8 Styrelsen...9

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Intern kvalitetsrevision läsåret 2007-2008

Intern kvalitetsrevision läsåret 2007-2008 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sidan 1 av 9 Intern kvalitetsrevision läsåret 2007-2008 Innehåll Intern kvalitetsrevision läsåret 2007-2008-03-12 1 Skolans kvalitetssystem 2 Utvärderingens utförande 2

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Yrken med ljusa framtidsutsikter

Yrken med ljusa framtidsutsikter www.ha.ax Yrken med ljusa framtidsutsikter Elmästare Elingenjör Företagsekonom Programmerare Systemutvecklare Restaurangchef Hotellchef Övermaskinmästare Överstyrman Sjöingenjör Styrman Sjökapten Sjukskötare

Läs mer

Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009

Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009 Innehåll Verksamhetsberättelsen 2009 Inledning Bakgrund... 2 Högskoleutbildning på Åland... 3 Verksamhetens mål... 5 Forskning... 5 Kvalitetsutveckling... 8 Öppna högskolans 40-årsjubileum och inskription

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen 7-05 17.6.2005

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen 7-05 17.6.2005 Sidan 1 av 4 Mötestid: Fredagen den 17 juni 2005 kl. 13.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström ordförande Barbro Gustafsson medlem f.o.m. 65 Lars Hassel Kaj Jansson Carin Holmqvist t.o.m

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Läkarprogrammet 2012 2013 INLEDNING Högskolor och universitet styrs av omvärldens direktiv och internationalisering har blivit en kvalitetsindikator. Attraktiva och

Läs mer

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog

Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland. Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Utredning om framtidens ITutbildning vid Högskolan på Åland Styrelsen 29 november 2011 Agneta Eriksson-Granskog Bakgrund För att säkerställa att Högskolan på Åland erbjuder bästa mjöliga utbildning inom

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi Henrik Saxén Åbo Akademi Europeisk utveckling Bolognaprocessen: Officiell målsättningen inte att skapa ett homogent utbildningssystem utan jämförbarhet

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012 Högskolan på Åland, utexaminerade - uppföljning hösten 2012 Examen Antal intervjuade Genomströmningsprocent Sysselsättningskvot Egen företagare Relevant arbete Ledande ställning Arbetslöshetsgrad Ålandskvot

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011

Tabell 1. Lärare efter utbildningsnivå, kön och medelålder 2011 Kenth Häggblom/Gerd Lindqvist Tel. 018-25497 Utbildning 2011:2 24.5.2011 Lärare 2011 Totalt arbetar 650 lärare inom den åländska utbildningen vårterminen 2011. Inom grundskolan finns 412 lärare, varav

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014

Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014 Gerd Lindqvist Tel. 18-25582 Utbildning 215:1 24.3.215 Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 214 Under 214 tog 154 personer examen från Ålands lyceum och 245 från Ålands yrkesgymnasium.

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer