Mathias Andersson vet allt om kulor, cash och kosing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mathias Andersson vet allt om kulor, cash och kosing"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lagertillgångar anskaffningsvärde för egentillverkade tillgångar Nyhetsdagarna om Reko Nya friska kunskaper i fjärran land Nya regler om mutbrott Mathias Andersson vet allt om kulor, cash och kosing För Mathias Andersson går ekonomi som en röd tråd genom karriären, trots att kunskaperna inom redovisning från början var en överlevnadsfaktor. Nr Pris 56 kr

2 Ny bok! Det nya skatteförfarandet en vägledning i de nya reglerna DET NYA SKATTEFÖRFARANDET är en praktisk genomgång av den nya skatteförfarandelagen som ersätter en rad gamla lagbestämmelser. I boken har vi sammanfattat 71 kapitel och 1300 sidor lagtext och pekar på vad man bör tänka på vid övergången till nya reglerna. Fyra deklarationstidpunkter för juridiska personer, slopat byråanstånd, momsredovisning bara i skatte deklarationer (26 februari för årsmoms), ändrade regler om deklarationsombud, mildare skattetilläggsregler, generösare regler om anstånd med skattebetalning, mm mm. De nya reglerna innebär stora förändringar för företagen och kanske allra mest för redovisnings- och revisionsbyråerna. 296 kr + moms 1 uppl, mars 2012, 201 sid Ur innehållet: Ändrade och slopade lagregler Deklarationsombud flera ombud per kund och ombud även för inkomst deklarationer Fyra deklarationstillfällen och slopat byråanstånd för juridiska personer Helårsmoms i momsdeklaration 26 feb Inkomstdeklaration Skattedeklaration Beskattningsår Slopad F-skattsedel Mildare skattetilläggsregler Lättare att få anstånd med skattebetalning Förenklad ränteberäkning på skattekontot Generösare ersättning vid rättsprocesser Ändrade uttryck och begrepp Ikraftträdande för de olika delförslagen Boken finns även som e-bok, se Björn Lundén Information AB Box Näsviken Tel: Fax:

3 INNEHÅLL NUMMER Fråga någon som vet 20 Mathias Andersson vet allt om kulor, cash och kosing 24 Nyhetsdagarna om Reko 32 Lagertillgångar anskaffningsvärde för egentillverkade tillgångar 35 Projekt livsstilsförändring från latmask till elitidrottare Framtidens byrå är här Eden Konsult i Västerås är allt annat än en vanlig redovisningsbyrå. I fronten står två kaxiga brudar som vågar sticka ut hakan och påstå att de driver framtidens byrå. Med skräddarsydda lösningar och stora tillväxtplaner är de på väg att erövra Mälardalen. 13 Nya friska kunskaper i fjärran land 28 Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman 38 Juridiska handlingar till brasilianska toner Den tidigare förbundsjuristen ägnar sig nu helt åt utbildningsfrågor och håller kurser som har juridisk inriktning. Med dubbelt boende lever han i två ytterligheter det relativa lugnet i småstaden Falun mot myllret och folklivet i Rio de Janeiro. 41 Återbetalning av moms från utlandet 49 Nya regler om mutbrott Förslaget ger i flera fall en tydligare reglering och skapar förutsättningar för en effektivare brottsbekämpning på området. Dessutom straffbeläggs ytterligare vissa korruptionshandlingar. Redaktionen har ordet... I det här numret av Konsulten skriver vi en hel del om utlandskurser. Att gå en kurs någon annanstans än i Sverige är ofta väldigt effektivt och även oerhört stimulerande. Du får gott om tid att diskutera både kursinnehållet och redovisningskonsultens vardagliga bestyr med dina kurskamrater. I år kan vi också presentera ett helt nytt resmål Shanghai. Läs mer om våra utlandskurser på sidan 13. Känner du dig som en soffpotatis? Har du tänkt ta tag i det där med träning nu när våren på allvar är här? Låt dig inspireras av Lars Erlman som bestämt sig att gå från helt otränad till att genomföra en klassiker på 24 timmar. Läs mer om Lars på sidan 34. Månadens profil är Mathias Andersson, känd från tvprogrammet Plus och byråporträttet visar några riktigt kaxiga tjejer som vågar sticka ut mer än vanligt. Trevlig läsning!

4 Följ med oss på utlandskurs! Att gå en kurs utomlands är inte bara lärorikt och intressant, det är också otroligt stimulerande. När du befinner dig långt från vardagen i en annorlunda och rogivande miljö är det dessutom lätt att ta till sig kunskapen under kursdagarna. Kombinationen av utbildning, upplevelser och miljöombyte är några faktorer som gör våra utlandskurser uppskattade. Möjligheten att träffa branschkollegor och utbyta erfarenheter är en annan. Att gå en utlandskurs är både en kompetenshöjare och ett trevligt avbrott i vardagen! Mer information om kurserna hittar du på vår hemsida Almuñecar Redovisning III, 30 september - 7 oktober 2012 Las Palmas Sambandet redovisning och beskattning, oktober 2012 SRF:s Nyhetsvecka, november 2012 Geneve Lönsam byrådrift, oktober 2012 Granada Högre Redovisning, 29 oktober - 2 november 2012 San Agustín Reko kurs för byråledare, 3-10 november 2012 Shanghai Generationsskifte av småföretag, 23 november - 1 december 2012 srfekonomiutbildning.se

5 Fråga någon som vet Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Jag var på ett affärsseminarium om RUTavdraget i mars. Där berättade bland annat vår näringsminister, Annie Lööf, om det positiva som RUT och ROT har tillfört i näringslivet. Inte bara skapandet av nya arbetstillfällen utan även att få verksamheter att gå från svart till vitt. Att skapa incitamentet till efterfrågan på vita tjänster istället för svarta. När Skatteverket, också i mars, hade en informationsträff om deras arbetsinsatser inför året så konstaterades det att samhällets inställning till svarta tjänster har förändrats. Effekten har blivit att färre vill arbeta svart men även att fler vill köpa vita tjänster. Här är ett positivt resultat på att införda förändringar har effekter på den miljö där våra så viktiga små och medelstora företag arbetar. Jag skulle vilja föra fram ytterligare en sådan åtgärd som jag är övertygad om skulle få positiva effekter för små och medelstora företag. Jag har arbetat i redovisningsbranschen i över 30 år. Det innebär att jag under denna tid har mött många företagare som är med och levererar grunden till vårt välstånd. Jag har sett deras positiva och negativa erfarenheter av att driva företag i landet Sverige. Jag är en av dem som vet. Detta genom min yrkesroll som Auktoriserad Redovisningskonsult. Vet vad som håller tillbaka utvecklingen av det enskilda företaget. Vet vad de lider brist av. Vet vad som gör att de kan utvecklas. Vi Auktoriserade Redovisningskonsulter har en viktig roll i samhället genom att vi tar tempen på företaget i realtid ute i verkligheten, där det händer. Det innebär att vi är en viktig källa för regering och andra samhällsbyggare. En källa till kunskap om var insatserna ska sättas in för att få effekt och för ytterligare utveckling hos de så viktiga små och medelstora företagen. Det är därför jag vill se att nästa satsning som görs för små och medelstora företag tar del av den kunskap som vi har om företagande. Involvera de som verkligen vet. Då kan den framtida utvecklingen byggas på en solid grund och ge både konkreta och riktiga förenklingar för näringslivet. Bok eller online välj det som passar dig bäst! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Ränteuppläggen har varit ett återkommande inslag i rapporteringen om vårdskandaler under det senaste året. Regeringen har under ganska lång tid aviserat att man har för avsikt att komma tillrätta med den skatteplanering med ränteavdrag som nu florerar. Nu har regeringen presenterat sina tankegångar i en promemoria som nu ska remissbehandlas. Tänkt lagstiftning Möjligheterna att dra av interna ränteutgifter begränsas ytterligare genom att de regler som gäller sedan 2009 utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende alla skulder inom en koncern. Räntebetalningar till mottagare i länder som beskattas över en viss nivå (10 procent) kommer även i fortsättningen vara avdragsgilla men Skatteverket ges möjlighet att underkänna även sådana ränteavdrag om de görs för att undvika skatt. Ränteutbetalningar till mottagare i lågskatteländer utanför EES som Sverige inte har skatteavtal med får i fortsättningen inte dras av. Det gäller även om lånen görs av affärsmässiga skäl. Ränteutbetalningar till de länder som brukar beskrivas som skatteparadis blir därmed inte längre avdragsgilla. Avsikten är att reglerna, efter remissbehandling, ska kunna träda i kraft den 1 januari Beskattning av delägare i riskkapitalfonder Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har också under senare tid diskuterats och varit föremål för utredning av Skatteverket. Diskussionen har handlat om i vilken omfattning inkomster från riskkapitalfonder ska tas upp som inkomst av tjänst eller som inkomst av kapital. I en promemoria föreslås nu en beskattningsordning för delägare i kapitalföretag som har rätt till särskild vinstandel vid en riskkapitalfonds avyttring av andelar i ett portföljföretag. Beskattning av utdelning och kapitalvinst ska ske dels i inkomstslaget tjänst, dels i inkomstslaget kapital. De särskilda reglerna liknar 3:12-reglerna men föreslås få en särskild reglering. Nya fåmansföretagsregler Samtidigt med regleringen av beskattningen av delägare i riskkapitalfonder föreslås i samma promemoria vissa regleringar när det gäller den generella beskattningen av delägare i fåmansföretag. En fysisk person som kontrollerar en andel i ett fåmansföretag genom en kapitalförsäkring, trust eller liknande ska likställas med en delägare i ett fåmansföretag. Utdelning och kapitalvinst ska då tas upp som om den fysiska personen hade ägt andelen direkt om andelarna är kvalificerade andelar. De nya reglerna fastställer till stor del den ordning som redan föreligger i praxis. Peru Slutligen har Högsta förvaltningsdomstolen nu avgjort de så kallade Peru-uppläggen. Utgången blev ett bakslag för de som gått in i de här skatteuppläggen. Det mest uppseendeväckande är dock att domstolens avgörande inte handlade om den fråga som alla trodde skulle bedömas, nämligen om skatteflyktslagen kan tillämpas på ett ingånget avtal. I stället bedömdes frågan utifrån var andelarna i det peruanska bolaget var belägna vid likvidationstillfället. Något som domstolen ansåg var i Sverige varför beskattning kunde ske här enligt vanliga 3:12-regler. Utgången bekräftar att utgången i många skatteplaneringsmål, särskilt de som kan ses som upplägg, är utomordentligt svårbedömda. Här hade ingen av parterna tänkt sig den utgång som domstolen nu kom fram till och fick heller ingen möjlighet att argumentera i frågan om var aktier ska anses belägna. Domstolen passade också på att i förbigående nämna att det inte finns något principiellt hinder mot att tillämpa skatteflyktslagen på ett skatteavtal. Text: Bertil Båvall Lagerbolag LAGERBOLAG LIKVIDATION SNABBAVVECKLING FUSION & FISSION BOLAGSJURIDIK SKATTEJURIDIK Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den stora fördelen med ett lagerbolag är att samma dag du köper lagerbolaget kan du komma igång med verksamheten. Kompletta handlingar Leverans inom 2 timmar Bolagspärm Hjälp med firmanamnet Forma Bolagstjänster AB Box 1030, Sundsvall. Tel: , Fax: Redovisningskonsulten nr

7 Kongressen Planeringen inför årets kongress pågår för fullt och programmet börjar så sakteliga ta form. Olle Larsson, mångårig projektledare och ansvarig för kongressdagarna har lämnat över ansvaret till Lisa Forsström som med stor entusiasm har tagit sig an uppgiften. Text: Tina Sjöström foto: mats åsman Olle har under alla år gjort ett toppenjobb med kongressen. Nu känner han att han vill lägga mer tid och energi på sitt arbete med försäkringslösningar så därför har jag tagit över uppgiften att planera och sammanställa kongressen, säger Lisa Forsström. Några nyheter Som vi berättade i förra numret av Konsulten är kongressen nedkortad till två dagar istället för tre. Förutom kongressförhandlingar kommer på Ekonomimässan där korta föredrag kommer att hållas. Här kan du stanna till och lyssna när du besöker de utställande företagen. Vi kommer också att vara i andra lokaler än förra året, lokaler med skönare stolar och biosittning som är mer anpassade till vårt behov. Kistamässan ett bra val Vid förra årets kongress var det några detaljer, både under mässan och på det alldeles nybyggda hotellet Victoria Tower, som inte var till full belåtenhet för våra kongressdeltagare. I år lovas det bättring från alla håll. anslutande hotell kommer att bli en riktigt bra plats för årets kongress. Ljuvliga smaker och galenskap Kongressmiddagen kommer att hållas på vackra Winterviken, i Alfred Nobels gamla dynamitfabrik. Här var vi vid kongressen 2008 och till mångas förtjusning gör vi nu ett återbesök. Vi kommer att njuta av en härlig middag komponerad av en av Sveriges mest välrenommerade kockar, Markus Aujalay. Efter middagen förflyttar vi oss en trappa ner till nattklubben där festen fortsätter. Vi kan också avslöja att vi Kongressen är din möjlighet att vara med och påverka framtiden för yrkesrollen. det också att erbjudas några längre föreläsningar som ger aktualitetstimmar. Vi kommer också att delta i ett koncept som Kistamässan arrangerar som de kallar Speakers Corner, berättar Lisa Forsström. Det blir en yta Förra året hade vi inte något riktigt bra samspel med Ekonomimässan, säger Lisa Forsström. I år kommer vi att sitta tillsammans med Kistamässan så att deras program inte krockar med till exempel våra kongressförhandlingar, som det gjorde i fjol. Hotellet är färdigbyggt och vi har haft flera diskussioner om de saker som inte fungerade förra året. Från alla håll har det lovats bättring och vi tror att Kistamässan med kommer att få se galna och uppkäftiga inslag under kvällen med Cirkus Cirkör. Så fort anmälan till kongressen är öppen kommer vi att göra utskick i form av nyhetsbrev, så håll ögonen öppna. Missa inte årets roligaste och viktigaste sammankomst med dina branschkollegor. Kongressen är din möjlighet att vara med och påverka framtiden för yrkesrollen! Full kontroll på pengarna Det är lika viktigt att ha kontroll på likviditeten som på resultatet. I Briljant skapas likviditetsbudgeten i stort sett automatiskt från resultatbudgeten med hjälp av styrinformation för varje typ av in- och utbetalning. Betalningsprognosen ger dig en detaljerad bild av förväntade in- och utbetalningar de närmaste 30 dagarna. Tryggare kan det inte vara. Blir du nyfiken? Gå in på och läs mer. Där finns också telefonnummer till våra återförsäljare. Redovisningskonsulten nr

8 I korthet Självsäker yngling utmanar gubbarna Han har inte tagit studenten ännu och förstår själv att han kanske inte har de rätta kvalifikationerna. Ändå har John Eriksson, uppvuxen i Karlskoga, nominerat sig själv som ledamot i Investors styrelse. Jag har idéer och visioner för Investor. Jag är från en helt annan generation än övriga styrelsen och jag kan öppna diskussioner och säga det som andra inte ens vågar tänka, säger Johan Eriksson till Dagens Industri. Valberedningens ordförande har varit respektfull och trevlig men antytt att det inte är troligt att ynglingen får en styrelseplats. Källa: Veckans affärer Dagens Nyheter lanserar betalvägg De traditionella tidningarna experimenterar med olika betalmodeller för att komma bort från gratiskulturen på nätet. Dagens nyheter satsar på två separata webbplatser där den ena är gratis och den andra kostar pengar. Tanken är att den framgångsrika gratiswebben DN.se ska vara kvar, men för att kunna läsa allt innehåll från papperstidningen på webben eller i Ipaden måste även prenumeranter betala extra. Att välja att publicera sitt innehåll på två olika domäner där den ena är gratis och den andra är kräver betalning är en ny modell i tidningsvärlden. Källa: Jajja Magazine Kvotering behövs inte om man orkar leta Sydsvenskan gör gemensam sak med Rättviseförmedlingen för att hitta kvinnliga kandidater till skånska bolagsstyrelser. Tidningen har i sin granskning av skånska bolag hittat fler styrelseordföranden som heter Anders än som är kvinnor. Av de 57 bolag som gicks igenom hade tre en kvinnlig styrelseordförande. Det fick Sydsvenskans Thomas Frostberg, ekonomikrönikör och redaktör för Sydsvenskans näringslivsdel, att agera. Tillsammans med Rättviseförmedlingen inledde Sydsvenskan i början på april en kampanj för att hitta kvinnliga alternativ. Källa: Dagens Media Svensk Redovisning 2012 Svensk Redovisning är en serie praktiska handböcker från BAS, som är den organisation som ansvarar för den svenska kontoplanen. Redovisningshandboken ger praktiska råd, handfasta tips, instruktioner och fördjupning. Innehåller viktig information om skatt och moms. Snabbguiden är en praktisk och lättanvänd lathund för löpande redovisning med kortfattad och lättillgänglig information om alla konton i BASkontoplanen. Förenklat årsbokslut är en handbok i redovisning för enskild firma. Boken utgår från en särskilt framtagen kontoplan med utförliga instruktioner och med stort fokus på vad som gäller skattemässigt. På mina kurser utgör Redovisningshandboken ofta en naturlig källa till kunskap då den innehåller det mesta en redovisare behöver i sitt vardagliga arbete Sven-Inge Danielsson, Tirfing RAS AB Ordförande SRF:s redovisningsgrupp Fler titlar hittar du på nj.se För beställning besök eller närmaste bokhandel. Tel Orderfax Sveriges kunnigaste ekonomer har en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta. 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Nr 3-12 Bankerna mer optimistiska Bankerna har blivit mer optimistiska i sin prognos om den framtida utlåningen till små och medelstora företag. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. I sin prognos om den framtida utlåningen har bankerna blivit mer optimistiska. Andelen som tror att utlåningen kommer att gå upp har ökat från 17 till 41 procent. På längre sikt är man ännu mer optimistiska då över hälften av bankkontoren tror att utlåningen kommer att öka. Den negativa trenden har nu brutits, och vi ser en viss ökning i bankernas utlåning till små och medelstora företag. Vi ser också en ökad optimism om den framtida utlåningen. Men även om bankerna spår en lättning i konjunkturen så har inte man inte börjat lätta på kreditvillkoren, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner. Fler bankkontor uppger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet I undersökningen som genomfördes i december uppgav 21 procent av bankkontoren att utlåningen ökade, vilket historiskt sett är en mycket låg nivå. Under det första kvartalet 2012 har den nedåtgående trenden brutits. I den nyligen genomförda undersökningen uppgav 33 procent av bankkontoren att utlåningen ökade. Bankernas marginal ökar kraftigt I undersökningen uppger närmare hälften av kontorscheferna att bankernas marginal på utlåningen ökade under första kvartalet i år. En övervägande majoritet uppger att kreditvillkoren för företag är oförändrade, samtidigt uppger 15 procent av kontoren att kreditvillkoren skärpts. Fortfarande ser vi i Almis verksamhet en viss avvaktan med investeringar hos svenska små och medelstora företag. För många företag kan Almi vara det enda alternativet när man behöver finansiering för att utveckla företaget. Då är det viktigt att vi når ut till alla företag, säger Lars Mårdbrant. Ökad optimism om konjunkturutvecklingen På frågan om konjunkturen kommer att stärkas eller försvagas det kommande kvartalet har bank- kontoren blivit mer optimistiska. Ett av fem tror på en stärkt konjunktur. Antalet pessimister har minskat från 66 procent till 19 procent. Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda. Om undersökningen Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden mars Källa: Almi Företagspartner AB SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Markant minskning av nyregistrerade företag i mars Det samlade nyföretagandet minskade markant i mars jämfört med förra året. Under mars månad nyregistrerades företag på Bolagsverket jämfört med i mars 2011, en minskning med stycken eller -22,4 procent för de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Sverige världens mest it-mogna land För tredje året i rad rankas Sverige som världens mest it-mogna land. Det stod klart när organisationen World Economic Forum nyligen publicerade sin årliga undersökning. I undersökningen konstateras att Sveriges resultat är utomordentligt bra inom alla de delar och sektorer som man studerar, inte minst vad det gäller it-infrastruktur och it-användning bland privatpersoner och företag. Det här är ett gott betyg för Sverige som en konkurrenskraftig it-nation och det visar att regeringens politik fungerar. Topplaceringen är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att se till så att Sverige ligger i framkant i it-utvecklingen och vad gäller vårt samhälles förmåga att dra nytta av teknikens möjligheter. Särskilt viktigt är att många individer och företagare tagit till sig den nya tekniken. Det bådar gott inför framtiden säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Samtidigt vet vi att det finns områden där vi ligger sämre till och där vi måste bli bättre. Det gäller inte minst it-användningen inom skolan och vården liksom bland småföretagarna, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. World Economic Forum är en oberoende organisation med säte i Schweiz som är mest känt för att anordna den årliga Davos-konferensen. Organisationen har årligen sedan 2001 undersökt it-mognaden bland världens länder. Årets undersökning omfattar 142 länder. Källa: Näringsdepartementet Antalet nyregistrerade företag minskar vilket är en rimlig utveckling då vi jämför med förra årets rekordsiffror. Samtliga företagsformer minskar under mars månad. Att antalet nybildade aktiebolag fortsätter att minska beror sannolikt på att effekterna av tidigare regeländringar har avtagit, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Bolagsverket fick under hela 2011 in fler ärenden än vanligt, som en effekt av regeländringarna med sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt för aktiebolag. Det har periodvis inneburit längre väntan än normalt för nyregistrering och ändringar i företag. För närvarande är dock handläggningstiderna för de flesta typerna av ärenden tillbaka på normala nivåer. Vi har nu en handläggningstid på cirka sju arbetsdagar, både för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förenkla reglerna för företag under åren Granskningen visar att regeringen inte har nått målet med arbetet, att åstadkomma en märkbar och positiv förändring i företagens vardag. 73 procent av företagen har inte märkt någon förändring i regelbördan eller anser att reglerna har blivit svårare under de senaste fem åren. Endast 14 procent anser att reglerna har blivit enklare. Företagen tycker att redovisning och bokföring är särskilt betungande, näst mest betungande är skatte- och momsregler. En orsak till att arbetet med att förenkla reglerna inte har kommit längre är att regeringen har fokuserat för mycket på de administrativa kostnaderna, vilka bara är en del av företagens i ett företag. Det är bra, vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att både starta och driva företag, säger Ulf Karnell, informationschef på Bolagsverket. Aktuell statistik och jämförelser för mars månad I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i mars 2012 och förändringen i procent i jämförelse med samma månad föregående år. Företagsform Mars 2012 Förändring Aktiebolag ,5 % Enskild firma ,8 % Handelsbolag ,6 % Kommanditbolag 79-13,2 % Totalt ,4 % Källa: Bolagsverket Regelbörda fortfarande tung för företagen Regeringen har arbetat i flera år med att förenkla reglerna för företagen. Men en majoritet av företagen tycker inte att regelbördan har lättat, utan snarare blivit tyngre. Riksrevisionens granskning visar att regeringens åtgärder inte har satts in där de får störst effekt. kostnader för regler. Regeringen har inte fokuserat arbetet mot de regelområden som är mest prioriterade av företagen. Enligt Riksrevisionens bedömning har arbetet inte utformats på ett strategiskt riktigt sätt. Inom skatteområdet, som är centralt för företagen, har de administrativa kostnaderna ökat. Här finns det en konflikt mellan målet om en effektivare skattekontroll som ska minska svartarbete och skattefusk och sänkta administrativa kostnader för företagen. Riksrevisionens granskning visar att effekterna för företag inte är tillräckligt belysta i beslutsunderlagen till nya regler. Källa: Riksrevisionen 10 Redovisningskonsulten nr

11 Aktuell litteratur Revision och revisionsberättelse eller inte? Skyldigheten att upprätta och skicka in en revisionsberättelse för ett räkenskapsår är beroende av om aktiebolaget har revisor registrerad på det aktuella räkenskapsårets sista dag. Ett aktiebolag som kan välja bort revisorn, ska fatta ett beslut på en bolagsstämma att revisorns uppdrag ska upphöra. Bolagsstämman ska även besluta om att införa en bestämmelse i bolagsordningen om att bolaget inte ska ha revisor. Bolagsordningsändringen och begäran om avregistrering av revisor måste ni sedan anmäla till Bolagsverket. Anmäl före räkenskapsårets slut Om ett aktiebolag vid räkenskapsårets utgång har revisor registrerad måste en revisionsberättelse lämnas för det räkenskapsåret. Fram till utgången av 2012 gäller följande undantag Ni behöver inte upprätta någon revisionsberättelse om ni beslutat att ta bort revisorn (eller om revisorn själv avgått) och ni beslutat att ändra bolagsordningen med innebörden att aktiebolaget inte ska ha någon revisor och Fler kvinnor i styrelser Redovisningskonsulten nr en anmälan om detta har kommit in till Bolagsverket före räkenskapsårets utgång. Exempel för räkenskapsåret 1 juli 2011 till 30 juni 2012: Om ett aktiebolag har detta räkenskapsår, måste handlingarna om avregistrering av revisorn ha kommit in till Bolagsverket senast den 30 juni Har revisorn avregistrerats innan årsstämman? Har bolaget valt att avregistrera revisorn enligt de nya reglerna innan årsstämman hållits måste bolagsstämman utse en kvalificerad revisor att utföra revisionen. Bolagsverket kan då godkänna revisionsberättelsen även om revisorn inte anmäls särskilt för registrering. Väljer bolaget att någon annan än den sist registrerade revisorn ska utföra revisionen måste en bestyrkt kopia av bolagsstämmans beslut att utse revisor skickas in tillsammans med årsredovisningen. Källa: Bolagsverket Tre av fyra kvinnor hade styrelseposter efter regeringens program för fler kvinnor i företagsstyrelser. Det visar en utvärdering från Almi Företagspartner. Nu är anmälan till en ny omgång i full gång. Regeringens satsning på fler kvinnor i bolagsstyrelser har gett resultat efter bara två år. Tre av fyra har idag minst ett styrelseuppdrag och en av tio har uppdrag i ett börsnoterat företag. Närmare hälften har tackat ja till uppdrag under och efter utbildningen. Totalt handlar det om närmare 400 styrelseuppdrag för de 200 medverkande adepterna i projektet Styrelsekraft, som drivs av Almi Företagspartner. Adepterna fick styrelseutbildning och tillgång till en särskilt utvald erfaren mentor. Det visar en utvärdering av den första omgången av projektet. Det är särskilt glädjande att det är en jämn spridning mellan äldre och yngre kvinnor samt att merparten har fått styrelseposter i privata företag, säger Marie Ahlgren, projektansvarig på Almi Företagspartner. Anmälan till en ny tredje omgång av Styrelsekraft startade den 15 februari och omfattar denna gång kvinnor i hela Sverige. Källa: Almi Företagspartner AB Förhandlingsbart , Liber, 287 kr Rätt tillämpade kan verktygen i den här boken betydligt öka din framgångskvot. Den ger dig kunskap om de vanligaste fallgroparna och fula knepen i förhandlingssituationer samt effektiva verktyg och tips för att motverka dem. Boken tar upp både winwin-metodik och hård förhandling, och steg för steg får du hjälp med att utveckla din egen personliga förhandlingsteknik. Projektledning , Sanoma Utbildning, 397 kr Den fjärde upplagan av boken Projektledning har fått en rejäl genomarbetning och uppdaterats till både innehåll och utseende. Nya avsnitt har tillkommit, bland annat om projekt i olika branscher ut och om hur agila arbetssätt kan integreras med traditionell projektmetodik. Dessutom har ledarskap och affärsmannaskap fått större utrymme, liksom projektkontor, projektmodeller samt program- och portföljhantering. Pensionsbluffen tryggheten som gick upp i rök , Ordfront förlag, 179 kr Joel Dahlberg, som gick till storms mot bankerna i Bankbluffen, berättar nu allt du helst inte velat veta om det nya pensionssystemet men som du snarast bör sätta dig in i för att kunna påverka din egen pension. Politikerna tvår sina händer och kräver ansvarsfrihet; systemet är självreglerande och ska vara oåtkomligt för klåfingriga populistpolitiker. Konsekvenserna av detta får vi nu alla hacka i oss. Pensionsbluffen innehåller även en granskning av de 70 största fonderna. Svensk lag , Iustus, 769 kr Den gröna lagboken är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tilllägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida under litteratur. Lösenord krävs för åtkomst. Meddelanden från SRF Stoppdatum för motioner till årets kongress är 19 juni Årets kongressförhandlingar kommer att hållas på Kistamässan i Stockholm den 19 september. Enligt stadgarna ska motioner till kongressen vara inkomna till SRF Servicebyrå senast tre månader före kongressen. Sista datum är således den 19 juni

12 k v a l i t e t s s ä k r i n g En vacker dag med våren på väg, blev jag kontaktad av en redovisningskonsult. Han berättade om misstag som hade gett honom stora problem. Han lade korten på bordet och sa att han inte hade följt Reko. Reko, som innehåller riktlinjer, skrivna för att undvika de fällor man lätt kan hamna i, avsedda att vara ett stöd i byråns verksamhet. Det var klassiska misstag, som redovisningskonsulten beskrev: Jag kontrollerade inte kundens bakgrund. Hade jag kontrollerat med UC, så hade jag sett att det fanns flera betalningsanmärkningar. Detsamma gällande information hos Bolagsverket. Hade jag kontrollerat hade jag upptäckt att det var för sent inlämnade årsredovisningar och flera revisorsbyten. Jag bad inte heller om att få se tidigare års rapporter. Vi skrev inte något uppdragsavtal. Jag är van vid att jobba med ärliga människor och för mig kändes ett uppdragsavtal inte viktigt. Nu är vi oense om vad mitt uppdrag egentligen var. Jag förde inte någon notering på inlämnat material, inte heller några noteringar om alla kompletterande inlämningar som gjordes, eller påminnelser från mig. I efterhand anser kunden att det är jag som har varit sen med bokföringen och menar att jag ska betala förseningsavgiften till Bolagsverket. Redovisningskonsulten fortsätter, Jag har arbetat med uppdraget 200 timmar, var sen med faktureringen, och har nu en fordran som kunden bestrider. Om jag hade gjort rätt från början, så hade jag aldrig hamnat i denna situation. I fortsättningen kontrollerar jag alla nya kunder, skriver uppdragsavtal, noterar inlämnat/utlämnat material och använder loggen i vårt byråstöd. Betalning av kundfakturorna följer jag upp, jag har sagt upp kunder där det är återkommande problem och varit tydlig i uppdragsavtalen. En dyr och tuff erfarenhet, som redovisningskonsulten ville förmedla. Jag vill här lyfta fram vikten av att ha rutiner för: antagande av kund uppdragsavtal dokumentation av korrespondens med kund fakturerings- och kravrutin Detta för att du som redovisningskonsult, enkelt ska kunna ta fram informationen vid behov och kunna agera proaktivt, och därmed, få tid att ägna dig åt byråns egentliga verksamhet. Du vet väl att du kan skicka frågor gällande kvalitetskontroll och frågor om Reko till vår Frågeservice. Logga in på Medlemssidorna och ställ din fråga. Har du fler funderingar kring SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett mail till srfkonsult.se Eva Sandström, kvalitetschef SRF. Eva Sandström, kvalitetschef SRF Premiär 22 maj! Nya vägar till Auktorisation Vi har skapat nya, flexibla vägar till din branschauktorisation. Du väljer den väg som passar dig bäst. Teori i praktiken. Distansutbildning på högskolenivå med praktiskt lärande. Våra nya auktorisationsutbildningar på distans bygger på dina egna förutsättningar. Tillsammans skapar vi den utbildningsväg som passar dig bäst. Avklarad utbildning tillsammans med din praktiska erfarenhet ger dig möjlighet att erhålla redovisningsbranschens starkaste titel Auktoriserad Redovisningskonsult. Med den i bagaget har du goda förutsättningar att utvecklas som redovisningskonsult och stärka din konkurrenskraft. Välkommen till premiären den 22 maj! srfekonomiutbildning.se 12 Redovisningskonsulten nr

13 Nya friska kunskaper i fjärran land Om du inte redan provat att gå en kurs i utlandet kan vi starkt rekommendera det. En utlandskurs ger ofta mer än andra kurser eftersom du lever med kursen och de andra deltagarna under en intensiv period. I årets utbud kan du välja mellan varma breddgrader, fjärran land eller storstadspuls. Text: Tina Sjöström Redovisningskonsulten nr

14 Generationsskifte av småföretag i Shanghai I denna för oss nya kursstad, Shanghai, erbjuder vi en helt ny kurs som behandlar ämnet generationsskifte. Enligt beräkningar finns det cirka företag i Sverige som inom en års period står inför frågan om företaget ska generationsskiftas inom familjen, säljas externt eller läggas ner. Generationsskiften kräver ofta lång planering där företagaren ställs inför en mängd strategiska, ekonomiska och juridiska frågeställningar. Redovisningskonsulten har en viktig roll att fylla som rådgivare och coach till dem som går igenom en sådan process. På den här kursen får du de praktiska kunskaper som krävs för att göra jobbet. Lärare: Urban Rydin, Per Dahlkvist, Tommy Svensson och Maria Rommerud Tidpunkt: 23 november - 1 december Spännande kontraster Shanghai är den största och mest expansiva staden i folkrepubliken Kina. Runt 18 miljoner invånare bor här och staden växer stadigt för varje år, en stark symbol för den stolta och framgångsrika kinesiska ekonomin. Shanghai ligger längs Kinas östra kust och med sitt strategiska geografiska läge är Shanghai en väldigt viktig stad för Kina, inte minst för export och import. Staden är Asiens näst viktigaste ekonomiska centrum efter Tokyo. Området Pudong i Shanghai, som ofta liknas med New Yorks Manhattan, har sedan 90-talet utvecklats från åkermark till stadens finansiella och ekonomiska kärna med enorma skyskrapor. Shanghai är en multikulturell stad och under ständig förändring. Här blandas klassisk kinesisk kultur med västerländska influenser. Överallt ser man amerikanska och europeiska butiker och företag, både Starbucks och McDonalds är en naturlig del av stadsmiljön. Den spännande arkitekturen i Shanghai visar upp många olika stilar och epoker, allt från österländsk till kommunistiskt och västerländskt modernt. Klimatet i Shanghai är ganska fuktigt med milda vintrar och heta somrar. Bästa tiden för resor till Shanghai är under hösten. Missa inte promenadstråket The Bund, ett av Shanghais mest besökta områden. Här kan du strosa omkring och fascineras över gamla hus från 1900-talets början och även beskåda Oriental Pearl Tower, tv-tornet som är stadens mest kända byggnad. Redovisning III i Almuñécar Redovisning III är en fördjupningskurs i redovisningsfrågor och vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med löpande redovisning samt en viss erfarenhet av boksluts- och deklarationsarbete. Du lär dig argumentera i värderingsfrågor och förstå aktuella redovisningsnormer. Att förstå och kunna förmedla innehållet i en årsredovisning är helt avgörande för hur kunden upplever värdet av din rådgivning. Du behöver också kunna välja och presentera de rätta nyckeltalen. Efter den här kursen blir det lättare att upprätta bokslut och årsredovisningar, att förstå och analysera dess innebörd samt att överföra denna information till andra. Lärare: Sven-Inge Danielsson och Per Lindblom Tidpunkt: 30 september - 7 oktober Spanjorernas favorit Almuñécar är en liten och vacker turistort i södra Spanien, belägen på Costa Tropical ungefär 80 km från Granada. Denna spanska pärla är ingen vanlig turistort. Hit åker nämligen spanjorerna själva när de ska koppla av och unna sig lite ledighet. Namnet Costa Tropical är inte någon tillfällighet här skiner solen mer än någon annanstans i Europa. Temperaturen kan sommartid stiga till över 30 grader men den härliga havsbrisen gör ändå klimatet njutbart. Vår- och höstperioderna är långa och behagligt tempererade. I Almuñécar kan man njuta av fantastiska stränder, ett rikt kulturarv och härliga naturområden. Det spanska köket i Almuñécar gör heller ingen besviken. Läckra rätter med ingredienser från både hav och land, tropiska frukter och solmogna grönsaker. I Almuñécar finns flera trevliga och prisvärda restauranger som erbjuder mat från både det spanska, italienska och franska köket. Passa 14 Redovisningskonsulten nr

15 Split september Sicilien 2 9 oktober Ayia Napa oktober VECKOKURS SKATT BOLAGETS SKATTER OCH ÄGARENS EKONOMISKA PLANERING på att prova små spanska läckerbitar i form av tapas och så naturligtvis fisk som är ett måste i den här regionen. Några ord som kan vara värda att lägga på minnet inför restaurangbesöken är una mas vilket betyder en till. SRF:s Nyhetsvecka och kursen Sambandet redovisning och beskattning i Las Palmas Nyhetsveckan är en av SRF:s mest populära kurser och har blivit fulltecknad på ett tidigt stadium varje år. Under en intensiv vecka presenteras branschnyheter och lagändringar inom skatt, moms och redovisning. Man brukar också ta upp en del frågor som gäller sambandet skatt och redovisning, något som många tycker är krångligt. Utöver det ryms det även lite mjukare ämnen som till exempel retorik. De flesta som någon gång varit med återkommer gärna, det är inte ovanligt med deltagare som varit med både fyra och fem gånger. Lärare: Pia Elkjaer Hedberg och Sven-Inge Danielsson Tidpunkt: november Sambandet mellan redovisning och beskattning kan vara krångligt och arbetet som redovisningskonsult kräver ofta kunskaper i detta. Frågor som rör båda dessa områden är många men svaren inte alltid så självklara. På den här kursen får du tillfälle att jämföra när skatteregler fortsättning på nästa sida Kvalificerad fortbildning. För redovisnings konsulter, revisorer, ekonomichefer, skatterådgivare, företagsägare m fl. Kursveckan med Tholin & Larsson ger ingående kunskaper om gällande och väntad lagstiftning. Analys av vilka konsekvenser olika handlingsalternativ medför. Alla viktiga nyheter tas upp och kommenteras. Många råd, tips, rättsfall och praktiska exempel. Kursen förbereder dig för skattesituationen NYHET! TEMADAG OM REDOVISNING Nytt i år är att vi ägnar en hel kursdag åt redovisningsfrågor. Denna temadag leds av Pernilla Lundqvist eller Peter Nilsson. Båda räknas bland Sveriges främsta experter på området och är mycket uppskattade som föreläsare. Box 17103, Göteborg Tel: Fax: E-post: Hemsida: Generationsskiften försvåras genom ny rättspraxis. Vi belyser problemen och gör en rejäl genomgång av reglerna. Lars Samuelsson, Tholin & Larsson Under kursveckan kommer vi att rikta in oss på skattefrågor som rör ägarledda företag och ägarnas beskattning. Bo Svensby, Tholin & Larsson SERVICE OCH HJÄLP HELA VECKAN ÄVEN UTANFÖR KURSLOKALEN Jag finns på plats för att se till att allt fungerar bra i och utanför kurslokalen. Jag hjälper dig gärna med praktiska göromål, bokningar, kontakter med hotellet och annat. Och så ordnar vi förstås trevliga aktiviteter och gemensamma middagar på kvällarna. Andreas Hammarström, Tholin & Larsson Mer info: Redovisningskonsulten nr

16 och redovisning sammanfaller (det kopplade området) respektive när skatterätten har särskilda regler i förhållande till redovisningen. Du får tillgång till expertis inom båda områdena som kan belysa svaren på ett lättförståeligt sätt. Under kursen får du veta mer om bland annat periodiseringsfrågor, värderingsfrågor i samband med bokslut och nyheter i både skatte- och redovisningslagstiftningen. Kursen vänder sig till dig som har jobbat några år inom yrket och har goda kunskaper inom redovisning och beskattning. Lärare: Bo Svensson och Peter Nilsson Tidpunkt: oktober Mer än bara sol Gran Canaria är ön som blir fräschare, trendigare och mer mångsidig för varje år. Huvudstaden Las Palmas är en modern latinsk metropol med riktig storstadspuls med ett stort utbud av trevliga barer, mysiga restauranger och det senaste inom mode och design. Ön bjuder också på en hel del historia. Här landsteg Christofer Columbus vid tre av sina fyra resor. På museet Casa de Colon (Columbus hus) i stadsdeln Veguetas i Las Palmas kan du lära dig mer om denna sjöfarare och hans fantastiska resor. I samma kvarter finns även Museo Canario. I Veguetas, de historiska kvarteren med anor från 1500-talet, hittar du också stadens trendigaste och coolaste kvarter med nya barer, restauranger och små butiker. I Las Palmas kan du passa på att handla billigt eftersom ögruppen har ett av de mest gynnade skattesystemen i hela Europa. I shoppingkvarteren runt gågatan Triana hittar du både små personliga butiker och de större butikskedjorna. I det höga bergmassivet inte långt från Las Palmas finns flera vandringsleder, både utmanande och mer lättforcerade. Här finns öns sista pinjeskog som är så gott som orörd. Mellan tallstammarna på några tusen meters höjd blickar man ut över kustens vita byar och vågorna som bryter mot klipporna. För den som inte vill upp på höjderna är den långa strandpromenaden ett utmärkt alternativ för motion i form av jogging eller promenader. Reko för byråledare på Gran Canaria För dig som är byråledare har vi tagit fram en särskild Rekokurs som hjälper dig att finslipa både dina egna och byråns rutiner. Vi ger dig de verktyg du behöver så att du kan stötta dina medarbetare till de högre krav som arbetet enligt Reko kräver. Under kursen arbetar du i Excel och med dina egna kunders SIE4-filer vilket gör att du på ett naturligt sätt tillgodogör dig dina nya kunskaper. Målet med kursen är att du på enklast möjliga sätt ska uppfylla skallkraven i Reko samt få djupare kunskaper i att analysera och tolka finansiella rapporter. Du lär dig dessutom att skapa en enkel men komplett dokumentation inför kvalitetskontrollen. Lärare: Hans Sjölund, Eva Sandström och Benny Wedberg Tidpunkt: 3-10 november En pärla vid havet Säg San Agustín och många tänker direkt på sol och bad. San Agustín på Gran Canaria är en utmärkt kursort eftersom det faktiskt finns så mycket mer. Här varvas vackra hotell och vidsträckta trädgårdsanläggningar om vart annat. Restaurangutbudet är stort och välrenommerat och flera av Gran Canarias bästa restauranger ligger i just San Agustín. Utbudet varierar mellan typiska spanska rätter som paella och tapas till det franska, italienska och amerikanska köket. Här finns med andra ord fina förutsättningar för en lång rad kulinariska upplevelser i njutningsfull miljö. Här växer palmer, hibiscus och bougainvilleor i hotellträdgårdarna. Orten ligger skyddad från vind i en sänka mellan berg och sluttningar och har en fin strandpromenad där man kan strosa hela vägen in till Playa del Inglés om man så önskar, en promenad på cirka 4 kilometer. San Agustín har även gott om 16 Redovisningskonsulten nr

17 nöjesställen, men kvällslivet når aldrig samma vända-på-dygnet-nivå som i Playa del Inglés. San Agustín har sedan länge en stark svensk anknytning med flera svenska affärer, barer och restauranger. Här finns även Svenska Kyrkan, Svenska skolan och Skandinaviska klubben. Många scener i den kultförklarade filmen Sällskapsresan med Lasse Åberg spelades in här. Det här är ett bra alternativ för dig som vill lite mer, som vill ha djupare kunskaper och som gillar nya utmaningar i arbetet. Du bör har några års arbetslivserfarenhet så att du kan relatera till dina uppdrag. Lärare: Sven-Inge Danielsson och Pernilla Lundquist Tidpunkt: 29 oktober - 2 november Världsarv och hektiskt nattliv I Andalusien i södra Spanien, vid foten av Sierra Nevada, ligger universitetsstaden Granada. Här bor nästan en kvarts miljon människor varav cirka är studenter. Universitetet i Granada anses vara ett av de mest prestigefyllda i hela Spanien. Granada har en spännande historia som innefattar det gamla romarriket såväl som arabernas dröm om stormakt. Granada var länge arabernas främsta utpost i Spanien och blev också dess sista. Kund Ferdinand II besegrade araberna 1492 och fördrev dem ut ur staden. När du är här får du inte missa Alhambra, ett av världens främsta arkitektoniska verk som uppfördes på och 1300-talet som också finns med på UNESCOS världsarvslista. Den storslagna och välbevarade borgen är belägen på en höjd med utsikt över Sierra Nevada. Alhambra var morernas viktigaste politiska och aristokratiska center. fortsättning på nästa sida Högre Redovisning i Granada Som redovisningskonsult måste du reflektera över avancerade ställningstaganden i ditt arbete. Att ligga i framkant innebär att du behöver en djupare insikt i vad som faktiskt produceras när du gör ett bokslut. Genom att välja kursen Högre Redovisning lär du dig att tolka och tillämpa redovisningsregler som leder till mer kvalificerade bokslut för dina kunder. Syftet med kursen är alltså att höja nivån på dina kunskaper så att du ska kunna åta dig mer avancerade uppdrag och leverera tjänster av hög kvalitet. Att behärska gällande redovisningsprinciper och värderingsregler innebär att du som redovisningskonsult kan erbjuda dina kunder fler avancerade tjänster. Redovisningsbyrå övertas Vi är en expansiv byrå i Malmö med en målsättning att växa ytterligare i Malmö - Lund med omnejd. Vi är idag ca 15 personer på kontoret. Vi arbetar enligt Reko. Vi söker nu en redovisningsbyrå med 1-6 anställda. Vi söker även dig som redan har en klientstock, men som vill fortsätta att utvecklas. Svar förmedlas av SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun. Mail: Redovisningskonsulten nr

18 Även gamla stan i Granada, Albacín, har kvar mycket av arkitekturen från morernas rike och är även det upptaget på världsarvslistan. Granada är också känt för sina parker och trädgårdar, några mycket gamla och med ett kulturellt såväl som historisk innehåll. Granada kan erbjuda ett enormt utbud av sevärdheter, shopping, nöjen och god mat. Här finns något för alla, oavsett ålder. Mellan kurspassen kan du välja mellan avkoppling, sightseeing, testa det hektiska utelivet, uppleva kultur eller bara njuta av sol och värme. För den fotbollsintresserade kan en match med stadens lag i högsta serien, La Primera División, vara en upplevelse. Lönsam Byrådrift i Geneve Lönsam Byrådrift är en kurs för dig som äger eller leder en redovisningsbyrå och har ansvar för att utveckla verksamheten. Har du en tydlig målbild för framtiden, viljan att växa och öka lönsamheten så kan vi hjälpa dig på vägen. Vi går igenom vad som utmärker och krävs för en modern och lönsam byrådrift och hur du kan utnyttja Reko i din utveckling. Dina personliga egenskaper är nyckeln och genom att utveckla dina presentationer och din rådgivning får du också en bättre kommunikation med dina kunder. På den här kursen får du verktyg för både rådgivning mot kund och för att planera den egna byråns utveckling. Dessutom får du ett unikt nätverk av andra byråledare för ett fortsatt erfarenhetsutbyte. Lärare: Mikael Carlson och Anders Bernåker Tidpunkt: oktober Mer än klockor, ost och choklad Staden Geneve är belägen i sydvästra delen av Schweiz och är landets näst största stad, efter Zürich. Den direkta närheten till Genevesjön ger staden dess fantastiska karaktär av elegans, Expansiv redovisningsbyrå med verksamhet i Helsingborgsområdet med omnejd, söker Auktoriserad Redovisningskonsult alternativt samarbete med annan redovisningsbyrå. Svar förmedlas av SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun. Mail: Märkning: Expansiv byrå idyll och grönska. Enligt många en av Europas absolut vackraste städer. Geneve är en internationell mötesplats med människor från världens alla hörn. Förutom FN:s Europahögkvarter finns här 250 internationella organisationer vilket gör att en tredjedel av befolkningen är från andra länder. Här hittar du utmärkta restauranger, exklusiva butiker, vackra parker och ett intressant kulturliv. Här finns så mycket mer än klockor, ost och choklad. Till ytan är Geneve ganska litet vilket gör att du kan flanera genom staden på en timme och lätt göra små dagsutflykter. Staden bjuder på allt från rofyllda promenader bland antikvitetsbutiker i Gamla Stan till exklusiv shopping längs lyxiga Rue du Rhône. En stad som ger mersmak. Så här kan en kursdag se ut Det som många uppskattar när det gäller utlandskurs är att man får några timmar ledigt mitt på dagen. Tid man kan ägna åt vad man vill sola, strosa på sta n, sova middag, göra en kortare utflykt, läsa kurslitteratur eller kanske sitta på ett café och titta på folk. Ungefär så här brukar kursdagarna se ut: Efter en härlig frukost är det några timmars kurs, ungefär mellan klockan Efter förmiddagspasset äter vi lunch och sedan är det ledig tid i några timmar. Eftermiddagspasset brukar hållas mellan klockan Naturligtvis görs pauser för fika under både för- och eftermiddagspasset. På kvällen arrangeras ofta en gemensam middag för de som vill. Då blir det samling i receptionen för avfärd till en i förväg utvald restaurang. Då får du ytterligare tid att umgås med både lärare och kursdeltagare och kan fortsätta spännande diskussioner som uppkommit under kursdagen. Vid de veckolånga kurserna är det en dags ledigt. Då finns det möjlighet att följa med på någon utflykt eller bara göra det man känner 18 Redovisningskonsulten nr

19 för. De kurser som varar kortare tid är det ledigt en halv dag. I början av veckan är det en välkomstmiddag för alla deltagare och sista kursdagen en avslutningsmiddag. Har du ännu inte provat att gå en utlandskurs kan vi varmt rekommendera det, du lär dig enormt mycket och får både minnen och kamrater för livet. Därför rekommenderar vi en utlandskurs Sven-Inge Danielsson, lärare När man går kurs på annan ort blir det lite av en internatkänsla. Deltagarna ska kunna koppla bort vardagen och inte skynda sig till möten eller arbetsuppgifter, vilket är svårt om man är på hemmaplan. Gemenskapen mellan kursdeltagarna och oss lärare är också något helt annat när man reser bort. Vi går ut och äter tillsammans, umgås och snackar lite jobb. Just möjligheten att bygga upp ett nätverk av kollegor från andra orter är väldigt uppskattat. Bo Svensson, lärare Eftersom du byter miljö så kan du många gånger koncentrera dig på kursen på ett annat sätt. Du kan koppla bort dig från mail, telefon och kunder även om du säkert kollar av telefonen med jämna mellanrum. Du är inte ständigt uppkopplad som hemma. När man går en kurs på hemmaplan är det lätt att man efter kursen åker till jobbet för att ta igen en del av arbetsdagen. Kanske sitter du på kontoret till nio på kvällen och är så lagom pigg nästa kursdag. Ett miljöombyte är inte heller fel, det kan vara ett skönt avbrott att åka till varmare trakter när höstrusket slagit till här hemma. Är kursen i en storstad har du möjligheter att blanda kursverksamheten med andra upplevelser som till exempel opera, teater eller fotboll. Barbro Dahlbeck, Hufvudboken i Åre AB, deltagare Det är två avgörande anledningar som gör att jag åker på utlandskurs varje år. Man kommer ifrån det vardagliga och får så att säga ha hjärnan i fred. Det är så mycket som händer i arbetslivet så det är svårt att hinna ta till sig och smälta kursen om man bara går en dagkurs. När man är borta en vecka kan man gå igenom kurslitteraturen och repetera under tiden. Det andra är möjligheten att både träffa folk i sin egen situation och de som jobbar på andra typer av byråer än vad jag gör. Även timmarna vid poolen är värda mycket, det är då vi kan diskutera lite allt möjligt. Allt från prissättning till personalpolitik. Vi är några från olika orter som träffats på utlandskurs och numera planerar in så att vi kan åka tillsammans. I höst kommer vi att vara med på Nyhetsveckan i Las Palmas. Norstedts Juridik främst för de främsta. NORSTEDTS DOKUMENT. ALLA FORMALITETER. LÄTT OCH RÄTT. Annelie Friberg Schlegel. Produktchef Norstedts Dokument & Bolag Online. Korrekta handlingar och vattentäta avtal kräver ord vägda på guldvåg. Med Norstedts Dokument skapar och kvalitetssäkrar du enkelt först klassiga dokument. Programmet hanterar alla typer av avtal och handlingar du behöver upprätta i din verksamhet. Regelbundna uppdateringar säkrar att du arbetar med rätt information och enligt aktuella regler. Ett omfattande hjälpsystem visar vägen. Behöver du ytterligare stöd står våra juridiska experter till din tjänst. Läs mer på nj.se/programvaror Redovisningskonsulten nr

20 p r o f i l e n 20 Redovisningskonsulten nr

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet!

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 4 2014 Pris 56 kr Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Alexander Bard är aktuell som en av föreläsarna under mässan Ekonomi & Företag där även SRF Kongressdagar

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

Personlig tränare i ekonomi

Personlig tränare i ekonomi Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Personliga kvaliteter lyfter varumärket Skatteverkets planerade kontroller och insatser 2010 SRF utbildar kvalitetskontrollanter

Läs mer

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 6 2014 Pris 56 kr TÄNK NYTT ANNORLUNDA Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. VANLIGASTE LÖNEFÖRMÅNEN SID 6

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Kundtidning från Björn Lundén Information AB Mars 2010 Kontoret i Näsviken Modern Ekonomi banar vägen Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Betraktelser

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer