UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD"

Transkript

1 UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD FLAMSKYDDSMEDEL - PBDE, PERFLUORERADE ÄMNEN FTALATER - DEHP ANTIOXIDANT - BISFENOL A ORGANISKA TENNFÖRENINGAR PCBer KVICKSILVER Rapport

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 MATERIAL OCH METODER...4 RESULTAT OCH DISKUSSION...6 Flamskyddsmedel...6 Ftalater...7 Organiska tennföreningar...8 Kvicksilver...8 PCBer...9 SAMMANFATTNING REFERENSER... 11

3 INLEDNING Undersökningar av miljögifters förekomst i naturen har under lång rad år varit fokuserade på de klassiska ämnena såsom metaller, PCB och DDT. Det har dock funnits en oro att många andra av de kemiska ämnen och produkter som används i en lång rad av vanliga konsumtionsprodukter, förekommer i miljön. En del av dessa har kända negativa effekter i miljön medan andra misstänks ha effekter. För att få bakgrundinformation om vilka ämnen som kan förekomma startade Naturvårdsverket (NV) under 2000-talet ett Screening-program med syftet att undersöka en lång rad olika ämnen på olika platser i landet och i olika typer av miljöer (t.ex. vatten, sediment, reningsverksslam, fisk). Föreliggande undersökning fokuserar på ett antal av de ämnen som NV screenat under 2000-talet och är en uppföljning av undersökningen år 2005 i Malmö-området. Utvalda ämnen kan enkelt indelas i flamskydds- och/eller stabiliseringsämnen, ftalater, organiska tennföreningar, polyklorerade bifenyler (PCB) och kvicksilver. Undersökta flamskyddsmedel var pentabromdifenyleter (PBDE)och perfluorerade ämnen (t.ex PFOS). En ftalat (mjukgörare) analyserades, dietylhexyftalat (DEHP) liksom en stabiliserare/antioxidant, Bisfenol A (BPA). De tennorganiska föreningarna var olika former av butyltenn (TBT, DBT och MBT). Av polyklorerade bifenyler (PCB) analyserades PCB7, alltså 7 kongener av PCB. Slutligen analyserades kvicksilver. Urvalet av ämnen bedömdes bl.a. utifrån den totala användningsvolymen och kända eller misstänkta miljöstörningar. PBDE används som flamskyddsmedel i epoxi- och fenolhartser, polyestrar och textilier. Det finns ingen tillverkning i Sverige och ingen registrerad import. Mängden som kommer in via varor uppskattas till ca 40 ton/år. Exponering för PBDE kan ske vid användning av flamskyddade kläder och vid inandning av ämnet då det avges från plast. Ämnet har i Sverige påvisats i luft, i sediment, reningsverkslam, matfisk, fåglar, sälar och kvinnors bröstmjölk. Ämnet är biologiskt svårnedbrytbart med hög potential för bioackumulering. De få ekotoxikologiska studerina som utförts tyder på en inducerad EROD-aktivitet, d.v.s. ämnet ökar leverns avgiftningsmekanismer på testade försöksfiskar. Perfluorerade ämnen är en stor grupp ämnen som förekommer i ett stort antal produkter och varor (t.ex. impregnering i kläder, släckskum, smörjmedel, insekticider, färg, rengörningsmedel). PFOS är en förkortning av perfluorooktansulfonat vilket kan bildas av ett stort antal olika perfluorerade ämnen och föreningen förekommer därmed ofta i miljön. Användning och import av ämnesgruppen uppgår till ca 1 ton/år. Ämnesgruppens speciella egenskaper gör att de är svårnedbrytbara och de finns spridda i miljön över hela norra halvklotet. Spridning till miljön tycks i huvudsk ske via reningsverk och deponier. Ämnena är redan utfasade för många användningsområden men den stora ökningen av halter i sillgrissleägg från 1960-talet till idag gör att ämnesgruppen behöver studeras kontinuerligt (mätningar i miljön och i människor, human- och ekotoxikologiska studier). Ftalaten DEHP är en av de viktigaste mjukgörarämnena för plastmaterial (ca 30% av alla produkter) och ingår i många PVC-innehållande medicinska material. Exponering kan ske genom kontakt med plaster innehållande DEHP (t.ex. plastinslagna livsmedel, medicinska instrument och material). DEHP bryts ner till ofarliga metaboliter i vatten eller jord och anses ej vara toxiskt i de låga koncentrationer den förekommer med i naturen. Baserat på djurförsök med höga doser, är det möjligen cancerogent och kan skada spermieproduktion och sexuell utveckling hos hanindivider. DEHP förekommer runt om oss i olika mijöer p.g.a. den spridda användningen av ämnet. Tennföreningarna butyltenn används i huvudsak i anti-foulingfärger, disksvampar och för konservering av trä och textilier. Från och med 1 januari 2003 får tennorganiska föreningar (OTC) ej längre användas på fartyg eller oljeriggar och fr.o.m. januari 2008 ska all färg innehållande OTC vara borttagen eller övermålad med skyddsfärg. I Sverige får OTC inte släppas ut på marknaden eller användas som biocid. Vissa OTC:s använd dock fortfarande inom plastindustrin som stabilserare. I Sverige används i dag ca 300 ton OTC /år. OTC är hormonstörande och tributyltenn (TBT) orsakar könsförändringar hos snäckor vid mycket låga halter. TBT är dessutom mycket bioackumulerande 3

4 och mycket giftigt för vattenorganismer. OTC påträffas i naturen i en rad olika miljöer (vatten, fisk, sediment, musslor). Bisfenol A (BPA) används i en rad olika produkter inom en stor del av tillverkningsindustrin, f.f.a. för produktion av polykarbonater och epoxiharts. Sverige importerar ca 40 ton/är av BPA-innehållande produkter. Utsläppen till miljön sker via produktion, återvinning och läckage från konsumentprodukter. BPA påträffas i en rad olika miljöer (vatten, slam, fisk, luft). BPA, och sannolikt nedbrytningsprodukter, anses vara hormonstörande. De få undersökningar som är gjorda tyder på en hög miljöfarlighet medan de humanekologiska riskerna är dåligt kända. PCBer har undersökts under lång tid i olika typer av miljöer och matriser. Ämnet orsakade bl.a. äggskalsförtunning hos havsörn och reproduktionsskador hos säl under talen. Efter utfasning av ämnesgruppen sjönk halterna successivt men bara ned till variationer runt en basnivå. Då och då visar undersökningar på förhöjningar och en orsak kan vara långväga transporter. Halterna av kvicksilver, speciellt halterna av metylkvicksilver orsakade under 70- och 80-talet många vattendrag, sjöar och kustområden svartlistades för fiske. Senare analyser har visat att halterna är betydligt lägre men ämnet påträffas i alla typer av naturmiljöer varför det viktigt att kontinuerligt fortsätta mäta kvicksilver. Som undersökningsorganism valdes skrubbskädda då den, är rekommenderad inom Oslo-Pariskommissionen (OSPARCOM), är relativt stationär i sitt levnadssätt (d.v.s. de ämnen som uppmäts kan härröra från närområdet) samt att den är förekommande i Malmöområdet och är en viktig konsumtionsfisk. MATERIAL OCH METODER Fisken infångades utanför Malmö i ett område mellan Oljehamnen och Hamnen och på ca 4-6 m vattendjup. Fisket utfördes av lokala fiskare under mitten av november 2007 och fisken togs om hand levande av personal från Toxicon. På laboratoriet frystes fisken direkt innan leverans till de olika analysinstitutionerna. Vid leverans packades hela fiskar individuellt och lades i kylväskor. Leverans av ca 15 fiskar för analyser i lever och muskel gjordes till Analytica, Täby, för bisfenol A, butyltennföreningar, PCB (7 kongener) samt kvicksilver (endast muskel). Till IVL Svenska Miljöinstitutet skickades 9 fiskar för analys i lever och muskel av PBDE (3 kongener) och DEHP. Slutligen skickades 10 fiskar till Norsk Institutt for luftforskning (NILU) för analys i lever av perfluorerade ämnen (23 olika föreningar). På respektive analysinstitut poolades vävnader från alla fiskar till ett samlingsprov. För en sammanställning av analyserade ämnen, se tabell 1. 4

5 Tabell 1. Analyserade ämnen för respektive institut i muskel- och levervävnad. Alla ämnen analyserade på NILU är perfluorerade. Analyser Institut Muskel/lever Kvicksilver, Hg ALS ja/nej Bisfenol A, BPA ALS ja/ja Monobutyltenn, MBT ALS ja/ja Dibutyltenn, DBT ALS ja/ja Tributyltenn, TBT ALS ja/ja PCB 28 ALS ja/ja PCB 52 ALS ja/ja PCB 101 ALS ja/ja PCB 118 ALS ja/ja PCB 138 ALS ja/ja PCB 153 ALS ja/ja PCB 180 ALS ja/ja Pentabromdifenyleter, PBDE (-47, -99, -100) IVL ja/ja Dietylhexyftalat, DEHP IVL ja/ja 6:2 FTS NILU nej/ja 6:2 FTUCA NILU nej/ja 8:2 FTUCA NILU nej/ja 8:2 FTS NILU nej/ja PFBS NILU nej/ja PFHxS NILU nej/ja PFOS NILU nej/ja PFHxA NILU nej/ja PFHpA NILU nej/ja PFDcS NILU nej/ja PFBA NILU nej/ja PFPA NILU nej/ja PFOA NILU nej/ja PFNA NILU nej/ja PFDcA NILU nej/ja PFUnA NILU nej/ja PFDoA NILU nej/ja PFTrA NILU nej/ja PFOSA NILU nej/ja N-Me-FOSA NILU nej/ja N-Et-FOSA NILU nej/ja N-Me-FOSE NILU nej/ja N-Et-FOSE NILU nej/ja 5

6 RESULTAT OCH DISKUSSION Nedan redovisas resultat för respektive ämnesgrupp. I de fall det varit möjligt, presenteras också jämförelsedata från andra undersökningar. Flamskyddsmedel Fenolen bisfenol A är egentligen inte ett flamskyddsmedel utan en stabiliserare/antioxidant, men den redovisas här. Värdena i föreliggande undersökning låg under detektionsgränsen, <50 µg/kg TS för muskel och <50 µg/kg TS för lever. I Malmö Stads undersökning 2005 låg värdena också under detektionsgränserna, men då dessa var betydligt lägre (<0,5 resp. <10 µg för muskel resp lever), går det inte säkert att jämföra med 2007 års värden. I länsstyrelsen i Skånes screeningundersökning 2003, kunde bisfenol A ej detekteras i några fiskprover. Ämnet anses vara hormonstörande varför fler mätningar rekommenderas (NV rapport 5449). Flamskyddsmedlet PBDE förekom med samtliga tre kongener i både muskel och lever i undersökningen 2005, men halterna hade minskat 2007 för flertalet kongener i båda matriserna (tab. 2). Ämnet, som formuleringen Bromkal 70-5DE, orsakar en svag EROD-inducering i juvenil och vuxen regnbågslax (NV 1999). Detta innebär att en del av fiskens immunförsvar ökar i aktivitet vid påverkan från PBDE. Tabell 2. Halter, ng/g fett, av 3 kongener av PBDE i fisk. ng/g fett Skrubba, Malmö 2005 fiskmuskel PBDE-47 6,7 0,98 PBDE-99 2,0 <0,7 PBDE-100 2,2 <0,7 fisklever PBDE-47 6,6 6,5 PBDE-99 1,2 <1,1 PBDE-100 2,3 <1,1 Skrubba, Malmö 2007 Av de perfluorerade ämnena förekom ett ämne med detekterbara halter i lever 2007 i jämförelse med 9 ämnen 2005 (tab. 3). Detektionsgränsen var dock i allmänhet betydligt högre 2007 varför åren inte kan jämföras fullt ut. Jämförelsematerial för lever tycks vara magert. Enligt NV 5449 bör ämnesgruppen ytterligare undersökas då det successivt skett en anrikning i sillgrisseägg sedan 60-talet och att ämnena kan ha lever- och reproduktionsskadande egenskaper samt cancerogena egenskaper. Ämnesgruppen är mycket spridd i miljön, bl.a. kan kläder, framför allt så kallade allväderskläder, sprida ämnena vid användning och tvättning. 6

7 Tabell 3. Halter, ng/g våtvikt, av perfluorerade ämnen i fisklever i Malmö 2005 och Perfluorerade ämnen, ng/g våtvikt :2 FTS <0,18 <2,2 6:2 FTUCA <0,15 <7,1 6:2 FTCA <0,15 nm 8:2 FTS nm <2,2 8:2 FTUCA <0,14 <1,2 8:2 FTCA <0,14 nm PFBS <0,01 <0,1 PFHxS 0,34 <0,1 PFOS 16 5,5 PFHxA <0,16 <1,3 PFHpA <0,13 <2,0 PFDcS 0,06 <0,1 PFBA nm <1,0 PFPA nm <1,9 PFOA 0,1 <2,3 PFNA 1,7 <1,3 PFDcA 1,26 <1,6 PFUnA 1,21 <1,2 PFDoA <0,11 <1,5 PFTrA 0,82 <2,4 PFOSA 0,52 <0,3 N-Me-FOSA <0,06 <0,8 N-Et-FOSA <0,10 <0,2 N-Me-FOSE <0,13 <1,4 N-Et-FOSE <0,14 <1,3 nm=ej analyserat (not measured) Ftalater Den ftalat som undersöktes, DEHP, förekom i både muskel och lever, men med ca 3 gånger högre halt i lever (tab. 4). Halterna var ungefär hälften så höga 2007 jämfört med Med tanke på att det finns vissa risker vid höga exponeringsdoser av DEHP (skador på manliga spermier och reproduktionssystem) bör ämnet vara aktuellt för fler undersökningar. Tab. 4. Halter av DEHP, ng/g våtvikt, i fisk. ng/g våtvikt Skrubba, Malmö 2005 Skrubba, Malmö 2007 DEHP, muskel DEHP, lever

8 Organiska tennföreningar Tre tennorganiska tennföreningar analyserades, MBT, DBT och TBT (mono-, di- och tributyltenn). Generellt var halterna betydligt högre i lever än i muskel. Jämfört med tidigare undersökningar i skrubblever vid Malmö 1999, 2002, 2005 och 2006 (ÖVF 2000, ÖVF 2003, ÖVF 2006, Malmö Stad 2005) hade halterna ökat kraftigt relativt 2006 och tydligt relativt 2005 (fig. 1). Den nedåtgående trenden tycks ha brutits men eftersom vi vet att kraftiga mellanårsvariationer kan förekomma i halter av olika miljögifter hos t.ex blåmussla, är årliga undersökningar att föredra för korrekta utvecklingsanalyser. Utvecklingen för tennföreningarna går stick istäv med utvecklingen för flamskyddsmedel och ftalater där halterna minskat från 2005 till µg/kg våtvikt, lever MBT DBT TBT Fig. 1. Halter av tennorganiska ämnen, µg/kg våtvikt, i skrubbskäddelever, Malmö 2007 och jämfört med Malmö 2005 och ÖVF 1999, 2002 och Kvicksilver Halterna av kvicksilver analyserades enligt metodik endast i muskelvävnader. Halterna låg i nivå med tidigare undersökningar i Malmö 1999, 2002 och 2005 (ÖVF 2000, ÖVF 2003, Malmö stad 2005) men betydligt över halterna 2006 (ÖVF 2006). Samtliga år var halterna dock klart under Livsmedelsverkets gränsvärde på 0,5 mg/kg våtvikt (fig. 2). Det verkar inte finnas någon tendens i materialet men antalet undersökningar är ännu för få. I det nationella undersökningsprogrammet finns ej data för skrubbskädda. För de marina fiskarter som är analyserade finns en tendens till minskande halter för fiskar som lever i den fria vattenmassan (sill, torsk) medan fiskar som lever mer kustnära och med större konakt med bottnen (tånglake, abborre) har stigande halter Hg under åren (NV 2004). 8

9 0,14 0,12 mg/kg våtvikt, muskel 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0, Fig. 2. Halter av kvicksilver, mg/kg våtvikt, i skrubbskäddemuskel, Malmö 2007 jämfört med Malmö 2005 och ÖVF 1999, 2002 och PCBer I årets undersökning infördes analyser av polyklorerade bifenyler (PCB) i både fiskmuskel och fisklever. Värdena kan jämföras med ÖVF:s undersökningar 1999, 2002 och 2006 vad avser halter i lever. Det kan konstateras att en nedåtgående trend , i likhet med för tennorganiska ämnen, nu brutits. Halterna av samtliga kongener låg betydligt högre än 2006 och även högre än 2002, och var dessutom klart över OSPARCOM:s effektnivågräns på 7 µg/kg VV. För fiskmuskel finns ett gränsvärde för kongenen PCB 153 där Livsmedelsverket satt ett värde på 100 µg/kg VV. Detta värde PCB 28 PCB 118 PCB 180 PCBs, µg/kg våtvikt, lever PCB 52 PCB 101 PCB 138 PCB 153 Summa PCB Fig. 3. Halter av PCB (7 kongener och summa), µg/kg våtvikt, i skrubbskäddelever, Malmö 2007 jämfört med ÖVF 1999, 2002 och

10 underskrids med råge i årets undersökning (0,91 µg/kg VV). Sammanfattning Sammantaget kan det konstateras att flertalet av undersökta ämnen förekommer i fisk från Malmöområdet. I fall där gränsvärden förekommer för försäljning (kvicksilver, PCB 153) överskrids värdena ej. Däremot kan man konstatera att ämnena tycks förekomma allmänt i miljön och med tanke på potentiella risker (hormonstörningar, immunoförsvarändringar, reproduktions- och spermieförändringar) för vissa av ämnen rekommenderas fortsatt screening. I relation till 2005 har halter av flamsskyddsmedel och ftalater minskat 2007 även om höjningen av detektionsgränser i vissa fall försvårar en säker tolkning. Däremot har halterna av organiska tennföreningar ökat markant 2007 jämfört med 2005 och mycket tydligt jämfört med Samma gäller för PCBer där halterna är väsentligt högre 2007 än 2006 och även högre än Halterna av kvicksilver ligger på en relativt jämn nivå även om halten 2006 var väsentligt lägre. Orsaken till att ämnesgrupperna visar på olika utvecklingsmönster är oklar. Åren 2006 och 2007 var mycket nederbördsrika år med stora flöden i vattendragen, medan 2005 var betydligt torrare. Variationerna i flöden, med kopplad tillförsel av ämnen till havet, kan inte förklara alla variationerna hos samtliga ämnesgruppper för perioden Det är också troligt att mekanismerna bakom tillförseln ser olika ut beroende på ämnesgrupper. Det rekommenderas att ett mer komplett regionalt miljögiftsprogram tas fram för Öresund, där även tillförselmekanismer ingår. 10

11 REFERENSER DMU Marine områder - miljötilstand og udvikling Faglig rapport fra DMU, nr IVL Svenska Miljöinsitutet AB Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler. Rapport Länsstyrelsen i Skåne Organiska miljögifter i marin biota i Skåne län - En sammanställning och utvärdering Malmö Stad. Undersökningar av miljögifter i skrubbskädda inom Malmö Stad Toxicon rapport Naturvårdsverket Faktalista, Naturvårdsverket Miljögifter och metaller i biologiskt material från marin miljö - Redovis ning från nationell miljöövervakning Naturvårdverket Höga halter av miljöfarliga ämnen i miljön? Resultat från Miljövervakning ens screeningprogram NV rapport Vätternvårdsförbundet Miljögifter i fisk 2001/ I: Ämnen enligt vattendirektivets lista i fisk från Vänern och Vättern II: Alkylfenoler i reningsverksprover och i fisk. Rapport nr 73. Öresundsvattensamarbetet Miljögifter i Öresund - en översikt. ÖVF Undersökningar i Öresund ÖVF rapport 2000:1. ÖVF Undersökningar i Öresund ÖVF rapport 2003:1. ÖVF Undersökningar i Öresund ÖVF rapport 2007:7. 11

UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD

UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD FLAMSKYDDSMEDEL - TCPP, PBDE, PERFLUORERADE ÄMNEN FTALATER - DEHP ANTIOXIDANT - BISFENOL A ORGANISKA TENNFÖRENINGAR - BUTYLTENN KVICKSILVER

Läs mer

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten 2012-05-28 Sidan 1 (6) Dnr MBN 2011-001073 Ecos Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2015:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2014 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : -9- ISSN -9 WWW.oresunds-vvf.se FÖRFATTARE: ANDERS SJÖLIN, TOXICON AB FREDRIK LUNDGREN, TOXICON AB SE--9 ROSENHÄLLSVÄGEN 9 S- 9 HÄRSLÖV TEL. -

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden

Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden MILJÖFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR MILJÖANA LYS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-04 Handläggare: Katrin Holmström Telefon: 08-50828885 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 p 35 Miljögiftsövervakning

Läs mer

Kemikalier i fokus. Organiska tennföreningar i musslor och fisk från Västerås. Tomas Viktor. Del 1 Laboratoriestudier

Kemikalier i fokus. Organiska tennföreningar i musslor och fisk från Västerås. Tomas Viktor. Del 1 Laboratoriestudier Kemikalier i fokus Organiska tennföreningar i musslor och fisk från Västerås Tomas Viktor Del 1 Laboratoriestudier Akvarieförsök på laboratoriet med stormusslor exponerade för TBT (tributyltenn) Del 2

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Helene Ek och Karl Svanberg Länsstyrelsen Östergötland 1 Sammanfattning Tidigare studier har visat att Bråvikens sediment (dvs. bottensubstrat) innehåller

Läs mer

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen Särskilt förorenande ämnen (SFÄ)

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljögifter i akvatisk miljö Stockholm, 5 november 2014 Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Frågeställningar Hur påverkar storstadsregionen sina

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 Bakgrund: Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 I en nationell screening 2013 uppmättes höga halter av PFAS (per- och polyfluoralkyl substanser) i Emåns mynning. I Emsfors

Läs mer

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2011:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 SE tel ;

MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT 2011:7 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 SE tel ; UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I BIOTA ÖVF RAPPORT : --9 ISSN -9 www.oresunds-vvf.se Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB SE--9 Rosenhällsvägen 9 S- 9 HÄRSLÖV tel. - ; e-mail: toxicon@toxicon.

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Föroreningshalter i abborre från Väsjön

Föroreningshalter i abborre från Väsjön Föroreningshalter i abborre från Väsjön Magnus Karlsson Uppsala, 215-1-8 Inledning Som ett led i Sollentuna kommuns kartläggning av föroreningshalter i fisk i kommunens vattenområden har provfiske genomförts

Läs mer

Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö.

Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö. Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö. Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Risk/nytta analys 1992 o 1998

Läs mer

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Miljögifter i biota Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Havsmiljöseminariet 24-25 november 2015 20 lokaler 8 lokaler 3 lokaler

Läs mer

Kvicksilver och cesium i matfisk

Kvicksilver och cesium i matfisk Kvicksilver och cesium i matfisk 2010-2011 Norrbotten 2011 Bakgrund Stort intresse hos allmänheten Matfisk är största exponeringskällan för Kvicksilver Hälsorelaterad miljöövervakning Uppföljning av miljömålen

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se Västerås - Insjöhamn Mälarhamnen AB - Flera småbåtshamnar 4000 båtplatser inom kommungränsen i Mälaren 3100 båtplatser kommunala 4 båttvättar

Läs mer

PFOS i den svenska miljön

PFOS i den svenska miljön i den svenska miljön Karin Norström IVL Svenska miljöinstitutet Vad är? Bakgrundshalter av och PFOA i miljön Punktkällans påverkan RE-PATH ett forskningsprojekt mellan IVL och Swedavia Hur exponeras vi

Läs mer

Miljögifter i fisk. Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning

Miljögifter i fisk. Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning Miljögifter i fisk Sara Danielsson Naturhistoriska Riksmuseet Enheten för Miljöforskning och Övervakning Övervakning av miljögifter Marina programmet Sötvattensprogrammet Terrestra programmet? På uppdrag

Läs mer

Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet. Bra verktyg trots brister

Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet. Bra verktyg trots brister miljögifter och deras effekter Miljögifter i biota Elisabeth Nyberg, Anders Bignert & Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet miljö Fokus på dioxiner och flamskyddsmedel Årets rapportering av tillståndet

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren )

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2008 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren ) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren -) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN

SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN Miljöövervakningsdagarna 2017 Karl Lilja Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-10-01 1 Budget Ökning av NVs del

Läs mer

Sedimentprovtagning Stora hamnkanalen och Rosenlundskanalen

Sedimentprovtagning Stora hamnkanalen och Rosenlundskanalen Projektnamn Västlänken Dokumenttyp Ärendenummer PM TRV2014/88940 Skapad av Filnamn S.Sjölander E04-04-025-0500-0004 Godkänt av Godkänt datum Version M.Risell 2016-06-02 _ Prefix, Produktsammanställning/entreprenad

Läs mer

Gudrun Bremle. Miljökemist Länsstyrelsen i Jönköpings län

Gudrun Bremle. Miljökemist Länsstyrelsen i Jönköpings län Gudrun Bremle Miljökemist Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 Visst har miljöarbetet kommit en bra bit i Sverige!!? Blyföreningar i plastråvaror 2 Kemikalieanvändningen i världen 1959 jämfört med idag 3 Tillförsel.

Läs mer

Strömming. Foto: Dan Blomkvist. Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming. Uppdaterad 2012-01-04

Strömming. Foto: Dan Blomkvist. Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming. Uppdaterad 2012-01-04 Strömming. Foto: Dan Blomkvist Organiska miljögifter och kvicksilver i strömming Uppdaterad 212-1-4 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar bakgrundsinformation,

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Gifter från båtverksamhet

Gifter från båtverksamhet Gifter från båtverksamhet Dagens kunskap, möjligheter till åtgärder? Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Britta.eklund@itm.su.se Problemet Vem/vilka är

Läs mer

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö Giftfri miljö LOKALT ÖVERGRIPANDE MÅL De kemiska ämnenas påverkan på hälsa och miljö skall vara försumbar inom en generation i Trelleborgs kommun. Tillförsel av miljögifter i avloppsvatten, dagvatten,

Läs mer

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ Lektionsupplägg: Farliga ämnen i vår vardag Farliga ämnen finns i vår omgivning i textilier, teknikprodukter, livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Eleverna får i grupper

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Undersökning av metaller och PCB i tre fiskarter inom Malmö kommuns havsområde

Undersökning av metaller och PCB i tre fiskarter inom Malmö kommuns havsområde Undersökning av metaller och PCB i tre fiskarter inom Malmö kommuns havsområde Torsk Sill Skrubbskädda Toxicon rapport 145/98 LANDSKRONA JANUARI 1999 2-19 Sammanfattning En undersökning har utförts inom

Läs mer

Screening av miljögifter och läkemedel vid Trelleborgs avloppsreningsverk

Screening av miljögifter och läkemedel vid Trelleborgs avloppsreningsverk 1 (5) Screening av miljögifter och läkemedel vid Trelleborgs avloppsreningsverk Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 3/2007 2 (5) Sammanfattning Miljönämnden i Trelleborgs kommun har deltagit

Läs mer

Meddelande nr 2014:26. Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010 2013

Meddelande nr 2014:26. Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010 2013 Meddelande nr 214:26 Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 21 213 2 Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 21-213 Meddelande nr 214:26 3 Meddelande nummer 214:26 Referens Carin Lundqvist, vattenenheten,

Läs mer

Sammanställning av slamanlyser inom ReVAQ år 2004-2007

Sammanställning av slamanlyser inom ReVAQ år 2004-2007 Sammanställning av slamanlyser inom ReVAQ år 2004-2007 SLUTRAPPORT R nr 8-2008 Cajsa Wahlberg Avloppsreningsavdelningen, Utveckling och Investering Innehållsförteckning Inledning... 1 Bromerade flamskyddsmedel...

Läs mer

Reviderad version

Reviderad version Av Britta Eklund Reviderad version 2008-03-12 Sammanfattning Sediment från olika typer av hamnar i Stockholmsområdet har analyserats för sitt innehåll av organiska tennföreningar, irgarol och polyaromatiska

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av rapporten Sammanfattning av rapporten Evaluation of the contaminant status in sediment and fish in the Bothnian Bay. Titel Omslagsbild: Författare: Kontaktperson: Sammanfattning av rapporten. Evaluation of the contaminant

Läs mer

Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening

Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening 1 Samordnat recipientkontrollprogram för Dalälvens Vattenvårdsförening 1 Inledning 1.1 Recipientkontroll Inom Dalälvens Vattenvårdsförening drivs ett samordnat recipientkontrollprogram vars syften är att:

Läs mer

Figur 1. Flygfoto över hamnen där provtagna lokaler är utmärkta

Figur 1. Flygfoto över hamnen där provtagna lokaler är utmärkta 1 Analys av imposex hos nätsnäckor utanför Varbergs hamn 2012. Utförd av Marina Magnusson Insamling av nätsnäckan Nassarius nitidus utfördes av Marine Monitoring AB i Varbergs hamn på uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren. En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen

Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren. En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen 2000-2015 Fysikaliska aspekter 75% av tillrinningen till de två västligaste bassängerna. Partikelbundna

Läs mer

Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från Bråviken en jämförelse mellan 2007 och 2011

Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från Bråviken en jämförelse mellan 2007 och 2011 2012-10-11 Dnr. 50-804/2011 Koncentrationer av metaller och organiska miljögifter i abborre från en jämförelse mellan 2007 och 2011 Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Anders Bignert, Sara Danielsson Rapport

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:8 Foto: Sofia Pallander Metaller i vallgravsfisk 2013 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se

Läs mer

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet

Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Underlagsdokument till åtgärdsprogrammet Kapitel 1. Beskrivning av avrinningsområdet E. befolkning, andel jordbruk, utsläppskällor, värdefulla vatten Varför ser det ut så här? Kap. 2 Miljöproblem i ytvatten

Läs mer

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre Uppdaterad 2010-09-09 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Miljögifter i inkommande avloppsvatten och slam

Miljögifter i inkommande avloppsvatten och slam Miljögifter i inkommande avloppsvatten och slam - omfattande 8 reningsverk i Västra Götaland Rapport 2009:88 Rapportnr: 2009:88 ISSN: 1403-168X Text: Annika Svensson Projektledare: Elisabeth Lindqvist

Läs mer

Fokus Kvädöfjärden: Varför mår kustfisken dåligt?

Fokus Kvädöfjärden: Varför mår kustfisken dåligt? Fokus Kvädöfjärden: Varför mår kustfisken dåligt? Lars Förlin, Åke Larsson, Niklas Hanson & Jari Parkkonen, Göteborgs universitet Elisabeth Nyberg, Suzanne Faxneld & Anders Bignert, Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

TUNGMETALLER RAKT UT I FARSTAVIKEN INFORMATIONSMÖTE OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER

TUNGMETALLER RAKT UT I FARSTAVIKEN INFORMATIONSMÖTE OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER INFORMATIONSMÖTE TUNGMETALLER OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER RAKT UT I FARSTAVIKEN 15 APRIL, OXSTALLET, ODELBERGS VÄG FARSTA SLOTTSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROGRAM PRESENTATION AV RÖRET, FARSTAVIKEN

Läs mer

Meddelande nr 2011:27. Screening av miljögifter i Emån

Meddelande nr 2011:27. Screening av miljögifter i Emån Meddelande nr 2011:27 Screening av miljögifter i Emån 2007-2009 2 Screening av miljögifter i Emån 2007-2009 MEDDELANDE NR 2011:27 3 Meddelande nr 2011:27 Referens Carin Lundqvist, Naturavdelningen, 2011

Läs mer

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24 Provtagning Arlanda Valloxen Horssjön Håtuna Kättstabäcken Halmsjön Märstaån Steningeviken Botele udd Skarven Rosersbergviken vatten fisk Görväln PFOS-belastning PFOS (kg/år) PFASs (kg/år) referens Broby

Läs mer

Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen.

Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. Slutrapport 2003-09-01 Ulf Järnberg Katrin Holmström ITM, Stockholms Universitet

Läs mer

Svårt att klassa miljöstatus

Svårt att klassa miljöstatus Svårt att klassa miljöstatus Elin Boalt & Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet Rekommendationer som anger vilka fiskar vi kan äta och hur ofta vi kan äta dem baseras på gränsvärden för halter av

Läs mer

Sök med hund på miljögifter

Sök med hund på miljögifter Sök med hund på miljögifter Renare Marks Vårmöte 29 mars 2017 Susanne Kummel Sök med hund på miljögifter Ett projekt med ekonomiskt stöd från Norrtorp Kumla Miljöstiftelse Del 1 avslutat 2016, redovisat

Läs mer

Rapport Fluorerade miljögifter i impregneringsmedel

Rapport Fluorerade miljögifter i impregneringsmedel Rapport Fluorerade miljögifter i impregneringsmedel Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 1. Fluorerade miljögifter i impregneringsmedel 3 Metod 3 Ämnena som undersökts 3 Resultat 3 Information från företagen

Läs mer

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete The Capital of Scandinavia Innehåll Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete Barnperspektiv Vi är känsligare Vi är mer utsatta Vi är en viktig målgrupp för stadens verksamheter 2016-10-26

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion konsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg

Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion konsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion konsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Lars Barregård Överläkare, professor Göteborg den 9 oktober 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets-

Läs mer

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Ca 700 000 båtar totalt i Sverige Varav

Läs mer

PCB Sammansättning, namngivnig och analys. Magnus Bergknut Kemiska Institutionen Umeå Universitet

PCB Sammansättning, namngivnig och analys. Magnus Bergknut Kemiska Institutionen Umeå Universitet PCB Sammansättning, namngivnig och analys. Magnus Bergknut Kemiska Institutionen Umeå Universitet PCB: Historik och egenskaper PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier

Läs mer

Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011

Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011 Institutionen för naturvetenskap Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 1 och 11 Susanna Andersson Maj 1 ISSN 1-6198 Rapport 1:8 Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi annika.hanberg@ki.se Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Vad jag arbetar med Professor på Institutet för miljömedicin,

Läs mer

Uppföljande undersökningar av PFASs

Uppföljande undersökningar av PFASs PM 1 (6) Miljöenheten Anders Svensson Tel. direkt: 010-2238594 E-post: anders.svensson@lansstyrelsen.se Enl. sändlista Bakgrund: Uppföljande undersökningar av PFASs I en aktuell nationell screening uppmättes

Läs mer

MILJÖGIFTER I VÅRA KLÄDER PÅVERKAN I PRODUKTIONSLAND OCH I ANVÄNDARLEDET. Lisa Lundin Kemiska Institutionen

MILJÖGIFTER I VÅRA KLÄDER PÅVERKAN I PRODUKTIONSLAND OCH I ANVÄNDARLEDET. Lisa Lundin Kemiska Institutionen MILJÖGIFTER I VÅRA KLÄDER PÅVERKAN I PRODUKTIONSLAND OCH I ANVÄNDARLEDET Lisa Lundin Kemiska Institutionen SYFTE SCREENINGSTUDIE Undersöka om vattentvätt av fem olika typer av klädesplagg bidrar till förekomsten

Läs mer

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198.

Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år Projekt X-198. -0- Dnr 0-/ Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten, dioxiner samt PFAS i insjöfisk från Dalarnas län år. Projekt X-. Suzanne Faxneld, Sara Danielsson Rapport nr : Naturhistoriska

Läs mer

Miljögifter klassgränser att diskutera

Miljögifter klassgränser att diskutera Miljögifter klassgränser att diskutera Anders Bignert & Elisabeth Nyberg, Naturhistoriska riksmuseet / Lillemor Asplund, Urs Berger, Ulla Eriksson & Katrin Holmström, Stockholms universitet / Anders Wilander,

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

PFAS i sommarstugeområde i Luleå

PFAS i sommarstugeområde i Luleå LIVSMEDELSVERKET RISKVÄRDERING Dnr 2015/08062 1 (6) Anders Glynn Sanna Lignell Risk- och nyttovärderare PFAS i sommarstugeområde i Luleå Sammanfattning De redovisade totalhalterna av PFAA i de mest förorenade

Läs mer

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Förslag till inriktningsbeslut av Vattendelegationerna Förslag PFAS (summa 11) Förslag på riktvärde PFAS (summa 11); 90 ng/l Förslag till utgångspunkt

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Giftfri miljö behov av HÄMI-data för miljömålsuppföljning

Giftfri miljö behov av HÄMI-data för miljömålsuppföljning Giftfri miljö behov av HÄMI-data för miljömålsuppföljning Utvärdering av HÄMI i Saltsjöbaden 6 feb 2014 Per Nordmalm, KemI 2014-02-04 Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö Förekomsten av ämnen i miljön som

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött?

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? 2012-03-28 Rapport angående uppdrag nr 215 1042, dnr 235-4460-10Mm Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? Maria Wennberg 1 Ingvar Bergdahl 1 1 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen

Läs mer

Dagvattenhantering i Stockholm

Dagvattenhantering i Stockholm SIDAN 1 Dagvattenhantering i Stockholm Nuläge och framtida inriktning Jens Fagerberg, Stockholm Vatten AB Stina Thörnelöf, Miljöförvaltningen Dagvattensystemet i Stockholm Kombinerat system dagvatten och

Läs mer

Kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i gädda från sjöar i Botkyrka kommun. Utredningsenheten Miljöövervakning.

Kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i gädda från sjöar i Botkyrka kommun. Utredningsenheten Miljöövervakning. Botkyrka kommun Miljöförvaltningen Rapport 2003:1 Kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i gädda från sjöar i Botkyrka kommun Sammanställning av provtagningar 2001 2002 Utredningsenheten Miljöövervakning

Läs mer

Finns det miljögifter i sockerbetor odlad på slamgödslad mark?

Finns det miljögifter i sockerbetor odlad på slamgödslad mark? Finns det miljögifter i sockerbetor odlad på slamgödslad mark? Provtagning av försöksfälten vid Petersborg, Skåne Anna Ledin, Göteborgs stad Maritha Hörsing, KTH Eva Eriksson, DTU Charlott Gissén, SLU

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 2, - 3, 4 infångades under sensommaren abborre från centrala

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

av organiska tennföreningar

av organiska tennföreningar Organiska tennföreningar ett hot mot livet i våra hav Ingemar Cato, SGU / Marina Magnusson, Åke Granmo & Anders Borgegren, Göteborgs universitet Tributyltenn och andra organiska tennföreningar har länge

Läs mer

Föroreningssituationen i fisk från Vallentunasjön

Föroreningssituationen i fisk från Vallentunasjön Nr U 5746 Januari 2017 Föroreningssituationen i fisk från Vallentunasjön På uppdrag av Täby kommun Magnus Karlsson & Tomas Viktor Författare: Magnus Karlsson & Tomas Viktor På uppdrag av: Täby kommun Rapportnummer

Läs mer

Kvicksilver i gädda 2016

Kvicksilver i gädda 2016 Handläggare Caroline Grotell Tel +46 10 505 54 12 Mobil +46706511419 E-mail caroline.grotell@afconsult.com Datum 10/07/2016 Molkomsjöns Fiskevårdsförening Kvicksilver i gädda 2016 Bild från Molkomsjöns

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM Bilaga 3 MILJÖFÖRVALTNINGEN M I L J Ö ANALYS SID 1 (6) 2013-04-19 pm SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM Sammanfattning Undersökningar av markföroreningar

Läs mer

Arbetsgrupp om miljögifter

Arbetsgrupp om miljögifter Arbetsgrupp om miljögifter Fokusområde för arbetsgruppen om miljögifter Grunden i arbetet för en giftfri miljö är att förebygga skador på människors hälsa och i miljön av kemiska ämnen, varor och produkter.

Läs mer

Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan. Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning

Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan. Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning Föroreningsproblematik, mark, vatten och sediment Småbåtshamnar, marinor i

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Havs-och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2014-XX om ändring i förskrift HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs-och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2014-XX om ändring i förskrift HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Miljöförvaltningen Enheten för Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (14) 2014-09-11 Handläggare Ulf Mohlander Telefon: 08-508 28 830 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-09-23 p.15 Havs-och vattenmyndighetens

Läs mer

Föroreningsproblematiken vid marinor, varv och båtuppläggningsplatser

Föroreningsproblematiken vid marinor, varv och båtuppläggningsplatser SIDAN 1 Föroreningsproblematiken vid marinor, varv och båtuppläggningsplatser Maria Pettersson, Miljöförvaltningen i Stockholm Ca 1 miljon fritidsbåtar i Sverige SIDAN 2 Östersjön Få arter för varje funktion

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Analys av Hg och PCB i abborre från Örserumsviken. mars 2008 NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN KAL. ISSN: Rapport 2008:4

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Analys av Hg och PCB i abborre från Örserumsviken. mars 2008 NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN KAL. ISSN: Rapport 2008:4 KAL U N HÖGS K O L A N MAR Y T SSN: 1402-6198 Rapport 2008:4 V E R S HÖGSKOLAN KAL MAR Analys av Hg och PCB i abborre från Örserumsviken mars 2008 NATURVETENSKAPLGA NSTTUTONEN Analys av Hg och PCB i abborre

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-12-04 1 Naturvårdsverket presenterar: Kartläggning av fosforresurser

Läs mer