Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006"

Transkript

1 Fakta PM 2: Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen infördes i Sverige 1935 har försäkringen varit frivillig och förknippad med vissa villkor. Om arbetsförmedlingen har anledning att tro att en arbetssökande inte uppfyller villkoren underrättar förmedlingen arbetslöshetskassan, som utreder och beslutar om eventuell sanktion. Statistik över underrättelser och sanktioner finns tillgänglig från 1945 och visar att det finns variationer i hur stor andel av arbetsförmedlingens underrättelser som lett till sanktion.

2 IAF:s Fakta PM publiceras på där det även går att beställa utskrift och e-postprenumerera på dem. Denna PM har utarbetas av Rikard Jeneskog på IAF:s tillsynsenhet. Godkänt för publicering på IAF:s hemsida Katrineholm Bo Lundgren Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, (IAF) svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 2

3 Rapportering om ifrågasatt ersättningsrätt 1935 infördes en statligt finansierad arbetslöshetsförsäkring i Sverige. Den har alltsedan den infördes varit frivillig. För att få arbetslöshetsersättning har det hela tiden ställts vissa grundkrav, bland annat att vara anmäld på den offentliga arbetsförmedlingen samt att söka och anta erbjudet lämpligt arbete började arbetsförmedlingen underrätta arbetslöshetskassorna i en formell rapport som då kallades Rapport om ifrågasatt understödsrätt sköttes den kontakt som kunde föranleda sanktion brevledes eller telefonledes mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan. Först 1945 blev rapporteringen formell i en särskild rapport, och det är först från 1945 som statistik över underrättelser och sanktioner finns tillgänglig. Denna PM behandlar endast sanktioner som föranleds av en underrättelse, vilka är nedsättning av ersättning respektive avstängning från rätt till ersättning. Sanktionerna avstängning och nedsättning föranleds dels av att den arbetssökande inte uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen och dels av självförvållad arbetslöshet såsom att han eller hon slutat en anställning på egen begäran, blivit avskedad eller avvisat ett erbjudet lämpligt arbete. Historiskt finns variationer vad gäller hur stor andel av underrättelserna som lett till sanktion. Underrättelser kan statistiskt beläggas från åtminstone 1945, vilket var det första året som tillsynsmyndigheten (då Socialstyrelsen) redovisade hur många underrättelser om ifrågasatt understödsrätt som arbetsförmedlingen skrivit. På vilka grunder en sådan underrättelse skulle göras finns i paragraftext bland annat angivet i Kungl. Maj:ts kungörelse om den offentliga arbetsförmedlingen från I denna kungörelses 6 finns beskrivet: Om arbetssökande, som åtnjuter eller påkallar arbetslöshetshjälp från kommunal arbetslöshetsnämnd eller är understödssökande medlem av erkänd arbetslöshetskassa, vägrar att antaga erbjudet lämpligt arbete, skall anmälan härom omedelbart göras till vederbörande arbetslöshetsnämnd eller arbetslöshetskassa samt till arbetsmarknadsstyrelsen. I 1952 års handbok för arbetsförmedlingen Arbetslöshetsförsäkringen och arbetsförmedlingen, beskrivs hur rapportering (underrättelse) skall gå till: Arbetsförmedlingen har ålagts att till försäkringsorganen rapportera de förhållanden, som böra föranleda särskild prövning av de försäkrades understödsrätt. Rapport skall sålunda avgivas dels för det fall att en medlem avvisat ett honom erbjudet arbete, vilket arbetsförmedlaren har funnit vara lämpligt, dels även då förmedlingstjänstemannen iakttagit annat förhållande, som kan föranleda avstängning från understöd. 3

4 Det fanns två olika typer av rapporter om ifrågasatt understödsrätt: A- och B-rapport. I 1968 års handbok för arbetsförmedlare finns specificerat vad som gäller angående A- och B-rapport. A-rapporten upprättades då en försäkrad avvisat ett erbjudet arbete. B- rapporten användes i alla övriga fall. B-rapporten gick också under namnet grönkortsrapport, därför att B-rapportsblanketten var grön. Det nämns att de förhållanden som närmast bör uppmärksammas vid grönkortsrapport är om medlemmen verkligen uppfyller de allmänna grundvillkoren för understödsrätt. Den kunde användas även i andra fall. Exempel på andra fall då B-rapport (grönkortsrapport) skulle användas var: 1) Den arbetssökande uppfyller inte kriterierna för att betraktas som arbetslös 2) Medlemmen på grund av arbetsoförmåga över huvudtaget icke kan åtaga sig något som helst arbete 3) Medlemmen är inte oförhindrad att åtaga sig arbete (hinder att antaga arbete) 4) Då det kan antagas att medlem icke är arbetssökande I kapitel 7 i 1968 års handbok för arbetsförmedlare finns särskilt specificerat vad som skall rapporteras i A- respektive B-rapport. Där anges att: Under A skall rapporteras 1) att medlem avvisat erbjudet lämpligt arbete; 2) att medlem utan att direkt ha avvisat lämpligt arbete genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd. Under B skall rapporteras 1) att medlem frivilligt utan giltig anledning lämnat sin anställning 2) att medlem blivit avskedad från sin anställning på grund av otillbörligt uppförande 3) andra förhållanden som kan påverka medlems ersättningsrätt, i stort sett de fall då arbetsförmedlingen har anledning förmoda att medlemmen inte vill eller inte kan anta något som helst arbete. I kapitel 8 i Handledning för arbetsförmedlingen från 1952 behandlas kontakten mellan arbetsförmedlingen och de erkända arbetslöshetskassorna. Där nämns: En nära kontakt och en förtroendefull samverkan mellan arbetsförmedlingens tjänstemän och arbetslöshetskassornas lokala redogörare är av största vikt för ett framgångsrikt arbete för de gemensamma intressen, vilka försäkringen och arbetsförmedlingen representera. Begreppet lämpligt l arbete I 15 Förordning (1934: 264) om erkända arbetslöshetskassor (AKF) beskrivs vad som avses med lämpligt arbete enligt då gällande föreskrifter: 4

5 Erbjudet arbete skall anses lämpligt under förutsättning, 1) att det motsvarar arbetarens krafter och färdigheter 2) att det är förenat med avlöning, som prövas vara skälig i förhållande till i arbetsorten förekommande avlöning för sådant arbete. 3) att det icke hänför sig till arbetsplats, där arbetskonflikt råder, samt 4) att icke heller eljest särskilda omständigheter föreligga med hänsyn till sökandens personliga förhållanden eller arbetets natur. I 1968 års handbok för arbetsförmedlare behandlas begreppet lämpligt arbete relativt utförligt i kapitel 6.5. Där sägs: I 36 AKF anges de förutsättningar, under vilka ett erbjudet arbete skall anses som lämpligt. Dessa förutsättningar är att arbetet motsvarar medlemmens krafter och färdigheter att arbetet är förenat med avlöning, som prövas vara skälig i förhållande till lön som för sådant arbete utgår enligt kollektivavtal, eller, om sådant avtal inte finns, till i arbetsorten förekommande lön för samma arbete, att det inte råder arbetskonflikt på arbetsplatsen, att förhållandena på arbetsplatsen väsentligen uppfyller arbetarskyddsförfattningarnas föreskrifter samt att inte heller i övrigt föreligger särskilda omständigheter med hänsyn till medlemmens personliga förhållanden eller arbetets natur, som gör att arbetet inte kan anses vara lämpligt. Lämpligt arbete behandlas idag i 11 i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete finns i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter, IAFFS (2004:3), där lämplighetskraven har preciserats. I IAFFS(2004:3) 7 och 8 behandlas utbildning och yrkesvana samt kompetens, vilket på samma sätt behandlas i punkt 1 i 15 i Förordning (1934:264) om arbetslöshetskassor. I 11 ALF sägs att arbetet inte är lämpligt om arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal. Avsnittet om arbetskonflikt är betydligt mer utförligt i 1934 års förordning än i dagens lag och föreskrifter om lämpligt arbete. Vad gäller arbetskonflikt sägs i 15 Förordning (1934:264) om arbetslöshetskassor: Vad sålunda stadgas angående arbetskonflikt skall icke äga avseende å konflikt, som befunnits strida mot kollektivavtal eller lagen om kollektivavtal eller av tillsynsmyndigheten förklarats eljest vara av den särskilda beskaffenhet att skälig anledning till arbetsvägran icke förelegat; dock att inom område, där kollektivavtal gäller, sådan förklaring skall äga giltighet allenast för tid intill dess arbetsdomstolen eller, där enligt avtal tvisten må hänskjutas till skiljemän, dessa meddelat beslut angående konflikten. 5

6 Sanktioner När den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen infördes i Sverige 1935 tillkom Förordning (1934:264) om erkända arbetslöshetskassor. I den finns i paragraferna rörande bestämmelser om understöd även beskrivet under vilka förutsättningar sanktioner är berättigade och i vilken omfattning dessa kan ske. I 1934 års förordning finns det inte specificerat att avstängningen föranleds av en formell rapport (underrättelse) från arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassan. Däremot sägs det klart och tydligt i Förordning (1934:264) om erkända arbetslöshetskassor 15 att: Till den som frivilligt utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt uppförande skilts från arbetet eller avvisat erbjudet lämpligt arbete, må understöd icke utgivas för de fyra närmast följande veckorna efter det sådant förhållande inträffat. Arbetslöshetskasseförordningen har ändrats flera gånger mellan de år den var giltig, det vill säga mellan Hänvisning till paragrafer är således inte desamma år från år arbetades den till stor del om och under 1960-talet gjordes flera ändringar: 1964, 1966 och kom en ny handbok för arbetsförmedlare som ersatte den gamla handboken från Avstängning och nedsättning Den sanktion som en underrättelse kunde föranleda har under åren varit avstängning. Från 2001 finns dessutom sanktionen nedsättning. Det går inte att utläsa att någon formell rapporteringsrutin fanns mellan , däremot finns det klart och tydligt definierat i vilka situationer sanktioner är berättigade i 1934 års föreskrift. Man får då anta att arbetsförmedlingstjänstemannen kontaktade den lokala redogöraren på medlemmens arbetslöshetskassa medelst brev eller telefon med nödvändiga uppgifter och arbetslöshetskassan därefter vidtog sanktion i laga ordning. Av 1938 års handbok för erkända arbetslöshetskassor framgår att avstängning från rätt till ersättning sker enligt 15 i Förordning (1934: 264) om erkända arbetslöshetskassor då en understödssökande: 1) Lämnat sitt arbete utan giltig anledning 2) På grund av otillbörligt uppförande skilts från arbetet 3) Avvisat erbjudet lämpligt arbete Dessutom har det alltid varit så att grundvillkoren för rätt till ersättning måste vara uppfyllda. Om arbetslöshetskassan gör bedömningen att en sökande inte uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen stängs den sökande av från rätt till ersättning tills villkoren återigen är uppfyllda. Grundvillkoren var enligt Förordning (1934: 264) om erkända arbetslöshetskassor 14 : 6

7 Understöd från erkänd arbetslöshetskassa må endast utgå till arbetslös medlem som 1) fyllt 16 år 2) är arbetsför och i övrigt oförhindrad att åtaga sig arbete; 3) hos organ för den offentliga arbetsförmedlingen anmält sig såsom arbetssökande, på sätt i 19 föreskrivs; samt 4) uppfyller de i 21 stadgade villkor med avseende å avgiftsbetalning. I arbetslöshetskasseförordningen från 1968,(1968:140) 20 behandlas grundvillkoren för rätt till ersättning. Grundvillkoren som 1968 stipulerades att för att få arbetslöshetsersättning var att en kassamedlem måste 1. ha fyllt 16 år 2. vara arbetslös 3. vara arbetsför 4. i övrigt vara oförhindrat att åta sig arbete 5. vara arbetssökande hos arbetsförmedlingen. I kapitel 6 i 1968 års handbok för arbetsförmedlare behandlas frågor kring självförvållad arbetslöshet, avstängning och lämpligt arbete. Olika slag av självförvållad arbetslöshet är enligt 36 AKF 1. Medlemmen slutar frivilligt, utan giltig anledning en anställning. 2. Medlemmen avskedas från sin anställning på grund av otillbörligt uppförande 3. Medlemmen avvisar erbjudet lämpligt arbete 4. Medlemmen vållar uppenbarligen utan att uttryckligen avvisa ett erbjudet lämpligt arbete genom sitt uppträdande att anställning inte kommer till stånd. Det nämns även att vad gäller punkterna 1 och 2 ovan får arbetslöshetskassan i regel kännedom om anledningen till att medlemmen blivit arbetslös genom arbetsgivarintyget och därför behöver arbetsförmedlingen i dessa fall som regel inte underrätta arbetslöshetskassan. Endast i de fall då förmedlingen har anledning att tro att orsaken inte är bekant för kassan bör förmedlingen avge rapport. Vad gäller punkterna 3 och 4 kommer de som regel först till förmedlingens kännedom som då omedelbart har skyldighet att underrätta kassan. Enligt 1968 års handbok för arbetsförmedlare sker sanktioner (avstängning från rätt till ersättning) enligt 20 och 36 i Arbetslöshetskasseförordningen (1968:140). 20 behandlar grundvillkoren för rätt till ersättning (se ovan). 36 behandlar olika typer av självförvållad arbetslöshet. I 1968 års handbok behandlas längden på olika former av avstängning enligt den dåvarande 36 AKF: 1. Normalfallet är avstängning i 28 dagar 2. För vissa fall gäller en kortare avstängningstid, 14 dagar. Den skall tillämpas endast om det erbjudna arbetet varit avsett att pågå under högst 2 dagar. 3. Avstängning från rätt till ersättning intill dess medlemmen utfört förvärvsarbete i minst 20 dagar, 7

8 i) om han vid upprepade tillfällen avvisat erbjudna lämpliga arbeten ii) om det eljest är uppenbart att han inte vill ta arbete, t.ex. om han på egen begäran utan giltig anledning slutar en anställning. Idag kan sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring utgå från tre olika paragrafer: 9 samt 43 och 45. De två sanktionerna är nedsättning respektive avstängning från rätt till ersättning. Nedsättning av ersättningen sker enligt 45a (se nedan). Avstängning sker enligt 9, 43 samt 45. I 9 behandlas grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen; den sökande ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete, beredd att anta erbjudet lämpligt arbete, vara anmäld i särskild ordning som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen samt medverka till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med arbetsförmedlingen. Avstängning enligt 9 innebär att ersättningen upphör tillsvidare, d.v.s. tills dess att den sökande åter uppfyller villkoren i ovan nämnda paragraf. I 43 sägs att den sökande skall stängas av från rätt till ersättning om den sökande: 1) lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller 2) skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande Hur lång avstängningen blir beror på hur länge arbetet i fråga skulle ha varat 1. Den vanligaste sanktionen om det är en tillsvidareanställning är 45 ersättningsdagar vid egen uppsägning (punkt 1) 60 ersättningsdagar vid avskedande (punkt 2) 45 Avstängning tredje gången; om man som sökande har stängts av två gånger inom en och samma ersättningsperiod och om sådant förhållande inträffar en tredje gång inom samma ersättningsperiod har den sökande inte rätt till ersättning förrän personen uppfyller ett nytt arbetsvillkor 2. 45a Nedsättning. Dagpenningen sätts ned om den sökande har 1) avvisat ett erbjudet lämpligt arbete 2) utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen ha vållat att anställning inte kommit till stånd. Första gången sätts ersättningen ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar, andra gången inom samma ersättningsperiod med 50 procent i 40 ersättningsdagar och tredje gången inom en ersättningsperiod upphör rätten till ersättning tills dess att den sökande åter uppfyller ett arbetsvillkor 2. Sanktioner enligt 43 och 45 i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som behandlar avstängning och nedsättning motsvarades av 15 i 1934 års utgåva och i 36 i 1968 års utgåva av arbetslöshetskasseförordningen. 1 Se Lagen (1997: 238) om arbetslöshetsförsäkring, för vidare information. 2 Se i Lagen (1997: 238) om arbetslöshetsförsäkring. 8

9 I Handbok för Erkända arbetslöshetskassor (EAK), Kungl. Socialstyrelsen (1938), s.73 finns förklaring till 15. Medlem som [ ] icke kan vara oförvållat arbetslös, skall avstängas från understöd under en tid av fyra veckor, räknat från den tidpunkt, då det förhållande inträffade, som föranledde avstängningen. Längre avstängningstid har ej ansetts böra föreskrivas vid det förhållande att förnyad arbetsvägran i allt fall medför ny avstängning från understöd under fyra veckor, kassa dock obetaget att i sina stadgar intaga bestämmelser om längre avstängningstid. Övrigt Det framhålls i handbok för EAK att en arbetslös är skyldig att antaga varje erbjudet arbete, som han har förmåga att utföra, även om arbetet ligger inom annat yrke än det arbetaren tillhör. Försäkringen får med andra ord icke bliva en yrkesförsäkring, d.v.s. en försäkring mot risken att nödgas antaga arbete inom ett för medlemmen nytt yrke med kanske lägre avlöning. 3 Detta är högaktuellt i dag när det alltmer har talats om att arbetslöshetsförsäkringen för vissa grupper har tenderat att allt mer bli en yrkesförsäkring istället för en arbetslöshetsförsäkring för omställning från arbetslöshet till arbete. Men det framhålls också (s.77) att även om denna regel oeftergivligen måste upprätthållas kommer den i praktiken inte att bli aktuell i någon större omfattning. Detta beroende på att arbetsförmedlingen ska följa den principen att arbetsgivaren skall erhålla bästa möjliga arbetskraft och arbetaren det arbete, för vilket han bäst lämpar sig 4. Men det framhålls att om det skulle uppstå brist på arbetskraft inom ett visst område, här nämns då särskilt inom jordbruket vid skördetid ska arbetare inom andra områden kunna anvisas sådana arbeten. Det framhålls trots allt att om en persons yrkesskicklighet inom det egentliga yrket minskas eller om personen skulle kunna få problem att få arbete inom det egentliga yrket i framtiden har personen rätt att avböja arbetet. Som exempel ges en yrkesduglig urmakeriarbetare eller musiker i allmänhet icke lärer vara skyldig att antaga anvisning till ett grovarbete. 3 Kungl. Socialstyrelsen (1938), Handbok för erkända arbetslöshetskassor, Stockholm, s 76 4 Kungl. Socialstyrelsen (1938), Handbok för erkända arbetslöshetskassor, Stockholm, s 77 9

10

11 ser, som i tabellen benämns Sanktionsgrad 2. Denna variation kan bero på att det vissa år skiljer sig åt vad gäller vilka underrättelser som leder till ett beslut. Exempel på fall när en underrättelse inte leder till ett beslut är när medlemmen inte gjort anspråk på ersättning, eller när underrättelsen makulerats eller återkallats av arbetsförmedlingen. Sanktionsgrad B är således inte rensad för felaktigt gjorda underrättelser. Om vi istället tittar på sanktioner i förhållande till beslut (sanktionsgrad 1) har vi rensat från underrättelser som inte leder till beslut. Sanktioner i förhållande till antalet beslut Sanktionsgrad 1 (sanktion i förhållande till antalet beslut) har varierat, men det går inte att urskilja någon trend. Den har varierat mellan 74 och 96 procent under sextioårsperioden Högst sanktionsgrad inträffade under år 1945 och lägst Hög andel sanktioner finner man likaså under 1980 (93%), 1981 (92%) och 1979 (91%). Sanktionsgrad 1 har varit förhållandevis konstant under hela sextioårsperioden, med smärre årliga förändringar. Sanktioner i förhållande till antalet underrättelser Sanktionsgrad 2 har varierat mellan 41 och 80 procent. Högst sanktionsgrad påträffas under 1978 (80%) och lägst 2003 (41%). Andra år med hög sanktionsgrad i är 1980, 1977 och Vad gäller sanktionsgrad 2 kan man se att sanktionsgraden har sjunkit avsevärt mellan åren , det vill säga under 14 år. Den ökade därefter till år 2000, för att därefter återigen sjunka nådde den en bottennotering med den lägsta sanktionsgraden under hela sextioårsperioden. Därefter har den ökat och är nästan tillbaka på 1980-talets höga nivåer Förklaringen till dessa förändringar ligger snarare i ändrade rutiner än på att den faktiska sanktionsgraden varit låg (se nedan). Den troligaste orsaken till att andelen sanktioner i förhållande till antal underrättelser minskade mellan åren är de ändrade rutiner för återbesök och markering av deklarationskort för arbetslöshetsersättning och KAS som AMS permanentade Det skulle också till viss del kunna bero på att andelen underrättelser som inte ledde till något beslut ökade under den perioden och/eller att arbetslöshetskassorna blev mer tillåtande i sina bedömningar under dessa år och därför inte fattade beslut om sanktion i lika hög utsträckning som tidigare. Sedan den statliga arbetslöshetsförsäkringen infördes 1935 har ansökan om ersättning gjorts genom att den sökande deklarerar sin arbetslösa tid på s.k. kassakort. Kassakorten skulle stämplas med arbetsförmedlingens ortdatumstämpel genom att den sökande personligen besökte arbetsförmedlingen. 1 juli 1995 avskaffade AMS, efter överenskommelse med Arbetslöshetskassornas samorganisation, denna rutin som med vissa förändringar gällt sedan Då infördes den rutin som gäller nu, nämligen att en ersättningssö- 5 Se vidare AMS-meddelande 2/1987 Ändrade rutiner för återbesök på arbetsförmedlingen och markering av deklarationskort för arbetslöshetsersättning och KAS. 6 IAF 2006:15 Avanmälan av arbetslöshetsersättningstagare vid arbetsförmedlingen 11

12 kande själv fyller i och skickar in sina kassakort direkt till arbetslöshetskassan utan mellanhand. Detta har möjligen medfört att det kan ta längre tid innan den sökande skickar in sina kassakort till arbetslöshetskassan och kassan vid det tillfälle då en underrättelse inkommer inte vet om den sökande kommer att göra anspråk på ersättning. Riksrevisionen påpekar i rapporten (RiR 2005:3) att en ökande andel av de underrättelser som arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna var ogiltiga, det vill säga underrättelser som avsåg sökanden som vid tillfället för underrättelsen varken uppbar eller sökte arbetslöshetsersättning. Riksrevisionen påpekar också att: En av de största förklaringarna till verksamhetsstatistikens variationer i sanktionsgrad [ ] har, utöver varierande andel ogiltiga meddelanden, visat sig vara skillnader i andelen inrapporterade ärenden till tillsynsmyndigheten [ ] vid årets slut. 7 Den stora ökningen mellan 2003 och 2004 kan delvis vara en följd av en förändring av principen för statistikredovisning från 2005 (se diagram 1). Före 2004 ändrades redovisningen av kassans ursprungliga beslut inte även om kassan senare kom att fatta ett beslut om sanktion. Detta kunde inträffa när en person som ursprungligen inte gjort anspråk på ersättning senare gjorde anspråk på ersättning. Den statistiken som sammanställts för ett helt år rättades därvid inte. Om det nya beslutet emellertid inkom innan sammanställningen för året gjorts rättades statistiken. Fr.o.m rättas däremot registreringar om a-kassans beslut som avser tidigare år alltid i efterhand. Även om sådana efterhandsbeslut är relativt ovanliga kan de i någon mån ha bidragit till en högre redovisad sanktionsgrad från 2004 och framåt. KAS 1974 infördes kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) för de personer som blev arbetslösa och ej var medlemmar i någon arbetslöshetskassa eller inte var berättigade till arbetslöshetsersättning. KAS avskaffades från 1 januari I samband med att KAS-regionerna avskaffades skapades en kompletterande arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassan Alfa. 8 Under perioden skrevs underrättelser för såväl arbetslöshetsersättning som KAS. Om man tittar på sanktionerna gällande arbetslöshetsersättning och KAS var för sig, ser man en betydligt högre grad av sanktion när det gäller underrättelser gällande KAS var exempelvis sanktionsgraden för underrättelser rörande KAS 95 procent, medan den för underrättelser rörande arbetslöshetsersättning endast var 68 procent. Sammanlagt var sanktionsgraden 79 procent 1977 för sanktionsgrad 2 (sanktion/underrättelse). För KASunderrättelser sammanfaller närmast sanktionsgrad 1 och sanktionsgrad 2. Detta beroende på att så gott som samtliga KAS-underrättelser har lett till ett beslut. En liten andel har varje år överklagats till arbetsmarknadsstyrelsen 7 RiR 2005:3 Arbetsförmedlingen kontroll och effektivitet, s61 8 Arbetslöshetskassan Alfa är öppen för alla yrkesgrupper. Skillnaden mellan Arbetslöshetskassan Alfa och övriga arbetslöshetskassor är att man bland annat inte ansöker om medlemskap i Arbetslöshetskassan Alfa (se LAK ). Däremot kan man vara frivilligt ansluten, vilket inte motsvaras av medlemskap i övriga arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassan Alfa betalar främst ut ersättning till personer som inte kan uppfylla de krav som ställs på s.k. medlemsvillkor (se ALF 7 ) och s.k. arbetsvillkor (se ALF ). 12

13 och av dessa har ytterligare en liten andel överklagats till högre instans; Försäkringsöverdomstolen, FÖD (t.o.m. 1993) eller till förvaltningsdomstol (fr.o.m. 1994). Såväl AMS som FÖD och förvaltningsdomstolar har bifallit en ytterst liten andel av överklagandena gällande underrättelser. Erkännandegrad Erkännandegraden har under perioden varierat mellan 3 och 22 procent. Lägst erkännandegrad inträffade under 1945 och högst De allra flesta åren under sextioårsperioden har erkännandegraden legat mellan 10 och 15 procent. Trots svårigheterna med att jämföra åren kan man således se att erkännandegraden varit relativt konstant, med undantag för några år med extremvärden. Slutord Antalet underrättelser har i faktiska tal ökat mycket kraftigt under 2000-talet. Man kan trots detta inte se att andelen ogiltiga underrättelser skulle ha ökat. Istället kan man skönja det motsatta. Det har bidragit till att sanktionsgraden i förhållande till samtliga underrättelser har ökat under de senaste åren. Andelen som fått ett sanktionsbeslut i förhållande till dem som fått ett beslut överhuvudtaget (d.v.s. med undantag av de underrättelser som inte medfört något beslut från kassan) har under senare år legat på en fortsatt hög och förhållandevis jämn nivå. 13

14 Källor Böcker och rapporter Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringsbyrån/Försäkringsenheten, de Erkända arbetslöshetskassornas verksamhet 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958(halvår), 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetslöshetskassornas verksamhet och det kontanta arbetsmarknadsstödet, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringsenhetens verksamhetsberättelse 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Arbetsmarknadsstyrelsen, Råd och anvisningar rörande hjälpverksamheten för arbetslösa, 1951 Arbetsmarknadsstyrelsen, Råd och anvisningar om åtgärder vid arbetslöshet, 1958 Arbetsmarknadsstyrelsen, Handbok för arbetsförmedlare 1968 IAF Avanmälan av arbetslöshetsersättningstagare vid arbetsförmedlingen, IAF 2006:15 IAF Kvartalsrapporter, nr2, 2005, nr3,2005, nr1, nr2, nr3, 2006, nr 3, 2007 Riksrevisionen, Arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet, RiR 2005:3 Socialstyrelsen, Handbok för erkända arbetslöshetskassor, andra upplagan, 1938 Socialstyrelsen, Handbok för den offentliga arbetsförmedlingen, 1938 Socialstyrelsen, Sociala meddelanden, Erkända arbetslöshetskassor 1945, 1946, 1947, 1948 Lagar, förordningar och föreskrifter Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Förordningen (1934:264), (1956:629), (1968:140) om erkända arbetslöshetskassor Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2004:3) om lämpligt arbete Övriga skriftliga källor Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringsenheten, Historiska tabeller Erkända arbetslöshetskassor (referensmaterial) AMS-meddelande 2/

15 Bilaga 1 För åren gäller såväl antalet underrättelser som andelen sanktioner det sammanlagda antalet/andelen arbetslöshetsersättning och KAS. Tabell 2 Underrättelser, sanktions- och erkännandegrad årsvis År Underrättelser totalt Sanktionsgrad A (Sanktion/Beslut) Sanktionsgrad B (Sanktion/Underrättelse) Erkännandegrad ,7% 69,0% 3,1% ,3% 63,4% 18,6% us us us ,9% 65,1% 21,8% us us us us us us us us us ,1% 67,6% 15,7% ,6% 59,8% 17,3% ,5% 67,0% 13,2% ,6% 68,7% 15,4% ,7% 63,6% 15,2% ,4% 67,9% 12,6% 1958 (halvår) ,9% 70,2% 11,5% 1958/ ,5% 66,2% 11,2% 1959/ ,7% 65,6% 10,0% 1960/ ,1% 62,5% 11,0% 1961/ ,8% 61,8% 12,0% 1962/ ,3% 58,5% 12,6% 1963/ ,0% 10,0% 1964/ ,2% 61,3% 11,5% 1965/ ,1% 62,9% 11,9% 1966/ ,9% 62,1% 13,7% 1967/ ,0% 68,3% 12,1% 1968/ us us us 1969/ ,7% 58,5% 12,2% 1970/ us us us 1971/ us us us 1972/ us us us us us us us us us ,0% 75,9% 10,4% ,0% 78,9% 10,8% ,2% 79,5% 8,6% ,6% 77,5% 8,1% ,8% 79,4% 6,2% ,1% 77,3% 6,7% ,3% 73,7% 12,7% ,2% 74,3% 11,9% ,5% 72,4% 13,2% ,9% 71,9% 10,8% ,7% 67,9% 10,4% ,3% 65,7% 10,4% 15

16 ,4% 65,3% 7,7% ,0% 58,4% 9,5% ,7% 55,1% 12,4% ,9% 51,1% 11,3% ,4% 54,5% 10,8% ,3% 51,7% 15,1% ,6% 49,4% 12,7% ,7% 54,8% 10,6% ,1% 49,4% 12,3% ,4% 44,3% 14,5% ,4% 49,7% 17,1% ,9% 56,1% 14,1% ,7% 56,2% 14,3% ,6% 51,0% 9,3% ,3% 45,5% 7,8% ,6% 40,7% 11,1% ,8% 65,0% 12,6% ,0% 62,7% 11,0% ,6% 63,4% 11,5% 16

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Fakta PM 1:200 2008 Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Underrättelser från arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna har i sextio år varit ett

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2008

Kvartalsrapport 2, 2008 2008-06-17 Dnr: 2008/684 M0 2008:6 Kvartalsrapport 2, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Fakta PM 9:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien

Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien Fakta PM 2:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Innehåll 3 Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring 3 Grundvillkor 3 Medlemskap 4 Inträde genom arbete 4 Medlemsavgift 4 Medlemsvillkor 4 Skriv in

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Fakta PM 11:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockhoim. KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm

DOM Meddelad i Stockhoim. KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm .. FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning 21 2015-12-22 Meddelad i Stockhoim KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Mål nr - l r~r ihb~tsl~shctsfors.:n:.ringen I A

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 PM 2012: RII (Dnr 001-179/2012) Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid 22 mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Historik Avstängning från rätt till ersättning 1 Föreskriftsrätt

Historik Avstängning från rätt till ersättning 1 Föreskriftsrätt 1 (24) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Arbetsmarknadsdepartementet Innehåll 1 Sammanfattning... 7 2 Författningstext... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet En jämförelse mellan rapport 2017:6 och rapport 2017:7 Rapport 2017:8 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa 2005-03-21 Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa Sidan 2 (49) Sidan 3 (49) Denna rapport om ifrågasatt ersättningsrätt har utarbetats av Tobias Wallin,

Läs mer