Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg."

Transkript

1 Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! NVs handbok om små avlopp Förankring! LSt Stockholms och Västra Götalands rapporter Planera vatten och avlopp LSt Skåne 1

2 HÅLLBAR UTVECKLING Vad betyder det för? Kommunalt VA Enskilt VA - vad betyder det för VA-försörjningen i din kommun? Varför planera för VA i hela kommunen? Små avlopp - stora problem! > små avlopp, 1/3 direkt undermåliga Risk för grundvatten & ytvatten, övergödning Nya krav på allmänna VA-anläggningarna Stora framtida investeringar - oavsett hur man löser va-frågan Obekväma beslut - kräver bra planeringsunderlag Möjliggöra bebyggelse inga nya hus utan att man löst VA-frågan! VA-plan VA-planering 2

3 Drivkrafter för kommunal VA-planering Mål Miljömål Regionala mål Lagkrav MB/PBL/VTL Lokala drivkrafter Havsmiljöpolitik -Baltic Sea Action Plan Kommunens möjligheter att styra VA-försörjningen Kommunalt VA Vattentjänstlagen Gemensamhetsanläggningar Plan- och Bygglagen Anläggningslagen Vattendirektivet Enskilda anläggningar Miljöbalken, Allmänna råd Många olika aktörer och viljor Kommunalt VA Gemensamhetsanläggningar Enskilda anläggningar 3

4 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke, Tyréns Lena Tilly, Tyréns Erik Kärrman, Ecoloop Mats Johansson, Verna Denis van Moeffaert, Ramböll/WSP Hur använda handboken? Introduktion - helhetstänkande Exempel och inspiration från andra kommuner Val av teknisk lösning - checklistor i bilagor Viktiga frågor i va-planeringens olika skeden - bilaga Budskap från SVUs handbok kap. 2. Aktörer och regelverk Kommunen har rådighet! - Lagstiftningen ger kommunerna möjlighet att styra VA- och Bebyggelseplaneringen Många förvaltningar i kommunens organisation är berörda och bör medverka i planeringen Politisk förankring och resurser krävs för att förebygga och lösa VA-problem i omvandlingsområden och utanför kommunalt verksamhetsområde Kap 3. Vägen från VA-problem till fungerande lösningar Strategiska områden för kommunens arbete 1. Information och kommunikation 2. Samverkan inom kommunen 3. Formulering av krav, policys och måldokument 4. Verktyg för svåra planeringssituationer 4

5 Strategiska områden för kommunens arbete ur SVUs handbok 1. Information och kommunikation Hur uppfattas kommunen? Javisst, inga problem! Om vi vinner valet så.. Tveksamt! Vi vet inte riktigt, måste fråga LSt Information & kommunikation Västerviks kustvattenstatus 1995 Information anpassad till olika målgrupper - fastighetsägare, - entreprenörer, - teknikleverantörer, - lantbrukare Visa önskvärda lösningar i verkligheten - demoanläggningar och projekt Oberoende information om tekniklösningar 5

6 Strategiska områden för kommunens arbete ur SVUs handbok Kommunen måste tala med en röst = ha samsyn! 1. Information och kommunikation 2. Samverkan inom kommunen VA-planering inom respektive linjeorganisation VA-planering baserad på helhetssyn och förvaltningsövergripande arbete 2. Samverkan inom kommunen VA-planering Förstudie - projektering - investering Bebyggelse-planering ÖP DP Bygglov Tillsynsplanering - utifrån Miljöbalken VA-planering Bebyggelse-planering Tillsynsplanering - Politisk förankring - Gemensam karta och problembild - Arbetsgrupp för VA - Översiktsplanering med VA & Bebyggelseplanering 6

7 Strategiska områden för kommunens arbete ur SVUs handbok 1. Information och kommunikation 2. Samverkan inom kommunen 3. Formulering av krav, policys och måldokument - prioriteringar Exempel prioriteringar för planerad VA-utbyggnad - Tyresö kommun 7

8 3. Formulering av krav, policys och måldokument Använd hela verktygslådan - Miljöbalken, PBL, VTL Intern dialog om kravnivåer - politisk förankring Koppla krav till långsiktig strategi i ÖP och andra måldokument t ex Avfallsplan, Vattenplan osv. Strategiska områden utpekade i handboken 1. Information och kommunikation 2. Samverkan inom kommunen 3. Formulering av krav, policys och måldokument 4. Verktyg för svåra planeringssituationer Ta fram en kommunal VA-plan? Svåra planeringssituationer 4. Verktyg för svåra planeringssituationer Ny metodik behövs! Undvika problem längre fram i planeringen Alltid obekväma beslut - pedagogik & politik måste hand i hand Vem/vilka tar besluten? När och vilken typ av underlag och/eller process behövs för detta? 8

9 Exempel på planeringsverktyg Metodik för utformning av VA-lösning Modell i SVUs handbok Öppen VA-planering m fl Verktyg för jämförelse av scenarios / alternativ - VeVa verktyget Processverktyg Öppen VA-planering Arbetsgång i kommuner SVUs handbok Kap 4. - Hur hittar man den bäst fungerande lösningen? - Metodik i tre steg Åbyåns avrinningsområde Kommunalt VA Gemensamhetsanläggningar Enskilda anläggningar CIT Urban Water Management AB 9

10 SVUs Handbok VA i omvandlingsområden - Tre huvudteser Fatta ett strategiskt beslut så tidigt som möjligt VA-planering behövs för hela kommunen inte bara inom verksamhetsområdet Kommunala va-planer vad är det? Tekniken är inte problemet det finns tekniska lösningar Kärt barn har många namn VA-plan Avloppsplan Vattenförsörjningsplan VA-utbyggnadsplan VA-strategi VA-policy VA-översikt Riktlinjer för anslutning till allmänna vaanläggningar Drift- och underhållsplan Dagvattenplan Vattenplan Generalplan för VA Åtgärdsplan för VA Kommunala VA-planer En kommunal VA-plan är ett styrmedel för att etablera en fungerande VA-planering Kräver mer resurser än att arbeta traditionellt Leder till ett mer effektivt genomförande av åtgärder och större nytta per satsad krona. Kan se ut på många olika sätt Inget lagkrav än! 10

11 Förslag till definition kommunal VA-plan En kommunal va-plan är ett styrdokument som beskriver hur va-försörjningen ska lösas i hela kommunen dvs. både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med va-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering. Den kommunala VA-planen är ett styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Innehåll i kommunal VA-plan VA-planen har en naturlig indelning i tre funktioner: - Vattenförsörjning - Spillvattenhantering - Dag- och dränvattenhantering Bör vara med oavsett skala eller situation VA-plan - Geografisk indelning Del 1 - Plan för den allmänna VA-anläggningen Del 2 - VA-utbyggnadsplan Del 3 - Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad Del 4 - Handlingsplan för enskild VA-försörjning Tänk igenom alla delarna Mycket finns ofta redan Man behöver inte göra allt på en gång Många VA-planer är egentligen VA-utbyggnadsplaner eller Planer för förvaltning och utveckling av den allmänna VAanläggningen eller Policydokument av någon form Källa:

12 Hur ska kommunerna arbeta med VA-planering? Nyckelord Förvaltningsövergripande arbetsgrupp Förankring politiskt uppdrag Koppla till PBL - ÖP Kommunikation med medborgarna Morötter (och piskor) Utgå från kommunens förutsättningar Långsiktighet - finansiering Kommunal VA-planering Manual med tips och checklistor Rapport 2009:07 Länsstyrelsen i Stockholms län VA-planering en översikt Förslag till innehåll i kommunal VA-plan STEG 1 - VA-översikt STEG 2 - VA-policy STEG 3 - VA-plan Beskrivs i rapporten STEG 4 - Implementering och uppföljning 12

13 Innehåll i en VA-plan STEG 1 - VA-översikt Omvärldsfaktorer som påverkar VA-planeringen Nulägesbeskrivning och förutsättningar Framtida behov inom och utanför nuvarande verksamhetsområdet Bör ingå som underlag i Översiktsplanen Denna del ska ge grundläggande planeringsberedskap vad gäller VA i hela kommunen Innehåll i en VA-plan STEG 2 - VA-policy Strategiska vägval Tydliggörande av prioriteringar Riktlinjer för hantering av olika frågor Viktigt styrdokument i arbetet med VA-planering och Översiktsplan. Politiskt beslutad utgångspunkt och inriktning för kommunens VA-planering Innehåll i en VA-plan STEG 3 - VA-plan Arbetas fram utifrån VA-översikten och VA-policyn Innehåller 4 olika delplaner med direkt geografisk koppling, Olika stort fokus för olika delplaner!? Ska antas av kommunfullmäktige Sammanfattning av VA-planen ska finnas med som en del i Översiktsplanen.. - Vad ska genomföras? När och hur? - Finansiering, roller, kommunikation Innehåll i en VA-plan STEG 4 Implementering och uppföljning Samverkan mellan myndighetsutövning och va-åtgärder Implementering av åtgärder införlivas i kommunens löpande budgetprocess. Uppföljning / aktualisering av VA-planen under varje mandatperiod. - Vad har gjorts / inte gjorts? - Vilka behov av ytterligare beslut och aktivitet finns? 13

14 VA-översikt VA-policy VA-planer Implementering och uppföljning Matris för arbetet med kommunal VA-plan Delar i arbetet Prioriterade frågor och aktiviteter? Förvaltningsövergripande arbetsgrupp Omvärldsfaktorer och befintliga planer Nuläge Förutsättningar Behov Strategiska vägval Riktlinjer för hantering av olika frågor Prioriteringsgrunder Beslut i kommunfullmäktige Uppdelning i geografiskt avgränsande områden Beslut i kommunfullmäktige Åtgärder med i budgetprocessen Aktualisering varje mandat period Koppling till ÖP Beslut / ställningstaganden Matris för kommunal VA-plan VA-översikt VA-policy VA-planer Implementering och uppföljning 12-årig VA-plan uppdatering vart 4:e år!? Allmän VAanläggning X VAutbyggnad X X X X X År 1-4 År 5-8 År 9-12 I väntan på VAutbyggnad Hantering av enskilt VA X X X X X X Aktualisering / revidering Aktualisering / revidering Aktualisering / revidering 14

15 VA kostar - Budgetera för VA-planering! Lyft frågan om vem som ska betala för vad skattefinansiering relativt VA-kollektiv Utan budget ingen VA-planering värd namnet Ansvaret följer med uppdrag och resurser Liten kostnad jämfört med de investeringsvolymer som diskuteras Det finns många startpunkter Översiktsplan / Vattenplan Fördjupad Översiktsplan för ett område Kustplan Detaljplan för VA-problemområde Riktlinjer / policys för små avlopp utifrån nya Allmänna råd Avfallsplan Föreläggande från LSt utifrån 6 VTL Hur ska man börja? Förvaltningsövergripande arbetsgrupp - tydligt uppdrag! Börja med en enkel VA-översikt kort men heltäckande Stäm av mot kommunens översiktsplanering - undvik dubbelarbete Identifiera strategiska vägval som kräver politiska beslut Formulera en VA-policy Gå vidare med prio-delar i form avhandlingsplaner Råd till VA-planerare Först: Arbeta förvaltningsövergripande! Fokus på planeringsprocessen! Bestäm vad ni vill med planeringen! Lär av egna och andras erfarenheter Politisk förankring! Därefter: Kommunikation Välj lämpliga planeringsverktyg! Besluta om teknisk lösning först när strategiska vägval gjorts 15

16 Slutsatser Ingen ny idé med kommunal va-plan Mycket erfarenheter finns i Sverige Vägledning och definitioner behövs VA måste in i ÖP och PBL Lagkrav!? Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Frågor & Synpunkter? 16

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Sista sidan beskriver hur översiktsplanen ska hållas levande och vad som gäller om man i framtiden finner att planen är inaktuell.

Sista sidan beskriver hur översiktsplanen ska hållas levande och vad som gäller om man i framtiden finner att planen är inaktuell. Del 6 Så här ska vi arbeta för framtiden! I avsnittet Så ska vi arbeta för framtiden beskrivs ett arbetssätt som vi tror kan bidra till att Växtplats Ulricehamn verkligen kommer att användas som ett verktyg

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer