hotell ADYTON rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hotell ADYTON rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en"

Transkript

1 hotell ADYTON Hotell ADYTON är en mobil frizon vari hotellets gäster deltar i en intim kollektiv upplevelse, under loppet av en kväll och en natt. Den konceptuella drivkraften i verksamheten är hotellets rekreationsavdelning, en plats för gruppterapier, intagande av stärkande buljonger och behandlingar. Adyton, som förövrigt anspelar på den heliga innersta platsen i ett antikt tempel, är det konceptuella ramverk mot vilken gästerna kollektivt organiserar och skapar en realiserad utopi, inom ramen för sin vistelse. Projektet söker därigenom upprätta ett rum för kollektiv kontemplation och samtal om det gemensamma livet. Mot bakgrund av det moderna informations- och prestationssamhällets tillkortakommanden. Enligt den koreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han är nämligen infostressen vår tids våld tillskillnad från tidigare former av explicit våldsutövning. Dessa nya former av självutövat och rationaliserat våld leder till ett idéfattigt samhälle, där sjukdomstillstånd som utbrändhet och depression följer i dess spår. Hotell ADYTON fungerar som en modulbaserad mobil enhet, med andra ord ett pop-up hotell, där gästerna övernattar inuti kokongliknande textila strukturer. Textilstrukturer som likväl omgärdar tak och väggar och skyddar hotellets gäster från både insyn, och negativa väderförhållanden. På kvällstid erbjuder hotellet aktiviteter som är tillgängliga för gäster och förbipasserande; allt från biovisning, föreläsningar, klubb, frisörsalong och caféverksamhet, verksamheter som utgår från andra redan existerande mobila enheter som inkorporeras i frizonen efter önskemål och behov. Hotellet utgör sålunda centrumet i en större platshändelse, där de två nivåerna, det inre och det yttre delen av frizonen har olika kompletterande funktioner och djup. Den yttre sfären gör att hotellet fungerar som en levande offentligplats, medan den inre semi-offentliga miljön med sina hängande sovplatser och rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en sammanhängande helhet som sammanbinder det förflutna, det närvarande och det stundande med varandra i försök att skapa motverkligheter där vi gemensamt kan underhålla vår fantasi, individuellt som kollektivt. Utgångspunkten är att hotellet ska existera i sammanlagt 5 dagar och att alla nödvändiga fysiska strukturer och övriga externa mobila enheter gemensamt ska transporteras från platsen på cyklar efter det att genomförandet är realiserat. Det enda spår som kommer att lämnas kvar på platsen är en cirkel av blått grus som markerat gränsen för ett innanför och utanför frizonen. Allteftersom kommer den färgade cirkeln att nötas bort, och det långsamma försvinnandet fungerar som en symbol för den platshändelse som där existerat, vilken sedan endast övergår helt till att vara en plats i minnet.

2 XYZ OPEN CITY GRONINGEN, Nederländerna / Göta älvbron, Göteborg G enomförande Inledningsvis uppvisas en mindre modell av Hotell ADYTON i formen av en installation, mellan den 2-23 maj under Hall of Fame på Järnhallen, den nya konsthallen på Ringön. Tillsammans med presentationsmaterial som framlägger Hotellet grundläggande koncept. Installationen ska byggas i samarbete med textilkonstnären och modeskaparen Majli af Ekenstam och ska förövrigt innehålla ljud och rörligbild. Under september 2015 kommer det att byggas och i olika offentliga sammanhang förevisas en skalenlig prototyp i skala 1:1 som bygger på rymdkuber konstruerade av fyrkants-aluminiumrör, enligt en tillfällig textilstruktur och en kokong i visnings syfte. Prototypen som även utgör grundstrukturen till hotellet används i denna fas som en mobil installation där en fiktiv performativ platshändelse iscensätts med modulen som bas. Där hotellets värdar och ledningsgrupp bedriver en fundraisingkampanj genom produktpresentationer och presentreklam. Bokningsförfarandet kommer att ske via en blogg och marknadsföringen sker i förlängningen via broschyrer och giveaways. Marknadsföringen och produkterna ska utforska och leka med den estetik och det tilltal som finns inom spa- och hotellbranschen. En ansatts som hämtar sin strävan från kritisk design som utmanar dagens förutfattade meningar om vad produkter och tjänster är, i motsatts till en allenarådande förstärkande och positiv design. Sensommaren 2016 Hotell ADYTONs verkliga manifesta tillblivelse startar med uppritandet av en färgad cirkelyta av grus vilket symboliskt befäster frizonens territorium. På den färgade ytan monteras den färdiga kubsturen upp varpå de textila övernattningskokongerna hängs in, åtföljt av montering av kök och uppbyggnaden av gemensam sittplats för hotellets gäster. Menyn kommer att utgöra en integrerad del av hotellupplevelsen och kommer huvudsakligen att erbjuda buljonger och örtteer. Varje sovplats har ett namn, vilket sedermera utgör tilltalsnamnet på den gäst som bokat denna kokong. Vid in-checkning kommer gästernas tillhörigheter och kläder att pantsättas i utbyte mot en dräkt tillverkad av samma modeskapare som designat hotellets ytstruktur. Byte av namn och klädsel är inledningen på en

3 övergångsrit där gästerna i konstnärsledda pedagogiska övningar och samtal introduceras för frågor hur de tillsammans kan skapa en gemenskap inom denna begränsade tidsrymd. Ett ljudverk kommer att komponeras enkom för sömnupplevelsen, via en inkorporerad hörlursrigg, där ovansidan av kokongen samt takstrukturen till ADYTON kommer att vara helt transparant. Därigenom kommer varje gäst ges fullt vy över natthimlen, i samspel med den musikupplevelse som invaggar dem i sömnen. Projektet dokumenteras och presenteras på hotellets blogg med avsikt att skapa ett digitalt mikro-arkiv, bestående av vittnesmål, intervjuer, videomaterial från utflykter och andra aktiviteter. Det digitala påbyggnaden ska fungera som ett minnesarkiv där minnen och upplevelser kan dröja sig kvar och vittna om svunna interventioner. Den fullständiga mobila struktur som byggs för projektets genomförande ska efter det att projektet avslutas vidareutvecklas, modifieras och omformas till andra former av meningsskapande mobila enheter, där andra teman, koncept och strategier undersöks och iscensätts. Det övergripande syftet med projektet är att etablera tillfälliga platshändelser för att undersöka och vidareutveckla hur mobila och temporära enheter kan skapa noder för urban social utveckling och hållbarhet. S yfte Staden är en materiell konstruktion samtidigt som den lika mycket är ett mentalt landskap. Hur kan vi konstruera inte bara fysiska platser inte endast för möten, konsumtion och rekreation, utan likväl för hela sinnet designade rum för kontemplation och kritisk utforskande. Vi tror att publika platser med temporär livslängd öppnar upp för möjligheten att laborera med nya koncept och former för vilka händelser, rumsupplevelser och funktioner vi kan komplettera våra städer med. Genom att skapa flyktiga platser och rum utan inneboende gemensamma principer, utmanar och kompletterar projektet dagens rationella stadsplaneringsmodeller. Hotell ADYTON är en temporär social skulptur där funktion och innehåll skapar helhetsupplevelser som talar till både sinne och intellekt. Primär frågeställning Hur kan vi forma rumsliga narrativ och platser som vidgar komplexiteten i stadens offentliga rum? Sekundära frågeställningar: ^ På vilka sätt kan städers offentlighet gynnas och utvecklas av tillfälliga arkitektoniska interventioner? ^ Hur kan professionella utövare från en rad olika fält tillsammans skapa synergieffekter med syfte att utforska urbanitetens inneboende möjligheter? ^ Hur kan en modell för samarbete kring tillfälliga interventioner se ut? ^ Hur kan vi skapa andra rum i staden där vi gemensamt kan underhålla vår fantasi, individuellt som kollektivt?

4 T eoretisk utgångspunkt Begreppet Heterotopi (grekiska för andra rum) kommer från den franske filosofen Michel Foucault ( ) och finns presenterat i artikeln "Des Espaces Autres" (Of Other Places Heterotopias) från Foucault beskriver här platser som fungerar under icke hegemoniska förhållanden, vilka kan vara både icke-fysiska och materiella på en och samma gång. Det handlar om mångtydiga platser som undandrar sig de regler och normer som resten av samhället lyder under, så som fängelser eller i annat fall plaster som innehåller korologier så som arkiv, bibliotek eller botaniska trädgårdar. Exempelvis menar Foucault att dessa counter-spaces eller locally realised utopias känns igen när barn leker; som när föräldrarnas säng blir grunden för ett indiantält eller ett hav fullt av hajar. Samtidigt som sängen är en materiell plats så är det snarare i fantasin som detta andra rum realiseras. En drömlik plats som likväl fortfarande är fast förankrad i och speglar världen utanför, där sängen blir till ett lekfullt experiment med rummets gränser. Inom ramen för projektet Hotell ADYTON kommer att begreppet heterotopi användas som en förståelsemodell, men likväl som ett verktyg för att undfly utopins icke-plats, i sökandet efter det tillstånd då utopiska förhållanden råder. Liksom i Foucaults exempel med det lekande barnet blir ADYTON den förutsättning mot vilken detta andra rum kan realiseras. En kollektivt sökande där publiken kan föras i kontakt med sina inre erfarenheter och fantasier. Det digitala minnesarkivet utgör sedermera en förläning av detta undersökande och användande av heterotopin som verktyg, då digitala plaster har förmågan att upprätta ytterligare heterotopiska rum genom sina korologier. Filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback skriver att vi lever i ett trötthetssamhälle, ett samhälle där vi inte bara redan är trötta, utan där vi inte ens tillåts vara trötta. Mot bakgrund av en allt stressigare tillvaro, tror vi konsten besitter förmågan att utgöra en annan tid och ett annat rum, en heterotopi. I Epidauros byggdes till Asklepios ära det största läkartemplet i Grekland, där det också fanns flera andra sådana tempel. Det var en förekommande vana att ta de allvarligt sjuka till hemliga och skyddade orter i olika tempel som var obeträdbara för gemene man och dit enbart de tempelinvigda kunde föra de sjuka. Dessa hemliga platser i templet kallades sålunda adyton, det vill säga den icke-tillgängliga orten. E xempel Från vänster till höger: Shigeru Ban, Diogo Aguiar & Teresa Otto, Gregg Fleishman

5 Tillfällig arkitektur och temporära strukturer kan vara en katalysator som tillfälligt förändrar en hel stad. I New York förvandlades Times Square helt tillfälligt till torg och allmän plats, helt utan bilfokus, med hjälp av stolar och målad asfalt. I Japan löser arkitekten Shigeru Ban problem efter jordbävningskatastrofer med temporära strukturer i trä och papper. Arkitektgruppen Raumlabor gäckar Berlin med sina pågående urbana experiment. I Köpenhamn arbetar man aktivt med tillfälliga stadsrum som urban taktik. London serverade 2012 års paviljong vid Serpentine Gallery, ritad av arkitekterna Hertzog och de Meuron tillsammans med den kinesiske konstnären Ai Weiwei, helt vid sidan av de enorma pop-up-installationerna för OS. S am m anhang Ringön är ett industriområde på Hisingen i Göteborg som begränsas av Götaälvsbron i väster, Tingstadstunneln i öster, Göta älv i söder och Lundbyleden i norr. Det har påbörjas en omvandlingsprocess kring området, som drivs inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Tillåtande oaser och som ägs och drivs av Business Region Göteborg AB med Göteborg & Co, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling AB som samarbetspartners. Förslaget är att uppmuntra och underlätta förutsättningarna för kreativt skapande, genom upprättandet av en tillåtande atmosfär där nya lösningar och verksamheter kan få utrymme. Tanken är att Hotell ADYTON ska verka inom ramen för denna satsning och använda detta sammanhang för att generera vidare kontaktytor och dialoger om städers utveckling. Platsens närhet till Göta älv, tillåter guidade turer med båt i och kring hamnen med fokus på att tala om de skillnader och konflikter som finns inskrivna i det urbana landskapet längs med de båda sidorna om älven. En destination och systerplats under dessa färder kommer att vara Playan, en sandstrand och mobil mötesplats som är belägen i Frihamnen, och som drivs av arkitektur- och konstsamarbetet MYCKET och det nationella nätverket Lesbisk Makt. MYCKET driver sedan hösten 2012 forskningsprojektet Clubscenen och vilket fortsättningsvis utvecklas av MYCKET på Arkitektur-och Designcentrum genom finansiering av Vetenskapsrådet. Projektet är en undersökning av Arkitektur i Praktiken; det provar framtider, utopier och/eller andra sätt att organisera, mötas, skapa, tolka och återanvända den byggda miljön, sociala rum och samhället. Hotell ADYTON kommer att upplåta utrymme och plats inom ramen för projektet för MYCKET att verka inom och bedriva egna gestaltningar, undersökningar och utbyten.. Adyton - den icke-tillgängliga orten

6 S amarbeten Hotell ADYTON drivs i samarbete mellan Naïvités curator Henrik Sputnes och arkitekten Pierre Mosser. Övriga medverkande i projektet är: Majli Af Ekenstam, textilkonstnär och modeskapare, som ska designa den yt- och kokongstrukturer som gästerna ska sova i. Malin Dahlström, kompositör och sångerska ska skapa platsspecifika ljudverk som är kopplade till kokongerna. Hotellet som utgör navet i ADYTON bygger på det Köpenhamnsbaserade konstkollektivet N55:s open source modul, XYZ OPEN CITY, som är framtagen specifikt för att vara en, kostnadseffektiv, återvinningsbar och multifunktionell rumsmodul. Pop-up hotellet som helhet är tänkt att drivas i samarbete med Business Region Göteborg AB, Järnhallen, Doc Lounge, Park- och Naturförvaltningen, Lesbisk Makt, MYCKET, Interaktiva Institutet, Styrsöbolaget och Göteborg & Co. Hotell ADYTON är ett samarbetsprojekt som i hög grad syftar till att undersöka hur kan en modell för samarbete kring tillfälliga interventioner i staden kan se ut, därför premieras ytterligare vidare samarbeten mellan forskningsmiljöer, statliga som kommunala organisationer, självorganiserade kulturaktörer, Övriga delar och funktioner utgör autonoma och redan existerande mobila enheter så som biograf, kaffebar, glassbar, frisör och musikanläggning gemensamt för dem alla är att de är cykelbaserade. Under de 4 dagarna kommer de vid olika tidpunkter att kopplas samman med och utgöra Hotell ADYTON Om Naïvité Naïvité är en studio för konst och upplevelseproduktion. Vi arbetar tvärdiciplinärt, konceptuellt och curatoriellt, med berättelser som grund. Projekten börjar med research, analys och diskussion, och genom att involvera konstnärer och andra kreativa utövare, skapar vi större sammanhängande helheter, som talar till känsla, sinne och intellekt. Vårt arbete resulterar oftast i temporära, multisensoriska miljöer och situationer, på platser där konst vanligtvis inte förekommer. Som studio arbetar vi likväl med uppdrag som egen konstnärlig produktion. Henrik Sputnes och Vilma Luostarinen, grundade gemensamt Naïvité 2012 och har sedan dess arbetat tillsammans som projektledare och curatorer. Se naivite.com för mer information

7 Och i detta uppmärksamhetens oerhörda arbete tröttheten som låter den kroppsliga själen böja sig ned mot jordens tyngd, händer det ibland att ögonen vänder sig upp mot himlen, mot det bortglömda, för att upptäcka hur fötterna är bundna till jorden. - Marcia Sá Cavalcante Schuback K ommunikation & M arknadsföring I projektet Hotell ADYTON är konceptet sammanvävt med marknadsföringen. Kommunikationen och bokningsförfarandet kommer att ske på nätet. Reklamen kommer nå ut via flertalet kanaler, i form av trycktmaterial, presentreklam, offentliga demonstrationer, digital fundraising och via en blogg maj 2015 Produktion av utställningsdel Dialog påbörjad med medverkande och samarbetspartner, research och modifiering av projekt maj 2015 Utställning och presentation på Järnhallen i Göteborg. 29 maj 2015 Deadline modifiering av projekt första omgång, Juni 2015 Påbörjan av modifiering av koncept andra omgång Framtagande av grafisk profil 3-21 augusti 2015 Produktion av modell skala 1:1 Skapande av enklare websida och presentreklam Koordinering av samarbeten inleds, dialog rörande ansvarsfördelning September oktober 2015 En serie framträdanden med och utan modell, Kommunicera konceptet med media Kommunikation med förvaltningar och tillståndsmyndigheter 2 november - 17 december 2015 Deadline modifiering av projekt Påbörjande av byggplan, vidareutveckling av medialstrategi och kommunikationsplan Utvecklande av digital kommunikationsplattform Utveckling av intern kommunikationsplan 17 december 2015 Deadline modifiering av projekt del 2

8 Januari 2016 Påbörjan av modifiering och utveckling av hotellets ytstruktur Februari 2016 Påbörjad utveckling av dramaturgi och publik upplevelse April maj 2016 Visning av modell skala 1:1, utökad modell med enstaka mindre event Intern utvärdering och utveckling av kontaktytor och samarbeten Maj 2016 Deadline överbyggande koncept, och dramaturgi, byggplan, medialstrategi och kommunikationsplan Implementering av mediastrategi med fokus på tv, magasin och radio. Juni augusti 2016 Marknadsföring och pressutskick Bokning tillgänglig Distribution av tryckt folder Mitten av augusti 2016 Genomförande September Utvärdering L änkar N55/XYZ OPEN CITY Malin Dahlström https://myspace.com/disdishdance Majli Af Ekenstam Doc Lounge Lesbisk Makt MYCKET Göteborg & Co

9 Styrsöbolaget Interaktiva Institutet https://www.tii.se/ Business Region Göteborg AB

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson HÄGRING- Ett Hotell i drömformat EXAMENSARBETE INOM ARKITEKTUTBILDNING ARKITEKTSKOLAN I LUND, VT 2008 ZIA POUREMAMALI ziasiavani@hotmail.com Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund;

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 8. Workshop i Palm Springs, designat av Soma Architects, New York.

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 8. Workshop i Palm Springs, designat av Soma Architects, New York. FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 8 Workshop i Palm Springs, designat av Soma Architects, New York. RESTAURANGKONCEPT Vi är alla ute och äter på restauranger, barer och snabbmatsställen lite då och då.

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Glas - en gradient mellan det existerande och det icke existerande

Glas - en gradient mellan det existerande och det icke existerande Glas - en gradient mellan Koncept När du tar på glas är materialet ofta hårt, inte poröst och högst närvarande i känseln. Materialet uppfyller den fysikaliska funktionen att den definerar ett specifikt

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT LUNDS KONST- OCH DESIGNSKOLA Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1

Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 Version 2015-03-13 Moviums aktiviteter våren 2015 Entreprenadbesiktning för besiktningsmän utemiljö steg 1 5-6 februari i Umeå Specialkurs för besiktningsmän utemiljö arrangerad av SBR Byggingenjörerna

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Does time have a future

Does time have a future Does time have a future globaliseringens tidevarv sker det ett ständigt utbyte mellan kulturer, tid och rum har konvergerat i den I medialiserade världsbilden och det är inte längre tiden som definierar

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget The Event Films Projektbeskrivning inkl budget Göteborg 16 mars 2015/ Maja Kekonius Kort beskrivning av projektet The Event Films kommer att bli en hybrid-konstvandring på Evenemangstråket i Göteborg.

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad?

KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad? KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad? Dagens målsättning - Fördjupad förståelse för HUR Nacka vill skapa och bygga

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik!

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! DET SOM ÄR RIKTIGT BRA ÄR ALLTID UNIKT! Som professionell handlare vet du hur viktig din butik är. Vilken känsla man ska få när man kommer in, hur man exponerar

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Mallen har samma struktur som Projektbeskrivningsmallen och vi rekommenderar att du följer nedanstående mall för projektredovisningen. Om du väljer ett annat upplägg

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners?

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för kulturaktörer Att samarbeta med näringslivet, vare sig man gör det som ensemble/grupp/organisation, eller som enskild konstnär, kräver förarbete. Detta förarbete

Läs mer

Kompetensinventering:

Kompetensinventering: Kompetensinventering: Redan som ung kom bilder till mig naturligt. Min far utbildade poliser att fotografera och allt annat som rör sig runt det. Jag ville också kunna ta bilder, frysa de viktiga och mindre

Läs mer

Malin Hultman Blendas gata 59 42251 Hisings backa. 076 218 74 86 hej@malinhultman.com malinhultman.com

Malin Hultman Blendas gata 59 42251 Hisings backa. 076 218 74 86 hej@malinhultman.com malinhultman.com 1 2 3 Malin Hultman Blendas gata 59 42251 Hisings backa 076 218 74 86 hej@malinhultman.com malinhultman.com 1 Vad är inte design? Vi lever i en värld full med artefakter. De flesta tar vi för givna. Allting

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Fira Pi-dagen med Liber!

Fira Pi-dagen med Liber! Fira Pi-dagen med Liber! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte o Kul-diagram o Geometri med färg UPPDRAG: MATTE Mattedetektiverna Mattespanarna Hej! Den 14 mars är det Pi-dagen (3.14). Det är värt att uppmärksammas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

STRÅKET - den röda tråden. Skärhamn, 2014

STRÅKET - den röda tråden. Skärhamn, 2014 STRÅKET - den röda tråden Skärhamn, 2014 Stråket - den röda tråden i Skärhamn är ett projekt som syftar till att skapa ett sammanhängande och attraktivt gång- och cykelstråk genom Skärhamns centrum. Stråket

Läs mer

Bakgrund; Projektets målsättning

Bakgrund; Projektets målsättning Bakgrund; Galleriets konceptuella bas vilar på iden om ett tillfälligt övertagande av det offentliga rummet. Vi önskar vara en aktiv del, en lokal opålitlig och oberäklig agent i den tillsynes givna stadsmiljön.

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Karin Kairavuo Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Den kinesiska författaren och nobelpristagaren i litteratur, Gao Xingjian, använder en spännande metod i sitt arbete. Han talar in sina blivande

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas med Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan man

Läs mer

TIPS PÅ APPAR med pedagogisktfokus

TIPS PÅ APPAR med pedagogisktfokus IdéTorget TIPS PÅ APPAR med pedagogisktfokus Maj 2012 Sammanställt av Louise Plyme 1 Lek och Lär Förskolepedagogik Kids Games Innehåller 6 stolika spel; Gissa ordet, vem ska bort, sortera, Memoryoch paraden

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Inledning Akademikerförbundet SSR vill med denna broschyr bidra

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro Bo Samuelsson Väv av ögonblick September 1999 - Augusti 2003 Fisktorget i Örebro Tävling Tävling Ögonblick i brytningstid hette den tävling som Örebro kommun utlyste 1999 i anslutning till millenieskiftet.

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt

vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt vad vi gör Reklamateljen - Nybod Tel: 08-82 55 77 - Fax: 08-514 9 -logo/reklamateljen är registrer vissa gör lite, vissa gör allt vi gör lite av allt Originalateljé Med vår egen original- och layoutateljé

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Forskning visar att aspekter av begrepp om ljus i vardagstänkandet och inom naturvetenskapen skiljer sig åt. Vi vill utmana barnens

Läs mer

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Koll på konst Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Inledning Här finns förslag på saker ni kan göra före och/eller efter er medverkan i Koll på

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER. - omikt i skolan. ';j, :d- r..'11*{s"n"-' :Jr. i ri:sslr:,iriitlr

FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER. - omikt i skolan. ';j, :d- r..'11*{sn-' :Jr. i ri:sslr:,iriitlr FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER - omikt i skolan :Jr r..'11*{s"n"-' :d- ';j, i ri:sslr:,iriitlr ffiffihxxnffi ffi*# ffiasfrfrgä Smxsrfrillem Konkret, Lekfullt. Roligt. Det är några omdömen om Rutiga familjen,

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer