hotell ADYTON rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hotell ADYTON rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en"

Transkript

1 hotell ADYTON Hotell ADYTON är en mobil frizon vari hotellets gäster deltar i en intim kollektiv upplevelse, under loppet av en kväll och en natt. Den konceptuella drivkraften i verksamheten är hotellets rekreationsavdelning, en plats för gruppterapier, intagande av stärkande buljonger och behandlingar. Adyton, som förövrigt anspelar på den heliga innersta platsen i ett antikt tempel, är det konceptuella ramverk mot vilken gästerna kollektivt organiserar och skapar en realiserad utopi, inom ramen för sin vistelse. Projektet söker därigenom upprätta ett rum för kollektiv kontemplation och samtal om det gemensamma livet. Mot bakgrund av det moderna informations- och prestationssamhällets tillkortakommanden. Enligt den koreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han är nämligen infostressen vår tids våld tillskillnad från tidigare former av explicit våldsutövning. Dessa nya former av självutövat och rationaliserat våld leder till ett idéfattigt samhälle, där sjukdomstillstånd som utbrändhet och depression följer i dess spår. Hotell ADYTON fungerar som en modulbaserad mobil enhet, med andra ord ett pop-up hotell, där gästerna övernattar inuti kokongliknande textila strukturer. Textilstrukturer som likväl omgärdar tak och väggar och skyddar hotellets gäster från både insyn, och negativa väderförhållanden. På kvällstid erbjuder hotellet aktiviteter som är tillgängliga för gäster och förbipasserande; allt från biovisning, föreläsningar, klubb, frisörsalong och caféverksamhet, verksamheter som utgår från andra redan existerande mobila enheter som inkorporeras i frizonen efter önskemål och behov. Hotellet utgör sålunda centrumet i en större platshändelse, där de två nivåerna, det inre och det yttre delen av frizonen har olika kompletterande funktioner och djup. Den yttre sfären gör att hotellet fungerar som en levande offentligplats, medan den inre semi-offentliga miljön med sina hängande sovplatser och rekreationsavdelning utgör frizonens kärna. Tillsammans bildar en de båda nivåerna en sammanhängande helhet som sammanbinder det förflutna, det närvarande och det stundande med varandra i försök att skapa motverkligheter där vi gemensamt kan underhålla vår fantasi, individuellt som kollektivt. Utgångspunkten är att hotellet ska existera i sammanlagt 5 dagar och att alla nödvändiga fysiska strukturer och övriga externa mobila enheter gemensamt ska transporteras från platsen på cyklar efter det att genomförandet är realiserat. Det enda spår som kommer att lämnas kvar på platsen är en cirkel av blått grus som markerat gränsen för ett innanför och utanför frizonen. Allteftersom kommer den färgade cirkeln att nötas bort, och det långsamma försvinnandet fungerar som en symbol för den platshändelse som där existerat, vilken sedan endast övergår helt till att vara en plats i minnet.

2 XYZ OPEN CITY GRONINGEN, Nederländerna / Göta älvbron, Göteborg G enomförande Inledningsvis uppvisas en mindre modell av Hotell ADYTON i formen av en installation, mellan den 2-23 maj under Hall of Fame på Järnhallen, den nya konsthallen på Ringön. Tillsammans med presentationsmaterial som framlägger Hotellet grundläggande koncept. Installationen ska byggas i samarbete med textilkonstnären och modeskaparen Majli af Ekenstam och ska förövrigt innehålla ljud och rörligbild. Under september 2015 kommer det att byggas och i olika offentliga sammanhang förevisas en skalenlig prototyp i skala 1:1 som bygger på rymdkuber konstruerade av fyrkants-aluminiumrör, enligt en tillfällig textilstruktur och en kokong i visnings syfte. Prototypen som även utgör grundstrukturen till hotellet används i denna fas som en mobil installation där en fiktiv performativ platshändelse iscensätts med modulen som bas. Där hotellets värdar och ledningsgrupp bedriver en fundraisingkampanj genom produktpresentationer och presentreklam. Bokningsförfarandet kommer att ske via en blogg och marknadsföringen sker i förlängningen via broschyrer och giveaways. Marknadsföringen och produkterna ska utforska och leka med den estetik och det tilltal som finns inom spa- och hotellbranschen. En ansatts som hämtar sin strävan från kritisk design som utmanar dagens förutfattade meningar om vad produkter och tjänster är, i motsatts till en allenarådande förstärkande och positiv design. Sensommaren 2016 Hotell ADYTONs verkliga manifesta tillblivelse startar med uppritandet av en färgad cirkelyta av grus vilket symboliskt befäster frizonens territorium. På den färgade ytan monteras den färdiga kubsturen upp varpå de textila övernattningskokongerna hängs in, åtföljt av montering av kök och uppbyggnaden av gemensam sittplats för hotellets gäster. Menyn kommer att utgöra en integrerad del av hotellupplevelsen och kommer huvudsakligen att erbjuda buljonger och örtteer. Varje sovplats har ett namn, vilket sedermera utgör tilltalsnamnet på den gäst som bokat denna kokong. Vid in-checkning kommer gästernas tillhörigheter och kläder att pantsättas i utbyte mot en dräkt tillverkad av samma modeskapare som designat hotellets ytstruktur. Byte av namn och klädsel är inledningen på en

3 övergångsrit där gästerna i konstnärsledda pedagogiska övningar och samtal introduceras för frågor hur de tillsammans kan skapa en gemenskap inom denna begränsade tidsrymd. Ett ljudverk kommer att komponeras enkom för sömnupplevelsen, via en inkorporerad hörlursrigg, där ovansidan av kokongen samt takstrukturen till ADYTON kommer att vara helt transparant. Därigenom kommer varje gäst ges fullt vy över natthimlen, i samspel med den musikupplevelse som invaggar dem i sömnen. Projektet dokumenteras och presenteras på hotellets blogg med avsikt att skapa ett digitalt mikro-arkiv, bestående av vittnesmål, intervjuer, videomaterial från utflykter och andra aktiviteter. Det digitala påbyggnaden ska fungera som ett minnesarkiv där minnen och upplevelser kan dröja sig kvar och vittna om svunna interventioner. Den fullständiga mobila struktur som byggs för projektets genomförande ska efter det att projektet avslutas vidareutvecklas, modifieras och omformas till andra former av meningsskapande mobila enheter, där andra teman, koncept och strategier undersöks och iscensätts. Det övergripande syftet med projektet är att etablera tillfälliga platshändelser för att undersöka och vidareutveckla hur mobila och temporära enheter kan skapa noder för urban social utveckling och hållbarhet. S yfte Staden är en materiell konstruktion samtidigt som den lika mycket är ett mentalt landskap. Hur kan vi konstruera inte bara fysiska platser inte endast för möten, konsumtion och rekreation, utan likväl för hela sinnet designade rum för kontemplation och kritisk utforskande. Vi tror att publika platser med temporär livslängd öppnar upp för möjligheten att laborera med nya koncept och former för vilka händelser, rumsupplevelser och funktioner vi kan komplettera våra städer med. Genom att skapa flyktiga platser och rum utan inneboende gemensamma principer, utmanar och kompletterar projektet dagens rationella stadsplaneringsmodeller. Hotell ADYTON är en temporär social skulptur där funktion och innehåll skapar helhetsupplevelser som talar till både sinne och intellekt. Primär frågeställning Hur kan vi forma rumsliga narrativ och platser som vidgar komplexiteten i stadens offentliga rum? Sekundära frågeställningar: ^ På vilka sätt kan städers offentlighet gynnas och utvecklas av tillfälliga arkitektoniska interventioner? ^ Hur kan professionella utövare från en rad olika fält tillsammans skapa synergieffekter med syfte att utforska urbanitetens inneboende möjligheter? ^ Hur kan en modell för samarbete kring tillfälliga interventioner se ut? ^ Hur kan vi skapa andra rum i staden där vi gemensamt kan underhålla vår fantasi, individuellt som kollektivt?

4 T eoretisk utgångspunkt Begreppet Heterotopi (grekiska för andra rum) kommer från den franske filosofen Michel Foucault ( ) och finns presenterat i artikeln "Des Espaces Autres" (Of Other Places Heterotopias) från Foucault beskriver här platser som fungerar under icke hegemoniska förhållanden, vilka kan vara både icke-fysiska och materiella på en och samma gång. Det handlar om mångtydiga platser som undandrar sig de regler och normer som resten av samhället lyder under, så som fängelser eller i annat fall plaster som innehåller korologier så som arkiv, bibliotek eller botaniska trädgårdar. Exempelvis menar Foucault att dessa counter-spaces eller locally realised utopias känns igen när barn leker; som när föräldrarnas säng blir grunden för ett indiantält eller ett hav fullt av hajar. Samtidigt som sängen är en materiell plats så är det snarare i fantasin som detta andra rum realiseras. En drömlik plats som likväl fortfarande är fast förankrad i och speglar världen utanför, där sängen blir till ett lekfullt experiment med rummets gränser. Inom ramen för projektet Hotell ADYTON kommer att begreppet heterotopi användas som en förståelsemodell, men likväl som ett verktyg för att undfly utopins icke-plats, i sökandet efter det tillstånd då utopiska förhållanden råder. Liksom i Foucaults exempel med det lekande barnet blir ADYTON den förutsättning mot vilken detta andra rum kan realiseras. En kollektivt sökande där publiken kan föras i kontakt med sina inre erfarenheter och fantasier. Det digitala minnesarkivet utgör sedermera en förläning av detta undersökande och användande av heterotopin som verktyg, då digitala plaster har förmågan att upprätta ytterligare heterotopiska rum genom sina korologier. Filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback skriver att vi lever i ett trötthetssamhälle, ett samhälle där vi inte bara redan är trötta, utan där vi inte ens tillåts vara trötta. Mot bakgrund av en allt stressigare tillvaro, tror vi konsten besitter förmågan att utgöra en annan tid och ett annat rum, en heterotopi. I Epidauros byggdes till Asklepios ära det största läkartemplet i Grekland, där det också fanns flera andra sådana tempel. Det var en förekommande vana att ta de allvarligt sjuka till hemliga och skyddade orter i olika tempel som var obeträdbara för gemene man och dit enbart de tempelinvigda kunde föra de sjuka. Dessa hemliga platser i templet kallades sålunda adyton, det vill säga den icke-tillgängliga orten. E xempel Från vänster till höger: Shigeru Ban, Diogo Aguiar & Teresa Otto, Gregg Fleishman

5 Tillfällig arkitektur och temporära strukturer kan vara en katalysator som tillfälligt förändrar en hel stad. I New York förvandlades Times Square helt tillfälligt till torg och allmän plats, helt utan bilfokus, med hjälp av stolar och målad asfalt. I Japan löser arkitekten Shigeru Ban problem efter jordbävningskatastrofer med temporära strukturer i trä och papper. Arkitektgruppen Raumlabor gäckar Berlin med sina pågående urbana experiment. I Köpenhamn arbetar man aktivt med tillfälliga stadsrum som urban taktik. London serverade 2012 års paviljong vid Serpentine Gallery, ritad av arkitekterna Hertzog och de Meuron tillsammans med den kinesiske konstnären Ai Weiwei, helt vid sidan av de enorma pop-up-installationerna för OS. S am m anhang Ringön är ett industriområde på Hisingen i Göteborg som begränsas av Götaälvsbron i väster, Tingstadstunneln i öster, Göta älv i söder och Lundbyleden i norr. Det har påbörjas en omvandlingsprocess kring området, som drivs inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Tillåtande oaser och som ägs och drivs av Business Region Göteborg AB med Göteborg & Co, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling AB som samarbetspartners. Förslaget är att uppmuntra och underlätta förutsättningarna för kreativt skapande, genom upprättandet av en tillåtande atmosfär där nya lösningar och verksamheter kan få utrymme. Tanken är att Hotell ADYTON ska verka inom ramen för denna satsning och använda detta sammanhang för att generera vidare kontaktytor och dialoger om städers utveckling. Platsens närhet till Göta älv, tillåter guidade turer med båt i och kring hamnen med fokus på att tala om de skillnader och konflikter som finns inskrivna i det urbana landskapet längs med de båda sidorna om älven. En destination och systerplats under dessa färder kommer att vara Playan, en sandstrand och mobil mötesplats som är belägen i Frihamnen, och som drivs av arkitektur- och konstsamarbetet MYCKET och det nationella nätverket Lesbisk Makt. MYCKET driver sedan hösten 2012 forskningsprojektet Clubscenen och vilket fortsättningsvis utvecklas av MYCKET på Arkitektur-och Designcentrum genom finansiering av Vetenskapsrådet. Projektet är en undersökning av Arkitektur i Praktiken; det provar framtider, utopier och/eller andra sätt att organisera, mötas, skapa, tolka och återanvända den byggda miljön, sociala rum och samhället. Hotell ADYTON kommer att upplåta utrymme och plats inom ramen för projektet för MYCKET att verka inom och bedriva egna gestaltningar, undersökningar och utbyten.. Adyton - den icke-tillgängliga orten

6 S amarbeten Hotell ADYTON drivs i samarbete mellan Naïvités curator Henrik Sputnes och arkitekten Pierre Mosser. Övriga medverkande i projektet är: Majli Af Ekenstam, textilkonstnär och modeskapare, som ska designa den yt- och kokongstrukturer som gästerna ska sova i. Malin Dahlström, kompositör och sångerska ska skapa platsspecifika ljudverk som är kopplade till kokongerna. Hotellet som utgör navet i ADYTON bygger på det Köpenhamnsbaserade konstkollektivet N55:s open source modul, XYZ OPEN CITY, som är framtagen specifikt för att vara en, kostnadseffektiv, återvinningsbar och multifunktionell rumsmodul. Pop-up hotellet som helhet är tänkt att drivas i samarbete med Business Region Göteborg AB, Järnhallen, Doc Lounge, Park- och Naturförvaltningen, Lesbisk Makt, MYCKET, Interaktiva Institutet, Styrsöbolaget och Göteborg & Co. Hotell ADYTON är ett samarbetsprojekt som i hög grad syftar till att undersöka hur kan en modell för samarbete kring tillfälliga interventioner i staden kan se ut, därför premieras ytterligare vidare samarbeten mellan forskningsmiljöer, statliga som kommunala organisationer, självorganiserade kulturaktörer, Övriga delar och funktioner utgör autonoma och redan existerande mobila enheter så som biograf, kaffebar, glassbar, frisör och musikanläggning gemensamt för dem alla är att de är cykelbaserade. Under de 4 dagarna kommer de vid olika tidpunkter att kopplas samman med och utgöra Hotell ADYTON Om Naïvité Naïvité är en studio för konst och upplevelseproduktion. Vi arbetar tvärdiciplinärt, konceptuellt och curatoriellt, med berättelser som grund. Projekten börjar med research, analys och diskussion, och genom att involvera konstnärer och andra kreativa utövare, skapar vi större sammanhängande helheter, som talar till känsla, sinne och intellekt. Vårt arbete resulterar oftast i temporära, multisensoriska miljöer och situationer, på platser där konst vanligtvis inte förekommer. Som studio arbetar vi likväl med uppdrag som egen konstnärlig produktion. Henrik Sputnes och Vilma Luostarinen, grundade gemensamt Naïvité 2012 och har sedan dess arbetat tillsammans som projektledare och curatorer. Se naivite.com för mer information

7 Och i detta uppmärksamhetens oerhörda arbete tröttheten som låter den kroppsliga själen böja sig ned mot jordens tyngd, händer det ibland att ögonen vänder sig upp mot himlen, mot det bortglömda, för att upptäcka hur fötterna är bundna till jorden. - Marcia Sá Cavalcante Schuback K ommunikation & M arknadsföring I projektet Hotell ADYTON är konceptet sammanvävt med marknadsföringen. Kommunikationen och bokningsförfarandet kommer att ske på nätet. Reklamen kommer nå ut via flertalet kanaler, i form av trycktmaterial, presentreklam, offentliga demonstrationer, digital fundraising och via en blogg maj 2015 Produktion av utställningsdel Dialog påbörjad med medverkande och samarbetspartner, research och modifiering av projekt maj 2015 Utställning och presentation på Järnhallen i Göteborg. 29 maj 2015 Deadline modifiering av projekt första omgång, Juni 2015 Påbörjan av modifiering av koncept andra omgång Framtagande av grafisk profil 3-21 augusti 2015 Produktion av modell skala 1:1 Skapande av enklare websida och presentreklam Koordinering av samarbeten inleds, dialog rörande ansvarsfördelning September oktober 2015 En serie framträdanden med och utan modell, Kommunicera konceptet med media Kommunikation med förvaltningar och tillståndsmyndigheter 2 november - 17 december 2015 Deadline modifiering av projekt Påbörjande av byggplan, vidareutveckling av medialstrategi och kommunikationsplan Utvecklande av digital kommunikationsplattform Utveckling av intern kommunikationsplan 17 december 2015 Deadline modifiering av projekt del 2

8 Januari 2016 Påbörjan av modifiering och utveckling av hotellets ytstruktur Februari 2016 Påbörjad utveckling av dramaturgi och publik upplevelse April maj 2016 Visning av modell skala 1:1, utökad modell med enstaka mindre event Intern utvärdering och utveckling av kontaktytor och samarbeten Maj 2016 Deadline överbyggande koncept, och dramaturgi, byggplan, medialstrategi och kommunikationsplan Implementering av mediastrategi med fokus på tv, magasin och radio. Juni augusti 2016 Marknadsföring och pressutskick Bokning tillgänglig Distribution av tryckt folder Mitten av augusti 2016 Genomförande September Utvärdering L änkar N55/XYZ OPEN CITY Malin Dahlström https://myspace.com/disdishdance Majli Af Ekenstam Doc Lounge Lesbisk Makt MYCKET Göteborg & Co

9 Styrsöbolaget Interaktiva Institutet https://www.tii.se/ Business Region Göteborg AB

schhh... ...texter om och kring utställningen och Ann Roséns konstnärskap

schhh... ...texter om och kring utställningen och Ann Roséns konstnärskap 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texter om och kring utställningen och Ann Roséns konstnärskap Introduktion Ann Rosén Social rörlighet,

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk -

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN 15 hp Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - Emma Johansson 2009 Fakulteten för

Läs mer

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz.

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Författarna till varje projekt 2013 Detta verk är skyddat

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

En stad i förändring ! "# !"# $ ( ) $ % & '& & (

En stad i förändring ! # !# $ ( ) $ % & '& & ( Inledning Malmö är en stad som i likhet med många andra städer och platser de senaste decennierna genomgått en omvälvande förändring. Moderniteten går mot sitt slut och världen kränger. För hundra år sedan

Läs mer

MAGAZINE. ai weiwei. samtidskonst från kina. sylvain ristori. openart kids. ställer ut på hel gata. hela 13 konstnärer. fransk konst i trä

MAGAZINE. ai weiwei. samtidskonst från kina. sylvain ristori. openart kids. ställer ut på hel gata. hela 13 konstnärer. fransk konst i trä Pris: 20 kr OPENART MAGAZINE ai weiwei ställer ut på hel gata samtidskonst från kina hela 13 konstnärer sylvain ristori fransk konst i trä openart kids Kulturupplevelse för barn 1 2 openart.se #openartsweden

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 33 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Eva Hansson Examensarbete 15 hp Inom Pedagogik 91-120 hp Handledare Christian

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

TRE SAMTAL ELINA SUOYRJÖ

TRE SAMTAL ELINA SUOYRJÖ ELINA SUOYRJÖ ELINA: Vi kan börja med din utgångspunkt för utställningen Platser Samlingar Namn. Hur skulle du vilja beskriva den? MALIN: Jag blev inbjuden till utställningen hösten 2011 och fick helt

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer