Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum"

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum Kristinehamn i oktober 2008

2 FINANSINSPEKTIONENSGODKÄNNANDE MemorandumetharintegranskatsochregistreratsavFinansinspektionendåemissionsbeloppetärmindreän EUR,vilketärgränsenförundantagfrånkravpågodkäntochregistreratprospekt,enligtlagen (1991:980)omhandelmedfinansiellainstrument. BOLAGSASPEKTER GiftTodaySwedenAB(publ)eller GiftToday eller Bolaget ärettaktiebolagochbedriververksamhetunder dennaassociationsform,vilkenreglerasavaktiebolagslagen.bolagetbildadesisverigeochregistrerades16 mars2005medorganisationsnummer underfirmanStartplattan17725Aktiebolag,menbytte firmanamntillChokladDistributionSverigeAB.Bolagetharbedrivitnuvarandeverksamhetsedan juni2005.nugällandefirmaregistreradesijuni2005. Bolagetskallenligtregistreringsbevisbedrivahandelmedsamtförmedlingavgåvorsåsomkonfektyr, blommor,presentartiklarsamtliknandevaror,samtidkadärmedförenligverksamhet.distributionenskaske viaegnadistributionskanalerochfriståendeleverantörer. BolagetärettpubliktaktiebolagochVPC anslutet,vilketinnebärattdetärvpcsomförbolagetsaktiebok. BolagetshemvistärKristinehamn.Videttordinariestyrelsemöteden7oktober2008beslutadestyrelsenmed bemyndigandefrånordinariebolagsstämmaden19maj2008attgenomföraennyemissionavhögst aktiermedföreträdesrätt.årsredovisningarochbolagsordningkanhämtasfrånbolagetshemsida GiftTodaySwedenAB(publ) Strandvägen Kristinehamn STYRELSENSFÖRSÄKRAN MemorandumetharupprättatsavstyrelseniGiftTodaySwedenABmedanledningavföreträdesemissionpå AktieTorget.StyrelsenförGiftTodaySwedenABäransvarigförinnehålletiMemorandumet.Härmedförsäkras attstyrelsenvidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäkerställaattuppgifternaimemorandumet, såvittstyrelsenkännertill,överensstämmermedfaktiskaförhållandenochingentingärutlämnat,somskulle kunnapåverkamemorandumetsinnebörd.bolagetsrevisorharlämnatrenrevisionsrapportförbifogade årsbokslut. Kristinehamnden13oktober2008 GiftTodaySwedenAB(publ) Bengt E A Jönsson Lars Blomberg Tony Michaelsen Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Daniel Humble Anders Bodolla Styrelseledamot Styrelseledamot SPRIDNINGAVMEMORANDUMET Erbjudandetriktarsigintetillpersonervarsdeltagandeförutsätterytterligareprospekt,registreringeller andraåtgärderänsomföljeravsvenskrätt.memorandumetfårintedistribuerasiamerikasförentastater, Kanadaellernågotannatlanddärdistributionenellererbjudandetkräveråtgärderenligtovanellerstrider motregleriettsådantland. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida2/57

3 Innehåll 1. Sammanfattning Riskfaktorer Inbjudan till teckning av aktier Bakgrund och motiv VD har ordet Villkor och anvisningar Utvald finansiell information i sammandrag Verksamhetsbeskrivning Styrelse och revisor Aktiekapital och ägarförhållanden Dokument/handlingar införlivade genom hänvisning Legal information Bolagsordning Skatteaspekter i Sverige...51 Bilagor A. B. Förteckning över kommuner med personlig leverans...53 Den virtuella lagermodellen...55 C. Konkurrensöversikt...56 D. Företagsinformation...57 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida3/57

4 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida4/57 1. SAMMANFATTNING DenföljandesammanfattningenskallsessomenintroduktiontillEmissionsmemorandumet,ochinnehåller intenödvändigtvisallinformation,somkanvaraavbetydelseförattfattaettinvesteringsbeslutisamband meddenföreliggandenyemissionenigifttodayswedenab(gifttoday).potentiellainvesterarebörnoggrant läsahelamemorandumet,inklusivekapitlet Riskfaktorer,innandebeslutarsigförattinvesteraiden föreliggandenyemissionenigifttoday.omeninvesterareväckertalanhänförligttilluppgifternai Memorandumetviddomstol,kaninvesterarenblitvungenattsvaraförkostnadernaföröversättningav Memorandumet.Enpersonfårgörasansvarigföruppgifterisammanfattningenellerenöversättningav denna,endastomsammanfattningenärvilseledande,felaktigelleroförenligmeddeandradelarnai Memorandumet. 1.1 VERKSAMHETEN ENENKELAFFÄRSIDÉ GiftTodaysaffärsidéäratterbjuderprivat ochföretagskunderenwebbaseradtjänstförattsnabbtochenkelt kunnagebortpresenterochpresentupplevelser.kärnaniaffärsidénärmöjlighetentillenomgåendeleverans avpresentenförattkunnatatillvarapåpresenttillfällenpåsammadag.gifttodayerbjuderdärförettdigitalt presentkortpåpresentportalengifttoday.se,somlevererasomedelbartpere postochdärpresentmottagaren självkanväljasinpresentfrånettbrettochattraktativutbud.dennatjänstkompletterasmeddetvå premiumtjänsternachokladogram.seochblomsterbudet.se,somerbjuderpersonligleveransavchokladoch blommorpåsammadag. ENENORMMARKNADSPOTENTIAL DetrelevantamarknadssegmentetförGiftTodaystjänster,webbaseratköpavpresenter,uppskattastillmerän enmiljardsekenbartisverigeochnärmare2miljardersekiskandinavien.redan2005omsattesmerän150 miljonerkronorendastpåwebbaseradebeställningaravblommor. ENBEVISADAFFÄRSMODELL GiftTodayharfåttöver55000beställningarfrån50000kunderframtillidag.Faktumetattverksamheten genererarettbidragpåca30%ochattbolagetvisadevinstunderaugustimånad,förförstagångensedan Bolagetbörjadeinvesteramassiviexpansionenundervåren2007,ansessomtydligabevispåattaffärsidén harsubstansochattaffärsmodellenharstorkommersiellpotentialiframtiden. ENRISKFRIAFFÄRSMODELL GiftTodayfokuserarpåattbyggastarkavarumärkenochkundrelationer,medanlagerhållningochdistibution läggsutpåproducenter,grossisterochexternadistributörer.enkombinationavfranchisesystemetinnebär förbolagetlägrefastakostnader,ingenkapitalbindning,ingenrisksamtettpositivtkassaflödejämförtmedett egetlager.gifttodaysmarknadsstrategiinnebärdessutomattmarknadsröfingskostnaderuppståristor utsträckningenbartvidförsäljningsdrivandeaktiviteter.affärsmodellengördetdessutomenkeltatt introducerapresentportalengifttoday.seiandraländer. ENUNIKPOSITION GiftTodayharlyckatstaenunikpositionpåmarknadenmedsinapremiumtjänsterChokladogram.seoch Blomsterbudet.se.SamarbetetmedTV4,sominleddesifebruariiår,harredanbörjatvisaresultatiformav starkökadvarumärkeskännedomochstarkökningavantalbeställnngarochomsättningdesenaste månaderna.dettreårigasamarbetetsavtaletmedtv4,detomfattandeleverantörsnätverketsamtdentekniska platformengergifttodayenbetydandeförsprångmotsinakonkurenterpåensnabbväxandemarknad. StyrelsenhyserstortillförsiktattGiftTodaykommeratttaenledandepositionpådensvenskamarknadenoch stårvärrustandeinfördenplaneradeexpansionen.

5 LYSANDEUTSIKTER GiftTodaysförsäljningförinnevarandeverksamhetsårliggerlångtöverbudgetochBolageträknarmedatt underhelåret2008meränfördubblaomsättningenmotföregåendeår.styrelsenbedömmerattdetfinnsen tydligmöjlighetattkapitaliserapådenpositionochdetmomentumetsomgifttodayharbyggtupp,ochden föreliggandenyemissionenskaförsebolagetmeddenödvändigaresursernaförattkunnaförstärkasina satsningarpåframföralltmarknadsföringochorganisation.idettasammanhangvälkomnarstyrelsenoch ledningenmagnustidbecksomnyvd,somtillträdersintjänst1november ERBJUDANDETISAMMANDRAG Aktieägarnaägerföreträdesrättatttecknadenyaaktiernaiförhållandetilldetantalaktierdesedantidigare äger.aktieägareägerrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)nyaktieibolaget. Teckningskurs 0,67kronor Handelspost 2000aktier Avstämningsdag 17oktober2008 Teckningsperiod 20oktober 5november2008 ISINkod SE RISKFAKTORER AlltföretagandeochägandeavaktierärförenatmedrisktagandeochidettafallärinteGiftTodaynågot undantag.dennedanståenderedovisningenavriskfaktorergörejanspråkpåattvarafullständig,ejhellerär riskernarangordnadeeftergradavbetydelse.seävenkapitlet Riskfaktorer påsidorna8 9idetta Memorandum. BOLAGSRISKER Kortverksamhetshistorik FöretagetGiftTodayharisinaffärsinriktningenkortverksamhetshistorik.Iettrelativtnystartatföretagär riskenstörreattoförutseddahändelserkanske. Begränsaderesurser GiftTodayärettmindreföretagmedbegränsaderesurservadgällerledning,administrationochkapital.Det finnsenrisk,attbolagetmisslyckasmedattkanaliseraresursernaochdärmeddrabbasavfinansiellaoch styrningsrelateradeproblem. Beroendeavnyckelpersonerochmedarbetare GiftTodaybaserarsinframgångpåettfåtalpersonerskunskap,erfarenhetochkreativitet. Intjäningsförmågaochframtidakapitalbehov Detkaninteuteslutas,attdettarlängretid,innanbolagetuppnårettpositivtkassaflöde,änvadsom förespeglasimemorandumet. Produktriskochetableringsrisk Kvantitetenavsåldaprodukterochtidendettarattetablerasigpåmarknadenkantabetydligtlängretidän vadbolagetidagensskedeharanledningatttro. MARKNADSRISKER Aktienslikviditet Detkanföreliggaenriskattaktieninteomsättsvarjedagochavståndetmellanköp ochsäljkurskanvar betydande. Kursfallpåaktiemarknaden Aktiemarknadenkangenerelltgåneravolikaorsakersåsomräntehöjningar,politiskautspel, valutakursförändringarochsämrekonjunkturellaförutsättningar.aktiemarknadenpräglasäventillstordelav psykologiskafaktorer. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida5/57

6 1.4 TJÄNSTER GiftTodaysaffärsidéärattvarakundensförstahandsvaldåenpresentsituationuppstår.Genomhög servicegradochtillgänglighet,uppskattadeproduktertillmarknadsmässigapriser,skalltjänsternavara skalbaraochanpassadeföreninternationellmarknad,vilketskaparförutsättningarförenhögvolymoch lönsamverksamhet. Detfinnsmångaanledningarattgemindrepresentbådeprivatochiaffärsvärlden.Desmåpresenternasom sägermeränordfinnsvarjedagruntomallamänniskor.dåmenasintedepresentermanköperochtamedsig personligen,exempelvisbröllopellerennärståendefamiljemedlemutandemångaandratillfällensomfinns attvisauppskattningen. GiftTodaystjänsterärInternet baserade.presenternalevererasmed på dagen leverans,vilketinnebäratt mottagarenfårsinpresentsammadagsomkundenbeställer.leveransenskiljersignågotåtberoendepåvalet avtjänstundergifttoday.antingensåkankundennåsinomettparminuterförleveransavettgiftcardtillsin e postdärmottagarenkanväljamellanpresenterellersåundervarumärketchokladogram.seeller Blomsterbudet.sesåkommerleveranstilldörrensammadag.Enkelhetochtillgänglighetärviktigaledordför Bolaget. GiftTodayvändersigtillbådeprivatpersonerochföretagskundermedtreolikaerbjudandensomfinns samladepårespektivewebbsida: BLOMSTERBUDET.SE PåBlomsterbudet.sekankundernaväljamellanettstorturvalavolikablomsterarrangemangsomsedan distribuerastillpresentmottagarenpåettstortantalorterisverige.itjänstenfinnsävenmöjlighetenattköpa blomstercheckarsomkandistribuerasellergestillpresentmottagaren.blomstercheckarnakansedan användasavmottagarenförbetalningvidbeställningavvalfriproduktfrånblomsterbudet.seeller Chokladogram.se. CHOKLADOGRAM.SE PåmotsvarandesättsomBlomsterbudet.sefungerarfinnsChokladogram.setillgängligtfördensomhellrevill genjutbarchokladistället. GIFTTODAY.SE HuvudfunktionenpåGiftToday.seärettdigitaltpresentkortsomerbjuderattpresentmottagarenkanvälja självblanddeettbrettutbudavpresenter. GiftTodayskonceptärskalbartochkanenkeltimplementeraspånyamarknader.Sålängeutbredningensker inomeuärdejuridiskahindrenförutvidgningenmycketbegränsade. 1.5 STYRELSE,VDOCHREVISORER StyrelseniGiftTodaySwedenABbeståravBengtJönsson(ordförande),LarsBlomberg,TonyMichaelsen, DanielHumbleochAndersBodolla.VDförbolagetärDanielHumble.RevisorärHelenaStåhlhosErnst& YoungSweden. 1.6 VIKTIGAHÄNDELSERIBOLAGETSUTVECKLING 1999 GiftahoyA/Sgrundades 2004 BolagetbildadesundernamnetChokladogramHBochstartadetjänstenChokladogram 2005 AktiebolagetChokladDistributionSverigeABbildades 2006 DetvåtekniskaplattformarnaförChokladogramochBlomsterbudetfärdigutvecklades DotterbolagetGiftTodayförvärvas,ochmoderbolagetnamnändrastillGiftTodaySwedenAB. 2008(mars) 2008(augusti) BolagetnoteradespåAktietorget Bolagetvisarförförstagångenvinstunderenenskildmånad GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida6/57

7 1.7 NYCKELTAL Rörelsensintäkter Rörelsenskostnader Rörelseresultat Resultatföreskatt Resultatefterskatt Bruttomarginal(TB1) 58% 71% 75% 72% 78% Rörelsemarginal(TB3) 6% 4% 39% 47% 61% Egetkapital Långfristigaskulder Kortfristigaskulder Balansomslutning Avkastningpåegetkapital 59% 172% 163% 60% 172% Avkastningpåtotaltkapital 14% 14% 56% 25% 55% Soliditet 25% 8% 18% 42% 17% Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Periodenskassaflöde Likvididamedelvidperiodensslut Kassalikviditet 70% 53% 34% 310% 26% Balanslikviditet 88% 63% 36% 323% 30% Bolagetstartadesimaj2005vilketinnebärattförstaräkenskapsåretendastomfattarknappt8månader. Delårsrapporternagällerfrånden1januaritillden30juni.Rapporternaharinterevideratsavbolagets revisor. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida7/57

8 2. RISKFAKTORER EninvesteringiGiftTodayutgörenaffärsmöjlighet,meninnebärocksåbetydanderisker.Dessakanp.g.a. omvärldsfaktorerochbolagetsaffärsinriktningvarasvåraattkvantifiera.heladetinvesteradekapitaletkan förloras.iföretagmedringaellerbegränsadhistorikkanriskensessomextrastor.förattbedömaföretagetär detviktigtattbeaktadepersonersomskalldrivaverksamheten,derasbakgrund,samtriskprofileniden verksamhetsomskallbedrivas.densomövervägeratttecknasigförköpavaktierigifttodaybörinhämtaråd frånkvalificeradrådgivare.nedanredogörsförettantalriskfaktorersomharbetydelseförbedömningenav företagetochdessaktie.riskfaktorernaärinteframställdaiprioriteringsordningochgörinteanspråkpåatt varaheltäckande. 2.1 BOLAGSRISKER BEGRÄNSADERESURSER GiftTodayärettlitetföretagmedbegränsaderesurservadgällerledning,administrationochkapital.För genomförandetavstrateginärdetavvikt,attresursernadisponeraspåettförbolagetoptimaltsätt.detfinns enriskattbolagetsresurserinteräckertillochdärmeddrabbasavoperativaproblem(tillexempel kvalitetsproblemgällandeprodukterochleveranser)ochävenfinansiellaproblem. BEROENDEAVNYCKELPERSONER GiftTodaybaserarsinframgångpåettfåtalpersonerskunskap,erfarenhetochkreativitet.Bolagetäräveni framtidenberoendeavattkunnafinnakvalificerademedarbetare.bolagetarbetarhårtmedattminska beroendetgenomengoddokumentationavrutinerocharbetsmetoder. INTJÄNINGSFÖRMÅGAOCHKAPITALBEHOV Detkaninteuteslutasattdettarlängretidänberäknat,innanbolagetnårettpositivtkassaflöde.Detkaninte helleruteslutasattgifttodayiframtidenkankommaattsökanyttexterntkapital.detfinnsingagarantieratt detisåfallkananskaffaspåföraktieägarefördelaktigavillkor.ettmisslyckandeiattgenereravinsteri tillräckligomfattningkanpåverkabolagetsmarknadsvärde. FÖRSÄLJNINGSRISK Detgårinteattmedsäkerhetfastslåattdetjänstersomföretagetutvecklatfårdetpositivamottagandepå marknadensomförespeglasidethärprospektet.kvantitetenavdeerbjudnatjänsternaochsåldaprodukterna kanblilägreochtidendettarattetablerasigpåmarknadenkanvarabetydligtlängreänvadbolagetidagens skedeharanledningatttro. RISKMEDDISTRIBUTIONSVÄGAR DensvenskamarknadenförproduktersomGiftTodayerbjuderochsäljeräriberoendeavetablerade distributionskanaler.gifttodaystårinteochfallermedenstakadistributörersbeslutdåhuvudmarknadenär Europa,menettnegativtbeslutfrånnågraavdesvenskadistributörernaskulleförsvåraochförsena lanseringen. 2.2 MARKNADSRISKER KURSFALLPÅAKTIEMARKNADEN Aktiemarknadenkangenerelltgåneravolikaorsakersåsomräntehöjningar,politiskautspel, valutakursförändringarochsämrekonjunkturellaförutsättningar.aktiemarknadenpräglasäventillstordelav psykologiskafaktorer.enaktiesomgifttodaysaktiepåverkaspåsammasättsomallaandraaktieravdessa faktorer,vilkatillsinnaturmångagångerkanvaraproblematiskaattförutseochskyddasigmot. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida8/57

9 2.3 AKTIEMARKNADSRISKER GARANTIÅTANGANDE DenföreslagnaemissionenärisinhelhetgaranteradavbolagetsstörsteaktieägareHKFondiVärmland,BBE CapitalochAndersBadolla.PådendelsomgaranternaintekantecknagenomföreträdeharGiftTodayoch garanternaöverenskommitattgarantiprovisionom8%skallutgå,vilketmotsvararmaximalt188253sek. GarantiprovisionenärförhandladtillsammansmedbolagetsfinansiellarådgivareBBEServisenBusiness DevelopmentAB.Styrelsengörbedömningenattgarantiprovisionenärmarknadsmässig. Garantinärintesäkerställdgenombankgaranti,pantavtal,säkerhetsavtalellerliknande,menBolagetsstyrelse ochfinansiellarådgivarehartagitdelavinformationsomövertygatomattgaranterna,idetfall emissionsgarantinheltellerdelviskommerattbehövatasianspråk,kommerattkunnafullgörasittåtagande. VÄRDEPÅAKTIEN Aktieägandeäralltidförknippatmedriskochrisktagande.Eftersomenaktieinvesteringbådekanstigaoch sjunkaivärdeärdetintesäkertatteninvesterarekankommaattfåtillbakasatsatkapital.både aktiemarknadensgenerellautvecklingochaktiekursensutvecklingförspecifikabolagärberoendeavenrad faktorer,fleraavvilkaenskildabolaginteharmöjlighetattpåverka.investeringariaktierbördärförföregås avennoggrannanalys. AKTIENSLIKVIDITET GiftTodaysaktiehandlaspåmarknadsplatsenAktieTorget.RegelverketpåAktieTorgetärbetydligtmer begränsatjämförtmeddetsomgällerpåstockholmsbörsen.handelniaktierpåmindremarknadsplatsersom AktieTorgetkanvaralågochlikviditetenotillfredställande,vilketisinturkanmedföraenriskförstora fluktuationeriaktiepriset.gifttodayharträffatavtalmedmangoldfondkommissionomattagera likviditetsgarantförattfrämjaengodlikviditetiaktiensamtsäkerställaenlågspreadmellanköp ochsäljkurs idenlöpandehandeln. EVENTUELLAVKASTNINGPÅINVESTERINGEN TilldagsdatoharBolagetintebeslutatomellerutbetaltnågonutdelning.Tidpunktenförochstorlekenpå eventuellaframtidautdelningarföreslåsavstyrelsen.iövervägandetomframtidautdelningkommerstyrelsen attvägainfaktorersåsomdekravsomverksamhetensart,omfattningochriskerställerpåstorlekenavdet egnakapitaletsamtbolagetskonsolideringsbehov,likviditetochställningiövrigt.sålängeingenutdelning lämnas,måsteeventuellavkastningpåinvesteringengenererasgenomenhöjningavaktiekursen. 2.4 MARKNADSSTATISKTIKESTILLFÖRLITLIGHET Styrelsenharsträvatefterattanvändapålitligakällornärdentagitframmarknadsstatistik.Istörstamöjliga månharstyrelsendärutöversträvatefterattanvändameränenkälla.detäremellertidintealltidmöjligtattfå framverifierbaroffentliginformationommarknadenliksomomdessomfattning.enpotentiellinvesterarebör avdennaanledningvaramedvetenomattdenmarknadsstatistiksompresenterasidettadokumentochsom styrelsentagitfastapåvidbedömningenavstorlekenpåochtillväxtpotentialenideninternationellaocholika nationellamarknaderinteärheltpålitligochattdennainformationinteärverifieradialladelarsamtattdet såledesfinnsenriskförattdenintegerenrättvisandebildavmarknadenochdesstillväxtpotential. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida9/57

10 3. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER StyrelsenförGiftTodaySwedenAB(publ)harbeslutatatt,medutnyttjandeavdetbemyndigandesom årsstämmanbeslutadeomden19maj2008,attökabolagetsaktiekapitalmedhögst281750sek genomemissionavhögst aktier.bolagetsbefintligaaktieägareerbjudsattmed företrädesrätttecknanyaaktieribolaget.emissionskursenharfastställtstill0,67sekperaktie,vilket innebärattemissionensammanlagttillförgifttodayhögst sek(föreavdragför emissionskostnader 1 ).GiftTodayärnoteratpåAktieTorgetochhandelmeddenyaaktiernaberäknas inledasibörjanpådecember2008.emissionenärisinhelhetgaranterad. EMISSIONENSSYFTE Emissionslikvidenkommerattavhjälpabristenpårörelsekapitalochavsesattanvändastillatteffektivtoch kraftfulltvidareutvecklaochmarknadsföragifttodaysbefintligaverksamhetsamttillföraresurserförattstå välrustadeförintressantaförvärvsmöjligheter. INBJUDAN HärmedinbjudsaktieägarnaiGiftTodaySwedenAB(publ)atttecknanyaaktieriGiftTodayienlighetmed villkorenidettainvestmentmemorandum.aktieägareägerrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)ny aktieibolagettillkursen0,67sekperaktie,vilketmotsvararettbolagsvärdeom sekförepengarna (pre moneyvärdering).prisetharfastställtsavstyrelsenutifrånbolagetsfinansiellaställning,kapitalbehov ochmarknadsläge. SamtligabefintligaochnyemitteradeaktierägerlikarätttillandeliBolagetstillgångarochvinstochberättigar till1röst.aktierkanfrittöverlåtasochförvärvas;hembudsskyldigheterellerlösningsrättföreliggerej. Teckningskallskegenomsamtidigkontantbetalningfrånden20oktober2008tillochmedden5november 2008.Maximaltkanutspädningeniemissionenbli33,33procentföraktieägarevilkaintetecknaraktieri emissionen. GARANTIEROCHAVSIKTSFÖRKLARINGAR GiftTodaySwedenharerhållitgarantiutfästelserfrånföljandeparter: Bolagetsstörstaägare,HKFondiVärmlandAB,medadressStrandvägen30,68138Kristinehamn,att tecknaaktiermotsvarande sekavemissionengenomkvittningavetttidigarelånpå SEK. BBEServisenPrivateEquityAB,medadressIngmarBergmansGata2,11434Stockholm,atttecknaaktier motsvarande sekavemissionen. BirongateTradingLtd,medadressLarnaca,Cypern,atttecknaaktiermotsvarande474360SEKav emissionen,varav150000sekgenomkvittningavetttidigarelånpå sek. Garantiavtaletärdaterat8oktober2008.Såledesföreliggeravsiktsförklaringarochgarantiutfästelseromhela emissionsbeloppet. 1Frånemissionsbeloppetuppskattasavdragförtotalaemissionskostnadergörasmedcirka0,7MSEK.Idettabeloppingår ävenersättningtillgarantom8,0procentavgarantigivarensgaranteradebeloppifyllnadsgarantin. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida10/57

11 4. BAKGRUND OCH MOTIV SyftetmeddenaktuellaemissionenärattavhjälpabristenpårörelsekapitalochstärkaGiftToday s balansräkningförattkunnaexpanderagenombådeorganisktillväxtochförvärv.dettaförattnåbolagetsmål attblidetsjälvklaraalternativetpågåvomarknadenochettlönsamttillväxtbolag. Emissionslikvidentillsammansmedbolagetstilltagandekassaflödeavsesanvändastillatteffektivtdriva, vidareutvecklaochmarknadsföragifttoday sbefintligaverksamheter.fokuspåtillväxtochförvärvkommer framföralltattläggaspåmarknadskommunikation,flertjänster,utbyggddistributionochförstärkt funktionalitet.detärstyrelsensbedömningattbolageteftergenomförandetavnyemissionenhartillräckligt rörelsekapitalförattutvecklaverksamheternaochnålönsamhetredannästaår. Bolagetharbeslutatattgenomföraennyemissionsominnebärattbolagettillförs3,8miljoner.Nyemissionen hargaranteratsisinhelhetavhkfondivärmland2007ab,bbeservisenprivateequityabochbirongate TradingLtd. IövrigthänvisarstyrelsentillredogörelseniföreliggandeInvestmentMemorandum,vilketharupprättatsav styrelsenförgifttodaymedanledningavnyemissionen.styrelsenförgifttodayäransvarigförinnehålleti IM:et.Härmedförsäkrasattstyrelsenharvidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäkerställaatt uppgifternaiim:et,såvittstyrelsenkännertill,överstämmermedfaktiskaförhållandensamtattingetär utelämnatsomskullekunnapåverkadessinnebörd. Kristinehamn13oktober2008 GiftTodaySwedenAB(publ) Styrelsen GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida11/57

12 5. VD HAR ORDET DetharvaritetthändelseriktårförosspåGiftToday!Intresset förvåratjänsterökarmeränmarknadenföre handelharökat! Viharhaftenorganisktillväxtpåöver60%perårsedanvi startade2004,vihargjortöver55.000leveranserochvihar över50.000nöjdakunder!sedanbörjanavåretharvi investeratmycketitv reklamochvisernuenkraftfullökning avmediet!förstahalvåretsåharvidubblatvårförsäljningmot föregåendeår,såltlikamycketnusomhelaföregåendeår.och dåfårviinteglömmaattandrahalvåretärenmycketbättre försäljningsperiodförossmedjulenispetsen.viräknarmed atttripplaomsättningenandrahalvåret! Varförgörviennyemissionomalltgåsåbra? Viäretttillväxt bolagochviskaväxaännumer,viharengedigenagendaochvi skafortfarandeblinummer1förpresentmarknadenpå internet! Förraemissionendåviblevlistadepåaktietorgetblevintefulltecknadpgarådandeomständigheterpå finansmarknaden,vivaldeatttaindetkapitalsombehövdesinitialtiettförstastegföratttaindetsomvi behövdeiettsenareskede.därärviidag! Attväxakräverkapital,vivetvarviärochvivetdefinitivvartviårpåväg,agendanärfärdigochvägen utstakad,vivillexpanderaochväxabådeorganisktochviastrategiskaförvärv,menförattdetskakunnabli verklighetmåstevitainmerrörelsekapitalibolaget,somallavetexpansionochtillväxtkostarinitialtpengar. Vadkommerdåattskemeddetkapitaldennaemissionsvändatillförbolaget?Fokuskommeristor utsträckningattliggapåvarumärkesstrategi.visynsidagenheldelpåtvmedanvårnärvaropåinternetskall ökaskraftfullt.våraplattformarskallutvecklastillenhandelsplattformmedflerasmartasättattsändagåvor. Plattformenvinubyggerskallävenvaratydligareisinabudskapochisinkommunikation.Nyckelbegrepp framöverärtv Internet Handelsplattform Affär. Viharenjättespännanderesaframföross,vikommerattlyckas! Kristinehamnoktober2008 Daniel Humble VD GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida12/57

13 6. VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖRETRÄDESRÄTTTILLTECKNING Densompåavstämningsdagenden17oktober2008varregistreradsomaktieägareiGifTodayäger företrädesrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)nyaktieibolaget. TECKNINGSKURS Teckningskursenuppgårtillsextiosju(67)öreperaktie.Courtageutgårej. TECKNINGSRÄTTER Aktieägaresompåavstämningsdagenvarregistreradsomaktieägareerhålleren(1)teckningsrättper innehavdaktie.detkrävstvå(2)teckningsrätterföratttecknaen(1)nyaktieigifttoday. AVSTÄMNINGSDAG AvstämningsdaghosVPCAB( VPC )förrättattdeltagainyemissionenärden17oktober2008.sistadagför handeliaktieninklusiverätttilldeltagandeiemissionenärden14oktober2008.förstadagförhandeli aktienexklusiverätttilldeltagandeiemissionenärden15oktober2008. HANDELMEDTECKNINGSRÄTTER HandelmedteckningsrätterägerrumpåAktietorgetunderperioden22 31oktober2008.Aktieägareskall vändasigdirekttillsinbankellerannanförvaltaremederforderligatillståndförattgenomföraköpoch försäljningavteckningsrätter. Erhållnateckningsrättermåsteantingenanvändasförteckningsenastden5november2008ellersäljassenast den31oktober2008förattinteförfallavärdelösa.denaktieägaresominteanvändererhållnateckningsrätter förteckningkommerattfåvidkännasenutspädningavsittaktieinnehavom33,33procent. TECKNINGSTID Teckningskallskeunderperioden20oktobertillochmed5november2008.Efterteckningstidensutgångblir outnyttjadeteckningsrätterogiltigaochsaknardärmedvärde.outnyttjadeteckningsrätterkommer,utan aviseringfrånvpc,attbokasbortfrånvp kontot.styrelsenigifttodayägerrättattförlängateckningstiden. EMISSIONSREDOVISNINGOCHANMÄLNINGSSEDLAR A.Direktregistreradeaktieägare Deaktieägareellerföreträdareföraktieägaresompåovannämndavstämningsdagärregistreradeidenav VPCförBolagetsräkningfördaaktieboken,erhållerförtrycktemissionsredovisningmedvidhängande inbetalningsavifrånvpc,särskildanmälningssedelochettföljebrev.avdenförtryckta emissionsredovisningenframgårblandannatantaleterhållnateckningsrätter.densomärupptagenideni anslutningtillaktiebokensärskiltfördaförteckningenöverpanthavaremedflera,erhållerintenågon emissionsredovisningutanunderrättasseparat.vp avisomredovisarregistreringavteckningsrätterpå aktieägaresvp kontoutsändesej. B.Förvaltarregistreradeaktieägare AktieägarevarsinnehavavaktieriGiftTodayärförvaltarregistreradehosbankellerannanförvaltareerhåller varkenemissionsredovisning,följebrevellersärskildanmälningssedel.teckningochbetalningskalldåistället skeienlighetmedanvisningarfrånrespektiveförvaltare. C.Teckningmedstödavföreträdesrätt Teckningmedstödavteckningsrätterskergenomsamtidigkontantbetalningsenastden5november2008. Teckninggenombetalningskallgörasantingenmedden,medemissionsredovisningenutsända,förtryckta GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida13/57

14 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida14/57 inbetalningsavinellermeddeninbetalningsavisomärfogadtilldensärskildaanmälningssedelnenligt följandealternativ: 1)Inbetalningsavi Idefallsamtligapåavstämningsdagenerhållnateckningsrätterutnyttjasförteckningskallendastden förtrycktainbetalningavinanvändassomunderlagförteckninggenomkontantbetalning.särskild anmälningssedelskalldåejanvändas. Observeraattteckningärbindande. 2)Särskildanmälningssedel Idefallteckningsrätterförvärvaselleravyttras,ellerettannatantalteckningsrätteränvadsomframgårav denförtrycktaemissionsredovisningenutnyttjasförteckning,skalldensärskildaanmälningssedelnanvändas somunderlagförteckninggenomkontantbetalning.aktieägarenskallpåanmälningssedelnunderrubriken Anmälan1,uppgedetantalaktiersomdenneönskartecknaochpåinbetalningsavinfyllaidetbeloppsom skallbetalas.betalningskersåledesgenomutnyttjandeavinbetalningsavin.ofullständigellerfelaktigtifylld anmälningssedelkankommaattlämnasutanavseende.särskildanmälningssedelkanerhållasfrånmangold Fondkommissionpånedanståendetelefonnummer.Ifylldanmälningssedelskallisambandmedbetalning skickasellerlämnaspånedanståendeadressochvaramangoldfondkommissiontillhandasenastklockan 15.00den5november2008.Detärendasttillåtetattinsändaen(1)särskildanmälningssedel.Idetfallflerän enanmälningssedelinsändeskommerenbartdensisterhållnaattbeaktas.övrigaanmälningssedlarkommer såledesattlämnasutanavseende. Observeraattteckningärbindande. MangoldFondkommissionAB Ärende:GiftToday Box Stockholm Besöksadress:Engelbrektsplan2 Telefon: Telefax: D.Teckningutanstödavföreträdesrätt Fördetfallintesamtligaaktiertecknasmedföreträdesrättenligtovanskallstyrelsen,inomramenför emissionenshögstabelopp,beslutaomtilldelningavaktiertillannansomtecknataktierutanstödav företrädesrätt.aktiersomtecknasutanstödavföreträdesrättskalltilldelasavstyrelsen(i)iförstahandtill aktieägarnaprorataiförhållandetillaktieägandetpåavstämningsdagenoch(ii)iandrahandtilldesom garanteratemissionenprorataiförhållandetillställtgarantibelopp. Teckningutanföreträdesrättskallskeundersammaperiodsomteckningmedföreträdesrätt,detvillsägafrån ochmedden20oktober2008tillochmedden5november2008.anmälanomteckningutanföreträdesrätt skergenomattdensärskildaanmälningssedelnunder Anmälan2 ifylls,undertecknasochskickastill Mangoldpåadressenligtovan.Någonbetalningskallejskeisambandmedanmälanomteckningutan företrädesrättutanskerienlighetmedvadsomangesnedan.densärskildaanmälningssedelnskallvara Mangoldtillhandasenastklockan15.00den5november2008.Detärendasttillåtetattinsändaen(1)särskild anmälningssedel.idetfallfleränenanmälningssedelinsändeskommerenbartdensisterhållnaattbeaktas. Övrigaanmälningssedlarkommersåledesattlämnasutanavseende.Observeraattanmälanärbindande. E.Utländskaaktieägare AktieägarevilkaärbosattautanförSverige(avserdockejaktieägarebosattaiUSA,Kanada,Japan,Nya Zeeland,SydafrikaochAustralien)ochvilkaägerrättatttecknainyemissionen,kanvändasigtillMangold Fondkommissionpåtelefonnummer förinformationomteckningochbetalning. BETALDAOCHTECKNADEAKTIER( BTA ) TeckninggenombetalningregistrerashosVPCsåsnartdettakanske,vilketnormaltinnebärnågrabankdagar efterbetalning.däreftererhållertecknarenenvp avimedbekräftelseattinbokningenavbtaskettpå tecknarensvp konto.betaldatecknadeaktierbenämnsbtapåvp kontottilldessattemissionenblir registreradhosbolagsverket. Enligtdennyaaktiebolagslagen,vilkenträddeikraftden1januari2006,fårundervissaförutsättningardelav emissionenregistrerasvidbolagsverket.omdennamöjlighettilldelregistreringutnyttjasiföreliggande företrädesemissionkommerfleraserieravbtaattutfärdasvarviddenförstaserienbenämnsbta1ivpcsystemet.bta1kommerattomvandlastillaktiersåsnartenförstaeventuelldelregistreringskett.enandra serieavbta(bta2)kommerattutfärdasförteckningvilkenskettvidsådantidpunktatttecknadeaktierinte kunnatinkluderasidenförstadelregistreringenochomvandlastillaktiersåsnartemissionenslutligt

15 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida15/57 registreratsvilketberäknasskeislutetpånovember2008.aktieägarevilkaharsittaktieinnehavregistrerat viadepåhosbankellerfondkommissionärerhållerinformationfrånrespektiveförvaltare. HANDELMEDBTA HandelmedBTAkanskepåAktietorgetfrånochmedden20oktober2008tilldessattemissionenregistrerats hosbolagsverket.fördetfalldelregistreringavemissionenskerochfleraserieravbtautfärdaskommer dessaserierinteatthandlassamtidigtpåaktietorget.dagenefteravnoteringavbta1kommerhandelibta2 attinledas.slutligregistreringberäknasskeislutetavnovember2008. LEVERANSAVAKTIER SåsnartaktiekapitalökningenharregistreratsavBolagsverket,vilketberäknasskeomkringden26november 2008,omvandlasBTAtillaktierutansärskildaviseringfrånVPC.Omvandlingberäknasskeomkringden3 december2008.dockkandelregistreringavemissionenkommaattskehosbolagsverket(seovan).någonvpaviutsändsinteisambandmeddennaomvandling.fördeaktieägaresomharsittaktieinnehav förvaltarregistreratkommerinformationfrånrespektiveförvaltare. RÄTTTILLUTDELNING Denyaaktiernamedförrätttillutdelningidenmånutdelningbeslutas,frånochmedförräkenskapsåret2008, underförutsättningattdenyaaktiernablivitregistreradeochinfördaidenavvpcfördaaktiebokenföre avstämningsdagenförutdelningen. NOTERING AktiernaiGiftTodayärupptagnaförhandelisvenskakronorpåAktietorgetochhandlasmedkortnamnetGIFT ochisin kodse aktienhandlasiposterom2000aktier.efterattföreträdesemissionregistrerats hosbolagsverketkommergifttodayattansökaomnoteringavdenyemitteradeaktiernapåaktietorget. OFFENTLIGGÖRANDEAVEMISSIONEN Snarastmöjligtefterattteckningstidenavslutatsochsenastenveckaefterteckningsperiodensslutkommer Bolagetattoffentliggörautfalletavemissionen.Offentliggörandetkommerattskegenompressmeddelande ochfinnastillgängligpåbolagetshemsida. BEMYNDIGANDE Styrelsen,verkställandedirektörenellerdenstyrelsenförordnarharavbolagsstämmanden17oktober2008 bemyndigatsattvidtadesmärrejusteringariemissionsbeslutetsomkanvisaserforderligaisambandmed registreringavbeslutethosbolagsverket.

16 7. UTVALD FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 7.1 RESULTATRÄKNING Intäkter Försäljning Årligtillväxti% n/a 74% 61% 108% Övrigaintäkter Aktiveratarbeteföregen räkning Kostnader Direktakostnader (i%) 42% 29% 25% 28% 22% Handelsvaror =Bruttovinst Bruttomarginal/TB1(i%) 58% 71% 75% 72% 78% Indirektakostnader (i%) Lönekostnaderinklsoc+pens Övrigakostnader =Resultatföreavskrivingaroch amortering TB2(i%) 11% 0% 28% 42% 48% Avskrivningar Resultatefteravskrivningar Amortering =Rörelseresultat Rörelsemarginal/TB3(i%) 6% 4% 39% 47% 61% Ränteintäkter Räntekostnader Extraordinarieintäkter/kostnader =Resultatefterfinansiellaposter Skatt/Förlustavdrag =Resultatefterskatt GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida16/57

17 7.2 BALANSRÄKNING (insek) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggninstillgångar Balanseradeutgifterförforskning ochutvecklingsarbeten Summaimmateriella anläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Handelsplattform Anläggningstillgångarackavskr Summamateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelarikoncernföretag Skattefordran Summafinansiella anläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Färdigavarorochhandelsvaror Förskotttillleverantörer Summalager Kortfrfordringar Kundfordringar Skattefordringar Momsfordringar Övrigafordringar Förutbetaldakostnader/upplupna intäkter Summakortfrfordr Kortfritigaplaceringar Övrigakortfristigaplaceringar Kassa,bank Summaomstillgångar Summatillgångar GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida17/57

18 (insek) Egetkapital,skulder Egetkapital Bundetegetkapital Aktiekapital Reservfond 0 0 Summabundetegetkapital Frittegetkapital Överkursfond Balanseratresultat Åretsresultat Övrfrittegetkap Summafrittegetkapital Summaegetkapital Skulder Långfristigafinansiellaskulder Skuldertillkreditinstitut Skuldertillkoncernföretag Avräkningar Checkräkningskredit Summalångfristigafinansiella skulder Kortfristigafinansiellaskulder Leverantörsskulder Skuldertillkreditinstitut Skatteskuld Övrigaskulder Obeskattadereserver Övrigaförutbetalda intäkter/upplupnakostnader Summakortfristigaskulder Summaskulder SummaEKochskulder GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida18/57

19 7.3 KASSAFLÖDESANALYS (isek) Löpandeverksamhet =Resultatföreavskrivingaroch amortering / Aktiveratarbeteföregenräkning Förändringrörelsekapital / Lager / Kundfordringar / Andrarörelsefordringar / Leverantörsskulder / Andrakortfrrörelseskulder Kassaflödefråndenlöpande verksamheten Investeringsverksamheten +/ Materiellaanläggningstillgångar / Förvärvavdotterbolag Kassaflödefrån investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten +/ Långfristigafinansiellaskulder / Finansielltresultat / Utdelningar / Nyemission/återköpavegnaaktier Kassaflödefrån finansieringsverksamheten Åretskassaflöde Likvidamedelvidåretsbörjan Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Kassaflödefråninvesteringsverksamheten Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Likvidamedelvidåretsslut GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida19/57

20 7.4 NYCKELTAL Rörelsensintäkter Rörelsenskostnader Rörelseresultat Resultatföreskatt Resultatefterskatt Bruttomarginal(TB1) 58% 71% 75% 72% 78% Rörelsemarginal(TB3) 6% 4% 39% 47% 61% Egetkapital Långfristigaskulder Kortfristigaskulder Balansomslutning Avkastningpåegetkapital 59% 172% 163% 60% 172% Avkastningpåtotaltkapital 14% 14% 56% 25% 55% Soliditet 25% 8% 18% 42% 17% Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Periodenskassaflöde Likvididamedelvidperiodensslut Kassalikviditet 70% 53% 34% 310% 26% Balanslikviditet 88% 63% 36% 323% 30% KOMMENTARERTILLDENFINANSIELLAINFORMATIONEN Intäkter GiftTodaySwedenABärettbolagsomvaritigångIsnart4verksamhetsår För2005(verksamma8månader)redovisarbolagetenomsättningpå1,327TSEKförår2006ökar omsättningtill2169tsekenökningmed74%. Förår2007redovisarbolagetenomsättningpå3500TSEKenökningmed61%. Förstahalvåret2008harbolagetredandubblerattidigarehalvårsomsättningochredovisarförförstahalvåret 2008enomsättningpå2864TSEK. Kostnader Gifttodayskostnaderutgörsframföralltav2komponenter. Lönerutgör50%avomsättningen,dettaförhållandekommerdockattminskakraftigtisambandmedatt volymerökaribolaget.marknadsföringärbolagetsnäststörstautgift,härläggsdetmycketresursernuochca 40%avbolagetsomsättninggårtillattstärkavarumärkesamtdrivaförsäljning. Rörelseresultat Förår2005kundebolagetuppvisaettrörelseresultatpå81TSEK.Under2006förbyttesvinstentillenförlust på102tsektillföljdavdehögaövrigaexternakostnaderna.blaisambandmednotering.för2007redovisar bolagetenförlustpå1654tsek,dettaunderskottharframföralltattgöramedattbolagetharrustatsinför noteringochdärmedökademarknadsföringsochpersonellakostnader. Avkastningpåegetochtotaltkapital År2005varavkastningenpåegetkapital52%ochpåtotaltkapital14,4%.Förår2006och2007varbåde Investeringar Företagetharunderårengjortstorainvesteringariimmateriellaanläggningstillgångar.Investeringarnasom rubricerassomforskningsrelateradeutgörsavkunddatabasenochuppgår1692tsek.investeringarharäven tagitsibolagetshandelsplattformarochhär(matriellaanläggningstillgångar)detärförstförräkenskapsår 2007somdennavärderasochtatdåupptillvärdemotsvarade990TSEK,dettamotsvarardelöner programerareochdesignersuppburit. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida20/57

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum Stockholm i juli 2009 FINANSINSPEKTIONENSGODKÄNNANDE MemorandumetharintegranskatsochregistreratsavFinansinspektionendåemissionsbeloppetärmindreän

Läs mer

GiftToday Sweden AB (publ)

GiftToday Sweden AB (publ) Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) Org.nr. 556680-2145 2008-01-01 till 2008-09-30 GiftToday Sweden AB (Publ) Kvartalsredogörelse för perioden 1 januari till 30 september 2008. Nettoomsättningen

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Halvårsrapport för GiftToday Sweden AB (publ)

Halvårsrapport för GiftToday Sweden AB (publ) Halvårsrapport för GiftToday Sweden AB (publ) 2009-01-01-2009-06-30 Totala rörelseintäkter ökade med 47 procent till 5,6 MSEK (3,8) Bruttovinsten uppgick till 1,7 MSEK (1,6) Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31

Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31 Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31 Nettoomsättningen för helåret ökade med 114 procent till 7.48 MSEK (3.5 MSEK) Rörelseresultat före avskrivningar för helåret uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007 Stockholm/Kristinehamn i oktober 2007 Finansinspektionens godkännande Memorandumet har inte granskats och registrerats

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ)

Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) 2009-01-01-2009-03-31 Nettoomsättning ökade med 67 procent till 3,5 MSEK (2,1) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,3 MSEK (-0,6) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2006

Bokslutskommuniké Januari december 2006 Sammanfattning Bokslutskommuniké Januari december 2006 Mobwatcher AB: s tillväxt fortsätter och under 2006 uppgick nettoomsättningen till 1 148 KSEK. Det var en ökning med 160 % jämfört med föregående

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport Q1-2015

Delårsrapport Q1-2015 Delårsrapport - 2015 Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal 2015 Helår Nettoomsättning, tkr 2 962 964 20 334 Totala Intäkter, tkr 3 256 1 108 21 220 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Kvartalsrapport Q1 2005 Publiceras 2005-04-21.XRY stödjer idag 146 telefonmodeller från 7 ledande mobiltelefontillverkare Det globala intresset för.xry fortsätter att öka Nettoomsättningen ökade med 74%

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007 Stockholm/Kristinehamn i oktober 2007 Finansinspektionens godkännande Memorandumet har inte granskats och registrerats

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

24 februari Bokslutskommuniké.

24 februari Bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké 2016 Swemet AB (publ) 556675-2142 SWEMET 2016 JULI-DECEMBER 2016 Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer