Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum"

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum Kristinehamn i oktober 2008

2 FINANSINSPEKTIONENSGODKÄNNANDE MemorandumetharintegranskatsochregistreratsavFinansinspektionendåemissionsbeloppetärmindreän EUR,vilketärgränsenförundantagfrånkravpågodkäntochregistreratprospekt,enligtlagen (1991:980)omhandelmedfinansiellainstrument. BOLAGSASPEKTER GiftTodaySwedenAB(publ)eller GiftToday eller Bolaget ärettaktiebolagochbedriververksamhetunder dennaassociationsform,vilkenreglerasavaktiebolagslagen.bolagetbildadesisverigeochregistrerades16 mars2005medorganisationsnummer underfirmanStartplattan17725Aktiebolag,menbytte firmanamntillChokladDistributionSverigeAB.Bolagetharbedrivitnuvarandeverksamhetsedan juni2005.nugällandefirmaregistreradesijuni2005. Bolagetskallenligtregistreringsbevisbedrivahandelmedsamtförmedlingavgåvorsåsomkonfektyr, blommor,presentartiklarsamtliknandevaror,samtidkadärmedförenligverksamhet.distributionenskaske viaegnadistributionskanalerochfriståendeleverantörer. BolagetärettpubliktaktiebolagochVPC anslutet,vilketinnebärattdetärvpcsomförbolagetsaktiebok. BolagetshemvistärKristinehamn.Videttordinariestyrelsemöteden7oktober2008beslutadestyrelsenmed bemyndigandefrånordinariebolagsstämmaden19maj2008attgenomföraennyemissionavhögst aktiermedföreträdesrätt.årsredovisningarochbolagsordningkanhämtasfrånbolagetshemsida GiftTodaySwedenAB(publ) Strandvägen Kristinehamn STYRELSENSFÖRSÄKRAN MemorandumetharupprättatsavstyrelseniGiftTodaySwedenABmedanledningavföreträdesemissionpå AktieTorget.StyrelsenförGiftTodaySwedenABäransvarigförinnehålletiMemorandumet.Härmedförsäkras attstyrelsenvidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäkerställaattuppgifternaimemorandumet, såvittstyrelsenkännertill,överensstämmermedfaktiskaförhållandenochingentingärutlämnat,somskulle kunnapåverkamemorandumetsinnebörd.bolagetsrevisorharlämnatrenrevisionsrapportförbifogade årsbokslut. Kristinehamnden13oktober2008 GiftTodaySwedenAB(publ) Bengt E A Jönsson Lars Blomberg Tony Michaelsen Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Daniel Humble Anders Bodolla Styrelseledamot Styrelseledamot SPRIDNINGAVMEMORANDUMET Erbjudandetriktarsigintetillpersonervarsdeltagandeförutsätterytterligareprospekt,registreringeller andraåtgärderänsomföljeravsvenskrätt.memorandumetfårintedistribuerasiamerikasförentastater, Kanadaellernågotannatlanddärdistributionenellererbjudandetkräveråtgärderenligtovanellerstrider motregleriettsådantland. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida2/57

3 Innehåll 1. Sammanfattning Riskfaktorer Inbjudan till teckning av aktier Bakgrund och motiv VD har ordet Villkor och anvisningar Utvald finansiell information i sammandrag Verksamhetsbeskrivning Styrelse och revisor Aktiekapital och ägarförhållanden Dokument/handlingar införlivade genom hänvisning Legal information Bolagsordning Skatteaspekter i Sverige...51 Bilagor A. B. Förteckning över kommuner med personlig leverans...53 Den virtuella lagermodellen...55 C. Konkurrensöversikt...56 D. Företagsinformation...57 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida3/57

4 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida4/57 1. SAMMANFATTNING DenföljandesammanfattningenskallsessomenintroduktiontillEmissionsmemorandumet,ochinnehåller intenödvändigtvisallinformation,somkanvaraavbetydelseförattfattaettinvesteringsbeslutisamband meddenföreliggandenyemissionenigifttodayswedenab(gifttoday).potentiellainvesterarebörnoggrant läsahelamemorandumet,inklusivekapitlet Riskfaktorer,innandebeslutarsigförattinvesteraiden föreliggandenyemissionenigifttoday.omeninvesterareväckertalanhänförligttilluppgifternai Memorandumetviddomstol,kaninvesterarenblitvungenattsvaraförkostnadernaföröversättningav Memorandumet.Enpersonfårgörasansvarigföruppgifterisammanfattningenellerenöversättningav denna,endastomsammanfattningenärvilseledande,felaktigelleroförenligmeddeandradelarnai Memorandumet. 1.1 VERKSAMHETEN ENENKELAFFÄRSIDÉ GiftTodaysaffärsidéäratterbjuderprivat ochföretagskunderenwebbaseradtjänstförattsnabbtochenkelt kunnagebortpresenterochpresentupplevelser.kärnaniaffärsidénärmöjlighetentillenomgåendeleverans avpresentenförattkunnatatillvarapåpresenttillfällenpåsammadag.gifttodayerbjuderdärförettdigitalt presentkortpåpresentportalengifttoday.se,somlevererasomedelbartpere postochdärpresentmottagaren självkanväljasinpresentfrånettbrettochattraktativutbud.dennatjänstkompletterasmeddetvå premiumtjänsternachokladogram.seochblomsterbudet.se,somerbjuderpersonligleveransavchokladoch blommorpåsammadag. ENENORMMARKNADSPOTENTIAL DetrelevantamarknadssegmentetförGiftTodaystjänster,webbaseratköpavpresenter,uppskattastillmerän enmiljardsekenbartisverigeochnärmare2miljardersekiskandinavien.redan2005omsattesmerän150 miljonerkronorendastpåwebbaseradebeställningaravblommor. ENBEVISADAFFÄRSMODELL GiftTodayharfåttöver55000beställningarfrån50000kunderframtillidag.Faktumetattverksamheten genererarettbidragpåca30%ochattbolagetvisadevinstunderaugustimånad,förförstagångensedan Bolagetbörjadeinvesteramassiviexpansionenundervåren2007,ansessomtydligabevispåattaffärsidén harsubstansochattaffärsmodellenharstorkommersiellpotentialiframtiden. ENRISKFRIAFFÄRSMODELL GiftTodayfokuserarpåattbyggastarkavarumärkenochkundrelationer,medanlagerhållningochdistibution läggsutpåproducenter,grossisterochexternadistributörer.enkombinationavfranchisesystemetinnebär förbolagetlägrefastakostnader,ingenkapitalbindning,ingenrisksamtettpositivtkassaflödejämförtmedett egetlager.gifttodaysmarknadsstrategiinnebärdessutomattmarknadsröfingskostnaderuppståristor utsträckningenbartvidförsäljningsdrivandeaktiviteter.affärsmodellengördetdessutomenkeltatt introducerapresentportalengifttoday.seiandraländer. ENUNIKPOSITION GiftTodayharlyckatstaenunikpositionpåmarknadenmedsinapremiumtjänsterChokladogram.seoch Blomsterbudet.se.SamarbetetmedTV4,sominleddesifebruariiår,harredanbörjatvisaresultatiformav starkökadvarumärkeskännedomochstarkökningavantalbeställnngarochomsättningdesenaste månaderna.dettreårigasamarbetetsavtaletmedtv4,detomfattandeleverantörsnätverketsamtdentekniska platformengergifttodayenbetydandeförsprångmotsinakonkurenterpåensnabbväxandemarknad. StyrelsenhyserstortillförsiktattGiftTodaykommeratttaenledandepositionpådensvenskamarknadenoch stårvärrustandeinfördenplaneradeexpansionen.

5 LYSANDEUTSIKTER GiftTodaysförsäljningförinnevarandeverksamhetsårliggerlångtöverbudgetochBolageträknarmedatt underhelåret2008meränfördubblaomsättningenmotföregåendeår.styrelsenbedömmerattdetfinnsen tydligmöjlighetattkapitaliserapådenpositionochdetmomentumetsomgifttodayharbyggtupp,ochden föreliggandenyemissionenskaförsebolagetmeddenödvändigaresursernaförattkunnaförstärkasina satsningarpåframföralltmarknadsföringochorganisation.idettasammanhangvälkomnarstyrelsenoch ledningenmagnustidbecksomnyvd,somtillträdersintjänst1november ERBJUDANDETISAMMANDRAG Aktieägarnaägerföreträdesrättatttecknadenyaaktiernaiförhållandetilldetantalaktierdesedantidigare äger.aktieägareägerrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)nyaktieibolaget. Teckningskurs 0,67kronor Handelspost 2000aktier Avstämningsdag 17oktober2008 Teckningsperiod 20oktober 5november2008 ISINkod SE RISKFAKTORER AlltföretagandeochägandeavaktierärförenatmedrisktagandeochidettafallärinteGiftTodaynågot undantag.dennedanståenderedovisningenavriskfaktorergörejanspråkpåattvarafullständig,ejhellerär riskernarangordnadeeftergradavbetydelse.seävenkapitlet Riskfaktorer påsidorna8 9idetta Memorandum. BOLAGSRISKER Kortverksamhetshistorik FöretagetGiftTodayharisinaffärsinriktningenkortverksamhetshistorik.Iettrelativtnystartatföretagär riskenstörreattoförutseddahändelserkanske. Begränsaderesurser GiftTodayärettmindreföretagmedbegränsaderesurservadgällerledning,administrationochkapital.Det finnsenrisk,attbolagetmisslyckasmedattkanaliseraresursernaochdärmeddrabbasavfinansiellaoch styrningsrelateradeproblem. Beroendeavnyckelpersonerochmedarbetare GiftTodaybaserarsinframgångpåettfåtalpersonerskunskap,erfarenhetochkreativitet. Intjäningsförmågaochframtidakapitalbehov Detkaninteuteslutas,attdettarlängretid,innanbolagetuppnårettpositivtkassaflöde,änvadsom förespeglasimemorandumet. Produktriskochetableringsrisk Kvantitetenavsåldaprodukterochtidendettarattetablerasigpåmarknadenkantabetydligtlängretidän vadbolagetidagensskedeharanledningatttro. MARKNADSRISKER Aktienslikviditet Detkanföreliggaenriskattaktieninteomsättsvarjedagochavståndetmellanköp ochsäljkurskanvar betydande. Kursfallpåaktiemarknaden Aktiemarknadenkangenerelltgåneravolikaorsakersåsomräntehöjningar,politiskautspel, valutakursförändringarochsämrekonjunkturellaförutsättningar.aktiemarknadenpräglasäventillstordelav psykologiskafaktorer. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida5/57

6 1.4 TJÄNSTER GiftTodaysaffärsidéärattvarakundensförstahandsvaldåenpresentsituationuppstår.Genomhög servicegradochtillgänglighet,uppskattadeproduktertillmarknadsmässigapriser,skalltjänsternavara skalbaraochanpassadeföreninternationellmarknad,vilketskaparförutsättningarförenhögvolymoch lönsamverksamhet. Detfinnsmångaanledningarattgemindrepresentbådeprivatochiaffärsvärlden.Desmåpresenternasom sägermeränordfinnsvarjedagruntomallamänniskor.dåmenasintedepresentermanköperochtamedsig personligen,exempelvisbröllopellerennärståendefamiljemedlemutandemångaandratillfällensomfinns attvisauppskattningen. GiftTodaystjänsterärInternet baserade.presenternalevererasmed på dagen leverans,vilketinnebäratt mottagarenfårsinpresentsammadagsomkundenbeställer.leveransenskiljersignågotåtberoendepåvalet avtjänstundergifttoday.antingensåkankundennåsinomettparminuterförleveransavettgiftcardtillsin e postdärmottagarenkanväljamellanpresenterellersåundervarumärketchokladogram.seeller Blomsterbudet.sesåkommerleveranstilldörrensammadag.Enkelhetochtillgänglighetärviktigaledordför Bolaget. GiftTodayvändersigtillbådeprivatpersonerochföretagskundermedtreolikaerbjudandensomfinns samladepårespektivewebbsida: BLOMSTERBUDET.SE PåBlomsterbudet.sekankundernaväljamellanettstorturvalavolikablomsterarrangemangsomsedan distribuerastillpresentmottagarenpåettstortantalorterisverige.itjänstenfinnsävenmöjlighetenattköpa blomstercheckarsomkandistribuerasellergestillpresentmottagaren.blomstercheckarnakansedan användasavmottagarenförbetalningvidbeställningavvalfriproduktfrånblomsterbudet.seeller Chokladogram.se. CHOKLADOGRAM.SE PåmotsvarandesättsomBlomsterbudet.sefungerarfinnsChokladogram.setillgängligtfördensomhellrevill genjutbarchokladistället. GIFTTODAY.SE HuvudfunktionenpåGiftToday.seärettdigitaltpresentkortsomerbjuderattpresentmottagarenkanvälja självblanddeettbrettutbudavpresenter. GiftTodayskonceptärskalbartochkanenkeltimplementeraspånyamarknader.Sålängeutbredningensker inomeuärdejuridiskahindrenförutvidgningenmycketbegränsade. 1.5 STYRELSE,VDOCHREVISORER StyrelseniGiftTodaySwedenABbeståravBengtJönsson(ordförande),LarsBlomberg,TonyMichaelsen, DanielHumbleochAndersBodolla.VDförbolagetärDanielHumble.RevisorärHelenaStåhlhosErnst& YoungSweden. 1.6 VIKTIGAHÄNDELSERIBOLAGETSUTVECKLING 1999 GiftahoyA/Sgrundades 2004 BolagetbildadesundernamnetChokladogramHBochstartadetjänstenChokladogram 2005 AktiebolagetChokladDistributionSverigeABbildades 2006 DetvåtekniskaplattformarnaförChokladogramochBlomsterbudetfärdigutvecklades DotterbolagetGiftTodayförvärvas,ochmoderbolagetnamnändrastillGiftTodaySwedenAB. 2008(mars) 2008(augusti) BolagetnoteradespåAktietorget Bolagetvisarförförstagångenvinstunderenenskildmånad GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida6/57

7 1.7 NYCKELTAL Rörelsensintäkter Rörelsenskostnader Rörelseresultat Resultatföreskatt Resultatefterskatt Bruttomarginal(TB1) 58% 71% 75% 72% 78% Rörelsemarginal(TB3) 6% 4% 39% 47% 61% Egetkapital Långfristigaskulder Kortfristigaskulder Balansomslutning Avkastningpåegetkapital 59% 172% 163% 60% 172% Avkastningpåtotaltkapital 14% 14% 56% 25% 55% Soliditet 25% 8% 18% 42% 17% Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Periodenskassaflöde Likvididamedelvidperiodensslut Kassalikviditet 70% 53% 34% 310% 26% Balanslikviditet 88% 63% 36% 323% 30% Bolagetstartadesimaj2005vilketinnebärattförstaräkenskapsåretendastomfattarknappt8månader. Delårsrapporternagällerfrånden1januaritillden30juni.Rapporternaharinterevideratsavbolagets revisor. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida7/57

8 2. RISKFAKTORER EninvesteringiGiftTodayutgörenaffärsmöjlighet,meninnebärocksåbetydanderisker.Dessakanp.g.a. omvärldsfaktorerochbolagetsaffärsinriktningvarasvåraattkvantifiera.heladetinvesteradekapitaletkan förloras.iföretagmedringaellerbegränsadhistorikkanriskensessomextrastor.förattbedömaföretagetär detviktigtattbeaktadepersonersomskalldrivaverksamheten,derasbakgrund,samtriskprofileniden verksamhetsomskallbedrivas.densomövervägeratttecknasigförköpavaktierigifttodaybörinhämtaråd frånkvalificeradrådgivare.nedanredogörsförettantalriskfaktorersomharbetydelseförbedömningenav företagetochdessaktie.riskfaktorernaärinteframställdaiprioriteringsordningochgörinteanspråkpåatt varaheltäckande. 2.1 BOLAGSRISKER BEGRÄNSADERESURSER GiftTodayärettlitetföretagmedbegränsaderesurservadgällerledning,administrationochkapital.För genomförandetavstrateginärdetavvikt,attresursernadisponeraspåettförbolagetoptimaltsätt.detfinns enriskattbolagetsresurserinteräckertillochdärmeddrabbasavoperativaproblem(tillexempel kvalitetsproblemgällandeprodukterochleveranser)ochävenfinansiellaproblem. BEROENDEAVNYCKELPERSONER GiftTodaybaserarsinframgångpåettfåtalpersonerskunskap,erfarenhetochkreativitet.Bolagetäräveni framtidenberoendeavattkunnafinnakvalificerademedarbetare.bolagetarbetarhårtmedattminska beroendetgenomengoddokumentationavrutinerocharbetsmetoder. INTJÄNINGSFÖRMÅGAOCHKAPITALBEHOV Detkaninteuteslutasattdettarlängretidänberäknat,innanbolagetnårettpositivtkassaflöde.Detkaninte helleruteslutasattgifttodayiframtidenkankommaattsökanyttexterntkapital.detfinnsingagarantieratt detisåfallkananskaffaspåföraktieägarefördelaktigavillkor.ettmisslyckandeiattgenereravinsteri tillräckligomfattningkanpåverkabolagetsmarknadsvärde. FÖRSÄLJNINGSRISK Detgårinteattmedsäkerhetfastslåattdetjänstersomföretagetutvecklatfårdetpositivamottagandepå marknadensomförespeglasidethärprospektet.kvantitetenavdeerbjudnatjänsternaochsåldaprodukterna kanblilägreochtidendettarattetablerasigpåmarknadenkanvarabetydligtlängreänvadbolagetidagens skedeharanledningatttro. RISKMEDDISTRIBUTIONSVÄGAR DensvenskamarknadenförproduktersomGiftTodayerbjuderochsäljeräriberoendeavetablerade distributionskanaler.gifttodaystårinteochfallermedenstakadistributörersbeslutdåhuvudmarknadenär Europa,menettnegativtbeslutfrånnågraavdesvenskadistributörernaskulleförsvåraochförsena lanseringen. 2.2 MARKNADSRISKER KURSFALLPÅAKTIEMARKNADEN Aktiemarknadenkangenerelltgåneravolikaorsakersåsomräntehöjningar,politiskautspel, valutakursförändringarochsämrekonjunkturellaförutsättningar.aktiemarknadenpräglasäventillstordelav psykologiskafaktorer.enaktiesomgifttodaysaktiepåverkaspåsammasättsomallaandraaktieravdessa faktorer,vilkatillsinnaturmångagångerkanvaraproblematiskaattförutseochskyddasigmot. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida8/57

9 2.3 AKTIEMARKNADSRISKER GARANTIÅTANGANDE DenföreslagnaemissionenärisinhelhetgaranteradavbolagetsstörsteaktieägareHKFondiVärmland,BBE CapitalochAndersBadolla.PådendelsomgaranternaintekantecknagenomföreträdeharGiftTodayoch garanternaöverenskommitattgarantiprovisionom8%skallutgå,vilketmotsvararmaximalt188253sek. GarantiprovisionenärförhandladtillsammansmedbolagetsfinansiellarådgivareBBEServisenBusiness DevelopmentAB.Styrelsengörbedömningenattgarantiprovisionenärmarknadsmässig. Garantinärintesäkerställdgenombankgaranti,pantavtal,säkerhetsavtalellerliknande,menBolagetsstyrelse ochfinansiellarådgivarehartagitdelavinformationsomövertygatomattgaranterna,idetfall emissionsgarantinheltellerdelviskommerattbehövatasianspråk,kommerattkunnafullgörasittåtagande. VÄRDEPÅAKTIEN Aktieägandeäralltidförknippatmedriskochrisktagande.Eftersomenaktieinvesteringbådekanstigaoch sjunkaivärdeärdetintesäkertatteninvesterarekankommaattfåtillbakasatsatkapital.både aktiemarknadensgenerellautvecklingochaktiekursensutvecklingförspecifikabolagärberoendeavenrad faktorer,fleraavvilkaenskildabolaginteharmöjlighetattpåverka.investeringariaktierbördärförföregås avennoggrannanalys. AKTIENSLIKVIDITET GiftTodaysaktiehandlaspåmarknadsplatsenAktieTorget.RegelverketpåAktieTorgetärbetydligtmer begränsatjämförtmeddetsomgällerpåstockholmsbörsen.handelniaktierpåmindremarknadsplatsersom AktieTorgetkanvaralågochlikviditetenotillfredställande,vilketisinturkanmedföraenriskförstora fluktuationeriaktiepriset.gifttodayharträffatavtalmedmangoldfondkommissionomattagera likviditetsgarantförattfrämjaengodlikviditetiaktiensamtsäkerställaenlågspreadmellanköp ochsäljkurs idenlöpandehandeln. EVENTUELLAVKASTNINGPÅINVESTERINGEN TilldagsdatoharBolagetintebeslutatomellerutbetaltnågonutdelning.Tidpunktenförochstorlekenpå eventuellaframtidautdelningarföreslåsavstyrelsen.iövervägandetomframtidautdelningkommerstyrelsen attvägainfaktorersåsomdekravsomverksamhetensart,omfattningochriskerställerpåstorlekenavdet egnakapitaletsamtbolagetskonsolideringsbehov,likviditetochställningiövrigt.sålängeingenutdelning lämnas,måsteeventuellavkastningpåinvesteringengenererasgenomenhöjningavaktiekursen. 2.4 MARKNADSSTATISKTIKESTILLFÖRLITLIGHET Styrelsenharsträvatefterattanvändapålitligakällornärdentagitframmarknadsstatistik.Istörstamöjliga månharstyrelsendärutöversträvatefterattanvändameränenkälla.detäremellertidintealltidmöjligtattfå framverifierbaroffentliginformationommarknadenliksomomdessomfattning.enpotentiellinvesterarebör avdennaanledningvaramedvetenomattdenmarknadsstatistiksompresenterasidettadokumentochsom styrelsentagitfastapåvidbedömningenavstorlekenpåochtillväxtpotentialenideninternationellaocholika nationellamarknaderinteärheltpålitligochattdennainformationinteärverifieradialladelarsamtattdet såledesfinnsenriskförattdenintegerenrättvisandebildavmarknadenochdesstillväxtpotential. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida9/57

10 3. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER StyrelsenförGiftTodaySwedenAB(publ)harbeslutatatt,medutnyttjandeavdetbemyndigandesom årsstämmanbeslutadeomden19maj2008,attökabolagetsaktiekapitalmedhögst281750sek genomemissionavhögst aktier.bolagetsbefintligaaktieägareerbjudsattmed företrädesrätttecknanyaaktieribolaget.emissionskursenharfastställtstill0,67sekperaktie,vilket innebärattemissionensammanlagttillförgifttodayhögst sek(föreavdragför emissionskostnader 1 ).GiftTodayärnoteratpåAktieTorgetochhandelmeddenyaaktiernaberäknas inledasibörjanpådecember2008.emissionenärisinhelhetgaranterad. EMISSIONENSSYFTE Emissionslikvidenkommerattavhjälpabristenpårörelsekapitalochavsesattanvändastillatteffektivtoch kraftfulltvidareutvecklaochmarknadsföragifttodaysbefintligaverksamhetsamttillföraresurserförattstå välrustadeförintressantaförvärvsmöjligheter. INBJUDAN HärmedinbjudsaktieägarnaiGiftTodaySwedenAB(publ)atttecknanyaaktieriGiftTodayienlighetmed villkorenidettainvestmentmemorandum.aktieägareägerrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)ny aktieibolagettillkursen0,67sekperaktie,vilketmotsvararettbolagsvärdeom sekförepengarna (pre moneyvärdering).prisetharfastställtsavstyrelsenutifrånbolagetsfinansiellaställning,kapitalbehov ochmarknadsläge. SamtligabefintligaochnyemitteradeaktierägerlikarätttillandeliBolagetstillgångarochvinstochberättigar till1röst.aktierkanfrittöverlåtasochförvärvas;hembudsskyldigheterellerlösningsrättföreliggerej. Teckningskallskegenomsamtidigkontantbetalningfrånden20oktober2008tillochmedden5november 2008.Maximaltkanutspädningeniemissionenbli33,33procentföraktieägarevilkaintetecknaraktieri emissionen. GARANTIEROCHAVSIKTSFÖRKLARINGAR GiftTodaySwedenharerhållitgarantiutfästelserfrånföljandeparter: Bolagetsstörstaägare,HKFondiVärmlandAB,medadressStrandvägen30,68138Kristinehamn,att tecknaaktiermotsvarande sekavemissionengenomkvittningavetttidigarelånpå SEK. BBEServisenPrivateEquityAB,medadressIngmarBergmansGata2,11434Stockholm,atttecknaaktier motsvarande sekavemissionen. BirongateTradingLtd,medadressLarnaca,Cypern,atttecknaaktiermotsvarande474360SEKav emissionen,varav150000sekgenomkvittningavetttidigarelånpå sek. Garantiavtaletärdaterat8oktober2008.Såledesföreliggeravsiktsförklaringarochgarantiutfästelseromhela emissionsbeloppet. 1Frånemissionsbeloppetuppskattasavdragförtotalaemissionskostnadergörasmedcirka0,7MSEK.Idettabeloppingår ävenersättningtillgarantom8,0procentavgarantigivarensgaranteradebeloppifyllnadsgarantin. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida10/57

11 4. BAKGRUND OCH MOTIV SyftetmeddenaktuellaemissionenärattavhjälpabristenpårörelsekapitalochstärkaGiftToday s balansräkningförattkunnaexpanderagenombådeorganisktillväxtochförvärv.dettaförattnåbolagetsmål attblidetsjälvklaraalternativetpågåvomarknadenochettlönsamttillväxtbolag. Emissionslikvidentillsammansmedbolagetstilltagandekassaflödeavsesanvändastillatteffektivtdriva, vidareutvecklaochmarknadsföragifttoday sbefintligaverksamheter.fokuspåtillväxtochförvärvkommer framföralltattläggaspåmarknadskommunikation,flertjänster,utbyggddistributionochförstärkt funktionalitet.detärstyrelsensbedömningattbolageteftergenomförandetavnyemissionenhartillräckligt rörelsekapitalförattutvecklaverksamheternaochnålönsamhetredannästaår. Bolagetharbeslutatattgenomföraennyemissionsominnebärattbolagettillförs3,8miljoner.Nyemissionen hargaranteratsisinhelhetavhkfondivärmland2007ab,bbeservisenprivateequityabochbirongate TradingLtd. IövrigthänvisarstyrelsentillredogörelseniföreliggandeInvestmentMemorandum,vilketharupprättatsav styrelsenförgifttodaymedanledningavnyemissionen.styrelsenförgifttodayäransvarigförinnehålleti IM:et.Härmedförsäkrasattstyrelsenharvidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäkerställaatt uppgifternaiim:et,såvittstyrelsenkännertill,överstämmermedfaktiskaförhållandensamtattingetär utelämnatsomskullekunnapåverkadessinnebörd. Kristinehamn13oktober2008 GiftTodaySwedenAB(publ) Styrelsen GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida11/57

12 5. VD HAR ORDET DetharvaritetthändelseriktårförosspåGiftToday!Intresset förvåratjänsterökarmeränmarknadenföre handelharökat! Viharhaftenorganisktillväxtpåöver60%perårsedanvi startade2004,vihargjortöver55.000leveranserochvihar över50.000nöjdakunder!sedanbörjanavåretharvi investeratmycketitv reklamochvisernuenkraftfullökning avmediet!förstahalvåretsåharvidubblatvårförsäljningmot föregåendeår,såltlikamycketnusomhelaföregåendeår.och dåfårviinteglömmaattandrahalvåretärenmycketbättre försäljningsperiodförossmedjulenispetsen.viräknarmed atttripplaomsättningenandrahalvåret! Varförgörviennyemissionomalltgåsåbra? Viäretttillväxt bolagochviskaväxaännumer,viharengedigenagendaochvi skafortfarandeblinummer1förpresentmarknadenpå internet! Förraemissionendåviblevlistadepåaktietorgetblevintefulltecknadpgarådandeomständigheterpå finansmarknaden,vivaldeatttaindetkapitalsombehövdesinitialtiettförstastegföratttaindetsomvi behövdeiettsenareskede.därärviidag! Attväxakräverkapital,vivetvarviärochvivetdefinitivvartviårpåväg,agendanärfärdigochvägen utstakad,vivillexpanderaochväxabådeorganisktochviastrategiskaförvärv,menförattdetskakunnabli verklighetmåstevitainmerrörelsekapitalibolaget,somallavetexpansionochtillväxtkostarinitialtpengar. Vadkommerdåattskemeddetkapitaldennaemissionsvändatillförbolaget?Fokuskommeristor utsträckningattliggapåvarumärkesstrategi.visynsidagenheldelpåtvmedanvårnärvaropåinternetskall ökaskraftfullt.våraplattformarskallutvecklastillenhandelsplattformmedflerasmartasättattsändagåvor. Plattformenvinubyggerskallävenvaratydligareisinabudskapochisinkommunikation.Nyckelbegrepp framöverärtv Internet Handelsplattform Affär. Viharenjättespännanderesaframföross,vikommerattlyckas! Kristinehamnoktober2008 Daniel Humble VD GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida12/57

13 6. VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖRETRÄDESRÄTTTILLTECKNING Densompåavstämningsdagenden17oktober2008varregistreradsomaktieägareiGifTodayäger företrädesrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)nyaktieibolaget. TECKNINGSKURS Teckningskursenuppgårtillsextiosju(67)öreperaktie.Courtageutgårej. TECKNINGSRÄTTER Aktieägaresompåavstämningsdagenvarregistreradsomaktieägareerhålleren(1)teckningsrättper innehavdaktie.detkrävstvå(2)teckningsrätterföratttecknaen(1)nyaktieigifttoday. AVSTÄMNINGSDAG AvstämningsdaghosVPCAB( VPC )förrättattdeltagainyemissionenärden17oktober2008.sistadagför handeliaktieninklusiverätttilldeltagandeiemissionenärden14oktober2008.förstadagförhandeli aktienexklusiverätttilldeltagandeiemissionenärden15oktober2008. HANDELMEDTECKNINGSRÄTTER HandelmedteckningsrätterägerrumpåAktietorgetunderperioden22 31oktober2008.Aktieägareskall vändasigdirekttillsinbankellerannanförvaltaremederforderligatillståndförattgenomföraköpoch försäljningavteckningsrätter. Erhållnateckningsrättermåsteantingenanvändasförteckningsenastden5november2008ellersäljassenast den31oktober2008förattinteförfallavärdelösa.denaktieägaresominteanvändererhållnateckningsrätter förteckningkommerattfåvidkännasenutspädningavsittaktieinnehavom33,33procent. TECKNINGSTID Teckningskallskeunderperioden20oktobertillochmed5november2008.Efterteckningstidensutgångblir outnyttjadeteckningsrätterogiltigaochsaknardärmedvärde.outnyttjadeteckningsrätterkommer,utan aviseringfrånvpc,attbokasbortfrånvp kontot.styrelsenigifttodayägerrättattförlängateckningstiden. EMISSIONSREDOVISNINGOCHANMÄLNINGSSEDLAR A.Direktregistreradeaktieägare Deaktieägareellerföreträdareföraktieägaresompåovannämndavstämningsdagärregistreradeidenav VPCförBolagetsräkningfördaaktieboken,erhållerförtrycktemissionsredovisningmedvidhängande inbetalningsavifrånvpc,särskildanmälningssedelochettföljebrev.avdenförtryckta emissionsredovisningenframgårblandannatantaleterhållnateckningsrätter.densomärupptagenideni anslutningtillaktiebokensärskiltfördaförteckningenöverpanthavaremedflera,erhållerintenågon emissionsredovisningutanunderrättasseparat.vp avisomredovisarregistreringavteckningsrätterpå aktieägaresvp kontoutsändesej. B.Förvaltarregistreradeaktieägare AktieägarevarsinnehavavaktieriGiftTodayärförvaltarregistreradehosbankellerannanförvaltareerhåller varkenemissionsredovisning,följebrevellersärskildanmälningssedel.teckningochbetalningskalldåistället skeienlighetmedanvisningarfrånrespektiveförvaltare. C.Teckningmedstödavföreträdesrätt Teckningmedstödavteckningsrätterskergenomsamtidigkontantbetalningsenastden5november2008. Teckninggenombetalningskallgörasantingenmedden,medemissionsredovisningenutsända,förtryckta GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida13/57

14 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida14/57 inbetalningsavinellermeddeninbetalningsavisomärfogadtilldensärskildaanmälningssedelnenligt följandealternativ: 1)Inbetalningsavi Idefallsamtligapåavstämningsdagenerhållnateckningsrätterutnyttjasförteckningskallendastden förtrycktainbetalningavinanvändassomunderlagförteckninggenomkontantbetalning.särskild anmälningssedelskalldåejanvändas. Observeraattteckningärbindande. 2)Särskildanmälningssedel Idefallteckningsrätterförvärvaselleravyttras,ellerettannatantalteckningsrätteränvadsomframgårav denförtrycktaemissionsredovisningenutnyttjasförteckning,skalldensärskildaanmälningssedelnanvändas somunderlagförteckninggenomkontantbetalning.aktieägarenskallpåanmälningssedelnunderrubriken Anmälan1,uppgedetantalaktiersomdenneönskartecknaochpåinbetalningsavinfyllaidetbeloppsom skallbetalas.betalningskersåledesgenomutnyttjandeavinbetalningsavin.ofullständigellerfelaktigtifylld anmälningssedelkankommaattlämnasutanavseende.särskildanmälningssedelkanerhållasfrånmangold Fondkommissionpånedanståendetelefonnummer.Ifylldanmälningssedelskallisambandmedbetalning skickasellerlämnaspånedanståendeadressochvaramangoldfondkommissiontillhandasenastklockan 15.00den5november2008.Detärendasttillåtetattinsändaen(1)särskildanmälningssedel.Idetfallflerän enanmälningssedelinsändeskommerenbartdensisterhållnaattbeaktas.övrigaanmälningssedlarkommer såledesattlämnasutanavseende. Observeraattteckningärbindande. MangoldFondkommissionAB Ärende:GiftToday Box Stockholm Besöksadress:Engelbrektsplan2 Telefon: Telefax: D.Teckningutanstödavföreträdesrätt Fördetfallintesamtligaaktiertecknasmedföreträdesrättenligtovanskallstyrelsen,inomramenför emissionenshögstabelopp,beslutaomtilldelningavaktiertillannansomtecknataktierutanstödav företrädesrätt.aktiersomtecknasutanstödavföreträdesrättskalltilldelasavstyrelsen(i)iförstahandtill aktieägarnaprorataiförhållandetillaktieägandetpåavstämningsdagenoch(ii)iandrahandtilldesom garanteratemissionenprorataiförhållandetillställtgarantibelopp. Teckningutanföreträdesrättskallskeundersammaperiodsomteckningmedföreträdesrätt,detvillsägafrån ochmedden20oktober2008tillochmedden5november2008.anmälanomteckningutanföreträdesrätt skergenomattdensärskildaanmälningssedelnunder Anmälan2 ifylls,undertecknasochskickastill Mangoldpåadressenligtovan.Någonbetalningskallejskeisambandmedanmälanomteckningutan företrädesrättutanskerienlighetmedvadsomangesnedan.densärskildaanmälningssedelnskallvara Mangoldtillhandasenastklockan15.00den5november2008.Detärendasttillåtetattinsändaen(1)särskild anmälningssedel.idetfallfleränenanmälningssedelinsändeskommerenbartdensisterhållnaattbeaktas. Övrigaanmälningssedlarkommersåledesattlämnasutanavseende.Observeraattanmälanärbindande. E.Utländskaaktieägare AktieägarevilkaärbosattautanförSverige(avserdockejaktieägarebosattaiUSA,Kanada,Japan,Nya Zeeland,SydafrikaochAustralien)ochvilkaägerrättatttecknainyemissionen,kanvändasigtillMangold Fondkommissionpåtelefonnummer förinformationomteckningochbetalning. BETALDAOCHTECKNADEAKTIER( BTA ) TeckninggenombetalningregistrerashosVPCsåsnartdettakanske,vilketnormaltinnebärnågrabankdagar efterbetalning.däreftererhållertecknarenenvp avimedbekräftelseattinbokningenavbtaskettpå tecknarensvp konto.betaldatecknadeaktierbenämnsbtapåvp kontottilldessattemissionenblir registreradhosbolagsverket. Enligtdennyaaktiebolagslagen,vilkenträddeikraftden1januari2006,fårundervissaförutsättningardelav emissionenregistrerasvidbolagsverket.omdennamöjlighettilldelregistreringutnyttjasiföreliggande företrädesemissionkommerfleraserieravbtaattutfärdasvarviddenförstaserienbenämnsbta1ivpcsystemet.bta1kommerattomvandlastillaktiersåsnartenförstaeventuelldelregistreringskett.enandra serieavbta(bta2)kommerattutfärdasförteckningvilkenskettvidsådantidpunktatttecknadeaktierinte kunnatinkluderasidenförstadelregistreringenochomvandlastillaktiersåsnartemissionenslutligt

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) VIKTIG INFORMATION Företrädesemissionen i korthet Med Cortus Energy eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

ANSLUTNINGSMEMORANDUM

ANSLUTNINGSMEMORANDUM ANSLUTNINGSMEMORANDUM GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GULD INVEST NORDEN I KORTHET 4 OM MEMORANDUMET 5 VD HAR ORDET 6 GULD INVEST NORDEN 7 MARKNAD OCH MARKNADSFÖRING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer