Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum"

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Investment Memorandum Kristinehamn i oktober 2008

2 FINANSINSPEKTIONENSGODKÄNNANDE MemorandumetharintegranskatsochregistreratsavFinansinspektionendåemissionsbeloppetärmindreän EUR,vilketärgränsenförundantagfrånkravpågodkäntochregistreratprospekt,enligtlagen (1991:980)omhandelmedfinansiellainstrument. BOLAGSASPEKTER GiftTodaySwedenAB(publ)eller GiftToday eller Bolaget ärettaktiebolagochbedriververksamhetunder dennaassociationsform,vilkenreglerasavaktiebolagslagen.bolagetbildadesisverigeochregistrerades16 mars2005medorganisationsnummer underfirmanStartplattan17725Aktiebolag,menbytte firmanamntillChokladDistributionSverigeAB.Bolagetharbedrivitnuvarandeverksamhetsedan juni2005.nugällandefirmaregistreradesijuni2005. Bolagetskallenligtregistreringsbevisbedrivahandelmedsamtförmedlingavgåvorsåsomkonfektyr, blommor,presentartiklarsamtliknandevaror,samtidkadärmedförenligverksamhet.distributionenskaske viaegnadistributionskanalerochfriståendeleverantörer. BolagetärettpubliktaktiebolagochVPC anslutet,vilketinnebärattdetärvpcsomförbolagetsaktiebok. BolagetshemvistärKristinehamn.Videttordinariestyrelsemöteden7oktober2008beslutadestyrelsenmed bemyndigandefrånordinariebolagsstämmaden19maj2008attgenomföraennyemissionavhögst aktiermedföreträdesrätt.årsredovisningarochbolagsordningkanhämtasfrånbolagetshemsida GiftTodaySwedenAB(publ) Strandvägen Kristinehamn STYRELSENSFÖRSÄKRAN MemorandumetharupprättatsavstyrelseniGiftTodaySwedenABmedanledningavföreträdesemissionpå AktieTorget.StyrelsenförGiftTodaySwedenABäransvarigförinnehålletiMemorandumet.Härmedförsäkras attstyrelsenvidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäkerställaattuppgifternaimemorandumet, såvittstyrelsenkännertill,överensstämmermedfaktiskaförhållandenochingentingärutlämnat,somskulle kunnapåverkamemorandumetsinnebörd.bolagetsrevisorharlämnatrenrevisionsrapportförbifogade årsbokslut. Kristinehamnden13oktober2008 GiftTodaySwedenAB(publ) Bengt E A Jönsson Lars Blomberg Tony Michaelsen Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Daniel Humble Anders Bodolla Styrelseledamot Styrelseledamot SPRIDNINGAVMEMORANDUMET Erbjudandetriktarsigintetillpersonervarsdeltagandeförutsätterytterligareprospekt,registreringeller andraåtgärderänsomföljeravsvenskrätt.memorandumetfårintedistribuerasiamerikasförentastater, Kanadaellernågotannatlanddärdistributionenellererbjudandetkräveråtgärderenligtovanellerstrider motregleriettsådantland. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida2/57

3 Innehåll 1. Sammanfattning Riskfaktorer Inbjudan till teckning av aktier Bakgrund och motiv VD har ordet Villkor och anvisningar Utvald finansiell information i sammandrag Verksamhetsbeskrivning Styrelse och revisor Aktiekapital och ägarförhållanden Dokument/handlingar införlivade genom hänvisning Legal information Bolagsordning Skatteaspekter i Sverige...51 Bilagor A. B. Förteckning över kommuner med personlig leverans...53 Den virtuella lagermodellen...55 C. Konkurrensöversikt...56 D. Företagsinformation...57 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida3/57

4 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida4/57 1. SAMMANFATTNING DenföljandesammanfattningenskallsessomenintroduktiontillEmissionsmemorandumet,ochinnehåller intenödvändigtvisallinformation,somkanvaraavbetydelseförattfattaettinvesteringsbeslutisamband meddenföreliggandenyemissionenigifttodayswedenab(gifttoday).potentiellainvesterarebörnoggrant läsahelamemorandumet,inklusivekapitlet Riskfaktorer,innandebeslutarsigförattinvesteraiden föreliggandenyemissionenigifttoday.omeninvesterareväckertalanhänförligttilluppgifternai Memorandumetviddomstol,kaninvesterarenblitvungenattsvaraförkostnadernaföröversättningav Memorandumet.Enpersonfårgörasansvarigföruppgifterisammanfattningenellerenöversättningav denna,endastomsammanfattningenärvilseledande,felaktigelleroförenligmeddeandradelarnai Memorandumet. 1.1 VERKSAMHETEN ENENKELAFFÄRSIDÉ GiftTodaysaffärsidéäratterbjuderprivat ochföretagskunderenwebbaseradtjänstförattsnabbtochenkelt kunnagebortpresenterochpresentupplevelser.kärnaniaffärsidénärmöjlighetentillenomgåendeleverans avpresentenförattkunnatatillvarapåpresenttillfällenpåsammadag.gifttodayerbjuderdärförettdigitalt presentkortpåpresentportalengifttoday.se,somlevererasomedelbartpere postochdärpresentmottagaren självkanväljasinpresentfrånettbrettochattraktativutbud.dennatjänstkompletterasmeddetvå premiumtjänsternachokladogram.seochblomsterbudet.se,somerbjuderpersonligleveransavchokladoch blommorpåsammadag. ENENORMMARKNADSPOTENTIAL DetrelevantamarknadssegmentetförGiftTodaystjänster,webbaseratköpavpresenter,uppskattastillmerän enmiljardsekenbartisverigeochnärmare2miljardersekiskandinavien.redan2005omsattesmerän150 miljonerkronorendastpåwebbaseradebeställningaravblommor. ENBEVISADAFFÄRSMODELL GiftTodayharfåttöver55000beställningarfrån50000kunderframtillidag.Faktumetattverksamheten genererarettbidragpåca30%ochattbolagetvisadevinstunderaugustimånad,förförstagångensedan Bolagetbörjadeinvesteramassiviexpansionenundervåren2007,ansessomtydligabevispåattaffärsidén harsubstansochattaffärsmodellenharstorkommersiellpotentialiframtiden. ENRISKFRIAFFÄRSMODELL GiftTodayfokuserarpåattbyggastarkavarumärkenochkundrelationer,medanlagerhållningochdistibution läggsutpåproducenter,grossisterochexternadistributörer.enkombinationavfranchisesystemetinnebär förbolagetlägrefastakostnader,ingenkapitalbindning,ingenrisksamtettpositivtkassaflödejämförtmedett egetlager.gifttodaysmarknadsstrategiinnebärdessutomattmarknadsröfingskostnaderuppståristor utsträckningenbartvidförsäljningsdrivandeaktiviteter.affärsmodellengördetdessutomenkeltatt introducerapresentportalengifttoday.seiandraländer. ENUNIKPOSITION GiftTodayharlyckatstaenunikpositionpåmarknadenmedsinapremiumtjänsterChokladogram.seoch Blomsterbudet.se.SamarbetetmedTV4,sominleddesifebruariiår,harredanbörjatvisaresultatiformav starkökadvarumärkeskännedomochstarkökningavantalbeställnngarochomsättningdesenaste månaderna.dettreårigasamarbetetsavtaletmedtv4,detomfattandeleverantörsnätverketsamtdentekniska platformengergifttodayenbetydandeförsprångmotsinakonkurenterpåensnabbväxandemarknad. StyrelsenhyserstortillförsiktattGiftTodaykommeratttaenledandepositionpådensvenskamarknadenoch stårvärrustandeinfördenplaneradeexpansionen.

5 LYSANDEUTSIKTER GiftTodaysförsäljningförinnevarandeverksamhetsårliggerlångtöverbudgetochBolageträknarmedatt underhelåret2008meränfördubblaomsättningenmotföregåendeår.styrelsenbedömmerattdetfinnsen tydligmöjlighetattkapitaliserapådenpositionochdetmomentumetsomgifttodayharbyggtupp,ochden föreliggandenyemissionenskaförsebolagetmeddenödvändigaresursernaförattkunnaförstärkasina satsningarpåframföralltmarknadsföringochorganisation.idettasammanhangvälkomnarstyrelsenoch ledningenmagnustidbecksomnyvd,somtillträdersintjänst1november ERBJUDANDETISAMMANDRAG Aktieägarnaägerföreträdesrättatttecknadenyaaktiernaiförhållandetilldetantalaktierdesedantidigare äger.aktieägareägerrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)nyaktieibolaget. Teckningskurs 0,67kronor Handelspost 2000aktier Avstämningsdag 17oktober2008 Teckningsperiod 20oktober 5november2008 ISINkod SE RISKFAKTORER AlltföretagandeochägandeavaktierärförenatmedrisktagandeochidettafallärinteGiftTodaynågot undantag.dennedanståenderedovisningenavriskfaktorergörejanspråkpåattvarafullständig,ejhellerär riskernarangordnadeeftergradavbetydelse.seävenkapitlet Riskfaktorer påsidorna8 9idetta Memorandum. BOLAGSRISKER Kortverksamhetshistorik FöretagetGiftTodayharisinaffärsinriktningenkortverksamhetshistorik.Iettrelativtnystartatföretagär riskenstörreattoförutseddahändelserkanske. Begränsaderesurser GiftTodayärettmindreföretagmedbegränsaderesurservadgällerledning,administrationochkapital.Det finnsenrisk,attbolagetmisslyckasmedattkanaliseraresursernaochdärmeddrabbasavfinansiellaoch styrningsrelateradeproblem. Beroendeavnyckelpersonerochmedarbetare GiftTodaybaserarsinframgångpåettfåtalpersonerskunskap,erfarenhetochkreativitet. Intjäningsförmågaochframtidakapitalbehov Detkaninteuteslutas,attdettarlängretid,innanbolagetuppnårettpositivtkassaflöde,änvadsom förespeglasimemorandumet. Produktriskochetableringsrisk Kvantitetenavsåldaprodukterochtidendettarattetablerasigpåmarknadenkantabetydligtlängretidän vadbolagetidagensskedeharanledningatttro. MARKNADSRISKER Aktienslikviditet Detkanföreliggaenriskattaktieninteomsättsvarjedagochavståndetmellanköp ochsäljkurskanvar betydande. Kursfallpåaktiemarknaden Aktiemarknadenkangenerelltgåneravolikaorsakersåsomräntehöjningar,politiskautspel, valutakursförändringarochsämrekonjunkturellaförutsättningar.aktiemarknadenpräglasäventillstordelav psykologiskafaktorer. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida5/57

6 1.4 TJÄNSTER GiftTodaysaffärsidéärattvarakundensförstahandsvaldåenpresentsituationuppstår.Genomhög servicegradochtillgänglighet,uppskattadeproduktertillmarknadsmässigapriser,skalltjänsternavara skalbaraochanpassadeföreninternationellmarknad,vilketskaparförutsättningarförenhögvolymoch lönsamverksamhet. Detfinnsmångaanledningarattgemindrepresentbådeprivatochiaffärsvärlden.Desmåpresenternasom sägermeränordfinnsvarjedagruntomallamänniskor.dåmenasintedepresentermanköperochtamedsig personligen,exempelvisbröllopellerennärståendefamiljemedlemutandemångaandratillfällensomfinns attvisauppskattningen. GiftTodaystjänsterärInternet baserade.presenternalevererasmed på dagen leverans,vilketinnebäratt mottagarenfårsinpresentsammadagsomkundenbeställer.leveransenskiljersignågotåtberoendepåvalet avtjänstundergifttoday.antingensåkankundennåsinomettparminuterförleveransavettgiftcardtillsin e postdärmottagarenkanväljamellanpresenterellersåundervarumärketchokladogram.seeller Blomsterbudet.sesåkommerleveranstilldörrensammadag.Enkelhetochtillgänglighetärviktigaledordför Bolaget. GiftTodayvändersigtillbådeprivatpersonerochföretagskundermedtreolikaerbjudandensomfinns samladepårespektivewebbsida: BLOMSTERBUDET.SE PåBlomsterbudet.sekankundernaväljamellanettstorturvalavolikablomsterarrangemangsomsedan distribuerastillpresentmottagarenpåettstortantalorterisverige.itjänstenfinnsävenmöjlighetenattköpa blomstercheckarsomkandistribuerasellergestillpresentmottagaren.blomstercheckarnakansedan användasavmottagarenförbetalningvidbeställningavvalfriproduktfrånblomsterbudet.seeller Chokladogram.se. CHOKLADOGRAM.SE PåmotsvarandesättsomBlomsterbudet.sefungerarfinnsChokladogram.setillgängligtfördensomhellrevill genjutbarchokladistället. GIFTTODAY.SE HuvudfunktionenpåGiftToday.seärettdigitaltpresentkortsomerbjuderattpresentmottagarenkanvälja självblanddeettbrettutbudavpresenter. GiftTodayskonceptärskalbartochkanenkeltimplementeraspånyamarknader.Sålängeutbredningensker inomeuärdejuridiskahindrenförutvidgningenmycketbegränsade. 1.5 STYRELSE,VDOCHREVISORER StyrelseniGiftTodaySwedenABbeståravBengtJönsson(ordförande),LarsBlomberg,TonyMichaelsen, DanielHumbleochAndersBodolla.VDförbolagetärDanielHumble.RevisorärHelenaStåhlhosErnst& YoungSweden. 1.6 VIKTIGAHÄNDELSERIBOLAGETSUTVECKLING 1999 GiftahoyA/Sgrundades 2004 BolagetbildadesundernamnetChokladogramHBochstartadetjänstenChokladogram 2005 AktiebolagetChokladDistributionSverigeABbildades 2006 DetvåtekniskaplattformarnaförChokladogramochBlomsterbudetfärdigutvecklades DotterbolagetGiftTodayförvärvas,ochmoderbolagetnamnändrastillGiftTodaySwedenAB. 2008(mars) 2008(augusti) BolagetnoteradespåAktietorget Bolagetvisarförförstagångenvinstunderenenskildmånad GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida6/57

7 1.7 NYCKELTAL Rörelsensintäkter Rörelsenskostnader Rörelseresultat Resultatföreskatt Resultatefterskatt Bruttomarginal(TB1) 58% 71% 75% 72% 78% Rörelsemarginal(TB3) 6% 4% 39% 47% 61% Egetkapital Långfristigaskulder Kortfristigaskulder Balansomslutning Avkastningpåegetkapital 59% 172% 163% 60% 172% Avkastningpåtotaltkapital 14% 14% 56% 25% 55% Soliditet 25% 8% 18% 42% 17% Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Periodenskassaflöde Likvididamedelvidperiodensslut Kassalikviditet 70% 53% 34% 310% 26% Balanslikviditet 88% 63% 36% 323% 30% Bolagetstartadesimaj2005vilketinnebärattförstaräkenskapsåretendastomfattarknappt8månader. Delårsrapporternagällerfrånden1januaritillden30juni.Rapporternaharinterevideratsavbolagets revisor. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida7/57

8 2. RISKFAKTORER EninvesteringiGiftTodayutgörenaffärsmöjlighet,meninnebärocksåbetydanderisker.Dessakanp.g.a. omvärldsfaktorerochbolagetsaffärsinriktningvarasvåraattkvantifiera.heladetinvesteradekapitaletkan förloras.iföretagmedringaellerbegränsadhistorikkanriskensessomextrastor.förattbedömaföretagetär detviktigtattbeaktadepersonersomskalldrivaverksamheten,derasbakgrund,samtriskprofileniden verksamhetsomskallbedrivas.densomövervägeratttecknasigförköpavaktierigifttodaybörinhämtaråd frånkvalificeradrådgivare.nedanredogörsförettantalriskfaktorersomharbetydelseförbedömningenav företagetochdessaktie.riskfaktorernaärinteframställdaiprioriteringsordningochgörinteanspråkpåatt varaheltäckande. 2.1 BOLAGSRISKER BEGRÄNSADERESURSER GiftTodayärettlitetföretagmedbegränsaderesurservadgällerledning,administrationochkapital.För genomförandetavstrateginärdetavvikt,attresursernadisponeraspåettförbolagetoptimaltsätt.detfinns enriskattbolagetsresurserinteräckertillochdärmeddrabbasavoperativaproblem(tillexempel kvalitetsproblemgällandeprodukterochleveranser)ochävenfinansiellaproblem. BEROENDEAVNYCKELPERSONER GiftTodaybaserarsinframgångpåettfåtalpersonerskunskap,erfarenhetochkreativitet.Bolagetäräveni framtidenberoendeavattkunnafinnakvalificerademedarbetare.bolagetarbetarhårtmedattminska beroendetgenomengoddokumentationavrutinerocharbetsmetoder. INTJÄNINGSFÖRMÅGAOCHKAPITALBEHOV Detkaninteuteslutasattdettarlängretidänberäknat,innanbolagetnårettpositivtkassaflöde.Detkaninte helleruteslutasattgifttodayiframtidenkankommaattsökanyttexterntkapital.detfinnsingagarantieratt detisåfallkananskaffaspåföraktieägarefördelaktigavillkor.ettmisslyckandeiattgenereravinsteri tillräckligomfattningkanpåverkabolagetsmarknadsvärde. FÖRSÄLJNINGSRISK Detgårinteattmedsäkerhetfastslåattdetjänstersomföretagetutvecklatfårdetpositivamottagandepå marknadensomförespeglasidethärprospektet.kvantitetenavdeerbjudnatjänsternaochsåldaprodukterna kanblilägreochtidendettarattetablerasigpåmarknadenkanvarabetydligtlängreänvadbolagetidagens skedeharanledningatttro. RISKMEDDISTRIBUTIONSVÄGAR DensvenskamarknadenförproduktersomGiftTodayerbjuderochsäljeräriberoendeavetablerade distributionskanaler.gifttodaystårinteochfallermedenstakadistributörersbeslutdåhuvudmarknadenär Europa,menettnegativtbeslutfrånnågraavdesvenskadistributörernaskulleförsvåraochförsena lanseringen. 2.2 MARKNADSRISKER KURSFALLPÅAKTIEMARKNADEN Aktiemarknadenkangenerelltgåneravolikaorsakersåsomräntehöjningar,politiskautspel, valutakursförändringarochsämrekonjunkturellaförutsättningar.aktiemarknadenpräglasäventillstordelav psykologiskafaktorer.enaktiesomgifttodaysaktiepåverkaspåsammasättsomallaandraaktieravdessa faktorer,vilkatillsinnaturmångagångerkanvaraproblematiskaattförutseochskyddasigmot. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida8/57

9 2.3 AKTIEMARKNADSRISKER GARANTIÅTANGANDE DenföreslagnaemissionenärisinhelhetgaranteradavbolagetsstörsteaktieägareHKFondiVärmland,BBE CapitalochAndersBadolla.PådendelsomgaranternaintekantecknagenomföreträdeharGiftTodayoch garanternaöverenskommitattgarantiprovisionom8%skallutgå,vilketmotsvararmaximalt188253sek. GarantiprovisionenärförhandladtillsammansmedbolagetsfinansiellarådgivareBBEServisenBusiness DevelopmentAB.Styrelsengörbedömningenattgarantiprovisionenärmarknadsmässig. Garantinärintesäkerställdgenombankgaranti,pantavtal,säkerhetsavtalellerliknande,menBolagetsstyrelse ochfinansiellarådgivarehartagitdelavinformationsomövertygatomattgaranterna,idetfall emissionsgarantinheltellerdelviskommerattbehövatasianspråk,kommerattkunnafullgörasittåtagande. VÄRDEPÅAKTIEN Aktieägandeäralltidförknippatmedriskochrisktagande.Eftersomenaktieinvesteringbådekanstigaoch sjunkaivärdeärdetintesäkertatteninvesterarekankommaattfåtillbakasatsatkapital.både aktiemarknadensgenerellautvecklingochaktiekursensutvecklingförspecifikabolagärberoendeavenrad faktorer,fleraavvilkaenskildabolaginteharmöjlighetattpåverka.investeringariaktierbördärförföregås avennoggrannanalys. AKTIENSLIKVIDITET GiftTodaysaktiehandlaspåmarknadsplatsenAktieTorget.RegelverketpåAktieTorgetärbetydligtmer begränsatjämförtmeddetsomgällerpåstockholmsbörsen.handelniaktierpåmindremarknadsplatsersom AktieTorgetkanvaralågochlikviditetenotillfredställande,vilketisinturkanmedföraenriskförstora fluktuationeriaktiepriset.gifttodayharträffatavtalmedmangoldfondkommissionomattagera likviditetsgarantförattfrämjaengodlikviditetiaktiensamtsäkerställaenlågspreadmellanköp ochsäljkurs idenlöpandehandeln. EVENTUELLAVKASTNINGPÅINVESTERINGEN TilldagsdatoharBolagetintebeslutatomellerutbetaltnågonutdelning.Tidpunktenförochstorlekenpå eventuellaframtidautdelningarföreslåsavstyrelsen.iövervägandetomframtidautdelningkommerstyrelsen attvägainfaktorersåsomdekravsomverksamhetensart,omfattningochriskerställerpåstorlekenavdet egnakapitaletsamtbolagetskonsolideringsbehov,likviditetochställningiövrigt.sålängeingenutdelning lämnas,måsteeventuellavkastningpåinvesteringengenererasgenomenhöjningavaktiekursen. 2.4 MARKNADSSTATISKTIKESTILLFÖRLITLIGHET Styrelsenharsträvatefterattanvändapålitligakällornärdentagitframmarknadsstatistik.Istörstamöjliga månharstyrelsendärutöversträvatefterattanvändameränenkälla.detäremellertidintealltidmöjligtattfå framverifierbaroffentliginformationommarknadenliksomomdessomfattning.enpotentiellinvesterarebör avdennaanledningvaramedvetenomattdenmarknadsstatistiksompresenterasidettadokumentochsom styrelsentagitfastapåvidbedömningenavstorlekenpåochtillväxtpotentialenideninternationellaocholika nationellamarknaderinteärheltpålitligochattdennainformationinteärverifieradialladelarsamtattdet såledesfinnsenriskförattdenintegerenrättvisandebildavmarknadenochdesstillväxtpotential. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida9/57

10 3. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER StyrelsenförGiftTodaySwedenAB(publ)harbeslutatatt,medutnyttjandeavdetbemyndigandesom årsstämmanbeslutadeomden19maj2008,attökabolagetsaktiekapitalmedhögst281750sek genomemissionavhögst aktier.bolagetsbefintligaaktieägareerbjudsattmed företrädesrätttecknanyaaktieribolaget.emissionskursenharfastställtstill0,67sekperaktie,vilket innebärattemissionensammanlagttillförgifttodayhögst sek(föreavdragför emissionskostnader 1 ).GiftTodayärnoteratpåAktieTorgetochhandelmeddenyaaktiernaberäknas inledasibörjanpådecember2008.emissionenärisinhelhetgaranterad. EMISSIONENSSYFTE Emissionslikvidenkommerattavhjälpabristenpårörelsekapitalochavsesattanvändastillatteffektivtoch kraftfulltvidareutvecklaochmarknadsföragifttodaysbefintligaverksamhetsamttillföraresurserförattstå välrustadeförintressantaförvärvsmöjligheter. INBJUDAN HärmedinbjudsaktieägarnaiGiftTodaySwedenAB(publ)atttecknanyaaktieriGiftTodayienlighetmed villkorenidettainvestmentmemorandum.aktieägareägerrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)ny aktieibolagettillkursen0,67sekperaktie,vilketmotsvararettbolagsvärdeom sekförepengarna (pre moneyvärdering).prisetharfastställtsavstyrelsenutifrånbolagetsfinansiellaställning,kapitalbehov ochmarknadsläge. SamtligabefintligaochnyemitteradeaktierägerlikarätttillandeliBolagetstillgångarochvinstochberättigar till1röst.aktierkanfrittöverlåtasochförvärvas;hembudsskyldigheterellerlösningsrättföreliggerej. Teckningskallskegenomsamtidigkontantbetalningfrånden20oktober2008tillochmedden5november 2008.Maximaltkanutspädningeniemissionenbli33,33procentföraktieägarevilkaintetecknaraktieri emissionen. GARANTIEROCHAVSIKTSFÖRKLARINGAR GiftTodaySwedenharerhållitgarantiutfästelserfrånföljandeparter: Bolagetsstörstaägare,HKFondiVärmlandAB,medadressStrandvägen30,68138Kristinehamn,att tecknaaktiermotsvarande sekavemissionengenomkvittningavetttidigarelånpå SEK. BBEServisenPrivateEquityAB,medadressIngmarBergmansGata2,11434Stockholm,atttecknaaktier motsvarande sekavemissionen. BirongateTradingLtd,medadressLarnaca,Cypern,atttecknaaktiermotsvarande474360SEKav emissionen,varav150000sekgenomkvittningavetttidigarelånpå sek. Garantiavtaletärdaterat8oktober2008.Såledesföreliggeravsiktsförklaringarochgarantiutfästelseromhela emissionsbeloppet. 1Frånemissionsbeloppetuppskattasavdragförtotalaemissionskostnadergörasmedcirka0,7MSEK.Idettabeloppingår ävenersättningtillgarantom8,0procentavgarantigivarensgaranteradebeloppifyllnadsgarantin. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida10/57

11 4. BAKGRUND OCH MOTIV SyftetmeddenaktuellaemissionenärattavhjälpabristenpårörelsekapitalochstärkaGiftToday s balansräkningförattkunnaexpanderagenombådeorganisktillväxtochförvärv.dettaförattnåbolagetsmål attblidetsjälvklaraalternativetpågåvomarknadenochettlönsamttillväxtbolag. Emissionslikvidentillsammansmedbolagetstilltagandekassaflödeavsesanvändastillatteffektivtdriva, vidareutvecklaochmarknadsföragifttoday sbefintligaverksamheter.fokuspåtillväxtochförvärvkommer framföralltattläggaspåmarknadskommunikation,flertjänster,utbyggddistributionochförstärkt funktionalitet.detärstyrelsensbedömningattbolageteftergenomförandetavnyemissionenhartillräckligt rörelsekapitalförattutvecklaverksamheternaochnålönsamhetredannästaår. Bolagetharbeslutatattgenomföraennyemissionsominnebärattbolagettillförs3,8miljoner.Nyemissionen hargaranteratsisinhelhetavhkfondivärmland2007ab,bbeservisenprivateequityabochbirongate TradingLtd. IövrigthänvisarstyrelsentillredogörelseniföreliggandeInvestmentMemorandum,vilketharupprättatsav styrelsenförgifttodaymedanledningavnyemissionen.styrelsenförgifttodayäransvarigförinnehålleti IM:et.Härmedförsäkrasattstyrelsenharvidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäkerställaatt uppgifternaiim:et,såvittstyrelsenkännertill,överstämmermedfaktiskaförhållandensamtattingetär utelämnatsomskullekunnapåverkadessinnebörd. Kristinehamn13oktober2008 GiftTodaySwedenAB(publ) Styrelsen GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida11/57

12 5. VD HAR ORDET DetharvaritetthändelseriktårförosspåGiftToday!Intresset förvåratjänsterökarmeränmarknadenföre handelharökat! Viharhaftenorganisktillväxtpåöver60%perårsedanvi startade2004,vihargjortöver55.000leveranserochvihar över50.000nöjdakunder!sedanbörjanavåretharvi investeratmycketitv reklamochvisernuenkraftfullökning avmediet!förstahalvåretsåharvidubblatvårförsäljningmot föregåendeår,såltlikamycketnusomhelaföregåendeår.och dåfårviinteglömmaattandrahalvåretärenmycketbättre försäljningsperiodförossmedjulenispetsen.viräknarmed atttripplaomsättningenandrahalvåret! Varförgörviennyemissionomalltgåsåbra? Viäretttillväxt bolagochviskaväxaännumer,viharengedigenagendaochvi skafortfarandeblinummer1förpresentmarknadenpå internet! Förraemissionendåviblevlistadepåaktietorgetblevintefulltecknadpgarådandeomständigheterpå finansmarknaden,vivaldeatttaindetkapitalsombehövdesinitialtiettförstastegföratttaindetsomvi behövdeiettsenareskede.därärviidag! Attväxakräverkapital,vivetvarviärochvivetdefinitivvartviårpåväg,agendanärfärdigochvägen utstakad,vivillexpanderaochväxabådeorganisktochviastrategiskaförvärv,menförattdetskakunnabli verklighetmåstevitainmerrörelsekapitalibolaget,somallavetexpansionochtillväxtkostarinitialtpengar. Vadkommerdåattskemeddetkapitaldennaemissionsvändatillförbolaget?Fokuskommeristor utsträckningattliggapåvarumärkesstrategi.visynsidagenheldelpåtvmedanvårnärvaropåinternetskall ökaskraftfullt.våraplattformarskallutvecklastillenhandelsplattformmedflerasmartasättattsändagåvor. Plattformenvinubyggerskallävenvaratydligareisinabudskapochisinkommunikation.Nyckelbegrepp framöverärtv Internet Handelsplattform Affär. Viharenjättespännanderesaframföross,vikommerattlyckas! Kristinehamnoktober2008 Daniel Humble VD GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida12/57

13 6. VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖRETRÄDESRÄTTTILLTECKNING Densompåavstämningsdagenden17oktober2008varregistreradsomaktieägareiGifTodayäger företrädesrättattförtvå(2)befintligaaktiertecknaen(1)nyaktieibolaget. TECKNINGSKURS Teckningskursenuppgårtillsextiosju(67)öreperaktie.Courtageutgårej. TECKNINGSRÄTTER Aktieägaresompåavstämningsdagenvarregistreradsomaktieägareerhålleren(1)teckningsrättper innehavdaktie.detkrävstvå(2)teckningsrätterföratttecknaen(1)nyaktieigifttoday. AVSTÄMNINGSDAG AvstämningsdaghosVPCAB( VPC )förrättattdeltagainyemissionenärden17oktober2008.sistadagför handeliaktieninklusiverätttilldeltagandeiemissionenärden14oktober2008.förstadagförhandeli aktienexklusiverätttilldeltagandeiemissionenärden15oktober2008. HANDELMEDTECKNINGSRÄTTER HandelmedteckningsrätterägerrumpåAktietorgetunderperioden22 31oktober2008.Aktieägareskall vändasigdirekttillsinbankellerannanförvaltaremederforderligatillståndförattgenomföraköpoch försäljningavteckningsrätter. Erhållnateckningsrättermåsteantingenanvändasförteckningsenastden5november2008ellersäljassenast den31oktober2008förattinteförfallavärdelösa.denaktieägaresominteanvändererhållnateckningsrätter förteckningkommerattfåvidkännasenutspädningavsittaktieinnehavom33,33procent. TECKNINGSTID Teckningskallskeunderperioden20oktobertillochmed5november2008.Efterteckningstidensutgångblir outnyttjadeteckningsrätterogiltigaochsaknardärmedvärde.outnyttjadeteckningsrätterkommer,utan aviseringfrånvpc,attbokasbortfrånvp kontot.styrelsenigifttodayägerrättattförlängateckningstiden. EMISSIONSREDOVISNINGOCHANMÄLNINGSSEDLAR A.Direktregistreradeaktieägare Deaktieägareellerföreträdareföraktieägaresompåovannämndavstämningsdagärregistreradeidenav VPCförBolagetsräkningfördaaktieboken,erhållerförtrycktemissionsredovisningmedvidhängande inbetalningsavifrånvpc,särskildanmälningssedelochettföljebrev.avdenförtryckta emissionsredovisningenframgårblandannatantaleterhållnateckningsrätter.densomärupptagenideni anslutningtillaktiebokensärskiltfördaförteckningenöverpanthavaremedflera,erhållerintenågon emissionsredovisningutanunderrättasseparat.vp avisomredovisarregistreringavteckningsrätterpå aktieägaresvp kontoutsändesej. B.Förvaltarregistreradeaktieägare AktieägarevarsinnehavavaktieriGiftTodayärförvaltarregistreradehosbankellerannanförvaltareerhåller varkenemissionsredovisning,följebrevellersärskildanmälningssedel.teckningochbetalningskalldåistället skeienlighetmedanvisningarfrånrespektiveförvaltare. C.Teckningmedstödavföreträdesrätt Teckningmedstödavteckningsrätterskergenomsamtidigkontantbetalningsenastden5november2008. Teckninggenombetalningskallgörasantingenmedden,medemissionsredovisningenutsända,förtryckta GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida13/57

14 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida14/57 inbetalningsavinellermeddeninbetalningsavisomärfogadtilldensärskildaanmälningssedelnenligt följandealternativ: 1)Inbetalningsavi Idefallsamtligapåavstämningsdagenerhållnateckningsrätterutnyttjasförteckningskallendastden förtrycktainbetalningavinanvändassomunderlagförteckninggenomkontantbetalning.särskild anmälningssedelskalldåejanvändas. Observeraattteckningärbindande. 2)Särskildanmälningssedel Idefallteckningsrätterförvärvaselleravyttras,ellerettannatantalteckningsrätteränvadsomframgårav denförtrycktaemissionsredovisningenutnyttjasförteckning,skalldensärskildaanmälningssedelnanvändas somunderlagförteckninggenomkontantbetalning.aktieägarenskallpåanmälningssedelnunderrubriken Anmälan1,uppgedetantalaktiersomdenneönskartecknaochpåinbetalningsavinfyllaidetbeloppsom skallbetalas.betalningskersåledesgenomutnyttjandeavinbetalningsavin.ofullständigellerfelaktigtifylld anmälningssedelkankommaattlämnasutanavseende.särskildanmälningssedelkanerhållasfrånmangold Fondkommissionpånedanståendetelefonnummer.Ifylldanmälningssedelskallisambandmedbetalning skickasellerlämnaspånedanståendeadressochvaramangoldfondkommissiontillhandasenastklockan 15.00den5november2008.Detärendasttillåtetattinsändaen(1)särskildanmälningssedel.Idetfallflerän enanmälningssedelinsändeskommerenbartdensisterhållnaattbeaktas.övrigaanmälningssedlarkommer såledesattlämnasutanavseende. Observeraattteckningärbindande. MangoldFondkommissionAB Ärende:GiftToday Box Stockholm Besöksadress:Engelbrektsplan2 Telefon: Telefax: D.Teckningutanstödavföreträdesrätt Fördetfallintesamtligaaktiertecknasmedföreträdesrättenligtovanskallstyrelsen,inomramenför emissionenshögstabelopp,beslutaomtilldelningavaktiertillannansomtecknataktierutanstödav företrädesrätt.aktiersomtecknasutanstödavföreträdesrättskalltilldelasavstyrelsen(i)iförstahandtill aktieägarnaprorataiförhållandetillaktieägandetpåavstämningsdagenoch(ii)iandrahandtilldesom garanteratemissionenprorataiförhållandetillställtgarantibelopp. Teckningutanföreträdesrättskallskeundersammaperiodsomteckningmedföreträdesrätt,detvillsägafrån ochmedden20oktober2008tillochmedden5november2008.anmälanomteckningutanföreträdesrätt skergenomattdensärskildaanmälningssedelnunder Anmälan2 ifylls,undertecknasochskickastill Mangoldpåadressenligtovan.Någonbetalningskallejskeisambandmedanmälanomteckningutan företrädesrättutanskerienlighetmedvadsomangesnedan.densärskildaanmälningssedelnskallvara Mangoldtillhandasenastklockan15.00den5november2008.Detärendasttillåtetattinsändaen(1)särskild anmälningssedel.idetfallfleränenanmälningssedelinsändeskommerenbartdensisterhållnaattbeaktas. Övrigaanmälningssedlarkommersåledesattlämnasutanavseende.Observeraattanmälanärbindande. E.Utländskaaktieägare AktieägarevilkaärbosattautanförSverige(avserdockejaktieägarebosattaiUSA,Kanada,Japan,Nya Zeeland,SydafrikaochAustralien)ochvilkaägerrättatttecknainyemissionen,kanvändasigtillMangold Fondkommissionpåtelefonnummer förinformationomteckningochbetalning. BETALDAOCHTECKNADEAKTIER( BTA ) TeckninggenombetalningregistrerashosVPCsåsnartdettakanske,vilketnormaltinnebärnågrabankdagar efterbetalning.däreftererhållertecknarenenvp avimedbekräftelseattinbokningenavbtaskettpå tecknarensvp konto.betaldatecknadeaktierbenämnsbtapåvp kontottilldessattemissionenblir registreradhosbolagsverket. Enligtdennyaaktiebolagslagen,vilkenträddeikraftden1januari2006,fårundervissaförutsättningardelav emissionenregistrerasvidbolagsverket.omdennamöjlighettilldelregistreringutnyttjasiföreliggande företrädesemissionkommerfleraserieravbtaattutfärdasvarviddenförstaserienbenämnsbta1ivpcsystemet.bta1kommerattomvandlastillaktiersåsnartenförstaeventuelldelregistreringskett.enandra serieavbta(bta2)kommerattutfärdasförteckningvilkenskettvidsådantidpunktatttecknadeaktierinte kunnatinkluderasidenförstadelregistreringenochomvandlastillaktiersåsnartemissionenslutligt

15 GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida15/57 registreratsvilketberäknasskeislutetpånovember2008.aktieägarevilkaharsittaktieinnehavregistrerat viadepåhosbankellerfondkommissionärerhållerinformationfrånrespektiveförvaltare. HANDELMEDBTA HandelmedBTAkanskepåAktietorgetfrånochmedden20oktober2008tilldessattemissionenregistrerats hosbolagsverket.fördetfalldelregistreringavemissionenskerochfleraserieravbtautfärdaskommer dessaserierinteatthandlassamtidigtpåaktietorget.dagenefteravnoteringavbta1kommerhandelibta2 attinledas.slutligregistreringberäknasskeislutetavnovember2008. LEVERANSAVAKTIER SåsnartaktiekapitalökningenharregistreratsavBolagsverket,vilketberäknasskeomkringden26november 2008,omvandlasBTAtillaktierutansärskildaviseringfrånVPC.Omvandlingberäknasskeomkringden3 december2008.dockkandelregistreringavemissionenkommaattskehosbolagsverket(seovan).någonvpaviutsändsinteisambandmeddennaomvandling.fördeaktieägaresomharsittaktieinnehav förvaltarregistreratkommerinformationfrånrespektiveförvaltare. RÄTTTILLUTDELNING Denyaaktiernamedförrätttillutdelningidenmånutdelningbeslutas,frånochmedförräkenskapsåret2008, underförutsättningattdenyaaktiernablivitregistreradeochinfördaidenavvpcfördaaktiebokenföre avstämningsdagenförutdelningen. NOTERING AktiernaiGiftTodayärupptagnaförhandelisvenskakronorpåAktietorgetochhandlasmedkortnamnetGIFT ochisin kodse aktienhandlasiposterom2000aktier.efterattföreträdesemissionregistrerats hosbolagsverketkommergifttodayattansökaomnoteringavdenyemitteradeaktiernapåaktietorget. OFFENTLIGGÖRANDEAVEMISSIONEN Snarastmöjligtefterattteckningstidenavslutatsochsenastenveckaefterteckningsperiodensslutkommer Bolagetattoffentliggörautfalletavemissionen.Offentliggörandetkommerattskegenompressmeddelande ochfinnastillgängligpåbolagetshemsida. BEMYNDIGANDE Styrelsen,verkställandedirektörenellerdenstyrelsenförordnarharavbolagsstämmanden17oktober2008 bemyndigatsattvidtadesmärrejusteringariemissionsbeslutetsomkanvisaserforderligaisambandmed registreringavbeslutethosbolagsverket.

16 7. UTVALD FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 7.1 RESULTATRÄKNING Intäkter Försäljning Årligtillväxti% n/a 74% 61% 108% Övrigaintäkter Aktiveratarbeteföregen räkning Kostnader Direktakostnader (i%) 42% 29% 25% 28% 22% Handelsvaror =Bruttovinst Bruttomarginal/TB1(i%) 58% 71% 75% 72% 78% Indirektakostnader (i%) Lönekostnaderinklsoc+pens Övrigakostnader =Resultatföreavskrivingaroch amortering TB2(i%) 11% 0% 28% 42% 48% Avskrivningar Resultatefteravskrivningar Amortering =Rörelseresultat Rörelsemarginal/TB3(i%) 6% 4% 39% 47% 61% Ränteintäkter Räntekostnader Extraordinarieintäkter/kostnader =Resultatefterfinansiellaposter Skatt/Förlustavdrag =Resultatefterskatt GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida16/57

17 7.2 BALANSRÄKNING (insek) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggninstillgångar Balanseradeutgifterförforskning ochutvecklingsarbeten Summaimmateriella anläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Handelsplattform Anläggningstillgångarackavskr Summamateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelarikoncernföretag Skattefordran Summafinansiella anläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Färdigavarorochhandelsvaror Förskotttillleverantörer Summalager Kortfrfordringar Kundfordringar Skattefordringar Momsfordringar Övrigafordringar Förutbetaldakostnader/upplupna intäkter Summakortfrfordr Kortfritigaplaceringar Övrigakortfristigaplaceringar Kassa,bank Summaomstillgångar Summatillgångar GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida17/57

18 (insek) Egetkapital,skulder Egetkapital Bundetegetkapital Aktiekapital Reservfond 0 0 Summabundetegetkapital Frittegetkapital Överkursfond Balanseratresultat Åretsresultat Övrfrittegetkap Summafrittegetkapital Summaegetkapital Skulder Långfristigafinansiellaskulder Skuldertillkreditinstitut Skuldertillkoncernföretag Avräkningar Checkräkningskredit Summalångfristigafinansiella skulder Kortfristigafinansiellaskulder Leverantörsskulder Skuldertillkreditinstitut Skatteskuld Övrigaskulder Obeskattadereserver Övrigaförutbetalda intäkter/upplupnakostnader Summakortfristigaskulder Summaskulder SummaEKochskulder GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida18/57

19 7.3 KASSAFLÖDESANALYS (isek) Löpandeverksamhet =Resultatföreavskrivingaroch amortering / Aktiveratarbeteföregenräkning Förändringrörelsekapital / Lager / Kundfordringar / Andrarörelsefordringar / Leverantörsskulder / Andrakortfrrörelseskulder Kassaflödefråndenlöpande verksamheten Investeringsverksamheten +/ Materiellaanläggningstillgångar / Förvärvavdotterbolag Kassaflödefrån investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten +/ Långfristigafinansiellaskulder / Finansielltresultat / Utdelningar / Nyemission/återköpavegnaaktier Kassaflödefrån finansieringsverksamheten Åretskassaflöde Likvidamedelvidåretsbörjan Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Kassaflödefråninvesteringsverksamheten Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Likvidamedelvidåretsslut GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida19/57

20 7.4 NYCKELTAL Rörelsensintäkter Rörelsenskostnader Rörelseresultat Resultatföreskatt Resultatefterskatt Bruttomarginal(TB1) 58% 71% 75% 72% 78% Rörelsemarginal(TB3) 6% 4% 39% 47% 61% Egetkapital Långfristigaskulder Kortfristigaskulder Balansomslutning Avkastningpåegetkapital 59% 172% 163% 60% 172% Avkastningpåtotaltkapital 14% 14% 56% 25% 55% Soliditet 25% 8% 18% 42% 17% Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Periodenskassaflöde Likvididamedelvidperiodensslut Kassalikviditet 70% 53% 34% 310% 26% Balanslikviditet 88% 63% 36% 323% 30% KOMMENTARERTILLDENFINANSIELLAINFORMATIONEN Intäkter GiftTodaySwedenABärettbolagsomvaritigångIsnart4verksamhetsår För2005(verksamma8månader)redovisarbolagetenomsättningpå1,327TSEKförår2006ökar omsättningtill2169tsekenökningmed74%. Förår2007redovisarbolagetenomsättningpå3500TSEKenökningmed61%. Förstahalvåret2008harbolagetredandubblerattidigarehalvårsomsättningochredovisarförförstahalvåret 2008enomsättningpå2864TSEK. Kostnader Gifttodayskostnaderutgörsframföralltav2komponenter. Lönerutgör50%avomsättningen,dettaförhållandekommerdockattminskakraftigtisambandmedatt volymerökaribolaget.marknadsföringärbolagetsnäststörstautgift,härläggsdetmycketresursernuochca 40%avbolagetsomsättninggårtillattstärkavarumärkesamtdrivaförsäljning. Rörelseresultat Förår2005kundebolagetuppvisaettrörelseresultatpå81TSEK.Under2006förbyttesvinstentillenförlust på102tsektillföljdavdehögaövrigaexternakostnaderna.blaisambandmednotering.för2007redovisar bolagetenförlustpå1654tsek,dettaunderskottharframföralltattgöramedattbolagetharrustatsinför noteringochdärmedökademarknadsföringsochpersonellakostnader. Avkastningpåegetochtotaltkapital År2005varavkastningenpåegetkapital52%ochpåtotaltkapital14,4%.Förår2006och2007varbåde Investeringar Företagetharunderårengjortstorainvesteringariimmateriellaanläggningstillgångar.Investeringarnasom rubricerassomforskningsrelateradeutgörsavkunddatabasenochuppgår1692tsek.investeringarharäven tagitsibolagetshandelsplattformarochhär(matriellaanläggningstillgångar)detärförstförräkenskapsår 2007somdennavärderasochtatdåupptillvärdemotsvarade990TSEK,dettamotsvarardelöner programerareochdesignersuppburit. GiftTodaySwedenAB(publ) InvestmentMemorandum Sida20/57

Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31

Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31 Bokslutskommuniké för GiftToday Sweden AB (publ) 2008-01-01-2008-12-31 Nettoomsättningen för helåret ökade med 114 procent till 7.48 MSEK (3.5 MSEK) Rörelseresultat före avskrivningar för helåret uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007 Stockholm/Kristinehamn i oktober 2007 Finansinspektionens godkännande Memorandumet har inte granskats och registrerats

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Delårsrapport Q1-2015

Delårsrapport Q1-2015 Delårsrapport - 2015 Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal 2015 Helår Nettoomsättning, tkr 2 962 964 20 334 Totala Intäkter, tkr 3 256 1 108 21 220 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007

Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ.) Emissionsmemorandum hösten 2007 Stockholm/Kristinehamn i oktober 2007 Finansinspektionens godkännande Memorandumet har inte granskats och registrerats

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bestin bokslutskommuniké 2008

Bestin bokslutskommuniké 2008 Bestin utvecklar och marknadsför mjukvara för effektiv och automatiserad verksamhetssupport. Affärsprocesser som handlar om löpande inköp och styrning av indirekta produkter, tjänster och resurser som

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet (2015-01-01 till 2015-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 1 483 943 SEK (1 609 979). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701 Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 BAYN EUROPE AB (publ) Organisationsnr 556794-4797 Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 Första kvartalet Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie* Resultat per aktie efter full utspädning*

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer