Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)"

Transkript

1 ,,~~~ ~ Hiissleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunjurist Magnus Gjerstad Förvaltningschef Räddningstjänsten Anders Nåhlstedt Förvaltningschef AK Karina Hansson Upphandlingschef Rikard Muth IT-chef Daniel Bok.sjö Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Stadsarkitekt Roger Larsson Projektledare Målstyrning Ocilia Miillem-Aspegren Folkhälsostrateg Vidar Albinsson Kommunikationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Lena Wallentheim Kommunledningskontoret/ :J..O\L/ -Ol -It Underskrifter Sekreterare ~(H, LisaTh~.!6 ~/--/l Ordförande f fv l 7 i[ ~~ ärpalmgren Justerare

2 ~ Hässleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(51) Anslag I bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håssleholrns, Kommunledningskontoret Kti:i'{~L~;n;~u

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(51) Hässleholms Anslag I bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Lisa Thell Håssleholrns, Kommunledningskontoret 2014-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 27 gällande " Gemensam måltidsorganisation inom Håssleholms - uppdrag återkallas" utgår. Justering Utdraget bestyrkes

5 SNv1MANTRÄDESPROTOKOLL 4(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Beslut beslutar att föreslå styrelsen att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Beskrivning av ärendet Räddningstjänsten har genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar på små avvikelser i arbetsmiljöarbetet. Ett viktigt område som kommer att belysas och prioriteras under 2014 är samverkan och det FAS-avtal som ska följas. Sänt till: Räddningstjänst och säkerhet Justering Utdraget bestyrkes

6 SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 5(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer / Intern kontroll 2013 på arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Granskningsrapport 2013 för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2013 godkänns. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling har genomfört den årliga interna kontrollen enligt förvaltningens interna kontrollplan för Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling Justering Utdraget bestyrkes

7 !i ~ Hässleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ (51) 302 Revidering av samarbetsavtal mellan socialförvaltningen och förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut beslutar att föreslå styrelsen att anta föreliggande förslag till samarbetsavtal. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling och socialförvaltningen har under sommaren arbetat fram en revidering av gällande samarbetsavtal. Vid möte den 10 oktober 2013 enades förvaltningarna om föreliggande förslag. Socialnämnden antog förslaget vid sitt sammanträde den 19 november Bilagor: 1. Samarbetsavtal. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling Justering Utdraget bestyrkes

8 Förslag till nytt samarbetsavtal Socialförvaltningen och Arbetsmarknad- och kompetensutveckling Samarbetsavtal Antaget SN Antaget KS AU Reviderat Reviderat Reviderat ,. Hässleholm nästa.

9 m HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN AU: l ~::Tiit.\tAM K\ \ft t)( Il ~~ll 't:n;.\~'1\'u'kll'\tf ~ HÄSSLEHOLM S ~ KOMMUN :,()("IAUOl<\1\l:l ~l\gt:..\ Samarbetsavtal mellan Socialförvaltningen och Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling Bakgrund För att den enskilde ska uppfylla förutsättningarna för försörjningsstöd ska den vara aktivt arbetssökande eller delta i arbetsmarknadspolitiskt program (statligt eller alt). Om socialtjänsten begär det skall den enskilde delta i anvisad praktik eller kompetenshöjande verksamhet alternativt erbjuda den enskilde konkreta vård eller behandlingsinsatser. Den kompetenshöjande praktik som anvisas skall utgå från individens behov. Bedömningen av om ett arbete eller annan insats är lämplig för den enskilde är dock enbart en vägledning för socialtjänsten när den skall besluta om ekonomi skt bistånd. Socialtjänsten är alltid skyldig att göra en individuell bedömning som skall utgå från den enskildes förutsättningar att klara ett visst arbete. (prop 1996/97: 124 s75) Detta samarbetsavtal avser hur AK-förvaltningen och socialförvaltningen ska samverka. 2 Avtalets syfte och mål Syftet med detta dokument är att säkerställa kvaliten på samverkan i samarbetet mellan Socialförvaltningen och AK-förvaltningen. Målet är att säkerställa en hög kvalitet på arbetsmarknadsinsatsema i enlighet med gällande lagstiftning och evidensbaserade metoder samt att få ett smidigare samarbete mellan de båda förvaltningarna. Utgångspunkten för detta avtal är den enskilde deltagarens behov som kan vara skiftande och komplext, snarare än ett organisationsperspektiv. 1 (11)

10 iv~:,"' ~ HÄSSLEHOLMS ~ l<ommun ANllt;r..\1,\RK\AO 0(11 ~>\ll't:n.:..'~ 'l\ l:c..l(ij\(, ~ HÄSSLEHOLMS ~ l<ommun ~ IAl.fÖl<\J\l.T~IM,t-: \ 3 AK-förvaltningens verksamhet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Operativt ansvarig är AK-förvaltningen. Detta innebär att: Kommunens resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är samlade inom AKförvaltningen. Samordningen av arbetsmarknadsinsatser i ens förvaltningar sköts i huvudsak av AK-förvaltningen. Alla arbetslöshetsprojekt som bedrivs av en utgår från AK-förvaltningen. AK-förvaltningen ger studiemöjligheter och kvalificerade arbetsmarknadsinsatser till de som vill ha kompetensutveckling, och till arbetslösa som behöver extra stöd för att bli självförsörjande. Verksamheten har ett särskilt fokus på de som står långt från arbetsmarknaden och exkluderar inte någon p.g.a. ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättn ing. Arbetsmarknads enheten Den övergripande målsättningen för Arbetsmarknadsenheten är att arbetslösa ska stärka sina möjligheter till studier eller arbete på öppna marknaden. Genom en nära samverkan med andra myndigheter, med näringslivet, och genom en expansiv projektverksamhet, som ger extra tillskott av finansiella medel, är målsättningen också att Arbetsmarknadsenheten ska vara en ledande aktör inom området, ala arbetsmarknadsinsatser. Basorganisation och utbud Arbetsmarknadsenheten har en fast basorganisation som i sin helhet finansieras av ala skattemedel. Budgeten för basorganisationen garanaterar att alla inskrivna deltagare får en kontaktperson/handläggare som kan ge vägledning, stöd och råd i frågor som handlar om hur de ltagaren ska bl i självförsörjande. Vidare finns också en fast verksamhet kring praktikanordning. Syftet och målsättningen med praktikanordningen är individuellt och kan vara att deltagaren ska fä ökad social kompetens, ökade språkkunskaper, arbetsprövning eller möjlighet att prova ett nytt arbete. Samtliga anordnade praktikplatser följs kontinuerligt upp av personal från Arbetsmarknadsenheten, som ska stötta både deltagare och arbetsgivare i processen. Det styrande dokumentet för en deltagares verksamhet är den individuella handlingsplanen, som personal från Arbetsmarknadsenheten kontinuerligt uppdaterar i samråd med deltagaren. l basorganisationen på Arbetsmarknadsenheten finns också en ledningsfunktion, vars uppdrag är att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen och att utveckla verksamheten genom att söka externa medel för att kunna skapa fler insatsmöjligheter till målgruppen. I basorgani sationen ingår även uppdraget att årligen anordna feriepraktik till ungdomar. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet utöver basorganisationen, så som kursutbud, är beroende av att externa medel inkommer. 2 (11)

11 ~ HÄSSLEHOLMS!Z'.~ KOMMUN Af~LET...\t;\f.l.ti: \.\D OC11 tc:\l l't::l~'l\'l::c:.l<u'\c. rrot HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN - :,()(. WJ"Ot<\.\l.l ~IM*-' 3b Arbetsmarknadsenhetens avdelningar, med följande målgrupper: Arbetsmarknadsenheten är indelad i tre olika avdelningar; arbetsmarknad, integration och arbetslivsinriktad rehabilitering. Avdelning arbetsmarknad är till för personer som icerar väl på svenska språket och som är redo för ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Avdelning arbetsmarknad tar även emot elever från spår 3 på SFI. Målgruppen för avdelning integration är personer som inte talar svenska på ett obehindrat sätt och inte har grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Avdelning integration tar emot personer som läser SFI i spår 2. Avdelning arbetslivsinriktad rehabilitering tar emot personer som behöver en lite längre startsräcka innan man är redo att komma ut i arbetslivet. I avdelningen arbetar man med individkartläggning, motivationshöjande insatser och personlig utveckling. All projektverksamhet förläggs i en eller flera avdelningar. Detta kan innebära att en eller flera avdelningar ersätts med projektverksamhet. Projektverksamheten kan innebära att kriterier för målgruppen tillfälligt förändras, liksom maxantalet deltagare inom respektive avdelning Arbetsmarknadsenheten tar inte emot personer utan fast bostad eller de med pågående missbruk. Efter gemensam bedömning om den enskilde klarar utbildningen och säkerhetskraven kan personen mottas på Arbetsmarknadsenheten för att garantera en god arbetsmiljö och rätt insatser till individen. 3c Övrig verksamhet på AK-förvaltningen Se bilaga 1 4 Socialförvaltningens verksamhet Enligt 4 kapitlet I 1 stycket socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bi stånd av socialnämnden för sin försörjning via försörjningsstödet och ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt på de villkor som anges i 4 kapitlet 3-6 SoL. Den enskilde ska vidare, enligt 4 kapitlet 1 2 stycket SoL, genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. Enligt 3 kapitlet 5 SoL ska socialtj änstens insatser för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med henne eller honom. Vidare ska beaktas att målsättningen för socialtjänstens verksamhet är att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagens "dubbla uppdrag" vid arbete med ekonomiskt bistånd kan sammanfattas i fö ljande punkter: 3 (11)

12 ~ HÄSSLEHOLMS I~ l<ommun AMl :l'...\\arj\:\,\u CXll KlY.\tl'l:rt.:.'~' oc'kij\g 1..!.~ ~ HÄSSLEHOLMS I~ KOMMUN :t<.)(.lau OH.\1\1.T~IM t-:\ 1. Huvuduppgiften är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd - hjälp till självförsörjning 2. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd - hjälp till försörjning. 3. Ekonomiskt bistånd skall betalas ut om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen har att pröva om annan huvudman kan betala ut. Den enskilde har att söka alla bidrag man kan vara berättigad till. Insatserna som den enskilde ges ska enligt 3 kapitlet 3 SoL vara av god kvalitet. Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitetsarbetet ska följas kontinuerligt och systematiskt samt fo1tlöpande utvecklas och säkras. Detta innebär att: Det är socialtjänstens uppgift att vid behov motivera den enskilde till att komplettera sin grundutbildning. Det kan också gälla erbjudande om kompetenshöjande insatser i form av förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering, alternativt arbetsträning och praktik. Ett led i detta är: Att samverkan vad gäller kompetenshöjande insatser i form av arbetlivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, kompetenshöjande insatser och praktik i huvudsak sker genom ett aktivt samarbete med Arbetsmarknadsenheten. Samverkan Parterna förbinder sig att: 1. Följa det som står angivet i detta avtal 2. Träffas regelbundet för att konkretisera det operativa arbetet samt kunskapsöverföring. 3. Verka för rutiner kring övergripande samverkan. 4. Utbilda varandra om respektive organisation och arbetssätt. 5. Verka för en gemensam utveckling av verksamheten. 6. Kostnadsfritt låta anställda från den andra verksamheten auskultera (besöka/åhöra) i den egna verksamheten. För nyanställda skall detta ske som en del av introduktionen. 7. Verksamhetschef för ekonomiskt bistånd och verksamhetschef för Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för att information om detta avtal når samtliga berörda anställda och att kunskapen hålls levande. De skall också lämna förslag på förändringar inför revideringar av avtalet. 4 (11)

13 ~ ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN :.<)( IAlJ-Of<\;\l.11\IM,t;\ 5 Remittering Socialförvaltningen remitterar klienter till Arbetsmarknadsenheten som enligt socialförvaltningens riktlinjer ska delta i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder. Aktuell tillgänglig verksamhet om sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder finns angiven på Arbetsmarknadsenhetens hemsida. En förutsättning för samverkan är att deltagaren skriftligt samtycker till att efterge sekretessen mellan socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten. Klienter som remitteras att delta i arbetsmarknadsåtgärder vid Arbetsmarknadsenheten ska benämnas deltagare. I remissen till Arbetsmarknadsenheten ska det framgå om Socialförvaltningens klient har kända arbetshinder, om det finns känd relevant information som kan påverka klientens möjligheter att bli självförsörjande eller om det finns annan relevant bakgrundsinformation som Arbetsmarknadsenheten bör ta hänsyn till för att lyckas i sitt arbete med Socialförvaltningens klient. Detta kant.ex. vara förekomster i straffregistret, sjukdomar, missbrnk eller annan social problematik. Den remitterande socialsekreteraren ska också fylla i anmälan/mallen med grnndinformation, somt.ex. namn, adress, o.s.v. och om klienten har behov av tolk. Denna mall finns i det gemensamma datasystemet. I datasystemet finns också information om lediga tider, när personal från Arbetsmarknadsenheten har möjlighet att träffa Socialförvaltningens klient för inskrivning på Arbetsmarknadsenheten. Där finns också information om var träffen ska genomföras. När träffen är genomförd ska personal från Arbetsmarknadsenheten göra en omedelbar återkoppling via datasystemet om det finns möjlighet för klienten att bli deltagare på Arbetsmarknadsenheten och vilken verksamhet som är aktuell. Samtidigt ska startdatum meddelas. Om klienten uteblir från mötet ska även detta omedelbart återkopplas i datasystemet. 6 Studier på försörjningsstöd Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte kan beviljas för studier som är CSN-berättigade. Om studier genomförs på fritiden, kvälls- eller helgtid, påverkas inte utbetalningen av ekonomiskt bistånd, så länge deltagaren kan stå till arbetsmarknadens förfogande övrig tid. Undantag från hudregeln kan göras om det finns goda skäl för detta, som kan förkorta tiden för bidragsstöd. Detta kan t.ex. vara parallella studier med SFI-undervisning, eller studier i enstaka ämnen under en kortare period, som gör att deltagaren kan kvalificera sig till annan utbildning. Sådana ärenden ska alltid prövas individuellt, enligt nedanstående rutin. Rutinen kan initieras av coacher/processledare på Arbetsmarknadsenheten eller av SFI-lärare, vars elever inte har någon coach/processledare på Arbetsmarknadsenheten. 5 (11)

14 ~ ~%] HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN ANIETflMARK.\AD (I( Il ltj\ij't:tf-'\s!f\'f.1.-lc.i)\(, ~~~ ~ HÄSSLEHOL. MS KOMMUN lej ~ 1'. IAl.föt<\:-\l,"l~IM t-:..\ Personal på AK-förvaltningen som bedömer att en deltagare har kapacitet och vilja att studera annan utbildning, tar reda på om deltagaren har försörjningsstöd. I så fa ll skriver de en notering i GW A arbetsmarknad om vad deltagaren önskar läsa och vem socialsekreteraren ska kontakta. För att uppmärksamma Socialförvaltningen på att det finns en ny notering skickar AKpersonal även ett mail till socialsekreteraren om note1ingen. Socialsekreteraren ringer tillbaka och diskuterar vilket underlag de behöver för att ta ställning i frågan: t.ex. längd på studierna, syftet mm. Kontakt sker mellan deltagare och socialsekreterare så att deltagaren själv kan göra ansökan. Socialsekreteraren beslutar i frågan. Om bifallsbeslut tas måste socialförvaltningen tidsbegränsa beslutet. Om T4-vux ändrar planering eller gör någon förändring i utbildningen hos dem, skall ny notering göras och nytt mail skickas till socialsekreteraren. Därefter tas ny kontakt av socialsekreteraren. 7 Deltagarens handlingsplan Arbetsmarknadsenheten söker kontinuerligt externa medel för att kunna skapa fler insatsmöjligheter till målgruppen vi arbetar med. Sådana insatsmöjligheter finns beskrivna på Arbetsmarknadsenhetens hemsida, som kontinuerligt uppdateras. När det finns ett utbud, utöver det garanterade utbudet av insatser, ska kontaktpersonen/ handläggaren på Arbetsmarknadsenheten eftersträva att deltagaren får ta del också av detta utbud, som ett alternativ till det garanterade utbudet, som finns beskrivet i 3. Personal på Arbetsmarknadsenheten ska skyndsamt upprätta en handlingsplan för den remitterade deltagaren i det gemensamma datasystemet. Den remitterande socialsekreteraren har rätt att återkalla remissen om denne anser att handlingsplanen leder till felaktiga eller missriktade åtgärder. Handläggare på Arbetsmarknadsenheten har rätt att neka antagning om denne anser att det inte finns lämpliga aktiviteter för deltagaren eller om handläggaren anser att deltagaren inte uppfyller målgruppsbeskrivningen-, enl. 3b. Om frågan inte kan lösas mellan socialsekreterare och handläggare på Arbetsmarknadsenheten ska frågan behandlas av verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten enhetschefen för ekonomiskt bistånd. 8 Återremittering Om Arbetsmarknadsenheten gör bedömningen att en remitterad deltagare som har en aktiv handlingsplan inte kan eller bör delta i verksamheten ska: Handläggaren på Arbetsmarknadsenheten, i avvaktan på gemensamt beslut om åtgärd, omgående skilja deltagaren från de uppgifter som denne tilldelats och meddela ansvaii g socialsekreterare. Ett möte hållas inom fem arbetsdagar mellan socialsekreterare, handläggare från Arbetsmarknadsenheten och deltagaren innan åtgärderna verkställs för att tillsammans försöka att komma till rätta med problemen. 6 (11)

15 ~ HÄSSLEHOLMS 1(18 KOMMUN ~laij.ot<\al.tnl:«ot-:.\ Om frågan inte kan lösas genom ett möte mellan socialsekreterare, handläggare på Arbetsmarknadsenheten och klienten, ska frågan behandlas av verksamhetschefema för Arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd. Enhetscheferna kan, om så behövs, ta upp frågan i samverkansgruppen för beslut. En öppen och utförlig dialog mellan Arbetsmarknadsenhetens personal och ansvarig handläggare på socialförvaltningen är viktig i dessa situationer. När personalen på Arbetsmarknadsenheten bedömer att de gjort allt de kunnat, deltagaren har rustats så långt det är möjligt och är redo för öppna marknaden är uppdraget slutfört. Deltagaren ska då återremitteras till socialförvaltningen. Aktuell handläggare på Arbetsmarknadsenheten ska sammanställa dokument som styrker bedömningsunderlaget för deltagaren, som bifogas beslutet/återremissen till socialförvaltningen. 9 Regler vid nekande att delta i anvisad arbetsmarknadsåtgärd Då en klient nekar att delta i en anvisad arbetsmarknadsåtgärd finns det i vissa fall möjlighet att neka denne försörjningsstöd. Detta kan bli aktuellt exempelvis då en klient uteblir från praktik utan giltigt skäl. Det är handläggaren på socialförvaltningen som fattar beslut enligt delegation i frågan om försörjningsstöd ska utgå ell er inte. En öppen och utförlig dialog mellan Arbetsmarknadsenhetens personal och ansvarig handläggare på socialförvaltningen är viktig i dessa situationer. Om en klient riskerar att bli föremål för åtgärder av detta slag ska: Handläggaren på Arbetsmarknadsenheten, i avvaktan på gemensamt beslut om åtgärd, omgående skilja deltagaren från de uppgifter som denne tilldelats av Arbetsmarknadsenheten och meddela ansvarig socialsekreterare. Ett möte hållas inom fem arbetsdagar mellan socialsekreterare, ansvarig från Arbetsmarknadsenheten och deltagaren innan åtgärderna verkställs för att tillsammans försöka att komma till rätta med problemen. Om frågan ej kan lösas genom ett möte mellan handläggare, Arbetsmarknadsenheten och klienten ska frågan behandlas av enhetscheferna för Arbetsmarknadsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd. Verksamhetscheferna kan, om så behövs, ta upp frågan i den samverkansgruppen för beslut. För information och vägledning och exempel på rättsfall, se bilaga Dokumentation De kompetenshöjande insatser som ges ska utgå från individens behov och ska dokumenteras. Samtliga deltagare ska ha en individuell handlingsplan som kontinuerligt uppdateras efterhand som deltagaren utvecklas och får nya uppgifter. All utveckling är individuell, vi lket styr inskrivningstiden på Arbetsmarknadsenheten. Dokumentationen ska göras i det gemensamma datasystemet. 7 (11)

16 ~ HÄSSLEHOLMS i!:~ KOMMUN AJ.i:l!E"TS..\WUC\AU (X Il K0'.\111'..n.:..,~n n:cku"-; J.'M,i> ~ HÄSSLEHOLMS I~ KOMMUN ~L\l.fötc\ 1\1.1 1\1~.t:.\ 11 Tidrapportering Det är ansvarig handläggare på socialförvaltningen som beviljar frånvaro från angiven sysselsättning. Arbetsmarknadsenheten ansvarar i sin verksamhet för att frånvarorapportering sker i det gemensamma datasystemet. 12 Överlämning till arbetsförmedlingen Handläggaren ska, då klienten/deltagaren bedöms ha fullgjo1t programmet på arbetsmarknadsenheten, ta initiativ till att överlämning sker till Arbetsförmedlingen. Överlämningen skall som regel ske vid gemensam ärendegenomgång där representanter från socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen medverkar. 13 Informationsskyldighet För att få en väl fungerande samverkan är samtliga verksamheter som omfattas av avtalet skyldiga att informera varandra i skälig tid om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka förutsättningar för samverkan eller samordning eller få andra konsekvenser för den andres verksamhet. 14 Samverkansmöten För att samverkan mellan de båda förvaltn ingarna ska ske på ett smidigt sätt ska verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten, rektor på T4-vux och verksamhetschefen för ekonomiskt bistånd ha kontinuerliga träffar, där aktuella problem och processer och utveckling av den gemensamma verksamheten diskuteras. Minst två ggr om året träffas också förvaltningschefen för AK-förvaltningen, verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten, rektor på T4-vux, förvaltningschefen för socialförvaltningen och verksamhetschefen för ekonomiskt bistånd. Vid dessa ti llfällen ska resultatet av vår samverkan diskuteras, samt förslag till utveckling av gemensam verksamhet. Uppföljning och ev. revidering av detta avtal görs på dessa möten. Dessa möten protokollförs. Väsentliga förändringar ska beslutas av styrelsen och socialnämnden. Konflikter i samverkansgruppen ska lösas via sammankallande av nämndernas arbetsutskott för ett gemensamt möte (ks au och sn au). 15 Avvikelsehantering Framgångsrik avvikelsehantering höjer kvaliteten på samarbetet och minskar risken att samma avvikelse inträffar flera gånger. A vvikelsehanteringen är därmed också ett sätt att spara tid och andra resurser. Avvikelser ska rapporteras. Blanketten ska finnas tillgänglig elektroniskt i varje verksamhet. Avvikelserapporter lämnas ti Il samverkans gruppen och ska behandlas vid gruppens fastställda möten. När avvikelsen är behandlad ska information om avvikelsen återföras ti ll dem som 8 (11)

17 ~ HÄSSLEHOLMS I(~ KOMMUN - AH11t-;r.,.\t;\fUi:'.\ll 001 ~111:n.:.,st."1Yt.<.1UJ'-C, ~ HÄSSLEHOLMS V~ KOMMUN - ~UUt\l.JÖl<\ 1\J,l,\l\"Ct:~ rapporterade avvikelsen men också till personer och organisationer som kan ha nytta av kunskapen i sitt arbete. 16 Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheterna ska ske i båda förvaltningarna enligt lagstadgad skyldighet. Statistiskt underlag för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet finns dessutom att tillgå i det gemensamma datasystemet. Samordning av statistik mellan Arbetsmarknadsenheten och Socialförvaltningen ska ske och redovisas på samverkansmöten. 17 Avtalets giltighet Avtalet ska gälla ti llsvidare. Betydande ändringar av detta avtal ska tas upp med styrelsen. Den tekniska utvecklingen fortsätter efter att detta avtal skrivits. Hässleholm Karina Hansson Förvaltningschef AK-förvaltningen Bodil Sundlöf Förvaltningschef socialförvaltningen Jörgen Bergvall Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten Christer Persson Verksamhetschef ekonomiskt bistånd Jan-Ole Engkvist Rektor T4-vux 9 (11)

18 ~ HÄSSLEHOLMS V±)) KOMMUN,\Hl :"l,\tart\\ai ) OCll ~)\ll't:ll:.\~' LUOJ\<\ Bilagal, övriga verksamheter på AK-förvaltningen Sfi - svenska för invandrare Undervisningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket, det svenska samhället och arbetslivet. Undervisning ges även i hur man använder en dator, skriver en platsansökan med ev och upprättar en egen meritportfölj. Matutbildningar med sfi Utbildningar till köksbiträde eller kock som är inriktade på storkök, restaurang och livsmedelsindustri. Den som arbetat länge inom storkök kan genomgå en validering fö r att få sina teoretiska kunskaper dokumenterade. Särvux Utbildning på grundskolenivå för personer som är minst 20 år och som lär sig långsamt pga. begåvningshandikapp eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Särvux har ett väl anpassat kursutbud som tillgodoser de individuella behoven utifrån de speciella förutsättningar som varje elev har. Gruv - Grundläggande Vuxenutbildning Gmndläggande vuxenutbildning som motsvarar hela grundskolan från årskurs 1 till 9. Utbildningen ger kunskaper för samhäll sliv, arbetsliv och fottsatta studier på t ex gymnasienivå. Utbi ldningen är till för den som är fyllda 20 år. FlexVux FlexVux har ett omfattande utbud av ämneskurser på gymnasienivå som ger behörighet till högskolestudier. FlexVux har även ett samarbete med NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) som utökar utbudet av kurser ytterligare. Ämnena kan kombineras efter elevens önskemål. U ndervisningen bedrivs som distansutbildning med närträffar. Kommunikationen med eleverna mellan närträffarna sker via lärplattformen Fronter. Studierna kan bedrivas på både heltid och halvtid. Yrkesvux Yrkesvux erbjuder yrkesinriktade kurser och utbildningar på gymnasial nivå. Utbildningarna är i första hand avsedda för personer som saknar gymnas ieutbildning eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Även den som läst en studieförberedande utbildning kan komplettera med en yrkesimiktad utbildning. Yrkeshögskolan Syd Yrkeshögskolan Syd har kvalificerade yrkes utbildningar (KY) och yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom flera olika tekniska yrken. Alla utbildningarna ger en kvalificerad yrkesexamen. 10(11)

19 ~ HÄSSLEHOLMS!('~ KOMMUN Al-Uf-:f':i.\\AJ.Ol\AfJ 0"11 ~~1 11.-n:.,snn:t'KU\t: ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN ~Xlt\U'OK\1\1,f~l ~rl. \ Norra Station Här möts kunskapsintensiva företag, entreprenörskap och akademisk verksamhet. Olika möjligheter till utbildning för vuxna erbjuds, allt från gymnasiala till högskole- och yrkeshögskoleutbildningar. De utbildningsanordnare som finns på plats är: - Högskolan Kristianstad - Yrkeshögskolan Syd - Nordic Business Institute - Flexvux På Norra station finns också Lärcentrum, en al service som syftar till att underlätta för de som studerar på distans eller på annan ort. De kan bland annat skriva tentor, låna dator och grupprum utan kostnad. Hässleholms samarbetar med erna i nordöstra Skåne när det gäller Lärcentrum och flexibelt lärande. Rampen Skåne Nordost är ett projekt som ger ernas entreprenörer möjligheten att starta företag. Med hjälp av kunniga projektledare drivs unika affårsideer till verkliga koncept och företag. Rampen finns på Norra station, Krinova och Färe Industricenter. Omvärldsfaktorer kan tillfälligt påverka antalet personer, eller särskilda grupper i samhället, som har behov av extra stöd- och arbetsmarknadsinsatser. AK-förvaltningen har därför en ständig beredskap och omvärldsbevakning för att upptäcka sådana tendenser och söker extra icke ala medel för att åtgärda tillfälliga ökade behov. 11 (11)

20 SAMJ\.1ANTRÄDESPROTOKOLL 7(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer / Upphävande av detaljplan för Sösdala 12:68 med flera Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag att upphäva detaljplan för Sösdala 12:68 med flera har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med att upphäva detaljplanen är att befintlig bebyggelse och pågående verksamhet ska få möjlighet att vara kvar och utvecklas inom ramen för vad som kan prövas lämpligt i samband med bygglov. I aktuellt område bedriver företaget Optiheat verksamhet på fastigheterna Sösdala 12:90 och Sösdala 12:68. Företaget vill förvärva ens fastighet Sösdala 12:68, där de har ett lagertält uppställt, men marken är planlagd som allmän platsmark - park. Sänt till: Byggnadsnämnd Justering Utdraget bestyrkes

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Granskning av detaljplan för Vinslöv 129:2 Beslut har inget att erinra mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Vinslöv 129:2 har tagits fram och ställs nu ut för granskning för berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Planområdet ligger i den norra delen av Vinslövs tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola. Den nya detaljplanen medger markanvändningen skola och bebyggelse i två våningar. De gemensamma angöringsytoma samt parkeringarna förläggs i norr mot Bergmans alle, i söder skapas en grön lekyta och i öster planläggs marken för parkmark Sänt till: Byggnadsnämnd Justering Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux)

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Tuomo Niemelä Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2014-0190 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

~"-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00

~-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan Sammanträdesdatum 2015-09-11 Diarienummer 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Beslutande Ledamöter Lena Wallentheim Mats Sturesson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer