Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)"

Transkript

1 ,,~~~ ~ Hiissleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunjurist Magnus Gjerstad Förvaltningschef Räddningstjänsten Anders Nåhlstedt Förvaltningschef AK Karina Hansson Upphandlingschef Rikard Muth IT-chef Daniel Bok.sjö Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Stadsarkitekt Roger Larsson Projektledare Målstyrning Ocilia Miillem-Aspegren Folkhälsostrateg Vidar Albinsson Kommunikationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Lena Wallentheim Kommunledningskontoret/ :J..O\L/ -Ol -It Underskrifter Sekreterare ~(H, LisaTh~.!6 ~/--/l Ordförande f fv l 7 i[ ~~ ärpalmgren Justerare

2 ~ Hässleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(51) Anslag I bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håssleholrns, Kommunledningskontoret Kti:i'{~L~;n;~u

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(51) Hässleholms Anslag I bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Lisa Thell Håssleholrns, Kommunledningskontoret 2014-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 27 gällande " Gemensam måltidsorganisation inom Håssleholms - uppdrag återkallas" utgår. Justering Utdraget bestyrkes

5 SNv1MANTRÄDESPROTOKOLL 4(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Beslut beslutar att föreslå styrelsen att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Beskrivning av ärendet Räddningstjänsten har genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar på små avvikelser i arbetsmiljöarbetet. Ett viktigt område som kommer att belysas och prioriteras under 2014 är samverkan och det FAS-avtal som ska följas. Sänt till: Räddningstjänst och säkerhet Justering Utdraget bestyrkes

6 SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 5(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer / Intern kontroll 2013 på arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Granskningsrapport 2013 för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2013 godkänns. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling har genomfört den årliga interna kontrollen enligt förvaltningens interna kontrollplan för Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling Justering Utdraget bestyrkes

7 !i ~ Hässleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ (51) 302 Revidering av samarbetsavtal mellan socialförvaltningen och förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut beslutar att föreslå styrelsen att anta föreliggande förslag till samarbetsavtal. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling och socialförvaltningen har under sommaren arbetat fram en revidering av gällande samarbetsavtal. Vid möte den 10 oktober 2013 enades förvaltningarna om föreliggande förslag. Socialnämnden antog förslaget vid sitt sammanträde den 19 november Bilagor: 1. Samarbetsavtal. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling Justering Utdraget bestyrkes

8 Förslag till nytt samarbetsavtal Socialförvaltningen och Arbetsmarknad- och kompetensutveckling Samarbetsavtal Antaget SN Antaget KS AU Reviderat Reviderat Reviderat ,. Hässleholm nästa.

9 m HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN AU: l ~::Tiit.\tAM K\ \ft t)( Il ~~ll 't:n;.\~'1\'u'kll'\tf ~ HÄSSLEHOLM S ~ KOMMUN :,()("IAUOl<\1\l:l ~l\gt:..\ Samarbetsavtal mellan Socialförvaltningen och Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling Bakgrund För att den enskilde ska uppfylla förutsättningarna för försörjningsstöd ska den vara aktivt arbetssökande eller delta i arbetsmarknadspolitiskt program (statligt eller alt). Om socialtjänsten begär det skall den enskilde delta i anvisad praktik eller kompetenshöjande verksamhet alternativt erbjuda den enskilde konkreta vård eller behandlingsinsatser. Den kompetenshöjande praktik som anvisas skall utgå från individens behov. Bedömningen av om ett arbete eller annan insats är lämplig för den enskilde är dock enbart en vägledning för socialtjänsten när den skall besluta om ekonomi skt bistånd. Socialtjänsten är alltid skyldig att göra en individuell bedömning som skall utgå från den enskildes förutsättningar att klara ett visst arbete. (prop 1996/97: 124 s75) Detta samarbetsavtal avser hur AK-förvaltningen och socialförvaltningen ska samverka. 2 Avtalets syfte och mål Syftet med detta dokument är att säkerställa kvaliten på samverkan i samarbetet mellan Socialförvaltningen och AK-förvaltningen. Målet är att säkerställa en hög kvalitet på arbetsmarknadsinsatsema i enlighet med gällande lagstiftning och evidensbaserade metoder samt att få ett smidigare samarbete mellan de båda förvaltningarna. Utgångspunkten för detta avtal är den enskilde deltagarens behov som kan vara skiftande och komplext, snarare än ett organisationsperspektiv. 1 (11)

10 iv~:,"' ~ HÄSSLEHOLMS ~ l<ommun ANllt;r..\1,\RK\AO 0(11 ~>\ll't:n.:..'~ 'l\ l:c..l(ij\(, ~ HÄSSLEHOLMS ~ l<ommun ~ IAl.fÖl<\J\l.T~IM,t-: \ 3 AK-förvaltningens verksamhet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Operativt ansvarig är AK-förvaltningen. Detta innebär att: Kommunens resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är samlade inom AKförvaltningen. Samordningen av arbetsmarknadsinsatser i ens förvaltningar sköts i huvudsak av AK-förvaltningen. Alla arbetslöshetsprojekt som bedrivs av en utgår från AK-förvaltningen. AK-förvaltningen ger studiemöjligheter och kvalificerade arbetsmarknadsinsatser till de som vill ha kompetensutveckling, och till arbetslösa som behöver extra stöd för att bli självförsörjande. Verksamheten har ett särskilt fokus på de som står långt från arbetsmarknaden och exkluderar inte någon p.g.a. ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättn ing. Arbetsmarknads enheten Den övergripande målsättningen för Arbetsmarknadsenheten är att arbetslösa ska stärka sina möjligheter till studier eller arbete på öppna marknaden. Genom en nära samverkan med andra myndigheter, med näringslivet, och genom en expansiv projektverksamhet, som ger extra tillskott av finansiella medel, är målsättningen också att Arbetsmarknadsenheten ska vara en ledande aktör inom området, ala arbetsmarknadsinsatser. Basorganisation och utbud Arbetsmarknadsenheten har en fast basorganisation som i sin helhet finansieras av ala skattemedel. Budgeten för basorganisationen garanaterar att alla inskrivna deltagare får en kontaktperson/handläggare som kan ge vägledning, stöd och råd i frågor som handlar om hur de ltagaren ska bl i självförsörjande. Vidare finns också en fast verksamhet kring praktikanordning. Syftet och målsättningen med praktikanordningen är individuellt och kan vara att deltagaren ska fä ökad social kompetens, ökade språkkunskaper, arbetsprövning eller möjlighet att prova ett nytt arbete. Samtliga anordnade praktikplatser följs kontinuerligt upp av personal från Arbetsmarknadsenheten, som ska stötta både deltagare och arbetsgivare i processen. Det styrande dokumentet för en deltagares verksamhet är den individuella handlingsplanen, som personal från Arbetsmarknadsenheten kontinuerligt uppdaterar i samråd med deltagaren. l basorganisationen på Arbetsmarknadsenheten finns också en ledningsfunktion, vars uppdrag är att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen och att utveckla verksamheten genom att söka externa medel för att kunna skapa fler insatsmöjligheter till målgruppen. I basorgani sationen ingår även uppdraget att årligen anordna feriepraktik till ungdomar. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet utöver basorganisationen, så som kursutbud, är beroende av att externa medel inkommer. 2 (11)

11 ~ HÄSSLEHOLMS!Z'.~ KOMMUN Af~LET...\t;\f.l.ti: \.\D OC11 tc:\l l't::l~'l\'l::c:.l<u'\c. rrot HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN - :,()(. WJ"Ot<\.\l.l ~IM*-' 3b Arbetsmarknadsenhetens avdelningar, med följande målgrupper: Arbetsmarknadsenheten är indelad i tre olika avdelningar; arbetsmarknad, integration och arbetslivsinriktad rehabilitering. Avdelning arbetsmarknad är till för personer som icerar väl på svenska språket och som är redo för ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Avdelning arbetsmarknad tar även emot elever från spår 3 på SFI. Målgruppen för avdelning integration är personer som inte talar svenska på ett obehindrat sätt och inte har grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Avdelning integration tar emot personer som läser SFI i spår 2. Avdelning arbetslivsinriktad rehabilitering tar emot personer som behöver en lite längre startsräcka innan man är redo att komma ut i arbetslivet. I avdelningen arbetar man med individkartläggning, motivationshöjande insatser och personlig utveckling. All projektverksamhet förläggs i en eller flera avdelningar. Detta kan innebära att en eller flera avdelningar ersätts med projektverksamhet. Projektverksamheten kan innebära att kriterier för målgruppen tillfälligt förändras, liksom maxantalet deltagare inom respektive avdelning Arbetsmarknadsenheten tar inte emot personer utan fast bostad eller de med pågående missbruk. Efter gemensam bedömning om den enskilde klarar utbildningen och säkerhetskraven kan personen mottas på Arbetsmarknadsenheten för att garantera en god arbetsmiljö och rätt insatser till individen. 3c Övrig verksamhet på AK-förvaltningen Se bilaga 1 4 Socialförvaltningens verksamhet Enligt 4 kapitlet I 1 stycket socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bi stånd av socialnämnden för sin försörjning via försörjningsstödet och ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt på de villkor som anges i 4 kapitlet 3-6 SoL. Den enskilde ska vidare, enligt 4 kapitlet 1 2 stycket SoL, genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. Enligt 3 kapitlet 5 SoL ska socialtj änstens insatser för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med henne eller honom. Vidare ska beaktas att målsättningen för socialtjänstens verksamhet är att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagens "dubbla uppdrag" vid arbete med ekonomiskt bistånd kan sammanfattas i fö ljande punkter: 3 (11)

12 ~ HÄSSLEHOLMS I~ l<ommun AMl :l'...\\arj\:\,\u CXll KlY.\tl'l:rt.:.'~' oc'kij\g 1..!.~ ~ HÄSSLEHOLMS I~ KOMMUN :t<.)(.lau OH.\1\1.T~IM t-:\ 1. Huvuduppgiften är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd - hjälp till självförsörjning 2. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd - hjälp till försörjning. 3. Ekonomiskt bistånd skall betalas ut om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen har att pröva om annan huvudman kan betala ut. Den enskilde har att söka alla bidrag man kan vara berättigad till. Insatserna som den enskilde ges ska enligt 3 kapitlet 3 SoL vara av god kvalitet. Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitetsarbetet ska följas kontinuerligt och systematiskt samt fo1tlöpande utvecklas och säkras. Detta innebär att: Det är socialtjänstens uppgift att vid behov motivera den enskilde till att komplettera sin grundutbildning. Det kan också gälla erbjudande om kompetenshöjande insatser i form av förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering, alternativt arbetsträning och praktik. Ett led i detta är: Att samverkan vad gäller kompetenshöjande insatser i form av arbetlivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, kompetenshöjande insatser och praktik i huvudsak sker genom ett aktivt samarbete med Arbetsmarknadsenheten. Samverkan Parterna förbinder sig att: 1. Följa det som står angivet i detta avtal 2. Träffas regelbundet för att konkretisera det operativa arbetet samt kunskapsöverföring. 3. Verka för rutiner kring övergripande samverkan. 4. Utbilda varandra om respektive organisation och arbetssätt. 5. Verka för en gemensam utveckling av verksamheten. 6. Kostnadsfritt låta anställda från den andra verksamheten auskultera (besöka/åhöra) i den egna verksamheten. För nyanställda skall detta ske som en del av introduktionen. 7. Verksamhetschef för ekonomiskt bistånd och verksamhetschef för Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för att information om detta avtal når samtliga berörda anställda och att kunskapen hålls levande. De skall också lämna förslag på förändringar inför revideringar av avtalet. 4 (11)

13 ~ ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN :.<)( IAlJ-Of<\;\l.11\IM,t;\ 5 Remittering Socialförvaltningen remitterar klienter till Arbetsmarknadsenheten som enligt socialförvaltningens riktlinjer ska delta i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder. Aktuell tillgänglig verksamhet om sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder finns angiven på Arbetsmarknadsenhetens hemsida. En förutsättning för samverkan är att deltagaren skriftligt samtycker till att efterge sekretessen mellan socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten. Klienter som remitteras att delta i arbetsmarknadsåtgärder vid Arbetsmarknadsenheten ska benämnas deltagare. I remissen till Arbetsmarknadsenheten ska det framgå om Socialförvaltningens klient har kända arbetshinder, om det finns känd relevant information som kan påverka klientens möjligheter att bli självförsörjande eller om det finns annan relevant bakgrundsinformation som Arbetsmarknadsenheten bör ta hänsyn till för att lyckas i sitt arbete med Socialförvaltningens klient. Detta kant.ex. vara förekomster i straffregistret, sjukdomar, missbrnk eller annan social problematik. Den remitterande socialsekreteraren ska också fylla i anmälan/mallen med grnndinformation, somt.ex. namn, adress, o.s.v. och om klienten har behov av tolk. Denna mall finns i det gemensamma datasystemet. I datasystemet finns också information om lediga tider, när personal från Arbetsmarknadsenheten har möjlighet att träffa Socialförvaltningens klient för inskrivning på Arbetsmarknadsenheten. Där finns också information om var träffen ska genomföras. När träffen är genomförd ska personal från Arbetsmarknadsenheten göra en omedelbar återkoppling via datasystemet om det finns möjlighet för klienten att bli deltagare på Arbetsmarknadsenheten och vilken verksamhet som är aktuell. Samtidigt ska startdatum meddelas. Om klienten uteblir från mötet ska även detta omedelbart återkopplas i datasystemet. 6 Studier på försörjningsstöd Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte kan beviljas för studier som är CSN-berättigade. Om studier genomförs på fritiden, kvälls- eller helgtid, påverkas inte utbetalningen av ekonomiskt bistånd, så länge deltagaren kan stå till arbetsmarknadens förfogande övrig tid. Undantag från hudregeln kan göras om det finns goda skäl för detta, som kan förkorta tiden för bidragsstöd. Detta kan t.ex. vara parallella studier med SFI-undervisning, eller studier i enstaka ämnen under en kortare period, som gör att deltagaren kan kvalificera sig till annan utbildning. Sådana ärenden ska alltid prövas individuellt, enligt nedanstående rutin. Rutinen kan initieras av coacher/processledare på Arbetsmarknadsenheten eller av SFI-lärare, vars elever inte har någon coach/processledare på Arbetsmarknadsenheten. 5 (11)

14 ~ ~%] HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN ANIETflMARK.\AD (I( Il ltj\ij't:tf-'\s!f\'f.1.-lc.i)\(, ~~~ ~ HÄSSLEHOL. MS KOMMUN lej ~ 1'. IAl.föt<\:-\l,"l~IM t-:..\ Personal på AK-förvaltningen som bedömer att en deltagare har kapacitet och vilja att studera annan utbildning, tar reda på om deltagaren har försörjningsstöd. I så fa ll skriver de en notering i GW A arbetsmarknad om vad deltagaren önskar läsa och vem socialsekreteraren ska kontakta. För att uppmärksamma Socialförvaltningen på att det finns en ny notering skickar AKpersonal även ett mail till socialsekreteraren om note1ingen. Socialsekreteraren ringer tillbaka och diskuterar vilket underlag de behöver för att ta ställning i frågan: t.ex. längd på studierna, syftet mm. Kontakt sker mellan deltagare och socialsekreterare så att deltagaren själv kan göra ansökan. Socialsekreteraren beslutar i frågan. Om bifallsbeslut tas måste socialförvaltningen tidsbegränsa beslutet. Om T4-vux ändrar planering eller gör någon förändring i utbildningen hos dem, skall ny notering göras och nytt mail skickas till socialsekreteraren. Därefter tas ny kontakt av socialsekreteraren. 7 Deltagarens handlingsplan Arbetsmarknadsenheten söker kontinuerligt externa medel för att kunna skapa fler insatsmöjligheter till målgruppen vi arbetar med. Sådana insatsmöjligheter finns beskrivna på Arbetsmarknadsenhetens hemsida, som kontinuerligt uppdateras. När det finns ett utbud, utöver det garanterade utbudet av insatser, ska kontaktpersonen/ handläggaren på Arbetsmarknadsenheten eftersträva att deltagaren får ta del också av detta utbud, som ett alternativ till det garanterade utbudet, som finns beskrivet i 3. Personal på Arbetsmarknadsenheten ska skyndsamt upprätta en handlingsplan för den remitterade deltagaren i det gemensamma datasystemet. Den remitterande socialsekreteraren har rätt att återkalla remissen om denne anser att handlingsplanen leder till felaktiga eller missriktade åtgärder. Handläggare på Arbetsmarknadsenheten har rätt att neka antagning om denne anser att det inte finns lämpliga aktiviteter för deltagaren eller om handläggaren anser att deltagaren inte uppfyller målgruppsbeskrivningen-, enl. 3b. Om frågan inte kan lösas mellan socialsekreterare och handläggare på Arbetsmarknadsenheten ska frågan behandlas av verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten enhetschefen för ekonomiskt bistånd. 8 Återremittering Om Arbetsmarknadsenheten gör bedömningen att en remitterad deltagare som har en aktiv handlingsplan inte kan eller bör delta i verksamheten ska: Handläggaren på Arbetsmarknadsenheten, i avvaktan på gemensamt beslut om åtgärd, omgående skilja deltagaren från de uppgifter som denne tilldelats och meddela ansvaii g socialsekreterare. Ett möte hållas inom fem arbetsdagar mellan socialsekreterare, handläggare från Arbetsmarknadsenheten och deltagaren innan åtgärderna verkställs för att tillsammans försöka att komma till rätta med problemen. 6 (11)

15 ~ HÄSSLEHOLMS 1(18 KOMMUN ~laij.ot<\al.tnl:«ot-:.\ Om frågan inte kan lösas genom ett möte mellan socialsekreterare, handläggare på Arbetsmarknadsenheten och klienten, ska frågan behandlas av verksamhetschefema för Arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd. Enhetscheferna kan, om så behövs, ta upp frågan i samverkansgruppen för beslut. En öppen och utförlig dialog mellan Arbetsmarknadsenhetens personal och ansvarig handläggare på socialförvaltningen är viktig i dessa situationer. När personalen på Arbetsmarknadsenheten bedömer att de gjort allt de kunnat, deltagaren har rustats så långt det är möjligt och är redo för öppna marknaden är uppdraget slutfört. Deltagaren ska då återremitteras till socialförvaltningen. Aktuell handläggare på Arbetsmarknadsenheten ska sammanställa dokument som styrker bedömningsunderlaget för deltagaren, som bifogas beslutet/återremissen till socialförvaltningen. 9 Regler vid nekande att delta i anvisad arbetsmarknadsåtgärd Då en klient nekar att delta i en anvisad arbetsmarknadsåtgärd finns det i vissa fall möjlighet att neka denne försörjningsstöd. Detta kan bli aktuellt exempelvis då en klient uteblir från praktik utan giltigt skäl. Det är handläggaren på socialförvaltningen som fattar beslut enligt delegation i frågan om försörjningsstöd ska utgå ell er inte. En öppen och utförlig dialog mellan Arbetsmarknadsenhetens personal och ansvarig handläggare på socialförvaltningen är viktig i dessa situationer. Om en klient riskerar att bli föremål för åtgärder av detta slag ska: Handläggaren på Arbetsmarknadsenheten, i avvaktan på gemensamt beslut om åtgärd, omgående skilja deltagaren från de uppgifter som denne tilldelats av Arbetsmarknadsenheten och meddela ansvarig socialsekreterare. Ett möte hållas inom fem arbetsdagar mellan socialsekreterare, ansvarig från Arbetsmarknadsenheten och deltagaren innan åtgärderna verkställs för att tillsammans försöka att komma till rätta med problemen. Om frågan ej kan lösas genom ett möte mellan handläggare, Arbetsmarknadsenheten och klienten ska frågan behandlas av enhetscheferna för Arbetsmarknadsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd. Verksamhetscheferna kan, om så behövs, ta upp frågan i den samverkansgruppen för beslut. För information och vägledning och exempel på rättsfall, se bilaga Dokumentation De kompetenshöjande insatser som ges ska utgå från individens behov och ska dokumenteras. Samtliga deltagare ska ha en individuell handlingsplan som kontinuerligt uppdateras efterhand som deltagaren utvecklas och får nya uppgifter. All utveckling är individuell, vi lket styr inskrivningstiden på Arbetsmarknadsenheten. Dokumentationen ska göras i det gemensamma datasystemet. 7 (11)

16 ~ HÄSSLEHOLMS i!:~ KOMMUN AJ.i:l!E"TS..\WUC\AU (X Il K0'.\111'..n.:..,~n n:cku"-; J.'M,i> ~ HÄSSLEHOLMS I~ KOMMUN ~L\l.fötc\ 1\1.1 1\1~.t:.\ 11 Tidrapportering Det är ansvarig handläggare på socialförvaltningen som beviljar frånvaro från angiven sysselsättning. Arbetsmarknadsenheten ansvarar i sin verksamhet för att frånvarorapportering sker i det gemensamma datasystemet. 12 Överlämning till arbetsförmedlingen Handläggaren ska, då klienten/deltagaren bedöms ha fullgjo1t programmet på arbetsmarknadsenheten, ta initiativ till att överlämning sker till Arbetsförmedlingen. Överlämningen skall som regel ske vid gemensam ärendegenomgång där representanter från socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen medverkar. 13 Informationsskyldighet För att få en väl fungerande samverkan är samtliga verksamheter som omfattas av avtalet skyldiga att informera varandra i skälig tid om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka förutsättningar för samverkan eller samordning eller få andra konsekvenser för den andres verksamhet. 14 Samverkansmöten För att samverkan mellan de båda förvaltn ingarna ska ske på ett smidigt sätt ska verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten, rektor på T4-vux och verksamhetschefen för ekonomiskt bistånd ha kontinuerliga träffar, där aktuella problem och processer och utveckling av den gemensamma verksamheten diskuteras. Minst två ggr om året träffas också förvaltningschefen för AK-förvaltningen, verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten, rektor på T4-vux, förvaltningschefen för socialförvaltningen och verksamhetschefen för ekonomiskt bistånd. Vid dessa ti llfällen ska resultatet av vår samverkan diskuteras, samt förslag till utveckling av gemensam verksamhet. Uppföljning och ev. revidering av detta avtal görs på dessa möten. Dessa möten protokollförs. Väsentliga förändringar ska beslutas av styrelsen och socialnämnden. Konflikter i samverkansgruppen ska lösas via sammankallande av nämndernas arbetsutskott för ett gemensamt möte (ks au och sn au). 15 Avvikelsehantering Framgångsrik avvikelsehantering höjer kvaliteten på samarbetet och minskar risken att samma avvikelse inträffar flera gånger. A vvikelsehanteringen är därmed också ett sätt att spara tid och andra resurser. Avvikelser ska rapporteras. Blanketten ska finnas tillgänglig elektroniskt i varje verksamhet. Avvikelserapporter lämnas ti Il samverkans gruppen och ska behandlas vid gruppens fastställda möten. När avvikelsen är behandlad ska information om avvikelsen återföras ti ll dem som 8 (11)

17 ~ HÄSSLEHOLMS I(~ KOMMUN - AH11t-;r.,.\t;\fUi:'.\ll 001 ~111:n.:.,st."1Yt.<.1UJ'-C, ~ HÄSSLEHOLMS V~ KOMMUN - ~UUt\l.JÖl<\ 1\J,l,\l\"Ct:~ rapporterade avvikelsen men också till personer och organisationer som kan ha nytta av kunskapen i sitt arbete. 16 Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheterna ska ske i båda förvaltningarna enligt lagstadgad skyldighet. Statistiskt underlag för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet finns dessutom att tillgå i det gemensamma datasystemet. Samordning av statistik mellan Arbetsmarknadsenheten och Socialförvaltningen ska ske och redovisas på samverkansmöten. 17 Avtalets giltighet Avtalet ska gälla ti llsvidare. Betydande ändringar av detta avtal ska tas upp med styrelsen. Den tekniska utvecklingen fortsätter efter att detta avtal skrivits. Hässleholm Karina Hansson Förvaltningschef AK-förvaltningen Bodil Sundlöf Förvaltningschef socialförvaltningen Jörgen Bergvall Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten Christer Persson Verksamhetschef ekonomiskt bistånd Jan-Ole Engkvist Rektor T4-vux 9 (11)

18 ~ HÄSSLEHOLMS V±)) KOMMUN,\Hl :"l,\tart\\ai ) OCll ~)\ll't:ll:.\~' LUOJ\<\ Bilagal, övriga verksamheter på AK-förvaltningen Sfi - svenska för invandrare Undervisningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket, det svenska samhället och arbetslivet. Undervisning ges även i hur man använder en dator, skriver en platsansökan med ev och upprättar en egen meritportfölj. Matutbildningar med sfi Utbildningar till köksbiträde eller kock som är inriktade på storkök, restaurang och livsmedelsindustri. Den som arbetat länge inom storkök kan genomgå en validering fö r att få sina teoretiska kunskaper dokumenterade. Särvux Utbildning på grundskolenivå för personer som är minst 20 år och som lär sig långsamt pga. begåvningshandikapp eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Särvux har ett väl anpassat kursutbud som tillgodoser de individuella behoven utifrån de speciella förutsättningar som varje elev har. Gruv - Grundläggande Vuxenutbildning Gmndläggande vuxenutbildning som motsvarar hela grundskolan från årskurs 1 till 9. Utbildningen ger kunskaper för samhäll sliv, arbetsliv och fottsatta studier på t ex gymnasienivå. Utbi ldningen är till för den som är fyllda 20 år. FlexVux FlexVux har ett omfattande utbud av ämneskurser på gymnasienivå som ger behörighet till högskolestudier. FlexVux har även ett samarbete med NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) som utökar utbudet av kurser ytterligare. Ämnena kan kombineras efter elevens önskemål. U ndervisningen bedrivs som distansutbildning med närträffar. Kommunikationen med eleverna mellan närträffarna sker via lärplattformen Fronter. Studierna kan bedrivas på både heltid och halvtid. Yrkesvux Yrkesvux erbjuder yrkesinriktade kurser och utbildningar på gymnasial nivå. Utbildningarna är i första hand avsedda för personer som saknar gymnas ieutbildning eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Även den som läst en studieförberedande utbildning kan komplettera med en yrkesimiktad utbildning. Yrkeshögskolan Syd Yrkeshögskolan Syd har kvalificerade yrkes utbildningar (KY) och yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom flera olika tekniska yrken. Alla utbildningarna ger en kvalificerad yrkesexamen. 10(11)

19 ~ HÄSSLEHOLMS!('~ KOMMUN Al-Uf-:f':i.\\AJ.Ol\AfJ 0"11 ~~1 11.-n:.,snn:t'KU\t: ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN ~Xlt\U'OK\1\1,f~l ~rl. \ Norra Station Här möts kunskapsintensiva företag, entreprenörskap och akademisk verksamhet. Olika möjligheter till utbildning för vuxna erbjuds, allt från gymnasiala till högskole- och yrkeshögskoleutbildningar. De utbildningsanordnare som finns på plats är: - Högskolan Kristianstad - Yrkeshögskolan Syd - Nordic Business Institute - Flexvux På Norra station finns också Lärcentrum, en al service som syftar till att underlätta för de som studerar på distans eller på annan ort. De kan bland annat skriva tentor, låna dator och grupprum utan kostnad. Hässleholms samarbetar med erna i nordöstra Skåne när det gäller Lärcentrum och flexibelt lärande. Rampen Skåne Nordost är ett projekt som ger ernas entreprenörer möjligheten att starta företag. Med hjälp av kunniga projektledare drivs unika affårsideer till verkliga koncept och företag. Rampen finns på Norra station, Krinova och Färe Industricenter. Omvärldsfaktorer kan tillfälligt påverka antalet personer, eller särskilda grupper i samhället, som har behov av extra stöd- och arbetsmarknadsinsatser. AK-förvaltningen har därför en ständig beredskap och omvärldsbevakning för att upptäcka sådana tendenser och söker extra icke ala medel för att åtgärda tillfälliga ökade behov. 11 (11)

20 SAMJ\.1ANTRÄDESPROTOKOLL 7(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer / Upphävande av detaljplan för Sösdala 12:68 med flera Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag att upphäva detaljplan för Sösdala 12:68 med flera har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med att upphäva detaljplanen är att befintlig bebyggelse och pågående verksamhet ska få möjlighet att vara kvar och utvecklas inom ramen för vad som kan prövas lämpligt i samband med bygglov. I aktuellt område bedriver företaget Optiheat verksamhet på fastigheterna Sösdala 12:90 och Sösdala 12:68. Företaget vill förvärva ens fastighet Sösdala 12:68, där de har ett lagertält uppställt, men marken är planlagd som allmän platsmark - park. Sänt till: Byggnadsnämnd Justering Utdraget bestyrkes

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Granskning av detaljplan för Vinslöv 129:2 Beslut har inget att erinra mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Vinslöv 129:2 har tagits fram och ställs nu ut för granskning för berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Planområdet ligger i den norra delen av Vinslövs tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola. Den nya detaljplanen medger markanvändningen skola och bebyggelse i två våningar. De gemensamma angöringsytoma samt parkeringarna förläggs i norr mot Bergmans alle, i söder skapas en grön lekyta och i öster planläggs marken för parkmark Sänt till: Byggnadsnämnd Justering Utdraget bestyrkes

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Innehållsförteckning (rev mars 2013)

Innehållsförteckning (rev mars 2013) Innehållsförteckning (rev mars 2013) 1. INLEDNING... 9 1.1 Befogenhet att utfärda riktlinjer... 9 1.2 IFO: s inriktning... 9 1.2.1 Kvalitet... 9 1.3 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 1.4 Utgångspunkter

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer