Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)"

Transkript

1 ,,~~~ ~ Hiissleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunjurist Magnus Gjerstad Förvaltningschef Räddningstjänsten Anders Nåhlstedt Förvaltningschef AK Karina Hansson Upphandlingschef Rikard Muth IT-chef Daniel Bok.sjö Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Stadsarkitekt Roger Larsson Projektledare Målstyrning Ocilia Miillem-Aspegren Folkhälsostrateg Vidar Albinsson Kommunikationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Lena Wallentheim Kommunledningskontoret/ :J..O\L/ -Ol -It Underskrifter Sekreterare ~(H, LisaTh~.!6 ~/--/l Ordförande f fv l 7 i[ ~~ ärpalmgren Justerare

2 ~ Hässleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(51) Anslag I bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håssleholrns, Kommunledningskontoret Kti:i'{~L~;n;~u

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(51) Hässleholms Anslag I bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Lisa Thell Håssleholrns, Kommunledningskontoret 2014-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 27 gällande " Gemensam måltidsorganisation inom Håssleholms - uppdrag återkallas" utgår. Justering Utdraget bestyrkes

5 SNv1MANTRÄDESPROTOKOLL 4(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Beslut beslutar att föreslå styrelsen att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Beskrivning av ärendet Räddningstjänsten har genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar på små avvikelser i arbetsmiljöarbetet. Ett viktigt område som kommer att belysas och prioriteras under 2014 är samverkan och det FAS-avtal som ska följas. Sänt till: Räddningstjänst och säkerhet Justering Utdraget bestyrkes

6 SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 5(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer / Intern kontroll 2013 på arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Granskningsrapport 2013 för arbetsmarknad och kompetensutveckling 2013 godkänns. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling har genomfört den årliga interna kontrollen enligt förvaltningens interna kontrollplan för Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling Justering Utdraget bestyrkes

7 !i ~ Hässleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ (51) 302 Revidering av samarbetsavtal mellan socialförvaltningen och förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling Beslut beslutar att föreslå styrelsen att anta föreliggande förslag till samarbetsavtal. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling och socialförvaltningen har under sommaren arbetat fram en revidering av gällande samarbetsavtal. Vid möte den 10 oktober 2013 enades förvaltningarna om föreliggande förslag. Socialnämnden antog förslaget vid sitt sammanträde den 19 november Bilagor: 1. Samarbetsavtal. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling Justering Utdraget bestyrkes

8 Förslag till nytt samarbetsavtal Socialförvaltningen och Arbetsmarknad- och kompetensutveckling Samarbetsavtal Antaget SN Antaget KS AU Reviderat Reviderat Reviderat ,. Hässleholm nästa.

9 m HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN AU: l ~::Tiit.\tAM K\ \ft t)( Il ~~ll 't:n;.\~'1\'u'kll'\tf ~ HÄSSLEHOLM S ~ KOMMUN :,()("IAUOl<\1\l:l ~l\gt:..\ Samarbetsavtal mellan Socialförvaltningen och Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling Bakgrund För att den enskilde ska uppfylla förutsättningarna för försörjningsstöd ska den vara aktivt arbetssökande eller delta i arbetsmarknadspolitiskt program (statligt eller alt). Om socialtjänsten begär det skall den enskilde delta i anvisad praktik eller kompetenshöjande verksamhet alternativt erbjuda den enskilde konkreta vård eller behandlingsinsatser. Den kompetenshöjande praktik som anvisas skall utgå från individens behov. Bedömningen av om ett arbete eller annan insats är lämplig för den enskilde är dock enbart en vägledning för socialtjänsten när den skall besluta om ekonomi skt bistånd. Socialtjänsten är alltid skyldig att göra en individuell bedömning som skall utgå från den enskildes förutsättningar att klara ett visst arbete. (prop 1996/97: 124 s75) Detta samarbetsavtal avser hur AK-förvaltningen och socialförvaltningen ska samverka. 2 Avtalets syfte och mål Syftet med detta dokument är att säkerställa kvaliten på samverkan i samarbetet mellan Socialförvaltningen och AK-förvaltningen. Målet är att säkerställa en hög kvalitet på arbetsmarknadsinsatsema i enlighet med gällande lagstiftning och evidensbaserade metoder samt att få ett smidigare samarbete mellan de båda förvaltningarna. Utgångspunkten för detta avtal är den enskilde deltagarens behov som kan vara skiftande och komplext, snarare än ett organisationsperspektiv. 1 (11)

10 iv~:,"' ~ HÄSSLEHOLMS ~ l<ommun ANllt;r..\1,\RK\AO 0(11 ~>\ll't:n.:..'~ 'l\ l:c..l(ij\(, ~ HÄSSLEHOLMS ~ l<ommun ~ IAl.fÖl<\J\l.T~IM,t-: \ 3 AK-förvaltningens verksamhet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Operativt ansvarig är AK-förvaltningen. Detta innebär att: Kommunens resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är samlade inom AKförvaltningen. Samordningen av arbetsmarknadsinsatser i ens förvaltningar sköts i huvudsak av AK-förvaltningen. Alla arbetslöshetsprojekt som bedrivs av en utgår från AK-förvaltningen. AK-förvaltningen ger studiemöjligheter och kvalificerade arbetsmarknadsinsatser till de som vill ha kompetensutveckling, och till arbetslösa som behöver extra stöd för att bli självförsörjande. Verksamheten har ett särskilt fokus på de som står långt från arbetsmarknaden och exkluderar inte någon p.g.a. ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättn ing. Arbetsmarknads enheten Den övergripande målsättningen för Arbetsmarknadsenheten är att arbetslösa ska stärka sina möjligheter till studier eller arbete på öppna marknaden. Genom en nära samverkan med andra myndigheter, med näringslivet, och genom en expansiv projektverksamhet, som ger extra tillskott av finansiella medel, är målsättningen också att Arbetsmarknadsenheten ska vara en ledande aktör inom området, ala arbetsmarknadsinsatser. Basorganisation och utbud Arbetsmarknadsenheten har en fast basorganisation som i sin helhet finansieras av ala skattemedel. Budgeten för basorganisationen garanaterar att alla inskrivna deltagare får en kontaktperson/handläggare som kan ge vägledning, stöd och råd i frågor som handlar om hur de ltagaren ska bl i självförsörjande. Vidare finns också en fast verksamhet kring praktikanordning. Syftet och målsättningen med praktikanordningen är individuellt och kan vara att deltagaren ska fä ökad social kompetens, ökade språkkunskaper, arbetsprövning eller möjlighet att prova ett nytt arbete. Samtliga anordnade praktikplatser följs kontinuerligt upp av personal från Arbetsmarknadsenheten, som ska stötta både deltagare och arbetsgivare i processen. Det styrande dokumentet för en deltagares verksamhet är den individuella handlingsplanen, som personal från Arbetsmarknadsenheten kontinuerligt uppdaterar i samråd med deltagaren. l basorganisationen på Arbetsmarknadsenheten finns också en ledningsfunktion, vars uppdrag är att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen och att utveckla verksamheten genom att söka externa medel för att kunna skapa fler insatsmöjligheter till målgruppen. I basorgani sationen ingår även uppdraget att årligen anordna feriepraktik till ungdomar. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet utöver basorganisationen, så som kursutbud, är beroende av att externa medel inkommer. 2 (11)

11 ~ HÄSSLEHOLMS!Z'.~ KOMMUN Af~LET...\t;\f.l.ti: \.\D OC11 tc:\l l't::l~'l\'l::c:.l<u'\c. rrot HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN - :,()(. WJ"Ot<\.\l.l ~IM*-' 3b Arbetsmarknadsenhetens avdelningar, med följande målgrupper: Arbetsmarknadsenheten är indelad i tre olika avdelningar; arbetsmarknad, integration och arbetslivsinriktad rehabilitering. Avdelning arbetsmarknad är till för personer som icerar väl på svenska språket och som är redo för ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Avdelning arbetsmarknad tar även emot elever från spår 3 på SFI. Målgruppen för avdelning integration är personer som inte talar svenska på ett obehindrat sätt och inte har grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Avdelning integration tar emot personer som läser SFI i spår 2. Avdelning arbetslivsinriktad rehabilitering tar emot personer som behöver en lite längre startsräcka innan man är redo att komma ut i arbetslivet. I avdelningen arbetar man med individkartläggning, motivationshöjande insatser och personlig utveckling. All projektverksamhet förläggs i en eller flera avdelningar. Detta kan innebära att en eller flera avdelningar ersätts med projektverksamhet. Projektverksamheten kan innebära att kriterier för målgruppen tillfälligt förändras, liksom maxantalet deltagare inom respektive avdelning Arbetsmarknadsenheten tar inte emot personer utan fast bostad eller de med pågående missbruk. Efter gemensam bedömning om den enskilde klarar utbildningen och säkerhetskraven kan personen mottas på Arbetsmarknadsenheten för att garantera en god arbetsmiljö och rätt insatser till individen. 3c Övrig verksamhet på AK-förvaltningen Se bilaga 1 4 Socialförvaltningens verksamhet Enligt 4 kapitlet I 1 stycket socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bi stånd av socialnämnden för sin försörjning via försörjningsstödet och ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt på de villkor som anges i 4 kapitlet 3-6 SoL. Den enskilde ska vidare, enligt 4 kapitlet 1 2 stycket SoL, genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. Enligt 3 kapitlet 5 SoL ska socialtj änstens insatser för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med henne eller honom. Vidare ska beaktas att målsättningen för socialtjänstens verksamhet är att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagens "dubbla uppdrag" vid arbete med ekonomiskt bistånd kan sammanfattas i fö ljande punkter: 3 (11)

12 ~ HÄSSLEHOLMS I~ l<ommun AMl :l'...\\arj\:\,\u CXll KlY.\tl'l:rt.:.'~' oc'kij\g 1..!.~ ~ HÄSSLEHOLMS I~ KOMMUN :t<.)(.lau OH.\1\1.T~IM t-:\ 1. Huvuduppgiften är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd - hjälp till självförsörjning 2. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd - hjälp till försörjning. 3. Ekonomiskt bistånd skall betalas ut om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen har att pröva om annan huvudman kan betala ut. Den enskilde har att söka alla bidrag man kan vara berättigad till. Insatserna som den enskilde ges ska enligt 3 kapitlet 3 SoL vara av god kvalitet. Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitetsarbetet ska följas kontinuerligt och systematiskt samt fo1tlöpande utvecklas och säkras. Detta innebär att: Det är socialtjänstens uppgift att vid behov motivera den enskilde till att komplettera sin grundutbildning. Det kan också gälla erbjudande om kompetenshöjande insatser i form av förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering, alternativt arbetsträning och praktik. Ett led i detta är: Att samverkan vad gäller kompetenshöjande insatser i form av arbetlivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, kompetenshöjande insatser och praktik i huvudsak sker genom ett aktivt samarbete med Arbetsmarknadsenheten. Samverkan Parterna förbinder sig att: 1. Följa det som står angivet i detta avtal 2. Träffas regelbundet för att konkretisera det operativa arbetet samt kunskapsöverföring. 3. Verka för rutiner kring övergripande samverkan. 4. Utbilda varandra om respektive organisation och arbetssätt. 5. Verka för en gemensam utveckling av verksamheten. 6. Kostnadsfritt låta anställda från den andra verksamheten auskultera (besöka/åhöra) i den egna verksamheten. För nyanställda skall detta ske som en del av introduktionen. 7. Verksamhetschef för ekonomiskt bistånd och verksamhetschef för Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för att information om detta avtal når samtliga berörda anställda och att kunskapen hålls levande. De skall också lämna förslag på förändringar inför revideringar av avtalet. 4 (11)

13 ~ ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN :.<)( IAlJ-Of<\;\l.11\IM,t;\ 5 Remittering Socialförvaltningen remitterar klienter till Arbetsmarknadsenheten som enligt socialförvaltningens riktlinjer ska delta i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder. Aktuell tillgänglig verksamhet om sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder finns angiven på Arbetsmarknadsenhetens hemsida. En förutsättning för samverkan är att deltagaren skriftligt samtycker till att efterge sekretessen mellan socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten. Klienter som remitteras att delta i arbetsmarknadsåtgärder vid Arbetsmarknadsenheten ska benämnas deltagare. I remissen till Arbetsmarknadsenheten ska det framgå om Socialförvaltningens klient har kända arbetshinder, om det finns känd relevant information som kan påverka klientens möjligheter att bli självförsörjande eller om det finns annan relevant bakgrundsinformation som Arbetsmarknadsenheten bör ta hänsyn till för att lyckas i sitt arbete med Socialförvaltningens klient. Detta kant.ex. vara förekomster i straffregistret, sjukdomar, missbrnk eller annan social problematik. Den remitterande socialsekreteraren ska också fylla i anmälan/mallen med grnndinformation, somt.ex. namn, adress, o.s.v. och om klienten har behov av tolk. Denna mall finns i det gemensamma datasystemet. I datasystemet finns också information om lediga tider, när personal från Arbetsmarknadsenheten har möjlighet att träffa Socialförvaltningens klient för inskrivning på Arbetsmarknadsenheten. Där finns också information om var träffen ska genomföras. När träffen är genomförd ska personal från Arbetsmarknadsenheten göra en omedelbar återkoppling via datasystemet om det finns möjlighet för klienten att bli deltagare på Arbetsmarknadsenheten och vilken verksamhet som är aktuell. Samtidigt ska startdatum meddelas. Om klienten uteblir från mötet ska även detta omedelbart återkopplas i datasystemet. 6 Studier på försörjningsstöd Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte kan beviljas för studier som är CSN-berättigade. Om studier genomförs på fritiden, kvälls- eller helgtid, påverkas inte utbetalningen av ekonomiskt bistånd, så länge deltagaren kan stå till arbetsmarknadens förfogande övrig tid. Undantag från hudregeln kan göras om det finns goda skäl för detta, som kan förkorta tiden för bidragsstöd. Detta kan t.ex. vara parallella studier med SFI-undervisning, eller studier i enstaka ämnen under en kortare period, som gör att deltagaren kan kvalificera sig till annan utbildning. Sådana ärenden ska alltid prövas individuellt, enligt nedanstående rutin. Rutinen kan initieras av coacher/processledare på Arbetsmarknadsenheten eller av SFI-lärare, vars elever inte har någon coach/processledare på Arbetsmarknadsenheten. 5 (11)

14 ~ ~%] HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN ANIETflMARK.\AD (I( Il ltj\ij't:tf-'\s!f\'f.1.-lc.i)\(, ~~~ ~ HÄSSLEHOL. MS KOMMUN lej ~ 1'. IAl.föt<\:-\l,"l~IM t-:..\ Personal på AK-förvaltningen som bedömer att en deltagare har kapacitet och vilja att studera annan utbildning, tar reda på om deltagaren har försörjningsstöd. I så fa ll skriver de en notering i GW A arbetsmarknad om vad deltagaren önskar läsa och vem socialsekreteraren ska kontakta. För att uppmärksamma Socialförvaltningen på att det finns en ny notering skickar AKpersonal även ett mail till socialsekreteraren om note1ingen. Socialsekreteraren ringer tillbaka och diskuterar vilket underlag de behöver för att ta ställning i frågan: t.ex. längd på studierna, syftet mm. Kontakt sker mellan deltagare och socialsekreterare så att deltagaren själv kan göra ansökan. Socialsekreteraren beslutar i frågan. Om bifallsbeslut tas måste socialförvaltningen tidsbegränsa beslutet. Om T4-vux ändrar planering eller gör någon förändring i utbildningen hos dem, skall ny notering göras och nytt mail skickas till socialsekreteraren. Därefter tas ny kontakt av socialsekreteraren. 7 Deltagarens handlingsplan Arbetsmarknadsenheten söker kontinuerligt externa medel för att kunna skapa fler insatsmöjligheter till målgruppen vi arbetar med. Sådana insatsmöjligheter finns beskrivna på Arbetsmarknadsenhetens hemsida, som kontinuerligt uppdateras. När det finns ett utbud, utöver det garanterade utbudet av insatser, ska kontaktpersonen/ handläggaren på Arbetsmarknadsenheten eftersträva att deltagaren får ta del också av detta utbud, som ett alternativ till det garanterade utbudet, som finns beskrivet i 3. Personal på Arbetsmarknadsenheten ska skyndsamt upprätta en handlingsplan för den remitterade deltagaren i det gemensamma datasystemet. Den remitterande socialsekreteraren har rätt att återkalla remissen om denne anser att handlingsplanen leder till felaktiga eller missriktade åtgärder. Handläggare på Arbetsmarknadsenheten har rätt att neka antagning om denne anser att det inte finns lämpliga aktiviteter för deltagaren eller om handläggaren anser att deltagaren inte uppfyller målgruppsbeskrivningen-, enl. 3b. Om frågan inte kan lösas mellan socialsekreterare och handläggare på Arbetsmarknadsenheten ska frågan behandlas av verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten enhetschefen för ekonomiskt bistånd. 8 Återremittering Om Arbetsmarknadsenheten gör bedömningen att en remitterad deltagare som har en aktiv handlingsplan inte kan eller bör delta i verksamheten ska: Handläggaren på Arbetsmarknadsenheten, i avvaktan på gemensamt beslut om åtgärd, omgående skilja deltagaren från de uppgifter som denne tilldelats och meddela ansvaii g socialsekreterare. Ett möte hållas inom fem arbetsdagar mellan socialsekreterare, handläggare från Arbetsmarknadsenheten och deltagaren innan åtgärderna verkställs för att tillsammans försöka att komma till rätta med problemen. 6 (11)

15 ~ HÄSSLEHOLMS 1(18 KOMMUN ~laij.ot<\al.tnl:«ot-:.\ Om frågan inte kan lösas genom ett möte mellan socialsekreterare, handläggare på Arbetsmarknadsenheten och klienten, ska frågan behandlas av verksamhetschefema för Arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd. Enhetscheferna kan, om så behövs, ta upp frågan i samverkansgruppen för beslut. En öppen och utförlig dialog mellan Arbetsmarknadsenhetens personal och ansvarig handläggare på socialförvaltningen är viktig i dessa situationer. När personalen på Arbetsmarknadsenheten bedömer att de gjort allt de kunnat, deltagaren har rustats så långt det är möjligt och är redo för öppna marknaden är uppdraget slutfört. Deltagaren ska då återremitteras till socialförvaltningen. Aktuell handläggare på Arbetsmarknadsenheten ska sammanställa dokument som styrker bedömningsunderlaget för deltagaren, som bifogas beslutet/återremissen till socialförvaltningen. 9 Regler vid nekande att delta i anvisad arbetsmarknadsåtgärd Då en klient nekar att delta i en anvisad arbetsmarknadsåtgärd finns det i vissa fall möjlighet att neka denne försörjningsstöd. Detta kan bli aktuellt exempelvis då en klient uteblir från praktik utan giltigt skäl. Det är handläggaren på socialförvaltningen som fattar beslut enligt delegation i frågan om försörjningsstöd ska utgå ell er inte. En öppen och utförlig dialog mellan Arbetsmarknadsenhetens personal och ansvarig handläggare på socialförvaltningen är viktig i dessa situationer. Om en klient riskerar att bli föremål för åtgärder av detta slag ska: Handläggaren på Arbetsmarknadsenheten, i avvaktan på gemensamt beslut om åtgärd, omgående skilja deltagaren från de uppgifter som denne tilldelats av Arbetsmarknadsenheten och meddela ansvarig socialsekreterare. Ett möte hållas inom fem arbetsdagar mellan socialsekreterare, ansvarig från Arbetsmarknadsenheten och deltagaren innan åtgärderna verkställs för att tillsammans försöka att komma till rätta med problemen. Om frågan ej kan lösas genom ett möte mellan handläggare, Arbetsmarknadsenheten och klienten ska frågan behandlas av enhetscheferna för Arbetsmarknadsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd. Verksamhetscheferna kan, om så behövs, ta upp frågan i den samverkansgruppen för beslut. För information och vägledning och exempel på rättsfall, se bilaga Dokumentation De kompetenshöjande insatser som ges ska utgå från individens behov och ska dokumenteras. Samtliga deltagare ska ha en individuell handlingsplan som kontinuerligt uppdateras efterhand som deltagaren utvecklas och får nya uppgifter. All utveckling är individuell, vi lket styr inskrivningstiden på Arbetsmarknadsenheten. Dokumentationen ska göras i det gemensamma datasystemet. 7 (11)

16 ~ HÄSSLEHOLMS i!:~ KOMMUN AJ.i:l!E"TS..\WUC\AU (X Il K0'.\111'..n.:..,~n n:cku"-; J.'M,i> ~ HÄSSLEHOLMS I~ KOMMUN ~L\l.fötc\ 1\1.1 1\1~.t:.\ 11 Tidrapportering Det är ansvarig handläggare på socialförvaltningen som beviljar frånvaro från angiven sysselsättning. Arbetsmarknadsenheten ansvarar i sin verksamhet för att frånvarorapportering sker i det gemensamma datasystemet. 12 Överlämning till arbetsförmedlingen Handläggaren ska, då klienten/deltagaren bedöms ha fullgjo1t programmet på arbetsmarknadsenheten, ta initiativ till att överlämning sker till Arbetsförmedlingen. Överlämningen skall som regel ske vid gemensam ärendegenomgång där representanter från socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen medverkar. 13 Informationsskyldighet För att få en väl fungerande samverkan är samtliga verksamheter som omfattas av avtalet skyldiga att informera varandra i skälig tid om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka förutsättningar för samverkan eller samordning eller få andra konsekvenser för den andres verksamhet. 14 Samverkansmöten För att samverkan mellan de båda förvaltn ingarna ska ske på ett smidigt sätt ska verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten, rektor på T4-vux och verksamhetschefen för ekonomiskt bistånd ha kontinuerliga träffar, där aktuella problem och processer och utveckling av den gemensamma verksamheten diskuteras. Minst två ggr om året träffas också förvaltningschefen för AK-förvaltningen, verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten, rektor på T4-vux, förvaltningschefen för socialförvaltningen och verksamhetschefen för ekonomiskt bistånd. Vid dessa ti llfällen ska resultatet av vår samverkan diskuteras, samt förslag till utveckling av gemensam verksamhet. Uppföljning och ev. revidering av detta avtal görs på dessa möten. Dessa möten protokollförs. Väsentliga förändringar ska beslutas av styrelsen och socialnämnden. Konflikter i samverkansgruppen ska lösas via sammankallande av nämndernas arbetsutskott för ett gemensamt möte (ks au och sn au). 15 Avvikelsehantering Framgångsrik avvikelsehantering höjer kvaliteten på samarbetet och minskar risken att samma avvikelse inträffar flera gånger. A vvikelsehanteringen är därmed också ett sätt att spara tid och andra resurser. Avvikelser ska rapporteras. Blanketten ska finnas tillgänglig elektroniskt i varje verksamhet. Avvikelserapporter lämnas ti Il samverkans gruppen och ska behandlas vid gruppens fastställda möten. När avvikelsen är behandlad ska information om avvikelsen återföras ti ll dem som 8 (11)

17 ~ HÄSSLEHOLMS I(~ KOMMUN - AH11t-;r.,.\t;\fUi:'.\ll 001 ~111:n.:.,st."1Yt.<.1UJ'-C, ~ HÄSSLEHOLMS V~ KOMMUN - ~UUt\l.JÖl<\ 1\J,l,\l\"Ct:~ rapporterade avvikelsen men också till personer och organisationer som kan ha nytta av kunskapen i sitt arbete. 16 Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheterna ska ske i båda förvaltningarna enligt lagstadgad skyldighet. Statistiskt underlag för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet finns dessutom att tillgå i det gemensamma datasystemet. Samordning av statistik mellan Arbetsmarknadsenheten och Socialförvaltningen ska ske och redovisas på samverkansmöten. 17 Avtalets giltighet Avtalet ska gälla ti llsvidare. Betydande ändringar av detta avtal ska tas upp med styrelsen. Den tekniska utvecklingen fortsätter efter att detta avtal skrivits. Hässleholm Karina Hansson Förvaltningschef AK-förvaltningen Bodil Sundlöf Förvaltningschef socialförvaltningen Jörgen Bergvall Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten Christer Persson Verksamhetschef ekonomiskt bistånd Jan-Ole Engkvist Rektor T4-vux 9 (11)

18 ~ HÄSSLEHOLMS V±)) KOMMUN,\Hl :"l,\tart\\ai ) OCll ~)\ll't:ll:.\~' LUOJ\<\ Bilagal, övriga verksamheter på AK-förvaltningen Sfi - svenska för invandrare Undervisningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket, det svenska samhället och arbetslivet. Undervisning ges även i hur man använder en dator, skriver en platsansökan med ev och upprättar en egen meritportfölj. Matutbildningar med sfi Utbildningar till köksbiträde eller kock som är inriktade på storkök, restaurang och livsmedelsindustri. Den som arbetat länge inom storkök kan genomgå en validering fö r att få sina teoretiska kunskaper dokumenterade. Särvux Utbildning på grundskolenivå för personer som är minst 20 år och som lär sig långsamt pga. begåvningshandikapp eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Särvux har ett väl anpassat kursutbud som tillgodoser de individuella behoven utifrån de speciella förutsättningar som varje elev har. Gruv - Grundläggande Vuxenutbildning Gmndläggande vuxenutbildning som motsvarar hela grundskolan från årskurs 1 till 9. Utbildningen ger kunskaper för samhäll sliv, arbetsliv och fottsatta studier på t ex gymnasienivå. Utbi ldningen är till för den som är fyllda 20 år. FlexVux FlexVux har ett omfattande utbud av ämneskurser på gymnasienivå som ger behörighet till högskolestudier. FlexVux har även ett samarbete med NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) som utökar utbudet av kurser ytterligare. Ämnena kan kombineras efter elevens önskemål. U ndervisningen bedrivs som distansutbildning med närträffar. Kommunikationen med eleverna mellan närträffarna sker via lärplattformen Fronter. Studierna kan bedrivas på både heltid och halvtid. Yrkesvux Yrkesvux erbjuder yrkesinriktade kurser och utbildningar på gymnasial nivå. Utbildningarna är i första hand avsedda för personer som saknar gymnas ieutbildning eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Även den som läst en studieförberedande utbildning kan komplettera med en yrkesimiktad utbildning. Yrkeshögskolan Syd Yrkeshögskolan Syd har kvalificerade yrkes utbildningar (KY) och yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom flera olika tekniska yrken. Alla utbildningarna ger en kvalificerad yrkesexamen. 10(11)

19 ~ HÄSSLEHOLMS!('~ KOMMUN Al-Uf-:f':i.\\AJ.Ol\AfJ 0"11 ~~1 11.-n:.,snn:t'KU\t: ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN ~Xlt\U'OK\1\1,f~l ~rl. \ Norra Station Här möts kunskapsintensiva företag, entreprenörskap och akademisk verksamhet. Olika möjligheter till utbildning för vuxna erbjuds, allt från gymnasiala till högskole- och yrkeshögskoleutbildningar. De utbildningsanordnare som finns på plats är: - Högskolan Kristianstad - Yrkeshögskolan Syd - Nordic Business Institute - Flexvux På Norra station finns också Lärcentrum, en al service som syftar till att underlätta för de som studerar på distans eller på annan ort. De kan bland annat skriva tentor, låna dator och grupprum utan kostnad. Hässleholms samarbetar med erna i nordöstra Skåne när det gäller Lärcentrum och flexibelt lärande. Rampen Skåne Nordost är ett projekt som ger ernas entreprenörer möjligheten att starta företag. Med hjälp av kunniga projektledare drivs unika affårsideer till verkliga koncept och företag. Rampen finns på Norra station, Krinova och Färe Industricenter. Omvärldsfaktorer kan tillfälligt påverka antalet personer, eller särskilda grupper i samhället, som har behov av extra stöd- och arbetsmarknadsinsatser. AK-förvaltningen har därför en ständig beredskap och omvärldsbevakning för att upptäcka sådana tendenser och söker extra icke ala medel för att åtgärda tillfälliga ökade behov. 11 (11)

20 SAMJ\.1ANTRÄDESPROTOKOLL 7(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer / Upphävande av detaljplan för Sösdala 12:68 med flera Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag att upphäva detaljplan för Sösdala 12:68 med flera har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med att upphäva detaljplanen är att befintlig bebyggelse och pågående verksamhet ska få möjlighet att vara kvar och utvecklas inom ramen för vad som kan prövas lämpligt i samband med bygglov. I aktuellt område bedriver företaget Optiheat verksamhet på fastigheterna Sösdala 12:90 och Sösdala 12:68. Företaget vill förvärva ens fastighet Sösdala 12:68, där de har ett lagertält uppställt, men marken är planlagd som allmän platsmark - park. Sänt till: Byggnadsnämnd Justering Utdraget bestyrkes

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(51) Hässleholms Sammanträdesdatum Diarienummer 2013/ Granskning av detaljplan för Vinslöv 129:2 Beslut har inget att erinra mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Vinslöv 129:2 har tagits fram och ställs nu ut för granskning för berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Planområdet ligger i den norra delen av Vinslövs tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola. Den nya detaljplanen medger markanvändningen skola och bebyggelse i två våningar. De gemensamma angöringsytoma samt parkeringarna förläggs i norr mot Bergmans alle, i söder skapas en grön lekyta och i öster planläggs marken för parkmark Sänt till: Byggnadsnämnd Justering Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

l~---~---: ~----------

l~---~---: ~---------- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Stadshuset,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 1ö\'3-0'2.-l\ (R~~ ll('l.-\"5/lt;jj Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-16 kl. 08.30-09.00 Lena Wallemheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07 Pär Palmgren (M) ordförande

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.1 O Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1{5) Hässleholms Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl. 08.30-9.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-06-02 Handläggare Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Införandet av ett system

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2010-01-13 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09:30 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.55 ande Ledamöter Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-08-07 kl. 08.30-9.40

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-08-07 kl. 08.30-9.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.40 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer