Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan"

Transkript

1 En rapport för Digitaliseringskommissionen Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan 23 januari 2012 Uppdragsnummer:

2 INNEHÅLL 1.0 Sammanfattning Introduktion Om projektet Om rapporten Övergripande struktur Kriterier och överväganden för identifiering av lämpliga indikatorer Indikatorer för det it-politiska målet Indikatorer för de 22 sakområdena Lätt och säkert att använda Digitalt innanförskap E-tjänster och information som grund för innovativa tjänster Digital kompetens Vardagssäkerhet Tjänster som skapar nytta Offentlig förvaltning Entreprenörskap och företagsutveckling Vård och omsorg Skola och undervisning Demokrati Tillgång till kultur Det behövs infrastruktur Internet i Sverige och globalt Samhällets informationssäkerhet Mjuk infrastruktur Geografisk information Robust elektronisk kommunikation Bredband It:s påverkan på samhället Forskning och innovation It för miljön Jämställdhet Frihet på nätet Upphovsrätt It för global utveckling Fördelning över typer av indikatorer per sakområde Appendix A Ett alternativt sätt att gruppera sakområdena Appendix B Källor Internationella Europeiska... 55

3 8.3 Svenska Appendix C Exempel på uträkning av indikatorer för det övergripande it-politiska målet Bilaga 1 datafil med nuvarande värden på en delmängd av indikatorerna Bilaga 2 datafil med sambanden mellan sakområdena... 59

4 1.0 Sammanfattning Regeringen beslutade den 29 september 2011 om den it-politiska strategin It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I agendan aviserades att regeringen ämnade tillsätta en Digitaliseringskommission med uppdrag att arbeta strategiskt med långsiktiga it-politiska frågor och verka för att målet uppnås. I detta ingår att analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska målet. För att kunna analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska målet behövs relevanta indikatorer för agendans 22 sakområden. Gartner har genomfört ett uppdrag med syfte att skapa ett underlag för Digitaliseringskommissionens framtida arbete med indikatorerna. I första hand skulle indikatorerna baseras på tillgängligt data och befintliga uppföljningar. När sådana inte fanns skulle nya indikatorer och datakällor föreslås. Indikatorer som kan användas för internationella jämförelser skulle också identifieras. Uppdraget har under hösten 2012 genomförts i linje med ovanstående inriktning. För uppföljning av det övergripande it-politiska målet har 9 olika index från 6 internationella rankningar identifierat som lämpliga. För de 22 sakområdena har ca 200 indikatorer identifierat. Positivt nog har 80% av dessa kunnat hittats bland ca 50 olika existerande källor. De resterande 20% av indikatorerna är förslag till kompletteringar, oftast möjliga att etablera inom existerande strukturer. Modellen kan användas för att följa utvecklingen mot tre olika typer av mål: (1) mål i den europeiska digitala agendan, (2) det övergripande it-politiska målet, samt (3) specifika mål inom enskilda sakområden som t.ex. bredband. En slutsats från kartläggningen är att det finns relativt många områden där det saknas möjligheter att göra internationella eller europeiska jämförelser. För sådana områden kan det bli viktigt att etablera nationella mål. Rapporten innehåller utöver ovanstående en analys av de komplexa sambanden mellan de olika sakområdena och ett utkast till ett alternativt sätt att gruppera och visualisera dessa. Det är viktigt för läsaren att notera att de listor över indikatorer som presenteras i detta dokument främst bör betraktas som en kartläggning och en initial utgångspunkt för vidare diskussion, inte som ett slutdiskuterat och färdigförankrat förslag. Detta har av tidsskäl inte varit möjligt för Gartner att åstadkomma. Snarare kommer det att finnas stor anledning att söka ytterligare inspel från sakkunniga med djup erfarenhet inom respektive område. Detta är kommissionens inriktning och kommer att ske i kommande faser av kommissionens arbete.

5 2.0 Introduktion 2.1 Om projektet Regeringen beslutade den 29 september 2011 om den it-politiska strategin It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige (N2011/342/ITP). Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I agendan aviserades att regeringen ämnade tillsätta en Digitaliseringskommission med uppdrag att arbeta strategiskt med långsiktiga it-politiska frågor och verka för att målet uppnås. I detta ingår att analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska målet. För att kunna analysera utvecklingen i förhållande till det it-politiska målet behövs relevanta indikatorer för agendans 22 sakområden. Gartners fick i uppdrag att skapa ett underlag för Digitaliseringskommissionens framtida arbete med indikatorerna. I första hand skulle indikatorerna baseras på tillgängligt data och befintliga uppföljningar. När sådana inte fanns skulle nya indikatorer och datakällor föreslås. Indikatorer som kan användas för internationella jämförelser skulle också identifieras. Uppdraget har under hösten 2012 genomförts i linje med ovanstående inriktning. Projektets första fas ägnades åt studium av agendan och refererade dokument. Gränserna för agendans omfattning utforskades i arbetsmöten. Principer etablerades för vilken typ av indikatorer som skall föredras. För att skapa en grundlig gemensam förståelse gjordes därefter en genomgång sakområde för sakområde där projektdeltagarna försökte identifiera essensen inom området och vilka teman som är viktigast att mäta. Även sambanden mellan de olika sakområdena utforskades. Efter detta följde en omfattande genomsökning av olika källor och indikatorer inom dessa. Prioriterade kontakter med sakkunniga inom respektive område togs för att söka klargöranden eller information om fler källor. Slutligen granskades Gartners lista över identifierade indikatorer av nyckelpersoner inom kommissionen under en intensiv period. Efter lämpliga justeringar baserat på denna feedback har denna rapports sammanställts.

6 2.2 Om rapporten Kapitel 1 innehåller en kort sammanfattning av rapporten. Kapitel 2 ger grundläggande information om projektet och rapporten, inklusive hur projektet som har lett fram till rapporten har genomförts, samt hur rapporten är disponerad. Kapitel 3 beskriver de kriterier och överväganden för identifiering av lämpliga indikatorer som projektet använt sig av. Kapitel 4 kommenterar den övergripande strukturen som valts för identifiering av indikatorer och uppföljning. Kapitel 5 innehåller förslag till indikatorer för det övergripande it-politiska målet samt förslag på internationella rapporter och rankningar att relatera till. Kapitel 6 utgör huvudparten av rapporten och innehåller resultatet från den kartläggning per sakområde som har genomförts. Här redovisas även nya förslag på indikatorer per sakområde. Appendix A innehåller ett alternativt sätt att gruppera indikatorerna. Appendix B innehåller fullständig källinformation, kopplad till de kortnamn som används i rapporten. Appendix C innehåller ett exempel på uträkning av indikatorer för det övergripande itpolitiska målet givet Sveriges position i internationella rankningar. Utöver detta finns två bilagor till rapporten, bilaga 1 innehåller en datafil med nuvarande värden på en delmängd av indikatorerna, bilaga 2 innehåller en datafil med sambanden mellan sakområdena. Det är viktigt för läsaren att notera att de listor över indikatorer som presenteras i detta dokument främst bör betraktas som en kartläggning och en initial utgångspunkt för vidare diskussion, inte som ett slutdiskuterat och färdigförankrat förslag. Detta har av tidsskäl inte varit möjligt för Gartner att åstadkomma. Snarare kommer det att finnas stor anledning att söka ytterligare inspel från sakkunniga med djup erfarenhet inom respektive område. Detta är kommissionens inriktning och kommer att ske i kommande faser av kommissionens arbete.

7 3.0 Övergripande struktur Eftersom detta uppdrag främst har syftat till att kartlägga indikatorer har vi hållit oss till agendans existerande struktur med ett övergripande it-politiskt mål och 22 sakområden grupperade under fyra strategiska områden 1. Vi har strävat efter att identifiera ett överblickbart antal indikatorer per sakområde. Efter att ha jobbat igenom samtliga sakområden har vi funnit att ca 5-15 indikatorer per sakområde är lämpligt. Den övre delen av detta intervall behövs för de sakområden där ett flertal olika goda källor kan användas (internationella, europeiska och svenska). Indikatorerna kan användas för att driva mot tre olika typer av mål, illustrerat i figuren nedan: De 22 sakområdena i den digitala agendan för Sverige Följs upp via ett överblickbart antal indikatorer per delområde bidrar till att driva uppfyllelsen av Specifika svenskaitrelaterade mål för t.ex. bredband Det övergripande svenskait-politiska målet Följs upp via Sveriges position i erkända internationella rankningar (index och delindex)* Mål i den Europeiska digitala agendan *: påverkas också av övriga politiska, legala och makroekonomiska förutsättningar Figur 1: Typer av mål som indikatorerna bidrar till att driva mot Indikatorerna i detta dokument skall vara en utgångspunkt för kommissionen och experter inom respektive sakområde. När den slutliga strukturen och listan över indikatorer har beslutats och uppföljning skall ske kommer ett antal praktiska frågeställningar att uppstå: Hur skall data samlas in och underhållas? Hur ofta skall en sammanställd mätning göras, givet källornas olika uppdateringsfrekvens? För indikatorer där svenska eller europeiska mål är etablerade är det enkelt att värdera situationen; för indikatorer från internationella jämförelser är det också relativt lätt att göra en värdering (t.ex. skulle ett tänkbart mål kunna vara att vi skall befinna oss i topp 3 för alla sådana indikatorer); frågor som däremot uppstår är: hur skall värderingen hanteras för övriga indikatorer? I vilken mån skall nya mätbara mål sättas upp? Hur skall resultatet visualiseras? Vilka möjligheter skall finnas för att aggregera och brytas ned indikatorer? Att besvara ovanstående frågor ligger inte inom ramen för detta uppdrag utan kommer att behöva hanteras av kommissionen under dess framtida arbete. 1 Appendix C innehåller dock också ett utkast till ett alternativt sätt att gruppera sakområdena för framtida övervägande.

8 4.0 Kriterier och överväganden för identifiering av lämpliga indikatorer I arbetet med att identifiera lämpliga indikatorer har vi utgått från nedanstående kriterier och överväganden: Eftersom Digitaliseringskommissionen skall verka fram till slutet av 2015 är mätningar som redan är etablerade starkt att föredra, annars kommer det att bli svårt att hinna etablera och följa utvecklingen på något meningsfullt sätt; samtidigt får antalet tidstypiska indikatorer inte blir för många. Indikatorerna kan både adressera den övergripande situationen och kända specifika gap inom ett sakområde. I den mån nya indikatorer föreslås bör de grunda sig på existerande data, strategier, handlingsplaner, återkommande uppföljningar och liknande. Indikatorer från välkända källor är att föredra. Det är en fördel om källan till en indikator har uppvisat relativ stabilitet över tid vad gäller vilka frågor som ställs och hur. Både internationella, europeiska och svenska källor är av intresse; när en indikator kan jämföras internationellt eller mot andra EU-länder är detta en fördel, med tanke på det övergripande it-politiska målet. Det är nödvändigt och acceptabelt att inkludera källor som har olika uppdateringsfrekvens källor som uppdateras kontinuerligt, kvartalsvis, årligen eller, i undantagsfall, mer sällan än så. Objektiva mätningar är att föredra framför subjektiva mätningar. Det är ok att inkludera källor som innehåller indikatorer som bygger på enkätmätningar och självskattningar där det inte finns mer objektiva fakta att tillgå; att kommissionen själva skall göra subjektiva bedömningar för att bestämma värdet på en indikator bör däremot undvikas. När möjligheten finns att göra en nedbrytning utifrån geografi är detta av intresse. Datakällor med hög transparens vad gäller metodik och definitioner är att föredra; detta gör det i vissa fall olämpligt att använda enskilda indikatorer från internationella index.

9 5.0 Indikatorer för det it-politiska målet Gartner har identifierat följande indikatorer som tänkbara för uppföljning av det övergripande målet att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter: # Indikatorer för det it-politiska målet 1. Andel utvalda internationella rankningar där Sverige befinner sig i topp 3 2. Sveriges genomsnittliga position i utvalda internationella rankningar 3. Sveriges position i ett nytt index där utvalda internationella rankningar vägs samman Om en av dessa indikatorer skall ses som primär rekommenderar vi den första eller möjligtvis den tredje. Vi tror att den första är lättast att kommunicera. T.ex. skulle en tänkbar tolkning kunna vara att Sverige skall ligga i topp 3 i en majoritet av utvalda internationella rankningar. Problemet med att använda den andra indikatorn som primär är att den är något svårtolkad. T.ex. kan en genomsnittlig position lika med 2 eller 3 uppfattas som att Sverige inte är bäst i världen trots att det kanske inte finns något annat land som skulle ha ett lika högt värde på indikatorn. Den tredje indikatorn skulle kunna sägas vara mest korrekt om man vill göra en bokstavlig tolkning av det it-politiska målet. Utmaningen med denna indikator är att den kräver att en ny struktur skapas och att resultaten från ett antal olika rankningar med olika metodik kombineras ihop till ett jämförelsetal och en rankning. Detta skulle teoretiskt skapa en möjlighet att få fram ett binärt resultat för huruvida Sverige kan anses vara bäst i världen eller inte. Samtidigt kan detta vara utmanande att kommunicera och kan komma att ifrågasättas. Oavsett vilken av ovanstående indikatorer som kommer att anses som primär så krävs en lista av internationella rankningar att utgå från för att beräkna indikatorns värde. Gartner har för detta syfte identifierat följande rankningar och index som lämpliga att inkludera: # Internationella rankningar och index Kortnamn 1. World Economic Forums "The Networked Readiness Index" [NRI] [NRI] 2. The Economist och IBMs "Digital Economy Rankings" [DER] 3. FNs Global E-Government Survey, vilken innehåller två separata index: [GEGS] a) - "E-Government Development Index" b) - "E-Participation Index" 4. Två delindex ur INSEAD och WIPOs "Global Innovation Index": [GII] a) - Delindex Knowledge & Technology Outputs b) - Delindex Creative Outputs 5. Två delindex ur World Economic Forums Global Competitiveness Report : a) - Delindex Knowledge & Technology Outputs b) - Delindex Creative Outputs [GCR] 6. Europeiska kommissionens egovernment benchmark [EGB] Dessa är samtliga rapporter som publicerat under lång tid och som har ett starkt fokus på digitalisering, i rapporten som helhet (1-3, 6) eller i enskilda delar av rapporten (4-5).

10 När en rapport innehåller flera relevanta index eller delindex föreslår vi att vikten justeras så att varje rapport sammanlagt får lika hög påverkan på indikatorn som skall beräknas, se Appendix B för ett exempel på detta. Utöver ovanstående har Gartner identifierat följande nya eller kommande rankningar som kommissionen bör bevaka och överväga att inkludera i beräkningen framöver: 6. World Wide Web Foundations The Web Index [TWI] 7. OECDs/PIAACs kommande rankning av vuxnas färdigheter i problemlösning i teknik-intensiva miljöer [PIAAC]. Följande internationella rankningar har granskats men har inte bedömts uppfylla tillräckligt många kriterier för att inkluderas i helhet eller delar: 8. FN/ITUs Measuring the Information Society 2012, som innehåller indexet ICT Development Index 9. Världsbankens Knowledge Economy Index och Knowledge Index 10. Europeiska Kommissionens Innovation Union Scoreboard 11. World Economic Forums The Global Gender Gap Report 12. Waseda University Internationals e-government Ranking. Rapporterna 8-11 bedömdes inte ha ett tillräckligt inslag av strikt digitaliseringsrelaterade indikatorer. Rapport 12 utelämnades eftersom den inte är lika etablerad som de utvalda och i viss mån saknar transparens.

11 6.0 Indikatorer för de 22 sakområdena 6.1 Lätt och säkert att använda Digitalt innanförskap Vid genomgången av den svenska digitala agendan och sambanden mellan olika sakområden identifierades följande fokus och nyckelfraser: Alla som vill kan använda digitaliseringens möjligheter Minskat utanförskap inom specifika grupper Faktisk tillgång till dator och fasta eller mobila uppkopplingar med tillräcklig kapacitet Tillgänglighet och användbarhet av offentliga tjänster. Projektet har utifrån ovanstående och med vetskap om tillgängliga mätningar identifierat följande indikatorer som en lämplig utgångspunkt för fortsatta diskussioner: Sakområde 1.1. Digitalt innanförskap 1. Andel invånare (i åldern 16-74) som regelbundet (varje vecka) använt Internet de senaste tre månaderna [DAE] 2. Andel invånare (i åldern 16-74) som aldrig använt Internet [DAE] 3. Andel missgynnade invånare som regelbundet (varje vecka) använder Internet 4. Andel invånare (i åldern 16-74) som har beställt varor eller tjänster över Internet de senaste 12 månaderna 5. Andel Internetanvändare (i åldern 16-74) som laddat upp självskapat material till Internet de senaste tre månaderna 6. Andel Internetanvändare (i åldern 16-74) som läst nyhetstidningar eller magasin på Internet de senaste tre månaderna 7. Andel Intenetanvändare (i åldern 16-74) som gjort bankärenden på Internet de senaste tre månaderna 8. Andel Intenetanvändare (i åldern 16-74) som deltagit i sociala nätverk på Internet de senaste tre månaderna 9. Andel invånare som inte brukar använda Internet (+ nedbrytning utifrån skäl och ålderskategori; de som p.g.a. ointresse inte använder Internet räknas bort) [DAE] [DAE] [LOD2] [LOD2] [LOD2] [LOD2] [SE-SOI] 10. Andel myndigheter som använder E-delegationens webbriktlinjer [ED-USE] 11. Andel invånare som inte brukar använda Internet men som skulle vilja göra det (+ nedbrytning utifrån ålderskategori; kan delvis ersätta indikator 9, när denna implementerats) [DAE] = En digital agenda för Europa ; [LOD2] = Linked Open Data projects visualiseringsverktyg; [SE-SOI] =.SEs Svenskarna och Internet ; [ED-USE] = E- delegationens Uppföljning av svensk e-förvaltning [*ny*, SE- SOI] Den digitala agendan för Europa innehåller fyra mål som vi har sorterat till sakområdet digitalt innanförskap (indikatorer 1-4).

12 I den digitala agendan för Europa används en kombination av faktorer (ålder, utbildningsnivå och arbetsmarknadsstatus) för att identifiera en missgynnad grupp där risken för utanförskap är högre (indikator 3). I EU-statistiken finns även en hel del andra indikatorer kopplade till vanliga användandeområden, som vi har lyft in (indikatorer 5-8). Tyvärr är redovisningen av statistik från EU fokuserad på ålderskategorin 16-74, men eftersom vi vet att innanförskapet bland äldre är ett känt gap har vi föreslagit att även spåra utvecklingen i Sverige via frågor som finns i.ses Svenskarna och Internet (indikatorer 9 och 11). Andra indikatorer som har diskuterats men inte inkluderats i rekommendationen inkluderar: 12. Upplevt digitalt innanförskap (+ nedbrytning utifrån ålderskategori) [SE-SOI] 13. Andel kommuner som arbetar aktivt med att kartlägga och minska digitala klyftor [eb]. [SE-SOI] =.SEs Svenskarna och Internet ; [eb] = SKLs verktyg eblomlådan.

13 6.1.2 E-tjänster och information som grund för innovativa tjänster Vid genomgången av den svenska digitala agendan och sambanden mellan olika sakområden identifierades följande fokus och nyckelfraser: En öppnare och smartare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Ökat tillgängliggörande av offentliga register. Projektet har utifrån ovanstående och med vetskap om tillgängliga mätningar identifierat följande indikatorer som en lämplig utgångspunkt för fortsatta diskussioner: Sakområde 1.2. E-tjänster och information som grund för innovativa tjänster 1. Andel kommuner som tillhandahåller tjänster för att främja företagande och tillgång till kommunal information (PSI) 2. Andel myndigheter som publicerar öppna data idag [ED-USE] 3. Andel myndigheter som har en strategi för utveckling av e-förvaltning [ED-USE] 4. Andel myndigheter som tillhandahåller mobilapplikationer [ED-USE] 5. Andel myndigheter som har kännedom om att andra aktörer utvecklat mobilapplikationer baserade på e-tjänster, offentlig data eller information som myndigheten tillhandahåller [eb] [ED-USE] [eb] = SKLs verktyg eblomlådan ; [ED-USE] = E-delegationens Uppföljning av svensk e- förvaltning. E-delegationens uppföljning av svensk e-förvaltning är en naturlig källa att hämta indikatorer från för detta sakområde (indikatorer 2-5). Vi valde att även inkludera datapunkten från SKLs eblomlåda (indikator 1) för att få med kommunperspektivet och för att det är en relativt objektivt kriterium. Detta bör dock ske med viss försiktighet. eblomlådan kan användas om en hög andel av kommunerna aktivt börjar använda verktyget, om så inte är fallet finns en påtaglig risk för ett snett urval och därmed ett missvisande resultat. Andra indikatorer som har diskuterats men inte inkluderats i rekommendationen inkluderar: 6. Andel myndigheter som har en kanalstrategi [ED-USE] 7. Andel myndigheter inom vilka de senaste två årens arbete med e-förvaltning har inneburit en mycket eller ganska hög grad av förändring av organisation, roller och kompetenser [ED-USE] 8. Andel kommuner som samverkar med näringslivet för att utveckla verksamheten med stöd av IT [eb]. [ED-USE] = E-delegationens Uppföljning av svensk e-förvaltning ; [eb] = SKLs verktyg eblomlådan.

14 6.1.3 Digital kompetens Vid genomgången av den svenska digitala agendan och sambanden mellan olika sakområden identifierades följande fokus och nyckelfraser: God digital kompetens bland alla i arbetsför ålder Säkra en nationell kompetensförsörjning. Projektet har utifrån ovanstående och med vetskap om tillgängliga mätningar identifierat följande indikatorer som en lämplig utgångspunkt för fortsatta diskussioner: Sakområde 1.3. Digital kompetens 1. Sveriges jämförelsetal och rankning i OECD:s kommande mätningar av vuxnas färdigheter i problemlösning i teknik-intensiva miljöer 2 2. Andel datoranvändare (i åldern 16-74) med medium eller hög datorkompetens (utifrån Eurostats klassning, baserat på hur många av ett antal definierade aktiviteter de tillfrågade har genomfört ) 3. Andel datoranvändare (i åldern 16-74) med medium eller hög Internetkompetens (utifrån Eurostats klassning, baserat på hur många av ett antal definierade aktiviteter de tillfrågade har genomfört) 4. Andel individer (i åldern 16-74) som anser att nivån på deras itkompetens skulle utgöra ett hinder om de skulle söka nytt jobb inom ett år [PIAAC] [LOD2] [LOD2] [LOD2] 5. Andel datoranvändare som (någonsin) skapat en webbsida [LOD2] 6. Andel Internetanvändare (i åldern 16-74) som genomfört en kurs på Internet de senaste tre månaderna 7. Andel kommuner som arbetar aktivt för att säkerställa medarbetarnas kompetens avseende it 8. Jämförelsetal för nivån av kompetensbrist inom it på kort sikt, baserat på SCBs Arbetskraftsbarometern 9. Jämförelsetal för prognostiserad kompetensbrist inom it på lång sikt, baserat på SCBs Trender och Prognoser [LOD2] [eb] [SCB-AB] [SCB-T&P] [PIAAC] = OECDs Programme for the International Assessment of Adult Competencies; [LOD2] = Linked Open Data projects visualiseringsverktyg; [eb] = SKLs verktyg eblomlådan ; [SCB-AB] = SCBs Arbetskraftsbarometern ; [SCB-T&P] = SCBs Trender och Prognoser OECD kommer 2013 eller 2014 att publicera resultatet från en ny intressant mätning av färdigheter som vuxna behöver för att fungera på arbetsmarknaden läsförståelse, matematik och förmåga att lösa problem i teknik-intensiva miljöer (indikator 1). Mätningen sker inte genom självskattning utan genom att respondenterna får uppgifter som de skall lösa framför en dator. Till detta sakområde har vi även sorterat ett antal ytterligare användnings-relaterade indikatorer från EU-statistiken (indikatorer 2,3,5,6). Dessa bedöms vara något mer krävande 2 När rapporten publiceras bör kommissionen överväga om rankningen bäst passar inom detta sakområde, som en datapunkt för utvärdering av det övergripande it-politiska målet eller både och.

15 än de användnings-relaterade indikatorer som vi sorterade till sakområde Digitalt innanförskap. Indikator 4 är en självskattning, men frågan är intressant formulerad och väl i linje med sakområdets fokus. Indikator 7 och eblomlådan kan användas om en hög andel av kommunerna aktivt börjar använda verktyget, om så inte är fallet finns en påtaglig risk för ett snett urval och därmed ett missvisande resultat. Andra indikatorer som har diskuterats men inte inkluderats i rekommendationen inkluderar: 10. Andel individer som bedömer att deras digitala kompetens är tillräcklig för att kommunicera med släkt, vänner och kollegor över Internet [EUS] 11. Andel invånare som använt wikis för att inhämta kunskap de senaste 3 månaderna [EUS] 12. Andel individer som förvärvat digital kompetens via formella utbildningsinstutitioner (åldern 16-24) [LOD2] 13. Andel individer som förvärvat digital kompetens via formella utbildningsinstutitioner (åldern 25-54) [LOD2]. [EUS] = Eurostat; [LOD2] = Linked Open Data projects visualiseringsverktyg.

16 6.1.4 Vardagssäkerhet Vid genomgången av den svenska digitala agendan och sambanden mellan olika sakområden identifierades följande fokus och nyckelfraser: Användning av it och internet som präglas av säkerhetsmedvetande och tillit (användare, marknadsaktörer och staten). Projektet har utifrån ovanstående och med vetskap om tillgängliga mätningar identifierat följande indikatorer som en lämplig utgångspunkt för fortsatta diskussioner: Sakområde 1.4. Vardagssäkerhet 1. Andel individer (i åldern 16-74) som bedömer att deras digitala kompetens är tillräcklig för att skydda sin personliga data 2. Andel individer (i åldern 16-74) som bedömer att deras digitala kompetens är tillräcklig för att skydda sin dator från virus eller andra datorinfektioner 3. Jämförelsetal för konsumenternas känsla av säkerhet när de använder Internet 4. Andel Internetanvändare som inte drabbats av problem (spam, virus, spionprogram, intrång eller bedrägerier) [EUS-HH] [EUS-HH] [PTS-URB] [PTS-URB] 5. Antal anmälda dataintrång per år [BRÅ] 6. Antal anmälda datorbedrägerier per år [BRÅ] 7. Antal anmälningar om kreditbedrägerier till följd av identitetsstöld per år [UC] 8. Jämförelsetal för konsumenters säkerhetsmedvetenhet [*ny*, PTS- KIS] [EUS-HH] = Eurostats statistik om hushålls och individers användande av informations- och kommunikationsteknik; [PTS-URB] = PTS Uppföljning av regeringens bredbandsstatistik ; [PTS-KIS] = Post- och Telestyrelsens Konsumentundersökning om Internetsäkerhet ; [BRÅ] = Brottsförebyggande rådets statistik; [UC] = UC AB; Indikatorerna 1-2 är subjektiva men ger en möjlighet att jämföra med övriga EU-länder. Indikator 3 är viktig i den bemärkelsen att en bristande känsla av trygghet för vissa invånare kan vara ett hinder för att använda Internet (påverkar m.a.o. sakområde Digitalt innanförskap). Indikatorerna 4-7 ger en uppfattning om hur många problem som faktiskt uppstår relaterat till vardagssäkerhet. Identitetsstöld har inte enbart med digitalisering att göra, men i takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat får denna typ av brott allt större påverkan. PTS har 2009 och 2011 genomfört undersökningar om konsumenters kunskap, beteende och förtroende för Internet. Denna innehåller frågor om huruvida konsumenterna t.ex. använder samma lösenord överallt eller ej, om de krypterar sina nätverk i hemmet, om de kopplar upp sig mot andra okrypterade nätverk, om de öppnar e-post från okända sändare, osv.) Tanken med indikator 8 var att väga ihop några utvalda sådana beteende-frågor för att få fram ett jämförelsetal för konsumenternas säkerhetsmedvetenhet. Andra indikatorer som har diskuterats men inte inkluderats i rekommendationen inkluderar: 9. Andel individer som råkat ut för problem i samband med köp online [EUS-HH]

17 10. Andel individer som undviker att göra vanliga aktiviteter på Internet av säkerhetsskäl [EUS-HH]. [EUS-HH] = Eurostats statistik om hushålls och individers användande av informations- och kommunikationsteknik. Indikatorer 9-10 har utelämnats eftersom mätningen av dessa inte är regelbunden.

18 6.2 Tjänster som skapar nytta Offentlig förvaltning Vid genomgången av den svenska digitala agendan och sambanden mellan olika sakområden identifierades följande fokus och nyckelfraser: Fler och bättre e-tjänster En enklare vardag för företag och privatpersoner. Projektet har utifrån ovanstående och med vetskap om tillgängliga mätningar identifierat följande indikatorer som en lämplig utgångspunkt för fortsatta diskussioner: Sakområde 2.1. Offentlig förvaltning 1. Andel invånare (i åldern 16-74) som utnyttjat e-förvaltningstjänster de senaste 12 månaderna 2. Andel invånare (i åldern 16-74) som via e-förvaltningstjänster skickat in ifyllda blanketter de senaste 12 månaderna 3. Andel av överrenskomna prioriterade offentliga tjänster som finns tillgängliga online 4. Andel av identifierade offentliga tjänster tillgängliga (genomsnitt i landet + nedbrytning per kommun) 5. Jämförelsetal för företagens användande av Internet för att hantera myndighetsärenden det senaste året (+ nedbrytning på olika typer av ärenden och storleksklass inkl (0)1-9 anställda) 6. Jämförelsetal för effekterna av e-förvaltningsarbetet under de senaste 2 åren (myndigheternas självskattning; + möjlighet till nedbrytning per effektområde) [DAE] [DAE] [DAE] [eb] [SCB-FIT] [ED-USE] [DAE] = En digital agenda för Europa ; [eb] = SKLs verktyg eblomlådan ; [SCB-FIT] = SCBs Företagens användning av IT ; [ED-USE] = E-delegationens Uppföljning av svensk e-förvaltning Indikatorerna 1-3 är mål som finns i den europeiska digitala agendan. Indikator 3 relaterar till en lista över områden som finns överrenskommen på EU-nivå 3. Sverige har redan implementerat samtliga av dessa tjänster. Indikator 4 är i samma anda som indikator 3 fast skulle ge möjlighet till en nedbrytning per kommun. eblomlådan kan användas om en hög andel av kommunerna aktivt börjar använda verktyget, om så inte är fallet finns en påtaglig risk för ett snett urval och därmed ett missvisande resultat. Indikator 5 mäts i nuläget och har via finansiering från.se inkluderat storleksklassen 1-9 anställda. Denna finansiering kommer dock att upphöra. För att fånga upp småföretagsdimensionen vore det önskvärt att kunna hitta ny finansiering för att mäta storleksklassen 0-9. Indikator 6 relaterar till frågor som finns i E-delegationens uppföljning av svensk e- förvaltning. Respektive myndighet svarar på ett antal frågor om vilka effekter de har sett av e-förvaltningsarbetet. Frågorna är sorterade under de tre definierade effektområdena: (1) 3 Se för mer information

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

ITiden. Framtidens kompetensbehov inom IT. IT-Gymnasiet Göteborg. IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg

ITiden. Framtidens kompetensbehov inom IT. IT-Gymnasiet Göteborg. IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg ITiden Framtidens kompetensbehov inom IT IT-Gymnasiet Göteborg IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg ITiden Framtidens kompetensbehov inom IT IT-Gymnasiet Göteborg 2013 IT-Gymnasiet Sverige

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer