KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, Alice Ahoniemi M Version :07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07"

Transkript

1 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M :07

2 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns skrivbord eller lätt tillängligt på dator utan nätverksuppkoppling. 3 Pappersversion i KRISPÄRM på enheten 4 Pappersversion i arkivet 5 I USB i klartextarkivet i mappen Krishanteringsplan. Alla dessa ska vara uppdaterade. 2

3 Innehållsförteckning 1 Bedömning Larm och samling av krisledning Initiala arbetsuppgifter för krisledningen Fortsatta initiala uppgifter för krisledningen Checklistor under fortsättningsfasen Dokumentation Aktiv avveckling av krisen Åtgärder vid ej kris (normal lokal hantering) Telefonlista till miljöenheten Telefonnummer inom Nacka kommun Externa kontaktuppgifter Iordningställande av krisledningsrum Om information till media, allmänhet m fl Om krisplanen Jourschema vid 24 h-kris Händelselogg Instruktion Krislarm för alla på Miljöenheten

4 1 Bedömning Situation: En händelse som kan utvecklas till en kris har upptäckts. En medlem i krisledningsgruppen har tagit emot informationen. 1.1 Ta emot informationen, anteckna den Tag emot och anteckna informationen/händelsen i journal eller nedan. Informationsgivare : namn, telefonnummer: Tid: Informationsmottagare: Beskrivning av händelse: (vad, när, hur, vilka) Fortsätt skriva på baksidan när papprets rader inte räcker Vid fara för liv. Har den som larmar eller någon annan ringt 112? 1.2 Bedöm om händelsen kan föranleda en kris eller inte 1 Innebär händelsen en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner? 2 Står stora värden på spel, t ex hälsa/liv, allvarlig miljöskada, stora ekonomiska värden, enhetens eller kommunens rykte eller något annat grundläggande värde? 3 Är det ont om tid, d v s krävs omedelbara beslut eller koordinerade insatser av flera olika verksamheter/myndigheter? 4 Avviker händelsen från det som är förväntat på en miljöenhet? ( D v s kan händelsen innebära att miljöenhetens resurser inte räcker till?) 5 Kan händelsen innebära omfattande negativ massmedial bevakning? (Finns det risk för att massmedia förstorar/ förvanskar/misstolkar händelsen?) 6 Finns det en risk för att våra beslut förvärrar händelseförloppet? 4

5 Om svaret är JA på en eller flera punkter, fråga 1-6, är det ett krislarm. Larma ordföranden i miljöenhetens krisledningsgrupp för att avgöra på vilken nivå krisen ska hanteras. Gå vidare till kapitel 2. Om svaret är NEJ gå vidare till kapitel 8. OBS! Ordföranden ansvarar för att informera Trygg- och säkerhetsdirektören och Kommunikationsdirektören eller stadsdirektören samt Kontaktcenter! 1 Direktör/chef har också ansvaret för att informera berörda förtroendevalda beroende på händelsens karaktär och då i relation till händelsens omfattning 2 1 Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS

6 2 Larm och samling av krisledning Situation: Ett krislarm har tagits emot. Larmet har bedömts vara av klassen Krislarm enligt kapitel 1. Vid fara för liv. Har den som larmar ringt 112? Larma Miljöenhetens krisgrupp, se larmlista under 2.5. Ordföranden ansvarar för att informera Trygg- och säkerhetsdirektören och Kommunikationsdirektören eller stadsdirektören samt Kontaktcenter! 3 Bege dig så snabbt som möjligt till överenskommen plats eller boka telefonmöte (2.4). Alla i krisledningsgruppen ska se till att de har tillträde till Stadshusets lokaler dygnet runt. 2.1 Hur du kommer in i Stadshuset 4 : I stadshuset finns två olika sorters kortläsare, en äldre och en nyare sort: Den lilla nya och den större äldre kortläsaren Hur du larmar av när du är först till avdelningen När man kommer till en läsare som lyser rött innebär det att avdelningen fortfarande är larmad. Fast röd lysdiod Blinkande röd lysdiod Blinkande grön lysdiod Fast grön lysdiod Om kortläsaren är av äldre modell: 1. Håll in ❺ i cirka 5 sekunder. 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. Om kortläsaren är av en ny modell: 1. Tryck in ❺+ A 2. Håll passerbrickan mot läsaren. 3. Tryck in din PIN-kod. Dörren är nu avlarmad.. 3 Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS Guide Passersystem, ändrad

7 2.1.2 Hur du köper tid när du ska stanna kvar efter När klockslaget slår in blir alla användare i nacka stadshus tvungna att använda sin pin-kod för att komma igenom dörrar. Det man behöver göra för att öppna dörren är att dra passerbrickan över kortläsaren och sedan knappa in sin pin-kod. Man behöver inte trycka in 5+A eller hålla in 5:an. Gäller kortläsare av äldre och den nya modellen: 1. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-Kod 2. Dörren är nu avlarmad Hur kommer man runt i Stadshuset efter Vid så börjar alla avdelningar att larmas, och då behöver då skjuta upp pålarmningen, eller köpa tid varannan timme. 15 minuter innan avdelningen larmas på, hörs ett högt ljudande pip som påbjuder att man lämnar lokalen eller köper tid vid närmaste läsare in till avdelningen. Om kortläsaren är av äldre modell: 1. Håll in ❺ i cirka 5 sekunder. 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. Om kortläsaren är av en ny modell: 1. Tryck in ❺+ A 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. 2.2 Ordinarie lokal: Om Stadshuset är fullt brukbart, bege dig till nedanstående adress: Plats: Stadshuset, Nacka Adress: Granitvägen 15 Lokal: MILJÖENHETENS HEMVIST, Östra flygeln Reservlokal: Plats: Räddningstjänstens lokaler Adress: Järla skolväg 2 Telefon: (vx) Fax: E-post: För ytterligare information om iordningställande av krisledningscentralen, se kapitel 13. 7

8 8

9 2.4 Vid telefonmöte Om situationen kräver telefonmöte kan du göra så här:. Enligt uppgift från servicecenter ( ) kommer Nacka att använda en ny tjänst som heter Confy väldigt snart. Men då tjänsten inte riktigt är igång ännu får vi till dess använda telenors motsvarighet till Telias telefonmöten: Konferenssamtal För att starta ett konferenssamtal börjar du med att parkera ett pågående samtal med 2 + lur. Därefter ringer du upp ett nytt nummer på vanligt sätt. När du har ett pågående och ett parkerat samtal, tryck 4 + lur så aktiveras konferenssamtalet mellan dig och dina två deltagare. Vill du lägga till fler deltagare i samtalet parkerar du pågående konferenssamtal med 2 + lur och ringer upp nästa deltagare. Tryck sedan 2 + lur för att aktivera konferenssamtalet mellan befintliga deltagare och den nya. Ni kan vara upp till 6 personer i ett konferenssamtal. 9

10 2.5 Larmlista: Miljöenhetens krisledning Roll i KLG Namn Telefon Mobiltelefon Ordförande Ersättare - vice ordförande Sekreterare samt vice, vice ordförande Ersättare Koordinator Ersättare Info/Webbmaster Christer Rosenström Arb Hem Anna-Karin Ryberg Arb Hem Landet Alice Ahoniemi 53 Arb Hem Anna Green Geraldine Hamad Personal på Staben Jan Johansson Arb Hem Arb Hem Arb Arb Hem: Ersättare Alkohol Ersättare Livsmedel Ersättare Miljö Magnus Rothman Anna Sessler-Pettersson Anna-Karin Ryberg Malin Berglund Irene Thydén Eva Dahlbäck Arb Hem Arb Hem xxx Arb Hem Arb Hem Arb Hem Arb Hem Ersättare Miljöbevakning Tore Liljeqvist Birgitta Held-Paulie Arb Hem Arb Hem Risk Manager/ Per Höglund Trygg- och säker 2. Kommunikationsdirektör Ann-Sofi Mårtensson Kontaktcenter alt Stadsdirektör Lena Dahlstedt

11 2.6 Uppgifter och ansvarsområden i krisledningen Roll i krisledningen Ordförande Ansvarig kommunikation Uppgifter/Ansvarsområden 1. Beslutar om ME:s krisgrupp ska samlas. 2. Ordförande i Gruppens ansikte utåt och uppåt. Därför bör ordförande vara väl bevandrad med miljöenhetens ändamål, arbetssätt och verksamhet.5 3. Ansvarar för rapportering till kommunledningen och MSN. 4. Ansvarar för att, vid behov, begära stöd för hantering av media hos kommunikationsdirektör, pressansvarig och biträdande enhetschef för kommunikationsenheten. 5. Ordförandens roll är att sammankalla till möte. Ansvar för att alla deltagare blir kallade, tar fram dagordning och begär in de handlingar som berör de frågor som ska hanteras. 6. Ordföranden ska leda mötet, se till att dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tals. Ordförande fördelar ordet mellan de olika deltagarna. Ordförande ska ge alla ledamöter möjlighet att ta plats och bidra till mötets beslutunderlag. 7. Ordförande ska också tydliggöra diskussioner och de beslut som fattas på mötet. 8. Ansvarar för beslut om att skjuta upp krishanteringen till kommunens centrala krisledningsgrupp. 9. Ansvarar tillsammans med sekreteraren för uppdatering av krishanteringsplanen och lärande efter kriser. 1. Har kontakter med kommunens informatörer, i synnerhet kontakter med kommunens pressansvarige. Har eget kontaktnät. 2. Ansvarar för upplägg av kriskommunikationen. 3. Bearbetar underlag för publicering i olika kanaler. 4. Gör bl a nätspaning och sökningar om händelsen. 5. Kan hämta stöd från kommunikationsenheten vid behov, här finns kommunikationsdirektör, pressansvarig och biträdande enhetschef för kommunikationsenheten. 6. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 7. Behöver ha god kunskap om webb/internets möjligheter och brister 5 11

12 Sekreterare Ordförande när ingen av de utpekade ordförandena är tillängliga Koordinator Ansvar Alkohol Ansvar Livsmedel Ansvar Miljö Ansvar Miljöbevakning 1. För minnesanteckningar från möten. Sekreteraren behöver inte nedteckna allt som sägs, men det är viktigt att alla beslut protokollförs. 2. Syftet med att skriva ett protokoll är underlätta för gruppen att se vad som har diskuterats och beslutats. Självklart underlättar det också för gruppens arbete eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. 3. Ansvarar för att krisloggar finns framme, 4. Påminner ansvariga om vad som beslutats på möten och vid behov driver på att det som beslutats görs. 5. Ansvarar för att uppdatera krishanteringsplanen. 6. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 7. Behöver ha kunskap om olika former av krisdokumentation 8. Beslutar om ME:s krisgrupp ska samlas om inte någon av ordförandena är tillgängliga. 1. Administrativt ansvarig. 2. Sakkunnig i personalfrågor. 3. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 4. Har eget kontaktnät inom lagområdet. 1. Sakkunnig inom alkohollagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig inom livsmedelslagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig inom miljölagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig i frågor om Nackas faktiska miljötillstånd. 2. Tar fram faktaunderlag inom sina arbetsområden till kommunikatören. 3. Alla har ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 4. Har egna kontaktnät inom sina arbetsområden. 12

13 3 Initiala arbetsuppgifter för krisledningen Situation: Krisgruppen har larmats och den har samlats i krisledningslokalen eller till telefonkonferens. Ordförande leder mötet/arbetet. 3.1 Krisledningsgruppen samlas 0. Ordföranden i krisledningsgruppen ansvarar för att gå igenom dessa checklistor: 1. Säkerställ att räddningstjänst/polis är larmad vid behov. 2. Säkerställ att sekreterare i krisgruppen för loggbok över de beslut som tas och åtgärder som vidtas. t ex i Händelselogg kapitel Fokusera på att visa empati för inblandade/ anställda/ anhöriga/ kommuninvånare. 4. Gå snabbt igenom checklistan under punkt 3.2, under max minuter (uppskattning av krisens omfattning). 3.2 Krisledningen bedömer krisens omfattning 1. Vad har hänt? Händelseförlopp: 2. Om det är en oljeolycka till havs ska Nackas Oljeskyddsplan tillämpas. Ta då fram den aktuella pärmen eller sidan på intranätet. styrs/regelverk/sakerhet_beredskap/sidor/oljeskyddsplan.aspx 3. När hände det? 4. Var hände det? 5. Vilka/vad har drabbats? 6. I vilken omfattning har de/det drabbats? 7. Tillhörighet var/vem tillhör den/det som drabbats intern/extern organisation, personal/verksamhet eller någons egendom? 8. Vilka är källan/källorna till informationen? Är källan Tillförlitlig? Saklig? 13

14 9. Vilket behov av samverkan/resurser finns? 10. Hur kommer media troligtvis att förhålla sig till det inträffade? 11. Besluta om kommunens centrala krisledningsgrupp ska kallas in. 12. Trygg- och säkerhetsdirektören (Risk Managern), Kommunikationsdirektören eller Stadsdirektören samt Kontaktcenter ska alltid informeras! 13. Fastställ om det är aktuellt med VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Kontakta i så fall 112. SOS vidarebefordrar en begäran till sändningsledningen på Sveriges Radio via SOS-Centralen i Stockholm. 14. Be varje representant i krisgruppen kortfattat bedöma hur händelsen kan påverka deras ansvarsområde på kort och lång sikt. 15. Besluta vilket mål vi har med hanteringen av aktuell kris Besluta om vilka personer som i den aktuella situationen ska ingå i krisledningsgruppen. OBS! Var medveten om behovet av att kunna byta ut ordinarie i krisledningsgruppen mot ersättare då krisen varat mer än 12 timmar Vissa deltagare bör nu larma av. De behöver inte vara aktiva i krisledningen. Aktörer från lagområden som är berörda stannar kvar. Dessa förblir aktiva i ledningsgruppen. 17. Besluta om tid för nästa möte för avrapportering, förslagsvis var 60:e minut eller enligt överenskommen tid. 18. Gå till kapitel 5.3 och inblandade funktioner börjar hantera händelsen bland annat med stöd av checklistorna. 14

15 4 Fortsatta initiala uppgifter för krisledningen Situation: Ett krislarm är initierat och krisledningen har larmats. Krisledningen har gått igenom kapitel 3 och gjort en första uppskattning av krisens omfattning. 1. Ansvariga för de lagområden som är berörda av krisen stannar kvar. De förblir aktiva i krisledningsgruppen. 2. Lagområdesansvariga kontaktar sina kollegor/nätverk operativ krishantering startar. Se kapitel 9 för miljöenhetens interna kontaktlista. Kapitel 10 och 11 innehåller andra interna och externa kontaktuppgifter. 4.1 Ledningsgruppen larmar operativ grupp Larma Alkoholhandläggarna Programansvarig för Alkohollagen: Anna Sessler-Pettersson Larma Livsmedelshandläggarna Programansvarig för Livsmedelslagen: Malin Berglund Larma Smittskyddsansvarig Programansvarig för Smittskyddslagen: Christer Rosenström Larma Miljöhandläggarna Programansvarig för Miljöbalken: Erik Moelv Larma Info och webbsökning/spaning Ansvarig: Jan Johansson Vid den operativa gruppens första möte använder gruppen checklistorna under kapitel

16 4.2 Dagordning för krisledningens återkommande möten 1. Ordföranden ansvarar för att gruppens medlemmar avrapporterar kort, ca en minut per funktion, förslagsvis var 60:e minut eller enligt överenskommen tid. Gå igenom nedanstående punkter: Nulägesbeskrivning? Vilka åtgärder är vidtagna? Vilka åtgärder är planerade? Vilket behov av samverkan/resurser finns? 2. Säkerställ att alla åtgärder, beslut och kontakter som tas, loggas i loggbok, t ex i Händelselogg kapitel Dokumentera översiktsbild/lägeskarta på white-board eller motsvarande. 4. Klargör/ påminn om Miljöenhetens roll och ansvar i krissituationen. 5. Upprätta/uppdatera en enhetsövergripande konsekvensbedömning.. 6. Påminn om målet vi har med hanteringen av aktuell kris. 7. Besluta om beslutat mål fortfarande är aktuellt. Vad ska vi uppnå för att kunna säga att krishanteringen har lyckats? Alla ska ha samma mål. 8. Säkerställ att den centrala krisgruppen hålls uppdaterad. 9. Säkerställ att kontaktcenter (KC) informeras om läget/situationen. 10. Försäkran om krisledningsgruppens välbefinnande (behov av mat, dryck, vila, ökat stöd, utbyte av medlemmar etc.). Gäller även att bevaka de operativa krishandläggarnas behov. 11. Besluta om tid för nästa avrapportering. 16

17 4.3 Checklistor för initial fas för operativ krishantering Övergripande checklista för operativ krishantering 1. Fokusera på att visa empati och medkänsla för drabbade, personal och anhöriga. 2. Kom överens om intervall för när resurspersoner ska återrapportera till krisledningsgruppen och loggboksansvarig. 3. Dokumentera alla beslut, kontakter och åtgärder inom gruppen i syfte att lätt kunna överlämna funktionsansvar till annan inom eller utom gruppen. 4. För ekonomisk loggbok. Överväg att lägga upp särskilda konton för kostnader uppkomna i samband med krissituationen Generell arbetschecklista för operativa krishanterare 1. Kontakta räddningstjänst/sjukvård/polis vid behov. 2. Bedöm orsak, omfattning och lokalisera källan till händelsen. 3. Vid smittspridningssituation, säkerställ att smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet kontaktats för informationsutbyte. 4. Vid olje- eller kemikalieutsläpp, använd tillämpliga delar av checklistor i oljeskyddspärmen för stora oljeutsläpp eller utsläppsrutinen i kompassen för kemikalieutsläpp. 5. Klargör Miljöenhetens kontra Nacka kommuns roll i frågan. Beakta särskilt tillsynsfrekvens och reflektera över mut- och jäv. 6. Kontakta aktuell vägledande eller ansvarig myndighet, se kapitel 11 Viktiga externa kontakter. 7. Om aktuellt, ta fram gällande detaljplaner/översiktsplaner/ bygglov eller skikt i SOLEN. 8. Ta fram berörda ärenden/underlag/arkivmaterial samt annan fakta kring sakfrågan. 9. Ta fram och beakta policys, lagar och regler, principer, styrdokument och riktlinjer i sakfrågan. 10. Säkra att lagar, policys och styrdokument har relaterats riktigt till sakfrågan. 11. Vid upptäckta ekonomiska oegentligheter, säkerställ att Stadseller kommunjurist, samt Ekonomidirektör kopplas in. 17

18 12. Klargör vilken information som bör spridas och vilken information som måste sekretessbeläggas. Kommunicera detta med krisledningen samt Infoansvarig. 13. Koppla in kommunens juridiskt ansvarig för rättslig bedömning om sekretess är relevant. 14. Kontakta berörda företag och klargör fakta och ansvar om tillämpligt. 15. Förbered bakgrundsfakta/statistik för information till Infoansvarig. 16. Överväg om polisanmälan är tillämpligt. 17. Säkra kritiskt information, materiel om tillämpligt. 18. Rapportera till nämnden och infoansvarig i krisledningen. För fortsatt hantering se även checklistor Tänk på! De flesta kriser på företag beror på Felaktiga beslut av ledningen Interna problem Ingen eller felaktig kommunikation vid viktiga händelser Dålig kommunikation vid olyckor Kan det gälla i kommuner också? Om det är så, hur ska Du själv agera för att inte förvärra krisen? Undvik prestige, var ödmjuk, lyssna och stötta andra. Var också öppen för andras synsätt, kom med alternativa förslag! Uppdra åt någon lämplig i gruppen att agera som djävulens advokat. Genom att ifrågasätta våra egna slutsatser så att vi får en bredd i tänkandet och på alternativa lösningar! 18

19 5 Checklistor under fortsättningsfasen Situation: Krisens initiala fas är förbi. Checklistor för initial fas är genomgångna. (Här följer checklistor för fortsättningsfas för respektive utsedd funktion) 5.1 Beslut om att avluta krishanteringen. Är det fortfarande kris? Besluta när krisen är över. Se kapitel 7, för att avsluta. Om det fortfarande är krisläge kan du fortsätta med stycke Övergripande checklista Försäkra er om alla gruppmedlemmarnas välbefinnande (behov av vila, mat, dryck, ökat stöd etc.). Bedöm eventuell långsiktig påverkan på verksamheten. Se över behov av samt planera införande av nya rutiner, riktlinjer etc. Kartlägg och upprätta alternativa möjligheter på längre sikt. Sammanställ och redovisa eventuella utlägg eller särskilda kostnader som uppkommit som en följd av krisen. Checklista 5.2 ska gås igenom av den operativa gruppen. Stryk de punkter på checklistan som inte är relevanta för er grupp, men motivera kort skriftligt varför punkten inte är relevant just då. (Det räcker med att notera att frågan inte bedöms vara relevant/aktuell ) Varje representant/ersättare i krisledningsgruppen är ansvarig för att vid behov kalla in och leda, eller samverka med den som är programsansvarig för respektive operativ grupp 19

20 5.3 Generell checklista Vid smittspridningssituation se kapitel Livsmedel och smittskydd Om stort oljeutsläpp till havs inträffat se Oljeskyddsplanen. Om kemikalieutsläpp inträffat, säkerställ att resultat från provtagning och tillsynsrapporter behandlas. Se rutin vid olyckor i KompassN. Kommunicera med berörd verksamhet och Infoansvarig. I samråd med Infoansvarig, avgör hur händelsen ska kommuniceras till kommuninvånare, intresseorganisationer, medarbetare etc. Beakta särskilt Miljöenhetens ansvar i frågan. Kontakta berörda företag för att klargöra fakta och ansvarförhållanden, samt vad Nacka kommun gör och kan bidra med samt krav på verksamheten. Säkerställ att kontinuerlig kontakt upprätthålls med vägledande eller berörd myndighet. Se kontaktuppgifter i kapitel 12 Viktiga externa kontakter. Om aktuellt, ta fram berörda handlingar såsom detaljplaner, översiktsplaner bygglov eller kartor och förmedla underlaget till Kommunikation. Ta fram och gå igenom berörda ärenden, underlag och dylikt relaterade till händelsen. Säkerställ att gällande lagar, policys, rutiner och riktlinjer beaktas. Vid upptäckta ekonomiska oegentligheter, stöd Stadsjurist samt Ekonomidirektör med framtagandet av handlingar. Överväg om polisanmälan är tillämpligt. Säkerställ att polisanmälan görs. Rapportera löpande till nämnden. 5.4 Områdesspecifika checklistor Akut händelse - nödsituation Se kommunens generella akutplan. Akutplanen innehåller viktig information om vad du bör göra i en nödsituation. Den finns i enhetens post- /postrum och på KanalN Livsmedel och smittskydd Se utbrottslathund för vid smittskydds eller livsmedelsutbrott Stort oljeutsläpp till havs Se särskild oljeskyddsplan, finns som pärm på enheten och KanalN. 20

21 5.4.4 Miljöskydd hälsoskydd Övrigt se rutin om olyckor i KompassN för ev vägledning 21

22 6 Dokumentation 6.1 Dokumentations- och uppföljningsrutiner. Dokumentera och samla in följande: 1. Tidpunkt för alla beslut och ställningstaganden, stora som små, som påverkat hanteringen av händelsen. 2. Fotografera white-boards före varje ändring, så det framgår vilken kunskap som fanns när ett visst beslut togs. 3. När det händer något, är det mycket är det svårt att veta vad man visste när ett beslut togs. Det är särskilt viktigt att ha koll på efteråt, när hanteringen av krisen granskas av andra, t ex kommunledning, andra myndigheter, media. 4. Tidpunkt för all mail-korrespondens dokumenteras automatiskt i OUTLOOK. 5. Vid mail-korrespondens, skicka ALLTID en kopia på alla mail (både inkommande och skickade) till 6. Tidpunkter för alla telefonsamtal som gjorts finns loggade i mobilerna. 7. Använd mobilkamerans alla funktioner för att dokumentera! Även möjligheten till bl a röstanteckningar. 22

23 7 Aktiv avveckling av krisen Krisen måste avslutas aktivt, den ska inte tillåtas avsluta sig själv. Risken är överhängande att någon annan tar över och avslutar den med sin version av vad som hänt. Ordföranden ska aktivt informera i media/hemsida om att krisen är avslutad. 7.1 Ordförandens roll vid avslutning av krisen Här måste ordföranden bl a peka på: Vad som kommit fram under krisen och hur det ska hanteras i framtiden för att det inte ska hända igen. Lärdomar av krisen Eventuella omedelbara förändringar i rutiner Berätta att krisen ska följas upp och ansvar ska krävas för dem som är ansvariga till krisen, om det finns någon. Häng inte ut någon, utan var saklig! Uppdateringar som krävs i krisberedskapen efter händelsen etc Intern/extern utredning kommer att genomföras. 7.2 Förbättra krisplanen efter en kris Krisplanen ska inte läggas ut på Nacka kommuns externa hemsida. Däremot ska den finnas på intranätet och i en särskild krispärm, samt på separat minne. Krisplanen är en arbetshandling som ständigt ska utvecklas och förbättras så att den stämmer överens med vår verklighet. Därför ska; Denna krisplan ses över efter varje kris och övning. Erfarenheter efter hanteringen läggas in som förbättringar Felaktigheter i planen rättas till så att den stämmer med verksamheten. Ansvar för att uppdatera krisplanen ligger hos sekreteraren och ordförande. Checklistorna under kapitel 5 och 6 utvecklas av dem som kan sakområdet bäst.. 23

24 8 Åtgärder vid ej kris (normal lokal hantering) Hur ska händelsen hanteras om den INTE bedöms utgöra en kris/allvarlig händelse? Händelsen hanteras då med hjälp av eventuella rutiner i KompassN. Ett stort besvärlig och ibland långvarigt eller mentalt tungt ärende bör om möjligt hanteras av en huvudhandläggare och en stödhandläggare, eller två jämbördiga handläggare. Det är viktigt att se till att båda handläggarna får ta del av all korrespondens i ärendet så de kan stötta varandra. Om ett ärende är av sådan art som anges ovan så ska handläggaren uppmärksamma sin grupp eller miljöenhetens chef om detta. Tillämpliga delar av denna krishandledning kan användas om handläggaren bedömer att den kan vara ett stöd... 24

25 9 Telefonlista till miljöenheten I alfabetisk ordning till miljöenhetens personal, samt några andra viktiga nummer nederst på sidan, se även kap Namn kortnamn Tele mobil Alice Ahoniemi AAI Anna Engström ANNENG Anna Green ANNGRE Anna Sessler Pettersson ANSEPE Anna-Karin Ryberg ANNRYB Anneli Castan ANNCAS Birgitta Held-Paulie BHP Christer Rosenström CRM Dunia Daoud DUNDAO Emma Rosengren EMMROS Erik Moelv ERIMOE Eva Dahlbäck EDK Geraldine Hamad GHD Iréne Thydén IEBA Jan Johansson JJN Jenny Eriksson JENERI Jon Elfving JONELF Li Ernhoff LIERNH Lina Svärd LINSVA Lisa Schildt LISSCH Magnus Rothman MAGROT Malin Berglund MALBER Marit Lundell MRILUN Petra Norman PETNOR Sven Axelsson SVEAXE Tore Liljeqvist TORLIL Faxnr till miljöenheten Kontaktcenter 8089 Växeln, externt Växeln, internt 8000 Digitala 7998 Helpdesk 9250 Reception 9010 Registrator 9252 Polisen SOS-Larm 112 Södertörns Brandförsvars förbund (SBFF)

26 10 Telefonnummer inom Nacka kommun Det finns en övergripande krisberedskapsplan för Nacka, den visar hur Nacka kommuns ledning ska agera i kris. Telefonnummer till kommunens krisledningsgrupp. De första tre ska alltid informeras! Om inte kommunikationsdirektören går att få tag i, informera stadsdirektören istället. Funktion Tele Namn 1. Risk Manager/Trygg Per Höglund och säkerhetsdirektör 2. Kommunikationsdirektör Ann-Sofi Mårtensson 3. Kontaktcenter Stadsdirektör Lena Dahlstedt VA-jouren Vägjouren Växeln, internt 8000 Växeln, externt Reception 9010 Ordföranden i MSN Cathrin Bergenstråhle Sekreterare i MSN Malin Westman Direktör M&S Anders Ekengren 26

27 11 Externa kontaktuppgifter Myndigheter Media Avfallshantering Labb Saneringsföretag Några verksamheter i Nacka Frivilliga resursgrupper (FRG) Lokala intresseföreningar och lokala samfund POSOM lokalt psykiskt och socialt omhändertagande 11.1 Myndigheter: Havs- och vattenmyndigheten: e-post: Kemikalieinspektionen: Kustbevakningen, Regionledning Ost: (vxl) Livsmedelsverket: (vxl) Utbrottsjouren (mob) kontorstid: Kvällstid och helger kontakta SOS Alarm så får du anknytning till Tjänsteman i beredskap (TIB) Länsstyrelsen: (vxl) Tjänsteman i beredskap (TIB) Länsstyrelsen: nås genom SOS Alarm MSB/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB/ Krisinformation.se finns på internet Tjänsteman i beredskap (TIB) MSB: Naturvårdsverket: Oljejouren (Naturvårdsverket): (ingen myndighet- expert) Polisen Nackadistriktet: eller Räddningstjänsten i Nacka/ SBFF: Sjöfartsverket: SMHI: Socialstyrelsen: (vxl) Stockholm Vatten AB: och Fax: Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger, kontakta SOS Alarm, telefon: VAKA vattenkatastrofgrupp nås dygnet runt via SOS-alarm tel

28 11.2 Media Lokalradion: Radio Nacka FM 99.9 MHz, studion: , fax Sveriges Radio: SR Stockholm P4 Stockholm P5 Radio Stockholm Lokaltidningar: Nacka Värmdö-posten (Red): och fax: Mitt i Nacka, centrala redaktionen: (vxl) 11.3 Avfallshantering Avfall Sverige: ; (vxl) Huddinge: Sofielunds återvinningsanläggning, Helena Franzén, tel Kumla: SAKAB deponi, Thomas von Kronhelm, tele Upplands-Bro: Högbytorps avfallsanläggning Vallentuna: Löt avfallsanläggning, Richard Cervin, tele Värmdö: Koviks Återvinningsanläggning, Anna Janackovic, tele Labb: ALcontrol AB: Har även provtagarservice!! 11.5 Saneringsföretag Cija-tank/ Nacka: Ocab Stockholm Söder/Norsborg: Rönnö Service/Stockholm: Verksamheter i Nacka Bergs Oljehamn, Svenska Statoil AB. Depåchef Hans Mårtensson mob: tele: e: Erstaviks Godsförvaltning: Ledning: Carl af Petersens, Tele: ; Mob: , E-post: Fastighetsansv: Claes Nydén, Tele: , Mob: E-post: 28

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 1 (41) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång.

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Krisplan Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Reviderad: januari 2012 Krisplan Förord Bifogad krisplan är framtagen för att utgöra ett stöd vid Ert planeringsarbete

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Krishanteringsplan. Svenska Frisbeesportförbundet

Krishanteringsplan. Svenska Frisbeesportförbundet Krishanteringsplan Syfte Skapa en krismedveten beredskap vid händelse som påverkar Svenska Frisbeesportförbundets verksamhet och aktiviteter i negativ riktning. Mål Krishanteringsplanen ska användas för

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Riktlinjer för kommunikation vid extraordinär och allvarlig händelse Dokumenttyp Kriskommunikationsplan Dokumentnamn Kriskommunikationsplan, riktlinjer för kommunikation vid extraordinär

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Nackas första oljeskyddsplan

Nackas första oljeskyddsplan Nackas första oljeskyddsplan 1. Klar sommaren 2010, gällde bara Nacka. Vi hade Miljöatlasinfo, på samma nivå som de flesta andra kommuner Inga prioriteringar gjorda Samverkan med andra kommuner i oljeplanen

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US.

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Datum/ klockan Chef särskild sjukvårdsledning US Namn: Är sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Stockholm Beer and Whisky festival 2015

Stockholm Beer and Whisky festival 2015 Stockholm Beer and Whisky festival 2015 2015-05-20 Anna-Karin Ryberg, Anna Sessler Pettersson Stockholm Beer and Whisky festival 2015 Vad roligt att ert företag kommer till Nacka för Stockholm Beer and

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun Krisledningsorganisation 2013 Luleå kommun Innehåll Sammanfattningsvis föreslås följande 4 Bakgrund 4 Ny organisation 2013 4 Krisledningsorganisation - allmänt 4 Krisledningsnämnd 5 Krisledningsstab 5

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Problem finns Kriser uppstår om man struntar i problemen och medier eller andra får tag i dem Alltid fredag eftermiddag Nytt blixtsnabbt

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 Grästorp kommuns krishantering omfattar följande dokument: Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17

Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17 Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17 1. Händelse inom någon av Stiftelsernas verksamheter Om en händelse inträffar i någon av våra verksamheter där personal och/eller boende blir de först berörda ska personalen

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning För krisledningen Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning Livsmedelsverket, juni 2011 Projektledare: Christina Nordensten, statsinspektör, projektledare VAKA Projektgrupp: Peter Norberg och Eva-Marie

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges beslut 2011-02-01 Dnr RSK 136-2010 1 Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer