KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, Alice Ahoniemi M Version :07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07"

Transkript

1 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M :07

2 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns skrivbord eller lätt tillängligt på dator utan nätverksuppkoppling. 3 Pappersversion i KRISPÄRM på enheten 4 Pappersversion i arkivet 5 I USB i klartextarkivet i mappen Krishanteringsplan. Alla dessa ska vara uppdaterade. 2

3 Innehållsförteckning 1 Bedömning Larm och samling av krisledning Initiala arbetsuppgifter för krisledningen Fortsatta initiala uppgifter för krisledningen Checklistor under fortsättningsfasen Dokumentation Aktiv avveckling av krisen Åtgärder vid ej kris (normal lokal hantering) Telefonlista till miljöenheten Telefonnummer inom Nacka kommun Externa kontaktuppgifter Iordningställande av krisledningsrum Om information till media, allmänhet m fl Om krisplanen Jourschema vid 24 h-kris Händelselogg Instruktion Krislarm för alla på Miljöenheten

4 1 Bedömning Situation: En händelse som kan utvecklas till en kris har upptäckts. En medlem i krisledningsgruppen har tagit emot informationen. 1.1 Ta emot informationen, anteckna den Tag emot och anteckna informationen/händelsen i journal eller nedan. Informationsgivare : namn, telefonnummer: Tid: Informationsmottagare: Beskrivning av händelse: (vad, när, hur, vilka) Fortsätt skriva på baksidan när papprets rader inte räcker Vid fara för liv. Har den som larmar eller någon annan ringt 112? 1.2 Bedöm om händelsen kan föranleda en kris eller inte 1 Innebär händelsen en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner? 2 Står stora värden på spel, t ex hälsa/liv, allvarlig miljöskada, stora ekonomiska värden, enhetens eller kommunens rykte eller något annat grundläggande värde? 3 Är det ont om tid, d v s krävs omedelbara beslut eller koordinerade insatser av flera olika verksamheter/myndigheter? 4 Avviker händelsen från det som är förväntat på en miljöenhet? ( D v s kan händelsen innebära att miljöenhetens resurser inte räcker till?) 5 Kan händelsen innebära omfattande negativ massmedial bevakning? (Finns det risk för att massmedia förstorar/ förvanskar/misstolkar händelsen?) 6 Finns det en risk för att våra beslut förvärrar händelseförloppet? 4

5 Om svaret är JA på en eller flera punkter, fråga 1-6, är det ett krislarm. Larma ordföranden i miljöenhetens krisledningsgrupp för att avgöra på vilken nivå krisen ska hanteras. Gå vidare till kapitel 2. Om svaret är NEJ gå vidare till kapitel 8. OBS! Ordföranden ansvarar för att informera Trygg- och säkerhetsdirektören och Kommunikationsdirektören eller stadsdirektören samt Kontaktcenter! 1 Direktör/chef har också ansvaret för att informera berörda förtroendevalda beroende på händelsens karaktär och då i relation till händelsens omfattning 2 1 Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS

6 2 Larm och samling av krisledning Situation: Ett krislarm har tagits emot. Larmet har bedömts vara av klassen Krislarm enligt kapitel 1. Vid fara för liv. Har den som larmar ringt 112? Larma Miljöenhetens krisgrupp, se larmlista under 2.5. Ordföranden ansvarar för att informera Trygg- och säkerhetsdirektören och Kommunikationsdirektören eller stadsdirektören samt Kontaktcenter! 3 Bege dig så snabbt som möjligt till överenskommen plats eller boka telefonmöte (2.4). Alla i krisledningsgruppen ska se till att de har tillträde till Stadshusets lokaler dygnet runt. 2.1 Hur du kommer in i Stadshuset 4 : I stadshuset finns två olika sorters kortläsare, en äldre och en nyare sort: Den lilla nya och den större äldre kortläsaren Hur du larmar av när du är först till avdelningen När man kommer till en läsare som lyser rött innebär det att avdelningen fortfarande är larmad. Fast röd lysdiod Blinkande röd lysdiod Blinkande grön lysdiod Fast grön lysdiod Om kortläsaren är av äldre modell: 1. Håll in ❺ i cirka 5 sekunder. 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. Om kortläsaren är av en ny modell: 1. Tryck in ❺+ A 2. Håll passerbrickan mot läsaren. 3. Tryck in din PIN-kod. Dörren är nu avlarmad.. 3 Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS Guide Passersystem, ändrad

7 2.1.2 Hur du köper tid när du ska stanna kvar efter När klockslaget slår in blir alla användare i nacka stadshus tvungna att använda sin pin-kod för att komma igenom dörrar. Det man behöver göra för att öppna dörren är att dra passerbrickan över kortläsaren och sedan knappa in sin pin-kod. Man behöver inte trycka in 5+A eller hålla in 5:an. Gäller kortläsare av äldre och den nya modellen: 1. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-Kod 2. Dörren är nu avlarmad Hur kommer man runt i Stadshuset efter Vid så börjar alla avdelningar att larmas, och då behöver då skjuta upp pålarmningen, eller köpa tid varannan timme. 15 minuter innan avdelningen larmas på, hörs ett högt ljudande pip som påbjuder att man lämnar lokalen eller köper tid vid närmaste läsare in till avdelningen. Om kortläsaren är av äldre modell: 1. Håll in ❺ i cirka 5 sekunder. 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. Om kortläsaren är av en ny modell: 1. Tryck in ❺+ A 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. 2.2 Ordinarie lokal: Om Stadshuset är fullt brukbart, bege dig till nedanstående adress: Plats: Stadshuset, Nacka Adress: Granitvägen 15 Lokal: MILJÖENHETENS HEMVIST, Östra flygeln Reservlokal: Plats: Räddningstjänstens lokaler Adress: Järla skolväg 2 Telefon: (vx) Fax: E-post: För ytterligare information om iordningställande av krisledningscentralen, se kapitel 13. 7

8 8

9 2.4 Vid telefonmöte Om situationen kräver telefonmöte kan du göra så här:. Enligt uppgift från servicecenter ( ) kommer Nacka att använda en ny tjänst som heter Confy väldigt snart. Men då tjänsten inte riktigt är igång ännu får vi till dess använda telenors motsvarighet till Telias telefonmöten: Konferenssamtal För att starta ett konferenssamtal börjar du med att parkera ett pågående samtal med 2 + lur. Därefter ringer du upp ett nytt nummer på vanligt sätt. När du har ett pågående och ett parkerat samtal, tryck 4 + lur så aktiveras konferenssamtalet mellan dig och dina två deltagare. Vill du lägga till fler deltagare i samtalet parkerar du pågående konferenssamtal med 2 + lur och ringer upp nästa deltagare. Tryck sedan 2 + lur för att aktivera konferenssamtalet mellan befintliga deltagare och den nya. Ni kan vara upp till 6 personer i ett konferenssamtal. 9

10 2.5 Larmlista: Miljöenhetens krisledning Roll i KLG Namn Telefon Mobiltelefon Ordförande Ersättare - vice ordförande Sekreterare samt vice, vice ordförande Ersättare Koordinator Ersättare Info/Webbmaster Christer Rosenström Arb Hem Anna-Karin Ryberg Arb Hem Landet Alice Ahoniemi 53 Arb Hem Anna Green Geraldine Hamad Personal på Staben Jan Johansson Arb Hem Arb Hem Arb Arb Hem: Ersättare Alkohol Ersättare Livsmedel Ersättare Miljö Magnus Rothman Anna Sessler-Pettersson Anna-Karin Ryberg Malin Berglund Irene Thydén Eva Dahlbäck Arb Hem Arb Hem xxx Arb Hem Arb Hem Arb Hem Arb Hem Ersättare Miljöbevakning Tore Liljeqvist Birgitta Held-Paulie Arb Hem Arb Hem Risk Manager/ Per Höglund Trygg- och säker 2. Kommunikationsdirektör Ann-Sofi Mårtensson Kontaktcenter alt Stadsdirektör Lena Dahlstedt

11 2.6 Uppgifter och ansvarsområden i krisledningen Roll i krisledningen Ordförande Ansvarig kommunikation Uppgifter/Ansvarsområden 1. Beslutar om ME:s krisgrupp ska samlas. 2. Ordförande i Gruppens ansikte utåt och uppåt. Därför bör ordförande vara väl bevandrad med miljöenhetens ändamål, arbetssätt och verksamhet.5 3. Ansvarar för rapportering till kommunledningen och MSN. 4. Ansvarar för att, vid behov, begära stöd för hantering av media hos kommunikationsdirektör, pressansvarig och biträdande enhetschef för kommunikationsenheten. 5. Ordförandens roll är att sammankalla till möte. Ansvar för att alla deltagare blir kallade, tar fram dagordning och begär in de handlingar som berör de frågor som ska hanteras. 6. Ordföranden ska leda mötet, se till att dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tals. Ordförande fördelar ordet mellan de olika deltagarna. Ordförande ska ge alla ledamöter möjlighet att ta plats och bidra till mötets beslutunderlag. 7. Ordförande ska också tydliggöra diskussioner och de beslut som fattas på mötet. 8. Ansvarar för beslut om att skjuta upp krishanteringen till kommunens centrala krisledningsgrupp. 9. Ansvarar tillsammans med sekreteraren för uppdatering av krishanteringsplanen och lärande efter kriser. 1. Har kontakter med kommunens informatörer, i synnerhet kontakter med kommunens pressansvarige. Har eget kontaktnät. 2. Ansvarar för upplägg av kriskommunikationen. 3. Bearbetar underlag för publicering i olika kanaler. 4. Gör bl a nätspaning och sökningar om händelsen. 5. Kan hämta stöd från kommunikationsenheten vid behov, här finns kommunikationsdirektör, pressansvarig och biträdande enhetschef för kommunikationsenheten. 6. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 7. Behöver ha god kunskap om webb/internets möjligheter och brister 5 11

12 Sekreterare Ordförande när ingen av de utpekade ordförandena är tillängliga Koordinator Ansvar Alkohol Ansvar Livsmedel Ansvar Miljö Ansvar Miljöbevakning 1. För minnesanteckningar från möten. Sekreteraren behöver inte nedteckna allt som sägs, men det är viktigt att alla beslut protokollförs. 2. Syftet med att skriva ett protokoll är underlätta för gruppen att se vad som har diskuterats och beslutats. Självklart underlättar det också för gruppens arbete eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. 3. Ansvarar för att krisloggar finns framme, 4. Påminner ansvariga om vad som beslutats på möten och vid behov driver på att det som beslutats görs. 5. Ansvarar för att uppdatera krishanteringsplanen. 6. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 7. Behöver ha kunskap om olika former av krisdokumentation 8. Beslutar om ME:s krisgrupp ska samlas om inte någon av ordförandena är tillgängliga. 1. Administrativt ansvarig. 2. Sakkunnig i personalfrågor. 3. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 4. Har eget kontaktnät inom lagområdet. 1. Sakkunnig inom alkohollagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig inom livsmedelslagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig inom miljölagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig i frågor om Nackas faktiska miljötillstånd. 2. Tar fram faktaunderlag inom sina arbetsområden till kommunikatören. 3. Alla har ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 4. Har egna kontaktnät inom sina arbetsområden. 12

13 3 Initiala arbetsuppgifter för krisledningen Situation: Krisgruppen har larmats och den har samlats i krisledningslokalen eller till telefonkonferens. Ordförande leder mötet/arbetet. 3.1 Krisledningsgruppen samlas 0. Ordföranden i krisledningsgruppen ansvarar för att gå igenom dessa checklistor: 1. Säkerställ att räddningstjänst/polis är larmad vid behov. 2. Säkerställ att sekreterare i krisgruppen för loggbok över de beslut som tas och åtgärder som vidtas. t ex i Händelselogg kapitel Fokusera på att visa empati för inblandade/ anställda/ anhöriga/ kommuninvånare. 4. Gå snabbt igenom checklistan under punkt 3.2, under max minuter (uppskattning av krisens omfattning). 3.2 Krisledningen bedömer krisens omfattning 1. Vad har hänt? Händelseförlopp: 2. Om det är en oljeolycka till havs ska Nackas Oljeskyddsplan tillämpas. Ta då fram den aktuella pärmen eller sidan på intranätet. styrs/regelverk/sakerhet_beredskap/sidor/oljeskyddsplan.aspx 3. När hände det? 4. Var hände det? 5. Vilka/vad har drabbats? 6. I vilken omfattning har de/det drabbats? 7. Tillhörighet var/vem tillhör den/det som drabbats intern/extern organisation, personal/verksamhet eller någons egendom? 8. Vilka är källan/källorna till informationen? Är källan Tillförlitlig? Saklig? 13

14 9. Vilket behov av samverkan/resurser finns? 10. Hur kommer media troligtvis att förhålla sig till det inträffade? 11. Besluta om kommunens centrala krisledningsgrupp ska kallas in. 12. Trygg- och säkerhetsdirektören (Risk Managern), Kommunikationsdirektören eller Stadsdirektören samt Kontaktcenter ska alltid informeras! 13. Fastställ om det är aktuellt med VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Kontakta i så fall 112. SOS vidarebefordrar en begäran till sändningsledningen på Sveriges Radio via SOS-Centralen i Stockholm. 14. Be varje representant i krisgruppen kortfattat bedöma hur händelsen kan påverka deras ansvarsområde på kort och lång sikt. 15. Besluta vilket mål vi har med hanteringen av aktuell kris Besluta om vilka personer som i den aktuella situationen ska ingå i krisledningsgruppen. OBS! Var medveten om behovet av att kunna byta ut ordinarie i krisledningsgruppen mot ersättare då krisen varat mer än 12 timmar Vissa deltagare bör nu larma av. De behöver inte vara aktiva i krisledningen. Aktörer från lagområden som är berörda stannar kvar. Dessa förblir aktiva i ledningsgruppen. 17. Besluta om tid för nästa möte för avrapportering, förslagsvis var 60:e minut eller enligt överenskommen tid. 18. Gå till kapitel 5.3 och inblandade funktioner börjar hantera händelsen bland annat med stöd av checklistorna. 14

15 4 Fortsatta initiala uppgifter för krisledningen Situation: Ett krislarm är initierat och krisledningen har larmats. Krisledningen har gått igenom kapitel 3 och gjort en första uppskattning av krisens omfattning. 1. Ansvariga för de lagområden som är berörda av krisen stannar kvar. De förblir aktiva i krisledningsgruppen. 2. Lagområdesansvariga kontaktar sina kollegor/nätverk operativ krishantering startar. Se kapitel 9 för miljöenhetens interna kontaktlista. Kapitel 10 och 11 innehåller andra interna och externa kontaktuppgifter. 4.1 Ledningsgruppen larmar operativ grupp Larma Alkoholhandläggarna Programansvarig för Alkohollagen: Anna Sessler-Pettersson Larma Livsmedelshandläggarna Programansvarig för Livsmedelslagen: Malin Berglund Larma Smittskyddsansvarig Programansvarig för Smittskyddslagen: Christer Rosenström Larma Miljöhandläggarna Programansvarig för Miljöbalken: Erik Moelv Larma Info och webbsökning/spaning Ansvarig: Jan Johansson Vid den operativa gruppens första möte använder gruppen checklistorna under kapitel

16 4.2 Dagordning för krisledningens återkommande möten 1. Ordföranden ansvarar för att gruppens medlemmar avrapporterar kort, ca en minut per funktion, förslagsvis var 60:e minut eller enligt överenskommen tid. Gå igenom nedanstående punkter: Nulägesbeskrivning? Vilka åtgärder är vidtagna? Vilka åtgärder är planerade? Vilket behov av samverkan/resurser finns? 2. Säkerställ att alla åtgärder, beslut och kontakter som tas, loggas i loggbok, t ex i Händelselogg kapitel Dokumentera översiktsbild/lägeskarta på white-board eller motsvarande. 4. Klargör/ påminn om Miljöenhetens roll och ansvar i krissituationen. 5. Upprätta/uppdatera en enhetsövergripande konsekvensbedömning.. 6. Påminn om målet vi har med hanteringen av aktuell kris. 7. Besluta om beslutat mål fortfarande är aktuellt. Vad ska vi uppnå för att kunna säga att krishanteringen har lyckats? Alla ska ha samma mål. 8. Säkerställ att den centrala krisgruppen hålls uppdaterad. 9. Säkerställ att kontaktcenter (KC) informeras om läget/situationen. 10. Försäkran om krisledningsgruppens välbefinnande (behov av mat, dryck, vila, ökat stöd, utbyte av medlemmar etc.). Gäller även att bevaka de operativa krishandläggarnas behov. 11. Besluta om tid för nästa avrapportering. 16

17 4.3 Checklistor för initial fas för operativ krishantering Övergripande checklista för operativ krishantering 1. Fokusera på att visa empati och medkänsla för drabbade, personal och anhöriga. 2. Kom överens om intervall för när resurspersoner ska återrapportera till krisledningsgruppen och loggboksansvarig. 3. Dokumentera alla beslut, kontakter och åtgärder inom gruppen i syfte att lätt kunna överlämna funktionsansvar till annan inom eller utom gruppen. 4. För ekonomisk loggbok. Överväg att lägga upp särskilda konton för kostnader uppkomna i samband med krissituationen Generell arbetschecklista för operativa krishanterare 1. Kontakta räddningstjänst/sjukvård/polis vid behov. 2. Bedöm orsak, omfattning och lokalisera källan till händelsen. 3. Vid smittspridningssituation, säkerställ att smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet kontaktats för informationsutbyte. 4. Vid olje- eller kemikalieutsläpp, använd tillämpliga delar av checklistor i oljeskyddspärmen för stora oljeutsläpp eller utsläppsrutinen i kompassen för kemikalieutsläpp. 5. Klargör Miljöenhetens kontra Nacka kommuns roll i frågan. Beakta särskilt tillsynsfrekvens och reflektera över mut- och jäv. 6. Kontakta aktuell vägledande eller ansvarig myndighet, se kapitel 11 Viktiga externa kontakter. 7. Om aktuellt, ta fram gällande detaljplaner/översiktsplaner/ bygglov eller skikt i SOLEN. 8. Ta fram berörda ärenden/underlag/arkivmaterial samt annan fakta kring sakfrågan. 9. Ta fram och beakta policys, lagar och regler, principer, styrdokument och riktlinjer i sakfrågan. 10. Säkra att lagar, policys och styrdokument har relaterats riktigt till sakfrågan. 11. Vid upptäckta ekonomiska oegentligheter, säkerställ att Stadseller kommunjurist, samt Ekonomidirektör kopplas in. 17

18 12. Klargör vilken information som bör spridas och vilken information som måste sekretessbeläggas. Kommunicera detta med krisledningen samt Infoansvarig. 13. Koppla in kommunens juridiskt ansvarig för rättslig bedömning om sekretess är relevant. 14. Kontakta berörda företag och klargör fakta och ansvar om tillämpligt. 15. Förbered bakgrundsfakta/statistik för information till Infoansvarig. 16. Överväg om polisanmälan är tillämpligt. 17. Säkra kritiskt information, materiel om tillämpligt. 18. Rapportera till nämnden och infoansvarig i krisledningen. För fortsatt hantering se även checklistor Tänk på! De flesta kriser på företag beror på Felaktiga beslut av ledningen Interna problem Ingen eller felaktig kommunikation vid viktiga händelser Dålig kommunikation vid olyckor Kan det gälla i kommuner också? Om det är så, hur ska Du själv agera för att inte förvärra krisen? Undvik prestige, var ödmjuk, lyssna och stötta andra. Var också öppen för andras synsätt, kom med alternativa förslag! Uppdra åt någon lämplig i gruppen att agera som djävulens advokat. Genom att ifrågasätta våra egna slutsatser så att vi får en bredd i tänkandet och på alternativa lösningar! 18

19 5 Checklistor under fortsättningsfasen Situation: Krisens initiala fas är förbi. Checklistor för initial fas är genomgångna. (Här följer checklistor för fortsättningsfas för respektive utsedd funktion) 5.1 Beslut om att avluta krishanteringen. Är det fortfarande kris? Besluta när krisen är över. Se kapitel 7, för att avsluta. Om det fortfarande är krisläge kan du fortsätta med stycke Övergripande checklista Försäkra er om alla gruppmedlemmarnas välbefinnande (behov av vila, mat, dryck, ökat stöd etc.). Bedöm eventuell långsiktig påverkan på verksamheten. Se över behov av samt planera införande av nya rutiner, riktlinjer etc. Kartlägg och upprätta alternativa möjligheter på längre sikt. Sammanställ och redovisa eventuella utlägg eller särskilda kostnader som uppkommit som en följd av krisen. Checklista 5.2 ska gås igenom av den operativa gruppen. Stryk de punkter på checklistan som inte är relevanta för er grupp, men motivera kort skriftligt varför punkten inte är relevant just då. (Det räcker med att notera att frågan inte bedöms vara relevant/aktuell ) Varje representant/ersättare i krisledningsgruppen är ansvarig för att vid behov kalla in och leda, eller samverka med den som är programsansvarig för respektive operativ grupp 19

20 5.3 Generell checklista Vid smittspridningssituation se kapitel Livsmedel och smittskydd Om stort oljeutsläpp till havs inträffat se Oljeskyddsplanen. Om kemikalieutsläpp inträffat, säkerställ att resultat från provtagning och tillsynsrapporter behandlas. Se rutin vid olyckor i KompassN. Kommunicera med berörd verksamhet och Infoansvarig. I samråd med Infoansvarig, avgör hur händelsen ska kommuniceras till kommuninvånare, intresseorganisationer, medarbetare etc. Beakta särskilt Miljöenhetens ansvar i frågan. Kontakta berörda företag för att klargöra fakta och ansvarförhållanden, samt vad Nacka kommun gör och kan bidra med samt krav på verksamheten. Säkerställ att kontinuerlig kontakt upprätthålls med vägledande eller berörd myndighet. Se kontaktuppgifter i kapitel 12 Viktiga externa kontakter. Om aktuellt, ta fram berörda handlingar såsom detaljplaner, översiktsplaner bygglov eller kartor och förmedla underlaget till Kommunikation. Ta fram och gå igenom berörda ärenden, underlag och dylikt relaterade till händelsen. Säkerställ att gällande lagar, policys, rutiner och riktlinjer beaktas. Vid upptäckta ekonomiska oegentligheter, stöd Stadsjurist samt Ekonomidirektör med framtagandet av handlingar. Överväg om polisanmälan är tillämpligt. Säkerställ att polisanmälan görs. Rapportera löpande till nämnden. 5.4 Områdesspecifika checklistor Akut händelse - nödsituation Se kommunens generella akutplan. Akutplanen innehåller viktig information om vad du bör göra i en nödsituation. Den finns i enhetens post- /postrum och på KanalN Livsmedel och smittskydd Se utbrottslathund för vid smittskydds eller livsmedelsutbrott Stort oljeutsläpp till havs Se särskild oljeskyddsplan, finns som pärm på enheten och KanalN. 20

21 5.4.4 Miljöskydd hälsoskydd Övrigt se rutin om olyckor i KompassN för ev vägledning 21

22 6 Dokumentation 6.1 Dokumentations- och uppföljningsrutiner. Dokumentera och samla in följande: 1. Tidpunkt för alla beslut och ställningstaganden, stora som små, som påverkat hanteringen av händelsen. 2. Fotografera white-boards före varje ändring, så det framgår vilken kunskap som fanns när ett visst beslut togs. 3. När det händer något, är det mycket är det svårt att veta vad man visste när ett beslut togs. Det är särskilt viktigt att ha koll på efteråt, när hanteringen av krisen granskas av andra, t ex kommunledning, andra myndigheter, media. 4. Tidpunkt för all mail-korrespondens dokumenteras automatiskt i OUTLOOK. 5. Vid mail-korrespondens, skicka ALLTID en kopia på alla mail (både inkommande och skickade) till 6. Tidpunkter för alla telefonsamtal som gjorts finns loggade i mobilerna. 7. Använd mobilkamerans alla funktioner för att dokumentera! Även möjligheten till bl a röstanteckningar. 22

23 7 Aktiv avveckling av krisen Krisen måste avslutas aktivt, den ska inte tillåtas avsluta sig själv. Risken är överhängande att någon annan tar över och avslutar den med sin version av vad som hänt. Ordföranden ska aktivt informera i media/hemsida om att krisen är avslutad. 7.1 Ordförandens roll vid avslutning av krisen Här måste ordföranden bl a peka på: Vad som kommit fram under krisen och hur det ska hanteras i framtiden för att det inte ska hända igen. Lärdomar av krisen Eventuella omedelbara förändringar i rutiner Berätta att krisen ska följas upp och ansvar ska krävas för dem som är ansvariga till krisen, om det finns någon. Häng inte ut någon, utan var saklig! Uppdateringar som krävs i krisberedskapen efter händelsen etc Intern/extern utredning kommer att genomföras. 7.2 Förbättra krisplanen efter en kris Krisplanen ska inte läggas ut på Nacka kommuns externa hemsida. Däremot ska den finnas på intranätet och i en särskild krispärm, samt på separat minne. Krisplanen är en arbetshandling som ständigt ska utvecklas och förbättras så att den stämmer överens med vår verklighet. Därför ska; Denna krisplan ses över efter varje kris och övning. Erfarenheter efter hanteringen läggas in som förbättringar Felaktigheter i planen rättas till så att den stämmer med verksamheten. Ansvar för att uppdatera krisplanen ligger hos sekreteraren och ordförande. Checklistorna under kapitel 5 och 6 utvecklas av dem som kan sakområdet bäst.. 23

24 8 Åtgärder vid ej kris (normal lokal hantering) Hur ska händelsen hanteras om den INTE bedöms utgöra en kris/allvarlig händelse? Händelsen hanteras då med hjälp av eventuella rutiner i KompassN. Ett stort besvärlig och ibland långvarigt eller mentalt tungt ärende bör om möjligt hanteras av en huvudhandläggare och en stödhandläggare, eller två jämbördiga handläggare. Det är viktigt att se till att båda handläggarna får ta del av all korrespondens i ärendet så de kan stötta varandra. Om ett ärende är av sådan art som anges ovan så ska handläggaren uppmärksamma sin grupp eller miljöenhetens chef om detta. Tillämpliga delar av denna krishandledning kan användas om handläggaren bedömer att den kan vara ett stöd... 24

25 9 Telefonlista till miljöenheten I alfabetisk ordning till miljöenhetens personal, samt några andra viktiga nummer nederst på sidan, se även kap Namn kortnamn Tele mobil Alice Ahoniemi AAI Anna Engström ANNENG Anna Green ANNGRE Anna Sessler Pettersson ANSEPE Anna-Karin Ryberg ANNRYB Anneli Castan ANNCAS Birgitta Held-Paulie BHP Christer Rosenström CRM Dunia Daoud DUNDAO Emma Rosengren EMMROS Erik Moelv ERIMOE Eva Dahlbäck EDK Geraldine Hamad GHD Iréne Thydén IEBA Jan Johansson JJN Jenny Eriksson JENERI Jon Elfving JONELF Li Ernhoff LIERNH Lina Svärd LINSVA Lisa Schildt LISSCH Magnus Rothman MAGROT Malin Berglund MALBER Marit Lundell MRILUN Petra Norman PETNOR Sven Axelsson SVEAXE Tore Liljeqvist TORLIL Faxnr till miljöenheten Kontaktcenter 8089 Växeln, externt Växeln, internt 8000 Digitala 7998 Helpdesk 9250 Reception 9010 Registrator 9252 Polisen SOS-Larm 112 Södertörns Brandförsvars förbund (SBFF)

26 10 Telefonnummer inom Nacka kommun Det finns en övergripande krisberedskapsplan för Nacka, den visar hur Nacka kommuns ledning ska agera i kris. Telefonnummer till kommunens krisledningsgrupp. De första tre ska alltid informeras! Om inte kommunikationsdirektören går att få tag i, informera stadsdirektören istället. Funktion Tele Namn 1. Risk Manager/Trygg Per Höglund och säkerhetsdirektör 2. Kommunikationsdirektör Ann-Sofi Mårtensson 3. Kontaktcenter Stadsdirektör Lena Dahlstedt VA-jouren Vägjouren Växeln, internt 8000 Växeln, externt Reception 9010 Ordföranden i MSN Cathrin Bergenstråhle Sekreterare i MSN Malin Westman Direktör M&S Anders Ekengren 26

27 11 Externa kontaktuppgifter Myndigheter Media Avfallshantering Labb Saneringsföretag Några verksamheter i Nacka Frivilliga resursgrupper (FRG) Lokala intresseföreningar och lokala samfund POSOM lokalt psykiskt och socialt omhändertagande 11.1 Myndigheter: Havs- och vattenmyndigheten: e-post: Kemikalieinspektionen: Kustbevakningen, Regionledning Ost: (vxl) Livsmedelsverket: (vxl) Utbrottsjouren (mob) kontorstid: Kvällstid och helger kontakta SOS Alarm så får du anknytning till Tjänsteman i beredskap (TIB) Länsstyrelsen: (vxl) Tjänsteman i beredskap (TIB) Länsstyrelsen: nås genom SOS Alarm MSB/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB/ Krisinformation.se finns på internet Tjänsteman i beredskap (TIB) MSB: Naturvårdsverket: Oljejouren (Naturvårdsverket): (ingen myndighet- expert) Polisen Nackadistriktet: eller Räddningstjänsten i Nacka/ SBFF: Sjöfartsverket: SMHI: Socialstyrelsen: (vxl) Stockholm Vatten AB: och Fax: Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger, kontakta SOS Alarm, telefon: VAKA vattenkatastrofgrupp nås dygnet runt via SOS-alarm tel

28 11.2 Media Lokalradion: Radio Nacka FM 99.9 MHz, studion: , fax Sveriges Radio: SR Stockholm P4 Stockholm P5 Radio Stockholm Lokaltidningar: Nacka Värmdö-posten (Red): och fax: Mitt i Nacka, centrala redaktionen: (vxl) 11.3 Avfallshantering Avfall Sverige: ; (vxl) Huddinge: Sofielunds återvinningsanläggning, Helena Franzén, tel Kumla: SAKAB deponi, Thomas von Kronhelm, tele Upplands-Bro: Högbytorps avfallsanläggning Vallentuna: Löt avfallsanläggning, Richard Cervin, tele Värmdö: Koviks Återvinningsanläggning, Anna Janackovic, tele Labb: ALcontrol AB: Har även provtagarservice!! 11.5 Saneringsföretag Cija-tank/ Nacka: Ocab Stockholm Söder/Norsborg: Rönnö Service/Stockholm: Verksamheter i Nacka Bergs Oljehamn, Svenska Statoil AB. Depåchef Hans Mårtensson mob: tele: e: Erstaviks Godsförvaltning: Ledning: Carl af Petersens, Tele: ; Mob: , E-post: Fastighetsansv: Claes Nydén, Tele: , Mob: E-post: 28

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN 2012-03-16 KFKS 2012/83-012. Checklistor till Nacka kommuns krisplan 2012-03-16 1 (40) KFKS 2012/83-012

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN 2012-03-16 KFKS 2012/83-012. Checklistor till Nacka kommuns krisplan 2012-03-16 1 (40) KFKS 2012/83-012 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 1 (40) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna informationen... 4 1.2 Bedöm

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Johan Adolfsson, koncernstaben Godkänd av Tomas Storm, tf kommunikationsdirektör 2010-02-09 Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef, 2010-02-09 Reviderad den Version Dnr kommunikationsinsatser

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

Säkerhetsavdelningen Krisplan

Säkerhetsavdelningen Krisplan Säkerhetsavdelningen Krisplan 2015 2018 Krisplan 2015 2018 1 Inledning: Hantera avvikelser på ett systematiskt sätt n Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 1 (41) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten

Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten Styrdokument, plan 2016-02-01 Dnr MN/2016:21 Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten Nivå: Miljönämnden Antagen: 2016-02-01 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2016-12-31 Ansvarig ägare: Miljöchef 1 Innehåll

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer POSOM psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 2013-02-19 2013-02-19 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.1 Psykiskt och socialt omhändertagande... 2 1.2 Samarbetsorgan...

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Krishanteringsplan. Svenska Frisbeesportförbundet

Krishanteringsplan. Svenska Frisbeesportförbundet Krishanteringsplan Syfte Skapa en krismedveten beredskap vid händelse som påverkar Svenska Frisbeesportförbundets verksamhet och aktiviteter i negativ riktning. Mål Krishanteringsplanen ska användas för

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisplan för Örebro City Golf & CC

Krisplan för Örebro City Golf & CC 2017-03-20 Krisplan för Örebro City Golf & CC Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att minimera risken för kaos och fler olyckor. Golfklubben

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Flik Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 Telefonlistor Adress, kontaktuppgifter och kartor Information om POSOM Stab och ledningsgrupp Information till resurspersoner Checklistor Ledningsplan för extraordinära

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Krisplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013-2016

Krisplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013-2016 Dnr 2.4-969/2014 Krisplan 2013-2016 1. Om krisplanen Krisplanen beskriver hur s krisorganisation är formad, vilket ansvar krisorganisationen har och vilka resurser den har att tillgå. Krisplanen beskriver

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Krisplan för Nacka kommun

Krisplan för Nacka kommun 2012-03-15 KFKS 2012/83-012 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Innehåll

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan s krisledningsplan Diarienummer UF/2016:124 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Krisledningsplan

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Gullänget Kroksta IBS

Gullänget Kroksta IBS Krisplan för 2015 2016 Inledning 1 Krisplanens syfte 1 Kontaktlista Krisgrupp 1 Krisen kommer 1 Svårare Olycka eller dödsfall Fösta insatsen 2 Efter olycka/dödsfall Insatser efter olycka eller dödsfall

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Sida 1 av 7 CF-P 1.10.2 2009/222 MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Denna handlingsplan är senast reviderad 2015-05-06 Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer