KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, Alice Ahoniemi M Version :07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07"

Transkript

1 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M :07

2 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns skrivbord eller lätt tillängligt på dator utan nätverksuppkoppling. 3 Pappersversion i KRISPÄRM på enheten 4 Pappersversion i arkivet 5 I USB i klartextarkivet i mappen Krishanteringsplan. Alla dessa ska vara uppdaterade. 2

3 Innehållsförteckning 1 Bedömning Larm och samling av krisledning Initiala arbetsuppgifter för krisledningen Fortsatta initiala uppgifter för krisledningen Checklistor under fortsättningsfasen Dokumentation Aktiv avveckling av krisen Åtgärder vid ej kris (normal lokal hantering) Telefonlista till miljöenheten Telefonnummer inom Nacka kommun Externa kontaktuppgifter Iordningställande av krisledningsrum Om information till media, allmänhet m fl Om krisplanen Jourschema vid 24 h-kris Händelselogg Instruktion Krislarm för alla på Miljöenheten

4 1 Bedömning Situation: En händelse som kan utvecklas till en kris har upptäckts. En medlem i krisledningsgruppen har tagit emot informationen. 1.1 Ta emot informationen, anteckna den Tag emot och anteckna informationen/händelsen i journal eller nedan. Informationsgivare : namn, telefonnummer: Tid: Informationsmottagare: Beskrivning av händelse: (vad, när, hur, vilka) Fortsätt skriva på baksidan när papprets rader inte räcker Vid fara för liv. Har den som larmar eller någon annan ringt 112? 1.2 Bedöm om händelsen kan föranleda en kris eller inte 1 Innebär händelsen en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner? 2 Står stora värden på spel, t ex hälsa/liv, allvarlig miljöskada, stora ekonomiska värden, enhetens eller kommunens rykte eller något annat grundläggande värde? 3 Är det ont om tid, d v s krävs omedelbara beslut eller koordinerade insatser av flera olika verksamheter/myndigheter? 4 Avviker händelsen från det som är förväntat på en miljöenhet? ( D v s kan händelsen innebära att miljöenhetens resurser inte räcker till?) 5 Kan händelsen innebära omfattande negativ massmedial bevakning? (Finns det risk för att massmedia förstorar/ förvanskar/misstolkar händelsen?) 6 Finns det en risk för att våra beslut förvärrar händelseförloppet? 4

5 Om svaret är JA på en eller flera punkter, fråga 1-6, är det ett krislarm. Larma ordföranden i miljöenhetens krisledningsgrupp för att avgöra på vilken nivå krisen ska hanteras. Gå vidare till kapitel 2. Om svaret är NEJ gå vidare till kapitel 8. OBS! Ordföranden ansvarar för att informera Trygg- och säkerhetsdirektören och Kommunikationsdirektören eller stadsdirektören samt Kontaktcenter! 1 Direktör/chef har också ansvaret för att informera berörda förtroendevalda beroende på händelsens karaktär och då i relation till händelsens omfattning 2 1 Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS

6 2 Larm och samling av krisledning Situation: Ett krislarm har tagits emot. Larmet har bedömts vara av klassen Krislarm enligt kapitel 1. Vid fara för liv. Har den som larmar ringt 112? Larma Miljöenhetens krisgrupp, se larmlista under 2.5. Ordföranden ansvarar för att informera Trygg- och säkerhetsdirektören och Kommunikationsdirektören eller stadsdirektören samt Kontaktcenter! 3 Bege dig så snabbt som möjligt till överenskommen plats eller boka telefonmöte (2.4). Alla i krisledningsgruppen ska se till att de har tillträde till Stadshusets lokaler dygnet runt. 2.1 Hur du kommer in i Stadshuset 4 : I stadshuset finns två olika sorters kortläsare, en äldre och en nyare sort: Den lilla nya och den större äldre kortläsaren Hur du larmar av när du är först till avdelningen När man kommer till en läsare som lyser rött innebär det att avdelningen fortfarande är larmad. Fast röd lysdiod Blinkande röd lysdiod Blinkande grön lysdiod Fast grön lysdiod Om kortläsaren är av äldre modell: 1. Håll in ❺ i cirka 5 sekunder. 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. Om kortläsaren är av en ny modell: 1. Tryck in ❺+ A 2. Håll passerbrickan mot läsaren. 3. Tryck in din PIN-kod. Dörren är nu avlarmad.. 3 Nacka kommuns kommunikationspolicy antagen av KS Guide Passersystem, ändrad

7 2.1.2 Hur du köper tid när du ska stanna kvar efter När klockslaget slår in blir alla användare i nacka stadshus tvungna att använda sin pin-kod för att komma igenom dörrar. Det man behöver göra för att öppna dörren är att dra passerbrickan över kortläsaren och sedan knappa in sin pin-kod. Man behöver inte trycka in 5+A eller hålla in 5:an. Gäller kortläsare av äldre och den nya modellen: 1. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-Kod 2. Dörren är nu avlarmad Hur kommer man runt i Stadshuset efter Vid så börjar alla avdelningar att larmas, och då behöver då skjuta upp pålarmningen, eller köpa tid varannan timme. 15 minuter innan avdelningen larmas på, hörs ett högt ljudande pip som påbjuder att man lämnar lokalen eller köper tid vid närmaste läsare in till avdelningen. Om kortläsaren är av äldre modell: 1. Håll in ❺ i cirka 5 sekunder. 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. Om kortläsaren är av en ny modell: 1. Tryck in ❺+ A 2. Håll passerbrickan mot läsaren. a. Tryck in din PIN-kod. 3. Dörren är nu avlarmad. 2.2 Ordinarie lokal: Om Stadshuset är fullt brukbart, bege dig till nedanstående adress: Plats: Stadshuset, Nacka Adress: Granitvägen 15 Lokal: MILJÖENHETENS HEMVIST, Östra flygeln Reservlokal: Plats: Räddningstjänstens lokaler Adress: Järla skolväg 2 Telefon: (vx) Fax: E-post: För ytterligare information om iordningställande av krisledningscentralen, se kapitel 13. 7

8 8

9 2.4 Vid telefonmöte Om situationen kräver telefonmöte kan du göra så här:. Enligt uppgift från servicecenter ( ) kommer Nacka att använda en ny tjänst som heter Confy väldigt snart. Men då tjänsten inte riktigt är igång ännu får vi till dess använda telenors motsvarighet till Telias telefonmöten: Konferenssamtal För att starta ett konferenssamtal börjar du med att parkera ett pågående samtal med 2 + lur. Därefter ringer du upp ett nytt nummer på vanligt sätt. När du har ett pågående och ett parkerat samtal, tryck 4 + lur så aktiveras konferenssamtalet mellan dig och dina två deltagare. Vill du lägga till fler deltagare i samtalet parkerar du pågående konferenssamtal med 2 + lur och ringer upp nästa deltagare. Tryck sedan 2 + lur för att aktivera konferenssamtalet mellan befintliga deltagare och den nya. Ni kan vara upp till 6 personer i ett konferenssamtal. 9

10 2.5 Larmlista: Miljöenhetens krisledning Roll i KLG Namn Telefon Mobiltelefon Ordförande Ersättare - vice ordförande Sekreterare samt vice, vice ordförande Ersättare Koordinator Ersättare Info/Webbmaster Christer Rosenström Arb Hem Anna-Karin Ryberg Arb Hem Landet Alice Ahoniemi 53 Arb Hem Anna Green Geraldine Hamad Personal på Staben Jan Johansson Arb Hem Arb Hem Arb Arb Hem: Ersättare Alkohol Ersättare Livsmedel Ersättare Miljö Magnus Rothman Anna Sessler-Pettersson Anna-Karin Ryberg Malin Berglund Irene Thydén Eva Dahlbäck Arb Hem Arb Hem xxx Arb Hem Arb Hem Arb Hem Arb Hem Ersättare Miljöbevakning Tore Liljeqvist Birgitta Held-Paulie Arb Hem Arb Hem Risk Manager/ Per Höglund Trygg- och säker 2. Kommunikationsdirektör Ann-Sofi Mårtensson Kontaktcenter alt Stadsdirektör Lena Dahlstedt

11 2.6 Uppgifter och ansvarsområden i krisledningen Roll i krisledningen Ordförande Ansvarig kommunikation Uppgifter/Ansvarsområden 1. Beslutar om ME:s krisgrupp ska samlas. 2. Ordförande i Gruppens ansikte utåt och uppåt. Därför bör ordförande vara väl bevandrad med miljöenhetens ändamål, arbetssätt och verksamhet.5 3. Ansvarar för rapportering till kommunledningen och MSN. 4. Ansvarar för att, vid behov, begära stöd för hantering av media hos kommunikationsdirektör, pressansvarig och biträdande enhetschef för kommunikationsenheten. 5. Ordförandens roll är att sammankalla till möte. Ansvar för att alla deltagare blir kallade, tar fram dagordning och begär in de handlingar som berör de frågor som ska hanteras. 6. Ordföranden ska leda mötet, se till att dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tals. Ordförande fördelar ordet mellan de olika deltagarna. Ordförande ska ge alla ledamöter möjlighet att ta plats och bidra till mötets beslutunderlag. 7. Ordförande ska också tydliggöra diskussioner och de beslut som fattas på mötet. 8. Ansvarar för beslut om att skjuta upp krishanteringen till kommunens centrala krisledningsgrupp. 9. Ansvarar tillsammans med sekreteraren för uppdatering av krishanteringsplanen och lärande efter kriser. 1. Har kontakter med kommunens informatörer, i synnerhet kontakter med kommunens pressansvarige. Har eget kontaktnät. 2. Ansvarar för upplägg av kriskommunikationen. 3. Bearbetar underlag för publicering i olika kanaler. 4. Gör bl a nätspaning och sökningar om händelsen. 5. Kan hämta stöd från kommunikationsenheten vid behov, här finns kommunikationsdirektör, pressansvarig och biträdande enhetschef för kommunikationsenheten. 6. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 7. Behöver ha god kunskap om webb/internets möjligheter och brister 5 11

12 Sekreterare Ordförande när ingen av de utpekade ordförandena är tillängliga Koordinator Ansvar Alkohol Ansvar Livsmedel Ansvar Miljö Ansvar Miljöbevakning 1. För minnesanteckningar från möten. Sekreteraren behöver inte nedteckna allt som sägs, men det är viktigt att alla beslut protokollförs. 2. Syftet med att skriva ett protokoll är underlätta för gruppen att se vad som har diskuterats och beslutats. Självklart underlättar det också för gruppens arbete eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats. 3. Ansvarar för att krisloggar finns framme, 4. Påminner ansvariga om vad som beslutats på möten och vid behov driver på att det som beslutats görs. 5. Ansvarar för att uppdatera krishanteringsplanen. 6. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 7. Behöver ha kunskap om olika former av krisdokumentation 8. Beslutar om ME:s krisgrupp ska samlas om inte någon av ordförandena är tillgängliga. 1. Administrativt ansvarig. 2. Sakkunnig i personalfrågor. 3. Ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 4. Har eget kontaktnät inom lagområdet. 1. Sakkunnig inom alkohollagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig inom livsmedelslagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig inom miljölagstiftning och frågor om detta. Sakkunnig i frågor om Nackas faktiska miljötillstånd. 2. Tar fram faktaunderlag inom sina arbetsområden till kommunikatören. 3. Alla har ansvar för att rapportera larm vidare till ordförande. 4. Har egna kontaktnät inom sina arbetsområden. 12

13 3 Initiala arbetsuppgifter för krisledningen Situation: Krisgruppen har larmats och den har samlats i krisledningslokalen eller till telefonkonferens. Ordförande leder mötet/arbetet. 3.1 Krisledningsgruppen samlas 0. Ordföranden i krisledningsgruppen ansvarar för att gå igenom dessa checklistor: 1. Säkerställ att räddningstjänst/polis är larmad vid behov. 2. Säkerställ att sekreterare i krisgruppen för loggbok över de beslut som tas och åtgärder som vidtas. t ex i Händelselogg kapitel Fokusera på att visa empati för inblandade/ anställda/ anhöriga/ kommuninvånare. 4. Gå snabbt igenom checklistan under punkt 3.2, under max minuter (uppskattning av krisens omfattning). 3.2 Krisledningen bedömer krisens omfattning 1. Vad har hänt? Händelseförlopp: 2. Om det är en oljeolycka till havs ska Nackas Oljeskyddsplan tillämpas. Ta då fram den aktuella pärmen eller sidan på intranätet. styrs/regelverk/sakerhet_beredskap/sidor/oljeskyddsplan.aspx 3. När hände det? 4. Var hände det? 5. Vilka/vad har drabbats? 6. I vilken omfattning har de/det drabbats? 7. Tillhörighet var/vem tillhör den/det som drabbats intern/extern organisation, personal/verksamhet eller någons egendom? 8. Vilka är källan/källorna till informationen? Är källan Tillförlitlig? Saklig? 13

14 9. Vilket behov av samverkan/resurser finns? 10. Hur kommer media troligtvis att förhålla sig till det inträffade? 11. Besluta om kommunens centrala krisledningsgrupp ska kallas in. 12. Trygg- och säkerhetsdirektören (Risk Managern), Kommunikationsdirektören eller Stadsdirektören samt Kontaktcenter ska alltid informeras! 13. Fastställ om det är aktuellt med VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Kontakta i så fall 112. SOS vidarebefordrar en begäran till sändningsledningen på Sveriges Radio via SOS-Centralen i Stockholm. 14. Be varje representant i krisgruppen kortfattat bedöma hur händelsen kan påverka deras ansvarsområde på kort och lång sikt. 15. Besluta vilket mål vi har med hanteringen av aktuell kris Besluta om vilka personer som i den aktuella situationen ska ingå i krisledningsgruppen. OBS! Var medveten om behovet av att kunna byta ut ordinarie i krisledningsgruppen mot ersättare då krisen varat mer än 12 timmar Vissa deltagare bör nu larma av. De behöver inte vara aktiva i krisledningen. Aktörer från lagområden som är berörda stannar kvar. Dessa förblir aktiva i ledningsgruppen. 17. Besluta om tid för nästa möte för avrapportering, förslagsvis var 60:e minut eller enligt överenskommen tid. 18. Gå till kapitel 5.3 och inblandade funktioner börjar hantera händelsen bland annat med stöd av checklistorna. 14

15 4 Fortsatta initiala uppgifter för krisledningen Situation: Ett krislarm är initierat och krisledningen har larmats. Krisledningen har gått igenom kapitel 3 och gjort en första uppskattning av krisens omfattning. 1. Ansvariga för de lagområden som är berörda av krisen stannar kvar. De förblir aktiva i krisledningsgruppen. 2. Lagområdesansvariga kontaktar sina kollegor/nätverk operativ krishantering startar. Se kapitel 9 för miljöenhetens interna kontaktlista. Kapitel 10 och 11 innehåller andra interna och externa kontaktuppgifter. 4.1 Ledningsgruppen larmar operativ grupp Larma Alkoholhandläggarna Programansvarig för Alkohollagen: Anna Sessler-Pettersson Larma Livsmedelshandläggarna Programansvarig för Livsmedelslagen: Malin Berglund Larma Smittskyddsansvarig Programansvarig för Smittskyddslagen: Christer Rosenström Larma Miljöhandläggarna Programansvarig för Miljöbalken: Erik Moelv Larma Info och webbsökning/spaning Ansvarig: Jan Johansson Vid den operativa gruppens första möte använder gruppen checklistorna under kapitel

16 4.2 Dagordning för krisledningens återkommande möten 1. Ordföranden ansvarar för att gruppens medlemmar avrapporterar kort, ca en minut per funktion, förslagsvis var 60:e minut eller enligt överenskommen tid. Gå igenom nedanstående punkter: Nulägesbeskrivning? Vilka åtgärder är vidtagna? Vilka åtgärder är planerade? Vilket behov av samverkan/resurser finns? 2. Säkerställ att alla åtgärder, beslut och kontakter som tas, loggas i loggbok, t ex i Händelselogg kapitel Dokumentera översiktsbild/lägeskarta på white-board eller motsvarande. 4. Klargör/ påminn om Miljöenhetens roll och ansvar i krissituationen. 5. Upprätta/uppdatera en enhetsövergripande konsekvensbedömning.. 6. Påminn om målet vi har med hanteringen av aktuell kris. 7. Besluta om beslutat mål fortfarande är aktuellt. Vad ska vi uppnå för att kunna säga att krishanteringen har lyckats? Alla ska ha samma mål. 8. Säkerställ att den centrala krisgruppen hålls uppdaterad. 9. Säkerställ att kontaktcenter (KC) informeras om läget/situationen. 10. Försäkran om krisledningsgruppens välbefinnande (behov av mat, dryck, vila, ökat stöd, utbyte av medlemmar etc.). Gäller även att bevaka de operativa krishandläggarnas behov. 11. Besluta om tid för nästa avrapportering. 16

17 4.3 Checklistor för initial fas för operativ krishantering Övergripande checklista för operativ krishantering 1. Fokusera på att visa empati och medkänsla för drabbade, personal och anhöriga. 2. Kom överens om intervall för när resurspersoner ska återrapportera till krisledningsgruppen och loggboksansvarig. 3. Dokumentera alla beslut, kontakter och åtgärder inom gruppen i syfte att lätt kunna överlämna funktionsansvar till annan inom eller utom gruppen. 4. För ekonomisk loggbok. Överväg att lägga upp särskilda konton för kostnader uppkomna i samband med krissituationen Generell arbetschecklista för operativa krishanterare 1. Kontakta räddningstjänst/sjukvård/polis vid behov. 2. Bedöm orsak, omfattning och lokalisera källan till händelsen. 3. Vid smittspridningssituation, säkerställ att smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet kontaktats för informationsutbyte. 4. Vid olje- eller kemikalieutsläpp, använd tillämpliga delar av checklistor i oljeskyddspärmen för stora oljeutsläpp eller utsläppsrutinen i kompassen för kemikalieutsläpp. 5. Klargör Miljöenhetens kontra Nacka kommuns roll i frågan. Beakta särskilt tillsynsfrekvens och reflektera över mut- och jäv. 6. Kontakta aktuell vägledande eller ansvarig myndighet, se kapitel 11 Viktiga externa kontakter. 7. Om aktuellt, ta fram gällande detaljplaner/översiktsplaner/ bygglov eller skikt i SOLEN. 8. Ta fram berörda ärenden/underlag/arkivmaterial samt annan fakta kring sakfrågan. 9. Ta fram och beakta policys, lagar och regler, principer, styrdokument och riktlinjer i sakfrågan. 10. Säkra att lagar, policys och styrdokument har relaterats riktigt till sakfrågan. 11. Vid upptäckta ekonomiska oegentligheter, säkerställ att Stadseller kommunjurist, samt Ekonomidirektör kopplas in. 17

18 12. Klargör vilken information som bör spridas och vilken information som måste sekretessbeläggas. Kommunicera detta med krisledningen samt Infoansvarig. 13. Koppla in kommunens juridiskt ansvarig för rättslig bedömning om sekretess är relevant. 14. Kontakta berörda företag och klargör fakta och ansvar om tillämpligt. 15. Förbered bakgrundsfakta/statistik för information till Infoansvarig. 16. Överväg om polisanmälan är tillämpligt. 17. Säkra kritiskt information, materiel om tillämpligt. 18. Rapportera till nämnden och infoansvarig i krisledningen. För fortsatt hantering se även checklistor Tänk på! De flesta kriser på företag beror på Felaktiga beslut av ledningen Interna problem Ingen eller felaktig kommunikation vid viktiga händelser Dålig kommunikation vid olyckor Kan det gälla i kommuner också? Om det är så, hur ska Du själv agera för att inte förvärra krisen? Undvik prestige, var ödmjuk, lyssna och stötta andra. Var också öppen för andras synsätt, kom med alternativa förslag! Uppdra åt någon lämplig i gruppen att agera som djävulens advokat. Genom att ifrågasätta våra egna slutsatser så att vi får en bredd i tänkandet och på alternativa lösningar! 18

19 5 Checklistor under fortsättningsfasen Situation: Krisens initiala fas är förbi. Checklistor för initial fas är genomgångna. (Här följer checklistor för fortsättningsfas för respektive utsedd funktion) 5.1 Beslut om att avluta krishanteringen. Är det fortfarande kris? Besluta när krisen är över. Se kapitel 7, för att avsluta. Om det fortfarande är krisläge kan du fortsätta med stycke Övergripande checklista Försäkra er om alla gruppmedlemmarnas välbefinnande (behov av vila, mat, dryck, ökat stöd etc.). Bedöm eventuell långsiktig påverkan på verksamheten. Se över behov av samt planera införande av nya rutiner, riktlinjer etc. Kartlägg och upprätta alternativa möjligheter på längre sikt. Sammanställ och redovisa eventuella utlägg eller särskilda kostnader som uppkommit som en följd av krisen. Checklista 5.2 ska gås igenom av den operativa gruppen. Stryk de punkter på checklistan som inte är relevanta för er grupp, men motivera kort skriftligt varför punkten inte är relevant just då. (Det räcker med att notera att frågan inte bedöms vara relevant/aktuell ) Varje representant/ersättare i krisledningsgruppen är ansvarig för att vid behov kalla in och leda, eller samverka med den som är programsansvarig för respektive operativ grupp 19

20 5.3 Generell checklista Vid smittspridningssituation se kapitel Livsmedel och smittskydd Om stort oljeutsläpp till havs inträffat se Oljeskyddsplanen. Om kemikalieutsläpp inträffat, säkerställ att resultat från provtagning och tillsynsrapporter behandlas. Se rutin vid olyckor i KompassN. Kommunicera med berörd verksamhet och Infoansvarig. I samråd med Infoansvarig, avgör hur händelsen ska kommuniceras till kommuninvånare, intresseorganisationer, medarbetare etc. Beakta särskilt Miljöenhetens ansvar i frågan. Kontakta berörda företag för att klargöra fakta och ansvarförhållanden, samt vad Nacka kommun gör och kan bidra med samt krav på verksamheten. Säkerställ att kontinuerlig kontakt upprätthålls med vägledande eller berörd myndighet. Se kontaktuppgifter i kapitel 12 Viktiga externa kontakter. Om aktuellt, ta fram berörda handlingar såsom detaljplaner, översiktsplaner bygglov eller kartor och förmedla underlaget till Kommunikation. Ta fram och gå igenom berörda ärenden, underlag och dylikt relaterade till händelsen. Säkerställ att gällande lagar, policys, rutiner och riktlinjer beaktas. Vid upptäckta ekonomiska oegentligheter, stöd Stadsjurist samt Ekonomidirektör med framtagandet av handlingar. Överväg om polisanmälan är tillämpligt. Säkerställ att polisanmälan görs. Rapportera löpande till nämnden. 5.4 Områdesspecifika checklistor Akut händelse - nödsituation Se kommunens generella akutplan. Akutplanen innehåller viktig information om vad du bör göra i en nödsituation. Den finns i enhetens post- /postrum och på KanalN Livsmedel och smittskydd Se utbrottslathund för vid smittskydds eller livsmedelsutbrott Stort oljeutsläpp till havs Se särskild oljeskyddsplan, finns som pärm på enheten och KanalN. 20

21 5.4.4 Miljöskydd hälsoskydd Övrigt se rutin om olyckor i KompassN för ev vägledning 21

22 6 Dokumentation 6.1 Dokumentations- och uppföljningsrutiner. Dokumentera och samla in följande: 1. Tidpunkt för alla beslut och ställningstaganden, stora som små, som påverkat hanteringen av händelsen. 2. Fotografera white-boards före varje ändring, så det framgår vilken kunskap som fanns när ett visst beslut togs. 3. När det händer något, är det mycket är det svårt att veta vad man visste när ett beslut togs. Det är särskilt viktigt att ha koll på efteråt, när hanteringen av krisen granskas av andra, t ex kommunledning, andra myndigheter, media. 4. Tidpunkt för all mail-korrespondens dokumenteras automatiskt i OUTLOOK. 5. Vid mail-korrespondens, skicka ALLTID en kopia på alla mail (både inkommande och skickade) till 6. Tidpunkter för alla telefonsamtal som gjorts finns loggade i mobilerna. 7. Använd mobilkamerans alla funktioner för att dokumentera! Även möjligheten till bl a röstanteckningar. 22

23 7 Aktiv avveckling av krisen Krisen måste avslutas aktivt, den ska inte tillåtas avsluta sig själv. Risken är överhängande att någon annan tar över och avslutar den med sin version av vad som hänt. Ordföranden ska aktivt informera i media/hemsida om att krisen är avslutad. 7.1 Ordförandens roll vid avslutning av krisen Här måste ordföranden bl a peka på: Vad som kommit fram under krisen och hur det ska hanteras i framtiden för att det inte ska hända igen. Lärdomar av krisen Eventuella omedelbara förändringar i rutiner Berätta att krisen ska följas upp och ansvar ska krävas för dem som är ansvariga till krisen, om det finns någon. Häng inte ut någon, utan var saklig! Uppdateringar som krävs i krisberedskapen efter händelsen etc Intern/extern utredning kommer att genomföras. 7.2 Förbättra krisplanen efter en kris Krisplanen ska inte läggas ut på Nacka kommuns externa hemsida. Däremot ska den finnas på intranätet och i en särskild krispärm, samt på separat minne. Krisplanen är en arbetshandling som ständigt ska utvecklas och förbättras så att den stämmer överens med vår verklighet. Därför ska; Denna krisplan ses över efter varje kris och övning. Erfarenheter efter hanteringen läggas in som förbättringar Felaktigheter i planen rättas till så att den stämmer med verksamheten. Ansvar för att uppdatera krisplanen ligger hos sekreteraren och ordförande. Checklistorna under kapitel 5 och 6 utvecklas av dem som kan sakområdet bäst.. 23

24 8 Åtgärder vid ej kris (normal lokal hantering) Hur ska händelsen hanteras om den INTE bedöms utgöra en kris/allvarlig händelse? Händelsen hanteras då med hjälp av eventuella rutiner i KompassN. Ett stort besvärlig och ibland långvarigt eller mentalt tungt ärende bör om möjligt hanteras av en huvudhandläggare och en stödhandläggare, eller två jämbördiga handläggare. Det är viktigt att se till att båda handläggarna får ta del av all korrespondens i ärendet så de kan stötta varandra. Om ett ärende är av sådan art som anges ovan så ska handläggaren uppmärksamma sin grupp eller miljöenhetens chef om detta. Tillämpliga delar av denna krishandledning kan användas om handläggaren bedömer att den kan vara ett stöd... 24

25 9 Telefonlista till miljöenheten I alfabetisk ordning till miljöenhetens personal, samt några andra viktiga nummer nederst på sidan, se även kap Namn kortnamn Tele mobil Alice Ahoniemi AAI Anna Engström ANNENG Anna Green ANNGRE Anna Sessler Pettersson ANSEPE Anna-Karin Ryberg ANNRYB Anneli Castan ANNCAS Birgitta Held-Paulie BHP Christer Rosenström CRM Dunia Daoud DUNDAO Emma Rosengren EMMROS Erik Moelv ERIMOE Eva Dahlbäck EDK Geraldine Hamad GHD Iréne Thydén IEBA Jan Johansson JJN Jenny Eriksson JENERI Jon Elfving JONELF Li Ernhoff LIERNH Lina Svärd LINSVA Lisa Schildt LISSCH Magnus Rothman MAGROT Malin Berglund MALBER Marit Lundell MRILUN Petra Norman PETNOR Sven Axelsson SVEAXE Tore Liljeqvist TORLIL Faxnr till miljöenheten Kontaktcenter 8089 Växeln, externt Växeln, internt 8000 Digitala 7998 Helpdesk 9250 Reception 9010 Registrator 9252 Polisen SOS-Larm 112 Södertörns Brandförsvars förbund (SBFF)

26 10 Telefonnummer inom Nacka kommun Det finns en övergripande krisberedskapsplan för Nacka, den visar hur Nacka kommuns ledning ska agera i kris. Telefonnummer till kommunens krisledningsgrupp. De första tre ska alltid informeras! Om inte kommunikationsdirektören går att få tag i, informera stadsdirektören istället. Funktion Tele Namn 1. Risk Manager/Trygg Per Höglund och säkerhetsdirektör 2. Kommunikationsdirektör Ann-Sofi Mårtensson 3. Kontaktcenter Stadsdirektör Lena Dahlstedt VA-jouren Vägjouren Växeln, internt 8000 Växeln, externt Reception 9010 Ordföranden i MSN Cathrin Bergenstråhle Sekreterare i MSN Malin Westman Direktör M&S Anders Ekengren 26

27 11 Externa kontaktuppgifter Myndigheter Media Avfallshantering Labb Saneringsföretag Några verksamheter i Nacka Frivilliga resursgrupper (FRG) Lokala intresseföreningar och lokala samfund POSOM lokalt psykiskt och socialt omhändertagande 11.1 Myndigheter: Havs- och vattenmyndigheten: e-post: Kemikalieinspektionen: Kustbevakningen, Regionledning Ost: (vxl) Livsmedelsverket: (vxl) Utbrottsjouren (mob) kontorstid: Kvällstid och helger kontakta SOS Alarm så får du anknytning till Tjänsteman i beredskap (TIB) Länsstyrelsen: (vxl) Tjänsteman i beredskap (TIB) Länsstyrelsen: nås genom SOS Alarm MSB/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB/ Krisinformation.se finns på internet Tjänsteman i beredskap (TIB) MSB: Naturvårdsverket: Oljejouren (Naturvårdsverket): (ingen myndighet- expert) Polisen Nackadistriktet: eller Räddningstjänsten i Nacka/ SBFF: Sjöfartsverket: SMHI: Socialstyrelsen: (vxl) Stockholm Vatten AB: och Fax: Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger, kontakta SOS Alarm, telefon: VAKA vattenkatastrofgrupp nås dygnet runt via SOS-alarm tel

28 11.2 Media Lokalradion: Radio Nacka FM 99.9 MHz, studion: , fax Sveriges Radio: SR Stockholm P4 Stockholm P5 Radio Stockholm Lokaltidningar: Nacka Värmdö-posten (Red): och fax: Mitt i Nacka, centrala redaktionen: (vxl) 11.3 Avfallshantering Avfall Sverige: ; (vxl) Huddinge: Sofielunds återvinningsanläggning, Helena Franzén, tel Kumla: SAKAB deponi, Thomas von Kronhelm, tele Upplands-Bro: Högbytorps avfallsanläggning Vallentuna: Löt avfallsanläggning, Richard Cervin, tele Värmdö: Koviks Återvinningsanläggning, Anna Janackovic, tele Labb: ALcontrol AB: Har även provtagarservice!! 11.5 Saneringsföretag Cija-tank/ Nacka: Ocab Stockholm Söder/Norsborg: Rönnö Service/Stockholm: Verksamheter i Nacka Bergs Oljehamn, Svenska Statoil AB. Depåchef Hans Mårtensson mob: tele: e: Erstaviks Godsförvaltning: Ledning: Carl af Petersens, Tele: ; Mob: , E-post: Fastighetsansv: Claes Nydén, Tele: , Mob: E-post: 28

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Var beredd Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Arbetsgrupp: Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund Tero Manninen, informationschef, Finlands Kommunförbund,

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Behov av organiserat oljeskydd Trafikering av Östersjön Flik 2. Åtgärdsplan Initialt agerande Åtgärdskalender vid räddningstjänst

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer