Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB"

Transkript

1 Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att Almipresentationer ska genomföras per år. Avtalet gäller ett (1) år med möjlighet för köparen till ytterligare förlängning ett (1) + ett (1) år. Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Upphandlingen genomförs som ett Förenklat förfarande med sista anbudsdag Tilldelningsbeslutet beräknas kunna fattas under september Upphandlingen kommer att avslutas genom att kontrakt tecknas med en leverantör. Vill ni vara med? I så fall hämtar ni all information på Vi emotser Ert anbud med intresse. Malmö Almi Företagspartner Skåne AB Bilaga 1 Avtalsmall Bilaga 2 Anbudsformulär

2 Innehåll 1 Allmän information Upphandlingens omfattning Köpare/Upphandlande myndighet Beskrivning av Almi Företagspartner AB Köparens ombud under anbudstiden Administrativa föreskrifter Upphandlingens form De olika processtegen i upphandlingen Obligatoriska krav (skall-krav) Särskilda upphandlingsförutsättningar Helt eller delat anbud Anbudstidens utgång Anbudets giltighetstid Upplysningar under anbudstiden Kompletterande förfrågningsunderlag Anbudets utformning och innehåll Reservationer Anbudets märkning och adressering Rättelse och förtydligande av anbud Muntlig presentation Anbudssekretess Ersättning för anbudsarbete Upphandlingskontrakt Preliminär tidplan för upphandlingen Tilldelningsmeddelande Krav på företaget Skatte- och registreringskontroll Krav enligt LOU Finansiell och ekonomisk ställning Övriga villkor Uppdragsbeskrivning Bakgrund/Information om uppdraget Genomförande Förutsättningar för genomförande Anbudsprövning och utvärdering Prövning av anbud Poängsättning vid utvärdering Förtydligande - utvärdering av pris

3 1 Allmän information 1.1 Upphandlingens omfattning Almi Företagspartner Skåne AB (Almi Skåne) arbetar inom fyra affärsområden; Finansiering, Rådgivning, Riskkapital och Inkubation. Almi Skånes roll är att medverka till tillväxt i regionen genom att fler bärkraftiga idéer och etablerade företag utvecklas. Almi Skåne är verksam i Skåne län och har kontor i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Antalet anställda uppgår totalt till 30 personer. För att stärka Almi Skånes varumärke i Skåne vill bolaget arbeta strukturerat med besöks- och nykundsbearbetning genom införsäljning av Almis erbjudanden till definierade företag, primärt inom Finansiering. Årligen beviljas ca 300 lån. Bearbetningen ska syfta till att skapa medvetenhet om Almi Skånes varumärke och generera försäljningsresultat genom inbokade besök. Målsättningen är att antalet presentationer av bolaget för potentiella kunder ska uppgå till stycken samt att antalet besök ska uppgå till 150 stycken per år. Avtalet omfattar ett (1) år från avtalets tecknande med möjlighet för köparen till förlängning ett (1) + ett (1) år. 1.2 Köpare/Upphandlande myndighet Almi Företagspartner Skåne AB Baltzarsgatan Malmö Telefon: (växel) 1.3 Beskrivning av Almi Företagspartner AB Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med operativ verksamhet i 16 regionala dotterbolag samt Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. Dotterbolagens styrelser består av politiker och företagare från regionen. Moderbolagets uppgift är att svara för ledning, samordning, utveckling av produkter och verksamhet samt service i koncerngemensamma funktioner. Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital, inkubation och rådgivning i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag. För mer information se 3

4 1.4 Köparens ombud under anbudstiden Köparens ombud under anbudstiden är Anders Norman. 2 Administrativa föreskrifter Beställaren genomför upphandlingen som en elektronisk upphandling via upphandlingssystemet e-avrop, 2.1 Upphandlingens form Denna upphandling genomförs som ett förenklat förfarande med tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsformen tillåter förhandling men Almi kan även välja att anta anbud utan föregående förhandling, varför det är av största vikt att bästa villkor/pris lämnas i anbudet. 2.2 De olika processtegen i upphandlingen Ett förenklat förfarande omfattar huvudsakligen följande steg: Annonsering Alla leverantörer får tillgång till förfrågningsunderlaget Alla leverantörer får lämna anbud Anbudsgivare kvalificeras Anbuden utvärderas Eventuell förhandling Avtal tecknas med antagen leverantör tidigast efter tio (10) dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet har skickats till alla anbudsgivare. Avtal träder ikraft när båda parter undertecknat avtal. 2.3 Obligatoriska krav (skall-krav) Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal obligatoriska krav, så kallade skall-krav. Dessa är markerade med fetstil, skall. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa skall-krav är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller skall-kraven kommer att förkastas. Skall-kraven avser såväl krav på anbudsgivaren som på efterfrågad tjänst. 2.4 Särskilda upphandlingsförutsättningar Avtalet innebär inget åtagande mellan parterna om köp eller leverans av specifik totalvolym under avtalstiden. Några garanterade volymer kan således inte lämnas. Almi förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om anbuden inte uppfyller kraven, överskrider fastslagen budget, ändrade verksamhetsdirektiv eller av annan anledning anses oförmånliga. 2.5 Helt eller delat anbud Anbud skall lämnas på hela uppdraget. 4

5 2.6 Anbudstidens utgång Anbudet skall ha inkommit till köparen senast Observera att för sent inkommet anbud ej får tas upp till prövning. 2.7 Anbudets giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. För den händelse av att ansökan om överprövning sker, förlängs anbudens giltighetstid som längst med sex (6) månader efter sista anbudsdag. 2.8 Upplysningar under anbudstiden Frågor beträffande denna upphandling kan ställas fram till 8 dagar innan sista anbudsdag och ska ställas via e-avrop. Samtliga frågor kommer att besvaras senast 6 dagar innan sista anbudsdag. e-avrop används för distribution av förfrågningsunderlag samt för övrig informationshantering i upphandlingen. Anbudshandlingar och information i upphandlingen distribueras elektroniskt genom e-avrop, via den länk som framgår av upphandlingsannonsen. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på ovan nämnda länk. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet. Efter registrering erhålls omedelbart tillgång till systemet och förfrågningsunderlaget. Frågor eller support kring hanteringen av systemet hänvisas till e-avrop. Det är av stor vikt att anbudsgivare har kontinuerlig e-postbevakning av den e-postadress som angivits hos e-avrop. Till denna e-postadress kommer information om upphandlingen att skickas. Observera att anbudsgivare som inte registrerat sig hos e-avrop ansvarar själv för att kontrollera om information avseende upphandlingen har distribuerats. 2.9 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella kompletterande föreskrifter kommer att finnas tillgängliga online på e-avrop på Internetsidan som anges i upphandlingsannonsen. Leverantör som ej har erhållit förfrågningsunderlaget direkt från Köparen via e-avrop ansvarar själv för att se till att denne erhåller eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag inför avlämnandet av anbud Anbudets utformning och innehåll Anbudsgivaren har att tillse att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. Anbud med tillhörande handlingar samt all eventuell korrespondens eller eventuella förhandlingar skall föras/avfattas på svenska språket. Köparen har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras. 5

6 Anbudets utformning Anbudet skall vara skriftligt och undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren. För att förenkla anbudsprövningen är det önskvärt att anbudet även lämnas i digital form på ett bifogat USB-minne. Om handlingar finns i både pappersversion och digital version gäller i fall av avvikelse pappersversionen. Anbud i form av telefax och e-post accepteras ej. Anbud lämnas i ett (1) exemplar. Anbudets innehåll Nedanstående uppgifter skall ifyllas i Anbudsformuläret: 1. Kostnad för att genomföra Almipresentationer vilket uppskattningsvis bör leda till 150 inbokningar av 150 välkvalificerade besök av Almirådgivare. Ersättning utgår efter genomfört besök. 2. Uppgift om att anbud avgivits på de villkor och förutsättningar som beskrivs i förfrågningsunderlaget samt att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskrivelser och/eller frågor och svar. 3. Redovisning av hur ställda krav uppfylls enligt avsnitt 3, Krav på företaget. 4. Uppgift om företagets organisationsnummer och ombud, inklusive namn, telefonnummer och e-postadress under anbudstiden och vem som besvarar förfrågningar angående anbudet. 5. Dokumenterad erfarenhet av nykundsbearbetning av finansiella tjänster. 6. För att underlätta för anbudsgivare att ställda krav uppfylls skall Anbudsformuläret (Bilaga 2) vara ifyllt i sin helhet. Frågorna besvaras i avsedda svarsrutor. 7. Om någon del inte besvaras betraktas det som att kravet inte är uppfyllt och anbudet kan komma att förkastas Reservationer Anbud skall utformas helt i enlighet med förfrågningsunderlaget. Reservationer (sidoanbud) accepteras inte Anbudets märkning och adressering Såväl anbud som kuvert skall vara märkt Anbud nykundsbearbetning och sändas i förseglat neutralt kuvert, dvs. utan logotyp, till: Almi Företagspartner Skåne AB Baltzarsgatan Malmö Kontoret är bemannat vardagar mellan kl. 08:00 17:00. Lunchstängt

7 2.13 Rättelse och förtydligande av anbud Köparen kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning/felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Köparen kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Förtydliganden och kompletteringar ska bekräftas skriftligt Muntlig presentation Anbudsgivaren kan bli kallad till ett möte för att presentera anbud och förutsättningar för ett avtal. Detta innebär dock inte att avtal med säkerhet kommer att tecknas med anbudsgivaren Anbudssekretess Eftersom köparen är ett statligt aktiebolag och inte en myndighet lyder inte köparen under förvaltningslagen och offentlighetsprincipen. Det innebär att köparen inte har någon skyldighet att lämna ut handlingar avseende sin verksamhet. Detta gäller även i samband med upphandlingar. Köparen är dock skyldig att följa LOU:s kapitel avseende upplysningsskyldighet. Köparen kommer inte att lämna ut anbud eller annan dokumentation, men möjlighet kommer att finnas att ställa frågor om upphandlingen. Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av anbudssekretess fram till den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattas eller upphandlingen på annat sätt avslutas Ersättning för anbudsarbete Ersättning för nedlagt arbete som har samband med anbudsgivningen utgår ej Upphandlingskontrakt Efter att meddelande om vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen har skickats ut kommer upphandlingskontrakt (avtal) att tecknas med antagen leverantör. Upphandlingskontraktet (avtal) utgörs av ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna. Upphandlingskontraktet (avtal) baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag, Avtalsmall (Bilaga 1), Anbudsformulär (Bilaga 2) och antaget anbud. Förutsättning för att upphandlingskontraktet skall vara bindande är att detta upphandlingskontrakt undertecknas av parterna i den aktuella upphandlingen Preliminär tidplan för upphandlingen Tilldelningsbeslut dvs. beslut om vilken leverantör köparen avser teckna avtal med, beräknas kunna fattas under september månad Avtalsstart beräknas till

8 2.19 Tilldelningsmeddelande Meddelande om vilken leverantör som har vunnit upphandlingen kommer att lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella upphandlingen. Tilldelningsmeddelandet skickas i första hand via i andra hand via e-post till anbudsgivarna. 8

9 3 Krav på företaget Nedan anges de krav som ställs på Leverantören. Leverantören skall uppfylla samtliga krav som anges nedan för att bli kvalificerad och därmed få sitt anbud prövat och utvärderat. 3.1 Skatte- och registreringskontroll Anbudsgivare skall vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter. Köparen kan komma att kontrollera om leverantören är registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdeskatt och registrerad för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt. Dessutom att leverantören redovisat arbetsgivaravgifter de senaste månaderna och att företaget inte har några restförda skulder avseende skatter och avgifter hos kronofogdemyndigheten. 3.2 Krav enligt LOU Anbud från leverantören som inte uppfyller kraven i 10 kap. 1 LOU kommer att diskvalificeras. Finns omständigheter utifrån 10 kap. 2 LOU som får medföra uteslutning, kommer detta att ske först efter särskild prövning. Anbudsgivaren skall i anbudet, via sanningsförsäkran i anbudsformuläret (Bilaga 2), intyga att den är fri från hinder för deltagande enligt 10 kap 1 och 2 LOU. 3.3 Finansiell och ekonomisk ställning Leverantören skall ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning för aktuellt uppdrag. Anbudsgivare ska därvid uppfylla följande krav: Upplysningscentralens företagsupplysning (UC AB) med minst riskklass tre (3) eller högre, vilket motsvarar kreditbetyg kreditvärdig eller högre. En kreditbedömning kommer att göras av leverantörens ekonomiska ställning med stöd av UC AB:s ratingmodell. Om anbudsgivaren är medveten om eller misstänker att aktuell information saknas eller är felaktig alternativt att kravet om en lägsta riskklass om 3 enligt UC AB eller motsvarande kreditupplysningsinstitut inte uppfylls, ska anbudsgivaren redovisa varför så är fallet. I dessa fall kommer en helhetsbedömning av anbudsgivaren att göras huruvida kravet om stabil ekonomisk ställning är uppfyllt. Om leverantören är ett nystartat företag eller på grund av koncerninterna regler eller annat liknande förhållande, inte kan förete begärda bevis, kan redovisning ske på ett annat sätt som Köparen kan godta. Köparen ska ha möjlighet att kontrollera leverantörens uppgifter. Kravet är uppfyllt om köparen bedömer att ingivna bevis eller garantier innebär att anbudsgivaren har stabil ekonomisk ställning av motsvarande grad för uppdraget. Uppgifter från kreditupplysningsinstitut kommer att inhämtas och ingå vid prövning av ekonomisk ställning varför det inte är nödvändigt för anbudsgivare att bifoga intyg om detta 9

10 3.4 Övriga villkor Bolaget får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Bolaget är skyldig att vidta åtgärder så att gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. I de allra flesta fall betyder detta att bolaget har tecknat svenskt kollektivavtal. Om bolaget inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för anställda i bolaget. 10

11 4 Uppdragsbeskrivning I detta avsnitt anges de krav som ställs för uppdraget. 4.1 Bakgrund/Information om uppdraget Genomföra bearbetning i anvisade företag med anställda i Skåne. Lämplig beslutfattare kontaktas per telefon för presentation om Almis erbjudanden samt inbokning av personliga möten med Almi-rådgivare för vidare diskussion om Almis erbjudanden, primärt inom Finansiering (företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering). Sådan bearbetning syftar till skapa medvetenhet om Almi och därigenom på sikt stärka Almis varumärke. Vidare ska denna bearbetning generera försäljningsresultat genom dessa besök. Detaljerat upplägg av arbetet genomförs tillsammans med köparen. 4.2 Genomförande 1. Leverantören genomför bearbetning av anvisade företag med lämplig beslutsfattare och bokar in välkvalificerade och personliga möten. Bearbetningen sker enligt gemensamt framtaget och anpassat samtalskoncept. 2. Leverantören dokumenterar efter varje företagskontakt där presentation om Almi skickats varvid följande information skall noteras: 2.1. Organisation 2.2. Namn och befattning på kontaktperson 3. Leverantören dokumenterar efter varje företagskontakt där möte inbokats varvid följande information skall noteras: 3.1. Organisation 3.2. Namn och befattning på kontaktperson 3.3. Besöksadress 3.4. Telefonnummer 3.5. Svar på 2-3 checkfrågor, som arbetas fram tillsammans med köparen 3.6. Allmän samtalsnotering 3.7. Vilken rådgivare hos köparen som tilldelats besöket 4. Leverantören bekräftar omedelbart bokade besök med e-post till bearbetat företag. 5. Leverantören ger löpande information om inbokade besök med e-post till köparen samt direkt boka in besöket för aktuell rådgivare i köparen kalendersystem (Outlook). 6. Leverantören levererar uppföljningsinformation (resultat- och bearbetningsstatistik) från arbetet en gång per månad till köparen. 7. Leverantören utser en till två väl lämpade säljare för bearbetningen, med passande erfarenhet som skall etablera en personlig relation med köparen och dess rådgivare, för planering och bearbetning. Säljaren får inte bytas ut utan köparens medgivande. 11

12 8. Leverantören tar inför påbörjandet av uppdraget fram en plan för arbetet med tidssatta avsnitt, milstolpar och liknande. 9. Leverantören skall ha adekvata stödsystem (CRM, analys, telefonilösningar etc) för utförande av uppdraget. 10. Leverantören utser en kontaktperson/projektledare som leder arbetet och kan fatta bindande beslut rörande uppdragets genomförande. 4.3 Förutsättningar för genomförande 1. Köparen tillhandahåller information och underlag mm för att Leverantören ska kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Vidare skall köparen delta i ett halvdagsmöte med Leverantören i köparens lokaler som syftar till ovanstående. 2. Köparen tillhandahåller ringlistor som underlag för Leverantörens arbete, enligt ovan. Ringlistorna ska vara av god kvalitet så att god träffsäkerhet uppnås. 3. Köparen tillhandahåller inloggningsmöjlighet till dennes kalendersystem (Outlook) för direkt och rationell hantering av bokningar. Köparen förutsätter att Leverantören har utrustning och faciliteter så att detta kan ske. 4. Köparen skall löpande följa upp varje personligt besök enligt en utvärderingsmodell som Leverantören föreslår. Detta syftar till att kontinuerligt förbättra träffsäkerhet och kvalitet i kundbesök och resultaten på sikt. 5. Köparen bokar själv om tidigare inbokade besök för den händelse detta är nödvändigt, t.ex. vid sjukdom eller den inbokade kunden själv vill boka om. 6. Köparen utser en kontaktperson/projektledare som leder arbetet och kan fatta bindande beslut rörande uppdragets genomförande. 12

13 5 Anbudsprövning och utvärdering Anbudsprövningen sker i två steg. I ett första steg prövas om leverantör uppfyller de skall-krav som ställts för att anbudet skall tas upp till prövning, se avsnitt 2.10 samt kapitel 3 Krav på företaget. I nästa steg prövas anbudet utifrån de värderingsgrunder som ställts upp. 5.1 Prövning av anbud Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. Samtliga nedan efterfrågade uppgifter skall lämnas i Anbudsformuläret (Bilaga 2). Anbudsutvärdering kommer att ske enligt en poängsättning av tre utvärderingskriterier och dess underktierier: 1. Kapacitet, erfarenhet och förmåga 2. Referenser 3. Pris Varje kriterium väger lika med 1/3-del (33%) vardera och innehåller underkriterier enligt nedan vars viktning framgår enligt nedan. 1. Kapacitet, erfarenhet och förmåga - 33% - Processer, rutiner och verktyg för genomförande - 60% Dessa underkriterier avser sådana processer, rutiner och verktyg som normalt används för genomförande av uppdrag av detta slag som en leverantör inom detta område normalt kan sägas använda för att utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Härvid skall Leverantören visa att dessa är ändamålsenliga och stöder det arbete som skall genomföras så att kvalitet, effektivitet och rationalitet mm upprätthålls för genomförande av efterfrågade tjänster. Vidare skall eventuella verktyg, som Leverantören använder, ge förutsättningar för och understödja enkel och smidig informationshantering mellan parterna, t.ex. i samband med utbyte av kalenderinformation, rapporterings- och uppföljningsstatistik. - CV-sammanställning över föreslagen/föreslagna säljare - 40% Härvid är det av vikt att det av sådan sammanställning framgår att säljaren: - behärskar svenska språket i tal och skrift. - har goda kunskaper inom telefonförsäljning och nykundsbearbetning eller liknande. - har minst fem (5) års erfarenhet inom efterfrågat verksamhetsområde. - har mångårig erfarenhet som ekonom, säljare, avlagt relevant examen eller på annat sätt skaffat sig adekvat utbildning och erfarenhet, t.ex. certifieringar eller liknande. Anbudet skall innehålla en beskrivning av hur Leverantören uppfyller ovanstående. 2. Referenser (33%) Anbudsgivaren skall ange två referenser från liknande uppdrag som inte får vara äldre än tre (3) år. 13

14 Referenterna ska vara vidtalade så att dessa kan kontaktas av köparen utan onödigt dröjsmål. Av anbudet skall tydligt framgå kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, organisation och adress) för referenserna. Beställaren har rätt att i utvärderingen ta egna referenser. Frågor enligt nedan kommer att ställas till referenterna. Stämmer det att företaget och dess medarbetare: 1. har mycket stort kunnande inom nykundsbearbetning och telefonförsäljning 2. har stort kunnande om den finansiella branschen 3. kan samarbeta mycket bra med köparen 4. arbetar mycket effektivt och följer uppsatta tidsramar mycket bra 5. har mycket bra kostnadstänk och uppnår kostnadseffektivitet genom sitt arbetssätt 6. har ett mycket bra arbetssätt, metodik, know-how etc. som leder till kvalificerade möten med kunder och potentiella affärer 7. har mycket god samarbetsförmåga i samband med projektgenomföranden och ett stort engagemang Följande poäng och svarsalternativ kommer att ges till varje fråga ovan: (maximal poäng), instämmer till fullo eller närmast till fullo/mycket nöjd 80 - instämmer till betydande del/nöjd 60 - instämmer nöjaktigt/godkänt 20 - instämmer i mindre omfattning/tveksamt godkänt 0 - (lägst poäng) instämmer inte alls/missnöjd/kan ej svara Vid sammanställning av de tre referensernas poäng kommer ett medelvärde först att framräknas för var och en baserat på svaren på de sju frågorna. Därefter kommer ett medelvärde för de tre referenserna att framräknas varvid varje referens viktas lika. För den händelse köparen tar egna referenser kommer dessa att sammanräknas enligt principerna ovan. 3. Pris (33%) - Pris per bokat besök - 80% - Timarvode för konsulttjänster 20% Arvodet skall inkludera samtliga overheadkostnader inklusive eventuella administrativa påslag. Inga administrativa avgifter för t.ex. fakturering accepteras. Rese- och traktamentskostnader anges separat och skall överenskommas med köparen i förväg. Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. 5.2 Poängsättning vid utvärdering Köparen kommer att utvärdera och poängsätta varje kriterium individuellt enligt nedan. 0 poäng (Ej acceptabel) = Anbudet uppfyller inte de krav Almi ställer 14

15 20 poäng (Godtagbar) = Anbudet är kvalificerat och uppfyller samtliga ställda skallkrav. Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget godkänd skicklighet och liten bredd i sammansättningen av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en godkänd förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd. 60 poäng (Bra) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget god skicklighet och bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett visst mervärde för detta uppdrags genomförande. 80 poäng (Mycket bra) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget mycket god skicklighet och bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en mycket god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett betydande mervärde för detta uppdrags genomförande. 100 poäng (Utmärkt) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget optimal skicklighet och mycket bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en synnerligen god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett mycket stort mervärde för detta uppdrags genomförande. Exempel på poängberäkning: Sammanställning Anbud 1 Anbud 2 Anbud 3 Anbud 4 Anbud 5 Kapacitet, erfarenhet & förmåga Referenser Pris Jämförelsepoäng. Anbud nr 1 kommer alltså att få uppdraget Om flera anbudsgivare har samma jämförelsepoäng kommer köparen att välja den som har lägst pris. 5.3 Förtydligande - utvärdering av pris Anbudssumman består av offererade priser för bokade besök samt timpris för konsulttjänster. Poäng för priskriteriet tilldelas enligt följande metod; lägst pris ges 100 poäng och övriga anbud ges poäng efter relationen mellan respektive pris och lägst pris. Följande formel gäller för poängberäkningen: lägst pris/aktuellt pris * 100 = poäng Efter att respektive kategori har viktats enligt ovanstående modell, kommer offererad jämförelsesumma om 1450 kr per inbokat besök samt 550 SEK för konsulttimma (exkl. moms) att motsvara kravuppfyllnad. För det fall anbudsgivaren har offererat ett lägre pris i anbudet, kommer istället 1450 SEK respektive 550 SEK att tillämpas som jämförelsesumma vid utvärderingen. Detta för att upphäva effekten av s.k. nollanbud och eventuell prisdumpning. 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 2013-03-12 Upphandling av affärsrådgivare till Almi IFS Rådgivning

Förfrågningsunderlag. 2013-03-12 Upphandling av affärsrådgivare till Almi IFS Rådgivning 2013-03-12 Upphandling av affärsrådgivare till Almi IFS Rådgivning Innehåll 1 Presentation av Almi... 4 1.1 Syfte med upphandlingen... 4 2 Administrativa föreskrifter... 5 2.1 Upphandlingsform... 5 2.2

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN Sida 1 (7) Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN I denna bilaga finns de krav som ställs i förhandlade upphandlingen samt de uppgifter

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8 sidan 1 av 8 Sid Innehållsförteckning 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 3 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 4 1.5 Rättelse och

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-01 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Upphandlingsform Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast 2011-04-29 Förfrågningsunderlag http:///category/upphandlingar Anbudets

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Anbudsinbjudan/Administrativa krav

Anbudsinbjudan/Administrativa krav DiarieNr: INK-10-002 Handläggare Katarina Gip 0530-189 82 Dalslandskommunernas Kommunalförbund Dalsland Center 464 72 Håverud 1. Allmän information Anbudsinbjudan/Administrativa krav Dalslandskommunerna

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-03 Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-03 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare.

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare. Dnr 20140693 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REVISIONSTJÄNSTER Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er att inkomma med skriftligt anbud i denna upphandling av revisionstjänster i enlighet med villkor i detta

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer