Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB"

Transkript

1 Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att Almipresentationer ska genomföras per år. Avtalet gäller ett (1) år med möjlighet för köparen till ytterligare förlängning ett (1) + ett (1) år. Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Upphandlingen genomförs som ett Förenklat förfarande med sista anbudsdag Tilldelningsbeslutet beräknas kunna fattas under september Upphandlingen kommer att avslutas genom att kontrakt tecknas med en leverantör. Vill ni vara med? I så fall hämtar ni all information på Vi emotser Ert anbud med intresse. Malmö Almi Företagspartner Skåne AB Bilaga 1 Avtalsmall Bilaga 2 Anbudsformulär

2 Innehåll 1 Allmän information Upphandlingens omfattning Köpare/Upphandlande myndighet Beskrivning av Almi Företagspartner AB Köparens ombud under anbudstiden Administrativa föreskrifter Upphandlingens form De olika processtegen i upphandlingen Obligatoriska krav (skall-krav) Särskilda upphandlingsförutsättningar Helt eller delat anbud Anbudstidens utgång Anbudets giltighetstid Upplysningar under anbudstiden Kompletterande förfrågningsunderlag Anbudets utformning och innehåll Reservationer Anbudets märkning och adressering Rättelse och förtydligande av anbud Muntlig presentation Anbudssekretess Ersättning för anbudsarbete Upphandlingskontrakt Preliminär tidplan för upphandlingen Tilldelningsmeddelande Krav på företaget Skatte- och registreringskontroll Krav enligt LOU Finansiell och ekonomisk ställning Övriga villkor Uppdragsbeskrivning Bakgrund/Information om uppdraget Genomförande Förutsättningar för genomförande Anbudsprövning och utvärdering Prövning av anbud Poängsättning vid utvärdering Förtydligande - utvärdering av pris

3 1 Allmän information 1.1 Upphandlingens omfattning Almi Företagspartner Skåne AB (Almi Skåne) arbetar inom fyra affärsområden; Finansiering, Rådgivning, Riskkapital och Inkubation. Almi Skånes roll är att medverka till tillväxt i regionen genom att fler bärkraftiga idéer och etablerade företag utvecklas. Almi Skåne är verksam i Skåne län och har kontor i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Antalet anställda uppgår totalt till 30 personer. För att stärka Almi Skånes varumärke i Skåne vill bolaget arbeta strukturerat med besöks- och nykundsbearbetning genom införsäljning av Almis erbjudanden till definierade företag, primärt inom Finansiering. Årligen beviljas ca 300 lån. Bearbetningen ska syfta till att skapa medvetenhet om Almi Skånes varumärke och generera försäljningsresultat genom inbokade besök. Målsättningen är att antalet presentationer av bolaget för potentiella kunder ska uppgå till stycken samt att antalet besök ska uppgå till 150 stycken per år. Avtalet omfattar ett (1) år från avtalets tecknande med möjlighet för köparen till förlängning ett (1) + ett (1) år. 1.2 Köpare/Upphandlande myndighet Almi Företagspartner Skåne AB Baltzarsgatan Malmö Telefon: (växel) 1.3 Beskrivning av Almi Företagspartner AB Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med operativ verksamhet i 16 regionala dotterbolag samt Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. Dotterbolagens styrelser består av politiker och företagare från regionen. Moderbolagets uppgift är att svara för ledning, samordning, utveckling av produkter och verksamhet samt service i koncerngemensamma funktioner. Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital, inkubation och rådgivning i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag. För mer information se 3

4 1.4 Köparens ombud under anbudstiden Köparens ombud under anbudstiden är Anders Norman. 2 Administrativa föreskrifter Beställaren genomför upphandlingen som en elektronisk upphandling via upphandlingssystemet e-avrop, 2.1 Upphandlingens form Denna upphandling genomförs som ett förenklat förfarande med tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsformen tillåter förhandling men Almi kan även välja att anta anbud utan föregående förhandling, varför det är av största vikt att bästa villkor/pris lämnas i anbudet. 2.2 De olika processtegen i upphandlingen Ett förenklat förfarande omfattar huvudsakligen följande steg: Annonsering Alla leverantörer får tillgång till förfrågningsunderlaget Alla leverantörer får lämna anbud Anbudsgivare kvalificeras Anbuden utvärderas Eventuell förhandling Avtal tecknas med antagen leverantör tidigast efter tio (10) dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet har skickats till alla anbudsgivare. Avtal träder ikraft när båda parter undertecknat avtal. 2.3 Obligatoriska krav (skall-krav) Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal obligatoriska krav, så kallade skall-krav. Dessa är markerade med fetstil, skall. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa skall-krav är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller skall-kraven kommer att förkastas. Skall-kraven avser såväl krav på anbudsgivaren som på efterfrågad tjänst. 2.4 Särskilda upphandlingsförutsättningar Avtalet innebär inget åtagande mellan parterna om köp eller leverans av specifik totalvolym under avtalstiden. Några garanterade volymer kan således inte lämnas. Almi förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om anbuden inte uppfyller kraven, överskrider fastslagen budget, ändrade verksamhetsdirektiv eller av annan anledning anses oförmånliga. 2.5 Helt eller delat anbud Anbud skall lämnas på hela uppdraget. 4

5 2.6 Anbudstidens utgång Anbudet skall ha inkommit till köparen senast Observera att för sent inkommet anbud ej får tas upp till prövning. 2.7 Anbudets giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. För den händelse av att ansökan om överprövning sker, förlängs anbudens giltighetstid som längst med sex (6) månader efter sista anbudsdag. 2.8 Upplysningar under anbudstiden Frågor beträffande denna upphandling kan ställas fram till 8 dagar innan sista anbudsdag och ska ställas via e-avrop. Samtliga frågor kommer att besvaras senast 6 dagar innan sista anbudsdag. e-avrop används för distribution av förfrågningsunderlag samt för övrig informationshantering i upphandlingen. Anbudshandlingar och information i upphandlingen distribueras elektroniskt genom e-avrop, via den länk som framgår av upphandlingsannonsen. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på ovan nämnda länk. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet. Efter registrering erhålls omedelbart tillgång till systemet och förfrågningsunderlaget. Frågor eller support kring hanteringen av systemet hänvisas till e-avrop. Det är av stor vikt att anbudsgivare har kontinuerlig e-postbevakning av den e-postadress som angivits hos e-avrop. Till denna e-postadress kommer information om upphandlingen att skickas. Observera att anbudsgivare som inte registrerat sig hos e-avrop ansvarar själv för att kontrollera om information avseende upphandlingen har distribuerats. 2.9 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella kompletterande föreskrifter kommer att finnas tillgängliga online på e-avrop på Internetsidan som anges i upphandlingsannonsen. Leverantör som ej har erhållit förfrågningsunderlaget direkt från Köparen via e-avrop ansvarar själv för att se till att denne erhåller eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag inför avlämnandet av anbud Anbudets utformning och innehåll Anbudsgivaren har att tillse att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. Anbud med tillhörande handlingar samt all eventuell korrespondens eller eventuella förhandlingar skall föras/avfattas på svenska språket. Köparen har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras. 5

6 Anbudets utformning Anbudet skall vara skriftligt och undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren. För att förenkla anbudsprövningen är det önskvärt att anbudet även lämnas i digital form på ett bifogat USB-minne. Om handlingar finns i både pappersversion och digital version gäller i fall av avvikelse pappersversionen. Anbud i form av telefax och e-post accepteras ej. Anbud lämnas i ett (1) exemplar. Anbudets innehåll Nedanstående uppgifter skall ifyllas i Anbudsformuläret: 1. Kostnad för att genomföra Almipresentationer vilket uppskattningsvis bör leda till 150 inbokningar av 150 välkvalificerade besök av Almirådgivare. Ersättning utgår efter genomfört besök. 2. Uppgift om att anbud avgivits på de villkor och förutsättningar som beskrivs i förfrågningsunderlaget samt att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskrivelser och/eller frågor och svar. 3. Redovisning av hur ställda krav uppfylls enligt avsnitt 3, Krav på företaget. 4. Uppgift om företagets organisationsnummer och ombud, inklusive namn, telefonnummer och e-postadress under anbudstiden och vem som besvarar förfrågningar angående anbudet. 5. Dokumenterad erfarenhet av nykundsbearbetning av finansiella tjänster. 6. För att underlätta för anbudsgivare att ställda krav uppfylls skall Anbudsformuläret (Bilaga 2) vara ifyllt i sin helhet. Frågorna besvaras i avsedda svarsrutor. 7. Om någon del inte besvaras betraktas det som att kravet inte är uppfyllt och anbudet kan komma att förkastas Reservationer Anbud skall utformas helt i enlighet med förfrågningsunderlaget. Reservationer (sidoanbud) accepteras inte Anbudets märkning och adressering Såväl anbud som kuvert skall vara märkt Anbud nykundsbearbetning och sändas i förseglat neutralt kuvert, dvs. utan logotyp, till: Almi Företagspartner Skåne AB Baltzarsgatan Malmö Kontoret är bemannat vardagar mellan kl. 08:00 17:00. Lunchstängt

7 2.13 Rättelse och förtydligande av anbud Köparen kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning/felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Köparen kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Förtydliganden och kompletteringar ska bekräftas skriftligt Muntlig presentation Anbudsgivaren kan bli kallad till ett möte för att presentera anbud och förutsättningar för ett avtal. Detta innebär dock inte att avtal med säkerhet kommer att tecknas med anbudsgivaren Anbudssekretess Eftersom köparen är ett statligt aktiebolag och inte en myndighet lyder inte köparen under förvaltningslagen och offentlighetsprincipen. Det innebär att köparen inte har någon skyldighet att lämna ut handlingar avseende sin verksamhet. Detta gäller även i samband med upphandlingar. Köparen är dock skyldig att följa LOU:s kapitel avseende upplysningsskyldighet. Köparen kommer inte att lämna ut anbud eller annan dokumentation, men möjlighet kommer att finnas att ställa frågor om upphandlingen. Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av anbudssekretess fram till den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattas eller upphandlingen på annat sätt avslutas Ersättning för anbudsarbete Ersättning för nedlagt arbete som har samband med anbudsgivningen utgår ej Upphandlingskontrakt Efter att meddelande om vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen har skickats ut kommer upphandlingskontrakt (avtal) att tecknas med antagen leverantör. Upphandlingskontraktet (avtal) utgörs av ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna. Upphandlingskontraktet (avtal) baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag, Avtalsmall (Bilaga 1), Anbudsformulär (Bilaga 2) och antaget anbud. Förutsättning för att upphandlingskontraktet skall vara bindande är att detta upphandlingskontrakt undertecknas av parterna i den aktuella upphandlingen Preliminär tidplan för upphandlingen Tilldelningsbeslut dvs. beslut om vilken leverantör köparen avser teckna avtal med, beräknas kunna fattas under september månad Avtalsstart beräknas till

8 2.19 Tilldelningsmeddelande Meddelande om vilken leverantör som har vunnit upphandlingen kommer att lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella upphandlingen. Tilldelningsmeddelandet skickas i första hand via i andra hand via e-post till anbudsgivarna. 8

9 3 Krav på företaget Nedan anges de krav som ställs på Leverantören. Leverantören skall uppfylla samtliga krav som anges nedan för att bli kvalificerad och därmed få sitt anbud prövat och utvärderat. 3.1 Skatte- och registreringskontroll Anbudsgivare skall vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter. Köparen kan komma att kontrollera om leverantören är registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdeskatt och registrerad för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt. Dessutom att leverantören redovisat arbetsgivaravgifter de senaste månaderna och att företaget inte har några restförda skulder avseende skatter och avgifter hos kronofogdemyndigheten. 3.2 Krav enligt LOU Anbud från leverantören som inte uppfyller kraven i 10 kap. 1 LOU kommer att diskvalificeras. Finns omständigheter utifrån 10 kap. 2 LOU som får medföra uteslutning, kommer detta att ske först efter särskild prövning. Anbudsgivaren skall i anbudet, via sanningsförsäkran i anbudsformuläret (Bilaga 2), intyga att den är fri från hinder för deltagande enligt 10 kap 1 och 2 LOU. 3.3 Finansiell och ekonomisk ställning Leverantören skall ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning för aktuellt uppdrag. Anbudsgivare ska därvid uppfylla följande krav: Upplysningscentralens företagsupplysning (UC AB) med minst riskklass tre (3) eller högre, vilket motsvarar kreditbetyg kreditvärdig eller högre. En kreditbedömning kommer att göras av leverantörens ekonomiska ställning med stöd av UC AB:s ratingmodell. Om anbudsgivaren är medveten om eller misstänker att aktuell information saknas eller är felaktig alternativt att kravet om en lägsta riskklass om 3 enligt UC AB eller motsvarande kreditupplysningsinstitut inte uppfylls, ska anbudsgivaren redovisa varför så är fallet. I dessa fall kommer en helhetsbedömning av anbudsgivaren att göras huruvida kravet om stabil ekonomisk ställning är uppfyllt. Om leverantören är ett nystartat företag eller på grund av koncerninterna regler eller annat liknande förhållande, inte kan förete begärda bevis, kan redovisning ske på ett annat sätt som Köparen kan godta. Köparen ska ha möjlighet att kontrollera leverantörens uppgifter. Kravet är uppfyllt om köparen bedömer att ingivna bevis eller garantier innebär att anbudsgivaren har stabil ekonomisk ställning av motsvarande grad för uppdraget. Uppgifter från kreditupplysningsinstitut kommer att inhämtas och ingå vid prövning av ekonomisk ställning varför det inte är nödvändigt för anbudsgivare att bifoga intyg om detta 9

10 3.4 Övriga villkor Bolaget får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Bolaget är skyldig att vidta åtgärder så att gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. I de allra flesta fall betyder detta att bolaget har tecknat svenskt kollektivavtal. Om bolaget inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för anställda i bolaget. 10

11 4 Uppdragsbeskrivning I detta avsnitt anges de krav som ställs för uppdraget. 4.1 Bakgrund/Information om uppdraget Genomföra bearbetning i anvisade företag med anställda i Skåne. Lämplig beslutfattare kontaktas per telefon för presentation om Almis erbjudanden samt inbokning av personliga möten med Almi-rådgivare för vidare diskussion om Almis erbjudanden, primärt inom Finansiering (företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering). Sådan bearbetning syftar till skapa medvetenhet om Almi och därigenom på sikt stärka Almis varumärke. Vidare ska denna bearbetning generera försäljningsresultat genom dessa besök. Detaljerat upplägg av arbetet genomförs tillsammans med köparen. 4.2 Genomförande 1. Leverantören genomför bearbetning av anvisade företag med lämplig beslutsfattare och bokar in välkvalificerade och personliga möten. Bearbetningen sker enligt gemensamt framtaget och anpassat samtalskoncept. 2. Leverantören dokumenterar efter varje företagskontakt där presentation om Almi skickats varvid följande information skall noteras: 2.1. Organisation 2.2. Namn och befattning på kontaktperson 3. Leverantören dokumenterar efter varje företagskontakt där möte inbokats varvid följande information skall noteras: 3.1. Organisation 3.2. Namn och befattning på kontaktperson 3.3. Besöksadress 3.4. Telefonnummer 3.5. Svar på 2-3 checkfrågor, som arbetas fram tillsammans med köparen 3.6. Allmän samtalsnotering 3.7. Vilken rådgivare hos köparen som tilldelats besöket 4. Leverantören bekräftar omedelbart bokade besök med e-post till bearbetat företag. 5. Leverantören ger löpande information om inbokade besök med e-post till köparen samt direkt boka in besöket för aktuell rådgivare i köparen kalendersystem (Outlook). 6. Leverantören levererar uppföljningsinformation (resultat- och bearbetningsstatistik) från arbetet en gång per månad till köparen. 7. Leverantören utser en till två väl lämpade säljare för bearbetningen, med passande erfarenhet som skall etablera en personlig relation med köparen och dess rådgivare, för planering och bearbetning. Säljaren får inte bytas ut utan köparens medgivande. 11

12 8. Leverantören tar inför påbörjandet av uppdraget fram en plan för arbetet med tidssatta avsnitt, milstolpar och liknande. 9. Leverantören skall ha adekvata stödsystem (CRM, analys, telefonilösningar etc) för utförande av uppdraget. 10. Leverantören utser en kontaktperson/projektledare som leder arbetet och kan fatta bindande beslut rörande uppdragets genomförande. 4.3 Förutsättningar för genomförande 1. Köparen tillhandahåller information och underlag mm för att Leverantören ska kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Vidare skall köparen delta i ett halvdagsmöte med Leverantören i köparens lokaler som syftar till ovanstående. 2. Köparen tillhandahåller ringlistor som underlag för Leverantörens arbete, enligt ovan. Ringlistorna ska vara av god kvalitet så att god träffsäkerhet uppnås. 3. Köparen tillhandahåller inloggningsmöjlighet till dennes kalendersystem (Outlook) för direkt och rationell hantering av bokningar. Köparen förutsätter att Leverantören har utrustning och faciliteter så att detta kan ske. 4. Köparen skall löpande följa upp varje personligt besök enligt en utvärderingsmodell som Leverantören föreslår. Detta syftar till att kontinuerligt förbättra träffsäkerhet och kvalitet i kundbesök och resultaten på sikt. 5. Köparen bokar själv om tidigare inbokade besök för den händelse detta är nödvändigt, t.ex. vid sjukdom eller den inbokade kunden själv vill boka om. 6. Köparen utser en kontaktperson/projektledare som leder arbetet och kan fatta bindande beslut rörande uppdragets genomförande. 12

13 5 Anbudsprövning och utvärdering Anbudsprövningen sker i två steg. I ett första steg prövas om leverantör uppfyller de skall-krav som ställts för att anbudet skall tas upp till prövning, se avsnitt 2.10 samt kapitel 3 Krav på företaget. I nästa steg prövas anbudet utifrån de värderingsgrunder som ställts upp. 5.1 Prövning av anbud Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. Samtliga nedan efterfrågade uppgifter skall lämnas i Anbudsformuläret (Bilaga 2). Anbudsutvärdering kommer att ske enligt en poängsättning av tre utvärderingskriterier och dess underktierier: 1. Kapacitet, erfarenhet och förmåga 2. Referenser 3. Pris Varje kriterium väger lika med 1/3-del (33%) vardera och innehåller underkriterier enligt nedan vars viktning framgår enligt nedan. 1. Kapacitet, erfarenhet och förmåga - 33% - Processer, rutiner och verktyg för genomförande - 60% Dessa underkriterier avser sådana processer, rutiner och verktyg som normalt används för genomförande av uppdrag av detta slag som en leverantör inom detta område normalt kan sägas använda för att utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Härvid skall Leverantören visa att dessa är ändamålsenliga och stöder det arbete som skall genomföras så att kvalitet, effektivitet och rationalitet mm upprätthålls för genomförande av efterfrågade tjänster. Vidare skall eventuella verktyg, som Leverantören använder, ge förutsättningar för och understödja enkel och smidig informationshantering mellan parterna, t.ex. i samband med utbyte av kalenderinformation, rapporterings- och uppföljningsstatistik. - CV-sammanställning över föreslagen/föreslagna säljare - 40% Härvid är det av vikt att det av sådan sammanställning framgår att säljaren: - behärskar svenska språket i tal och skrift. - har goda kunskaper inom telefonförsäljning och nykundsbearbetning eller liknande. - har minst fem (5) års erfarenhet inom efterfrågat verksamhetsområde. - har mångårig erfarenhet som ekonom, säljare, avlagt relevant examen eller på annat sätt skaffat sig adekvat utbildning och erfarenhet, t.ex. certifieringar eller liknande. Anbudet skall innehålla en beskrivning av hur Leverantören uppfyller ovanstående. 2. Referenser (33%) Anbudsgivaren skall ange två referenser från liknande uppdrag som inte får vara äldre än tre (3) år. 13

14 Referenterna ska vara vidtalade så att dessa kan kontaktas av köparen utan onödigt dröjsmål. Av anbudet skall tydligt framgå kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, organisation och adress) för referenserna. Beställaren har rätt att i utvärderingen ta egna referenser. Frågor enligt nedan kommer att ställas till referenterna. Stämmer det att företaget och dess medarbetare: 1. har mycket stort kunnande inom nykundsbearbetning och telefonförsäljning 2. har stort kunnande om den finansiella branschen 3. kan samarbeta mycket bra med köparen 4. arbetar mycket effektivt och följer uppsatta tidsramar mycket bra 5. har mycket bra kostnadstänk och uppnår kostnadseffektivitet genom sitt arbetssätt 6. har ett mycket bra arbetssätt, metodik, know-how etc. som leder till kvalificerade möten med kunder och potentiella affärer 7. har mycket god samarbetsförmåga i samband med projektgenomföranden och ett stort engagemang Följande poäng och svarsalternativ kommer att ges till varje fråga ovan: (maximal poäng), instämmer till fullo eller närmast till fullo/mycket nöjd 80 - instämmer till betydande del/nöjd 60 - instämmer nöjaktigt/godkänt 20 - instämmer i mindre omfattning/tveksamt godkänt 0 - (lägst poäng) instämmer inte alls/missnöjd/kan ej svara Vid sammanställning av de tre referensernas poäng kommer ett medelvärde först att framräknas för var och en baserat på svaren på de sju frågorna. Därefter kommer ett medelvärde för de tre referenserna att framräknas varvid varje referens viktas lika. För den händelse köparen tar egna referenser kommer dessa att sammanräknas enligt principerna ovan. 3. Pris (33%) - Pris per bokat besök - 80% - Timarvode för konsulttjänster 20% Arvodet skall inkludera samtliga overheadkostnader inklusive eventuella administrativa påslag. Inga administrativa avgifter för t.ex. fakturering accepteras. Rese- och traktamentskostnader anges separat och skall överenskommas med köparen i förväg. Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. 5.2 Poängsättning vid utvärdering Köparen kommer att utvärdera och poängsätta varje kriterium individuellt enligt nedan. 0 poäng (Ej acceptabel) = Anbudet uppfyller inte de krav Almi ställer 14

15 20 poäng (Godtagbar) = Anbudet är kvalificerat och uppfyller samtliga ställda skallkrav. Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget godkänd skicklighet och liten bredd i sammansättningen av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en godkänd förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd. 60 poäng (Bra) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget god skicklighet och bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett visst mervärde för detta uppdrags genomförande. 80 poäng (Mycket bra) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget mycket god skicklighet och bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en mycket god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett betydande mervärde för detta uppdrags genomförande. 100 poäng (Utmärkt) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget optimal skicklighet och mycket bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en synnerligen god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett mycket stort mervärde för detta uppdrags genomförande. Exempel på poängberäkning: Sammanställning Anbud 1 Anbud 2 Anbud 3 Anbud 4 Anbud 5 Kapacitet, erfarenhet & förmåga Referenser Pris Jämförelsepoäng. Anbud nr 1 kommer alltså att få uppdraget Om flera anbudsgivare har samma jämförelsepoäng kommer köparen att välja den som har lägst pris. 5.3 Förtydligande - utvärdering av pris Anbudssumman består av offererade priser för bokade besök samt timpris för konsulttjänster. Poäng för priskriteriet tilldelas enligt följande metod; lägst pris ges 100 poäng och övriga anbud ges poäng efter relationen mellan respektive pris och lägst pris. Följande formel gäller för poängberäkningen: lägst pris/aktuellt pris * 100 = poäng Efter att respektive kategori har viktats enligt ovanstående modell, kommer offererad jämförelsesumma om 1450 kr per inbokat besök samt 550 SEK för konsulttimma (exkl. moms) att motsvara kravuppfyllnad. För det fall anbudsgivaren har offererat ett lägre pris i anbudet, kommer istället 1450 SEK respektive 550 SEK att tillämpas som jämförelsesumma vid utvärderingen. Detta för att upphäva effekten av s.k. nollanbud och eventuell prisdumpning. 15

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer