Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB"

Transkript

1 Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att Almipresentationer ska genomföras per år. Avtalet gäller ett (1) år med möjlighet för köparen till ytterligare förlängning ett (1) + ett (1) år. Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Upphandlingen genomförs som ett Förenklat förfarande med sista anbudsdag Tilldelningsbeslutet beräknas kunna fattas under september Upphandlingen kommer att avslutas genom att kontrakt tecknas med en leverantör. Vill ni vara med? I så fall hämtar ni all information på Vi emotser Ert anbud med intresse. Malmö Almi Företagspartner Skåne AB Bilaga 1 Avtalsmall Bilaga 2 Anbudsformulär

2 Innehåll 1 Allmän information Upphandlingens omfattning Köpare/Upphandlande myndighet Beskrivning av Almi Företagspartner AB Köparens ombud under anbudstiden Administrativa föreskrifter Upphandlingens form De olika processtegen i upphandlingen Obligatoriska krav (skall-krav) Särskilda upphandlingsförutsättningar Helt eller delat anbud Anbudstidens utgång Anbudets giltighetstid Upplysningar under anbudstiden Kompletterande förfrågningsunderlag Anbudets utformning och innehåll Reservationer Anbudets märkning och adressering Rättelse och förtydligande av anbud Muntlig presentation Anbudssekretess Ersättning för anbudsarbete Upphandlingskontrakt Preliminär tidplan för upphandlingen Tilldelningsmeddelande Krav på företaget Skatte- och registreringskontroll Krav enligt LOU Finansiell och ekonomisk ställning Övriga villkor Uppdragsbeskrivning Bakgrund/Information om uppdraget Genomförande Förutsättningar för genomförande Anbudsprövning och utvärdering Prövning av anbud Poängsättning vid utvärdering Förtydligande - utvärdering av pris

3 1 Allmän information 1.1 Upphandlingens omfattning Almi Företagspartner Skåne AB (Almi Skåne) arbetar inom fyra affärsområden; Finansiering, Rådgivning, Riskkapital och Inkubation. Almi Skånes roll är att medverka till tillväxt i regionen genom att fler bärkraftiga idéer och etablerade företag utvecklas. Almi Skåne är verksam i Skåne län och har kontor i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Antalet anställda uppgår totalt till 30 personer. För att stärka Almi Skånes varumärke i Skåne vill bolaget arbeta strukturerat med besöks- och nykundsbearbetning genom införsäljning av Almis erbjudanden till definierade företag, primärt inom Finansiering. Årligen beviljas ca 300 lån. Bearbetningen ska syfta till att skapa medvetenhet om Almi Skånes varumärke och generera försäljningsresultat genom inbokade besök. Målsättningen är att antalet presentationer av bolaget för potentiella kunder ska uppgå till stycken samt att antalet besök ska uppgå till 150 stycken per år. Avtalet omfattar ett (1) år från avtalets tecknande med möjlighet för köparen till förlängning ett (1) + ett (1) år. 1.2 Köpare/Upphandlande myndighet Almi Företagspartner Skåne AB Baltzarsgatan Malmö Telefon: (växel) 1.3 Beskrivning av Almi Företagspartner AB Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med operativ verksamhet i 16 regionala dotterbolag samt Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. Dotterbolagens styrelser består av politiker och företagare från regionen. Moderbolagets uppgift är att svara för ledning, samordning, utveckling av produkter och verksamhet samt service i koncerngemensamma funktioner. Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital, inkubation och rådgivning i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag. För mer information se 3

4 1.4 Köparens ombud under anbudstiden Köparens ombud under anbudstiden är Anders Norman. 2 Administrativa föreskrifter Beställaren genomför upphandlingen som en elektronisk upphandling via upphandlingssystemet e-avrop, 2.1 Upphandlingens form Denna upphandling genomförs som ett förenklat förfarande med tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsformen tillåter förhandling men Almi kan även välja att anta anbud utan föregående förhandling, varför det är av största vikt att bästa villkor/pris lämnas i anbudet. 2.2 De olika processtegen i upphandlingen Ett förenklat förfarande omfattar huvudsakligen följande steg: Annonsering Alla leverantörer får tillgång till förfrågningsunderlaget Alla leverantörer får lämna anbud Anbudsgivare kvalificeras Anbuden utvärderas Eventuell förhandling Avtal tecknas med antagen leverantör tidigast efter tio (10) dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet har skickats till alla anbudsgivare. Avtal träder ikraft när båda parter undertecknat avtal. 2.3 Obligatoriska krav (skall-krav) Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal obligatoriska krav, så kallade skall-krav. Dessa är markerade med fetstil, skall. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa skall-krav är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller skall-kraven kommer att förkastas. Skall-kraven avser såväl krav på anbudsgivaren som på efterfrågad tjänst. 2.4 Särskilda upphandlingsförutsättningar Avtalet innebär inget åtagande mellan parterna om köp eller leverans av specifik totalvolym under avtalstiden. Några garanterade volymer kan således inte lämnas. Almi förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om anbuden inte uppfyller kraven, överskrider fastslagen budget, ändrade verksamhetsdirektiv eller av annan anledning anses oförmånliga. 2.5 Helt eller delat anbud Anbud skall lämnas på hela uppdraget. 4

5 2.6 Anbudstidens utgång Anbudet skall ha inkommit till köparen senast Observera att för sent inkommet anbud ej får tas upp till prövning. 2.7 Anbudets giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. För den händelse av att ansökan om överprövning sker, förlängs anbudens giltighetstid som längst med sex (6) månader efter sista anbudsdag. 2.8 Upplysningar under anbudstiden Frågor beträffande denna upphandling kan ställas fram till 8 dagar innan sista anbudsdag och ska ställas via e-avrop. Samtliga frågor kommer att besvaras senast 6 dagar innan sista anbudsdag. e-avrop används för distribution av förfrågningsunderlag samt för övrig informationshantering i upphandlingen. Anbudshandlingar och information i upphandlingen distribueras elektroniskt genom e-avrop, via den länk som framgår av upphandlingsannonsen. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på ovan nämnda länk. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet. Efter registrering erhålls omedelbart tillgång till systemet och förfrågningsunderlaget. Frågor eller support kring hanteringen av systemet hänvisas till e-avrop. Det är av stor vikt att anbudsgivare har kontinuerlig e-postbevakning av den e-postadress som angivits hos e-avrop. Till denna e-postadress kommer information om upphandlingen att skickas. Observera att anbudsgivare som inte registrerat sig hos e-avrop ansvarar själv för att kontrollera om information avseende upphandlingen har distribuerats. 2.9 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella kompletterande föreskrifter kommer att finnas tillgängliga online på e-avrop på Internetsidan som anges i upphandlingsannonsen. Leverantör som ej har erhållit förfrågningsunderlaget direkt från Köparen via e-avrop ansvarar själv för att se till att denne erhåller eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag inför avlämnandet av anbud Anbudets utformning och innehåll Anbudsgivaren har att tillse att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. Anbud med tillhörande handlingar samt all eventuell korrespondens eller eventuella förhandlingar skall föras/avfattas på svenska språket. Köparen har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras. 5

6 Anbudets utformning Anbudet skall vara skriftligt och undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren. För att förenkla anbudsprövningen är det önskvärt att anbudet även lämnas i digital form på ett bifogat USB-minne. Om handlingar finns i både pappersversion och digital version gäller i fall av avvikelse pappersversionen. Anbud i form av telefax och e-post accepteras ej. Anbud lämnas i ett (1) exemplar. Anbudets innehåll Nedanstående uppgifter skall ifyllas i Anbudsformuläret: 1. Kostnad för att genomföra Almipresentationer vilket uppskattningsvis bör leda till 150 inbokningar av 150 välkvalificerade besök av Almirådgivare. Ersättning utgår efter genomfört besök. 2. Uppgift om att anbud avgivits på de villkor och förutsättningar som beskrivs i förfrågningsunderlaget samt att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskrivelser och/eller frågor och svar. 3. Redovisning av hur ställda krav uppfylls enligt avsnitt 3, Krav på företaget. 4. Uppgift om företagets organisationsnummer och ombud, inklusive namn, telefonnummer och e-postadress under anbudstiden och vem som besvarar förfrågningar angående anbudet. 5. Dokumenterad erfarenhet av nykundsbearbetning av finansiella tjänster. 6. För att underlätta för anbudsgivare att ställda krav uppfylls skall Anbudsformuläret (Bilaga 2) vara ifyllt i sin helhet. Frågorna besvaras i avsedda svarsrutor. 7. Om någon del inte besvaras betraktas det som att kravet inte är uppfyllt och anbudet kan komma att förkastas Reservationer Anbud skall utformas helt i enlighet med förfrågningsunderlaget. Reservationer (sidoanbud) accepteras inte Anbudets märkning och adressering Såväl anbud som kuvert skall vara märkt Anbud nykundsbearbetning och sändas i förseglat neutralt kuvert, dvs. utan logotyp, till: Almi Företagspartner Skåne AB Baltzarsgatan Malmö Kontoret är bemannat vardagar mellan kl. 08:00 17:00. Lunchstängt

7 2.13 Rättelse och förtydligande av anbud Köparen kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning/felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Köparen kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Förtydliganden och kompletteringar ska bekräftas skriftligt Muntlig presentation Anbudsgivaren kan bli kallad till ett möte för att presentera anbud och förutsättningar för ett avtal. Detta innebär dock inte att avtal med säkerhet kommer att tecknas med anbudsgivaren Anbudssekretess Eftersom köparen är ett statligt aktiebolag och inte en myndighet lyder inte köparen under förvaltningslagen och offentlighetsprincipen. Det innebär att köparen inte har någon skyldighet att lämna ut handlingar avseende sin verksamhet. Detta gäller även i samband med upphandlingar. Köparen är dock skyldig att följa LOU:s kapitel avseende upplysningsskyldighet. Köparen kommer inte att lämna ut anbud eller annan dokumentation, men möjlighet kommer att finnas att ställa frågor om upphandlingen. Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av anbudssekretess fram till den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattas eller upphandlingen på annat sätt avslutas Ersättning för anbudsarbete Ersättning för nedlagt arbete som har samband med anbudsgivningen utgår ej Upphandlingskontrakt Efter att meddelande om vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen har skickats ut kommer upphandlingskontrakt (avtal) att tecknas med antagen leverantör. Upphandlingskontraktet (avtal) utgörs av ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna. Upphandlingskontraktet (avtal) baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag, Avtalsmall (Bilaga 1), Anbudsformulär (Bilaga 2) och antaget anbud. Förutsättning för att upphandlingskontraktet skall vara bindande är att detta upphandlingskontrakt undertecknas av parterna i den aktuella upphandlingen Preliminär tidplan för upphandlingen Tilldelningsbeslut dvs. beslut om vilken leverantör köparen avser teckna avtal med, beräknas kunna fattas under september månad Avtalsstart beräknas till

8 2.19 Tilldelningsmeddelande Meddelande om vilken leverantör som har vunnit upphandlingen kommer att lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella upphandlingen. Tilldelningsmeddelandet skickas i första hand via i andra hand via e-post till anbudsgivarna. 8

9 3 Krav på företaget Nedan anges de krav som ställs på Leverantören. Leverantören skall uppfylla samtliga krav som anges nedan för att bli kvalificerad och därmed få sitt anbud prövat och utvärderat. 3.1 Skatte- och registreringskontroll Anbudsgivare skall vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter. Köparen kan komma att kontrollera om leverantören är registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdeskatt och registrerad för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt. Dessutom att leverantören redovisat arbetsgivaravgifter de senaste månaderna och att företaget inte har några restförda skulder avseende skatter och avgifter hos kronofogdemyndigheten. 3.2 Krav enligt LOU Anbud från leverantören som inte uppfyller kraven i 10 kap. 1 LOU kommer att diskvalificeras. Finns omständigheter utifrån 10 kap. 2 LOU som får medföra uteslutning, kommer detta att ske först efter särskild prövning. Anbudsgivaren skall i anbudet, via sanningsförsäkran i anbudsformuläret (Bilaga 2), intyga att den är fri från hinder för deltagande enligt 10 kap 1 och 2 LOU. 3.3 Finansiell och ekonomisk ställning Leverantören skall ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning för aktuellt uppdrag. Anbudsgivare ska därvid uppfylla följande krav: Upplysningscentralens företagsupplysning (UC AB) med minst riskklass tre (3) eller högre, vilket motsvarar kreditbetyg kreditvärdig eller högre. En kreditbedömning kommer att göras av leverantörens ekonomiska ställning med stöd av UC AB:s ratingmodell. Om anbudsgivaren är medveten om eller misstänker att aktuell information saknas eller är felaktig alternativt att kravet om en lägsta riskklass om 3 enligt UC AB eller motsvarande kreditupplysningsinstitut inte uppfylls, ska anbudsgivaren redovisa varför så är fallet. I dessa fall kommer en helhetsbedömning av anbudsgivaren att göras huruvida kravet om stabil ekonomisk ställning är uppfyllt. Om leverantören är ett nystartat företag eller på grund av koncerninterna regler eller annat liknande förhållande, inte kan förete begärda bevis, kan redovisning ske på ett annat sätt som Köparen kan godta. Köparen ska ha möjlighet att kontrollera leverantörens uppgifter. Kravet är uppfyllt om köparen bedömer att ingivna bevis eller garantier innebär att anbudsgivaren har stabil ekonomisk ställning av motsvarande grad för uppdraget. Uppgifter från kreditupplysningsinstitut kommer att inhämtas och ingå vid prövning av ekonomisk ställning varför det inte är nödvändigt för anbudsgivare att bifoga intyg om detta 9

10 3.4 Övriga villkor Bolaget får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Bolaget är skyldig att vidta åtgärder så att gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. I de allra flesta fall betyder detta att bolaget har tecknat svenskt kollektivavtal. Om bolaget inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för anställda i bolaget. 10

11 4 Uppdragsbeskrivning I detta avsnitt anges de krav som ställs för uppdraget. 4.1 Bakgrund/Information om uppdraget Genomföra bearbetning i anvisade företag med anställda i Skåne. Lämplig beslutfattare kontaktas per telefon för presentation om Almis erbjudanden samt inbokning av personliga möten med Almi-rådgivare för vidare diskussion om Almis erbjudanden, primärt inom Finansiering (företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering). Sådan bearbetning syftar till skapa medvetenhet om Almi och därigenom på sikt stärka Almis varumärke. Vidare ska denna bearbetning generera försäljningsresultat genom dessa besök. Detaljerat upplägg av arbetet genomförs tillsammans med köparen. 4.2 Genomförande 1. Leverantören genomför bearbetning av anvisade företag med lämplig beslutsfattare och bokar in välkvalificerade och personliga möten. Bearbetningen sker enligt gemensamt framtaget och anpassat samtalskoncept. 2. Leverantören dokumenterar efter varje företagskontakt där presentation om Almi skickats varvid följande information skall noteras: 2.1. Organisation 2.2. Namn och befattning på kontaktperson 3. Leverantören dokumenterar efter varje företagskontakt där möte inbokats varvid följande information skall noteras: 3.1. Organisation 3.2. Namn och befattning på kontaktperson 3.3. Besöksadress 3.4. Telefonnummer 3.5. Svar på 2-3 checkfrågor, som arbetas fram tillsammans med köparen 3.6. Allmän samtalsnotering 3.7. Vilken rådgivare hos köparen som tilldelats besöket 4. Leverantören bekräftar omedelbart bokade besök med e-post till bearbetat företag. 5. Leverantören ger löpande information om inbokade besök med e-post till köparen samt direkt boka in besöket för aktuell rådgivare i köparen kalendersystem (Outlook). 6. Leverantören levererar uppföljningsinformation (resultat- och bearbetningsstatistik) från arbetet en gång per månad till köparen. 7. Leverantören utser en till två väl lämpade säljare för bearbetningen, med passande erfarenhet som skall etablera en personlig relation med köparen och dess rådgivare, för planering och bearbetning. Säljaren får inte bytas ut utan köparens medgivande. 11

12 8. Leverantören tar inför påbörjandet av uppdraget fram en plan för arbetet med tidssatta avsnitt, milstolpar och liknande. 9. Leverantören skall ha adekvata stödsystem (CRM, analys, telefonilösningar etc) för utförande av uppdraget. 10. Leverantören utser en kontaktperson/projektledare som leder arbetet och kan fatta bindande beslut rörande uppdragets genomförande. 4.3 Förutsättningar för genomförande 1. Köparen tillhandahåller information och underlag mm för att Leverantören ska kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Vidare skall köparen delta i ett halvdagsmöte med Leverantören i köparens lokaler som syftar till ovanstående. 2. Köparen tillhandahåller ringlistor som underlag för Leverantörens arbete, enligt ovan. Ringlistorna ska vara av god kvalitet så att god träffsäkerhet uppnås. 3. Köparen tillhandahåller inloggningsmöjlighet till dennes kalendersystem (Outlook) för direkt och rationell hantering av bokningar. Köparen förutsätter att Leverantören har utrustning och faciliteter så att detta kan ske. 4. Köparen skall löpande följa upp varje personligt besök enligt en utvärderingsmodell som Leverantören föreslår. Detta syftar till att kontinuerligt förbättra träffsäkerhet och kvalitet i kundbesök och resultaten på sikt. 5. Köparen bokar själv om tidigare inbokade besök för den händelse detta är nödvändigt, t.ex. vid sjukdom eller den inbokade kunden själv vill boka om. 6. Köparen utser en kontaktperson/projektledare som leder arbetet och kan fatta bindande beslut rörande uppdragets genomförande. 12

13 5 Anbudsprövning och utvärdering Anbudsprövningen sker i två steg. I ett första steg prövas om leverantör uppfyller de skall-krav som ställts för att anbudet skall tas upp till prövning, se avsnitt 2.10 samt kapitel 3 Krav på företaget. I nästa steg prövas anbudet utifrån de värderingsgrunder som ställts upp. 5.1 Prövning av anbud Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. Samtliga nedan efterfrågade uppgifter skall lämnas i Anbudsformuläret (Bilaga 2). Anbudsutvärdering kommer att ske enligt en poängsättning av tre utvärderingskriterier och dess underktierier: 1. Kapacitet, erfarenhet och förmåga 2. Referenser 3. Pris Varje kriterium väger lika med 1/3-del (33%) vardera och innehåller underkriterier enligt nedan vars viktning framgår enligt nedan. 1. Kapacitet, erfarenhet och förmåga - 33% - Processer, rutiner och verktyg för genomförande - 60% Dessa underkriterier avser sådana processer, rutiner och verktyg som normalt används för genomförande av uppdrag av detta slag som en leverantör inom detta område normalt kan sägas använda för att utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Härvid skall Leverantören visa att dessa är ändamålsenliga och stöder det arbete som skall genomföras så att kvalitet, effektivitet och rationalitet mm upprätthålls för genomförande av efterfrågade tjänster. Vidare skall eventuella verktyg, som Leverantören använder, ge förutsättningar för och understödja enkel och smidig informationshantering mellan parterna, t.ex. i samband med utbyte av kalenderinformation, rapporterings- och uppföljningsstatistik. - CV-sammanställning över föreslagen/föreslagna säljare - 40% Härvid är det av vikt att det av sådan sammanställning framgår att säljaren: - behärskar svenska språket i tal och skrift. - har goda kunskaper inom telefonförsäljning och nykundsbearbetning eller liknande. - har minst fem (5) års erfarenhet inom efterfrågat verksamhetsområde. - har mångårig erfarenhet som ekonom, säljare, avlagt relevant examen eller på annat sätt skaffat sig adekvat utbildning och erfarenhet, t.ex. certifieringar eller liknande. Anbudet skall innehålla en beskrivning av hur Leverantören uppfyller ovanstående. 2. Referenser (33%) Anbudsgivaren skall ange två referenser från liknande uppdrag som inte får vara äldre än tre (3) år. 13

14 Referenterna ska vara vidtalade så att dessa kan kontaktas av köparen utan onödigt dröjsmål. Av anbudet skall tydligt framgå kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, organisation och adress) för referenserna. Beställaren har rätt att i utvärderingen ta egna referenser. Frågor enligt nedan kommer att ställas till referenterna. Stämmer det att företaget och dess medarbetare: 1. har mycket stort kunnande inom nykundsbearbetning och telefonförsäljning 2. har stort kunnande om den finansiella branschen 3. kan samarbeta mycket bra med köparen 4. arbetar mycket effektivt och följer uppsatta tidsramar mycket bra 5. har mycket bra kostnadstänk och uppnår kostnadseffektivitet genom sitt arbetssätt 6. har ett mycket bra arbetssätt, metodik, know-how etc. som leder till kvalificerade möten med kunder och potentiella affärer 7. har mycket god samarbetsförmåga i samband med projektgenomföranden och ett stort engagemang Följande poäng och svarsalternativ kommer att ges till varje fråga ovan: (maximal poäng), instämmer till fullo eller närmast till fullo/mycket nöjd 80 - instämmer till betydande del/nöjd 60 - instämmer nöjaktigt/godkänt 20 - instämmer i mindre omfattning/tveksamt godkänt 0 - (lägst poäng) instämmer inte alls/missnöjd/kan ej svara Vid sammanställning av de tre referensernas poäng kommer ett medelvärde först att framräknas för var och en baserat på svaren på de sju frågorna. Därefter kommer ett medelvärde för de tre referenserna att framräknas varvid varje referens viktas lika. För den händelse köparen tar egna referenser kommer dessa att sammanräknas enligt principerna ovan. 3. Pris (33%) - Pris per bokat besök - 80% - Timarvode för konsulttjänster 20% Arvodet skall inkludera samtliga overheadkostnader inklusive eventuella administrativa påslag. Inga administrativa avgifter för t.ex. fakturering accepteras. Rese- och traktamentskostnader anges separat och skall överenskommas med köparen i förväg. Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. 5.2 Poängsättning vid utvärdering Köparen kommer att utvärdera och poängsätta varje kriterium individuellt enligt nedan. 0 poäng (Ej acceptabel) = Anbudet uppfyller inte de krav Almi ställer 14

15 20 poäng (Godtagbar) = Anbudet är kvalificerat och uppfyller samtliga ställda skallkrav. Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget godkänd skicklighet och liten bredd i sammansättningen av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en godkänd förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd. 60 poäng (Bra) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget god skicklighet och bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett visst mervärde för detta uppdrags genomförande. 80 poäng (Mycket bra) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget mycket god skicklighet och bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en mycket god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett betydande mervärde för detta uppdrags genomförande. 100 poäng (Utmärkt) = Anbudsgivaren har inom det enskilda kriteriet offererat en för uppdraget optimal skicklighet och mycket bred sammansättning av kompetens och erfarenhet, samt genom denna även påvisat en synnerligen god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett mycket stort mervärde för detta uppdrags genomförande. Exempel på poängberäkning: Sammanställning Anbud 1 Anbud 2 Anbud 3 Anbud 4 Anbud 5 Kapacitet, erfarenhet & förmåga Referenser Pris Jämförelsepoäng. Anbud nr 1 kommer alltså att få uppdraget Om flera anbudsgivare har samma jämförelsepoäng kommer köparen att välja den som har lägst pris. 5.3 Förtydligande - utvärdering av pris Anbudssumman består av offererade priser för bokade besök samt timpris för konsulttjänster. Poäng för priskriteriet tilldelas enligt följande metod; lägst pris ges 100 poäng och övriga anbud ges poäng efter relationen mellan respektive pris och lägst pris. Följande formel gäller för poängberäkningen: lägst pris/aktuellt pris * 100 = poäng Efter att respektive kategori har viktats enligt ovanstående modell, kommer offererad jämförelsesumma om 1450 kr per inbokat besök samt 550 SEK för konsulttimma (exkl. moms) att motsvara kravuppfyllnad. För det fall anbudsgivaren har offererat ett lägre pris i anbudet, kommer istället 1450 SEK respektive 550 SEK att tillämpas som jämförelsesumma vid utvärderingen. Detta för att upphäva effekten av s.k. nollanbud och eventuell prisdumpning. 15

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag förenklad upphandling

Förfrågningsunderlag förenklad upphandling FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(5) 2014-01-13 Dnr: 512-504-2014 Förfrågningsunderlag förenklad upphandling Upphandling gällande återställning av dikade våtmarker i natura 2000-området Haftahedarna, Malung-Sälens

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender SVT Inköp, FFU 2011/43 Inbjudan & Administrativa förutsättningar 1 (9) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen Sida 1 (6) avseende Leverans av kortämnen Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende leverans av kortämnen enligt handlingarna i detta förfrågningsunderlag.

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Handläggare Datum Diarienr

Handläggare Datum Diarienr Förfrågningsunderlag G1 Handläggare Datum Diarienr Kjell-Arne Engström 2012-05-09 SN 149-2012 Telefon: 0521-275601 E-post: kjell-arne.engstrom@vgregion.se 1. UPPHANDLING Västra Götalandregionen inbjuder

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer