Högskolan på Åland serienummer: 23/2014. Informationsteknik. Mariehamn 2014 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer: 23/2014. Informationsteknik. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Bedömning av användarupplevelse med hjälp av enkät och heuristisk utvärdering Fallstudie från operationell affärsverksamhet Christopher Wolanski Högskolan på Åland serienummer: 23/2014 Informationsteknik Mariehamn 2014 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Informationsteknik Christopher Wolanski Bedömning av användarupplevelse med hjälp av enkät och heuristisk utvärdering, fallstudie från operationell affärsverksamhet fil. dr. Agneta Eriksson-Granskog Företag inom privata sektorn Abstrakt: Denna uppsats undersöker fördelarna med att kombinera användarenkäter och heuristiska bedömningsgrunder vid utvärderingen av användarupplevelsen av en programvaruapplikation. Kombinationen av två skilda forskningsmetoder kan visa sig vara nyttig i flera avseenden. Att använda flera metoder kan emellertid också ta längre tid, påkalla ökade resurser och följaktligen bli mer kostnadskrävande. Forskningen utfördes på uppdrag av en industriell partner och på plats på företaget. Följande metoder kom till användning: - User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - Intervjuer (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning), - Heuristisk utvärdering (individ-och gruppsessioner), - Kvantitativ och kvalitativ analys och grafisk gestaltning av resultatet, - Orsak- och verkananalys Ishikawadiagram. Forskningens resultat påvisade att kombinationen av valda metoder möjliggjorde en högre precision i detekteringen av brister i användbarheten och hur dessa kom till uttryck i användarupplevelsen på olika områden. Genom denna kombination kunde orsakerna till såväl låg användbarhet som fel i användargränssnittet identifieras. Det fanns en påtaglig konvergens mellan utfallet av användarenkäter, intervjuer och resultaten från heuristisk utvärdering av användarupplevelsen. Detta förhållande bekräftade resultatens validitet. Somliga användbarhetsdefekter som identifierades av experterna hade inte rapporterats av användarna. Kombinationen av användarenkäter och expertbedömningar medger en mer heltäckande och tillförlitlig analys av ett applikationsprograms användbarhet. På detta sätt förbättras inte bara kvaliteten på resultatet utan detta kan också extenderas till att tjäna som praktisk problemlösning vad avser brister i användargränssnittet. Nyckelord (sökord): användarupplevelse, användbarhet, System Usability Scale, SUS, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS, heuristisk utvärdering, användargränssnitt Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 23/ svenska 32 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Information Technology Christopher Wolanski Evaluation of User Experience Using Survey and Heuristic Inspection, Research Study Based on a Real Business Case PhD Agneta Eriksson-Granskog Company in the private sector Abstract: This dissertation examines benefits of combining user survey and heuristic inspection in evaluation of user experience of application software. Combining two different research approaches can be useful in many ways. Using several methods can however take longer time, require more resources and consequently create higher costs. The research was commissioned by the industrial partner and conducted on site. The following methods has been used: - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - interview (open and closed questions, note taking, audiotaping), - heuristic evaluation, individual and group session, - quantitative and qualitative analysis and graphical presentation of results, - cause and effect analysis Ishikawa diagram. The results of the research showed that combination of chosen methods enabled determination of the degree of usability deficiency and how it translated to user experience in different areas. It allowed identification of causes of low usability and user interface design faults. Results in the same areas of user experience obtained from users questionnaires and interviews were convergent with results acquired from experts heuristic inspection. This confirmed validity of the results. Some usability defects identified by experts has not been reported by the users of the system. Combining user survey and expert review allows comprehensive and reliable analysis of application program usability. It not only improves quality of the final results but can also extend them and enables of fixing design faults of user interface. Key words: User Experience, Usability, System Usability Scale, SUS, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS, Heuristic Inspection, User Interface Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 23/ Swedish 32 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund och problembeskrivning Syfte och metod Avgränsningar ANVÄNDAREN I CENTRUM Kunden blir en användare Användarupplevelse och användbarhet Användarerfarenhet av mjukvaruapplikationer i näringslivet UNDERSÖKNINGSDESIGN Problem och frågor i undersökningen Undersökningsprocessen DATAANALYS OCH PRESENTATION Kvantitativ dataanalys Kvalitativ dataanalys Presentation av resultat SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR 1. Användarnöjdhet webbenkät 2. Intervjuplan 3. Sammanfattning av intervjuer Usability Heuristics for User Interface Design 5. Heuristisk utvärderingsplan 6. Heuristisk utvärderingsanalys

5 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och problembeskrivning Företag inom mjukvaruutveckling strävar hela tiden mot att förbättra sina produkter. För att nå detta mål är det viktigt att regelbundet undersöka användarupplevelsen och att identifiera de områden som bör förbättras för att öka användarnöjdheten. En viktig del av användarupplevelsen är användbarhet. Det är ett nödvändigt inslag i alla datasystem, applikationsprogram, webbplatser och IT-tjänster. Användbarheten avgör effektiviteten i interaktionen människa-dator och därmed graden av produktens kundtillfredsställelse. Denna uppsats baseras på en affärsrapport som beställts av ett mjukvaruföretag, fortsättningsvis benämnd uppdragsgivaren. Det huvudsakliga syftet med rapporten var att utvärdera användarupplevelsen och identifiera användbarhetsproblem i sådana applikationsprogram som stödjer administrationen av interna system i förhållande till externa kunder. I rapporten återgavs rekommendationer för förbättringar. Uppdraget bestod i att utforma och bedriva en forskningsprocess som skulle vara optimal för att leverera förväntade resultat. Rapporten har slutförts och levererats och det har varit ett lyckat projekt. De slutsatser och rekommendationer som framlagts har använts av företaget i den interna produktförbättringsprocessen. Detta examensarbete har emellertid ett annat syfte än affärsrapporten. Examensarbetet avser att utreda hur två olika forskningsapproacher utvärdering av användarupplevelsen och den kritiska expertanalysen - tillsammans kan tillföra en mer sammansatt helhetsbild av användarupplevelse och användbarhet. Fortsättningsvis beskrivs hur undersökningen har genomförts utifrån detta kumulativa tillvägagångssätt Examensarbetet tillhandahåller också en teoretisk ram för undersökningen. På grund av den höga graden av affärssekretess, har vissa uppgifter om forskningsmiljön och viss information utelämnats, i synnerhet när det gäller: - företagsnamn, bransch och strategi, - produkt, - företagets affärsprocesser, - klienter och deras roller, 5

6 - personuppgifter om anställda och kunder, - tekniska lösningar, system, etc. Primärdata som används i denna uppsats och resultaten av analysen är därför endast exemplifierande och är inte relaterade till ovan nämnda affärsrapport. Slutsatserna som grundas på dessa fiktiva uppgifter är under alla omständigheter giltiga mot bakgrund av den metod som används i affärsrapporten och som därmed har validerats i en verklig miljö. Detta examensarbete kunde inte ha tillkommit utan andras hjälp. Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet gentemot den ursprungliga uppdragsgivaren, min handledare på Högskolan på Åland, fil. dr. Agneta Eriksson-Granskog för hennes uppmuntran och stöd, fil. mag. Erik Hemming för svensk språkgranskning och jur. kand. Jörgen Lundqvist för hjälp med översättning. 1.2 Syfte och metod Undersökningens mål har formulerats på följande sätt: Att undersöka fördelarna med att kombinera användarenkäter med expertgranskning vid utvärderingen av användarupplevelse och användbarhet av mjukvaruprogram. Kombinationen av två forskningsmetoder kan vara fördelaktig på flera sätt. Data från olika källor kan jämföras och slutsatserna blir därmed mer pålitliga. Sammansatta data kan erbjuda en bättre helhetsbild av användarupplevelsen och samtidigt skänka en fördjupad insikt i användbarhetsproblem. Användandet av flera metoder kan emellertid ta längre tid i anspråk, kräva större resurser och följaktligen leda till ökade kostnader. Slutsatser om den generella nyttan av att kombinera olika forskningsmetoder kan bara dras utifrån den specifika fallstudien. Den primärforskning som påkallats av den ursprungliga uppdragsgivaren och som genomförts på plats på företaget, tjänade som en god utgångspunkt för sådana slutsatser. Den ursprungliga målsättningen med affärsrapporten var emellertid annorlunda. Syftet var att undersöka användarupplevelsen av ett applikationsprogram och att framföra 6

7 rekommendationer för förbättringar av detta. Såväl erfarenheterna från denna process som forskningsresultatet underlättar uppfyllandet av examensarbetet. Forskningen kombinerar en kundundersökning och expertbedömning. Följande metoder har använts i syfte att uppnå undersökningens mål. 1. Användarundersökning, 12 respondenter i två grupper: - webbenkät på svenska och engelska för att samla in data om användarupplevelsen, - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - intervju (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning). 2. Expertbedömning: - heuristisk utvärdering enligt 10 användbarhets - heuristiker av Jakob Nielsen (individ-och gruppsessioner), 3. Andra metoder för kvantitativ och kvalitativ data-analys med en grafisk redovisning av utfallet, 4. Orsak- och verkansanalys (Ishikawadiagram). 1.3 Avgränsningar - Affärsrapporten som examensarbetet baseras på är av en konfidentiell natur varför uppsatsen bara behandlar exemplifierande data och beskriver forskningsmiljön på en generell nivå. - Valet av forskningsmetoder begränsades av de tillgängliga resurserna. Det fanns andra metoder som har beaktats, till exempel arbetsflöden och processanalys eller kognitiv genomgång, men dessa skulle kräva mer tid och fler deltagare. - Endast två fokusgrupper befanns tillgängliga (12 personer), 7

8 2 ANVÄNDAREN I CENTRUM 2.1 Kunden blir en användare Den traditionella synen på produktutveckling är fokuserad på att attrahera och förmå kunden att köpa produkten. Själva handlingen att förvärva produkten är slutresultatet av denna process. Detta förhållande återspeglar det sätt som företagen har lagt tonvikten på att attrahera nya kunder att köpa produkten och det är där marknadsavdelningarna koncentrerar sina ansträngningar. Här är kunden i centrum för intresset. Varje produkt konkurrerar om kundens uppmärksamhet genom varumärke, pris, funktioner och specifikationer, ytterligare värden osv. Det är därför viktigt hur kunden upplever produkten innan anskaffningen. Några frågor som kan ställas i detta läge är t ex följande: Har produkten svarat mot marknaden behov? Vilket värde kan produkten tillföra kunden? Vilken typ av kundbehov svarar produkten på? Vilken kategori av kundgrupp vänder sig produkten till? Vilken marknadsföringsstrategi har använts för produkten? Hur kommer produkten att positioneras på marknaden? Det viktiga här är vad kunden tycker att han/hon önskar vilket analyseras genom marknadsundersökningar. Huvudsyftet är att svara på kundernas förväntningar eller att försöka överträffa dem, i syfte att skapa en positiv upplevelse och direkt generera försäljning. Denna enkla regel är baserad på antagandet att kunden redan vet vad han/hon vill, så ansträngningarna bör gå ut på att leverera till den tilltänkta kunden vad han/hon vill eller önskar till ett pris som kunden är villig att betala. Syftet är att upprätthålla en positiv kundupplevelse. Med andra ord betalar kunden för löftet om att produktmottagandet kommer att infria förväntningarna. Det är där kundupplevelsen slutar och det är där produktcykelns cirkel sluter sig enligt Figur 1 nedan: 8

9 Produkt-idé Frisläppande på marknaden Planering, Design Utprovning Utveckling Figur 1: Typisk cykel i en produktutvecklingsprocess, baserad på (Center for Usability Research & Engineering, u.d.) Ur kundens synvinkel är dock anskaffningen av produkten bara början på resan. Den väsentliga interaktionen mellan kund och företag börjar efter köpet. Det är nu som begreppet användarupplevelse tar sin plats, där användaren, inte bara kunden eller konsumenten, blir föremål för uppmärksamheten. Från och med nu, blir användarupplevelsen avgörande. Enligt Jakob Nielsen måste man se bortom kundens behov för att skapa en fördelaktig användarupplevelse: "Sann användarupplevelse går långt utöver att ge kunderna vad de säger att de vill ha, eller att pricka av en checklista med funktioner." (Nielsen & Norman, u.d.). Steve Jobs, skaparen av produkter som är kända för enastående användarupplevelse, brukade säga: "Många gånger vet folk inte vad de vill tills du visar det för dem" (Mui, 2011). Kundupplevelsen kombinerar inte bara aspekter av användarupplevelsen, utan inkluderar även alla psykologiska och beteendemässiga aspekter av interaktion mellan användaren som människa och företaget, med dess tjänster och produkter och som organisation, se Figur 2. 9

10 Kundupplevelse Användarupplevelse Användbarhet Användarupplevelse samt prissättning, annonsering, varumärke, osv. Användbarhet samt nyttighet, pålitlighet, prestanda, känslor, tilltro, osv. Kriterier för användbarhet: navigation, interaktion, terminologi, osv. Figur 2: Komponenter av kundupplevelse, baserad på (Center for Usability Research & Engineering, u.d.) Det är värt att nämna, att det finns en ständig utveckling på IT-mjukvarumarknaden (företag och konsumenter), där produkter och tjänster kombineras i ett paket. Serviceandelen av paketet understryker vikten av det som kommer efter det att kunden börjar använda produkten och förvandlats till användare, eftersom köpet är inte längre den aktuella handlingen. 2.2 Användarupplevelse och användbarhet Flera ramverk för användarupplevelse har föreslagit av forskare. De fann ett stort antal faktorer, där var och en bidrar till användarupplevelsen på olika sätt. Bara för att nämna några av dem: personlighet, känslor, förväntningar, ålder, krav, kulturella faktorer, kontextuella faktorer som tid och plats, tillit, glädje och många fler (Center for Usability Research & Engineering, u.d.). Även om begreppet användarupplevelse inte är nytt, har det använts i många olika applikationer från vanliga konsumtionsvaror och högteknologiska produkter till programvaror. Detta gör begreppet universellt men också svårare att konceptualisera. Låt oss ta en titt på några av konceptualiseringarna, till att börja med utifrån en generell modell. Frank Guo föreslår ett enkelt begreppsmässigt ramverk som beskriver fyra av de mest grundläggande delarna i användarupplevelsen (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Experience, Part I, 2012). Dessa aspekter är, se Figur 3: 10

11 VÄRDE Tillför produkten nytta? ANVÄNDBARHET Är den enkel att använda? ANVÄNDARUPPLEVELSE ADAPTABILITET Är den lätt att börja använda? ÖNSKVÄRDHET Är den roligt och engagerande? Figur 3: Fyra element av användarupplevelsen av Frank Guo, baserad på (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Experience, Part I, 2012) Denna abstraktionsmodellmodell, hjälper, enligt författaren, produktutvecklare att fokusera på olika aspekter av design och utvärdering av digitala produkter. Modellen omfattar användarupplevelse i samband med interaktion mellan produkten och användaren. En annan begreppsbildning, som erbjuds av nngroup 1 omfattar även marknadsföringsaspekten som en del av den totala användarupplevelsen. I denna tolkning utökas den upplevelse som härrör från den fysiska interaktionen mellan användare och produkt, med upplevelsen av samspelet mellan kund och varumärke, och ger ytterligare en fördjupad dimension till det fullständiga, totala användarupplevelsepaketet. se Figur 4: UX börjar med att vara användbar. Är den användbar för användaren? Tillgodoser produkten användarens behov? Funktionalitet, adaptabilitet, inlärningsförmåga, användbarhet, Kunden måste kunna använda den Är produkten lätt att börja använda? Kan vem som helst lära sig använda produkten? Hur lätt är det för användaren att nå målet att fullt ut använda produkten? Hur väl stödjer produkten affärsprocessen? Nyttighet Hur produkten ser ut och känns måste vara tilltalande Är produkten tilltalande? Är den rolig och engagerande? Hjälper produkten till att skapa en allmän varumärkesupplevelse Känner kunden sig tillfredsställd av varumärket/produkten Figur 4: Modell för total användarupplevelse av nngroup, baserad på (Mifsud, 2011) 1 Den Nielsen Norman Group är ett välkänt konsultföretag, specialiserat på datoranvändarupplevelse, grundades 1998 av Jakob Nielsen, Donald Norman och Bruce Tognazzini. (Wikipedia, 2014) 11

12 Båda modellerna placerar produktens nyttighet i en grundläggande och central del av användarupplevelsen. I själva verket är detta en förutsättning för att en interaktion mellan användare och produkt skall äga rum. Det verkar självklart, eftersom produkten först måste vara användbar och tillgodose kundernas behov, så att kunden kan bli dess användare och en användarproduktinteraktion kan påbörjas. I den meningen är nyttighet ett värde som kunden söker. Användbarhet har ofta förväxlats med användarupplevelse, men som många forskare är överens om, är användbarhet ett snävare begrepp, eftersom det bara fokuserar på måluppfyllelsen vid användningen av en produkt. En hög nivå av användbarhet har följande effekt på användarens interaktion med produkten (Baekdal, 2006): - användaren behöver mindre ansträngning för att använda produkten, - användaren gör färre misstag vid användning av produkten (högre effektivitet), - användaren kan göra mer, eller göra det snabbare, - det är lättare att lära sig använda produkten. ISO-standarden har sin egen definition av användbarhet, där den beskrivs som: "ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse med vilka användaren uppnår specificerade mål i särskilda miljöer" (ISO ) medan användarupplevelse handlar om "alla aspekter av användarens upplevelse när de interagerar med produkten, service, miljö eller anläggning "(ISO ). Användarupplevelse handlar om känslor. Syftet här är att skapa emotionell tillfredsställelse hos användaren. Det är mycket svårare att uppnå sådan tillfredsställelse än användbarhet eftersom följande aspekter av användarupplevelsen är svåra att mäta och analysera (Baekdal, 2006): - miljö, - färger, humör, - lukt, - beröring, - auditiv och visuell återkoppling, - förtroende, - branding (varumärkning), - show-off-effekt, känslomässig effekt, osv. 12

13 2.3 Användarerfarenhet av mjukvaruapplikationer i näringslivet De fyra delarna av användarupplevelsen, se Figur 3, bidrar inte jämbördigt till användarupplevelsen. Enligt Frank Guo, skiljer sig deras bidrag åt beroende på programvara och användarkategori (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Expierience, Part III, 2013). Följande diagram, se Figur 5, visar den relativa betydelsen av användarupplevelsens olika komponenter för affärssystem. Arean av varje komponent beskriver hur mycket den påverkar graden av användartillfredsställelse. Detta gör det möjligt att inte bara prioritera produktdesign och utvecklingsarbete men att också kunna planera förbättringar i processen för utvärderingen av användarupplevelsen. NYTTIGHET ADAPTABILITET ÖNSKVÄRDHET ANVÄNDBARHET Figur 5: Fyra element av användarupplevelsen av ett företags programvara (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Expierience, Part III, 2013) Som det framgår av diagrammet, är nyttan av störst betydelse. Eftersom nyttan är det värde mjukvaran tillför användaren och står för de funktioner som kunden förväntar sig, blir produkten väl lämpad för sin användning genom att påverka effektiviteten i stödet till användarnas arbetsflöden och relaterade affärsprocesser. Detta är naturligtvis anledningen till att produkten har förvärvats i första hand, men också hur väl den passar de aktuella användarnas behov. 13

14 Förutom nyttan, är inslaget av användbarhet nästan lika viktigt i sammanhanget. Användarna måste kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt och med så få fel som möjligt. Om användarna måste anstränga sig för att kunna bruka programvaran, skulle den helt enkelt misslyckas med att leverera sitt värde. Mindre viktigt, men inte försumbart, är anpassningsförmågan. Denna utgör en del av processen för att lära sig programmet samt dess förmåga att anpassa sig efter både avancerade användare och nybörjare. Sådana faktorer som programvarans användargränssnitt, dokumentation, hjälpfunktioner, systemstatus och feedback, felmeddelanden, ordförråd osv. ingår i anpassningsförmågan. Det minst viktiga inslaget är önskvärdhet. Estetik och ett tilltalande utseende på användargränssnittet påverkar inte produktens användbarhet och nytta, åtminstone inte direkt. Det verkar dock som om dessa delar av användarupplevelsen inte kan behandlas var för sig. De hänger ihop och är tätt sammanlänkade till varandra. Om fokus enbart riktas på de viktigaste delarna och de mindre viktiga försummas, leder det till brister i användarupplevelsen. Användargränssnittets estetik har också sitt praktiska syfte. Bra design är användbar. Detta synsätt på mjukvarudesign har delats av Steve Jobs, som ofta blivit citerad: "De flesta människor gör misstaget att tänka att design handlar om hur det ser ut. Folk tycker att det är det här fanér - att designers får en låda och uppmanas: "Gör så att det ser bra ut! Det är inte vår uppfattning om vad design är. Det handlar inte bara om hur det ser ut och känns. Design är hur det fungerar." (Walker, 2003). Apples produkter, både hårdvara och mjukvara, är enkla och främjar användbarheten genom att göra användaren mindre distraherad av onödig information (användbarhetskomponenter), eller genom att göra det lättare att förstå interaktionen med produkten genom det intuitiva, och därför brukade användargränssnittets språk, vokabulär för symboler och regler (adaptabilitets-aspekten). Det är viktigt att påpeka, att medan nyttan motsvarar funktionskraven på affärssystem, dvs. produktuppfyllelsen av användarnas behov, är de andra komponenterna är i huvudsak relaterade till användargränssnittet. Tom Stewart ger en överblick av användarupplevelsens komponenter för sådana produkter som programvara, webbplatser och mobila applikationer, i en särskild definit- 14

15 ion. Enligt honom är användarens upplevelse: "(...) en följd av presentation, funktionalitet, prestanda, interaktivt beteende och hjälpmedelsfunktioner i det interaktiva systemet." (Stewart, 2008). Följande diagram, se Figur 6, beskriver dessa komponenter och aspekter utifrån deras användarupplevelse i interaktiva system. Dessutom är varje komponent relaterad till användarupplevelsens element som de har beskrivits av Frank Guo. Varje "cell" motsvarar en komponent och cellens färg motsvarar färgen på elementet i användarupplevelsen - jfr Figur 5 och Figur 6. PRESENTA- TION design utseende, känsla färger informationsstruktur terminologi, osv. användarbehov ändamålsenlighet användarvärde nytta, osv. (önskvärdhetselement) FUNKTIO- NALITET (nyttoelement) SYSTEM- PRESTANDA (önskvärdhetoch användbarhetse lement) hastighet prestanda pålitlighet systeminformation återkoppling (feed-back) adaptabilitet enkel att använda lätt att börja använda INTERAKTIVT BETEENDE (användbarheoch adaptabilitetsel ement) ASSISTERAN-DE FÖRMÅGA (användbarhetselement) respons på användarfel felmeddelanden inlärning hjälpmeddelanden Figur 6: Komponenter av användarupplevelse i interaktiva system 15

16 Följande fyra komponenter har ingått i bedömningen av användarupplevelsen: - Presentation, - Systemprestanda, - Interaktivt beteende, - Assisterande förmåga. Dessa komponenter utgör delar av användarupplevelsen i förhållande till dess användbarhet, adaptabilitet och önskvärdhet, vilka är relaterade till användargränssnittet i det undersökta mjukvaruprogrammet. Den femte komponenten - funktionalitet - relaterad till nyttoelementet - har utelämnats från undersökningen då denna inte satts ifråga i affärsrapporten. 16

17 3 UNDERSÖKNINGSDESIGN 3.1 Problem och frågor i undersökningen Forskningsproblemet har formulerats på följande sätt: Vilka är fördelarna med att kombinera användarenkät med expert-granskning vid utvärderingen av användarupplevelse och användbarhet av mjukvaruprogram? Denna problematik implicerar ett antal följdfrågor som bör besvaras. Dessa omfattar: 1. Kan olika metoder förbättra utvärderingen av olika delar av den samlade kundupplevelsen? 2. Kan olika metodval innebära risk för ensidighet? 3. Vilka frågor om användarupplevelse och nytta kan de olika metoderna besvara? 4. Vilken styrka respektive svaghet uppvisar de olika metoderna? 5. På vilket sätt kan diversifieringen av forskningsmetoder främja syftet med studien? Dessa frågor kan besvaras genom analys av den verkliga fallstudien. Undersökningens ursprungliga mål har formulerats på följande sätt: att undersöka användarupplevelsen av företagsanknutna applikationsprogram för tjänsteadministration, i syfte att identifiera förbättringsområden och ge rekommendationer för förbättringar. Affärsrapporten tillgodoser forskningsbehovet eftersom den kombinerar kundenkät och expertbedömning. Fokus låg på användargränssnittet eftersom produktnyttan (funktionaliteten) inte var ifrågasatt. Uppdragsbeställare var en industriell partner, ett företag inom den privata sektorn. Konfidentiella uppgifter om produkter, affärsmiljön och forskningsresultatet har utelämnats med hänsyn till sekretesskravet. Utgångspunkten var utformningen av själva forskningsprocessen. Man kan analogivis säga att här var målet att hitta en väg från A till B på en karta, så att resan kan genomföras inom en viss tid och med givna resurser. Punkten A inrymde naturligtvis en frågeställning: Vad är användarupplevelsen av nämnda applikationsprogram? Punkten B utgjorde det förväntade resultatet, dvs. svaren på de frågor som ställdes i utredningen: 17

18 1. Vilka komponenter av användargränssnittet är problematiska (användbarhet, inklusive adaptabilitet och önskvärdhet)? 2. Hur åtgärdas användbarhetsproblemen i användargränssnittet, i avsikt att ge rekommendationer till förbättringar? För att anknyta till analogin med karta och vägbeskrivning, utgjorde vägdragningen mellan A och B inte en rak linje. Det fanns ett antal mellanliggande hållplatser. Varje metod som användes i denna process krävde ytterligare en anhalt att stanna till vid. Figur 7 påvisar "karteringen" av forskningsproblem och resultat. Av kartan går det att se vilka som var utredningens frågor och relationerna mellan dem. Slutligen framgår det vilka "fordon", eller de forskningsmetoder, som gjorde framkomsten möjlig. UNDERSÖKNINGSPROBLEM HUR SER ANVÄNDARUPPLEVELSEN AV APPLIKATIONSPROGRAMMET UT? SUS LÅG SUS-KOMPOSIT INDEX; ANVÄNDBARHET BRISTER VARFÖR? VAR? HUR? VARFÖR? VAR? QUIS + INTERVJUER HEURISTISK UTVÄRDERING VILKA DELAR AV AU ÄR HUR ÅTGÄRDAS PROBLEMATISKA? ANVÄNDBARHETSPROBLEMEN I UI? RESULTAT Figur 7: Forskningsproblem och frågor Denna process har utformats efter noga överväganden av olika tillvägagångssätt och metoder. Den största utmaningen var att hitta en optimal modell som skulle göra det möjligt att utvärdera följande komponenter i användarupplevelsen: användbarhet, adaptabilitet och önskvärdhet se Figur 3. Dessa fyra element sätts i relation till användarupplevelsens komponenter som: 18

19 - Presentation, - Systemprestanda, - Interaktivt beteende, - Assisterande förmåga. De andra urvalskriterierna bestod i att identifiera användbarhetsproblem och samtidigt vara realistisk i bedömningen av tillgängliga resurser för hela projektet. Dessutom var det viktigt att säkerställa att resultaten skulle vara heltäckande och tillförlitliga. 3.2 Undersökningsprocessen Hela undersökningsprocessen redovisas i Figur 8: UNDERSÖKNINGENS DESIGN Inringning av frågeunderlag Val av lämplig undersöknings metodik DATAINHÄMTNING Genomförande av undersökning med webb-enkät SUS, QUIS Genomförande av intervjuer Genomförande av heuristisk utvärdering med individuella och gruppsessioner Uppsättning rådata DATAANALYS OCH VISUALISERING KVANTITATIV ANALYS Jämförelse av SUS kompositindex med referensvärde i varje grupp Analys av användarupplevelse komponenter relaterade till användarens gränssnitt Analys av svar från respondentgrupp er bestående av affärskunder (fakultativt) Analys av svar från respondentgrupper med varierande professionell erfarenhet (fakultativt) KVALITATIV ANALYS Analys av intervjuresultat Upprättande av lista över användarnas gränssnitts problem och lösningar från heuristisk utvärdering Genomförande av orsaks-och verkansanalys Upprätta lista över rekommendationer Figur 8: forskningsprocessens flöde 19

20 Processen är indelad i tre faser: 1. undersökningens design, 2. datainhämtning, 3. dataanalys och visualisering. Den första milstolpen uppnåddes när undersökningsfrågorna hade identifierats och relevanta metoder valts. Två forskningsapproacher och fyra metoder selekterades för undersökningens syfte: 1. Användarundersökning, 12 respondenter i två grupper: - Webbenkät på svenska och engelska för att samla in data om användarupplevelsen, - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - intervju (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning). 2. Expertbedömning: - heuristisk utvärdering enligt 10 användbarhets - heuristiker av Jakob Nielsen (individ-och gruppsessioner), 3. Andra metoder för kvantitativ och kvalitativ data-analys med en grafisk redovisning av utfallet, 4. Orsak- och verkansanalys (Ishikawadiagram). För de två första metoderna användes specialiserade frågeformulär för att samla in data och för fortsatt kvantitativ analys. Den första enkäten - System Usability Scale (SUS) ger en allmän, subjektiv syn på systemets användbarhet genom gradering på en skala från 0 till 100. Metoden utvecklades av John Brooke vid Digital Equipment Corporation i Storbritannien år Sedan dess har den blivit en branschstandard med referenser i över 1300 artiklar och publikationer. Verktyget är mycket enkelt att hantera och kan användas på ett representativt exempel med tillförlitliga resultat. Denna metod kan skilja mellan användbara och inte användbara system (U.S. Department of Health & Human Services, 2014). 20

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara?

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? Lars Åström February 20, 2007 Master s Thesis in Computing Science, 20 credits Supervisor at CS-UmU: Jan-Erik Moström Examiner: Per Lindström Umeå University

Läs mer

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS FÖRTROENDE INOM E-HANDEL - EN UNDERSÖKNING MED FOKUS PÅ OMDÖMESSYSTEM Kandidatuppsats i Informatik Awet Zekarias Jakob Salazar Delgado Nemanja Panic 2013KANI03 Förord Vi vill främst

Läs mer

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling The use of Lean principles in Product development David Måhede Maria Collin Examensarbetet omfattar 20 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 E-postmarknadsföring Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Tobias Wennergren Högskolan på Åland serienummer 51/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531 Reflektion rörelse mot professionell kunskap och inre utveckling En litteraturstudie ur ett sjukskötarperspektiv Guðrun Gudmundsen Christina Fia Hagelberg Högskolan på Åland serienummer 01/2012 Program:

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Lantbrukarens val av affärspartner

Lantbrukarens val av affärspartner Lantbrukarens val av affärspartner Kvalitativa intervjuer med fokus på viktiga faktorer vid lantbrukarens val av affärspartner Johan Rosén Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap påbyggnadsprogram

Läs mer