Högskolan på Åland serienummer: 23/2014. Informationsteknik. Mariehamn 2014 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer: 23/2014. Informationsteknik. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Bedömning av användarupplevelse med hjälp av enkät och heuristisk utvärdering Fallstudie från operationell affärsverksamhet Christopher Wolanski Högskolan på Åland serienummer: 23/2014 Informationsteknik Mariehamn 2014 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Informationsteknik Christopher Wolanski Bedömning av användarupplevelse med hjälp av enkät och heuristisk utvärdering, fallstudie från operationell affärsverksamhet fil. dr. Agneta Eriksson-Granskog Företag inom privata sektorn Abstrakt: Denna uppsats undersöker fördelarna med att kombinera användarenkäter och heuristiska bedömningsgrunder vid utvärderingen av användarupplevelsen av en programvaruapplikation. Kombinationen av två skilda forskningsmetoder kan visa sig vara nyttig i flera avseenden. Att använda flera metoder kan emellertid också ta längre tid, påkalla ökade resurser och följaktligen bli mer kostnadskrävande. Forskningen utfördes på uppdrag av en industriell partner och på plats på företaget. Följande metoder kom till användning: - User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - Intervjuer (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning), - Heuristisk utvärdering (individ-och gruppsessioner), - Kvantitativ och kvalitativ analys och grafisk gestaltning av resultatet, - Orsak- och verkananalys Ishikawadiagram. Forskningens resultat påvisade att kombinationen av valda metoder möjliggjorde en högre precision i detekteringen av brister i användbarheten och hur dessa kom till uttryck i användarupplevelsen på olika områden. Genom denna kombination kunde orsakerna till såväl låg användbarhet som fel i användargränssnittet identifieras. Det fanns en påtaglig konvergens mellan utfallet av användarenkäter, intervjuer och resultaten från heuristisk utvärdering av användarupplevelsen. Detta förhållande bekräftade resultatens validitet. Somliga användbarhetsdefekter som identifierades av experterna hade inte rapporterats av användarna. Kombinationen av användarenkäter och expertbedömningar medger en mer heltäckande och tillförlitlig analys av ett applikationsprograms användbarhet. På detta sätt förbättras inte bara kvaliteten på resultatet utan detta kan också extenderas till att tjäna som praktisk problemlösning vad avser brister i användargränssnittet. Nyckelord (sökord): användarupplevelse, användbarhet, System Usability Scale, SUS, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS, heuristisk utvärdering, användargränssnitt Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 23/ svenska 32 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Information Technology Christopher Wolanski Evaluation of User Experience Using Survey and Heuristic Inspection, Research Study Based on a Real Business Case PhD Agneta Eriksson-Granskog Company in the private sector Abstract: This dissertation examines benefits of combining user survey and heuristic inspection in evaluation of user experience of application software. Combining two different research approaches can be useful in many ways. Using several methods can however take longer time, require more resources and consequently create higher costs. The research was commissioned by the industrial partner and conducted on site. The following methods has been used: - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - interview (open and closed questions, note taking, audiotaping), - heuristic evaluation, individual and group session, - quantitative and qualitative analysis and graphical presentation of results, - cause and effect analysis Ishikawa diagram. The results of the research showed that combination of chosen methods enabled determination of the degree of usability deficiency and how it translated to user experience in different areas. It allowed identification of causes of low usability and user interface design faults. Results in the same areas of user experience obtained from users questionnaires and interviews were convergent with results acquired from experts heuristic inspection. This confirmed validity of the results. Some usability defects identified by experts has not been reported by the users of the system. Combining user survey and expert review allows comprehensive and reliable analysis of application program usability. It not only improves quality of the final results but can also extend them and enables of fixing design faults of user interface. Key words: User Experience, Usability, System Usability Scale, SUS, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS, Heuristic Inspection, User Interface Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 23/ Swedish 32 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund och problembeskrivning Syfte och metod Avgränsningar ANVÄNDAREN I CENTRUM Kunden blir en användare Användarupplevelse och användbarhet Användarerfarenhet av mjukvaruapplikationer i näringslivet UNDERSÖKNINGSDESIGN Problem och frågor i undersökningen Undersökningsprocessen DATAANALYS OCH PRESENTATION Kvantitativ dataanalys Kvalitativ dataanalys Presentation av resultat SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR 1. Användarnöjdhet webbenkät 2. Intervjuplan 3. Sammanfattning av intervjuer Usability Heuristics for User Interface Design 5. Heuristisk utvärderingsplan 6. Heuristisk utvärderingsanalys

5 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och problembeskrivning Företag inom mjukvaruutveckling strävar hela tiden mot att förbättra sina produkter. För att nå detta mål är det viktigt att regelbundet undersöka användarupplevelsen och att identifiera de områden som bör förbättras för att öka användarnöjdheten. En viktig del av användarupplevelsen är användbarhet. Det är ett nödvändigt inslag i alla datasystem, applikationsprogram, webbplatser och IT-tjänster. Användbarheten avgör effektiviteten i interaktionen människa-dator och därmed graden av produktens kundtillfredsställelse. Denna uppsats baseras på en affärsrapport som beställts av ett mjukvaruföretag, fortsättningsvis benämnd uppdragsgivaren. Det huvudsakliga syftet med rapporten var att utvärdera användarupplevelsen och identifiera användbarhetsproblem i sådana applikationsprogram som stödjer administrationen av interna system i förhållande till externa kunder. I rapporten återgavs rekommendationer för förbättringar. Uppdraget bestod i att utforma och bedriva en forskningsprocess som skulle vara optimal för att leverera förväntade resultat. Rapporten har slutförts och levererats och det har varit ett lyckat projekt. De slutsatser och rekommendationer som framlagts har använts av företaget i den interna produktförbättringsprocessen. Detta examensarbete har emellertid ett annat syfte än affärsrapporten. Examensarbetet avser att utreda hur två olika forskningsapproacher utvärdering av användarupplevelsen och den kritiska expertanalysen - tillsammans kan tillföra en mer sammansatt helhetsbild av användarupplevelse och användbarhet. Fortsättningsvis beskrivs hur undersökningen har genomförts utifrån detta kumulativa tillvägagångssätt Examensarbetet tillhandahåller också en teoretisk ram för undersökningen. På grund av den höga graden av affärssekretess, har vissa uppgifter om forskningsmiljön och viss information utelämnats, i synnerhet när det gäller: - företagsnamn, bransch och strategi, - produkt, - företagets affärsprocesser, - klienter och deras roller, 5

6 - personuppgifter om anställda och kunder, - tekniska lösningar, system, etc. Primärdata som används i denna uppsats och resultaten av analysen är därför endast exemplifierande och är inte relaterade till ovan nämnda affärsrapport. Slutsatserna som grundas på dessa fiktiva uppgifter är under alla omständigheter giltiga mot bakgrund av den metod som används i affärsrapporten och som därmed har validerats i en verklig miljö. Detta examensarbete kunde inte ha tillkommit utan andras hjälp. Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet gentemot den ursprungliga uppdragsgivaren, min handledare på Högskolan på Åland, fil. dr. Agneta Eriksson-Granskog för hennes uppmuntran och stöd, fil. mag. Erik Hemming för svensk språkgranskning och jur. kand. Jörgen Lundqvist för hjälp med översättning. 1.2 Syfte och metod Undersökningens mål har formulerats på följande sätt: Att undersöka fördelarna med att kombinera användarenkäter med expertgranskning vid utvärderingen av användarupplevelse och användbarhet av mjukvaruprogram. Kombinationen av två forskningsmetoder kan vara fördelaktig på flera sätt. Data från olika källor kan jämföras och slutsatserna blir därmed mer pålitliga. Sammansatta data kan erbjuda en bättre helhetsbild av användarupplevelsen och samtidigt skänka en fördjupad insikt i användbarhetsproblem. Användandet av flera metoder kan emellertid ta längre tid i anspråk, kräva större resurser och följaktligen leda till ökade kostnader. Slutsatser om den generella nyttan av att kombinera olika forskningsmetoder kan bara dras utifrån den specifika fallstudien. Den primärforskning som påkallats av den ursprungliga uppdragsgivaren och som genomförts på plats på företaget, tjänade som en god utgångspunkt för sådana slutsatser. Den ursprungliga målsättningen med affärsrapporten var emellertid annorlunda. Syftet var att undersöka användarupplevelsen av ett applikationsprogram och att framföra 6

7 rekommendationer för förbättringar av detta. Såväl erfarenheterna från denna process som forskningsresultatet underlättar uppfyllandet av examensarbetet. Forskningen kombinerar en kundundersökning och expertbedömning. Följande metoder har använts i syfte att uppnå undersökningens mål. 1. Användarundersökning, 12 respondenter i två grupper: - webbenkät på svenska och engelska för att samla in data om användarupplevelsen, - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - intervju (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning). 2. Expertbedömning: - heuristisk utvärdering enligt 10 användbarhets - heuristiker av Jakob Nielsen (individ-och gruppsessioner), 3. Andra metoder för kvantitativ och kvalitativ data-analys med en grafisk redovisning av utfallet, 4. Orsak- och verkansanalys (Ishikawadiagram). 1.3 Avgränsningar - Affärsrapporten som examensarbetet baseras på är av en konfidentiell natur varför uppsatsen bara behandlar exemplifierande data och beskriver forskningsmiljön på en generell nivå. - Valet av forskningsmetoder begränsades av de tillgängliga resurserna. Det fanns andra metoder som har beaktats, till exempel arbetsflöden och processanalys eller kognitiv genomgång, men dessa skulle kräva mer tid och fler deltagare. - Endast två fokusgrupper befanns tillgängliga (12 personer), 7

8 2 ANVÄNDAREN I CENTRUM 2.1 Kunden blir en användare Den traditionella synen på produktutveckling är fokuserad på att attrahera och förmå kunden att köpa produkten. Själva handlingen att förvärva produkten är slutresultatet av denna process. Detta förhållande återspeglar det sätt som företagen har lagt tonvikten på att attrahera nya kunder att köpa produkten och det är där marknadsavdelningarna koncentrerar sina ansträngningar. Här är kunden i centrum för intresset. Varje produkt konkurrerar om kundens uppmärksamhet genom varumärke, pris, funktioner och specifikationer, ytterligare värden osv. Det är därför viktigt hur kunden upplever produkten innan anskaffningen. Några frågor som kan ställas i detta läge är t ex följande: Har produkten svarat mot marknaden behov? Vilket värde kan produkten tillföra kunden? Vilken typ av kundbehov svarar produkten på? Vilken kategori av kundgrupp vänder sig produkten till? Vilken marknadsföringsstrategi har använts för produkten? Hur kommer produkten att positioneras på marknaden? Det viktiga här är vad kunden tycker att han/hon önskar vilket analyseras genom marknadsundersökningar. Huvudsyftet är att svara på kundernas förväntningar eller att försöka överträffa dem, i syfte att skapa en positiv upplevelse och direkt generera försäljning. Denna enkla regel är baserad på antagandet att kunden redan vet vad han/hon vill, så ansträngningarna bör gå ut på att leverera till den tilltänkta kunden vad han/hon vill eller önskar till ett pris som kunden är villig att betala. Syftet är att upprätthålla en positiv kundupplevelse. Med andra ord betalar kunden för löftet om att produktmottagandet kommer att infria förväntningarna. Det är där kundupplevelsen slutar och det är där produktcykelns cirkel sluter sig enligt Figur 1 nedan: 8

9 Produkt-idé Frisläppande på marknaden Planering, Design Utprovning Utveckling Figur 1: Typisk cykel i en produktutvecklingsprocess, baserad på (Center for Usability Research & Engineering, u.d.) Ur kundens synvinkel är dock anskaffningen av produkten bara början på resan. Den väsentliga interaktionen mellan kund och företag börjar efter köpet. Det är nu som begreppet användarupplevelse tar sin plats, där användaren, inte bara kunden eller konsumenten, blir föremål för uppmärksamheten. Från och med nu, blir användarupplevelsen avgörande. Enligt Jakob Nielsen måste man se bortom kundens behov för att skapa en fördelaktig användarupplevelse: "Sann användarupplevelse går långt utöver att ge kunderna vad de säger att de vill ha, eller att pricka av en checklista med funktioner." (Nielsen & Norman, u.d.). Steve Jobs, skaparen av produkter som är kända för enastående användarupplevelse, brukade säga: "Många gånger vet folk inte vad de vill tills du visar det för dem" (Mui, 2011). Kundupplevelsen kombinerar inte bara aspekter av användarupplevelsen, utan inkluderar även alla psykologiska och beteendemässiga aspekter av interaktion mellan användaren som människa och företaget, med dess tjänster och produkter och som organisation, se Figur 2. 9

10 Kundupplevelse Användarupplevelse Användbarhet Användarupplevelse samt prissättning, annonsering, varumärke, osv. Användbarhet samt nyttighet, pålitlighet, prestanda, känslor, tilltro, osv. Kriterier för användbarhet: navigation, interaktion, terminologi, osv. Figur 2: Komponenter av kundupplevelse, baserad på (Center for Usability Research & Engineering, u.d.) Det är värt att nämna, att det finns en ständig utveckling på IT-mjukvarumarknaden (företag och konsumenter), där produkter och tjänster kombineras i ett paket. Serviceandelen av paketet understryker vikten av det som kommer efter det att kunden börjar använda produkten och förvandlats till användare, eftersom köpet är inte längre den aktuella handlingen. 2.2 Användarupplevelse och användbarhet Flera ramverk för användarupplevelse har föreslagit av forskare. De fann ett stort antal faktorer, där var och en bidrar till användarupplevelsen på olika sätt. Bara för att nämna några av dem: personlighet, känslor, förväntningar, ålder, krav, kulturella faktorer, kontextuella faktorer som tid och plats, tillit, glädje och många fler (Center for Usability Research & Engineering, u.d.). Även om begreppet användarupplevelse inte är nytt, har det använts i många olika applikationer från vanliga konsumtionsvaror och högteknologiska produkter till programvaror. Detta gör begreppet universellt men också svårare att konceptualisera. Låt oss ta en titt på några av konceptualiseringarna, till att börja med utifrån en generell modell. Frank Guo föreslår ett enkelt begreppsmässigt ramverk som beskriver fyra av de mest grundläggande delarna i användarupplevelsen (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Experience, Part I, 2012). Dessa aspekter är, se Figur 3: 10

11 VÄRDE Tillför produkten nytta? ANVÄNDBARHET Är den enkel att använda? ANVÄNDARUPPLEVELSE ADAPTABILITET Är den lätt att börja använda? ÖNSKVÄRDHET Är den roligt och engagerande? Figur 3: Fyra element av användarupplevelsen av Frank Guo, baserad på (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Experience, Part I, 2012) Denna abstraktionsmodellmodell, hjälper, enligt författaren, produktutvecklare att fokusera på olika aspekter av design och utvärdering av digitala produkter. Modellen omfattar användarupplevelse i samband med interaktion mellan produkten och användaren. En annan begreppsbildning, som erbjuds av nngroup 1 omfattar även marknadsföringsaspekten som en del av den totala användarupplevelsen. I denna tolkning utökas den upplevelse som härrör från den fysiska interaktionen mellan användare och produkt, med upplevelsen av samspelet mellan kund och varumärke, och ger ytterligare en fördjupad dimension till det fullständiga, totala användarupplevelsepaketet. se Figur 4: UX börjar med att vara användbar. Är den användbar för användaren? Tillgodoser produkten användarens behov? Funktionalitet, adaptabilitet, inlärningsförmåga, användbarhet, Kunden måste kunna använda den Är produkten lätt att börja använda? Kan vem som helst lära sig använda produkten? Hur lätt är det för användaren att nå målet att fullt ut använda produkten? Hur väl stödjer produkten affärsprocessen? Nyttighet Hur produkten ser ut och känns måste vara tilltalande Är produkten tilltalande? Är den rolig och engagerande? Hjälper produkten till att skapa en allmän varumärkesupplevelse Känner kunden sig tillfredsställd av varumärket/produkten Figur 4: Modell för total användarupplevelse av nngroup, baserad på (Mifsud, 2011) 1 Den Nielsen Norman Group är ett välkänt konsultföretag, specialiserat på datoranvändarupplevelse, grundades 1998 av Jakob Nielsen, Donald Norman och Bruce Tognazzini. (Wikipedia, 2014) 11

12 Båda modellerna placerar produktens nyttighet i en grundläggande och central del av användarupplevelsen. I själva verket är detta en förutsättning för att en interaktion mellan användare och produkt skall äga rum. Det verkar självklart, eftersom produkten först måste vara användbar och tillgodose kundernas behov, så att kunden kan bli dess användare och en användarproduktinteraktion kan påbörjas. I den meningen är nyttighet ett värde som kunden söker. Användbarhet har ofta förväxlats med användarupplevelse, men som många forskare är överens om, är användbarhet ett snävare begrepp, eftersom det bara fokuserar på måluppfyllelsen vid användningen av en produkt. En hög nivå av användbarhet har följande effekt på användarens interaktion med produkten (Baekdal, 2006): - användaren behöver mindre ansträngning för att använda produkten, - användaren gör färre misstag vid användning av produkten (högre effektivitet), - användaren kan göra mer, eller göra det snabbare, - det är lättare att lära sig använda produkten. ISO-standarden har sin egen definition av användbarhet, där den beskrivs som: "ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse med vilka användaren uppnår specificerade mål i särskilda miljöer" (ISO ) medan användarupplevelse handlar om "alla aspekter av användarens upplevelse när de interagerar med produkten, service, miljö eller anläggning "(ISO ). Användarupplevelse handlar om känslor. Syftet här är att skapa emotionell tillfredsställelse hos användaren. Det är mycket svårare att uppnå sådan tillfredsställelse än användbarhet eftersom följande aspekter av användarupplevelsen är svåra att mäta och analysera (Baekdal, 2006): - miljö, - färger, humör, - lukt, - beröring, - auditiv och visuell återkoppling, - förtroende, - branding (varumärkning), - show-off-effekt, känslomässig effekt, osv. 12

13 2.3 Användarerfarenhet av mjukvaruapplikationer i näringslivet De fyra delarna av användarupplevelsen, se Figur 3, bidrar inte jämbördigt till användarupplevelsen. Enligt Frank Guo, skiljer sig deras bidrag åt beroende på programvara och användarkategori (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Expierience, Part III, 2013). Följande diagram, se Figur 5, visar den relativa betydelsen av användarupplevelsens olika komponenter för affärssystem. Arean av varje komponent beskriver hur mycket den påverkar graden av användartillfredsställelse. Detta gör det möjligt att inte bara prioritera produktdesign och utvecklingsarbete men att också kunna planera förbättringar i processen för utvärderingen av användarupplevelsen. NYTTIGHET ADAPTABILITET ÖNSKVÄRDHET ANVÄNDBARHET Figur 5: Fyra element av användarupplevelsen av ett företags programvara (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Expierience, Part III, 2013) Som det framgår av diagrammet, är nyttan av störst betydelse. Eftersom nyttan är det värde mjukvaran tillför användaren och står för de funktioner som kunden förväntar sig, blir produkten väl lämpad för sin användning genom att påverka effektiviteten i stödet till användarnas arbetsflöden och relaterade affärsprocesser. Detta är naturligtvis anledningen till att produkten har förvärvats i första hand, men också hur väl den passar de aktuella användarnas behov. 13

14 Förutom nyttan, är inslaget av användbarhet nästan lika viktigt i sammanhanget. Användarna måste kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt och med så få fel som möjligt. Om användarna måste anstränga sig för att kunna bruka programvaran, skulle den helt enkelt misslyckas med att leverera sitt värde. Mindre viktigt, men inte försumbart, är anpassningsförmågan. Denna utgör en del av processen för att lära sig programmet samt dess förmåga att anpassa sig efter både avancerade användare och nybörjare. Sådana faktorer som programvarans användargränssnitt, dokumentation, hjälpfunktioner, systemstatus och feedback, felmeddelanden, ordförråd osv. ingår i anpassningsförmågan. Det minst viktiga inslaget är önskvärdhet. Estetik och ett tilltalande utseende på användargränssnittet påverkar inte produktens användbarhet och nytta, åtminstone inte direkt. Det verkar dock som om dessa delar av användarupplevelsen inte kan behandlas var för sig. De hänger ihop och är tätt sammanlänkade till varandra. Om fokus enbart riktas på de viktigaste delarna och de mindre viktiga försummas, leder det till brister i användarupplevelsen. Användargränssnittets estetik har också sitt praktiska syfte. Bra design är användbar. Detta synsätt på mjukvarudesign har delats av Steve Jobs, som ofta blivit citerad: "De flesta människor gör misstaget att tänka att design handlar om hur det ser ut. Folk tycker att det är det här fanér - att designers får en låda och uppmanas: "Gör så att det ser bra ut! Det är inte vår uppfattning om vad design är. Det handlar inte bara om hur det ser ut och känns. Design är hur det fungerar." (Walker, 2003). Apples produkter, både hårdvara och mjukvara, är enkla och främjar användbarheten genom att göra användaren mindre distraherad av onödig information (användbarhetskomponenter), eller genom att göra det lättare att förstå interaktionen med produkten genom det intuitiva, och därför brukade användargränssnittets språk, vokabulär för symboler och regler (adaptabilitets-aspekten). Det är viktigt att påpeka, att medan nyttan motsvarar funktionskraven på affärssystem, dvs. produktuppfyllelsen av användarnas behov, är de andra komponenterna är i huvudsak relaterade till användargränssnittet. Tom Stewart ger en överblick av användarupplevelsens komponenter för sådana produkter som programvara, webbplatser och mobila applikationer, i en särskild definit- 14

15 ion. Enligt honom är användarens upplevelse: "(...) en följd av presentation, funktionalitet, prestanda, interaktivt beteende och hjälpmedelsfunktioner i det interaktiva systemet." (Stewart, 2008). Följande diagram, se Figur 6, beskriver dessa komponenter och aspekter utifrån deras användarupplevelse i interaktiva system. Dessutom är varje komponent relaterad till användarupplevelsens element som de har beskrivits av Frank Guo. Varje "cell" motsvarar en komponent och cellens färg motsvarar färgen på elementet i användarupplevelsen - jfr Figur 5 och Figur 6. PRESENTA- TION design utseende, känsla färger informationsstruktur terminologi, osv. användarbehov ändamålsenlighet användarvärde nytta, osv. (önskvärdhetselement) FUNKTIO- NALITET (nyttoelement) SYSTEM- PRESTANDA (önskvärdhetoch användbarhetse lement) hastighet prestanda pålitlighet systeminformation återkoppling (feed-back) adaptabilitet enkel att använda lätt att börja använda INTERAKTIVT BETEENDE (användbarheoch adaptabilitetsel ement) ASSISTERAN-DE FÖRMÅGA (användbarhetselement) respons på användarfel felmeddelanden inlärning hjälpmeddelanden Figur 6: Komponenter av användarupplevelse i interaktiva system 15

16 Följande fyra komponenter har ingått i bedömningen av användarupplevelsen: - Presentation, - Systemprestanda, - Interaktivt beteende, - Assisterande förmåga. Dessa komponenter utgör delar av användarupplevelsen i förhållande till dess användbarhet, adaptabilitet och önskvärdhet, vilka är relaterade till användargränssnittet i det undersökta mjukvaruprogrammet. Den femte komponenten - funktionalitet - relaterad till nyttoelementet - har utelämnats från undersökningen då denna inte satts ifråga i affärsrapporten. 16

17 3 UNDERSÖKNINGSDESIGN 3.1 Problem och frågor i undersökningen Forskningsproblemet har formulerats på följande sätt: Vilka är fördelarna med att kombinera användarenkät med expert-granskning vid utvärderingen av användarupplevelse och användbarhet av mjukvaruprogram? Denna problematik implicerar ett antal följdfrågor som bör besvaras. Dessa omfattar: 1. Kan olika metoder förbättra utvärderingen av olika delar av den samlade kundupplevelsen? 2. Kan olika metodval innebära risk för ensidighet? 3. Vilka frågor om användarupplevelse och nytta kan de olika metoderna besvara? 4. Vilken styrka respektive svaghet uppvisar de olika metoderna? 5. På vilket sätt kan diversifieringen av forskningsmetoder främja syftet med studien? Dessa frågor kan besvaras genom analys av den verkliga fallstudien. Undersökningens ursprungliga mål har formulerats på följande sätt: att undersöka användarupplevelsen av företagsanknutna applikationsprogram för tjänsteadministration, i syfte att identifiera förbättringsområden och ge rekommendationer för förbättringar. Affärsrapporten tillgodoser forskningsbehovet eftersom den kombinerar kundenkät och expertbedömning. Fokus låg på användargränssnittet eftersom produktnyttan (funktionaliteten) inte var ifrågasatt. Uppdragsbeställare var en industriell partner, ett företag inom den privata sektorn. Konfidentiella uppgifter om produkter, affärsmiljön och forskningsresultatet har utelämnats med hänsyn till sekretesskravet. Utgångspunkten var utformningen av själva forskningsprocessen. Man kan analogivis säga att här var målet att hitta en väg från A till B på en karta, så att resan kan genomföras inom en viss tid och med givna resurser. Punkten A inrymde naturligtvis en frågeställning: Vad är användarupplevelsen av nämnda applikationsprogram? Punkten B utgjorde det förväntade resultatet, dvs. svaren på de frågor som ställdes i utredningen: 17

18 1. Vilka komponenter av användargränssnittet är problematiska (användbarhet, inklusive adaptabilitet och önskvärdhet)? 2. Hur åtgärdas användbarhetsproblemen i användargränssnittet, i avsikt att ge rekommendationer till förbättringar? För att anknyta till analogin med karta och vägbeskrivning, utgjorde vägdragningen mellan A och B inte en rak linje. Det fanns ett antal mellanliggande hållplatser. Varje metod som användes i denna process krävde ytterligare en anhalt att stanna till vid. Figur 7 påvisar "karteringen" av forskningsproblem och resultat. Av kartan går det att se vilka som var utredningens frågor och relationerna mellan dem. Slutligen framgår det vilka "fordon", eller de forskningsmetoder, som gjorde framkomsten möjlig. UNDERSÖKNINGSPROBLEM HUR SER ANVÄNDARUPPLEVELSEN AV APPLIKATIONSPROGRAMMET UT? SUS LÅG SUS-KOMPOSIT INDEX; ANVÄNDBARHET BRISTER VARFÖR? VAR? HUR? VARFÖR? VAR? QUIS + INTERVJUER HEURISTISK UTVÄRDERING VILKA DELAR AV AU ÄR HUR ÅTGÄRDAS PROBLEMATISKA? ANVÄNDBARHETSPROBLEMEN I UI? RESULTAT Figur 7: Forskningsproblem och frågor Denna process har utformats efter noga överväganden av olika tillvägagångssätt och metoder. Den största utmaningen var att hitta en optimal modell som skulle göra det möjligt att utvärdera följande komponenter i användarupplevelsen: användbarhet, adaptabilitet och önskvärdhet se Figur 3. Dessa fyra element sätts i relation till användarupplevelsens komponenter som: 18

19 - Presentation, - Systemprestanda, - Interaktivt beteende, - Assisterande förmåga. De andra urvalskriterierna bestod i att identifiera användbarhetsproblem och samtidigt vara realistisk i bedömningen av tillgängliga resurser för hela projektet. Dessutom var det viktigt att säkerställa att resultaten skulle vara heltäckande och tillförlitliga. 3.2 Undersökningsprocessen Hela undersökningsprocessen redovisas i Figur 8: UNDERSÖKNINGENS DESIGN Inringning av frågeunderlag Val av lämplig undersöknings metodik DATAINHÄMTNING Genomförande av undersökning med webb-enkät SUS, QUIS Genomförande av intervjuer Genomförande av heuristisk utvärdering med individuella och gruppsessioner Uppsättning rådata DATAANALYS OCH VISUALISERING KVANTITATIV ANALYS Jämförelse av SUS kompositindex med referensvärde i varje grupp Analys av användarupplevelse komponenter relaterade till användarens gränssnitt Analys av svar från respondentgrupp er bestående av affärskunder (fakultativt) Analys av svar från respondentgrupper med varierande professionell erfarenhet (fakultativt) KVALITATIV ANALYS Analys av intervjuresultat Upprättande av lista över användarnas gränssnitts problem och lösningar från heuristisk utvärdering Genomförande av orsaks-och verkansanalys Upprätta lista över rekommendationer Figur 8: forskningsprocessens flöde 19

20 Processen är indelad i tre faser: 1. undersökningens design, 2. datainhämtning, 3. dataanalys och visualisering. Den första milstolpen uppnåddes när undersökningsfrågorna hade identifierats och relevanta metoder valts. Två forskningsapproacher och fyra metoder selekterades för undersökningens syfte: 1. Användarundersökning, 12 respondenter i två grupper: - Webbenkät på svenska och engelska för att samla in data om användarupplevelsen, - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - intervju (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning). 2. Expertbedömning: - heuristisk utvärdering enligt 10 användbarhets - heuristiker av Jakob Nielsen (individ-och gruppsessioner), 3. Andra metoder för kvantitativ och kvalitativ data-analys med en grafisk redovisning av utfallet, 4. Orsak- och verkansanalys (Ishikawadiagram). För de två första metoderna användes specialiserade frågeformulär för att samla in data och för fortsatt kvantitativ analys. Den första enkäten - System Usability Scale (SUS) ger en allmän, subjektiv syn på systemets användbarhet genom gradering på en skala från 0 till 100. Metoden utvecklades av John Brooke vid Digital Equipment Corporation i Storbritannien år Sedan dess har den blivit en branschstandard med referenser i över 1300 artiklar och publikationer. Verktyget är mycket enkelt att hantera och kan användas på ett representativt exempel med tillförlitliga resultat. Denna metod kan skilja mellan användbara och inte användbara system (U.S. Department of Health & Human Services, 2014). 20

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design Designprocessen 1 Datavetenskap Beteendevetenskap MDI Design Två betydelser The final solution/plan (e.g. proposal, drawing, model, description) or the result of implementing that plan in the form of the

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling -

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling - Utvärdering Fredag 1 oktober 13-15 F1 Ann Lantz - alz@nada.kth.se Anna Swartling - ast@kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur agerar man, vad händer? Hur används teknik? Beteendevetenskapliga

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt

Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Stöd för att skapa intuitiva användargränssnitt Russinen ur kakan Isabella Scandurra Centrum för ehälsa, Uppsala Universitet SAMTIT, Agenda Användbarhetsstandarden ISO 9241-11 Utvecklingsmetoder/utvärderingsmetoder

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15

Föreläsning 12 Inspektionsmetoder. Rogers et al. Kapitel 15 Föreläsning 12 Inspektionsmetoder Rogers et al. Kapitel 15 Inspektionsmetoder Metoder som genomförs utan användare En eller helst flera experter utför en inspektion eller granskning Man utgår ifrån vedertagna

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

research en användarundersökning

research en användarundersökning research en användarundersökning På spaning efter den sökning som sker Universitetsbiblioteket Projektgrupp:, ÅsaJenslin MatildaSvensson LinaWaltin LarsNordesjö MiaHägerbro Innehållsförteckning0 1.Inledning...1

Läs mer

Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11.

Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11. Prototyper, Riktlinjer och standarder Att läsa: Sharp, Helen, Rogers, Yvonne & Preece, Jenny E. (2007) Interaction design. Wiley. Kapitel 11. Prototyper behövs för att visa på designval för att designdokument

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Användarvänlighet? Användbarhet. Användbarhet! De vise männen. Användbarhet enl. ISO Bakom varje framgångsrik man

Användarvänlighet? Användbarhet. Användbarhet! De vise männen. Användbarhet enl. ISO Bakom varje framgångsrik man Användbarhet TNMK31 Användbarhet Användarvänlighet? Åtkomlighet Förenligt med och stöd för människans mentala funktionssätt Individualisering Hjälpresurser Är tätt kopplat till användargränssnitt, speciellt

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet RUP är en omfattande process, ett processramverk RUP bör införas stegvis RUP måste anpassas till organisationen till projektet Volvo Information Technology 1 Även RUP har sina brister... Dåligt stöd för

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740. Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB

Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740. Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740 Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB 1 Innehåll 1. Bakgrund 2. Hazops plats i systemsäkerhetsarbetet 3. Vad-Hur gör man.

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER Joel Rasmussen, Örebro universitet joel.rasmussen@oru.se Vad som bör betraktas som en risk är inte självklart

Läs mer

Heuristisk utvärdering

Heuristisk utvärdering Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design, graphic design, furniture design, destination design, product design, ergonomics design,

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Människa-teknik i samverkan. Ergoship Human Factors inom sjöfart. Human Factors = Ergonomi. Det ska vara lätt att göra rätt

Människa-teknik i samverkan. Ergoship Human Factors inom sjöfart. Human Factors = Ergonomi. Det ska vara lätt att göra rätt Människa-teknik i samverkan Det ska vara lätt att göra rätt Ergoship Human Factors inom sjöfart Shaping ships for people Margareta Lützhöft Sjöfart och marin teknik Chalmers tekniska högskola Human Factors

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer