Högskolan på Åland serienummer: 23/2014. Informationsteknik. Mariehamn 2014 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer: 23/2014. Informationsteknik. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Bedömning av användarupplevelse med hjälp av enkät och heuristisk utvärdering Fallstudie från operationell affärsverksamhet Christopher Wolanski Högskolan på Åland serienummer: 23/2014 Informationsteknik Mariehamn 2014 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Informationsteknik Christopher Wolanski Bedömning av användarupplevelse med hjälp av enkät och heuristisk utvärdering, fallstudie från operationell affärsverksamhet fil. dr. Agneta Eriksson-Granskog Företag inom privata sektorn Abstrakt: Denna uppsats undersöker fördelarna med att kombinera användarenkäter och heuristiska bedömningsgrunder vid utvärderingen av användarupplevelsen av en programvaruapplikation. Kombinationen av två skilda forskningsmetoder kan visa sig vara nyttig i flera avseenden. Att använda flera metoder kan emellertid också ta längre tid, påkalla ökade resurser och följaktligen bli mer kostnadskrävande. Forskningen utfördes på uppdrag av en industriell partner och på plats på företaget. Följande metoder kom till användning: - User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - Intervjuer (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning), - Heuristisk utvärdering (individ-och gruppsessioner), - Kvantitativ och kvalitativ analys och grafisk gestaltning av resultatet, - Orsak- och verkananalys Ishikawadiagram. Forskningens resultat påvisade att kombinationen av valda metoder möjliggjorde en högre precision i detekteringen av brister i användbarheten och hur dessa kom till uttryck i användarupplevelsen på olika områden. Genom denna kombination kunde orsakerna till såväl låg användbarhet som fel i användargränssnittet identifieras. Det fanns en påtaglig konvergens mellan utfallet av användarenkäter, intervjuer och resultaten från heuristisk utvärdering av användarupplevelsen. Detta förhållande bekräftade resultatens validitet. Somliga användbarhetsdefekter som identifierades av experterna hade inte rapporterats av användarna. Kombinationen av användarenkäter och expertbedömningar medger en mer heltäckande och tillförlitlig analys av ett applikationsprograms användbarhet. På detta sätt förbättras inte bara kvaliteten på resultatet utan detta kan också extenderas till att tjäna som praktisk problemlösning vad avser brister i användargränssnittet. Nyckelord (sökord): användarupplevelse, användbarhet, System Usability Scale, SUS, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS, heuristisk utvärdering, användargränssnitt Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 23/ svenska 32 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Information Technology Christopher Wolanski Evaluation of User Experience Using Survey and Heuristic Inspection, Research Study Based on a Real Business Case PhD Agneta Eriksson-Granskog Company in the private sector Abstract: This dissertation examines benefits of combining user survey and heuristic inspection in evaluation of user experience of application software. Combining two different research approaches can be useful in many ways. Using several methods can however take longer time, require more resources and consequently create higher costs. The research was commissioned by the industrial partner and conducted on site. The following methods has been used: - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - interview (open and closed questions, note taking, audiotaping), - heuristic evaluation, individual and group session, - quantitative and qualitative analysis and graphical presentation of results, - cause and effect analysis Ishikawa diagram. The results of the research showed that combination of chosen methods enabled determination of the degree of usability deficiency and how it translated to user experience in different areas. It allowed identification of causes of low usability and user interface design faults. Results in the same areas of user experience obtained from users questionnaires and interviews were convergent with results acquired from experts heuristic inspection. This confirmed validity of the results. Some usability defects identified by experts has not been reported by the users of the system. Combining user survey and expert review allows comprehensive and reliable analysis of application program usability. It not only improves quality of the final results but can also extend them and enables of fixing design faults of user interface. Key words: User Experience, Usability, System Usability Scale, SUS, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS, Heuristic Inspection, User Interface Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 23/ Swedish 32 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund och problembeskrivning Syfte och metod Avgränsningar ANVÄNDAREN I CENTRUM Kunden blir en användare Användarupplevelse och användbarhet Användarerfarenhet av mjukvaruapplikationer i näringslivet UNDERSÖKNINGSDESIGN Problem och frågor i undersökningen Undersökningsprocessen DATAANALYS OCH PRESENTATION Kvantitativ dataanalys Kvalitativ dataanalys Presentation av resultat SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR 1. Användarnöjdhet webbenkät 2. Intervjuplan 3. Sammanfattning av intervjuer Usability Heuristics for User Interface Design 5. Heuristisk utvärderingsplan 6. Heuristisk utvärderingsanalys

5 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och problembeskrivning Företag inom mjukvaruutveckling strävar hela tiden mot att förbättra sina produkter. För att nå detta mål är det viktigt att regelbundet undersöka användarupplevelsen och att identifiera de områden som bör förbättras för att öka användarnöjdheten. En viktig del av användarupplevelsen är användbarhet. Det är ett nödvändigt inslag i alla datasystem, applikationsprogram, webbplatser och IT-tjänster. Användbarheten avgör effektiviteten i interaktionen människa-dator och därmed graden av produktens kundtillfredsställelse. Denna uppsats baseras på en affärsrapport som beställts av ett mjukvaruföretag, fortsättningsvis benämnd uppdragsgivaren. Det huvudsakliga syftet med rapporten var att utvärdera användarupplevelsen och identifiera användbarhetsproblem i sådana applikationsprogram som stödjer administrationen av interna system i förhållande till externa kunder. I rapporten återgavs rekommendationer för förbättringar. Uppdraget bestod i att utforma och bedriva en forskningsprocess som skulle vara optimal för att leverera förväntade resultat. Rapporten har slutförts och levererats och det har varit ett lyckat projekt. De slutsatser och rekommendationer som framlagts har använts av företaget i den interna produktförbättringsprocessen. Detta examensarbete har emellertid ett annat syfte än affärsrapporten. Examensarbetet avser att utreda hur två olika forskningsapproacher utvärdering av användarupplevelsen och den kritiska expertanalysen - tillsammans kan tillföra en mer sammansatt helhetsbild av användarupplevelse och användbarhet. Fortsättningsvis beskrivs hur undersökningen har genomförts utifrån detta kumulativa tillvägagångssätt Examensarbetet tillhandahåller också en teoretisk ram för undersökningen. På grund av den höga graden av affärssekretess, har vissa uppgifter om forskningsmiljön och viss information utelämnats, i synnerhet när det gäller: - företagsnamn, bransch och strategi, - produkt, - företagets affärsprocesser, - klienter och deras roller, 5

6 - personuppgifter om anställda och kunder, - tekniska lösningar, system, etc. Primärdata som används i denna uppsats och resultaten av analysen är därför endast exemplifierande och är inte relaterade till ovan nämnda affärsrapport. Slutsatserna som grundas på dessa fiktiva uppgifter är under alla omständigheter giltiga mot bakgrund av den metod som används i affärsrapporten och som därmed har validerats i en verklig miljö. Detta examensarbete kunde inte ha tillkommit utan andras hjälp. Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet gentemot den ursprungliga uppdragsgivaren, min handledare på Högskolan på Åland, fil. dr. Agneta Eriksson-Granskog för hennes uppmuntran och stöd, fil. mag. Erik Hemming för svensk språkgranskning och jur. kand. Jörgen Lundqvist för hjälp med översättning. 1.2 Syfte och metod Undersökningens mål har formulerats på följande sätt: Att undersöka fördelarna med att kombinera användarenkäter med expertgranskning vid utvärderingen av användarupplevelse och användbarhet av mjukvaruprogram. Kombinationen av två forskningsmetoder kan vara fördelaktig på flera sätt. Data från olika källor kan jämföras och slutsatserna blir därmed mer pålitliga. Sammansatta data kan erbjuda en bättre helhetsbild av användarupplevelsen och samtidigt skänka en fördjupad insikt i användbarhetsproblem. Användandet av flera metoder kan emellertid ta längre tid i anspråk, kräva större resurser och följaktligen leda till ökade kostnader. Slutsatser om den generella nyttan av att kombinera olika forskningsmetoder kan bara dras utifrån den specifika fallstudien. Den primärforskning som påkallats av den ursprungliga uppdragsgivaren och som genomförts på plats på företaget, tjänade som en god utgångspunkt för sådana slutsatser. Den ursprungliga målsättningen med affärsrapporten var emellertid annorlunda. Syftet var att undersöka användarupplevelsen av ett applikationsprogram och att framföra 6

7 rekommendationer för förbättringar av detta. Såväl erfarenheterna från denna process som forskningsresultatet underlättar uppfyllandet av examensarbetet. Forskningen kombinerar en kundundersökning och expertbedömning. Följande metoder har använts i syfte att uppnå undersökningens mål. 1. Användarundersökning, 12 respondenter i två grupper: - webbenkät på svenska och engelska för att samla in data om användarupplevelsen, - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - intervju (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning). 2. Expertbedömning: - heuristisk utvärdering enligt 10 användbarhets - heuristiker av Jakob Nielsen (individ-och gruppsessioner), 3. Andra metoder för kvantitativ och kvalitativ data-analys med en grafisk redovisning av utfallet, 4. Orsak- och verkansanalys (Ishikawadiagram). 1.3 Avgränsningar - Affärsrapporten som examensarbetet baseras på är av en konfidentiell natur varför uppsatsen bara behandlar exemplifierande data och beskriver forskningsmiljön på en generell nivå. - Valet av forskningsmetoder begränsades av de tillgängliga resurserna. Det fanns andra metoder som har beaktats, till exempel arbetsflöden och processanalys eller kognitiv genomgång, men dessa skulle kräva mer tid och fler deltagare. - Endast två fokusgrupper befanns tillgängliga (12 personer), 7

8 2 ANVÄNDAREN I CENTRUM 2.1 Kunden blir en användare Den traditionella synen på produktutveckling är fokuserad på att attrahera och förmå kunden att köpa produkten. Själva handlingen att förvärva produkten är slutresultatet av denna process. Detta förhållande återspeglar det sätt som företagen har lagt tonvikten på att attrahera nya kunder att köpa produkten och det är där marknadsavdelningarna koncentrerar sina ansträngningar. Här är kunden i centrum för intresset. Varje produkt konkurrerar om kundens uppmärksamhet genom varumärke, pris, funktioner och specifikationer, ytterligare värden osv. Det är därför viktigt hur kunden upplever produkten innan anskaffningen. Några frågor som kan ställas i detta läge är t ex följande: Har produkten svarat mot marknaden behov? Vilket värde kan produkten tillföra kunden? Vilken typ av kundbehov svarar produkten på? Vilken kategori av kundgrupp vänder sig produkten till? Vilken marknadsföringsstrategi har använts för produkten? Hur kommer produkten att positioneras på marknaden? Det viktiga här är vad kunden tycker att han/hon önskar vilket analyseras genom marknadsundersökningar. Huvudsyftet är att svara på kundernas förväntningar eller att försöka överträffa dem, i syfte att skapa en positiv upplevelse och direkt generera försäljning. Denna enkla regel är baserad på antagandet att kunden redan vet vad han/hon vill, så ansträngningarna bör gå ut på att leverera till den tilltänkta kunden vad han/hon vill eller önskar till ett pris som kunden är villig att betala. Syftet är att upprätthålla en positiv kundupplevelse. Med andra ord betalar kunden för löftet om att produktmottagandet kommer att infria förväntningarna. Det är där kundupplevelsen slutar och det är där produktcykelns cirkel sluter sig enligt Figur 1 nedan: 8

9 Produkt-idé Frisläppande på marknaden Planering, Design Utprovning Utveckling Figur 1: Typisk cykel i en produktutvecklingsprocess, baserad på (Center for Usability Research & Engineering, u.d.) Ur kundens synvinkel är dock anskaffningen av produkten bara början på resan. Den väsentliga interaktionen mellan kund och företag börjar efter köpet. Det är nu som begreppet användarupplevelse tar sin plats, där användaren, inte bara kunden eller konsumenten, blir föremål för uppmärksamheten. Från och med nu, blir användarupplevelsen avgörande. Enligt Jakob Nielsen måste man se bortom kundens behov för att skapa en fördelaktig användarupplevelse: "Sann användarupplevelse går långt utöver att ge kunderna vad de säger att de vill ha, eller att pricka av en checklista med funktioner." (Nielsen & Norman, u.d.). Steve Jobs, skaparen av produkter som är kända för enastående användarupplevelse, brukade säga: "Många gånger vet folk inte vad de vill tills du visar det för dem" (Mui, 2011). Kundupplevelsen kombinerar inte bara aspekter av användarupplevelsen, utan inkluderar även alla psykologiska och beteendemässiga aspekter av interaktion mellan användaren som människa och företaget, med dess tjänster och produkter och som organisation, se Figur 2. 9

10 Kundupplevelse Användarupplevelse Användbarhet Användarupplevelse samt prissättning, annonsering, varumärke, osv. Användbarhet samt nyttighet, pålitlighet, prestanda, känslor, tilltro, osv. Kriterier för användbarhet: navigation, interaktion, terminologi, osv. Figur 2: Komponenter av kundupplevelse, baserad på (Center for Usability Research & Engineering, u.d.) Det är värt att nämna, att det finns en ständig utveckling på IT-mjukvarumarknaden (företag och konsumenter), där produkter och tjänster kombineras i ett paket. Serviceandelen av paketet understryker vikten av det som kommer efter det att kunden börjar använda produkten och förvandlats till användare, eftersom köpet är inte längre den aktuella handlingen. 2.2 Användarupplevelse och användbarhet Flera ramverk för användarupplevelse har föreslagit av forskare. De fann ett stort antal faktorer, där var och en bidrar till användarupplevelsen på olika sätt. Bara för att nämna några av dem: personlighet, känslor, förväntningar, ålder, krav, kulturella faktorer, kontextuella faktorer som tid och plats, tillit, glädje och många fler (Center for Usability Research & Engineering, u.d.). Även om begreppet användarupplevelse inte är nytt, har det använts i många olika applikationer från vanliga konsumtionsvaror och högteknologiska produkter till programvaror. Detta gör begreppet universellt men också svårare att konceptualisera. Låt oss ta en titt på några av konceptualiseringarna, till att börja med utifrån en generell modell. Frank Guo föreslår ett enkelt begreppsmässigt ramverk som beskriver fyra av de mest grundläggande delarna i användarupplevelsen (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Experience, Part I, 2012). Dessa aspekter är, se Figur 3: 10

11 VÄRDE Tillför produkten nytta? ANVÄNDBARHET Är den enkel att använda? ANVÄNDARUPPLEVELSE ADAPTABILITET Är den lätt att börja använda? ÖNSKVÄRDHET Är den roligt och engagerande? Figur 3: Fyra element av användarupplevelsen av Frank Guo, baserad på (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Experience, Part I, 2012) Denna abstraktionsmodellmodell, hjälper, enligt författaren, produktutvecklare att fokusera på olika aspekter av design och utvärdering av digitala produkter. Modellen omfattar användarupplevelse i samband med interaktion mellan produkten och användaren. En annan begreppsbildning, som erbjuds av nngroup 1 omfattar även marknadsföringsaspekten som en del av den totala användarupplevelsen. I denna tolkning utökas den upplevelse som härrör från den fysiska interaktionen mellan användare och produkt, med upplevelsen av samspelet mellan kund och varumärke, och ger ytterligare en fördjupad dimension till det fullständiga, totala användarupplevelsepaketet. se Figur 4: UX börjar med att vara användbar. Är den användbar för användaren? Tillgodoser produkten användarens behov? Funktionalitet, adaptabilitet, inlärningsförmåga, användbarhet, Kunden måste kunna använda den Är produkten lätt att börja använda? Kan vem som helst lära sig använda produkten? Hur lätt är det för användaren att nå målet att fullt ut använda produkten? Hur väl stödjer produkten affärsprocessen? Nyttighet Hur produkten ser ut och känns måste vara tilltalande Är produkten tilltalande? Är den rolig och engagerande? Hjälper produkten till att skapa en allmän varumärkesupplevelse Känner kunden sig tillfredsställd av varumärket/produkten Figur 4: Modell för total användarupplevelse av nngroup, baserad på (Mifsud, 2011) 1 Den Nielsen Norman Group är ett välkänt konsultföretag, specialiserat på datoranvändarupplevelse, grundades 1998 av Jakob Nielsen, Donald Norman och Bruce Tognazzini. (Wikipedia, 2014) 11

12 Båda modellerna placerar produktens nyttighet i en grundläggande och central del av användarupplevelsen. I själva verket är detta en förutsättning för att en interaktion mellan användare och produkt skall äga rum. Det verkar självklart, eftersom produkten först måste vara användbar och tillgodose kundernas behov, så att kunden kan bli dess användare och en användarproduktinteraktion kan påbörjas. I den meningen är nyttighet ett värde som kunden söker. Användbarhet har ofta förväxlats med användarupplevelse, men som många forskare är överens om, är användbarhet ett snävare begrepp, eftersom det bara fokuserar på måluppfyllelsen vid användningen av en produkt. En hög nivå av användbarhet har följande effekt på användarens interaktion med produkten (Baekdal, 2006): - användaren behöver mindre ansträngning för att använda produkten, - användaren gör färre misstag vid användning av produkten (högre effektivitet), - användaren kan göra mer, eller göra det snabbare, - det är lättare att lära sig använda produkten. ISO-standarden har sin egen definition av användbarhet, där den beskrivs som: "ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse med vilka användaren uppnår specificerade mål i särskilda miljöer" (ISO ) medan användarupplevelse handlar om "alla aspekter av användarens upplevelse när de interagerar med produkten, service, miljö eller anläggning "(ISO ). Användarupplevelse handlar om känslor. Syftet här är att skapa emotionell tillfredsställelse hos användaren. Det är mycket svårare att uppnå sådan tillfredsställelse än användbarhet eftersom följande aspekter av användarupplevelsen är svåra att mäta och analysera (Baekdal, 2006): - miljö, - färger, humör, - lukt, - beröring, - auditiv och visuell återkoppling, - förtroende, - branding (varumärkning), - show-off-effekt, känslomässig effekt, osv. 12

13 2.3 Användarerfarenhet av mjukvaruapplikationer i näringslivet De fyra delarna av användarupplevelsen, se Figur 3, bidrar inte jämbördigt till användarupplevelsen. Enligt Frank Guo, skiljer sig deras bidrag åt beroende på programvara och användarkategori (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Expierience, Part III, 2013). Följande diagram, se Figur 5, visar den relativa betydelsen av användarupplevelsens olika komponenter för affärssystem. Arean av varje komponent beskriver hur mycket den påverkar graden av användartillfredsställelse. Detta gör det möjligt att inte bara prioritera produktdesign och utvecklingsarbete men att också kunna planera förbättringar i processen för utvärderingen av användarupplevelsen. NYTTIGHET ADAPTABILITET ÖNSKVÄRDHET ANVÄNDBARHET Figur 5: Fyra element av användarupplevelsen av ett företags programvara (Guo, More Than Usability: The Four Elements of User Expierience, Part III, 2013) Som det framgår av diagrammet, är nyttan av störst betydelse. Eftersom nyttan är det värde mjukvaran tillför användaren och står för de funktioner som kunden förväntar sig, blir produkten väl lämpad för sin användning genom att påverka effektiviteten i stödet till användarnas arbetsflöden och relaterade affärsprocesser. Detta är naturligtvis anledningen till att produkten har förvärvats i första hand, men också hur väl den passar de aktuella användarnas behov. 13

14 Förutom nyttan, är inslaget av användbarhet nästan lika viktigt i sammanhanget. Användarna måste kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt och med så få fel som möjligt. Om användarna måste anstränga sig för att kunna bruka programvaran, skulle den helt enkelt misslyckas med att leverera sitt värde. Mindre viktigt, men inte försumbart, är anpassningsförmågan. Denna utgör en del av processen för att lära sig programmet samt dess förmåga att anpassa sig efter både avancerade användare och nybörjare. Sådana faktorer som programvarans användargränssnitt, dokumentation, hjälpfunktioner, systemstatus och feedback, felmeddelanden, ordförråd osv. ingår i anpassningsförmågan. Det minst viktiga inslaget är önskvärdhet. Estetik och ett tilltalande utseende på användargränssnittet påverkar inte produktens användbarhet och nytta, åtminstone inte direkt. Det verkar dock som om dessa delar av användarupplevelsen inte kan behandlas var för sig. De hänger ihop och är tätt sammanlänkade till varandra. Om fokus enbart riktas på de viktigaste delarna och de mindre viktiga försummas, leder det till brister i användarupplevelsen. Användargränssnittets estetik har också sitt praktiska syfte. Bra design är användbar. Detta synsätt på mjukvarudesign har delats av Steve Jobs, som ofta blivit citerad: "De flesta människor gör misstaget att tänka att design handlar om hur det ser ut. Folk tycker att det är det här fanér - att designers får en låda och uppmanas: "Gör så att det ser bra ut! Det är inte vår uppfattning om vad design är. Det handlar inte bara om hur det ser ut och känns. Design är hur det fungerar." (Walker, 2003). Apples produkter, både hårdvara och mjukvara, är enkla och främjar användbarheten genom att göra användaren mindre distraherad av onödig information (användbarhetskomponenter), eller genom att göra det lättare att förstå interaktionen med produkten genom det intuitiva, och därför brukade användargränssnittets språk, vokabulär för symboler och regler (adaptabilitets-aspekten). Det är viktigt att påpeka, att medan nyttan motsvarar funktionskraven på affärssystem, dvs. produktuppfyllelsen av användarnas behov, är de andra komponenterna är i huvudsak relaterade till användargränssnittet. Tom Stewart ger en överblick av användarupplevelsens komponenter för sådana produkter som programvara, webbplatser och mobila applikationer, i en särskild definit- 14

15 ion. Enligt honom är användarens upplevelse: "(...) en följd av presentation, funktionalitet, prestanda, interaktivt beteende och hjälpmedelsfunktioner i det interaktiva systemet." (Stewart, 2008). Följande diagram, se Figur 6, beskriver dessa komponenter och aspekter utifrån deras användarupplevelse i interaktiva system. Dessutom är varje komponent relaterad till användarupplevelsens element som de har beskrivits av Frank Guo. Varje "cell" motsvarar en komponent och cellens färg motsvarar färgen på elementet i användarupplevelsen - jfr Figur 5 och Figur 6. PRESENTA- TION design utseende, känsla färger informationsstruktur terminologi, osv. användarbehov ändamålsenlighet användarvärde nytta, osv. (önskvärdhetselement) FUNKTIO- NALITET (nyttoelement) SYSTEM- PRESTANDA (önskvärdhetoch användbarhetse lement) hastighet prestanda pålitlighet systeminformation återkoppling (feed-back) adaptabilitet enkel att använda lätt att börja använda INTERAKTIVT BETEENDE (användbarheoch adaptabilitetsel ement) ASSISTERAN-DE FÖRMÅGA (användbarhetselement) respons på användarfel felmeddelanden inlärning hjälpmeddelanden Figur 6: Komponenter av användarupplevelse i interaktiva system 15

16 Följande fyra komponenter har ingått i bedömningen av användarupplevelsen: - Presentation, - Systemprestanda, - Interaktivt beteende, - Assisterande förmåga. Dessa komponenter utgör delar av användarupplevelsen i förhållande till dess användbarhet, adaptabilitet och önskvärdhet, vilka är relaterade till användargränssnittet i det undersökta mjukvaruprogrammet. Den femte komponenten - funktionalitet - relaterad till nyttoelementet - har utelämnats från undersökningen då denna inte satts ifråga i affärsrapporten. 16

17 3 UNDERSÖKNINGSDESIGN 3.1 Problem och frågor i undersökningen Forskningsproblemet har formulerats på följande sätt: Vilka är fördelarna med att kombinera användarenkät med expert-granskning vid utvärderingen av användarupplevelse och användbarhet av mjukvaruprogram? Denna problematik implicerar ett antal följdfrågor som bör besvaras. Dessa omfattar: 1. Kan olika metoder förbättra utvärderingen av olika delar av den samlade kundupplevelsen? 2. Kan olika metodval innebära risk för ensidighet? 3. Vilka frågor om användarupplevelse och nytta kan de olika metoderna besvara? 4. Vilken styrka respektive svaghet uppvisar de olika metoderna? 5. På vilket sätt kan diversifieringen av forskningsmetoder främja syftet med studien? Dessa frågor kan besvaras genom analys av den verkliga fallstudien. Undersökningens ursprungliga mål har formulerats på följande sätt: att undersöka användarupplevelsen av företagsanknutna applikationsprogram för tjänsteadministration, i syfte att identifiera förbättringsområden och ge rekommendationer för förbättringar. Affärsrapporten tillgodoser forskningsbehovet eftersom den kombinerar kundenkät och expertbedömning. Fokus låg på användargränssnittet eftersom produktnyttan (funktionaliteten) inte var ifrågasatt. Uppdragsbeställare var en industriell partner, ett företag inom den privata sektorn. Konfidentiella uppgifter om produkter, affärsmiljön och forskningsresultatet har utelämnats med hänsyn till sekretesskravet. Utgångspunkten var utformningen av själva forskningsprocessen. Man kan analogivis säga att här var målet att hitta en väg från A till B på en karta, så att resan kan genomföras inom en viss tid och med givna resurser. Punkten A inrymde naturligtvis en frågeställning: Vad är användarupplevelsen av nämnda applikationsprogram? Punkten B utgjorde det förväntade resultatet, dvs. svaren på de frågor som ställdes i utredningen: 17

18 1. Vilka komponenter av användargränssnittet är problematiska (användbarhet, inklusive adaptabilitet och önskvärdhet)? 2. Hur åtgärdas användbarhetsproblemen i användargränssnittet, i avsikt att ge rekommendationer till förbättringar? För att anknyta till analogin med karta och vägbeskrivning, utgjorde vägdragningen mellan A och B inte en rak linje. Det fanns ett antal mellanliggande hållplatser. Varje metod som användes i denna process krävde ytterligare en anhalt att stanna till vid. Figur 7 påvisar "karteringen" av forskningsproblem och resultat. Av kartan går det att se vilka som var utredningens frågor och relationerna mellan dem. Slutligen framgår det vilka "fordon", eller de forskningsmetoder, som gjorde framkomsten möjlig. UNDERSÖKNINGSPROBLEM HUR SER ANVÄNDARUPPLEVELSEN AV APPLIKATIONSPROGRAMMET UT? SUS LÅG SUS-KOMPOSIT INDEX; ANVÄNDBARHET BRISTER VARFÖR? VAR? HUR? VARFÖR? VAR? QUIS + INTERVJUER HEURISTISK UTVÄRDERING VILKA DELAR AV AU ÄR HUR ÅTGÄRDAS PROBLEMATISKA? ANVÄNDBARHETSPROBLEMEN I UI? RESULTAT Figur 7: Forskningsproblem och frågor Denna process har utformats efter noga överväganden av olika tillvägagångssätt och metoder. Den största utmaningen var att hitta en optimal modell som skulle göra det möjligt att utvärdera följande komponenter i användarupplevelsen: användbarhet, adaptabilitet och önskvärdhet se Figur 3. Dessa fyra element sätts i relation till användarupplevelsens komponenter som: 18

19 - Presentation, - Systemprestanda, - Interaktivt beteende, - Assisterande förmåga. De andra urvalskriterierna bestod i att identifiera användbarhetsproblem och samtidigt vara realistisk i bedömningen av tillgängliga resurser för hela projektet. Dessutom var det viktigt att säkerställa att resultaten skulle vara heltäckande och tillförlitliga. 3.2 Undersökningsprocessen Hela undersökningsprocessen redovisas i Figur 8: UNDERSÖKNINGENS DESIGN Inringning av frågeunderlag Val av lämplig undersöknings metodik DATAINHÄMTNING Genomförande av undersökning med webb-enkät SUS, QUIS Genomförande av intervjuer Genomförande av heuristisk utvärdering med individuella och gruppsessioner Uppsättning rådata DATAANALYS OCH VISUALISERING KVANTITATIV ANALYS Jämförelse av SUS kompositindex med referensvärde i varje grupp Analys av användarupplevelse komponenter relaterade till användarens gränssnitt Analys av svar från respondentgrupp er bestående av affärskunder (fakultativt) Analys av svar från respondentgrupper med varierande professionell erfarenhet (fakultativt) KVALITATIV ANALYS Analys av intervjuresultat Upprättande av lista över användarnas gränssnitts problem och lösningar från heuristisk utvärdering Genomförande av orsaks-och verkansanalys Upprätta lista över rekommendationer Figur 8: forskningsprocessens flöde 19

20 Processen är indelad i tre faser: 1. undersökningens design, 2. datainhämtning, 3. dataanalys och visualisering. Den första milstolpen uppnåddes när undersökningsfrågorna hade identifierats och relevanta metoder valts. Två forskningsapproacher och fyra metoder selekterades för undersökningens syfte: 1. Användarundersökning, 12 respondenter i två grupper: - Webbenkät på svenska och engelska för att samla in data om användarupplevelsen, - Questionnaire for User Interaction Satisfaction QUIS, - System Usability Scale SUS, - intervju (öppna och slutna frågor, anteckningar, ljudinspelning). 2. Expertbedömning: - heuristisk utvärdering enligt 10 användbarhets - heuristiker av Jakob Nielsen (individ-och gruppsessioner), 3. Andra metoder för kvantitativ och kvalitativ data-analys med en grafisk redovisning av utfallet, 4. Orsak- och verkansanalys (Ishikawadiagram). För de två första metoderna användes specialiserade frågeformulär för att samla in data och för fortsatt kvantitativ analys. Den första enkäten - System Usability Scale (SUS) ger en allmän, subjektiv syn på systemets användbarhet genom gradering på en skala från 0 till 100. Metoden utvecklades av John Brooke vid Digital Equipment Corporation i Storbritannien år Sedan dess har den blivit en branschstandard med referenser i över 1300 artiklar och publikationer. Verktyget är mycket enkelt att hantera och kan användas på ett representativt exempel med tillförlitliga resultat. Denna metod kan skilja mellan användbara och inte användbara system (U.S. Department of Health & Human Services, 2014). 20

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al.

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al. Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8-9 i Stone et al. Från krav till design hur gör man Work reengineering, dvs. att omstrukturera, konstruera om befintligt sätt Task allocation,

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kommandobaserad interaktion

Kommandobaserad interaktion Interaktion 1 Innehåll Kommandobaserad interaktion (Kap 7) Direktmanipulation (Kap 5) Natural-language interaction (Kap 7) Metaforer i användargränssnitt (ej med i boken) Kommandobaserad interaktion Kommandobaserad

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE

Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE Professor Karl W Sandberg Nätverksträff 24-timmarswebben, 14 oktober 2008 Sundsvalls konferenscenter, Scandic Sundsvall City CHAOS rapporten från Standish

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning

Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning ning på 3 föreläsningar Första föreläsningen Översikt PV7180 Verifiering och Validering Föreläsning 3 ning del 1 Andra föreläsningen Coverage ing, OO-ing, Utvärdering av tekniker Tredje föreläsningen Automatiserad

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Användbarhetstestning. Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått

Användbarhetstestning. Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Title/Lecturer OCTOBER 7, 2015 2 Användbarhetstestning Test med pappersprototyp Title/Lecturer OCTOBER 7, 2015 3 Varför testa?

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Fö: Användbarhetsutvärdering

Fö: Användbarhetsutvärdering Fö: Användbarhetsutvärdering Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Heuristisk utvärdering Användbarhetstestning Upplägg Heuristisk utvärdering Heuristiker Utvärderare Gå igenom systemet

Läs mer

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS ALLT BÖRJAR MED. RÅVAROR UTVINNS SAMLAS IN FÖRVANDLAS TILL PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRS MED FOKUS PÅ SPECIFIKATIONER PROBLEM? Allt som produceras men inte är materiell hårdvara

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Saknar. HALMSTAD UNIVERSITY Lars-Olof Johansson. Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Tentamen

Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Saknar. HALMSTAD UNIVERSITY Lars-Olof Johansson. Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Tentamen Saknar 5 råd inför projektet! Tentamen Tis 9 dec 13:15-17:00 MMD3, INF300, VIP3 Tentamen LOJO D215 A Ljungberg och E Larsson, 2001, 1:a upplagan, Processbaserad verksamhetsutveckling, Kap 6-10 Jan Recker,

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

DSK1:MDI ID:MDI / / / SP:MDI / IC 1000 / IC 1007/ FK:MDI / ITK1:MDI / *8 / IC1001 / DSV1:M / FK:M

DSK1:MDI ID:MDI / / / SP:MDI / IC 1000 / IC 1007/ FK:MDI / ITK1:MDI / *8 / IC1001 / DSV1:M / FK:M Tentamen / Exam Människa-datorinteraktion / Human Computer Interaction DSK1:MDI ID:MDI / SP:MDI / IC 1000 / IC 1007/ FK:MDI / ITK1:MDI / *8 / IC1001 / DSV1:M / FK:M Tentamen består av 6 enskilt betygsatta

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer