Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv."

Transkript

1 Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda Mats Andersson, Carin Andersson, Eskilstuna museer 1999

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND Grundaren J. O. Öberg Spelkortstillverkningen börjar MARKNADSFÖRING Gynna svensk industri YRKEN VID BOK-ÖBERGS Litograferna Typograferna Bokbindarna 1890-TALET Fackföreningarna växer fram Kvinnorna saknas i facket Lönerna Första strejken UNDERSTÖDSKASSOR DEN GODE DISPONENTEN OCH TJÄNSTEMÄNNEN TVÅ STORA KONFLIKTER Bokbindarkonflikten 1908 Undantag för fattig flicka Storstrejken Mindre kampdugliga? EFTER STORSTREJKEN Tidskontroll infös Ackordsarbete och skiftgång införs EFTERKRIGSDEPRESSIONEN OCH DESS FÖLJDER Sämre tider även på Öbergs Rätt till semester Möte enbart för kvinnor SKÄRPT UPPDELNING MELLAN MANLIGT OCH KVINNLIGT ARBETE Olika lön för lika arbete KRIGSÅREN sid.2 sid.4 sid.5 sid.5 sid.7 sid.8 sid.9 sid.11 sid.11 sid.11 sid.12 sid.13 sid.14 sid.15 sid.15 sid.16 sid.17 sid.18 sid.18 sid.19 sid.19 sid.19 sid.20 sid.21 sid.22 sid.24 sid.24 sid.24 sid.26 sid.27 sid.29 sid.31 2

3 EFTERKRIGSTIDEN Organisering av övrig personal Kvinnliga och manliga arbeten, nya konflikter 1950-tal Trivselmöte Om protokollen Verkskydd Internutbildning 1960-TAL Manliga och kvinnliga löner försvinner Arbetskraftsinvandring SOCIALA ÅTGÄRDER VID FÖRETAGET Egna hemslån Idrott på företaget Semesterhem NYA FABRIKSLOKALER OCH NYA NAMN Globalisering Graphium SAMMANFATTNING NÅGRA ÖBERGSANSTÄLLDA BERÄTTAR KÄLLFÖRTECKNING sid.32 sid.32 sid.32 sid.35 sid.35 sid.37 sid.37 sid.38 sid.39 sid.39 sid.41 sid.42 sid.42 sid.43 sid.44 sid.45 sid.45 sid.46 sid.47 sid.49 sid.58 3

4 INLEDNING Våren 1999 försvann de sista delarna av AB J O Öberg & Sons tillverkning från Eskilstuna. Då flyttade Esselte-koncernen tillverkningen av Öbergs spelkort till Belgien. Öbergs spelkort har länge varit en folkkär produkt som i hög grad förknippats med Eskilstuna stad. Ända sedan 1900-talets början har Öbergskorten varit stilbildande för hur svenska spelkort ska se ut. Tillverkningen hade under den sista tiden bedrivits av företaget Graphium. Graphium bildades av några chefer på Esselte i början 1990-talet som köpte ut värdepapperstillverkningen från Esselte och drev den vidare i egen regi. I och med att Graphium tog över maskinerna och hyrde in sig i Vilstafabriken fick man också uppdraget att tillverka spelkort för Esseltes räkning. Och när så värdepapperstillverkningen i Eskilstuna såldes av Graphium till Nässjö våren 1999 tog Esselte beslutet att flytta även spelkortstillverkningen från Eskilstuna. Men AB J O Öberg & Son tillverkade långt mer än bara spelkort. Den huvudsakliga tillverkningen var under lång tid kontorsböcker och annan kontorsmaterial. Företaget avvek från de flesta andra fabriker på orten både genom att tillverkningen inte hade något med järneller smidesindustri att göra och genom att en stor del av de anställda var kvinnor. När Eskilstuna museer beslutade sig för att göra en dokumentation av företaget med anledning av nedläggningen har vi valt att komplettera den bild som redan finns tillgänglig i jubileumsskrifter genom att särskilt titta på kvinnornas situation på Bok-Öbergs. Genusperpekitvet har därför kommit att bli undersökningens grundperspektiv. Vi har också försökt lägga ett socialt perspektiv på undersökningen genom att bl a titta på företagets och i viss mån även de fackliga organisationernas sociala ambitioner och åtaganden. Det källmaterial som använts är främst tagna ur de arkiv från företaget som finns i företagsarkivet i Eskilstuna, och fackföreningarnas arkiv på Eskilstuna Stadsarkiv. En viktig källa för den del av undersökningen som rör senare tid och nutid är de intervjuer med 14 före detta anställda vid fabriken som genomfördes våren 1999 i samband med att produktionen då flyttades från Eskilstuna. 4

5 BAKGRUND 1 Grundaren J. O. Öberg Företaget startades 1845 av J O Öberg som detta år fick burskap som bokbindare i Eskilstuna. Sonen Albert utvecklade firman från ett företag som i stort sett byggde på de gamla hantverksprinciperna, men med ett mindre antal maskiner, till en stor industri. Företagsidén blev att tillverka kontorsböcker med modern utrustning inköptes fastigheten 112 i Eskilstuna stad, och 1878 uppfördes företagets första fabriksbyggnad. Albert Öbergs ursprungliga intentioner hade varit att starta en linjeranstalt i Stockholm, men på grund av faderns slaganfall övertog han driften av bokbinderiet och inordnade en linjeranstalt i företaget i Eskilstuna. Satsningen på kontorsböcker visade sig vara riktig. Färdiga kontorsböcker fanns knappt att få i Sverige utan de importerades till största delen. Försäljningen inriktade sig framför allt direkt till pappers och bokhandlare, vilket visade sig vara framgångsrikt. Genom att avhålla sig från att sälja till privatpersoner och mindre företag undvek man att konkurrera med handlarna. Till linjering och fabrikation av skolböcker anställdes ett flertal flickor. Tillverkningen av dessa produkter kom även i fortsättningen att vara huvudsakliga kvinnoarbeten. 1 Bernström

6 Tillverkningen ökade stadigt och 1883 byggdes fabriken ut och tillverkningen utökades med bland annat vaxduksböcker rationaliserades driften med en mängd nya maskiner och ytterligare en nybyggnad, ett trevåningshus på gården uppfördes. Antalet anställda ökade samtidigt, 1880 var antalet anställda 12 stycken, och 1887 hade det ökat till 48. I början av 1890-talet byggdes fabriken ut ännu en gång, man förlängde det sista huset och byggde ännu ett trevåningshus som lades i vinkel mot detta. Därmed var hela tomten kringbyggd. Fabriken innehöll då avdelningar för kontor, lager, packrum, maskinrum, magasin och tio stora salar av vilka två användes för linjering, tre för kontorsbokstillverkning, en för tillverkning av skol-, skriv- och ritböcker, en för portföljtillverkning, en för accidenstryckeri, och två för stentryckeri. I lokalerna fanns 53 olika maskiner. Och år 1896 hade antalet anställda ökat till 100 personer. Med början 1898 startades nybygget av fabriken på Gymnastikgatan, tomterna köptes in och slogs ihop år Byggnaden som ritades av Anders Emil Befwe uppfördes i tre våningar med gult fasadtegel. En byggnad som enligt tidens mode markerade företagets status. Vid inflyttningen var antalet anställda ungefär 180 personer. Fabriken på Gymnastikgatan 6

7 Spelkortstillverkningen börjar Under 1902 började man framställa spelkort. Spelkortsmarknaden hade då till stor del övertagits av utländska tillverkare, vilket var en följd av att man tidigare höjt spelkortsskatten kraftigt, från 75 öre till 1,50 kr. Resultatet blev då att utländska kort smugglades in och att statens inkomster på stämpelavgifterna sjönk avsevärt. För att inte den svenska tillverkningen helt skulle konkurreras ut sänktes skatten till 50 öre per lek. Trots detta hade de svenska tillverkarna svårt att hävda sig eftersom den utländska importen och framför allt de kort tillverkade i Tyskland höll en högre kvalitet än de svenska. Albert Öberg såg dock möjligheten att starta en inhemsk tillverkning av förstklassiga kort och reste på studiebesök till de ledande tillverkarna i Stralsund och Frankfurt am Main. Specialmaskiner beställdes och kontrakt skrevs med tyska kartongleverantörer och så startade tillverkningen! Korten höll samma pris som de andra svenska tillverkarnas, men med en överlägsen kvalitet, vilket gjorde att man redan 1905 var Sveriges största spelkortstillverkare. Öbergs spelkort blev snart stilbildande för de svenska spelkorten. Antalet anställda fortsatte att stiga och redan 1905 var 237 personer sysselsatta vid företaget, och 1912 var antalet ombildades firman till aktiebolag, aktierna fördelade sig på 1200 stycken med ett upptaget värde på 500 kronor, det sammanlagda värdet på aktierna var således kronor. Albert Öberg behöll 1173 stycken själv, hans svåger prokuristen J. A. Zachrisson fick 20 aktier, verkmästaren H W Bruse 5, J Ström och F Danielsson 1 aktie vardera avled Albert Öberg och efterträddes av sin svärson Tore H Bendz uppgick J.O Öberg & Son i det nya holdingbolaget Sveriges Litografiska Tryckerier. 7

8 MARKNADSFÖRING Öbergs marknadsföring riktade in sig på bok- och pappershandlare. För att nå ut till dessa startades Öbergs Månadsblad I denna tidskrift presenterade man sig och sina produkter. Tidskriften presenterade företaget och även vissa medarbetare, företrädesvis chefer och de personer som bok och pappershandlarna kunde komma i kontakt med vid affärer med företaget. Företaget framhöll kvaliteten på sina produkter; att man använde förstklassiga råvaror, att arbetet på produkterna var noggrant och omsorgsfullt. Man presenterar givetvis alla nyheter ingående och lämnar förslag till bokhandlarna hur de ska marknadsföra dessa 2. Trots att Öbergs redan 1913 anslöts till Esselte-koncernen, eller som den ofta kallades i början trusten, framtonade Öbergs i sitt månadsblad som ett enskilt företag. Inte förrän i början på 30-talet används namnet Esselte i Öbergs månadsblad, då med begreppet Esselte-fabrikanter och Esselte-produkter. Detta kan tolkas som ett tecken på att Esselteledningen tar ett starkare grepp om koncernen. Bland annat finns en gemensam prislista för vad man kallar för Esselteprodukter, vilket indikerar att man inom koncernen genomför standardiseringar och mer markerat delar upp varje fabriks produktionsområde 3. Att Esselte till en början håller en låg profil märks också av att det första omnämnandet av Esselte i indirekt form, (namnet Esselte eller SLT förekommer inte i artikeln), kommer först i aprilnumret av månadsbladet Esselte har då funnits i fyra år. Artikeln behandlar oron bland bok och pappershandlarna på grund av trustens tillkomst. Bok och pappershandlarna uttrycker farhågor att trusten försöker strama åt, bland annat genom minskad kredittid. Öbergs hävdar dock att minskningen av kredittiden endast beror på att pappersbruken har minskat sina kredittider, och att detta förhållande inte beror på trusten. Vidare förnekar artikelförfattaren att trustbildningen skulle ha eliminerat konkurrensen mellan de anslutna företagen. De anslutna företagen arbetar självständigt med egen ledning och egna resande. Däremot har man en gemensam prislista så att man inta ska konkurrera med, som det uttrycks i artikeln, nervöst fluktuerande priser. Det framhålls att den gemensamma prislistan torde vara till fördel även för bok och pappershandlarna. Här kan man ju invända att priserna är en väsentlig del av all konkurrens, men huvudintrycket av artikeln är dock att betydelsen av koncernbildningen tonas ned. Användandet av ordet trust ger också ett intryck mer av samarbetande självständiga fabriker än en koncern med helägda dotterbolag 4. Redan tidigt i Öbergs historia är man noga med att påpeka att deras produkter är svenska, särskilt gäller detta när man tar upp spelkortstillverkningen, att man började med tillverkningen berodde till stor del på att importen hade ökat kraftigt. I Öbergs Månadsblad poängteras ofta att det är svenska produkter, särskilt synligt blir detta under krisåren efter kriget. I juni 1919 tar man upp att vissa handlare har börjat föra engelska kort. Öbergs hävdar att man principiellt inte uttalar sig om konkurrerande fabrikat, men att då dessa är av dålig kvalitet och dessutom av utländsk tillverkning, bör det påtalas att dessa är både dyrare och sämre än Öbergs inhemska kort 5. 2 Öbergs månadsblad Öbergs månadsblad juni-juli Öbergs månadsblad Maj Öbergs månadsblad Juni

9 Gynna svensk industri! Under rubriken Gynna svensk industri påpekas i april 1922 att den ökade importen bidrar till ökad arbetslöshet och minskad köpkraft inom Sverige. det framhålls att de svenska produkterna, särskilt inom den grafiska branschen, håller en högre kvalitet än de utländska och att kostnaderna för importen är såpass höga att skillnaden blir mindre än man kan förledas tro. Artikeln avslutas med en uppmaning: Köp icke utländska varor, förrän Ni först förfrågat Eder hos vårt eget lands fabrikanter. Giv arbete åt svensk arbetskraft! Därmed gagnar Ni först som sist eder själv! 6 I och med krisen i början på 20- talet var tillgången på arbete knapp. För att utnyttja de befintliga resurserna och hålla arbetet i gång startade Öbergs eget förlag i mindre skala. De flesta böcker var översättningar av utländska förlagor. Det gavs också ut en serie barnböcker till ett billigt pris ( 1 kr.). I Månadsbladet gjordes reklam för dessa i sådan utsträckning att man lätt kan få intrycket av att de stod för en stor del av verksamheten, men i själva verket tjänade den endast till att komplettera kärnverksamheten. Andra exempel på tillverkning som startades under dessa år är inbindning av privatband, något som knappast kan förknippas med stordrift. Den huvudsakliga produktionen fortfor ändå att vara inriktad på kontorsböcker och tillbehör. 7 Månadsbladet visar också upp bilder från tillverkningen, företrädesvis de mer statusfyllda arbetena som till exempel litografverkstaden, tryckeriet eller det rena bokbinderiet. Inga foton illustrerar artiklar om spelkortstillverkning, vilket kan verka underligt eftersom spelkorten är bland de allra mest omskrivna artiklarna. Det förekommer inte heller några bilder från till exempel linjering eller andra kvinnodominerade avdelningar. Det förekommer överhuvudtaget väldigt få bilder av kvinnor i arbete, vilket kan verka underligt eftersom Öbergs arbetskraft till drygt hälften bestod av kvinnor. Förutom bilder på chefer och personal förekommer en del bilder på fabriksbyggnaden, även en starkt idylliserad teckning. Byggnaden tjänar på sitt sätt också till att ge ett intryck av ett stabilt och pålitligt företag. 8 Det intryck som tonar fram av företaget i månadsbladet är det av ett patriarkaliskt styrt företag. Stor vikt läggs vid att påpeka traditionerna bakåt i tiden, det hantverksmässiga framhålls ofta för att inskärpa att produkterna håller en hög kvalitet. Det faktum att Tore Bendz är svärson till Albert Öberg framhålls, vilket ger intrycket av ett familjeföretag snarare än en del av en koncern. Truster och stora monopolföretag verkar i vissa ögon ha setts som hotfulla företeelser. Bok och pappershandlarna har enligt skribenten i månadsbladet tidigare uttryckt oro över den så kallade trusten. Man har särskilt vänt sig emot den gemensammma prislista som trusten genomdrivit. Den ansågs starkt begränsade för konkurrensen inom landet. De patriotiska uttalandena i artiklarna riktade mot utländska konkurrenter har en tendens att öka under hela trettiotalet. De kan ses som ett sätt att framhålla en gemenskap mellan fabrikant och återförsäljare. Nya konkurrenter, även inom landet, framställdes av månadsbladet som destabiliserande faktorer som störde den ordnade pappershandelns former. I artiklar berättas att dessa nya fabrikanter visserligen fått en del sålt till de mindre pappershandlare, som beskrivs som mindre erfarna och mer seende till tillfälliga fördelar, men när de inte fick sälja till de större 6 Öbergs månadsblad april Öbergs månadsblad Öbergs månadsblad

10 pappershandlarna skulle de komma att vända sig direkt till privatpersoner och till grossister. Detta skulle innebära att pappershandlarna skulle bli utsatta för ökad konkurrens. 9 Att Öbergs hade större tillit till de stora papperhandlarna kan till stor del bero på att dessa genom åren knutits till Öbergs genom bland annat olika rabatter. Den som hade en hög rabatt var förmodligen mindre intresserad av att stöta sig med sina leverantörer. Ett annat sätt för företaget att binda bok- och pappershandlarna till sig var att ställa sig som borgenär för lån, eller själv låna ut pengar till dem, något som praktiserades redan under Albert Öbergs tid. Ett exempel är bokhandlare Gustaf Hedman i Gävle som beviljades en borgen för ett lån på kronor den 6/ Detta förfarande fortsatte även sedan Öbergs ingick i Esselte. Den 15/ fick bokhandlare J W Göthe i Stockholm ett lån på kronor. 11 Dessa lån och borgensåtaganden gav naturligtvis Bok-Öbergs lojala stamkunder. Det blev helt enkelt i bok- och pappershandlarnas eget intresse att kontakterna fortfor att vara vänskapliga. Sammantaget med krediter hos Öbergs minskade naturligtvis lusten att byta leverantör betydligt. 9 Öbergs månadsblad september Styrelseprotokoll AB J O Öberg & Son 16/ Styrelseprotokoll AB J O Öberg & Son 15/

11 YRKEN VID BOK-ÖBERGS De anställda vid fabriken var uppdelade i tre yrkesgrupper, litografer, typografer och bokbindare. Vardera yrkesgruppen var från början av talet organiserade i tre olika fackföreningar. Orsaken till denna uppdelning är att de olika yrkena är gamla hantverksyrken och fackföreningarna från början organiserades efter yrkesprincipen. De olika yrkesgrupperna hade (har) inofficiellt olika status på företaget. Klichéavdelningen på våning två med Acke Gustavsson i förgrunden. Litograferna. Högst upp på skalan stod litograferna eftersom arbetet fordrade stor yrkesskicklighet. Litografi utfördes med ingravering i sten. Principen bygger på att stenen drar åt sig vatten och fett som i sin tur stöter i från varandra. De stenar som användes var en särskild slags kalksten. Stenen slipas jämn varefter litografen graverar eller ritar in text eller motiv bakvänt. I senare tid kom stenarna att ersättas av zinkplåt. Typograferna Typograferna var de som kom näst i den inofficiella rangordningen efter litograferna, de skötte tryckning och sättning. Andra yrkesbeteckningar som förekom i typograffacket var iläggare och en och annan hjälparbetare, samtliga dessa arbetade i tryckeriet. 11

12 Bokbindarna Den tredje yrkesgruppen var bokbindarna. Bokbindarnas fackförening var mest öppen för olika yrken och kom att inrymma en mängd undergrupper. De som inte var rena yrkesarbetare kallades för bokbinderiarbetare. Bokbindarfacket var den största delen av de anställda inom Öbergs. Det var också den som organiserade den allra största delen av de kvinnliga arbetarna på fabriken. Redan tidigt i fabrikens historia var det särskilt vissa avdelningar som starkt dominerades av kvinnor, såsom linjering, skriv- och skolboksframställning. Även spelkortstillverkningen sköttes till största delen av kvinnor. Förutom bokbindarna så tillhörde även tillskärarna dem inom just denna yrkeskategori som åtnjöt hög status på fabriken. Deras arbete betecknas också som typiskt manligt av de anställda. Kvinnornas arbeten var ofta mindre statusfyllda. Kvinnliga bokbinderiarbetare vid Bok-Öbergs ca 1950-tal. 12

13 1890- TALET Fackföreningarna växer fram Samtidigt som Bok-Öbergs etablerade sig som industri i Eskilstuna i början av 1890-talet växte fackföreningarna fram. Till en början var även förmän med i föreningarna. Verkmästare Bruse var med i bokbindareförbundets styrelse enligt protokollen från 1893, 12 och bland typograferna finns en faktor Östberg med 13. Dessa medlemmar försvinner snart nog ur föreningarna i takt med att motsättningarna mellan arbetsgivare och arbetare ökar. Det bör ha uppstått svårigheter för dem när de i sina arbeten förväntades representera arbetsgivaren. Förmännens deltagande i föreningarnas början beror förmodligen på att de själva har börjat som bokbindare och typografer och förmodligen fortfarande i första hand identifierar sig med dem och inte i första hand ser sig som tjänstemän. Det kan också ses som ett arv från skråtiden och de tidigaste arbetarföreningarna som nästan uteslutande organiserade hantverkare 14. Bokbindareförbundets Eskilstunaavdelning dominerades nästan helt av anställda vid Bok- Öbergs, vilket visar sig i protokollen genom uttryck som firman, företaget, fabriken och så vidare, vilka alla syftar på AB J O Öberg & Son. Vid omnämnandet av de få andra arbetsplatser som fanns i Eskilstuna sätts alltid namn på företaget ut. Verksamheten i föreningen rörde sig till en början mycket om anordnandet av fester för att medlemmarna skall lära känna varandra bättre. Anordnandet av fester var en fråga som till stor del anförtroddes åt kvinnorna i föreningen, i bokbindarnas första festkommitté återfinns fyra kvinnor och endast tre män. Detta i motsats till styrelsen där kvinnorna förekommer ytterst sparsamt, den första kvinnan med uppdrag i styrelsen är Lotten Pettersson som 14/ utses till revisor. 15 Festerna är ett återkommande ämne, och avgiften för festerna diskuterades ofta. Män och kvinnor hade skilda avgifter vilket troligen speglar inkomsterna. År 1899 kommer även förslag om att nykterister skulle få betala en mindre avgift. De föreslagna avgifterna var: herrar 3 kronor, damer 2 kronor, nykterister, 2,50 kronor. Förslaget föll dock i samband med att festen fick flyttas från E W ( där sprittillstånd ej erhölls) till Gästis. 16 Det första refererade yttrandet från en kvinna i protokollen rörde också en liknande fråga, nämligen om de som var med vid förra utflykten även vid nästa fest finge vara med för halv avgift på nästa fest? Detta yttrande protokollfördes 1908 då föreningen hade fört protokoll i 15 år. 17 Bland de första frågorna som dyker upp i fackföreningsprotokollen är frågan om arbetstidens reglerande. I en petition till Albert Öberg begärdes att arbetstiden inte skulle överstiga tio timmar om dagen. Man vänder sig framför allt mot att arbetstiden bestäms godtyckligt av företaget. 18 Frågan om arbetstiden kommer sedan att tas upp med jämna mellanrum och är en av de frågor som mest sysselsätter avdelningen. Ett annat ämne som ofta var uppe till diskussion var städningen. Öbergs var ett företag med en verksamhet som var ren, den mesta industrin i Eskilstuna var annars metallindustri med 12 Mötesprotokoll Bokbindarförb 9/ Mötesprotokoll Typografiska fören. 15/ Mötesprotokoll Typ. Bokb. för Mötesprotokoll Bokbindarförb Mötesprotokoll Bokbindarförb. 1/ Mötesprotokoll Bokbindareförb. 27/ Mötesprotokoll Bokbindareförb. 9/

14 mängder av sot och slipdamm. Kontrasten mellan bokbindare i vita skjortor och sotiga smeder var stor. Verksamheten med bokbindning och dylika arbeten kräver också att lokalerna inte är alltför nedsmutsade. Trots detta framförde bokbindarna klagomål över städningen. Ett krav från bokbindarna var att sopning av fabriken inte skulle utföras under arbetstid. Detta förmodligen för att arbetarna skulle slippa sitta i dammet som blir av pappersskärning. Man krävde även att fabriken skulle rengöras minst en gång var tredje månad. 19 Man fick också igenom sitt krav på att städning skulle försiggå efter arbetstidens slut. Dock ansåg företaget att det räckte med rengöring av hela fabriken två gånger om året. Att sopning hade förekommit under arbetstid förklarade företaget med att det vid det aktuella tillfället hade varit frågan om övertidsarbete. Kvinnorna saknas i facket En annan fråga som diskuterades var vad man skulle göra för att få in de kvinnliga arbeterskorna i föreningen. Det gjordes åtskilliga försök från bokbindarfackets sida att få fler av de kvinnliga arbetarna att gå in i föreningen och helst att också närvara vid mötena. Bland annat föreslog herr L G Jansson att eftersom man fått en snyggare lokal, borde de av fruntimren på fabriken som ännu inte gått in i föreningen uppmanas att snarast göra detta. Mötet utsåg Anna Andersson att försöka värva medlemmar bland kvinnorna på fabriken. 20 På ett möte i augusti 1897 diskuterades frågan om kvinnligt deltagande i fackföreningen återigen. Då tog man också upp frågan om de som stod utanför föreningen skulle komma att ställa sig hindrande om det skulle bli frågan om en arbetsnedläggelse. För att locka fler att gå in i föreningen beslöts att sätta ned inträdesavgiften till 75 öre och månadsavgiften till 15 öre. Mötet beslutade också att tillsätta en agitationskommitté som skulle verka för att få in fler kvinnor i föreningen. Till denna kommitté valdes fem medlemmar, samtliga män. Det fördes dock inga diskussioner om förändringar i arbetet i föreningen eller mötesordningen. 21 Ett visst resultat fick dock kommittén, för redan till nästa möte hade tre nya kvinnor anslutit sig till föreningen. 22 Även bland typograferna fanns ett fåtal kvinnliga medlemmar, om än inte så många har typografiska föreningen i Eskilstuna 14 medlemmar varav 3 är kvinnor. Under talet kommer dock fler kvinnor in i föreningen, företrädesvis sättarinnor eller sättarinneelever, men även iläggerskor Mötesprotokoll Bokbindarföb. 9/ Mötesprotokoll Bokbindarförb. 8/ Mötesprotokoll Bokbindarförb. 11/ Mötesprotokoll Bokbindareförb. 8/ Mötesprotokoll Typograf. fören

15 Lönerna Lönerna är givetvis stor fråga som ofta behandlas under fackföreningsmötena. Bokbindarna tillsätter 1898en kommitté som lägger fram ett betänkande om minimilöner på Öbergs. I kommittén ingår fem män och två kvinnor. Kommittén föreslår för män med 6 år i yrket och fyllda 20 år en minimilön på 18 kronor i veckan med 10% utgående kvartalsvis. För kvinnor som varit i yrket i 3 år och är fyllda 16 år föreslås en minimilön på 6 kronor per vecka. Kvinnor fyllda 18 år och med minst 5 år i yrket är förslaget 9 kronor i veckan. De kvinnor som har fyllt 20 år och har arbetat minst 6 år inom yrket skall enligt förslaget få 12 kronor per vecka. Det förekommer inga protokollförda protester mot den stora skillnaden i lön mellan män och kvinnor i fackföreningens förslag. 24 Eftersom det här är frågan om minimilöner kan den stora löneskillnaden knappast bero på olika befattningar utan skall ses som den lägsta lön som utbetalas för arbete, ovanpå det kommer sedan löneskillnader mellan olika befattningar. Anmärkningsvärd är också den långa inlärningstiden på hela 6 år innan man når den högsta lönen. Med fog kan man väl då fråga sig; om nu kvinnorna har lägre lön för att de har enkla arbeten, behöver de då lika lång tid som männen för att lära sig sina arbeten. Första strejken Under utbröt en strejk hos Öbergs, och även strejkunderstöden skilde sig då mellan män och kvinnor. Manliga familjeförsörjare fick 9 kronor i veckan, män utan familj fick 6 kronor. Kvinnor fick 6 kronor, kvinnliga familjeförsörjare nämns över huvud taget inte. 25 Skillnaden mellan män och kvinnor är åtminstone mindre när det gäller strejkunderstödet än när det gäller lönen. En trolig förklaring till detta är att understödet syftar till att man ska kunna klara sig nödtorftigt till dess att konflikten är över och inte är en direkt ersättning för lönebortfall. Styrelsen för Bokbinarförbundets Eskilstunaavdelning år Mötesprotokoll Bokbindarförb. 14/ Mötesprotokoll Bokbindarförb. 11/

16 UNDERSTÖDSKASSOR Redan på talet omtalas J O Öberg & Sons arbetares sjukkassa. Den synes dock inte ha tillräckligt svarat upp mot behoven. Redan 1893 på ett möte i bokbindarförbundet uppmanar en herr Landström medlemmarna i nämnda kassa att snarast söka inträde i den för alla Sveriges bokbindare gemensamma sjukkassa och att söka komma ur J O Öberg & Sons arbetares sjukkassa godkändes i fråga om stadgar för en sjukassa en paragraf med innebörden att en kvinnlig medlem som utgår ur förbundet ägde rätt att stå kvar i dess sjuk och begravningskassa, dock inte högre än i klass II. 27 Man kan tolka formuleringen så att idealfallet för en gift kvinna var att hon var hemmafru. Det är dock ett ganska stort antal av de kvinnliga anställda som i protokoll mm tituleras fru. Men trots allt anger också en stor andel av de kvinnor som utgick ur fackföreningen som skäl att de upphört med yrket på grund av giftermål. Att sjukkassorna har olika klasser är inte så konstigt som det kan låta, indelningen hänger samman med inkomsterna. Man betalade också varierande avgifter såväl till fackföreningen som till kassorna. Även typografernas fackförening hade en egen sjukkassa, där både män och kvinnor kunde gå med. Hustrur till manliga typografer kunde också gå med i sjukkassan. 28 Typograferna hade även en invalidfond ur vilken man kunde söka bidrag. Om den tidigare nämnda sjukkassan, J O Öberg & Sons arbetares sjukkassa finns väldigt få uppgifter. Den enda noteringen som återfinns i styrelseprotokollen är från 1907 då styrelsen beslutar att avsätta 500 kronor till kassan bildades Albert Öbergs & J O Öberg & Sons Pensions- och Understödsfond genom en donation av Albert Öberg på kronor. Enligt referat av donationshandlingarna skulle avkastningen på fondens medel användas till pensioner för behövande personer som varit anställda vid företaget i minst tjugofem år, samt änkor och minderåriga barn efter sådana anställda. Tillfälliga understöd kunde utgå till personer med minst fem års anställning, om de genom olycksfall eller långvarig sjukdom kunde komma i behov av sådant understöd. Fonden förvaltades av en styrelse på fem personer: företagets chef, den i tjänsten äldste varande verkmästaren, en representant för kontorspersonalen, samt två representanter för abetarpersonalen. Under åren tillkom ytterligare medel genom donationer av företagets chefer, så att donationsmedlen ökade till kronor. Avkastningen från fonden bör vid början av dess verksamhet knappast ha överstigit 600 kronor. Då företaget vid denna tid hade över 340 anställda kan den knappast ha gett en pension som helt kunde täcka levnadsomkostnaderna, eftersom hela fondens avkastning var mindre än en årslön för en yrkesarbetare. Inte ens 1943 med de utökade medlen kan avkastningen ha motsvarat en hel arbetslön. 1965, då rapporten varur dessa uppgifter är hämtade, uppgick för den gångna treårsperioden ränteavkastningen till 8950 kronor, till detta kom pliktpengar från personalen på kronor. I pensioner och understöd utbetalades kronor. Antalet pensionstagare uppgick till 36, av vilka 27 var ålderspensionärer. På grund av ökningen av ålderspensionärer sänktes de årliga pensionsbeloppen från att i flertalet fall ha uppgått till 200 kronor per år till 125 kronor per år. För änkor blev beloppet 100 kronor. Tillfälliga understöd till fyra anställda uppgick under perioden till sammanlagt 800 kronor Mötesprotokoll Bokbindarförb Mötesprotokoll Bokbindarförb. 9/ Mötesprotokoll Typ. fören. Bokbindarförb Företagsnämndens protokoll ¾

17 DEN GODE DISPONENTEN OCH TJÄNSTEMÄNNEN Tjänstemän från Bok-Öbergs roar sig. Den nya fabriken invigdes officiellt den 14 september 1901 med inbjudna från stadens styrelse och representanter för den lokala industrin. Fabriken visades upp för de inbjudna gästerna och därefter bjöds de på supé i det Öbergska hemmet vid Rinmans torg, nuvarande Fristadstorget. Dagen efter bjöds de anställda, samt de gifta arbetarnas hustrur, på fest. Dock inte i Albert Öbergs hem utan på vindsvåningen i fabriken. Tal hölls av Albert Öberg där han tackade sina medarbetare och av hans svågrar som talade till J O Öbergs minne. Därefter bars enligt referat Albert Öberg i triumftåg på sina arbetares armar runt i festlokalen, som en bild av det patriarkaliska företaget med en välvillig chef och tacksamma arbetare. 30 Trots den vackra bilden var det tidiga 1900-talet en tid som präglades av konflikter mellan arbete och kapital. Under det tidiga talet var inte bara arbetarna organiserade. Även arbetsgivarna organiserade sig. Trots att det från arbetsgivarhåll gärna framhölls att arbetarna och fabrikörerna hade gemensamma intressen organiserade även arbetsgivarna sig i olika föreningar gick AB J O Öberg & Son in i Svenska Arbetsgivareföreningen, därmed kom flera parter med in i bilden även på Öbergs. 31 Vid inträdet i Svenska Arbetsgivarföreningen uppgavs 150 anställda vara kvinnor, 100 utlärda män, och 50 lärlingar. Företagets vilja att styra inne på fabriken gällde även små detaljer. Då bokbindareförbundet begärde företagsledningens tillstånd att få skicka några gossar eller flickor efter kaffe och läskedrycker på eftermiddagarna fick de till svar att, läskedrycker, men ej kaffe eller maltdrycker får mellan fyra och halv fem hämtas. Men de gossar och flickor som hämtade dessa drycker var tvungna att vara därtill utsedda av verkmästaren och detta skulle begränsas till att gälla tiden juli-augusti Att maltdrycker var undantagna kan väl vara förståeligt, men när det gäller kaffet kan det vara svårare att förstå resonemanget. En orsak kan vara att man förknippade kaffet med raster, en annan orsak kan vara att det tar längre tid att förtära varma drycker. 30 Bernström (1945) sid Styrelseprtokoll AB JO Öberg & Son 1/ Styrelseprotokoll AB J O Öberg & Son 13/

18 TVÅ STORA KONFLIKTER Bokbindarkonflikten 1908 Under det första årtiondet på talet var strejker och lockouter vanligt förekommande, de hade ofta sin grund i lönetvister. Dessa konflikter fick ofta en stor omfattning eftersom båda parter blev organiserade i rikstäckande förbund. Den största konflikten på Bok- Öbergs var den 1908 utbrutna bokbindarkonflikten, som kom att vara från den 13 juli till den 24 november. Arbetsstyrkan som lockoutades uppgick till 220 personer, de avdelningar som berördes var allt bokbinderiarbete samt spelkortsavdelningen. Antalet anställda på Öbergs under 1908 var 298 personer förutom kontorspersonal, ångmaskinsskötare och drängar. Av produktionspersonalen arbetade under denna tid således endast 73 personer tillhörande typografiska och litografiska yrkena, samt förmän. 33 Under konflikten var sammanhållningen bland bokbinderiarbetarna på Öbergs i huvudsak god. Det förekom dock inslag av blockadbryteri. I september rapporterades till avdelningsmötet att några flickor ur, som det uttrycktes, den högre samhällsklassen, uppträdde som blockadbrytare hos J O Öberg & Son. Detta föranledde mötet att besluta om att omedelbart offentliggöra deras namn, en åtgärd som nog kunde vara kännbar i en stad som till så stor del bestod av arbetare som Eskilstuna. Det hölls också demonstrationer utanför fabriken, något som gjorde att fabrikör Öberg kände sig obehagligt berörd och anhöll att bli förskonad från uppvaktningen. Öberg uppmanade också avdelningen att lämna Socialdemokratiska partiet och menade att ledarna i Stockholm bedrog arbetarna vid fabriken. 34 Denna och andra incidenter ledde till att tonläget skärptes mellan föreningen och företaget. I oktober ansåg bokbindarna att företaget borde pressas ytterligare och efter diskussion om vilka åtgärder man kunde vidta bestämde man sig för att avdelningen skulle blockera, det vill säga uppmana till bojkott, av AB J O Öberg & Sons bokbinderialster. Man tillade att detta särskilt skulle gälla dess spelkort, och beslutade att genast meddela partitidningarna. Att man särskilt pekade ut spelkorten beror troligtvis på att de förmodligen var den produkt som mest användes av andra arbetare. Kontorsböcker och dylikt användes visserligen av fackföreningarna, men de stora kunderna på dessa produkter var företag som förmodligen inte sympatiserade med strejkande arbetare. 35 För typograferna ledde konflikten till att det i september företogs avskedanden på tryckeriet på grund av arbetsbrist. Det finns inte i Typografiska föreningens protokoll några omnämnanden att företaget försökte få typografer att gå in och sköta bokbindararbeten. 36 I oktober framförs klagomål på att minderåriga har anställts som iläggare. Den ena är ej fyllda 14 år och den andre ej fyllda 15. Det beslöts att styrelsen skulle uppvakta faktor Levin och fabrikör Öberg för säkerhets vinnande i detta fall. 37 Trots att man tidigare avskedat folk på tryckeriet hade företaget tagit in anställda, i detta fall väldigt unga. Detta kan också vara en förklaring till att typograferna protesterade. Svenska arbetsgivarföreningen hotade att utvidga lockouten och vid möte i Landsorganisationens sekreteriat beslöts att på grund av arbetslöshet inom flera förbund samt dåliga konjunkturer, inte låta striden bli upphov till storstrejk. Den 21 november beslöt landssekreteriatet och 33 Styrelseprotokoll AB J O Öberg & Son Mötesprotokoll Bokbindarförb. 21/ Mötesprotokoll Bokbidarförb. 22/ Mötesprotokoll Typograf. fören Mötesprotokoll Typograf. fören. 8/

19 förbundsstyrelsen för bokbindarna att det inte fanns annat att göra än att acceptera arbetsgivarnas bud. Stockholmsavdelningen röstade ja till budet, Eskilstunaavdelningen röstade nej, men antog efter förnyad behandling förslaget. 38 Den 24 november gick samtliga tillbaks till arbetet. Veckolönesystemet ersattes med timlönesystem, minimitimlön för utlärda blev: för män 50 öre och för kvinnor 29 öre. Under lockouten hölls möten tre gånger i veckan och det anordnades utflykter och fester, vilket bidrog till att sammanhållningen var god. 39 Undantag för fattig flicka Att avdelningen inte var rigid i sitt förhållande till blockadbryteri visas i slutet av strejken, då herr Nordlund upplyste att en mindre flicka, som även innan lockouten arbetat på fabriken, var i arbete hos Öbergs. Orsaken till att hon trots blockaden arbetade troddes vara att hon hade det mycket fattigt. Det meddelades att flickan i fråga var villig att upphöra med arbetet om hon fick något understöd av avdelningen. Herr Schiller ville inte vara med på att ge henne något understöd, hon borde ha vänt sig till avdelningen innan hon började arbeta. Vidare påpekade herr Schiller att medlemmarna i avdelningen gått utan understöd i tre månader. Mötet ansåg dock att det var av barmhärtighetskäl man skulle ta henne från Öbergs. beslutet blev att flickan skulle få 3 kronor i veckan i understöd. 40 Storstrejken Drygt åtta månader senare var det dags för nästa stora konflikt, den så kallade storstrejken. Hela bokbindarekåren i Sverige deltog i den fem veckor långa konflikten. Det erhölls inget understöd förutom det som samlades in trots detta höll disciplinen förvånansvärt bra. En uppmaning från verkmästare Bruse att avdelningen borde söka medlemskap i Svenska Arbetareförbundet, samt meddelandet att det stod var och en fritt att börja arbeta, lämnades utan behandling. Avdelningen i Eskilstuna var den sista inom bokbindarförbundet som återupptog arbetet. 41 Bland yrkesgrupperna på Öbergs deltog samtliga i konflikten, bokbindarna med totalt 233 personer, fördelade på 130 män och 103 kvinnor. Bland typografer deltog 75 män och 9 kvinnor. Av litografer deltog 26 män, inga kvinnor finns med på listan, förmodligen för att kvinnliga litografer inte fanns på företaget. Däremot är antalet minderåriga bland männen 15 stycken, vilket är 4 mer än de vuxna vilket måste betraktas som anmärkningsvärt. Även bokbindarna har en hög andel minderåriga 67 av 130 män. Av de övriga 22 yrkesgrupperna är det endast järn och metallarbetare samt gjutare som redovisar några minderåriga, men dessa är procentuellt mycket färre än de i det grafiska området. Denna stora andel minderåriga bland litografer och bokbindare tyder på att företagen, och då särskilt Öbergs eftersom det är helt dominerande, har som personalpolitik att ha minderåriga i arbete för att få lägre kostnader. En misstanke som därvid infinner sig är att också den stora mängd kvinnor som är anställda vid Öbergs tagits in för att de är lägre avlönade än männen. 42 Mindre kampdugliga? I och med den så kallade rationella klyvningen, vilken innebar att majoriteten av de strejkande skulle återgå till arbetet gick luften ur strejken. Av 5637 personer skulle drygt 4000 återgå till arbetet, vilket fick till följd att de kvarvarande mer och mer beslutade att även de återgå till arbetet. Då bokbinderiarbetarna i Stockholm beslutade återgå till arbetet den 20 september 38 Mötesprotokoll Bokbindareförb. 22/ Andersson m.fl. (1953) sid Mötesprotokoll Bokbindarförb. 3/ Andersson m.fl. (1953) sid Storstrejksstyrelsens berättelse (1909) 19

20 fick det till följd att även Eskilstunaavdelningen följde efter den 27 september, dock under villkor att samtliga skulle få återgå. Storstrejksstyrelsen uttrycker förståelse för avdelningens beslut eftersom bokbindarna året innan hade haft en lång konflikt och saknade medel i kassorna. Därefter tillägger storstrejksstyrelsen att majoriteten av bokbindarna bestod av yngre kvinnor och att dessa skulle vara mindre kampdugliga, ett yttrande som med dagens synsätt kan ifrågasättas. Bokbindarna hade utkämpat en lång konflikt året innan, och efter mindre än ett år gått ut i ännu en storkonflikt med god disciplin. 43 Anledningen till att bokbindarna gick tillbaka till arbetet berodde förmodligen på att de övriga avdelningarna i förbundet hade börjat återgå. Besvikelsen från året, innan då landsorganisationen inte ville gå ut i sympatistrejker och utvidga bokbindarkonflikten, spelade säkert in. Då nu LO företog den rationella klyvningen och alltfler började återgå till arbetet är det inte undra på att bokbindarna även de återgick. De kvarvarande järnarbetarna gick också snart tillbaka till arbetet. Detta efter att deras förbund beslutat om, vad man kallade, en taktikförändring som innebar att de klubbar som så ville fick frihet att uppta arbetet. Efter ett möte den 28 september beslöt man också att återgå, dock utan att som bokbindarna lyckas genomdriva att samtliga fick sina platser tillbaka. Att mot denna bakgrund påstå att kvinnorna på Bok Öbergs vore mindre kampdugliga synes vara ett helt ogrundat påstående. Även när det gäller organisationsgraden är den inte uppseendeväckande låg bland de kvinnliga bokbinderiarbetarna. Av 103 kvinnor är 40 oorganiserade, bland de kvinnliga järnoch metallarbetarna är de oorganiserade 243 av 288, bland fabriksarbeterskorna är samtliga kvinnor oorganiserade. 44 En slutsats som ligger nära till hands är att organisationsgraden för kvinnor i industrin är låg inte enbart på grund av bristande intresse från kvinnorna, utan framför allt beroende på att männen enligt tidens uppfattning såg kvinnorna som underordnade. I protokollen från fackföreningarna finns väldigt få yttranden från kvinnor upptagna, trots att det i flera fall både från typografernas och bokbindarnas fackförenings-möten finns antecknat att ett flertal kvinnor var närvarande, i bokbindarnas fall ofta en tredjedel av mötesdeltagarna. En del av förklaringen kan bero på att kvinnorna inte yttrade sig, men trots allt fick en del kvinnor förtroendeuppdrag, som uppbördsmän och liknande. Det första styrelseuppdraget fick Olga Lalin som 1907 var vice sekreterare, under åren hade Tillie Möller samma befattning. Den troligaste förklaringen till avsaknaden av kvinnoröster i protokollen är att deras yttranden och inlägg i debatterna inte tillmättes lika stor betydelse som männens. 45 För företaget AB J O Öberg & Son var storstrejken av mindre betydelse än konflikten Trots att samtliga avdelningar deltog, litografer och typografer till den 6 september och bokbindare till den 27, betecknades förlusten som ringa av styrelsen i jämförelse med föregående års konflikt Storstrerjksstyrelsens berättelse (1909) 44 Ibid 45 Mötesprotokoll Typograf. fören. Bokbindarförb Styrelseprotokoll AB J O Öberg & Son 16/

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Bild:Magnus Bard Boel Holst 4-17 november 2007 1, Radikal lag för traditionella

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären Affären med brännvinet Om G u staf I I I:s kronob rän n e ri e r Brännvin har funnits i Sverige åtminstone sedan 1400-talet. I Stockholms stads räkenskapsbok för 1467 70 noterades en betalning för brännvin

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

Malmö Industristaden

Malmö Industristaden Malmö Industristaden ADDO CEMENTA LJUNGMANS KOCKUMS J O H A N A. L U N D I N Malmö museers e-skrifter nr 5 ISSN: 1651-9795 Malmö Industristaden Addo Cementa Ljungmans Kockums Johan A. Lundin ISSN: 1651-9795

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Kapitalismen igår och idag

Kapitalismen igår och idag Maurice Dobb Kapitalismen igår och idag Engelskt original 1958, svensk översättning (Göran Andersson) från 1970 Innehåll 1. Vad är kapitalismen?... 1 2. Hur kapitalismen uppstod... 8 3. Konkurrens och

Läs mer