Reglemente samt anvisningar för intern kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente samt anvisningar för intern kontroll"

Transkript

1 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning/Enhet: Ekonomienheten Handläggare: Mikael Ingvarsson Telefon: E-post: Reglemente samt anvisningar för intern kontroll Dnr: LKS Sammanfattning Ekonomienheten har utarbetat ett förslag för ett gemensamt arbetsförfarande avseende intern kontroll för samtliga nämnder i Lysekils kommun. Beskrivning av ärendet Ett nytt reglemente för intern kontroll har skapats utifrån gällande kommunallag. Anvisningar för genomförande av intern kontroll har skapats utifrån det nya reglementet. Anvisningarna innehåller gemensam årsplan, gemensam blankett för anmälan av intern kontrollprogram och gemensam blankett för inrapportering av genomförd intern kontroll. Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 2/2 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta ett nytt reglemente för intern kontroll daterat Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för intern kontroll anta förslag till anvisningar daterade Ekonomienheten Ekonomichef: Lars-Erik Knutsson Ekonom: Mikael Ingvarsson

3 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL LYSEKILS KOMMUN Nedan angivet nämnd menas Kommunstyrelsen plus övriga nämnder. Nedan angivet styrelsen menas Kommunstyrelsen. SYFTE MED REGLEMENTET 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppfylls: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. ORGANISATION AV INTERN KONTROLL 2 Styrelsen Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid ska kommunövergripande reglemente och anvisningar upprättas. 3 Nämnderna Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: en organisation upprättas för den interna kontrollen. kommunövergripande regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. 4 Förvaltningschefen Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar följs så att en god intern kontroll kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Kommunövergripande reglerna och anvisningar ska antas av respektive nämnd. Förvaltningschefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.

4 5 Enhets- Verksamhetsansvariga Enhets- verksamhets chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt ska informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka föra att de anställda arbetar mot uppställda mål och arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som nämnden utsett. 6 Övriga anställda Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som nämnden utsett. UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 7 Styrning och uppföljning Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömning- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet. 8 Intern kontrollplan Nämnderna ska varje år antaga en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 9 Uppföljning av intern kontrollplan Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. 10 Nämndens rapportskyldighet Nämnden ska enligt anvisningar för internkontroll rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till ekonomienheten/styrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 11 Styrelsens skyldigheter Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.

5 Anvisning för genomförande av intern kontroll Lysekils kommun utifrån reglementet för intern kontroll

6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte Organisation och ansvar utifrån reglementet för intern kontroll Uppföljning av intern kontroll utifrån reglemente för intern kontroll Processer Risk- och väsentlighetsbedömning Risk och väsentlighetsmall Intern kontrollplan dokumenteras och rapporteras Intern kontrollplanens, innehåll och rubriker Genomförd kontroll dokumenteras och rapporteras Dokumentera Sammanfattning

7 Inledning Nedan angivet nämnd menas kommunstyrelsen plus övriga nämnder. Nedan angivet styrelsen menas kommunstyrelsen. Detta är en vägledning i arbetet med intern kontroll ut i organisationen utifrån reglementet för intern kontroll. Ekonomienheten har utfärdat anvisningar för att vägleda Nämnder/- Förvaltningar/Verksamheter i arbetet med att utveckla formerna för genomförande och uppföljning av den interna kontrollen. Detta dokument anger hur granskningen av kommunens interna kontroll ska bedrivas. Förvaltningschefer och förvaltningsekonomer ska driva intern kontrollarbetet ut i organisationen genom att. Sprida intern kontrollbudskapet Hjälpa till med att kontroller genomförs inom förvaltningen Hjälpa till vid rapportering, sammanställning till nämnd Utveckla arbetet med intern kontroll inom kommunen Förvaltningsekonomer fungerar även som kontaktpersoner för varje nämnd/förvaltning/verksamhet. Syfte 1 Anvisningar för genomförande av intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad av säkerhet och resurser säkerställa att de i reglementet angivna mål uppfylls. 1. Organisation och ansvar utifrån reglementet för intern kontroll 2 Kommunstyrelsens förvaltning har övergripande ansvar för intern kontrollarbetet. Vidare ansvarar kommunstyrelsens förvaltning för rapportering till kommunstyrelsen avseende hur den interna kontrollen fungerar samt resultatet av innevarande års granskning av den interna kontrollen. Rapporteringen ska ske skriftligen senast i november månad innevarande år. Avlämnandet av förslag till intern kontrollplan för kommande år sker i december innevarande år. 3 Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har att se till att de i reglementet angivna ansvaren uppfylls. 4 Förvaltningschef ansvarar för att regler och anvisningar följs så att en god intern kontroll kan upprättas. Förvaltningschefen ansvarar även för rapportering till respektive nämnd hur intern kontroll fungerar samt vad årets granskning av intern kontroll framvisat. 5 Enhets- och verksamhetschefer är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att alla anställda informeras om desamma. Vidare ansvarar enhets- och verksamhetschefer även för att de anställda arbetar 3

8 mot de uppställda mål och arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 6 Övriga anställda har en skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i verksamheten till närmaste överordnad som i sin tur är skyldig att rapportera vidare uppåt i organisationen. Syftet är att omgående vidta åtgärder-påbörja intern kontroll för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Den interna kontrollen ska kunna undanröja eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter så snart som möjligt. Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om den kontroll som görs inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Revisorerna har därför ansvar och skyldighet att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig, men de tar däremot inte ta ansvar för att utforma den interna kontrollen. 1.1 Uppföljning av intern kontroll utifrån reglemente för intern kontroll 7 Styrning och uppföljning. Varje nämnd har skyldighet att planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av intern kontrollarbetet ska en riskbedömning- och väsentlighetsanalys göras. Det finns en mängd rutiner och processer som ska riskbedömas. En inventering av de rutiner och processer man har i sin verksamhet bör göras. Riskbedömning- och väsentlighetsanalys är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. 8 Intern kontrollplan. Efter prioritering av rutiner/processer ska en kontrollplan upprättas. Denna ska innehålla prioriterade rutiner/processer utifrån riskbedömning- och väsentlighetsanalys. En intern kontrollplan ska svara på följande frågor: Syfte Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Väsentlighet Riskbedömning Sammanvägning vad som ska kontrolleras rutin, process hur kontrollen ska utföras vem ska utföra kontrollen hur ofta ska kontrollen göras Konsekvens Sannorlikhet Väsentlighet och Riskbedömningspoäng Planen ska antas av nämnden i december årligen för uppföljning av den interna kontrollen. 9 Uppföljning av intern kontroll. Genomförd kontroll ska dokumenteras och den av förvaltningschefen utsedd kontrollsamordnare ska sammanställa utfallet för nämnd och stämmas av mot dess chef. 10 Nämndens rapportskyldighet. Uppföljningen ska rapporteras från nämnden till styrelsen och revisorer samt förslag på åtgärder senast i november månad. Förvaltningschefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till styrelsen och revisorerna och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. 4

9 11 Styrelsens skyldiheter. Utifrån rapporterna från nämnder/förvaltningar ska styrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och om förbättringar. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. 1.2 Processer 1. Årets intern kontroll påbörjas 2. Föregående års intern kontroll redovisas i årsredovisningen 3. Arbetet med intern kontroll avslutas och sammanställs i en rapport till respektive nämnd och revisorer senast 31 oktober 4. Risk-väsentlighetsanalys genomförs för kommande års intern kontroll 5. När intern kontrollen har varit uppe i nämnd för behandling skickas protokollet från nämndsmöte in till internkontrollsamordnare på ekonomienheten senast 31 november 6. Internkontrollsammordnaren sammanställer samtliga nämnders intern kontroll för rapport till kommunstyrelsen 7. Respektive nämnd behandlar de utifrån Risk- väsentlighetsanalys nya internkontrollpunkter som ska utgöra nästa års intern kontroll 5

10 2. Risk- och väsentlighetsbedömning Varje nämnd har skyldighet att planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en Risk- och väsentlighetsbedömning göras. Det finns en mängd rutiner och processer som ska riskbedömas. En inventering av de rutiner och processer man har i sin verksamhet bör göras. Risk- och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. Grunden för en Risk- och väsentlighetsbedömning är att bedöma konsekvenserna vid fel och sannolikheten för att fel uppstår. I bedömningen måste även hänsyn tas till den egna kostnaden för den interna kontrollen. Det får inte bli orimligt dyrt eller ett självständigt ändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan det måste vägas mot de konsekvenser som blir om fel uppstår. Riskbedömning handlar om att identifiera organisationens viktiga processer. Det finns verksamhetsrisker, redovisningsrisker, IT-baserade risker och omvärldsrisker. Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska och tekniska som kan uppstå vid fel och brister i de olika processerna. Samtliga rutiner/processer ska bedömas enligt sannolikhet för att fel ska inträffa och konsekvenser av inträffade fel. - För att genomföra detta arbete får man fundera igenom en process/rutin och ta ställning till konsekvenserna - Nästa steg är att fundera över och ta ställning till sannolikheten för att fel ska uppstå. Placera i matrisen vilken konsekvens och sannolikhet processen/rutinen har. Det finns 4 olika rutor med poäng att hamna i. Poängsättningen ger en prioritering på skalan Prioritet är en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens och beskriver vad som är viktigast att kontrollera. Rutiner med prioritet 9-16 ska finnas med i uppföljningen av intern kontroll och prioritet 5-8 om det finns möjlighet eller i kommande intern kontrollplan. Använd mall risk- och väsentlighetsanalys. Det kan vara komplicerat att göra bedömning av sannolikhet och konsekvens och det finns flera delar att beakta: Det kan i en rutin finnas flera moment varav ett kan vara så betydelsefullt att det trots mindre viktiga moment utgör stor fara. Det kan också finnas flera inte så komplicerade moment som tillsammans utgör fara. En möjlighet är att dela upp rutinen i flera rutiner. Sannolikheten kan vara begränsad av att det i rutinen ingår att säkerställa att allt stämmer eller att det är två eller fler personer som granskar uppgifterna. Konsekvenserna kan begränsas av att det handlar om ett internt flöde, att felet är lätt att upptäcka och att rätta till samt att beloppen är små. Däremot kan konsekvenserna bli stora om det finns möjlighet att sätta en felaktig rutin i system. Då kan felaktigheter bli svåra att upptäcka och flera små belopp kan bli ett stort. Det bör i bedömningen ingå att fel kan uppstå både av misstag och genom medvetna handlingar. 6

11 Vid bedömningen är det viktigt att reflektera över vad som är viktigt och vad som inte är lika viktigt. Det går att bedöma att allt är viktigt och på så sätt få en stor kontrollapparat med begränsad möjlighet att kontrollera respektive rutin. Alternativt kan en begränsning ske där det finns ett mindre antal rutiner som kan bli fel men att kontrollerna blir mer omfattande. Det är viktigt att den interna kontrollen genomförs kontinuerligt för att kunna följa dess funktion. Den interna kontrollen bör ses över med jämna mellanrum så att rätt rutiner kontrolleras. 2.1 Risk och väsentlighetsmall Poäng KONSEKVENS/ VÄSENTLIGHET Allvarlig 4 ( Är så stor att fel inte får inträffa) Kännbar (Uppfattas som besvärande) Lindrig 2 (uppfattas som liten) Försumbar 1 (Är obetydlig) Mindre sannolik Möjlig Osannolik (risken är obefintlig) (risken är mycket liten) (finns en möjlig risk) Poäng 1-4: Inget agerande, vi accepterar riskerna. Sannolik SANNOLIKHET/ RISK (mycket troligt att fel uppstår) Poäng 5-8: Uppmärksamhet krävs, bör ha uppsikt. Kan eventuellt tas med i kommande intern kontrollplan. Poäng 9-16: Åtgärder krävs direkt. När risk- och väsentlighetsbedömningen är gjord av de rutiner och processer man har valt ut ska de processer/rutiner som fått prioritet 9 och uppåt tas med i intern kontrollplan för kommande år. 7

12 3. Intern kontrollplan dokumenteras och rapporteras Syftet med intern kontrollplan är att skapa ett dokument för förtydligande av tjänsteskrivele till nämnd vilka kontrollpunkter som föreslås för kommande års intern kontroll. Från tid till annan kan en eller flera kontrollpunkter (kommunövergripande granskningsområden) komma att anges som samtliga nämnder utöver egna kontrollpunkter ska ha med i sin interna kontrollplan. Dessa har tyngdpunkt på ekonomisk risk. De nämndspecifika kontrollpunkterna är i första hand granskningsområden som avser verksamhetsmässig risk. 3.1 Intern kontrollplanens, innehåll och rubriker Vid inrapportering av intern kontrollsplan ska framgå Kontrollområde, vad som ska granskas under året, här anges den rutin, det system eller det mål som under perioden ska granskas. (Hämtas från de prioriterade områdena från Risk- och väsentlighetalysen 2.1) Riskbedömning/väsentlighet, här anges huruvida graden av risk avseende granskat kontrollmoment är låg, måttlig eller hög. (Totalpoäng 9 eller högre) Dokument, vilka stadgar, reglementen, regler, rutiner eller policys som berörs och kan hänvisas till Kontroll moment, vad i rutinen/momentet ska kontrolleras, här anges den del i angivet kontrollområde som under perioden ska granskas. Kontrollansvarig, vem ska utföra kontrollen/granskningen av angiven kontroll som ska genomförs under perioden. Metod, hur ska kontrollen utföras, vilken metod ska användas; stickprov alternativt komplett genomgång. För stickprov kan olika urvalsgrupper väljas; t.ex. samtliga fakturor från ett mindre antal leverantörer eller ett mindre antal fakturor från samtliga leverantörer. Frekvens, med vilken tidsintervall granskningen ska ske under året; t.ex. en gång per år då i samband med tertialrapport 2, två gånger om året då samband med tertialrapport 1 och tertialrapport 2, kvartalsvis då i februari, maj, september och november. Ansvarig/rapportering till, den som sammanställer intern kontroll/chef. 8

13 Tjänsteskrivelse Datum: Intern kontrollplan Lysekils kommun Nämnd-förvaltning-år RAPPORTERING AV INTERN KONTROLLPLAN Nämnder - förvaltningar upprättar utifrån reglemente och tillämpningsanvisningar intern kontrollplan. Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från risk och väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras i den form och omfattning som fastställts i intern kontrollplan. Intern kontroll Kontrollområde: Riskbedömning/väsentlighet: Dokument: Kontroll moment: Kontrollansvarig: Metod: Frekvens: Ansvarig/rapportering till: 9

14 4. Genomförd kontroll dokumenteras och rapporteras 4.1. Dokumentera Genomförd kontroll ska dokumenteras, det vill säga det ska finnas underlag hur man gjort granskningen. Kontrollanten ska använda sig av kontrollrapportmall. (se nedan) Kontrollant kan vara personer inom den egna förvaltningen. Dessa bör dock inte vara direkt involverade i arbetet med den rutin/system/dokumentation som vederbörande har kontrollansvar för. Redovisningsrapport utförd intern kontroll, innehåll och rubriker Granskningsområde: Ange kontrollområde som varit aktuellt/aktuella under året Granskningsansvarig: Ange vem som är ansvarig/genomför granskningen Sammanfattning: Kort sammanfattande kommentarer om resultatet, eventuella brister och förslag till åtgärder Rutiner och arbetssätt gentemot vilken kontrollen skett: Ange den rutin alternativt det arbetssätt som kontroll genomförts mot Tillvägagångssätt: Ange hur kontrollen utförts (arbetssättet som använts för att genomföra kontrollerna, t.ex. jämförelse i olika delar av en rutin, stickprov, intervjuer med olika personer, system som varit behjälpliga mm) Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen: Ange positiva och negativa iakttagelser som gjorts under kontrollen (Processen fungerar enligt processplan, processen fungerar utan processbeskrivning, processen behöver utvecklas) Brister: Beskriv konstaterade brister utifrån resultatet som behöver åtgärdas Förslag till åtgärder: Ange förslag och åtgärder utifrån resultatet de konstaterade bristerna Dokumentation av kontrollen skickats till nämnds internkontrollsamordnare som sammanställer och skickar vidare till ansvarig chef. Ansvarig chef skickar sedan rapporten vidare till nämnd och revisorer för behandling. Nämndbeslut skickas vidare till ekonomienhetens intern kontrollsammordnare för kommunövergripande sammanställning till styrelsen. 10

15 Tjänsteskrivelse Datum: RAPPORT INTERN KONTROLL ÅR NÄMND - FÖRVALTNING Granskningsområde Granskningsansvarig Bilagor: Granskningsområde och granskningsmoment enligt fastställd plan (bifoga intern kontrollplan för det gällande året) Bifoga eventuella bilagor, t.ex. rutiner eller processer som berör kontrollområdet Sammanfattning Intern kontroll: Rutin och arbetssätt: Gentemot vilket kontrollen skett: Tillvägagångssätt: Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen: Brister: Förslag till åtgärder: 11

16 4.2. Sammanfattning Nämnd- förvaltningschef har det övergripande ansvaret för att: Planen upprättas inom nämnden- förvaltningen och skickas för att antas. (Nämnds ekonom är behjälplig) Att arbetet flyter på (kontroller genomförs under året) Sammanställa resultatet inom nämnden- förvaltningen i en rapport senast 31 okt. (Nämnds ekonom är behjälplig) Den färdiga rapporten skickas till nämnd. Efter behandling och beslut i nämnd skickas en kopia på beslut till den kommungemensam sammanställning på ekonomienheten för redovisning till kommunstyrelsen. De inkomna rapporterna från nämnden- förvaltningen ligger till grund för den kommungemensamma sammanställda rapporteringen till styrelsen och revisionen. Rapporten ger utrymme att tydligare förklara genomförande och resultat. Lämpligen finns det en pärm som innehåller nämnden- förvaltningens plan samt underliggande planer (verksamheternas) samt inkomna rapporter från de som genomfört kontrollerna under året. Det är lämpligt att sprida kontrollansvaret, den i planen som har utsetts att göra granskningen på rutinen/processen, på lämpliga personer både inom nämnden- förvaltningens verksamheter och även den centrala ekonomifunktionen. Detta medför en kunskapsspridning om kommunens verksamhet och rutiner. Kontrollansvar kan aldrig påtvingas någon utanför den egna förvaltningen. Förvaltningschefen svarar för att rapportera/presentera den sammanställda rapporten av resultatet till nämnd samt revisorer i slutet av året och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar och om den är tillfredställande. Nämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns god intern kontroll. 12

17 Förslag på moment vid upprättandet av interna kontrollplaner: Hantering av leverantörsfakturor och bokföringsorder Kontroll av att (genom stickprov) - ankomststämpling sker - ankomstregistrering sker - kontering sker på rätt sätt - momsredovisning sker - betalningsdag samt att fakturerings- och andra avgifter hanteras riktigt - F-skatt finns, registreringsnummer för moms m.m. - fakturabilagor finns (i annat fall bör en hänvisning ske på fakturan om var dessa följesedlar förvaras)m m - överhopp i verifikationsserien ej förekommer - annan än behörighetsattestant skrivit under registreringsjournalen/sammandraget - arkivering av leverantörsfakturor och registreringsjournaler sker - orsak anges till omföring på bokföringsordern - om faktura omförts med bokföringsorder att det tydligt anges på fakturan till vilken verksamhetskod den ombokats till - beslutsattestanten har hel namnteckning - utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan i annat fall bör en ändamålsbeskrivning vara gjord - specifikation finns bifogad mobiltelefonfakturan, samt att privata samtal dragits på lön - representation finns specifiserad samt att deltagarförteckning tydligt framgår av fakturan - utgiften tillhör verksamheten - specificerade inköpskvitton bifogas - fakturan är en originalfaktura - attestering ej sker av den som ska mottaga eller erlägga betalning Attestrutiner - finns uppdaterade attestlistor inklusive namnteckningsprov - har beslutsattesten skett av rätt person - har beslutsattest samt mottagningsattest skett av två olika personer - har attestreglerna för löner och andra ersättningar följts - har regler beträffande inskränkningar i attestreglerna följts 13

18 Inventarieredovisning - finns en uppdaterad inventarieförteckning på varje arbetsplats - finns ansvarig utsedd - sker inventering av inventarier - registreras inventarier löpande - är de inventarier som inköptes föregående år registrerade i inventarieförteckningen - rutin för utrangering av inventarier - sker stöldmärkning Lön (stickprov) - utbetalas lön till rätt person - kontrollerar löneassistens/behörighetsassistens att rätt person enligt attestlista attesterat löneunderlaget - sker kontroll av inrapportering av frånvaro samt utdata som sjukfrånvaro, o-tillägg, övertid, mertid/fyllnadslön, bilersättningar och ej uttagen semester - kontroll av arkivering av löneunderlag - kontroll av att körjournaler i bilar och andra fordon förs på ett riktigt sätt - kontroll av att analyslistor och listorna summa per löneart från lönesystemet används i uppföljningen - är beslutsattestanten behörig samt har attesten skett med hel namnteckning - finns alla underlag bifogade - rätt räknat - rätt löneart - inlämnat utan fördröjning - stämmer lönerapporten överrens med lönelistan - framgår utbetalningens syfte tydligt - hör utbetalningen till verksamheten Kundfakturering - kontroll av att fakturering sker snabbt efter det att tjänsten/varan levererats - kontroll av arkivering av debiteringsunderlag - sker bokföringsmässig avskrivning av osäkra fordringar - arbetar man aktivt med cash managment inom förvaltningen - kontroll av att avgiftsdebiteringen inom barn-respektive äldreomsorg följer gällande taxa, kontroll av föräldrars respektive pensionärers inkomster Avstämningsrutiner - kontroll av att balanskontona löpande stäms av Medelshantering (stickprov) - kassakontroll av handkassor, kontroll av utkvittering från stadskassan 14

19 - finns ansvarig för handkassan utsedd, förvaring, används kassabok, signerar den som kvitterar ut pengar ur handkassan osv - kontroll av hantering av kontanter, biljetter, kvitton, kassaapparater, bankböcker m.m. - övrigt (stickprov) - kontroll av bidrag till privata förskolor, kontroll av antalet hel samt deltidsbarn - kontroll av avgiftsintäkter inom barnomsorgen, kontroll av beräkningar, föräldrarnas inkomstunderlag samt av att rätt antal fakturor sänts ut - kontroll av avgiftsintäkter inom äldreomsorgen, kontroll av beräkningar, pensionärernas inkomst- och förmögenhetsunderlag samt att rätt antal fakturor sänts ut 15

2013-12-09 Anvisning för genomförande av intern kontroll Lysekils kommun utifrån reglementet för intern kontroll Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Organisation och ansvar utifrån reglementet

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Reglemente Intern kontroll Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (6) Reglemente för intern kontroll Kommunfullmäktiges beslut 36/00. 1 Styrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/2016:648-003 1/2 Handläggare Fredrik Lindell 0152-291 79 Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne Bilaga 1 Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att och dess nämnder samt de majoritetsägda bolagens styrelser upprätthåller

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2016-04-13 2016-0491 Intern kontrollplan för 2016 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden Plan Intern kontroll 2016 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0988 0480-45 05 72 Servicenämnden Internkontroll 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer