Motala Läser Delrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala Läser 2013-2015 Delrapport"

Transkript

1 Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy

2 Innehållsförteckning Motala Läser Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm GuyInnehållsförteckning... 1 Förord... 5 Idé... 6 Syfte... 6 Projektmål... 7 Målgrupper... 7 Utfall... 7 Förberedelser... 8 Tidplan... 8 Utfall... 8 Projektorganisation... 9 Utfall Resursplan år Utfall Samarbetspartner Utfall Budget Riskanalys Utfall Planerad uppföljning och utvärdering Utfall Rapportering Utfall Genomförande Förskolor Utvärdering Slogantävling Utfall Arbetsgrupper på skolor Utvärdering Förskoleerna Information om projektet Uppföljning av målen för Projektmål Bråstorpsskolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Charlottenborgsskolan Arbetsgrupp Utvärdering Dansäterskolan

3 Arbetsgrupp Idé Utvärdering Fågelsta skola Arbetsgrupp Idé Utvärdering Godegårdsskolan Arbetsgrupp Utvärdering Hällaskolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Karlslundsskolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Klockrike skola Arbetsgrupp Idé Utvärdering Mariebergsskolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Norra skolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Råssnässkolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Skolgårda skola Arbetsgrupp Idé Utvärdering Smedsby skola Arbetsgrupp Idé Utvärdering Södra skolan (F-3) Arbetsgrupp Idé Utvärdering Tjällmo skola

4 Arbetsgrupp Idé Utvärdering Vätternskolan Arbetgrupp Idé Uppföljning Österstad skola Arbetsgrupp Idé Beskrivning av projektet Metod/Arbetssätt Planerad utvärdering Uppföljning Utvärdering

5 Förord Projektet Motala Läser har i syfte att stärka läslusten hos invånarna i Motala kommun. Projektet har satt igång och förstärkt redan pågående processer för läsning, inte minst på skolorna. Det har också öppnat nya samarbeten och utvecklat samarbetet mellan bibliotek och grundskola och bibliotek och förskola. En del av detta arbete och dess effekter beskrivs i denna delrapport. Lillemor Engholm Guy Projektledare Motala Läser 5

6 Bakgrund Flera oroväckande rapporter har under 2000-talets inledning visat att läsförmåga och läsförståelsen stadigt sjunker bland grundskoleelever i Sverige. Föräldrars läsning för sina barn har minskat vilket i sig kan vara en av orsakerna till att barnen läser mindre själva (Läsrörelsens undersökning 2012). Motala bibliotek, med stöd från bildningsnämnden, initierade läsprojektet Motala Läser. Projektet ska pågå under tre år och har som målsättning att vända den negativa trenden gällande läsförmåga och läsförståelse i Motala genom att öka lusten och intresset för läsning och berättandet bland främst barn och ungdomar, men även vuxna i Motala kommun. Idé Vad händer om man börjar prata om böcker och läsning? Blir det någon skillnad om man börjar uppmärksamma läsningens betydelse i annonser i tidningen, på busskurer och i samtal? Det var några av frågor som barn- och skolbibliotekarie Marie Wissting på Motala bibliotek ställde sig och som ledde till att Motala bibliotek initierade läsprojektet i Motala kommun. För att öka intresset för läsning ska biblioteket pröva nya metoder för att prata om böcker och läsning i skolan, till exempel använda digitala resurser, samarbeta med skolor och bilda fokusgrupper med barn och unga. Metoderna ska dokumenteras, utvärderas och spridas till er och annan personal i skolan. De metoder som fungerar bra ska bli en del av det ordinarie arbetet och skrivas in i till exempel handlingsplanerna för skolbiblioteket. Även föräldrar ska involveras i barns läsande. Syfte Syftet med projektet Motala Läser är att höja läsningens status i Motala. Projektet ska höja medvetenheten om läsningens betydelse för språkutveckling, fantasi och kreativitet och hitta nya arbetssätt för att nå ut med litteratur till Motalas befolkning. För att nå målgrupperna och för att synliggöra budskapet ska samarbetet med andra aktörer i samhället öka. 6

7 Projektmål Till den 31 oktober har tiden medborgarna ägnar åt läsning ökat - har läsförmåga och läsförståelse förbättras vilket märks på de nationella proven i skolan - har fler medborgare fått kunskap om olika sätt att läsa, till exempel talböcker och e-böcker - har antalet talbokslåntagare ökat - ser medborgarna Motala som en läsande kommun - är läsning ett hett samtalsämne i Motala - har utlåningen på folk- och skolbiblioteken ökat - finns det metoder för att öka läsning och som också ökar jämställdhet och tillgänglighet - är samarbetet mellan skolans iska personal och skolbibliotekarier utvecklat och mer formaliserat Till den 15 mars har tiden barnen ägnar åt läsning ökat - har barns läsförmåga och läsförståelse förbättras - har utlåningen på skolbiblioteken ökat Målgrupper Projektet är till för hela Motala. Under det första ett och ett halvt åren riktades fokus på barn och unga. Under andra och tredje året är målet att nå ut till hela Motalas befolkning genom folkbiblioteket i samarbete med andra enheter av kommunen, olika föreningar och folkbildningen. Utfall Mer specifika, direkta och indirekta målgrupper det första året var barn, elever, ungdomar, små barn, pojkar, flerspråkiga barn med mångkulturell bakgrund, barn med nedsatt läsförmåga, bibliotekspersonal, er i skola, föräldrar och vuxna i barns närhet. Av dessa har vi nått flertalet, dock inte i lika hög grad ungdomar, flerspråkiga barn med mångkulturell bakgrund och barn med nedsatt läsförmåga. 7

8 Förberedelser Här följer en redovisning för hur förarbetet såg ut inklusive kommentarer om utfall. Tidplan Tidpunkt Aktivitet April Ta fram basnivå för de projektmål som ska mätas Förankring hos rektorer för projekt och slogantävling Förankring hos friskolor Inledande kontakt med massmedia April-maj Genomförande av slogantävling Filmning av förskolebarn April - Läs för barnen! Delprojekt för föräldrar och förskolebarn Maj-juni Arbetsgrupperna med er och bibliotekarier skapas Fokusgrupper utses Framtagning av utbildningar till arbetsgrupperna Juni- Marknadsföring med slogan Marknadsföring med filmer Augusti Uppföljning av projektmål och utvärdering av arbetet Augusti-oktober Utbildning av arbetsgrupper September-februari Framtagning och genomförande av metoder September-december Planering av år 2 och 3 Oktober Uppföljning av projektmål och utvärdering av arbetet Januari Uppföljning av projektmål och utvärdering av arbetet Februari-mars Skrivning av delrapport Utfall Tidplanen har i stort hållit. Eftersom vi fick en fortsättning på projektet till mars 2015 så kunde vi lägga i fler inspirationsträffar och ge mer tid till skolornas lokala läsprojekt.. Därmed genomfördes uppföljningar och utvärderingar först i mars-maj och delrapporten skrevs i juli -augusti. 8

9 Projektorganisation Nedan beskrivs projektorganisationen för det första året. Projektledare Styrgrupp Uppdragsgivare Projektgrupp Kommunikationsplan Slogantävling Informationsmaterial Projektägare Bildningsnämnden Arbetsgrupper på skolor Styrgrupp år 1 Beslutar om tidplan, deltagare, ekonomi och informationsspridning. Helena Agnemar Lotta Gemfors Pedro Gustafsson Göran Hedfeldt Margareta Karlsson Johnny Thorén Marie Wissting Bibliotekschef, ordförande Verksamhetschef, Grundskolor och Förskolor Verksamhetschef, Förskola Skolbibliotekarie Gymnasiebibliotekarie Verksamhetschef, Gymnasiet Barnbibliotekarie Projektgrupp år 1 Deltar i det praktiska genomförandet, enskilt och i arbetsgrupper. Helena Agnemar Bibliotekschef Carina Bergman Bibliotekarie Jakob Fries Skolbibliotekarie Lillemor Engholm Guy Projektledare Anna Karin Ekström Skolbibliotekarie Johanna Hagelin Skolbibliotekarie Solveig Hansen Skolbibliotekarie Arvid Harju Skolbibliotekarie Göran Hedfeldt Skolbibliotekarie Niclas Helander Rektor vuxenutbildning Per Höckert Rektor högstadium 9

10 Margareta Karlsson Marcus Lindén Marianne Lindqvist Anna-Karin Lundell Marie Molander Eva Stigberg Wiveca Wallqvist Marie Wissting Gymnasiebibliotekarie Rektor gymnasium Special Barnbibliotekarie Gymnasiebibliotekarie Förskolechef Rektor grundskola Barn- och skolbibliotekarie Referensgrupper/fokusgrupper år 1 Är bollplank för idéer och metodtester Till de arbetsgrupper som skapas lokalt på skolorna av skolbibliotekarier och er, knyts fokusgrupper av elever. Det kan till exempel vara de elever som är med i biblioteksråd och/eller elevråd. Fokusgrupperna kommer även att bli involverade i utvärderingen av projektet. Utfall Förutom de arbetsgrupper som var skapade inledningsvis, så tillkom senare en arbetsgrupp för Läsande förebilder. Uppdragsgivare och/eller projektledaren har rapporterat till Bildningsnämnden, en-två gånger per halvår. Styrgruppen har träffats i genomsnitt varannan månad. Deltagandet har varierat på grund av andra åtaganden. Projektgruppen har haft möte med 4-5 veckors mellanrum. Deltagandet har varit högt, men sällan med alla närvarande. Resursplan år 1 Projektledare Lillemor Engholm Guy 18 mars mars % Projektstöd Josefin Mowitz 18 mars mars % Bibliotekarier 18 mars mars 2014 Pedagoger 18 mars mars 2014 Rektorer 18 mars mars 2014 Utfall Tack vare ytterligare projektmedel från Kulturrådet så kunde projektledarens arbetsperiod förlängas, vilket även innebar att övriga deltagare i projektet för den första perioden, förlängdes med ca 2 månader till och med maj

11 Samarbetspartner Organisationer Motala kommuns informationsenhet Skoldatateket Allmän kultur/skapande skola Motala Vadstena Tidning SFI Arbetsförmedlingen Studieförbund Intresseföreningar Näringslivet Samverkande och parallella projekt En skola för alla i Motala kommun Läsprojekt tillsammans med Länsbiblioteket i Östergötland och stadsbiblioteket i Linköping Utfall Motala kommuns informationsenhet har framförallt gett stöttning i marknadsföringsfrågor, som kontakter med reklambyråer, annonsering m.m. Skoldatateket har i första hand bistått med lokal för projektgruppens möten. Efter en trög start så fick vi så småningom en god kontakt med Motala Vadstena Tidning som sett en poäng med att de skriver om projektet, dess aktiviteter och om läsning i allmänhet. Vi har haft samarbete med ABF om temaföreläsningar. Detta är ett samarbete som har funnits sen tidigare mellan biblioteket och ABF. Vi har inte haft något utbyte med Allmän kultur/ Skapande skola eller med SFI. Vi planerar att ha kontakt med SFI, Arbetsförmedlingen, intresseföreningar och näringslivet från och med hösten. Vi har inte haft någon separat kontakt med företrädare (verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasium) för En skola för alla om projektet. Dock har just dessa personer ingått i styrgruppen och har därmed haft möjlighet att se kopplingar mellan projekten. Projektledaren hade ett möte med projektledaren för Läsprojektet för utbyte av information. 11

12 Budget Kulturrådet bidrog med 300 tkr till projektet år 2013 och så småningom även för Dessa medel har som planerat använts till projektledarens lön och marknadsföring, samt till temaföreläsare, vilket tillkom senare. Vi sökte och fick medel från Barbro Osher Pro Suecia Foundation på USD, motsvarande ca SKR. Dessa pengar har använts till att genomföra inspirationsträffarna för arbetsgrupperna på skolorna samt till visst marknadsföringsmaterial. Förutom detta har medarbetare inom kommunen, på biblioteket och skolor, avsatt arbetstid för projektets genomförande. Riskanalys Några av de största riskerna för projektet det första året var att er av någon anledning inte kunde medverka i arbetsgrupper samt att vi inte lyckas engagera föreningar, näringsliv och föräldrar. Det har därför varit av största vikt att alla, oavsett position i projektorganisationen, har kunnat argumentera för och använda sina resurser för att få med de olika aktörerna i arbetet. Ytterligare en risk för projektet i stort är att kunna visa på resultat. Vi kan komma att ha problem med att härleda förändringar i till exempel nationella prov till projektet. Vi såg därför att arbetsgrupperna på skolorna skulle behöva formulera egna mätbara mål som var lätta att följa upp lokalt och sen samlas in centralt i projektet. Utfall Det har varit olika förutsättningar, både för er och för skolbibliotekarier, att medverka i arbetsgrupperna, men överlag har det fungerat väl. På ett par skolor har så gott som alla er varit med och på andra skolor har det enbart varit en och en skolbibliotekarie som knappt hunnit träffas. Trots olikheterna har så gott som alla arbetsgrupper åstadkommit förändringar inom ramen för sina förutsättningar. Vi har också haft hög närvaro på inspirationsträffarna med i genomsnitt ca 55 deltagare. Vi bad arbetsgrupperna sätta upp mätbara mål, men det var inte alla som gjorde detta. Planerad uppföljning och utvärdering Resultaten för de nationella proven 2013 kommer att noteras som basnivå. Resultaten för dessa prov följs upp för varje år projektet löper. Nivån för utlåning på folk- och skolbibliotek, inklusive lån av talböcker, för mars 2013 noteras som basnivå. Nivån följs upp vid varje halvårsskifte. 12

13 Projektledaren har uppföljnings- och utvärderingssamtal i augusti och oktober 2013 samt januari 2014 med barnbibliotekarierna om delprojektet Läs med barnen! Projektledaren har uppföljnings- och utvärderingssamtal i oktober 2013 och januari 2014 med de lokala arbetsgrupperna och fokusgrupperna på skolorna om bland annat läsvanor och attityder till läsning. De som arbetar i olika delprojekt för loggböcker över sitt arbete och görs tillgängligt för andra att ta del av. Utfall Vi har ännu inte gjort någon jämförelse än mellan resultat för nationella prov mellan år 2013 och Vi har följt upp utlåning årsvis, våren 2013 och våren Projektledaren har haft en avstämning med barnbibliotekarierna om utvärdering av Läs med barnen!. Projektledaren har haft två avstämningar med arbetsgrupperna på skolorna i december 2013 och mars-maj Vi har inte fört loggböcker. Däremot har det förekommit minnesanteckningar från delprojektens arbeten. Dessa har inte spridits skriftligt utanför delprojektets grupp. Dock har information delats på projektgruppsmöten och via projektledarens blogginlägg i projektets arbetsrum på intranätet. Rapportering En delrapport sammanställs efter år 1. En slutrapport sammanställs efter år 3. Rapporterna publiceras på kommunens hemsida och sprids i tryckt form till de kanaler som kommunen och Länsbiblioteket tillhandahåller. Utfall Denna delrapport kommer att läggas ut på projektets hemsida och spridas via andra kanaler som kommun och Länsbibliotek har. Vidare kommer den att skickas till projektets intressenter. 13

14 Genomförande Förskolor Barnbibliotekarierna började med aktiviteter redan i december 2012 genom att dela ut böcker till förskolor i så kallade boklådor eller föräldrahyllor. Dessa böcker har föräldrar kunnat låna utan att detta måste noteras. Under våren 2013 hade detta genomförts på cirka hälften av förskolorna i Motala kommun. Hösten 2013 fick övriga förskolor samma förmån, inklusive fria förskolor. Utvärdering En utvärdering gjordes vintern 2013/2014. Flera förskolor vittnar om att föräldrar har uppskattat att kunna låna böcker från boklådan. Det är dock långt ifrån alla som nyttjat möjligheten. I svaren beskrivs allt ifrån en handfull föräldrar till de flesta. En anledning till att det inte är flertalet, verkar vara att föräldrarna lånar böcker på biblioteken. Det var fler föräldrar som tog med sig böcker hem i inledningen av projektet jämfört med senare. Förskoleerna har i första hand pratat om möjligheten att låna böcker, i samband med att föräldrarna hämtat sina barn, men även vid föräldramöten. De flesta förskolorna rapporterar att de sällan pratar med barnen om vad de läser hemma. Ca en tredjedel av förskolorna behöver böcker på andra språk. Böckerna i lådan har bytts ut när förskoleerna har bett om det. Böcker finns kvar för utlåning till sommaren Därefter görs ytterligare en utvärdering. Slogantävling I april 2013 arrangerades en slogantävling där barn och unga fick beskriva varför man ska läsa. Det kom in ca 200 olika förslag från så gott som alla grundskolor inklusive friskolor. En jury utsåg tre vinnare samt ytterligare 13 bidrag. Ariom reklambyrå i Linköping fick i uppdrag att ta fram original på dessa bilder som kunde användas som affischer. Utfall Slogantävlingen var från början huvudtanken med projektet och att de vinnande bidragen skulle visas vitt och brett i Motala kommun. På grund av begränsad finansiering så fick vi välja bort alternativ som vepor på byggnader och Euro-affischer. Istället har följande gjorts: affischer i A4- och A3-format som satts upp på publika anslagstavlor i Motala samt på skolorna 14

15 tre rollups med bilder och slogans från de tre vinnarna vilka har ställts upp i biblioteket vid olika event och på event på andra platser där biblioteket och/eller Motala Läser varit aktiva som bilder på hemsida, bakgrund på facebooksida och som bilder på den media-tv vi köpt in för projektet; den senare är placerad i huvudbiblioteket, men flyttbar till andra platser och event slogans har använts på bokmärken som har delats ut i skolor och vid event på biblioteket 15

16 Arbetsgrupper på skolor En viktig del i projektet är att öka samarbetet mellan skolbibliotekarier och er på grundskolor och gymnasier. I samarbete mellan projektledaren och grundskolans svenskautvecklare Josefin Mowitz utvecklades ett program för dessa målgrupper. Det blev som ett delprojekt i projektet där arbetsformen var tvåfaldig: inspirationsträffar för målgrupperna och bildande av arbetsgrupper på skolorna med skolbibliotekarier och er vilka skulle utforma och genomföra lokala läsprojekt. I april 2013 informerades alla rektorer om idén. I samband med skolavslutningen ombads de skicka in namn på de personer som skulle utgöra arbetsgruppen på respektive skola. En del var snabba med att forma dessa grupper, medan andra dröjde med svar till första inspirationsträffen. Gruppernas storlek har varierat från två upp till tio-talet personer beroende på antalet er på skolan och möjlighet/vilja att fokusera på läsprojektet. Sammanlagt blev det en lista på ca 85 personer. Från början planerade vi för fem till sex träffar fördelade på höst- och vårtermin. Vid årsskiftet insåg vi att det vore bra med en träff i anslutning till att Martin Widmark skulle släppa materialet för En läsande klass samt att vi då kunde sammanfatta träffarna. Därmed blev det sammanlagt sju tillfällen där vi samlade arbetsgrupperna. Denna del av projektet avslutades med en minimässa i foajén till Motala Convention Center där alla arbetsgrupperna hade möjlighet att visa och berätta om sina arbeten för varandra, kollegor och rektorer. Mässan visade på ett inspirerande sätt hur brett och omfattande gruppernas arbeten varit. Den blev välbesökt, även om vi gärna hade sett att fler kollegor och rektorer hade kommit. Skolornas arbete beskrivs i bilagan. Utvärdering I samband med den sjunde träffen fick arbetsgrupperna göra en utvärdering och diskutera hur de ville gå vidare. Hur går vi nu vidare? Fortsätta dessa träffar med Genreläsning i höst. Har redan en fungerande biblioteksgrupp med representanter från varje a-lag tillsammans med bibliotekarie. Gruppen omformar ständigt biblioteksplanen för skolan. Involvera skolbibliotekarie i ämneslag. Mer planering långsiktigt. Bokcirklar med bokpresentation och bokprat efter/under tiden man läst. Bokcirklar: dela upp barnen i 2 grupper och köra lärare-bibliotekarie. Publicera fortsatt arbete på arbetsrummet Motala Läser för att sprida och hämta inspiration. Handlingsplan för bibliotek/skola - titta på den gamla och utveckla. Vilket samarbete kan skolbibliotek-skola ha framöver? Önskar ha en skolbibliotekarie minst 1dag/vecka på skolan. Att ha skolbibliotekarier med i arbetslag. 16

17 Föräldrar-bibliotekarie-speciallärare samarbetar angående Legimus och mp3/ipad/mobil. Möten på skolan med mindre grupper ( föräldramöte ). Utnyttja att skolbibliotekarierna har utbildning i studieteknik och källkritik. Försöka få till åtminstone en gemensam träff per termin t ex en studiedag. Ett gemensamt läsprojekt på skolan per år. Nyinköpta böcker delas ut i vissa klasser där eleverna sedan får skriva omdömen/tips som sätts upp i skolbiblioteket. Skolbibliotekarien kan tipsa om t ex högläsningsböcker eller böcker om olika teman. Skolbibliotekarier är med på föräldramöten. Mer klassrumsbesök. Kom oftare, korta stunder exempelvis presentera nya böcker. Vilka svårigheter finns det? Hitta bra texter. Lättast att ha genomgripande samarbete bibliotek-skola i åldrar 1-3. I 4-6 faller det lätt på undervisande lärare i svenska. Där blir samarbetet svårare då all är måna om sina ämnen. Tid, resurs och grupperingar. Små skolor har så lite tillgång till skolbibliotekarier. Önskvärt att kunna samarbeta mer i det vardagliga spontant. Deltidsbibliotekarie en halv dag i veckan. Lärare som gått dessa träffar jobbar endast 2 dagar i veckan. En skolbibliotekarie på många skolor. Svårt att hinna med alla klasser/alla elever. För lite bibliotekarietid på skolan. Vilka möjligheter finns det? Biblioteksblogg startar på Charlottenborg. Individuella bokval/ proffsigare. Ämnesövergripande tidssparande. Arbeta med bokkompis i F och år 1. Bibliotekschef och tillika styrgruppens ordförande Helena Agnemar (till och med september 2014) reflekterade i avslutningen av skolprojekten att en av bristerna i nationella projekt av den här arten är bristen på samordning mellan utbildnings- och kulturdepartement. Båda arbetar med läsvågen, men är inte i fas med varandra och vad vi kan se, samarbetar mycket lite. Det gör att det även på den kommunala nivån blir ett glapp. När planeringen för skolan är inriktad på matematik får de som håller på med läsprojektet inte skolans fulla uppmärksamhet. Alltså borde man nå bättre effekter och få ut mer av resurserna om samordningen var bättre. Det är även viktigt att ta tillvara de samarbeten som utvecklats under projektet så här långt. 17

18 Förskoleerna En bit in på arbetet med skolornas arbetsgrupper, väcktes intresset av Eva Stigberg i projektgruppen att göra något liknande för förskolepersonal. Dessa träffar kom igång i april våren Vi planerar för sammanlag fyra inspirationsträffar för ett 40-tal förskoleer, ca en person från respektive förskola och avdelning. På den inledande träffen presenterades tankar om träffarna, om koppling till verksamhetsplaner. Pedagogerna fick diskutera vad de gör idag för att läsning ska vara en medveten språklig aktivitet. Alla fick boken Inte bara läsvila. Ur denna ska alla välja en aktivitet som de vill använda på sin avdelning. Detta val ska vara klart till den tredje träffen i september. Redan i april var dock andra träffen, denna gång med en inbjuden gäst, författaren och talen Marianne Gutler Lindström. Information om projektet Tidigt i projektet skapades en kommunikationsplan som har varit ett stöd för informationshantering om och i projektet. Vi använder följande kanaler för att sprida information: Inom projektet Bildningsnämndens möten Styr- och projektgruppsmöten Arbetsrum på intranätet inklusive bloggfunktion E-post Utanför projektet Projektets hemsida inom kommunens webbsidor Facebooksida Youtube-sida Nyheter på kommunens intranät Nyheter på kommunens hemsida På chefsmöten för rektorer På chefsmöte för bibliotekschefer i länet På olika föreningars sammankomster MVT/Corren m.fl. 18

19 Uppföljning av målen för Projektmål Projektmålen till den 15 mars 2014 var att - tiden barnen ägnar åt läsning har ökat - barns läsförmåga och läsförståelse har förbättrats - utlåningen på skolbiblioteken har ökat För all uppföljning av mätbara mål krävs en inledande mätning så att man har några uppgifter att jämföra med. I förarbetet diskuterade vi två vägar för att få jämförbara uppgifter. En av dessa är de läsförståelsetest som har gjorts vissa år på skolorna i Motala. Sen 2010 genomförs dock inte dessa mätningar och vi bedömde att vi inte skulle ha ekonomi inom projektet att genomföra detta. Ett annat alternativ var att få en extern organisation att göra undersökningar åt oss. Vi var i kontakt med Ingrid Häggström, lektor på Linköpings universitet. Deras svar var att en sådan undersökning skulle kosta närmare 1 mkr varför inte heller det blev intressant. Vi valde istället att be de lokala arbetsgrupperna på skolorna med er och skolbibliotekarier, att formulera mål för sina arbeten. Därmed skulle både mål och mätning ligga närmare en praktiskt genomförbar nivå. Nu var det flera arbetsgrupper som inte formulerade ett eller flera mätbara mål, dock har de flesta mätbara aktiviteter. Tiden barnen ägnar åt läsning har ökat Ingen av skolprojekten hade detta som ett specifikt mål, även om flera har gett läsning mer utrymme i klassrummet och som läxa. Vi kan anta att tiden för läsning har ökat för enskilda individer, men har inga specifika uppgifter om det. Barns läsförmåga och läsförståelse har förbättrats Flera av arbetsgrupperna hade detta som en ambition. Här är redovisningar från utvärderingarna med arbetsgrupperna. Enkäter som gjordes efter bokcirklarna visar att barnen kommer ihåg mer av boken. Vid högläsning är många med och kan svara på frågor. (Charlottenborg) De effekter vi kan se av arbetet är en större läslust, bättre läsförståelse och eleverna använder lässtrategier mer spontant. (Fågelsta) Det är fler barn som säger att de kan skapa inre bilder. Det märks även att eleverna är bättre på att läsa mellan raderna och kanske framförallt inser att det är OK att tycka och tänka olika. De vågar och uttrycker lättare vad de tänker och lyfter tydligare fram svåra ord. (Godegård) 19

20 Vi upplever att eleverna överlag har ökat sin aktivitet i läsningen genom att ställa frågor, förutspå samt dra slutsatser. Detta ser vi bland annat genom att de numera oftare frågar vad ord och begrepp betyder, de kan lättare förutspå och komma med gissningar om vad texten ska handla om samt göra kopplingar till tidigare läst litteratur och egna erfarenheter. (Karlslundsskolan) Klass 8 hade börjat arbeta med läsning tidigare. Nu trillade poletten ner än mer. De mest duktiga har anammat och förstått att jobba med citat. Vi ska göra övningar med text och tanke för klass 7, men har fått bekräftat att eleverna kan förbättra läsförståelse även på högstadiet. (Mariebergsskolan) Vi kan nu se säkrare läsare, ökad läsförståelse och större läslust. (Norra skolan) Arbetsgruppen har lärt sig ha ett lite annat förhållningssätt, det vill säga inte bara kontrollera, utan att det är en process att lära barnen att läsa genom att använda metoder som att "läsa mellan raderna". Arbetsgruppen räknar med att detta ändrade förhållningssätt kommer att synas på årskurs 6:s nationella prov. Det blev full pott på de nationella proven för årskurs 3. (Råssnässkolan) Det är lite tidigt att säga om vi kan se några effekter, men eleverna är positiva till läsning och böcker. Förhoppningsvis visar våra enkäter om elevernas läsvanor att deras intresse för läsning och böcker har ökat under läsprojektets gång. (Skolgårda skola) Vi har vunnit medvetenhet i att det är viktigt att läsa. Resultatmässigt ser vi att många elever har fina höjningar på H4 och har hittat strategier och sätt att tänka om det de läser. Eleverna omsätter även sina Läsfixarkunskaper i processen att skriva egna berättelser och sagor. I år 3 blev alla elever godkända i läsförståelse på Nationella provet och detsamma gäller för eleverna i år 6 där alla presterade betyget C eller bättre. Vi fyra er som ingår i arbetsgruppen känner oss nöjda med projektet. Vi ser att ju mer frekvent vi jobbar med läsförståelsestrategier desto duktigare blir våra elever. (Smedsby skola) Allt fler barn har nu blivit nerladdare. De har fått mer läslust. (Vätternskolan) Andra effekter som er och skolbibliotekarier har noterat (redovisningar från utvärderingarna med arbetsgrupperna) Det har blivit lättare att fånga in de elever som behöver talböcker. (Bråstorp) Tack vare RT-modellen (modell för att öka läsförståelse) har barnen blivit mer medvetna om sin läsning. (Bråstorp) Elever som har svenska som andraspråk har haft läsläxa att läsa en kvart om dagen. Det går allt bättre för dem att läsa och de lånar mer. För dem har man alltid en skönlitterär bok på gång med guidad läsning. De har även fått besöka huvudbiblioteket. Det får en wow-känsla när de hittar böcker på sitt eget språk. (Charlottenborg) Arbetet har gett läslust även om barnen var glada i att läsa även innan. Barnen tycker generellt att böcker är roligt. Utmaningen är de barn som inte hittar någon bok att läsa. Efterbokprat och vernissage på böcker inköpta på bokrean, gjorde skolans 185 elever 187 lånebeställningar! (Dansäter) 20

21 Vi kan se en ökad medvetenhet om talböcker och tjänsten Legimus från lärare, föräldrar och elever. Det har registrerats några nya talbokslåntagare. Efter bokcirkelns avslutning ville några elever låna fortsättningen på den bok vi läste gemensamt (Avhopparen av Kim Olin). (Hällaskolan) Det som har överraskat oss i positiv bemärkelse är att vi upplever att vi har blivit mer tydliga i vår läsförståelseundervisning. Syftet har blivit mer konkret för oss och vi använder de olika strategierna mer frekvent i undervisningen. De benämnda strategierna har inte bara förtydligat läsförståelseträningen för eleverna utan är också ett stöd för erna i läsförståelseundervisningen. (Karlslundsskolan) Genom arbetet har vi förstått att det finns några lässvaga som nu får hjälp av specialen. (Mariebergsskolan) Föräldrar har på föräldramöten berättat att de har tyckt att det har varit mysigt att läsa med barnen och barnen har också tyckt att det varit kul. I de självutvärderingar som barnen och föräldrar har fått göra, beskriver de en upplevd förbättring. Projektet har haft betydelse för att komma igång med läsning, även om man sen tidigare har en hög utlåning av böcker på Råssnässkolan. Ganska många föräldrar har fortsatt att läsa hemma med barnen. Barnen har lånat fler kapitelböcker. (Råsnässkolan) De effekter vi sett är att arbetslaget har fått en samsyn och ett gemensamt arbetssätt kring läsning. Eleverna har varit läsande förebilder för varandra. (Södra skolan) Det är svårt att mäta graden av eventuellt ökat läsintresse eller läslust efter avslutat projekt. Däremot är det positivt att eleverna arbetat med böcker på ett annorlunda sätt och med personal (skolbibliotekarien) som de inte träffar så ofta under en normal skoldag. Det är också positivt att eleverna arbetat kreativt med bilder (alternativa bokomslag) och att det resulterat i en utställning på Tjällmo bibliotek. (Tjällmo skola) Barnen som deltagit pratar nu mer om böcker och är mer på hugget att ge boktips och att läsa. (Österstad skola) Utlåningen på skolbiblioteken har ökat Dessa uppgifter finns tillgängliga inom bibliotekens arbetssfär så här var det betydligt enklare att få fram uppgifter. Statistiken visar att utlåningen ökade med böcker under 2013 jämfört med Det är en ökning med 19 %. Vi hade inte satt någon siffra för hur stor ökningen skulle vara, men vi är mycket nöjda med den höjningen. Svensk biblioteksförening publicerar också statistik över verksamhet på kommun- och länsnivå. Enligt den senaste undersökningen (september 2014) är barnen i Motala länets flitigaste låntagare lånade barnen i genomsnitt 28,3 böcker per person. Mellan 2005 och 2013 ökade barnbokslånen i kommunen i snitt med 11,5 böcker per barn. Vi ser fram emot lika goda resultat vad gäller de vuxnas läsning i Motala. 21

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer