Motala Läser Delrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motala Läser 2013-2015 Delrapport"

Transkript

1 Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy

2 Innehållsförteckning Motala Läser Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm GuyInnehållsförteckning... 1 Förord... 5 Idé... 6 Syfte... 6 Projektmål... 7 Målgrupper... 7 Utfall... 7 Förberedelser... 8 Tidplan... 8 Utfall... 8 Projektorganisation... 9 Utfall Resursplan år Utfall Samarbetspartner Utfall Budget Riskanalys Utfall Planerad uppföljning och utvärdering Utfall Rapportering Utfall Genomförande Förskolor Utvärdering Slogantävling Utfall Arbetsgrupper på skolor Utvärdering Förskoleerna Information om projektet Uppföljning av målen för Projektmål Bråstorpsskolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Charlottenborgsskolan Arbetsgrupp Utvärdering Dansäterskolan

3 Arbetsgrupp Idé Utvärdering Fågelsta skola Arbetsgrupp Idé Utvärdering Godegårdsskolan Arbetsgrupp Utvärdering Hällaskolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Karlslundsskolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Klockrike skola Arbetsgrupp Idé Utvärdering Mariebergsskolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Norra skolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Råssnässkolan Arbetsgrupp Idé Utvärdering Skolgårda skola Arbetsgrupp Idé Utvärdering Smedsby skola Arbetsgrupp Idé Utvärdering Södra skolan (F-3) Arbetsgrupp Idé Utvärdering Tjällmo skola

4 Arbetsgrupp Idé Utvärdering Vätternskolan Arbetgrupp Idé Uppföljning Österstad skola Arbetsgrupp Idé Beskrivning av projektet Metod/Arbetssätt Planerad utvärdering Uppföljning Utvärdering

5 Förord Projektet Motala Läser har i syfte att stärka läslusten hos invånarna i Motala kommun. Projektet har satt igång och förstärkt redan pågående processer för läsning, inte minst på skolorna. Det har också öppnat nya samarbeten och utvecklat samarbetet mellan bibliotek och grundskola och bibliotek och förskola. En del av detta arbete och dess effekter beskrivs i denna delrapport. Lillemor Engholm Guy Projektledare Motala Läser 5

6 Bakgrund Flera oroväckande rapporter har under 2000-talets inledning visat att läsförmåga och läsförståelsen stadigt sjunker bland grundskoleelever i Sverige. Föräldrars läsning för sina barn har minskat vilket i sig kan vara en av orsakerna till att barnen läser mindre själva (Läsrörelsens undersökning 2012). Motala bibliotek, med stöd från bildningsnämnden, initierade läsprojektet Motala Läser. Projektet ska pågå under tre år och har som målsättning att vända den negativa trenden gällande läsförmåga och läsförståelse i Motala genom att öka lusten och intresset för läsning och berättandet bland främst barn och ungdomar, men även vuxna i Motala kommun. Idé Vad händer om man börjar prata om böcker och läsning? Blir det någon skillnad om man börjar uppmärksamma läsningens betydelse i annonser i tidningen, på busskurer och i samtal? Det var några av frågor som barn- och skolbibliotekarie Marie Wissting på Motala bibliotek ställde sig och som ledde till att Motala bibliotek initierade läsprojektet i Motala kommun. För att öka intresset för läsning ska biblioteket pröva nya metoder för att prata om böcker och läsning i skolan, till exempel använda digitala resurser, samarbeta med skolor och bilda fokusgrupper med barn och unga. Metoderna ska dokumenteras, utvärderas och spridas till er och annan personal i skolan. De metoder som fungerar bra ska bli en del av det ordinarie arbetet och skrivas in i till exempel handlingsplanerna för skolbiblioteket. Även föräldrar ska involveras i barns läsande. Syfte Syftet med projektet Motala Läser är att höja läsningens status i Motala. Projektet ska höja medvetenheten om läsningens betydelse för språkutveckling, fantasi och kreativitet och hitta nya arbetssätt för att nå ut med litteratur till Motalas befolkning. För att nå målgrupperna och för att synliggöra budskapet ska samarbetet med andra aktörer i samhället öka. 6

7 Projektmål Till den 31 oktober har tiden medborgarna ägnar åt läsning ökat - har läsförmåga och läsförståelse förbättras vilket märks på de nationella proven i skolan - har fler medborgare fått kunskap om olika sätt att läsa, till exempel talböcker och e-böcker - har antalet talbokslåntagare ökat - ser medborgarna Motala som en läsande kommun - är läsning ett hett samtalsämne i Motala - har utlåningen på folk- och skolbiblioteken ökat - finns det metoder för att öka läsning och som också ökar jämställdhet och tillgänglighet - är samarbetet mellan skolans iska personal och skolbibliotekarier utvecklat och mer formaliserat Till den 15 mars har tiden barnen ägnar åt läsning ökat - har barns läsförmåga och läsförståelse förbättras - har utlåningen på skolbiblioteken ökat Målgrupper Projektet är till för hela Motala. Under det första ett och ett halvt åren riktades fokus på barn och unga. Under andra och tredje året är målet att nå ut till hela Motalas befolkning genom folkbiblioteket i samarbete med andra enheter av kommunen, olika föreningar och folkbildningen. Utfall Mer specifika, direkta och indirekta målgrupper det första året var barn, elever, ungdomar, små barn, pojkar, flerspråkiga barn med mångkulturell bakgrund, barn med nedsatt läsförmåga, bibliotekspersonal, er i skola, föräldrar och vuxna i barns närhet. Av dessa har vi nått flertalet, dock inte i lika hög grad ungdomar, flerspråkiga barn med mångkulturell bakgrund och barn med nedsatt läsförmåga. 7

8 Förberedelser Här följer en redovisning för hur förarbetet såg ut inklusive kommentarer om utfall. Tidplan Tidpunkt Aktivitet April Ta fram basnivå för de projektmål som ska mätas Förankring hos rektorer för projekt och slogantävling Förankring hos friskolor Inledande kontakt med massmedia April-maj Genomförande av slogantävling Filmning av förskolebarn April - Läs för barnen! Delprojekt för föräldrar och förskolebarn Maj-juni Arbetsgrupperna med er och bibliotekarier skapas Fokusgrupper utses Framtagning av utbildningar till arbetsgrupperna Juni- Marknadsföring med slogan Marknadsföring med filmer Augusti Uppföljning av projektmål och utvärdering av arbetet Augusti-oktober Utbildning av arbetsgrupper September-februari Framtagning och genomförande av metoder September-december Planering av år 2 och 3 Oktober Uppföljning av projektmål och utvärdering av arbetet Januari Uppföljning av projektmål och utvärdering av arbetet Februari-mars Skrivning av delrapport Utfall Tidplanen har i stort hållit. Eftersom vi fick en fortsättning på projektet till mars 2015 så kunde vi lägga i fler inspirationsträffar och ge mer tid till skolornas lokala läsprojekt.. Därmed genomfördes uppföljningar och utvärderingar först i mars-maj och delrapporten skrevs i juli -augusti. 8

9 Projektorganisation Nedan beskrivs projektorganisationen för det första året. Projektledare Styrgrupp Uppdragsgivare Projektgrupp Kommunikationsplan Slogantävling Informationsmaterial Projektägare Bildningsnämnden Arbetsgrupper på skolor Styrgrupp år 1 Beslutar om tidplan, deltagare, ekonomi och informationsspridning. Helena Agnemar Lotta Gemfors Pedro Gustafsson Göran Hedfeldt Margareta Karlsson Johnny Thorén Marie Wissting Bibliotekschef, ordförande Verksamhetschef, Grundskolor och Förskolor Verksamhetschef, Förskola Skolbibliotekarie Gymnasiebibliotekarie Verksamhetschef, Gymnasiet Barnbibliotekarie Projektgrupp år 1 Deltar i det praktiska genomförandet, enskilt och i arbetsgrupper. Helena Agnemar Bibliotekschef Carina Bergman Bibliotekarie Jakob Fries Skolbibliotekarie Lillemor Engholm Guy Projektledare Anna Karin Ekström Skolbibliotekarie Johanna Hagelin Skolbibliotekarie Solveig Hansen Skolbibliotekarie Arvid Harju Skolbibliotekarie Göran Hedfeldt Skolbibliotekarie Niclas Helander Rektor vuxenutbildning Per Höckert Rektor högstadium 9

10 Margareta Karlsson Marcus Lindén Marianne Lindqvist Anna-Karin Lundell Marie Molander Eva Stigberg Wiveca Wallqvist Marie Wissting Gymnasiebibliotekarie Rektor gymnasium Special Barnbibliotekarie Gymnasiebibliotekarie Förskolechef Rektor grundskola Barn- och skolbibliotekarie Referensgrupper/fokusgrupper år 1 Är bollplank för idéer och metodtester Till de arbetsgrupper som skapas lokalt på skolorna av skolbibliotekarier och er, knyts fokusgrupper av elever. Det kan till exempel vara de elever som är med i biblioteksråd och/eller elevråd. Fokusgrupperna kommer även att bli involverade i utvärderingen av projektet. Utfall Förutom de arbetsgrupper som var skapade inledningsvis, så tillkom senare en arbetsgrupp för Läsande förebilder. Uppdragsgivare och/eller projektledaren har rapporterat till Bildningsnämnden, en-två gånger per halvår. Styrgruppen har träffats i genomsnitt varannan månad. Deltagandet har varierat på grund av andra åtaganden. Projektgruppen har haft möte med 4-5 veckors mellanrum. Deltagandet har varit högt, men sällan med alla närvarande. Resursplan år 1 Projektledare Lillemor Engholm Guy 18 mars mars % Projektstöd Josefin Mowitz 18 mars mars % Bibliotekarier 18 mars mars 2014 Pedagoger 18 mars mars 2014 Rektorer 18 mars mars 2014 Utfall Tack vare ytterligare projektmedel från Kulturrådet så kunde projektledarens arbetsperiod förlängas, vilket även innebar att övriga deltagare i projektet för den första perioden, förlängdes med ca 2 månader till och med maj

11 Samarbetspartner Organisationer Motala kommuns informationsenhet Skoldatateket Allmän kultur/skapande skola Motala Vadstena Tidning SFI Arbetsförmedlingen Studieförbund Intresseföreningar Näringslivet Samverkande och parallella projekt En skola för alla i Motala kommun Läsprojekt tillsammans med Länsbiblioteket i Östergötland och stadsbiblioteket i Linköping Utfall Motala kommuns informationsenhet har framförallt gett stöttning i marknadsföringsfrågor, som kontakter med reklambyråer, annonsering m.m. Skoldatateket har i första hand bistått med lokal för projektgruppens möten. Efter en trög start så fick vi så småningom en god kontakt med Motala Vadstena Tidning som sett en poäng med att de skriver om projektet, dess aktiviteter och om läsning i allmänhet. Vi har haft samarbete med ABF om temaföreläsningar. Detta är ett samarbete som har funnits sen tidigare mellan biblioteket och ABF. Vi har inte haft något utbyte med Allmän kultur/ Skapande skola eller med SFI. Vi planerar att ha kontakt med SFI, Arbetsförmedlingen, intresseföreningar och näringslivet från och med hösten. Vi har inte haft någon separat kontakt med företrädare (verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasium) för En skola för alla om projektet. Dock har just dessa personer ingått i styrgruppen och har därmed haft möjlighet att se kopplingar mellan projekten. Projektledaren hade ett möte med projektledaren för Läsprojektet för utbyte av information. 11

12 Budget Kulturrådet bidrog med 300 tkr till projektet år 2013 och så småningom även för Dessa medel har som planerat använts till projektledarens lön och marknadsföring, samt till temaföreläsare, vilket tillkom senare. Vi sökte och fick medel från Barbro Osher Pro Suecia Foundation på USD, motsvarande ca SKR. Dessa pengar har använts till att genomföra inspirationsträffarna för arbetsgrupperna på skolorna samt till visst marknadsföringsmaterial. Förutom detta har medarbetare inom kommunen, på biblioteket och skolor, avsatt arbetstid för projektets genomförande. Riskanalys Några av de största riskerna för projektet det första året var att er av någon anledning inte kunde medverka i arbetsgrupper samt att vi inte lyckas engagera föreningar, näringsliv och föräldrar. Det har därför varit av största vikt att alla, oavsett position i projektorganisationen, har kunnat argumentera för och använda sina resurser för att få med de olika aktörerna i arbetet. Ytterligare en risk för projektet i stort är att kunna visa på resultat. Vi kan komma att ha problem med att härleda förändringar i till exempel nationella prov till projektet. Vi såg därför att arbetsgrupperna på skolorna skulle behöva formulera egna mätbara mål som var lätta att följa upp lokalt och sen samlas in centralt i projektet. Utfall Det har varit olika förutsättningar, både för er och för skolbibliotekarier, att medverka i arbetsgrupperna, men överlag har det fungerat väl. På ett par skolor har så gott som alla er varit med och på andra skolor har det enbart varit en och en skolbibliotekarie som knappt hunnit träffas. Trots olikheterna har så gott som alla arbetsgrupper åstadkommit förändringar inom ramen för sina förutsättningar. Vi har också haft hög närvaro på inspirationsträffarna med i genomsnitt ca 55 deltagare. Vi bad arbetsgrupperna sätta upp mätbara mål, men det var inte alla som gjorde detta. Planerad uppföljning och utvärdering Resultaten för de nationella proven 2013 kommer att noteras som basnivå. Resultaten för dessa prov följs upp för varje år projektet löper. Nivån för utlåning på folk- och skolbibliotek, inklusive lån av talböcker, för mars 2013 noteras som basnivå. Nivån följs upp vid varje halvårsskifte. 12

13 Projektledaren har uppföljnings- och utvärderingssamtal i augusti och oktober 2013 samt januari 2014 med barnbibliotekarierna om delprojektet Läs med barnen! Projektledaren har uppföljnings- och utvärderingssamtal i oktober 2013 och januari 2014 med de lokala arbetsgrupperna och fokusgrupperna på skolorna om bland annat läsvanor och attityder till läsning. De som arbetar i olika delprojekt för loggböcker över sitt arbete och görs tillgängligt för andra att ta del av. Utfall Vi har ännu inte gjort någon jämförelse än mellan resultat för nationella prov mellan år 2013 och Vi har följt upp utlåning årsvis, våren 2013 och våren Projektledaren har haft en avstämning med barnbibliotekarierna om utvärdering av Läs med barnen!. Projektledaren har haft två avstämningar med arbetsgrupperna på skolorna i december 2013 och mars-maj Vi har inte fört loggböcker. Däremot har det förekommit minnesanteckningar från delprojektens arbeten. Dessa har inte spridits skriftligt utanför delprojektets grupp. Dock har information delats på projektgruppsmöten och via projektledarens blogginlägg i projektets arbetsrum på intranätet. Rapportering En delrapport sammanställs efter år 1. En slutrapport sammanställs efter år 3. Rapporterna publiceras på kommunens hemsida och sprids i tryckt form till de kanaler som kommunen och Länsbiblioteket tillhandahåller. Utfall Denna delrapport kommer att läggas ut på projektets hemsida och spridas via andra kanaler som kommun och Länsbibliotek har. Vidare kommer den att skickas till projektets intressenter. 13

14 Genomförande Förskolor Barnbibliotekarierna började med aktiviteter redan i december 2012 genom att dela ut böcker till förskolor i så kallade boklådor eller föräldrahyllor. Dessa böcker har föräldrar kunnat låna utan att detta måste noteras. Under våren 2013 hade detta genomförts på cirka hälften av förskolorna i Motala kommun. Hösten 2013 fick övriga förskolor samma förmån, inklusive fria förskolor. Utvärdering En utvärdering gjordes vintern 2013/2014. Flera förskolor vittnar om att föräldrar har uppskattat att kunna låna böcker från boklådan. Det är dock långt ifrån alla som nyttjat möjligheten. I svaren beskrivs allt ifrån en handfull föräldrar till de flesta. En anledning till att det inte är flertalet, verkar vara att föräldrarna lånar böcker på biblioteken. Det var fler föräldrar som tog med sig böcker hem i inledningen av projektet jämfört med senare. Förskoleerna har i första hand pratat om möjligheten att låna böcker, i samband med att föräldrarna hämtat sina barn, men även vid föräldramöten. De flesta förskolorna rapporterar att de sällan pratar med barnen om vad de läser hemma. Ca en tredjedel av förskolorna behöver böcker på andra språk. Böckerna i lådan har bytts ut när förskoleerna har bett om det. Böcker finns kvar för utlåning till sommaren Därefter görs ytterligare en utvärdering. Slogantävling I april 2013 arrangerades en slogantävling där barn och unga fick beskriva varför man ska läsa. Det kom in ca 200 olika förslag från så gott som alla grundskolor inklusive friskolor. En jury utsåg tre vinnare samt ytterligare 13 bidrag. Ariom reklambyrå i Linköping fick i uppdrag att ta fram original på dessa bilder som kunde användas som affischer. Utfall Slogantävlingen var från början huvudtanken med projektet och att de vinnande bidragen skulle visas vitt och brett i Motala kommun. På grund av begränsad finansiering så fick vi välja bort alternativ som vepor på byggnader och Euro-affischer. Istället har följande gjorts: affischer i A4- och A3-format som satts upp på publika anslagstavlor i Motala samt på skolorna 14

15 tre rollups med bilder och slogans från de tre vinnarna vilka har ställts upp i biblioteket vid olika event och på event på andra platser där biblioteket och/eller Motala Läser varit aktiva som bilder på hemsida, bakgrund på facebooksida och som bilder på den media-tv vi köpt in för projektet; den senare är placerad i huvudbiblioteket, men flyttbar till andra platser och event slogans har använts på bokmärken som har delats ut i skolor och vid event på biblioteket 15

16 Arbetsgrupper på skolor En viktig del i projektet är att öka samarbetet mellan skolbibliotekarier och er på grundskolor och gymnasier. I samarbete mellan projektledaren och grundskolans svenskautvecklare Josefin Mowitz utvecklades ett program för dessa målgrupper. Det blev som ett delprojekt i projektet där arbetsformen var tvåfaldig: inspirationsträffar för målgrupperna och bildande av arbetsgrupper på skolorna med skolbibliotekarier och er vilka skulle utforma och genomföra lokala läsprojekt. I april 2013 informerades alla rektorer om idén. I samband med skolavslutningen ombads de skicka in namn på de personer som skulle utgöra arbetsgruppen på respektive skola. En del var snabba med att forma dessa grupper, medan andra dröjde med svar till första inspirationsträffen. Gruppernas storlek har varierat från två upp till tio-talet personer beroende på antalet er på skolan och möjlighet/vilja att fokusera på läsprojektet. Sammanlagt blev det en lista på ca 85 personer. Från början planerade vi för fem till sex träffar fördelade på höst- och vårtermin. Vid årsskiftet insåg vi att det vore bra med en träff i anslutning till att Martin Widmark skulle släppa materialet för En läsande klass samt att vi då kunde sammanfatta träffarna. Därmed blev det sammanlagt sju tillfällen där vi samlade arbetsgrupperna. Denna del av projektet avslutades med en minimässa i foajén till Motala Convention Center där alla arbetsgrupperna hade möjlighet att visa och berätta om sina arbeten för varandra, kollegor och rektorer. Mässan visade på ett inspirerande sätt hur brett och omfattande gruppernas arbeten varit. Den blev välbesökt, även om vi gärna hade sett att fler kollegor och rektorer hade kommit. Skolornas arbete beskrivs i bilagan. Utvärdering I samband med den sjunde träffen fick arbetsgrupperna göra en utvärdering och diskutera hur de ville gå vidare. Hur går vi nu vidare? Fortsätta dessa träffar med Genreläsning i höst. Har redan en fungerande biblioteksgrupp med representanter från varje a-lag tillsammans med bibliotekarie. Gruppen omformar ständigt biblioteksplanen för skolan. Involvera skolbibliotekarie i ämneslag. Mer planering långsiktigt. Bokcirklar med bokpresentation och bokprat efter/under tiden man läst. Bokcirklar: dela upp barnen i 2 grupper och köra lärare-bibliotekarie. Publicera fortsatt arbete på arbetsrummet Motala Läser för att sprida och hämta inspiration. Handlingsplan för bibliotek/skola - titta på den gamla och utveckla. Vilket samarbete kan skolbibliotek-skola ha framöver? Önskar ha en skolbibliotekarie minst 1dag/vecka på skolan. Att ha skolbibliotekarier med i arbetslag. 16

17 Föräldrar-bibliotekarie-speciallärare samarbetar angående Legimus och mp3/ipad/mobil. Möten på skolan med mindre grupper ( föräldramöte ). Utnyttja att skolbibliotekarierna har utbildning i studieteknik och källkritik. Försöka få till åtminstone en gemensam träff per termin t ex en studiedag. Ett gemensamt läsprojekt på skolan per år. Nyinköpta böcker delas ut i vissa klasser där eleverna sedan får skriva omdömen/tips som sätts upp i skolbiblioteket. Skolbibliotekarien kan tipsa om t ex högläsningsböcker eller böcker om olika teman. Skolbibliotekarier är med på föräldramöten. Mer klassrumsbesök. Kom oftare, korta stunder exempelvis presentera nya böcker. Vilka svårigheter finns det? Hitta bra texter. Lättast att ha genomgripande samarbete bibliotek-skola i åldrar 1-3. I 4-6 faller det lätt på undervisande lärare i svenska. Där blir samarbetet svårare då all är måna om sina ämnen. Tid, resurs och grupperingar. Små skolor har så lite tillgång till skolbibliotekarier. Önskvärt att kunna samarbeta mer i det vardagliga spontant. Deltidsbibliotekarie en halv dag i veckan. Lärare som gått dessa träffar jobbar endast 2 dagar i veckan. En skolbibliotekarie på många skolor. Svårt att hinna med alla klasser/alla elever. För lite bibliotekarietid på skolan. Vilka möjligheter finns det? Biblioteksblogg startar på Charlottenborg. Individuella bokval/ proffsigare. Ämnesövergripande tidssparande. Arbeta med bokkompis i F och år 1. Bibliotekschef och tillika styrgruppens ordförande Helena Agnemar (till och med september 2014) reflekterade i avslutningen av skolprojekten att en av bristerna i nationella projekt av den här arten är bristen på samordning mellan utbildnings- och kulturdepartement. Båda arbetar med läsvågen, men är inte i fas med varandra och vad vi kan se, samarbetar mycket lite. Det gör att det även på den kommunala nivån blir ett glapp. När planeringen för skolan är inriktad på matematik får de som håller på med läsprojektet inte skolans fulla uppmärksamhet. Alltså borde man nå bättre effekter och få ut mer av resurserna om samordningen var bättre. Det är även viktigt att ta tillvara de samarbeten som utvecklats under projektet så här långt. 17

18 Förskoleerna En bit in på arbetet med skolornas arbetsgrupper, väcktes intresset av Eva Stigberg i projektgruppen att göra något liknande för förskolepersonal. Dessa träffar kom igång i april våren Vi planerar för sammanlag fyra inspirationsträffar för ett 40-tal förskoleer, ca en person från respektive förskola och avdelning. På den inledande träffen presenterades tankar om träffarna, om koppling till verksamhetsplaner. Pedagogerna fick diskutera vad de gör idag för att läsning ska vara en medveten språklig aktivitet. Alla fick boken Inte bara läsvila. Ur denna ska alla välja en aktivitet som de vill använda på sin avdelning. Detta val ska vara klart till den tredje träffen i september. Redan i april var dock andra träffen, denna gång med en inbjuden gäst, författaren och talen Marianne Gutler Lindström. Information om projektet Tidigt i projektet skapades en kommunikationsplan som har varit ett stöd för informationshantering om och i projektet. Vi använder följande kanaler för att sprida information: Inom projektet Bildningsnämndens möten Styr- och projektgruppsmöten Arbetsrum på intranätet inklusive bloggfunktion E-post Utanför projektet Projektets hemsida inom kommunens webbsidor Facebooksida Youtube-sida Nyheter på kommunens intranät Nyheter på kommunens hemsida På chefsmöten för rektorer På chefsmöte för bibliotekschefer i länet På olika föreningars sammankomster MVT/Corren m.fl. 18

19 Uppföljning av målen för Projektmål Projektmålen till den 15 mars 2014 var att - tiden barnen ägnar åt läsning har ökat - barns läsförmåga och läsförståelse har förbättrats - utlåningen på skolbiblioteken har ökat För all uppföljning av mätbara mål krävs en inledande mätning så att man har några uppgifter att jämföra med. I förarbetet diskuterade vi två vägar för att få jämförbara uppgifter. En av dessa är de läsförståelsetest som har gjorts vissa år på skolorna i Motala. Sen 2010 genomförs dock inte dessa mätningar och vi bedömde att vi inte skulle ha ekonomi inom projektet att genomföra detta. Ett annat alternativ var att få en extern organisation att göra undersökningar åt oss. Vi var i kontakt med Ingrid Häggström, lektor på Linköpings universitet. Deras svar var att en sådan undersökning skulle kosta närmare 1 mkr varför inte heller det blev intressant. Vi valde istället att be de lokala arbetsgrupperna på skolorna med er och skolbibliotekarier, att formulera mål för sina arbeten. Därmed skulle både mål och mätning ligga närmare en praktiskt genomförbar nivå. Nu var det flera arbetsgrupper som inte formulerade ett eller flera mätbara mål, dock har de flesta mätbara aktiviteter. Tiden barnen ägnar åt läsning har ökat Ingen av skolprojekten hade detta som ett specifikt mål, även om flera har gett läsning mer utrymme i klassrummet och som läxa. Vi kan anta att tiden för läsning har ökat för enskilda individer, men har inga specifika uppgifter om det. Barns läsförmåga och läsförståelse har förbättrats Flera av arbetsgrupperna hade detta som en ambition. Här är redovisningar från utvärderingarna med arbetsgrupperna. Enkäter som gjordes efter bokcirklarna visar att barnen kommer ihåg mer av boken. Vid högläsning är många med och kan svara på frågor. (Charlottenborg) De effekter vi kan se av arbetet är en större läslust, bättre läsförståelse och eleverna använder lässtrategier mer spontant. (Fågelsta) Det är fler barn som säger att de kan skapa inre bilder. Det märks även att eleverna är bättre på att läsa mellan raderna och kanske framförallt inser att det är OK att tycka och tänka olika. De vågar och uttrycker lättare vad de tänker och lyfter tydligare fram svåra ord. (Godegård) 19

20 Vi upplever att eleverna överlag har ökat sin aktivitet i läsningen genom att ställa frågor, förutspå samt dra slutsatser. Detta ser vi bland annat genom att de numera oftare frågar vad ord och begrepp betyder, de kan lättare förutspå och komma med gissningar om vad texten ska handla om samt göra kopplingar till tidigare läst litteratur och egna erfarenheter. (Karlslundsskolan) Klass 8 hade börjat arbeta med läsning tidigare. Nu trillade poletten ner än mer. De mest duktiga har anammat och förstått att jobba med citat. Vi ska göra övningar med text och tanke för klass 7, men har fått bekräftat att eleverna kan förbättra läsförståelse även på högstadiet. (Mariebergsskolan) Vi kan nu se säkrare läsare, ökad läsförståelse och större läslust. (Norra skolan) Arbetsgruppen har lärt sig ha ett lite annat förhållningssätt, det vill säga inte bara kontrollera, utan att det är en process att lära barnen att läsa genom att använda metoder som att "läsa mellan raderna". Arbetsgruppen räknar med att detta ändrade förhållningssätt kommer att synas på årskurs 6:s nationella prov. Det blev full pott på de nationella proven för årskurs 3. (Råssnässkolan) Det är lite tidigt att säga om vi kan se några effekter, men eleverna är positiva till läsning och böcker. Förhoppningsvis visar våra enkäter om elevernas läsvanor att deras intresse för läsning och böcker har ökat under läsprojektets gång. (Skolgårda skola) Vi har vunnit medvetenhet i att det är viktigt att läsa. Resultatmässigt ser vi att många elever har fina höjningar på H4 och har hittat strategier och sätt att tänka om det de läser. Eleverna omsätter även sina Läsfixarkunskaper i processen att skriva egna berättelser och sagor. I år 3 blev alla elever godkända i läsförståelse på Nationella provet och detsamma gäller för eleverna i år 6 där alla presterade betyget C eller bättre. Vi fyra er som ingår i arbetsgruppen känner oss nöjda med projektet. Vi ser att ju mer frekvent vi jobbar med läsförståelsestrategier desto duktigare blir våra elever. (Smedsby skola) Allt fler barn har nu blivit nerladdare. De har fått mer läslust. (Vätternskolan) Andra effekter som er och skolbibliotekarier har noterat (redovisningar från utvärderingarna med arbetsgrupperna) Det har blivit lättare att fånga in de elever som behöver talböcker. (Bråstorp) Tack vare RT-modellen (modell för att öka läsförståelse) har barnen blivit mer medvetna om sin läsning. (Bråstorp) Elever som har svenska som andraspråk har haft läsläxa att läsa en kvart om dagen. Det går allt bättre för dem att läsa och de lånar mer. För dem har man alltid en skönlitterär bok på gång med guidad läsning. De har även fått besöka huvudbiblioteket. Det får en wow-känsla när de hittar böcker på sitt eget språk. (Charlottenborg) Arbetet har gett läslust även om barnen var glada i att läsa även innan. Barnen tycker generellt att böcker är roligt. Utmaningen är de barn som inte hittar någon bok att läsa. Efterbokprat och vernissage på böcker inköpta på bokrean, gjorde skolans 185 elever 187 lånebeställningar! (Dansäter) 20

21 Vi kan se en ökad medvetenhet om talböcker och tjänsten Legimus från lärare, föräldrar och elever. Det har registrerats några nya talbokslåntagare. Efter bokcirkelns avslutning ville några elever låna fortsättningen på den bok vi läste gemensamt (Avhopparen av Kim Olin). (Hällaskolan) Det som har överraskat oss i positiv bemärkelse är att vi upplever att vi har blivit mer tydliga i vår läsförståelseundervisning. Syftet har blivit mer konkret för oss och vi använder de olika strategierna mer frekvent i undervisningen. De benämnda strategierna har inte bara förtydligat läsförståelseträningen för eleverna utan är också ett stöd för erna i läsförståelseundervisningen. (Karlslundsskolan) Genom arbetet har vi förstått att det finns några lässvaga som nu får hjälp av specialen. (Mariebergsskolan) Föräldrar har på föräldramöten berättat att de har tyckt att det har varit mysigt att läsa med barnen och barnen har också tyckt att det varit kul. I de självutvärderingar som barnen och föräldrar har fått göra, beskriver de en upplevd förbättring. Projektet har haft betydelse för att komma igång med läsning, även om man sen tidigare har en hög utlåning av böcker på Råssnässkolan. Ganska många föräldrar har fortsatt att läsa hemma med barnen. Barnen har lånat fler kapitelböcker. (Råsnässkolan) De effekter vi sett är att arbetslaget har fått en samsyn och ett gemensamt arbetssätt kring läsning. Eleverna har varit läsande förebilder för varandra. (Södra skolan) Det är svårt att mäta graden av eventuellt ökat läsintresse eller läslust efter avslutat projekt. Däremot är det positivt att eleverna arbetat med böcker på ett annorlunda sätt och med personal (skolbibliotekarien) som de inte träffar så ofta under en normal skoldag. Det är också positivt att eleverna arbetat kreativt med bilder (alternativa bokomslag) och att det resulterat i en utställning på Tjällmo bibliotek. (Tjällmo skola) Barnen som deltagit pratar nu mer om böcker och är mer på hugget att ge boktips och att läsa. (Österstad skola) Utlåningen på skolbiblioteken har ökat Dessa uppgifter finns tillgängliga inom bibliotekens arbetssfär så här var det betydligt enklare att få fram uppgifter. Statistiken visar att utlåningen ökade med böcker under 2013 jämfört med Det är en ökning med 19 %. Vi hade inte satt någon siffra för hur stor ökningen skulle vara, men vi är mycket nöjda med den höjningen. Svensk biblioteksförening publicerar också statistik över verksamhet på kommun- och länsnivå. Enligt den senaste undersökningen (september 2014) är barnen i Motala länets flitigaste låntagare lånade barnen i genomsnitt 28,3 böcker per person. Mellan 2005 och 2013 ökade barnbokslånen i kommunen i snitt med 11,5 böcker per barn. Vi ser fram emot lika goda resultat vad gäller de vuxnas läsning i Motala. 21

Slutrapport för projektet Motala Läser 2013-2015

Slutrapport för projektet Motala Läser 2013-2015 Slutrapport för projektet Motala Läser 2013-2015 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...6 Inledning...7 Förarbete...8 Bakgrund... 8 Målgrupper... 8 Idé... 8 Syfte... 8 Projektmål... 9 Projektperiod...

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Lite kort om Ljungby Invånarantal: 27 411 varav drygt hälften i Ljungby stad Yta: 2 000 kvkm Sjöar och vattendrag: 178 I Ljungby kommun finns 13 kommunala grundskolor

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Styrdokument Bibliotekslagen Skollagen Lgr11 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 Skolbiblioteken i Motala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. LPP Läsprojekt Svenska År 1 Beskrivning av arbetet Tidsperiod: April + lite maj 2013 (4 veckor) Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

LÄSGLÄDJE ÅR 3. Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers. Gustavslundskolan, Växjö

LÄSGLÄDJE ÅR 3. Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers. Gustavslundskolan, Växjö LÄSGLÄDJE ÅR 3 Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers Gustavslundskolan, Växjö Paula Högström/ biblioteket (Skolbiblioteksforum), Maria Löfqvist/ Ljusglimten, Kerstin Lundberg/

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun

Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Språkutveckling och Läslyft i Katrineholms kommun Ett försök till helhetsgrepp för ökad måluppfyllelse i alla ämnen Annika Mindedal, språkutvecklare Läroplaner + Få syn på språket FÖRSKOLA FÖRSKOLEKLASS

Läs mer

MTM ger stöd till skolbiblioteken. Tillgängliga skolbiblioteket

MTM ger stöd till skolbiblioteken. Tillgängliga skolbiblioteket Tillgängliga skolbiblioteket Omkring sex procent av befolkningen har en läsnedsättning. Synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna till en läsnedsättning men det finns andra orsaker också. Skolbiblioteken

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr :7578)

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr :7578) Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för förskoleklass och grundskola (Dnr 43-2014:7578) Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolan är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning presenteras på följande vis på kommunens

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer:

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer: 2014-09-30 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson Telefonnummer: 044-13 40 60 E-postadress: charlotte.knutsson@kristianstad.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Forssaängskolans fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation... 3 2.3. Personal...

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Arbeta med Bokjuryn Tipsfolder

Arbeta med Bokjuryn Tipsfolder Arbeta med Bokjuryn Tipsfolder I Bokjuryn röstar barn och ungdomar mellan 0-19 år fram sina favoriter bland årets nya böcker. Vinnarna koras vid en högtidlig ceremoni i maj varje år. Barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs har bedrivits i sex år, varav fem (2008-2012) med statliga bidrag för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna. Arbetet har

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun Sid 1 (5) Läsfrämjandeplan Gävle Kommun 2017-2018 Inledning En grund för det läsfrämjande arbetet i Gävle kommun är de styrdokument som är knutna till verksamheterna. Till dessa hör Bibliotekslagen, Biblioteksplanen,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017

Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Handlingsplan Blästadsskolans fokusbibliotek Läsår 2016/2017 Av Ida Ross i samråd med pedagoger och ledning på Blästadsskolan Innehållsförteckning Fokusbibliotek- Linköpings utvecklingsmodell Bakgrund

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Solbringens Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer