Tiden rinner, skogen försvinner. En studie över vad som har hänt med de biologiskt värdefulla skogarna inom Umeå kommun sedan de kartlades 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tiden rinner, skogen försvinner. En studie över vad som har hänt med de biologiskt värdefulla skogarna inom Umeå kommun sedan de kartlades 1992"

Transkript

1 Tiden rinner, skogen försvinner En studie över vad som har hänt med de biologiskt värdefulla skogarna inom Umeå kommun sedan de kartlades 1992

2 Omslagsfoton Hössjöberget avverkat av Holmen 2002 Bjännberget Tack till: Skogsvårdsstyrelsen i Umeå Projektansvarig: Patrik Eriksson Förarbete: Linda Persson, Amanda Tas och Johanna Birgander Foto: Linus Svensson Publicerad av Greenpeace

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 6 Hotad biologisk mångfald 6 Skogspolitiken 6 Syfte 7 Umeås naturinventering 7 Skogstillståndet i Umeå 7 Skydd i Umeå 8 Metodik 8 Resultat 9 Diskussion 10 Slutsats 10 Bjännberget Ett exempel 11 Referenser 12 3

4 4

5 Sammanfattning I Sverige är många växter och djur hotade på grund av det industriella skogsbruket. För att arterna skall överleva är det viktigt att större sammanhängde områden bevaras. För att bevara den biologiska mångfalden måste på kort sikt alla skogar med höga naturvärden nedanför gränsen för fjällnära skog bevaras. På längre sikt måste även stora arealer skog restaureras och återskapas. Miljövårdsberedningen har bedömt det kortsiktiga skyddsbehovet till hektar utöver det som var skyddat i lag Idag tar staten endast ansvar för mindre än hälften av skogarna med höga biologiska värden. De resterande hektaren förväntas skogsägarna att frivilligt undanta. har avverkningsanmält delar av skogarna men en betydande del har även andra ägare, till exempel stora skogsbolag. En majoritet av de privatägda skogarna har också avverkats av stora skogsbolag till exempel Holmen och Norra Skogsägarna. Sammanfattningsvis visar studien att regeringens strategi inte fungerar. Privata skogsägare och stora skogsbolag tar inte sitt ansvar för att skydda skogar med höga eller snabbt utvecklingsbara naturvärden. Tvärtom avverkas dessa skogar fortfarande i stor skala. Studien har undersökt om regeringens strategi fungerar. Det vill säga om skogsägarna undantar skogar med höga naturvärden från det industriella skogsbruket. Studien granskar vad som har hänt med 83 skogar som har pekats ut att ha höga naturvärden i rapporten Översiktlig Naturvärdesinventering beställd av Umeå kommun Avverkningsanmälningar utritade i Skogsvårdsstyrelsens databas Kotten har studerats för att se om de ligger innanför de utritade skogsområdena på kartan från Umeå kommuns översiktliga naturinventering. Storsvedjeberget - avverkningsanmälan inlämnad i slutet av 2001 och därefter avverkad. Resultatet visar att mer än hälften av skogarna har berörts av avverkningar under de senaste åren. I skogarna med de högsta naturvärdena har 80 procent påverkats. Sedan 1992 har 135 avverkningar genomförts i de utpekade skogarna. Vidare visar studien att 36 avverkningsanmälningar har lämnats in till skogsvårdsstyrelsen under de senaste två åren. Av dessa har hittills 14 avverkats. Framför allt är det privata skogsägare som 5

6 6

7 Inledning Hotad biologisk mångfald Sverige har cirka arter av djur, växter och andra organismer som är beroende av skogen. Av dessa är idag över hotade. En av de främsta orsakerna till detta är att det råder en brist på många av de livsmiljöer som dessa arter är beroende av. Dagens skogsbruk påverkar förekomsten av dessa miljöer på flera sätt. Dels eliminerar det svenska skogsbruket naturliga störningar och begränsar därmed uppkomsten av en viss livsmiljö, som till exempel brandfält, dels förstörs existerande miljöer genom avverkning. De flesta av de hotade arterna som återfinns i skogen påverkas negativt av slutavverkningar. Många arter är beroende av faktorer som död ved, grova gamla träd och ett stort inslag av löv. Därutöver är det dessutom viktigt att bevara större sammanhängande områden. Förutom att försiktighetsprincipen talar för att större skyddsområden är angelägna, så ökar tillgången på viktiga substrat som död ved i olika nedbrytningsstadier. Dessutom blir kanteffekterna mindre och det finns utrymme för kontinuerliga, naturliga störningar, exempelvis brand samt stormfällningar. Skogspolitiken Sverige har vid ett flertal tillfällen förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden. Det kanske viktigaste ställningstagandet gjorde Sverige när riksdagen 1993 antog FN:s konvention om biologisk mångfald. Den innebär att Sverige har förbundit sig att bevara de växt- och djurarter som naturligt förekommer i landet. I det av riksdagen fattade miljömålet inom det skogspolitiska beslutet 1993, fastlås att Skogen skall brukas så att växt och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas. Under 1999 tog respektive sektormyndighet, på regeringens uppdrag, fram rapporter för respektive miljömål. Skogsstyrelsen tog med miljövårdsberedningens studie Skydd av skogsmark; SOU 1997:97 som grund, rapporten Levande skogar. Efter att miljömålskommittén behandlat rapporterna och lämnat sitt betänkande lade sedan regeringen proposition Svenska miljömål delmål och strategier (prop. 2000/01:130 ). Riksdagen antog 2001, efter mindre ändringar, propositionen. Miljöberedningens analys av skyddsbehovet av den produktiva skogsmarken visar att 10 procent av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog behöver skyddas. På kort sikt behöver alla skogar med höga eller snabbt utvecklingsbara naturvärden undantas. Dessa skogar uppskattas omfatta hektar, utöver den skogsmark som var skyddad Miljömålet Levande skogar (prop. 2000/01:130) innebär att ytterligare hektar skogsmark skall undantas från skogsproduktion senast Av dessa planerar staten att ta ansvar för hektar skogsmark som måste undantas från skogsproduktion och skyddas antingen genom miljöbalkens bestämmelser eller genom långsiktiga civilrättsliga avtal. Förutom det statliga ansvaret bygger miljömålet på att skogsbolag och enskilda markägare frivilligt undantar hektar skogsmark med höga naturvärden. Miljömålet syftar med andra ord till att alla skogar med höga eller snabbt utvecklingsbara naturvärden nedanför gränsen för fjällnära skog skall undantas från det industriella skogsbruket. 7

8 Trots att skogsägarna kvantitativt anses ha uppnått målet finns det stora osäkerheter om kvaliteten och långsiktigheten i deras avsättningar. Enligt Skogsstyrelsens utvärdering av skogspolitiken (SUS 2001) innehar endast en fjärdedel av avsättningarna nyckelbiotopklass. Vidare visar en uppföljning av småskogsbrukets avsättningar åren 1997 till och med 2001 att 15 procent av de avsätta områdena har råkat ut för negativa ingrepp såsom till exempel avverkning och dikning. Ett sätt att bedöma om regeringens skyddsstrategi fungerar är att undersöka om skogar med höga naturvärden fortfarande avverkas. Syfte Studien syftar till att undersöka om och i vilken skala skogar med höga eller snabbt utvecklingsbara naturvärden avverkas. Den granskar vad som har hänt med 83 kartlagda skogar, identifierade att ha höga naturvärden i rapporten Översiktlig Naturinventering, publicerad av Umeå kommun Umeås naturinventering Umeå kommuns översiktliga naturinventering klassificerar skogsområdena i tre naturvärdesklasser. Klass 1 = Högsta naturvärde t ex - mycket stora, i huvudsak opåverkade, områden - områden med mycket artrik flora eller fauna - områden med starkt hotade eller mycket sällsynta arter Klass 2 = Mycket högt naturvärde t ex - stora, lite påverkade, områden - områden med artrik flora eller fauna - viktiga områden för hotade eller sällsynta arter Klass 3 = Högt naturvärde t ex - mindre, ibland tämligen påverkade, områden - områden med intressant flora eller fauna - smärre förekomster av sällsynta eller hotade arter Skogsobjekten har värderats med utgångspunkt från följande biologiska och ekologiska kvaliteter: artrikedom, biotopvariation, storlek, naturlighet, raritet, representativitet, refugiekvalitet och utvecklingspotential. De olika värderingskriterierna har vägts samman varefter en jämförelse har gjorts med likartade objekt. Grundförutsättningen för värderingen har varit: 1. Värderingen är en relativ jämförelse mellan naturområden inom Umeå kommun 2. Jämförelser har endast gjorts mellan likartade objekttyper 3. Jämförelser har endast gjorts mellan objekt inom samma naturgeografiska region. Totalt har 83 skogar identifierats fördelade i de tre naturvärdesklasserna. Fördelningen ser ut som följer: Klass 1 10 skogar Klass 2 23 skogar Klass 3 50 skogar Rapporten är en översiktlig inventering och det har i studien inte funnits utrymme för detaljerade studier eller beskrivningar. Skogstillståndet i Umeå (Sammandrag från rapporten Översiktlig Naturinventering, Umeå kommun 1992) Skogen är den dominerande naturtypen i Umeå kommun och täcker runt 70 procent av landytan (1992). Skogsbruk bedrivs i stort sett över hela skogsarealen. Intensiteten varierar dock mellan olika skogsägare och områden. Tall och gran är de dominerande skogsträden. Samtliga lövträd är idag betydligt mindre frekventa än vad de skulle ha varit i ett av människan opåverkat naturlandskap. Naturskogar eller gamla skogar med lång kontinuitet har idag blivit mycket ovanliga inom Umeå kommun. De skogar som har kvar något av 8

9 de biologiska kvaliteter som var typiskt för naturskogen kännetecknas av flerskiktat och olikåldrig skog. Ofta syns dock spår av plockhuggningar eller försiktiga gallringar även i kommunens mest orörda skogar. De små naturskogsrester som ännu finns kvar inom Umeå kommun har därmed ett mycket högt bevarandevärde. Skydd i Umeå Idag finns det cirka hektar produktiv skogsmark inom Umeå kommun. Av den innehar hektar skog ett lagstadgat skydd, det vill säga 0,85 procent av den produktiva skogsmarken (muntliga uppgifter från länsstyrelsen). Metodik Fältstudien som ligger till grund för Umeå kommuns naturvärdesbedömning som genomfördes Kartan där de biologiskt värdefulla områdena finns utritade, upprättades 1992 av miljökontoret i samarbete med statsbyggnadskontoret på Umeå kommun. Greenpeace har därför studerat huruvida områden har drabbats av avverkning från och med avverkningsanmälningar inlämnade till skogsvårdsstyrelsens kontor i Umeå. Avverkningsanmälningar utritade i Skogsvårdsstyrelsens databas Kotten har studerats för att se om de ligger innanför de utritade skogsområdena på kartan från Umeå kommuns översiktliga naturinventering. Därigenom går det att se vilka av de utpekade skogsområdena med höga naturvärden som har avverkats. Från avverkningsanmälningarna har information erhållits om arealen för de planerade avverkningarna, ägandeförhållande, avverkare och datum när anmälningarna inkom till skogsvårdsstyrelsen. Under arbetet med studien har ett femtontal områden även besökts och dokumenterats i fält. Speciellt intressant är avverkningar som har planerats de senaste två åren, eftersom anmälningarna då är aktuella. Skogsägaren är skyldig att anmäla en föryngringsavverkning större än 0,5 hektar till skogsvårdsstyrelsen, senast sex veckor innan avverkningen skall genomföras. Avverkningsanmälningen är giltig i två år. Därefter måste en ny avverkningsanmälan lämnas in. Med andra ord beskriver antalet inlämnade avverkningsanmälningar under de två senaste åren det nuvarande hotet mot skogarna. För att dels få en bild av vilka skogsområden som redan avverkats, dels kontrollera vilka skogsområden som står på tur att avverkas härnäst har Umeå kommuns inventering stämts av mot Resultat Studien visar att 172 avverkningsanmälningar, som helt eller delvis berör de utpekade skogarna i Umeå kommuns 9

10 naturvärdesinventering, har lämnats in sedan Av dessa avverkningsanmälningar är idag 135 redan genomförda. Av de planerade avverkningar som inte är genomförda är 22 avverkningsanmälningar fortfarande aktuella, det vill säga de lämnades in till Skogsvårdsstyrelsen senast för två år sedan och kan fortfarande genomföras. En stor del av dessa kommer sannolikt att avverkas. Under perioden är det enbart 15 stycken avverkningar som inte har genomförts (fig.1). Andel klass 1 skogar där avverkningar har genomförts sedan % Andel klass 2 skogar där avverkningar har genomförts sedan 1993 Fig. 2 52% Avverkningsanmälningar i skogar med höga naturvärden i Umeå kommun sedan 1992 A nta l a vve rkningsa nmä lninga r Na tu rvä rd e skla ss Inte avverkade - avverkningsanmälan äldre än två år Inte avverkade - avverkningsanmälan inlämnad senast för två år sedan Avverkade Fig Fig. 3 3 Andel klass 3 skogar där avverkningar har genomförts sedan % Fig. 4 Av de 83 skogar som utpekats har mer än hälften berörts av avverkning de senaste tio åren. Av skogarna med högsta naturvärde klass 1 har hela 80 procent berörts (fig. 2). Flera av dem till en sådan grad att endast fragment av dem återstår. För skogarna i klass 2 och 3 ser det lite bättre ut, men även där har en klar majoritet av skogarna berörts av avverkning (fig. 3 och 4). Bara under de två senaste åren har 36 avverkningsanmälningar gjorts i 26 av de utpekade skogarna. Av dessa har redan 14 avverkats. 10

11 Ägare / Avverkare Skogarna kan även ha drabbats av fler avverkningar än de funna. När några av objekten fältbesöktes sågs flera hyggen som ingen av de erhållna avverkningsanmälningarna täckte. Slutsats Antal avve rkningsanmä lningar sedan Naturvärdesklass Stora arealer skog behöver idag restaureras för att klara av att bevara den biologiska mångfalden. Samtidigt behöver på kort sikt alla skogar med höga eller snabbt utvecklingsbara naturvärden skyddas. Skyddet av stora sammanhängande skogsområden spelar också en viktig roll i arbetet att bevara den biologiska mångfalden. Privatägt Företag som avverkare Ej privatägt (bolag, andra företag, kommunen och kyrkan) I de flesta fall, 143 stycken av de avverkningsanmälda skogsområdena, ägs de av privatpersoner men i 25 fall ägs de av större skogsföretag och andra aktörer. En stor skogsägare som har avverkat i flera skogar med höga naturvärden är Holmen. I 103 fall står skogsföretagen som avverkare för den privatägda avverkningsanmälda skogen. Diskussion Fig. 4 Skogsområdena vars situation har granskats i studien har ungefärliga gränser. Dessutom är den upprättade kartan från Umeå kommun i skala 1: , varmed det i vissa fall har varit svårt att bedöma om delar av en avverkningsanmälan ligger innanför ett visst utpekat område. Det finns en möjlighet att några avverkningsanmälningar som är inkluderade i undersökningen ligger utanför de utpekade skogsområdena. Av samma skäl kan avverkningsanmälningar ha missat. Denna studie visar att det har skett avverkningar i mer än hälften av skogarna som är utpekade i Umeå Kommuns rapport Översiktlig Naturvärdes-inventering. I den högsta naturvärdesklassen, klass 1, har hela 80 procent berörts av avverkningar. Det faktum mycket som 36 avverkningsanmälningar i sammanlagt 26 skogar har lämnats in under de senaste två åren åskådliggör att skogarna fortfarande avverkas. Resultatet visar att avverkningen av redan utpekade skogar med höga naturvärden fortsätter att huggas ner i stor skala av både privata skogsägare och skogsbolag. Skogsbolagen spelar en stor roll i avverkningen genom att de ofta avverkar även den privatägda skogen. Regeringens strategi att överlåta mer än hälften av ansvaret för Sveriges sista skogar med höga biologiska värden fungerar inte. Om de skyddsvärda skogarna inte skall fortsätta att avverkas måste staten ta ansvar för alla skogar med höga eller snabbt utvecklingsbara naturvärden. Det vill säga utöka arealen skogsmark nedanför gränsen för fjällnära skog, som planeras få ett lagstadgat skydd, till att gälla hela arealen på hektar. 11

12 Bjännberget Ett exempel Objektnr. 215 Objekttyp: Gammal barrskog, växtlokal Areal: 145 ha Läge: 10 km NV Hörnefors Naturvärdesbeskrivning (Från rapporten Översiktlig naturinventering, Umeå kommun.) Skogen i området är välsluten, högproduktiv och ibland mycket grovstammig. Granen dominerar men ett visst inslag finns också av tall. Enstaka åldriga björkar finns också och ned mot Stomraningsbäcken ökar lövinslaget ytterligare. Många granar i skogen håller idag på att självgallras bort och enstaka individer har dött stående. Lågor är ännu sparsamma och endast violticka hittades av vedsvamparna. Växtligheten i sluttningen är mycket rik med flera ovanliga inslag. Här återfinns högvuxna örtsamhällen. Endast måttliga skogsbruksingrepp har utförts under de senaste åren. Granskogen på Bjännberget är en av kommunens grovstammigaste och mest utvecklingsbara högproduktiva granskogar. Växtligheten är också rik med bl a örnbräken och sydliga arter som vitsippa och piprör. Skogen har få motsvarigheter längs norrlandskusten. Områdets stora areal ger området mycket stora utvecklingsmöjligheter om det lämnas till fri utveckling. ägts av privatpersoner. Totalt berör de privata avverkningarna 6,9 hektar. Alla fyra har avverkats av Norra Skogsägarna. Skogsbolaget Holmen är ägare för skogen som berörs av den femte och i den icke avverkade anmälan. De två avverkningsanmälningarna berör 10 respektive 24 hektar. Sammanfattningsvis är idag stora delar av området förstörda. I söder återfinns dock ännu ett intakt område, trots den nyanlagda vägen. Bild 1. Den här skogen är stämplad för avverkning och en timmerväg har dragits genom området. En avverkningsanmälan inlämnad av Holmen finns för området, men den har gått ut. Avverkningar Sedan 1998 har sex avverkningsanmälningar lämnats för skogen. Fem stycken av anmälningarna har genomförts. Den sjätte och senaste anmälan lämnades in i maj 2000 och är ännu inte genomförd. Eftersom två år har gått sedan anmälan lämnades in måste en nyanmälan ske om avverkning skall kunna utföras i området. En väg har dock dragits in i anknytning till det avverkningsanmälda området. Skogen har även stämplats. I fyra fall av de genomförda avverkningarna har skogen Bild 2. Samma område som i bild 1. Skogen ägdes av skogsbolaget Holmen och avverkades hösten Referenser 12

13 Översiktlig naturinventering, Umeå kommun 1992 Skydd av skogsmark, SOU 1997:98, Miljövårdsberedningen Skogsreservat i Sverige, rapport 4707, Naturvårdsverket 1997 Skogsvårdsorganisationens utvärdering av skogspolitikens effekter, SUS 2001, Skogsstyrelsen 2001 Skog för Naturvårdsändamål, Skogsstyrelsen 2001 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier, proposition 2000/01:130 13

14 14

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder.

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder. Miljömålet Levande skogar Skogens och skogsmar kens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biolo giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden vär nas. Sist i

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

SVEKET MOT GAMMELSKOGEN

SVEKET MOT GAMMELSKOGEN februari 2005 SVEKET MOT GAMMELSKOGEN Hur gammelskogarna lämnas över till skogsbolagens godtycke och skyddsvärda områden fortsätter att skövlas Det huggs som aldrig förr i de svenska skogarna. Samtidigt

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Hållbart skogsbruk en nyckelfråga Miljödimensionen = riksdagens miljökvalitetsmål, inklusive regeringens preciseringar av dessa

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

6NRJDUPHGK JD QDWXUYlUGHQ L6WRFNKROPVOlQ. Björn Möllersten

6NRJDUPHGK JD QDWXUYlUGHQ L6WRFNKROPVOlQ. Björn Möllersten 6NRJDUPHGK JD QDWXUYlUGHQ L6WRFNKROPVOlQ Björn Möllersten Text och layout: Björn Möllersten Författaren och Naturskyddsföreningen i Stockholms län Tryckt hos Nykopia, Stockholm 1997 ISBN 91-972449-6-1

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län 2012-05-02 Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar långsiktigt i form av bland annat naturreservat är en viktig del i det svenska naturvårdsarbetet. Skyddet av skog skapar

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Min skog. Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby

Min skog. Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby Min skog Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby 1/16 2/16 3/16 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län 2014-06-26 Diarienummer Länsstyrelsen: 501 4403-2014 Diarienummer Skogsstyrelsen: 2014 / 1674 Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar långsiktigt i form av bland annat

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget

Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget 1(6) Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget Blåsippor. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2017-03-24 Namn och områdeskod: Ersmarksberget, SE0810429 Kommun: Umeå Skyddsstatus:

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Varför skydda skog?

Varför skydda skog? Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar i form av bland annat naturreservat är en viktig del i det svenska naturvårdsarbetet. Skyddet av skog skapar ofta debatt. Då kan

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF SKOGSÄGARNA YTTRANDE Skogsstyrelsen Naturvårdsverket LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF Skogsägarna vill ge följande synpunkter

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Vad är skogsstrategin? Dialog

Vad är skogsstrategin? Dialog Vad är skogsstrategin? Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en strategi för bevarande av biologiskt värdefulla skogar i Västmanlands län. Skogsstrategin ska ge Länsstyrelsen och

Läs mer

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Bakgrund I år släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Nyckelbiotoper. unika skogsområden

Nyckelbiotoper. unika skogsområden unika skogsområden @ Skogsstyrelsen, 2007 Grafisk form Annika Fong Ekstrand Fotografer Michael Ekstrand sid 4 Svante Hultengren Sid 11 Johan Nitare övriga Repro Scannerteknik AB, Motala Förlag Skogsstyrelsen

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Skogsstyrelsen november 2011. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen - en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet. Vi leder utvecklingen i skogen för

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar i form av bland annat naturreservat är en viktig del i det svenska naturvårdsarbetet. Skyddet av skog skapar ofta debatt. Då kan

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag och utförande 3 3. Resultat och diskussion 4 4. Referenser 7 Beställare: Susanna

Läs mer

GI (grön infrastruktur) Länsstyrelen i Västerbottens arbete med boreal skog

GI (grön infrastruktur) Länsstyrelen i Västerbottens arbete med boreal skog GI (grön infrastruktur) Länsstyrelen i Västerbottens arbete med boreal skog Definition av grön infrastruktur Ett ekologiskt funktionellt nätverk......av livsmiljöer och strukturer, naturområden......samt

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder beslutade den

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens

Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens 1(7) SLU.dha.2013.5.5 65. ArtDatabanken Lena Tranvik YTTRANDE 2013-05-30 Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Yttrande om Skogsstyrelsens remiss 2011/3281 2011/3281: Kravspecifikation för hänsynsuppföljning

Läs mer

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun På uppdrag av Fintorps Gård Maj 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Konsekvenser

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Min skog. Fastighet: RANKHYTTAN 7:1 Kommun: FALUN

Min skog. Fastighet: RANKHYTTAN 7:1 Kommun: FALUN Min skog Fastighet: RANKHYTTAN 7:1 Kommun: FALUN 1/25 2/25 3/25 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter. Om

Läs mer

Frihet under ansvar - Den svenska skogsbruksmodellen. Tomas Thuresson, Pöyry Management Consulting

Frihet under ansvar - Den svenska skogsbruksmodellen. Tomas Thuresson, Pöyry Management Consulting Frihet under ansvar - Den svenska skogsbruksmodellen Tomas Thuresson, Pöyry Management Consulting 1993 års skogspolitik byggde på Frihet under ansvar o 1993 års skogspolitik innebar avreglering jämfört

Läs mer

Skogsbrukets hållbarhetsproblem

Skogsbrukets hållbarhetsproblem Skogsbrukets hållbarhetsproblem Vattendagarna 20-21:a november 2006 Johan Bergh Sydsvensk Skogsvetenskap Miljömålet "Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län 2015-05-29 Diarienummer Länsstyrelsen: 502 4315-2015 Diarienummer Skogsstyrelsen: 2015 / 1255 Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar långsiktigt i form av bland annat

Läs mer

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för Arvaby naturreservat i Örebro kommun Kalkbarrskog. Foto: Tomas Gustavsson Skötselplanen upprättad 2016 av Åsa Forsberg. Fastställd

Läs mer

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala Min skog Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala 1/14 2/14 3/14 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Bergvik Skog Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Juni 2012 2012-2021 Falu

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Viggesbo

Bevarandeplan för Natura 2000-området Viggesbo 511-4607-05 t Viggesbo enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330245 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari

Läs mer

Min skog. Fastighet: ULLSTORP 1:5 Kommun: HÖÖR

Min skog. Fastighet: ULLSTORP 1:5 Kommun: HÖÖR Min skog Fastighet: ULLSTORP 1:5 Kommun: HÖÖR 1/21 2/21 3/21 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter. Om du

Läs mer

Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk

Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk Bureau Veritas Certification Sweden Anmälan (complaint) avseende FSC-certifierat skogsbruk Kommun, län Boden, Norrbottens län Markägare Sveaskog AB Certifierare Bureau Veritas Certification Sweden Certifikat

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-10-01 Dnr: 12/01182 SAKEN Rapport, SVT1, 2012-05-01, kl. 19.30, inslag om skövling av gammelskogar; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

Framtiden för skogens arter

Framtiden för skogens arter Framtiden för skogens arter Tord Snäll, ArtDatabanken Foto: Ola Borin Vad jag ska prata om - Scenarioanalys, ett metodramverk som kan förbättra nyttjandet av skogens ekosystemtjänster och framtiden för

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Innehåll. Biologisk mångfald. Biologisk mångfald. Biologisk mångfald och Nationellt ansvar för unika naturmiljöer i Östersunds kommun

Innehåll. Biologisk mångfald. Biologisk mångfald. Biologisk mångfald och Nationellt ansvar för unika naturmiljöer i Östersunds kommun och Nationellt ansvar för unika naturmiljöer i Östersunds kommun Plan för Naturvård och Park Albin Månsson, Samhällsbyggnad 2012-02-06 Block 1 Mångfald inom arter, mellan arter och mellan ekosystem Argument

Läs mer

Min skog. Fastighet: SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: UPPSALA

Min skog. Fastighet: SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: UPPSALA Min skog Fastighet: SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: UPPSALA 1/9 2/9 3/9 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter.

Läs mer

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog 10 november 2016 Mottagare: Skogsstyrelsen Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsenheten Tierps kommun Kopia för kännedom: sandra.hanninen@storaenso.com antti.kujanpaa@storaenso.com hanna.staland@storaenso.com,

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

Dokumentation av avverkningsanmälda skogar

Dokumentation av avverkningsanmälda skogar Dokumentation av avverkningsanmälda skogar Avverkningsanmälda skogar av FSC-certifierade skogsbolag Jämtland Lillådalen 3 Öster-Noren 4 Över Renåflyn 5 Israelvattnet 6 Linjeviken 7 Norrbotten Storberget

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Bromseby SE0110369 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län 2016-06-03 Diarienummer Länsstyrelsen: 502 6480-2016 Diarienummer Skogsstyrelsen: 2016/1557 Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar långsiktigt i form av bland annat naturreservat

Läs mer

Översiktlig inventering av närnaturområden i Slagnäs

Översiktlig inventering av närnaturområden i Slagnäs Översiktlig inventering av närnaturområden i Slagnäs Arjeplogs kommun har i projektet Natur för utveckling genomfört översiktliga inventeringar av tätortsnära natur- och friluftsmiljöer i Arjeplogs tätort

Läs mer

Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar

Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar Regeringsuppdrag om Värdefulla skogar Hearing Stockholm, 2016-10-05 Program 10:15 Inledning Uppdraget Utvärderingen Nuläge värdefulla skogar Vägvalen i korthet 11:40 Lunch 12:30 Diskussioner om några vägval

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 4: Strategins effekter på skogsbruket och skogsägaren 1. Strategins konsekvenser för skogsbruket och skogsindustrin avseende råvarutillgång

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer