Protokoll Styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-03-04 Styrelsen"

Transkript

1 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande Monica Bengtsson Bo Bergman Lars Blomberg Bertil Dahl Tommy Ejnarsson Birgitta Elfström Ewa Engdahl Ann-Marie Fagerström Sivert Hugosson tjänstgörande ersättare Anders Henriksson Jan Henriksson Harald Hjalmarsson tjänstgörande ersättare Björn Holgersson Mats Hugosson Kent Ingvarsson Yvonne Hagberg tjänstgörande ersättare Mona Jeansson Christer Jonsson Tomas Kronståhl Sven-Göthe Lidheim Karl Längberg tjänstgörande ersättare Jonas Lövgren Ulf Nilsson Åke Nilsson Tomas Peterson tjänstgörande ersättare Michael Granstedt tjänstgörande ersättare Bengt Sundström Sören Bondesson tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Lis Lyrbo tjänstgörande ersättare Henrik Yngvesson Roland Åkesson Ingegerd Peterson tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare Gudrun Brunegård ej tjänstgörande ersättare Saad Benatallah ej tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare Mattias Adolfsson ej tjänstgörande ersättare Christopher Dywik ej tjänstgörande ersättare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare

2 23 Kerstin Johansson Per-Ola Hallberg Christina Torstensson 32 Åsa Westrin 44 Wang Zhi 44 Charlotte Gustafsson Alidzanovic 45 Michiko Muto 46 Kim Forss 46 Utses att justera Lars Blomberg Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 3 mars 2010 Datum för anslags uppsättande: 18 mars 2010 Datum för anslags nedtagande: 8 april 2010 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 24 28 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 29 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor Besöksnäringen Antalet gästnätter ökade med 10,5 % från 2008 till 2009 Nya SydSam Gemensamt agerande kring Utjämningskommitténs arbete och den framtida sammanhållningspolitiken Sydsveriges Europakontor Småland Blekinge Sven Kastö kontorschef Lärosätena i Småland och Blekinge kommer att medverka i Brysselkontorets verksamhet och på Expo 2010 i Shanghai Kalmar läns deltagande i EU-program inom utbildningsområdet Översyn av statlig regional förvaltning m m Yrkeshögskoleutbildningar Övrigt Antalet statliga jobb fortsätter att minska i länet Regionförbundet har fått kronor för att främja kvinnors företagande 2 nya miljoner till produktutveckling i små företag Slutsatser av hearingen om ungdomsarbetslösheten OECD Vilka rekommendationer ger OECD den svenska regeringen för att skapa ytterligare tillväxt och hur är dessa relevanta för oss? tar informationen med godkännande till protokollet.

4 25 30 D 2009/ Revidering av Regionala utvecklingsprogrammet RUPEN 4 Håkan Brynielsson redovisar förslag till utgångspunkter och upplägg för översynen och revideringen av det Regionala utvecklingsprogrammet RUPEN 4 RUPEN 4:2. Den nuvarande RUPEN är den fjärde i ordningen och skall nu ses över och revideras under Programmets syfte och funktion kommer att förändras under 2010, bland annat utifrån den departementspromemoria Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering som är ute på remiss. Promemorian, som kommer att resultera i en proposition som skall behandlas av riksdagen under våren 2010, innehåller förslag om att regionförbundens uppgifter för regionalt tillväxtarbete och arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur skall stärkas och förtydligas. RUPEN bör, i likhet med tidigare år, tas fram i nära dialog med företrädare för länets kommuner, länsstyrelsen, landstinget, Linnéuniversitetet, näringslivet i länet, grannlän med flera. I dialogmötena bör styrelsens ledamöter involveras i så stor utsträckning som möjligt. För att täcka projektledarens kostnader och kostnaderna i övrigt i samband med revideringen av RUPEN föreslås att regionförbundet anslår 1:1-medel motsvarande de medel regionförbundet tilldelats av Sveriges Kommuner och Landsting för att jämställdhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet, vilket innebär en total budget på 1,5 miljoner kronor. Birgitta Elfström (S) föreslår att man i RUPEN 4:2 lyfter fram integrationen som en tillväxtfaktor för den regionala utvecklingen. Arbetsutskottet har 2/10 beslutat att ett extra styrelsemöte hålls den 16 december 2010 för att fastställa det Regionala Utvecklingsprogrammet, RUPEN 4:2. tar informationen med godkännande till protokollet.

5 26 31 D 2006/ Förändrad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län Arbetsutskottet har 28/09 beslutat om en översyn av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län. För arbetet med översynen har styrelsen 44/09 beslutat att tillsätta en parlamentarisk beredning med företrädare för samtliga partier representerade i regionförbundets styrelse. Roland Åkesson (C), ordförande för den parlamentariska beredningen och Per-Ola Hallberg informerar om bakgrunden till översynen av förbundsordningen. Fem av regionförbundets medlemmar har sagt upp förbundsordningen och/eller begärt omförhandling. Motivet är att styrelsesammansättningen under kommande mandatperiod måste spegla det sammanvägda resultatet i länets kommun- och landstingsval på ett bättre sätt än i nuvarande förbundsordning. Den parlamentariska beredningen föreslår att förbundsordningens 7 ersätts enligt följande: 7 skall bestå av 33 ledamöter och 33 ersättare, vilka utses av medlemmarna enligt följande Medlem Ledamöter Ersättare Landstinget i Kalmar län Borgholms kommun 1 1 Emmaboda kommun 1 1 Hultsfreds kommun 1 1 Högsby kommun 1 1 Kalmar kommun 5 5 Mönsterås kommun 1 1 Mörbylånga kommun 1 1 Nybro kommun 3 3 Oskarshamns kommun 3 3 Torsås kommun 1 1 Vimmerby kommun 1 1 Västerviks kommun 3 3 Mandatperioden utgör fyra år fr o m den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet. utser inom sig ordförande och en eller två vice ordförande. Förslaget bygger på principen att respektive medlem representeras med ett udda antal mandat i styrelsen. På detta sätt är varje medlem representerad med samma majoritet som i respektive fullmäktige.

6 27 För att tydliggöra regionförbundets rätt att starta och förvärva aktier i bolag föreslår den parlamentariska beredningen att förbundsordningens 13 ersätts med nedanstående lydelse. Bakgrunden till förslaget är en pågående diskussion om att eventuellt starta ett för kommunerna och regionförbundet gemensamt bolag med syfte att vidareutveckla ett bokningssystem för besöksnäringen (se 32/10). 13 Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital Förbundet har rätt att förvärva fast egendom för ändamål som ligger inom förbundets kompetens. Förbundet har också rätt att starta och förvärva aktier i bolag som har till ändamål att tillgodose behov inom förbundets kompetensområde. Förbundet får även avhända sig sådan egendom. Utan hinder av vad som sägs i första stycke äger förbundet uppta långfristiga lån för här angivna ändamål. För beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller aktier krävs kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 25/10, att ställa sig bakom redovisat förslag till revidering av förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län, samt att förslaget sänds till förbundets medlemmar för godkännande så att förändringarna kan träda i kraft den 1 januari 2011 ( 7) respektive omgående ( 13) 32 D 2010/ Gemensamt informations- och bokningssystem för besöksnäringen i Kalmar län har 6/10 informerats om förstudierapporten Kalmar län inget landskap men många kommuner, där man ser på förutsättningarna att införa ett för Kalmar län gemensamt informations- och bokningssystem för besöksnäringen. har samma paragraf uppdragit åt kansliet att ytterligare bereda ärendet inför beslut i arbetsutskott och styrelse. Glasriket, Kalmar och Öland driver sedan 2007 ett gemensamt destinationsutvecklingsarbete, Visit South East Sweden. Målet är att stärka och utveckla regionen för såväl nationell som internationell marknad. Visit South East Sweden har bland annat skapat en unik gemensam försäljnings- och marknadsföringskanal genom Nuvarande ägare vill att Regionförbundet i Kalmar län tar över visitse.se.

7 28 Förutsättningarna för ett eventuellt övertagande av visitse.se grundar sig bl a på dels styrelsens beslut att gå in som betalande part i visitse.se under 2009, dels slutsatser och förslag i utredningen Kalmar län inget landskap men många kommuner. En av utredningens slutsatser är att Kalmar län och regionen har allt att vinna på ett helhetsgrepp kring informations- och bokningssystem, något som saknas idag. I visitse.se finns grunden och utvecklingsmöjligheten. Föreslås att kansliet vidare bereder ärendet samt ser över de juridiska och ekonomiska aspekterna av ett övertagande med inriktning på den 1 januari Diskuterades ägarförhållandet av visitse.se. tar informationen med godkännande till protokollet samt ger kansliet i uppdrag att vidare bereda ärendet med inriktning på ett övertagande fr o m den 1 januari D 2009/ Fortsatt stöd till Ung Företagsamhet i Kalmar län För styrelsens behandling föreligger promemoria den 2 februari 2010 angående fortsatt stöd till Ung Företagsamhet i Kalmar län (UF-Kalmar). Ung Företagsamhet i Kalmar län, som etablerades 1994, har olika typer av verksamhet i 23 av länets 25 gymnasier samt i 152 grundskolor. Man når cirka gymnasieelever och grundskoleelever samt har idag ett 90-tal utbildade UF-lärare. Under hösten 2009 öppnade UF-Kalmar en filial i Västervik. UF-Kalmar arbetar sedan hösten 2009 med Regional samverkan kring näringsliv/arbetsliv och skola. Primärkommunala nämnden står formellt bakom arbetet. Varje kommun skall utse en kontaktperson med koppling till dess näringslivs- och utvecklingsenhet. Ung Företagsamhet i Kalmar län ansöker om kronor för 2010 års verksamhet. Totalt finansieringsbehov är 1,8 miljoner kronor. Övriga finansiärer är länets tolv kommuner, näringslivet, Tillväxtverket, Ungdomsstyrelsen, privata sponsorer samt intäkter. Arbetsutskottet har 10/10 föreslagit att styrelsen beviljar fortsatt stöd till Ung Företagsamhet i Kalmar län om kronor (1:1-medel) för Karl Längberg (S) påpekar vikten av adekvat information om vad det innebär att starta eget företag.

8 29 beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel), att bevilja Ung Företagsamhet i Kalmar län fortsatt stöd om kronor för enligt nämnda förordning får inte överklagas. 34 D 2009/ Valärende Euroregion Baltic Youth Board Varje medlemsregion i Euroregion Baltic (ERB) har rätt att utse en ledamot och en ersättare till ERB:s ungdomsråd, Youth Board. Arbetsutskottet har 154/09 föreslagit styrelsen att som Regionförbundets i Kalmar län representant i Youth Board använda Kumulus ungdomsrepresentant. Kumulus styrelse har inkommit med följande förslag: Ordinarie ledamot: Märta Martin Åkesson, Kalmar Ersättare: Anton Holmgren, Oskarshamn Förutom deltagande i Youth Board-sammanträden i samband med ERB:s ordinarie rådsmöte, skall Youth Board-ledamöterna även delta i projektet Yc3, ett projekt som ger ungdomar runt södra Östersjön möjligheten att påverka politiker i olika frågor. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 16/10, att utse Märta Martin Åkesson, Kalmar till ordinarie ledamot i Euroregion Baltics Youth Board och Anton Holmgren, Oskarshamn till ersättare för tiden fram till nästa skifte i ERB:s ordförandeskap våren D 2010/ Yttrande Vägval för filmen (SOU 2009:73) För styrelsens behandling föreligger förslag till yttrande över Kulturdepartementets remiss Vägval för filmen (SOU 2009:73). Regionförbundet i Kalmar län är inte formell remissinstans utan har på eget initiativ valt att ta fram ett yttrande. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas, efter att det nuvarande filmavtalet har löpt ut den 31 december 2010.

9 30 Bland annat föreslår utredningen vissa förändringar av filmstöden för att främja konstnärligt och ekonomiskt risktagande, kvalitet och mångfald samt ökad tillgänglighet. Exempelvis föreslås att förhandsstöden till långfilm och barn- och ungdomsfilm i viss utsträckning öppnas för film med premiär i andra visningsfönster än biografen. En nationell satsning på digital bio görs, samtidigt som kvalitetsfilm och svenska filmklassiker på digital video stimuleras. Vad avser målet att öka kunskapen om film och rörlig bild hos barn och ungdom och stimulera eget skapande anser regionförbundet att detta är både positivt och viktigt då utbudet av film och rörlig bild ökar via Internet och olika sociala media. Regionförbundet anser dock att vissa frågeställningar saknas, såsom Vilka medel och vilken typ av resurser skall avsättas? Vilka stöd och resurser krävs för att öka kunskapen om film och rörlig bild bland lärare? Hur skall stödet till skolbio se ut? Vidare anser regionförbundet det mycket angeläget att genomföra en nationell satsning på digitala biografer. Regionförbundet i Kalmar län stödjer också resonemanget kring att nyutveckling och vitalisering av filmen som konstform bygger på att film och berättelser från hela landets olika kulturer och miljöer ges samma möjlighet att utvecklas. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 4/10, att godkänna yttrande över Vägval för filmen (SOU 2009:73). 36 D 2009/ Fördelning av anslag till studieförbunden år 2010 Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för de regionala bidragen till studieförbund med verksamhet i Kalmar län. För år 2010 är anslaget till folkbildning kronor, vilket innebär en minskning med kronor jämfört med Av det totala anslaget går kronor till studieförbundens samarbete med handikapporganisationer. Enligt den 2006 utarbetade överenskommelsen fördelas den återstående delen av anslaget ( kronor) med 75 % som ett grundanslag ( kronor) och resterande 25 % som ett utvecklingsanslag ( kronor). Grundanslaget beräknas på ett genomsnitt av antalet studietimmar och kulturaktiviteter för de tre senast föregående avslutade verksamhetsåren. För 2010 baseras grundanslaget på åren

10 31 Föreslås att anslag till studieförbunden beviljas enligt följande Studieförbund Grundanslag Utvecklingsanslag Totalt ABF Folkuniversitetet Bilda Medborgarskolan Ost NBV Sensus Linköping Sensus Växjö Studiefrämjandet Vuxenskolan beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 21/10, att för 2010 bevilja anslag till studieförbunden enligt redovisat förslag. 37 D 2004/ Reviderad överenskommelse med Smålandsidrotten och SISU Idrottsutbildarna Regionförbundet i Kalmar län har sedan 2005 gemensamt med övriga Smålandslän en överenskommelse med Smålands Idrottsförbund om bidrag till idrottsorganisationer i Småland. Överenskommelsen är nu uppsagd fr o m 2010 för revidering. SISU Idrottsutbildarna omfattades tidigare av överenskommelse med studieförbund knutna till Folkbildningsförbundet. Sedan 2007 är SISU Idrottsutbildarna knutna till Riksidrottsförbundet och omfattas därmed inte av överenskommelsen med övriga studieförbund. Arbetet med att ta fram en reviderad överenskommelse med Smålands Idrottsförbund och som även omfattar SISU Idrottsutbildarna, har pågått under andra halvåret Av den reviderade överenskommelsen framgår bland annat åtagande för respektive organisation samt ekonomisk ersättning. Vidare framgår att en årlig kontakt för uppföljning och avstämning av arbetet skall ske.

11 32 Överenskommelsen avser perioden 1 januari 2010 till 31 december Uppsägning skall ske skriftligen minst sex månader före årsskiftet. Om överenskommelsen inte sägs upp, förlängs den i tolv månader. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 22/10, att godkänna överenskommelse med Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna för perioden 1 januari december D 2010/ Yttrande över Förändring av enskild väg till allmän (väg 19071, Långbrössle-Vibo) Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Vägverkets remiss Förändring av enskild väg till allmän (väg 19071, Långbrössle-Vibo). I februari 2008 inkom en skrivelse från Långbrössle-Vibo vägsamfällighet till Vägverket Region Sydöst angående allmänt underhåll avseende vägsträckan Långbrössle-Vibo, enskild väg Skälen till ansökan var att en trafikökning skett längs vägen. Regionförbundet i Kalmar län föreslår att den enskilda vägen övergår till att bli allmän. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 6/10, att godkänna yttrande över Vägverkets remiss Förändring av enskild väg till allmän (väg 19071, Långbrössle-Vibo). 39 D 1999/ Yttrande över Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) remiss Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Yttrande skall vara SKB tillhanda senast den 5 mars SKB har presenterat en preliminär version av miljökonsekvensbeskrivning för tillståndansökan för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Samrådet är en del av förberedelserna inför tillståndsansökan.

12 33 Regionförbundets i Kalmar län synpunkter behandlar Regionala miljömål Fossilbränslefri region Bästa möjliga teknik för energieffektivisering Nyttjande av spillvatten Trafiksäkerhet och hälsa beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 27/10, att godkänna yttrande över Svenska Kärnbränslehantering AB:s remiss Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 40 Valärende Ombud till bolagsstämma med Kommunernas Hus AB Föreslås att som Regionförbundets i Kalmar län representant vid ordinarie bolagsstämma med Kommunernas Hus AB den 7 april 2010 utse Leif Larsson (C). Vidare föreslås att som ersättare utse Eddie Forsman (M). beslutar att till ombud vid ordinarie bolagsstämma med Kommunernas Hus AB den 7 april 2010 utse Leif Larsson (C). beslutar vidare att som ersättare utse Eddie Forsman (M). 41 D 2006/ Valärende Primärkommunala nämnden Enligt kommunfullmäktiges i Vimmerby kommun protokoll den 25 januari 2010 har Carl-Axel Centerstig (C) begärt entledigande från bl a uppdrag som ledamot i Regionförbundets i Kalmar län primärkommunala nämnd. Till ny ledamot föreslås PerÅke Svensson (C).

13 34 beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 32/10, att för tiden t o m den 31 december 2010 utse PerÅke Svensson (C) till ny ledamot i Regionförbundets i Kalmar län primärkommunala nämnd efter Carl-Axel Centerstig (C). 42 Delegationsärenden Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering 1/1-15/ Företagsstöd 1/1-15/ Regionala projekt 1/1-15/ Utökat bidrag 1/1-15/ tar anmälan med godkännande till protokollet. 43 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 12 februari 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Sydost 2009 Kollektivtrafiken i Kalmar län Lägesrapport från styrgruppen tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 44 Vindkraft i länet lägesrapport Åsa Westrin och Wang Zhi ger en lägesrapport kring arbetet med vindkraft i länet. För arbetet med vindkraft har bildats en nod för näringslivs- och affärsutveckling vars mål är att sprida kunskap och information för att underlätta utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Noden arrangerar olika aktiviteter såsom Windpower and Industry som hölls i maj 2009 i Kalmar och den Nationella Vindkraftskonferensen 2010 som hålls den april i Kalmar.

14 35 I samband med Windpower and Industry startade exempelvis relationen med den internationella vindindustrin. Närverket har idag 24 olika projekt över hela landet, varav 5 är rena industriprojekt. Tio projekt bedrivs i vår region. I Kalmar län finns totalt 75 vindkraftverk med en produktion på 0,12 TWh. Flest vindkraftverk finns i Mörbylånga kommun, 44 st, och Borgholms kommun, 23 vindkraftverk. Målet för länets produktion av vind-el ligger på 0,5 TWh. Projekt i planeringszon kan ge 1,5 TWh, vilket motsvarar 47 % av dagens behov. I landet finns totalt vindkraft med en sammanlagd produktion på 2 TWh. tar informationen till protokollet. 45 LUPP 2010 Lokal ungdomspolitisk uppföljning Charlotte Gustafsson Alidzanovic informerar om LUPP 2010, vars syfte är att bistå med verktyg för att skaffa kunskap om unga och den enkätundersökning som genomförts i årskurs åtta samt andra årskursen på gymnasiet i flertalet av länets skolor samt i Eksjö kommun. Syftet med undersökningen är att få ett tydligt statistiskt underlag för hur unga uppfattar sin uppväxtmiljö och sin framtid, vilket i sin tur kan leda till en bättre dialog mellan unga och beslutsfattare. Ambitionen är att en ny undersökning skall göras 2012 för att kunna följa utvecklingen över tiden. Av den nu genomförda undersökningen framgår bl a att mer än 40 % av våra unga flyttar ju större stad, desto färre som flyttar medan 66 % säger att de vill flytta. Pojkar hoppas i större utsträckning på universitetsutbildning och att få jobba i hemkommunen medan flickor i större utsträckning hoppas på att kunna resa och studera utomlands. Pojkar tror i större utsträckning att de kommer att jobba i hemkommen medan flickor i större utsträckning tror att de kommer att studera vidare och resa. Av enkäten framgår också bl a positiva och negativa upplevelser i relation till olika livsformer avseende politiskt intresse, samhällsintresse, politiskt behov och kontakt. Varje kommun skall ha en plan för hur man tar tillvara Lupp-resultatet samt formulera mål och visioner i dialog med unga. Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Astrid Lindgrens Hembygd ansvarar för fortsatt stöd och uppföljande Lupp-konferenser och erfarenhets-

15 36 utbyten under 2010 och Regionförbundet skall därutöver ansvara för att införliva Lupp-resultaten i revideringen av RUPEN 4 samt ta fram nya regionala mål för ungdomspolitiken. Analysen och rapporten kommer att presenteras vid en konferens i Oskarshamn den 9 april tar informationen med godkännande till protokollet. 46 Statskontorets regeringsuppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län Michiko Muto och Kim Forss från Statskontoret informerar om det regeringsuppdrag som Statskontoret fått att genomföra en myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län. Enligt uppdrag i regleringsbrev skall Statskontoret genomföra fem myndighetsanalyser under 2010 Länsstyrelsen i Kalmar län, med avrapportering den 11 juni 2010 Länsstyrelsen i Västernorrlands län Ungdomsstyrelsen Sametinget Skogsstyrelsen Syftet med myndighetsanalyserna är att de skall kunna utgöra underlag dels i regeringens mål- och resultatdialog med myndigheterna, dels för en bedömning av om en myndighet är rustad att möta förändringar och om regeringens styrning är ändamålsenlig. Statskontorets representanter går igenom ett antal frågor man vill ha besvarade. tar informationen med godkännande till protokollet. Eddie Forsman Lars Blomberg Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Protokoll Styrelsen. Onsdagen den 4 maj 2011, kl Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande

Protokoll Styrelsen. Onsdagen den 4 maj 2011, kl Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande 49 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Möre Hotell, Söderåkra Onsdagen den 4 maj 2011, kl 09.00-14.30 ande Harald Hjalmarsson ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-03-12 Styrelse

Protokoll 2013-03-12 Styrelse 21 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Glasverandan, KalmarSalen, Kalmar Tisdagen den 12 mars 2013, kl 14.00-14.30 Beslutande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson

Läs mer

Protokoll 2009-10-23 Styrelsen

Protokoll 2009-10-23 Styrelsen 112 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Stabygården, Högsby Fredagen den 23 oktober 2009, kl 10.00-11.15 ande Leif Larsson ordförande Eddie Forsman vice ordförande Evy Annér Monica Bengtsson

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott 3 Organ: Plats och tid: ande: Övriga deltagare: Regionförbundets arbetsutskott SKI, Stockholm Onsdag den 24 januari 2007, kl 09.00-11.25 Leif Larsson, ordförande Akko Karlsson, vice ordförande Eddie Forsman,

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar ca 8 miljoner till 7 regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott 39 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 19 mars 2014, kl 09.00-12.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice

Läs mer

Protokoll Datum 2010-10-28 Primärkommunala nämnden

Protokoll Datum 2010-10-28 Primärkommunala nämnden 32 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Hotell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 28 oktober kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Lisbeth Lennartsson 30-33 Ingemar Svanström

Läs mer

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande 33 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Gränsö Slott, Västervik Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kallelse till styrelsesammanträde den 4 september 2008

Kallelse till styrelsesammanträde den 4 september 2008 2008-08-28 Styrelsens ledamöter Styrelsens ersättare för kännedom Kallelse till styrelsesammanträde den 4 september 2008 Styrelsens ledamöter kallas till sammanträde enligt följande. Tid och plats Torsdagen

Läs mer

Protokoll 1 2008-01-31 Styrelsen. Torsdagen den 31 januari 2008, kl 10.00-15.25 Beslutande: Leif Larsson ordförande

Protokoll 1 2008-01-31 Styrelsen. Torsdagen den 31 januari 2008, kl 10.00-15.25 Beslutande: Leif Larsson ordförande Protokoll 1 Organ: Plats och tid: Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 31 januari 2008, kl 10.00-15.25 ande: Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03 Styrelsen. Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2013-04-03 Styrelsen. Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 Beslutande Lars Blomberg ordförande 26 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Mönsterås bibliotek Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Håkan Algotsson Bill Björklund

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll Styrelsen. Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra Torsdagen den 27 oktober 2016 kl

Protokoll Styrelsen. Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra Torsdagen den 27 oktober 2016 kl 80 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra Torsdagen den 27 oktober 2016 kl 09.00-12.00 ande Akko Karlsson ordförande Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström 137-145 Jonas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Protokoll Styrelsen. Regionförbundets styrelse

Protokoll Styrelsen. Regionförbundets styrelse --24 38 Organ: Plats och tid: Regionförbundets styrelse Äspölaboratoriet, Figeholm Onsdagen den 23 april 2008, kl 10.00-14.45 Gränsö Slott, Västervik Torsdagen den 24 april 2008, kl 09.30-15.15 ande: Leif

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll Primärkommunala nämnden

Protokoll Primärkommunala nämnden 27 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Kronobäcks klosterkyrkoruin, Mönsterås Torsdagen den 9 september kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Bo Bergman Eddie Forsman Ingemar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Protokoll 2011-06-22 Styrelsen. Onsdagen den 22 juni 2011, kl 09.00-14.15 Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande

Protokoll 2011-06-22 Styrelsen. Onsdagen den 22 juni 2011, kl 09.00-14.15 Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande 58 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Länssjukhuset, Kalmar Onsdagen den 22 juni 2011, kl 09.00-14.15 ande Harald Hjalmarsson ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning 1(8) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2014-11-06 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.30 Beslutande Henrik Nilsson (M) - ordförande Arne Silfvergren (KD) - förste vice ordförande Ingemar Johansson (C) -

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Välfärdsberedningen (10)

Välfärdsberedningen (10) Välfärdsberedningen 2012-01-18 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00 16.00 Beslutande Inger Bergman (M), ordförande Rolf Berger (S) Tord Rosenqvist (S) Birgitta Roskvist (S) Ylva

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för rehabilitering i Södertälje Tid och plats: Fredag den 3 mars 2006, kl 10.00-15.00, Hotell Skogshöjd 39-49 Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Besim Aho, Södertälje kommun (s), ordförande Marietta de

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

Protokoll styrelse

Protokoll styrelse --09 37 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Oskarshamns folkhögskola, Torsdag den 8 april 2010, kl 10.00-17.00 Forum Oskarshamn, Fredag den 9 april 2010 kl 08.30-12.00 ande Eddie Forsman ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 17.00 19.15 Beslutande Sven Magnusson, ordförande Anders Westerlund, vice ordförande Patrik Dahlin, ledamot Kerstin den Braver, ledamot Anders Hansson, tjänstgörande

Läs mer

Protokoll Datum 2010-12-02 Primärkommunala nämnden

Protokoll Datum 2010-12-02 Primärkommunala nämnden 38 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar Torsdagen den 2 december kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Bo Bergman Lisbeth Lennartsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Restidsmål 2050 Stockholmsregionen Malmö-/Köpenhamns- Göteborgsregionen Interregionala resor regionen Kollektivtrafiken som strukturbildare

Läs mer