Protokoll Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-03-04 Styrelsen"

Transkript

1 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande Monica Bengtsson Bo Bergman Lars Blomberg Bertil Dahl Tommy Ejnarsson Birgitta Elfström Ewa Engdahl Ann-Marie Fagerström Sivert Hugosson tjänstgörande ersättare Anders Henriksson Jan Henriksson Harald Hjalmarsson tjänstgörande ersättare Björn Holgersson Mats Hugosson Kent Ingvarsson Yvonne Hagberg tjänstgörande ersättare Mona Jeansson Christer Jonsson Tomas Kronståhl Sven-Göthe Lidheim Karl Längberg tjänstgörande ersättare Jonas Lövgren Ulf Nilsson Åke Nilsson Tomas Peterson tjänstgörande ersättare Michael Granstedt tjänstgörande ersättare Bengt Sundström Sören Bondesson tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Lis Lyrbo tjänstgörande ersättare Henrik Yngvesson Roland Åkesson Ingegerd Peterson tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare Gudrun Brunegård ej tjänstgörande ersättare Saad Benatallah ej tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare Mattias Adolfsson ej tjänstgörande ersättare Christopher Dywik ej tjänstgörande ersättare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare

2 23 Kerstin Johansson Per-Ola Hallberg Christina Torstensson 32 Åsa Westrin 44 Wang Zhi 44 Charlotte Gustafsson Alidzanovic 45 Michiko Muto 46 Kim Forss 46 Utses att justera Lars Blomberg Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 3 mars 2010 Datum för anslags uppsättande: 18 mars 2010 Datum för anslags nedtagande: 8 april 2010 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 24 28 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 29 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor Besöksnäringen Antalet gästnätter ökade med 10,5 % från 2008 till 2009 Nya SydSam Gemensamt agerande kring Utjämningskommitténs arbete och den framtida sammanhållningspolitiken Sydsveriges Europakontor Småland Blekinge Sven Kastö kontorschef Lärosätena i Småland och Blekinge kommer att medverka i Brysselkontorets verksamhet och på Expo 2010 i Shanghai Kalmar läns deltagande i EU-program inom utbildningsområdet Översyn av statlig regional förvaltning m m Yrkeshögskoleutbildningar Övrigt Antalet statliga jobb fortsätter att minska i länet Regionförbundet har fått kronor för att främja kvinnors företagande 2 nya miljoner till produktutveckling i små företag Slutsatser av hearingen om ungdomsarbetslösheten OECD Vilka rekommendationer ger OECD den svenska regeringen för att skapa ytterligare tillväxt och hur är dessa relevanta för oss? tar informationen med godkännande till protokollet.

4 25 30 D 2009/ Revidering av Regionala utvecklingsprogrammet RUPEN 4 Håkan Brynielsson redovisar förslag till utgångspunkter och upplägg för översynen och revideringen av det Regionala utvecklingsprogrammet RUPEN 4 RUPEN 4:2. Den nuvarande RUPEN är den fjärde i ordningen och skall nu ses över och revideras under Programmets syfte och funktion kommer att förändras under 2010, bland annat utifrån den departementspromemoria Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering som är ute på remiss. Promemorian, som kommer att resultera i en proposition som skall behandlas av riksdagen under våren 2010, innehåller förslag om att regionförbundens uppgifter för regionalt tillväxtarbete och arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur skall stärkas och förtydligas. RUPEN bör, i likhet med tidigare år, tas fram i nära dialog med företrädare för länets kommuner, länsstyrelsen, landstinget, Linnéuniversitetet, näringslivet i länet, grannlän med flera. I dialogmötena bör styrelsens ledamöter involveras i så stor utsträckning som möjligt. För att täcka projektledarens kostnader och kostnaderna i övrigt i samband med revideringen av RUPEN föreslås att regionförbundet anslår 1:1-medel motsvarande de medel regionförbundet tilldelats av Sveriges Kommuner och Landsting för att jämställdhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet, vilket innebär en total budget på 1,5 miljoner kronor. Birgitta Elfström (S) föreslår att man i RUPEN 4:2 lyfter fram integrationen som en tillväxtfaktor för den regionala utvecklingen. Arbetsutskottet har 2/10 beslutat att ett extra styrelsemöte hålls den 16 december 2010 för att fastställa det Regionala Utvecklingsprogrammet, RUPEN 4:2. tar informationen med godkännande till protokollet.

5 26 31 D 2006/ Förändrad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län Arbetsutskottet har 28/09 beslutat om en översyn av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län. För arbetet med översynen har styrelsen 44/09 beslutat att tillsätta en parlamentarisk beredning med företrädare för samtliga partier representerade i regionförbundets styrelse. Roland Åkesson (C), ordförande för den parlamentariska beredningen och Per-Ola Hallberg informerar om bakgrunden till översynen av förbundsordningen. Fem av regionförbundets medlemmar har sagt upp förbundsordningen och/eller begärt omförhandling. Motivet är att styrelsesammansättningen under kommande mandatperiod måste spegla det sammanvägda resultatet i länets kommun- och landstingsval på ett bättre sätt än i nuvarande förbundsordning. Den parlamentariska beredningen föreslår att förbundsordningens 7 ersätts enligt följande: 7 skall bestå av 33 ledamöter och 33 ersättare, vilka utses av medlemmarna enligt följande Medlem Ledamöter Ersättare Landstinget i Kalmar län Borgholms kommun 1 1 Emmaboda kommun 1 1 Hultsfreds kommun 1 1 Högsby kommun 1 1 Kalmar kommun 5 5 Mönsterås kommun 1 1 Mörbylånga kommun 1 1 Nybro kommun 3 3 Oskarshamns kommun 3 3 Torsås kommun 1 1 Vimmerby kommun 1 1 Västerviks kommun 3 3 Mandatperioden utgör fyra år fr o m den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet. utser inom sig ordförande och en eller två vice ordförande. Förslaget bygger på principen att respektive medlem representeras med ett udda antal mandat i styrelsen. På detta sätt är varje medlem representerad med samma majoritet som i respektive fullmäktige.

6 27 För att tydliggöra regionförbundets rätt att starta och förvärva aktier i bolag föreslår den parlamentariska beredningen att förbundsordningens 13 ersätts med nedanstående lydelse. Bakgrunden till förslaget är en pågående diskussion om att eventuellt starta ett för kommunerna och regionförbundet gemensamt bolag med syfte att vidareutveckla ett bokningssystem för besöksnäringen (se 32/10). 13 Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital Förbundet har rätt att förvärva fast egendom för ändamål som ligger inom förbundets kompetens. Förbundet har också rätt att starta och förvärva aktier i bolag som har till ändamål att tillgodose behov inom förbundets kompetensområde. Förbundet får även avhända sig sådan egendom. Utan hinder av vad som sägs i första stycke äger förbundet uppta långfristiga lån för här angivna ändamål. För beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller aktier krävs kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 25/10, att ställa sig bakom redovisat förslag till revidering av förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län, samt att förslaget sänds till förbundets medlemmar för godkännande så att förändringarna kan träda i kraft den 1 januari 2011 ( 7) respektive omgående ( 13) 32 D 2010/ Gemensamt informations- och bokningssystem för besöksnäringen i Kalmar län har 6/10 informerats om förstudierapporten Kalmar län inget landskap men många kommuner, där man ser på förutsättningarna att införa ett för Kalmar län gemensamt informations- och bokningssystem för besöksnäringen. har samma paragraf uppdragit åt kansliet att ytterligare bereda ärendet inför beslut i arbetsutskott och styrelse. Glasriket, Kalmar och Öland driver sedan 2007 ett gemensamt destinationsutvecklingsarbete, Visit South East Sweden. Målet är att stärka och utveckla regionen för såväl nationell som internationell marknad. Visit South East Sweden har bland annat skapat en unik gemensam försäljnings- och marknadsföringskanal genom Nuvarande ägare vill att Regionförbundet i Kalmar län tar över visitse.se.

7 28 Förutsättningarna för ett eventuellt övertagande av visitse.se grundar sig bl a på dels styrelsens beslut att gå in som betalande part i visitse.se under 2009, dels slutsatser och förslag i utredningen Kalmar län inget landskap men många kommuner. En av utredningens slutsatser är att Kalmar län och regionen har allt att vinna på ett helhetsgrepp kring informations- och bokningssystem, något som saknas idag. I visitse.se finns grunden och utvecklingsmöjligheten. Föreslås att kansliet vidare bereder ärendet samt ser över de juridiska och ekonomiska aspekterna av ett övertagande med inriktning på den 1 januari Diskuterades ägarförhållandet av visitse.se. tar informationen med godkännande till protokollet samt ger kansliet i uppdrag att vidare bereda ärendet med inriktning på ett övertagande fr o m den 1 januari D 2009/ Fortsatt stöd till Ung Företagsamhet i Kalmar län För styrelsens behandling föreligger promemoria den 2 februari 2010 angående fortsatt stöd till Ung Företagsamhet i Kalmar län (UF-Kalmar). Ung Företagsamhet i Kalmar län, som etablerades 1994, har olika typer av verksamhet i 23 av länets 25 gymnasier samt i 152 grundskolor. Man når cirka gymnasieelever och grundskoleelever samt har idag ett 90-tal utbildade UF-lärare. Under hösten 2009 öppnade UF-Kalmar en filial i Västervik. UF-Kalmar arbetar sedan hösten 2009 med Regional samverkan kring näringsliv/arbetsliv och skola. Primärkommunala nämnden står formellt bakom arbetet. Varje kommun skall utse en kontaktperson med koppling till dess näringslivs- och utvecklingsenhet. Ung Företagsamhet i Kalmar län ansöker om kronor för 2010 års verksamhet. Totalt finansieringsbehov är 1,8 miljoner kronor. Övriga finansiärer är länets tolv kommuner, näringslivet, Tillväxtverket, Ungdomsstyrelsen, privata sponsorer samt intäkter. Arbetsutskottet har 10/10 föreslagit att styrelsen beviljar fortsatt stöd till Ung Företagsamhet i Kalmar län om kronor (1:1-medel) för Karl Längberg (S) påpekar vikten av adekvat information om vad det innebär att starta eget företag.

8 29 beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel), att bevilja Ung Företagsamhet i Kalmar län fortsatt stöd om kronor för enligt nämnda förordning får inte överklagas. 34 D 2009/ Valärende Euroregion Baltic Youth Board Varje medlemsregion i Euroregion Baltic (ERB) har rätt att utse en ledamot och en ersättare till ERB:s ungdomsråd, Youth Board. Arbetsutskottet har 154/09 föreslagit styrelsen att som Regionförbundets i Kalmar län representant i Youth Board använda Kumulus ungdomsrepresentant. Kumulus styrelse har inkommit med följande förslag: Ordinarie ledamot: Märta Martin Åkesson, Kalmar Ersättare: Anton Holmgren, Oskarshamn Förutom deltagande i Youth Board-sammanträden i samband med ERB:s ordinarie rådsmöte, skall Youth Board-ledamöterna även delta i projektet Yc3, ett projekt som ger ungdomar runt södra Östersjön möjligheten att påverka politiker i olika frågor. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 16/10, att utse Märta Martin Åkesson, Kalmar till ordinarie ledamot i Euroregion Baltics Youth Board och Anton Holmgren, Oskarshamn till ersättare för tiden fram till nästa skifte i ERB:s ordförandeskap våren D 2010/ Yttrande Vägval för filmen (SOU 2009:73) För styrelsens behandling föreligger förslag till yttrande över Kulturdepartementets remiss Vägval för filmen (SOU 2009:73). Regionförbundet i Kalmar län är inte formell remissinstans utan har på eget initiativ valt att ta fram ett yttrande. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas, efter att det nuvarande filmavtalet har löpt ut den 31 december 2010.

9 30 Bland annat föreslår utredningen vissa förändringar av filmstöden för att främja konstnärligt och ekonomiskt risktagande, kvalitet och mångfald samt ökad tillgänglighet. Exempelvis föreslås att förhandsstöden till långfilm och barn- och ungdomsfilm i viss utsträckning öppnas för film med premiär i andra visningsfönster än biografen. En nationell satsning på digital bio görs, samtidigt som kvalitetsfilm och svenska filmklassiker på digital video stimuleras. Vad avser målet att öka kunskapen om film och rörlig bild hos barn och ungdom och stimulera eget skapande anser regionförbundet att detta är både positivt och viktigt då utbudet av film och rörlig bild ökar via Internet och olika sociala media. Regionförbundet anser dock att vissa frågeställningar saknas, såsom Vilka medel och vilken typ av resurser skall avsättas? Vilka stöd och resurser krävs för att öka kunskapen om film och rörlig bild bland lärare? Hur skall stödet till skolbio se ut? Vidare anser regionförbundet det mycket angeläget att genomföra en nationell satsning på digitala biografer. Regionförbundet i Kalmar län stödjer också resonemanget kring att nyutveckling och vitalisering av filmen som konstform bygger på att film och berättelser från hela landets olika kulturer och miljöer ges samma möjlighet att utvecklas. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 4/10, att godkänna yttrande över Vägval för filmen (SOU 2009:73). 36 D 2009/ Fördelning av anslag till studieförbunden år 2010 Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för de regionala bidragen till studieförbund med verksamhet i Kalmar län. För år 2010 är anslaget till folkbildning kronor, vilket innebär en minskning med kronor jämfört med Av det totala anslaget går kronor till studieförbundens samarbete med handikapporganisationer. Enligt den 2006 utarbetade överenskommelsen fördelas den återstående delen av anslaget ( kronor) med 75 % som ett grundanslag ( kronor) och resterande 25 % som ett utvecklingsanslag ( kronor). Grundanslaget beräknas på ett genomsnitt av antalet studietimmar och kulturaktiviteter för de tre senast föregående avslutade verksamhetsåren. För 2010 baseras grundanslaget på åren

10 31 Föreslås att anslag till studieförbunden beviljas enligt följande Studieförbund Grundanslag Utvecklingsanslag Totalt ABF Folkuniversitetet Bilda Medborgarskolan Ost NBV Sensus Linköping Sensus Växjö Studiefrämjandet Vuxenskolan beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 21/10, att för 2010 bevilja anslag till studieförbunden enligt redovisat förslag. 37 D 2004/ Reviderad överenskommelse med Smålandsidrotten och SISU Idrottsutbildarna Regionförbundet i Kalmar län har sedan 2005 gemensamt med övriga Smålandslän en överenskommelse med Smålands Idrottsförbund om bidrag till idrottsorganisationer i Småland. Överenskommelsen är nu uppsagd fr o m 2010 för revidering. SISU Idrottsutbildarna omfattades tidigare av överenskommelse med studieförbund knutna till Folkbildningsförbundet. Sedan 2007 är SISU Idrottsutbildarna knutna till Riksidrottsförbundet och omfattas därmed inte av överenskommelsen med övriga studieförbund. Arbetet med att ta fram en reviderad överenskommelse med Smålands Idrottsförbund och som även omfattar SISU Idrottsutbildarna, har pågått under andra halvåret Av den reviderade överenskommelsen framgår bland annat åtagande för respektive organisation samt ekonomisk ersättning. Vidare framgår att en årlig kontakt för uppföljning och avstämning av arbetet skall ske.

11 32 Överenskommelsen avser perioden 1 januari 2010 till 31 december Uppsägning skall ske skriftligen minst sex månader före årsskiftet. Om överenskommelsen inte sägs upp, förlängs den i tolv månader. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 22/10, att godkänna överenskommelse med Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna för perioden 1 januari december D 2010/ Yttrande över Förändring av enskild väg till allmän (väg 19071, Långbrössle-Vibo) Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Vägverkets remiss Förändring av enskild väg till allmän (väg 19071, Långbrössle-Vibo). I februari 2008 inkom en skrivelse från Långbrössle-Vibo vägsamfällighet till Vägverket Region Sydöst angående allmänt underhåll avseende vägsträckan Långbrössle-Vibo, enskild väg Skälen till ansökan var att en trafikökning skett längs vägen. Regionförbundet i Kalmar län föreslår att den enskilda vägen övergår till att bli allmän. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 6/10, att godkänna yttrande över Vägverkets remiss Förändring av enskild väg till allmän (väg 19071, Långbrössle-Vibo). 39 D 1999/ Yttrande över Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) remiss Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Yttrande skall vara SKB tillhanda senast den 5 mars SKB har presenterat en preliminär version av miljökonsekvensbeskrivning för tillståndansökan för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Samrådet är en del av förberedelserna inför tillståndsansökan.

12 33 Regionförbundets i Kalmar län synpunkter behandlar Regionala miljömål Fossilbränslefri region Bästa möjliga teknik för energieffektivisering Nyttjande av spillvatten Trafiksäkerhet och hälsa beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 27/10, att godkänna yttrande över Svenska Kärnbränslehantering AB:s remiss Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 40 Valärende Ombud till bolagsstämma med Kommunernas Hus AB Föreslås att som Regionförbundets i Kalmar län representant vid ordinarie bolagsstämma med Kommunernas Hus AB den 7 april 2010 utse Leif Larsson (C). Vidare föreslås att som ersättare utse Eddie Forsman (M). beslutar att till ombud vid ordinarie bolagsstämma med Kommunernas Hus AB den 7 april 2010 utse Leif Larsson (C). beslutar vidare att som ersättare utse Eddie Forsman (M). 41 D 2006/ Valärende Primärkommunala nämnden Enligt kommunfullmäktiges i Vimmerby kommun protokoll den 25 januari 2010 har Carl-Axel Centerstig (C) begärt entledigande från bl a uppdrag som ledamot i Regionförbundets i Kalmar län primärkommunala nämnd. Till ny ledamot föreslås PerÅke Svensson (C).

13 34 beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 32/10, att för tiden t o m den 31 december 2010 utse PerÅke Svensson (C) till ny ledamot i Regionförbundets i Kalmar län primärkommunala nämnd efter Carl-Axel Centerstig (C). 42 Delegationsärenden Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering 1/1-15/ Företagsstöd 1/1-15/ Regionala projekt 1/1-15/ Utökat bidrag 1/1-15/ tar anmälan med godkännande till protokollet. 43 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 12 februari 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Sydost 2009 Kollektivtrafiken i Kalmar län Lägesrapport från styrgruppen tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 44 Vindkraft i länet lägesrapport Åsa Westrin och Wang Zhi ger en lägesrapport kring arbetet med vindkraft i länet. För arbetet med vindkraft har bildats en nod för näringslivs- och affärsutveckling vars mål är att sprida kunskap och information för att underlätta utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Noden arrangerar olika aktiviteter såsom Windpower and Industry som hölls i maj 2009 i Kalmar och den Nationella Vindkraftskonferensen 2010 som hålls den april i Kalmar.

14 35 I samband med Windpower and Industry startade exempelvis relationen med den internationella vindindustrin. Närverket har idag 24 olika projekt över hela landet, varav 5 är rena industriprojekt. Tio projekt bedrivs i vår region. I Kalmar län finns totalt 75 vindkraftverk med en produktion på 0,12 TWh. Flest vindkraftverk finns i Mörbylånga kommun, 44 st, och Borgholms kommun, 23 vindkraftverk. Målet för länets produktion av vind-el ligger på 0,5 TWh. Projekt i planeringszon kan ge 1,5 TWh, vilket motsvarar 47 % av dagens behov. I landet finns totalt vindkraft med en sammanlagd produktion på 2 TWh. tar informationen till protokollet. 45 LUPP 2010 Lokal ungdomspolitisk uppföljning Charlotte Gustafsson Alidzanovic informerar om LUPP 2010, vars syfte är att bistå med verktyg för att skaffa kunskap om unga och den enkätundersökning som genomförts i årskurs åtta samt andra årskursen på gymnasiet i flertalet av länets skolor samt i Eksjö kommun. Syftet med undersökningen är att få ett tydligt statistiskt underlag för hur unga uppfattar sin uppväxtmiljö och sin framtid, vilket i sin tur kan leda till en bättre dialog mellan unga och beslutsfattare. Ambitionen är att en ny undersökning skall göras 2012 för att kunna följa utvecklingen över tiden. Av den nu genomförda undersökningen framgår bl a att mer än 40 % av våra unga flyttar ju större stad, desto färre som flyttar medan 66 % säger att de vill flytta. Pojkar hoppas i större utsträckning på universitetsutbildning och att få jobba i hemkommunen medan flickor i större utsträckning hoppas på att kunna resa och studera utomlands. Pojkar tror i större utsträckning att de kommer att jobba i hemkommen medan flickor i större utsträckning tror att de kommer att studera vidare och resa. Av enkäten framgår också bl a positiva och negativa upplevelser i relation till olika livsformer avseende politiskt intresse, samhällsintresse, politiskt behov och kontakt. Varje kommun skall ha en plan för hur man tar tillvara Lupp-resultatet samt formulera mål och visioner i dialog med unga. Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Astrid Lindgrens Hembygd ansvarar för fortsatt stöd och uppföljande Lupp-konferenser och erfarenhets-

15 36 utbyten under 2010 och Regionförbundet skall därutöver ansvara för att införliva Lupp-resultaten i revideringen av RUPEN 4 samt ta fram nya regionala mål för ungdomspolitiken. Analysen och rapporten kommer att presenteras vid en konferens i Oskarshamn den 9 april tar informationen med godkännande till protokollet. 46 Statskontorets regeringsuppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län Michiko Muto och Kim Forss från Statskontoret informerar om det regeringsuppdrag som Statskontoret fått att genomföra en myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län. Enligt uppdrag i regleringsbrev skall Statskontoret genomföra fem myndighetsanalyser under 2010 Länsstyrelsen i Kalmar län, med avrapportering den 11 juni 2010 Länsstyrelsen i Västernorrlands län Ungdomsstyrelsen Sametinget Skogsstyrelsen Syftet med myndighetsanalyserna är att de skall kunna utgöra underlag dels i regeringens mål- och resultatdialog med myndigheterna, dels för en bedömning av om en myndighet är rustad att möta förändringar och om regeringens styrning är ändamålsenlig. Statskontorets representanter går igenom ett antal frågor man vill ha besvarade. tar informationen med godkännande till protokollet. Eddie Forsman Lars Blomberg Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer