Jobb- och utvecklingsgarantin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb- och utvecklingsgarantin"

Transkript

1 Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden Work- and developmentguarantee A help back or just a carousel for outsider into labour market Martina Bengtsson Pia Fredsted Studie- och yrkesvägledarutbildningen 180 hp Datum för slutseminarium Examinator: Urban Nilsson Handledare: Jan Anders Andersson

2 Sammanfattning Vårt examensarbete syftar till att se vilka satsningar regeringen gör för att få arbetssökanden tillbaka in på arbetsmarknaden. I vår fallstudie vill vi se vilka mål vår utvalda Arbetsförmedling har, vilka medel regeringen tilldelar Arbetsförmedlingen, samt vilka effekterna blir. Detta binder vi samman med ett arbetsmarknadspolitiskt program, jobb- och utvecklingsgarantin. Programmet är till för dem som har förbrukat sin arbetslöshetsförsäkring. Det vill säga varit arbetssökande i mer än 300 dagar eller varit arbetssökande i 18 månader utan försäkring. Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i fas 1, 2 och 3 beroende på hur länge en person har stått till arbetsmarknadens förfogande. Idag råder en stark lågkonjunktur som gör att arbetslösheten har stigit markant sedan år 2007 och spås stiga mer inför år I de arbetsmarknadspolitiska programmen kommer det att finnas i genomsnitt personer per månad eller 2,8 % av arbetskraften år Inför år 2010 kommer det att stiga till personer i genomsnitt. Vi har gjort en kvalitativ intervjumetod med enhetschefen och personalen på en utvald Arbetsförmedling. Vi utförde intervjuerna med två olika semistrukturerade intervjuguider för vi eftersökte olika svar från våra informanter. I vårt resultat får vi fram att enhetschefen var glad över att ha gröna siffror på sina mål och på så sätt var också personalen effektiv. Enhetschefen ansåg också att de fick tillräckligt med medel av regeringen för sin verksamhet. Även personalen var nöjd med de verktyg som de hade att arbeta med i de olika faserna. Personalen såg det negativa i effekterna av att hamna för långt från arbetsmarknaden. Detta kunde innebära att den arbetssökande fick sämre självförtroende och självkänsla samt att välfärden påverkades. Vår slutsats blir att regeringen satsar tillräckligt med pengar på att korta arbetslöshetstiden. Dock bör de tänka om i sina beslut vad gäller innehållen och fördelningen av pengarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Nyckel ord som används i vårt examensarbete: Arbetsförmedlingen, arbetssökanden, jobb- och utvecklingsgarantin, regeringen. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Syfte Frågeställningarna BAKGRUND Arbetsmarknaden Utanförskap Regeringen Regeringens budget år 2010 Jobba Sverige ur krisen Arbetsförmedlingen Jobb- och utvecklingsgarantin FORSKNINGSBAKGRUND Vägar till en öppnare arbetsmarknad Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning Att uppleva utanförskap METOD Val av metod Validitet och reliabilitet Urval och avgränsning Etiska överväganden Intervjuguide Genomförande Bearbetning och analys RESULTAT Enhetschefen Ditt arbete här på Arbetsförmedlingen Enhetens verksamhetsmål Övergripande om medel Vad blir då effekterna av satsningarna Rådande lågkonjunktur Personalen Intern utbildningar på Arbetsförmedlingen Arbetet för att få ut individen på arbetsmarknaden Fas 1, 2 och Uppnår ni målen Medel Effekter av jobb och utvecklingsgarantin Minska antalet individer i jobb- och utvecklingsgarantin ANALYS Mål Medel Effekt DISKUSSION Vidare forskning REFERENSER OCH KÄLLFÖRTECKNING

4 BILAGA 1 - AF s Månadsstatistik för vår utvalda Arbetsförmedling BILAGA 2 Beräknade kostnader för kompletterande aktörer BILAGA 3 intervjuguide till enhetschef BILAGA 4 intervjuguide till personalen

5 1. INLEDNING Kraftfulla insatser för fler i arbete och färre i utanförskap är en av regeringens viktigaste uppgifter (in. 1). Regeringen spår att sysselsättningen kommer att gå ner mycket år 2009 och 2010 men bli lite stabilare vid årsskiftet 2010/2011. Antalet arbetslösa kommer att stiga till ett liknande antal som på 90-talskrisen, med risker att hamna i utslagning och lägre sysselsättning som håller i sig (in. 2). I budgetpropositionen presenterar regeringen de åtgärder som ligger för 2010, de uppnår en summa på 32 miljarder kronor. Inriktningen ligger på att mildra nedgången i sysselsättningen och förhindra att arbetslösheten klamrar sig fast och beskydda välfärden, även att öka nyföretagandet och ta hand om klimatet (in.3 ). I arbetsmarknadspolitiken beslutar regeringen om olika satsningar för att mildra utanförskapet till arbetsmarknaden. Vår fallstudie handlar om ett av de arbetsmarknadspolitiska programmen, nämligen jobb- och utvecklingsgarantin. Vi väljer att göra fallstudien i en mindre kommun i Sverige. I vår utvalda kommun befinner sig i september år 2009, 2777 stycken personer öppet arbetslösa. År 2008 var den siffran i september 2090 stycken. Vi kan se att det är en markant ökning med 32,9 % som står till arbetsmarknadens förfogande. Av dessa 2777 personer igår 194 stycken i jobboch utvecklingsgarantin fas 1 och 2, samt 14 stycken i fas 3 (se bilaga 1). Arbetssökande som befinner sig långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i ett utanförskap till den. Om inte regeringen och riksdagen genom arbetsmarknadspolitiken motverkar arbetslösheten så att inte biter sig fast. En av åtgärderna är det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgarantin. Allianspartierna började använda sig av begreppet utanförskap och då menar de arbetssökanden som står långt ifrån arbetsmarknaden, arbetssökanden som blir försörjda av olika sociala trygghetssystem. Regeringen spår en hög arbetslöshet inför år Vilka speciella satsningar som görs på Arbetsförmedlingen och vilka effekterna blir (in. 1). 5

6 Det var under kursen i Arbetsliv och omvärld som vår idé till examensarbete väcktes. Vi känner båda ett stort engagemang för studie- och yrkesvägledning för individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi gjorde under kursen praktik på Arbetsmarknadsenheten i Varberg. Där de arbetar med individer som befinner sig i ett utanförskap till arbetsmarknaden. Det var väldigt intressant att se de processer som finns i de olika verksamheterna som arbetar för att få individer tillbaka på arbetsmarknaden, studier eller andra åtgärder. Vårt resultat av denna fallstudie kommer att bli intressant för vårt kommande yrke eftersom studie- och yrkesvägledare finns inkopplade på många områden. Vår uppfattning är att fler och fler människor i rådande lågkonjunktur hamnar utanför arbetsmarknaden. Många ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden då en del saknar fullständiga betyg från grundskolan/gymnasiet. Vi har en hög invandring till Sverige och dessa människor löper också en stor risk att hamna långt från arbetsmarknaden. Vad görs och vad kan göras bättre både från regeringens och från de olika myndigheterna är något som intresserar oss. 1.1 Syfte Vi kommer att göra en fallstudie i ett top-down system (Rothstein 1997, s. 22). Där vi börjar på regeringsnivå för att sedan gå över till vad som gäller Arbetsförmedlingen i hela Sverige, därefter har vi valt ut en specifik Arbetsförmedlingen i en liten stadskommun som vi har valt att göra vårt examensarbete på. Vår fallstudie kommer vi att göra på ett av de olika arbetsmarknadspolitiskt programmen, närmare bestämt Jobb- och utvecklingsgarantin. Vi vill undersöka hur målen ser ut på vår utvalda arbetsförmedling vad det gäller jobb- och utvecklingsgarantin. Uppnår de sina mål? Får de tillräckligt med medel av regeringen? Hur ser resultaten ut? Finns det några effekter av satsningarna? 1.2 Frågeställningarna Utifrån ovanstående syfte vill vi undersöka vilka mål vår utvalda Arbetsförmedling har? Vilka medel tilldelar regeringen Arbetsförmedlingen för att minska att arbetssökanden hamnar längre från arbetsmarknaden? Finns det några starka satsningar på detta? Vilken effekt får det? 6

7 Utifrån syftet har vi arbetat fram följande problemformuleringar: Vilka mål har vår utvalda Arbetsförmedling med jobb- och utvecklingsgarantin? Vilka medel får Arbetsförmedlingen i Sverige till sitt förfogande? Kan vår Arbetsförmedling se någon effekt av regeringens satsningar? Frågeställningen är en beskrivning av det problemet som ingår i vår fallstudie. Vi har noga diskuterat och övervägt frågeställningarna som vi benämner, vi vill att de skall vara lätta att förstå och minnas. Med detta anser vi oss ha gott hopp om att kunna skriva och svara på våra frågeställningar i vår fallstudie. 7

8 2. BAKGRUND Här förklara vi vad vi menar med begreppet utanförskap som regeringen använder flitigt i sina uttalanden. Vi förklarar och påvisar lite hur den bakomliggande orsaken till arbetsmarknaden ser ut, samt vilka satsningar regeringen gör för att minska utanförskapet till arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens mål, medel och effekten av jobb- och utvecklingsgarantin. 2.1 Arbetsmarknaden Finanskrisen år är en lågkonjunktur som har drabbat många världen över. Detta på grund ut av en finansbubbla av världens finansmarknader som startades i USA. Marknaden för bostadslån är en faktor, där fastighetslån med sämre säkerhet blev anledningen till att kreditförlusterna ökade. Det blev en ökad osäkerhet om sysselsättningen, de som blev arbetslösa kunde inte ta hand om sina lån. Även inflödet av kapital till USA från placerare från omvärlden har påverkat den finansiella krisen (bakgr. 1). Sverige har inte varit lika hårt drabbad av finanskrisen som USA. Det beror på att vi drog lärdom av finanskrisen år De svenska bankerna har varit mer återhållsamma med lån, upplåningskostnaderna har däremot ökat kraftigt. Just nu har vi en ovanligt hög inflation en möjlighet till förbättring kan vara att sänka räntan. Då stimulerar riksbanken till, en ökad konsumtion (bakgr. 1). Den globala ekonomin har försämrats kraftigt under det senaste halvåret och allt fler länder känner av den minskade ekonomiska aktiviteten. Den globala BNP väntas minska med 1,5 procent år Senast något liknade uppenbarade sig var i början av 1930-talet. Den svenska ekonomin har försvagats väldigt påtagligt under slutet av år 2008 och De regioner i Sverige som har blivit hårdast drabbat av lågkonjunkturen är Jönköping, Kronobergs, Blekinge, Kalmar och Västra Götalands län, samt Västerbotten. Detta är mycket industritäta län och de har drabbats hårt av de höga varsel tal och uppsägningsbesked (af. 4, s.118). De flesta länder ger dock signaler att konjunkturen är på väg att nå sin botten, men detta skall tas med försiktighet för det kommer att dröja relativt länge innan vi kan se en tydlig återhämtningsprocess. 8

9 Arbetslösheten har öka markant och snabbt under år I april 2009 var arbetslösheten 8,5 procent i åldersgruppen Detta kan jämföras med 2008 då det var 6 procent arbetslösa. Det är först under 2010 som en inbromsning väntas ske (af. 4, s.108). Arbetslösheten väntas öka till 11,3 procent Den ökade arbetslösheten har en rad olika faktor som är bakomliggande. Under hösten 2008 ökade arbetslösheten för att grupper (nyoch återinträdande) som var på väg in på arbetsmarknaden fick svårare att hitta arbete. Så kom ännu ett bakslag att genom att fler övergick från tillfälliga anställningar till arbetslöshet och som grädde på moset skedde samtidigt en kraftig ökning av fast anställda som fick lämna sina arbeten och blev arbetslösa. Ungefär var femte som var arbetssökande under första delen av år 2009 hade tidigare fast anställning.(af.4, s.109). En gemensam nämnare för de arbetssökanden som står långt ifrån arbetsmarknaden och har långa sammanlagda inskrivningstider på arbetsförmedlingen är oftast de som har en svag utbildningsbakgrund. Med svag utbildningsbakgrund menar de i det här fallet är högst grundskoleutbildning eller avbruten gymnasieutbildning. En viktig förutsättning för att långsiktigt få in en fot i arbetslivet är att ha gått ut gymnasiet med godkända betyg. Under flera år har cirka 25 procent av eleverna som lämnat gymnasieskolan fått ett slutbetyg fyra år efter att de på börjat sin utbildning. Bland utlandsfödda är andelen varit betydligt högre cirka 35 till 40 procent (af.3, s. 10). 2.2 Utanförskap Under senare år har begreppet utanförskap präglat den politiska debatten om arbetsliv och välfärd i Sverige. Alliansregeringens syn på begreppet utanförskap inbegriper förtidspensionerade, sjukskrivna, öppet arbetslösa, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, undersysselsatta samt latent arbetssökande. (Fahlgren, 2009 sid. 7) Utanförskap myntades av allianspartierna i valrörelsen 2006 och används fortfarande som argument för deras olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta begrepp används om individer som betraktas befinna sig utanför arbetsmarknaden. De ingår bland dem som blir 9

10 försörjda av de olika sociala trygghetssystem, men någon exakt redovisning av vilka som ingår i utanförskapet har inte allianspartierna gett (utanf. 1. s. 4). Det går att se utanförskapet från flera olika håll, en tolkning kan vara vikten av medborgarskap och mänskliga rättigheter. Ex. flyktingar och papperslösa invandrare. Att få vara utan medborgerliga rättigheter och skyldigheter kan göra så att man i vissa lägen står utanför samhället. En annan tolkning är kanske vanligare. Som är ett socialt och ekonomiskt utanförskap, där flertalet av grupperna har gemensamt att de inte försörjer sig genom lönearbete utan får arbetslöshetsunderstödet eller andra bidragsformer (Fahlgren 2009, s. 7,8). Arbetsförmedlingen definiera de arbetssökanden som är i riskzon mot ett utanförskap; människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, indelade i fas 1, 2 och Regeringen Det övergripande målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, öka sysselsättningen och minska utanförskapet. (reg. 3). Här nedan skriver vi om en implementering i top-down system (Rothstein 1997, s.22). Vår fallstudie har ett top-down perspektiv. Uppifrånperspektivet börjar när politiska beslut tagits i organisationens topp och sedan kan en tydlig styrningskedja ses genom hela processen. Regeringen styr Sverige och är drivande när det gäller våra lagar och genom lagarna ändra samhällsutvecklingen i stort. Men för att kunna genomföra sin politik måste den sittande regeringen ha riksdagens stöd. Regeringen bedriver vissa myndighetsfunktioner som att lägga fram lagförslag till riksdagen, verkställer det som riksdagen beslutar, disponerar över de medel som delas ut till olika ändamål för att nämna några (reg. 1). Myndigheter som finns runt om i landet skall följa lagarna och verkställa så att verksamheterna blir som riksdagen och regeringen har bestämt. Även utgångspunkterna för den enskilda myndighetens verksamhet. Detta sker årligen genom regleringsbrev och förordningar som regeringskansliet tar fram. Regleringsbrevet tar upp bland annat vilka mål en myndighet skall uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar de har till sitt förfogande 10

11 och hur de skall fördelas mellan de olika myndigheternas verksamheter. Myndigheterna är styrda över hur de skall utföra sitt arbete. Detta sker genom förordningar. Genom en årsredovisning granskas de och redovisas där kostnader och intäkter samt resultat finns med som budgetunderlag till nästa års statsbudget och regleringsbrev (reg. 2). Regeringen och riksdagen utför insatser för att förbättra den ekonomiska politiken. Detta sker genom olika grenar, en av dem är stabiliseringspolitiken. Stabiliseringspolitikens mål är att utjämna konjunktursvängningarna, begränsa arbetslösheten. Vid konjunkturnedgångar samt uppnå en låg och stabil inflation. (reg. 3) Regeringens budget år 2010 Jobba Sverige ur krisen För att regeringen skall uppnå en stor förändring inom arbetsmarknaden krävs det stora insatser för att lyckas för att få fler i arbete. En stor del i arbetsmarknadspolitiken är att se till att arbetslösheten inte håller sig kvar på en hög nivå. Detta motarbetas med att sätta in olika arbetsmarknadspolitiska program för dem som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen satsar 3,9 miljarder kronor som ger platser, förstärkningen ger bland annat fler praktikplatser. Det kan hjälpa de arbetssökandena som står långt ifrån arbetsmarknaden att få en chans till arbete. Fler kan också få praktisk hjälp med kompetensutveckling och förstärkt stöd och hjälp att söka jobb. Arbetsmarknadsutbildningen för arbetslösa ungdomar skall också ges ett större ekonomiskt stöd. Stödet för långtidsarbetslösa föreslås även fortsättningsvis inriktas på att erbjuda plats i jobboch utvecklingsgarantin för de över 25 år. Jobbgarantin för ungdomar under 25 år och genom nystartsjobb, samt särskilt anställningsstöd. Regeringen föreslår också att Arbetsförmedlingens resurser bör öka (reg. 4). 11

12 Tabell 1: Regeringens åtgärder i budgeten för miljarder kronor delar regeringen ut till åtgärder i budgetpropositionen för Bl. a för att skydda miljön och att bidra till ökad företagsamhet. Det handlar om krisåtgärder inriktade på att dämpa fallet i sysselsättningen, förhindra att arbetslösheten biter sig fast samt värna välfärdens kärna. Miljarder kronor Tillfälliga krisåtgärder 11,7 1,9-0,4 Kommuner 8,0 Infrastruktur 1,0 0,1-0,4 Arbetsmarknad 0,8 Utbildningsplatser 1,9 1,8 Öka varaktig sysselsättningsnivå 12,0 12,1 12,1 Förstärkt jobbskatteavdrag 10,0 10,0 10,0 Fler och växande företag 2,0 2,1 2,1 Välfärd 8,2 9,6 10,7 Sänkt skatt för pensionärer 3,5 3,5 3,5 Brottsbekämpning och rättsväsendet 2,6 3,2 3,5 Klimat, BTP, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg 1,1 2,9 3,0 Förändring finansiellt sparande offentlig sektor av åtgärder i BP 10-31,9-23,6-22,2 Källa: Finansdepartementet (reg. 5) 12

13 2.4 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag från riksdag och regering. Riksdag och regering beslutar om det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och ytterst om Arbetsförmedlingens styrning, ledning och organisation. Arbetsförmedlingens styrelse bestämmer årligen om verksamhetsplanen, samt de föreskrifter och riktlinjer som i övrigt behövs för att på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt kunna genomföra de mål och uppdrag som tilldelats Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens pengar kommer till huvudkontoret och går sedan via en fördelningsmodell ut till hela landet. (af.1). Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionsätt. Genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på långsiktigt. Arbetsförmedlingen har en mängd olika föreskrifter att håll sig till att verksamheten skall vara effektivt, enhetligt och rättssäkert. Arbetsförmedlingen skall erbjuda sina arbetssökande/kunder samma service var de än befinner sig i landet. Verksamheten skall även främja ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande, samt bidra till en ökad mångfald och motverka diskriminering i samhället. Arbetsförmedlingens verksamhet får inte bidra till att det blir en sned fördelning på arbetsmarknaden av Arbetsförmedlingens medel. Exempelvis praktikplatser, om det inte är arbetsmarknadspolitiskt motiverat, att arbetstillfällen trängs undan (af.2). Arbetsförmedlingen har riktlinjer där varje nyinskriven arbetssökande så fort som möjligt skall träffa en arbetsförmedlare. Det grundläggande är att tidigt se den arbetssökandes behov av insatser och arbeta utifrån det. Där skapas förutsättningarna och snabbt klargöra servicebehovet hos den arbetssökande. Denna kartläggningsprocess som sker för de nyinskrivna och som lägger grunden för en individuell anpassning och en god service och stöd framgår av figuren nedan (af.3). 13

14 Lågkonjunkturen drabbar hårdast de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden eftersom de arbetslösa som står närmast arbetsmarknaden ökar kraftigt och vilket är en bidragande orsak till att det blir hård konkurrens om de jobben som uppstår. Det är därför viktigt att säkerhetsställa kvaliteten på de insatserna som görs för dem som har stått utanför arbetsmarknaden en lång tid. En sådan sak kan till exempel vara att upprätthålla arbetsutbudet genom god kvalitet i jobb- och utvecklingsgarantin. Men efterfrågan på personer som står långt från arbetsmarknaden måste stärkas (af.4, s. 125)! Var fjärde person som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen har en mer än tre år lång historia bakom sig utan arbete under perioden januari 2000 till april I april 2009 var antalet personer i den gruppen (af.4, s. 132). Regeringen är fast beslutsamma om att insatserna behöver ökas till såväl korttidsarbetslösa som dem som varit utan arbete en lång tid. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken utformas så att människor som drabbas av arbetslöshet får tillräckligt med stöd (af.4, s. 126). 14

15 2.4.1 Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedling har en mängd olika arbetsmarknadspolitiska program att tillgå. Här följer en del av dem: anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildning, arbetsplatsintroduktion, fördjupad kartläggning och vägledning, förberedande insatser, instegsjobb, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, praktik, prova på platser för att nämna några. Även särskilda insatser för personer med funktionshinder som med för nedsatt arbetsförmåga finns att till gå (af.5). De arbetsmarknadspolitiska insatserna riktas enligt direktiv från regeringen främst till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. En analys av arbetslöshetens struktur (inklusive program med aktivitetsstöd) visar att det är drygt 2 procent av arbetskraften som har särskilt svårt att finna ett arbete. Denna grupp av arbetslösa har de senaste åren gynnats i mycket mindre omfattning av den starka efterfrågan på arbetskraft i jämförelse med andra grupper av arbetslösa. För personer i utsatta grupper finns således ett stort behov av arbetsmarknadspolitiska stödinsatser (af.3, s. 8). De arbetsmarknadspolitiska programmen kommer under år 2009 att ha i genomsnitt personer per månad eller 2,8 procent av arbetskraften. För år 2010 väntas nivån stiga till personer vilket motsvarar 4,4 procent av Sveriges arbetskraft. Det blir fler och fler arbetssökande i de arbetsmarknadspolitiska programmen på grund utav att fler har rätten till garantierna. För att få vara med i jobb- och utvecklingsgarantin krävs att du har förbrukat 300 dagar i arbetslöshetsförsäkringen och för de som inte har denna försäkring är tidsgränsen 18 månaders arbetslöshet (af.4, s.122). År 2009 beräknas i genomsnitt cirka personer deltaga i jobb- och utvecklingsgarantin. År 2010 väntas arbetslöshetstiderna bli längre. Regeringen räknar med att fler kommer att delta i jobb- och utvecklingsgarantin som väntas öka till personer i års genomsnitt (af.4, s.127). Arbetsförmedlingens syfte med jobb- och utvecklingsgarantin är att de arbetssökande genom olika aktiviteter skall få ett bra stöd i sitt arbetssökande och på så vis hitta ett arbete fortare (af 4, s.126). 15

16 Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser. I fas ett kartlägger en arbetsförmedlare behovet av aktiviteter. Dessa aktiviteter skall öka möjligheterna till att finna ett arbete. Den huvudsakliga aktiviteten i fas ett är jobbsökaraktiviteter med coachning. Detta skall anpassas efter behov och ge ett effektivt stöd för den arbetssökande att finna ett jobb. Fas ett omfattar längst 150 dagar. Om personen inte hittat ett arbete går den vidare till fas två inom jobb- och utvecklingsgarantin. I fas två är aktiviteterna inriktade mot ytterligare stöd. Här kan den arbetssökande exempelvis få arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Om den arbetssökande trots allt inte funnit ett lämpligt arbete efter 450 dagar, hamnar han/hon i fas tre och bli anvisad till sysselsättning (af.4, s.126). I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas kommer den arbetssökande att få utföra arbetsuppgifter hos en arbetsgivare som annars inte skulle ha utförts men som kan ses som kvalitetshöjande. Sysselsättningen kan vara förlagd hos en privataktör eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. På arbetsplatsen har den arbetssökande en personlig handledare som introducerar på arbetsplatsen. Genom detta arbete gör det möjligt för den arbetssökande få skaffa sig erfarenheter, meriter samt färska referenser. Denna sysselsättningsperiod får pågå i högst två år. Den arbetssökande skall dock ha fortsatta och regelbundna kontakter med sin arbetsförmedlare (af. 6). Om den arbetssökande trots alla insatser ändå inte lyckas att ta sig in på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen ett verktyg som heter Fördjupad kartläggning och vägledning. Som kan sättas in i någon av de olika faserna. Syftet med detta är att den arbetssökande skall få stöd i att hitta sina färdigheter och förutsättningar för att få ett arbete. Det kan också hjälpa till att se vilka insatser som kan göra att möjligheterna på arbetsmarknaden ökar. Detta skall leda till att det sätts upp en individuell handlingsplan under tolv veckor med mål och delmål. Där Arbetsförmedlingens olika verktyg kan användas även vägledande- och utredande samtal ske om arbetsförutsättningarna. Detta kan göras med hjälp av arbetspraktik på arbetsplats. Där behov av anpassning eller hjälpmedel kan identifieras i kartläggningen (af. 7). 16

17 3. FORSKNINGSBAKGRUND Vi har studerat tre tidigare forskningsrapporter som vi anser vara relevanta för vår fallstudie inom jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen. Den första är Vägar till en öppnare arbetsmarknad som är en årsbok från år 2006 utgiven av arbetslivsinstitutet. Där de diskuterar bland annat frågor rörande välfärden och hur inkomstklyftan växer sig som ett hot mot arbetslösa människor. Den andra är en rapport från riksrevisionen (RiR 2008:26) Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning. Denna rapport innehåller riksrevisionens granskning av regeringens redovisning av sysselsättningspolitikens effekter samt hur utanförskapet verkat som mål för sysselsättningspolitiken. I granskningen tas det även upp hur kostnaderna för olika reformer inom sysselsättningspolitiken förväntas redovisas i de ekonomiska propositionerna. Den tredje och avslutande är en populär vetenskaplig kunskapsöversikt som tar upp utanförskap som en term där individer av olika anledningar står utanför en för majoriteten självklar samhällsgemenskap eller välfärd. Den heter Att uppleva utanförskap av Mats Fahlgren. Det finns även en på gående granskning av jobb- och utvecklingsgarantin som skall avslutas senast den 18 december syftet med granskningen är att undersöka om jobb- och utvecklingsgarantin är ändamålsenligt program för att snabbt få långtidsarbetslösa ut i arbete. Granskningen inriktas på garantins utformning samt regeringens styrning och Arbetsförmedlingens hantering av programmet (utanf. 2). 3.1 Vägar till en öppnare arbetsmarknad Forskningsrapporten tar upp att arbetsmarknaden måste vara öppen för alla. Därför måste den också vara i ständig förändring. Det diskuteras avgörande frågor som rör den välfärd som byggs upp och lämnar förslag på åtgärder. Hela samhället måste ta ansvar och vara delaktig, när människor blir arbetslösa. Hur inkomstklyftan växer och blir ett hot mot den välfärd som människor har byggt upp. 17

18 Ett övergripande problem i Sverige är att arbetskraften i relation till befolkningen minskar vilket leder till att allt färre människor måste försörja allt fler (Arbetslivsinstitutet årsbok 2006 s. 7). De tar upp flödet in i och ut ur arbetslösheten och utanförskapet och beskriver hur det var på 1990-talet. Hamnar människor av någon anledning utanför arbetsmarknaden och har någon sorts problem med att klara av de krav som finns på arbetsmarknaden är det ännu svårare att hitta en plats som är anpassad för individen. Om en person hamnar utanför arbetsmarknaden hotas hans eller hennes välfärd genom lägre inkomst, minskad delaktighet och sämre hälsa (Arbetslivsinstitutet, årsbok 2006 s. 9). De tar upp arbetsmarknaden, sysselsättning, utanförskap och utvecklingsprocesser i arbetslivet med mera. Kan tyckas gammal och inaktuell, men vi finner den väldigt intressant och lärorik för vår del och den har gjort nytta för vår fallstudie. 3.2 Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning Denna rapport tar upp sysselsättningspolitiken och begreppet utanförskap som den nuvarande regeringen så flitigt använder sig utav. Det som har varit intressant för vår del i denna rapport är regeringens styrning av Arbetsförmedlingen vad det gäller utanförskapet. Det som skrevs i regeringens regleringsbrev för Arbetsförmedlingen i budget året Det var ett av de överordnade målen att bryta utanförskapet. Det skrivs där att......arbetsförmedlingen ska verka föra att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden (Riksrevisionen s. 46). Detta förtydligas ytterligare genom att det avser personer som har särskilda svårigheter att få ett arbete, har behov av extra stöd. Arbetsförmedlingens hade under detta år 2008 två huvudområden. Det ena var att på ett tidigt stadium matcha arbetssökande särskilt för brist yrken. Det andra var att motverka utanförskap samt att ge extra stöd för dem som står långt från arbetsmarknaden, Detta skulle Arbetsförmedlingen göra genom det 18

19 arbetsmarknadspolitiska programmet, jobb- och utvecklingsgarantin. Inom denna verksamhet ingår flera olika grupper av arbetssökande, en av de grupper som hade högst prioritet långtidssjukskrivna samt arbetssökande med långa inskrivningstider som skulle tillbaka till arbetslivet igen (Riksrevisionen s. 46). Sysselsättningspolitiken har varit nummer ett för den nuvarande borgliga regeringen, sedan den tillträde hösten För att öka arbetskraftsutbudet och sysselsättningen har det gjort omfattade reformer på detta. Regeringens övergripande mål för just sysselsättningspolitiken har varit att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Ordet utanförskap har fått stort genomslag i de ekonomiska propositionerna och i den allmänna debatten (Riksrevisionen s.7). 3.3 Att uppleva utanförskap Är en populär vetenskaplig kunskapsöversikt som tar upp utanförskap som en benämning där individer av olika orsaker står utanför en för flertalet given samhällsgemenskap eller välfärd. Alliansregeringens syn på begreppet utanförskap inbegriper förtidspensionerade, sjukskrivna, öppet arbetslösa, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, undersysselsatta samt latent arbetssökande. Sammantaget rör det sig om över 1,5 miljoner individer i arbetsför ålder i Sverige (Fahlgren, 2009 s. 7). Fahlgren (2009) skriver om hur det kan upplevas att ställas utanför samhällets stora gemenskap och att det är ett mode ord som använd mer och mer och som har en stark politisk laddning. Den vardagliga sammankomsten i affären, dagis, skolan med mera blir kanske inte lika många när en människa blir segregerad. Detta påverkar ju människors självkänsla och tillhörighet som gör att människors välmående står på spel. Att vi här i Sverige fördelar vår arbetstid väldigt olika, det kan vara de som arbeta för många timmar och de som inte får arbeta alls och det leder ju till en ojämn inkomstfördelning bland människor, klyftan blir större. Genom tiderna har det kommit och gått olika modeller, där människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ingår i olika projekt för att lättare komma ut i arbete. (Fahlgren 2009). 19

20 - Den här aktiveringspolitiken anses vara en succé, men det finns faktiskt inga kontrollerade studier som visar att det går bättre för dem som blir föremål för de här tvångsrelaterade åtgärderna än det skulle gått annars, säger Tapio Salonen (Fahlgren, 2009 s. 45)...lönearbetets centrala betydelse och hur arbetslivet omvandlats de senaste åren, med hårdare krav på formell utbildning, samtidigt som forna tiders lågtröskeljobb för ungdomar in på arbetsmarknaden nästan är försvunna idag (Fahlgren, 2009 s. 47). Fahlgren (2009) menar att de jobben som finns för lågutbildande människor glöms bort och att fler och fler unga mår dåligt idag och ställer sig frågan om det har något att göra med konkurrensen och de slags arbeten det finns idag. Han tror att det skulle gynna samhället om lönearbetet blev mer jämlik. Detta skulle förbättra för oss alla både de som stod utanför och för dem som befinner sig i ekorrhjulet. Han tar upp och beskriver om andra områden där människor kan känna utanförskap, än när de står långt ifrån arbetsmarknaden (Fahlgren, 2009). 20

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 45 000 påbörjade något arbete Närmare 45 000 av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i juni påbörjade ett arbete. Detta kan jämföras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170814 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 De till arbete minskade I slutet av juli 2017 påbörjade cirka 434 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars (6,7%) kvinnor (6,8%) män (6,5%) unga år (13,8%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars (6,7%) kvinnor (6,8%) män (6,5%) unga år (13,8%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 17 april 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2012 9 982 (6,7%) 4 963 kvinnor (6,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer