Jobb- och utvecklingsgarantin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb- och utvecklingsgarantin"

Transkript

1 Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden Work- and developmentguarantee A help back or just a carousel for outsider into labour market Martina Bengtsson Pia Fredsted Studie- och yrkesvägledarutbildningen 180 hp Datum för slutseminarium Examinator: Urban Nilsson Handledare: Jan Anders Andersson

2 Sammanfattning Vårt examensarbete syftar till att se vilka satsningar regeringen gör för att få arbetssökanden tillbaka in på arbetsmarknaden. I vår fallstudie vill vi se vilka mål vår utvalda Arbetsförmedling har, vilka medel regeringen tilldelar Arbetsförmedlingen, samt vilka effekterna blir. Detta binder vi samman med ett arbetsmarknadspolitiskt program, jobb- och utvecklingsgarantin. Programmet är till för dem som har förbrukat sin arbetslöshetsförsäkring. Det vill säga varit arbetssökande i mer än 300 dagar eller varit arbetssökande i 18 månader utan försäkring. Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i fas 1, 2 och 3 beroende på hur länge en person har stått till arbetsmarknadens förfogande. Idag råder en stark lågkonjunktur som gör att arbetslösheten har stigit markant sedan år 2007 och spås stiga mer inför år I de arbetsmarknadspolitiska programmen kommer det att finnas i genomsnitt personer per månad eller 2,8 % av arbetskraften år Inför år 2010 kommer det att stiga till personer i genomsnitt. Vi har gjort en kvalitativ intervjumetod med enhetschefen och personalen på en utvald Arbetsförmedling. Vi utförde intervjuerna med två olika semistrukturerade intervjuguider för vi eftersökte olika svar från våra informanter. I vårt resultat får vi fram att enhetschefen var glad över att ha gröna siffror på sina mål och på så sätt var också personalen effektiv. Enhetschefen ansåg också att de fick tillräckligt med medel av regeringen för sin verksamhet. Även personalen var nöjd med de verktyg som de hade att arbeta med i de olika faserna. Personalen såg det negativa i effekterna av att hamna för långt från arbetsmarknaden. Detta kunde innebära att den arbetssökande fick sämre självförtroende och självkänsla samt att välfärden påverkades. Vår slutsats blir att regeringen satsar tillräckligt med pengar på att korta arbetslöshetstiden. Dock bör de tänka om i sina beslut vad gäller innehållen och fördelningen av pengarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Nyckel ord som används i vårt examensarbete: Arbetsförmedlingen, arbetssökanden, jobb- och utvecklingsgarantin, regeringen. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Syfte Frågeställningarna BAKGRUND Arbetsmarknaden Utanförskap Regeringen Regeringens budget år 2010 Jobba Sverige ur krisen Arbetsförmedlingen Jobb- och utvecklingsgarantin FORSKNINGSBAKGRUND Vägar till en öppnare arbetsmarknad Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning Att uppleva utanförskap METOD Val av metod Validitet och reliabilitet Urval och avgränsning Etiska överväganden Intervjuguide Genomförande Bearbetning och analys RESULTAT Enhetschefen Ditt arbete här på Arbetsförmedlingen Enhetens verksamhetsmål Övergripande om medel Vad blir då effekterna av satsningarna Rådande lågkonjunktur Personalen Intern utbildningar på Arbetsförmedlingen Arbetet för att få ut individen på arbetsmarknaden Fas 1, 2 och Uppnår ni målen Medel Effekter av jobb och utvecklingsgarantin Minska antalet individer i jobb- och utvecklingsgarantin ANALYS Mål Medel Effekt DISKUSSION Vidare forskning REFERENSER OCH KÄLLFÖRTECKNING

4 BILAGA 1 - AF s Månadsstatistik för vår utvalda Arbetsförmedling BILAGA 2 Beräknade kostnader för kompletterande aktörer BILAGA 3 intervjuguide till enhetschef BILAGA 4 intervjuguide till personalen

5 1. INLEDNING Kraftfulla insatser för fler i arbete och färre i utanförskap är en av regeringens viktigaste uppgifter (in. 1). Regeringen spår att sysselsättningen kommer att gå ner mycket år 2009 och 2010 men bli lite stabilare vid årsskiftet 2010/2011. Antalet arbetslösa kommer att stiga till ett liknande antal som på 90-talskrisen, med risker att hamna i utslagning och lägre sysselsättning som håller i sig (in. 2). I budgetpropositionen presenterar regeringen de åtgärder som ligger för 2010, de uppnår en summa på 32 miljarder kronor. Inriktningen ligger på att mildra nedgången i sysselsättningen och förhindra att arbetslösheten klamrar sig fast och beskydda välfärden, även att öka nyföretagandet och ta hand om klimatet (in.3 ). I arbetsmarknadspolitiken beslutar regeringen om olika satsningar för att mildra utanförskapet till arbetsmarknaden. Vår fallstudie handlar om ett av de arbetsmarknadspolitiska programmen, nämligen jobb- och utvecklingsgarantin. Vi väljer att göra fallstudien i en mindre kommun i Sverige. I vår utvalda kommun befinner sig i september år 2009, 2777 stycken personer öppet arbetslösa. År 2008 var den siffran i september 2090 stycken. Vi kan se att det är en markant ökning med 32,9 % som står till arbetsmarknadens förfogande. Av dessa 2777 personer igår 194 stycken i jobboch utvecklingsgarantin fas 1 och 2, samt 14 stycken i fas 3 (se bilaga 1). Arbetssökande som befinner sig långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i ett utanförskap till den. Om inte regeringen och riksdagen genom arbetsmarknadspolitiken motverkar arbetslösheten så att inte biter sig fast. En av åtgärderna är det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgarantin. Allianspartierna började använda sig av begreppet utanförskap och då menar de arbetssökanden som står långt ifrån arbetsmarknaden, arbetssökanden som blir försörjda av olika sociala trygghetssystem. Regeringen spår en hög arbetslöshet inför år Vilka speciella satsningar som görs på Arbetsförmedlingen och vilka effekterna blir (in. 1). 5

6 Det var under kursen i Arbetsliv och omvärld som vår idé till examensarbete väcktes. Vi känner båda ett stort engagemang för studie- och yrkesvägledning för individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi gjorde under kursen praktik på Arbetsmarknadsenheten i Varberg. Där de arbetar med individer som befinner sig i ett utanförskap till arbetsmarknaden. Det var väldigt intressant att se de processer som finns i de olika verksamheterna som arbetar för att få individer tillbaka på arbetsmarknaden, studier eller andra åtgärder. Vårt resultat av denna fallstudie kommer att bli intressant för vårt kommande yrke eftersom studie- och yrkesvägledare finns inkopplade på många områden. Vår uppfattning är att fler och fler människor i rådande lågkonjunktur hamnar utanför arbetsmarknaden. Många ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden då en del saknar fullständiga betyg från grundskolan/gymnasiet. Vi har en hög invandring till Sverige och dessa människor löper också en stor risk att hamna långt från arbetsmarknaden. Vad görs och vad kan göras bättre både från regeringens och från de olika myndigheterna är något som intresserar oss. 1.1 Syfte Vi kommer att göra en fallstudie i ett top-down system (Rothstein 1997, s. 22). Där vi börjar på regeringsnivå för att sedan gå över till vad som gäller Arbetsförmedlingen i hela Sverige, därefter har vi valt ut en specifik Arbetsförmedlingen i en liten stadskommun som vi har valt att göra vårt examensarbete på. Vår fallstudie kommer vi att göra på ett av de olika arbetsmarknadspolitiskt programmen, närmare bestämt Jobb- och utvecklingsgarantin. Vi vill undersöka hur målen ser ut på vår utvalda arbetsförmedling vad det gäller jobb- och utvecklingsgarantin. Uppnår de sina mål? Får de tillräckligt med medel av regeringen? Hur ser resultaten ut? Finns det några effekter av satsningarna? 1.2 Frågeställningarna Utifrån ovanstående syfte vill vi undersöka vilka mål vår utvalda Arbetsförmedling har? Vilka medel tilldelar regeringen Arbetsförmedlingen för att minska att arbetssökanden hamnar längre från arbetsmarknaden? Finns det några starka satsningar på detta? Vilken effekt får det? 6

7 Utifrån syftet har vi arbetat fram följande problemformuleringar: Vilka mål har vår utvalda Arbetsförmedling med jobb- och utvecklingsgarantin? Vilka medel får Arbetsförmedlingen i Sverige till sitt förfogande? Kan vår Arbetsförmedling se någon effekt av regeringens satsningar? Frågeställningen är en beskrivning av det problemet som ingår i vår fallstudie. Vi har noga diskuterat och övervägt frågeställningarna som vi benämner, vi vill att de skall vara lätta att förstå och minnas. Med detta anser vi oss ha gott hopp om att kunna skriva och svara på våra frågeställningar i vår fallstudie. 7

8 2. BAKGRUND Här förklara vi vad vi menar med begreppet utanförskap som regeringen använder flitigt i sina uttalanden. Vi förklarar och påvisar lite hur den bakomliggande orsaken till arbetsmarknaden ser ut, samt vilka satsningar regeringen gör för att minska utanförskapet till arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens mål, medel och effekten av jobb- och utvecklingsgarantin. 2.1 Arbetsmarknaden Finanskrisen år är en lågkonjunktur som har drabbat många världen över. Detta på grund ut av en finansbubbla av världens finansmarknader som startades i USA. Marknaden för bostadslån är en faktor, där fastighetslån med sämre säkerhet blev anledningen till att kreditförlusterna ökade. Det blev en ökad osäkerhet om sysselsättningen, de som blev arbetslösa kunde inte ta hand om sina lån. Även inflödet av kapital till USA från placerare från omvärlden har påverkat den finansiella krisen (bakgr. 1). Sverige har inte varit lika hårt drabbad av finanskrisen som USA. Det beror på att vi drog lärdom av finanskrisen år De svenska bankerna har varit mer återhållsamma med lån, upplåningskostnaderna har däremot ökat kraftigt. Just nu har vi en ovanligt hög inflation en möjlighet till förbättring kan vara att sänka räntan. Då stimulerar riksbanken till, en ökad konsumtion (bakgr. 1). Den globala ekonomin har försämrats kraftigt under det senaste halvåret och allt fler länder känner av den minskade ekonomiska aktiviteten. Den globala BNP väntas minska med 1,5 procent år Senast något liknade uppenbarade sig var i början av 1930-talet. Den svenska ekonomin har försvagats väldigt påtagligt under slutet av år 2008 och De regioner i Sverige som har blivit hårdast drabbat av lågkonjunkturen är Jönköping, Kronobergs, Blekinge, Kalmar och Västra Götalands län, samt Västerbotten. Detta är mycket industritäta län och de har drabbats hårt av de höga varsel tal och uppsägningsbesked (af. 4, s.118). De flesta länder ger dock signaler att konjunkturen är på väg att nå sin botten, men detta skall tas med försiktighet för det kommer att dröja relativt länge innan vi kan se en tydlig återhämtningsprocess. 8

9 Arbetslösheten har öka markant och snabbt under år I april 2009 var arbetslösheten 8,5 procent i åldersgruppen Detta kan jämföras med 2008 då det var 6 procent arbetslösa. Det är först under 2010 som en inbromsning väntas ske (af. 4, s.108). Arbetslösheten väntas öka till 11,3 procent Den ökade arbetslösheten har en rad olika faktor som är bakomliggande. Under hösten 2008 ökade arbetslösheten för att grupper (nyoch återinträdande) som var på väg in på arbetsmarknaden fick svårare att hitta arbete. Så kom ännu ett bakslag att genom att fler övergick från tillfälliga anställningar till arbetslöshet och som grädde på moset skedde samtidigt en kraftig ökning av fast anställda som fick lämna sina arbeten och blev arbetslösa. Ungefär var femte som var arbetssökande under första delen av år 2009 hade tidigare fast anställning.(af.4, s.109). En gemensam nämnare för de arbetssökanden som står långt ifrån arbetsmarknaden och har långa sammanlagda inskrivningstider på arbetsförmedlingen är oftast de som har en svag utbildningsbakgrund. Med svag utbildningsbakgrund menar de i det här fallet är högst grundskoleutbildning eller avbruten gymnasieutbildning. En viktig förutsättning för att långsiktigt få in en fot i arbetslivet är att ha gått ut gymnasiet med godkända betyg. Under flera år har cirka 25 procent av eleverna som lämnat gymnasieskolan fått ett slutbetyg fyra år efter att de på börjat sin utbildning. Bland utlandsfödda är andelen varit betydligt högre cirka 35 till 40 procent (af.3, s. 10). 2.2 Utanförskap Under senare år har begreppet utanförskap präglat den politiska debatten om arbetsliv och välfärd i Sverige. Alliansregeringens syn på begreppet utanförskap inbegriper förtidspensionerade, sjukskrivna, öppet arbetslösa, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, undersysselsatta samt latent arbetssökande. (Fahlgren, 2009 sid. 7) Utanförskap myntades av allianspartierna i valrörelsen 2006 och används fortfarande som argument för deras olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta begrepp används om individer som betraktas befinna sig utanför arbetsmarknaden. De ingår bland dem som blir 9

10 försörjda av de olika sociala trygghetssystem, men någon exakt redovisning av vilka som ingår i utanförskapet har inte allianspartierna gett (utanf. 1. s. 4). Det går att se utanförskapet från flera olika håll, en tolkning kan vara vikten av medborgarskap och mänskliga rättigheter. Ex. flyktingar och papperslösa invandrare. Att få vara utan medborgerliga rättigheter och skyldigheter kan göra så att man i vissa lägen står utanför samhället. En annan tolkning är kanske vanligare. Som är ett socialt och ekonomiskt utanförskap, där flertalet av grupperna har gemensamt att de inte försörjer sig genom lönearbete utan får arbetslöshetsunderstödet eller andra bidragsformer (Fahlgren 2009, s. 7,8). Arbetsförmedlingen definiera de arbetssökanden som är i riskzon mot ett utanförskap; människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, indelade i fas 1, 2 och Regeringen Det övergripande målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, öka sysselsättningen och minska utanförskapet. (reg. 3). Här nedan skriver vi om en implementering i top-down system (Rothstein 1997, s.22). Vår fallstudie har ett top-down perspektiv. Uppifrånperspektivet börjar när politiska beslut tagits i organisationens topp och sedan kan en tydlig styrningskedja ses genom hela processen. Regeringen styr Sverige och är drivande när det gäller våra lagar och genom lagarna ändra samhällsutvecklingen i stort. Men för att kunna genomföra sin politik måste den sittande regeringen ha riksdagens stöd. Regeringen bedriver vissa myndighetsfunktioner som att lägga fram lagförslag till riksdagen, verkställer det som riksdagen beslutar, disponerar över de medel som delas ut till olika ändamål för att nämna några (reg. 1). Myndigheter som finns runt om i landet skall följa lagarna och verkställa så att verksamheterna blir som riksdagen och regeringen har bestämt. Även utgångspunkterna för den enskilda myndighetens verksamhet. Detta sker årligen genom regleringsbrev och förordningar som regeringskansliet tar fram. Regleringsbrevet tar upp bland annat vilka mål en myndighet skall uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar de har till sitt förfogande 10

11 och hur de skall fördelas mellan de olika myndigheternas verksamheter. Myndigheterna är styrda över hur de skall utföra sitt arbete. Detta sker genom förordningar. Genom en årsredovisning granskas de och redovisas där kostnader och intäkter samt resultat finns med som budgetunderlag till nästa års statsbudget och regleringsbrev (reg. 2). Regeringen och riksdagen utför insatser för att förbättra den ekonomiska politiken. Detta sker genom olika grenar, en av dem är stabiliseringspolitiken. Stabiliseringspolitikens mål är att utjämna konjunktursvängningarna, begränsa arbetslösheten. Vid konjunkturnedgångar samt uppnå en låg och stabil inflation. (reg. 3) Regeringens budget år 2010 Jobba Sverige ur krisen För att regeringen skall uppnå en stor förändring inom arbetsmarknaden krävs det stora insatser för att lyckas för att få fler i arbete. En stor del i arbetsmarknadspolitiken är att se till att arbetslösheten inte håller sig kvar på en hög nivå. Detta motarbetas med att sätta in olika arbetsmarknadspolitiska program för dem som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen satsar 3,9 miljarder kronor som ger platser, förstärkningen ger bland annat fler praktikplatser. Det kan hjälpa de arbetssökandena som står långt ifrån arbetsmarknaden att få en chans till arbete. Fler kan också få praktisk hjälp med kompetensutveckling och förstärkt stöd och hjälp att söka jobb. Arbetsmarknadsutbildningen för arbetslösa ungdomar skall också ges ett större ekonomiskt stöd. Stödet för långtidsarbetslösa föreslås även fortsättningsvis inriktas på att erbjuda plats i jobboch utvecklingsgarantin för de över 25 år. Jobbgarantin för ungdomar under 25 år och genom nystartsjobb, samt särskilt anställningsstöd. Regeringen föreslår också att Arbetsförmedlingens resurser bör öka (reg. 4). 11

12 Tabell 1: Regeringens åtgärder i budgeten för miljarder kronor delar regeringen ut till åtgärder i budgetpropositionen för Bl. a för att skydda miljön och att bidra till ökad företagsamhet. Det handlar om krisåtgärder inriktade på att dämpa fallet i sysselsättningen, förhindra att arbetslösheten biter sig fast samt värna välfärdens kärna. Miljarder kronor Tillfälliga krisåtgärder 11,7 1,9-0,4 Kommuner 8,0 Infrastruktur 1,0 0,1-0,4 Arbetsmarknad 0,8 Utbildningsplatser 1,9 1,8 Öka varaktig sysselsättningsnivå 12,0 12,1 12,1 Förstärkt jobbskatteavdrag 10,0 10,0 10,0 Fler och växande företag 2,0 2,1 2,1 Välfärd 8,2 9,6 10,7 Sänkt skatt för pensionärer 3,5 3,5 3,5 Brottsbekämpning och rättsväsendet 2,6 3,2 3,5 Klimat, BTP, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg 1,1 2,9 3,0 Förändring finansiellt sparande offentlig sektor av åtgärder i BP 10-31,9-23,6-22,2 Källa: Finansdepartementet (reg. 5) 12

13 2.4 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag från riksdag och regering. Riksdag och regering beslutar om det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och ytterst om Arbetsförmedlingens styrning, ledning och organisation. Arbetsförmedlingens styrelse bestämmer årligen om verksamhetsplanen, samt de föreskrifter och riktlinjer som i övrigt behövs för att på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt kunna genomföra de mål och uppdrag som tilldelats Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens pengar kommer till huvudkontoret och går sedan via en fördelningsmodell ut till hela landet. (af.1). Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionsätt. Genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på långsiktigt. Arbetsförmedlingen har en mängd olika föreskrifter att håll sig till att verksamheten skall vara effektivt, enhetligt och rättssäkert. Arbetsförmedlingen skall erbjuda sina arbetssökande/kunder samma service var de än befinner sig i landet. Verksamheten skall även främja ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande, samt bidra till en ökad mångfald och motverka diskriminering i samhället. Arbetsförmedlingens verksamhet får inte bidra till att det blir en sned fördelning på arbetsmarknaden av Arbetsförmedlingens medel. Exempelvis praktikplatser, om det inte är arbetsmarknadspolitiskt motiverat, att arbetstillfällen trängs undan (af.2). Arbetsförmedlingen har riktlinjer där varje nyinskriven arbetssökande så fort som möjligt skall träffa en arbetsförmedlare. Det grundläggande är att tidigt se den arbetssökandes behov av insatser och arbeta utifrån det. Där skapas förutsättningarna och snabbt klargöra servicebehovet hos den arbetssökande. Denna kartläggningsprocess som sker för de nyinskrivna och som lägger grunden för en individuell anpassning och en god service och stöd framgår av figuren nedan (af.3). 13

14 Lågkonjunkturen drabbar hårdast de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden eftersom de arbetslösa som står närmast arbetsmarknaden ökar kraftigt och vilket är en bidragande orsak till att det blir hård konkurrens om de jobben som uppstår. Det är därför viktigt att säkerhetsställa kvaliteten på de insatserna som görs för dem som har stått utanför arbetsmarknaden en lång tid. En sådan sak kan till exempel vara att upprätthålla arbetsutbudet genom god kvalitet i jobb- och utvecklingsgarantin. Men efterfrågan på personer som står långt från arbetsmarknaden måste stärkas (af.4, s. 125)! Var fjärde person som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen har en mer än tre år lång historia bakom sig utan arbete under perioden januari 2000 till april I april 2009 var antalet personer i den gruppen (af.4, s. 132). Regeringen är fast beslutsamma om att insatserna behöver ökas till såväl korttidsarbetslösa som dem som varit utan arbete en lång tid. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken utformas så att människor som drabbas av arbetslöshet får tillräckligt med stöd (af.4, s. 126). 14

15 2.4.1 Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedling har en mängd olika arbetsmarknadspolitiska program att tillgå. Här följer en del av dem: anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildning, arbetsplatsintroduktion, fördjupad kartläggning och vägledning, förberedande insatser, instegsjobb, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, praktik, prova på platser för att nämna några. Även särskilda insatser för personer med funktionshinder som med för nedsatt arbetsförmåga finns att till gå (af.5). De arbetsmarknadspolitiska insatserna riktas enligt direktiv från regeringen främst till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. En analys av arbetslöshetens struktur (inklusive program med aktivitetsstöd) visar att det är drygt 2 procent av arbetskraften som har särskilt svårt att finna ett arbete. Denna grupp av arbetslösa har de senaste åren gynnats i mycket mindre omfattning av den starka efterfrågan på arbetskraft i jämförelse med andra grupper av arbetslösa. För personer i utsatta grupper finns således ett stort behov av arbetsmarknadspolitiska stödinsatser (af.3, s. 8). De arbetsmarknadspolitiska programmen kommer under år 2009 att ha i genomsnitt personer per månad eller 2,8 procent av arbetskraften. För år 2010 väntas nivån stiga till personer vilket motsvarar 4,4 procent av Sveriges arbetskraft. Det blir fler och fler arbetssökande i de arbetsmarknadspolitiska programmen på grund utav att fler har rätten till garantierna. För att få vara med i jobb- och utvecklingsgarantin krävs att du har förbrukat 300 dagar i arbetslöshetsförsäkringen och för de som inte har denna försäkring är tidsgränsen 18 månaders arbetslöshet (af.4, s.122). År 2009 beräknas i genomsnitt cirka personer deltaga i jobb- och utvecklingsgarantin. År 2010 väntas arbetslöshetstiderna bli längre. Regeringen räknar med att fler kommer att delta i jobb- och utvecklingsgarantin som väntas öka till personer i års genomsnitt (af.4, s.127). Arbetsförmedlingens syfte med jobb- och utvecklingsgarantin är att de arbetssökande genom olika aktiviteter skall få ett bra stöd i sitt arbetssökande och på så vis hitta ett arbete fortare (af 4, s.126). 15

16 Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser. I fas ett kartlägger en arbetsförmedlare behovet av aktiviteter. Dessa aktiviteter skall öka möjligheterna till att finna ett arbete. Den huvudsakliga aktiviteten i fas ett är jobbsökaraktiviteter med coachning. Detta skall anpassas efter behov och ge ett effektivt stöd för den arbetssökande att finna ett jobb. Fas ett omfattar längst 150 dagar. Om personen inte hittat ett arbete går den vidare till fas två inom jobb- och utvecklingsgarantin. I fas två är aktiviteterna inriktade mot ytterligare stöd. Här kan den arbetssökande exempelvis få arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Om den arbetssökande trots allt inte funnit ett lämpligt arbete efter 450 dagar, hamnar han/hon i fas tre och bli anvisad till sysselsättning (af.4, s.126). I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas kommer den arbetssökande att få utföra arbetsuppgifter hos en arbetsgivare som annars inte skulle ha utförts men som kan ses som kvalitetshöjande. Sysselsättningen kan vara förlagd hos en privataktör eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. På arbetsplatsen har den arbetssökande en personlig handledare som introducerar på arbetsplatsen. Genom detta arbete gör det möjligt för den arbetssökande få skaffa sig erfarenheter, meriter samt färska referenser. Denna sysselsättningsperiod får pågå i högst två år. Den arbetssökande skall dock ha fortsatta och regelbundna kontakter med sin arbetsförmedlare (af. 6). Om den arbetssökande trots alla insatser ändå inte lyckas att ta sig in på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen ett verktyg som heter Fördjupad kartläggning och vägledning. Som kan sättas in i någon av de olika faserna. Syftet med detta är att den arbetssökande skall få stöd i att hitta sina färdigheter och förutsättningar för att få ett arbete. Det kan också hjälpa till att se vilka insatser som kan göra att möjligheterna på arbetsmarknaden ökar. Detta skall leda till att det sätts upp en individuell handlingsplan under tolv veckor med mål och delmål. Där Arbetsförmedlingens olika verktyg kan användas även vägledande- och utredande samtal ske om arbetsförutsättningarna. Detta kan göras med hjälp av arbetspraktik på arbetsplats. Där behov av anpassning eller hjälpmedel kan identifieras i kartläggningen (af. 7). 16

17 3. FORSKNINGSBAKGRUND Vi har studerat tre tidigare forskningsrapporter som vi anser vara relevanta för vår fallstudie inom jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen. Den första är Vägar till en öppnare arbetsmarknad som är en årsbok från år 2006 utgiven av arbetslivsinstitutet. Där de diskuterar bland annat frågor rörande välfärden och hur inkomstklyftan växer sig som ett hot mot arbetslösa människor. Den andra är en rapport från riksrevisionen (RiR 2008:26) Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning. Denna rapport innehåller riksrevisionens granskning av regeringens redovisning av sysselsättningspolitikens effekter samt hur utanförskapet verkat som mål för sysselsättningspolitiken. I granskningen tas det även upp hur kostnaderna för olika reformer inom sysselsättningspolitiken förväntas redovisas i de ekonomiska propositionerna. Den tredje och avslutande är en populär vetenskaplig kunskapsöversikt som tar upp utanförskap som en term där individer av olika anledningar står utanför en för majoriteten självklar samhällsgemenskap eller välfärd. Den heter Att uppleva utanförskap av Mats Fahlgren. Det finns även en på gående granskning av jobb- och utvecklingsgarantin som skall avslutas senast den 18 december syftet med granskningen är att undersöka om jobb- och utvecklingsgarantin är ändamålsenligt program för att snabbt få långtidsarbetslösa ut i arbete. Granskningen inriktas på garantins utformning samt regeringens styrning och Arbetsförmedlingens hantering av programmet (utanf. 2). 3.1 Vägar till en öppnare arbetsmarknad Forskningsrapporten tar upp att arbetsmarknaden måste vara öppen för alla. Därför måste den också vara i ständig förändring. Det diskuteras avgörande frågor som rör den välfärd som byggs upp och lämnar förslag på åtgärder. Hela samhället måste ta ansvar och vara delaktig, när människor blir arbetslösa. Hur inkomstklyftan växer och blir ett hot mot den välfärd som människor har byggt upp. 17

18 Ett övergripande problem i Sverige är att arbetskraften i relation till befolkningen minskar vilket leder till att allt färre människor måste försörja allt fler (Arbetslivsinstitutet årsbok 2006 s. 7). De tar upp flödet in i och ut ur arbetslösheten och utanförskapet och beskriver hur det var på 1990-talet. Hamnar människor av någon anledning utanför arbetsmarknaden och har någon sorts problem med att klara av de krav som finns på arbetsmarknaden är det ännu svårare att hitta en plats som är anpassad för individen. Om en person hamnar utanför arbetsmarknaden hotas hans eller hennes välfärd genom lägre inkomst, minskad delaktighet och sämre hälsa (Arbetslivsinstitutet, årsbok 2006 s. 9). De tar upp arbetsmarknaden, sysselsättning, utanförskap och utvecklingsprocesser i arbetslivet med mera. Kan tyckas gammal och inaktuell, men vi finner den väldigt intressant och lärorik för vår del och den har gjort nytta för vår fallstudie. 3.2 Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning Denna rapport tar upp sysselsättningspolitiken och begreppet utanförskap som den nuvarande regeringen så flitigt använder sig utav. Det som har varit intressant för vår del i denna rapport är regeringens styrning av Arbetsförmedlingen vad det gäller utanförskapet. Det som skrevs i regeringens regleringsbrev för Arbetsförmedlingen i budget året Det var ett av de överordnade målen att bryta utanförskapet. Det skrivs där att......arbetsförmedlingen ska verka föra att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden (Riksrevisionen s. 46). Detta förtydligas ytterligare genom att det avser personer som har särskilda svårigheter att få ett arbete, har behov av extra stöd. Arbetsförmedlingens hade under detta år 2008 två huvudområden. Det ena var att på ett tidigt stadium matcha arbetssökande särskilt för brist yrken. Det andra var att motverka utanförskap samt att ge extra stöd för dem som står långt från arbetsmarknaden, Detta skulle Arbetsförmedlingen göra genom det 18

19 arbetsmarknadspolitiska programmet, jobb- och utvecklingsgarantin. Inom denna verksamhet ingår flera olika grupper av arbetssökande, en av de grupper som hade högst prioritet långtidssjukskrivna samt arbetssökande med långa inskrivningstider som skulle tillbaka till arbetslivet igen (Riksrevisionen s. 46). Sysselsättningspolitiken har varit nummer ett för den nuvarande borgliga regeringen, sedan den tillträde hösten För att öka arbetskraftsutbudet och sysselsättningen har det gjort omfattade reformer på detta. Regeringens övergripande mål för just sysselsättningspolitiken har varit att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Ordet utanförskap har fått stort genomslag i de ekonomiska propositionerna och i den allmänna debatten (Riksrevisionen s.7). 3.3 Att uppleva utanförskap Är en populär vetenskaplig kunskapsöversikt som tar upp utanförskap som en benämning där individer av olika orsaker står utanför en för flertalet given samhällsgemenskap eller välfärd. Alliansregeringens syn på begreppet utanförskap inbegriper förtidspensionerade, sjukskrivna, öppet arbetslösa, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, undersysselsatta samt latent arbetssökande. Sammantaget rör det sig om över 1,5 miljoner individer i arbetsför ålder i Sverige (Fahlgren, 2009 s. 7). Fahlgren (2009) skriver om hur det kan upplevas att ställas utanför samhällets stora gemenskap och att det är ett mode ord som använd mer och mer och som har en stark politisk laddning. Den vardagliga sammankomsten i affären, dagis, skolan med mera blir kanske inte lika många när en människa blir segregerad. Detta påverkar ju människors självkänsla och tillhörighet som gör att människors välmående står på spel. Att vi här i Sverige fördelar vår arbetstid väldigt olika, det kan vara de som arbeta för många timmar och de som inte får arbeta alls och det leder ju till en ojämn inkomstfördelning bland människor, klyftan blir större. Genom tiderna har det kommit och gått olika modeller, där människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ingår i olika projekt för att lättare komma ut i arbete. (Fahlgren 2009). 19

20 - Den här aktiveringspolitiken anses vara en succé, men det finns faktiskt inga kontrollerade studier som visar att det går bättre för dem som blir föremål för de här tvångsrelaterade åtgärderna än det skulle gått annars, säger Tapio Salonen (Fahlgren, 2009 s. 45)...lönearbetets centrala betydelse och hur arbetslivet omvandlats de senaste åren, med hårdare krav på formell utbildning, samtidigt som forna tiders lågtröskeljobb för ungdomar in på arbetsmarknaden nästan är försvunna idag (Fahlgren, 2009 s. 47). Fahlgren (2009) menar att de jobben som finns för lågutbildande människor glöms bort och att fler och fler unga mår dåligt idag och ställer sig frågan om det har något att göra med konkurrensen och de slags arbeten det finns idag. Han tror att det skulle gynna samhället om lönearbetet blev mer jämlik. Detta skulle förbättra för oss alla både de som stod utanför och för dem som befinner sig i ekorrhjulet. Han tar upp och beskriver om andra områden där människor kan känna utanförskap, än när de står långt ifrån arbetsmarknaden (Fahlgren, 2009). 20

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

HEJ, KAN DU ARBETA IDAG?

HEJ, KAN DU ARBETA IDAG? HEJ, KAN DU ARBETA IDAG? STUDENTERS SYN PÅ FLEXIBILITET I ARBETSLIVET UNDER STUDIETIDEN Kandidatuppsats OPUS Arbetsvetenskap 15 hp Karl Johan Eriksson Richard Herrlin Höstterminen 2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Alexander Blom & Joakim Lundin. Ungdomsarbetslöshet

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Alexander Blom & Joakim Lundin. Ungdomsarbetslöshet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Alexander Blom & Joakim Lundin Ungdomsarbetslöshet - Den sociala, ekonomiska och psykiska påföljden av arbetslöshet Youth unemployment - The social, economical

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer