Jobb- och utvecklingsgarantin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb- och utvecklingsgarantin"

Transkript

1 Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden Work- and developmentguarantee A help back or just a carousel for outsider into labour market Martina Bengtsson Pia Fredsted Studie- och yrkesvägledarutbildningen 180 hp Datum för slutseminarium Examinator: Urban Nilsson Handledare: Jan Anders Andersson

2 Sammanfattning Vårt examensarbete syftar till att se vilka satsningar regeringen gör för att få arbetssökanden tillbaka in på arbetsmarknaden. I vår fallstudie vill vi se vilka mål vår utvalda Arbetsförmedling har, vilka medel regeringen tilldelar Arbetsförmedlingen, samt vilka effekterna blir. Detta binder vi samman med ett arbetsmarknadspolitiskt program, jobb- och utvecklingsgarantin. Programmet är till för dem som har förbrukat sin arbetslöshetsförsäkring. Det vill säga varit arbetssökande i mer än 300 dagar eller varit arbetssökande i 18 månader utan försäkring. Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i fas 1, 2 och 3 beroende på hur länge en person har stått till arbetsmarknadens förfogande. Idag råder en stark lågkonjunktur som gör att arbetslösheten har stigit markant sedan år 2007 och spås stiga mer inför år I de arbetsmarknadspolitiska programmen kommer det att finnas i genomsnitt personer per månad eller 2,8 % av arbetskraften år Inför år 2010 kommer det att stiga till personer i genomsnitt. Vi har gjort en kvalitativ intervjumetod med enhetschefen och personalen på en utvald Arbetsförmedling. Vi utförde intervjuerna med två olika semistrukturerade intervjuguider för vi eftersökte olika svar från våra informanter. I vårt resultat får vi fram att enhetschefen var glad över att ha gröna siffror på sina mål och på så sätt var också personalen effektiv. Enhetschefen ansåg också att de fick tillräckligt med medel av regeringen för sin verksamhet. Även personalen var nöjd med de verktyg som de hade att arbeta med i de olika faserna. Personalen såg det negativa i effekterna av att hamna för långt från arbetsmarknaden. Detta kunde innebära att den arbetssökande fick sämre självförtroende och självkänsla samt att välfärden påverkades. Vår slutsats blir att regeringen satsar tillräckligt med pengar på att korta arbetslöshetstiden. Dock bör de tänka om i sina beslut vad gäller innehållen och fördelningen av pengarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Nyckel ord som används i vårt examensarbete: Arbetsförmedlingen, arbetssökanden, jobb- och utvecklingsgarantin, regeringen. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Syfte Frågeställningarna BAKGRUND Arbetsmarknaden Utanförskap Regeringen Regeringens budget år 2010 Jobba Sverige ur krisen Arbetsförmedlingen Jobb- och utvecklingsgarantin FORSKNINGSBAKGRUND Vägar till en öppnare arbetsmarknad Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning Att uppleva utanförskap METOD Val av metod Validitet och reliabilitet Urval och avgränsning Etiska överväganden Intervjuguide Genomförande Bearbetning och analys RESULTAT Enhetschefen Ditt arbete här på Arbetsförmedlingen Enhetens verksamhetsmål Övergripande om medel Vad blir då effekterna av satsningarna Rådande lågkonjunktur Personalen Intern utbildningar på Arbetsförmedlingen Arbetet för att få ut individen på arbetsmarknaden Fas 1, 2 och Uppnår ni målen Medel Effekter av jobb och utvecklingsgarantin Minska antalet individer i jobb- och utvecklingsgarantin ANALYS Mål Medel Effekt DISKUSSION Vidare forskning REFERENSER OCH KÄLLFÖRTECKNING

4 BILAGA 1 - AF s Månadsstatistik för vår utvalda Arbetsförmedling BILAGA 2 Beräknade kostnader för kompletterande aktörer BILAGA 3 intervjuguide till enhetschef BILAGA 4 intervjuguide till personalen

5 1. INLEDNING Kraftfulla insatser för fler i arbete och färre i utanförskap är en av regeringens viktigaste uppgifter (in. 1). Regeringen spår att sysselsättningen kommer att gå ner mycket år 2009 och 2010 men bli lite stabilare vid årsskiftet 2010/2011. Antalet arbetslösa kommer att stiga till ett liknande antal som på 90-talskrisen, med risker att hamna i utslagning och lägre sysselsättning som håller i sig (in. 2). I budgetpropositionen presenterar regeringen de åtgärder som ligger för 2010, de uppnår en summa på 32 miljarder kronor. Inriktningen ligger på att mildra nedgången i sysselsättningen och förhindra att arbetslösheten klamrar sig fast och beskydda välfärden, även att öka nyföretagandet och ta hand om klimatet (in.3 ). I arbetsmarknadspolitiken beslutar regeringen om olika satsningar för att mildra utanförskapet till arbetsmarknaden. Vår fallstudie handlar om ett av de arbetsmarknadspolitiska programmen, nämligen jobb- och utvecklingsgarantin. Vi väljer att göra fallstudien i en mindre kommun i Sverige. I vår utvalda kommun befinner sig i september år 2009, 2777 stycken personer öppet arbetslösa. År 2008 var den siffran i september 2090 stycken. Vi kan se att det är en markant ökning med 32,9 % som står till arbetsmarknadens förfogande. Av dessa 2777 personer igår 194 stycken i jobboch utvecklingsgarantin fas 1 och 2, samt 14 stycken i fas 3 (se bilaga 1). Arbetssökande som befinner sig långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna i ett utanförskap till den. Om inte regeringen och riksdagen genom arbetsmarknadspolitiken motverkar arbetslösheten så att inte biter sig fast. En av åtgärderna är det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgarantin. Allianspartierna började använda sig av begreppet utanförskap och då menar de arbetssökanden som står långt ifrån arbetsmarknaden, arbetssökanden som blir försörjda av olika sociala trygghetssystem. Regeringen spår en hög arbetslöshet inför år Vilka speciella satsningar som görs på Arbetsförmedlingen och vilka effekterna blir (in. 1). 5

6 Det var under kursen i Arbetsliv och omvärld som vår idé till examensarbete väcktes. Vi känner båda ett stort engagemang för studie- och yrkesvägledning för individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi gjorde under kursen praktik på Arbetsmarknadsenheten i Varberg. Där de arbetar med individer som befinner sig i ett utanförskap till arbetsmarknaden. Det var väldigt intressant att se de processer som finns i de olika verksamheterna som arbetar för att få individer tillbaka på arbetsmarknaden, studier eller andra åtgärder. Vårt resultat av denna fallstudie kommer att bli intressant för vårt kommande yrke eftersom studie- och yrkesvägledare finns inkopplade på många områden. Vår uppfattning är att fler och fler människor i rådande lågkonjunktur hamnar utanför arbetsmarknaden. Många ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden då en del saknar fullständiga betyg från grundskolan/gymnasiet. Vi har en hög invandring till Sverige och dessa människor löper också en stor risk att hamna långt från arbetsmarknaden. Vad görs och vad kan göras bättre både från regeringens och från de olika myndigheterna är något som intresserar oss. 1.1 Syfte Vi kommer att göra en fallstudie i ett top-down system (Rothstein 1997, s. 22). Där vi börjar på regeringsnivå för att sedan gå över till vad som gäller Arbetsförmedlingen i hela Sverige, därefter har vi valt ut en specifik Arbetsförmedlingen i en liten stadskommun som vi har valt att göra vårt examensarbete på. Vår fallstudie kommer vi att göra på ett av de olika arbetsmarknadspolitiskt programmen, närmare bestämt Jobb- och utvecklingsgarantin. Vi vill undersöka hur målen ser ut på vår utvalda arbetsförmedling vad det gäller jobb- och utvecklingsgarantin. Uppnår de sina mål? Får de tillräckligt med medel av regeringen? Hur ser resultaten ut? Finns det några effekter av satsningarna? 1.2 Frågeställningarna Utifrån ovanstående syfte vill vi undersöka vilka mål vår utvalda Arbetsförmedling har? Vilka medel tilldelar regeringen Arbetsförmedlingen för att minska att arbetssökanden hamnar längre från arbetsmarknaden? Finns det några starka satsningar på detta? Vilken effekt får det? 6

7 Utifrån syftet har vi arbetat fram följande problemformuleringar: Vilka mål har vår utvalda Arbetsförmedling med jobb- och utvecklingsgarantin? Vilka medel får Arbetsförmedlingen i Sverige till sitt förfogande? Kan vår Arbetsförmedling se någon effekt av regeringens satsningar? Frågeställningen är en beskrivning av det problemet som ingår i vår fallstudie. Vi har noga diskuterat och övervägt frågeställningarna som vi benämner, vi vill att de skall vara lätta att förstå och minnas. Med detta anser vi oss ha gott hopp om att kunna skriva och svara på våra frågeställningar i vår fallstudie. 7

8 2. BAKGRUND Här förklara vi vad vi menar med begreppet utanförskap som regeringen använder flitigt i sina uttalanden. Vi förklarar och påvisar lite hur den bakomliggande orsaken till arbetsmarknaden ser ut, samt vilka satsningar regeringen gör för att minska utanförskapet till arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens mål, medel och effekten av jobb- och utvecklingsgarantin. 2.1 Arbetsmarknaden Finanskrisen år är en lågkonjunktur som har drabbat många världen över. Detta på grund ut av en finansbubbla av världens finansmarknader som startades i USA. Marknaden för bostadslån är en faktor, där fastighetslån med sämre säkerhet blev anledningen till att kreditförlusterna ökade. Det blev en ökad osäkerhet om sysselsättningen, de som blev arbetslösa kunde inte ta hand om sina lån. Även inflödet av kapital till USA från placerare från omvärlden har påverkat den finansiella krisen (bakgr. 1). Sverige har inte varit lika hårt drabbad av finanskrisen som USA. Det beror på att vi drog lärdom av finanskrisen år De svenska bankerna har varit mer återhållsamma med lån, upplåningskostnaderna har däremot ökat kraftigt. Just nu har vi en ovanligt hög inflation en möjlighet till förbättring kan vara att sänka räntan. Då stimulerar riksbanken till, en ökad konsumtion (bakgr. 1). Den globala ekonomin har försämrats kraftigt under det senaste halvåret och allt fler länder känner av den minskade ekonomiska aktiviteten. Den globala BNP väntas minska med 1,5 procent år Senast något liknade uppenbarade sig var i början av 1930-talet. Den svenska ekonomin har försvagats väldigt påtagligt under slutet av år 2008 och De regioner i Sverige som har blivit hårdast drabbat av lågkonjunkturen är Jönköping, Kronobergs, Blekinge, Kalmar och Västra Götalands län, samt Västerbotten. Detta är mycket industritäta län och de har drabbats hårt av de höga varsel tal och uppsägningsbesked (af. 4, s.118). De flesta länder ger dock signaler att konjunkturen är på väg att nå sin botten, men detta skall tas med försiktighet för det kommer att dröja relativt länge innan vi kan se en tydlig återhämtningsprocess. 8

9 Arbetslösheten har öka markant och snabbt under år I april 2009 var arbetslösheten 8,5 procent i åldersgruppen Detta kan jämföras med 2008 då det var 6 procent arbetslösa. Det är först under 2010 som en inbromsning väntas ske (af. 4, s.108). Arbetslösheten väntas öka till 11,3 procent Den ökade arbetslösheten har en rad olika faktor som är bakomliggande. Under hösten 2008 ökade arbetslösheten för att grupper (nyoch återinträdande) som var på väg in på arbetsmarknaden fick svårare att hitta arbete. Så kom ännu ett bakslag att genom att fler övergick från tillfälliga anställningar till arbetslöshet och som grädde på moset skedde samtidigt en kraftig ökning av fast anställda som fick lämna sina arbeten och blev arbetslösa. Ungefär var femte som var arbetssökande under första delen av år 2009 hade tidigare fast anställning.(af.4, s.109). En gemensam nämnare för de arbetssökanden som står långt ifrån arbetsmarknaden och har långa sammanlagda inskrivningstider på arbetsförmedlingen är oftast de som har en svag utbildningsbakgrund. Med svag utbildningsbakgrund menar de i det här fallet är högst grundskoleutbildning eller avbruten gymnasieutbildning. En viktig förutsättning för att långsiktigt få in en fot i arbetslivet är att ha gått ut gymnasiet med godkända betyg. Under flera år har cirka 25 procent av eleverna som lämnat gymnasieskolan fått ett slutbetyg fyra år efter att de på börjat sin utbildning. Bland utlandsfödda är andelen varit betydligt högre cirka 35 till 40 procent (af.3, s. 10). 2.2 Utanförskap Under senare år har begreppet utanförskap präglat den politiska debatten om arbetsliv och välfärd i Sverige. Alliansregeringens syn på begreppet utanförskap inbegriper förtidspensionerade, sjukskrivna, öppet arbetslösa, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, undersysselsatta samt latent arbetssökande. (Fahlgren, 2009 sid. 7) Utanförskap myntades av allianspartierna i valrörelsen 2006 och används fortfarande som argument för deras olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta begrepp används om individer som betraktas befinna sig utanför arbetsmarknaden. De ingår bland dem som blir 9

10 försörjda av de olika sociala trygghetssystem, men någon exakt redovisning av vilka som ingår i utanförskapet har inte allianspartierna gett (utanf. 1. s. 4). Det går att se utanförskapet från flera olika håll, en tolkning kan vara vikten av medborgarskap och mänskliga rättigheter. Ex. flyktingar och papperslösa invandrare. Att få vara utan medborgerliga rättigheter och skyldigheter kan göra så att man i vissa lägen står utanför samhället. En annan tolkning är kanske vanligare. Som är ett socialt och ekonomiskt utanförskap, där flertalet av grupperna har gemensamt att de inte försörjer sig genom lönearbete utan får arbetslöshetsunderstödet eller andra bidragsformer (Fahlgren 2009, s. 7,8). Arbetsförmedlingen definiera de arbetssökanden som är i riskzon mot ett utanförskap; människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, indelade i fas 1, 2 och Regeringen Det övergripande målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, öka sysselsättningen och minska utanförskapet. (reg. 3). Här nedan skriver vi om en implementering i top-down system (Rothstein 1997, s.22). Vår fallstudie har ett top-down perspektiv. Uppifrånperspektivet börjar när politiska beslut tagits i organisationens topp och sedan kan en tydlig styrningskedja ses genom hela processen. Regeringen styr Sverige och är drivande när det gäller våra lagar och genom lagarna ändra samhällsutvecklingen i stort. Men för att kunna genomföra sin politik måste den sittande regeringen ha riksdagens stöd. Regeringen bedriver vissa myndighetsfunktioner som att lägga fram lagförslag till riksdagen, verkställer det som riksdagen beslutar, disponerar över de medel som delas ut till olika ändamål för att nämna några (reg. 1). Myndigheter som finns runt om i landet skall följa lagarna och verkställa så att verksamheterna blir som riksdagen och regeringen har bestämt. Även utgångspunkterna för den enskilda myndighetens verksamhet. Detta sker årligen genom regleringsbrev och förordningar som regeringskansliet tar fram. Regleringsbrevet tar upp bland annat vilka mål en myndighet skall uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar de har till sitt förfogande 10

11 och hur de skall fördelas mellan de olika myndigheternas verksamheter. Myndigheterna är styrda över hur de skall utföra sitt arbete. Detta sker genom förordningar. Genom en årsredovisning granskas de och redovisas där kostnader och intäkter samt resultat finns med som budgetunderlag till nästa års statsbudget och regleringsbrev (reg. 2). Regeringen och riksdagen utför insatser för att förbättra den ekonomiska politiken. Detta sker genom olika grenar, en av dem är stabiliseringspolitiken. Stabiliseringspolitikens mål är att utjämna konjunktursvängningarna, begränsa arbetslösheten. Vid konjunkturnedgångar samt uppnå en låg och stabil inflation. (reg. 3) Regeringens budget år 2010 Jobba Sverige ur krisen För att regeringen skall uppnå en stor förändring inom arbetsmarknaden krävs det stora insatser för att lyckas för att få fler i arbete. En stor del i arbetsmarknadspolitiken är att se till att arbetslösheten inte håller sig kvar på en hög nivå. Detta motarbetas med att sätta in olika arbetsmarknadspolitiska program för dem som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen satsar 3,9 miljarder kronor som ger platser, förstärkningen ger bland annat fler praktikplatser. Det kan hjälpa de arbetssökandena som står långt ifrån arbetsmarknaden att få en chans till arbete. Fler kan också få praktisk hjälp med kompetensutveckling och förstärkt stöd och hjälp att söka jobb. Arbetsmarknadsutbildningen för arbetslösa ungdomar skall också ges ett större ekonomiskt stöd. Stödet för långtidsarbetslösa föreslås även fortsättningsvis inriktas på att erbjuda plats i jobboch utvecklingsgarantin för de över 25 år. Jobbgarantin för ungdomar under 25 år och genom nystartsjobb, samt särskilt anställningsstöd. Regeringen föreslår också att Arbetsförmedlingens resurser bör öka (reg. 4). 11

12 Tabell 1: Regeringens åtgärder i budgeten för miljarder kronor delar regeringen ut till åtgärder i budgetpropositionen för Bl. a för att skydda miljön och att bidra till ökad företagsamhet. Det handlar om krisåtgärder inriktade på att dämpa fallet i sysselsättningen, förhindra att arbetslösheten biter sig fast samt värna välfärdens kärna. Miljarder kronor Tillfälliga krisåtgärder 11,7 1,9-0,4 Kommuner 8,0 Infrastruktur 1,0 0,1-0,4 Arbetsmarknad 0,8 Utbildningsplatser 1,9 1,8 Öka varaktig sysselsättningsnivå 12,0 12,1 12,1 Förstärkt jobbskatteavdrag 10,0 10,0 10,0 Fler och växande företag 2,0 2,1 2,1 Välfärd 8,2 9,6 10,7 Sänkt skatt för pensionärer 3,5 3,5 3,5 Brottsbekämpning och rättsväsendet 2,6 3,2 3,5 Klimat, BTP, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg 1,1 2,9 3,0 Förändring finansiellt sparande offentlig sektor av åtgärder i BP 10-31,9-23,6-22,2 Källa: Finansdepartementet (reg. 5) 12

13 2.4 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag från riksdag och regering. Riksdag och regering beslutar om det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och ytterst om Arbetsförmedlingens styrning, ledning och organisation. Arbetsförmedlingens styrelse bestämmer årligen om verksamhetsplanen, samt de föreskrifter och riktlinjer som i övrigt behövs för att på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt kunna genomföra de mål och uppdrag som tilldelats Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens pengar kommer till huvudkontoret och går sedan via en fördelningsmodell ut till hela landet. (af.1). Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionsätt. Genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på långsiktigt. Arbetsförmedlingen har en mängd olika föreskrifter att håll sig till att verksamheten skall vara effektivt, enhetligt och rättssäkert. Arbetsförmedlingen skall erbjuda sina arbetssökande/kunder samma service var de än befinner sig i landet. Verksamheten skall även främja ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande, samt bidra till en ökad mångfald och motverka diskriminering i samhället. Arbetsförmedlingens verksamhet får inte bidra till att det blir en sned fördelning på arbetsmarknaden av Arbetsförmedlingens medel. Exempelvis praktikplatser, om det inte är arbetsmarknadspolitiskt motiverat, att arbetstillfällen trängs undan (af.2). Arbetsförmedlingen har riktlinjer där varje nyinskriven arbetssökande så fort som möjligt skall träffa en arbetsförmedlare. Det grundläggande är att tidigt se den arbetssökandes behov av insatser och arbeta utifrån det. Där skapas förutsättningarna och snabbt klargöra servicebehovet hos den arbetssökande. Denna kartläggningsprocess som sker för de nyinskrivna och som lägger grunden för en individuell anpassning och en god service och stöd framgår av figuren nedan (af.3). 13

14 Lågkonjunkturen drabbar hårdast de personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden eftersom de arbetslösa som står närmast arbetsmarknaden ökar kraftigt och vilket är en bidragande orsak till att det blir hård konkurrens om de jobben som uppstår. Det är därför viktigt att säkerhetsställa kvaliteten på de insatserna som görs för dem som har stått utanför arbetsmarknaden en lång tid. En sådan sak kan till exempel vara att upprätthålla arbetsutbudet genom god kvalitet i jobb- och utvecklingsgarantin. Men efterfrågan på personer som står långt från arbetsmarknaden måste stärkas (af.4, s. 125)! Var fjärde person som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen har en mer än tre år lång historia bakom sig utan arbete under perioden januari 2000 till april I april 2009 var antalet personer i den gruppen (af.4, s. 132). Regeringen är fast beslutsamma om att insatserna behöver ökas till såväl korttidsarbetslösa som dem som varit utan arbete en lång tid. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken utformas så att människor som drabbas av arbetslöshet får tillräckligt med stöd (af.4, s. 126). 14

15 2.4.1 Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedling har en mängd olika arbetsmarknadspolitiska program att tillgå. Här följer en del av dem: anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildning, arbetsplatsintroduktion, fördjupad kartläggning och vägledning, förberedande insatser, instegsjobb, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, praktik, prova på platser för att nämna några. Även särskilda insatser för personer med funktionshinder som med för nedsatt arbetsförmåga finns att till gå (af.5). De arbetsmarknadspolitiska insatserna riktas enligt direktiv från regeringen främst till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. En analys av arbetslöshetens struktur (inklusive program med aktivitetsstöd) visar att det är drygt 2 procent av arbetskraften som har särskilt svårt att finna ett arbete. Denna grupp av arbetslösa har de senaste åren gynnats i mycket mindre omfattning av den starka efterfrågan på arbetskraft i jämförelse med andra grupper av arbetslösa. För personer i utsatta grupper finns således ett stort behov av arbetsmarknadspolitiska stödinsatser (af.3, s. 8). De arbetsmarknadspolitiska programmen kommer under år 2009 att ha i genomsnitt personer per månad eller 2,8 procent av arbetskraften. För år 2010 väntas nivån stiga till personer vilket motsvarar 4,4 procent av Sveriges arbetskraft. Det blir fler och fler arbetssökande i de arbetsmarknadspolitiska programmen på grund utav att fler har rätten till garantierna. För att få vara med i jobb- och utvecklingsgarantin krävs att du har förbrukat 300 dagar i arbetslöshetsförsäkringen och för de som inte har denna försäkring är tidsgränsen 18 månaders arbetslöshet (af.4, s.122). År 2009 beräknas i genomsnitt cirka personer deltaga i jobb- och utvecklingsgarantin. År 2010 väntas arbetslöshetstiderna bli längre. Regeringen räknar med att fler kommer att delta i jobb- och utvecklingsgarantin som väntas öka till personer i års genomsnitt (af.4, s.127). Arbetsförmedlingens syfte med jobb- och utvecklingsgarantin är att de arbetssökande genom olika aktiviteter skall få ett bra stöd i sitt arbetssökande och på så vis hitta ett arbete fortare (af 4, s.126). 15

16 Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser. I fas ett kartlägger en arbetsförmedlare behovet av aktiviteter. Dessa aktiviteter skall öka möjligheterna till att finna ett arbete. Den huvudsakliga aktiviteten i fas ett är jobbsökaraktiviteter med coachning. Detta skall anpassas efter behov och ge ett effektivt stöd för den arbetssökande att finna ett jobb. Fas ett omfattar längst 150 dagar. Om personen inte hittat ett arbete går den vidare till fas två inom jobb- och utvecklingsgarantin. I fas två är aktiviteterna inriktade mot ytterligare stöd. Här kan den arbetssökande exempelvis få arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Om den arbetssökande trots allt inte funnit ett lämpligt arbete efter 450 dagar, hamnar han/hon i fas tre och bli anvisad till sysselsättning (af.4, s.126). I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas kommer den arbetssökande att få utföra arbetsuppgifter hos en arbetsgivare som annars inte skulle ha utförts men som kan ses som kvalitetshöjande. Sysselsättningen kan vara förlagd hos en privataktör eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. På arbetsplatsen har den arbetssökande en personlig handledare som introducerar på arbetsplatsen. Genom detta arbete gör det möjligt för den arbetssökande få skaffa sig erfarenheter, meriter samt färska referenser. Denna sysselsättningsperiod får pågå i högst två år. Den arbetssökande skall dock ha fortsatta och regelbundna kontakter med sin arbetsförmedlare (af. 6). Om den arbetssökande trots alla insatser ändå inte lyckas att ta sig in på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen ett verktyg som heter Fördjupad kartläggning och vägledning. Som kan sättas in i någon av de olika faserna. Syftet med detta är att den arbetssökande skall få stöd i att hitta sina färdigheter och förutsättningar för att få ett arbete. Det kan också hjälpa till att se vilka insatser som kan göra att möjligheterna på arbetsmarknaden ökar. Detta skall leda till att det sätts upp en individuell handlingsplan under tolv veckor med mål och delmål. Där Arbetsförmedlingens olika verktyg kan användas även vägledande- och utredande samtal ske om arbetsförutsättningarna. Detta kan göras med hjälp av arbetspraktik på arbetsplats. Där behov av anpassning eller hjälpmedel kan identifieras i kartläggningen (af. 7). 16

17 3. FORSKNINGSBAKGRUND Vi har studerat tre tidigare forskningsrapporter som vi anser vara relevanta för vår fallstudie inom jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen. Den första är Vägar till en öppnare arbetsmarknad som är en årsbok från år 2006 utgiven av arbetslivsinstitutet. Där de diskuterar bland annat frågor rörande välfärden och hur inkomstklyftan växer sig som ett hot mot arbetslösa människor. Den andra är en rapport från riksrevisionen (RiR 2008:26) Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning. Denna rapport innehåller riksrevisionens granskning av regeringens redovisning av sysselsättningspolitikens effekter samt hur utanförskapet verkat som mål för sysselsättningspolitiken. I granskningen tas det även upp hur kostnaderna för olika reformer inom sysselsättningspolitiken förväntas redovisas i de ekonomiska propositionerna. Den tredje och avslutande är en populär vetenskaplig kunskapsöversikt som tar upp utanförskap som en term där individer av olika anledningar står utanför en för majoriteten självklar samhällsgemenskap eller välfärd. Den heter Att uppleva utanförskap av Mats Fahlgren. Det finns även en på gående granskning av jobb- och utvecklingsgarantin som skall avslutas senast den 18 december syftet med granskningen är att undersöka om jobb- och utvecklingsgarantin är ändamålsenligt program för att snabbt få långtidsarbetslösa ut i arbete. Granskningen inriktas på garantins utformning samt regeringens styrning och Arbetsförmedlingens hantering av programmet (utanf. 2). 3.1 Vägar till en öppnare arbetsmarknad Forskningsrapporten tar upp att arbetsmarknaden måste vara öppen för alla. Därför måste den också vara i ständig förändring. Det diskuteras avgörande frågor som rör den välfärd som byggs upp och lämnar förslag på åtgärder. Hela samhället måste ta ansvar och vara delaktig, när människor blir arbetslösa. Hur inkomstklyftan växer och blir ett hot mot den välfärd som människor har byggt upp. 17

18 Ett övergripande problem i Sverige är att arbetskraften i relation till befolkningen minskar vilket leder till att allt färre människor måste försörja allt fler (Arbetslivsinstitutet årsbok 2006 s. 7). De tar upp flödet in i och ut ur arbetslösheten och utanförskapet och beskriver hur det var på 1990-talet. Hamnar människor av någon anledning utanför arbetsmarknaden och har någon sorts problem med att klara av de krav som finns på arbetsmarknaden är det ännu svårare att hitta en plats som är anpassad för individen. Om en person hamnar utanför arbetsmarknaden hotas hans eller hennes välfärd genom lägre inkomst, minskad delaktighet och sämre hälsa (Arbetslivsinstitutet, årsbok 2006 s. 9). De tar upp arbetsmarknaden, sysselsättning, utanförskap och utvecklingsprocesser i arbetslivet med mera. Kan tyckas gammal och inaktuell, men vi finner den väldigt intressant och lärorik för vår del och den har gjort nytta för vår fallstudie. 3.2 Utanförskap och sysselsättningspolitik regeringens redovisning Denna rapport tar upp sysselsättningspolitiken och begreppet utanförskap som den nuvarande regeringen så flitigt använder sig utav. Det som har varit intressant för vår del i denna rapport är regeringens styrning av Arbetsförmedlingen vad det gäller utanförskapet. Det som skrevs i regeringens regleringsbrev för Arbetsförmedlingen i budget året Det var ett av de överordnade målen att bryta utanförskapet. Det skrivs där att......arbetsförmedlingen ska verka föra att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden (Riksrevisionen s. 46). Detta förtydligas ytterligare genom att det avser personer som har särskilda svårigheter att få ett arbete, har behov av extra stöd. Arbetsförmedlingens hade under detta år 2008 två huvudområden. Det ena var att på ett tidigt stadium matcha arbetssökande särskilt för brist yrken. Det andra var att motverka utanförskap samt att ge extra stöd för dem som står långt från arbetsmarknaden, Detta skulle Arbetsförmedlingen göra genom det 18

19 arbetsmarknadspolitiska programmet, jobb- och utvecklingsgarantin. Inom denna verksamhet ingår flera olika grupper av arbetssökande, en av de grupper som hade högst prioritet långtidssjukskrivna samt arbetssökande med långa inskrivningstider som skulle tillbaka till arbetslivet igen (Riksrevisionen s. 46). Sysselsättningspolitiken har varit nummer ett för den nuvarande borgliga regeringen, sedan den tillträde hösten För att öka arbetskraftsutbudet och sysselsättningen har det gjort omfattade reformer på detta. Regeringens övergripande mål för just sysselsättningspolitiken har varit att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Ordet utanförskap har fått stort genomslag i de ekonomiska propositionerna och i den allmänna debatten (Riksrevisionen s.7). 3.3 Att uppleva utanförskap Är en populär vetenskaplig kunskapsöversikt som tar upp utanförskap som en benämning där individer av olika orsaker står utanför en för flertalet given samhällsgemenskap eller välfärd. Alliansregeringens syn på begreppet utanförskap inbegriper förtidspensionerade, sjukskrivna, öppet arbetslösa, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, undersysselsatta samt latent arbetssökande. Sammantaget rör det sig om över 1,5 miljoner individer i arbetsför ålder i Sverige (Fahlgren, 2009 s. 7). Fahlgren (2009) skriver om hur det kan upplevas att ställas utanför samhällets stora gemenskap och att det är ett mode ord som använd mer och mer och som har en stark politisk laddning. Den vardagliga sammankomsten i affären, dagis, skolan med mera blir kanske inte lika många när en människa blir segregerad. Detta påverkar ju människors självkänsla och tillhörighet som gör att människors välmående står på spel. Att vi här i Sverige fördelar vår arbetstid väldigt olika, det kan vara de som arbeta för många timmar och de som inte får arbeta alls och det leder ju till en ojämn inkomstfördelning bland människor, klyftan blir större. Genom tiderna har det kommit och gått olika modeller, där människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ingår i olika projekt för att lättare komma ut i arbete. (Fahlgren 2009). 19

20 - Den här aktiveringspolitiken anses vara en succé, men det finns faktiskt inga kontrollerade studier som visar att det går bättre för dem som blir föremål för de här tvångsrelaterade åtgärderna än det skulle gått annars, säger Tapio Salonen (Fahlgren, 2009 s. 45)...lönearbetets centrala betydelse och hur arbetslivet omvandlats de senaste åren, med hårdare krav på formell utbildning, samtidigt som forna tiders lågtröskeljobb för ungdomar in på arbetsmarknaden nästan är försvunna idag (Fahlgren, 2009 s. 47). Fahlgren (2009) menar att de jobben som finns för lågutbildande människor glöms bort och att fler och fler unga mår dåligt idag och ställer sig frågan om det har något att göra med konkurrensen och de slags arbeten det finns idag. Han tror att det skulle gynna samhället om lönearbetet blev mer jämlik. Detta skulle förbättra för oss alla både de som stod utanför och för dem som befinner sig i ekorrhjulet. Han tar upp och beskriver om andra områden där människor kan känna utanförskap, än när de står långt ifrån arbetsmarknaden (Fahlgren, 2009). 20

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009 SVENSK EKONOMI Riktlinjer och utmaningar för Regeringens den ekonomiska riktlinjer politiken för den enligt ekonomiska regeringens politiken ekonomiska vårproposition för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland Mot full sysselsättning en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland 1 Sverige står starkt Tack vare ordning och reda i finanserna och en tydlig arbetslinje har Sverige klarat sig bättre ur

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-09-17 Emma Rosklint Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet)

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-11-27 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet) med låg

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Sundbyberg 2011-06-07 Dnr.nr: Fi2011/631 Vår referens: Mikael Klein Till: Finansdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Handikappförbundens

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer