Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform"

Transkript

1 Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Susanne Nilsson Jenny Nolin Institutionen för beteendevetenskap Programmet för personal- och arbetsvetenskap

2 Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Susanne Nilsson Jenny Nolin C-uppsats i Sociologi Programmet för personal- och arbetsvetenskap Linköpings Universitet Vårterminen, 2007 Handledare: Jan-Olof Hugozon

3 Institution, Avdelning Division, Department BIBLIOTEKSBLAD Institutionen inkl engelsk titel för!! Beteendevetenskap och lärande Avdelningen för sociologi Datum Date Språk Language [x] Svenska/Swedish [ ] Engelska/English [ ] URL för elektronisk version Rapporttyp Report category [ ] Licentiatavhandling [ ] Examensarbete [x] C-uppsats [ ] D-uppsats [ ] Övrig rapport [ ] ISBN ISRN nr LIU-IBV-PAC--07/003--SE Serietitel och serienummer ISSN Titel: Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Title: On-call employed bus driver s experiences of their type of employment Författare Author Susanne Nilsson & Jenny Nolin Abstract Nycklord: behovsanställning, anställningstrygghet, ekonomisk oro, flexibilitet, bussförare Keywords: on-call employment, job security, economic anxiety, flexibility, bus driver

4 SAMMANFATTNING Behovsanställning är en anställningsform som ökat kraftigt i omfattning under de senaste åren. För den behovsanställde individen kan anställningsformen innebära både en frihet i form av att inte vara fast knuten till en specifik arbetsplats och en flexibilitet i och med möjligheten att själv till viss del kunna styra arbetstider och planering av det övriga livet. Dessa förhållanden kan också innebära en stor otrygghet vad gäller att inte ha någon anställningstrygghet och att inkomsten kan skifta kraftigt från period till period. I studien undersöker vi hur behovsanställda bussförare på transportföretaget Veolia upplever sin anställningsform och hur de upplever att denna anställningsform påverkar det övriga livet utanför arbetet. Själva studien utfördes som en enkätundersökning där alla behovsanställda på de två bussdepåerna i Linköping ingick i populationen. Dessvärre fick vi ett stort bortfall på enkäten vilket tyvärr innebär att studiens resultat endast med viss försiktighet kan generaliseras till populationen. Våra resultat visar på en stor variation i bussförarnas upplevelser av sin anställningsform. Hur den påverkar det övriga livet utanför arbetet är också något som varierar mycket bland informanterna. Hur vissa uppfattningar skiljer sig åt är beroende av ålder, civilstånd och huruvida behovsanställningen på Veolia utgör deras huvudsakliga inkomstkälla eller ej, där den sistnämnda faktorn visade sig vara den mest avgörande för känslan av otrygghet och ekonomisk oro. De informanter som ingår i den äldsta åldersgruppen, det vill säga är över 55 år, är de som verkar trivas bäst med anställningsformen och är de som är minst ekonomiskt oroliga och otrygga i sin behovsanställning. Den stora variationen i upplevelser av hur en behovsanställning påverkar det övriga livet utanför arbetet tror vi grundar sig i vilken inställning till och vilket behov individen har av arbetet och hur arbetets egenskaper upplevs olika av olika individer.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Syfte och frågeställningar Disposition BAKGRUND Utvecklingen av tidsbegränsade anställningar Behovsanställning Beskrivning av Veolia Transport och företagets rutiner för behovsanställning TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Det flexibla arbetet Ekonomisk stress Arbetets mening i livet Arbetslöshet Anställningsotrygghet och anställningsbarhet Behovsanställning Behovsanställning som språngbräda eller segmentering Differentiering mellan anställningsformer METOD Val av metod Intervjuer Utformning av intervjuguide Tillvägagångssätt Enkät Konstruktion av enkät Population Tillvägagångssätt Bortfall Bearbetning av data och resultatredovisning Etiska aspekter Metoddiskussion... 20

6 4.7.1 Val av metod Intervjuer Enkät Databearbetning, resultatredovisning RESULTAT Beskrivning av undersökningsgruppen Jämförelser mellan åldersgrupperna Jämförelser mellan de som är singel/särbo och de som är sambo/gifta Jämförelser mellan att ha Veolia som den huvudsakliga inkomstkällan och att inte ha det Jämförelser mellan de som har Veolia som enda inkomstkälla och de som har inkomstkälla bredvid Jämförelser mellan depåerna ANALYS Analys av resultat Förslag till fortsatt forskning REFERENSER...44

7 1 1 INLEDNING Behovsanställning är en anställningsform som har ökat kraftigt i omfattning under de senaste åren. För företagen innebär detta ett smidigt sätt att komma runt problematiken med lagstadgade uppsägningstider och andra avtal som binder de anställda till arbetsplatsen. Dessutom innebär det minskade eller rent av uteblivna kostnader för sjukersättning. För den arbetande individen kan en behovsanställning innebära både en frihet i form av att inte vara fast knuten till en specifik arbetsplats och en flexibilitet i och med möjligheten att själv till viss del kunna styra arbetstider och fritid. Men dessa förhållanden kan också innebära en stor otrygghet vad gäller att inte ha någon anställningstrygghet och att inkomsten kan skifta kraftigt från period till period. 1.1 Syfte och frågeställningar Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur behovsanställda bussförare på transportföretaget Veolia upplever sin anställningsform och hur de upplever att denna anställningsform påverkar det övriga livet utanför arbetet. Detta syfte mynnar ut i följande frågeställningar: Hur upplever de behovsanställda bussförarna på Veolia att deras anställningsform påverkar det övriga livet utanför arbetet? Finns det avgörande faktorer som har betydelse för hur de behovsanställda upplever att deras anställningsform påverkar det övriga livet utanför arbetet? 1.2 Disposition I kapitlet Bakgrund beskrivs dels arbetsmarknadens utveckling med fokus på tillfälliga anställningsformer, dels transportföretaget Veolia där vi har genomfört vår undersökning samt Veolias rutiner kring behovsanställningar. I kapitlet Teoretiska utgångspunkter redovisar vi för tidigare forskning på området och de teorier vi använder oss av i analysen. Dessa är flexibilitet, ekonomisk stress, arbetets mening i livet, arbetslöshet, anställningsotrygghet, anställningsbarhet och behovsanställningar. Vi har valt att väva samman teorier och tidigare forskning under dessa rubriker. I metodkapitlet beskriver vi undersökningens upplägg och tillvägagångssätt och avslutar med en metoddiskussion.

8 2 Resultatkapitlet innehåller en sammanställning av enkätundersökningen. I första delen beskrivs hela undersökningsgruppen. Utifrån vissa variabler delas sedan materialet in och olika grupper jämförs med varandra i andra delen. Det sista kapitlet kallar vi för Analys och här kopplar vi ihop empiri, teori och egna tankegångar för att besvara frågeställningarna. Det hela mynnar ut i våra slutsatser och förslag på vidare forskning inom området.

9 3 2 BAKGRUND 2.1 Utvecklingen av tidsbegränsade anställningar Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet förlorade mer än en halv miljon människor sitt arbete och i takt med att fasta anställningar alltmer försvann på arbetsmarknaden ökade tidsbegränsade anställningar i samma takt. År 1987 började Statistiska centralbyrån registrera tidsbegränsade anställningsformer i sin arbetskraftsundersökning. Sedan dess och framförallt under 1990-talet har behovsanställningar tillsammans med övriga tillfälliga anställningar ökat i både antal och relativa tal i Sverige. Situationen är densamma i flera andra EU-länder som år 2000 hade ett genomsnitt på 13 procent tillfälligt anställda (Walette, 2004). I Sverige har andelen tillfälligt anställda ökat under 90-talet från 10 till 16 procent av hela arbetskraften (Aronsson, 2000; Håkansson, 2001). Uppgifter om andelen tillfälliga anställningar har förts under för kort tid för att några slutsatser ska kunna dras om huruvida dessa påverkas av till exempel konjunkturen (Håkansson, 2001). Företagen försvarar ofta denna utveckling med att detta är vad dagens arbetskraft efterfrågar, det vill säga att vi idag önskar lösa förbindelser på arbetsmarknaden och att vi på detta sätt lättare kan styra livet efter våra egna önskemål. Forskning har dock visat att detta påstående inte alls är riktigt, de flesta människor efterfrågar en fast anställning (Håkansson, 2002). De vanligaste typerna av tidsbegränsad anställning är vikariat, behovsanställning samt objekts- eller projektanställning (Nelander & Goding, 2003). Behovsanställning är en anställningsform där arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om arbete i förväg eller samma dag, en sådan anställning benämns ofta timanställning (Storrie, 1998 i Håkansson, 2001). Fördelningen av de tillfälliga anställningarna har dock förändrats påtagligt under perioden Vikariat har under hela perioden varit den dominerande anställningsformen men dess andel har minskat från ungefär hälften till cirka en tredjedel. Behovsanställningar har från 1987 mer än tredubblat sin andel för att 1999 utgöra 19,2 procent av de tidsbegränsade anställningarna. Även projektanställningar har fått ett uppsving under samma period (Håkansson, 2001, s 10). Det finns tydliga skillnader i fördelningen av olika typer av tidsbegränsade anställningar inom olika yrkesområden. Vikariat finns framförallt inom vård, omsorg och social sektor. Behovsanställningar finns framförallt inom social- och vårdsektorn, inom handel samt inom köks- och restaurangnäringen (Aronsson et al, 2000). De är alltså vanliga inom servicenäringar och arbetet är ofta av sådan karaktär att det inte kräver någon högre utbildning. Två tredjedelar av dess anställningar uppbärs av kvinnor (Storrie, 1998 i Håkansson, 2001). Säsongsanställningar förekommer främst inom bygg och anläggning, jordbruk och köks- och restaurangnäringen. Provanställningar finns främst inom industri och ekonomi, och objekt- och

10 4 projektanställningar har en vid spridning över näringsgrenar och branscher (Aronsson et al, 2000). Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland yngre personer i arbetskraften och andelen tidsbegränsat anställda minskar sedan för varje åldersgrupp. Det är också tydligt att kvinnor har tidsbegränsad anställning i betydligt större utsträckning än män (LO, 1998 i Håkansson, 2001). Det finns även en kraftig könssegregering mellan de olika typerna av tillfälliga anställningsformerna där kvinnor är i stor majoritet i behovsanställningar medan männen dominerar objekt-/projektanställningarna (Statistiska centralbyrån, 1998 i Aronsson et al, 2000). I studier av Aronsson et al (2000) visar sig behovsanställning som den form som har minst likheter med en fast anställning. Skillnaderna uppvisas allra mest genom sämre arbetsvillkor, andra forskningsresultat visar också på att denna grupp uppvisar en påtagligt större risk för ohälsa. 2.2 Behovsanställning Med uttrycket flexibilitet genom utbytbarhet, även kallat numerisk flexibilitet, (Allvin et al, 2006) menas den flexibilitet som företagen använder sig av när de gör sig oberoende av individen. Arbetstagarna och inte arbetet i sig är de som ska vara flexibla och detta görs genom att anställningsrelationen försvagas. Syftet är att trimma organisationen och göra sig av med allt överflöd i form av arbetskraft, ledtider, lager et cetera. Den största flexibiliteten inom organisationen åstadkoms genom att inte ha någon fast personal överhuvudtaget utan att endast behovsanställa personal på begränsad tid (Atkinson et al, 1996 i Allvin et al 2006). Anställningsformen behovsanställning finns inte beskriven i lagstiftningen men är ett vanligt förekommande begrepp. Samtliga regler om tidsbegränsade anställningar i anställningsskyddslagen är dispositiva vilket i det här fallet betyder att de kan ändras och/eller kompletteras genom centrala eller lokala kollektivavtal. Det innebär att arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste följa detta och inte lagen. Kollektivavtalet gäller då även i förhållande till arbetstagare som inte är medlemmar i den kollektivavtalsbärande fackliga organisationen (Iseskog, 2005, s ). Behovsanställningar och andra typer av tidsbegränsade anställningar i företag utgör ofta en form av flexibilitetsstrategi som syftar till att rationalisera verksamheten. Under 1990-talet genomgick svenskt arbetsliv en mycket kraftig rationalisering och många företag drog ner på personalen så mycket att inga utrymmen fanns för sjukfrånvaro eller tillfälliga arbetstoppar. För att klara verksamheten måste då extrapersonal ringas in vid behov, ofta med mycket kort varsel (Håkansson, 2002).

11 5 Tidsbegränsade anställningar har olika karaktär och innebär olika förutsättningar och villkor för individerna (Håkansson, 2001). Studier visar att det finns en differentiering mellan olika typer av tillfälliga anställningsformer, i den ena änden av skalan ligger objekt/projektanställning och i andra behovsanställning (Aronsson et al, 2000). 2.3 Beskrivning av Veolia Transport och företagets rutiner för behovsanställning Veolia Transport Sverige AB (Connex fram till november 2006, hädanefter benämnt Veolia) är ett internationellt transportföretag som står för persontrafik åt länstrafikbolag, landsting och kommuner. De erbjuder stads- och landsortstrafik, långlinjetrafik, skolskjuts, beställningstrafik samt godstrafik på flera ställen i Sverige (URL 1). I Östergötland är Veolia det största persontrafikföretaget och kör på entreprenad åt det landstings- och kommunägda AB Östgötatrafiken som ansvarar för all kollektivtrafik i Östergötlands län (AB Östgötatrafiken Årsredovisning 2005, 2006). I Linköping utgår tätortstrafiken från bussdepån Kallerstad där totalt ca 250 personer, varav ca 80 behovsanställda, arbetar. Landsortstrafiken utgår från bussdepån Barhäll där totalt ca 180 personer, varav ca behovsanställda, arbetar. Veolia använder förutom tillsvidareanställd arbetskraft ett antal vikarier när det rör sig om längre frånvaro samt vid kortare frånvaro av behovsanställda som kallas in vid tillfällig förarbrist vid sjukdom, ledighet, semester och hög arbetsbelastning. Förarna får vetskap om lediga arbetspass på olika sätt, de kan ringas upp och bli direkt tillfrågade men även själva ta kontakt med personalplaneraren och höra sig för efter tillgängliga arbetspass. På Kallerstad förekommer också enligt uppgift en så kallad akutlista vilken innebär att förarna själva anmäler att de kan hoppa in med kort varsel under specifika perioder. Enligt personalplaneraren finns ingen speciell turordningslista utan vem som rings in beror istället på tillgänglighet och hur många timmar de redan har jobbat under veckan. Det finns enligt uppgift inga särskilda dygnstider, veckodagar eller särskilda bussturer där en tendens kan märkas att de behovsanställda har sina arbetspass. Det kan dock sägas att behovet är något större under sommarmånaderna till följd av den ordinarie personalens semester (Uppgifterna har inhämtats genom flera samtal med Veolia, maj 2007). Ur Bussbranschavtalet,som genom fackförbundet Kommunal är det gällande kollektivavtalet för Veolias bussförare, kan läsas följande: Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när behov av extra arbetskraft föreligger. Lokal arbetstagarorganisation har möjlighet att begära förhandling om tillsvidareanställning om arbetstagaren

12 6 mera regelbundet anställs för viss tid. (Bussbranschavtalet , 3 mom 3) I anställningsbeviset skall som huvudregel anställningens tidsomfattning anges. Arbetstagare, vars tjänstgöring inte kan fastställas i förväg men som kommer att utföra arbete mer eller mindre kontinuerligt vid behov av extra arbetskraft eller som vikarie, anses som anställda för viss tid. Vid sådan anställning ska anställningsbevisets giltighetstid anges. I anställningsbeviset skall även noteras att omfattningen av arbetstagarens anställning framgår av exempelvis arbetstidsschema eller tjänstgöringslista. I anställningsbeviset kan således inte utläsas anställningens tidsomfattning utan att arbetstidsschema eller tjänstgöringslista bifogas. Arbetsgivaren skall registrera de dagar visstidsanställd tjänstgör som vikarie. (Bussbranschavtalet , 5 mom 3) Kommunal är Sveriges största fackförbund med medlemmar i kommun, landsting och privata företag (URL 2). Bland medlemmarna på Veolia finns både de som har en tillsvidareanställning och de som arbetar som behovsanställda. Hur just de behovsanställda bussförarna själva upplever sin situation är en fråga som Kommunal länge har ansett varit intressant, men inga tidigare undersökningar har gjorts inom området.

13 7 3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 3.1 Det flexibla arbetet Richard Sennet (1999) beskriver skillnader mellan det traditionella och det flexibla arbetet som en skillnad mellan långsiktighet och kortsiktighet. I takt med att de mer flexibla och kortsiktiga anställningarna har ökat försvinner alltmer det ömsesidiga beroende och åtagande som existerar mellan arbetsgivare och arbetstagare i det traditionella arbetslivet och som en långsiktig fast anställning ger. Han menar också att det flexibla arbetet sliter sönder människors möjligheter att skapa en stabil identitet eftersom det flexibla arbetet saknar de socialt lokaliserade, långsiktiga och karaktärsbyggande åtagande som är en förutsättning för all social identifikation. De förväntningar som finns på dagens arbetskraft att vara flexibel, anpassningsbar, rörlig och riskvillig motsäger många viktiga personlighetsdrag som kännetecknar en stark karaktär som exempelvis lojalitet, förmåga att arbeta långsiktigt, ansvar, tillit och målmedvetenhet. Eftersom livet idag består av en rad olika arbetsplatser och korta anställningar försvinner människans långsiktiga mål, vi får svårare att skapa hållbara sociala band och vår trygghet blir svagare (Sennet, 1999). Enligt Giddens (2003, s. 352) lever vi idag i en ta in och släng ut - kultur där den forna idén om livslång anställning inte längre gäller. 3.2 Ekonomisk stress Det finns en utsatthet bland människor med tillfälliga och osäkra anställningar och som upplevs svårast av dem som inte själva valt denna arbetsform. Oro över den personliga ekonomin har ett starkt samband med ohälsa. I en studie av levnadsvillkor hos tillfälligt anställda visade det sig att risken för ohälsa hos dem som ofta behöver oroa sig för ekonomin var flera gånger större än hos dem som aldrig behöver oroa sig över detta. Mest påtagligt var detta hos männen, men denna skillnad mellan könen var inte signifikant. Ett sätt att förklara den höga ohälsan bland grupper med den här sortens anställningar är att ekonomisk påfrestning och ekonomiskt tvång hör samman med otrygghet och brist på kontroll över det egna livet, faktorer som är kända för att vara starkt stressframkallande (Aronsson et al, 2005 i Allvin et al 2006). Ekonomisk stress avser den stress som oron inför den egna ekonomiska framtiden och den professionella karriären kan ge upphov till. Denna oro kan leda till en stress eftersom framtiden ter sig osäker och individen saknar sådant inflytande att det är svårt att ändra på situationen. Denna oro är en del av baksidan med tidsbegränsade och osäkra anställningsformer, men i dagens arbetslivs ständiga omorganiseringar, omlokaliseringar och

14 8 företagsnedläggningar innebär det att människor inte kan känna sig helt trygga i en fast anställning heller (Allvin et al 2006; Giddens 2003). Att ofrivilligt arbeta färre timmar än önskvärt (till exempel att tvingas arbeta deltid eftersom det inte finns en heltidstjänst att tillgå) innebär att inkomsten blir lägre än den annars skulle ha varit och det får konsekvenser för hela familjeekonomin, antingen arbetstagaren är sammanboende eller ensamboende, och antingen han eller hon har hushåll med hemmavarande barn eller inte. Mellan ökade problemet med ofrivilligt korta arbetstider mycket kraftigt men därefter har situationen förbättrats. Dock är problemet fortfarande större nu än i början av nittiotalet och det främst i fackförbunden Hotell- och Restaurang, Transport och Kommunal (Nelander & Goding, 2003). 3.3 Arbetets mening i livet Arbete är något som enligt Giddens (2003) utgör en stabiliserande och strukturerande faktor i människans psykologiska situation. Även då arbetsuppgifterna i sig är ostimulerande och arbetssituationen dålig är arbetet det som ger de flesta människor mening och för många är det en förutsättning för att kunna skapa de resurser som krävs för att leva ett rikt och varierat liv. Arbetets egenskaper består av många olika faktorer som påverkar individer olika. En av de viktigaste grunderna till att vi arbetar är att arbetet ger oss pengar vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna uppfylla de behov vi har. Att arbeta innebär också att vi ägnar oss åt någon form av aktivitet och därmed har något att lägga vår energi på. Arbetet innebär en naturlig variation i och med att det oftast skiljer sig från miljön och uppgifterna i hemmet. Arbetet ger oss också en möjlighet att organisera och ordna det dagliga livet i en tidsmässig struktur, utan arbete blir tiden betydelselös på gott och ont. De sociala kontakter vi skaffar oss på arbetsplatsen leder ofta till vänskap som vid förlust av arbetet riskerar att försvinna. Den dagliga kontakten med arbetskollegor är mycket viktigt för många, särskilt om arbetet i sig inte är tillfredställande nog. Människans personliga identitet är något som ofta skapas utifrån arbetet och yrkestillhörighet och den egna självkänslan är något som för många, särskilt män, är nära kopplat till det ekonomiska bidrag de kan ge till hushåll och familj (Giddens, 2003, s. 326). 3.4 Arbetslöshet Svårigheter finns i att definiera begreppet arbetslöshet, en definition av arbetslöshet är att det innebär att vara utan arbete där motsatsen arbete betyder betalt arbete i form av anställning. Av dem som i statistiken och i definitionen räknas som arbetslösa finns de som är tillfälligt arbetslösa i väntan på ännu en korttidsanställning eller en fast anställning (Giddens, 2003).

15 9 Människor upplever situationen som arbetslös mycket individuellt, men omställningen kan vara mycket negativt för personer som kommer direkt från en fast anställning. Den mest konkreta följden av att bli utan arbete är att inkomsten minskar eller uteblir, men för många individer innebär arbetslöshet en svår känslomässig förändring. Generellt kan sägas att arbetslöshet drabbar yngre personer hårdare än medelålders, lågutbildade hårdare än högutbildade och invandrare hårdare än svenskar i form av att det både finns en högre risk för att bli arbetslös och att befinna sig i denna situation under lång period (Giddens, 2003). 3.5 Anställningsotrygghet och anställningsbarhet Den personliga otryggheten på arbetsplatsen är något som Giddens (2003) menar har ökat i takt med att arbetsmarknaden genomgått snabba förändringar från tillverkningsekonomi till kunskaps- och serviceekonomi. Detta har lett till förändringar i organisationernas struktur, ledningsstil, och medarbetaransvar vilket kan leda till att arbetstagarna känner obalans och otrygghet i anställningsform och arbetsuppgifter. Anställningstrygghet är något som blivit en viktigare fråga inom arbetslivsforskningen de senaste decennierna när dessa arbetsmarknadsförändringar skett. Forskningsresultat visar på en oro för att förändringarna ska leda till arbetslöshet eller omstrukturering på arbetsplatsen, men även en oro för eventuella effekter på hälsa och privatliv (Giddens, 2003). Allvin et al (1999) diskuterar lösa anställningsvillkor och behovsanställningar ingår under dessa. Ett problem som kommer ur det är svårigheter att fortlöpande hålla sig i arbete. Ett annat problem är att det ofta inte finns utrymme för semester eftersom arbetstagaren är anställd endast de gånger denne arbetar. De gånger arbetstagaren inte har ett arbetspass är han eller hon egentligen arbetslös. På sätt och vis kan det sägas att personen väljer bort sin ledighet men detta beror i sin tur ofta på att de av rädsla för att inte bli erbjuden ett nytt inte vågar avvisa ett arbetserbjudande. Bland intervjudeltagarna i Allvins (1999) studie kunde två attityder till lösa anställningsvillkor skönjas, dels de som ställer sig positiva och i huvudsak framhäver fördelarna, dels de som uteslutande påpekar nackdelarna. Huruvida en person ställer sig positiv eller negativ verkar höra ihop med hur attraktiv han eller hon är på arbetsmarknaden, den så kallade egna anställningsbarheten. Det är individens anställningsbarhet som bestämmer och förutsäger hans eller hennes möjligheter i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Hög anställningsbarhet beskrivs av intervjupersonerna som att de tack vare sin erfarenhet, att de har för arbetet väsentliga personliga egenskaper (till exempel förmåga att hantera flytande och informella anställningsvillkor) samt att de går att lita på både professionellt och som person får erbjudanden om arbete genom personliga kontakter. Lösa anställningsvillkor ger då möjligheter till en känsla

16 10 av oberoende och kontroll och möjlighet att göra det han eller hon vill, snarare än sätter begränsningar. Genom ökade erfarenheter och växande kontaktnät ökar anställningsbarheten. Låg anställningsbarhet är också självgenererande men där byts friheten mot ovisshet och en känsla av att endast leva på andras villkor. I och med korta anställningar blir det svårt att planera livet i och med den ständiga beredskapen på att stå utan arbete eller att arbeta. Ledigheten mellan anställningarna blir på så sätt snarare en påfrestning. Låg anställningsbarhet är förknippat med små möjligheter till utveckling och det är också troligt att låg lön är vanligt, vilket försvårar ytterligare när inkomsten varierar. Det som skulle öka anställningsbarheten är ett fast jobb, men i och med att anställningsbarheten är låg är detta svårt att uppnå (Allvin et al, 1999). I den allmänna debatten hävdas ofta att många, framförallt unga, människor uppskattar och vill ha lösa anställningsförhållanden och att de inte önskar binda sig vid ett fast jobb. Flera studier visar dock att detta är felaktigt Av två undersökningar genomförda av tidskriften Arbetsmiljö framgår att 96 procent önskar fasta anställningar och att det inte finns några skillnader mellan äldre och yngre, hög- och lågutbildade eller mellan män och kvinnor (Nelander & Goding, 2003). Ungdomsstyrelsens undersökning bekräftar att ungdomar i åldrarna år prioriterar att ha fast anställning högst näst efter att ha eget boende (Ungdomsstyrelsen, 1998). I en stor internationell studie av Bengt Furåker (i Nelander & Goding, 2003) där åtta länder ingår i en jämförelse (Tyskland, Storbritannien, Italien, USA, Frankrike, Norge, Sverige och Nederländerna) anser mellan procent att anställningstrygghet är viktigt. Andelen som anser att anställningstrygghet inte är särskilt viktigt eller inte viktigt alls är i Sverige fyra procent. Inte heller i denna studie finns belägg för att ungdomar har en annan syn på anställningstrygghet än äldre (Nelander & Goding, 2003). Tryggheten har i och med ökningen av de tidsbegränsade anställningarna under 1990-talet allvarligt försämrats för unga och människor i barnafödande ålder. Just i den sistnämnda gruppen har andelen tidsbegränsade anställningar ökat mycket kraftigt, både bland män och kvinnor. Människor med den ekonomiska och sociala osäkerhet som kortvariga anställningar, ofta varvade med perioder av arbetslöshet, innebär tycker inte att de vågar skaffa barn. Dessutom försvåras situationen av att det ofta krävs en fast anställning för att få lån till köp av bostad eller för att få ett hyreskontrakt (Nelander & Goding, 2003). 3.6 Behovsanställning Behovsanställning som språngbräda eller segmentering I studien Språngbräda eller segmentering undersöks när en tidsbegränsad anställning fungerar som språngbräda och leder till ytterligare arbeten eller när

17 11 den leder till segmentering på arbetsmarknaden, och vilka faktorer som förklarar dessa två. Olika förklaringsvariabler testas; typ av tidsbegränsad anställning, bransch, socioekonomisk tillhörighet, kön, ålder, utbildning och nationalitet. Studien är longitudinell vilket i det här fallet innebär åtta mättillfällen under en tvåårsperiod. På så sätt kan forskaren se hur individers situation varierar över tid. Resultaten visar att bland behovsanställda finns en mycket stor andel som arbetar kort deltid (1-19 tim/vecka). En mycket stor andel av de behovsanställda anger också att de är undersysselsatta. Behovsanställda tillsammans med ferieanställda och säsongsanställda byter i större utsträckning än övriga anställningsformer typ av tidsbegränsad anställning. Främst sker för behovsanställda en övergång till vikariat. Av de behovsanställda har 44 procent en osäker etablering på arbetsmarknaden, bara säsonganställda har en sämre position. Osäker etablering på arbetsmarknaden innebär i det här fallet att individen under de två åren har varvat tidsbegränsade anställningar, arbetslöshet och eventuellt också perioder av tillsvidareanställning med perioder då denne inte befunnit sig i arbetskraften (Håkansson, 2001, s 32). En stor andel behovsanställda försvinner ur arbetskraften till studier. Behovsanställda löper näst efter säsongsanställda högst risk för perioder av arbetslöshet. Ungefär 30 procent har etablerat sig i ett fast jobb efter två år. Dock skiljer sig dessa siffror åt mellan olika branscher. Medborgarskapet har också betydelse, allt annat lika är oddsen för en icke svensk medborgare att få en tillsvidareanställning ungefär två tredjedelar jämfört med en svensk medborgare (Håkansson, 2001) Differentiering mellan anställningsformer I rapporten Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrumperiferiperspektiv beskriver Aronsson et al (2000) hur tillsvidareanställning och tillfälliga anställningar ordnar sig i en centrum-periferistruktur. Termen kommer från Atkinsons (1984, i Aronsson, 2000) modell av det flexibla företaget där arbetskraften delas upp i en kärna av kärnarbetskraft med kompetens (funktionell flexibilitet) och en periferi med osäkra anställningar (numerisk flexibilitet). Aronsson et al (2000) använder istället modellen för antaganden på individ- och arbetsmiljönivå. På den svenska arbetsmarknaden framträder på så sätt följande allmänna bild. I centrum, kärnan, finns framförallt tillsvidareanställda som har relativt god anställningstrygghet och goda utvecklingsmöjligheter avseende både kompetens, arbetsinnehåll och lön. Dock kan det förekomma inlåsning av dessa individer vilket inverkar negativt på hälsan. Dessutom påverkas de av det förhöjda arbetstempot i landet. Kring kärnan finns en cirkel av personer i olika typer av tidsbegränsade anställningar. De är till för att tillgodose företagets behov av flexibilitet vid upp- och nedgångar. Ett tredje segment utgörs av enmansföretag/uppdragstagare och ett fjärde segment av arbetslösa och personer i marknadspolitiska åtgärder (Aronsson et al, 2000).

18 12 Antagandet är att det syns skillnader i arbetsvillkor och arbetsmiljö i de olika delarna av centrum-periferistrukturen. Den differentierande egenskapen mellan grupperna beskrivs som osäkerhet. Osäkerhet kan ta sig många olika uttryck, i studien beskrivs, jämförs och analyseras skillnaderna mellan olika anställningsformer med avseende på inflytande, socialt stöd, utbildning, kompetensutveckling och hälsa. Både skillnader mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning såväl som skillnader mellan olika typer av tidsbegränsade anställningsformer undersöks. I redovisningen av resultaten används tillsvidareanställda som normgrupp mot vilken alla andra anställningsformer ställs. Undersökningsgruppen kommer från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning i augusti september 1997 (Aronsson et al, 2000). Resultaten visar att objekts-/projektanställda samt provanställda har störst likheter med tillsvidareanställda som finns i centrum och kan sägas tillhöra centrumgruppen. Säsongs- och behovsanställda visar minst likheter med tillsvidareanställda och kan sägas tillhöra de perifera grupperna. Behovsanställa är den grupp som får minst utbildning på arbetstid och anger lägst möjlighet att lära nytt och utvecklas på arbetet, de har lägre sannolikhet att ha inflytande på arbetets uppläggning och har högre risk för ohälsa. De ligger längst bort från tillsvidareanställdas, alltså kärngruppens, arbetsvillkor (Aronsson et al, 2000).

19 13 4 METOD 4.1 Val av metod Då det var Kommunals önskan att vi undersökte Veolias behovsanställda bussförares livssituation med chans för alla att komma till tals valde vi att göra en kvantitativ studie. Vår datainsamlingsmetod var enkäter, en metod som har både för- och nackdelar. Fördelarna för oss var att vi nådde ut till ett stort antal personer och att de som deltog i studien var anonyma vilket vi hoppades skulle uppmuntra till deltagande och uppriktighet. Nackdelarna är att det finns risk för stort bortfall, att forskaren har en mycket begränsad möjlighet att ställa följdfrågor, att frågornas formulering kan missuppfattas utan chans för forskaren att rätta till detta och att det kan vara svårt att på förhand utforma lämpliga fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 2003; Svenning 2003). Alltför många frågor med möjlighet att själv utforma sitt svar anser vi gör databearbetningen besvärlig och tidsödande men även besvärligt och avskräckande för informanten att fylla i. För att kunna utforma en enkät med så relevanta frågor och svarsalternativ som möjligt behövde vi först sätta oss bättre in i bussföraryrket och rutinerna kring behovsanställningar på arbetsplatsen. För det ändamålet vidtog vi två åtgärder. Dels tog vi kontakt med den person som är ansvarig för att ringa in och anställa vid behov och ställde frågor om det vi behövde veta, dels gjorde vi två kvalitativa intervjuer med två olika behovsanställda bussförare på en av bussdepåerna. Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något och de är lämpliga när forskaren vill kunna ställa följdfrågor och ha möjlighet att förtydliga frågor. Det är också en fördel att informanten inte behöver hålla sig till fasta svarsalternativ utan får svara med egna ord (Patel & Davidson, 2003). För oss var det just det sistnämnda som var den stora fördelen. Nackdelen med intervjuer är att de inte är anonyma och att forskaren därför är beroende av att kunna skapa ett förtroende mellan sig själv och informanten (Svenning, 2003). 4.2 Intervjuer Utformning av intervjuguide Vi valde att utforma en intervjuguide (se bilaga 1) med precisa frågor som vi behövde få svar på formulerade under olika teman. Frågorna följde en ordning som vi tyckte föll sig naturlig. På så sätt var själva intervjuguiden vad Patel & Davidson (2003) kallar standardiserad. En bra intervjufråga ska enligt Kvale (1997) både skapa ett bra klimat mellan den som intervjuar och den intervjuade och vara relevant för forskningsämnet. På samma gång var den ett underlag för

20 14 en halvstrukturerad intervju med möjlighet att omformulera frågornas form och ordningsföljd när så var lämpligt (Kvale, 1997). Intervjuguiden behandlade frågor om informantens anställning, frågor kring hur det går till att bli erbjuden arbetspass, hur en normal arbetsdag ser ut och kontakten med arbetskamrater, delaktighet, inflytande, socialt umgänge, familj, fritid, och ekonomi, tillsvidareanställning kontra behovsanställning samt andra funderingar kring behovsanställningen. För att säkerställa att frågorna i intervjuguiden kändes naturliga och var lättförståeliga (Svenning, 2003) gjorde vi en noggrann genomgång då vi intervjuade varandra utifrån guiden och fick möjlighet att prova både hur det fungerade att ställa frågorna och hur det kändes att svara på dem. Detta ledde fram till några förändringar och nya idéer varpå guiden modifierades något Tillvägagångssätt När det var dags för intervjuer besökte vi tillsammans med vår kontakt på Kommunal en av bussdepåerna. Vi valde en tidpunkt på eftermiddagen då vi blivit informerade om att många bussförare började och slutade sina pass. Vårt mål var att prata med två till tre bussförare som var behovsanställda. Kontakten hjälpte oss genom att fånga in två olika personer som han visste var behovsanställda. I en studie som beskriver hur bussförares arbetssituation har förändrats sedan kollektivtrafiken avreglerats och istället lagts ut på entreprenad erfar författaren att en del av bussförarna i hans studie var ovilliga att ställa upp på intervju eftersom de inte ville bli utpekade eller på annat sätt hamna i dålig dager gentemot arbetsgivaren (Nilsson, 2003). När vi förklarade vilka vi var och att vi var intresserade av att ta reda på lite mer om hur det är att vara behovsanställd bussförare ställde dock båda upp på intervju. Båda intervjuerna genomfördes var för sig i ett konferensrum på arbetsplatsen med informanten och båda författarna närvarande. Det är viktigt att bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg och säker nog att berätta om sina erfarenheter och upplevelser, samtidigt som intervjun inte får övergå i ett terapeutiskt samtal. Även om ett öppet och ledigt klimat eftersträvas är det fortfarande den som intervjuar som definierar situationen och styr samtalet (Kvale, 1997). Vi inledde båda intervjuerna med att berätta om studien och hur intervjumaterialet skulle användas. Informanterna informerades även om att deras identitet skulle komma att vara konfidentiell vilket innebär att information som identifierar enskilda undersökningspersoner inte kommer att redovisas (Kvale, 1997). Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare vilket godkändes av båda informanterna.

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

HEJ, KAN DU ARBETA IDAG?

HEJ, KAN DU ARBETA IDAG? HEJ, KAN DU ARBETA IDAG? STUDENTERS SYN PÅ FLEXIBILITET I ARBETSLIVET UNDER STUDIETIDEN Kandidatuppsats OPUS Arbetsvetenskap 15 hp Karl Johan Eriksson Richard Herrlin Höstterminen 2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Uthyrd men fast anställd

Uthyrd men fast anställd 1999:6 Uthyrd men fast anställd Katalin Bellaagh Kerstin Isaksson arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 515 5 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ a Arbetslivsinstitutet Arbetslivsinstitutet

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem -En kvantitativ studie om hur individer på olika hierarkiska positioner motiveras av olika belöningsformer Examensarbete för kandidatexamen

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida.

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida. EXAMENSARBETE En attraktiv arbetsplats En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida arbetskraft Lillemor Vikander Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Ett meningsfullt avslut

Ett meningsfullt avslut Ett meningsfullt avslut - En kvalitativ studie om kunskapsutveckling vid pensionsavgångar Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Sara Bengtsson Lisa Christensson Handledare: Zahra

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Flexibla inkomster och fasta utgifter

Flexibla inkomster och fasta utgifter nr 2000:20 Flexibla inkomster och fasta utgifter en studie av ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda Gunnar Aronsson, Margareta Dallner och Tomas Lindh arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer