Årsredovisning 2010 ÖSTHAMMARSHEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 ÖSTHAMMARSHEM"

Transkript

1 Årsredovisning 21 ÖSTHAMMARSHEM

2 Innehåll VD- ord VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter till resultat- och balansräkning 1 Finansieringsanalys 13 Finansiell strategi och låneportfölj 14 Revisionsberättelse 1 Organisation och medarbetare 16 Fastigheter 17 Fastighetsbestånd 19 Femårsöversikt 21 Fortsatt positiv utveckling År 21 är företagets bästa år någonsin ur ekonomisk synvinkel. Flera samverkande faktorer bidrar naturligtvis till det goda resultatet. Det goda marknadsläget för branschen i kombination med fortsatt relativt låg ränta kommer med stor sannolikhet att bestå framöver. Även produktionen av nya bostäder är låg i förhållande till efterfrågan i regionen. Vi är stolta över att så gott som alla bostäder och lokaler varit uthyrda under 21. En viktig förutsättning för framgång är alltid engagerad och kompetent personal. Forsatt nyproduktion Det är stimulerande att påbörja ett nytt verksamhetsår när bokslutet 21 visar på ett så gott resultat. Det ger oss råg i ryggen att arbeta vidare med nya objekt. Det gäller såväl nybyggnation som om- och tillbyggnad samt energibesparande åtgärder enligt energiplanen. Överst på listan ligger ombyggnad av fd Stadshotellet till bibliotek med förtätning i kvarteret med bostäder av hög kvalité. Därefter kommer en fortsättning i Alunda med en ny etapp på bostadsområdet Trädgårdsbäcken. Låg hyresökning Bra ekonomi i företaget ger möjlighet till låga hyreshöjningar. På så vis kommer ett bra år hyresgästerna tillgodo. Under 21 lämnade vi hyrorna oförändrade. Riktigt så bra kan det knappast vara två år i rad. För 211 stannar höjningen vid 1,4 % vilket är bland de lägsta i landet. Kommande utmaning Bilden av hur vårt bostadsområde på Ulriksgatan i Östhammar kan komma att förändras börjar nu växa fram. Helt klart är att uppvärmningen med direktverkande el skall bytas till förnyelsebar energi i alla 24 lägenheterna. Nya och bredare balkonger skall byggas och vindsförråden flyttas ner i marknivå. Den utvändiga miljön förbättras bl a genom att området delas upp i mindre enheter i likhet med närliggande bostäder på Våra Gårdar. Tack till Östhammarshems medarbetare Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för ett bra samarbete under året vilket i hög grand bidragit till det fina resultatet. Gimo i februari 211 Bengt Nordström VD Östhammarshem 2 ÅRSREDOVISNING 21 3 ÅRSREDOVISNING 21

3 Förvaltningsberättelse 21 Styrelsen och VD för Stiftelsen Östhammarshem, org. nr , får härmed avge årsredovisning för verksamheten 1 januari - 31 december 21. STYRELSE OCH REVISORER Företaget är stiftat av Östhammars kommun och kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter för perioden Ordinarie ledamöter Kurt Angéus, ordf. Örjan Mattsson, vice ordf. Bertil Alm Erik Kjellgren Linda Eskilsson Birgitta Svantesson Margareta Widén-Berggren Suppleanter Allan Kruukka Ingvar Skönstrand Inger Abrahamsson Christina Carlsson Lennart Andersson Lennart Norén Eino Honkamäki Styrelsen har under året hållit 7 ordinarie sammanträden. Protokollförare har varit Hilkka Ek. Revisorer Räkenskaper och förvaltning har granskats av auktoriserad revisor Kjell Forsman, Borev AB, Uppsala, som utsetts av styrelsen. Kommunfullmäktige har utsett Sven Eriksson och Gunnar Rydvall som förtroendemannarevisorer. Verkställande direktör Bengt Nordström ANSLUTNING Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags organisation (SABO) och Fastighetsbranschens Arbetsgivarorgnisation (Fastigo) samt Husbyggnadsvaror (HBV). BOSTADSMARKNADEN Under 21 var i genomsnitt 13 (36) bostadslägenheter i beståndet outhyrda. Under 21 var antalet outhyrda lägenheter som lägst 7. Vid årsskiftet var 1 bostäder outhyrda. Under året har omflyttning skett i 1 % av bostadlägenheterna, 2 % inklusive servicelägenheter. Kvarboenderabatt lämnas till hyresgäster med boendetider mer än 1 år i samma lägenhet. Rabatt utgår med 2 % på en månadshyra. För boendetider mer än 2 år lämnas ytterligare rabatt med kr/år. Under året har ombyggnad av storköken skett på Olandsgården i Alunda samt Ekbacka i Österbybruk. Vallongården i Österbybruk har byggts om till 27 nya lägenheter för äldre. Produktion / Förnyelse Två nya värmeproduktionsanläggningar har installerats i Alunda och Öregrund. Därmed har vårt behov av olja ytterligare byggts bort i enlighet med energisparplanen. Förvärv / Försäljningar Något fastighetsförvärv eller försäljning har inte genomförts under 21. KAPITALHANTERING Under året har 14 miljoner kr av lånestocken ( 3 %) omsatts. HYRESFÖRHANDLINGAR Vid hyresförhandlingar i december 21 avtalades om en hyreshöjning på 1,4 % för år 211. Förhandlingsersättningen har höjts till 12:-/ lägenhet för de som ingår i förhandlingsordningen. MEDEL TILL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Till Hyresgästföreningen har för 21 erlagts kr i förhandlingsersättning. UNDERHÅLL BOSTADSLÄGENHETER Periodiska underhållsåtgärder har utförts enligt plan. Det innebär att med Hyresgästföreningen överenskomna underhållsintervaller har följts. Målning och tapetsering utförs vart 12:e år, byte av golvbeläggning efter behov, byte av vitvaror vart 17:e år. PERSONAL Östhammarshem har under året haft 21 medarbetare (23), varav 6 () är kvinnor. Antalet anställda vid årets slut är 19 (21). I löner och arvoden har under året utbetalts till (tkr) 21 VD och styrelse 1 7 Övriga anställda 6 31 Totalt 7 38 KVALITET Östhammarshem är kvalitetscertifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt SS-EN ISO 91:2 samt miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 141:1996. EKONOMI Resultaträkning Årets omsättning har ökat med tkr till 13 9 tkr. Antalet outhyrda objekt har medfört ett hyresbortfall på totalt tkr (- 3 2 tkr). Hyresbortfallet på bostäder har minskat till 1,2% (2,6%). Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer rabatter och hyresreduktioner på tkr (-1 17 tkr). Avskrivningar 1% Fastighetsskatt 2% Räntekostnader 8% Underhåll 21% FÖRDELNING KOSTNADER Årets vinst 8% Rörelsens underhållskostnader har minskat med tkr eller 27,2 %. Räntekostnaderna har minskat med 1 84 tkr (1,3 %) samtidigt som de statliga räntesubventionerna minskat med 139 tkr till 177 tkr (43,7 %). Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 2,49 % (2,11 %). Avskrivningarna uppgår till tkr ( tkr). Under året har byggnader avskrivits med 1 % av anskaffningsvärdet. Det redovisade resultatet uppgår till 1 7 tkr (6 47 tkr). Balansräkning Balansomslutningen har förändrats med tkr (2,2 %). Behandling av resultat Styrelsen föreslår att årets vinst 1 7 tkr föres mot ansamlad vinst och att summan balanseras i ny räkning. Fastighetsskötsel 14% Administration o personalkostnader 17% Fastighetsel % Vatten 2% Sophämntning 2% Uppvärmning 11% 4 ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21

4 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning MILJÖREDOVISNING Ett framgångsrikt miljöarbete är i stora stycken ett vardagsarbete. Det måste genomsyra hela företaget och pågå hela tiden. Bara genom ett antal stora och små beslut i vardagen förblir vi ett miljömedvetet bostadsföretag. Hur lyckosamma vi är i vårt miljöarbete beror framför allt på två faktorer: 1. Vi måste vara konsekventa och uthålliga i våra strävanden att göra de rätta miljövalen. 2. Det andra är att vi lyckas påverka vår omgivning till exempel kunder och leverantörer att förändra och förbättra sina miljövanor. Under 21 genomfördes den sista delen av vår treåriga energisparplan med att vi installerade bergvärmepumpar på kvarteret Hästen i Öregrund samt på Mellanvägen i Alunda. Ny treårig energisparplan är framtagen för åren Vi kan nu konstatera att vi kraftigt minskat vårt oljeberoende och därmed minskat våra utsläpp från fossila bränslen (se nedan). VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI -31 DECEMBER 21 (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Not nr Hyresintäkter Rabatter/reduktioner Övriga intäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underhållskostnader Driftskostnader, Fastighetsavgift Summa kostnader Uppvärmd yta/bränsleslag % 3% RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR % 46% fjärrvärme Bergvärme AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR % Direkt el Elpanna Oljepanna FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Utdelning aktier och andelar 2 2 Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Vi har även genomfört ett byte av kulvert på kvarteret Skäret i Gimo. Här har vi bytt ut de gamla galvaniserade kulvertarna mot nya och moderna i PVC- material. De gamla blev ett akut problem då vi under vintern 29/21 hade flertal läckage som blev så allvarliga att de hotade värmeförsörjningen till våra bostäder. Läckorna kunde lokaliseras och tätas tillfälligt. Vi kan redan nu se att värmebehovet minskat och läckagen upphört under höst- och vintermånaderna. RESULTAT EFTER FINANSNETTO BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier 1 8 RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT Vi har under året driftsatt ett nytt driftstatistikprogram för att på ett bättre sätt kunna ha noggranna uppföljningar. Vår förhoppning är att vi i framtiden skall kunna rapportera in våra förbrukningssiffror via handdatorer till systemet. Personalen är en viktig del i vår strävan att bli bättre och utbildning har genomförts under året i bland annat värmepumpsdrift. Våra interna revisioner är fortsatt en viktig del i att finna förbättringar för att öka komforten med bibehållen energiförbrukning. 6 ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 7

5 Balansräkning BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR (tkr) Not nr Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 11, Mark Markanläggningar Maskiner, inventarier och fordon Pågående byggnadsproduktion Summa anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bränslelager Hyresfordringar Kundfordringar Övriga fordringar 38 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel 6 27 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Not nr Eget kapital Grundfond Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerad underavskrivning maskiner, inventarier och fordon 46 Summa obeskattade reserver 46 Långfristiga skulder Checkräkningskredit Borgenslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyror Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA PANTER ANSVARSFÖRBINDELSER Fastigo ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 9

6 Noter till resultat- och balansräkning REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats på ett överskådligt sätt och enligt god redovisningssed. Resultaträkning och balansräkning jämte noter skall ge en rättvisande bild av ställning och resultat. Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd har tillämpats. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprincip angående fastigheter Fastigheter värderas till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande utgifter. När fastighetsvärdering eller annan omständighet pekar på att ett fastighetsvärde ändrats så att den i bokföringen upptas till ett högre värde än dess återvinningsvärde görs en utredning av detta. Återvinningsvärdet är det högsta av fastighetens nettoförsäljningsvärde och nyttovärde. Nettoförsäljningsvärdet beräknas genom en marknadsvärdering. Nyttovärdet beräknas genom att en fastighets driftsnetton diskonteras med en diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktorerna speglar stiftelsens långsiktiga genomsnittliga kapitalkostnad före skatt. Förändringen i värde ska antagas vara bestående. Förändringar som beror på återkommande faktorer såsom uthyrningsproblem förorsakade av konjunktursvängningar betraktas som bestående men med reducerat genomslag. NOT 1 HYRESINTÄKTER Hyresintäkter, brutto (tkr) Bostäder Lokaler Garage Motorvärmare Hyresbortfall, brutto (tkr) Bostäder Lokaler Garage Motorvärmare Hyresbortfall (procent) Bostäder - 1,2 % - 2,4 % Lokaler -, % - 2,2 % Garage - 18,2 % - 14,8 % Motorvärmare - 44,9% - 48,1 % - 1,3 % - 2,6 % Hyresintäkter, netto(tkr) Bostäder Lokaler Garage Motorvärmare NOT 2 RABATTER/ HYRESREDUKTIONER Kvarboenderabatt Hyresreduktioner NOT 3 ÖVRIGA INTÄKTER Ersättning från hyresgäster Tillval till lägenheter Realisationsvinst,maskiner 8 Övriga intäkter NOT 4 UNDERHÅLLS- KOSTNADER Planerat underhåll Löpande underhåll/rep Summa utgifter NOT DRIFTS- KOSTNADER Energibesparande åtgärder Tillval, lägenheter Material och köpta tjänster, fastighetsskötsel Vattenförbrukning Elförbrukning Elförbrukning, outhyrda lgh Uppvärmning Sophantering Sotning, OVK,OKK Transportmedel, driftskostn Uttagsskatt, Förvaltningspersonal Försäkringar mm Personalkostnader Lokalhyror Marknadsföring Styrelse och revision Hyresförluster Kundförluster Diverse administrativa kostnader Diverse förvaltningsanknutna kostnader Medel till Hyresgästföreningen NOT 6 SJUKFRÅNVARO Total sjukfrånvaro 2,2 % 7,4 % Långtidssjukfrånvaro 1,6 % 3,9 % Sjukfrånvaro för män 1,4 % 8,3 % Sjukfrånvaro för kvinnor,7 % 6,8 % Anställda < 29 år - - Anställda 3-49 år,4 % 1,2 % Anställda > år 1,8 % 6,2 % NOT 7 AVSKRIVNINGAR 21 Område Fastigheter 1 % Inventarier 2 % IT 33 % Personbilar 2 % Om- och tillbyggnader 2 % Markanläggningar,bergvärme % Planenliga avskrivningar Fastigheter Markanläggningar Maskiner, inventarier, fordon NOT 8 RÄNTEBIDRAG Räntebidrag, bostäder NOT 9 RÄNTEKOSTNADER Räntor på lev.skuld Räntor på checkräkningskredit Räntor på fastighetslån, underhållslån NOT 1 SKILLNAD MELLAN BOKFÖRD OCH PLANENLIG AVSKRIVNING FÖR MASKINER OCH INVENTARIER Planenligt bokfört värde Skattemässigt lägsta tillåtna bokförda värde (enl. kompl.regeln) Ack. underavskrivning 46 Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning per 1/ Årets förändring - 8 NOT 11 BYGGNADER Byggnader Anskaffningsvärde, urspr Årets anskaffningsvärde Om- och tillbyggnad Årets anskaffningsvärde 32 8 Avgår investeringsbidrag Uppskrivna fastigheter Nedskrivna fastigheter S:a avskrivningsunderlag Avgår ack. Avskrivningar Avgår ack. Avskrivningar/ uppskrivning Bokfört nettovärde ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 11

7 Noter till resultat- och balansräkning NOT 12 TAXERINGSVÄRDEN Byggnader Mark Summa taxeringsvärden * (omräknade basvärden) (* Ett antal fastigheter är taxerade som vårdfastigheter och därmed ej åsatta något taxeringsvärde och är ej upptagna i ovanstående) NOT 13 MARK Bebyggd mark Obebyggd tomtmark NOT 14 MARK- ANLÄGGNINGAR Markanläggning, ansk.värde Årets nyanskaffningar Ack. avskrivningar NOT 1 MASKINER INVENTARIER OCH FORDON Anskaffningsvärde Utrangering Årets nyanskaffningar Avgår ack. avskrivningar Planenligt restvärde Ack. avskrivningar under plan Bokfört nettovärde Gimo den 7 mars 211 NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR Husbyggnadsvaror (HBV), 1 andel 4 4 Innestående medel i HBV NOT 17 BALANSERAT RESULTAT Belopp vid årets början Behandling av resultat 29 fjolårets vinst Årets avskrivning uppskrivna fastigheter Belopp vid årets slut NOT 18 CHECK- RÄKNINGSKREDIT Checkräkningskredit, koncernkonto Sedan juli 1997 utnyttjas en kredit, med en kreditlimit på mkr, på ett koncernkonto. I enlighet med SABOs rekommendationer redovisas därför checkräkningskredit under långfristiga skulder. Kurt Angéus Örjan Mattsson Bertil Alm Linda Eskilsson Erik Kjellgren Birgitta Svantesson Margareta Widén-Berggren Bengt Nordström Finansieringsanalys Samtliga belopp i tkr FRÅN VERKSAMHETEN TILLFÖRDA MEDEL Not Rörelseintäkter Rörelsekostnader exkl. icke likviditetspåverkande poster MEDEL BUNDNA/TILLFÖRDA I DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Ökning (-), minskning (+) av fordringar och bränslelager Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder Från verksamheten tillförda medel Medel bundna/tillförda i den löpande verksamheten NETTO FRÅN ÅRETS VERKSAMHET INVESTERINGAR (ökning (-), minskning (+) Aktier och andelar Maskiner, inventarier och fordon Pågående nyproduktion Färdigställd byggnad och mark Markanläggningar och markinventarier Medel från årets verksamhet Investeringar FINANSIERINGSBEHOV Ökning (+), minskning (-) av långfristiga skulder Finansieringsbehov Extern finansiering FÖRÅNDRING AV LIKVIDA MEDEL 38 NOTER TILL FINANSIERINGSANALYSEN Analysen är kopplad till resultat- och balansräkningen och visar förändringen i företagets likviditet under verksamhetsåret. Den visar vilka investeringar som gjorts och hur dessa finansierats NOT 1 Totala rörelsekostnader Icke likv. påverkande: Avskrivningar enligt plan Avskrivningar under plan NOT 2 Summan av likvida medel som generats från verksamheten är tkr (17 6). Likviditeten ökar därigenom med detta belopp. NOT 3 Årets investeringar har uppgått till tkr (36 91). Detta resulterar i minskad likviditet. NOT 4 Medlen från årets verksamhet, 2 68 tkr, (19 9), finansierar investeringarna. NOT Det sammanlagda finansieringsöverskottet är 4 67 tkr (16 996). Ökning av den långfristiga finansieringen är tkr (17 1). Summan,38 tkr har ökat de likvida medlen och förändring kan avläsas i balansräkningen som förändringen av omsättningstillgången likvida medel. 12 ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 13

8 Finansiell strategi och låneportfölj Revisionsberättelse Riksbanken har höjt reporäntan till 1,2 % i slutet av 21. Under 211 väntas ytterligare några höjningar på reporäntan och man förutspår en styrränta på 2 % vid slutet av 211. Finansiell strategi Östhammarshems finansierinsverksamhet styrs genom den fastställda finanspolicyn. Under året har en större andel av lånen fått fast räntebindning. Upplåningen sker i konkurrens mellan långivare genom offertförfrågan. Totala antalet lån var 1 st. Finansiering Låneportföljen uppgår till 2 4 tkr, varav tkr lånats inom koncernkontot. Övriga krediter är placerade hos traditionella låneinstitut varav två är utländska. Förfallostruktur Som framgår av nedanstående diagram har stor andel av lånestocken fast räntebindning år 21. Den genomsnittliga återstående kredittiden har ökat. Företaget arbetar för att sprida krediternas förfall över betydligt längre tidsrymd och flera år. kr Låneförfall och snittränta per ,2 2,46 1,74 Räntekostnader Räntekostnaden uppgick till tkr (12 8 tkr). Genomsnittsräntan var under året 2,49 % (2,11 %). Vid årets utgång hade låneportföljen en genomsnittsränta på 2,86 % (1,42 %). Räntebidrag Under 21 erhölls 177 tkr (313 tkr) i räntebidrag, motsvarande 1, kr/kvm (2, kr/kvm). De senaste fem årens utveckling av räntekostnaderna kan utläsas av nedanstående diagram. 2,88 4,3 Checkkred Räntekostnader 26-21, kr/m2 3,48 Bruttokostnad Räntebidrag Nettokostnad 1, 9, 8, 7, 6,, 4, 3, 2, 1,, procent REVISIONSBERÄTTELSE för STIFTELSEN ÖSTHAMMARSHEM Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Stiftelsen Östhammarshem för år 21. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög grad men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelsens stadgar eller årsredovisningslagen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs och att vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfirhet för räkenskapsåret. Gimo den Kjell Forsman Sven Eriksson Gunnar Rydvall Aukt.revisor Förtroendemannarevisor Förtroendemannarevisor 14 ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 1

9 Organisation och medarbetare Förvaltningsområde Alunda/ Gimo/ Hargshamn Jonas Hammarstedt, områdeschef Alunda/Gimo/Hargshamn Anna Ericsdotter Bo Eriksson Christer Svensk Torbjörn Svensson Förvaltningsområde Österbybruk/Östhammar/Öregrund Kjell Jansson, områdeschef Österbybruk Guy Andersson Björn Karberg HUVUDKONTORET Hilkka Ek, ekonomichef Erika Wiik, ekonomiassistent Saija Jonsson, kundservicechef Jessica Eliardsson, receptionist Christina Sundin, bokonsulent Ralf Johansson, teknisk chef Jan Åkerlund, tekniker VD Bengt Nordström STYRELSE Kurt Angéus, ordf. (m), Örjan Mattsson, vice ordf. (s), Bertil Alm (c), Linda Eskilsson (mp), Erik Kjellgren (m) Birgitta Svantesson (s), Margareta Widén-Berggren (s), Suppleanter Lennart Andersson (boa), Inger Abrahamsson (c), Christina Carlsson (kd), Eino Honkamäki (s), Allan Kruukka (m), Lennart Norén (s) Östhammar/Öregrund Åke Andersson Vilho Jansson Börje Löfberg Bengt Tanskanen Fastigheter Fastighets- Adress Färdig- Anskaffnings- Taxerings- Varav beteckning ställnings- värde inkl. värde byggadsår inv. bidrag värde Gimo 8:78 Köpmang. 3, Torng. 36, / Gimo 8:81-82 Köpmangatan / Gimo 8:83 Köpmangatan Gimo 8:86 Köpmangatan 1,12, Gimo 8:87 Sågargatan 7, Gimo 11:28 Sågargatan 3, Gimo 11:96 Skäret Skäfthammar 1:2 Åkerigatan Gimo 8:88 Gimo Torg (tax. som vårdbyggnad) Skäfthammar 1:3 Folketshusgatan 4,6 198/ Gimo 8:91 Wilh. Haglunds väg Gimo 8:13 Vattentornet Gimo 8:92 Långgatan (mark) Delsumma Gimo Österbybruk 8:1 Dannemorav. 2, Vallonv 1 194/ Films-Österby 4:12 Ekgatan 9, Films-Österby 4:32 Ekgatan Films-Österby 7:4 Stråkvägen / Films-Österby 4:23 Stråkvägen 3 192/ Österbybruk 1:94 Bertilsvägen 4,6 194/ Österbybruk 1:92 Vallonvägen Österbybruk 1:14 Sporrbacksv. 28, Eknäsv Österbybruk 1:141 Sporrbacksv. 26, Tångv Käbboda 3:11 Harviksvägen Käbboda 3:12 Harviksvägen Käbboda 3:13 Dannemoravägen Käbboda 3:14 Dannemoravägen / Käbboda 3:1 Harviksvägen Käbboda 3:16 Dannemoravägen / Films-Österby 4:71 Ekbacksvägen Films-Österby 4:72 Parkvägen 7 (vårdcentral) (tax. som vårdbyggnad) Films-Österby 4:73 Ekgatan 2 (sjukhem) (tax. som vårdbyggnad) Harvik 4: Sandvägen Films-Österby 7:12 Stråkv. 1, Filmv. 4,6 192/ Films-Österby 4: Parkvägen / Films-Österby 7:9 Dannemorav. 12, Parkv Österbybruk 1:87 Gimogatan Käbboda 3:9 Harvik Delsumma Österbybruk Hargshamn 2:27 Storvägen Hargshamn 2:84 Storvägen 3, Braxenbol 1:113 Gimovägen Hargshamn 2:13 Tallvägen Valö :2 Valöhemmet Delsumma Hargshamn/Valö ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 17

10 Fastigheter Fastighets- Adress Färdig- Anskaffnings- Taxerings- Varav beteckning ställnings- värde inkl. värde byggadsår inv. bidrag värde Marma 3:19 Trädgårdsvägen Alunda 1:68 Mellanvägen Marma 1:41 Parkv. 11,13, Marmav Marma 1:42-43 Torpvägen Alunda 1:77 Villavägen Marma 1:66 Torpvägen Alunda 1:67 Prästgårdsvägen 12 88/9/ Marma 3:18 Trädgårdsvägen Marma 1:1 Trädgårdsbäcken Delsumma Alunda Östhammar 1:1 Engelbreksgatan Östhammar 14:2 Edsg., Slottsgatan 17 Klackskärsgatan 12, Gammelbyn 7:2 Ulriksgatan Gamemlbyn 7:3 Ulriksgatan / Gammelbyn 4:26 Våra gårdar 1976/ Gammelbyn 4:262 Våra Gårdar (samtax. med ovanstående) Gammelbyn 4:197 Hantverksvägen Gammelbyn 8:8 Repslagaregatan Östhammar 32:1 Prästgatan Östhammar 24:1 Klockargatan / Gammelbyn 1:72 Bilsta Janssons gård Östhammar 31:26 Norra Tullportsgatan Gammelbyn 69:3 Edsvägen Östhammar :4 Sommarro Sandika 3:179 Kanikebolsgatan Östhammar 6: Albrektsgatan Östhammar 7:2 Repslagargatan Delsumma Östhammar Öregrund 72:13 Smedjegatan Öregrund 4:3 Matrosgatan Öregrund 4:13 Jungmansgatan / Öregrund :4 Jungmansgatan Öregrund 68:12 Tallparksgården Öregrund 73:1 Skolg.14-48, Smedjeg Öregrund 194:1 Håkanssons gata 1, Öregrund 73: Västergatan Delsumma Öregrund Totalt Fastighetsbestånd Antal, yta, 21 år hyror per m² uppdelat efter område och fastighet Uppvärmning (P=Panncentral, Fjv= Fjärrvärme, B=Bergvärme, VV= Enbart varmvattendebitering) Gimo Gimo 8: ,2 9,9 868 Fjv 11 Gimo 8: , 72,3 86 Fjv 2 171, 1 Gimo 8: , 64,2 89 Fjv 32 Gimo 8: , 6,8 863 Fjv 36 Gimo 8: , 69,8 86 Fjv 32 Gimo 11: , 7,1 86 Fjv 1 96, 32 Gimo 11: , 82,4 912 Fjv Gimo 8: Fjv ,4 Gimo 8: B , 16 Gimo 8: , 8, Fjv 2 894,3 11 SUMMA ,2 67, , Procentandel Österbybruk Films-Österby 7: , 86, 81 Fjv 2 12, Österbybruk 8: , 7, 82 Fjv 6 29, Films-Österby 4: ,7 67,3 911 Fjv 2 Films-Österby 4: ,7 69,3 91 Fjv Films-Österby 7: ,,7 83 Fjv 1 164, 8 4 Films-Österby 4: , 63,3 924 Fjv Österbybruk 1: , 9,2 86 Fjv 1 76, 7 Österbybruk 1: ,2 32,7 813 Fjv Österbybruk 8: , 3,3 884 Fjv 4 973,1 1 Österbybruk 1: ,8 6,9 863 B Österbybruk 1: ,6 9, 848 B 8 7 Käbboda 3: , 61, 879 Fjv 24 Käbboda 3: ,8 3,6 644 Fjv 24 Käbboda 3: , 61,2 889 Fjv 8 9 Käbboda 3: , 7,1 889 Fjv 1 121, Käbboda 3: ,8 64, 644 B Käbboda 3: ,8 73,1 999 Fjv 6 Films-Österby 4: , 4,6 1 9 Fjv , Harvik 4: 1989 B , 1 Films-Österby 7: ,7 64, Fjv 4 Käbboda 3:9 Fjv 1 339, Summa ,1 9, , Procentandel Hargshamn Hargshamn 2: ,8 4,6 82 P 6 Hargshamn 2: , 7, 811 P 4 Hargshamn 2: ,6 64,2 871 P 4 Summa ,4 7, Procentandel Öregrund Öregrund 72: , 11, 77 P 6 Öregrund : , 7,6 87 VV Öregrund 4: , 7,6 87 VV Öregrund 4: , 7,6 87 VV 1 4, 1 1 Öregrund 73: ,8 6, 984 P 1 Öregrund 194: ,2 6, 1 88 P 14 Summa , 67, 9 1 4, 24 2 Procentandel ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 19

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002 Slå dig ner hos oss förbo årsredovisning 2002 Förbo årsredovisning 2002 Viktiga händelser under 2002... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Finansiell femårsutveckling... 6 Resultaträkningar... 7 Kassaflödesanalyser...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2010 SSSB

Årsredovisning 2010 SSSB ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 SSSB Redaktion SSSB Foto Sid 2: Eric Roxfelt Övriga bilder: Birgitta Godske Repro och tryck Tryckerigruppen AB Original Maria Fernsten Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Året i korthet 5-9 Förvaltningsberättelse 10-12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14-15 Kassaflödesanalys 16 Noter & Kommentarer

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2008 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Solatum har fortsatt arbetet med energieffektivisering. Något av det som hänt under 2008 Målning av fasad,

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer