Årsredovisning 2010 ÖSTHAMMARSHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 ÖSTHAMMARSHEM"

Transkript

1 Årsredovisning 21 ÖSTHAMMARSHEM

2 Innehåll VD- ord VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter till resultat- och balansräkning 1 Finansieringsanalys 13 Finansiell strategi och låneportfölj 14 Revisionsberättelse 1 Organisation och medarbetare 16 Fastigheter 17 Fastighetsbestånd 19 Femårsöversikt 21 Fortsatt positiv utveckling År 21 är företagets bästa år någonsin ur ekonomisk synvinkel. Flera samverkande faktorer bidrar naturligtvis till det goda resultatet. Det goda marknadsläget för branschen i kombination med fortsatt relativt låg ränta kommer med stor sannolikhet att bestå framöver. Även produktionen av nya bostäder är låg i förhållande till efterfrågan i regionen. Vi är stolta över att så gott som alla bostäder och lokaler varit uthyrda under 21. En viktig förutsättning för framgång är alltid engagerad och kompetent personal. Forsatt nyproduktion Det är stimulerande att påbörja ett nytt verksamhetsår när bokslutet 21 visar på ett så gott resultat. Det ger oss råg i ryggen att arbeta vidare med nya objekt. Det gäller såväl nybyggnation som om- och tillbyggnad samt energibesparande åtgärder enligt energiplanen. Överst på listan ligger ombyggnad av fd Stadshotellet till bibliotek med förtätning i kvarteret med bostäder av hög kvalité. Därefter kommer en fortsättning i Alunda med en ny etapp på bostadsområdet Trädgårdsbäcken. Låg hyresökning Bra ekonomi i företaget ger möjlighet till låga hyreshöjningar. På så vis kommer ett bra år hyresgästerna tillgodo. Under 21 lämnade vi hyrorna oförändrade. Riktigt så bra kan det knappast vara två år i rad. För 211 stannar höjningen vid 1,4 % vilket är bland de lägsta i landet. Kommande utmaning Bilden av hur vårt bostadsområde på Ulriksgatan i Östhammar kan komma att förändras börjar nu växa fram. Helt klart är att uppvärmningen med direktverkande el skall bytas till förnyelsebar energi i alla 24 lägenheterna. Nya och bredare balkonger skall byggas och vindsförråden flyttas ner i marknivå. Den utvändiga miljön förbättras bl a genom att området delas upp i mindre enheter i likhet med närliggande bostäder på Våra Gårdar. Tack till Östhammarshems medarbetare Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för ett bra samarbete under året vilket i hög grand bidragit till det fina resultatet. Gimo i februari 211 Bengt Nordström VD Östhammarshem 2 ÅRSREDOVISNING 21 3 ÅRSREDOVISNING 21

3 Förvaltningsberättelse 21 Styrelsen och VD för Stiftelsen Östhammarshem, org. nr , får härmed avge årsredovisning för verksamheten 1 januari - 31 december 21. STYRELSE OCH REVISORER Företaget är stiftat av Östhammars kommun och kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter för perioden Ordinarie ledamöter Kurt Angéus, ordf. Örjan Mattsson, vice ordf. Bertil Alm Erik Kjellgren Linda Eskilsson Birgitta Svantesson Margareta Widén-Berggren Suppleanter Allan Kruukka Ingvar Skönstrand Inger Abrahamsson Christina Carlsson Lennart Andersson Lennart Norén Eino Honkamäki Styrelsen har under året hållit 7 ordinarie sammanträden. Protokollförare har varit Hilkka Ek. Revisorer Räkenskaper och förvaltning har granskats av auktoriserad revisor Kjell Forsman, Borev AB, Uppsala, som utsetts av styrelsen. Kommunfullmäktige har utsett Sven Eriksson och Gunnar Rydvall som förtroendemannarevisorer. Verkställande direktör Bengt Nordström ANSLUTNING Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags organisation (SABO) och Fastighetsbranschens Arbetsgivarorgnisation (Fastigo) samt Husbyggnadsvaror (HBV). BOSTADSMARKNADEN Under 21 var i genomsnitt 13 (36) bostadslägenheter i beståndet outhyrda. Under 21 var antalet outhyrda lägenheter som lägst 7. Vid årsskiftet var 1 bostäder outhyrda. Under året har omflyttning skett i 1 % av bostadlägenheterna, 2 % inklusive servicelägenheter. Kvarboenderabatt lämnas till hyresgäster med boendetider mer än 1 år i samma lägenhet. Rabatt utgår med 2 % på en månadshyra. För boendetider mer än 2 år lämnas ytterligare rabatt med kr/år. Under året har ombyggnad av storköken skett på Olandsgården i Alunda samt Ekbacka i Österbybruk. Vallongården i Österbybruk har byggts om till 27 nya lägenheter för äldre. Produktion / Förnyelse Två nya värmeproduktionsanläggningar har installerats i Alunda och Öregrund. Därmed har vårt behov av olja ytterligare byggts bort i enlighet med energisparplanen. Förvärv / Försäljningar Något fastighetsförvärv eller försäljning har inte genomförts under 21. KAPITALHANTERING Under året har 14 miljoner kr av lånestocken ( 3 %) omsatts. HYRESFÖRHANDLINGAR Vid hyresförhandlingar i december 21 avtalades om en hyreshöjning på 1,4 % för år 211. Förhandlingsersättningen har höjts till 12:-/ lägenhet för de som ingår i förhandlingsordningen. MEDEL TILL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Till Hyresgästföreningen har för 21 erlagts kr i förhandlingsersättning. UNDERHÅLL BOSTADSLÄGENHETER Periodiska underhållsåtgärder har utförts enligt plan. Det innebär att med Hyresgästföreningen överenskomna underhållsintervaller har följts. Målning och tapetsering utförs vart 12:e år, byte av golvbeläggning efter behov, byte av vitvaror vart 17:e år. PERSONAL Östhammarshem har under året haft 21 medarbetare (23), varav 6 () är kvinnor. Antalet anställda vid årets slut är 19 (21). I löner och arvoden har under året utbetalts till (tkr) 21 VD och styrelse 1 7 Övriga anställda 6 31 Totalt 7 38 KVALITET Östhammarshem är kvalitetscertifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt SS-EN ISO 91:2 samt miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 141:1996. EKONOMI Resultaträkning Årets omsättning har ökat med tkr till 13 9 tkr. Antalet outhyrda objekt har medfört ett hyresbortfall på totalt tkr (- 3 2 tkr). Hyresbortfallet på bostäder har minskat till 1,2% (2,6%). Förutom det direkta hyresbortfallet tillkommer rabatter och hyresreduktioner på tkr (-1 17 tkr). Avskrivningar 1% Fastighetsskatt 2% Räntekostnader 8% Underhåll 21% FÖRDELNING KOSTNADER Årets vinst 8% Rörelsens underhållskostnader har minskat med tkr eller 27,2 %. Räntekostnaderna har minskat med 1 84 tkr (1,3 %) samtidigt som de statliga räntesubventionerna minskat med 139 tkr till 177 tkr (43,7 %). Den genomsnittliga skuldräntan har under året varit 2,49 % (2,11 %). Avskrivningarna uppgår till tkr ( tkr). Under året har byggnader avskrivits med 1 % av anskaffningsvärdet. Det redovisade resultatet uppgår till 1 7 tkr (6 47 tkr). Balansräkning Balansomslutningen har förändrats med tkr (2,2 %). Behandling av resultat Styrelsen föreslår att årets vinst 1 7 tkr föres mot ansamlad vinst och att summan balanseras i ny räkning. Fastighetsskötsel 14% Administration o personalkostnader 17% Fastighetsel % Vatten 2% Sophämntning 2% Uppvärmning 11% 4 ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21

4 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning MILJÖREDOVISNING Ett framgångsrikt miljöarbete är i stora stycken ett vardagsarbete. Det måste genomsyra hela företaget och pågå hela tiden. Bara genom ett antal stora och små beslut i vardagen förblir vi ett miljömedvetet bostadsföretag. Hur lyckosamma vi är i vårt miljöarbete beror framför allt på två faktorer: 1. Vi måste vara konsekventa och uthålliga i våra strävanden att göra de rätta miljövalen. 2. Det andra är att vi lyckas påverka vår omgivning till exempel kunder och leverantörer att förändra och förbättra sina miljövanor. Under 21 genomfördes den sista delen av vår treåriga energisparplan med att vi installerade bergvärmepumpar på kvarteret Hästen i Öregrund samt på Mellanvägen i Alunda. Ny treårig energisparplan är framtagen för åren Vi kan nu konstatera att vi kraftigt minskat vårt oljeberoende och därmed minskat våra utsläpp från fossila bränslen (se nedan). VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI -31 DECEMBER 21 (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Not nr Hyresintäkter Rabatter/reduktioner Övriga intäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underhållskostnader Driftskostnader, Fastighetsavgift Summa kostnader Uppvärmd yta/bränsleslag % 3% RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR % 46% fjärrvärme Bergvärme AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR % Direkt el Elpanna Oljepanna FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Utdelning aktier och andelar 2 2 Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Vi har även genomfört ett byte av kulvert på kvarteret Skäret i Gimo. Här har vi bytt ut de gamla galvaniserade kulvertarna mot nya och moderna i PVC- material. De gamla blev ett akut problem då vi under vintern 29/21 hade flertal läckage som blev så allvarliga att de hotade värmeförsörjningen till våra bostäder. Läckorna kunde lokaliseras och tätas tillfälligt. Vi kan redan nu se att värmebehovet minskat och läckagen upphört under höst- och vintermånaderna. RESULTAT EFTER FINANSNETTO BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier 1 8 RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT Vi har under året driftsatt ett nytt driftstatistikprogram för att på ett bättre sätt kunna ha noggranna uppföljningar. Vår förhoppning är att vi i framtiden skall kunna rapportera in våra förbrukningssiffror via handdatorer till systemet. Personalen är en viktig del i vår strävan att bli bättre och utbildning har genomförts under året i bland annat värmepumpsdrift. Våra interna revisioner är fortsatt en viktig del i att finna förbättringar för att öka komforten med bibehållen energiförbrukning. 6 ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 7

5 Balansräkning BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR (tkr) Not nr Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 11, Mark Markanläggningar Maskiner, inventarier och fordon Pågående byggnadsproduktion Summa anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bränslelager Hyresfordringar Kundfordringar Övriga fordringar 38 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel 6 27 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Not nr Eget kapital Grundfond Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerad underavskrivning maskiner, inventarier och fordon 46 Summa obeskattade reserver 46 Långfristiga skulder Checkräkningskredit Borgenslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyror Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA PANTER ANSVARSFÖRBINDELSER Fastigo ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 9

6 Noter till resultat- och balansräkning REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats på ett överskådligt sätt och enligt god redovisningssed. Resultaträkning och balansräkning jämte noter skall ge en rättvisande bild av ställning och resultat. Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd har tillämpats. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprincip angående fastigheter Fastigheter värderas till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande utgifter. När fastighetsvärdering eller annan omständighet pekar på att ett fastighetsvärde ändrats så att den i bokföringen upptas till ett högre värde än dess återvinningsvärde görs en utredning av detta. Återvinningsvärdet är det högsta av fastighetens nettoförsäljningsvärde och nyttovärde. Nettoförsäljningsvärdet beräknas genom en marknadsvärdering. Nyttovärdet beräknas genom att en fastighets driftsnetton diskonteras med en diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktorerna speglar stiftelsens långsiktiga genomsnittliga kapitalkostnad före skatt. Förändringen i värde ska antagas vara bestående. Förändringar som beror på återkommande faktorer såsom uthyrningsproblem förorsakade av konjunktursvängningar betraktas som bestående men med reducerat genomslag. NOT 1 HYRESINTÄKTER Hyresintäkter, brutto (tkr) Bostäder Lokaler Garage Motorvärmare Hyresbortfall, brutto (tkr) Bostäder Lokaler Garage Motorvärmare Hyresbortfall (procent) Bostäder - 1,2 % - 2,4 % Lokaler -, % - 2,2 % Garage - 18,2 % - 14,8 % Motorvärmare - 44,9% - 48,1 % - 1,3 % - 2,6 % Hyresintäkter, netto(tkr) Bostäder Lokaler Garage Motorvärmare NOT 2 RABATTER/ HYRESREDUKTIONER Kvarboenderabatt Hyresreduktioner NOT 3 ÖVRIGA INTÄKTER Ersättning från hyresgäster Tillval till lägenheter Realisationsvinst,maskiner 8 Övriga intäkter NOT 4 UNDERHÅLLS- KOSTNADER Planerat underhåll Löpande underhåll/rep Summa utgifter NOT DRIFTS- KOSTNADER Energibesparande åtgärder Tillval, lägenheter Material och köpta tjänster, fastighetsskötsel Vattenförbrukning Elförbrukning Elförbrukning, outhyrda lgh Uppvärmning Sophantering Sotning, OVK,OKK Transportmedel, driftskostn Uttagsskatt, Förvaltningspersonal Försäkringar mm Personalkostnader Lokalhyror Marknadsföring Styrelse och revision Hyresförluster Kundförluster Diverse administrativa kostnader Diverse förvaltningsanknutna kostnader Medel till Hyresgästföreningen NOT 6 SJUKFRÅNVARO Total sjukfrånvaro 2,2 % 7,4 % Långtidssjukfrånvaro 1,6 % 3,9 % Sjukfrånvaro för män 1,4 % 8,3 % Sjukfrånvaro för kvinnor,7 % 6,8 % Anställda < 29 år - - Anställda 3-49 år,4 % 1,2 % Anställda > år 1,8 % 6,2 % NOT 7 AVSKRIVNINGAR 21 Område Fastigheter 1 % Inventarier 2 % IT 33 % Personbilar 2 % Om- och tillbyggnader 2 % Markanläggningar,bergvärme % Planenliga avskrivningar Fastigheter Markanläggningar Maskiner, inventarier, fordon NOT 8 RÄNTEBIDRAG Räntebidrag, bostäder NOT 9 RÄNTEKOSTNADER Räntor på lev.skuld Räntor på checkräkningskredit Räntor på fastighetslån, underhållslån NOT 1 SKILLNAD MELLAN BOKFÖRD OCH PLANENLIG AVSKRIVNING FÖR MASKINER OCH INVENTARIER Planenligt bokfört värde Skattemässigt lägsta tillåtna bokförda värde (enl. kompl.regeln) Ack. underavskrivning 46 Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning per 1/ Årets förändring - 8 NOT 11 BYGGNADER Byggnader Anskaffningsvärde, urspr Årets anskaffningsvärde Om- och tillbyggnad Årets anskaffningsvärde 32 8 Avgår investeringsbidrag Uppskrivna fastigheter Nedskrivna fastigheter S:a avskrivningsunderlag Avgår ack. Avskrivningar Avgår ack. Avskrivningar/ uppskrivning Bokfört nettovärde ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 11

7 Noter till resultat- och balansräkning NOT 12 TAXERINGSVÄRDEN Byggnader Mark Summa taxeringsvärden * (omräknade basvärden) (* Ett antal fastigheter är taxerade som vårdfastigheter och därmed ej åsatta något taxeringsvärde och är ej upptagna i ovanstående) NOT 13 MARK Bebyggd mark Obebyggd tomtmark NOT 14 MARK- ANLÄGGNINGAR Markanläggning, ansk.värde Årets nyanskaffningar Ack. avskrivningar NOT 1 MASKINER INVENTARIER OCH FORDON Anskaffningsvärde Utrangering Årets nyanskaffningar Avgår ack. avskrivningar Planenligt restvärde Ack. avskrivningar under plan Bokfört nettovärde Gimo den 7 mars 211 NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR Husbyggnadsvaror (HBV), 1 andel 4 4 Innestående medel i HBV NOT 17 BALANSERAT RESULTAT Belopp vid årets början Behandling av resultat 29 fjolårets vinst Årets avskrivning uppskrivna fastigheter Belopp vid årets slut NOT 18 CHECK- RÄKNINGSKREDIT Checkräkningskredit, koncernkonto Sedan juli 1997 utnyttjas en kredit, med en kreditlimit på mkr, på ett koncernkonto. I enlighet med SABOs rekommendationer redovisas därför checkräkningskredit under långfristiga skulder. Kurt Angéus Örjan Mattsson Bertil Alm Linda Eskilsson Erik Kjellgren Birgitta Svantesson Margareta Widén-Berggren Bengt Nordström Finansieringsanalys Samtliga belopp i tkr FRÅN VERKSAMHETEN TILLFÖRDA MEDEL Not Rörelseintäkter Rörelsekostnader exkl. icke likviditetspåverkande poster MEDEL BUNDNA/TILLFÖRDA I DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Ökning (-), minskning (+) av fordringar och bränslelager Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder Från verksamheten tillförda medel Medel bundna/tillförda i den löpande verksamheten NETTO FRÅN ÅRETS VERKSAMHET INVESTERINGAR (ökning (-), minskning (+) Aktier och andelar Maskiner, inventarier och fordon Pågående nyproduktion Färdigställd byggnad och mark Markanläggningar och markinventarier Medel från årets verksamhet Investeringar FINANSIERINGSBEHOV Ökning (+), minskning (-) av långfristiga skulder Finansieringsbehov Extern finansiering FÖRÅNDRING AV LIKVIDA MEDEL 38 NOTER TILL FINANSIERINGSANALYSEN Analysen är kopplad till resultat- och balansräkningen och visar förändringen i företagets likviditet under verksamhetsåret. Den visar vilka investeringar som gjorts och hur dessa finansierats NOT 1 Totala rörelsekostnader Icke likv. påverkande: Avskrivningar enligt plan Avskrivningar under plan NOT 2 Summan av likvida medel som generats från verksamheten är tkr (17 6). Likviditeten ökar därigenom med detta belopp. NOT 3 Årets investeringar har uppgått till tkr (36 91). Detta resulterar i minskad likviditet. NOT 4 Medlen från årets verksamhet, 2 68 tkr, (19 9), finansierar investeringarna. NOT Det sammanlagda finansieringsöverskottet är 4 67 tkr (16 996). Ökning av den långfristiga finansieringen är tkr (17 1). Summan,38 tkr har ökat de likvida medlen och förändring kan avläsas i balansräkningen som förändringen av omsättningstillgången likvida medel. 12 ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 13

8 Finansiell strategi och låneportfölj Revisionsberättelse Riksbanken har höjt reporäntan till 1,2 % i slutet av 21. Under 211 väntas ytterligare några höjningar på reporäntan och man förutspår en styrränta på 2 % vid slutet av 211. Finansiell strategi Östhammarshems finansierinsverksamhet styrs genom den fastställda finanspolicyn. Under året har en större andel av lånen fått fast räntebindning. Upplåningen sker i konkurrens mellan långivare genom offertförfrågan. Totala antalet lån var 1 st. Finansiering Låneportföljen uppgår till 2 4 tkr, varav tkr lånats inom koncernkontot. Övriga krediter är placerade hos traditionella låneinstitut varav två är utländska. Förfallostruktur Som framgår av nedanstående diagram har stor andel av lånestocken fast räntebindning år 21. Den genomsnittliga återstående kredittiden har ökat. Företaget arbetar för att sprida krediternas förfall över betydligt längre tidsrymd och flera år. kr Låneförfall och snittränta per ,2 2,46 1,74 Räntekostnader Räntekostnaden uppgick till tkr (12 8 tkr). Genomsnittsräntan var under året 2,49 % (2,11 %). Vid årets utgång hade låneportföljen en genomsnittsränta på 2,86 % (1,42 %). Räntebidrag Under 21 erhölls 177 tkr (313 tkr) i räntebidrag, motsvarande 1, kr/kvm (2, kr/kvm). De senaste fem årens utveckling av räntekostnaderna kan utläsas av nedanstående diagram. 2,88 4,3 Checkkred Räntekostnader 26-21, kr/m2 3,48 Bruttokostnad Räntebidrag Nettokostnad 1, 9, 8, 7, 6,, 4, 3, 2, 1,, procent REVISIONSBERÄTTELSE för STIFTELSEN ÖSTHAMMARSHEM Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Stiftelsen Östhammarshem för år 21. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög grad men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelsens stadgar eller årsredovisningslagen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs och att vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfirhet för räkenskapsåret. Gimo den Kjell Forsman Sven Eriksson Gunnar Rydvall Aukt.revisor Förtroendemannarevisor Förtroendemannarevisor 14 ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 1

9 Organisation och medarbetare Förvaltningsområde Alunda/ Gimo/ Hargshamn Jonas Hammarstedt, områdeschef Alunda/Gimo/Hargshamn Anna Ericsdotter Bo Eriksson Christer Svensk Torbjörn Svensson Förvaltningsområde Österbybruk/Östhammar/Öregrund Kjell Jansson, områdeschef Österbybruk Guy Andersson Björn Karberg HUVUDKONTORET Hilkka Ek, ekonomichef Erika Wiik, ekonomiassistent Saija Jonsson, kundservicechef Jessica Eliardsson, receptionist Christina Sundin, bokonsulent Ralf Johansson, teknisk chef Jan Åkerlund, tekniker VD Bengt Nordström STYRELSE Kurt Angéus, ordf. (m), Örjan Mattsson, vice ordf. (s), Bertil Alm (c), Linda Eskilsson (mp), Erik Kjellgren (m) Birgitta Svantesson (s), Margareta Widén-Berggren (s), Suppleanter Lennart Andersson (boa), Inger Abrahamsson (c), Christina Carlsson (kd), Eino Honkamäki (s), Allan Kruukka (m), Lennart Norén (s) Östhammar/Öregrund Åke Andersson Vilho Jansson Börje Löfberg Bengt Tanskanen Fastigheter Fastighets- Adress Färdig- Anskaffnings- Taxerings- Varav beteckning ställnings- värde inkl. värde byggadsår inv. bidrag värde Gimo 8:78 Köpmang. 3, Torng. 36, / Gimo 8:81-82 Köpmangatan / Gimo 8:83 Köpmangatan Gimo 8:86 Köpmangatan 1,12, Gimo 8:87 Sågargatan 7, Gimo 11:28 Sågargatan 3, Gimo 11:96 Skäret Skäfthammar 1:2 Åkerigatan Gimo 8:88 Gimo Torg (tax. som vårdbyggnad) Skäfthammar 1:3 Folketshusgatan 4,6 198/ Gimo 8:91 Wilh. Haglunds väg Gimo 8:13 Vattentornet Gimo 8:92 Långgatan (mark) Delsumma Gimo Österbybruk 8:1 Dannemorav. 2, Vallonv 1 194/ Films-Österby 4:12 Ekgatan 9, Films-Österby 4:32 Ekgatan Films-Österby 7:4 Stråkvägen / Films-Österby 4:23 Stråkvägen 3 192/ Österbybruk 1:94 Bertilsvägen 4,6 194/ Österbybruk 1:92 Vallonvägen Österbybruk 1:14 Sporrbacksv. 28, Eknäsv Österbybruk 1:141 Sporrbacksv. 26, Tångv Käbboda 3:11 Harviksvägen Käbboda 3:12 Harviksvägen Käbboda 3:13 Dannemoravägen Käbboda 3:14 Dannemoravägen / Käbboda 3:1 Harviksvägen Käbboda 3:16 Dannemoravägen / Films-Österby 4:71 Ekbacksvägen Films-Österby 4:72 Parkvägen 7 (vårdcentral) (tax. som vårdbyggnad) Films-Österby 4:73 Ekgatan 2 (sjukhem) (tax. som vårdbyggnad) Harvik 4: Sandvägen Films-Österby 7:12 Stråkv. 1, Filmv. 4,6 192/ Films-Österby 4: Parkvägen / Films-Österby 7:9 Dannemorav. 12, Parkv Österbybruk 1:87 Gimogatan Käbboda 3:9 Harvik Delsumma Österbybruk Hargshamn 2:27 Storvägen Hargshamn 2:84 Storvägen 3, Braxenbol 1:113 Gimovägen Hargshamn 2:13 Tallvägen Valö :2 Valöhemmet Delsumma Hargshamn/Valö ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 17

10 Fastigheter Fastighets- Adress Färdig- Anskaffnings- Taxerings- Varav beteckning ställnings- värde inkl. värde byggadsår inv. bidrag värde Marma 3:19 Trädgårdsvägen Alunda 1:68 Mellanvägen Marma 1:41 Parkv. 11,13, Marmav Marma 1:42-43 Torpvägen Alunda 1:77 Villavägen Marma 1:66 Torpvägen Alunda 1:67 Prästgårdsvägen 12 88/9/ Marma 3:18 Trädgårdsvägen Marma 1:1 Trädgårdsbäcken Delsumma Alunda Östhammar 1:1 Engelbreksgatan Östhammar 14:2 Edsg., Slottsgatan 17 Klackskärsgatan 12, Gammelbyn 7:2 Ulriksgatan Gamemlbyn 7:3 Ulriksgatan / Gammelbyn 4:26 Våra gårdar 1976/ Gammelbyn 4:262 Våra Gårdar (samtax. med ovanstående) Gammelbyn 4:197 Hantverksvägen Gammelbyn 8:8 Repslagaregatan Östhammar 32:1 Prästgatan Östhammar 24:1 Klockargatan / Gammelbyn 1:72 Bilsta Janssons gård Östhammar 31:26 Norra Tullportsgatan Gammelbyn 69:3 Edsvägen Östhammar :4 Sommarro Sandika 3:179 Kanikebolsgatan Östhammar 6: Albrektsgatan Östhammar 7:2 Repslagargatan Delsumma Östhammar Öregrund 72:13 Smedjegatan Öregrund 4:3 Matrosgatan Öregrund 4:13 Jungmansgatan / Öregrund :4 Jungmansgatan Öregrund 68:12 Tallparksgården Öregrund 73:1 Skolg.14-48, Smedjeg Öregrund 194:1 Håkanssons gata 1, Öregrund 73: Västergatan Delsumma Öregrund Totalt Fastighetsbestånd Antal, yta, 21 år hyror per m² uppdelat efter område och fastighet Uppvärmning (P=Panncentral, Fjv= Fjärrvärme, B=Bergvärme, VV= Enbart varmvattendebitering) Gimo Gimo 8: ,2 9,9 868 Fjv 11 Gimo 8: , 72,3 86 Fjv 2 171, 1 Gimo 8: , 64,2 89 Fjv 32 Gimo 8: , 6,8 863 Fjv 36 Gimo 8: , 69,8 86 Fjv 32 Gimo 11: , 7,1 86 Fjv 1 96, 32 Gimo 11: , 82,4 912 Fjv Gimo 8: Fjv ,4 Gimo 8: B , 16 Gimo 8: , 8, Fjv 2 894,3 11 SUMMA ,2 67, , Procentandel Österbybruk Films-Österby 7: , 86, 81 Fjv 2 12, Österbybruk 8: , 7, 82 Fjv 6 29, Films-Österby 4: ,7 67,3 911 Fjv 2 Films-Österby 4: ,7 69,3 91 Fjv Films-Österby 7: ,,7 83 Fjv 1 164, 8 4 Films-Österby 4: , 63,3 924 Fjv Österbybruk 1: , 9,2 86 Fjv 1 76, 7 Österbybruk 1: ,2 32,7 813 Fjv Österbybruk 8: , 3,3 884 Fjv 4 973,1 1 Österbybruk 1: ,8 6,9 863 B Österbybruk 1: ,6 9, 848 B 8 7 Käbboda 3: , 61, 879 Fjv 24 Käbboda 3: ,8 3,6 644 Fjv 24 Käbboda 3: , 61,2 889 Fjv 8 9 Käbboda 3: , 7,1 889 Fjv 1 121, Käbboda 3: ,8 64, 644 B Käbboda 3: ,8 73,1 999 Fjv 6 Films-Österby 4: , 4,6 1 9 Fjv , Harvik 4: 1989 B , 1 Films-Österby 7: ,7 64, Fjv 4 Käbboda 3:9 Fjv 1 339, Summa ,1 9, , Procentandel Hargshamn Hargshamn 2: ,8 4,6 82 P 6 Hargshamn 2: , 7, 811 P 4 Hargshamn 2: ,6 64,2 871 P 4 Summa ,4 7, Procentandel Öregrund Öregrund 72: , 11, 77 P 6 Öregrund : , 7,6 87 VV Öregrund 4: , 7,6 87 VV Öregrund 4: , 7,6 87 VV 1 4, 1 1 Öregrund 73: ,8 6, 984 P 1 Öregrund 194: ,2 6, 1 88 P 14 Summa , 67, 9 1 4, 24 2 Procentandel ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 19

11 Fastighetsbestånd Femårsöversikt Alunda Marma 3: , 96, 86 P Marma 3: , 84,7 882 P 2 Alunda 1: ,7 39,7 926 P 1 9,7 8 Marma 1: ,6 8,4 98 B 1 Marma 1: ,1 6,3 913 B 4 Alunda 1: ,4 63,2 746 Marma 1: ,8 66, 99 B 1 16, Marma 1: ,9 68, B 6 6 Summa , 32, , Procentandel Östhammar Östhammar 1: , 7,7 1 6 B 7 Östhammar 14: , 7, 881 B Gammelbyn 7: , 44,7 874 VV 1 692, 22 4 Gammmelbyn 7: ,8 7, 793 VV 1 7,3 34 Gammelbyn 4: ,4 73,9 914 B Gammelbyn 4: , 77,1 914 B Östhammar 32: ,2 66,2 1 1 P 7 Östhammar 24: , 73, B 14 Gammelbyn 1: , 62,1 849 VV Östhammar 31: ,9 63, P 7 Östhammar : , 7, Gammelbyn 4: , Summa ,3 62, , Procentandel Servicebostäder Skäfthammar 1: , 64, 83 Fjv Skäfthammar 1:3 I ,4, Fjv 1 1 4, Skäfthammar 1:3II ,8, Fjv 1 119,8 Films-Österby 4: ,7 64,7 983 Fjv Films-Österby 4: 1966/ ,9 38, Fjv , Films-Österby 4: , 3, Fjv 1 744, Alunda 1:67 I ,3 6, B , Alunda 1:67 II , 38, B 8 1 Alunda 1:67 III ,3 37, B Alunda 1:67 IV , 3, B Östhammar 8: , 67,7 828 Sandika 3: , 42, 1 14 P 1 114,2 Gammelbyn 69: , 42, 1 14 P 1 114,2 Östhammar 6: , 39, B , Öregrund 68: , 42, B 1 794,4 Braxenbol 1: , 6, B 1 147, 3 6 Valö : , 47,4 98 P 1 128, 4 Summa ,9 46, , Procentandel HELA FÖRETAGET Fastighet 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok rok Antal Yta Medel- Hyra Upp- Lokaler Garage Carport Motorv Gimo ,2 67, Österbybruk ,1 9, Alunda , Östhammar ,3 62, , Öregrund , 67, 9 1 4, Hargshamn ,4 7, Tot.exkl. servicebostäder , 62, , Procentandel Servicebostäder ,9 46, , Procentandel Tot.inkl. servicebostäder , , Procentandel Ekonomisk översikt Balansomslutning mkr Omsättning mkr Soliditet % 7 6 Kassalikviditet % Resultat före bokslutsdisp. tkr Årets resultat tkr M²-nyckeltal (per vägd yta) Nettointäkter per m² kr Driftskostnad år m² kr Underhåll och reparation per m² kr Fastighetsskatt per m² kr Driftsnetto per m² kr Nettokapitalkostnad per m² kr Ränte-och leasingkostnad per m² kr Räntebidrag per m² kr Drift- och kapitalkostnader Driftskostnader mkr Driftsnetto mkr Av - nedskrivningar mkr Finansiellt netto mkr Underhåll Planerat underhåll tkr Löpande underhåll (rep.) tkr Skattereduktion tkr 917 Löner och antal anställda Löner och arvoden (anställda resp. styrelse) mkr 7, 6,6 6,8 6,9 6,7 Antal anställda vid årets slut Antal Uthyrningsobjekt (vid årets slut) Bostadslägenheter Antal Lokaler Antal Garage Antal Carport Antal Parkeringsplatser Antal Genomsnittlig hyresnivå kr/m² Vakanta lägenheter Vakanta lägenheter per 31/ Vakanta lägenheter i % av beståndet,8 1,3 2,7 3,6,2 Genomsnittligt outhyrda lägenheter i % av beståndet,7 1,9 3, 4,9,2 Omflyttningsfrekvens i % ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 21

12 Kassalikviditet % Soliditet % % Nettointäkter per m². kr Driftkostnader (mkr) , Hyresbortfall % (bostäder) Driftsnetto mkr , ,7,7 3, ,4 1, ÅRSREDOVISNING 21

13 Box 26, GIMO Tel Fax E-post:

Årsredovisning 2013. Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund

Årsredovisning 2013. Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund Årsredovisning 2013 Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Service Hargshamn Skog och Mark Östhammar Bruksmiljö Historia

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund

Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund Årsredovisning 2012 Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Service Hargshamn Skog och Mark Östhammar Bruksmiljö Historia

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

ÖSTHAMMARSHEM. Årsredovisning 2014. Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund

ÖSTHAMMARSHEM. Årsredovisning 2014. Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund Trivsel Nära Personligt Kvalitet Gimo Hem Standard Miljö Fritid Öregrund ÖSTHAMMARSHEM Barnvänligt Skärgård Alunda Närhet Hav Stad Natur Service Hargshamn Skog och Mark Östhammar Bruksmiljö Historia Valloner

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning 2008 Räkenskapsåret 2007 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer