FIGHTER 410P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIGHTER 410P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK"

Transkript

1 PBD SE 0- Frånluftsvärmepump med FIGHTER 0P förvämd tilluft FIGHTER 0P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsggregt som ger värme vrmvtten ventiltion värmd tilluft återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump med tilluftsbtteri. Den hr inbyggd fläktr smt elpnn med indirekt uppvärmd vrmvttenberedre, försedd med korrosionsskydd v koppr. Energi återvinns ur ventiltionsluften och tillföres pnnn, vilket därmed väsentligt reducerr energikostndern. Enheten ventilerr huset, värmer tilluften, levererr rditorvärme och bereder tppvrmvtten. FIGHTER 0P är vsedd för lågtemperturdimensionerd rditorkrets eller golvvärme. FIGHTER 0P är vsedd för både nyinstlltion och utbyte i villor eller motsvrnde. Skötsel Stor vikt hr lgts på utformningen v mnöverpnelen för tt skp enklst tänkbr hndhvnde. Ett minimum v skötsel krävs. Endst kontroll v säkerhetsventiler smt rengöring v luftfilter och fläktr behöver görs. Luftfiltren är lätt åtkomlig och är mycket enkl tt rengör. All väsentlig detljer är åtkomlig frmifrån. Dett underlättr service och skötsel. Instlltion FIGHTER 0P är enkel tt instller. All rörnslutningr är plcerde i frmknt för bäst åtkomlighet. Dett är speciellt värdefullt för utbytesmrknden. Utrustning FIGHTER 0P är försedd med komplett ventilutrustning bestående v påfyllnings-, vcuum-, bck- och säkerhetsventil för vttenvärmrdelen. Pnndelen är försedd med vtppnings-, påfyllnings- smt säkerhetsventil. Dessutom är ggregtet försett med klimtstyrd shuntutomtik med utomhus- och frmledningstemperturgivre, shuntventil, cirkultionspump smt expnsionskärl. Konstruktion Styrningen v FIGHTER 0P sker med mikroprocessor. Dett ger ett enkelt hndhvnde smtidigt som värmepumpen lltid utnyttjs så effektivt som möjligt, eftersom mikroprocessorn kontinuerligt fttr beslut om bäst driftsätt. Mikroprocessorn sköter även shuntutomtik och cirkultionspump. På sifferfönstret kn mn enkelt t frm ktuell temperturer och inställd värden. FIGHTER 0P rbetr med det miljövänlig köldmediet R0 (Propn). FIGHTER 0P hr så klld dubbelväxling v värmen från värmepumpskretsen till vrmvttenberedren. Dett eliminerr risken för oljebemängt köldmedium tt komm in i tppvrmvttnet. Isoleringen består v formgjuten, freonfri polyurethn motsvrnde c mm minerlull. Ytterhöljet består v vit pulverlckerd stålplåt. Övre och nedre frontluckn är enkelt demonterbr för bäst åtkomlighet vid instlltion och vid eventuell service. Effekten på elptronen är,0 kw med levernseffekt på kw. På grund v sin unik konstruktion kn ndr värmekällor docks till FIGHTER 0P.

2 Med blndningsventil Instlltionsprincip G Luft trnsporters från rum med tillluftsdon till rum med frånluftsdon. A Den uppvämd rumsluften ts in i knlsystemet. H Luften från köksfläkten går direkt ut i en särskild knl. Uteluft Tilluft E Uteluften ts in till FIGHTER 0P där den värms upp. Frånluft Avluft C När rumsluften pssert värmepumpen släpps den ut. Temperturen på luften hr då sänkts eftersom värmepumpen hr tgit tillvr på energin i rumsluften. Außenluf F Den uppvärmd tilluften kommer in i rummet. Uppställning och plcering För tt underlätt rörinstlltion bör ett fritt utrymme för fördelningsrör m m finns på höger eller vänster sid. Beträffnde övrig instlltionsmått, se vsnitt Mått. Värmepumpen bör helst ställs upp med ryggsidn c 0 mm från yttervägg i grovkök eller motsvrnde typ v rum för tt eliminer eventuell olägenheter på grund v ljud. Om dett ej är möjligt bör vägg mot sovrum eller nnt ljudkänsligt rum undviks. Ovsett plcering skll vägg mot ljudkänsligt rum ljudisolers. OBS! Avstånd till vägg skll i smtlig fll vr minst 0 mm. Rördrgning skll utförs utn klmring i innervägg mot sov-/vrdgsrum. Funktionsprincip, kylkrets När den rumstempererde frånluften psserr förångren förångs köldmediet på grund v sin låg kokpunkt. Därmed vger rumsluften energi till köldmediet. Köldmediet komprimers därefter i en kompressor, vrvid temperturen höjs krftigt. Det vrm köldmediet leds till den i pnnvttnet plcerde TYSK kondensorn. Här vger köldmediet sin energi till pnnvttnet vrvid köldmedietemperturen sänks och köldmediet övergår från ång till vätsk. Därefter leds köldmediet vidre vi filter till expnsionsventilen där tryck och tempertur sänks ytterligre. Köldmediet hr nu fullbordt sitt kretslopp och psserr åter förångren. D FIGHTER 0P försörjer huset med både vrmvtten och rumsvärme. Utn blndningsventil Uteluft Tilluft B Den vrm rumsluften leds till FIGHTER 0P där energin återvinns. Frånluft Avluft Auße

3 R ON OF F D y,,,, ksidn 0,,,,, Ø, Tryckmätre, pnn r=, Här viss trycket i värmesystemet. Normlt rbetsområde är 0,, br. br 0, Övre lmpn Kompressor : 0, Tänd: Kompressor i drift. Släckt: Kompressor ej i drift. Mittre lmpn Avfrostning : Tänd: Avfrostning pågår. Släckt: Normlläge. Nedre lmpn Elptron : Tänd: Elptron i drift. Släckt: Elptron ej i drift. Blinknde lmp innebär tt delr v elptronen är blockerd v yttre styrning (effektvkt, m m). 0 Mnöverpnel (Synlig del), å bksidn 0, Kontrollmpor, st urstnsning, bredd= och r=,, 0., Strömbrytre med lägen: Sifferfönster 0 Värmepumpen vstängd Vid normldrift viss här pnntempertur. De två vänstr sifforn nger Normlläge Reservläge knlnummer r=, och de två högr nger Trnsprent, blåfärgd film (ej knlens hål). mätvärde/inställning. Ø st Ø,, trnsprent, ofärgd film (ej hål). OBS! Endst hlv cirkel (rdie=), Mnöverpnel, (Dold bkom övre frontluck) Driftlägesindikeringr Övre lmpn Elptron Tänd: Elptronen tillåts tt koppls in vid behov. Släckt: Elptronen blockerd. Nedre lmpn Cirkultionspump Tänd: Cirkultionspumpen i br drift. Släckt: Cirkultionspumpen ej i 0 drift. I dett läge är även br shuntventilen stängd. Vid strt är smtlig funktioner (elptron, cirkultionspump och värmeutomtik) igång. Om knppen Driftläge trycks in en gång blockers elptronen. Vid ytterligre tryckning stopps även cirkultionspumpen. Ytterligre tryckning återinkopplr elptronen och cirkultionspumpen. Hål x Hål x,,, 0. Inställningsrtt, Inställningen på rtten Vl, värmekurv beror dels på vr i lndet värmepumpen är plcerd och dels på vilken typ v värmesystem som finns i huset., Ø, De grårstrerde ytorn (Ø) skll ej förses med häftämne. Extr vrmvtten Inställningsrtt En tryckning på knppen Extr vrmvtten ger en ökning v vrmvtten- Ø v påverks rumstemperturen. Med rtten Förskjutning, värmekurkpciteten under c timmr. Den inbyggd lmpn lyser i dett läge konstnt. Ytterligre tryckning ger en vrktig funktion där vrmvttentemperturen höjs med jämn tidsintervll. Den inbyggd lmpn blinkr i dett läge. Ytterligre tryckning återställer ovnstående funktioner till normlläge. Driftlägesväljre, Ø,, 0,, Knlvl Med Knlvl bläddrr mn frmåt blnd sifferfönstrets knler för tt vis önskt värde eller inställning. Knlförteckning finns i nslutning till tryckknppen. r,, st,, T st Ø,, OBS! En De gr skll ej Fläkthstighet Med denn br omkopplre ändrs fläkthstigheten. Omkoppling melln tre olik hstigheter är 0 möjligt: Läge A: Reducerd ventiltion Läge B: Norml ventiltion Läge C: Forcerd ventiltion,, Art.nr.

4 Rörinstlltion Smtlig rörnslutningr är försedd med mm klämringskopplingr. Rditornslutning Rditorkrets nslutes till pos (), (frmledning) och pos (), (returledning). Tilluftsbtteriet är tt betrkt som en rditor och måste smjusters med övrig rditorsystemet, se vsnitt Tilluftsbtteri Tppvttennslutning Vrm- och kllvtten nslutes till pos () (vrmvtten) respektive () (kllvtten). Om bubbelpool eller nnn väsentligt större förbrukre v vrmvtten skll instllers, bör värmepumpen kompletters med elektrisk vrmvttenberedre. Värmepump FIGHTER 0P Vrmvttenberedre COMPACT Besiktning FIGHTER 0P är som stndrd utrustd med slutet expnsionskärl. Enligt gällnde normer måste pnnnläggningen besiktigs innn den ts i bruk. Denn besiktning får endst utförs v person med kompetens för uppgiften. Funktionskontroll v ventiltionsnläggningen skll enligt gällnde förordningr utförs v behörig person. Mx pnn- och rditorvolym Tryckexpnsionskärlets () volym är liter och hr som stndrd ett förtryck på kp ( mvp). Dett medför tt mximl höjd melln kärlet och den högst belägn rditorn är m. På kärlet sitter en ventil för eventuell justering v förtrycket. Expnsionskärlets förtryck skll vr infört i besiktningshndlingen. Mx systemvolym exklusive pnn är vid ovnstående förtryck liter. Styrning v vrmvttentemperturen Temperturen i vrmvttenberedren kn, beroende på årstid, vrier melln c. Med knppen Extr vrmvtten på frontpnelen kn temperturen i vrmvttenberedren tillfälligt höjs. Nednstående digrm visr norml temperturnivåer i pnn respektive vrmvttenberedre. VV-BEREDARE MED "DELAT" VENTILKOPPEL Tempertur INK KV-ANSL KV VV KV BACKVENTIL PROPPNING VV 0 Min begränsning Frmledningstempertur Pump- och tryckfllsdigrm Tillgängligt tryck, kp kp KV , 0 0, VV KV 0, Mx flöde: 0 l/h VV-BEREDARE MED "DELAT" VENTILKOPPEL BACKVENTIL 00 INK KV-ANSL , 0, Flöde l/h l/s Utetempertur 0 0 Sommr Vinter DUT Tempertur PROPPNING VV DUT: Dimensionernde utetempertur Vttenvttentempertur "Extr vrmvtten" Vttenvttentempertur "Normlfll" Pnntempertur Unterer Grenzwert Tem 0 0 DU Tillgänglig pumpkpcitet (pnnns interntryckfll fråndrget) Internt tryckfll i pnn (inklusive rmtur) Pumpkpcitet 0 P m Mx flow: 0 l/h 0 Vorluftempertur, kp wg Mx flow: 0 l/h Außentempertur 0 0 Sommer Winter DUT DUT: Norm-Tempertur Tempe

5 Inställning v shuntutomtik () () () 0 () () () Smbndet melln utetempertur och frmledningstempertur ställes in med rttrn Vl, värmekurv () och Förskjutning, värmekurv (). Dimensionerd frmledningstempertur och dimensionernde utetempertur nvändes som ingångsdt i vidstående digrm för tt utläs kurvlutning, vilken ställes in med rtt Vl, värmekurv (). Inställningen på rtt Förskjutning, värmekurv () bestämmer vid vilken utetempertur som uppvärmningen upphör. Om förskjutningen ställes in på 0 innebär det tt uppvärmningen upphör vid en utetempertur på + 0. Eftersom mn normlt hr en viss grtisvärme kn mn ställ in ett värde under noll på denn rtt. Vidstående digrm visr kurvskror med förskjutningen -, ± 0 och +. Grundinställningen från fbrik är kurv 0 på Vl, värmekurv och förskjutningen - på Förskjutning, värmekurv. I de fll då mn ej känner till värmesystemets dimensionerde frmledningstempertur kn nednstående krt vr väglednde för inställningen v Vl, värmekurv. Först siffrn gäller för ett rditorsystem och siffrn inom prentes gäller för golvvärme instllert i betongbjälklg där mx frmledningstempertur är. Vid golvvärmesystem instllert i träbjälklg kn mn utgå från siffrn före prentesen och minsk dett värde med två enheter. Lämplig inställning på rtten Förskjutning, värmekurv är - för rditorsystem och - för golvvärme. De lägre värden i norr delen v Sverige beror på lägre dimensionernde utetempertur. De lägre värden i norr delen v Sverige beror på lägre dimensionernde utetempertur. () () () Östersund Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvll Hudiksvll Söderhmn Kirun Gällivre Luleå VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA 0 0 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) + - FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR Digrm med förskjutningen VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA Digrm med - förskjutningen FÖRSKJUTNING0 VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (0) - 0 UTETEMPERATUR FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA 0 0 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) - FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+) UTETEMPERATUR () () Krlstd Flun Örebro Gävle Uppsl Västerås Stockholm Digrm med förskjutningen + Norrköping Borås Linköping () Göteborg Jönköping Visby () 0 () Hlmstd Växjö Klmr () Mrkryd Helsingborg Hässleholm Krlskron Mlmö Simrishmn () Ystd

6 Ventiltion FIGHTER 0P nslutes så tt ll frånluft förutom köksfläkt psserr förångren () i värmepumpen. Normert minflöde är 0, l/s per m bostdsyt. För tt värmepumpen skll rbet på bäst sätt bör ventiltionsflödet ej understig 0 m /h ( l/s). Även om normkrvet ger lägre flödesbehov medför ökningen till 0 m /h ingen höjd energiförbrukning eftersom värmepumpens återvinningsgrd också ökr. För tt undvik övertryck i byggnden bör tilluftsflödet projekters till c 0 % v frånluftsflödet. Värmepumpens uppställningsrum skll vr ventilert med minst m /h (0 l/s). FIGHTER 0P är försedd med en ventiltionsöppning (). Dett gör tt ett luftflöde på c m /h (, l/s) ts i golvnivå direkt från uppställningsrummet. Fläktkpciteten är vlbr i tio steg (se Fläktdigrm ). Omkoppling v ventiltionskpcitet beskrivs i vsnitt Inställning v fläktkpcitet (se även Elschem ). Kurvorns numrering refererr till uttg på kopplingsplint (). För tt undvik tt fläktljud leds till från- och tilluftsdonen bör ljuddämpre monters in i knlern. På grund v tt värmepumpen innehåller brännbrt köldmedium (propn R0) skll luftknlsystemet jords. Dett sker genom tt, med god elektrisk förbindning, nslut medlevererde jordkblr ( st) till de fyr ventiltionsknlern. Kblrn fästes sedn på de jordstift som finns nbringde på topplockets översid. Anslutningr skll ske vi flexibl slngr, förlgd lätt utbytbrt. Avlufts- och uteluftsknlen isolers diffusionstätt i hel sin längd. Möjlighet till knlinspektion krävs. Se till tt reminskningr i form v veck, snäv böjr mm ej förekommer, dett medför minskd ventiltionskpcitet. All knlskrvr skll vr tät och popnits för tt undvik läckgeflöden. Knlsystemet skll vr v lägst täthetsklss B och i övrigt utförs enligt gällnde byggnormer. För tt erhåll erforderlig luftväxling i husets smtlig rum krävs korrekt plcering och injustering v från- och tilluftsdon. En felktig ventiltionsinstlltion kn medför sämre utbyte från värmepumpen och därmed en sämre driftsekonomi, smt även skd huset. Avluftsknlen får inte drs till rökknl. Om brskmin eller motsvrnde instllers måste den vr försedd med tätslutnde luckor smt h möjlighet tt t förbränningsluft utifrån. Fläktdigrm Nednstående digrm visr tillgänglig ventiltionskpcitet. FIGHTER 0P tillgängligt tryck, tilluft FIGHTER 0-stegs 0P trnsformtor tillgängligt 0 tryck, tilluft 0-stegs trnsformtor 0 Tillluftsfläkt Tillgängligt tryck, P Tillgängligt tryck, P Luftflöde m /h l/s Frånluftsfläkt FIGHTER 0P tillgängligt tryck, frånluft FIGHTER 0-stegs 0P trnsformtor tillgängligt 0 tryck, frånluft 0-stegs trnsformtor Luftflöde m /h l/s Tilluftsbtteri Tilluftsbtteriet är kopplt prllellt med rditorkretsen och värmer husets tillluft. Effekttillskottet bestämmes enligt digrm. Vttenflödet genom tilluftsbtteriet ställs in med en trimventil (). Om exempelvis tilluftsflödet är bestämt till m /h och DUT är -0 erhålles vid ett pumptryck (= tryckfll btterikrets) v, mvp ( kp), inställningen, på trimventilen. Dett innebär tt trimventilen skll öppns, vrv från stängt läge. Smtidigt kn vläss tt btteriet tillför tilluften c,0 kw i effekttillskott vid -0. Trimventilinställning (Antl öppnde vrv) Fullt öppen Risk för låg tilluftstempertur Vttenflöde l/h Avgiven effekt kw / DUT - / -0 - OBS! Luft btteriet genom luftskruv () upprepde gånger så tt cirkultionen genom btteriet säkerställs. Tryckfll rditor-/ btterikrets mvp Tilluftsflöde m/h Wsserfluss Abgegebene Heizleistung / Fuldt åben

7 Elnslutning All elektrisk utrustning förutom utegivren är färdigkoppld från fbrik. Värmepumpens elnslutning skll föregås v en rbetsbrytre enligt gällnde normer. Värmepumpens mtningskbel drges in vi elrör på värmepumpens topp och nsluts till plint () vi drgvlstre, se vsnitt Mått. Erforderlig gruppsäkring frmgår v tbell nedn. Vld elptroneffekt Mx belstd fs (kw) (A),0,,0*,,0, * Levernseffekt Inkoppling får ej ske utn elleverntörens medgivnde och skll ske under överinseende v behörig elinstlltör. Effekten styrs vi kontktor(er) som mnövrers v en mikroprocessor. Automtik, cirkultionspump () och dess kbeldrgning, är internt vsäkrde med en utomtsäkring (). Utegivre Utegivren () plcers på skuggd plts åt nord eller nordväst för tt inte störs v exempelvis morgonsol. Givren nsluts med två-ledre till plint (). Eventuellt kbelrör bör täts för tt ej orsk kondens i utegivrkpseln. Rundstyrning och effektvkt Elptronens effektsteg kn koppls ur vi effektvkt eller rundstyrningsrelä. Dett kn görs med ntingen slutnde eller brytnde kontkter, nslutn till plint (). Vl v kontktfunktion göres på kretskortet bkom frontpnelen. Vid leverns är slutnde kontktfunktion vld, d v s öppen kontkt medför ingen effektblockering. Om både effektvkt och rundstyrning skll nvänds måste kontktfunktionern vr v smm typ (slutnde eller brytnde). Kontktern skll vr prllellkopplde vid slutnde kontktfunktion och seriekopplde vid brytnde kontktfunktion. Inställning v fläktkpcitet Vl v ventiltionskpcitet görs genom tt nslut de tre vit kblrn från frånluftsfläkten respektive de tre 0 svrt kblrn från tilluftsfläkten till önskde uttg på plint (), utföres i smbnd med ventiltionsjustering. Se bild under Fläktdigrm. Kblrn motsvrr fläkt och läge enligt följnde: Svrt kbel 0: Tilluftsfläkt, läge A (reducert) Svrt kbel 0: Tilluftsfläkt, läge B (norml) Svrt kbel 0: Tilluftsfläkt, läge C (forcert) Vit kbel 0: Frånluftsfläkt, läge A (reducert) Vit kbel 0: Frånluftsfläkt, läge B (norml) Vit kbel 0: Frånluftsfläkt, läge C (forcert) OBS! Smm uttg får ldrig nvänds till två fläktr med gemensmt fläktläge, t ex får ej tilluftsfläkt för läge A koppls till smm uttg som frånluftsfläkt för läge A. Ventiltionen injusters till projektert flöde. Uttg Spänning (V) Tilluftsfläkt (svrt) Frånluftsfläkt (vit) Ny version där fläktomkopplre finns 0 (svrt) 0 (vit) 0 0 (svrt) 0 (vit) 0 (svrt) 0 (vit) Vl v position och därmed fläkthstighet görs enligt följnde kriterier: Tilluftsflödet skll vr 0 % v frånluftsflödet för tt undvik övertryck i huset. I läge B (normlläge) skll projektert frånlufts- respektive tilluftsflöde i huset erhålls. Finjustering sker med donen i de olik rummen. Därefter får ej donens lägen ändrs. I läge A (reducert läge) skll ett lågt frånlufts- respektive tilluftsflöde erhålls. Hur lågt vgörs från fll till fll. OBS! Frånluftsflödet får ldrig understig 0 m /h ( l/s). I nnt fll kn värmepumpens funktion äventyrs. Råd: Välj position så tt frånluftsflödet är så när 0 m /h som möjligt utn tt underskrid dett värde. I läge C (forcert läge) skll ett högt frånlufts- respektive tilluftsflöde erhålls. Hur högt vgörs från fll till fll. Råd: Välj så hög position som möjligt utn tt ljudnivån från donen i huset blir besvärnde.

8 Elschem Stegordning Kontktor 0 styr steg nr Kontktor styr steg nr SVENSKA Noll-bleck G H I,0 kw 0 kw Vit,0 kw Brun 0 x kw E F D C B M J L K Elementsling,0 kw,0 kw,0 kw Vit,0 kw Vit,0 kw Brun 0,0 kw Brun 0 0 N N L 0 Re x kw Läge 0 Läge I P P P T Läge R T 0A-0 A- Mtning för effektvkt (tillbehör) N N N Brun Blå C S R Svrt M Kontktormärkning Gäller smtlig kontktorer VR F CC L L C F 0 V V ~ + B ~ F A A Re Re Re Re Re Re Re C +

9 Mått 00 % Röd sk vr 00 % Röd Gul i PB Erforderligt utrymme för demontering v övre frontluck A Luck på båd sidor Min vstånd Erforderligt utrymme för demontering v övre 0 frontluck mm från vägg A Min vstånd 0 mm från vägg Ställbr 0 Ställbr 0 Tilluft Ø Frånluft Ø Uteluft Ø Avluft Ø Tilluft Ø Frånluft Ø Uteluft Ø Avluft Ø Skyddsklenspänning Ø 0 Skyddsklenspänning Ø Elektrisk mtning Ø Dockning Ø 0 Elektrisk mtning Ø Dockning Ø A, B och C sk vr 00 och 00 % Gul i PB A, B oc och 0 Undvik Luck rördrgning på inom streckmrkert område båd för sidor tt underlätt service Vid rördrgning inom streckmrkert område, se till tt Undvik rördrgning inom streckmrkert möjlighet till utbyte v expnsionskärl finnes. område för tt underlätt service B 0 C 0 A,B och C: Se "Anslutning" i "Komponentlist". B Inom punktmrkert område kn rördrgning från golv ej ske. 0 0 C 0 0 Frmför värmepumpen krävs ett fritt utrymme på 0 mm för eventuell service. Om värmepumpen plcers på någon form v upphöjning, exempelvis betongfundment, skll denn h minst mått enligt nednstående bild. 0 A, B och C: A,B Se och Anslutning C: Se "Anslutning" i Komponentlist. i "Komponentlist". Inom punktmrkert område kn rördrgning från Inom punktmrkert golv ej ske. område kn rördrgning från golv ej ske. För tt underlätt Erforderlicher ett Pltz eventuellt zur Demontge frmtid kompressorbyte der oberen Frontluke bör rördrgning ske mx 00 mm över golvnivå. Geringster Wndbstnd 0 mm A Måttsättningsprincip Klämring Klemmring Erforderlicher Pltz zur Demontge der oberen Frontluke Cu-rör Geringster Wndbstnd 0 mm Stellbr - 0 Kupferrohr - 0 Zuluft Ø Abluft Ø Außenluft Ø Fortluft Ø Zuluft Ø Abluft Ø Außenluft Ø Fortluft Ø Schutzkleinspnnung Ø Speisung Ø Dockung Ø Schutzkleinspnnung Ø 0 Speisung Ø

10 b r 0 B l hbl h och n nt tr m s Återle d n in g r d i to re r B l hbl h och n nt tr m s Återle d n in g r d i to re r b r 0 B l hbl h och n nt tr m s R ON D y OF F Återle d n in g r d i to re r B l hbl h och n nt tr m s Återle d n in g r d i to re r Komponentplcering FILTER FILTER 0 FILTER OBS! Pos.nr enligt F-. 0 FILTER v.v. k.v. L E K v.v. k.v. v.v. 0 0 k.v. v.v. k.v. Återledning rditorer Frmledning rditorer Återledning rditorer Frmledning rditorer 0

11 R ON OF F D y Komponentlist Elptron, kw Reläkort, ventiltionsstyrning Driftstermostt, reservvärme Tilluftsgivre Luftskruv, tilluftsbtteri Temperturbegränsre Automtsäkring för cirkultionspump, värmeutomtik och kompressor Strömställre, läge Anslutningsplint, mtning 0 Kontktor steg Anslutningsplint, dockning Dtskylt Kopplingsplint Utegivre Cirkultionspump Luftskruv, cirkultionspump Tryckknpp, Extr vrmvtten Shuntmotor med hndrtt 0 Anslutningsdon, frånluftsfläkt Anslutningsdon, tillluftsfläkt Kopplingsplint, fläkthstighet Blindlock Elptron,, kw (endst vid uppgrderingssts, kw) Tryckknpp för driftläge Motorskydd, kompressor Kompressor Driftskondenstor, kompressor Reläkort med nätdel 0 Kontrollmp, Kompressor Kontrollmp, Avfrostning Kontrollmp, Elptron Högtryckspressostt Mikroprocessorkort Kpcitetsinställning, cirkultionspump Fläkt, frånluft Rtt, Vl, värmekurv Rtt, Förskjutning, värmekurv Tryckknpp, Knlvl Sifferfönster med bkomliggnde styrkort Lågtryckspressostt Tryckmätre, pnn Shuntventil Avstängningsventil, pump och frmledning rditorkrets Påfyllningsventil, vrmvttenberedre Säkerhetsventil, vrmvttenberedre Expnsionsventil (skymd) Kombinerd påfyllnings- och bckventil, värmesystem Avstängningsventil, returledning rditorkrets Avtppningsventil, värmesystem Säkerhetsventil, värmesystem Vkuumventil (skymd) Fläkttrnsformtor Kontrollmp, elptron Kontrollmp Cirkultionspump Strtkondenstor, frånluftsfläkt Drgvlstre Drgmgnet, tilluftsspjäll Fläkt, tilluft Tilluftsbtteri Förångre Luftfilter, frånluft (Filtertyp G) Torkfilter med tnk Luftfilter, tilluft (Filtertyp G) Kontktor, steg Dockningsrör Anslutning Avsättningsmått A B C Frmledning, rditorkrets (vinkld bkåt/vänster)...klämring Ø mm Returledning, rditorkrets...klämring Ø mm Strtkondenstor, tilluftsfläkt Kllvttennslutning...Klämring Ø mm Vrmvttenuttg från vrmvttenberedre...klämring Ø mm Filterluck, frånluft Sidoluck, ventilkoppling Filterluck, tilluft Avtppnings- och spillvttennslutning, vrmvttenberedre...r utv (med demonterd klämringsmutter) 0 Avtppningsnslutning, värmesystem...r utv Trimventil, tilluftsbtteri Elektrisk mtning för effektvkt (tillbehör) Ventiltionsöppning Expnsionskärl Temperturgivre, förångre (skymd) Temperturgivre, vluft (dold) Temperturgivre, elptrondrift Temperturgivre, frmledning 0 Ventiltionsnslutning frånluft... Ø mm Ventiltionsnslutning vluft... Ø mm Ventiltionsnslutning, uteluft... Ø mm Ventiltionsnslutning, tilluft... Ø mm Temperturgivre, kompressordrift Spillrör, säkerhetsventil vrmvttenberedre Spillrör, säkerhetsventil värme Kondensvtten vlopp, fläktlåd Spillvttenvledning... PVC-rör Ø mm (ytterdimeter) Uppsmlingstrtt, spillvtten 0 Serienummerskylt 0 Omkopplre, Fläkthstighet

12 Teknisk dt IP Höjd 0 mm Erfoderlig reshöjd mm Bredd 0 mm Djup mm Vikt 00 kg Volym totlt liter Volym dubbelmntel liter Volym vrmvttenberedre liter Mtningsspänning 0 V~ -fs + N Effekt elptron,0 kw (omkopplingsbr) * Märkeffekt cirkultionspump 00 W (inställbr) Märkeffekt frånluftsfläkt W Märkeffekt tilluftsfläkt W Märkeffekt kompressor W Kpslingsklss IP Mx tryck i förrådsberedren 0, MP ( br) Brytvärde, högtryckspressostt, MP (, br) Brytvärde, lågtryckspressostt 0, MP (, br) Mx tryck i dubbelmntelvolym 0, MP (, br) Avsäkringstryck i dubbelmntelvolym 0, MP (, br) Köldmediemängd g Köldmedietyp R0 (propn) Tillslgstempertur kompressor (Styrs v seprt givre) Frånslgstempertur kompressor Tillslgstempertur elptron ** Frånslgstempertur elptron ** Ljudnivå i uppställningsrum dba *** RSK nr 00 *, kw finns som tillbehör. ** Gäller fbriksinställning. *** A-vägd ljudtrycksnivå (LpA). Värdet vrierr med rummets dämpningsförmåg. Dess värden gäller vid en dämpning om db. Tillbehör Överskåp För tt dölj ventiltionsknlern ovn värmepumpen finns det överskåp som tillbehör. Överskåp mm RSK nr 0 Art nr 0 Överskåp mm RSK nr 0 Art nr 0 Överskåp mm lt. RSK nr 0 0 Art nr 0 Rumsgivre I viss fll kn rumsgivre nvänds som komplement till den ordinrie reglerutomtiken. RSK nr Art nr Effektvkt EBV Vid tillfälligt hög strömuttg kopplr effektvkten ner delr v FIGHTER 0P s eleffekt för tt skydd husets huvudsäkringr. Art nr Justerbr från till Dockningssts För nslutning till värmepumpen från ndr värmekällor finns seprt dockningsstser. lt. Justerbr från till Uppgrderingssts elptron ETS Används för tt ök elptroneffekten från mx kw till mx, kw. RSK nr 00. Art nr Reservtion för eventuell mått- och konstruktionsändringr! NIBE AB - Villvärme Box, Mrkryd Tel Fx 0-0

förvärmd tilluft FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK

förvärmd tilluft FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK PBD SE - Frånluftsvärmepump med FIGHTER P förvärmd tilluft FIGHTER P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsggregt som ger värme vrmvtten ventiltion värmd tilluft återvinning Princip FIGHTER

Läs mer

MOS SE 0914-5 FIGHTER 410P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK

MOS SE 0914-5 FIGHTER 410P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 9- FIGHTER P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER P Fighter P Fighter P Fighter P Fighter P Innehåll Till Villägren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Systembeskrivning

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip.

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip. PBD SE 1210-3 Frånluftsvärmepump 3 FIGHTER 100P 639148 FIGHTER 100P FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 100P

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump. Den har in byggd frånluftsfläkt

Läs mer

FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion

FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion PB SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

Frånluftsvärmepump FIGHTER 200P 4

Frånluftsvärmepump FIGHTER 200P 4 PBD SE 9-49 FIGHTER P R Frånluftsvärmepump FIGHTER P 4 Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten, ventilation, återvinning och värme till del av värmesystem Princip FIGHTER P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0-0 FIGHTER 0P R Frånluftsvärmepump för vattenburet värmesystem FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK

FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK PBD SE 0937- Frånluftsvärmepump 3 FIGHTER 00P 639149 FIGHTER 00P FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Princip Komplett värmepumpsaggregat som ger varm vatten, ventilation, återvinning och värme till

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 99- Frånluftsmodul 4 FLM 3 63954 NIBE FLM 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM 3 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 410P MOS SE 0403-1 011480 FIGHTER 410P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 410P MOS SE 0403-1 011480 FIGHTER 410P LEK MOS SE 0403-1 011480 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 410P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

NIBE ERS Ventilationsvärmeväxlare

NIBE ERS Ventilationsvärmeväxlare NIBE ERS 10-500 Ventilationsvärmeväxlare 3 Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump Ger en komplett från- och tilluftslösning till NIBE bergeller luft/vattenvärmepump. ERS 10 kan dockas till NIBE bergvärmepumpar/innemoduler

Läs mer

FIGHTER 640P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Utrustning.

FIGHTER 640P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Utrustning. PBD SE 084-5 Från- och uteluftsvärmepump FIGHTER 640P 6968 FIGHTER 640P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning n Kombinerad uteluft och frånluft möjliggör en stor

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 14-4 Frånluftsmodul 4 NIBE FLM TM 639316 NIBE FLM FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump

Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump NIBEERS 10-500 Ventilationsvärmeväxlare 3 Ventilationsvärmeväxlare till NIBE värmepump Ger en komplett från- och tilluftslösning till NIBE berg- eller luft/vattenvärmepump. ERS 10 kan dockas till NIBE

Läs mer

FIGHTER 640P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Utrustning.

FIGHTER 640P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Utrustning. PBD SE 0721-1 Från- och uteluftsvärmepump FIGHTER 640P 69268 FIGHTER 640P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Kombinerad uteluft och frånluft möjliggör en stor

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 410P MOS SE 0315-1 611727 FIGHTER 410P. 2 1 bar 3 -5 5 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 410P MOS SE 0315-1 611727 FIGHTER 410P. 2 1 bar 3 -5 5 LEK bar 4-5 +5 MOS SE 5-677 FIGHTE 4P MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE 4P TG Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

NIBE F135 Frånluftsmodul

NIBE F135 Frånluftsmodul 3 NIBE F135 Frånluftsmodul Frånluftsmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar Avsedd att dockas mot aktuell NIBE inomhusmodul (VVM) eller styrmodul (SMO) Återvinner energi ur den varma frånluften i fastigheten

Läs mer

0 Avstängd 1 Värmepump+ventilation. Elpatron. Kontrollera att vatten finns i beredaren innan den inkopplas.

0 Avstängd 1 Värmepump+ventilation. Elpatron. Kontrollera att vatten finns i beredaren innan den inkopplas. Kontrollera att vatten finns i beredaren innan den inkopplas. Rengör luftfilter och Luftfilter finns bakom den övre luckan. Elpatron Avstängd Värmepump+ventilation användes läge. MOS SE 4-5 R MONTERINGS-

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Installation ventilsats TBVL GOLD/COMPACT

Installation ventilsats TBVL GOLD/COMPACT Instlltion ventilsts TBVL GOLD/COMPACT. Allmänt Ventilsts TBVL är en styrning v luftvärmre/luftkylre och består v ()-vägsventil, ställdon, nslutningskbel med snbbkoppling, frysvktsgivre (typ dykgivre)

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

FIGHTER 360P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Utrustning.

FIGHTER 360P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Utrustning. PBD SE 08- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P 9 FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning n Styrning med kommunikationsmöjligheter Se status och gör inställningar

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

NIBE FLM Frånluftsmodul

NIBE FLM Frånluftsmodul 4 NIBE FLM Frånluftsmodul Frånluftsmodul till bergvärmepump Höjer temperaturen på inkommande köldbärare vilket ökar verkningsgraden på värmepumpen. Kollektorlängden kan vid behov minskas. Ger en komplett

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning PBD SE 1050-5 Elpanna EVP 0 TM 94 NIBE EVP 0 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F0XX Låg totalhöjd. Elpatronerna har en maxeffekt på 1,5 kw med möjlighet att välja lägre.

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

VVM 240. Elpanna direkt anpassad för dockning med uteluftsvärmepumpen FIGHTER 2010. Princip. Skötsel. Installation. Konstruktion. Utrustning.

VVM 240. Elpanna direkt anpassad för dockning med uteluftsvärmepumpen FIGHTER 2010. Princip. Skötsel. Installation. Konstruktion. Utrustning. PBD SE - Elpanna VVM VVM FLIK, FLIK FLIK FLIK Elpanna direkt anpassad för dockning med uteluftsvärmepumpen FIGHTER Elpatronen har maxeffekt kw, med möjlighet att välja lägre. Vattenvolym liter varav liter

Läs mer

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar Frånluftsvärmepumpar Alla frånluftsvärmepumpar från NIBE kan förses med ett överskåp som döljer ventilationsrören. 2 Vilken värmelösning är bäst för dig? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5 PBD SE 144-5 Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM 639316 FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

BRF Drivbänken. Styrelse. Kontakt. www.brfdrivbanken.se

BRF Drivbänken. Styrelse. Kontakt. www.brfdrivbanken.se BRF Drivbänken Styrelse Stefan Djerf Caroline Lindberg Ralf Andersson Nima Houshangi Joakim Regnström Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Kontakt www.brfdrivbanken.se MOS

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Riktnings- och väljarventiler

Riktnings- och väljarventiler Riktnings- och väljrventiler Innehåll Ventiler Riktningsventiler M-serien 2:1 Riktningsventiler Moil serien 2:5 Riktningsventiler Industri serien 2:9 Sndwichventiler 2:16 Väljrventiler 2:25 Riktningsventiler

Läs mer

FIGHTER 360P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Utrustning.

FIGHTER 360P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Utrustning. PBD SE 9- Frånluftsvärmepump FIGHTER P 9 FIGHTER P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning n Styrning med kommunikationsmöjligheter Se status och gör inställningar

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

MOS SE 0850-5 FIGHTER 310P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK

MOS SE 0850-5 FIGHTER 310P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 00- FIGHTER 0P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 0P Fighter 0P Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE FIGHTER 410P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE FIGHTER 410P LEK MOS SE 0- FIGHTER 0P 70 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 9932-1 411216 FIGHTER 310P R 1

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 9932-1 411216 FIGHTER 310P R 1 Panntryck bar 0 3 4 0 Avstängd Normalläge eservläge Kontrollera att vatten finns i elpannan innan den inkopplas. Kanal Panntemp./värde -5-0 Förskjutning, värmekurva +5 +0 MOS SE 993-46 FIGHTE 30P MONTEINGS-

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

TILLUFTSDON PROJEKTERINGSHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Epevent är speciellt anpassat till Epecons panelradiatorer (ej radiatorer med plan front).

TILLUFTSDON PROJEKTERINGSHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Epevent är speciellt anpassat till Epecons panelradiatorer (ej radiatorer med plan front). PROJEKTERINGSHNDBOK TILLUFTSDON Epevent JNUR 2015 Epevent är speciellt anpassat till Epecons panelradiatorer (ej radiatorer med plan front). Epevent kan levereras med olika typer av filter. Epevent är

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

MOS SE EVC MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE EVC MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 44- EVC 0 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 0 5 4 Till Villägren Till Villägren Allmänt Sstembeskrivning Allmänt Sstemprincip Frontpnel Frontpnelens övre (snlig) del 4 Snlig funktioner 4 old funktioner

Läs mer

MOS SE FIGHTER 410P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 410P

MOS SE FIGHTER 410P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 410P MOS SE 0609-580 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P 5 Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 MOS SE 0320-1 M10192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata...

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

MOS SE 0738-4 FIGHTER 100P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK

MOS SE 0738-4 FIGHTER 100P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 0738-4 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer