Hus/ Försäkringsvillkor/ Januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hus/ Försäkringsvillkor/ Januari 2011"

Transkript

1 / Försäkringsvillkor/ Januari 2011 Hus, Fritidshus, Lösöre i fritidshus Ring oss gärna på eller besök

2 Viktigt att tänka på när du läser villkoret 1 / Detta är det kompletta villkoret för Hus, Fritidshus och Lösöre i fritidshus med samtliga tillägg. Vilka delar som omfattas av just din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev. Det är därför viktigt att du har tillgång till ditt försäkringsbrev när du läser villkoret. 2 / När du köper en försäkring åtar vi oss som försäkringsbolag att hjälpa dig i en mängd specifika situationer. På samma sätt åtar du dig att följa vissa förhållningssätt och regler, s.k. säkerhetsföreskrifter. Läs igenom dessa noga. 3 / Hur stor ersättning du får beror bland annat på vilken självrisk du har, hur gammalt och vilket slags föremål skadan gäller samt om du har följt de säkerhetsföreskrifter som gäller. 4 / Om du inte hittar den information du söker eller om något i försäkringsbrevet är felaktigt - kontakta oss! Moderna Trygghetsförsäkringar - en del av Moderna Försäkringar (org.nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för Sida 3 2. Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Byggnad Fritidshus Lösöre Täckningsschema försäkrade skadehändelser A. Brand B. Läckage C. Stöld och skadegörelse D. Storm, hagel och snötryck E. Översvämning och jordrörelser F. Hushållsmaskiner och andra föremål samt installationer. 6 G. Glas och sanitet samt andra skador H. Obrukbar bostad I. Ansvarsskydd J. Rättsskydd K. Anticimex Skadedjur, Husbock och Äkta hussvamp... 8 L. Anticimex Trygghetsavtal Plus M. Utökat skydd N. Småbåt Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Säkerhetsföreskrifter Särskilda säkerhetsföreskrifter avseende stöld och skadegörelse Andra åliggande om försäkringsförhållanden Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrift eller annat åliggande Framkallande av försäkringsfall Psykiskt störda och barn Allmänna begränsningar Ersättnings- och värderingsregler Skada på Fritidshus Lösöre Skada på byggnad Skada på tomtmark Skada på småbåt Tvist om värde Självrisk Stöld Byggnad under uppförande, om- eller tillbyggnad Vad är försäkrat Försäkringen gäller för Försäkringen gäller inte för Självrisk Ansvarsskydd Försäkringen gäller för Försäkringen gäller inte Om du krävs på skadestånd Högsta ersättningsbelopp Rättsskydd Vem försäkringen gäller för Vad försäkringen gäller för Vad försäkringen inte gäller för Ombud Vilka kostnader som försäkringen ersätter Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter Självrisk och högsta ersättningsbelopp När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd Anticimex Skadedjur Husbock samt övriga skadeinsekter Äkta Hussvamp Reklamation och omprövning Utökat skydd Vad försäkringen gäller för Byggnadsskada orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse Begränsat åldersavdrag på byggnad Fördel vid storskada Allmänna villkor Försäkringstiden Ändring av premie eller andra villkor Betalning av premie Dröjsmålsränta Återkrav Dubbelförsäkring Preskription Skaderegistrering Personuppgiftslagen (PuL) Kontakt och omprövning

3 1. Vem försäkringen gäller för 2. Var försäkringen gäller 3. Vad försäkringen gäller för Byggnad Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Den gäller också för annan som är ägare eller innehavare av den försäkrade fastigheten (hus eller fritidshus). Fritidshus Lösöre Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Hus Byggnad, Fritidshus Byggnad och Fritidshus Lösöre På den försäkrade fastigheten. Småbåt Tilläggsförsäkringen Småbåt till Fritidshus gäller i Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans första 45 dagar. Det framgår av ditt försäkringsbrev vilken omfattning din försäkring har. Nedan anges vilken egendom som försäkringen för Hus Byggnad, Fritidshus Byggnad samt Fritidshus Lösöre omfattar. Täckningsschemat punkt 3.3 visar vilka skadehändelser försäkringen gäller för. 3.1 byggnad Det framgår av ditt försäkringsbrev om försäkringen omfattar byggnad för Hus eller Fritidshus. 1. Byggnad - byggnader som anges i försäkringsbrevet och vad som enligt lag är tillbehör till dessa - föremål som enligt lag räknas som byggnadstillbehör men som inte är installerade/fastmonterade - ledningar, kulvertar och andra installationer fram till förbindelsepunkt till kommunal eller samägd anläggning - som du äger och som är avsedda för de försäkrade byggnaderna - radio- och tv-antenn (även parabol) som är fastmonterad utomhus - konstnärlig utsmyckning på byggnaden högst kronor - pool på den angivna fastigheten. Om fastigheten är ett fritidshus är pool inomhus endast omfattad om det framgår av försäkringsbrevet - bränsle på tomten för uppvärmning av försäkrade byggnader. 3

4 2. Tomtmark Tomtmark i direkt anslutning till den försäkrade bostadsbyggnaden. Med tomtmark avses här: - mark med växtlighet, staket, terrassmur, trädgårdstrappa, plattgång, på fundament fastsatt konstverk, flaggstång, lyktstolpar, vattenbrunn (ej vattnet) och brygga. Observera att tomtmark inte omfattas av samtliga skadehändelser i täckningsschemat (t.ex. storm). Högsta ersättning vid skada på tomtmark är kronor, varav högst kronor för skada på vattenbrunn. Vid lantbruksfastighet är tomtmark det område som enligt fastighetstaxeringen är avsatt som tomtmark kring bostadsbyggnad. 3. Byggnad som inte är försäkrad Försäkringen gäller inte för fastighet som är taxerad som hyresfastighet. 3.2 Fritidshus Lösöre 1. Egendom som är försäkrad Lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett för privat bruk (således inte avsett för förvärvsverksamhet) och som förvaras på försäkringsstället. 2. Egendom som inte är försäkrad - pengar, frimärken och värdehandlingar, till exempel aktier, obligationer, checkar, biljetter och kuponger - motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, skepp, vattenskoter, svävare, hydrokopter och luftfartyg samt delar och utrustning till sådana fordon eller vatten-/luftfartyg. Dock gäller försäkringen för paddelkanot och kajak samt för trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt. Trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt ersätts med högst kronor. - båt, vind- och kitesurfingbräda. Om du har tecknat tilläggsförsäkringen Småbåt se dock Täckningsschemat punkt 3.3 N - andra djur än sådana som man normalt har i bostadslägenhet - egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att inneha eller använda. 3. Egendom som är försäkrad med begränsning A. Golfutrustning ersätts med högst kronor. B. Cyklar och cykelutrustning ersätts med högst kronor. C. Föremål som avses som stöldbegärlig egendom ersätts endast om de stjäls från låst utrymme i fritidshusets bostadsbyggnad. Källare och vind i bostadsbyggnaden räknas till bostadsutrymme. Ersättning lämnas inte vid stöld av stöldbegärlig egendom från biutrymme till bostaden, t.ex. förråd, garage, uthus och liknande. Se punkt 3.3.C. D. Med stöldbegärlig egendom avses - smycken och andra föremål helt eller delvis av ädelmetall, äkta pärlor och ädelstenar - samling av mynt, sedlar eller frimärken (av numismatiskt/- filatelistiskt värde). Ersätts med högst kronor. - antikviteter, konstverk, konstföremål och äkta mattor. Med antikviteter avses föremål som har ett förhöjt marknadsvärde på grund av sin art och ålder, i regel minst 100 år. Med äkta mattor avses handknutna så kallade orientaliska mattor, tillverkade i Asien, Nordafrika eller på Balkanhalvön - vapen med tillbehör, ammunition - vin och sprit - fick- och armbandsur - pälsar och pälsverk - kameror, optik, projektorer och kikare - apparater för text-, ljud- och bildåtergivning (t.ex. tv, video eller cd-spelare, tv-spel, musikinstrument, kommunikationsoch GPS-utrustning) samt tillbehör till sådana apparater - cd, dvd, filmer och annan media för text-, bild- och ljudåtergivning - datorer, datorspel, telefon (inklusive mobiltelefon), telefax och tillbehör till sådan utrustning - elrullstol 4

5 3.3 täckningsschema - försäkrade skadehändelser Det framgår av ditt försäkringsbrev vilka moment som ingår i din försäkring. A. Brand B. Läckage C. Stöld och skadegörelse 1. Försäkringen gäller för: Skada genom eld som kommit lös (ej som består i enbart glöd- eller svedskada) explosion plötslig skada av sot blixtnedslag frätande gas som bildas vid oavsiktlig upphettning av plast att flygplan eller annan luftfarkost störtar eller delar från sådant faller ned Skada av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp, även invändiga stuprör som uppfyller de krav som ställs på avloppsledning anordning ansluten till sådant system (t.ex. tvättställ, värmepanna) badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme inomhus som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid byggnads- eller installationstillfället kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen akvarium vattensäng brandsläckare Stöld och skadegörelse då någon olovligen tar sig in på försäkringstället, dess bostadsutrymme eller biutrymme till bostad. Källare och vind i bostadsbyggnaden räknas till bostadsutrymme. Med biutrymme till bostad menas: Förråd, garage, uthus och liknande. Stöld av och skadegörelse på byggnad installerat/fast monterat byggnadstillbehör som inte är installerat/fast monterat och som förvaras i låst utrymme tomtmark lösöre i fritidshus. Har gärningsmannen blivit insläppt gäller endast försäkringen om han använt tvång eller våld för att komma in. 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Skada av sprängningsarbete av sot från levande ljus. Skada genom utströmning från dränerings- eller dagvattensystem, tak, takavlopp, takränna, utvändigt stuprör, ventilations- eller rökkanal genom att vatten (oberoende av orsak) vid regn, snösmältning eller genom att högvatten trängt upp ur avloppsledning eller anslutning till denna (t.ex. handfat). Se dock punkt 3.3 E på det ytskikt inklusive tätskikt och dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar genom vilket läckage uppstått. Vid läckage genom yt - och tätskikt ser vi hela våtutrymmet (väggar och golv) som en enhet. på den installation eller föremål som läckt. Se dock punkt 3.3 F vid ny-, till- eller ombyggnad innan ledningssystemet/anordningen provats och visat sig vara felfri. Förlust av den utströmmande vätskan. Skada av eller på stöldbegärlig egendom utomhus eller från biutrymme till bostad (se ovan) utfört av någon som omfattas av försäkringen eller som bor i den försäkrade fastigheten utfört av någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden eller som tagit sig in med nyckel som han lovligen har på eller i växthus eller drivbänk av byggnadstillbehör som inte är installerat/fast monterat och som förvaras utomhus eller i olåst utrymme. 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 Du får inte handskas med eld eller levande ljus på sådant sätt att stor risk för brand uppstår. Detta medför t.ex. att du måste se till att du inte röker i sängen och att du inte lämnar eld eller levande ljus obevakade. Du ska vidta skäliga åtgärder for att förhindra frysning: i ouppvärmd byggnad ska alla ledningar och behållare tömmas på vatten. det vatten som blir kvar ska antifrysbehandlas. i uppvärmd byggnad ska värmen vara tillräcklig för att förhindra frysning vattnets huvudkran ska vara stängd om huset lämnas obebott och utan tillsyn. Cykel som förvaras i fritidshus ska vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen godkänt cykellås. Se punkt 4.2 angående dörrar, fönster, vapen, nyckel och låsbyte samt särskilda lås- och larmkrav. 5

6 D. Storm, hagel och snötryck E. Översvämning och jordrörelser F. Hushållsmaskiner och andra elektriska föremål samt installationer 1. Försäkringen gäller för: Skada på de försäkrade byggnader som en direkt och oundviklig följd av att byggnaden skadas av: a) storm b) föremål som stormen fört med sig c) flaggstång eller träd som blåser omkull vid lägre vindstyrka d) hagel e) snötryck när yttertakets bärande konstruktion bryter samman på bostadsbyggnad. växthus inklusive. glas, terrassmur, plattgång, flaggstång, lyktstolpar och vattenbrunn. Dessa täcks bara vid ersättningsbar stormskada fritidshus lösöre inomhus av regn, köld eller annan oundviklig följd av att byggnad där egendomen finns skadats enligt a) e) ovan. Skada orsakad av vatten som till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag: a) strömmar från markytan direkt in i byggnad genom dörr, fönster, ventil eller liknande öppning b) inomhus tränger upp ur mynningen på avloppsledningen eller anordning ansluten till den (t.ex. handfat). jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott. Skyfall = regn med minst 1 mm/min eller 50 mm/ dygn. Jordskalv = minst 4 på Richterskalan. Skada på hushållsmaskin enligt punkt och punkt installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet maskinell utrustning till brunn, pool eller poolduk egendom som direkt orsakas av kortslutning eller annat elektriskt fel. Storm = minst 21 m/sek 2. Skada Försäkringen som beror på ingrepp i bärande stomme, gäller inte för: försummat underhåll eller angrepp av Se även punkt 4 röta, korrosion eller insekter Säkerhetsföreskrifter, på båthus, sjöbod, badhytt eller egendom annat åliggande och däri allmänna egendom i växthus begränsningar på revetering, puts och skorstensbeklädnad om de inte träffats av föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss på simbassäng/pool, mur, staket, vindskydd eller plank som är byggnadstillbehör skada vid snötryck om taket inte utförts enligt gällande byggnorm/branschregler vid tidpunkten för uppförandet/reparationen. på lös egendom utomhus. Skada orsakad av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag på tomtmark samt på båthus, sjöbod, badhytt, tält, växthus eller egendom däri orsakad av vatten som tränger in i de försäkrade byggnader genom grund eller liknande vid jordrörelse orsakad av sprängning, schaktning, pålning, spontning, uppläggning av jord- eller stenmassor, gruvdrift, vatten- eller vågerosion på egendom orsakad av sättningar i mark eller grund om dessa inte är en direkt följd av jordskalv. Sprickor i byggnad som inte avsevärt minskar byggnadens funktionsduglighet. Skada orsakad av korrosion t.ex. rost eller annan åldersförändring a) äldre än 15 år inom byggnad b) utanför byggnad på elvärmeslingor i badrum, tvättstuga eller annat våtutrymme. genom kortslutning orsakad av vätska orsakad av att lagrad information eller programvara på dator eller datatillbehör skadas/raderas på belysningsarmatur, dräneringssystem, tak, takränna, stuprör, skorsten/rökgång, murverk eller ventilationshuv som uppstått direkt eller indirekt genom byggnads- eller sprängningsarbete, översvämning eller vatten som trängt in i byggnaden ytliga skador/skönhetsfel som inte minskar föremålets funktionsduglighet. Kostnad för upptining av frusen ledning eller rensning vid stopp i avlopp. 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 För snötryck gäller att du ska förebygga och förhindra skada genom att se till att taket blir skottat om snömängden blir hotande stor. Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning: i ouppvärmd byggnad ska alla ledningar och behållare tömmas på vatten. Det vatten som blir kvar ska antifrysbehandlas. i uppvärmd byggnad ska värmen vara tillräcklig för att förhindra frysning vattnets huvudkran ska vara stängd om huset lämnas obebott och utan tillsyn 6

7 G. Glas och sanitet samt andra skador H. Obrukbar bostad I. Ansvarsskydd 1. Försäkringen gäller för: Skada på installerad/-fastmonterad glasruta i fönster eller i dörr i byggnad glasruta i inglasad balkong/altan dörrblad av glas glaslucka till vedspis och kakelugn duschkabin och duschskärmvägg inklusive glas inmurade speglar sanitetsgods och badkar. Om bostaden (Hus eller Fritidshus) blir helt eller delvis obrukbar vid skadehändelse som ersätts enligt punkt 3.3 omfattar försäkringen under högst 18 månader från skadedagen: Hyresbortfall Är bostaden uthyrd till någon del får du ersättning med det belopp du enligt lag och skriftligt hyresavtal tvingas sätta ned hyran. Vi drar av kostnader för värme och andra driftskostnader som du sparar under tiden. Skadestånd och utredning om skadeståndsskyldighet Se punkt 8 Skada på livsmedel i kyl och frys i fritidshus vid strömavbrott eller fel på kylen/frysen på tvätt i tvättmaskin eller torktumlare i fritidshus vid fel på maskinen orsakad av vilda djur och fåglar samt bin och getingar som tagit sig in i bostadsbyggnaden. på försäkrad byggnad som skadats vid trafikolycka med fordon som omfattas av Trafikskadelagen Merkostnad Fritidshus Merkostnader ersätts för ut- och inflyttning samt magasinering av Fritidshus Lösöre. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader vid semesteravbrott då din egen semester i fritidshuset är påbörjad eller nära förestående. Merkostnader vid semesteravbrott ersätts med högst kronor per vecka, dock sammanlagt högst kronor. Vid ersättningsbar skada på livsmedel i kyl och frys i fritidshus betalas även kostnader för att avlägsna dålig lukt i kyl/frys. 2. Skada Försäkringen på isolerglas som består i att rutorna blivit gäller inte för: otäta Se även punkt 4 på glas i drivbänk och växthus (se punkt 3.3 D) Säkerhetsföreskrifter, som uppstått direkt eller indirekt genom annat åliggande och byggnads eller sprängningsarbete allmänna orsakad av råttor och möss, samt andra insekter än bin och getingar. begränsningar skada på byggnad till den del där ersättning kan lämnas genom trafikförsäkrigen eller TFF (Trafikförsäkringsföreningen). Se punkt 8 Ytliga skador/skönhetsfel på glas, sanitet och badkar som inte minskar dessa föremåls funktionsduglighet 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 7

8 Tillägg J. Rättsskydd K. Anticimex Skadedjur, Husbock och Äkta hussvamp L. Anticimex Trygghetsavtal Plus M. Utökat skydd 1. Försäkringen gäller för: Ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister. Se punkt 9 Sanering av råttor, möss och bostadsinsekter. Sanering och reparation vid angrepp av husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter. Regelbunden försäkringsbesiktning av ditt hus för momenten. Självriskreducering vid vattenskada, brand och inbrott. Försäkringen omfattar annan skada på försäkrad byggnad genom plötslig och oförutsedd händelse än sådan som kan hänföras till i Täckningsschemat. Reparation vid angrepp av äkta hussvamp upp till 15 prisbasbelopp, självrisk ½ prisbasbelopp. För avtalet/försäkringen svarar Anticimex. Vid skada kontakta Anticimex. Se punkt 10 Reparation vid angrepp av äkta hussvamp upp till 25 prisbasbelopp, ingen självrisk. För försäkringen svarar Anticimex. Vid skada kontakta Anticimex. Villkoren finns hos Anticimex. Notera: Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsett). Begränsat åldersavdrag på byggnad. Fördel vid storskada. Se punkt Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Se punkt 9 Se punkt Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 8

9 1. Försäkringen gäller för: Tillägg N. Småbåt Försäkrad egendom Motor-, segel- eller roddbåt med skrov högst 6 m långt segelyta högst 10 m² motor högst 15 hk Sådan utrustning till båten som normalt behövs ombord. Bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial ersätts med högst kronor. Vind- och kitesurfingbräda samt tillbehör. Försäkrade skadehändelser Skada eller förlust genom plötslig oförutsedd händelse. Skada på bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial ersätts endast vid brand stöld i samband med inbrott i låst utrymme. Försäkringen gäller inom Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans första 45 dagar. Högsta försäkringsbelopp kronor. Vald självrisk tillämpas även för Småbåt. Försäkringen omfattar även Ansvar enligt punkt 8 och Rättskydd enligt punkt 9 för dig som ägare, brukare eller förare av den försäkrade båten/brädan. 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Uthyrningsbåtar, alla slags vattenskotrar och husbåtar. Skada som uppkommit med motorbåt under tävling. Skada på motor på grund av felaktigt bränsle bristande smörjning överhettning igensatta vattenintag och ledningar kortslutning materialfel. Skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring. Skada orsakad av is, snö, frysning nedsmutsning, missfärgning och repor i båtens utskikt nötning, förslitning, bristande underhåll, åldersförändring eller annan långtidspåverkan. 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 I vatten ska båten förtöjas så att förtöjningen klarar sådan vind och sjö som kan förekomma med hänsyn till plats och årstid hållas länsad. På land ska båten pallas upp, surras, stöttas och täckas vid transport och uppställning läggas så att inte svallsjö eller extremt högvatten kan nå den. På land ska brädan förvaras i låst utrymme eller låst på specialtillverkat takräcke som är fastlåst på bilen eller vara fastlåst i annat fast föremål. Stöld Elektroniska instrument, radioutrustning och tillbehör till dessa ska vara inlåst när båten lämnas. Utombordsmotor ska antingen vara fastlåst med av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänd låsanordning eller förvaras i låst utrymme. Övrigt tillbehör/utrustning till båten ska monteras eller låsas fast vid båten eller förvaras i låst utrymme. Båten får inte ha starkare motor än vad den är godkänd för. 9

10 4. säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar 4.1 Säkerhetsföreskrifter Du måste se till att: - löpande vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sköta och underhålla de försäkrade byggnaderna och annan egendom på fastigheten - föreskrifter som finns i lag eller meddelats av myndighet följs - vid reparation, ny-, om- eller tillbyggnad uppfylla de krav som ställs i Boverkets byggnadsregler eller meddelats av lokal byggnadsnämnd samt följa den byggnorm och de branschregler som gäller för ifrågavarande byggnadsdel - installationer och monteringar är fackmannamässigt utförda och att tillverkares anvisningar för montering, skötsel och underhåll följs - följa de särskilda säkerhetsföreskrifter som anges i punkt i Täckningsschemat och punkt 4.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter avseende stöld och skadegörelse. - åtgärda sådana brister som vid besiktning påtalats att de bör åtgärdas för att undvika eller begränsa risk för skada. - ta hand om din egendom med normal aktsamhet och omsorg så att skada så långt som möjligt förhindras. 4.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter avseende stöld och skadegörelse 1. Dörrar När någon inte har tillsyn över bostaden eller då ingen är hemma gäller att: - alla ytterdörrar ska vara låsta med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt lås med godkänt slutbleck. - altan-, terrass- och balkongdörrar som är belägna i källare eller bottenvåning, ska vara låsta med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt lås med godkänt slutbleck, eller med godkänt låsbart spanjoletthandtag. - alla övriga altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta och reglade inifrån. 2. Fönster När inte någon har tillsyn över bostaden eller då ingen person befinner sig i hemmet ska: - fönster vara låsta eller stängda och reglade inifrån. 3. Nyckel Nyckel får inte: - lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden - vara försedd med namn- eller adressuppgifter eller annan uppgift så att obehörig kan avgöra vart nyckeln går. 4. Låsbyte Har du anledning att misstänka att någon obehörigen innehar nyckel till bostaden måste du omedelbart byta lås. Vi ersätter kostnad för byte av lås till den försäkrade bostaden om nyckeln förlorats vid inbrott, stöld, rån, överfall eller väskryckning och det är sannolikt att tjuven kan spåra vart nyckeln går. 5. Vapen Vapen och ammunition ska förvaras i bostadsutrymme och vara inlåst i godkänt vapenskåp. 6. Särskilda lås- och larmkrav För försäkringsbelopp mellan 1,5 2,0 miljoner kronor ska dörrar och fönster vara försedda med av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkända lås. För försäkringsbelopp över 2,0 miljoner kronor ska bostaden vara försedd med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt direktanslutet larm. 4.3 Andra åligganden om försäkringsförhållanden De uppgifter som ligger till grund för priset på försäkringen framgår av försäkringsbrevet. 1. Riskökning När försäkringen tecknas är du skyldig att lämna riktiga och fullständiga uppgifter om bostadsbyggnadens byggyta, byggår, antal våningar, om bostadsbyggnaden har källare/inredd vind, samlad byggyta för övriga byggnader på fastigheten och om dessa är vinterbonade, samt om det finns indraget vatten, vattenburen värme och/eller pool inomhus (sistnämnda gäller endast fritidshus). Om fastigheten är ett fritidshus ska dessutom försäkringsbeloppet motsvara värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse enligt villkorens ersättnings- och värderingsregler. Om det verkliga värdet på egendomen är högre än försäkringsbeloppet har du inte fullt försäkringsskydd. Detta kallas underförsäkring. Om du t ex har ett försäkringsbelopp på kr, men det verkliga värdet på egendomen är kr, så har du bara försäkring för halva värdet. Det innebär att ersättning vare sig skadan var stor eller liten vid skada kan halveras. Om Moderna Trygghetsförsäkringar begär det är den försäkrade skyldig att lämna en förteckning även över det som är oskadat så att vi kan bedöma om underförsäkring föreligger. Om de uppgifter som står i försäkringsbrevet är felaktiga eller om förutsättningarna ändras måste du anmäla det till oss omgående. Om du försummar att anmäla fel i uppgifterna eller annan riskändring avseende någon av ovanstående uppgifter kan ersättningen komma att minskas enligt punkt Vid skada Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till Moderna Trygghetsförsäkringar så snart som möjligt på telefon Stöld, förlust och skadegörelse ska polisanmälas omedelbart efter att skadan har inträffat. Vid begäran från Moderna Trygghetsförsäkringar ska handlingar från polisen skickas in. Vid skada enligt punkt 10 Anticimex Skadedjur, Husbock och Äkta Hussvamp och punkt 3.3 L Anticimex Trygghetsavtal Plus ska du kontakta ditt lokala Anticimex-kontor. Du måste lämna riktiga och så fullständiga uppgifter som möjligt om vad som inträffat och beträffande den egendom som skadats. Du får inte undanhålla något som kan ha betydelse för skaderegleringen. 10

11 Om samma skada omfattas av flera andra försäkringar måste du upplysa oss om detta. Du är skyldig att medverka till besiktning av såväl skadad som oskadd egendom. Du ska behålla skadade föremål tills vi har fått möjlighet att besiktiga dem och godkänna eventuella reparationer.vi har rätt att anvisa reparatör. 3. Räddningsåtgärder När skada inträffar eller riskerar att inträffa ska du efter bästa förmåga försöka hindra eller begränsa skadan. Exempel på detta kan vara att larma brandkåren, att stänga huvudkranen vid vattenutströmning eller att försöka rädda undan hotade föremål. Vi betalar rimlig kostnad för detta om du inte har rätt till ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, garanti eller liknande åtagande. Villkor Punkt 3.3.A Punkt 3.3.B och 3.3.F Säkerhetsföreskrifter Levande ljus, eld och glöd Skada orsakad av frysning bandet med den inträffade skadan. Om följande särskilda säkerhetsföreskrifter/åliggande inte uppfylls är avdraget som regel enligt tabellen nedan. Med dig jämställs annan som handlat med ditt samtycke eller i ditt ställe eller tillsammans med dig har tillsyn över försäkrad egendom eller som har väsentlig ekonomisk gemenskap med dig (t.ex. din make/maka/sambo/registrerad partner) beträffande den försäkrade egendomen. Om oriktiga uppgifter om försäkringsförhållanden lämnas påverkar det alla som omfattas av försäkringen. Om oriktiga uppgifter lämnas eller uppgifter undanhålls i samband med skada påverkas endast den som lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter. 4.5 Framkallande av försäkringsfall Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet med uppsåt lämnas ingen ersättning. Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ned med hänsyn till omständigheterna. Detsamma gäller om du annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Detta gäller också om någon annan framkallat eller förvärrat Avdrag* 25 % högst kronor 25 % lägst kronor högst kronor 4.4 Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrift eller annat åliggande Om du inte uppfyllt de säkerhetsföreskrifter som anges under punkt 4.1, 4.2 och punkt 3.3 i Täckningsschemat samt annat åliggande enligt punkt 4.3 kan ersättningen vid en skada minskas med ett särskilt avdrag i enlighet med vad som kan anses vara skäligt. Ersättningen kan komma att minskas enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna om du av uppsåt eller grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller undanhållit något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning. Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna och på samföljderna av försäkringsfallet, om denna handlat med ditt sam tycke eller har väsentlig ekonomisk gemenskap med dig (t.ex. din make/maka/sambo/registrerad partner) beträffande den försäkrade egendomen. 4.6 Psykiskt störda och barn Om en psykiskt störd person eller ett barn under 12 år handlat på ett sätt som i sig kan leda till att ersättningen minskas eller inte lämnas får ersättningen inte sättas ned. 4.7 Allmänna begränsningar Försäkringen gäller inte för skador i följande speciella situationer: Krig Skador som har samband med krig eller krigsliknande händelser. Atomskador Skador som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess. Virus- och hackerangrepp Skador som direkt eller indirekt orsakas av virus- och hackerangrepp eller liknande händelse. Dammgenombrott Skador som direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med genombrott av vattendamm. Detta undantag avser inte punkt 9 Rättsskydd. Force majeure Förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparation eller utbetalning fördröjs pga. krig, krigsliknande händelse, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Leverantörsgaranti Skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande. Försäkringen gäller om du kan visa att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. Punkt 3.3.C Punkt 3.3.D Punkt 4.2 Godkänt cykellås Snötryck Dörrar, fönster, vapen, nyckel, låsbyte, godkända lås och godkänt direktanslutet larm 50 % 25 % högst kronor 25 % * Angivna procentsatser kan höjas eller sänkas om särskilda skäl föreligger. 11

12 5. ersättnings- och värderingsregler 5.1 Skada på fritidshus lösöre Moderna Trygghetsförsäkringar har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, genom reparation eller med motsvarande nya eller begagnade föremål. Vi har också rätt att avgöra vem som ska utföra reparationen och var återanskaffning ska ske. Reparation och återställande skall godkännas av oss. För att skydda dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen är du alltid beställare av en reparation. Det är du som är beställare och betalningsansvarig. Oavsett värderingsreglerna i punkt A - C betalar vi inte högre ersättning än vad likvärdigt föremål kostar att återanskaffa eller att reparera hos av Moderna Trygghetsförsäkringar anvisat inköps- eller reparationsställe. Om du har rätt till nyprisersättning enligt punkt A-C och återanskaffning inte sker inom 6 månader så får du ersättning med 70% av nypriset. Moderna Trygghetsförsäkringar övertar äganderätten till föremål som ersatts, om inte annat överenskommits. Kommer ett föremål som vi ersatt till rätta, ska du genast lämna det till oss. Vill du behålla föremålet får du göra det om du lämnar tillbaka den ersättning du har fått. 1. Reparation Om vi bedömer att föremål som skadats ska repareras får du ersättning med vad det kostar att reparera föremålet. Vi har rätt att avgöra vem som ska utföra reparationen. Ersättningen kan inte bli högre än ersättningen skulle bli enligt punkt Kontantersättning eller motsvarande föremål Förlorade föremål och skadade föremål som inte ska repareras värderas och ersätts enligt följande regler: A. Radio, tv, mobiltelefon, cykel, glasögon m.m. Föremål som anges i ersättningstabellen nedan och som före skadan var oskadat och funktionsdugligt ersätts med utgångs-punkt från vad det kostar att i allmänna handeln köpa motsvarande nytt föremål, så kallad nyprisersättning. Du får ersättning med så många procent av nypriset som anges i tabellen nedan. Ersättningstabell Om vi gör ett åldersavdrag begränsas detta till högst 80 %. Avdraget begränsas dock endast om föremålet var funktionsdugligt och oskadat vid skadetillfället. B. Smycken helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar Smycken ersätts med vad det kostar att i allmänna handeln köpa motsvarande nytt föremål, så kallad nyprisersättning. Om smycket eller annat föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar är äldre än 40 år, ärvt, inköpt i andra hand eller om nytt motsvarande föremål inte längre finns att köpa i allmänna handeln, får du ersättning med vad det skulle kosta att köpa motsvarande föremål begagnat. C. Övriga föremål Övriga föremål ersätts med marknadsvärdet. Med marknadsvärdet menas vad det kostar att i allmänna handeln köpa motsvarande föremål som det skadade/förlorade och i samma skick eller, om sådant inte finns att köpa, vad det sannolikt skulle ha kostat om det hade funnits. Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna styrka såväl att du äger föremålet som vad det är värt och hur gammalt det är med exempelvis originalkvitto, garantibevis eller fotografi av föremålet. Kravet på sådant styrkande är större ju högre värde föremålet har. Vi har rätt att minska din ersättning vid otillräckligt styrkande. Försäkringsbeloppet för ditt Fritidshus Lösöre ska motsvara värdet av all lösegendom som förvaras på försäkringsstället. Är du underförsäkrad får du inte ut det fulla värdet vid skada, se punkt 4.3 och 4.4. Skadan värderas med hänsyn till prisläget i Sverige vid tiden för skadan. Föremål apparat för text-, ljud- och bildåtergivning (ej dator) armbandsur kamera, optik, projektor och kikare digital kamera, digital videokamera glasögon cd- och dvd-skiva, dvd-film, tv-spel och datorspel golfutrustning cykel, cykel- och skidutrustning dator, fax och tillbehör till sådan utrustning mobiltelefon och tillbehör till sådan utrustning kläder, skor och stövlar Ålder i år och ersättning i procent < < År % % % % % % % % % % % 12

13 Om marknadsvärdet inte kan fastställas enlig föregående stycke bestäms det till vad det kostar att anskaffa ett nytt likvärdigt föremål men med avdrag för ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och andra omständigheter. Hänsyn tas inte till personliga känslor för föremålet, så kallat affektionsvärde. Är marknadsvärdet minst 70 % av nypriset har du rätt att få ett nytt föremål, så kallad nyprisersättning. Värdet av eget arbete lagrat på datamedia eller nedlagt på fotografier, film, inspelningar, dataprogram, modeller, hemmagjorda föremål och liknande ersätts inte. Sådana föremål ersätts med kostnaden för råmaterialet. 5.2 Skada på byggnad Moderna Trygghetsförsäkringar har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant eller om den skadade byggnaden ska återställas genom våra åtgärder. Om vi inte får möjlighet att vidta åtgärder får du ersättning högst motsvarande den kostnad som våra åtgärder skulle ha medfört. För försäkrad byggnad anges i försäkringsbrevet antingen fullvärde eller ett försäkringsbelopp. Vid fullvärde gäller ingen beloppsbegränsning för ersättning utan byggnaden är försäkrad till det värde den faktiskt har. Anges det ett försäkringsbelopp för byggnad är detta belopp det högsta vi kan betala för skada på byggnaden. Definitioner Här förklaras vad vi menar med vissa begrepp som används i detta avsnitt: Återställande Antingen reparation av den skadade byggnaden eller uppförande på samma grund av likadan eller närmast motsvarande byggnad för samma ändamål. Vid skada på byggnads- del menar vi reparation, när så kan ske till en kostnad som understiger kostnaden för utbyte, eller i annat fall utbyte av byggnadsdelen. I kostnaden för återställande ingår även kostnad för lokalisering och friläggning (även rivning) av skadad egendom när skadan omfattas och ersätts av försäkringen. Detsamma gäller återläggning efter reparation. Byggnadsdel Var och en av de installationer, ytbeklädnader, tillbehör etc. som är uppräknade i Tabell för åldersavdrag under punkt nedan. Vid skada på målning, tapetsering och annan väggbeklädnad eller golvbeläggning räknas målningen etc. i varje utrymme som en byggnadsdel. Vid återställande ersätts de skadade utrymmenas byggnadsdelar och ytskikt. Angränsande oskadade utrymmen (med samma ytskikt som i de skadade) ersätts inte. Marknadsvärde Det pris som mest sannolikt kan erhållas vid en försäljning på den allmänna marknaden. När en byggnad har skadats beräknas ersättningen enligt följande: 1. Byggnaden återställs inom två år Återställs byggnaden inom två år ersätts skadan med utgångs-punkt från vad det kostar att utan dröjsmål och med användande av rationella metoder och material återställa byggnaden. Härifrån görs avdrag på grund av vissa berörda byggnadsdelars ålder enligt tabell för åldersavdrag under punkt nedan. A. Utöver åldersavdrag enligt tabellen kan avdrag göras om du har försummat att sköta och underhålla den del av byggnaden som skadats enligt punkt och punkt 4.4. Detta gäller även för byggnadsdel som inte anges i tabellen för åldersavdrag. B. Kostnader för att återställa konstnärlig utsmyckning på byggnaden ersätts med högst kronor. C. Fördyras återställandet på grund av lag eller föreskrift från myndighet om hur en byggnad ska utföras betalar vi även denna fördyring enligt följande: - extra isolering ingen beloppsbegränsning - handikappanpassning ingen beloppsbegränsning - övriga åtgärder sammanlagt högst kronor. I badrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn ersätts endast fördyring av extra isolering och av handikappanpassning. En förutsättning är att du om vi kräver det begär dispens och överklagar myndighets beslut. Vi betalar kostnaden i båda fall. D. Vi betalar inte för den extra kostnad som kan uppkomma vid återställande och reparation på grund av att nya normer eller branschregler gäller vid skadetillfället. Kan återställande inte slutföras inom två år från skadedagen på grund av hinder som du inte kunnat påverka, räknas tiden från den dag hindret upphörde. Återställandet måste i varje fall slutföras inom fem år. 13

14 Tabell för åldersavdrag (Hus Byggnad och Fritidshus Byggnad) Åldersavdrag görs på återställandekostnaden för varje byggnadsdel eller del därav enligt tabellen bredvid. En byggnadsdels ålder räknas från tidpunkten då den första gången togs i bruk. För övriga byggnadsdelar och installationer som inte finns med i tabellen görs ett åldersavdrag efter beräknad livslängd. Vid återställande av installation utomhus (t.ex. rörsystem i mark) tillämpas installationens åldersavdrag på hela kostnaden för återställandet, det vill säga inklusive friläggning, rivning och återläggning. Åldersavdraget begränsas till högst 80% på byggnadsdel eller del av sådan som före skadan var oskadat och funktionsduglig. Denna begränsning av avdraget gäller dock inte för skada på Hushållsmaskiner, andra elektriska föremål samt installationer (3.3 F i täckningsschemat) där åldersavdraget således kan uppgå till 100 procent. Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget sammanlagt högst kronor. Åldersavdraget vid utökat skydd är begränsat till sammanlagt kronor vid ett och samma tillfälle. Denna begränsning av avdraget gäller dock inte för skada på Hushållsmaskiner, andra elektriska föremål samt installationer (3.3 F i täckningsschemat) där åldersavdraget således kan uppgå till 100 procent. Byggnadsdel avser både material och arbete (rivning och återställande) Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation samt maskinell utrustning - värmepumpsanläggning inklusive inbyggd varmvattenberedare, solfångare, vindkraftverk och bergvärmepump - rörsystem, oljecistern, vattenradiatorer, vattenburen golvvärme, avloppstank inklusive septiktank och sanitetsgods - övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner t.ex. el-radiatorer, takvärme, elgolvvärme, separat varmvattenberedare, värmepanna inklusive expansionskärl, fjärrvärmeväxlare - luft/luft-värmepump Elinstallationer Hushållsmaskiner inklusive spis (avdraget gäller både för reparation och för utbyte) Målning (även utomhus), tapetsering samt annan vägg- och takbeklädnad (ej våtrum) Golvbeläggning (ej våtrum) - textila - plast, vinyl, linoleum och laminat - keramiska plattor - trägolv inklusive parkett Takbeläggning - papp, plast, PVC eller gummiduk - stråtak - plåt - övrigt material Våtrumsbeklädnad inklusive tätskikt - golv-, väggmatta (trådsvetsad) - keramiska plattor, stenplattor - övrigt material och utförande samt målning i våtrum Radio- och TV-antenn inklusive parabol, markiser Skorsten - stål, plåt - annat material antal år utan åldersavdrag 2 år 10 % 10 år 5 % 5 år 8 % 2 år 15 % 25 år 5 % 2 år 10 % 5 år 8 % 5 år 8 % 10 år 5 % 15 år 5 % 15 år 5 % 5 år 8 % 15 år 5 % 15 år 5 % 25 år 5 % 5 år 8 % 10 år 5 % 2 år 10 % 5 år 8 % 5 år 8 % 25 år 2 % därefter ett avdrag per påbörjat år Köksluckor och bänkskivor - massiva - övriga Ytterdörrar, portar och fönster inklusive lås och beslag Braskamin, gjutjärnskamin eller liknade av metall 20 år 10 år 15 år 15 år 5 % 5 % 5 % 5 % 14

15 2. Byggnaden återställs inte inom två år Återställs inte byggnaden inom två år värderas skadan högst till det belopp som svarar mot skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. 3. Övriga värderingsregler A. Särskilt lågt marknadsvärde Understeg marknadsvärdet på hela byggnaden omedelbart före skadan på grund av ålder och/eller slitage 50 % av marknadsvärdet för en ny motsvarande byggnad, värderas skadan högst till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. B. Reparation i samband med underhåll Kan reparation utan väsentlig olägenhet ske i samband med pågående eller förestående underhålls- eller ändringsarbete, till- eller ombyggnad värderas skadan till det belopp med vilket kostnaden för sådant arbete ökar. C. Myndighetsbeslut Hindras återställande på grund av lag eller föreskrift från myndighet och du därför inom fem år anskaffar eller uppför annan byggnad för samma ändamål på annan plats värderas skadan på samma sätt som enligt punkt 5.2.1, dock högst till den faktiskt nedlagda kostnaden och lägst till det belopp den skulle ha värderats till enligt punkt Får hindret till följd att de kvarstående byggnadsdelarna förlorar i värde, gäller försäkringen också för denna förlust även om annan byggnad inte anskaffas eller uppförs. En förutsättning är att du om vi kräver det begär dispens och överklagar myndighets beslut. Vi betalar kostnaden i båda fallen. 5.3 Skada på tomtmark Högsta ersättning vid skada på tomtmark (inklusive staket, flaggstång, terrassmur, brygga m.m.) enligt punkt är kronor, varav högst kronor för skada på vattenbrunn. Ersättningen beräknas enligt följande: 1. Tomtmarken återställs inom två år Återställs tomtmarken inom två år värderas skadan till vad det kostar att återställa tomten utan dröjsmål och med användande av rationella metoder och material. Skada på växtlighet värderas till kostnad för nyplantering, för buskar och träd dock endast med kostnaden för plantor som normalt säljs i handelsträdgårdar eller plantskolor i Sverige. 2. Tomtmarken återställs inte inom två år Om tomtmarken inte återställs inom två år värderas skadan till skillnaden mellan den skadade tomtmarkens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. Om värdeminskningen före skada på staket, terrassmur, trädgårdstrappa, flaggstång, lyktstolpar och brygga översteg 50 % görs avdrag för ålder och slitage 5.4 skada på småbåt Tabell för ersättning och åldersavdrag Föremål Motor, drev och delar samt utrustning till dessa Segel Elektroniska instrument, radio-utrustning och tillbehör till dessa Ålder i år och ersättning i procent 0-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Därefter ett avdrag per påbörjat år 100 % 90 % 80 % 70 % 5 % 100 % 90 % 80 % 70 % 5 % 100 % 90 % 80 % 70 % 5 % Själva småbåten, vind- och kitesurfingbrädan samt övrigt tillbehör/utrustning till båten/brädan ersätts med 100 % av nypriset upp till tre år, därefter med marknadsvärdet. Minsta ersättning är 20 % av nypriset. Högsta ersättningsbelopp är kronor. Utöver högsta ersättningsbeloppet gäller försäkringen för: - provisorisk reparation som varit nödvändig för att rädda båten ur uppenbart nödläge - skälig verifierad kostnad för nödvändig bärgning och för förflyttning av båten från haveriplatsen till av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänd reparationsplats eller annan plats. 5.5 Tvist om värde Om vi inte kan komma överens om värdet av skada på egendom ska om vi inte enas om annat ett utlåtande begäras av en värderingsman som utses av svensk handelskammare. Värderingsmannen ska tillämpa de regler som finns i dessa villkor. Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna synpunkter. Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala kronor. Om skadan genom värderingsmannens utlåtande värderas till högre belopp än det som vi erbjudit, betalar dock Moderna Trygghetsförsäkringar hela kostnaden. 15

16 6. Självrisk 7. Byggnad under uppförande, om-eller tillbyggnad Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Vald självrisk framgår av ditt försäkringsbrev. Vid vissa skador gäller en särskild självrisk som framgår av tabellen nedan. Är den självrisk du har valt högre än den särskilda självrisken i tabellen, tillämpas den valda självrisken (denna regel gäller dock inte för rättsskydd). Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera försäkringsformer eller flera av dina privatförsäkringar hos Moderna Trygghetsförsäkringar drar vi bara av en självrisk den högsta från det sammanlagda skadebeloppet. Om flera skador inträffar som även berör en kollektiv hemförsäkring reducerar vi självrisken med grundsjälvrisken som tas ut via den kollektiva hemförsäkringen. Med kollektiv hemförsäkring avser vi den som per automatik ingår i medlemskapet i ditt fackförbund. 6.1 Stöld Är ditt fritidshus föresett med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) direktanslutet larm reduceras din grundsjälvrisk med högst kronor. Detta gäller inte om du har särskilda lås- eller larmkrav. Försäkringen gäller inom den försäkrade fastigheten för byggnad som du avser att äga och bebo när den är färdigställd. Försäkringen gäller även under den tid byggnaden är under uppförande, om- eller tillbyggnad. Då gäller försäkringen med de ändringar och kompletteringar som anges här nedan. 7.1 Vad är försäkrat - egendom som anges i punkt arbetsbodar, verktyg och maskiner som du äger, hyr eller lånar för byggnadsarbetet - material, byggnadstillbehör och maskinell utrustning avsett att ingå i byggnaden. Högsta ersättningsbelopp för verktyg och maskiner är kronor. 7.2 Försäkringen gäller för Skada på byggnad, material och maskinell utrustning enligt Täckningsschemat punkt 3.3. Villkor Punkt 3.3.B Punkt 3.3.E Skada/händelse vid läckage orsakat av frysning vid skada orsakad av läckage genom våtisolering/tätskikt eller vid dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar vid annat läckage på byggnad vid översvämning och jordrörelser Särskild självrisk 10 % lägst kronor högst kronor kronor kronor 10 % lägst kronor A. Brand B. Läckage när rörsystemen har provats och befunnits felfria C. Stöld och skadegörelse Verktyg och maskiner samt material, byggnadstillbehör och maskinell utrustning ersätts endast om någon brutit sig in i låst utrymme. D. Storm, hagel och snötryck E. Översvämning och jordrörelser F. Installationer när rörsystemen har provats och befunnits felfria. Punkt 3.3.F Punkt 3.3.J på hushållsmaskiner och installationer orsakad av frysning Rättsskydd 10 % lägst kronor 20 % lägst kronor Dessutom gäller försäkringen för I. Ansvar. Se punkt J. Rättsskydd. Se punkt 9 Punkt 7.4 för skada på byggnad under uppförande, om- eller tillbyggnad orsakad av storm, hagel eller snötryck kronor 16

17 7.3 Försäkringen gäller inte för - stormskada på verktyg eller material som finns utomhus - skada genom skadegörelse på arbetsbod - arbetsbodar, verktyg, material och maskiner som entreprenören äger och använder för byggnadsarbetet - skada som annan ansvarar för enligt avtal, försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande. 7.4 Självrisk För skada på byggnad under uppförande, om- eller tillbyggnad orsakad av storm, hagel eller snötryck enligt punkt 3.3 D i Täckningsschemat som uppkommit innan byggnaden har hela väggar och tak gäller en särskild självrisk på kronor. 8. ansvarsskydd 8.1 Försäkringen gäller för 1. Ansvar för fastigheten När någon kräver att du som ägare eller innehavare av den försäkrade fastigheten ska betala skadestånd för person- eller sakskada som du orsakat och som omfattas av försäkringen, inträffat under försäkringstiden och som beräknas överstiga försäkringens självrisk: - utreder vi om du är skadeståndsskyldig - förhandlar vi med den som kräver skadestånd - för vi din talan vid rättegång och svarar då också för rättegångskostnaderna - betalar vi det skadestånd du blir skyldig att utge. I fråga om lantbruksfastighet omfattar försäkringen fastighetsägaransvar endast för bostadsbyggnaden som bebos av någon av dem försäkringen gäller för. 2. Byggherreansvar Försäkringen gäller också för dig som byggherre och utövare av byggnadsarbete för egen räkning vid byggnad under uppförandet, om- eller tillbyggnad inom den försäkrade fastigheten, enligt punkt 7. Försäkringen omfattar även ditt ansvar som arbetsgivare åt den som hjälper dig med byggnadsarbetet, om han inte utför arbetet som entreprenör eller som anställd hos sådan. Skada på annans egendom ersätts endast om du är ersättningsskyldig. 8.2 Försäkringen gäller inte när kravet avser: - något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet - dig som ägare av annan fastighet än den försäkrade, innehavare av tomträtt eller ägare av lägenhet utomlands - dig som ägare, brukare eller förare av fordon eller farkost som undantas i punkt om skadan uppkommit i följd av trafik med fordonet eller farkosten. Om du till Fritidshusförsäkringen har tecknat tillägget Småbåt enligt punkt 3.3 N gäller försäkringen dock ditt ansvar som ägare, brukare eller förare av den försäkrade båten/brädan. - skada på egendom som du hyrt, lånat, reparerat, bearbetat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med. (Med helt tillfällig befattning avses här inte enbart en kortvarig befattning utan även att den, för en privatperson, har varit av okvalificerad art.) - skada som du orsakat uppsåtligen eller som inträffat i samband med att du gjort dig skyldig till straffbar uppsåtlig gärning. Ersättning lämnas dock om du när du orsakar skadan är allvarligt psykiskt störd så som avses i 30 kap. 6 brottsbalken, eller under 12 år - att du blir krävd av någon som också omfattas av försäkringen eller som tillhör samma hushåll som du - till den del du tagit på dig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt. 8.3 Om du krävs på skadestånd Krävs du på skadestånd och utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp eller betalar ersättning är det inte bindande för Moderna Trygghetsförsäkringar. Blir det rättegång ska du genast underrätta oss om det och följa våra anvisningar, annars blir inte domen bindande för Moderna Trygghetsförsäkringar. 8.4 Högsta ersättningsbelopp Personskada kronor per skadetillfälle. Sakskada kronor per försäkringsår. 17

18 9. rättsskydd 9.1 Vem försäkringen gäller för Rättskyddet gäller för dig i din egenskap av ägare/tomträttshavare till den försäkrade fastigheten. För lantbruksfastighet gäller rättsskyddet bara tvister angående bostadsbyggnad som någon av de försäkrade bor i. 9.2 Vad försäkringen gäller för Rättsskyddet gäller för tvist, där du själv är part, som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VAnämnd, hovrätt och Högsta domstolen. I miljödomstol omfattas tvister som gäller ersättning och skadestånd enligt 31 och 32 kap miljöbalken. Försäkringen gäller också i ovan nämnda mål om de tas upp till handläggning efter beslut om resning, domvilla eller återställande av försutten tid. Försäkringen gäller således inte för brottmål eller för ärenden som handläggs av allmän domstol enligt lagen om domstolsärenden och inte heller för mål eller ärenden som handläggs av administrativa myndigheter, specialdomstolar eller allmänna förvaltningsdomstolar, till exempel hyresnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten. Måste en tvist först handläggas av någon annan instans, t.ex. skiftesman, i arrende- eller hyresnämnd täcks inte kostnaderna för en sådan förberedande prövning av försäkringen. Vid tvist i samband med uppförande av byggnad gäller försäkringen endast tvister som uppstår efter slutbesiktningen. 9.3 Vad försäkringen inte gäller för Försäkringen gäller inte för tvist: - som vid rättslig prövning ska handläggas som så kallade småmål. Med småmål menas tvister där värdet av vad som yrkas inte överstiger kronor. Beloppsbegränsningen gäller även för tvister utomlands. Tvist med Moderna Trygghetsförsäkringar om försäkringsavtalet omfattas dock. - som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av registrerat partnerskap, upplösning av samboförhållande eller frågor som aktualiseras i sådant sammanhang - som har anknytning till din nuvarande eller tidigare anställ-ning, yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet inbegripet åtgärder för avveckling eller överlåtelse av verksamhet. - som gäller lån till juridisk person eller någon i dennes förvärvsverksamhet - som gäller pantsättning eller borgensåtagande som du ingått till förmån för juridisk person eller någon i dennes förvärvsverksamhet. Begränsningen gäller även regressrätt med anledning av infriat borgensansvar - som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning - som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig, om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom - som gäller dig som ägare till annan fastighet än den försäkrade eller innehavare av tomträtt - som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg, skepp, ång-, motor- eller segelbåt. Om du till Fritidshusförsäkringen har tecknat tillägget Småbåt enligt punkt 3.3 N gäller försäkringen dock tvister som rör ditt ägande, brukande eller förande av den försäkrade båten/brädan. - som gäller anspråk mot dig på grund av gärning som föranlett att du delgivits misstanke eller åtalats för brott som kräver uppsåt för straffbarhet - om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad - som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnader kan lämnas genom trafikförsäkring - som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndskyldigheten kan omfattas av ansvarsförsäkring - som har samband med överlåtna krav - rörande nedsättning av köpeskilling eller skadestånd enligt 4 kap 19 jordabalken (s.k. dolda fel m.m.) om det omtvistade beloppet understiger ett prisbasbelopp. 9.4 Ombud För att försäkringen ska gälla krävs att du anlitar ett ombud. Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till din bostadsort eller den ort där förhandling sker. Ditt ombud ska vara advokat eller biträdande jurist anställd på advokatbyrå. Du kan även anlita annat lämpligt ombud under förutsättning att denne efter en lämplighetsprövning godkänts av Moderna Trygghetsförsäkringar. Vi har rätt att påkalla skiljedom rörande skäligheten av det anlitade ombudets arvode och kostnader. Vi har även rätt att begära prövning av skäligheten av advokats eller biträdande jurists arvode och andra kostnadsanspråk hos Försäkringsförbundets ombudskostnadsnämnd. 9.5 Vilka kostnader som försäkringen ersätter Moderna Trygghetsförsäkringar ersätter endast nödvändiga och skäliga kostnader som du inte kan få betalda av din motpart eller av staten. Försäkringen ersätter: - ombuds arvode och omkostnader - kostnader för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller hovrätt - kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud beställt - kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande - expeditionskostnader i domstol - rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten - rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att betala till din motpart, under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade fullföljts. 18

19 Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättshjälpsområdet. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning då ärendet har slutredovisats till Moderna Trygghetsförsäkringar. Allmänt a conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning a conto sker inte oftare än en gång i halvåret. 9.6 Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter Försäkringen ersätter inte: - värdet av försäkrads eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader som försäkrad har haft - kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal - ersättning till skiljemän - merkostnader som beror på att du har anlitat flera ombud eller bytt ombud såvida det inte föreligger särskilda skäl - kostnader som i avvaktan på prövning av liknande mål inte ersätts enligt 10 9 punkten rättshjälpslagen. Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också får anses täcka ombudskostnader och övriga kostnader, får du inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader. 9.7 Självrisk och högsta ersättningsbelopp Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock lägst kronor. Högsta ersättningsbelopp vid en tvist är kronor. En tvist anses föreligga om: - två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist - flera tvister avser samma angelägenhet - yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter. Således kan en tvist föreligga även om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund. 9.8 När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd Huvudregel Du omfattas av rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och om den då gällt under en sammanhängande tid av minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i Moderna Trygghetsförsäkringar. Om du tidigare har haft rättsskyddsförsäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den. Om du inte haft försäkring i två år Om du när tvisten uppkommer har försäkring i Moderna Trygghetsförsäkringar men inte haft den så lång tid som två år, kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat sedan din nu gällande försäkring trätt i kraft. Om din försäkring har upphört Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten uppkommer på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund för anspråket och det därefter inte gått längre tid än tio år. 10. anticimex Anticimex svarar för utförande och skadereglering av de åtaganden som anges i moment nedan. Försäkringen gäller för den bostad och övriga byggnader som angivits i ditt försäkringsbrev. Skydden som nämns i momenten ingår automatiskt i ditt grundskydd. Nedan anges försäkringens omfattning samt undantag, aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter Skadedjur 1. Vad avtalet gäller för Anticimex vidtar åtgärder i enlighet med myndigheternas föreskrifter för bekämpning av vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsänger, fläskänger, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet samt råttor och möss inom bostadshuset. 2. Begränsningar, undantag och övriga åligganden Begränsningar Om du vid den tidpunkt då avtalet började gälla, kände till eller borde ha känt till att bostadshuset inte var fritt från sådana insekter som avtalet gäller för, bortfaller Anticimex åtagande att sanera bostadshuset. Undantag Avtalet gäller inte för lokal som används för rörelse av något slag. Avtalet gäller inte heller för direkt eller indirekt skada genom insekter, råttor och möss. I avtalet ingår inte bygg-tekniska åtgärder, t.ex. upptagning av väggar och golv. Om du inte uppfyller aktsamhetskrav eller annat åliggande Om du vållat olägenheterna genom oaktsamhet har Anticimex rätt att låta bli att bekämpa insekterna enligt punkt Motsvarande gäller om olägenheterna vållas av någon som kan identifieras med dig i enlighet med vad som stadgas i FAL. 19

20 3. Vid skada När du upptäckt skadedjur i huset måste du omedelbart anmäla detta till Anticimex. Vid sanering ska du bereda saneringspersonalen tillträde till bostadshuset för inspektion och bekämpningsåtgärder. Vid behov ska lösöre som kan hindra eller försvåra arbetet undanskaffas. 4. Självrisk Skyddet mot Skadedjur gäller utan självrisk. Ansvarig utförare av saneringsåtagandet är: Anticimex AB, Box 47025, SE Stockholm reg. nr: SE Anmäl skadehändelse till Anticimex 10.2 Husbock 1. Vad försäkringen gäller för Angrips försäkrad byggnad av husbock, hästmyror eller övriga träskadeinsekter, svarar Anticimex för sanering samt utför reparation, inkluderande utbyte eller förstärkning av virke, vars bärförmåga äventyras genom angreppet. Anticimex utför även nödvändig insekts- och luktsanering samt vidtar eventuella reparationsåtgärder på byggnad, till följd av att person avlider i sin lägenhet och dödsfallet förblir oupptäckt en längre tid. Åtgärder utförs under Anticimex ordinarie öppettider. 2. Begränsningar, undantag och övriga åligganden Begränsningar Om skada inträffat före det att husbocksförsäkringen börjat gälla utför Anticimex endast nödvändig sanering men byter inte ut skadat virke eller genomför annan byggnadsteknisk åtgärd. Visar det sig att del av försäkringsskada inträffat före det att försäkringen börjat gälla omfattar försäkringen inte friläggning av angripet virke eller utbyte av skadat virke och inte heller reparation eller andra åtgärder av byggnadsteknisk art. Husbocksförsäkringen gäller inte heller för skador och andra anmärkningar som undantagits i Anticimex besiktningsprotokoll. Hus som är byggt med begagnat virke omfattas endast om Anticimex har godkänt detta. Undantag Angrepp på rötskadat virke ersätts inte. Försäkringen gäller inte för byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller uthus vid lantgård. Om du vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller tillbyggnad använder virke som är eller kan misstänkas vara angripet av husbock, hästmyror eller övriga träskadeinsekter gäller försäkringen ej. Om du inte uppfyller aktsamhetskrav eller annat åliggande Har du genom oaktsamhet vållat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder eller om du har försummat att följa en säkerhetsföreskrift kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt i förhållande till omständigheterna. Rätten till ersättningen kan helt falla bort. Motsvarande gäller vid vårdslöshet eller försummelse av någon som kan identifieras med dig i enlighet med vad som stadgas i FAL. 3. Vid skada När du upptäcker angrepp av husbock, hästmyror eller övriga träskadeinsekter ska du genast underrätta Anticimex om detta och bereda sanerings- och reparationspersonal tillträde. Vid behov ska lösöre som kan hindra eller försvåra arbetet undanskaffas. 4. När försäkringen börjar gälla Särskilda regler gäller för nyteckning av försäkring. Husbocksförsäkringen börjar gälla sex månader efter husförsäkringens startdatum respektive nio månader efter fritidshusförsäkringens startdatum, såvida Anticimex efter be- siktning inte meddelat annat. Om huset är yngre än tre år vid nyteckningstillfället och endast nytt virke använts vid uppförandet börjar försäkringen gälla redan vid försäkringsavtalets början. Anticimex har rätt att besiktiga hus som är husbocksförsäkrat och skall ges tillträde för besiktning under Anticimex ordinarie öppettider. 5. Försäkringsbeloppet och värderingsregler Högsta ersättningsbeloppet är 4 miljoner kronor vid varje skadetillfälle, dock maximalt byggnadens marknadsvärde. Skada värderas enligt samma värderingsregler som gäller för hus-/fritidshusförsäkringen i övrigt. Vidare gäller att ersättningen reduceras vid åtgärd som innebär förbättring för dig utifrån ursprungligt utförande (standardförbättring). De särskilda ersättnings- och värderingsregler som gäller för Utökat Skydd enligt punkt 11 gäller inte för husbocksförsäkringen. 6. Självrisk Husbocksförsäkringen gäller utan självrisk. Försäkringsgivare är: Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, SE Stockholm reg. nr: SE Anmäl skadehändelse till Anticimex Äkta Hussvamp 1. Vad försäkringen gäller för Om byggnad, som i försäkringsbrevet angivits som huvudbyggnad, angrips av Äkta hussvamp (Serpula lacrymans eller Serpula himantioides ), eller dess vilda form (Serpula himantioides) som kan fastställas vid typbestämning av fruktkropp och mycel, utför Anticimex nödvändig sanering samt reparation. Med reparation menas utbyte eller förstärkning av virke, vars 20

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

kolonin.nu försäkringsvillkor - Kol 05

kolonin.nu försäkringsvillkor - Kol 05 kolonin.nu försäkringsvillkor - Kol 05 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för 2. Var försäkringen gäller 3. Vad försäkringen gäller för 3.1 Lösöre 3.2 Byggnad 3.3 Täckningsschema 4. Allmänna

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor Försäkringsnummer SP118846 2 juni 2014 1 (1) Brf Rosenlinden Att: Ekonomiansvarig Ynglingav 20 B Nb 177 57 JÄRFÄLLA Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor som gäller för er

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

B388:1 Bostadsrättsförsäkring

B388:1 Bostadsrättsförsäkring 1/5 B388:1 Försäkringsvillkor gäller från och med 2012-07-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att

Läs mer

B388:2 Bostadsrättsförsäkring

B388:2 Bostadsrättsförsäkring 1/5 B388:2 Försäkringsvillkor gäller från och med 2014-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att

Läs mer

B388:4 Bostadsrättsförsäkring

B388:4 Bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor gäller från och med 2016-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Sidan 3 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Fritidshus

Produkt- och förköpsinformation Fritidshus Produkt- och förköpsinformation Fritidshus Med fritidshusförsäkringen kan du koppla av även när du inte vistas i ditt fritidshus. Försäkringen täcker både själva byggnaden och det som finns inne i huset.

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Hem/ Försäkringsvillkor/ Januari 2012

Hem/ Försäkringsvillkor/ Januari 2012 / Försäkringsvillkor/ Januari 2012 Ring oss gärna på 077-575 01 00 eller besök www.modernatrygghetsforsakringar.sei 2010 VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER VILLKORET 1 / Detta är det kompletta villkoret

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01. Produktnr 2001 Villlkorsnr 2001103

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01. Produktnr 2001 Villlkorsnr 2001103 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex Gäller från 2015-04-01 Produktnr 2001 Villlkorsnr 2001103 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR...4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD...4

Läs mer

fritidshusförsäkring

fritidshusförsäkring fritidshusförsäkring 2 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring 3 Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: FritidshusBAS och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Fritidshus. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Fritidshus. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Fritidshus Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR... 4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD... 4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT... 5 C1 Lös

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G FRITIDSHUSFÖRSÄKRING

F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G FRITIDSHUSFÖRSÄKRING F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G FRITIDSHUSFÖRSÄKRING 2008-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VILLKOR... 3 Försäkringstiden... 3 Betalningsvillkor... 3 Upplysningsplikt...

Läs mer

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Jämför villaförsäkringar Alla villaförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker

Läs mer

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna Bara för medlemmar i Villaägarna Kombinationsrabatt Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. I försäkringen ingår bl a Rättsskydd upp till 270 000 kr ID-skydd LagfartsXtra Ersättning

Läs mer

VILLKOR FH16. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2016-01-01

VILLKOR FH16. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2016-01-01 VILLKOR FH16 Fritidshusförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta

Läs mer

Gjensidiges Villahemförsäkring

Gjensidiges Villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger dig trygghet och ro i sinnet när olyckan är framme. I försäkringen ingår bl.a. Assistans vid ID-stöld sersättning upp till 250 000 kr, ersättning även vid vårdnadstvist Reseskydd

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Försäkring FritidshusBAS och FritidshusPLUS

Försäkring FritidshusBAS och FritidshusPLUS Förköpsinformation Försäkring FritidshusBAS och Hos oss kan du välja mellan två varianter av försäkring för ditt fritidshus. FritidshusBAS ger ett bra grundskydd. ger ett utökat skydd, med bland annat

Läs mer

Fritidshus Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation

Fritidshus Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation Fritidshus Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation Med fritidshusförsäkringen kan du koppla av även när du inte vistas i ditt fritidshus. Försäkringen täcker både själva

Läs mer

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se.

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se. Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus AKF 2015-07-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus AKF 2015-07-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus AKF 2015-07-01 Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S

Läs mer

Försäkringsvillkor Boende

Försäkringsvillkor Boende Försäkringsvillkor Boende 2015-10-01 ICA Försäkring AB Org. nr. 556966-2975 Säte: Solna Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås www.icaforsakring.se Kundservice: 033-47 47 90 Skadeservice: 033-47 47 90

Läs mer

Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01

Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01 Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2008-04-01 (MF 2008-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens

Läs mer

VILLKOR. Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Innehållsförteckning Allmänna villkor Försäkringstiden...4 Betalningsvillkoren...4 Upplysningsplikt...4 Registrering av personuppgifter...4 Pris- och villkorsändring...4

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2006. Fritidshus

Försäkringsvillkor 1 januari 2006. Fritidshus Försäkringsvillkor 1 januari 2006 Fritidshus Innehållsförteckning Översiktlig information..................... 3 Försäkringsvillkor........................ 8 Var och för vem försäkringen gäller...........

Läs mer

Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor, gäller från 2010-11-01

Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor, gäller från 2010-11-01 Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor, gäller från 2010-11-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i försäkrad bostadsrättsförening såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 3 nedan.

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i försäkrad bostadsrättsförening såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 3 nedan. Särskilt villkor GA 13005:5 - Gäller från 2014-05-01 Detta villkor gäller som tillägg till Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening, G13005. Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 14 02 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 14 02 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 14 02 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor Boende

Försäkringsvillkor Boende Försäkringsvillkor Boende 2015-10-01 ICA Försäkring AB Org. nr. 556966-2975 Säte: Solna Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås www.icaforsakring.se Kundservice: 033-47 47 90 Skadeservice: 033-47 47 90

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Villa Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

Försäkringsvillkor september 2014

Försäkringsvillkor september 2014 FRITIDSHUS Försäkringsvillkor september 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2013-02-01

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor för villa och fritidshus Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

Försäkringsvillkor Boende

Försäkringsvillkor Boende Försäkringsvillkor Boende 2015-10-01 GA ICA Försäkring AB Org. nr. 556966-2975 Säte: Solna Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås www.icaforsakring.se Kundservice: 033-47 47 90 Skadeservice: 033-47 47

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR...4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD...4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT...5 C1 Lös

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1

Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1 Fritidshusförsäkring Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 1 Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål.

Läs mer

Villkor Fritidshusförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Villkor Fritidshusförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Fritidshusförsäkring FH2016 Villkor Villkor Fritidshusförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad

Läs mer

Villkor VH 10. Villahemförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Villkor VH 10. Villahemförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Villkor VH 10 Villahemförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Var och för vem försäkringen gäller 6 B Aktsamhetskrav 6 C Självrisker 7 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 8 E Värdering-

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MODERNA FÖRSÄKRINGAR...1 SAMMANFATTNING...4

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MF 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MF 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MF 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor september 2015

Försäkringsvillkor september 2015 FRITIDSHUS Försäkringsvillkor september 2015 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2011-02-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2011-02-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2011-02-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING

DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR VF Trygghetsförsäkring Sv,No 1:1 Vardia Försäkring Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 1 Group AS, org.nr. 994 288 962 VF Trygghetsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR AURO FÖRSÄKRING VILLAFÖRSÄKRING MED HEMFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR AURO FÖRSÄKRING VILLAFÖRSÄKRING MED HEMFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR AURO FÖRSÄKRING VILLAFÖRSÄKRING MED HEMFÖRSÄKRING 2009-07-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VILLKOR... 4 Försäkringstiden... 4 Betalningsvillkor... 4 Upplysningsplikt... 4 Personuppgiftslagen

Läs mer

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011 Fritidshus försäkringsvillkor 1 maj 2011 Holiday home Här har vi samlat allt som vår fritidshusförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Polisförbundets fritidshusförsäkring

Polisförbundets fritidshusförsäkring Polisförbundets fritidshusförsäkring En medlemsförmån som tryggar semesternöjet Ett fritidshus ska vara en källa till avkoppling. Därför är vår medlemsförsäkring för fritidshus utformad för att minimera

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR... 4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD... 4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT... 5 C1 Lös egendom...

Läs mer

Villkor Fritidshusförsäkring

Villkor Fritidshusförsäkring FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH16 FH16 Villkor Fritidshusförsäkring Gäller från 2016-01-01 Gällande från 2016-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2012-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2012-06-04

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2012-06-04 Försäkringsvillkor för villa och fritidshus Gäller från 2012-06-04 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer exempelvis husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse.

Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer exempelvis husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse. Villa - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Villa 2012 och

Läs mer

När ni har fått en skada i er förening

När ni har fått en skada i er förening När ni har fått en skada i er förening Sidan 2 Sidan 3 Den här broschyren vänder sig till er som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Vi ger svar på några vanliga frågor om ansvar och försäkringar

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Max. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Max. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Max Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR... 4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD... 4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT... 4 C1

Läs mer

Hem, Villa och Fritidshus

Hem, Villa och Fritidshus Hem, Villa och Fritidshus Försäkringsvillkor: Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Datum: 13.02.01 1 Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684

Läs mer

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Villaförsäkring Gäller från 2010-12-01 Villaförsäkring Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...5 1.2. Betalningsvillkoren...5 1.3 Administrativa avgifter...5 1.4. Upplysningsplikt...5

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 VILLAHEM Försäkringsvillkor januari 2015 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

FH 10 Gäller från 2010-01-01. Fritidshusförsäkring. Villkor

FH 10 Gäller från 2010-01-01. Fritidshusförsäkring. Villkor FH 10 Gäller från 2010-01-01 Fritidshusförsäkring Villkor Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor samt andra värdefulla föremål.

Läs mer