INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. Teknisk översikt. 3. Varför kunder investerar i ett Ecotube-system. 4. Resultat från referensanläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. Teknisk översikt. 3. Varför kunder investerar i ett Ecotube-system. 4. Resultat från referensanläggningar"

Transkript

1 INFORMATION MEMORANDUM ECOMB AB (publ) 11 februari 2003 Ecotube-systemet representerar en ny teknik för att optimera förbränningsprocesser och består av utdragbara rör försedda med munstycken där luft med hög hastighet tillförs en teknik som ger unika fördelar när det gäller att sänka utsläpp i rökgasen och minska driftkostnader. Ecotube-systemet är en flexibel och mångfacetterad systemlösning Kundnytta Mervärden av Ecotube-systemet Marknadspris Vinst Kostnad Konkurrenter Ecotube-systemet - Adress Telefon/Fax /Hemsida Postgiro/Bankgiro Box Tallvägen Södertälje

2 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Teknisk översikt 3. Varför kunder investerar i ett Ecotube-system 4. Resultat från referensanläggningar 5. Viktiga nya utsläppsvillkor och lagar 6. Patent 7. Historiska milstolpar 8. Ägare 9. Aktiehistorik 10. Kapitaltillskott 11. Organisation 12. Internationell projektstrategi 13. Marknader i fokus 14. Prisstrategier idag 15. Konkurrens och positionering på marknaden 16. Försäljningsprognos

3 1. Inledning Detta Information Memorandum har skickats ut till en begränsad grupp av potentiella investerare och utgör inget prospekt ECOMB AB (publ) har tagit de första stegen mot en internationell expansion i och med installationer av Ecotube-system i England och beställningar av förstudier (panndiagnoser) från kunder i England, Holland, Frankrike och USA. Att teckna aktier i bolaget vid denna tidpunkt rymmer risker som: - att det investerade kapitalet helt eller delvis går förlorat och/eller - att den uppnådda andelen i bolaget utspädes genom framtida nyemissioner riktade till andra parter för att trygga bolagets utveckling. ECOMB är en potentiell leverantör av Ecotube-systemet på världsmarknaden för optimering av förbränningsprocesser i en mängd olika industriapplikationer. En förbättrad förbränningsprocess genom en installation av Ecotube-systemet resulterar i radikalt sänkta utsläpp av miljöstörande ämnen, såsom NO x, CO, SO x och HCl. Pannornas last och förbränningsverkningsgrad ökar samtidigt som erosion och korrosion på bl.a. pannans väggar minskar. Ecotube-systemet har installerats i Nio (9) pannor i Sverige och två (2) i England. Kunderna har hittills varit kommunala och privata bolag med avfalls- och biobränsleeldade pannor, men det finns även ett antal andra industriapplikationer där framtida installationer kan ske. I januari 2003 beställde Coventry & Solihull Waste Disposal Company Ltd installationer av Ecotube-system till Panna 2 och 3 till ett värde av ca 9 MSEK. Projektet har startat och beräknas vara slutfört under Panna 1 utrustades med Ecotube-systemet redan 2001 och inneliggande följdorder kommer att få en stor betydelse på den engelska marknaden. För att kunna åstadkomma en internationell expansion är ECOMB i behov av ytterligare kapitaltillskott samt att få nya partners för effektiv penetrering av marknaden och nödvändig assistans i projekten. 2. Teknisk översikt Ecotube-system representerar ett nytt kostnadseffektivt verktyg för att optimera förbränningsprocesser och består av utdragbara lansar Ecotuber försedda med injektionsmunstycken. Olika medier kan med högt tryck och hastighet tillföras pannan via munstyckena. Ecotuberna är strategiskt placerade i pannan, vilket möjliggör att de tillförda medierna kan skapa en väsentligt bättre omblandning, vilket resulterar i att de laminära gasstråken bryts och ett helt nytt flödesmönster skapas. Ecotube-systemets fördelar: - Radikalt förbättrad turbulens och omblandning av förbränningsgaserna - Reduktion av NO x, CO, SO x, HCl and partiklar i rökgasen - Lägre stökiometri (luftöverskott) i pannan - Ökad förbränningsverkningsgrad - Möjligheter till ökad panneffekt - Lägre elförbrukning på rökgasfläkten - Minskad erosion och korrosion i eldstad och eftereldytor - Minimal stopptid (3-4 dagar) av pannan vid installation - Låga underhållskostnader - Inga större ombyggnader av panna med kringutrustning krävs

4 3. Varför kunder investerar i ett Ecotube-system - Minska rökgasutsläpp för att möta nya villkor och lagar - Öka panneffekt och förbränningsverkningsgrad - Minska underhållskostnader 4. Resultat från referensanläggningar Det första Ecotube-systemet installerades 1995 och totalt har det nu installerats i 8 avfallseldade pannor (12-85 MW th ) and 3 biobränsleeldade pannor (25-50 MW th ). Installationerna har resulterat i följande förbättringar: % NO x reduktion % CO reduktion % reduktion av flygaska % ökad panneffekt - Reducerade drifts- och underhållskostnader 5. Viktiga nya utsläppsvillkor och lagar - EU Direktivet för avfallseldade pannor Med början 2006 måste samtliga avfallseldade pannor inom EU klara nya hårdare utsläppskrav när det gäller bl.a. CO and NO x i rökgasen. Installationerna av Ecotube-systemet har visat att dessa krav redan nu kan innehållas. Ett av de senare exemplen är vår installation i den avfallseldade pannan i Coventry. - NO x villkor under the Clean Air Act Amendments i USA Med början 2004 införs nya hårdare villkor för NO x utsläpp, i första hand för koleldade kraftverksanläggningar, i många delar av USA. Successivt under kommer även andra industrisegment i USA att omfattas av dessa utsläppsvillkor. 6. Patent De fem patentansökningarna, under arbetsnamnen Ecotube I-V, har hittills godkänts i följande länder: Ecotube I: Sverige, England, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Tyskland och USA Ecotube II: Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Irland och Schweiz Ecotube III: Sverige Ecotube IV: Sverige Ecotube V: - PCT-ansökningar kopplade till Ecotube III-IV (V vid senare tillfälle) är inlämnade för skydd på de viktigaste marknaderna i världen. 7. Historiska milstolpar 1992 ECOMB AB grundas av Eric Norelius and Ulf Hagström 1995 Första kommersiella Ecotube-systemet installeras 1997 ECOMB AB blir ett publikt bolag, 600 nya aktieägare, nyemission 2001 Första internationella ordern, nyemission

5 8. Ägare Antal aktier % av röster - Ulf Hagström ,3 - Eric Norelius ,3 - Industrifonden ,6 - Övriga ,8 Totalt Aktiehistorik ECOMB är ett publikt onoterat bolag, aktierna handlas alltså inte på någon officiell lista. ECOMB tillhandahöll under en rådgivande funktion när det gällde handeln av bolagets aktier, något som därefter skötts av Onoterat AB. Aktiehandeln har under åren varit på en blygsam nivå med uppskattningsvis ca 50 transaktioner per år och till uppskattade kurser av SEK 17,60-30 ( 2,0-3,3) per aktie under Nyemission 1997 Nyemission 2001 SEK 17,60 ( 1,9) per aktie SEK 20,00 ( 2,2) per aktie 10. Kapitaltillskott Vi bedömer att bolaget måste tillföras kapital genom nyemissioner på i storleksordningen SEK och att detta sker i ett flertal steg. I ett första steg, under februari-mars 2003, är målsättningen att tillföra bolaget cirka SEK genom en riktad nyemission. Kapitaltillskottet kommer att användas för fortsatt utveckling av bolaget, primärt inom följande områden: Geografisk expansion, i huvudsak via internationella partners med fokus på: o Nordamerika, o England, o Frankrike, o Holland och o Tyskland Utvidgad marknadspotential, nya applikationer Andra närliggande marknadssegment, där nya applikationer av Ecotube-systemet bedöms kunna skapa ett stort intresse är: o Injektion av kalk, natriumbikarbonat etc för reduktion av saltsyra och svavelemissioner; o Inspektion and övervakning av förbränningsprocesser med hjälp av vår nyutvecklade kamera teknik Båda dessa applikationer har med framgång testats i fält och vi bedömer att den vidareutveckling som krävs för att uppnå kommersiell status till viss del kan ske i samarbetsprojekt med våra kunder. 11. Organisation ECOMB är ett nischföretag inom miljöområdet. All tillverkning av det patenterade Ecotubesystemet, såsom Ecotube-paket och mjukvara, sker hos våra underleverantörer. Samtliga projekt leds och administreras från vårt kontor i Södertälje. I det internationella arbetet sker olika former av assistans från våra lokala partners, bl.a. när det gäller marknadsföring, försäljning och projektgenomförande. Idag har ECOMB AB 5 anställda och ett nätverk av personer, som assisterar bolaget i olika situationer.

6 12. Internationell projektstrategi ECOMB AB har en fast övertygelse om att det effektivaste sättet för bolaget att växa är tillsammans med partners på den internationella marknaden. Etablerade marknads- och försäljningskanaler är då viktiga förutsättningar för att initialt kunna lyckas med vårt koncept. Vi skall i första hand förse vår partner med hjärtat av vår utrustning, dvs Ecotube-paketen, samt vår djupa kunskap om tillämpad förbränningsteknik. Vår partner blir sen ansvarig för projektets genomförande på anläggningen, särskilt installationsfasen. Vi kan därmed utnyttja våra egna resurser på ett optimalt sätt. 13. Marknader i fokus Vårt marknadsarbete kommer på kort sikt att fokuseras på följande två marknadssegment: Avfallseldade anläggningar i Europa (ca 500 pannor) Kundincitament: - Klara nya EU Direktiven, utsläpp av CO och NO x - Öka panneffekten - Minska drift- och underhållskostnader Koleldade kraftverkspannor i USA (ca 950 pannor) Kundincitament: - Klara nya förordningar, utsläpp av NO x I det längre perspektivet kommer vi att även fokusera vårt arbete på andra marknadssegment, såsom pappers- och massaindustrin, petrokemiindustrin etc. 14. Prisstrategier idag Dagens marknadspriser för Ecotube-systemet inom marknadssegmenten avfallseldade anläggningar inom Europa och koleldade kraftverksanläggningar, avspeglar den kundnytta som framkommit och beräknas framkomma från våra referensinstallationer inom resp. segment. Årliga kostnadsbesparingar för en avfallseldad panna (30-60 MW th ) i Europa utrustad med Ecotubesystemet kan beräknas till: Årlig besparing - Reduktion flygaskmängd (10-20%) Ökad panneffekt (1-2%) ) - Minskad belastning rökgasfläkt Ökad tillgänglighet p.g.a. minskad erosion/korrosion (3 dagar) ) - Minskat underhåll för byte av korroderade panntuber ) - Låga underhållskostnader för Ecotube-systemet (reduktion) Totalt årlig besparing SEK ) Starkt beroende av prissättningen på avfallsbränslet 2) I huvudsak endast relevant för avfallseldade pannor för elproduktion, vilket är liktydigt med pannor utanför Sveriges gränser Motsvarande beräkning av årliga kostnadsbesparingar för en koleldad kraftverkspanna kan göras efter att vi genomfört vårt första installationsprojekt. Marknadspriser för kompletta installationer av Ecotube-system har, med utgångspunkt av jämförbara prisnivåer för konkurrerande teknik och kundernas årliga besparingar, satts till följande intervall på den internationella marknaden: - Avfallseldade pannor (30-60 MW th ): SEK Koleldade kraftverkspannor ( MW e ): SEK

7 15. Konkurrens och positionering på marknaden ECOMB har ett starkt affärskoncept baserat på en gedigen kunskap om tillämpad förbränningsteknik i en mängd olika förbränningsapplikationer. Med hjälp av Ecotube-systemet har vi idag tillgång till ett kostnadseffektivt verktyg för att åstadkomma signifikanta förbättringar av förbränningsprocesserna och en plattform att bygga vidare på. Nedan följer en sammanställning av konkurrerande tekniker, med våra bedömningar av prisnivåer och prestanda jämfört med Ecotube-systemet. Prisnivåer för konkurrerande CO- och NO x reduktionstekniker Avfallseldade anläggningar: - SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) för NO x reduktion (ingen påverkan på CO) - Olika injektionstekniker där företrädesvis ammoniak eller urea används som reaktanter. Marknadspris: SEK SCR (Selective Catalytic Reduction) för NO x eller CO reduktion Oorganiska bärarmaterial, typ honeycomb, belagda med olika typer av aktiva metaller, principiellt samma system som i bilavgaskatalysatorerna, ingen påverkan på förbränningen i eldstaden en tail-end teknik, mycket låga emissionsnivåer möjliga Marknadspris: SEK Standard OFA (Överluft) system Tillförsel av förbränningsluft via olika arrangemang av väggdysor, begränsade möjligheter till gasomblandning, sämre effekt jämfört med Ecotube-systemet Marknadspris: SEK Rökgasrecirkulation Rökgas återförs till en eller flera zoner i eldstaden, etablerad teknik med begränsade möjligheter att nå låga nivåer, kan i vissa applikationer med fördel kombineras med andra tekniker, ex.vis Ecotube-systemet Marknadspris: SEK ROFA (Rotating OFA) system En specialapplikation av OFA-systemen, där man skapar en rotation av förbränningsgaser och tillförd luft i den övre delen av eldstaden med hjälp av injektionsmunstycken i pannans hörnor. Bättre effekt jämfört med Standard OFA, en stark konkurrent till Ecotubesystemet, men endast för vissa applikationer, således ej lika flexibelt. Marknadspris: SEK Koleldade kraftverkspannor: - SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) för NO x reduktion ( MW e ) Olika injektionstekniker där företrädesvis ammoniak eller urea används som reaktanter. Svårt att uppnå tillräckligt låga utsläppsnivåer, bör ej kunna konkurrera med Ecotubesystemets prestandanivåer. Marknadspris: SEK SCR (Selective Catalytic Reduction) for NO x reduction Oorganiska bärarmaterial, typ honeycomb, belagda med olika typer av aktiva metaller, principiellt samma system som i bilavgaskatalysatorerna, ingen påverkan på förbränningen i eldstaden en tail-end teknik, mycket låga emissionsnivåer möjliga Marknadspris: SEK

8 - Standard OFA (Överluft) system Tillförsel av förbränningsluft via olika arrangemang av väggdysor, begränsade möjligheter till gasomblandning, sämre effekt jämfört med Ecotube-systemet Marknadspris: SEK ROFA (Rotating Overfire Air) system En specialapplikation av OFA-systemen, där man skapar en rotation av förbränningsgaser och tillförd luft i den övre delen av eldstaden med hjälp av injektionsmunstycken i pannans hörnor. Bättre effekt jämfört med Standard OFA, en stark konkurrent till Ecotubesystemet, men endast för vissa applikationer, således ej lika flexibelt. Marknadspris: SEK Låg NO x brännare Nya brännardesigner för lägre NO x utsläpp, dock ej i nivå med de nivåer som marknaden efterfrågar och sannolikt ej så låga som med Ecotube-systemet. Marknadspris: SEK Positionering på marknaden Ecotube-systemet kan med framgång positioneras på marknaden och stå emot konkurrensen från nämnda tekniker enligt följande: - Ecotube-systemet är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att optimera förbränningsprocesser, där strategiskt placerade Ecotuber i den övre delen av eldstaden har en effektiv påverkan på den viktiga gasomblandningen. Minskade gashastigheter där laminära strömningsmönster effektivt bryts samtidigt som partiklar, i vissa fall med hög surhetsgrad (avfallseldning), hindras från att bilda beläggningar på utsatta kylytor gör att erosions- och korrosionsskador kan minimeras. Inga konkurrerande tekniker kan erbjuda detta breda spektrum av fördelar. - Ecotube-systemet funktionssätt möjliggör att bildandet av luftföroreningar, ex.vis NO x, kan undvikas redan vid källan, dvs primärt i förbränningen, jämfört med vissa andra konkurrerande tekniker, ex.vis SCR, där man i ett slutsteg reducerar det som tidigare bildats en s.k. tail-end teknik. - Ecotube-systemet kan enkelt kombineras med tillförsel av olika kemiska reaktanter, ex.vis ammoniak eller kalk, för att i framtiden kunna klara ännu hårdare utsläppskrav och tillgodose nya marknadsbehov på olika marknader. - Nya applikationer, ex.vis vår kamerateknik, kommer att öka värdet av Ecotube-systemet och bana vägen för nya affärskoncept. 16. Försäljningsprognos Det är i sig en konst att med framgång kunna växa, något som i synnerhet gäller för yngre bolag i ett expansivt skede, där man ofta stöter på olika former av hinder. Finansieringsproblem, tillgång till erfaren och välutbildad personal och inte minst utvecklingen av själva organisationen är nyckelfrågor för ett bolag som ECOMB ska kunna växa. Vi bedömer att ECOMB idag har goda förutsättningar att kunna växa, främst på den internationella marknaden. Till viss del är denna expansion beroende av hur vi lyckas knyta nya och lämpliga internationella samarbetspartners till vår organisation. Historien har emellertid visat oss att detta tar längre tid än man beräknar. Med anledning av detta har vi valt att inte presentera några försäljningsprognoser för de kommande åren. Under 2003 beräknar vi nå en omsättning av cirka SEK , en siffra vi bedömer kunna öka väsentligt de efterföljande åren.

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum Innehåll Sid. 4. Definitioner & viktig information 5. Erbjudandet i sammandrag 6. Vd-ord 7. Sammanfattning 8. Om Deflamo 11. Om Apyrum 12. Affärsmodell 14. Försäljningsprocess 16. Marknad, kunder & efterfrågan

Läs mer

The old way of doing things doesn t work...

The old way of doing things doesn t work... The old way of doing things doesn t work... ÅRSREDOVISNING 2007 ...the new way of doing things does. Affärsidé NovaCast Technologies erbjuder fordonsindustrin och deras underleverantörer produkter och

Läs mer

Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Detta är en sammanfattning av Prospekt utgivet av styrelsen

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB Private Placement ART2DENT AB Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB VD har ordet Tandteknik handlar i första hand om att ge patienter en ersättning för tänder som gått

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013

Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013 Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013 Ingate System AB är de nyligen sammanslagna svenska bolagen Intertex Data AB och Ingate Systems

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Allmän inriktning Den övergripande målsättningen med arbetet inom programområdet Anläggnings- och förbränningsteknik är att ta fram kunskap som

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer