INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. Teknisk översikt. 3. Varför kunder investerar i ett Ecotube-system. 4. Resultat från referensanläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. 1. Inledning. 2. Teknisk översikt. 3. Varför kunder investerar i ett Ecotube-system. 4. Resultat från referensanläggningar"

Transkript

1 INFORMATION MEMORANDUM ECOMB AB (publ) 11 februari 2003 Ecotube-systemet representerar en ny teknik för att optimera förbränningsprocesser och består av utdragbara rör försedda med munstycken där luft med hög hastighet tillförs en teknik som ger unika fördelar när det gäller att sänka utsläpp i rökgasen och minska driftkostnader. Ecotube-systemet är en flexibel och mångfacetterad systemlösning Kundnytta Mervärden av Ecotube-systemet Marknadspris Vinst Kostnad Konkurrenter Ecotube-systemet - Adress Telefon/Fax /Hemsida Postgiro/Bankgiro Box Tallvägen Södertälje

2 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Teknisk översikt 3. Varför kunder investerar i ett Ecotube-system 4. Resultat från referensanläggningar 5. Viktiga nya utsläppsvillkor och lagar 6. Patent 7. Historiska milstolpar 8. Ägare 9. Aktiehistorik 10. Kapitaltillskott 11. Organisation 12. Internationell projektstrategi 13. Marknader i fokus 14. Prisstrategier idag 15. Konkurrens och positionering på marknaden 16. Försäljningsprognos

3 1. Inledning Detta Information Memorandum har skickats ut till en begränsad grupp av potentiella investerare och utgör inget prospekt ECOMB AB (publ) har tagit de första stegen mot en internationell expansion i och med installationer av Ecotube-system i England och beställningar av förstudier (panndiagnoser) från kunder i England, Holland, Frankrike och USA. Att teckna aktier i bolaget vid denna tidpunkt rymmer risker som: - att det investerade kapitalet helt eller delvis går förlorat och/eller - att den uppnådda andelen i bolaget utspädes genom framtida nyemissioner riktade till andra parter för att trygga bolagets utveckling. ECOMB är en potentiell leverantör av Ecotube-systemet på världsmarknaden för optimering av förbränningsprocesser i en mängd olika industriapplikationer. En förbättrad förbränningsprocess genom en installation av Ecotube-systemet resulterar i radikalt sänkta utsläpp av miljöstörande ämnen, såsom NO x, CO, SO x och HCl. Pannornas last och förbränningsverkningsgrad ökar samtidigt som erosion och korrosion på bl.a. pannans väggar minskar. Ecotube-systemet har installerats i Nio (9) pannor i Sverige och två (2) i England. Kunderna har hittills varit kommunala och privata bolag med avfalls- och biobränsleeldade pannor, men det finns även ett antal andra industriapplikationer där framtida installationer kan ske. I januari 2003 beställde Coventry & Solihull Waste Disposal Company Ltd installationer av Ecotube-system till Panna 2 och 3 till ett värde av ca 9 MSEK. Projektet har startat och beräknas vara slutfört under Panna 1 utrustades med Ecotube-systemet redan 2001 och inneliggande följdorder kommer att få en stor betydelse på den engelska marknaden. För att kunna åstadkomma en internationell expansion är ECOMB i behov av ytterligare kapitaltillskott samt att få nya partners för effektiv penetrering av marknaden och nödvändig assistans i projekten. 2. Teknisk översikt Ecotube-system representerar ett nytt kostnadseffektivt verktyg för att optimera förbränningsprocesser och består av utdragbara lansar Ecotuber försedda med injektionsmunstycken. Olika medier kan med högt tryck och hastighet tillföras pannan via munstyckena. Ecotuberna är strategiskt placerade i pannan, vilket möjliggör att de tillförda medierna kan skapa en väsentligt bättre omblandning, vilket resulterar i att de laminära gasstråken bryts och ett helt nytt flödesmönster skapas. Ecotube-systemets fördelar: - Radikalt förbättrad turbulens och omblandning av förbränningsgaserna - Reduktion av NO x, CO, SO x, HCl and partiklar i rökgasen - Lägre stökiometri (luftöverskott) i pannan - Ökad förbränningsverkningsgrad - Möjligheter till ökad panneffekt - Lägre elförbrukning på rökgasfläkten - Minskad erosion och korrosion i eldstad och eftereldytor - Minimal stopptid (3-4 dagar) av pannan vid installation - Låga underhållskostnader - Inga större ombyggnader av panna med kringutrustning krävs

4 3. Varför kunder investerar i ett Ecotube-system - Minska rökgasutsläpp för att möta nya villkor och lagar - Öka panneffekt och förbränningsverkningsgrad - Minska underhållskostnader 4. Resultat från referensanläggningar Det första Ecotube-systemet installerades 1995 och totalt har det nu installerats i 8 avfallseldade pannor (12-85 MW th ) and 3 biobränsleeldade pannor (25-50 MW th ). Installationerna har resulterat i följande förbättringar: % NO x reduktion % CO reduktion % reduktion av flygaska % ökad panneffekt - Reducerade drifts- och underhållskostnader 5. Viktiga nya utsläppsvillkor och lagar - EU Direktivet för avfallseldade pannor Med början 2006 måste samtliga avfallseldade pannor inom EU klara nya hårdare utsläppskrav när det gäller bl.a. CO and NO x i rökgasen. Installationerna av Ecotube-systemet har visat att dessa krav redan nu kan innehållas. Ett av de senare exemplen är vår installation i den avfallseldade pannan i Coventry. - NO x villkor under the Clean Air Act Amendments i USA Med början 2004 införs nya hårdare villkor för NO x utsläpp, i första hand för koleldade kraftverksanläggningar, i många delar av USA. Successivt under kommer även andra industrisegment i USA att omfattas av dessa utsläppsvillkor. 6. Patent De fem patentansökningarna, under arbetsnamnen Ecotube I-V, har hittills godkänts i följande länder: Ecotube I: Sverige, England, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Tyskland och USA Ecotube II: Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Irland och Schweiz Ecotube III: Sverige Ecotube IV: Sverige Ecotube V: - PCT-ansökningar kopplade till Ecotube III-IV (V vid senare tillfälle) är inlämnade för skydd på de viktigaste marknaderna i världen. 7. Historiska milstolpar 1992 ECOMB AB grundas av Eric Norelius and Ulf Hagström 1995 Första kommersiella Ecotube-systemet installeras 1997 ECOMB AB blir ett publikt bolag, 600 nya aktieägare, nyemission 2001 Första internationella ordern, nyemission

5 8. Ägare Antal aktier % av röster - Ulf Hagström ,3 - Eric Norelius ,3 - Industrifonden ,6 - Övriga ,8 Totalt Aktiehistorik ECOMB är ett publikt onoterat bolag, aktierna handlas alltså inte på någon officiell lista. ECOMB tillhandahöll under en rådgivande funktion när det gällde handeln av bolagets aktier, något som därefter skötts av Onoterat AB. Aktiehandeln har under åren varit på en blygsam nivå med uppskattningsvis ca 50 transaktioner per år och till uppskattade kurser av SEK 17,60-30 ( 2,0-3,3) per aktie under Nyemission 1997 Nyemission 2001 SEK 17,60 ( 1,9) per aktie SEK 20,00 ( 2,2) per aktie 10. Kapitaltillskott Vi bedömer att bolaget måste tillföras kapital genom nyemissioner på i storleksordningen SEK och att detta sker i ett flertal steg. I ett första steg, under februari-mars 2003, är målsättningen att tillföra bolaget cirka SEK genom en riktad nyemission. Kapitaltillskottet kommer att användas för fortsatt utveckling av bolaget, primärt inom följande områden: Geografisk expansion, i huvudsak via internationella partners med fokus på: o Nordamerika, o England, o Frankrike, o Holland och o Tyskland Utvidgad marknadspotential, nya applikationer Andra närliggande marknadssegment, där nya applikationer av Ecotube-systemet bedöms kunna skapa ett stort intresse är: o Injektion av kalk, natriumbikarbonat etc för reduktion av saltsyra och svavelemissioner; o Inspektion and övervakning av förbränningsprocesser med hjälp av vår nyutvecklade kamera teknik Båda dessa applikationer har med framgång testats i fält och vi bedömer att den vidareutveckling som krävs för att uppnå kommersiell status till viss del kan ske i samarbetsprojekt med våra kunder. 11. Organisation ECOMB är ett nischföretag inom miljöområdet. All tillverkning av det patenterade Ecotubesystemet, såsom Ecotube-paket och mjukvara, sker hos våra underleverantörer. Samtliga projekt leds och administreras från vårt kontor i Södertälje. I det internationella arbetet sker olika former av assistans från våra lokala partners, bl.a. när det gäller marknadsföring, försäljning och projektgenomförande. Idag har ECOMB AB 5 anställda och ett nätverk av personer, som assisterar bolaget i olika situationer.

6 12. Internationell projektstrategi ECOMB AB har en fast övertygelse om att det effektivaste sättet för bolaget att växa är tillsammans med partners på den internationella marknaden. Etablerade marknads- och försäljningskanaler är då viktiga förutsättningar för att initialt kunna lyckas med vårt koncept. Vi skall i första hand förse vår partner med hjärtat av vår utrustning, dvs Ecotube-paketen, samt vår djupa kunskap om tillämpad förbränningsteknik. Vår partner blir sen ansvarig för projektets genomförande på anläggningen, särskilt installationsfasen. Vi kan därmed utnyttja våra egna resurser på ett optimalt sätt. 13. Marknader i fokus Vårt marknadsarbete kommer på kort sikt att fokuseras på följande två marknadssegment: Avfallseldade anläggningar i Europa (ca 500 pannor) Kundincitament: - Klara nya EU Direktiven, utsläpp av CO och NO x - Öka panneffekten - Minska drift- och underhållskostnader Koleldade kraftverkspannor i USA (ca 950 pannor) Kundincitament: - Klara nya förordningar, utsläpp av NO x I det längre perspektivet kommer vi att även fokusera vårt arbete på andra marknadssegment, såsom pappers- och massaindustrin, petrokemiindustrin etc. 14. Prisstrategier idag Dagens marknadspriser för Ecotube-systemet inom marknadssegmenten avfallseldade anläggningar inom Europa och koleldade kraftverksanläggningar, avspeglar den kundnytta som framkommit och beräknas framkomma från våra referensinstallationer inom resp. segment. Årliga kostnadsbesparingar för en avfallseldad panna (30-60 MW th ) i Europa utrustad med Ecotubesystemet kan beräknas till: Årlig besparing - Reduktion flygaskmängd (10-20%) Ökad panneffekt (1-2%) ) - Minskad belastning rökgasfläkt Ökad tillgänglighet p.g.a. minskad erosion/korrosion (3 dagar) ) - Minskat underhåll för byte av korroderade panntuber ) - Låga underhållskostnader för Ecotube-systemet (reduktion) Totalt årlig besparing SEK ) Starkt beroende av prissättningen på avfallsbränslet 2) I huvudsak endast relevant för avfallseldade pannor för elproduktion, vilket är liktydigt med pannor utanför Sveriges gränser Motsvarande beräkning av årliga kostnadsbesparingar för en koleldad kraftverkspanna kan göras efter att vi genomfört vårt första installationsprojekt. Marknadspriser för kompletta installationer av Ecotube-system har, med utgångspunkt av jämförbara prisnivåer för konkurrerande teknik och kundernas årliga besparingar, satts till följande intervall på den internationella marknaden: - Avfallseldade pannor (30-60 MW th ): SEK Koleldade kraftverkspannor ( MW e ): SEK

7 15. Konkurrens och positionering på marknaden ECOMB har ett starkt affärskoncept baserat på en gedigen kunskap om tillämpad förbränningsteknik i en mängd olika förbränningsapplikationer. Med hjälp av Ecotube-systemet har vi idag tillgång till ett kostnadseffektivt verktyg för att åstadkomma signifikanta förbättringar av förbränningsprocesserna och en plattform att bygga vidare på. Nedan följer en sammanställning av konkurrerande tekniker, med våra bedömningar av prisnivåer och prestanda jämfört med Ecotube-systemet. Prisnivåer för konkurrerande CO- och NO x reduktionstekniker Avfallseldade anläggningar: - SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) för NO x reduktion (ingen påverkan på CO) - Olika injektionstekniker där företrädesvis ammoniak eller urea används som reaktanter. Marknadspris: SEK SCR (Selective Catalytic Reduction) för NO x eller CO reduktion Oorganiska bärarmaterial, typ honeycomb, belagda med olika typer av aktiva metaller, principiellt samma system som i bilavgaskatalysatorerna, ingen påverkan på förbränningen i eldstaden en tail-end teknik, mycket låga emissionsnivåer möjliga Marknadspris: SEK Standard OFA (Överluft) system Tillförsel av förbränningsluft via olika arrangemang av väggdysor, begränsade möjligheter till gasomblandning, sämre effekt jämfört med Ecotube-systemet Marknadspris: SEK Rökgasrecirkulation Rökgas återförs till en eller flera zoner i eldstaden, etablerad teknik med begränsade möjligheter att nå låga nivåer, kan i vissa applikationer med fördel kombineras med andra tekniker, ex.vis Ecotube-systemet Marknadspris: SEK ROFA (Rotating OFA) system En specialapplikation av OFA-systemen, där man skapar en rotation av förbränningsgaser och tillförd luft i den övre delen av eldstaden med hjälp av injektionsmunstycken i pannans hörnor. Bättre effekt jämfört med Standard OFA, en stark konkurrent till Ecotubesystemet, men endast för vissa applikationer, således ej lika flexibelt. Marknadspris: SEK Koleldade kraftverkspannor: - SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) för NO x reduktion ( MW e ) Olika injektionstekniker där företrädesvis ammoniak eller urea används som reaktanter. Svårt att uppnå tillräckligt låga utsläppsnivåer, bör ej kunna konkurrera med Ecotubesystemets prestandanivåer. Marknadspris: SEK SCR (Selective Catalytic Reduction) for NO x reduction Oorganiska bärarmaterial, typ honeycomb, belagda med olika typer av aktiva metaller, principiellt samma system som i bilavgaskatalysatorerna, ingen påverkan på förbränningen i eldstaden en tail-end teknik, mycket låga emissionsnivåer möjliga Marknadspris: SEK

8 - Standard OFA (Överluft) system Tillförsel av förbränningsluft via olika arrangemang av väggdysor, begränsade möjligheter till gasomblandning, sämre effekt jämfört med Ecotube-systemet Marknadspris: SEK ROFA (Rotating Overfire Air) system En specialapplikation av OFA-systemen, där man skapar en rotation av förbränningsgaser och tillförd luft i den övre delen av eldstaden med hjälp av injektionsmunstycken i pannans hörnor. Bättre effekt jämfört med Standard OFA, en stark konkurrent till Ecotubesystemet, men endast för vissa applikationer, således ej lika flexibelt. Marknadspris: SEK Låg NO x brännare Nya brännardesigner för lägre NO x utsläpp, dock ej i nivå med de nivåer som marknaden efterfrågar och sannolikt ej så låga som med Ecotube-systemet. Marknadspris: SEK Positionering på marknaden Ecotube-systemet kan med framgång positioneras på marknaden och stå emot konkurrensen från nämnda tekniker enligt följande: - Ecotube-systemet är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att optimera förbränningsprocesser, där strategiskt placerade Ecotuber i den övre delen av eldstaden har en effektiv påverkan på den viktiga gasomblandningen. Minskade gashastigheter där laminära strömningsmönster effektivt bryts samtidigt som partiklar, i vissa fall med hög surhetsgrad (avfallseldning), hindras från att bilda beläggningar på utsatta kylytor gör att erosions- och korrosionsskador kan minimeras. Inga konkurrerande tekniker kan erbjuda detta breda spektrum av fördelar. - Ecotube-systemet funktionssätt möjliggör att bildandet av luftföroreningar, ex.vis NO x, kan undvikas redan vid källan, dvs primärt i förbränningen, jämfört med vissa andra konkurrerande tekniker, ex.vis SCR, där man i ett slutsteg reducerar det som tidigare bildats en s.k. tail-end teknik. - Ecotube-systemet kan enkelt kombineras med tillförsel av olika kemiska reaktanter, ex.vis ammoniak eller kalk, för att i framtiden kunna klara ännu hårdare utsläppskrav och tillgodose nya marknadsbehov på olika marknader. - Nya applikationer, ex.vis vår kamerateknik, kommer att öka värdet av Ecotube-systemet och bana vägen för nya affärskoncept. 16. Försäljningsprognos Det är i sig en konst att med framgång kunna växa, något som i synnerhet gäller för yngre bolag i ett expansivt skede, där man ofta stöter på olika former av hinder. Finansieringsproblem, tillgång till erfaren och välutbildad personal och inte minst utvecklingen av själva organisationen är nyckelfrågor för ett bolag som ECOMB ska kunna växa. Vi bedömer att ECOMB idag har goda förutsättningar att kunna växa, främst på den internationella marknaden. Till viss del är denna expansion beroende av hur vi lyckas knyta nya och lämpliga internationella samarbetspartners till vår organisation. Historien har emellertid visat oss att detta tar längre tid än man beräknar. Med anledning av detta har vi valt att inte presentera några försäljningsprognoser för de kommande åren. Under 2003 beräknar vi nå en omsättning av cirka SEK , en siffra vi bedömer kunna öka väsentligt de efterföljande åren.

Kvartalsredogörelse juli-september 2013

Kvartalsredogörelse juli-september 2013 ECOMB AB (publ) Orgnr.556454-1109 (Aktietorget: ECOM) Kvartalsredogörelse juli-september 2013 Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det tredje

Läs mer

Kvartalsredogörelse januari-mars 2016

Kvartalsredogörelse januari-mars 2016 Kvartalsredogörelse januari-mars 2016 Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2016; Perioden januari-mars 2016 Nettoomsättningen

Läs mer

Förlust vändes till vinst

Förlust vändes till vinst ECOMB AB (publ) Orgnr.556454-1109 (Aktietorget: ECOM B ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Förlust vändes till vinst Rörelseresultatet för helåret blev 610 ( - 3 558 ) TSEK Omsättningen för helåret

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Bokslutskommuniké januari-december 2014 Bokslutskommuniké januari-december 2014 Nya order ger en markant förbättrad orderstock! Lyckad nyemission stärkte kassa och antalet aktieägare Rörelseresultatet för helåret blev -2 998 ( -3 221 ) TSEK

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall

Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall Götaverken Miljö AB Från idéer till produkter.. för energi ur avfall EfW - fördel och utmaningar Hushålls- och industriavfall har fördelen att till >85 % vara ett förnybart bränsle som därför ger ett lågt

Läs mer

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAGOR till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om begränsning av utsläpp till luften av visa föroreningar

Läs mer

Q1 2011. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q1 2011. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q1 2011 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q1 2011 I KORTHET Fortsatta satsningar för framtida tillväxt Björn Borg Sport Egen verksamhet i England E-handel Stark utveckling för skor Mindre marknaders

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

Q4 2010. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO

Q4 2010. Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO Q4 2010 Arthur Engel, VD Magnus Teeling, CFO 2010 ETT ÅR AV FÖRÄNDRINGAR Anpassning till fokus på underkläder Påbörjade investeringar för fortsatt tillväxt Ökat tempo i produktutvecklingen breddat sortiment

Läs mer

Vattenfall AB. Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg

Vattenfall AB. Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg Innehåll Vanliga problem Orsaker Att ta reda på förhållanden i en eldstad Fall från verkligheten Vad kan vi göra och vad har vi gjort 2 Vanliga problem

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR FÖRBRÄNNING OCH RÖKGASRENING

ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR FÖRBRÄNNING OCH RÖKGASRENING Bilaga A1 ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR FÖRBRÄNNING OCH RÖKGASRENING 1. ALTERNATIVA PANNTEKNIKER 1.1 Allmänt om förbränning Förbränning av fasta bränslen sker vanligtvis med pulverbrännare, på rost eller i

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 MultiSimplex AB (publ.) (556537-2439) Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 Orderingången uppgick till 2756 tkr. Rörelsens intäkter uppgick till 1854 tkr. Resultat efter finansnetto uppgick

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE -

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - handling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona Innehåll Pressmeddelande från Opcon daterat den 31 mars 2010 3 Pressmeddelande från Opcon daterat den 7 april

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik

Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Basprogram 2012-2015 Anläggnings- och förbränningsteknik Allmän inriktning Den övergripande målsättningen med arbetet inom programområdet Anläggnings- och förbränningsteknik är att ta fram kunskap som

Läs mer

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag.

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag. Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2012-09-01 till 2013-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Kiselkarbidbaserat sensorsystem

Kiselkarbidbaserat sensorsystem Kiselkarbidbaserat sensorystem Kiselkarbidbaserat sensorsystem Linköpings Universitet Kiselkarbidbaserade transistorer, ändring av elektriskt fält, billiga, tål hög temperatur, klarar låg syrehalt, mäter

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31. Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Halvårsrapport Januari-Juni 2016

Halvårsrapport Januari-Juni 2016 ECOMB AB (publ) Orgnr.556454-1109 (Aktietorget: ECOM) Halvårsrapport Januari-Juni 2016 Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande delårsrapport för det första halvåret

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013 World Trade Center, Stockholm 22 april 2013 2012 Ett år med åtgärder för att stabilisera verksamheten Kostnadsminskningar Tyskland positionerat för den nya marknadssituationen antalet anställda minskade

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Kvartalsrapport 2, Perioden i korthet. Verksamheten. Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014

Kvartalsrapport 2, Perioden i korthet. Verksamheten. Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014 Kvartalsrapport 2, 2014 Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014 Siffrorna inom parentes = samma period föregående år Perioden i korthet - Intäkterna uppgick till 1104 TSEK (1261 TSEK)

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ECOMB AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i ECOMB AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i ECOMB AB (publ) 2 Ordlista och förkortningar CFD CO ECCS Erosion EU-direktiv Flygaska HCl IED Computational Fluid Dynamics. Beräkningar inom strömningsmekanik med hjälp

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Fullskalig demonstration av förgasning av SRF för el och värmeproduktion i Lahti

Fullskalig demonstration av förgasning av SRF för el och värmeproduktion i Lahti Demonstration i Lahti av avfallsförgasning för effektivare elproduktion Metso Power, Claes Breitholtz Panndagarna 2013, Helsingborg Fullskalig demonstration av förgasning av SRF för el och värmeproduktion

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ECOMB AB (publ) PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i ECOMB AB (publ) PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION Inbjudan till teckning av aktier i ECOMB AB (publ) PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Erbjudandet i sammandrag...2 Observandum...2 Vd har ordet...3 Inbjudan till

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5)

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5) org.nr. 556609-2762 1(5) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Sammanfattning - första halvåret 2009 Under perioden har investeringar gjorts i patent. Bolagets kostnader består huvudsakligen av kostnader

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB (publ) perioden 1 januari 30 september Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 176 % till 8 036 KSEK (2 914) Omsättningen uppgick under perioden till

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Mycket goda framtidsutsikter trots resultatmässigt svagt år

Mycket goda framtidsutsikter trots resultatmässigt svagt år Mycket goda framtidsutsikter trots resultatmässigt svagt år Rörelseresultatet för helåret blev -4 446 ( 610 ) TSEK Nettomsättningen för helåret uppgick till 2 140( 22 488 ) TSEK Kina nytt projekt inom

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

ECOMB AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

ECOMB AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) ECOMB AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) VILLKOR I SAMMANDRAG EMISSIONEN Företrädesrätt: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) Units, vardera innehållande

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

The on board computer

The on board computer The on board computer nders Oterdahl aels & Marketing Scandinavia TRANSICS - FÖRETAGET Europahuvudkvater Europalaan 7-8970 Poperinge Belgien TRANSICS - THE COMPANY Bildades 1984 utveckling av mjukvara

Läs mer

Amerikanskt genombrott för Woods flisbrännare - Ny Teknik

Amerikanskt genombrott för Woods flisbrännare - Ny Teknik Först och främst med teknik och IT Torsdag 15 januari 2009 Amerikanskt genombrott för Woods flisbrännare Av: Lars Anders Karlberg Publicerad 13 januari 2009 11:26 24 kommentarer Senaste av Karl idag, 14:04

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 april 2012-30 juni 2012

Kvartalsrapport 1 april 2012-30 juni 2012 Kvartalsrapport 1 april 2012-30 juni 2012 True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden 2012-04-01 2012-06-30 (Q2:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 2,

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Analys av heta rökgaser

Analys av heta rökgaser Samverkan mellan högskola och näringsliv (KKs HÖG 2010) Partners: BIG, E.ON, HOTAB, Järnforsen, LNU, VEAB Budget 7 MSEK, medel från KKs och BIG + naturainsats företagen Pågår 2011-2013 Medverkande från

Läs mer

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Avfallsförbränning Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala är ett av Sveriges största fjärrvärmebolag. Våra huvudprodukter

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer