Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr För räkenskapsåret Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden 6 Resultaträkning koncern 8 Balansräkning koncern 9 Förändringar i eget kapital koncern 11 Kassaflödesanalys koncern 12 Resultaträkning moderföretag 13 Balansräkning moderföretag 14 Förändringar i eget kapital moderföretag 16 Noter, redovisningsprinciper och boksiutskommentarer 17 Underskrifter 28 1(28)

2 uppgick till 33,9 MSEK (25,0 MSEK) en höjning och att hantera effekterna av av den stora rockaden som ledning. Under året har en minoritet i Styrelsens uttalade 2010 att målet är att respektive Skultuna. för perioden uppgår till 5,4 MSEK då fabriken i Vaggeryd lades ner och all Väsentliga händelser under Förvaltning s berättelse perioden uppgår till 1,20 SEK (0,46 Resultat Alfa Laval m.fl. i Gnosjö och Skultuna. i ntressefö retag. 2 (28) Org nr Eget kapital december uppgick till 3,9 (2,9) MSEK. (4,0) Stacke Mattssons lösts ut av Amnode kassaflödet till emission i december (0,3) MSEK. kassaflöde fleraxlig bearbetning i små och stora Styrelsen och verkställande direktören Amnodes tre huvudsegment är tunga koncernredovisning för räkenskapsåret får härmed avge årsredovisning och serier. Huvudsakliga kunder är Scania inom varmformning, kuggfräsning, industrikoncern som är specialiserad Amnode har vuxit både organiskt och 1 den här årsredovisningen anges belopp i TSEK om inget annat särskift anges. långhålsborrning och kvalificerad fordon, energi och industri. industriellt och operativt integrerad Amnode är under uppbyggnad till en Allmänt om verksamheten Fogmaker brandsläckningsutrustning och lastbilar, Cargotech materialhantering, som slagits ihop och verksamheten genom förvärva ett antal mindre enheter bedrivs nu i två produktionsanläggningar ökning med (35,5 %). Rörelseresultatet ökad förlust i Amnodes intresseföretag. Nettoomsättningen under perioden (1,5 MSEK), främst hänförligt till en SEK) / 4,2 milj aktier (3,4 milj aktier). Resultatet efter skatt per aktie för Under verksamhetsåret 2014 har räkenskapsåret genomfördes under större delen av 2013 ledningen fokuserat på effektivitets verksamhet koncentrerades till Gnosjö kraftig volymtillväxt och efterdyningarna verkstadskoncern under gemensam bygga en helägd och integrerad den 31 december till 3,0 (1,7) MSEK, vilket efter avdrag för en räntebärande fordringarna på intresseföretag. av i första hand en minskning av rörelse Kassaflödet från den löpande verksam heten efter förändring i rörelsekapitalet var i stort sett oförändrat uppgick till 1,7 (2,0) MSEK, som en följd verksamheten uppgick till 2,4 (2,3) Kassaflödet 1 investeringsverksamheten MSEK varav 7,2 MSEK har tillförts genom som ett led i denna strävan. Ägandet i AM utökade utlåningen om 6,0 MSEK till nyemission vilket har finansierat den koncentrerats så att Amnode under 2015 Stacke Group (AMSG) har förändrats och MSEK. Kassaflödet i finansierings blir majoritetsägare i AMSG och som vilket skall läggas en outnyttjad därmed blir dotterföretag till Amnode. För detta ändamål har två apportemissioner checkkredit på 2,8 (1,8) MSEK av en genomförts under 2014 och en riktad total checkkredit på 5,5 (3,5) MSEK, d v Koncernens kassa per den 31 december Finansiell ställning Under helåret 2014 uppgick det totala s totala disponibla medel per den uppgick till 1,1 (1,1) MSEK, till fordringar på 1,1 (1,1)MSEK ger en De räntebärande skulderna uppgick per om 22,3 mkr. den 31 december till 15,5 (13,3) MSEK. räntebärandenettoskuld på 1,9 (0,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick per Moderföretaget redovisar ett eget kapital svarar 2,76 (3,93) SEK per utestående Eget kapital uppgick den 31 december 2014 till 15,5 (13,3) MSEK, vilket mot föreslagit årsstämman den 29 maj 20I, aktie. Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas att ingen utdelning skall utgå för på sidan 7 och 11. Styrelsen har räkenskapsåret ,0 4,1

3 Org nr Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 15, jämfört med Ägarstruktur Per den 31 december 2014 hade sju ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste och kapitalandelen i bolaget, totalt ägde dessa cirka 69 %. Aktien är noterad p Aktietorget sedan 2008 och har per bokslutsdagen ca 390 aktieägare. Moderföretaget Verksamheten i moderföretaget Amnode AB består främst i att äga och förvalta aktier i dotterföretag samt att svara för koncernsamordnande funktioner. Dess nettoomsättning under 2014 uppgick till 2,1 (2,5) MSEK. Resultatet efter finansiella poster var 2,0 (0,4) MSEK. Kassa och bank uppgick till 1,1 (1,1) MSEK per den 31 december 2014 och det egna kapitalet summerade till 22,3(17,7) MSEK. Soliditeten uppgick den 31 december 2014 till 93 (98) procent. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång En företrädesemission påbörjades strax före jul för att stärka moderföretag inför den nya och mycket större koncernen och att ge alla aktieägare möjlighet att teckna sig för nya aktier. Emissionen blev övertecknad 1,6 gånger. Totalt gavs nya aktier ut som tillförde Amnode kronor i eget kapital och likviditet. Därefter har Amnode ett totalt aktiekapital om kronor fördelat p aktier. Amnode har under perioden blivit majoritetsägare i AM Stacke Group AB (AMSG) och erhöll en aktiemajoritet om, 55 0/,j, (47,8) i företaget som därmed rapporterades som dotterföretag från och med kvartal Det nya året har i stort börjat enligt plan och budget, synergierna börjar sl igenom som planerat. Order och offertläget är gott inför 2015, med en fortsatt mjuk efterfrågeökning snarare än en kraftig högkonjunktur från främst etablerade kundrelationer. Mycket offerter är ute, dock visar kunderna alltjämnt en avvaktande hållning att lägga definitiva order varför prognosarbetet är svårt. 1 april erbjöd Amnode minoritetsägarna 1 AMSG att förvärva samtliga utestende aktier i bolaget, 45 h, genom en apportemission. Per den 30 april d erbjudandet stängdes hade ägare till aktier i AM Stacke Group AB accepterat budet, efter att apport emissionen registrerades äger Amnode 89,9% av AM Stacke Group AB. 1 samband med förvärvet av minoritets aktierna i AM Stacke Group AB har emitterat nya aktier som tillförts de tidigare minoritets ägarna i AM Stacke Group AB. Efter emissionen uppgår antalet aktier i till aktier. 1 övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse inträffat efter balansdagen. Framtida utveckling Amnode avser de kommande gren att växa primärt organiskt genom en markant ökad marknad och säljinsats. Genom ett ökat kapacitetsutnyttjandet och större effektivitet och ökad automatisering och en ökad grad andel produktion med begränsad bemanning. Teknisk försäljning med ett ökat kunskapsinnehil och förädlingsvärde är inriktningen snarare än en ren volym baserad legoproduktion. De kommande gren set Amnode stora möjligheter att expandera verksamheten inom befintliga anläggningar utan större tilläggs investeringar. Verksamhet enligt miljöbalken Moderföretaget bedriver ingen tillstndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 1 koncernen finns dotterföretag som bedriver tillstnds pliktig verksamhet i begränsad omfattning. 3 (28)

4 4 (28) pv disponeras enligt följande Summa Förslag till disposition, tkr Årets resultat Överkursfond Medel att disponera, tkr B&anserat resultat Resultatdisposition Org nr Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Någon utdelning föreslås ej den 31 december 2014 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, Koncernredovisningen för moderföretaget för det räkenskapsår som slutar organisationsnummer och adress Box 3634, Stockholm. publicering den 13 maj 2015 och kommer att föreläggas för årsstämman den 29 maj 2015 för fastställande. Moderföretaget är ett svenskt aktiebolag (publ) med säte i Gislaved, Summa Balanseras i ny räkning

5 Org nr Flerårsöversikt koncern TSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 66% 65% 70% 69% 59% Medelantalet anställda s utveckling sedan noteringen 2007 till :: :: Nettoomsättning tkr. Resultat EBT, tkr. Nyckeltal Amnode koncernen TSEK Nettoomsättnings tillväxt % 35,5% 45% 8,5 % Rörelsemarginal EBITDA (%) Rörelsemarginal % Soliditet (%) Balanslikviditet (%) Resultat per aktie (kr) Eget kapital per aktie (kr) Antal aktier, genomsnittligt Omsättning per anställd (tsek) Medelantalet anställda 14,5% 1 5,8% 65,8% 1 22,8% 1,20 2, ,5% 6,1% 64,5% 144,0% 0,46 3, ,3% 2,7% 70,0% 385,8% 0,39 4, Nettoomsättnings tillväxt % Rörelsemarginal EBITDA % Rörelsemarginal Soliditet Balanslikviditet Resultat per aktie Eget kapital per aktie Antal aktier Omsättning per anställd Medelantalet anställda Omsättningsökning i procent jämfört med föregående år EBITDA i procent av nettoomsättningen (EBITDA rörelseresultat före avskrivningar) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande) i procent av balansomsiutningen. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare/genomsnittligt antal utestående aktier. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier. Genomsnittligt antal utestående aktier Nettoomsättning /medelantalet anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. 5 (28)

6 begränsningar som framgår av aktier ger lika rätt till andel i Amnodes ställning. skapsåret. vid likvidation. Amnode. Amnode. aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Styrelsen saknar kännedom om Aktieägaravtal upprättat. program företrädda aktier vid bolagsstämma. Aktiekapital och ägarförhållanden företrädesrätt att teckna aktier vid företrädesrätt. Aktiekapitalet i Amnode uppgick per Aktien och aktiekapitalet emission av nya aktier i Amnode om inte till tkr fördelade på 5 Aktierna är fritt överlåtbara och emitterade och betalda aktier. Samtliga aktier ger också lika Endast ett aktieslag föreligger. Aktiernas kvotvärde är 1,95 kronor. Samtliga beslutar om avvikelse från aktieägares föremål för erbjudande som lämnats till aktierna är inte och har inte heller varit tillgångar, vinst och eventuellt överskott bolagsstämman eller styrelsen genom ett följd av budplikt, inlösenrätt eller aktie vid bolagsstämma och varje Varje aktie representerar en röst per denominerade 1 sek. De befintliga bemyndigande från bolagsstämma aktieägare är berättigad att Rösta för det Antalet aktier i Amnode var per 31 fulla antalet av aktieägaren ägda eller avseende Amnodes aktier under det lösenskyldighet. Det har inte förekommit december stycken. några offentliga uppköpserbjudande innevarande eller föregående räken Vid årsstämman den 3 juni 2014 erhöll vara lägst kronor och högst Enligt Bolagsordningen kan Amnode ha lägst aktier och högst årsstämma genomföra kontant styrelsen bemyndigandet att intill nästa emissioner, kvittningsemissioner, Bemndigande kronor. apportemissioner samt utfärda aktier. Aktiekapitalet kan teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt och enligt de beaktandet av aktieägarnas bolagsordningen. aktieägarna i Amnode som reglerar AB. Euroclear är central värdepappers Amnode är anslutet till Euroclear Sweden för Amnodes digitala aktiebok. Inga förvaltare och clearingorganisation och parternas inflytande över aktierna i Handeispiats och handel adress är: EuroclearSweden AB. aktiebrev har utfärdats. Euroclears Utdelningspolicy Styrelsen har inte fastlagt någon Teckningsoptioner och incitaments Box 7822, Stockholm. föreslå en framtida årsstämma att dela snart detta kan ske med hänsyn till annat aktierelaterat incitamentsprogram Det finns inga teckningsoptioner eller utdelningspolicy. Styrelsen avser att Konvertibla skuldebrev ut framtida vinster till aktieägarna så Det finns inga konvertibla skuldebrev 1 snittliga kurs på Aktietorget Aktiehandeln, Amnodes genom Volymvägt genomsnittlig avslutskurs resultat och Amnodes ekonomiska sista handelsdag blev 3,50 baserat på totalt 257 avslut under 73 under 2014 har varit 3,71 kr per aktie Amnode ett marknadsvärde om totalt handelsdagar under året. Slutkurs årets och styrelsen verkar aktivt för en ökad kr per aktie och med aktier i Likviditeten och handeln är fortsatt svag handel och en större ägarspridning. 17,3 mkr vid årets slut. 6 (28)

7 2 Org nr Amnodes aktiekapital utveckling sedan grundandet per År Transaktion Ökning av Totalt antal Ökning av aktie Totalt aktieantal aktier aktier kapitalet (Tsek) kapital ftsek) 2007 Bolagets grundande Apportemission Nyemission Minskning av aktiekapital Nyemission Nyemission Omvänd split 1: Apport och nyemission Apportemission Apportemission Nyemission Amnodes aktieägare med mer än 5 fo ägande per 31 december Albin Invest AB Henric Wiklund Alfanode AB Lars Save Samnode AB Alm in Invest S&Ö AB Lennart Wiklund Antal aktier % 19,09 13,31 10,08 7,56 6,74 6,06 5,90 68,74 7 (28)

8 Org nr Resultaträkning koncern Tsek Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader 4, Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar 11, Summa rörelsens kostnader Andel intresseföretags resultat RÖRELSERESULTAT Resultat frän finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT (28)

9 Org nr Balansräkningar koncern Tsek Not TILLGÄNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar intresseföretag 15, Fordringar hos intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningsti 1 Igångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 741 Varor under tillverkning Färdiga varor och handeisvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar 233 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (28)

10 10 (28) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder Summa eget kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Övrigt tillskjutet kapital Eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Org nr Checkräkningskredit Förskott frän kunder Leverantörsskulder Summa långfristiga skulder 312 Tsek Not Balansräkning koncern Övriga skulder Skulder till intresseföretag Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter

11 11(28) eget kapital Totalt Annat eget kapital Övrigt till Eget kapital Eget kapital Årets resultat Redovisning av uppskjuten skattefordran Årets resultat Nyemission Justering vid övergång till BFNAR 2012:1 Transaktioner med ägarna vinst m.m. Balanserad Org nr Transaktioner med ägarna Nyemission Eget kapital Förändringar i eget kapital i koncernen kapital kapital Akite skjutet ;

12 12 (28) 200 Kassaflöde från förändring i rör&sekapital Erhllen ränta ]usteringar för poster som inte ingår 1 kassaflödet,m m Rörelseresultat Den löpande verksamheten Org nr Investeringsverksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 13$ Finansieringsverksamheten Tsek Not Kassaflödesanalys Koncern Ökning/minskning av likvida medel Kassaflöde från finansieringsverksamheten Likvida medel vid årets slut Ökning ()/Minskning (+) av varulager Ökning ()/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning () av rörelseskulder Amortering av skuld 1 Förvärv av materiella anläggningstillgngar Förvärv av intresseföretag Försäljning av övriga finansiella anläggningstillgngar 592 före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Erlagd ränta Nyemission Förändring av checkräkningskredit Upptagna ln 312 Förändring av lngfristig fordran p intresseföretag Förändring långfristiga fordringar Likvida medel vid årets början

13 Org nr Resultaträkning moderföretag Tsek Not Nettoomsättning Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 2,4, Personalkostnader 1 Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster i Resultat från andelar intresseföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 44 Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT (28)

14 Andelar i koncernföretag 13, (28) Anläggningstillgångar Fordringar hos intresseföretag Uppskjuten skattefordran Andelar i intresseföretag 15, Finansiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Org nr Omsättningstillgångar Balansräkning moderföretag Kassa och bank Övriga fordringar 15 Aktuella skattefordringar 16 Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag 370 Tsek Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäktec Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 15 (28) c Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Fritt eget kapital Aktiekapital Bundet eget kapital Eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Tsek Not Balansräkning moderföretag Summa eget kapital Skulder till koncernföretag 412 Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Årets resultat Org nr Leverantörsskulder Summa kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter

16 Koncernbidrag Eget kapital (28) Skatteeffekt koncernbidrag Årets resultat Akite Överkursf Övrigt fritt Summa eget Bundet eget kapital ond eget kapital kapital Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Org nr Antalet aktier uppgår till med ett kvotvärde om 1,95 kr. Transaktioner med ägarna Redovisning av uppskjuten skattefordran Förändringar i eget kapital moderföretaget Nyemission Transaktioner med ägarna Disposition enligt beslut av årets rsstämma Årets resultat kapital Fritt eget kapital Eget kapital Nyemission Eget kapital

17 17 (28) med tillämpning av årsredovisningslagen BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) 2012: 1(K3). koncernredovisning (K3). Not 1 Redovisnings och tillkommit efter förvärvet. moderföretaget direkt eller indirekt innehar Tillgångar och värderas till 1 koncernen ingår dotterföretag där Org nr BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Inga lättnadsregler har tillämpats av bolaget i Tidigare tillämpades årsredovisningslagen Övergången till K3 har där för föranlett en retroaktiv ändring av skatt på årets resultat och Bokföringsnämndens allmänna råd Noter, gemensamma för moderföretag och koncern Förstagångstillämpning av BFNAR förutom BFNAR 200$:1(K2) och BFNAR upprättas års och koncemredovisningama från och med räkenskapsåret 2014 värderingspri nciper MSEK och eget kapital för j ämförelseåret har därmed förändrats med 0,5 M$EK. Det är första gången företaget tillämpar 2012:1. Enligt K3 ska ett fz5retag redovisa möjligheten att i framtiden använda samband med övergången till BFNAR uppskjuten skattefordran redovisats med en uppskjuten skattefordran för hänsyn till att bolaget är ett mindre företag. skattemässiga underskottsavdrag och andra j ämförelseåret. outnyttjade skatteavdrag. Tidigare har ej mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. 1 i resultaträkningen för 2013 med 0,0 Den retroaktiva tillämpningen av K3 redovisas i: Not 18 Uppskjuten skatt, Not Omräkning av nyckeltalen har gjorts för 24 Koncernbidrag samt i koncernens Koncemredovisningen är upprättad enligt specifikation över eget kapital. förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvstillfället, fastställt som skillnaden Koncernredovisning Lämnade aktieägartillskott redovisas som eller på annat sätt har betydande inflytande. en ökning av värdet på aktier och andelar. En bedömning görs därefter av huruvida det föreligger ett behov av nedskrivning av värdet på aktier och andelar ifråga. Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen som bokslutsdisposition. moderbolaget direkt eller indirekt innehar som inte är dotterföretag, men där Som intresseföretag betraktas de företag Konsolidering av andelar i intresseföretag 2050% av rösterna för samtliga andelar, 1 ntresseföretagsredovisning del av dotterföretagens egna kapital som koncernens egna kapital ingår endast den Koncernens nettoomsättning avser i huvudsak intäkter från försäljning av varor tillfället och därefter justeras med Amnode innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffnings sker enligt kapitalandelsmetoden. Metoden AB:s andel av vinst eller förlust uppkomna efter förvärvet. 1 moderföretaget redovisas andelar i mer än 50 % av rösterna. dotterföretaget till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. aktieägartillskott Koncernbidrag och Transaktioner i Utländska valutor enligt transaktionsdagens avistakurs. intäktsredovisning och tjänster. Nettoomsättningen har när så Nettoomsättning och är aktuellt reducerats med värdet lämnade rabatter. balansdagens kurs. utländsk valuta omräknas skulder i utländsk valuta

18 18 (28) Maskiner Övriga rörelseintäkter Ränteintäkter redovisas löpande. utförs. installationer 5 år Nedskrivningar När det finns en indikation på att en till verktyg och redovisas som gång eller en grupp av tillgångar minskat i Inventarier, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 1 anskaffningsvärdet ingår valutakursvinster. Org nr erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler som enligt företagets bedömning skall Skatteskulder!fordringar värderas till vad lnkomstskatter att fastställas. i samband med att väsentliga risker och Intäkter från försäljning av varor redovisas och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer Materiella anläggningstillgångar förmåner som är förknippade med varornas normalt i samband med leverans till kund. Intäkter från försäljning av tjänster ägande överförts till utomstående part, redovisas i samband med att tjänsten Materiella anläggningstillgångar redovisas Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens till anskaffningsvärde minskat med Materiella anläggningstillgångar förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Som övriga intäkter redovisas tillgångskriteriet räknas in i tillgångens Tillkommande utgifter som uppfyller redovisade värde. Utgifter för löpande Tillkommande utgfier kostnader när de uppkommer. underhåll och reparationer redovisas som beräknade nyttjandeperiod eftersom det av tillgångens framtida ekonomiska för återspeglar den förväntade förbrukningen kostnad i resultaträkningen. Följ ande avskrivningsprocent tillämpas: delar. Avskrivningen redovisas som och andra tekniska anläggningar 10 år gångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, Alla leasingavtal operationella leasingavtal. Leasi ngavtal avtalsmässiga villkor. finansiella tillgångar tas bort ur balansrälmingen när Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöj d första Operationella teasingavtal instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla leasingperioden. finansiella instrument som redovisas i kortfristiga placeringar, leverantörsskulder Finansiella instrument och låneskulder. när blir part i instrumentens Instrumenten redovisas i balansräkningen rätten att erhålla kassaflöden från värdet ingår köpeskillingen som erlagts fr aktierna samt förvärvskostnad risker och förmåner som är förknippade Aktier och andelar i dotterföretag redovisade värde. 1 de fall det redovisade värde görs en bedömning av dess med äganderätten. vinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. värdet överstiger det beräknade åter finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 1 anskaffnings

19 ersättning. intäkt. Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs Ersättningar till anställda Org nr Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid till det belopp som förväntas bli inbetalt förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det Låneskulder och leverantörsskulder Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. fordringar redovisas som omsättnings Kundfordringar och övriga fordringar Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde finansiell skuld tillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilket klassificeras som efter avdrag för transaktionskostnader. anläggningstillgångar. fordringar tas upp redovisade beloppet och det belopp som Kvittning avfinansiellfordran och skall återbetalas. En finansiell tillgång och en finansiell nettobelopp i balansräkningen endast då reglering med ett nettobelopp avses ske skuld kvittas och redovisas med ett legal kvittningsrätt föreligger samt då en eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Varu lager Varulagret värderas, med tillämpning av förstin förstutprincipen, till det lägsta av värdet på balansdagen. anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings råmaterial och andra direkta kostnader. varor inkluderar anskaffningsvärdet för varor under tillverkning och färdiga tecknats hos försäkringsföretag med löpande premiebetalning. Övriga pensions Koncernens pensionsförpliktelser har reglerats genom att pensionsförsäkring anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan kostnader belastar rörelseresultatet. företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår då något Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en ersättning. Om ersättningen inte ger redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. på balansdagen. ersättningar redovisas som en kostnad och och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga av lön, sociala avgifter, betald semester skulle krävas för att reglera förpliktelsen förändringar av obeskattade reserver Eokslutsdispositioner informell förpliktelse att betala ut en en skuld då det finns en legal eller Koncernbidrag redovisas som boksiuts dispositioner. Ersättningar efter avslutad anställning Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört Kassaflödesanalys in eller utbetalningar. förutom kassamedel, dispona Som likvida medel klassificerar företaget, 19 (28)

20 20 (28) Allmänt aktivt RISKER kreditinstitut. rapporteringsperiod. fullt återhämtat sig från den kraftiga Bolagets primära marknader har ännu inte ställer större krav på effektivitet och garanteras. ränterisk nedgången 2009 varför koncernen ser möjligheter till tillväxt, en snabb tillväxt leveransprecision som kan innebära ökade påfrestningar på organisationen. kompetent personal. En förlust av en eller Nyckelpersoner Org nr noterad verkstadskoncern är höga, varför tillväxt är fortsatt prioriterat, även om detta verksamhetsområde är hård. De fasta kostnaderna för att kunna vara en mindre ytterligare organisk tillväxt hårt med att förbättra lönsamheten. tillgodohavanden hos banker och andra mycket sårbar för nedgångar i konjunktur Koncernen är fortsatt liten och därmed Resultat per aktie och konkurrensen inom bolagets Resultat per aktie beräknas som periodens resultat hänförligt till moderbolagets utsätter koncernen för en ökad affärsrisk. antal utestående antal aktier per aktieägare dividerat med genomsnittligt upprättad utifrån såväl externa källor som Företagets egna bedömningar. Det är Koncernen bedöms ha nedanstående risker Styrelsen arbetar förutom med att skapa med finansiell påverkan, vilka hanteras 1 årsredovisningen beskrivs koncernens förhållande till omvärlden översiktligt. Beskrivningen och antagandena syftar till att underlätta bedömningen av företaget och dess framtidsutsikter. Beskrivningen är är förknippade med osäkerhet avseende oundvikligt att bedömningar av detta slag faktorer som Amnode inte kan råda över. konsekvenser för Amnodes verksamhet, resultat och finansiell ställning, åtminstone betala för sent eller inte alls. Koncernen påverkas av världsmarknaden för råvaror flera nyckelpersoner kan få negativa på kort sikt. Koncernens kraftiga tillväxt skapar ett ökat behov av rörelsekapital, anskaffningen av rörelsekapital kan vid varje tillfälle inte Likviditets, kredit, valuta och med en kreditrisk, där en kund riskerar Koncernens kundfordringar är förknippade transaktionsrisker. företaget fakturerar och utsätts för råvaruprisrelaterade normalt i SEK. Amnodes ränterisk är relaterad till den checkräkningskredit, som tagits i bolagets bank, samt till övriga lån. grad på förmåga att attrahera och behålla Företagets framtida utveckling beror i hög

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318 Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB För räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning- koncern 4 Balansräkning- koncern 5 Ställda

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer