Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr För räkenskapsåret Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden 6 Resultaträkning koncern 8 Balansräkning koncern 9 Förändringar i eget kapital koncern 11 Kassaflödesanalys koncern 12 Resultaträkning moderföretag 13 Balansräkning moderföretag 14 Förändringar i eget kapital moderföretag 16 Noter, redovisningsprinciper och boksiutskommentarer 17 Underskrifter 28 1(28)

2 uppgick till 33,9 MSEK (25,0 MSEK) en höjning och att hantera effekterna av av den stora rockaden som ledning. Under året har en minoritet i Styrelsens uttalade 2010 att målet är att respektive Skultuna. för perioden uppgår till 5,4 MSEK då fabriken i Vaggeryd lades ner och all Väsentliga händelser under Förvaltning s berättelse perioden uppgår till 1,20 SEK (0,46 Resultat Alfa Laval m.fl. i Gnosjö och Skultuna. i ntressefö retag. 2 (28) Org nr Eget kapital december uppgick till 3,9 (2,9) MSEK. (4,0) Stacke Mattssons lösts ut av Amnode kassaflödet till emission i december (0,3) MSEK. kassaflöde fleraxlig bearbetning i små och stora Styrelsen och verkställande direktören Amnodes tre huvudsegment är tunga koncernredovisning för räkenskapsåret får härmed avge årsredovisning och serier. Huvudsakliga kunder är Scania inom varmformning, kuggfräsning, industrikoncern som är specialiserad Amnode har vuxit både organiskt och 1 den här årsredovisningen anges belopp i TSEK om inget annat särskift anges. långhålsborrning och kvalificerad fordon, energi och industri. industriellt och operativt integrerad Amnode är under uppbyggnad till en Allmänt om verksamheten Fogmaker brandsläckningsutrustning och lastbilar, Cargotech materialhantering, som slagits ihop och verksamheten genom förvärva ett antal mindre enheter bedrivs nu i två produktionsanläggningar ökning med (35,5 %). Rörelseresultatet ökad förlust i Amnodes intresseföretag. Nettoomsättningen under perioden (1,5 MSEK), främst hänförligt till en SEK) / 4,2 milj aktier (3,4 milj aktier). Resultatet efter skatt per aktie för Under verksamhetsåret 2014 har räkenskapsåret genomfördes under större delen av 2013 ledningen fokuserat på effektivitets verksamhet koncentrerades till Gnosjö kraftig volymtillväxt och efterdyningarna verkstadskoncern under gemensam bygga en helägd och integrerad den 31 december till 3,0 (1,7) MSEK, vilket efter avdrag för en räntebärande fordringarna på intresseföretag. av i första hand en minskning av rörelse Kassaflödet från den löpande verksam heten efter förändring i rörelsekapitalet var i stort sett oförändrat uppgick till 1,7 (2,0) MSEK, som en följd verksamheten uppgick till 2,4 (2,3) Kassaflödet 1 investeringsverksamheten MSEK varav 7,2 MSEK har tillförts genom som ett led i denna strävan. Ägandet i AM utökade utlåningen om 6,0 MSEK till nyemission vilket har finansierat den koncentrerats så att Amnode under 2015 Stacke Group (AMSG) har förändrats och MSEK. Kassaflödet i finansierings blir majoritetsägare i AMSG och som vilket skall läggas en outnyttjad därmed blir dotterföretag till Amnode. För detta ändamål har två apportemissioner checkkredit på 2,8 (1,8) MSEK av en genomförts under 2014 och en riktad total checkkredit på 5,5 (3,5) MSEK, d v Koncernens kassa per den 31 december Finansiell ställning Under helåret 2014 uppgick det totala s totala disponibla medel per den uppgick till 1,1 (1,1) MSEK, till fordringar på 1,1 (1,1)MSEK ger en De räntebärande skulderna uppgick per om 22,3 mkr. den 31 december till 15,5 (13,3) MSEK. räntebärandenettoskuld på 1,9 (0,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick per Moderföretaget redovisar ett eget kapital svarar 2,76 (3,93) SEK per utestående Eget kapital uppgick den 31 december 2014 till 15,5 (13,3) MSEK, vilket mot föreslagit årsstämman den 29 maj 20I, aktie. Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas att ingen utdelning skall utgå för på sidan 7 och 11. Styrelsen har räkenskapsåret ,0 4,1

3 Org nr Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 15, jämfört med Ägarstruktur Per den 31 december 2014 hade sju ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste och kapitalandelen i bolaget, totalt ägde dessa cirka 69 %. Aktien är noterad p Aktietorget sedan 2008 och har per bokslutsdagen ca 390 aktieägare. Moderföretaget Verksamheten i moderföretaget Amnode AB består främst i att äga och förvalta aktier i dotterföretag samt att svara för koncernsamordnande funktioner. Dess nettoomsättning under 2014 uppgick till 2,1 (2,5) MSEK. Resultatet efter finansiella poster var 2,0 (0,4) MSEK. Kassa och bank uppgick till 1,1 (1,1) MSEK per den 31 december 2014 och det egna kapitalet summerade till 22,3(17,7) MSEK. Soliditeten uppgick den 31 december 2014 till 93 (98) procent. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång En företrädesemission påbörjades strax före jul för att stärka moderföretag inför den nya och mycket större koncernen och att ge alla aktieägare möjlighet att teckna sig för nya aktier. Emissionen blev övertecknad 1,6 gånger. Totalt gavs nya aktier ut som tillförde Amnode kronor i eget kapital och likviditet. Därefter har Amnode ett totalt aktiekapital om kronor fördelat p aktier. Amnode har under perioden blivit majoritetsägare i AM Stacke Group AB (AMSG) och erhöll en aktiemajoritet om, 55 0/,j, (47,8) i företaget som därmed rapporterades som dotterföretag från och med kvartal Det nya året har i stort börjat enligt plan och budget, synergierna börjar sl igenom som planerat. Order och offertläget är gott inför 2015, med en fortsatt mjuk efterfrågeökning snarare än en kraftig högkonjunktur från främst etablerade kundrelationer. Mycket offerter är ute, dock visar kunderna alltjämnt en avvaktande hållning att lägga definitiva order varför prognosarbetet är svårt. 1 april erbjöd Amnode minoritetsägarna 1 AMSG att förvärva samtliga utestende aktier i bolaget, 45 h, genom en apportemission. Per den 30 april d erbjudandet stängdes hade ägare till aktier i AM Stacke Group AB accepterat budet, efter att apport emissionen registrerades äger Amnode 89,9% av AM Stacke Group AB. 1 samband med förvärvet av minoritets aktierna i AM Stacke Group AB har emitterat nya aktier som tillförts de tidigare minoritets ägarna i AM Stacke Group AB. Efter emissionen uppgår antalet aktier i till aktier. 1 övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse inträffat efter balansdagen. Framtida utveckling Amnode avser de kommande gren att växa primärt organiskt genom en markant ökad marknad och säljinsats. Genom ett ökat kapacitetsutnyttjandet och större effektivitet och ökad automatisering och en ökad grad andel produktion med begränsad bemanning. Teknisk försäljning med ett ökat kunskapsinnehil och förädlingsvärde är inriktningen snarare än en ren volym baserad legoproduktion. De kommande gren set Amnode stora möjligheter att expandera verksamheten inom befintliga anläggningar utan större tilläggs investeringar. Verksamhet enligt miljöbalken Moderföretaget bedriver ingen tillstndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 1 koncernen finns dotterföretag som bedriver tillstnds pliktig verksamhet i begränsad omfattning. 3 (28)

4 4 (28) pv disponeras enligt följande Summa Förslag till disposition, tkr Årets resultat Överkursfond Medel att disponera, tkr B&anserat resultat Resultatdisposition Org nr Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Någon utdelning föreslås ej den 31 december 2014 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, Koncernredovisningen för moderföretaget för det räkenskapsår som slutar organisationsnummer och adress Box 3634, Stockholm. publicering den 13 maj 2015 och kommer att föreläggas för årsstämman den 29 maj 2015 för fastställande. Moderföretaget är ett svenskt aktiebolag (publ) med säte i Gislaved, Summa Balanseras i ny räkning

5 Org nr Flerårsöversikt koncern TSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 66% 65% 70% 69% 59% Medelantalet anställda s utveckling sedan noteringen 2007 till :: :: Nettoomsättning tkr. Resultat EBT, tkr. Nyckeltal Amnode koncernen TSEK Nettoomsättnings tillväxt % 35,5% 45% 8,5 % Rörelsemarginal EBITDA (%) Rörelsemarginal % Soliditet (%) Balanslikviditet (%) Resultat per aktie (kr) Eget kapital per aktie (kr) Antal aktier, genomsnittligt Omsättning per anställd (tsek) Medelantalet anställda 14,5% 1 5,8% 65,8% 1 22,8% 1,20 2, ,5% 6,1% 64,5% 144,0% 0,46 3, ,3% 2,7% 70,0% 385,8% 0,39 4, Nettoomsättnings tillväxt % Rörelsemarginal EBITDA % Rörelsemarginal Soliditet Balanslikviditet Resultat per aktie Eget kapital per aktie Antal aktier Omsättning per anställd Medelantalet anställda Omsättningsökning i procent jämfört med föregående år EBITDA i procent av nettoomsättningen (EBITDA rörelseresultat före avskrivningar) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande) i procent av balansomsiutningen. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare/genomsnittligt antal utestående aktier. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier. Genomsnittligt antal utestående aktier Nettoomsättning /medelantalet anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. 5 (28)

6 begränsningar som framgår av aktier ger lika rätt till andel i Amnodes ställning. skapsåret. vid likvidation. Amnode. Amnode. aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Styrelsen saknar kännedom om Aktieägaravtal upprättat. program företrädda aktier vid bolagsstämma. Aktiekapital och ägarförhållanden företrädesrätt att teckna aktier vid företrädesrätt. Aktiekapitalet i Amnode uppgick per Aktien och aktiekapitalet emission av nya aktier i Amnode om inte till tkr fördelade på 5 Aktierna är fritt överlåtbara och emitterade och betalda aktier. Samtliga aktier ger också lika Endast ett aktieslag föreligger. Aktiernas kvotvärde är 1,95 kronor. Samtliga beslutar om avvikelse från aktieägares föremål för erbjudande som lämnats till aktierna är inte och har inte heller varit tillgångar, vinst och eventuellt överskott bolagsstämman eller styrelsen genom ett följd av budplikt, inlösenrätt eller aktie vid bolagsstämma och varje Varje aktie representerar en röst per denominerade 1 sek. De befintliga bemyndigande från bolagsstämma aktieägare är berättigad att Rösta för det Antalet aktier i Amnode var per 31 fulla antalet av aktieägaren ägda eller avseende Amnodes aktier under det lösenskyldighet. Det har inte förekommit december stycken. några offentliga uppköpserbjudande innevarande eller föregående räken Vid årsstämman den 3 juni 2014 erhöll vara lägst kronor och högst Enligt Bolagsordningen kan Amnode ha lägst aktier och högst årsstämma genomföra kontant styrelsen bemyndigandet att intill nästa emissioner, kvittningsemissioner, Bemndigande kronor. apportemissioner samt utfärda aktier. Aktiekapitalet kan teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt och enligt de beaktandet av aktieägarnas bolagsordningen. aktieägarna i Amnode som reglerar AB. Euroclear är central värdepappers Amnode är anslutet till Euroclear Sweden för Amnodes digitala aktiebok. Inga förvaltare och clearingorganisation och parternas inflytande över aktierna i Handeispiats och handel adress är: EuroclearSweden AB. aktiebrev har utfärdats. Euroclears Utdelningspolicy Styrelsen har inte fastlagt någon Teckningsoptioner och incitaments Box 7822, Stockholm. föreslå en framtida årsstämma att dela snart detta kan ske med hänsyn till annat aktierelaterat incitamentsprogram Det finns inga teckningsoptioner eller utdelningspolicy. Styrelsen avser att Konvertibla skuldebrev ut framtida vinster till aktieägarna så Det finns inga konvertibla skuldebrev 1 snittliga kurs på Aktietorget Aktiehandeln, Amnodes genom Volymvägt genomsnittlig avslutskurs resultat och Amnodes ekonomiska sista handelsdag blev 3,50 baserat på totalt 257 avslut under 73 under 2014 har varit 3,71 kr per aktie Amnode ett marknadsvärde om totalt handelsdagar under året. Slutkurs årets och styrelsen verkar aktivt för en ökad kr per aktie och med aktier i Likviditeten och handeln är fortsatt svag handel och en större ägarspridning. 17,3 mkr vid årets slut. 6 (28)

7 2 Org nr Amnodes aktiekapital utveckling sedan grundandet per År Transaktion Ökning av Totalt antal Ökning av aktie Totalt aktieantal aktier aktier kapitalet (Tsek) kapital ftsek) 2007 Bolagets grundande Apportemission Nyemission Minskning av aktiekapital Nyemission Nyemission Omvänd split 1: Apport och nyemission Apportemission Apportemission Nyemission Amnodes aktieägare med mer än 5 fo ägande per 31 december Albin Invest AB Henric Wiklund Alfanode AB Lars Save Samnode AB Alm in Invest S&Ö AB Lennart Wiklund Antal aktier % 19,09 13,31 10,08 7,56 6,74 6,06 5,90 68,74 7 (28)

8 Org nr Resultaträkning koncern Tsek Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader 4, Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar 11, Summa rörelsens kostnader Andel intresseföretags resultat RÖRELSERESULTAT Resultat frän finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT (28)

9 Org nr Balansräkningar koncern Tsek Not TILLGÄNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar intresseföretag 15, Fordringar hos intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningsti 1 Igångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 741 Varor under tillverkning Färdiga varor och handeisvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar 233 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (28)

10 10 (28) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder Summa eget kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Övrigt tillskjutet kapital Eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Org nr Checkräkningskredit Förskott frän kunder Leverantörsskulder Summa långfristiga skulder 312 Tsek Not Balansräkning koncern Övriga skulder Skulder till intresseföretag Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter

11 11(28) eget kapital Totalt Annat eget kapital Övrigt till Eget kapital Eget kapital Årets resultat Redovisning av uppskjuten skattefordran Årets resultat Nyemission Justering vid övergång till BFNAR 2012:1 Transaktioner med ägarna vinst m.m. Balanserad Org nr Transaktioner med ägarna Nyemission Eget kapital Förändringar i eget kapital i koncernen kapital kapital Akite skjutet ;

12 12 (28) 200 Kassaflöde från förändring i rör&sekapital Erhllen ränta ]usteringar för poster som inte ingår 1 kassaflödet,m m Rörelseresultat Den löpande verksamheten Org nr Investeringsverksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 13$ Finansieringsverksamheten Tsek Not Kassaflödesanalys Koncern Ökning/minskning av likvida medel Kassaflöde från finansieringsverksamheten Likvida medel vid årets slut Ökning ()/Minskning (+) av varulager Ökning ()/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning () av rörelseskulder Amortering av skuld 1 Förvärv av materiella anläggningstillgngar Förvärv av intresseföretag Försäljning av övriga finansiella anläggningstillgngar 592 före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Erlagd ränta Nyemission Förändring av checkräkningskredit Upptagna ln 312 Förändring av lngfristig fordran p intresseföretag Förändring långfristiga fordringar Likvida medel vid årets början

13 Org nr Resultaträkning moderföretag Tsek Not Nettoomsättning Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 2,4, Personalkostnader 1 Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster i Resultat från andelar intresseföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 44 Summa resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT (28)

14 Andelar i koncernföretag 13, (28) Anläggningstillgångar Fordringar hos intresseföretag Uppskjuten skattefordran Andelar i intresseföretag 15, Finansiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Org nr Omsättningstillgångar Balansräkning moderföretag Kassa och bank Övriga fordringar 15 Aktuella skattefordringar 16 Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag 370 Tsek Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäktec Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 15 (28) c Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Fritt eget kapital Aktiekapital Bundet eget kapital Eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Tsek Not Balansräkning moderföretag Summa eget kapital Skulder till koncernföretag 412 Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Årets resultat Org nr Leverantörsskulder Summa kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter

16 Koncernbidrag Eget kapital (28) Skatteeffekt koncernbidrag Årets resultat Akite Överkursf Övrigt fritt Summa eget Bundet eget kapital ond eget kapital kapital Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Org nr Antalet aktier uppgår till med ett kvotvärde om 1,95 kr. Transaktioner med ägarna Redovisning av uppskjuten skattefordran Förändringar i eget kapital moderföretaget Nyemission Transaktioner med ägarna Disposition enligt beslut av årets rsstämma Årets resultat kapital Fritt eget kapital Eget kapital Nyemission Eget kapital

17 17 (28) med tillämpning av årsredovisningslagen BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) 2012: 1(K3). koncernredovisning (K3). Not 1 Redovisnings och tillkommit efter förvärvet. moderföretaget direkt eller indirekt innehar Tillgångar och värderas till 1 koncernen ingår dotterföretag där Org nr BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Inga lättnadsregler har tillämpats av bolaget i Tidigare tillämpades årsredovisningslagen Övergången till K3 har där för föranlett en retroaktiv ändring av skatt på årets resultat och Bokföringsnämndens allmänna råd Noter, gemensamma för moderföretag och koncern Förstagångstillämpning av BFNAR förutom BFNAR 200$:1(K2) och BFNAR upprättas års och koncemredovisningama från och med räkenskapsåret 2014 värderingspri nciper MSEK och eget kapital för j ämförelseåret har därmed förändrats med 0,5 M$EK. Det är första gången företaget tillämpar 2012:1. Enligt K3 ska ett fz5retag redovisa möjligheten att i framtiden använda samband med övergången till BFNAR uppskjuten skattefordran redovisats med en uppskjuten skattefordran för hänsyn till att bolaget är ett mindre företag. skattemässiga underskottsavdrag och andra j ämförelseåret. outnyttjade skatteavdrag. Tidigare har ej mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. 1 i resultaträkningen för 2013 med 0,0 Den retroaktiva tillämpningen av K3 redovisas i: Not 18 Uppskjuten skatt, Not Omräkning av nyckeltalen har gjorts för 24 Koncernbidrag samt i koncernens Koncemredovisningen är upprättad enligt specifikation över eget kapital. förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvstillfället, fastställt som skillnaden Koncernredovisning Lämnade aktieägartillskott redovisas som eller på annat sätt har betydande inflytande. en ökning av värdet på aktier och andelar. En bedömning görs därefter av huruvida det föreligger ett behov av nedskrivning av värdet på aktier och andelar ifråga. Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen som bokslutsdisposition. moderbolaget direkt eller indirekt innehar som inte är dotterföretag, men där Som intresseföretag betraktas de företag Konsolidering av andelar i intresseföretag 2050% av rösterna för samtliga andelar, 1 ntresseföretagsredovisning del av dotterföretagens egna kapital som koncernens egna kapital ingår endast den Koncernens nettoomsättning avser i huvudsak intäkter från försäljning av varor tillfället och därefter justeras med Amnode innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffnings sker enligt kapitalandelsmetoden. Metoden AB:s andel av vinst eller förlust uppkomna efter förvärvet. 1 moderföretaget redovisas andelar i mer än 50 % av rösterna. dotterföretaget till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. aktieägartillskott Koncernbidrag och Transaktioner i Utländska valutor enligt transaktionsdagens avistakurs. intäktsredovisning och tjänster. Nettoomsättningen har när så Nettoomsättning och är aktuellt reducerats med värdet lämnade rabatter. balansdagens kurs. utländsk valuta omräknas skulder i utländsk valuta

18 18 (28) Maskiner Övriga rörelseintäkter Ränteintäkter redovisas löpande. utförs. installationer 5 år Nedskrivningar När det finns en indikation på att en till verktyg och redovisas som gång eller en grupp av tillgångar minskat i Inventarier, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 1 anskaffningsvärdet ingår valutakursvinster. Org nr erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler som enligt företagets bedömning skall Skatteskulder!fordringar värderas till vad lnkomstskatter att fastställas. i samband med att väsentliga risker och Intäkter från försäljning av varor redovisas och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer Materiella anläggningstillgångar förmåner som är förknippade med varornas normalt i samband med leverans till kund. Intäkter från försäljning av tjänster ägande överförts till utomstående part, redovisas i samband med att tjänsten Materiella anläggningstillgångar redovisas Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens till anskaffningsvärde minskat med Materiella anläggningstillgångar förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Som övriga intäkter redovisas tillgångskriteriet räknas in i tillgångens Tillkommande utgifter som uppfyller redovisade värde. Utgifter för löpande Tillkommande utgfier kostnader när de uppkommer. underhåll och reparationer redovisas som beräknade nyttjandeperiod eftersom det av tillgångens framtida ekonomiska för återspeglar den förväntade förbrukningen kostnad i resultaträkningen. Följ ande avskrivningsprocent tillämpas: delar. Avskrivningen redovisas som och andra tekniska anläggningar 10 år gångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, Alla leasingavtal operationella leasingavtal. Leasi ngavtal avtalsmässiga villkor. finansiella tillgångar tas bort ur balansrälmingen när Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöj d första Operationella teasingavtal instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla leasingperioden. finansiella instrument som redovisas i kortfristiga placeringar, leverantörsskulder Finansiella instrument och låneskulder. när blir part i instrumentens Instrumenten redovisas i balansräkningen rätten att erhålla kassaflöden från värdet ingår köpeskillingen som erlagts fr aktierna samt förvärvskostnad risker och förmåner som är förknippade Aktier och andelar i dotterföretag redovisade värde. 1 de fall det redovisade värde görs en bedömning av dess med äganderätten. vinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. värdet överstiger det beräknade åter finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 1 anskaffnings

19 ersättning. intäkt. Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs Ersättningar till anställda Org nr Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid till det belopp som förväntas bli inbetalt förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det Låneskulder och leverantörsskulder Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. fordringar redovisas som omsättnings Kundfordringar och övriga fordringar Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde finansiell skuld tillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilket klassificeras som efter avdrag för transaktionskostnader. anläggningstillgångar. fordringar tas upp redovisade beloppet och det belopp som Kvittning avfinansiellfordran och skall återbetalas. En finansiell tillgång och en finansiell nettobelopp i balansräkningen endast då reglering med ett nettobelopp avses ske skuld kvittas och redovisas med ett legal kvittningsrätt föreligger samt då en eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Varu lager Varulagret värderas, med tillämpning av förstin förstutprincipen, till det lägsta av värdet på balansdagen. anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings råmaterial och andra direkta kostnader. varor inkluderar anskaffningsvärdet för varor under tillverkning och färdiga tecknats hos försäkringsföretag med löpande premiebetalning. Övriga pensions Koncernens pensionsförpliktelser har reglerats genom att pensionsförsäkring anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan kostnader belastar rörelseresultatet. företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår då något Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en ersättning. Om ersättningen inte ger redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. på balansdagen. ersättningar redovisas som en kostnad och och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga av lön, sociala avgifter, betald semester skulle krävas för att reglera förpliktelsen förändringar av obeskattade reserver Eokslutsdispositioner informell förpliktelse att betala ut en en skuld då det finns en legal eller Koncernbidrag redovisas som boksiuts dispositioner. Ersättningar efter avslutad anställning Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört Kassaflödesanalys in eller utbetalningar. förutom kassamedel, dispona Som likvida medel klassificerar företaget, 19 (28)

20 20 (28) Allmänt aktivt RISKER kreditinstitut. rapporteringsperiod. fullt återhämtat sig från den kraftiga Bolagets primära marknader har ännu inte ställer större krav på effektivitet och garanteras. ränterisk nedgången 2009 varför koncernen ser möjligheter till tillväxt, en snabb tillväxt leveransprecision som kan innebära ökade påfrestningar på organisationen. kompetent personal. En förlust av en eller Nyckelpersoner Org nr noterad verkstadskoncern är höga, varför tillväxt är fortsatt prioriterat, även om detta verksamhetsområde är hård. De fasta kostnaderna för att kunna vara en mindre ytterligare organisk tillväxt hårt med att förbättra lönsamheten. tillgodohavanden hos banker och andra mycket sårbar för nedgångar i konjunktur Koncernen är fortsatt liten och därmed Resultat per aktie och konkurrensen inom bolagets Resultat per aktie beräknas som periodens resultat hänförligt till moderbolagets utsätter koncernen för en ökad affärsrisk. antal utestående antal aktier per aktieägare dividerat med genomsnittligt upprättad utifrån såväl externa källor som Företagets egna bedömningar. Det är Koncernen bedöms ha nedanstående risker Styrelsen arbetar förutom med att skapa med finansiell påverkan, vilka hanteras 1 årsredovisningen beskrivs koncernens förhållande till omvärlden översiktligt. Beskrivningen och antagandena syftar till att underlätta bedömningen av företaget och dess framtidsutsikter. Beskrivningen är är förknippade med osäkerhet avseende oundvikligt att bedömningar av detta slag faktorer som Amnode inte kan råda över. konsekvenser för Amnodes verksamhet, resultat och finansiell ställning, åtminstone betala för sent eller inte alls. Koncernen påverkas av världsmarknaden för råvaror flera nyckelpersoner kan få negativa på kort sikt. Koncernens kraftiga tillväxt skapar ett ökat behov av rörelsekapital, anskaffningen av rörelsekapital kan vid varje tillfälle inte Likviditets, kredit, valuta och med en kreditrisk, där en kund riskerar Koncernens kundfordringar är förknippade transaktionsrisker. företaget fakturerar och utsätts för råvaruprisrelaterade normalt i SEK. Amnodes ränterisk är relaterad till den checkräkningskredit, som tagits i bolagets bank, samt till övriga lån. grad på förmåga att attrahera och behålla Företagets framtida utveckling beror i hög

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer