koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 16 Femårsöversikt 20 Händelser rörande tradingverksamheten Risk- och kapitalhantering 25 Securities 28 Investment Banking 32 Asset Management 36 Private Banking 40 Max Matthiessen 44 läsanvisningar D. Carnegie & Co AB är ett svenskt bolag som lyder under svenska lagar. Årsredovisningen produceras på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader i texterna hänvisas till den svenska texten. Alla värden uttrycks i svenska kronor om inget annat anges. Miljoner kronor förkortas MSEK. Sifferuppgifter inom parentes avser Benämningen Carnegie i årsredovisningen avser koncernen om inget annat anges. Data om marknader och konkurrenssituation är Carnegies egna bedömningar om inte en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senast tillgängliga fakta underlag från publicerade källor inom finansbranschen. Webbhänvisning Läs mer om D. Carngie & Co AB på vår webbplats carnegie.se. Där kan du följa vår kvartalsrapportering, läsa och prenumerera på våra pressmeddelanden, följa vår aktiekurs och finna mer information om vår verksamhet. Text och produktion: Carnegie i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson Foto: Magnus Mårding och Håkan Lindgren Illustrationer: Cecilia Carlstedt Repro och tryck: Jernström Offset i Stockholm 2008 Papper: Munken Polar Finansiella rapporter Resultaträkning koncernen 50 Balansräkning koncernen 51 Förändringringar av eget kapital koncernen 52 Kassaflödesanalyser 53 Resultaträkning moderbolaget 54 Balansräkning moderbolaget 55 Förändringringar av eget kapital moderbolaget 56 Redovisningsprinciper 57 Noter 64 Intygande 84 Revisionsberättelse 85 Bolagsstyrningsrapport Ordförande har ordet 88 Ramverk 89 Arbetet under året 92 Ersättningar 95 Intern kontroll 97 Styrelse 100 Ledning 101 Appendix Definitioner av nyckeltal 102 Ordförklaringar 103 Carnegie Art Award 104 Carnegie Social Initiative 105

3 Över 200 år i näringslivets tjänst Carnegie är ett av Sveriges äldsta varumärken med en historia intimt sammanflätad med det svenska välfärdssamhällets utveckling från 1800-talets handels- och industrikapitalism till 2000-talets tjänsteekonomi. David Carnegie 1803 Skotten David Carnegie Sr. grundade handelshuset D. Carnegie & Co i Göteborg Under de första 40 åren spelade firman en betydande roll i grundandet av svensk socker- och bryggindustri. Anläggningarna, bland annat det berömda porterbryggeriet, var några av Göteborgs största industrier under lång tid. När David Carnegie Jr. dog 1890 gick majoritetsägandet över till Oscar Ekman, vars svärson, Karl Langenskiöld, tog över verksamheten Denne strukturerade om verksamheten och sålde bland annat sockerproduktionen till Svenska Sockerbolaget och avyttrade så småningom även bryggeriet. Bankirfirman Langenskiöld 1932 I Kreuger-kraschens kölvatten grundade Karl Langenskiölds son, Carl Gustaf, bankirfirman Langenskiöld Syftet var att effektivisera den aktieportfölj som tillsammans med fastigheter och verksamhet inom förpackningsindustri nu utgjorde familjeförmögenheten. På kort tid växte bankirfirman till att bli den tredje största fondkommissionären på den svenska marknaden, efter konkurrenterna Alfred Berg och Öhmans Fondkommission. Krigsutbrottet 1939 innebar att aktiehandeln minskade kraftigt. Bankirfirmans verksamhet inriktades på att förvalta den egna familjeförmögen heten. Efter kriget återtog Langenskiöld successivt sin position som en av de ledande fondkommissionärerna vid sidan av de stora bankerna. Under ett par decennier präglades aktiemarknaden av låg omsättning och svag dynamik tills Langenskiöld i slutet av 1960-talet blev den drivande aktiemäklarfirman tack vare några unga och djärva aktiemäklare. Dessa sökte aktivt upp kunderna med investeringsförslag. Langenskiöld kom därmed att visa vägen mot de senaste decenniernas väldiga utveckling av svensk aktiemarknad. Carnegie bytte bankirfirman Langenskiöld namn till Carnegie och en av de dynamiska mäklarna, Erik Penser, hade blivit dess huvudägare. Omsättningen ökade mycket kraftigt under 1980-talet. En utlandsexpansion tog vid med etableringar i Danmark, London, New York och södra Europa såldes Carnegie till PK-banken (senare Nordbanken). Under 1990-talet utvecklades Carnegie till den ledande investmentbanken i Norden. I mitten av 1990-talet togs beslut om fokusering på Norden, sedan verksamheten expanderat till även Finland och Norge. De sydeuropeiska verksamheterna såldes. Satsningen på investment banking blev mycket lyckosam med en ledande ställning mot slutet av årtiondet. Uppbyggnaden av kapitalförvaltningen och private banking påbörjades förvärvade brittiska Singer&Friedländer en majoritet från Nordbanken. Utvecklingen av försäkringsmäkleri och pensionsrådgivning tog fart. Alla anställda blev aktieägare i Carnegie. Mäkleriet och investment banking-verksamheten i övriga nordiska länder började få betydande andelar i de lokala marknaderna. börsnotering blev nettovinsten över en miljard SEK. Året därpå noterades Carnegie på Stockholmsbörsen som en av de få noterade investmentbankerna i Europa. Globalisering och avregleringar hade gjort icke-nordiska investerare till lika viktiga i verksamheten som de nordiska. ledande oberoende investmentbank i norden 2004 tog marknaderna fart och under de följande åren befäste Carnegie ställningen som den ledande oberoende investmentbanken i Norden med en nettovinst 2006 återigen omkring en miljard SEK blev intäktsmässigt ett rekordår för Carnegie trots osäkerheten på de finansiella marknaderna och trots turbulensen som följde på informationen att tradingportföljen varit felvärderad. Carnegie fick flera bekräftelser på hög kunduppskattning i externa undersökningar.

4 carnegie i korthet Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA. Carnegieaktien är marknadsnoterad på den Nordiska Börsen. andel av andel av andel av Affärsområde Försäljning resultat* Personal marknader Securities Carnegie Securities vänder sig till institutionella kunder och erbjuder tjänster inom analys, mäkleri, sales trading, aktiemarknadsrelaterade transaktioner och equity finance. 35 % 24 % 35 % Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Investment Banking Carnegie Investment Banking erbjuder kvalificerad rådgivning inom publika och icke-publika förvärv, samgåenden och avyttringar (M&A) samt inom aktiemarknadsrelaterade transaktioner och strukturerade finansiella produkter. 16 % 20 % 13 % Danmark, Finland, Norge och Sverige. Asset Management Carnegie Asset Management erbjuder högkvalitativa aktivt förvaltade kapitalförvaltningsprodukter till institutionella kapitalförvaltare och fondsparare. 26 % 37 % 13 % Danmark, Finland, Norge och Sverige. Private Banking Carnegie Private Banking erbjuder oberoende finansiell rådgivning i en öppen arkitektur riktad främst till förmögna privatpersoner. 13 % 11 % 17 % Danmark, Luxemburg, Schweiz och Sverige. Max Matthiessen Max Matthiessen är Sveriges ledande rådgivare gällande personförsäkringar och långsiktigt sparande och administrerar ett betydande pensionskapital för kunders räkning. 10 % 9 % 22 % Sverige. Carnegie totalt * Rörelseresultat före vinstdelning msek msek Personer Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.

5 Viktiga händelser 2007 Carnegie har behållit eller förbättrat sina marknadspositioner. Rekordresultat inom affärsområdet Asset Management. Totala intäkter ökade med 3 procent och uppgick till MSEK (4 225). Vinst efter skatt uppgick till 601 MSEK (923), motsvarande en vinst per aktie om 7,90 SEK (13,36). Styrelsen har föreslagit en utdelning om 7,50 SEK (10,50) per aktie. finansiella nyckeltal Totala intäkter, MSEK Totala kostnader, MSEK Rörelseresultat före vinstdelning, MSEK Avsättning vinstandelssystem, MSEK Periodens resultat, MSEK Vinst per aktie, SEK 3,17 6,01 9,44 13,36 7,90 Utdelning per aktie, SEK 3,16 5,93 9,19 10,50 7,50 Genomsnitt antal aktier, tusental K/I-tal, % Intäkter per anställd i genomsnitt, MSEK 2,6 3,4 4,6 5,5 4,2 Vinstmarginal, % Avkastning på eget kapital, % MSEK MSEK Securities Investment Banking Asset Management Private Banking Max Matthiessen Securities Investment Banking Asset Management Private Banking Max Matthiessen 6 MSEK SEK SEK * 0 Totala intäkter per anställd Totala kostnader per anställd Vinst efter skatt per anställd Vinst per aktie Utdelning per aktie *föreslagen utdelning

6 koncernöversikt / vd har ordet Vi har ett starkt framtidsmandat Trots svåra prövningar 2007 har Carnegie ett fortsatt starkt framtidsmandat. Det vilar på det förtroende kunder och partners fortsätter att ge oss och den lojalitet kompetenta anställda visar. Det formuleras också av den uppgift vi har framför oss. Sparandet i samhället behöver effektivare lösningar som ökar tryggheten för hushållen. Stora mängder riskkapital måste under de närmaste åren kopplas ihop med goda idéer, entreprenörskap och klokt ledarskap i näringsliv och politik. Med vår nordiska kompetens och vårt oberoende är Carnegie väl positionerat att bidra med lösningar på viktiga samhällsproblem och att skapa värde för kunder och aktieägare. Jag vill börja detta VD-ord med att tacka er, våra kunder. Ert förtroende är det bästa beviset för kvaliteten på Carnegies prestationer. Internationellt ledande entreprenörer och företagsledningar, privata och institutionella investerare har fortsatt att göra betydande affärer med oss som rådgivare och partner under Jag känner mig övertygad om att vi har lyckats leva upp till era förväntningar i en marknad med tuff konkurrens. Jag vill också tacka alla våra anställda. Kompetens, skicklighet och affärssinne är alltid en personlig egendom, men utvecklas bäst tillsammans med andra människor. Vi är stolta över att erbjuda den arbetsgemenskap, den intellektuella och materiella stimulans som drivit våra anställda till fortsatt mycket höga prestationer. Under stor press har vi behållit och kunnat rekrytera konkurrenskraftig kompetens. Detta säger mycket om kulturen inom Carnegie blev ett av de mest prövande åren i Carnegies långa historia. Allvarliga regelbrott på vår tradingavdelning medförde en stor ned skrivning av tradingportföljen och var startskottet för en kedja av händelser som inneburit stora påfrestningar för våra aktieägare och anställda. Detta borde inte ha hänt och det har skadat vårt varumärke. Men vi arbetar hårt med att ändra rutiner, stärka kontroll och uppföljning. Trots påfrestningarna har vi levererat ett bra resultat och behåller en topposition hos kapitalmarknadens aktörer. Det visar att vi har ett mycket starkt mandat i marknaden. Men nu vill jag understryka måste vi vända ansiktet mot framtiden. Att fortsätta göra ännu bättre affärer är en skyldighet mot kunder och aktieägare. Ett mandat för framtiden Carnegie är en katalysator för utveckling. Kapital från sparare och investerare måste slussas till entreprenörer och företag för förnyelse och effektiviseringar. Behoven växer i takt med utmaningarna. Det handlar bland annat om att öka satsningarna på forskning och teknikutveckling, omvandla kunskaps- och produktionsstrukturer som passar en åldrande befolkning, skapa mer välfärd åt fler människor och attackera klimatproblemen. Vi och vår bransch är naven i de processer som löser några av marknadsekonomins centrala allokeringsproblem. Vi är med och sätter priset på kapital och fördelar riskerna så att affärer blir av. Ökad satsning på sparandeområdet En trend med stor betydelse för välfärdsutvecklingen är förändringarna i befolkningsstrukturen. Hushållens sparande ökar och måste öka för att möta den snabbt stigande andelen äldre och kraven på större individuellt ansvar för den egna ekonomin och pensionsfinansieringen. Att bli ännu större inom sparandeområdet är följaktligen en av Carnegies främsta prioriteter. Carnegie förvaltar i dagsläget mer än 200 miljarder SEK, vilket gör oss till en av de största oberoende förvaltarna i Norden. Med tanke på framgångarna med den aktiva placeringsfilosofin inom Asset Management, med de unika privatkundserbjudandena inom Private Banking och Max Matthiessens urstarka position inom 2 C carnegie 2007

7 koncernöversikt / vd har ordet trygghetssparande finns goda förutsättningar för en stark tillväxt. Vi har som målsättning att fördubbla det förvaltade kapitalet på några års sikt. En tydlig fördel med att öka andelen intäkter från de tre affärsområdena inom sparområdet är att vi får en ökad andel återkommande intäkter och därmed minskas beroendet av svängningar på aktiemarknaderna. För att uppnå dessa mål kommer vi bland annat att utveckla våra distributionskanaler, investera mer i marknadskommunikation, utveckla nya innovativa produkter och att arbeta mer integrerat inom sparandesidan för att uppnå de stora samordningsvinster som vi identifierat. Två unika konkurrensfaktorer En rad globala trender talar för en långsiktigt god efterfrågan på Carnegies tjänster och lägger grunden för vårt framtidsmandat. Detta får ytterligare legitimitet av två unika konkurrensfaktorer: vårt oberoende och vår nordiska inriktning. Kunskapen om nordiskt näringsliv gör oss till en eftertraktad partner vid företags transaktioner i Norden, men också i internationella affärer där en nordisk part är inblandad.vi rankas sedan länge som ledande inom analys av och kunskap om nordiska aktier. Denna kunskap säljer vi till institutionella kunder över hela världen som sedan gör aktieaffärer med oss. Den internationella inriktningen stärks av de globala kapitalförvaltningsprodukterna och de heltäckande tjänsterna inom förmögenhetsförvaltning vi säljer i Norden, men inte bara där. Vi är också den enda investmentbanken i Norden som står helt fri i förhållande till banker, ägarsfärer och andra partsintressen. Det handlar om svårmätbara, men för kunderna högst påtagliga fördelar. Carnegie behöver inte ta några andra hänsyn än den bästa lösningen på kundens problem - här och nu. Precis detta är kärnan i vår kommersiella kultur, det aktuella uppdraget är alltid core business. Vi har spetskompetens väl i klass med de många gånger större konkurrenterna. ETT BREDARE ENGAGEMANG Våra goda resultat har gjort det möjligt för oss att under lång tid också på vårt sätt lämna andra bidrag till samhället runt om oss. Carnegie Art Award är ett exempel på en långsiktig satsning som befrämjar konstintresse och konstnärer i Norden och som kommit att bli ett av världens mest välrenommerade konstpriser. Utställningen Carnegie Art Award 2008 invigdes i oktober 2007 på konstmuséet Kiasma i Helsingfors av Finlands president Tarja Halonen. Ett annat exempel på vårt långsiktiga engagemang är Carnegie Social Initiative. Tillsammans med våra medarbetare bidrar Carnegie sedan 2001 till att ge utsatta barn och ungdomar en bättre framtid. Läs mer om dessa projekt på sidorna Utsikter 2008 Det nya året har börjat med oro på världens finansmarknader för en recession i USA och följdverkningarna i andra länder. Det är i skrivande stund svårt att värdera dessa risker och effekterna för Carnegie och våra kunder. Efter ett år som 2007 ska vi också kunna stå emot ett osäkrare ekonomiskt klimat under Vår relativa position är stärkt och vi har fullt fokus på att vidareutveckla våra affärsområden. Vi har därför påbörjat en process med att renodla verksamheten i två starka och självständiga delar; en Wealth Management och en Investment Bank. Detta kommer i ännu högre grad att hjälpa oss att ta vara på möjligheterna och utmaningarna som finns inom dessa områden. Vi har goda möjligheter att förbättra lönsamheten genom starkare affärsfokus och tydligare ansvar för att reducera kostnaderna. Vi arbetar också med att utforma ett nytt långsiktigt incitamentsprogram som bättre tillvaratar aktieägarnas och de anställdas intressen. Arbetet med detta har nu inletts och kommer att drivas vidare av Mikael Ericson som tillträder som ny VD under våren Med sin långa erfarenhet från nordisk och internationell investment banking har han rätt bakgrund att leda Carnegies värdeskapande framöver. Det är med stor glädje styrelsen, jag och alla medarbetare hälsar honom välkommen i teamet. För egen del vill jag tacka för förtroendet att ha fått leda Carnegie under en kort men utmanande period. Som jag nämnde inledningsvis, Carnegie har ett intakt framtidsmandat. Vi har våra kunders och partners förtroende. Vi har våra anställdas kompetens, lojalitet och engagemang. Vi har de långsiktiga marknadskrafterna i ryggen och styrkan och viljan att fortsätta att växa och ta marknadsandelar för att skapa värde åt våra kunder och aktieägare. Stockholm i mars 2008 Anders Onarheim Carnegie

8 koncernöversikt / carnegies roll i samhällsekonomin Carnegies roll i samhällsekonomin Carnegie liksom andra investmentbanker spelar en viktig roll i en vital del av marknadsekonomin för att medverka till att sparar nas pengar på ett effektivt sätt ska slussas till produktiva investeringar som bygger välfärd i samhället. Två uppgifter står i förgrunden. Den första handlar om att förvalta kapital för privatpersoner och institutioner i olika riskbärande tillgångar som över tiden skapar högsta möjliga avkastning. Förvaltningen skräddarsys för att passa olika individers prefenser och för att hitta effektiva lösningar som möjliggör att köpkraften kan flyttas mellan olika perioder i livet, till exempel att trygga ålderdomen. Den andra handlar om entreprenörer och företag som behöver riskkapital. Genom att förmå individer och institutioner att investera i aktier och andra tillgångsslag får företag tillgång till kapital och därmed möjlighet att utvecklas och växa. Detta underlättar den viktiga strukturomvandlingen där kapital och resurser över tiden flyttas till de mest produktiva sektorerna av ekonomin. För att jämka ihop dessa behov hos hushållen och företagen behövs det både finansiella marknader och specialiserade aktörer som Carnegie. SKAPA RESURSER Den första uppgiften, att genom sparande och investeringar skapa resurser för alla livets skeden, har kanske aldrig haft en sådan stor betydelse som idag. Världens befolkning växer, levnadsstandarden stiger och livslängden ökar. Den genomsnittlige europén bedöms ha ökat sin livslängd från 74 år år 2000 till 82 år I vår del av världen gick det 1960 sex yrkesarbetande på en pensionär. Idag är det tre på en. År 2030 beräknas det i Sverige finnas en yrkesarbetande per pensionär. Behovet av långsiktigt sparande växer därför starkt. Utvecklingen går också mot ett ökat sparande i tillgångar som bedöms ge god långsiktig avkastning. De tjänster Carnegie erbjuder i affärsområdena Asset Management, Private Banking och Max Matthiessen innebär stora effek tiviseringsvinster för sparandet i samhället. Professionell råd - givning och kundanpassade investeringsalternativ ger betydande fördelar för spararna som annars skulle tvingas att själva sätta sig in i alla placeringsmöjligheter, analysera, göra val och följa utvecklingen, genomföra alla transaktionerna i direktkontakt med köpare och säljare. Som en oberoende aktör kan Carnegie erbjuda marknadens bästa produkter oavsett leverantör. VÄXANDE PENSIONSSPARANDE Institutionella investerares andel av det sparande som genereras i hushållssektorn växer successivt. Under tioårsperioden har hushållens sparande via institutioner stigit från 36 till 44 procent av världens totala finansiella tillgångar. Förklaringen är främst det växande pensionssparandet. Försäkringsbolag och pensionsfonder är världens dominerande kategori av institutionella investerare, följda av fondbolag. Tillsammans har dessa tillgångar om närmare miljarder USD. Carnegie har av tradition en mycket stark ställning bland institutionella investerare i Norden och i växande utsträckning i övriga världen. Även enskilda individers förmögenheter växer. Prisstegringar på fast egendom, som bostäder, är en bidragande orsak. En annan orsak är en god ekonomisk utveckling med ökande värden på företag. Dessa förmögenheter behöver förvaltas på ett effektivt sätt vilket kapitalförvaltare som Carnegie bistår med. KANALISERA RISKKAPITAL Den andra huvuduppgiften för en investmentbank som Carnegie, att kanalisera riskkapital till produktiva investeringar, växer starkt i betydelse med globaliseringen och avregleringar av marknaderna. Den ökade rikedomen i världen gör att det investeringsbara kapitalet växer snabbt. Entreprenörer och företag behöver investmentbankernas råd och tjänster för effektiv kapitalanskaffning. De söker kapital som är riskvilligt på lång sikt, de vill ha bästa pris för de värdepapper de säljer och vill ha dem marknadsförda till lägsta möjliga kostnad. De behöver rådgivning om räntor och övrig makroekonomisk utveckling, branschutveckling, konkurrenssituation och marknadsbeteende. Företag som växer behöver råd och vägledning i samband med företagsköp och samgåenden. Detta kräver stora resurser i form av specialiserad kunskap och 4 C carnegie 2007

9 koncernöversikt / carnegies roll i samhällsekonomin kännedom om investerarnas beteende och preferenser. Carnegie bistår med detta genom sina affärsområden Securities och Investment Banking. Fonder och investmentbolag kan få sina investeringsbehov lösta genom anpassade portföljer av möjligheter och risker. Ägare och företag kan få skräddarsydd rådgivning vid köp, försäljningar och sammanslagningar av företag. Carnegie och andra investmentbanker ökar effektiviteten i ekonomin och bidrar därmed till samhällets utveckling och tillväxt. INSTITUTIONELLA INVESTERARE PRIVATPERSONER Tillför kapital till näringsliv, nya företag och idéer FÖRETAG Ökade möjligheter för Carnegie Ett företag som Carnegie, med inriktning på växande företag, institutionella placerare och kapitalstarka individer, är sällsynt väl skickat att dra fördel av rådande trender. Globaliseringen brukar beskrivas som en blandning av hot och möjligheter. För Carnegie är möjligheterna betydligt större än hoten. Samtidigt ökar konkurrensen och kapitalflödena rör sig alltmer över gränserna. Det är bara genom att fortsätta att leverera marknadens bästa lösningar som Carnegie kan behålla sin framskjutna position och förstärka denna ytterligare under kommande år. Hittar och utvärderar attraktiva investeringsmöjligheter Carnegie är en viktig länk för att sammanföra företag och investerare. Viktiga utvecklingssteg inom Carnegie Carnegie har vuxit i symbios med de moderna finansiella marknaderna i Norden. De stora utvecklingsstegen har varit: 1990 ökade möjligheterna för utländskt aktieägande när Sverige avskaffade fria och bundna aktier. Carnegie insåg potentialen i denna och andra avregleringar och utvecklade en betydande verksamhet med internationella investerare inom Securities, främst drivet genom kontoren i London och New York. Det nordiska specialistkunnandet stärktes genom uppbyggnaden av en omfattande analys av ledande nordiska börsbolag. Med kunnandet om nordiskt näringsliv som bas följde en stor satsning under första hälften av 1990-talet på rådgivning inom företagsaffärer. Under samma period togs de första stegen inom Asset Management genom ett förvärv i Danmark. I mitten på 1990-talet hade en heltäckande organisation byggts upp i samtliga nordiska huvudstäder, med försäljningskontor i London och New York. Asset Management i Sverige växte med förvärv. Under andra hälften av 1990-talet växte Carnegie till en av de ledande inom Securities och Investment Banking. Oberoendet är en nyckelkomponent bakom framgången. Under inledningen av 2000-talet utvecklas sparandemarknaden kraftigt och pensionsparandet står högt på samhällsagendan. Carnegie expanderar inom Asset Management och Private Banking. Förvärvet av specialisten på försäkringslösningar och trygghetssparande, Max Matthiessen, 2007 skapar förutsättningar för att erbjuda marknadens främsta sparandekoncept. Källor: BIS, Goldman Sachs Carnegie

10 koncernöversikt / affärsmodell Drivkrafter för tillväxt Strategiska styrkor Globalisering Efterfrågan på sparandelösningar och riskkapital ökar i takt med att världsekonomin integreras och blir mer effektiv. Aldrig tidigare har så många människor på så kort tid nått ett välstånd med stigande arbetsinkomster som ger sparande, ägande av tillgångar och behov av finansiella placeringar. En allt äldre befolkning Världens befolkning blir allt äldre och mest påtagligt är detta i västvärlden. Det innebär ett växande behov av sparandelösningar som tryggar ålderdomen. Bristande finansiering av de offentliga trygghetssystemen ökar individernas eget ansvar och behov av privata lösningar. Avregleringar Avregleringar av de finansiella marknaderna pågår, inte minst inom EU där syftet är att skapa lika villkor för aktörerna över nationsgränserna. Även privatiseringar av offentliga tillgångar fortsätter. Detta leder till effektiviseringar, ökar utbudet och efterfrågan på finansiella lösningar och produkter för både sparare och företag. Teknisk utveckling Världsekonomin står inför stora utmaningar att lösa problem som klimatuppvärmning, finna nya energikällor, bota folksjukdomar och sprida välfärd till allt fler människor. Större mängder kapital än någonsin tidigare måste omvandlas till riskkapital för teknisk utveckling. Kunskap och människor Carnegies kompetens finns hos och förmedlas av medarbetarna. Nivån på kunskaperna och erfarenheterna avgör konkurrenskraften. Totalt har Carnegie drygt 1100 medarbetare fördelade på åtta länder som sammantaget har ett nätverk som täcker alla betydande nordiska aktörer och globalt de främsta aktörerna som har ett intresse för de nordiska marknaderna. Den kollektiva kunskapskulturen stärks av en ersättningsfilosofi som främjar laganda och prestationsförmåga. Nordiskt fokus i en global marknad Carnegie har kunder över hela världen tack vare sin djupa kunskap om nordiskt näringsliv och starka marknadsposition. Securities och investment Banking har byggt upp en världsledande analys av de främsta företagen i Norden och byggt ett erfarenhets- och förtroendekapital baserat på deltagande i ett stort antal företagsaffärer med nordiskt inslag. Inom sparandeområdet tillämpar Carnegie en öppen arkitektur som ger investerare tillgång till unika kombinationer av egna produkter och andra leverantörers kunskaper och produkter. Oberoende och best-in-class Carnegie är den enda oberoende investmentbanken med nordisk inriktning. Carnegie står fri i förhållande till banker, ägarsfärer och andra partsintressen. Det innebär en garanti för oberoende analys, mer innovativa lösningar, kundens bästa i fokus och en gynnad position för att bli partner i många affärer med nordisk inriktning. Carnegies öppna arkitektur innebär att de egna lösningarna och produkterna kombineras med lösningar och produkter från andra leverantörer för ett utbud till kunden som är best-in-class. Engagerade medarbetare skapar kundvärde En stark företagskultur Carnegies kärnvärden är engagemang, laganda, utveckling, delaktighet och drivkraft. Ett klart budskap baserat på tydliga värde ringar gör det enklare att se vad vi som företag står för och vad våra kunder kan förvänta sig av oss. Detta kräver en stark företagskultur. Entreprenöriellt sinne och affärsfokus Carnegies kultur präglas av målinriktade medarbetare med entreprenöriellt sinne och affärsfokus. En viktig drivkraft är möjligheten att genom egna insatser kunna påverka resultatet. Ett konkurrenskraftigt incitamentssystem är därför avgörande för att kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Det ger också en möjlighet att premiera idéer, kreativitet och drivkraft och leder till ökad produktivitet och prestation, vilket skapar värde för kunder och aktieägare. Ett aktivt ledarskap är viktigt för framgång För att kunna attrahera och behålla den mest kvalificerade personalen är ett aktivt ledarskap med tydliga mål och incitament avgörande. Kvaliteten i vårt ledarskap är också en nyckelfaktor för att uppnå vårt gemensamma mål att vara våra kunders förstahandsval och därigenom skapa långsiktig lönsamhet. Förtroende och ansvar Förtroende är lika fundamentalt i Carnegies verksamhet som kunskap. Största delen av Carnegies värdemassa består av medarbetarnas kunskaper. Därmed vilar förtroendekapitalet i händerna på alla medarbetares integritet och etik. I varje kundkontakt måste vi agera professionellt och ansvarsfullt, och alltid sätta kundens intresse först. 6 C carnegie 2007

11 koncernöversikt / affärsmodell Strategiska mål Värdeskapande Securities ska vara nummer ett på samtliga nordiska marknader inom analys och mäkleri av nordiska aktier riktade till lokala och internationella investerare. Investment Banking ska genom nära kundrelationer, kompetens inom rådgivning och genomförande samt en grundläggande förståelse för nordiskt näringsliv och kapitalmarknad behålla och utveckla sin ledande position som rådgivare i företagstransaktioner med nordiskt inslag. Asset Management ska vara en ledande oberoende leverantör inom aktiv kapitalförvaltning genom en fokuserad och strukturerad investeringsprocess och ett produktutbud med högt serviceinnehåll som är väl anpassat till kundernas behov. Private Banking ska vara ledande inom förmögenhetsförvaltning genom att erbjuda personlig och engagerad service kombinerad med den bästa produktmixen till prioriterade privatkunder och stiftelser. Max Matthiessen ska bibehålla positionen som den ledande oberoende finansiella rådgivaren inriktad på trygghetssparande och försäkringar i Sverige. Carnegie skapar mervärde för sina kunder genom att vara den ledande oberoende investmentbanken med nordiskt fokus. carnegie strävar alltid efter att vara kundernas förstahandsval. Kunder Institutioner och företag får tillgång till analys och mäkleri, rådgivning inom förvärv, avyttringar och kapitalanskaffning. Investerare, stiftelser och privatpersoner erbjuds kapitalförvaltningsprodukter och personlig rådgivning. Aktieägare Konkurrenskraftig värdeutveckling baserad på långsiktig god kursutveckling och hög utdelningsandel. Samhälle Bidra till samhällets utveckling genom kunskapsutveckling och rådgivning för ett ökat sparande som på ett effektivt sätt omvandlas till investeringar för ett växande och välfärdskapande näringsliv i Norden. affärsidé Carnegies affärsidé är att skapa mervärde för kunderna genom att vara den ledande oberoende investmentbanken med nordiskt fokus. En ledande position inom utvalda segment är avgörande för oss för att skapa långsiktig lönsamhet i den hårda internationella konkurrensen. Genom att vara oberoende kan vi erbjuda en opartisk analys och rådgivning, fri från kopplingar till affärsbanker, ägarsfärer eller andra partsintressen, vilket säkerställer kundens intressen. Vår fokusering gör att vi kan koncentrera våra insatser, vilket leder till högre kvalitet i det tjänste- och produktkoncept vi erbjuder. Carnegie

12 koncernöversikt / värdeskapande Värdeskapande för Kunder och aktieägare Allt affärsmässigt värdeskapande börjar med värdeskapande för kunden. För Carnegie innebär detta att kunden ska ha uppnått eller överträffat sina affärsmål med stöd av Carnegies tjänster. Kundvärdet skapas med den kunskap och de erfarenheter medarbetare skaffar sig. Därför är växande intäkter en ledande variabel i Carnegies eget värdeskapande, ju fler affärer desto större möjligheter att skapa värdefull kompetens och ökande resurser för ännu fler uppdrag. Denna positiva spiral har givit Carnegie en ledande position på de marknader där koncernen valt att konkurrera. Dessa tillhör tjänstesektorer som trendmässigt växt snabbare än världsekonomin som helhet. Marknaden för kapitalanskaffning till företag är utsatt för de fluktua tioner som präglar näringsliv och kapitalmarknader medan sparandetjänsterna ger en mer stabil intjäning. PERSONALENS INTRESSE ÄR AKTIEÄGARNAS Större delen av Carnegies kostnadsmassa är också dess främsta intäktsmöjlighet, nämligen de anställda, och därmed förhållandevis stabil. Men incitamentssystemets konstruktion med vinstdelning gör att det finns en stark mekanism att påverka de totala kostnaderna, både uppåt i medgång och nedåt i motgång. Personalens intressen är därmed knutna till aktieägarnas. Verksamheten består av courtage- och rådgivningsrelaterade intäkter och kännetecknas av ett lågt kapitalbehov. I samband med noteringen 2001 beslöt Carnegies styrelse därför att allt kapital, utöver en lämplig kapitaltäckningsnivå ska delas ut till aktieägarna. Då styrelsen beslutar om förslag till utdelning beaktas faktorer som utdelningsbara medel, marknadssituationen och kommande kapitalbehov samt andra faktorer som anses relevanta. Denna utdelningspolicy har givit en av de högsta utdelningsandelarna bland noterade svenska företag med en hög direktavkastning på i genomsnitt 7,8 procent sedan noteringen Totalt har MSEK distribuerats till aktieägarna. ÅRLIG TOTALAVKASTNING % Carnegieaktien, inklusive återinvesterad utdelning SIX Total Return Index SEK % Utdelning per aktie Vinst per aktie Direktavkastning, % baserat på aktiekursen per den 31 december *föreslagen utdelning MSEK * Carnegies utdelningspolicy, i kombination med god kursutveckling, har lett till en hög totalavkastning över tiden. Carnegieaktiens totalavkastning (det vill säga kursutveckling samt återlagda utdelningar) har överträffat totalavkastningen på Stockholmsbörsen fyra av de fem senaste åren. Mätt över den senaste femårsperioden uppgår Carnegies totalavkastning till 240 procent att jämföra med Stockholmsbörsen som ökat med 175 procent under samma period (SIX Total Return Index). Carnegies utdelningspolicy bygger på att allt kapital utöver det som verksamheten kräver ska delas ut till aktieägarna. Den årliga direktavkastningen har under de senaste åren uppgått till mellan 4 och 8 procent. Under de senaste fem åren har intäkterna per anställd ökat kraftigt samtidigt som de totala kostnaderna ej ökat i motsvarade takt. För 2007 uppgick intäkterna till 4,2 MSEK per anställd och vinst efter skatt per anställd uppgick till 0,6 MSEK Totala intäkter per anställd Totala kostnader per anställd Vinst efter skatt per anställd 8 C carnegie 2007

13 Thomas Segell, chef Custody Services, Business Support carnegie ger människor möjlighet att prestera och det är upp till varje medarbetare att ta tillvara på denna möjlighet. För den som gärna tar sig an utmaningar och är beredd att ta i lite extra är det en mycket givande arbetsplats.

14 det stimulerande med att arbeta på Carnegie är alla de individer vi får arbeta med och de strategier vi använder när vi utför vår uppgift att förvalta andelsägares och kunders pengar på bästa sätt. Ann-Charlotte Byström-Eek, VD Carnegie Fond AB, Asset Management

15 koncernöversikt / strategier Strategiska mål tre utmaningar i fokus 2008 Carnegies grundläggande mål är att växa snabbare än konkurrenterna och med hög lönsamhet. Tre strategiska utmaningar står i fokus under satsningar på sparandemarknaden En strategisk prioritering för året är att intensifiera satsningarna på sparandemarknaden med syfte att öka det förvaltade kapitalet. Vid utgången av 2007 hade Carnegie drygt 200 miljarder SEK under förvaltning och inom ramen för den befintliga förvaltningen finns möjlighet att mer än dubbla detta kapital på tre till fem års sikt. I samverkan med Asset Management och Private Banking kommer Max Matthiessen att bredda sitt erbjudande till att omfatta ett ökat inslag av one-stop-shop för finansiella tjänster som aktiesparande, PPM, fondsparande, försäkringar och investeringsrådgivning tjänster som täcker i stort sett hela det privatekonomiska området. Inom Asset Management ska Carnegie öka insatserna för att marknadsföra de fondprodukter som bygger på Carnegies unika investeringsfilosofi med aktivt förvaltade kapitalförvaltningsprodukter riktade till institutioner och privatpersoner. Den institutionella försäljningen breddas till nya marknader, till exempel Tyskland och Österrike. Inom Private Banking kommer fokus att ligga på att uppgradera kunderbjudandet genom att bland annat lansera fler nya skräddarsydda produkter för att bättre matcha kundernas preferenser och marknadens utveckling. Som ett led i detta förbättras kundkommunikationen med nya publikationer och bättre webbtjänster. FÖRVALTAT KAPITAL Miljarder SEK Asset Management Private Banking Max Matthiessen Carnegie förvaltar i dagsläget sammanlagt mer än 200 miljarder SEK inom affärsområdena Asset Management, Private Banking och Max Matthiessen, vilket gör oss till en av de största oberoende förvaltarna i Norden. I diagrammet är kapitalet bruttoredovisat per affärsområde. Överlappningen mellan affärsområdena är cirka 19 miljarder SEK räknat för aktiehandel, företagsfinansiering och företagsaffärer En annan strategisk prioritering är att stärka positionen på marknaderna för aktie handel, företagsfinansiering och företagsaffärer. Carnegie har ett starkt förtroende hos nordiska företag och institutioner intresserade av nordiska aktier över hela världen, vilket stöds av oberoende rankningar. Att ytterligare fördjupa dessa relationer för att få göra en större del av kundernas affärer är ett viktigt arbete, samtidigt som banden ska stärkas med det nordiska näringslivet och företag intresserade av transaktioner med nordiska inslag. Carnegie ska också bättre utnyttja sin starka position inom analys och satsa mer aktivt på marknadskommunikation för att öka marknadsandelen inom rådgivning för noteringar, förvärv, avyttringar och sammanslagningar av företag. Säkerställa en kontrollmiljö av högsta klass Carnegie ska ha en kontrollmiljö av högsta klass inom alla dess delar. Bankverksamhet handlar om att ta kalkylerade risker och en förutsättning för Carnegies affärsverksamhet är därför att kunna mäta och kontrollera risker på bästa sätt. I maj 2007 påbörjades ett omfattande arbete med att gå igenom och förbättra det befintliga kontrollsystemet i efter spelet av händelserna kring Carnegies tradingverksamhet (se mer på sidorna 22 23). Som en del i det åtgärdsprogram som lanserades förtydligas ansvar, kontrollfunktionerna förbättras, skärpta rutiner införs och ytterligare resurser tillförs. Hela tradingprocessen förstärks, tradingpolicyn omarbetas och externa experter validerar portföljens värde. Den nytillträdda styrelsen följer löpande upp åtgärdsprogrammet och fortsätter att verka för en kontinuerlig förbättring av kontrollmiljön i alla verksamhetsgrenar. Carnegie

16 koncernöversikt / aktien Hög omsättning i Carnegieaktien ägarstruktur, 31 DECEMBER 2007 Svenska privatpersoner 18 % Svenska institutioner 34 % GEOGRAFISK ÄGARSPRIDNING, 31 DECEMBER 2007 Utländska institutioner 48 % Luxemburg 2 % Övriga 5 % Island 6 % Sverige 52% Norge 7 % Storbritannien 9 % USA 19 % Investor Relations Investor Relations inom Carnegie ansvarar för att tillhandahålla relevant information till, och vara tillgänglig för samtal och möten med, aktieägare, investerare, analytiker och media. INFORMATIONSCHEF Andreas Koch Telefon: E-post: ÖPPNA PERIODER FÖR PERSONALENS handel februari 29 februari 26 april 31 maj 19 juli 31 augusti 25 oktober 30 november Aktien Carnegieaktien är börsnoterad sedan juni 2001 och handlas sedan oktober 2006 på listan Large cap på OMX Nordiska Börsen. AKTIENS UTVECKLING 2007 Carnegieaktien har i likhet med Stockholmsbörsen som helhet haft en negativ utveckling under Carnegieaktien minskade med 14,9 procent medan Stockholmsbörsen föll med 6,8 procent. Carnegie ingår i branschindexet Financials, vilket under 2007 minskade med 7,9 procent. Om utdelningen inkluderas uppgår totalavkastningen för Carnegieaktien till 9 procent under Omsättningen i Carnegieaktien har varit hög under året. Totalt omsattes 217 miljoner aktier till ett värde av 29 miljarder SEK, en värdemässig uppgång med drygt 36 procent sedan Utdelning I samband med noteringen 2001 fastställdes Carnegies utdelningspolicy, att allt kapital utöver en önskad och lämplig kapitaltäckningsnivå ska delas ut till aktieägarna. Då styrelsen beslutar om förslag till utdelning beaktas faktorer som utdelningsbara medel, marknadssituationen och övrigt kapitalbehov samt andra faktorer som styrelsen anser vara relevanta. Styrelsen föreslår att för verksamhetsåret 2007 dela ut 582 MSEK, eller 7,50 SEK per aktie. Totalt antal utdelningsberättigade aktier uppgick per 31 december 2007 till aktier. Aktiekapital I enlighet med Carnegies teckningsoptionsprogram 2004/2007 emitterades i januari aktier, i maj emitterades ytterligare aktier, vilket medförde att aktiekapitalet under 2007 ökade med totalt 16 MSEK till 155 MSEK. Antalet stamaktier ökade genom dessa emissioner med aktier, samt en apportemission om aktier till totalt aktier. Utöver dessa finns det preferensaktier emitterade. Preferensaktierna har registrerats och var tänkta att ingå i Aktiesparprogram 2008 som dock inte förväntas implementeras. Preferensaktierna ägs av moderbolaget, berättigar inte till utdelning och ingår inte i redovisat aktiekapital. Ägarstruktur De tio största aktieägarna kontrollerade vid årsskiftet 37 procent av rösterna och kapitalet. De hundra största aktieägarna kontrollerade 57 procent. Det utländska aktieägandet i Carnegie uppgick vid årsskiftet till 48 procent, där de största ägarländerna utanför Sverige var USA och Storbritannien med 18 respektive 9 procent av aktiekapitalet. Anställdas aktieinnehav och handelsregler De anställdas totala aktieinnehav uppgick till cirka 10 procent av antalet utestående aktier den 31 december Anställda i Carnegie ska följa externa och interna regler för handel. Handel i Carnegieaktien är tillåten endast under öppna perioder, vilka börjar dagen efter publiceringen av Carnegies delårsrapporter och slutar sista dagen i månaden före rapporteringsperiodens sista månad. 12 C carnegie 2007

17 koncernöversikt / aktien KALENDARIUM 2008 Händelse Årsstämma Sista dag för handel med Carnegieaktier inklusive rätt till utdelning Avstämningsdag för utdelning Utbetalningsdag för utdelning Delårsrapport januari mars Halvårsrapport januari juni Delårsrapport januari september AKTIEDATA datum 7 april 7 april 10 april 15 april 25 april 18 juli 24 oktober Förändring, % Börsvärde 31 dec, MSEK ,1 Aktiekurs 31 dec 125,50 147,50 14,9 Årshögsta, SEK 162,50 188,00 13,6 Datum årshögsta Årslägsta, SEK 111,25 112,50 1,1 Datum årslägsta Omsättningshastighet, % Introduktionspris , SEK: 115,00 All time high , SEK: 188,00 Notering: OMX Nordiska Börsen Branschklassificering: Large cap, financials ISIN kod: SE Handelspost: 100 aktier Kortnamn: CAR ÄGARSTRUKTUR 31 DECEMBER 2007 antal Antal Andel av röster Marknads,- Antal aktier aktieägare aktier och kapital,% värde, MSEK , , , , , , , Totalt , Större aktieägare 31 december 2007 andel av röster Ägare och kapital, % antal aktier Franklin-Tempelton Funds 7, Catella fonder 5, ABG Sundal Collier ASA 5, Moderna Fonder 1) 4, Swedbank Robur fonder 4, Första AP-fonden 2, SEB fonder 1, Nordea fonder 1, Radar fond 1, Skandia Liv 1, Övriga 63, Totalt 100, Källa: SIS-Ägarservice 1) Enligt uppgift kontrolleras aktierna av Invik & Co AB. Invik & Co AB kontrollerar totalt 10,2 procent av kapitalet genom direktägande i aktier eller indirekt via optioner enligt ett flaggningsmeddelande den 16 november Anställdas aktieinnehav, inklusive före detta Max Matthiessen-ägares innehav, uppskattas till 10 procent av totala antalet utestående aktier per den 31 december NYCKELTAL PER AKTIE Vinst per aktie, SEK 3,17 6,01 9,44 13,36 7,90 Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 3,14 5,94 9,41 13,25 7,90 Bokfört värde per aktie, SEK Utdelning per aktie, SEK 3,16 5,93 9,19 10,50 7,50 1) P/E-tal 22,4 14,3 12,4 11,0 15,9 Kurs/eget kapital 4,1 4,3 4,7 5,0 3,3 Antal aktier vid periodens slut, TSEK Genomsnittligt antal aktier, TSEK Antal utdelningsberättigade aktier (pro forma), TSEK Antal aktier hänförliga till teckningsoptioner, TSEK Antal aktieägare Totalt antal aktier, inkl effekt av teckningsoptioner, TSEK Total avkastning inklusive återlagd utdelning, % Total avkastning, SIX Return Index, % Direktavkastning, % ) Föreslagen utdelning Carnegie

18 Henrik Bertmar, IT Project Manager, Business support carnegie är ett företag med skickliga, stolta och positiva människor. Att tillsammans med dem fortsätta att utveckla Carnegie till ett ännu bättre företag, det driver mig.

19 värdeskapande i carnegie Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 16 femårsöversikt 20 Händelser rörande trading verksamheten 2007 Risk- och kapitalhantering 25 Securities 28 Investment Banking 32 Asset Management 36 Private Banking 40 Max Matthiessen Carnegie

20 förvaltningsberättelse / koncernöversikt Förvaltningsberättelse för D. Carnegie & Co AB (publ) organisationsnummer , styrelsens säte stockholm Styrelsen och verkställande direktören för D. Carnegie & Co AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret D. Carnegie & Co AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, är moderbolag i Carnegiekoncernen och noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom affärsområdena Securities, Investment Banking, Asset Management, Private Banking och Max Matthiessen i enlighet med banklicenser från finansiella övervakningsorgan på de marknader Carnegie verkar. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA. Verksamheten bedrivs i olika legala enheter, som dotterbolag och filialer till Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB. Filialerna omfattar verksamheter i London (Carnegie Investment Bank UK Branch), Norge (Carnegie Investment Bank Norway Branch) och Finland (Carnegie Investment Bank Finland Branch). Intäkter Stark tillväxt inom Asset Management Intäkterna under helåret 2007 uppgick till MSEK (4 225), en ökning med 3 procent jämfört med Max Matthiessen som konsoliderades den 1 april bidrog med 428 MSEK av årets intäkter. Affärsområdet Asset Management ökade intäkterna med 26 procent till MSEK (891), drivet av höga resultatbaserade intäkter och ett högre förvaltat kapital. Private Bankings intäkter uppvisade en tillväxt på 3 procent och uppgick till 581 MSEK (563). Inom Securities minskade intäkterna med 19 procent till MSEK (1 886), vilket relaterar till tradingverksamheten. Den 8 maj 2007 justerades tradingresultatet ned med 280 MSEK (250) och för helåret 2007 uppgick intäkterna inom tradingverksamheten till -317 MSEK (66). Kundrelaterade intäkter inom Securities var oförändrade, uppgående till (1 730). Intäkterna inom affärs - området Investment Banking minskade med 23 procent i relation till det mycket starka 2006 till 683 MSEK (885). Kostnader Många jämförelsestörande poster Kostnaderna före vinstdelning uppgick för helåret 2007 till MSEK (1 659). I kostnaderna för 2007 ingår kostnader från det nya affärsområdet Max Matthiessen under tre kvartal med 247 MSEK, kreditreserveringar på 95 MSEK, straffavgifter från Finansinspektionen och Stockholmsbörsen på totalt 57 MSEK, en kostnadsreservering för kundrelaterade tvister på 25 MSEK och övriga jämförelse störande kostnader på cirka 50 MSEK. Justerat för dessa poster ökade kostnaderna med cirka 6 procent i relation till helåret Avsättning till vinstdelningssystem Ersättningen till anställda består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av lön och lönebaserad avsättning till pensionssystem. Den rörliga delen utgörs av vinstdelning. Avsättning till vinstdelningssystemet beräknas som en fast procentsats, 50 procent av koncernens rörelseresultat före vinstdelning och efter avdrag för kapitalkostnader. Under 2007 avvek Carnegie från denna 50-procentsprincip, då aktieägarna beslöt att vinstandelssystemet inte skulle påverkas av effekterna av att tradingresultatet justerats ned, se mer på sidorna Kostnaderna för vinstdelningssystemet under 2007 uppgick till MSEK (1 265). I kostnaderna för 2007 ingår en nedskrivning av fordran på vinstandelssystemet avseende perioden på 175 MSEK. Därmed kvarstår MSEK disponibelt för utbetalning till anställda. Ledningsgruppens avstående 1) från vinstdelning har reducerat kostnaderna i vinstandelssystemet med 68 MSEK. Resultat Resultatet före skatt för helåret 2007 uppgick till 854 MSEK (1 302). I resultatet före skatt 2007 ingår dels resultateffekterna av nedjusteringen av tradingresultatet på -280 MSEK, dels en nedskrivning av fordran på vinstandelssystemet för perioden på -175 MSEK. Totalt summerar därmed effekterna av tradinghändelserna till -455 MSEK för helåret Motsvarande resultateffekter av det nedjusterade tradingresultatet för 2006 är -125 MSEK. Skattekostnaden för 2007 uppgick till 254 MSEK, vilket ger en redovisad skatt på 30 procent. Nettovinsten för 2007 uppgick till 601 MSEK (923). Avkastningen på eget kapital uppgick till 22 procent (55). För mer information om den finansiella utvecklingen inom respektive affärsområde, se sidorna En femårsöversikt finns på sidorna ) Den 11 juni 2007 beslöt den dåvarande ledningsgruppen att avstå från vinstdelning för Vinstavståendet har reducerat kostnaderna för Carnegie med 68 MSEK för C carnegie 2007

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering.

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering. Aktiekursen gick ned med cirka 10 procent under 2016 medan handeln i aktien ökade något. ICA Gruppens styrelse föreslår höjd utdelning till 10,50 kr per aktie (10,00). ICA Gruppen ingår i segmentet Large

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 215 - juni 216 Resultat före skatt: -1138 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,33 kr. April 215 - juli 215 Resultat före skatt: -621 tkr. Resultat per

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt NASDAQ Stockholms klassificering.

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt NASDAQ Stockholms klassificering. ICA Gruppens aktie noterade under 2014 en kursuppgång på 52 procent och tillhörde därmed kursvinnarna på NASDAQ Stockholm, vars All-share-index gick upp med 12 procent. ICA Gruppen ingår i segmentet Large

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr

Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr Delårsrapport januari-juni 2016 Arbona AB (publ) Org. Nr 556541-8869 Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7) Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer