meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-12-19 meddelad i Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, Fyrverkarbacken 21, Xvi Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Henrik Olsson Lilja Advokatfirman Althin Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Förverkande och beslag Förverkandeyrkandet av kr ogillas. Ersättning 1. Advokaten Henrik Olsson Lilja tillerkänns ersättning av allmänna medel med sextiosextusenfyrahundrasextiofyra (66 464) kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 Mål nr meddelad i Stockholm 2 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Ulf Schröder, Spelmanshöjden Sundbyberg Offentlig försvarare: Advokat Leif Gustafson Advokatgruppen i Stockholm AB Box Stockholm SLUT Åtalet ogillas. Ersättning 1. Advokaten Leif Gustafson tillerkänns ersättning av allmänna medel med femtioentusenfyrahundranittio (51 490) kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

3 3 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt domsbilaga 1. Per Fylking har förnekat brott. Han i sig vitsordat att han sålt och köpt aktier i Eurocine Vaccines AB (Bolaget), dock har så skett utan att han fått insiderinformation av Ulf Schröder. Han har också bestritt att det förelegat insiderinformation och Han har bestritt det särskilda yrkandet. Ulf Schröder har förnekat brott. Han har inte vid något av aktuella tillfällen påverkat Per Fylkings handel med aktien. Han har bestritt att det vid något av tillfällena förelegat insiderinformation som varit kursdrivande i negativ eller positiv riktning. BEVISNING De tilltalade har hörts. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat de handlingar som framgår av stämningsansökan. Ulf Schröder har som muntlig bevisning åberopat vittnesförhör med Hans Arvidsson. Ulf Schröder har hörd över åtalet uppgett bl.a. följande. Han är biokemist och docent i fysikalkemi. Han har ingen utbildning i ekonomi eller i värdepapper Han grundade Bolaget i februari Ett av huvudmålen för Bolagets verksamhet är att finna sätt att kunna ge befintliga vaccin utan injektioner, t.ex. genom näsan. Han och Fylking har känt varandra ytligt i tio år. De började umgås mer frekvent för två år sedan och har även träffats med familj vid ett par tillfällen. Bolaget börsnoterades den 6 december Vid börsintroduktionen var både han och VD Mats Arvidsson osäkra på hur de skulle formulera bolagets pressmeddelanden på ett sådant sätt att marknaden skulle förstå. De kontaktade därför Fylking för att se om denne kunde granska pressmeddelandena före publikationerna och ge synpunkter. Detta gjordes vid två eller tre tillfällen under år 2007, dock inte vid de i målet aktuella press-

4 4 meddelandena. Han och Fylking har diskuterat aktier på så sätt att han själv önskar förstå hur aktiemarknaden fungerar liksom Fylking velat förstå hur produktutveckling av vaccin fungerar. Han har inte haft någon som helst vetskap om Fylkings egna aktieinnehav i Bolaget. Han fick dock i samband med börsintroduktionen reda på att Fylking skulle teckna aktier i Bolaget. Före det att företaget börsnoterades gick han en introduktionskurs vid Aktietorget. Då gavs det information om marknadsmissbrukslagen och hur man bör agera som styrelseledamot. Han insåg efter introduktionen att han inte längre kunde diskutera forskningsresultat med sina kollegor. Han tror att också han och Fylking någon gång måste ha diskuterat rutinerna för hur information från företaget till Fylking skulle hanteras. Han minns tydligt att han efter att ha sammanställt forskningsresultaten från Smittskyddsinstitutet i november 2007 hade hade ett möte med VD Hans Arvidsson. Han och andra i Bolaget ansåg att resultaten var mycket positiva för Bolaget även om en fördröjning av utvecklingen av och kliniska tester av vaccin skulle ske. Han då frågade Hans Arvidsson om de skulle kontakta Fylking för att få hjälp med formuleringen av pressmeddelandet. Hans Arvidsson ansåg att informationen skulle hållas internt inom Bolaget och att de inte skulle ta hjälp av någon utomstående. Fylking var inte heller med och formulerade det andra pressmeddelandet Detta pressmeddelande hade dock föregåtts av korrespondens mellan honom och Fylking då Fylking gav ett förslag på hur pressmeddelandet borde ha formulerats. Det fanns vid tiden för det andra pressmeddelandet ett stort tryck från marknaden om att de skulle komma med ett förtydligande av det tidigare pressmeddelandet. Han minns inte vad de av åklagaren åberopade samtalen med Fylking handlade om. Han vet dock att de inte diskuterade de forskningsresultat som föregick det första pressmeddelandet. Den första gången han blev medveten om att Fylking hade handlat med aktier i samband med pressmeddelandena var när han togs in för polisförhör.

5 5 Per Fylking har hörd över åtalet uppgett bl.a. följande. Hösten 2007 ägnade han sig åt aktiehandel på heltid, ett intresse han haft sedan barndomen. Han har inför sina transaktioner läst på ordentligt och i regel genomfört stora försäljningar vid ett stort antal tillfällen. Innan det i målet aktuella tillfället hade han handlat med Bolaget ett flertal gånger. När han såg presentationen av Bolaget inför börsnoteringen 2006 blev han hänförd. Han såg sin egen aktivitet som en möjlighet att hjälpa bolaget och dess forskning. Han började aktivt skriva om bolaget på börssajter. Detta gjorde han inte på uppdrag av bolaget utan för sitt eget nöjes skull. Han har alltid skrivit mycket väl om bolaget. Han har varit sanningsenlig när han har redogjort för fakta om bolaget men inte när han har redogjort för värderingen av aktien. Eftersom han hade skrivit så insiktsfullt om bolaget blev han efter en tid kontaktad av bolagets representanter och tillfrågad om han vid ett möte kunde förklara hur aktiemarknaden fungerar. Det kan ha varit så att han i maj 2007 fick granska ett antal texter som bolagets styrelse hade skrivit. För honom var det helt självklart att inte missbruka ett sådant förtroende. Han tror också att han vid något tillfälle fick granska texter inför pressmeddelanden, dock inte de i målet aktuella. Vad gäller hans handel med Bolagets aktier så hade han vid Bolagets nyemission som avslutades köpt ett stort antal betalda teckningsaktier (BTA), stycken. Eftersom dagskursen för stamaktierna var hög och de nya teckningsaktierna kom ut till ett lågt pris hoppades han göra en s.k. arbitragevinst. Samma dag som nyemissionen avslutades publicerade dock Affärsvärlden en stor artikel, som i princip nedgjorde hela bioteknikbranschen. Artikeln ledde till att börsvärdet för Bolagets aktie föll kraftigt dag efter dag. Han satt då med ett stort antal osäljbara teckningsaktier och fick panik. Han fick besked från Ulf Schröder att konverteringen av de betalda teckningsaktierna skulle vara klar. Den aktuella dagen var därför den första dagen han kunde sälja dessa. Han beslöt att sälja både stamaktier och sina teckningsaktier i Bolaget. Vid detta tillfälle var det bara han av Bolagets alla aktieägare som hade sin depå på Kaupthing bank vilket innebar att det direkt skulle ha synts att det var han som köpte eller sålde större

6 6 mängder aktier i Bolaget. Han uppmanade därför Kaupthing bank att sköta försäljningen på ett snyggt sätt och sälja i mindre poster med en limit på säljordern. Denna dag lyckades han sälja aktier. På måndagen efter hans försäljning kom Bolaget med det första pressmeddelandet. Han insåg att nyheten i grunden var positiv men blev förtvivlad över pressmeddelandets formulering. Han blev också orolig eftersom han insåg att hans tidigare aktieförsäljning skulle se konstig ut med tanke på den börsnedgång som drabbade Bolaget efter pressmeddelandet. Om han hade haft den information som pressmeddelandet innehöll hade han naturligtvis inte sålt sina aktier eftersom han då hade trott att detta skulle leda till att aktievärdet ökade. Han har i polisförhöret med honom uppenbart missförstått vilken affär polisen menade att han gjort (fup. ab 7 s. 22). Han mottog aldrig någon information om att ett nytt pressmeddelande skulle komma, Det var enbart sunt förnuft som ledde till att han åter köpte aktier Han kunde lika gärna ha lagt en köporder dagarna innan. Han visste att kursen på kort tid minskat från ca 39 kr till 15 kr och att det var läge att köpa. De flesta aktiehandlarna hade valt just denna tidpunkt. Han hade dessutom möjlighet eftersom han hade kontanter. Hans Arvidsson har uppgett följande. Han har arbetat som VD för Bolaget sedan Per Fylking blev intresserad av bolaget vid en presentation som skedde inför börsnoteringen. Eftersom Fylking har ett intresse och en erfarenhet av små bolag gjorde styrelsen bedömningen att de kunde ha hjälp av Fylking vid den framtida kommunikationen med marknaden. De hade haft ett möte med Fylking i början av 2007 för att diskutera hur privata investerare uppfattar kommunikation från börsnoterade bolag. Fylking rådde styrelsen att berätta om vad de ägnade sig åt. Företrädare för bolaget hade därtill haft telefonkontakt med Fylking vid ytterligare ett antal tillfällen. Han känner inte till om Fylking hjälpt till med att utforma tidigare pressmeddelanden för Bolaget. Han och Schröder hade ett möte då Schröder presenterade de resultat denne hade arbetat fram. Både han och Schröder såg positivt på resultatet för Bolaget. De förstod att denna upptäckt var en kommunikativ utmaning. De hade ett mycket bra resultat som samtidigt skulle innebära att vaccin-

7 7 projekt skulle skjutas på framtiden. Vid mötet undrade Schröder om de borde kontakta Fylking för att få hjälp med att utforma pressmeddelandet. Han själv månade om att de skulle behålla informationen inom en mycket snäv krets. Han diskuterade frågan med Bolagets styrelseordförande och beslutade att informationen skulle hållas inom styrelsen. Han ansåg att Bolaget hade den erfarenhet som krävdes för att formulera pressmeddelandet. Fylking blev alltså aldrig tillfrågad om hur pressmeddelandet skulle utformas. Han kan inte tänka sig att Schröder på eget bevåg kontaktade Fylking och lämnade ut informationen. Ett sådant beteende skulle ha utmanat hans position som VD. Om de hade bestämt sig för att ta kontakt med Fylking hade de försäkrat sig om att denne visste att denne blivit en insider i och med mottagandet av informationen. Även det senare pressmeddelandet, , skrevs av honom själv. Han författade utkastet och tog emot respons från de övriga styrelseledamöterna. De var väl medvetna om att det första pressmeddelandet inte hade varit optimalt och inte hade lämnat tydliga besked till aktieägarna. Utkastet till det andra pressmeddelandet skickades inte till någon annan än styrelsen. När de mottog et ifrån Fylking efter det första pressmeddelandet skrev de ett svar varpå Fylking skickade ett utkast till hur denne tyckte att pressmeddelandet borde ha varit utformat. Tingsrättens bedömning Åklagaren har ensam bevisbördan för att styrka åtalet. Beviskravet är strängt. För fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade begått den gärning som åklagaren har påstått. I detta ligger bl.a. att för de tilltalade friande förklaringar har kunnat prövas och vederläggas eller som osannolik lämnas utan avseende. För att åtalet ska kunna vinna bifall följer att det i praktiken ska vara uteslutet att gärningen tillgått på annat sätt än vad åklagaren har påstått, se NJA 1980 s. 721 m.fl. rättsfall.

8 8 I målet är ostridigt att Ulf Schröder och Per Fylking känner varandra och att Schröder verkar som forskningschef på Bolaget. Ulf Schröder har vidare haft tillgång till information som skulle utgöra innehåll i kommande pressmeddelanden innefattande bl.a. en fördröjning av bolagets vaccinprojekt. I målet har framkommit att Per Fylking enligt Schröder tidigare använts av Bolaget som bollplank vid formulering av pressreleaser, men dock inte vid de i åtalet aktuella tillfällena. Av den samtalslogg åklagaren åberopat framgår vidare ostridigt att de tilltalade haft kontakt per telefon i tiden kring Per Fylkings handel med aktierna i fråga. Av inspelade mäklarsamtal framgår också att Per Fylking lagt en säljorder och en köporder på aktier i Bolaget. Per Fylking har vidare på en chattsida för börshandel i november 2007 talat väl om Bolagets aktie för att kort därefter sälja samma aktie. Därutöver är ostridigt att Per Fylkings haft den förtjänst av sin handel med ifrågavarande aktier som åklagaren påstått. Även om dessa omständigheter i viss mån talar för åtalet krävs för fällande dom att åklagaren styrker dels att Ulf Schröder fått insiderinformation och dels att han föranlett Per Fylking att sälja aktier i Bolaget genom att överföra informationen till Fylking. Per Fylkings försäljning av aktier i Bolaget Vad först gäller händelsen så anser rätten att utredningen i målet visar att den information Ulf Schröder fått om fördröjningen av det aktuella vaccinprojektet i fråga i sig var sådan som varit ägnad att väsentligen påverka priset på aktien i Bolaget och således i sig är att anse som insiderinformation. När det sedan gäller frågan om överförandet av informationen till Per Fylking så har båda tilltalade bestritt att så skett. Per Fylking har vidare rörande sin försäljning av aktierna i fråga lämnat en ingående förklaring som enligt rätten inte är så osannolik att den helt kan lämnas utan avseende. Den utredning som åklagaren åberopat är heller inte sådan att den utesluter att det kan ha tillgått som Fylking berättat och att handeln således kan ha skett av andra skäl än tillgång till nämnda information. Rätten noterar sammanhanget dessutom särskilt att Ulf Schröder i sitt förhör uppgett att den aktuella

9 9 informationen egentligen var mycket positiv för Bolaget. Detta vinner också stöd av vad Mats Arvidsson sagt i sitt vittnesförhör. Rimligen borde informationen därför ha varit kursdrivande i positiv riktning och skulle ha lett till köp av aktier i Bolaget. Till följd av ett mindre väl formulerat pressmeddelande från Bolaget några dagar senare har emellertid marknaden agerat tvärtom med en kursnedgång som följd. Per Fylking har dock ostridigt före pressmeddelandet formulerats i stället sålt sina aktier vilket enligt rätten således talar emot åtalet. Vidare talar det faktum att Fylking, enligt vad som framkommit av inspelat mäklarsamtal angav en relativt hög limit och en försiktig försäljningstakt när han sålde sina aktier också mot åtalet. Fylkings med kritiska synpunkter till Bolaget dagarna efter pressmeddelandet talar i samma riktning. Vid samlad bedömning anser rätten inte visat att Ulf Schröder genom råd eller på annat överfört insiderinformation till Per Fylking och på så sätt föranlett denne att sälja sina aktier i Bolaget. Åtalet ska därför ogillas i denna del. Per Fylkings köp av aktier i Bolaget Genom utredningen i målet framkommit att marknaden förväntade sig ett förtydligande av pressmeddelandet Det är rimligt att anta att detta förtydligande pressmeddelande skulle uttryckas mer positivt än den tidigare. Av förhöret med Mats Arvidsson är visat att Bolaget internt skrev om det första pressmeddelandet men också att så skedde enbart för att förtydliga detta och att några nya sakuppgifter än de marknaden redan fått del av med pressmeddelandet inte tillkom. Informationen i det senare pressmeddelandet kan således sägas vara både offentliggjord och allmän känd redan Enligt rättens mening kan mot denna bakgrund information om innehållet i det kommande pressmeddelandet inte utgöra insiderinformation enligt gällande lagstiftning. Enbart information om tidpunkten när det nya pressmeddelandet skulle kunna komma kan

10 10 inte heller bedömas som sådan information. Åtalet i denna del ska därför redan av denna anledning också ogillas. Med hänsyn till utgången i skuldfrågan ska det särskilda yrkandet mot Per Fylking ogillas och försvararkostnaden stanna på staten HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2. Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska inges till tingsrätten senast På tingsrättens vägnar Jakob Hedenmo

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

2010-12-15 meddelad i Stockholm. Offentlig försvarare: Advokat Per E Samuelson Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB Box 12704 112 94 Stockholm

2010-12-15 meddelad i Stockholm. Offentlig försvarare: Advokat Per E Samuelson Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall HB Box 12704 112 94 Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Yngve Rydberg Ekobrottsmyndigheten Nationella ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad ALEKSANDAR Adamovic, 741127-0577

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2006 B 4814-03 KLAGANDE BH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft anställning vid en stormarknad. Arbetsdomstolen finner inte styrkt

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2009-04-17 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Håkan Roswall Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande Målsägande, se bilaga 1. Tilltalad Hans FREDRIK Lennart

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 1 Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 Bakgrund AktieTorgets disciplinkommitté har från AktieTorget erhållit en skriftlig anmälan med begäran om att disciplinkommittén

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 Sammanfattning Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med krav på obetald lön och semesterersättning, har arbetsgivaren

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund

2014-02-19 meddelad i Östersund. Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund DOM Mål nr B 2863-11 2014-02-19 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Åse Schoultz Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Östersund 1. Målsägande

Läs mer

DOM 2010-10-06 Stockholm

DOM 2010-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020103 DOM 2010-10-06 Stockholm Mål nr T 9983-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom 2009-12-10 i mål T 4834-07, se bilaga A KLAGANDE 1. Björn Baldring, 400706-7533

Läs mer