Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG"

Transkript

1 Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 10 Kursplaner gällande termin 1 och 2 sid 11 Kursplaner gällande termin 3 och 4 sid 23 Kursplaner gällande termin 5 och 6 sid 35 Kursplaner gällande termin 7 och 8 sid 48 Kursplaner gällande termin 9 sid 54

2 Page 2 of 59

3 Page 3 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 1 av 7 UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 ECTS 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Lärarprogram med inriktning musik 270 högskolepoäng, med följande profiler: Grundskola/gymnasieskola LGG Rytmik LRy Instrument/sång och ensemble, LIE, med följande genrer: o Klassisk musik Kk o Jazz Jz o Svensk folkmusik Sf o Folk- och konstmusik från andra kulturer Af Kör LKör Musikteori LMt 1.2. Beslutsuppgifter Utbildningsplanen är fastställd av nämnden för lärarutbildning , (LU 2008:8). Utbildningsplanen träder i kraft Utbildningsplanen ersätter tidigare interimistisk utbildningsplan, fastställd (LU 2008:6) Utbildningsplanen ska tillämpas för studenter som är antagna från och med 2007 och framåt Ändringsuppgifter Utbildningsplanen är reviderad av nämnden för lärarutbildning, genom ordförandebeslut, (LU 2009:5X). 1.4 Värdinstitution Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS). 2. Programbeskrivning Box 27711, Stockholm Tel Fax Org.nr

4 Page 4 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 2 av 7 För att undervisa i musik inom förskola, grundskola, gymnasieskola, frivilliga studieformer samt vuxenutbildning krävs lärarexamen. Lärarprogrammet vid KMH har som mål att ge god beredskap för arbete som musiklärare inom dessa olika skolformer. Kurserna i programmet avser att stödja såväl studentens pedagogiska som konstnärliga utveckling, så att dessa i samverkan bildar den kompetens som utgör en konstnärlig lärares professionella grund. Lärarutbildningen omfattar tre integrerade utbildningsområden; ett allmänt utbildningsområde, en eller flera profiler och en specialisering. Sång och spel genomsyrar hela utbildningen såväl i undervisningen på KMH som under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det allmänna utbildningsområdet ger generell pedagogisk kompetens att arbeta som lärare. De olika profilerna ger specifik kompetens för olika delar av en musiklärares verksamhetsområden. Specialiseringen ger studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett specialområde. Lärarprogrammet ger också beredskap för arbete i olika arbetsformer: lärarlag, projekt och undervisning såväl enskilt som i grupp. Då KMH:s lärarutbildning avslutas på avancerad nivå, ges goda förutsättningar för fortsatta studier inom relevanta ämnesområden. 3. Mål (förväntade studieresultat) 3.1 Mål enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändr. t.o.m. 2007:666) Bilaga 2: För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Kunskap och förståelse För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor, visa kunskap om lärande och undervisning, visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling, och visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom

5 Page 5 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 3 av 7 visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning. Färdighet och förmåga För lärarexamen skall studenten visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas, visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna, visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden. För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng skall studenten dessutom visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat. Värderingsförmåga och förhållningssätt För lärarexamen skall studenten visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

6 Page 6 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 4 av 7 visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. 3.2 Lokala mål vid KMH: För lärarexamen med inriktning musik skall studenten efter avslutad utbildning visa kvalificerade färdigheter och ämneskunskaper i musik vad avser gestaltning, metodik och didaktik, visa pedagogisk förmåga och skicklighet på konstnärlig grund, visa bred genrekännedom och pedagogisk beredskap för musikundervisning inom olika skolformer, visa förmåga att samarbeta i lärarlag utifrån kunskaper om estetiska lärprocesser och ämnesintegrerande arbetssätt, samt visa kunskap om musikundervisningens vetenskapliga grund. 4. Examensuppgifter Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i utbildningsprogrammet (se punkt 5) kan efter ansökan få Lärarexamen med inriktning musik 270 hp, Degree of Master of Education in Music 270 ECTS utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH. 5. Kursuppgifter 5.1. Övergripande programstruktur Se bilagor: Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2007/08 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2008/09 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, från och med läsåret 2009/ Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) syftar till att studenten ska få erfarenheter av olika aspekter av yrkesverksamheten samt kunskaper om yrkesrelaterade frågor. VFU ingår inom AUO och inom varje inriktning/lokal profil med 15 hp. Totalt ingår därmed minst 30 hp VFU i utbildningsprogrammet. VFU ingår som del av poängsatta kurser. Lärandemål för VFU, i början, mitten och slutet av utbildningen framgår fr.o.m vårterminen 2010 av aktuell kursplan. Villkoren för genomförande av VFU regleras mellan partnerområdet, KMH och studenten. VFU

7 Page 7 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 5 av 7 ska planeras och följas upp av kurslärare, verksamhetsföreträdare (VFUhandledare som är lärare med lärarexamen) och student. Innehållet i VFU kan variera beroende på målen för den aktuella kursen. Närvaro under VFU är obligatorisk. VFU examineras av en särskilt utsedd kurslärare. Godkänt betyg på VFU-delen krävs för godkänt betyg på den kurs där VFUingår. 5.2 Lokala profiler Grundskola/gymnasieskola Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans tidigare och senare år, samt i gymnasieskolan och vuxenutbildning liksom inom andra frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för att undervisa i ämnet musik samt att leda och musicera med olika grupper och ensembler Rytmik Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, grundskolans tidigare och senare år, gymnasieskolan samt vuxenutbildning och andra frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för undervisning i musik, rytmik och rörelse Instrument/sång och ensemble Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom de obligatoriska och frivilliga skolformerna särskilt musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för musikundervisning enskilt och i grupp på instrument/sång och ensemble Kör Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom obligatoriska och frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för körverksamhet och vokal musikklassverksamhet Musikteori Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom obligatoriska och frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för undervisning i musik, musikteori, arrangering/komposition och ensemble. 5.3 Kurser som ingår i programmet

8 Page 8 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 6 av 7 Se bilagor: Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2007/08 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2008/09 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, från och med läsåret 2009/10 6. Förkunskaper och urvalsgrunder (Upphör att gälla ) För tillträde till utbildningen krävs: grundläggande behörighet för högskolestudier enligt HSF 7 kap 5 och kunskaper i svenska språket enligt HSVFS 1996:22 4, särskild behörighet, standardbehörighet G 17 enligt HSVFS 1996:21 och 2001:1, bestående av: o G 11 Svenska B, Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik A o G 10.1 Godkända antagningsprov Antagning sker efter urval baserat på resultat i antagningsprov. (Börjar gälla efter ) För tillträde till utbildningen krävs: Grundläggande behörighet för högskolestudier enligt HSF 7 kap. 5 och HSVFS 2009:1, samt kunskaper i svenska språket enligt HSF 7 kap. 6 och HSVFS 2009:1 4 Särskild behörighet: o Godkända antagningsprov o Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 enligt HSVFS 2007:8) Antagning sker efter urval baserat på resultat i antagningsprov. 6.1 Antagningsprov Centrala prov för samtliga profiler: C 1 Musikaliskt hantverk C 2.1.1* Gehör - Musik och notbild C Gehör - Praktiskt gehörsprov C 2.2* Satslära

9 Page 9 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 7 av 7 C 2.3 Musiklära C 3 Gruppledning * Provet gäller ej för sökande till profil Instrument/sång och ensemble med genreingångarna Svensk folkmusik och Folk- och konstmusik från andra kulturer. Lokala prov: Profil Grundskola/Gymnasieskola: inga lokala prov Profil Rytmik: LS 18.3 Huvudämne, lärarprogram, profil rytmik Profil Instrument/sång och ensemble: LS 18.0* Uttagning till huvudämne (LS 18.1), lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble LS 18.1 Huvudämne, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble LS 18.2** Genrebredd, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble Profil Kör: LS 18.4 Huvudämne, lärarprogram, profil kör LS 18.5 Sång för lärarprogram, profil kör och "Sångmetodik mix" Profil Musikteori: LS 18.6a Huvudämne, lärarprogram, profil musikteori, del 1 LS 18.6b Huvudämne, lärarprogram, profil musikteori, del 2 * Provet gäller ej för sökande med genreingångarna Svensk folkmusik och Folk- och konstmusik från andra kulturer. ** Från och med 2010 års antagning utgår prov LS 18.2 Genrebredd, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble enligt beslut av LU-nämndens ordförande (LU 2009:5X). Sammanfattning: LGG: C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LRy: LS 18.3 C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Kk: LS 18.0, 18.1, 18.2* C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Jz: LS 18.0, 18.1, 18.2* C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Sf: LS 18.1, 18.2*, 13.3, 13.4, C 1, 2.1.2, 2.3, 3 LIE Af: LS 18.1, 18.2*, 13.3, 13.4, C 1, 2.1.2, 2.3, 3 LKör: LS 18.4, 18.5 C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LMt: LS 18.6a, 18.6b C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 * Utgår från och med 2010 års antagning. 7. Övrigt

10 Page 10 of 59 TERMINSPLANERING Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasium Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp Ht Hp Vt Termin 1 och 2 FG0001 Läraren som konstnär FG0002 Musiken i samhället 7,5 7,5 FG0003 Ensemble, lärarutbildning 7,5 7,5 FG0004 Musikens didaktik ,5 7,5 FG0005 Musikens gestaltning ,5 7, Termin 3 och 4 FG0015 Läraren som ledare FG0016 Musiken i historien 7,5 7,5 FG0017 Musikens didaktik 2 7,5 3 4,5 FG0018 Musikens gestaltning Specialisering, eget val Termin 5 och 6 FG0028 Språk och kommunikation 7,5 7,5 FG0029 Skola och arbetsliv 7,5 7,5 FG0030 Forum för konstnärliga och pedagogiska projekt 15 7,5 7,5 FG0031 Musikens didaktik 3 7,5 3 4,5 FG0032 Musikens gestaltning 3 7,5 2 5,5 Specialisering, eget val Termin 7 och 8 FG0042 Värde - värdering - vetenskap FG0044 Självständigt arbete Specialisering, eget val Termin 9 FG0045 Examensarbete FG0046 Musikens didaktik

11 Page 11 of 59 Kurser termin 1 och 2, gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG FG0001 FG0002 FG0003 FG0004 FG0005 Läraren som konstnär, 15 hp Musiken i samhället, 7,5 hp Ensemble, lärarutbildning, 7,5 hp Musikens didaktik 1, 15 hp Musikens gestaltning 1, 15 hp

12 Page 12 of 59 Kursplan FG0001 Läraren som konstnär, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0001 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: LU Ämnesgrupp: UV1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:7 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: planera, genomföra, utveckla och utvärdera ett sceniskt musikaliskt program som riktar sig till två olika åldersgrupper, utifrån ett historiskt, geografiskt och genremässigt perspektiv visa på samspelet mellan olika musikformer, med ett musikpedagogiskt perspektiv beskriva och förklara samhällets kulturella utveckling och förändring, och redovisa sin egen konstnärliga utgångspunkt i förhållande till detta, visa kunskap om sin ergonomiska situation, kunskap om och erfarenhet av hur digitala verktyg inom IKT på olika sätt kan stödja lärarens kommunikationsbehov. Innehåll Konsertprojekt Antropologi Digitala verktyg Ergonomi Rytmik med scensik inriktning VFU Kursen ges på svenska. Kursen utvärderas elektroniskt.

13 Page 13 of 59 Kursplan FG0001 Kurslitteratur och övriga läromedel Dunkels, E. (2009) Vad gör unga på nätet? Malmö: Gleerups Kjellberg, E. red. (2006). Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur och Kultur. Valkare, G. (utan årtal)musikens åldrar. [Kompendium] Stockholm: KMH Valkare, G. (utan årtal) Homo amusicus. [Kompendium] Stockholm: KMH Richardsson, W. (2008) Blogs, Wikis, podcasts, and other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks: Corwin press Medierådet (2008) Ungar & Medier 2008 Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Stockholm: Medierådet [Skriften finns att beställa i tryck eller ladda ner på Medierådets webplats: Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH. Examination Examination sker genom enskilda skriftliga (om minst 2000 ord) och muntliga uppgifter, enskilt och i grupp, samt dokumentation av arbetsprocesser i notskrift och som klingande material. För betyget godkänd på kursen krävs godkänd VFU. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

14 Page 14 of 59 Kursplan FG0002 Musiken i samhället, 7,5 högskolepoäng Högskolepoäng: 7,5 Kurskod: FG0002 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2008:5 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa kunskap om musikens samhälleliga betydelse och besitta översiktliga kunskaper om musiken i några icke-europeiska kulturer, skandinavisk och europeisk folkmusik samt om modern populärmusik och dess historiska rötter, kunna enkelt musicera inom kursens delområden, ha kunskap om, och förmåga att gestalta, körsång i flera olika genrer, kunna reflektera kring teori och praktik inom kursens delområden. Innehåll Musik- och samhälleseminarier om musikens evolutionära utveckling samt utomeuropeiska kulturer, ex Afrikas traditionella musik och musiken inom Islam. Seminarier om skandinavisk och europeisk folkmusik. Seminarier om den moderna populärmusikens rötter och historiska utveckling. Körsång med omedelbar anknytning till kursens delområden. Två projektveckor med 1. seminarier och koncentrerat praktiskt arbete ensemblespel, körsång, dans, musikteori m.m. som fördjupning av områdena annan kultur och svensk folkmusik, 2. seminarier och koncentrerat praktiskt arbete ensemblespel, körsång, dans, musikteori m.m. som fördjupning av området populärmusikens historia.

15 Page 15 of 59 Kursplan FG0002 Resultatet av dessa temaveckor redovisas i en föreställning, konsert eller liknande. Kurslitteratur och övriga läromedel Kjellberg, E. red. (2007) Natur och Kulturs Musikhistoria. Stockholm: Natur och kulturs förlag Valkare, G. (2008) Musikantropologi/Utomeuropeisk musik. [CD-skivor med kommentarhäfte] Stockholm: KMH Övrigt material och körnoter meddelas vid kursstart. Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH. Examination Examination sker genom skriftliga tentamina och muntliga redovisningar som visar att lärandemålen uppfyllts. För betyget godkänd krävs aktivt deltagande, fullgjorda uppgifter samt godkänd examination. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

16 Page 16 of 59 Kursplan FG0003 Ensemble, lärarutbildning, 7,5 högskolepoäng Högskolepoäng: 7,5 Kurskod: FG0003 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Vårterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:4 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: behärska grundläggande slagteknik och ensembleledning, visa förmåga att musicera i ensemble. Innehåll Grundläggande slagteknik och repetitionsteknik med möjlighet till breddning av slagtekniskt kunnande genom genrefördjupning Instrumentstudier på valfritt instrument dock ej huvudinstrument inom utbildningen Ensemblespel Kursen utvärderas elektroniskt. Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Notmaterial till musikalisk repertoar bestäms utifrån genre i samråd mellan student och lärare. Omfattningen beror på genre och gruppsammansättning. Referenslitteratur inom dirigering: Rudolf, Max (1995) The Grammar of Conducting. New York: Shirmer G. Books Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH.

17 Page 17 of 59 Kursplan FG0003 Examination Studentens slagtekniska färdigheter bedöms vid ledning av övningsensemble. Studentens förmåga i ensemblespel bedöms vid konsert eller annat framförande. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

18 Page 18 of 59 Kursplan FG0004 Musikens didaktik 1, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0004 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:3 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten, utifrån de nationella styrdokumenten för grundskola och gymnasium, kunna planera och genomföra stora elevgruppers gemensamma musicerande genom att: leda grupper i enkla och korta musikaliska verksamheter med fokus på sång, i muntlig och skriftlig form observera och reflektera över studierna i VFU, sammanställa en portfolio och muntligt redovisa dess innehåll. Innehåll Didaktik med inriktning på stora elevgruppers gemensamma musicerande med fokus på sång Metodik för observation av och förståelse för elevers musikaliska kunskapsnivå och utveckling Framställning av eget undervisningsmaterial Skriftliga och muntliga reflektioner Litteraturseminarier VFU: handledd undervisning inklusive uppföljande seminarier Portfolioarbete Kursen förutsätter att studentens egen musikaliska färdighet parallellt tränas i kursen Musikens gestaltning 1. Kursen utvärderas elektroniskt. Kursen ges på svenska.

19 Page 19 of 59 Kursplan FG0004 Kurslitteratur och övriga läromedel Wiklund, U. (2001). Den lydiga kreativiteten. Stockholm: UR. Edewald Berg, K. (1996). Titta efter nyckeln kan ligga i portföljen. C-uppsats. Stockholm: MPC, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Palm-Stenström. (1998). Den svenska sångboken. Stockholm: Bonniers förlag Gottberg, J. (2009).Tonspråk musiken och rytmiken i praktiken. Stockholm: UR Theorell, T. (2009). Noter om musik och hälsa. Stockholm: Karolinska University Press [3 kapitel i urval] Lpo 94 och Lpf -94 (www.skolverket.se) Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp med profil Grundskola och gymnasieskola vid KMH. Examination Examination sker genom: muntliga och skriftliga observationer och reflektioner som sammanställs i portfolio och ventileras vid ett avslutande seminarium, genomförd VFU under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: under VFU visar förmåga att planera och leda grupper i unison och flerstämmig sång, visar förmåga att göra både muntliga och skriftliga observationer och reflektioner över elevgruppers musikaliska kunskapsnivå och utveckling, i skrift reflekterat över kursens litteratur, sammanställt en portfolio kopplad till VFU. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

20 Page 20 of 59 Kursplan FG0005 Musikens gestaltning 1, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0005 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:3 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: uppvisa grundläggande vokaltekniska och instrumentaltekniska kunskaper och färdigheter för att uttrycka sig musikaliskt med röst, piano och olika ensembleinstrument, spela och sjunga efter noter, ackordsanalys och gehör inom olika genrer, redovisa grundläggande kunskaper i musikaliskt hantverk och repertoarkännedom, harmonisera melodier, skriva enkla arrangemang och kompositioner i olika stilar, visa förmåga att muntligt och skriftligt reflektera över musikalisk kunskapsutveckling och kommunikation. Innehåll Vokal och instrumentalteknik, koordination och ergonomi Repertoarstudier inom svensk visa, folkmusik, klassisk musik, jazz, pop/rock och latinamerikansk musik Ensemblespel och improvisation Röst, piano, gitarr, trumset, bas och musikteori Sång och spel á vista Träning i att lyssna, strukturera, härma och notera musik Gehörsträning Harmonisering av melodier och basstämmor, arrangering, komposition och analys

21 Page 21 of 59 Kursplan FG0005 Musikalisk kommunikationsträning Muntlig och skriftlig reflektion Undervisning sker enskilt och i grupp. Kurslitteratur och övriga läromedel Palm, A. & Stenström, J. (1998) Den svenska sångboken. Stockholm: Bonniers förlag Hanon, C. L. (1967) Virtuosetyder. New York: G. Schirmer Johansson, K. G. (1998) Real Rock Book. Stockholm: Warner-Chappell Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Ackordlyssning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH Jansson, R. (2007) Stora musikguiden. Danderyd: Notfabriken Jansson, R. (1991) Traditionell arrangering. Stockholm: Nordiska Musikförlaget Jansson, R. & Åkerberg, U-B. (1995) Traditionell harmonilära. (Lärobok och Arbetsbok II.) Stockholm: KMH-förlaget Kvissberg, F. (2009) Playtime. Västerås: Västerås stift * Till och med vårterminen 2010 * Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Repertoar för gehörsträning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH * Från och med höstterminen 2010 * Valbart mellan: - Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Repertoar för gehörsträning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH, eller - Palmqvist, B.-O. (2008) The Refinement of Rhythm. [vol. 1 & 2] Täby: Mediako Musikalisk repertoar som bestäms i samråd mellan student och lärare. Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp med profil Grundskola och gymnasieskola vid KMH. Examination För betyget godkänd krävs att studenten har uppnått kursens mål. Bedömning av studentens musikaliska kunskapsutveckling sker vid konserter och redovisningar, samt fortlöpande vid flera lektionstillfällen.

22 Page 22 of 59 Kursplan FG0005 Studentens förmåga att reflektera över musikalisk kunskapsutveckling och kommunikation bedöms genom skriftliga uppgifter i anslutning till musikaliska redovisningar och konserter. Bedömning av studentens musikteoretiska kunskaper sker genom skriftliga uppgifter i musikteori. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

23 Page 23 of 59 Kurser termin 3 och 4, gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG FG0015 FG0016 FG0017 FG0018 Läraren som ledare, 15 hp Musiken i historien, 7,5 hp Musikens didaktik 2, 7,5 hp Musikens gestaltning 2, 15 hp Specialisering, eget val, 15 hp

24 Page 24 of 59 Kursplan FG0015 Läraren som ledare, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0015 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: LU Ämnesgrupp: UV1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: G2F Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:4 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Individ och lärande, 6 hp (1001) Pedagogikens historia, 1,5 hp (1002) Grupp och lärande, 4,5 hp (1003) Praktiskt gruppledning, 3 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: kunna översiktligt redogöra för barns utveckling samt för gruppdynamiska processer, kunna redogöra för grundläggande konfliktteori och tillämpa några metoder inom praktisk konflikthantering, kunna översiktligt redogöra för pedagogikens historia, kunna förbereda och hålla muntliga framföranden, kunna leda en grupp i en musikalisk aktivitet samt i ett kort samtal, kunna använda IKT som hjälpmedel vid presentationer, informationssökning och dokumentation. Innehåll Ledarskap Utvecklingspsykologi Gruppsykologi Konfliktteorier och praktisk konflikthantering Pedagogikens historia IKT: layout, publicering, informationssökning Retorik

25 Page 25 of 59 Kursplan FG0015 Talteknik och röstvård VFU, 3 hp Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Forssell, A. (red.) (2005), Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. Hwang, P / Nilsson, B. (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. Utas Carlsson, K. (2001). Lära leva samman. Undervisning i konflikthantering, teori och praktik. Jonstorp: KSA. Rönnström, N. (2005). Introduktion till nonviolent education. [Artikel i pdf.- format, 13 s.] Stockholm: Föreningen Nonviolent Communication i Sverige. En valbar skönlitterär bok från en litteraturlista. Under kursen tillkommer ytterligare aktuella artiklar och övrigt material som förbereder VFU. Referenslitteratur: Lind, E. (2001). Medkompis. Medling och konflikthantering i skolan. Jönköping: Brain Books. Maltén, A (1992). Grupputveckling. Lund: Studentlitteratur. Egidius, H. (2005). Att vara lärare i vår tid. Stockholm: Natur och Kultur. Stensmo: (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Kansanen, P / Alerby, E. / Kroksmark, T. (2000). Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur. Lindblad, P. (1992). Rösten. Lund: Studentlitteratur. Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp vid KMH. Alternativt antagen till programstudier vid KMH, samt godkänt prov C3 eller LS 11.5/12.5/13.5. Examination Examination sker genom skriftliga uppgifter, muntliga redovisningar, enskilt och i grupp, samt genom praktisk gruppledningsuppgift. För godkänd kurs krävs godkänd VFU.

26 Page 26 of 59 Kursplan FG0015 Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Räcker det med G-kompet? En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik Martina Arvidsson & Sophia Berg Ansvarig institution: Intitiutionen för pedagogik

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Inte som andra ämnen

Inte som andra ämnen Inte som andra ämnen En studie av niondeklassares åsikter om skolämnet Bild Sara Hanson Examensarbete i Bild och visuell kultur inom LAU370 Handledare: Karolina Westling Examinator: Ninni Trossholmen Rapportnummer:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6 Enköpings kommun Kungsgatan 42 745 80 Enköping 1 (10) Bergvretenskolan Kantarellgatan 1 749 44 Enköping Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna

Läs mer

SOKO är något alla borde läsa

SOKO är något alla borde läsa UFL-rapport Nr 2007:02 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning SOKO är något alla borde läsa Utvärdering av inriktning Social och kognitiv utveckling hos barn, unga

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer