Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG"

Transkript

1 Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 10 Kursplaner gällande termin 1 och 2 sid 11 Kursplaner gällande termin 3 och 4 sid 23 Kursplaner gällande termin 5 och 6 sid 35 Kursplaner gällande termin 7 och 8 sid 48 Kursplaner gällande termin 9 sid 54

2 Page 2 of 59

3 Page 3 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 1 av 7 UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 ECTS 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Lärarprogram med inriktning musik 270 högskolepoäng, med följande profiler: Grundskola/gymnasieskola LGG Rytmik LRy Instrument/sång och ensemble, LIE, med följande genrer: o Klassisk musik Kk o Jazz Jz o Svensk folkmusik Sf o Folk- och konstmusik från andra kulturer Af Kör LKör Musikteori LMt 1.2. Beslutsuppgifter Utbildningsplanen är fastställd av nämnden för lärarutbildning , (LU 2008:8). Utbildningsplanen träder i kraft Utbildningsplanen ersätter tidigare interimistisk utbildningsplan, fastställd (LU 2008:6) Utbildningsplanen ska tillämpas för studenter som är antagna från och med 2007 och framåt Ändringsuppgifter Utbildningsplanen är reviderad av nämnden för lärarutbildning, genom ordförandebeslut, (LU 2009:5X). 1.4 Värdinstitution Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS). 2. Programbeskrivning Box 27711, Stockholm Tel Fax Org.nr

4 Page 4 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 2 av 7 För att undervisa i musik inom förskola, grundskola, gymnasieskola, frivilliga studieformer samt vuxenutbildning krävs lärarexamen. Lärarprogrammet vid KMH har som mål att ge god beredskap för arbete som musiklärare inom dessa olika skolformer. Kurserna i programmet avser att stödja såväl studentens pedagogiska som konstnärliga utveckling, så att dessa i samverkan bildar den kompetens som utgör en konstnärlig lärares professionella grund. Lärarutbildningen omfattar tre integrerade utbildningsområden; ett allmänt utbildningsområde, en eller flera profiler och en specialisering. Sång och spel genomsyrar hela utbildningen såväl i undervisningen på KMH som under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det allmänna utbildningsområdet ger generell pedagogisk kompetens att arbeta som lärare. De olika profilerna ger specifik kompetens för olika delar av en musiklärares verksamhetsområden. Specialiseringen ger studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett specialområde. Lärarprogrammet ger också beredskap för arbete i olika arbetsformer: lärarlag, projekt och undervisning såväl enskilt som i grupp. Då KMH:s lärarutbildning avslutas på avancerad nivå, ges goda förutsättningar för fortsatta studier inom relevanta ämnesområden. 3. Mål (förväntade studieresultat) 3.1 Mål enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändr. t.o.m. 2007:666) Bilaga 2: För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Kunskap och förståelse För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor, visa kunskap om lärande och undervisning, visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling, och visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom

5 Page 5 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 3 av 7 visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning. Färdighet och förmåga För lärarexamen skall studenten visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas, visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna, visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden. För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng skall studenten dessutom visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat. Värderingsförmåga och förhållningssätt För lärarexamen skall studenten visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

6 Page 6 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 4 av 7 visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. 3.2 Lokala mål vid KMH: För lärarexamen med inriktning musik skall studenten efter avslutad utbildning visa kvalificerade färdigheter och ämneskunskaper i musik vad avser gestaltning, metodik och didaktik, visa pedagogisk förmåga och skicklighet på konstnärlig grund, visa bred genrekännedom och pedagogisk beredskap för musikundervisning inom olika skolformer, visa förmåga att samarbeta i lärarlag utifrån kunskaper om estetiska lärprocesser och ämnesintegrerande arbetssätt, samt visa kunskap om musikundervisningens vetenskapliga grund. 4. Examensuppgifter Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i utbildningsprogrammet (se punkt 5) kan efter ansökan få Lärarexamen med inriktning musik 270 hp, Degree of Master of Education in Music 270 ECTS utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH. 5. Kursuppgifter 5.1. Övergripande programstruktur Se bilagor: Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2007/08 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2008/09 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, från och med läsåret 2009/ Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) syftar till att studenten ska få erfarenheter av olika aspekter av yrkesverksamheten samt kunskaper om yrkesrelaterade frågor. VFU ingår inom AUO och inom varje inriktning/lokal profil med 15 hp. Totalt ingår därmed minst 30 hp VFU i utbildningsprogrammet. VFU ingår som del av poängsatta kurser. Lärandemål för VFU, i början, mitten och slutet av utbildningen framgår fr.o.m vårterminen 2010 av aktuell kursplan. Villkoren för genomförande av VFU regleras mellan partnerområdet, KMH och studenten. VFU

7 Page 7 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 5 av 7 ska planeras och följas upp av kurslärare, verksamhetsföreträdare (VFUhandledare som är lärare med lärarexamen) och student. Innehållet i VFU kan variera beroende på målen för den aktuella kursen. Närvaro under VFU är obligatorisk. VFU examineras av en särskilt utsedd kurslärare. Godkänt betyg på VFU-delen krävs för godkänt betyg på den kurs där VFUingår. 5.2 Lokala profiler Grundskola/gymnasieskola Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans tidigare och senare år, samt i gymnasieskolan och vuxenutbildning liksom inom andra frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för att undervisa i ämnet musik samt att leda och musicera med olika grupper och ensembler Rytmik Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, grundskolans tidigare och senare år, gymnasieskolan samt vuxenutbildning och andra frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för undervisning i musik, rytmik och rörelse Instrument/sång och ensemble Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom de obligatoriska och frivilliga skolformerna särskilt musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för musikundervisning enskilt och i grupp på instrument/sång och ensemble Kör Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom obligatoriska och frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för körverksamhet och vokal musikklassverksamhet Musikteori Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom obligatoriska och frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för undervisning i musik, musikteori, arrangering/komposition och ensemble. 5.3 Kurser som ingår i programmet

8 Page 8 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 6 av 7 Se bilagor: Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2007/08 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2008/09 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, från och med läsåret 2009/10 6. Förkunskaper och urvalsgrunder (Upphör att gälla ) För tillträde till utbildningen krävs: grundläggande behörighet för högskolestudier enligt HSF 7 kap 5 och kunskaper i svenska språket enligt HSVFS 1996:22 4, särskild behörighet, standardbehörighet G 17 enligt HSVFS 1996:21 och 2001:1, bestående av: o G 11 Svenska B, Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik A o G 10.1 Godkända antagningsprov Antagning sker efter urval baserat på resultat i antagningsprov. (Börjar gälla efter ) För tillträde till utbildningen krävs: Grundläggande behörighet för högskolestudier enligt HSF 7 kap. 5 och HSVFS 2009:1, samt kunskaper i svenska språket enligt HSF 7 kap. 6 och HSVFS 2009:1 4 Särskild behörighet: o Godkända antagningsprov o Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 enligt HSVFS 2007:8) Antagning sker efter urval baserat på resultat i antagningsprov. 6.1 Antagningsprov Centrala prov för samtliga profiler: C 1 Musikaliskt hantverk C 2.1.1* Gehör - Musik och notbild C Gehör - Praktiskt gehörsprov C 2.2* Satslära

9 Page 9 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 7 av 7 C 2.3 Musiklära C 3 Gruppledning * Provet gäller ej för sökande till profil Instrument/sång och ensemble med genreingångarna Svensk folkmusik och Folk- och konstmusik från andra kulturer. Lokala prov: Profil Grundskola/Gymnasieskola: inga lokala prov Profil Rytmik: LS 18.3 Huvudämne, lärarprogram, profil rytmik Profil Instrument/sång och ensemble: LS 18.0* Uttagning till huvudämne (LS 18.1), lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble LS 18.1 Huvudämne, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble LS 18.2** Genrebredd, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble Profil Kör: LS 18.4 Huvudämne, lärarprogram, profil kör LS 18.5 Sång för lärarprogram, profil kör och "Sångmetodik mix" Profil Musikteori: LS 18.6a Huvudämne, lärarprogram, profil musikteori, del 1 LS 18.6b Huvudämne, lärarprogram, profil musikteori, del 2 * Provet gäller ej för sökande med genreingångarna Svensk folkmusik och Folk- och konstmusik från andra kulturer. ** Från och med 2010 års antagning utgår prov LS 18.2 Genrebredd, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble enligt beslut av LU-nämndens ordförande (LU 2009:5X). Sammanfattning: LGG: C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LRy: LS 18.3 C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Kk: LS 18.0, 18.1, 18.2* C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Jz: LS 18.0, 18.1, 18.2* C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Sf: LS 18.1, 18.2*, 13.3, 13.4, C 1, 2.1.2, 2.3, 3 LIE Af: LS 18.1, 18.2*, 13.3, 13.4, C 1, 2.1.2, 2.3, 3 LKör: LS 18.4, 18.5 C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LMt: LS 18.6a, 18.6b C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 * Utgår från och med 2010 års antagning. 7. Övrigt

10 Page 10 of 59 TERMINSPLANERING Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasium Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp Ht Hp Vt Termin 1 och 2 FG0001 Läraren som konstnär FG0002 Musiken i samhället 7,5 7,5 FG0003 Ensemble, lärarutbildning 7,5 7,5 FG0004 Musikens didaktik ,5 7,5 FG0005 Musikens gestaltning ,5 7, Termin 3 och 4 FG0015 Läraren som ledare FG0016 Musiken i historien 7,5 7,5 FG0017 Musikens didaktik 2 7,5 3 4,5 FG0018 Musikens gestaltning Specialisering, eget val Termin 5 och 6 FG0028 Språk och kommunikation 7,5 7,5 FG0029 Skola och arbetsliv 7,5 7,5 FG0030 Forum för konstnärliga och pedagogiska projekt 15 7,5 7,5 FG0031 Musikens didaktik 3 7,5 3 4,5 FG0032 Musikens gestaltning 3 7,5 2 5,5 Specialisering, eget val Termin 7 och 8 FG0042 Värde - värdering - vetenskap FG0044 Självständigt arbete Specialisering, eget val Termin 9 FG0045 Examensarbete FG0046 Musikens didaktik

11 Page 11 of 59 Kurser termin 1 och 2, gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG FG0001 FG0002 FG0003 FG0004 FG0005 Läraren som konstnär, 15 hp Musiken i samhället, 7,5 hp Ensemble, lärarutbildning, 7,5 hp Musikens didaktik 1, 15 hp Musikens gestaltning 1, 15 hp

12 Page 12 of 59 Kursplan FG0001 Läraren som konstnär, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0001 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: LU Ämnesgrupp: UV1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:7 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: planera, genomföra, utveckla och utvärdera ett sceniskt musikaliskt program som riktar sig till två olika åldersgrupper, utifrån ett historiskt, geografiskt och genremässigt perspektiv visa på samspelet mellan olika musikformer, med ett musikpedagogiskt perspektiv beskriva och förklara samhällets kulturella utveckling och förändring, och redovisa sin egen konstnärliga utgångspunkt i förhållande till detta, visa kunskap om sin ergonomiska situation, kunskap om och erfarenhet av hur digitala verktyg inom IKT på olika sätt kan stödja lärarens kommunikationsbehov. Innehåll Konsertprojekt Antropologi Digitala verktyg Ergonomi Rytmik med scensik inriktning VFU Kursen ges på svenska. Kursen utvärderas elektroniskt.

13 Page 13 of 59 Kursplan FG0001 Kurslitteratur och övriga läromedel Dunkels, E. (2009) Vad gör unga på nätet? Malmö: Gleerups Kjellberg, E. red. (2006). Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur och Kultur. Valkare, G. (utan årtal)musikens åldrar. [Kompendium] Stockholm: KMH Valkare, G. (utan årtal) Homo amusicus. [Kompendium] Stockholm: KMH Richardsson, W. (2008) Blogs, Wikis, podcasts, and other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks: Corwin press Medierådet (2008) Ungar & Medier 2008 Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Stockholm: Medierådet [Skriften finns att beställa i tryck eller ladda ner på Medierådets webplats: Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH. Examination Examination sker genom enskilda skriftliga (om minst 2000 ord) och muntliga uppgifter, enskilt och i grupp, samt dokumentation av arbetsprocesser i notskrift och som klingande material. För betyget godkänd på kursen krävs godkänd VFU. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

14 Page 14 of 59 Kursplan FG0002 Musiken i samhället, 7,5 högskolepoäng Högskolepoäng: 7,5 Kurskod: FG0002 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2008:5 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa kunskap om musikens samhälleliga betydelse och besitta översiktliga kunskaper om musiken i några icke-europeiska kulturer, skandinavisk och europeisk folkmusik samt om modern populärmusik och dess historiska rötter, kunna enkelt musicera inom kursens delområden, ha kunskap om, och förmåga att gestalta, körsång i flera olika genrer, kunna reflektera kring teori och praktik inom kursens delområden. Innehåll Musik- och samhälleseminarier om musikens evolutionära utveckling samt utomeuropeiska kulturer, ex Afrikas traditionella musik och musiken inom Islam. Seminarier om skandinavisk och europeisk folkmusik. Seminarier om den moderna populärmusikens rötter och historiska utveckling. Körsång med omedelbar anknytning till kursens delområden. Två projektveckor med 1. seminarier och koncentrerat praktiskt arbete ensemblespel, körsång, dans, musikteori m.m. som fördjupning av områdena annan kultur och svensk folkmusik, 2. seminarier och koncentrerat praktiskt arbete ensemblespel, körsång, dans, musikteori m.m. som fördjupning av området populärmusikens historia.

15 Page 15 of 59 Kursplan FG0002 Resultatet av dessa temaveckor redovisas i en föreställning, konsert eller liknande. Kurslitteratur och övriga läromedel Kjellberg, E. red. (2007) Natur och Kulturs Musikhistoria. Stockholm: Natur och kulturs förlag Valkare, G. (2008) Musikantropologi/Utomeuropeisk musik. [CD-skivor med kommentarhäfte] Stockholm: KMH Övrigt material och körnoter meddelas vid kursstart. Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH. Examination Examination sker genom skriftliga tentamina och muntliga redovisningar som visar att lärandemålen uppfyllts. För betyget godkänd krävs aktivt deltagande, fullgjorda uppgifter samt godkänd examination. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

16 Page 16 of 59 Kursplan FG0003 Ensemble, lärarutbildning, 7,5 högskolepoäng Högskolepoäng: 7,5 Kurskod: FG0003 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Vårterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:4 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: behärska grundläggande slagteknik och ensembleledning, visa förmåga att musicera i ensemble. Innehåll Grundläggande slagteknik och repetitionsteknik med möjlighet till breddning av slagtekniskt kunnande genom genrefördjupning Instrumentstudier på valfritt instrument dock ej huvudinstrument inom utbildningen Ensemblespel Kursen utvärderas elektroniskt. Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Notmaterial till musikalisk repertoar bestäms utifrån genre i samråd mellan student och lärare. Omfattningen beror på genre och gruppsammansättning. Referenslitteratur inom dirigering: Rudolf, Max (1995) The Grammar of Conducting. New York: Shirmer G. Books Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH.

17 Page 17 of 59 Kursplan FG0003 Examination Studentens slagtekniska färdigheter bedöms vid ledning av övningsensemble. Studentens förmåga i ensemblespel bedöms vid konsert eller annat framförande. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

18 Page 18 of 59 Kursplan FG0004 Musikens didaktik 1, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0004 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:3 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten, utifrån de nationella styrdokumenten för grundskola och gymnasium, kunna planera och genomföra stora elevgruppers gemensamma musicerande genom att: leda grupper i enkla och korta musikaliska verksamheter med fokus på sång, i muntlig och skriftlig form observera och reflektera över studierna i VFU, sammanställa en portfolio och muntligt redovisa dess innehåll. Innehåll Didaktik med inriktning på stora elevgruppers gemensamma musicerande med fokus på sång Metodik för observation av och förståelse för elevers musikaliska kunskapsnivå och utveckling Framställning av eget undervisningsmaterial Skriftliga och muntliga reflektioner Litteraturseminarier VFU: handledd undervisning inklusive uppföljande seminarier Portfolioarbete Kursen förutsätter att studentens egen musikaliska färdighet parallellt tränas i kursen Musikens gestaltning 1. Kursen utvärderas elektroniskt. Kursen ges på svenska.

19 Page 19 of 59 Kursplan FG0004 Kurslitteratur och övriga läromedel Wiklund, U. (2001). Den lydiga kreativiteten. Stockholm: UR. Edewald Berg, K. (1996). Titta efter nyckeln kan ligga i portföljen. C-uppsats. Stockholm: MPC, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Palm-Stenström. (1998). Den svenska sångboken. Stockholm: Bonniers förlag Gottberg, J. (2009).Tonspråk musiken och rytmiken i praktiken. Stockholm: UR Theorell, T. (2009). Noter om musik och hälsa. Stockholm: Karolinska University Press [3 kapitel i urval] Lpo 94 och Lpf -94 (www.skolverket.se) Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp med profil Grundskola och gymnasieskola vid KMH. Examination Examination sker genom: muntliga och skriftliga observationer och reflektioner som sammanställs i portfolio och ventileras vid ett avslutande seminarium, genomförd VFU under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: under VFU visar förmåga att planera och leda grupper i unison och flerstämmig sång, visar förmåga att göra både muntliga och skriftliga observationer och reflektioner över elevgruppers musikaliska kunskapsnivå och utveckling, i skrift reflekterat över kursens litteratur, sammanställt en portfolio kopplad till VFU. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

20 Page 20 of 59 Kursplan FG0005 Musikens gestaltning 1, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0005 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:3 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: uppvisa grundläggande vokaltekniska och instrumentaltekniska kunskaper och färdigheter för att uttrycka sig musikaliskt med röst, piano och olika ensembleinstrument, spela och sjunga efter noter, ackordsanalys och gehör inom olika genrer, redovisa grundläggande kunskaper i musikaliskt hantverk och repertoarkännedom, harmonisera melodier, skriva enkla arrangemang och kompositioner i olika stilar, visa förmåga att muntligt och skriftligt reflektera över musikalisk kunskapsutveckling och kommunikation. Innehåll Vokal och instrumentalteknik, koordination och ergonomi Repertoarstudier inom svensk visa, folkmusik, klassisk musik, jazz, pop/rock och latinamerikansk musik Ensemblespel och improvisation Röst, piano, gitarr, trumset, bas och musikteori Sång och spel á vista Träning i att lyssna, strukturera, härma och notera musik Gehörsträning Harmonisering av melodier och basstämmor, arrangering, komposition och analys

21 Page 21 of 59 Kursplan FG0005 Musikalisk kommunikationsträning Muntlig och skriftlig reflektion Undervisning sker enskilt och i grupp. Kurslitteratur och övriga läromedel Palm, A. & Stenström, J. (1998) Den svenska sångboken. Stockholm: Bonniers förlag Hanon, C. L. (1967) Virtuosetyder. New York: G. Schirmer Johansson, K. G. (1998) Real Rock Book. Stockholm: Warner-Chappell Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Ackordlyssning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH Jansson, R. (2007) Stora musikguiden. Danderyd: Notfabriken Jansson, R. (1991) Traditionell arrangering. Stockholm: Nordiska Musikförlaget Jansson, R. & Åkerberg, U-B. (1995) Traditionell harmonilära. (Lärobok och Arbetsbok II.) Stockholm: KMH-förlaget Kvissberg, F. (2009) Playtime. Västerås: Västerås stift * Till och med vårterminen 2010 * Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Repertoar för gehörsträning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH * Från och med höstterminen 2010 * Valbart mellan: - Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Repertoar för gehörsträning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH, eller - Palmqvist, B.-O. (2008) The Refinement of Rhythm. [vol. 1 & 2] Täby: Mediako Musikalisk repertoar som bestäms i samråd mellan student och lärare. Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp med profil Grundskola och gymnasieskola vid KMH. Examination För betyget godkänd krävs att studenten har uppnått kursens mål. Bedömning av studentens musikaliska kunskapsutveckling sker vid konserter och redovisningar, samt fortlöpande vid flera lektionstillfällen.

22 Page 22 of 59 Kursplan FG0005 Studentens förmåga att reflektera över musikalisk kunskapsutveckling och kommunikation bedöms genom skriftliga uppgifter i anslutning till musikaliska redovisningar och konserter. Bedömning av studentens musikteoretiska kunskaper sker genom skriftliga uppgifter i musikteori. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

23 Page 23 of 59 Kurser termin 3 och 4, gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG FG0015 FG0016 FG0017 FG0018 Läraren som ledare, 15 hp Musiken i historien, 7,5 hp Musikens didaktik 2, 7,5 hp Musikens gestaltning 2, 15 hp Specialisering, eget val, 15 hp

24 Page 24 of 59 Kursplan FG0015 Läraren som ledare, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0015 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: LU Ämnesgrupp: UV1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: G2F Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:4 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Individ och lärande, 6 hp (1001) Pedagogikens historia, 1,5 hp (1002) Grupp och lärande, 4,5 hp (1003) Praktiskt gruppledning, 3 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: kunna översiktligt redogöra för barns utveckling samt för gruppdynamiska processer, kunna redogöra för grundläggande konfliktteori och tillämpa några metoder inom praktisk konflikthantering, kunna översiktligt redogöra för pedagogikens historia, kunna förbereda och hålla muntliga framföranden, kunna leda en grupp i en musikalisk aktivitet samt i ett kort samtal, kunna använda IKT som hjälpmedel vid presentationer, informationssökning och dokumentation. Innehåll Ledarskap Utvecklingspsykologi Gruppsykologi Konfliktteorier och praktisk konflikthantering Pedagogikens historia IKT: layout, publicering, informationssökning Retorik

25 Page 25 of 59 Kursplan FG0015 Talteknik och röstvård VFU, 3 hp Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Forssell, A. (red.) (2005), Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. Hwang, P / Nilsson, B. (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. Utas Carlsson, K. (2001). Lära leva samman. Undervisning i konflikthantering, teori och praktik. Jonstorp: KSA. Rönnström, N. (2005). Introduktion till nonviolent education. [Artikel i pdf.- format, 13 s.] Stockholm: Föreningen Nonviolent Communication i Sverige. En valbar skönlitterär bok från en litteraturlista. Under kursen tillkommer ytterligare aktuella artiklar och övrigt material som förbereder VFU. Referenslitteratur: Lind, E. (2001). Medkompis. Medling och konflikthantering i skolan. Jönköping: Brain Books. Maltén, A (1992). Grupputveckling. Lund: Studentlitteratur. Egidius, H. (2005). Att vara lärare i vår tid. Stockholm: Natur och Kultur. Stensmo: (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Kansanen, P / Alerby, E. / Kroksmark, T. (2000). Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur. Lindblad, P. (1992). Rösten. Lund: Studentlitteratur. Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp vid KMH. Alternativt antagen till programstudier vid KMH, samt godkänt prov C3 eller LS 11.5/12.5/13.5. Examination Examination sker genom skriftliga uppgifter, muntliga redovisningar, enskilt och i grupp, samt genom praktisk gruppledningsuppgift. För godkänd kurs krävs godkänd VFU.

26 Page 26 of 59 Kursplan FG0015 Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Eurhythmics, LRY

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Eurhythmics, LRY Page 1 of 56 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil rytmik, LRY Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Eurhythmics, LRY Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp Master s Programme in Music, Classical Western Tradition 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram i musik västerländsk

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH). UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram i dans - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Teacher Education Programme in Dance - in Upper Secondary Education, 300 credits Programkod: ÄMLÄR Fastställd

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM (121-180HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP /Bachelor of Church Music,

Läs mer

PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp

PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden PDG021, Bedömning i och av yrkeskunnande traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation. 7,5 hp Assessment in vocational skills and the importance

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Bachelor s Programme in Composition

Bachelor s Programme in Composition UTBILDNINGSPLAN Kandidatprogram i komposition, KKKN1 Bachelor s Programme in Composition 180 hp 180 credits 1. Identifikation 1.1. Kandidatprogram i komposition (KKKN1) med profilerna: elektroakustisk

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ Page 33 of 39 Kurser termin 5 och 6, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in jazz, KKJZ 180 credits BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 3,

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper 1MU001 Musik I år 7 9 för obehöriga lärare, 30 högskolepoäng Music I year 7 9 for unauthorised teachers,

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng)

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-1952-09 Sid 1 (5) LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) 1. Fastställande Examensbeskrivningen

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Secondary School, 270 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Secondary School, 270 credits Page 1 of 24 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot grundskolans år 7-9, 270 högskolepoäng Teacher Education Programme for Secondary School, 270 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

Bild GR (A), Bild, 30 hp

Bild GR (A), Bild, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (A), Bild, 30 hp Art A, Art, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng BD002G Bild Grundnivå (A) Bild 30.0

Läs mer

Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp

Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik GR (B), Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp Education (B), Playworld and Play as Phenomenon and Tool in Pre school Education,

Läs mer

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng

LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng Kursplan LAU270 Gäller från och med vt 16 LAU270, Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt, 15 högskolepoäng General Education Field

Läs mer

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV)

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Kursplan Uttagen: 2016 04 04 Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Mission, leadership and teaching Basic level (VAL, ULV) 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE179 Inrättad: 2014 11 07 Inrättad

Läs mer

Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program

Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program 1(6) Utbildningsplan Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program 1. Basdata Omfattning: 90 hp Utbildningen Kompletterande påbyggnadsutbildning

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kurser termin 1 och 2, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 1 och 2, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 8 of 39 Kurser termin 1 och 2, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1002 BG1003 BG1004 BG1005 BG1006 BG1007 BG1008 Huvudinstrument 1,

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng

LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 07 LHK160, Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 15 högskolepoäng Food and Meals in a Sustainable Society, 15 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6.

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6 Omfattning: 240 högskolepoäng Programkod: LYGRM Nivå: Grund/Avancerad

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09. Musikdidaktik. Kursens benämning.

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09. Musikdidaktik. Kursens benämning. Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ECTS poäng Nivå Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng

PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDA004 BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER, 15 högskolepoäng Assessment of Knowledge and Skills,15 higher education credits Avancerad nivå/ Second Cycle 1. FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp Art Ba (B), Art and creativity, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education Ba (A), Basic Learning Reading and writing, Teacher Education, Afterschool Centres

Läs mer

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit 1: Ideas and Opinion, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper 1MU002 Musik II år 7 9 för obehöriga lärare, 30 högskolepoäng Music II year 7 9 for unauthorised teachers,

Läs mer

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp Education BA (A), Mathematics in the Pre-school, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Mall för KMH:s kursguide

Mall för KMH:s kursguide Förslag/Beslut 2014-09-04 UF-nämnden Charlotte Göransson Utbildningshandläggare (UFA) 1(1) Mall för KMH:s kursguide UF-nämnden har tidigare fattat beslut om Handläggningsordning för kursoch utbildningsplaner

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄKPP11, Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 högskolepoäng The Subject Teacher Profession in Society and School, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LAU225, Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivå, 15,0 högskolepoäng General Education Field 2, Conditions

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP200, Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15.0 higher education credits

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2014 Kursplan Musikhögskolan Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV,

Läs mer

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp Education (C), Diversity in Pre-school, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

KURSPLAN. Yrkeslärarprofessionen. The Vocational Teacher Profession. Lärarutbildningen Dnr: TD 2008/ Kurskod

KURSPLAN. Yrkeslärarprofessionen. The Vocational Teacher Profession. Lärarutbildningen Dnr: TD 2008/ Kurskod Lärarutbildningen Dnr: TD 2008/211-514 KURSPLAN Yrkeslärarprofessionen The Vocational Teacher Profession Kurskod GZ9021 Beslutsdatum 2008-12-10 Beslutande organ Lärarutbildningsnämnden Gäller från 2009-01-01

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer