Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG"

Transkript

1 Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 10 Kursplaner gällande termin 1 och 2 sid 11 Kursplaner gällande termin 3 och 4 sid 23 Kursplaner gällande termin 5 och 6 sid 35 Kursplaner gällande termin 7 och 8 sid 48 Kursplaner gällande termin 9 sid 54

2 Page 2 of 59

3 Page 3 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 1 av 7 UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 ECTS 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Lärarprogram med inriktning musik 270 högskolepoäng, med följande profiler: Grundskola/gymnasieskola LGG Rytmik LRy Instrument/sång och ensemble, LIE, med följande genrer: o Klassisk musik Kk o Jazz Jz o Svensk folkmusik Sf o Folk- och konstmusik från andra kulturer Af Kör LKör Musikteori LMt 1.2. Beslutsuppgifter Utbildningsplanen är fastställd av nämnden för lärarutbildning , (LU 2008:8). Utbildningsplanen träder i kraft Utbildningsplanen ersätter tidigare interimistisk utbildningsplan, fastställd (LU 2008:6) Utbildningsplanen ska tillämpas för studenter som är antagna från och med 2007 och framåt Ändringsuppgifter Utbildningsplanen är reviderad av nämnden för lärarutbildning, genom ordförandebeslut, (LU 2009:5X). 1.4 Värdinstitution Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS). 2. Programbeskrivning Box 27711, Stockholm Tel Fax Org.nr

4 Page 4 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 2 av 7 För att undervisa i musik inom förskola, grundskola, gymnasieskola, frivilliga studieformer samt vuxenutbildning krävs lärarexamen. Lärarprogrammet vid KMH har som mål att ge god beredskap för arbete som musiklärare inom dessa olika skolformer. Kurserna i programmet avser att stödja såväl studentens pedagogiska som konstnärliga utveckling, så att dessa i samverkan bildar den kompetens som utgör en konstnärlig lärares professionella grund. Lärarutbildningen omfattar tre integrerade utbildningsområden; ett allmänt utbildningsområde, en eller flera profiler och en specialisering. Sång och spel genomsyrar hela utbildningen såväl i undervisningen på KMH som under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det allmänna utbildningsområdet ger generell pedagogisk kompetens att arbeta som lärare. De olika profilerna ger specifik kompetens för olika delar av en musiklärares verksamhetsområden. Specialiseringen ger studenten möjlighet att fördjupa sig inom ett specialområde. Lärarprogrammet ger också beredskap för arbete i olika arbetsformer: lärarlag, projekt och undervisning såväl enskilt som i grupp. Då KMH:s lärarutbildning avslutas på avancerad nivå, ges goda förutsättningar för fortsatta studier inom relevanta ämnesområden. 3. Mål (förväntade studieresultat) 3.1 Mål enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändr. t.o.m. 2007:666) Bilaga 2: För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Kunskap och förståelse För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor, visa kunskap om lärande och undervisning, visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling, och visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom

5 Page 5 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 3 av 7 visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning. Färdighet och förmåga För lärarexamen skall studenten visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas, visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna, visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden. För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng skall studenten dessutom visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat. Värderingsförmåga och förhållningssätt För lärarexamen skall studenten visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

6 Page 6 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 4 av 7 visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. 3.2 Lokala mål vid KMH: För lärarexamen med inriktning musik skall studenten efter avslutad utbildning visa kvalificerade färdigheter och ämneskunskaper i musik vad avser gestaltning, metodik och didaktik, visa pedagogisk förmåga och skicklighet på konstnärlig grund, visa bred genrekännedom och pedagogisk beredskap för musikundervisning inom olika skolformer, visa förmåga att samarbeta i lärarlag utifrån kunskaper om estetiska lärprocesser och ämnesintegrerande arbetssätt, samt visa kunskap om musikundervisningens vetenskapliga grund. 4. Examensuppgifter Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i utbildningsprogrammet (se punkt 5) kan efter ansökan få Lärarexamen med inriktning musik 270 hp, Degree of Master of Education in Music 270 ECTS utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH. 5. Kursuppgifter 5.1. Övergripande programstruktur Se bilagor: Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2007/08 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2008/09 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, från och med läsåret 2009/ Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) syftar till att studenten ska få erfarenheter av olika aspekter av yrkesverksamheten samt kunskaper om yrkesrelaterade frågor. VFU ingår inom AUO och inom varje inriktning/lokal profil med 15 hp. Totalt ingår därmed minst 30 hp VFU i utbildningsprogrammet. VFU ingår som del av poängsatta kurser. Lärandemål för VFU, i början, mitten och slutet av utbildningen framgår fr.o.m vårterminen 2010 av aktuell kursplan. Villkoren för genomförande av VFU regleras mellan partnerområdet, KMH och studenten. VFU

7 Page 7 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 5 av 7 ska planeras och följas upp av kurslärare, verksamhetsföreträdare (VFUhandledare som är lärare med lärarexamen) och student. Innehållet i VFU kan variera beroende på målen för den aktuella kursen. Närvaro under VFU är obligatorisk. VFU examineras av en särskilt utsedd kurslärare. Godkänt betyg på VFU-delen krävs för godkänt betyg på den kurs där VFUingår. 5.2 Lokala profiler Grundskola/gymnasieskola Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans tidigare och senare år, samt i gymnasieskolan och vuxenutbildning liksom inom andra frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för att undervisa i ämnet musik samt att leda och musicera med olika grupper och ensembler Rytmik Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, grundskolans tidigare och senare år, gymnasieskolan samt vuxenutbildning och andra frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för undervisning i musik, rytmik och rörelse Instrument/sång och ensemble Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom de obligatoriska och frivilliga skolformerna särskilt musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för musikundervisning enskilt och i grupp på instrument/sång och ensemble Kör Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom obligatoriska och frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för körverksamhet och vokal musikklassverksamhet Musikteori Utbildningen är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom obligatoriska och frivilliga skolformer, till exempel musik- och kulturskola. Profilens kurser ger särskild fördjupning i och lärarkompetens för undervisning i musik, musikteori, arrangering/komposition och ensemble. 5.3 Kurser som ingår i programmet

8 Page 8 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 6 av 7 Se bilagor: Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2007/08 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, för studenter antagna läsåret 2008/09 Kursförteckning för lärarprogram med inriktning musik 270 hp, från och med läsåret 2009/10 6. Förkunskaper och urvalsgrunder (Upphör att gälla ) För tillträde till utbildningen krävs: grundläggande behörighet för högskolestudier enligt HSF 7 kap 5 och kunskaper i svenska språket enligt HSVFS 1996:22 4, särskild behörighet, standardbehörighet G 17 enligt HSVFS 1996:21 och 2001:1, bestående av: o G 11 Svenska B, Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik A o G 10.1 Godkända antagningsprov Antagning sker efter urval baserat på resultat i antagningsprov. (Börjar gälla efter ) För tillträde till utbildningen krävs: Grundläggande behörighet för högskolestudier enligt HSF 7 kap. 5 och HSVFS 2009:1, samt kunskaper i svenska språket enligt HSF 7 kap. 6 och HSVFS 2009:1 4 Särskild behörighet: o Godkända antagningsprov o Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 enligt HSVFS 2007:8) Antagning sker efter urval baserat på resultat i antagningsprov. 6.1 Antagningsprov Centrala prov för samtliga profiler: C 1 Musikaliskt hantverk C 2.1.1* Gehör - Musik och notbild C Gehör - Praktiskt gehörsprov C 2.2* Satslära

9 Page 9 of 59 Bilaga till LU-nämndens protokoll 2009:5X Sidan 7 av 7 C 2.3 Musiklära C 3 Gruppledning * Provet gäller ej för sökande till profil Instrument/sång och ensemble med genreingångarna Svensk folkmusik och Folk- och konstmusik från andra kulturer. Lokala prov: Profil Grundskola/Gymnasieskola: inga lokala prov Profil Rytmik: LS 18.3 Huvudämne, lärarprogram, profil rytmik Profil Instrument/sång och ensemble: LS 18.0* Uttagning till huvudämne (LS 18.1), lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble LS 18.1 Huvudämne, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble LS 18.2** Genrebredd, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble Profil Kör: LS 18.4 Huvudämne, lärarprogram, profil kör LS 18.5 Sång för lärarprogram, profil kör och "Sångmetodik mix" Profil Musikteori: LS 18.6a Huvudämne, lärarprogram, profil musikteori, del 1 LS 18.6b Huvudämne, lärarprogram, profil musikteori, del 2 * Provet gäller ej för sökande med genreingångarna Svensk folkmusik och Folk- och konstmusik från andra kulturer. ** Från och med 2010 års antagning utgår prov LS 18.2 Genrebredd, lärarprogram, profil instrument/sång och ensemble enligt beslut av LU-nämndens ordförande (LU 2009:5X). Sammanfattning: LGG: C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LRy: LS 18.3 C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Kk: LS 18.0, 18.1, 18.2* C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Jz: LS 18.0, 18.1, 18.2* C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LIE Sf: LS 18.1, 18.2*, 13.3, 13.4, C 1, 2.1.2, 2.3, 3 LIE Af: LS 18.1, 18.2*, 13.3, 13.4, C 1, 2.1.2, 2.3, 3 LKör: LS 18.4, 18.5 C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 LMt: LS 18.6a, 18.6b C 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3 * Utgår från och med 2010 års antagning. 7. Övrigt

10 Page 10 of 59 TERMINSPLANERING Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasium Kurskod Ladok Kursens namn Antal hp Hp Ht Hp Vt Termin 1 och 2 FG0001 Läraren som konstnär FG0002 Musiken i samhället 7,5 7,5 FG0003 Ensemble, lärarutbildning 7,5 7,5 FG0004 Musikens didaktik ,5 7,5 FG0005 Musikens gestaltning ,5 7, Termin 3 och 4 FG0015 Läraren som ledare FG0016 Musiken i historien 7,5 7,5 FG0017 Musikens didaktik 2 7,5 3 4,5 FG0018 Musikens gestaltning Specialisering, eget val Termin 5 och 6 FG0028 Språk och kommunikation 7,5 7,5 FG0029 Skola och arbetsliv 7,5 7,5 FG0030 Forum för konstnärliga och pedagogiska projekt 15 7,5 7,5 FG0031 Musikens didaktik 3 7,5 3 4,5 FG0032 Musikens gestaltning 3 7,5 2 5,5 Specialisering, eget val Termin 7 och 8 FG0042 Värde - värdering - vetenskap FG0044 Självständigt arbete Specialisering, eget val Termin 9 FG0045 Examensarbete FG0046 Musikens didaktik

11 Page 11 of 59 Kurser termin 1 och 2, gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG FG0001 FG0002 FG0003 FG0004 FG0005 Läraren som konstnär, 15 hp Musiken i samhället, 7,5 hp Ensemble, lärarutbildning, 7,5 hp Musikens didaktik 1, 15 hp Musikens gestaltning 1, 15 hp

12 Page 12 of 59 Kursplan FG0001 Läraren som konstnär, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0001 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: LU Ämnesgrupp: UV1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:7 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: planera, genomföra, utveckla och utvärdera ett sceniskt musikaliskt program som riktar sig till två olika åldersgrupper, utifrån ett historiskt, geografiskt och genremässigt perspektiv visa på samspelet mellan olika musikformer, med ett musikpedagogiskt perspektiv beskriva och förklara samhällets kulturella utveckling och förändring, och redovisa sin egen konstnärliga utgångspunkt i förhållande till detta, visa kunskap om sin ergonomiska situation, kunskap om och erfarenhet av hur digitala verktyg inom IKT på olika sätt kan stödja lärarens kommunikationsbehov. Innehåll Konsertprojekt Antropologi Digitala verktyg Ergonomi Rytmik med scensik inriktning VFU Kursen ges på svenska. Kursen utvärderas elektroniskt.

13 Page 13 of 59 Kursplan FG0001 Kurslitteratur och övriga läromedel Dunkels, E. (2009) Vad gör unga på nätet? Malmö: Gleerups Kjellberg, E. red. (2006). Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur och Kultur. Valkare, G. (utan årtal)musikens åldrar. [Kompendium] Stockholm: KMH Valkare, G. (utan årtal) Homo amusicus. [Kompendium] Stockholm: KMH Richardsson, W. (2008) Blogs, Wikis, podcasts, and other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks: Corwin press Medierådet (2008) Ungar & Medier 2008 Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Stockholm: Medierådet [Skriften finns att beställa i tryck eller ladda ner på Medierådets webplats: Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH. Examination Examination sker genom enskilda skriftliga (om minst 2000 ord) och muntliga uppgifter, enskilt och i grupp, samt dokumentation av arbetsprocesser i notskrift och som klingande material. För betyget godkänd på kursen krävs godkänd VFU. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

14 Page 14 of 59 Kursplan FG0002 Musiken i samhället, 7,5 högskolepoäng Högskolepoäng: 7,5 Kurskod: FG0002 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2008:5 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa kunskap om musikens samhälleliga betydelse och besitta översiktliga kunskaper om musiken i några icke-europeiska kulturer, skandinavisk och europeisk folkmusik samt om modern populärmusik och dess historiska rötter, kunna enkelt musicera inom kursens delområden, ha kunskap om, och förmåga att gestalta, körsång i flera olika genrer, kunna reflektera kring teori och praktik inom kursens delområden. Innehåll Musik- och samhälleseminarier om musikens evolutionära utveckling samt utomeuropeiska kulturer, ex Afrikas traditionella musik och musiken inom Islam. Seminarier om skandinavisk och europeisk folkmusik. Seminarier om den moderna populärmusikens rötter och historiska utveckling. Körsång med omedelbar anknytning till kursens delområden. Två projektveckor med 1. seminarier och koncentrerat praktiskt arbete ensemblespel, körsång, dans, musikteori m.m. som fördjupning av områdena annan kultur och svensk folkmusik, 2. seminarier och koncentrerat praktiskt arbete ensemblespel, körsång, dans, musikteori m.m. som fördjupning av området populärmusikens historia.

15 Page 15 of 59 Kursplan FG0002 Resultatet av dessa temaveckor redovisas i en föreställning, konsert eller liknande. Kurslitteratur och övriga läromedel Kjellberg, E. red. (2007) Natur och Kulturs Musikhistoria. Stockholm: Natur och kulturs förlag Valkare, G. (2008) Musikantropologi/Utomeuropeisk musik. [CD-skivor med kommentarhäfte] Stockholm: KMH Övrigt material och körnoter meddelas vid kursstart. Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH. Examination Examination sker genom skriftliga tentamina och muntliga redovisningar som visar att lärandemålen uppfyllts. För betyget godkänd krävs aktivt deltagande, fullgjorda uppgifter samt godkänd examination. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

16 Page 16 of 59 Kursplan FG0003 Ensemble, lärarutbildning, 7,5 högskolepoäng Högskolepoäng: 7,5 Kurskod: FG0003 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Vårterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:4 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: behärska grundläggande slagteknik och ensembleledning, visa förmåga att musicera i ensemble. Innehåll Grundläggande slagteknik och repetitionsteknik med möjlighet till breddning av slagtekniskt kunnande genom genrefördjupning Instrumentstudier på valfritt instrument dock ej huvudinstrument inom utbildningen Ensemblespel Kursen utvärderas elektroniskt. Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Notmaterial till musikalisk repertoar bestäms utifrån genre i samråd mellan student och lärare. Omfattningen beror på genre och gruppsammansättning. Referenslitteratur inom dirigering: Rudolf, Max (1995) The Grammar of Conducting. New York: Shirmer G. Books Behörighet Antagen till lärarprogram med inriktning musik 270 hp vid KMH.

17 Page 17 of 59 Kursplan FG0003 Examination Studentens slagtekniska färdigheter bedöms vid ledning av övningsensemble. Studentens förmåga i ensemblespel bedöms vid konsert eller annat framförande. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

18 Page 18 of 59 Kursplan FG0004 Musikens didaktik 1, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0004 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:3 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten, utifrån de nationella styrdokumenten för grundskola och gymnasium, kunna planera och genomföra stora elevgruppers gemensamma musicerande genom att: leda grupper i enkla och korta musikaliska verksamheter med fokus på sång, i muntlig och skriftlig form observera och reflektera över studierna i VFU, sammanställa en portfolio och muntligt redovisa dess innehåll. Innehåll Didaktik med inriktning på stora elevgruppers gemensamma musicerande med fokus på sång Metodik för observation av och förståelse för elevers musikaliska kunskapsnivå och utveckling Framställning av eget undervisningsmaterial Skriftliga och muntliga reflektioner Litteraturseminarier VFU: handledd undervisning inklusive uppföljande seminarier Portfolioarbete Kursen förutsätter att studentens egen musikaliska färdighet parallellt tränas i kursen Musikens gestaltning 1. Kursen utvärderas elektroniskt. Kursen ges på svenska.

19 Page 19 of 59 Kursplan FG0004 Kurslitteratur och övriga läromedel Wiklund, U. (2001). Den lydiga kreativiteten. Stockholm: UR. Edewald Berg, K. (1996). Titta efter nyckeln kan ligga i portföljen. C-uppsats. Stockholm: MPC, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Palm-Stenström. (1998). Den svenska sångboken. Stockholm: Bonniers förlag Gottberg, J. (2009).Tonspråk musiken och rytmiken i praktiken. Stockholm: UR Theorell, T. (2009). Noter om musik och hälsa. Stockholm: Karolinska University Press [3 kapitel i urval] Lpo 94 och Lpf -94 (www.skolverket.se) Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp med profil Grundskola och gymnasieskola vid KMH. Examination Examination sker genom: muntliga och skriftliga observationer och reflektioner som sammanställs i portfolio och ventileras vid ett avslutande seminarium, genomförd VFU under handledning. För betyget godkänd krävs att studenten: under VFU visar förmåga att planera och leda grupper i unison och flerstämmig sång, visar förmåga att göra både muntliga och skriftliga observationer och reflektioner över elevgruppers musikaliska kunskapsnivå och utveckling, i skrift reflekterat över kursens litteratur, sammanställt en portfolio kopplad till VFU. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

20 Page 20 of 59 Kursplan FG0005 Musikens gestaltning 1, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0005 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: MU Ämnesgrupp: MU1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: GXX Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2009 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:3 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Enligt Oden Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: uppvisa grundläggande vokaltekniska och instrumentaltekniska kunskaper och färdigheter för att uttrycka sig musikaliskt med röst, piano och olika ensembleinstrument, spela och sjunga efter noter, ackordsanalys och gehör inom olika genrer, redovisa grundläggande kunskaper i musikaliskt hantverk och repertoarkännedom, harmonisera melodier, skriva enkla arrangemang och kompositioner i olika stilar, visa förmåga att muntligt och skriftligt reflektera över musikalisk kunskapsutveckling och kommunikation. Innehåll Vokal och instrumentalteknik, koordination och ergonomi Repertoarstudier inom svensk visa, folkmusik, klassisk musik, jazz, pop/rock och latinamerikansk musik Ensemblespel och improvisation Röst, piano, gitarr, trumset, bas och musikteori Sång och spel á vista Träning i att lyssna, strukturera, härma och notera musik Gehörsträning Harmonisering av melodier och basstämmor, arrangering, komposition och analys

21 Page 21 of 59 Kursplan FG0005 Musikalisk kommunikationsträning Muntlig och skriftlig reflektion Undervisning sker enskilt och i grupp. Kurslitteratur och övriga läromedel Palm, A. & Stenström, J. (1998) Den svenska sångboken. Stockholm: Bonniers förlag Hanon, C. L. (1967) Virtuosetyder. New York: G. Schirmer Johansson, K. G. (1998) Real Rock Book. Stockholm: Warner-Chappell Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Ackordlyssning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH Jansson, R. (2007) Stora musikguiden. Danderyd: Notfabriken Jansson, R. (1991) Traditionell arrangering. Stockholm: Nordiska Musikförlaget Jansson, R. & Åkerberg, U-B. (1995) Traditionell harmonilära. (Lärobok och Arbetsbok II.) Stockholm: KMH-förlaget Kvissberg, F. (2009) Playtime. Västerås: Västerås stift * Till och med vårterminen 2010 * Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Repertoar för gehörsträning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH * Från och med höstterminen 2010 * Valbart mellan: - Bremberg, B. & Åkerberg, U-B. (2008) Repertoar för gehörsträning 1 och 2. (Kompendium och CD-skivor) Stockholm: KMH, eller - Palmqvist, B.-O. (2008) The Refinement of Rhythm. [vol. 1 & 2] Täby: Mediako Musikalisk repertoar som bestäms i samråd mellan student och lärare. Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp med profil Grundskola och gymnasieskola vid KMH. Examination För betyget godkänd krävs att studenten har uppnått kursens mål. Bedömning av studentens musikaliska kunskapsutveckling sker vid konserter och redovisningar, samt fortlöpande vid flera lektionstillfällen.

22 Page 22 of 59 Kursplan FG0005 Studentens förmåga att reflektera över musikalisk kunskapsutveckling och kommunikation bedöms genom skriftliga uppgifter i anslutning till musikaliska redovisningar och konserter. Bedömning av studentens musikteoretiska kunskaper sker genom skriftliga uppgifter i musikteori. Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

23 Page 23 of 59 Kurser termin 3 och 4, gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG FG0015 FG0016 FG0017 FG0018 Läraren som ledare, 15 hp Musiken i historien, 7,5 hp Musikens didaktik 2, 7,5 hp Musikens gestaltning 2, 15 hp Specialisering, eget val, 15 hp

24 Page 24 of 59 Kursplan FG0015 Läraren som ledare, 15 högskolepoäng Högskolepoäng: 15 Kurskod: FG0015 Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: LU Ämnesgrupp: UV1 Huvudområde: Musikpedagogik Fördjupning: G2F Giltig fr. o. m.: Höstterminen 2010 Senast ändrad: Beslutad av: LU 2009:4 Eventuell Oden-kod: MPS Prov och provkoder: Individ och lärande, 6 hp (1001) Pedagogikens historia, 1,5 hp (1002) Grupp och lärande, 4,5 hp (1003) Praktiskt gruppledning, 3 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: kunna översiktligt redogöra för barns utveckling samt för gruppdynamiska processer, kunna redogöra för grundläggande konfliktteori och tillämpa några metoder inom praktisk konflikthantering, kunna översiktligt redogöra för pedagogikens historia, kunna förbereda och hålla muntliga framföranden, kunna leda en grupp i en musikalisk aktivitet samt i ett kort samtal, kunna använda IKT som hjälpmedel vid presentationer, informationssökning och dokumentation. Innehåll Ledarskap Utvecklingspsykologi Gruppsykologi Konfliktteorier och praktisk konflikthantering Pedagogikens historia IKT: layout, publicering, informationssökning Retorik

25 Page 25 of 59 Kursplan FG0015 Talteknik och röstvård VFU, 3 hp Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och övriga läromedel Forssell, A. (red.) (2005), Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. Hwang, P / Nilsson, B. (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. Utas Carlsson, K. (2001). Lära leva samman. Undervisning i konflikthantering, teori och praktik. Jonstorp: KSA. Rönnström, N. (2005). Introduktion till nonviolent education. [Artikel i pdf.- format, 13 s.] Stockholm: Föreningen Nonviolent Communication i Sverige. En valbar skönlitterär bok från en litteraturlista. Under kursen tillkommer ytterligare aktuella artiklar och övrigt material som förbereder VFU. Referenslitteratur: Lind, E. (2001). Medkompis. Medling och konflikthantering i skolan. Jönköping: Brain Books. Maltén, A (1992). Grupputveckling. Lund: Studentlitteratur. Egidius, H. (2005). Att vara lärare i vår tid. Stockholm: Natur och Kultur. Stensmo: (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Kansanen, P / Alerby, E. / Kroksmark, T. (2000). Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur. Lindblad, P. (1992). Rösten. Lund: Studentlitteratur. Behörighet Antagen till lärarprogram 270 hp vid KMH. Alternativt antagen till programstudier vid KMH, samt godkänt prov C3 eller LS 11.5/12.5/13.5. Examination Examination sker genom skriftliga uppgifter, muntliga redovisningar, enskilt och i grupp, samt genom praktisk gruppledningsuppgift. För godkänd kurs krävs godkänd VFU.

26 Page 26 of 59 Kursplan FG0015 Betygsgrader Betygsgrader: Godkänd och Underkänd

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR II, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING II, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR II, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING II, 22. 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR II, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING II, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i utbildningsvetenskap och är en obligatorisk

Läs mer

Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 1 of 39 Samlat dokument gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 hp 180 credits Innehåll: Utbildningsplan sid 3 Terminsplanering sid 6 Kursplaner gällande

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA III, SKOLÅR 6-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT AND HEALTH III, SCHOOL YEAR 6-9, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen ingår i specialiseringsstudierna och är en valbar kurs inom Lärarprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23 Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan 300/330 högskolepoäng Master of Arts in Secondary Education Upper Secondary School 300/330 higher education credits 1 Fastställd i Utbildnings-

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng

KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng Preschool Education, 15 credits Kurskod: LDAK14 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-25 Reviderad av: Utbildningsledare 2015-09-10 Gäller

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits Dnr: 19/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng Music Production Programme, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som Antagningsomgång 2016-01 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer