Prissättning av optioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prissättning av optioner"

Transkript

1 TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa och hur denna prissättning kan lösas med hjälp av Black-Scholes ekvation. Vi har arbetat med radiella basfunktioner för att approximera lösningen. Vi har experimenterat med olika parametrar har påverkat lösningen. Detta har varit projekt delen av kursen teknisk databehandling (TDB) vårterminen Det är en liten del av ett större projekt om användningen av radiella basfunktioner och Black-Scholes ekvation.

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Innehåll 1 Introduktion 1 2 Teori & Detaljer Aktier och optioner Black-Sholes ekvation Radiella basfunktioner (RBF) Minsta-kvadratskattning (MK-skattning) Exempel på problemet Tillvägagångssätt Experiment Observationer Slutsats av plottarna Slutsats 14 i

3 1 Introduktion I den ekonomiska världen omsätter idag aktiehandeln många miljoner kronor varje sekund. Ett sätt att handla med aktier är att betala för en aktie idag och hoppas att värdet stiger över tiden. En annan omfattande marknad är att handla med så kallade finansiella derivat. Ett av de vanligaste derivaten är optioner, vilka ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att genomföra en bestämd aktieaffär vid eller före någon bestämd tidpunkt längre fram i tiden. En viktig detalj vid handel med dessa derivat är att bestämma ett värde på optionen så att köpet innebär en viss risk för innehavaren. Skulle priset vara för lågt innebär köpet en säker vinst, vilket självklart inte är önskat. Tvärtom ifall priset är för högt skulle varje affär innebära en förlust. Därför behöver man någon matematisk metod för att spekulera i optionspris, fär sätta optionspriset på en sådan nivå att man skapar en balanserad risk i att handla med dessa derivat. Om man utgår från vissa antaganden om hur den finansiella marknaden fungerar använder man idag Black-Sholes ekvation för att bestämma priset på optioner. För vissa väldigt enkla optioner som har få underliggande aktier, kan denna lösas analytiskt. I de övriga och allra flesta fall löser man dessa med sannolikhet och statistiska metoder, däribland olika Monte-Carlo-metoder, eller med så kallade finita differenser. Men de metoderna blir mer och mer ineffektiva för de optioner som innehåller ett ökande antal underliggande aktier. Därför försöker man hitta alternativa tillvägagångssätt att approximera priset på optionen. Denna rapport behandlar radiella-basfunktions-metoden. Vi har inför projektet fått tillgång till program och kod för att approximera ett optionspris med hjälp av Black-Sholes ekvation (BS) och radiella basfunktioner (RBF ). Vi kommer att lösa ett 1D-problem i minstakvadrat-mening med hjälp av radiella basfunktioner och jämföra vår lösning med den analytiska lösningen för problemet. Vår uppgift är att analysera vilka värden på problemparametrarna som ger minst fel i förhållande till beräkningskostnaden. Den viktigaste parametern är här antalet minstakvadrat-punkter. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av det aktuella problemet samt vår uppgift. 12 maj

4 2 Teori & Detaljer 2.1 Aktier och optioner En aktie är ett andelsbevis som ger delägarskap i ett aktiebolag. I teorin räcker det med en aktie för att vara med och bestämma och att ta del av bolagets vinst, utdelningen. En anledning till att det finns aktier är för att snabbt kunna bygga upp ett företag. Aktiebolaget kan ge ut nya aktier och sälja dem med rabatt och på så sätt skaffa mer pengar till forskning och utveckling. För bolaget är det bättre än att låna, om företaget inte går med vinst kan de strunta i att betala ränta dvs. utdelning. En akties pris varierar beroende på hur bra bolaget går, vilka framtidsprognoser de ger och vad diverse investerare tycker och förutspår. I ekonomiska sammanhang ger en option innehavaren rätt men inte skyldighet att köpa eller sälja något (ofta värdepapper) vid eller före en specificerad tidpunkt. Syftet med köpoptioner med aktier är att skapa en möjlighet för placerare att ta del i en kursuppgång utan att behöva köpa de underliggande värdepappren. Antag att en placerare tror att en viss aktie kommer att stiga kraftigt de närmaste månaderna. I stället för att köpa 100 aktier till börskursen 100 kr placeraren då köpa ett köpoptionskontrakt avseende 100 aktier med t.ex. en löptid på tre månader och ett lösenpris på 110 kr. för en premie på 300 kr. Ligger kursen stilla eller stiger till högst 110 kr blir optionen värdelös och placeraren förlorar sina satsade 300 kr. Stiger kursen till 113 kr går innehavaren plus minus noll (efter ränta och transaktionskostnader). För varje krona som kursen stiger därutöver tjänar innehavaren 100 kr. 2.2 Black-Sholes ekvation Ekvationen som man använder för att bestämma värdet av en option för en specificerad tidpunkt och ett antal underliggande aktier kallas Black- Sholes ekvation. Varje sekund löses ekvationen för ett stort antal optioner av världens aktiehandlare såsom börser och banker. Black-Sholes ekvation ges av F (t, s) t F (t, s) + rd + 1 s 2 σ2 s 2 2 F (t, s) rf (t, s) = 0 s 2 12 maj

5 där F (t, s) är optionens värde vid tiden t och aktiepriset s, r är den så kallade korta räntan och σ anger aktiens volatilitet. Volatilitet är ett mått på hur mycket en akties värde varierar. Oscillerar värdets kurva mycket har aktien en hög volatilitet. En specifik option är den Europeiska köpoptionen vilket vi kommer att arbeta kring i detta projekt. Den har en speciell kontraktsfunktion som ger optionens värde vid sluttiden T, F (T, s) = max(s K, 0) där K är det så kallade inlösenpriset. Inlösenpriset står för det pris man enligt optionen får köpa ett antal aktier för vid tiden T, till skillnad från att köpa dem direkt för aktiernas aktuella värden. Grafen för den funktionen ges av där O är värdet på optionen och S är aktievärdet. För att försöka förstå grafen följer vi S-axeln som är priset på de underliggande aktierna. När S understiger K betyder det att aktievärdet är lägre än inlösenpriset som är skrivet i optionen. Innehavaren av optionen har alltså ett erbjudande om att köpa en aktie för ett pris som är högre än aktiens värde för tillfället. Uppenbarligen en väldigt dålig affär och optionen är i detta fall värdelös. När S överstiger K betyder det att innehavaren får köpa en aktie för priset K, vilket är lägre än det aktuella värdet på aktien. Självklart är det en lönande affär att köpa en aktie för ett pris lägre än dess värde. Därför ser vi att värdet på optionen ökar för att täcka skillnaden mellan inlösenpriset och det aktievärdet. Problemet är nu att approximera denna modell med någon numerisk metod. Vi kommer att lösa Black-Scholes ekvation på följande form: 12 maj

6 u u (t, x) =rx t x σ2 x 2 2 u, x2 x (0, 4) (1) u (t, 0) =0, t (2) u t (t, 4) =re rt, (3) u(0, x) = max(0, x 1) (4) Här är problemet omskalat så att inlösenpriset K är lika med 1. Dessutom är ekvationen transformerad så att vi räknar framåt i tiden, istället för bakåt. För att lösa problemet använder vi oss av radiella basfunktioner. 2.3 Radiella basfunktioner (RBF) Radiella basfunktioner är globala funktioner som tidigare använts till att ge funktionsapproximationer av utspridda data, men som på senare tid börjat användas till att lösa partiella differentialekvationer. En fördel är att metoden är nätfri vilket innebär att man kan placera beräkningspunkterna vart man vill i ett område. Vill man approximera en kurva utifrån vissa givna data kan man alltså placera dessa funktioner vart man vill längst x-axeln (i ett endimensionellt problem), eller vart som helst i planet (i två dimensioner). En annan fördel är att man får en mycket snabb minskning av felet när man lägger till fler beräkningspunkter. 12 maj

7 Vi vill att våra RBFer ska vara centrerade kring ett antal beräkningspunkter och låter en linjärkombination av dessa bilda vår lösningsapproximation. Vi gör alltså ansatsen N ũ(t, x) = λ k φ( x x k ) k=1 där det vanligaste lösningsförfarandet är att man helt enkelt kräver att approximationen uppfyller ekvationen i vissa punkter, t.ex. centrumpunkterna. Centrumpunkterna är de punkter där vi placerat ut våra RBFer längs med S-axeln i detta problem. Detta leder till att vi får ett ekvationssystem att lösa där koefficienterna λ är obekanta. Vi kommer istället lösa problemet i minsta-kvadratbemärkelse. Vi kräver alltså att ũ ska uppfylla ekvationen så bra som möjligt i ett stort antal punkter. 2.4 Minsta-kvadratskattning (MK-skattning) Minsta-kvadratskattning är en metod som försöker finna en bästa möjliga lösning givet data genom att minimera summan av kvadraten på skillnaden (kallas residualen) mellan en funktion och en given data. Om vi i nedanstående graf skulle vilja approximera en rät linje är det uppenbart att den inte kommer att uppfylla alla punkter, den kommer alltså inte att passera igenom alla givna punkter. Istället uppskattar vi en linje där vi minimerar residualen (r i grafen nedan) mellan en rät linje och samtliga givna data. En uppskattad linje skulle då se ut något som den streckade linjen i grafen nedan där de givna data är representerade som punkter. Mellan våra RBF-funktioner försöker vi uppskatta mellanliggande punkter med hjälp av minsta-kvadratskattning. 12 maj

8 2.5 Exempel på problemet Då vår uppgift är att se på felet som uppstår när vi använder våra RB- Fer måste vi först veta var det är prioriterat att minimera felet, eftersom aktiepriset är definierat från 0 till oändligheten. Genom att studera hur optioner och aktier fungerar på marknaden inser man att det intressanta området är när aktiepriset S är nära inlösenpriset K. Som tidigare nämnt är optionen värdelös då S är mindre än K och alla fall där S är större än K kommer optioninnehavaren att göra en vinst på S K. Det område man brukar intressera sig av är 0 till 4K, vilket äp praxis att arbeta över i dessa sammanhang. För att illustrera exemplet kan vi anta att vi skapar en option för Ericssons B-aktie. Idag ( ) är aktien värd 21, 40 SEK och vi låter optionen gälla för tidpunkten T ( ), alltså om exakt ett år. Det område vi tittar på är då K uppskattas till 25 är 14 K 30 dvs. [0.7K, 1.5K]. För att titta på det finansiellt sett mest intressanta området, väljer vi intervallet [K/3, 5K/3], vilket är tillräckligt för en Europeisk köpoption. För att titta på det mest intressanta området kring S lika med K, väljer vi intervallet [K/3, 5K/3], vilket är ett tillräckligt stort område för en Europeisk köpoption. Vi kommer alltså att approximera lösningen till Black-Scholes ekvation med hjälp av RBFer. I grafen nedan ser man hur vi placerat ut några centrumpunkter symetriskt kring K. 12 maj

9 2.6 Tillvägagångssätt Experimentet sker med nedan stående specifikationer: T = 1 R = 0.05 σ = 0.3 T är tiden tills optionen får inlösas, angiven i år. Konstant ränta över tiden. Ett mått på hur en aktie förändras över tiden (volatilitet). De parametrar vi varierar är: N M K punkter Antalet centrumpunkter för de radiella basfunktionerna. Antalet minstakvadrat-punkter kring varje utsatt centrumpunkt som ekvationen ska uppfylla så bra som möjligt. 12 maj

10 3 Experiment Målet med alla numeriska metoder är att vi approximera en lösning till den korrekta (analytiska) lösningen. Vi vill alltså minska felet i den numeriska lösningen. Det finns flera metoder för att minska felet då vi i detta projekt kommer justera vissa parametrar som kan påverka resultatet. Antal radiella basfunktioner: Ju fler basfunktioner vi använder, desto bättre lösning. Men antal basfunktioner ökar även storleken på ekvationsystemet. Antal minstakvadratpunkter: Om vi försöker anpassa en lösning till flera punkter får vi en bättre noggranhet på lösningen. Med ökande punkter blir minstkvadrat-problemet större men problemets beräkningar ökar inte lika snabbt som när man ökar antal basfunktioner. Antal tidssteg: Med ökande tidsteg, blir det noggrannare approximationer pga. att vi analyserar fler intervall. Däremot måste vi lösa rumssystemet flera gånger. För att få en tillräckligt bra lösning utan onödigt arbete vill vi med denna undersökning försöka balansera effektivitet och noggrannhet. Vi börjar med ett fixt tidssteg, och varierar antal radiella basfunktioner samt antal minstakvadrat punkter. Experimenten visar det maximala felet vid sluttiden under hela beräkningsområdet samt det tidigare nämnda intressanta intervallet [1/3till5/3]. Vi varierar antal basfunktioner och minstakvadratpunkter och nedan är våra observationer samt synpunkter. 12 maj

11 De testvärden vi varierar är: Antal basfunktioner: 28, 33, 37 Antal mk-punkter: 1 till 16 d.v.s. 1 till 16* antalet basfunktioner. Vi tittar på hela intervallet (0Ktill4K) samt det intressanta området (1/3Ktill5/3K). För varje antal basfunktioner vi använder (28, 33, 37) plottar vi tre olika grafer. I varje graf representerar x-axeln antal minstakvadratpunkter och y-axeln representerar felet. Varje graf finns i 3 olika format, normala x- och y-axlar, logaritmisk skalan på både x- och y-axlarna samt logaritmisk skala på y-axeln. Dessutom kommer varje graf att plottas både i det intressanta intervallet (1/3till5/3) samt över hela beräkningsområdet. 12 maj

12 Intervall:[0K, 4K] Intervall:[1/3K, 5/3K] 12 maj

13 Intervall: [0K, 4K] Intervall: [1/3K, 5/3K] 12 maj

14 Intervall: [0K, 4K] Intervall: [1/3K, 5/3K 12 maj

15 3.1 Observationer Det blir en ökning av felet vid ett visst antal mkp, men när antal mkp är tillräklig stort minskar felet. Vid mkp = 1, är maxfelet hos 33 och 37 större än när man använder 28 basfunktioner, felet minskar snabbt vid högre antal mkp för 33 och 37, och minskning är stabil, samt felet vid högre mkp för 33 och 37 är mycket bättre än 28. Nästan linjär minskning på grafen (283337) intervall loglog, under den intressanta området) hos 37,33, dvs felet minskar med e c n där n < 0, så felet minskar snabbt i detta fall. 3.2 Slutsats av plottarna Om man tittar på alla serie av plottar, märker vi att man får en bättre lösning med hjälp av fler antal minstakvadratpunkter. Felet minskar vid fler antal punkter, men minskar mindre och mindre ju fler punkter vi använder. Felet minskar knappt efter 4 mkp per basfunktion om man tittar på hela intervallen. Men i det intressanta området blir felet stabil efter ca 5 eller 6 mkp. Beloppet av felet är mindre vid 37 och 33 än 28, men skilnad mellan 33 och 37 är ganska liten(särskilt under den intressanta området). 12 maj

16 4 Slutsats Antal basfunktioner påverkar resultat, men påverkning minskar, vid 33 och 37 är felen ganska nära varandrar. Vid antal mkp > 4 (hela intervall, eller antal mkp > 6 under den intressanta området), så få man ganska litet fel på alla 3 olika antal basfunktioner, fast med 33 och 37 är resultat bättre än 28. Dvs, större antal mkp än 4 behövs inte (6 om man är mer intresserad av intervallet 1/3 till 5/3), så 33 basfunktioner och ca 5 minstakvadratpunkter funkar ju bra som parametrar för att få noggrant svar med relativt mindre arbetet. 12 maj

17 Referenser Gunnar Marcusson, Option pricing using radial basis functions, UPTEC report F04 078, School of Engineering, Uppsala Univ.,Uppsala,Sweden, maj

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

En räntestudie Avkastningskurvan på svenska statsobligationsmarknaden

En räntestudie Avkastningskurvan på svenska statsobligationsmarknaden Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats 10 poäng VT 2003 En räntestudie Avkastningskurvan på svenska statsobligationsmarknaden Författare: Andreas Bodén Handledare: Cleas

Läs mer

Ränterisk för bostadsköpare

Ränterisk för bostadsköpare Nationalekonomiska Institutionen Lunds Universitet Kandidatuppsats poäng H 5 Ränterisk för bostadsköpare betydande eller marginell? Författare: Marcus Iorizzo Handledare: Hans Byström Abstract Med dagens

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden -

Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden - Företagsekonomiska institutionen Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden - En kvalitativ studie av ett ifrågasatt marknadsinstrument. Magisteruppsats i företagsekonomi Extern redovisning Hösten

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Penningpolitiska förväntningar

Penningpolitiska förväntningar NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universitet Uppsats fortsättningskurs C Författare: Arash Bigloo och Lars Björn Handledare: Per Engström Vårterminen 2007 Penningpolitiska förväntningar en empirisk

Läs mer

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Av:

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Skattning av switching costs på bolånemarknaden Författare: Patrik Andersson och Eric Berglund Kurs: NE3070 Termin: HT2004 Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Blanknings påverkan på volatiliteten Handledare: Erik Norrman Skriven av: Magnus Lantz Sammanfattning Titel: Blanknings påverkan

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53. En studie av börshandlade investeringsprodukter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 53 En studie av börshandlade investeringsprodukter Författare:

Läs mer

Aktieanalys. Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik

Aktieanalys. Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Aktieanalys Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Emil Söderquist Per Larsson Marcus Laurila Victor Nithander Alexei Olatov Eric Lundgren

Läs mer

Vad är binära optioner?

Vad är binära optioner? Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighetsakademin vid Avd

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Bolåneräntor i Sverige

Bolåneräntor i Sverige DEGREE PROJECT, IN APPLIED MATHEMATICS AND INDUSTRIAL ECONOMICS, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2014 Bolåneräntor i Sverige EN ANALYS AV INDIVIDUELLA RÄNTOR MED MULTIPEL LINJÄR REGRESSION ANDRÉ BERGLUND,

Läs mer