INBJUDAN TILL AKTIETECKNING I SEVEN NOX AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL AKTIETECKNING I SEVEN NOX AB (PUBL)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL AKTIETECKNING I SEVEN NOX AB (PUBL) Detta emissionsprospekt har uppgjorts i enlighet med värdepappersmarknadslagen i Finland ( /495, inklusive ändringar) Finansministeriets förordning om emissionsprospekt ( /540), och med vid datumet för emissionsprospektet gällande ställningstaganden som givits av Finansinspektionen. Finansinspektionen har godkänt detta emissionsprospekt men ansvarar inte för informationens riktighet i detta. Finansinspektionens diarienummer för beslut att godkänna emissionsprospektet är 16/272/2003. Finansinspektionens diarienummer för beslut att bevilja undantagstillstånd är 19/272/2003. Finansinspektionen förutsätter i sitt beslut att följande text läggs ut på första sidan i prospektet: En betydande andel av målgruppen är icke-yrkesmässiga investerare. Aktierna bjuds ut genom nätverksmarknadsföring och marknadsföringsorganisationen har inte erfarenhet av marknadsföring av värdepapper och tillhörande regelverk. Marknadsföringen av aktierna har därför kanske mer betonat avkastningsmöjligheterna vid nätverksmarknadsföring än de egenskaper och risker som är förknippade med värdepapperen och emittenten. Finansinspektionen framhåller att Seven Nox AB:s korta verksamhetshistoria gör det svårare än vanligt att utifrån informationen i prospektet bilda sig en välgrundad uppfattning om Sevenkoncernen, lönsamheten i dess verksamhet och andra omständigheter som påverkar värdet av bolagets aktier. Värt att särskilt beakta vid värderingen är de avtals- och affärsarrangemang som finns mellan bolagen i bolagsgruppen och bolagets närmaste krets. Hur dessa påverkar bolagets ekonomiska ställning är svårt att bedöma. Eftersom aktier i Seven Nox AB (publ) har erbjudits till allmänheten i Finland redan innan prospektet har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts av emittenten, förutsätter Finansinspektionen att alla de fysiska och juridiska personer med hemvist i Finland som tecknat aktier i bolaget skall ha rätt att dra tillbaka sina teckningar inom en rimlig tidsfrist, i detta fall till och med den 9 december Seven Nox AB (publ) anser att Finansinspektionens utlåtande ovan gällande erbjudandet av aktier genom nätverksmarknadsföring inte stämmer överens med hur aktierna kommer att bjudas ut enligt detta emissionsprospekt. FÖR PROSPEKTET ANSVARIGA PERSONER Bolaget: Seven Nox AB (publ) Södra Hamngatan 45 SE Göteborg, Sverige Bolagets styrelse: Namn Födelseår Ställning Hans Lindroth 1958 styrelseordförande Ola Bartholdson 1962 styrelsemedlem, verkställande direktör Örjan Saele 1975 styrelsemedlem Peter Jacobsson 1963 styrelsemedlem Jens Ove Johannessen 1971 styrelsemedlem Fredrik Wistrand 1975 styrelsemedlem Bolaget svarar för den information som ingår i detta emissionsprospekt. Bolagets styrelsemedlemmar försäkrar att, såvitt de vet, uppgifterna överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka betydelsen av prospektet. Göteborg den 2 december 2003 Seven Nox AB (publ)'s styrelse EMITTENTENS RÅDGIVARE Archibald Advokatbyrå, Södra Hamngatan 53 SE Göteborg, Sverige har fungerat som juridisk rådgivare vid uppgörandet av prospektet, samt Advokatbyrå Hannes Snellman Ab, Södra kajen 8, Helsingors, som juridisk rådgivare gällande finsk rätt vid uppgörandet av prospektet.

2 SAMMANFATTNING VERKSAMHET Seven är en försäljningsutbildnings- och marknadsföringsorganisation som baseras på idén med relationsmarknadsföring där man sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. Organisationens syfte är att: + Utbilda Partners till att växa. Detta sker genom att hjälpa, uppmuntra, utbilda och stötta Partners. + Påverka konsumenter att välja ett visst varumärke, köpa en specifik produkt eller tjänst eller besöka en webbsida. Sevens ekonomiska resultat kommer från den omsättning som skapas genom de produkter och tjänster som Sevens organisation väljer att marknadsföra till slutkunder samt av utbildningskurser och material som Partners handlar av Seven. Strategi Strategin är att prioritera snabb Partner- och kundtillväxt, bygga en välutbildad och motiverad organisation, expansion till nya länder, framtagning av nya produkt- och tjänstekoncept och ingå allianser med leverantörer. Expansion Seven är nu aktivt i Sverige, Norge, Danmark, Italien och Finland. Under åren 2003 och 2004 kommer Seven att etablera lokala kontor och organisationer i bl.a. Tyskland och England. Erbjudande till Partners Seven erbjuder Partners att delta i en organisation med högt uppsatta mål, stora visioner och med fokus på utbildning och motivation. Det handlar inte bara om att marknadsföra varumärken, skaffa kunder, utbildning och uppnå finansiella mål utan också om att ta del av en stark kultur och värderingar. Kunderbjudanden Seven marknadsför för närvarande fast- och mobiltelefoni. Det är planerat att utvidga kunderbjudandet med t.ex. mobila datatjänster, e-learning, utbildning, ADSL, kabel-tv, pay-per-view filmer, näthandel, finansiella tjänster, försäkringar, programvara till datorer, Internet-baserade tjänster, spel, musik och kosttillskott. Det nuvarande kunderbjudandet i Sverige, Norge och Danmark sker i intressebolaget PGOne (se definition på sida 3). PGOne hade per den 31 augusti aktiva telefonikunder som beräknas omsätta ca 400 miljoner kronor under år Det nuvarande kunderbjudandet i Finland sker i dotterbolaget PGFREE Oy.

3 SAMMANFATTNING ERBJUDANDET Erbjudande Nyemissionen riktar sig enbart till Partners i Seven (se definition på sida 3). Nyemission Lägst B-aktier. Högst B-aktier. Teckningskurs 1,85 kronor per aktie. Teckningspost 820 aktier av serie B. Varje teckningspost motsvarar således kronor. Teckning av aktier Teckning sker genom ifyllande av den teckningsblankett som tillhandahålls samtliga teckningsberättigade genom att hållas tillgänglig på Partnerns inloggningssida (webbsidan Teckningsberättigade är personer som är registrerade som Partners i Seven. Denna blankett skrivs ut, fylls i, undertecknas och skickas per post eller fax till: Seven Nox AB (publ), Box 80, Göteborg, Sverige Fax Korrekt ifylld och undertecknad teckningsblankett måste vara mottagen av Seven senast på teckningstidens sista dag. När teckning är registrerad av Seven kommer en bekräftelse att publiceras på Partnerns inloggningssida som finns på Betalning av aktier Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant omedelbart i samband med teckning. Betalning sker genom att betala på nedan angivna bankkonto med angivande av namn, adress och Partner ID. Om full likvid inte har erlagts, accepteras teckningen inte och den erlagda betalningen kommer att återbetalas. Vänligen notera att enbart betalning inte medför rätt till tilldelning. Teckningsblanketten måste vara korrekt ifylld och mottagen av Seven för att aktierna skall kunna tecknas. Bank: SEB Finland: Sverige: Norge: Danmark: Kontohavare: Seven Nox AB (publ) Teckningstid Teckning och betalning av nya B-aktier skall ske under tiden från och med den 14 november 2003 till och med den 29 november Styrelsen i Seven förbehåller sig rätten att förlänga den tidsperiod under vilken teckning kan ske, dock inte längre än till den 31 december Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden till och med den 9 december Teckningstiden i Finland är från och med den 2 december till och med den 9 december 2003.

4 INNEHÅLL, DEFINITIONER Innehållsförteckning Inbjudan att teckna aktier Sid 4 Villkor och anvisningar Sid 5 Bakgrund och motiv Sid 7 Styrelsens introduktion Sid 8 Verksamhetsbeskrivning Sid 9 Finansiell information Sid 13 Aktier, aktiestruktur och aktieägare Sid 15 Riskfaktorer Sid 16 Skattekonsekvenser & legal information Sid 17 Styrelse, ledande befattningshavare & revisor Sid 19 PGOnes årsredovisning 2002 Sid 20 Revisorernas granskningsberättelse Sid 35 Bolagsordning Sid 36 Definitioner Med "Seven" och "Bolaget" avses emittenten Seven Nox AB (publ) som är infört i det svenska Patent- och registreringsverkets register med med organisationsnummer och registrerad adress på Södra Hamngatan 45, SE Göteborg, Sverige. Med PGOne avses PGOne AB som är infört i det svenska Patent- och registreringsverkets register med organisationsnummer Med PGFREE avses PGFREE Oy som är infört i det finska handelsregistret med organisationsnummer Med Partner avses sådan, fysisk eller juridisk, person som på ett självständigt sätt arbetar med Seven och är registrerad som Partner hos Seven. Man kan bli Partner genom att kontakta en annan Partner i Seven som tillhandahåller information, utbildning och registrering. Seven kan förmedla dessa kontakter. Kravet för att bli Partner är att ett Oberoende Partner Avtal tecknas med Seven och att avgifter betalas för de startpaket och utbildningspaket som behövs för att kunna vara Partner i Seven. Den totala kostnaden för att bli Partner varierar beroende på land och förändras löpande beroende på Sevens faktiska kostnader för material och utbildningskurser. Generell information Uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är lämnade av styrelsen i Seven. Uttalandena är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, som alla framtidsbedömningar, är förenade med stor osäkerhet. Läsaren av prospektet måste bilda sig en egen uppfattning rörande Seven med beaktande av bland annat de omständigheter som anges under rubriken Riskfaktorer. Tvist rörande Erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag.enligt finska konsumentskyddslagen kan konsumenten i tvistemål mellan en konsument och en näringsidkare väcka talan även vid den allmänna underrätt inom vars domkrets han är bosatt Distribution Detta prospekt får inte distribueras eller marknadsföras i något land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrerings-åtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av finsk rätt eller (ii) strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. De nya B-aktierna som utges kommer ej att erbjudas i USA, Australien, Kanada eller Japan ej heller till personer bosatta i dessa länder. Tidpunkter för ekonomisk redovisning Räkenskapsperiod: 1 januari t o m 31 december 2003 Bokslutskommuniké: 27 februari

5 INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER Vid extra bolagsstämma den 15 september 2003 beslutades att bemyndiga Sevens styrelse att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse för aktieägares företrädesrätt genomföra nyemission omfattande högst aktier av serie B à nominellt 0,004 kronor. Genom nyemission skall aktiekapitalet kunna höjas med högst kronor. Extra bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission registrerades hos Patent- och registreringsverket den 23 september Bolagets styrelse beslutade vid möte den 2 oktober 2003 att under tiden 14 november 2003 till och med den 29 november 2003 genomföra nyemission omfattande högst aktier av serie B à nominellt 0,004 kronor till en emissionskurs av 1,85 kronor per aktie. Genom nyemissionen skall aktiekapitalet kunna höjas med högst kronor. Teckning av aktier kan ske under tiden 14 november 2003 till och med den 29 november Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant omedelbart i samband med teckning. Fysiska och juridiska personer som tidigare innehar aktier i Seven äger inte rätt att delta i emissionen med företrädesrätt. Rätt till teckning av B-aktier i samband med nyemissionen tillkommer fysiska och juridiska personer som registrerats hos Seven som Partners till Seven. Enligt detta prospekt erbjuds Partners att i enlighet med de villkor som här anges delta i nyemissionen och erbjuds att teckna aktier av serie B i Seven à nominellt 0,004 kronor till en kurs om 1,85 kronor per aktie i poster om 820 aktier. Bolagets styrelse beslutade vid möte 28 november 2003 att förlänga teckningstiden till och med den 9 december Teckningspriset om 1,85 kronor per aktie grundar sig på den information som finns redovisad i detta prospekt. Det baseras på de Finansiella prognoser och Riskfaktorer som finns redovisade på sid. 13 och sid. 16 i detta prospekt. I samband med erbjudandet enligt detta prospekt erbjuds aktier i Sverige och Norge. 4

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Kontaktperson: Per Stommel, telefonnummer: , E-post: De aktier som erbjuds i detta prospekt skall utges av Seven genom en nyemission av aktier av serie B. Här nedan redovisas emissionens villkor och anvisningar. Korrekt ifylld och undertecknad teckningsblankett måste vara mottagen av Seven senast på teckningsperiodens sista dag. Seven kommer därefter att publicera en bekräftelse på att teckningsblanketten erhållits på Partnerns inloggningssida som finns på Nyemission Lägst B-aktier. Högst B-aktier. Aktier i serie A har 10:1 rösträtt mot aktier i serie B. De utbjudna aktierna andel av aktiekapitalet vid minimiteckning är 7,4 % och vid maximiteckning 17,76 %. De utbjudna aktiernas andel av röstetalet vid minimitecking är 2,78 % och vid maximiteckning 7,16 %. Betalning av aktier Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant omedelbart i samband med teckning. Betalning sker genom att betala in emissionslikvid på nedan angivna bankkonto med angivande av namn, adress och Partner ID. Om full likvid inte har erlagts, accepteras teckning inte och den erlagda betalningen kommer att återbetalas inom 14 dagar. Vänligen notera att enbart betalning inte medför rätt till tilldelning. 5 Aktiernas nominella belopp är 0,004 kronor, och de utbjudna aktiernas sammanlagda nominella belopp vid minimiteckning är kronor och vid fulltecknande kronor. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,85 kronor per aktie. Bolaget tillförs vid fulltecknande kronor före emissionskostnader. Teckningspost 820 aktier av serie B. Varje teckningspost motsvarar således kronor. Avvikelse från aktieägares företrädesrätt Med avvikelse från aktieägares företrädesrätt tillkommer rätt till teckning för fysiska och juridiska personer som registrerats som Partners till Seven. Orsak till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka spridningen av aktier till nya aktieägare. Teckning av aktier Teckning sker genom ifyllande av den teckningsblankett som tillhandahålls samtliga teckningsberättigade genom att hållas tillgänglig på Partnerns inloggningssida (www.seven.net). Denna blankett skrivs ut, fylls i, undertecknas och skickas per post eller fax till: Seven Nox AB (publ) Box 80, Göteborg, Sverige Fax Bank: SEB Finland: Konto Sverige: Konto Norge: Konto Danmark: Konto Kontohavare: Seven Nox AB (publ) Teckningstid Teckning och betalning av nya B-aktier enligt styrelsens ursprungliga beslut skulle ske under tiden från och med den 14 november 2003 till och med den 29 november Under denna tid har aktier kunnat tecknas i Sverige och Norge. Styrelsen i Seven har förbehållit sig rätten att förlänga den tidsperiod under vilken teckning kan ske, dock inte längre än till den 31 december Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden till och med den 9 december Teckningstiden i Finland är från och med den 2 december till och med den 9 december Leverans och registrering av aktier Enligt beslut av extra bolagsstämma i Seven den 15 september 2003 utfärdas inga aktiebrev i Seven. Aktieägarbok och avstämningsregister förs via elektroniskt media hos svenska VPC AB ( VPC ). Aktierna kommer levereras, bli registrerade och hållas tillgängliga på värdepapperskonto som kommer att öppnas för Partner som tilldelas aktier i nyemissionen hos Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), senast 15 dagar efter teckningstidens utgång. Aktierna är förvaltarregistrerade hos VPC. Öppnandet av värdepapperskonto sker av Seven och är jämte årsavgift utan kostnad för aktieägare. Flytt av värdepapperskonto debiteras med 150 kronor.

7 Fullteckningsgaranti Emissionen är ej garanterad att bli fulltecknad. Om lägsta teckningsvolym inte uppnås blir emissionen inte genomförd. De som betalt emissionslikvid kommer då att återfå inbetald teckningslikvid inom 14 dagar. utbetalas den från Bolaget genom den svenska VPC. Beskattning av dividender behandlas mer i detalj på sida 17. Samtliga aktieägare har lika rätt att deltaga på bolagsstämma i Bolaget. Kallelse till bolagsstämman sker enligt bolagsordningen 8. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Aktieägare, tillika Partners, som har sitt innehav av aktier i Seven registrerat hos förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Tilldelning Tilldelning sker genom beslut i Bolagets styrelse. Avräkningsnota (framgår antal aktier, betalt belopp och inloggningsuppgifter för handel med aktier och specifikationsuppgifter) tillställs de som erhållit tilldelning via inloggning på webbsidan senast 25 dagar efter teckningstidens utgång. Vid överteckning beslutar styrelsen i Bolaget om tilldelning av aktier. Inga kvoter för tilldelning i de olika länderna finns. Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att stor spridning uppnås och att förutsättningarna för god likviditet i aktien erhålls. Tilldelning kommer att ske i poster om 820 aktier. Partner som vid en överteckning ej tilldelas aktier kommer att inom 14 dagar återfå inbetald teckningslikvid motsvarande ej erhållna aktier. För det fall nyemissionen ej blir fulltecknad av personer med företrädesrätt, kommer styrelsen utan fastställda begränsningar att besluta i vilken utsträckning tilldelning av B-aktier till personer utan förerädesrätt skall äga rum och hur sådan fördelning skall ske. Aktieägares rättigheter Aktieägare äger utöva sin rätt efter införing i aktieboken.aktieägarna införs automatiskt i aktieboken. Ökningen av aktiekapitalet i anledning av nyemissionen skall registreras hos Patent- och registreringsverket. Inlämning av registreringshandlingar sker snarast möjligt efter det att teckningsperioden är avslutad. Alla aktier i emissionen tillhör serie B-aktier som har 1/10-dels rösträtt mot serie A-aktier. För övrigt är A- och B-aktier likvärdiga och har samma rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Nyemitterade B-aktier berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret Ifall utdelning sker Kostnader för emissionen Alla kostnader för emissionen som uppskattas till 2-3 miljoner kronor skall betalas av Bolaget. Övriga villkor Bolagets styrelse eller den styrelsen utser är befullmäktigad att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av nyemissionen hos Patentoch registreringsverket, dock inte korrigeringar som försämrar villkoren för aktieägare. Handel i aktien En inofficiell handel i Seven-aktien är planerad att påbörjas under januari månad Seven har tecknat avtal för sådan handel med Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ). Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) är ett värdepappersinstitut som har de tillstånd som krävs för handel med finansiella instrument. Aktiehandeln kommer att ske elektroniskt via ett webbgränssnitt. Aktiehandel kommer att ske inom den förvaltarregistrerade depån. Kurtageavgiften kommer att debiteras med 14 kronor per avslut, avräkningsnota skickade per e-post är kostnadsfria och överföring av likvida medel inom Norden kostar 150 kronor. Dessa avgifter kan förändras om kostnaderna för att utföra handeln förändras för Thenberg & Kinde Fond-kommission AB (publ). Ingen överlåtelseskatt uttas av Seven (se övrigt om skatter på sid 17). 6

8 BAKGRUND OCH MOTIV Telefonin kommer att lanseras under varumärket TELFREE. Seven äger 100% av aktierna och rösterna i PGFREE S.p.a.; ett bolag registrerat i Italien som förvärvats av PGOne AB för en total kostnad av ca 1,5 miljoner kronor. PGFREE S.p.a. kommer att ändra firma till TELFREE. 7 Seven bildades under sommaren år 2003 av Seven Telephony International Holding SàRL. Detta är ett bolag som har sitt säte i Luxemburg och som ägs av ett antal personer i Sevens styrelse (se sid 19). Bakgrunden var en målsättning och ambition att skapa en ny modern och global försäljningsutbildnings- och marknadsföringsorganisation som kan skapa stora kundvolymer. Se bolagsordningen 3 för en närmare beskrivning av Sevens verksamhetsområde. Seven registrerades hos det svenska Patent- och registreringsverket den 10 juli Seven är ett svenskt publikt aktiebolag på vilken svensk rätt tillämpas. Under augusti och september månad 2003 bildades ett antal nya bolag. Se koncernstruktur grafiskt på sidan 10. Följande bolag bildades av Seven: Seven Suomi Oy ( ), Seven Danmark ApS ( ), Seven Nox Sverige AB ( ), Seven Norge AS ( ), Seven Italy S.r.l. (REA number ). Under augusti månad 2003 var Seven delaktig i bildandet av ett nytt mobiltelefonbolag i Finland med firman PGFREE Oy ( ). Sevens ägarandel i PGFREE Oy är 51% av kapitalet och 50% av rösterna. Resterande aktier ägs av Kosmo Services SA. (Ingen av Sevens styrelseledamöter eller huvudägare har någon ägarandel eller intresseandel i Kosmo Services SA). Ventelo Norge A/S tecknade tillsammans med PGFREE Oy den 17 september 2003 ett avtal med Suomen 2G Oy för leverans av mobila telefonitjänster i Finland. Ventelo Norge A/S kommer att genomföra den tekniska implementationen i Finland. Under september månad 2003 förvärvade Seven 49% av aktierna och rösterna i PGOne AB av VIVA Networks AB för 5 miljoner kronor och tilläggsköpeskilling om 200 kronor per ny Partner som registreras i Seven under en period av fem år. PGOne AB driver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Resterande 51% ägs av Kosmo Services SA. (Observera att det PGOne AB som refereras som PGOne i detta prospekt endast driver verksamhet i Sverige, Norge, och Danmark. I övriga länder är bolagsstrukturen annorlunda även om liknande varumärken nyttjas). I Italien har ett kontor öppnats, VD anställts och det är planerat att verksamhet lanseras under fjärde kvartalet Seven förvärvade i oktober månad 49% av kapitalet och rösterna, för nominellt pris per aktie, i Valuengine - Trading e Servicos Limitada. Detta bolaget har sitt säte i Portugal med registreringsnummer 06221/ I det skedet Seven förvärvade aktierna hade bolaget inte ännu haft någon verksamhet. Resterande aktier är förvaltarregistrerade hos två Guernseybolag. (Ingen av Sevens styrelseledamöter eller huvudägare har någon ägarandel eller intresseandel i Valuengine - Trading e Servicos Limitada eller i Guernseybolagen). Enligt extra bolagsstämma den 1 oktober 2003 i PGOne AB kan kundmassan i PGOne AB komma att säljas till Valuengine - Trading e Servicos Limitada. Transaktionen har ännu inte slutförts men uppskattas vara slutförd under december månad. Seven äger samma antal aktier i båda bolagen och identiskt avtal finns avseende provisioner. Anledningen till avtalet med Valuengine - Trading e Servicos Limitada är att bolaget kommer medverka till att Seven kan snabbt vara med och etablera en pan-europeisk telefoniverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Motiv till nyemission Seven vill nu genom denna nyemission trygga Bolagets finansiering och samtidigt bredda ägandet på ett sådant sätt att Partners får del av framtida värden som byggs upp. Den nu förestående riktade nyemissionen kan tillföra Seven upp till maximalt 49,95 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppskattas till ca 2-3 miljoner kronor. Användning av emissionslikvid Allt kapital som inbetalas genom denna nyemission tillfaller Bolaget. Från detta dras kostnader för emissionen. Emissionslikviden kommer att användas enligt följande: Ca 15 miljoner för etableringar i Finland, Italien, Tyskland, och England. Ca 20 miljoner kronor för etableringar i ytterligare länder, som ej är definierade i detta skede. 6,5 miljoner kronor för köp av aktier i PGOne AB och PGFREE S.p.a. (Tilläggsköpeskillingen finansieras av intäkter från nya Partners, varav 1,1 miljon är ackumulerat till 30 september 2003). Ca 5 miljoner kronor för köp av varulager och utbildningskurser/material. Ifall inte emissionslikvid på 18,5 miljoner kronor erhålls kommer Seven att söka externt kapital genom riskkapitalbolag och andra investerare. Seven har inte påbörjat denna process ännu. Om Seven erhåller mer än 18,5 miljoner kronor och genomför en icke fulltecknad emission så kommer Seven att minska investeringarna i nya länder med motsvarande belopp och därigenom klara av finansieringen.

9 STYRELSENS INTRODUKTION Det Seven arbetar med har sitt ursprung i direktförsäljningsbranschen, en bransch där det finns uppskattningsvis 27 miljoner människor i 120 länder som säljer varor och tjänster direkt till konsumenter i en person-till-person försäljning. Många äldre och välkända företag såsom Amway, Herbalife, Oriflame och Electrolux har byggts upp genom att nyttja direktförsäljning som ett sätt att skaffa kunder. Nu kommer det en ny generation direktförsäljningsbolag som inte arbetar på samma sätt som de gamla etablerade företagen. Istället för att fysiskt köpa in produkter i lager som sedan skall säljas så kommer den nya typen av företag att byggas på produkter och tjänster som är digitala, dvs de kan levereras direkt till kunder via data- och kommunikationsnät. Man kommer inte ha traditionella distributörer utan istället marknadsförare på deltid som marknadsför varumärken, leverantörer, produkter och tjänster. Idén med direktförsäljning, relationsmarknadsföring och communities kommer att exploateras på helt andra sätt än tidigare. Drivkraften kommer från en ung generation människor som växt upp i kommunikationssamhället. Sevens organisation har redan bevisat att affärskonceptet är framgångsrikt. Samma organisation som Seven nu nyttjar byggde tidigare PGOne och skaffade närmare telefonikunder (varav var i augusti 2003 aktiva kunder) på mindre än 10 månader. Det är få telefoni-bolag i Sverige och Norge som kan redovisa samma snabba tillväxt. När Seven nu skall starta i bl.a. Italien, Tyskland och England så kommer verksamheten in i en ny tillväxtfas. Marknadspotentialen och affärsmöjligheten är väsentligt mycket större. Allt kommer då att få helt nya proportioner där Seven kan nå flera miljoner konsumenter på ett snabbare och bättre sätt än andra marknadsföringsmetoder. Vi kan därmed påverka otroligt mycket människor att välja ett visst varumärke, köpa en viss produkt eller tjänst eller besöka en viss webbsida på Internet. Möjligheterna är väldigt stora och det är nu vi tillsammans skall ta det stora steget ut i världen och bygga något stort och långsiktigt. De nya företagen har helt nya möjligheter att expandera snabbt över hela världen. Man behöver inte längre bygga fabriker och lager för varje nytt land; digitala tjänster såsom mobiltelefoni och Internet har inga landsgränser. Genom att nyttja ny kommunikationsoch informationsteknologi kan internationella organisationer snabbt spridas. Sevens målsättning är att bli en global försäljningsutbildnings- och marknadsföringsorganisation som nyttjar de nya möjligheter som nu finns tillgängliga. Det som särskiljer Seven från konkurrenter är den erfarenhet och know-how som finns i Sevens organisation / ledning samt den långsiktighet som skapas genom Sevens fokusering på att skapa en stor kundbas och välutbildad organisation. 8

10 VERKSAMHETS- BESKRIVNING 9 Genom att se hela samhället som ett nätverk av relationer kan man snabbt skapa stora grupper - communities - som består av individer med gemensamma intressen och målsättningar. Dessa grupper skapas genom att varje enskild individ har relationer med andra likasinnade människor som i sin tur har likartade relationer till andra, och så vidare. Relationerna nyttjas genom att varje person rekommenderar exempelvis en vara, tjänst eller en tillhörighet i en organisation till andra personer som finns i hans eller hennes personliga nätverk. Det finns idag tusentals sådana här communities med lika många varianter och inriktningar. Exempel är helt Internet-baserade communities såsom Lunarstorm och ivillage; andra exempel är Greenpeace och H.O.G (Harley Owners Group). Dessa nätverk hålls samman genom att de som är delaktiga vill ha en relation till en leverantör eller en organisation och av att de samtidigt vill ha en relation med varandra. Seven är en sådan community - ett nätverk - som bildats med syftet att vara en kommersiell försäljningsutbildnings- och marknadsföringsorganisation av produkter och tjänster och där man utbildar, uppmuntrar och stöttar Partners på sådant sätt att de kan förbättra sina privata ekonomiska situationer och livsstilar. Sevens affärsidé är en hybrid; en mix av följande områden: + Internet + Relationsmarknadsföring + Utbildning via Internet + Viral marketing + Digitala produkter och tjänster Marknaden för relationsmarknadsföring Till skillnad mot tillverkningsföretag så är Sevens verksamhet helt inriktad på själva försäljnings- och marknadsföringsprocessen, dvs att påverka människor och företag att handla en viss vara eller tjänst. Seven har inga egentliga begränsningar i sortimentet produkter eller tjänster. Marknadsföringsformen som Seven nyttjar kallas för relationsmarknadsföring (RM). I motsats till mass-marknadsföring bygger RM på att kontakten med kunder ofta mår bra av att vara både interaktiv via ansikte-till-ansikte och att den baseras på en fortlöpande relation mellan personerna. Sådana interaktiva relationer kan ha stor och ibland helt avgörande betydelse för kundens val av att välja leverantör, dess lojalitet och fortsatta köp. Om en kund har två likvärdiga produkter eller tjänster att välja mellan så väljer kunden ofta det bolag som de anser sig ha bäst relation till. I och med att många produkter och tjänster (exempel är telefonitjänster) blivit likvärdiga så spelar relationen allt större roll. Normalt brukar företag i västvärlden skapa kundrelationer genom mass-marknadsföring (exempel är TV-reklam och direktreklam) då man anser kostnaderna för att upprätthålla individuella kundrelationer vara alltför stora, särskilt om det som säljs är billigt eller utsatt för prispress. Enligt branschexperter, som t ex Edward Ludbrook, anses intresset för att arbeta med RM (direktförsäljning, - och nätverksmarknadsföring) att växa snabbt under de kommande åren. Tillväxten kommer att domineras av den unga generation åringar som har växt upp med Internet, mobiltelefoner, kabel-tv och framförallt i ett samhälle där man inte längre anser sig ha ett arbete för livet och där det är allt mer vanligt att driva egen verksamhet. Allt fler unga människor söker nu en livsstil där man själv kan bestämma hur och när man vill jobba. Franchising är ofta ett bra alternativ när man skall starta egen verksamhet. Speciellt om det är det första egna företagandet som man skall prova på. Det beror på att man får tillgång till manualer, procedurer, support och utbildning. Seven motsvarar ett sådant attraktivt franchise-koncept där investeringarna är minimala och de digitala produkter och tjänster som Seven i huvudsak sysslar med är populära bland en stor grupp människor. Verksamhetsbeskrivning och affärsområden Sevens kärnverksamhet består i att bedriva direktförsäljning av utbildningar samt att rekrytera slutkunder till de bolag som Seven samarbetar med. Sevens ena affärsområde är Partners, vars verksamhet består i att bygga upp Sevens marknadsföringsorganisation och erbjuda utbildning. Seven har för närvarande 18,000 Partners. I och med att marknadsförings-organisationen består av personer som inte är anställda utan arbetar helt

11 självständigt som egna företagare är arbetssättet likt franchisegivarens roll där Seven skapar och utvecklar arkitekturen, visionen, affärsidén, inköp av utbildning, strategin, procedurer och arbetssätt. För affärsområdet Partners utgörs intäkterna i huvudsak av försäljning av utbildningskurser och material, startpaket med manualer, event-biljetter och promotionmaterial. Det andra affärsområdet är Customers vars verksamhet består i att utveckla kundbasen, utveckla nya produkter och tjänster samt ingå i allianser med leverantörer och innehavare av varumärken. För affärsområdet Customers utgörs intäkterna för närvarande av provisioner från PGOne, (PGOnes omsättning konsolideras ej i Sevens resultaträkning, se sid 13). Intäkterna för år 2004 och framåt kommer, förutom provisioner från PGOne, att utgöras av försäljning av telefonitjänster och produkter till slutkunder genom Sevens intressebolag, bl.a. PGFREE Oy och PGFREE S.p.a. Dessa intäkter är helt volymbaserade och är beroende på antalet kunder. Övergripande strategi Sevens strategi är planerad att genomföras i tre vågor. Den första vågen är påbörjad under augusti månad och genomförs i Norden under hösten/vintern 2003/04. Detta är en pre-launch period, dvs en tidsperiod där Seven introduceras på marknaden och där teknik, system och organisation utvecklas på sådant sätt att Seven kan expanderas till andra länder. I andra vågen kommer Seven att expandera snabbt till nya länder. I tredje vågen kommer Seven att kapitalisera på marknadsföringskanalen genom att introducera nya typer av produkter och tjänster och därigenom öka omsättningen per kund och per Partner. Italien finns ett lokalt kontor, system är på plats och verksamheten är planerad att lanseras under december månad Under 2004 kommer Seven att expandera till Tyskland, England och en pre-launch kommer samtidigt att genomföras i ytterligare ett antal länder. Därefter är det planerat att en snabb expansion med konkurrenskraftiga kunderbjudanden skall ske till ett stort antal andra länder. Några konkreta beslut på utvidgning finns ännu inte gällande ytterligare länder. Organisation Seven har sitt huvudkontor i Göteborg och ett lokalt kontor i Milano. Övriga kontor som är planerade för 2003 / 2004 är lokaliserade i Tyskland och England. På kontoret i Göteborg finns ledning, marknad, finans, teknik, produktutveckling, support/utbildning och administration. För närvarande arbetar 24 personer på huvudkontoret. Det är planerat att ytterligare ett 30-tal personer kommer att anställas under 2003 / 2004 för placering på kontoren i Sverige, Italien, Tyskland och England. Intressebolaget PGOne drivs med egen anställd personal lokaliserade på kontor i Norge och Sverige. PGOne-koncernen har för närvarande drygt 20 personer anställda. Dotterbolag och intressebolag Seven Nox AB (publ) dotterbolag Seven Nox AB (publ) intressebolag Seven Nox Sverige AB, 100% ägande PGone AB, 49% ägande Seven Suomi Oy, 100% ägande Valuengine-Trading e Servicos Sevens strategi är att agera på ett aggressivt sätt och alltid prioritera expansion, tillväxt och lönsamhet. För att kunna genomföra detta i praktiken så har Seven valt att inte ensamt äga, administrera eller bygga upp alla de företag som skall leverera tjänster och produkter. Istället är strategin att outsourca denna del och skapa ett nätverk av allianser med leverantörsföretag. Seven Norge AS, 100% ägande Seven Danmark ApS, 100% ägande Seven Italy S.r.l., 100% ägande PGFREE S.p.a., 100% ägande Limitada, 49% ägande Länder Sevens marknadsföringsorganisation finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och i Finland. I PGFREE Oy, 51% ägande* *) 51% av kapital och 50% av rösterna. 10

12 Marknadspotential kunder I en jämförelse mellan de länder där Seven för närvarande finns och de nya länder där Seven nu skall starta med telefoniverksamhet så är potentialen i de nya länderna väsentligt mycket större. I nedanstående tabeller finns en sammanfattande bild av marknadspotentialen i de nuvarande och de kommande länderna. Antal miljoner abonnemang (både privat- och företagsmarknaden) år 2001 Mobil telefoni Internet Fast telefoni Mobil telefoni Internet Fast telefoni Sverige 7,9 5,1 5,8 Norge 3,8 2,3 3,2 Danmark 4,5 2,5 3,6 Finland 4,4 2,6 2,8 Totalt antal 20,6 12,5 15,4 Italien Tyskland England Totalt antal (Källa: ITU, International Telecommunication Union) Marknadspotential direktförsäljning Även om Seven kommer att agera på ett nytt sätt inom direktförsäljningsbranschen så är det intressant att jämföra branschens totala försäljning i Sevens nuvarande länder med de nya viktigast tillkommande länderna. Enligt nedan redovisade statistik omsätter branschen i de nya länderna där Seven skall etableras ca 20 gånger mer än vad branschen omsätter i de nuvarande länderna där Seven redan finns. Försäljning miljarder kronor år 2001 Nuvarande länder Kommande länder Sverige Nuvarande länder 0,8 Kommande Italien länder 7 Norge 0,9 Tyskland 16 Danmark 0,3 England 15 Finland 0,6 Summa 2,6 Summa 38 (Källa: FEDSA, Federation of Europe Direct Selling Associations) Kunderbjudande och kunder Seven erbjuder för närvarande genom PGOne förvalstelefoni och mobiltelefoni till privatmarknaden. Under de kommande åren är det planerat att utvidga kunderbjudandet med nya varumärken och utbildningstjänster, internet-tv, mobila datatjänster, ADSL, kabel-tv, pay-per-view filmer, näthandel, finansiella tjänster, försäkringar, programvara till datorer, Internet-baserade tjänster, spel, musik och kosttillskott. Det finns för närvarande inga framtagna tidsplaner eller konkreta förhandlingar avseende dessa nya tjänster och produkter. Det nuvarande telefonierbjudandet sker genom intressebolaget PGOne (www.pgone.com). Per den 1 september 2003 hade PGOne totalt aktiva kunder. Med aktiv kund menas sådan kund som hade ringt minst ett samtal den senaste månaden. Konkurrenter Inom telekommunikation finns konkurrenter såsom exempelvis TeliaSonera, Telecom Italia, Telenor, Tele2 och Infostrada. Seven konkurrerar med dessa genom att nyttja en ny marknadsföringsmetod. De flesta konkurrenter saknar den organisation och kompetens som Seven har inom detta område. 11

13 Det finns hundratals direktförsäljningsbolag i världen som säljer böcker, kosmetik, kosttillskott, hälsa, rengöringsprodukter och städmaskiner. Exempel på företag som arbetar med direktförsäljning är Amway, Herbalife, Oriflame, Mary Kay Lesley Cosmetics och Nu Skin. Seven konkurrerar indirekt med dessa aktörer genom att rekrytera personer till Partnerverksamheten, men i de flesta fall inte direkt genom kunderbjudandet. Ett fåtal konkurrenter säljer telefonitjänster, bl.a. ACN som säljer liknande telefonitjänster som PGOne och PGFREE på den nordiska marknaden. Kompensationssystem Partners får kompensation som baseras på dels vad deras egna kunder omsätter och dels vad deras organisation, dvs andra Partners kunder, omsätter. Andelen av omsättningen som betalas ut som kompensation varierar beroende på vilken typ av produkt eller tjänst som säljs. Verksamhetspolicy avseende pyramidspel Seven har varit försiktig i utveckling av marknadsföringsoch provisionsplaner. I flertalet länder är regler och lagar otydliga och det finns bolag som bedriver olagliga pyramidspel. Seven anser sig (enligt styrelsens egna bedömning) följa alla de regler och lagar som påverkar verksamheten i olika länder. För att Seven skall vara tydlig gentemot den verksamhet som pyramidbolag driver har Seven tagit fram en verksamhetspolicy som bl a innefattar följande: Seven betalar bara ut provision som härrör från försäljning av tjänster och produkter. Seven betalar ingen provision för rekrytering av andra Partners. Provisionsplanen är helt baserad på kundanskaffning, utbildningskurser och försäljning till faktiska externa kunder. Rekryteringen av Partners skall ske på fakta- och informationsgrundad basis. Marknadsföringen och rekryteringen av nya Partners skall ge potentiella Partners en objektiv och fullständig bild av verksamheten och inte baseras på garantier eller löften om intäkter. Seven kommer att följa varje lands lagstiftning kring skatter och värdepapper. Seven kommer att göra avdrag för skatter samt fullgöra sina skyldigheter beträffande sociala avgifter och andra skatter / avgifter i enlighet med lokal lagstiftning. Sevens verksamhet är i huvudsak baserad på externa kunder. Med externa kunder avses kunder som inte samtidigt är Partners (eftersom en Partner också kan vara en kund). För att uppfylla detta har Seven som mål att på vardera Partner skall det finnas i snitt 10 externa kunder som köper tjänster och/eller produkter varje månad (Ten-Customer Rule). 12

14 FINANSIELL INFORMATION Historisk finansiell information Seven bildades i juli månad år 2003 och verksamheten påbörjades under första veckan i augusti månad. Nedan redovisas resultatet av verksamheten samt den finansiella ställningen per den 30 september 2003 (motvarande knappt 2 månaders verksamhet). Resultaträkning Seven-koncernen (belopp i MSEK) Noter till historisk finansiell information Koncern- och moderbolagets räkning skiljer sig ej åt då ingen verksamhet finns i dotterbolagen under perioden. Resultatandelen i PGOne är ej inkluderad på grund av det korta tidsintervallet (mindre än en månad) som Seven har ägt aktierna i PGOne. Nettoomsättningen består av provisionsintäkter (MSEK 6,4) från PGOne samt försäljning av startpaket och utbildningskurser (MSEK 14,6). Övriga externa kostnader består av provisionskostnader (MSEK 9,4) och inköp av konsultoch revisionstjänster. Finansiella anläggningstillgångar består i huvudsak av aktier i intressebolag (varav PGOne AB, MSEK 15). Likvida medel består av kontanta medel Övriga kortfristiga skulder består i huvudsak av provisionsskulder (MSEK 7,7), obetald köpeskilling (MSEK 6,1) skatter (MSEK 5,6), avräkning Euroline, event och diverse övrigt (MSEK 6,7). Avsättningar består av avsättning för tilläggsköpeskilling (se sida 18) och erhållna förskott är förskott avseende aktieemissionen. Seven har inga väsentliga ansvarsförbindelser eller ansvar som inte ingår i balansräknigen. Nettoomsättning 21,0 Handelsvaror -1,9 Övriga externa kostnader -12,9 Personalkostnader -0,3 Finansnetto - Skatter -1,7 Resultatprognoser Resultatprognos Seven-koncernen (belopp i MSEK) Res Prognos Prognos Periodens resultat 4,2 Balansräkning Seven-koncernen (belopp i MSEK) Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 1,0 Finansiella anläggningstillgångar 16,4 Övriga omsättningstillgångar 6,6 Likvida medel 40,5 Summa tillgångar 64,5 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital (1) 4,7 Leverantörsskulder 2,1 Övriga kortfristiga skulder 26,1 Avsättningar 10,0 Erhållna förskott 21,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 64,5 Intäkter Direkta kostnader Bruttovinst EBITDA 2 18 Resultatprognos PGOne-koncernen (belopp i MSEK) PGOne-koncernen utgörs av PGOne AB, PGOne Danmark Aps och PGOne Norge AS ** Prognos Prognos Intäkter Direkta kostnader Bruttovinst EBITDA -1,2* ) Specifikation av eget kapital Aktiekapital 0,5 Periodens resultat 4,2 Belopp vid periodens utgång 4,7 * Är bolagets resultat efter skatter och avskrivningar och finansiella poster. ** För 2004 hänvisas till redogörelsen på sidan 7 som avser Valuengine - Trading e Servicos Limitada. EBITDA = Resultat före skatter, avskrivningar och finansiella poster.

15 Noter till resultatprognoser På nästa sida finns prognosernas förutsättningar beskrivna. Beaktat ägarandelen i PGOne (49%) och att Seven ej har bestämmanderätt utgör PGOne per definition ett intressebolag och redovisas därför i koncernens resultat- och balansräkningen för Seven enligt kapitalandelsmetoden. Separata resultatprognoser för Seven-koncernen och PGOne-koncernen är därför framtagna. I Sevenkoncernens resultatprognos inkluderas bl.a verksamheten i PGFREE OY, PGFREE S.p.a. och för planerade dotterbolag i Tyskland och England. Ägandet i PGOne (med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark) redovisas i koncernens räkenskaper enligt kapitalandelsmetoden varvid Sevens andel av PGOnes resultat ingår i resultatet. I detta prospekt finns årsredovisningen för PGOne som avser perioden september till och med december (Bolaget påbörjade sin verksamhet i september 2002). Resultatprognoser för Seven-koncernen Sevens resultat per sista december 2003 beräknas bli lägre än det redovisade resultatet per sista september Detta på grund av att kostnaden ökar markant då antalet nya kunder registreras (p g a Sevens kompensationssystem) vilket beräknas ske i större skala under sista kvartalet 2003 än vad som tidigare skett. Sevens resultatprognos innefattar för år 2004 verksamhet i Finland, Italien, Tyskland och England (resultatet för PGOne är ej inräknat i EBITDA-resultatet för Seven). Prognosens intäkter kommer från telefoniverksamhet i PGFREE OY, PGFREE S.p.a och av planerade bolag i Tyskland och England (ca 80% av intäkterna) samt av försäljning av försäljningsutbildnings-kurser och material, startpaket med manualer, event-biljetter, provisioner från PGOne, promotionmaterial (ca 20% av intäkterna). Det är prognostiserat att totalt respektive utbildningskurser och startpaket säljs under 2003 respektive Prognosen baseras på att det under 2004 finns i snitt telefonikunder i Finland, Italien, Tyskland och England tillsammans. Denna prognos baseras på marknads-potentialen (se sid 11) samt PGOnes tidigare kundanskaffningsresultat (se sid 8). De direkta kostnaderna består till största delen av inköp telefonikapacitet (ca 70% av de direkta kostnaderna), provisioner (ca 15% av de direkta kostnaderna) samt inköp av utbildningskurser och material. Övriga kostnader består av operativa driftskostnader. Resultatprognoser för PGOne-koncernen PGOnes resultatprognos baseras på försäljning av telefonitjänster i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige, Norge och Danmark är prognosen att den nuvarande kundmassan växer från aktiva kunder till aktiva kunder. De direkta kostnaderna består av inköp telefonikapacitet, provisionskostnader till Seven, fakturerings-kostnader och kreditförluster. Övriga kostnader består av operativa driftkostnader. Etableringskostnader (inkluderade i prognoser) Sevens planerade dotterbolag i Italien, Tyskland och England har prognostiserade etableringskostnader under 2004 på 15 miljoner kronor. En stor del av etableringskostnaderna är för bankgarantier till nätoperatörer och kostnader i förvalsflytt av telefoni-kunder. Seven har som strategi att inte investera i egen infrastruktur (telefonväxlar m.m.) utan istället köpa kapacitet eller ingå i outsourcing-avtal med andra teleoperatörer. Likviditets- och finansieringsprognos Sevens operativa verksamhet är prognostiserad att under 2003 och 2004 visa ett positivt kassaflöde som i stort motsvarar Sevens prognostiserade EBITDA. Detta beror på att kredittider givna av telefonioperatörer motsvarar inbetalningarna från kunderna. Under 2004 är etableringskostnaderna och tilläggsköpeskillingen för köp av aktier i PGOne AB samt kassareserven prognostiserade till att finansieras av positiva kassaflöden samt av den förestående nyemissionen. Känslighetsanalys Sevens resultat, likviditet och etableringskostnader påverkas av ett antal faktorer. De faktorer som bedöms ha störst effekt på Sevens resultat är kundvolymen och antalet nya Partners som köper utbildningspaket. Antaget att Seven under 2004 får 30% lägre antal kunder och Partners ( nya kunder respektive nya Partners) än vad som är prognostiserat så sjunker Sevens prognostiserade resultat (EBITDA) till 15 miljoner kronor och etableringskostnaderna till 10 miljoner kronor. Etablerings-kostnaderna i ett enskilt land är till stor del beroende av kundtillväxten. De fasta driftskostnaderna är relativt låga vilket innebär att i det fall kundtillväxten uteblir i ett nytt land så sjunker därmed också etablerings-kostnaderna. Om ett dotterbolag under en längre tids-period går med förlust så kommer verksamheten i det landet att avvecklas. Redovisningsprinciper Sevens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och i tillämpliga delar Redovisningsrådets rekommendationer. Fakturerad försäljning för affärsområdet Partners avser huvudsakligen försäljning av startpaket, utbildningskurser och varulager och intäkter redovisas i samband med leverans. Fakturerad försäljning för affärsområde Customers, d.v.s. främst provisioner från PGOne, redovisas i Seven baserat på betalningar som PGOne erhållit för levererade telefonitjänster. 14

16 AKTIER, AKTIESTRUKTUR & AKTIEÄGARE Tid och transaktion Ökning antal Ökning Totalt antal Totalt Nominellt Teckningsaktier aktiekapital aktier aktiekapital belopp / aktie. pris / aktie 2003 Bolagsbildning kr 100 kr 100 kr 2003 Nyemission kr 100 kr 100 kr 2003 Split kr 0,004 kr 0,004 kr 2003 Föreliggande nyemission kr 0,004 kr 1,85 kr Styrelsen har inget outnyttjat bemyndigande att emittera aktier eller öka aktiekapitalet genom nyteckning, konvertibla lån eller optionsrätter utöver den rätt som beskrivs på sida 4 i detta prospekt. Seven har inga emitterade konvertibla skuldebrevslån, optionslån eller optionsrätter och har inte upptagit något kapitallån. Fördelning av A- och B-aktier Fördelning av A- och B-aktier innan genomförd nyemission. A-aktier B-aktier Aktier av serie A har 10:1 rösträtt mot aktier av serie B. Fördelning av A- och B-aktier efter genomförd nyemission förutsatt att denna fulltecknas. A-aktier B-aktier Enligt 11 i bolagsordningen skall en A-aktie som övergår till en som inte är aktieägare i bolaget hembjudas övriga A- aktieägare. Namn på aktieägare Serie A Före nyemission Efter nyemission Serie B % av % av % av % av kapital röster kapital röster Seven Telephony International Holding Sárl* Örjan Saele 0 Peter Jacobsson 0 Jens Ove Johannesen 0 Ola Bartholdson 0 Hans Lindroth 0 Sven Cirnski 0 Mattias Hovbrandt 0 Markus Dahlgren 0 Tim Halstensen 0 Övriga aktieägare 0 Totalt före nyemission Nyemission vid fulltecknande 0 Totalt efter fultecknad nyemission ,14% 82,19% 41,23% 76,30% ,40% 0,86% 1,97% 0,80% ,60% 0,57% 1,32% 0,53% ,60% 0,57% 1,32% 0,53% ,60% 0,57% 1,32% 0,53% ,60% 0,57% 1,32% 0,53% ,30% 0,46% 1,07% 0,43% ,30% 0,46% 1,07% 0,43% ,30% 0,46% 1,07% 0,43% ,30% 0,46% 1,07% 0,43% ,86% 12,81% 29,49% 11,89% ,00% 100,00% ,76% 7,16% ,00% 100,00% 15 *) Se sid 18.

17 RISKFAKTORER Affärsverksamhet och investeringar i aktier är förknippade med risker. En investering i Seven är förknippad med hög risk, särskilt mot bakgrund av att Seven saknar historik. De riskfaktorer som behandlas nedan bedöms vara de som har störst inverkan på Sevens framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och det finns inga garantier på att informationen är fullständig. Det innebär att varje investerare, förutom att bedöma informationen i detta prospekt, också personligen bör bedöma andra eventuella riskfaktorer och deras vikt beträffande Sevens framtida utveckling. Brist på finansiell historik Seven saknar historik avseende intäkter, resultat- och balansräkningar. Den enda tillgängliga historiken finns i intressebolaget PGOne som via samma marknads-föringssätt och organisation skaffat en betydande kundbas. I och med avsaknad av historik så är det högst väsentligt att investerare själv analyserar Sevens framtida potential och risk, utifrån information i detta prospekt. Beroende av marknadsföringsorganisationen En organisation som Seven är beroende av ett kvalificerat ledarskap och befattningshavare. Även om de flesta av ledarna och flertalet övriga har aktier i Seven så finns det alltid en risk att dessa slutar, vilket skulle ha en betydande negativ effekt på Sevens framtida kommer-siella framgång. Etableringar i nya länder Seven har planerat att använda en betydande del av nyemissionslikviden till att finansiera expansionen till nya länder. Det finns en risk att det kan ta betydligt längre tid än beräknat innan verksamheten når positivt kassaflöde i ett nytt land. En investerare bör beakta risken att etableringar i nya länder inte blir framgångs-rika och att Seven kan bestämma att avveckla verk-samheten och därmed förlora pengar i samband med detta. Myndighetsbegränsningar Direktförsäljning, relationsmarknadsföring, nätverksförsäljning och multi-level-marketing är relativt nya försäljningsformer i samhället. Det finns en risk att myndigheter genom nya eller existerande lagar och regler begränsar eller tvingar Seven att förändra den nuvarande affärsmodellen. Även om Seven anser sig fullfölja samtliga lagar och förordningar så kan Seven bli tvingade till en förändring av verksamheten vilket då kan påverka Sevens framtida resultat och kassaflöden negativt. Tillgång till telenät Även om de flesta länders fasta telefoni avregleras så kan det ändå finnas etableringshinder. Detta kan exempelvis ske genom höga aktiveringskostnader och tekniska hinder. Inom mobil telefoni finns det bara ett fåtal nätoperatörer i varje land och dessa kan på olika sätt hindra andra operatörer tillgång till access till sina nät. Genom att Seven inte på marknadsmässiga villkor får tillgång till telenät så hindras expansionen och det finns risk att Seven därmed inte kan erbjuda telefoni-tjänster i sådana länder. Seven kan istället välja att erbjuda andra tjänster och produkter i sådana länder. Beroende av PGOne I Norden är Seven beroende av att PGOne* varje månad levererar provisioner som skall distribueras till Sevens Partners. Även om PGOne för närvarande har en stabil verksamhet och avtal finns mellan Seven och PGOne så finns alltid risken att PGOne på grund av minskad lönsamhet, ändrade marknadsförhållanden, kundtapp, tekniska problem eller av andra skäl blir tvingad till att minska provisionsutbetalningarna. Enligt årsredovisningen för PGOne år 2002 var PGOnes eget kapital negativt ( kronor). * För tiden från 2004 hänvisas till redogörelsen på sidan 7 som avser Valuengine - Trading e Servicos Limitada där mot-svarande risker finns. Rösträtt Rösträtten i Seven är också efter nyemissionen koncentrerad till Seven Telephony International Holding Sárl som för tillfället ägs av ett antal personer i Sevens styrelse se s. 19. Dividend Nyemitterade B-aktier berättigar till utdelning först från och med räkenskapsåret Icke listat bolag Seven är ett svenkst publikt aktiebolag vars aktier inte är noterade på den regulerade marknaden. Som svenskt publikt bolag har Seven enligt svensk lag skyldighet att publicera halvårsrapport. Utöver detta har Seven dock ingen fortlöpande informationsskyldighet. Inofficiell handel med Seven aktien kommer att ske såsom beskrivs på s. 6. Vad aktiens likviditet och prisnivå i denna inofficiella handel kommer att vara är svårt att bedömma. Närstående transaktioner Sevens närastående transaktioner är beskrivna i detalj på s. 18. Seven har inga fordringar på närstående parter. Per den 30 september 2003 har Seven obetald köpeskilling till VIVA Networks AB på MSEK 6,1. I periodbokslutet per 30 september 2003 har en avsättning gjorts med MSEK 10 avseende förväntad tilläggsköpeskilling till VIVA Networks AB. Av de provisionsskulder som angetts per 30 september är ca MSEK 1 provisionsskulder till styrelsemedlemmar i Seven (se sid 13). Efter den 30 september har följande skulder till närstående uppkommit: Obetald köpeskilling till PGOne för köp av PGFREE S.p.a på MSEK 1,5 (se sid 18). Försäljning av PGOnes kundbas till Valuengine - Trading e Servicos Limitada PGOne har i Sevens balansräkning per 30 september 2003 värderats till MSEK 15. PGOne har avtalat med Valuengine - Trading e Servicos Limitada om överföring av PGOnes kundbas. Transaktionen har inte ännu slutförts men uppskattas vara slutförd under december månad (se sid 7). Seven har inte i detta skede vetskap om den slutliga köpeskillingen. Överföringen kan ha inverkningar på värderingen av PGOnes aktier i balans-räkningen samt på Valuengine - Trading e Servicos Limitada möjlighet att i framtiden erlägga provisioner. Intressebolag Seven har inga styrelsemedlemmar i PGOne eller Valuengine - Trading e Servicos Limitada. Seven äger 49 % av rösterna i dessa bolag, och har således inte bestämmanderätt i dessa bolag. 16

18 SKATTE- KONSEKVENSER & LEGAL INFORMATION 17 Skattebehandling i Finland Nedanstående sammanfattning av vissa finska skatteregler är baserad på nu gällande lagstiftning, dubbelbeskattningsavtal och de relevanta myndigheternas tolkning av den. Ändringarna i lagstiftningen eller i avtal och dess tolkning kan påverka sammanfattningen. Finska regeringen har i november 2003 anmält att företagsbeskattningen och dividendbeskattningen kommer att ändras år De nya reglerna har ännu inte fastställts. Sammanfattningen är endast avsedd som allmän information. Eftersom den skattemässiga behandlingen av varje enskild Partner delvis beror på dennes speciella situation bör varje Partner rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som inbjudan till teckning av aktier kan medföra för dennes del. Aktierna i Seven är för närvarande inte noterade vid börs eller marknadsnoterade. I nedanstående sammanfattning redogörs dock för den skattemässiga behandlingen av såväl marknadsnoterade som onoterade aktier. För det fall emission av aktier i Seven sker till pris under marknadsvärdet till personer som kan anses stå i anställningsförhållande till eller i övrigt i uppdragsförhållande till Seven, kan teckning av aktier till underpris klassificeras som en skattepliktig förmån som utgår för utförda tjänster. Förmånen att få teckna aktier till underpris beskattas då som inkomst av tjänst vid tidpunkten för teckning. Allmänt Naturliga personer, aktiebolag och andra samfund som är bosatta i Finland är allmänt skatteskyldiga i Finland. I Finland skall allmänt skatteskyldiga uppge de under skatteåret realiserade försäljningarna av värdepapper i sin skattedeklaration. Naturliga personer, aktiebolag och andra samfund som inte är bosatta i Finland har en begränsad skatteskyldighet i Finland. Aktiebolag och andra samfund som aktieägare Överlåtelsevinsten beskattas som en del av samfundets normala näringsinkomst. En förlust i samband med försäljning av aktier som hör till samfundets inkomstkälla för näringsverksamhet avdras som kostnad för näringsverksamheten det år aktierna överlåts. Näringsverksamhetens förlust kan avdras från näringsverksamhetens inkomster under de tio följande åren. Om aktierna hör till inkomstkällan från övrig verksamhet, beskattas överlåtelsevinst p.g.a. aktieförsäljning som inkomst från övrig verksamhet skilt från näringsinkomsterna. Överlåtelseförlusten för överlåtelse av aktier är dock avdragsgill i begränsad utsträckning så, att överlåtelseförlust för övrig verksamhet endast kan avdras från överlåtelsevinsten för övrig verksamhet under skatteåret och under de tre (3) därpå följande åren. Överlåtelsevinsten för överlåtelse av aktier beskattas på samma sätt som annan beskattningsbar inkomst (skattesatsen är 29 % år 2003 och 2004). Erhållande, utnyttjande eller icke utnyttjande av erhållna tecknings-rätter utlöser ingen beskattning för aktieägaren. Vid avyttring av erhållna teckningsrätter skall skattepliktig kapitalvinst eller förlust beskattas på samma sätt som vid överlåtelse av aktier. För teckningsrätterna som grundar sig på aktie innehav är anskaffningsutgiften noll (0). Naturliga personer Överlåtelsevinst för försäljning av aktier beskattas för i Finland allmänt skatteskyldiga, icke näringsverksamhet bedrivande naturliga personer och för dödsbon såsom kapitalinkomst. Överlåtelsevinst eller -förlust som uppstår i samband med aktieförsäljning beräknas genom att man subtraherar det sammanlagda värdet av aktiens anskaffningspris och -kostnader från det erhållna försäljningspriset. Naturliga personer och dödsbon kan, som alternativ till att anskaffningspriset och -kostnaderna räknas samman, avdra en kalkylmässig anskaffningsutgift, vilken uppgår till 20 procent av försäljningspriset. Om aktierna har ägts i minst tio (10) år, är den kalkylmässiga anskaffningsutgiften 50 procent (åren 2003 och 2004). Om den kalkylmässiga anskaffningsutgiften används kan anskaffningskostnaderna inte subtraheras I Finland skall allmänt skatteskyldiga naturliga personer uppge de under skatteåret realiserade försäljningarna av värdepapper i sin skattedeklaration. Överlåtelsevinst beskattas i enlighet med kapitalinkomstskattesatsen på 29 procent (åren 2003 och 2004). Överlåtelseförlusten för försäljning av aktier kan avdras från överlåtelsevinsten (överlåtelse av egendom) under skatteåret och under de tre (3) därpå följande åren. Begränsad skattskyldighet Överlåtelsevinster för försäljning av aktier är i regel inte beskattningsbar inkomst för i Finland begränsat skatteskyldig, om inte aktierna betraktas tillhöra ett fast driftsställe eller affärsställe i Finland. Beskattning av dividender Dividendinkomst från utländska bolag berättigar inte mottagaren till skattegottgörelse enligt det finska avoirfiscal systemet. För naturliga personer beskattas dividendinkomster från aktier som är börsnoterade utomlands som mottagarens kapitalinkomst med skattesatsen på 29 %. Dividend som förvärvats från utländska bolag som inte är börsnoterade betraktas (för åren 2003 och 2004) som kapitalinkomst, och beskattas med skattesatsen på 29 %, upp till ett belopp som motsvarar en årlig 13,5 procents avkastning beräknad på aktiernas gängse värde vid utgången av skatteåret före dividend-utdelningsåret.

19 Det återstående beloppet beskattas som förvärvsinkomst med progressiv skattesats. För aktiebolag, hör erhållna dividender till bolagets normala beskattningsbara inkomst. Finland och Sverige är båda parter i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. I sammanhang med dividendinkomst till fysiska personer i Finland eller andra samfund berättigade till förmåner, skall den i Sverige påförda källskatten enligt avtalet vara begränsad till 15 % av dividends bruttobelopp. Skatt som har betalats i Sverige på dividendinkomst från ett svenskt bolag får avräknas från den finska skatten på samma inkomst för att undvika dubbelbeskattning. Denna avräkning är inte automatisk, utan måste krävas separat. Överlåtelseskatt I Finland skall ingen överlåtelseskatt eller stämpelskatt betalas för överlåtelse av aktier i ett icke finskt bolag. Förmögenhetskatt Aktier i utländska bolag är förmögenhetsskattepliktiga i Finland. Bolagsinformation Bolagets firma är Seven Nox AB (publ) med registreringsnummer Bolaget stiftades den 15 maj 2003 och inregistrerades vid Patent- och registreringsverket i Sverige den 10 juli 2003 och var fram till och med den 5 augusti 2003 ett vilande lagerbolag. Verksamheten har bedrivits i Bolaget från och med den 6 augusti Bolaget blev publikt genom beslut vid extra bolagsstämma den 6 augusti 2003, vilket registrerades vid Patent- och registreringsverket den 15 september Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (1975:1385). Bolagets säte är Göteborgs kommun med adress Södra Hamngatan 45, SE Göteborg. Aktiekapital Bolagets aktiekapital är före nyemissionen kronor fördelat på A-aktier och B-aktier, à nominellt belopp om 0,004 kronor. Närstående transaktioner Örjan Saele, Peter Jacobsson, Jens Ove Johannessen är styrelseledamöter, betydande ägare i Seven och aktiva Partners i Seven. Som Partners i Seven erhåller dessa personer via bolag för närvarande en betydande andel av den totala andelen provisioner som utbetalas av Seven. Ola Bartholdson är verkställande direktör i Seven och styrelseledamot och Fredrik Wistrand är styrelseledamot.. Tillsammans äger dessa två personer 55,4% a aktierna och rösterna i VIVA Networks AB som har sålt sitt aktieinnehav i PGOne till Seven. Övriga aktieägare i VIVA Networks AB är Tobias Andersson 9,8%, Rickard Wanderydz 9,8% och Sobra AB 25% (Sobra AB har inget intresse i Seven). Örjan Saele, Peter Jacobsson, Ola Bartholdson, Fredrik Wistrand, Hans Lindroth och Jens Ove Johannessen är aktieägare och styrelseledamöter i Seven och även ägare till samtliga aktier i Seven Telephony International Holding Sàrl. Seven förvärvade aktierna i PGFREE S.p.a av PGOne för en total kostnad om MSEK 1,5. Viktiga avtal eller åtaganden Seven har ingått avtal med ett stort antal Partners i Norden enligt ett Oberoende Partneravtal. Seven har ingått avtal, i samband med aktieförvärvet i PGOne AB, med VIVA Networks AB innefattande en skyldighet för Seven att till VIVA Networks AB erlägga tilläggsköpeskilling om 200 kronor per ny Partner som registreras i Seven under en period om 5 år. I periodbokslutet per 30 september 2003 har en avsättning gjorts med 10 miljoner kronor avseende förväntad tilläggsköpeskilling. Avsättningen har beräknats med utgångspunkt för en prognos om tillkommande Partners under 2003 och Seven har förvärvat samtliga aktier i PGFREE S.p.a. för nominellt pris per aktie samt att ersätta PGOne för de kostnader som PGOne haft i Italien. Den totala köpeskillingen uppgår till ca 1,5 miljoner kronor. Seven har ingått i ett exklusivt avtal med PGOne och PGFREE där Seven förbinder sig att leverera alla telefonikunder i Norden till PGOne och PGFREE och att PGOne och PGFREE skall betala provision till Seven baserat på kundernas betalda omsättning. Detta avtal gäller endast verksamheten i de nordiska länderna, i andra länder är det fritt för Seven att ingå avtal med valfri partner. Identiskt avtal har tecknats med Valuengine - Trading e Servicos Limitada. Dessa avtals giltlighetstid är 1 år med förlängning med ett 1 år och gällande provisioner som skall betalas gäller avtalet så länge kunderna finns kvar i PGOne och PGFREE. För övrig information avseende försäljning av kundmassan till Valuengine - Trading e Servicos Limitada, se redogörelse på sidan 7. Det finns inga avtal eller finansiella förpliktelser mellan Seven och Seven Telephony International Holding SàRL. Ventelo Norge A/S tecknade tillsammans med PGFREE Oy den 17 september 2003 ett avtal med Suomen 2G Oy för leverans av mobila telefonitjänster i Finland. Vid detta prospekts utgivande förs slutförhandlingar med Michael Clouse för leverans av utbildningskurser och material. I det fall avtalet tecknas kommer Seven att betala en betydande rörlig inköpsavgift per utbildningspaket som säljs. Denna avgift är ej bestämd vid detta prospekts framtagande. Seven har avtalat med Kosmo Services SA att Seven äger 50 % av rösterna i PGFREE Oy. Tvister Inga tvister föreligger och inte heller föreligger kännedom om eventuella kommande tvister. Rättsliga processer Inga rättsliga processer pågår och inte heller föreligger kännedom om eventuella kommande stämningar. Aktieägaravtal Seven känner inte till något aktieägaravtal eller några andra avtal mellan Sevens aktieägare. Försäkringar Seven bedömer att verksamheten och Seven är tillfredsställande försäkrat med hänsyn till den verksamhet som Seven driver. 18

20 STYRELSE & LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER Styrelse Hans Lindroth, Huddinge, f 1958, med adress Södra Hamngatan 45, SE Göteborg, styrelseordförande, ledamot av styrelsen sedan Sevens grundande. Äger aktier av serie B och 40 aktier (8%) i Seven Telephony International Holding Sàrl. Ansvarar för övergripande bolagsstruktur och finansiering. Hans Lindroth är VD för Lingfield AB som är ett investment- och managementbolag. Lingfield kontrollerar en rad företag på fyra kontinenter. Ola Bartholdson, Göteborg, f 1962, civilekonom med adress Södra Hamngatan 45, SE Göteborg ledamot av styrelsen sedan Sevens grundande. Äger aktier av serie B i Seven och 104 aktier (21%) i Seven Telephony International Holding Sàrl. Äger (45,6%) av aktierna i VIVA Networks AB. Verkställande direktör för Seven. Har tidigare arbetat som verkställande direktör för bl a optikkedjan Blic och i Echoo Mobile AB (det senare bolaget försattes i konkurs år 2002). Har varit bosatt under närmare 10 år i USA. Var i tidningen Vision under 2001 utsedd till en av Sveriges topp-tio entreprenörer. Jens Ove Johannessen, Oslo, f 1971, med adress Södra Hamngatan 45, SE Göteborg, ledamot av styrelsen sedan Äger aktier av serie B och 40 aktier (8%) i Seven Telephony International Holding Sàrl. Ledande nätverksledare i norra Europa som har byggt upp en av Norges största nätverksorganisationer. Ansvarar för utveckling av nya affärskoncept och nya marknadssegment. Fredrik Wistrand, Göteborg, f 1975, med adress Södra Hamngatan 45, SE Göteborg, ledamot av styrelsen sedan Bolagets grundande. Äger aktier av serie B och 104 aktier (21%) i Seven Telephony International Holding Sàrl. Äger 9800 aktier (9,8%) av aktierna i VIVA Networks AB. Har tidigare arbetat som operativ chef på Volvo Aero och med utbildning inom nätverks-försäljning. Besitter stor operativ och teknisk kunskap. Ledande befattningshavare Ola Bartholdson, VD, äger aktier av serie B. Ersättning är beskrivit här nedan. Örjan Saele, vvd, äger aktier av serie B. Har 0 kronor per månad i lön. Fredrik Wistrand, Operativ chef, äger aktier av serie B. Har 60,000 kronor per månad i lön. Sophia Johansson, Operativ chef affärsområde Partners, äger aktier av serie B. Har 40,000 kronor per månad i lön. Pontus Hellqvist, ekonomichef, äger aktier av serie B. Har 60,000 kronor per månad i lön. Samtliga ledande befattningshavare har adress på Södra Hamngatan 45, SE Göteborg 19 Örjan Saele, Oslo, f 1975, med adress Södra Hamngatan 45, SE Göteborg, ledamot av styrelsen sedan Sevens grundande. Vice verkställande direktör för Seven. Äger aktier av serie B och 104 aktier (21%) i Seven Telephony International Holding Sàrl. Ansvarar för utveckling av affärskoncept och kompensationsplaner. Har under flera år arbetat som en ledande nätverksledare i norra Europa och har skrivit flera böcker inom direktförsäljning. Är en av Europas mest kända och etablerade personer inom branschen. Peter Jacobsson, Göteborg, f 1963, med adress Södra Hamngatan 45, SE Göteborg, ledamot av styrelsen sedan Bolagets grundande. Äger aktier av serie B och 104 aktier (21%) i Seven Telephony International Holding Sàrl. Är en av Europas ledande inom nätrverksbranschen och stor internationell motivationstalare. Ansvarar för utveckling av ledarkompetens och motivations- och ledarskapsutbildning. Författare till många böcker. Löner, ersättningar och pensionsavtal Ersättning till styrelseledamöter är prognostiserade till att uppgå för 2003 och 2004 till totalt kronor för samtliga ledamöter tillsammans. För VD uppgår den totala ersättningen inklusive pensionsavtal, exklusive sociala kostnader, till 80,000 kronor per månad. Vid uppsägning från Sevens sida har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Andra ledande befattningshavare har en uppsägningstid mellan en och sex månader. Revisorer och ersättning Staffan Gavel och Staffan Landén, Ernst & Young AB, tillträdde som revisorer Ersättning har ej utgått. Hans Warén, Deloitte & Touche AB, var tidigare revisor i Seven där ersättningen har uppgått till 2 miljoner kronor.

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 VD har ordet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer