INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1996

2 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 4 april 1997 vara införd i aktieboken som förs av Värdepapperscentralen VPC AB, samt senast den 10 april kl ha anmält sig till styrelsen, Förvaltnings AB Ratos (publ), Drottninggatan 2, Box 1661, Stockholm eller på telefon Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, senast den 4 april 1997 ha omregistrerat aktierna i eget namn. UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen för 1996 blir 10,00 kr per stamaktie före föreslagen split. Avstämningsdag föreslås bli den 18 april 1997 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC den 25 april INFORMATION Ratos har följande ordinarie informationstillfällen 1997 för sina aktieägare: Moderbolagets och koncernens bokslutskommuniké, 28 februari Årsredovisning, ca 13 mars Bolagsstämma, 15 april Rapport januari - mars, 25 april Rapport januari - juni, 13 augusti Rapport januari - september, 30 oktober INNEHÅLL Översikt VD-kommentar 2 Koncernöversikt 4 Aktien 8 Ratos-aktien som fondsparande fast annorlunda 10 Inlösenprogram 11 Aktiva innehav Dahl 12 Esselte 14 PriFast 16 Scandic 18 Inter Forward 20 Kapitalförvaltning 23 Aktieinnehav specifikation 27 Förvaltningsberättelse 28 Koncernens resultaträkning 29 Koncernens balansräkning 30 Koncernens finansieringsanalys 32 Moderbolagets resultaträkning 33 Moderbolagets finansieringsanalys 33 Moderbolagets balansräkning 34 Bokslutskommentarer och noter 35 Revisionsberättelse 40 Styrelse och revisorer 41 Koncernledning 43 Femårsöversikt 44 Adresser 45 Definitioner av nyckeltal 45 This annual report is also available in English. Den ekonomiska informationen skickas till aktieägare som så begärt. Den kan även beställas från: Förvaltnings AB Ratos (publ) Drottninggatan 2 Box Stockholm eller på telefon Ring Ratos aktieägarservice och lyssna till kommentarer kring bokslut och delårsrapporter, telefon eller besök Ratos hemsida på internet, Produktion: Bouvier Information Form: Frankfeldt Grafisk Form Foto: Stig-Göran Nilsson Tryck: Stellan Ståls tryckeri, Stockholm, 1997

3 RATOS-AKTIEN. Som fondsparande, fast annorlunda. Ratos-aktien skall vara ett placeringsalternativ främst för mindre och medelstora investerare. Ratos-aktien skall ge riskspridning ungefär som en aktiefond och skapa mervärden genom aktivt ägande, genom en kapitalförvaltning som kombinerar låg risk med hög avkastning och genom låga förvaltningskostnader. Ratos-aktiens direktavkastning är hög. Inlösenprogrammet ger extra värde. Översikt Substansvärde, kr/aktie Börskurs, kr/aktie Ratos-aktiens totalavkastning, % Soliditet inkl dold reserv, % Räntebärande nettofordran, Mkr Kassaflöde, Mkr Mkr Rörelseverksamheten Resultat efter finansnetto Aktieförvaltningen Centralt netto Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Ratos-aktiens totalavkastning 116 (52) % Föreslagen utdelning 10,00 (6,00) kr/aktie Substansvärdet, efter lämnad utdelning, ökade under 1996 med 48% till 297 kr/aktie (332 kr/aktie ) Aktieportföljens avkastning 66% (Findatas avkastningsindex 43%) Koncernresultat efter skatt (358) Mkr Dahl och Scandic Hotels börsnoterade Ratos omvandling till rent investmentbolag i huvudsak genomförd Koncernen skuldfri Inlösenprogram inlösen av var tionde aktie till 305 kr inledd ( ) Förslag till aktiesplit 4:1 Substansvärde 7,5 miljarder kr Aktiva innehav Kapitalförvaltning Dahl Esselte PriFast Scandic Hotels Inter Forward Marknadsvärde 2,6 miljarder kr Andel substansvärde 35% VVS/VA Ägarandel 28% Andel substansvärde 11% Kontorsvaror och varumärkning Ägarandel 13% (röstandel 20%) Andel substansvärde 9% Fastigheter Ägarandel 35% Andel substansvärde 8% Hotell Ägarandel 29% Andel substansvärde 8% Transport Ägarandel 100% Andel substansvärde 4% 1

4 VD-KOMMENTAR Fortsatta utmaningar Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år. Basen för årets verksamhet var den nya strategi som vi kommit fram till efter noggranna överväganden. I november 1995 offentliggjordes styrelsens beslut att Ratos skall vara ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag. Syftet med den nya strategin är att åstadkomma högre avkastning, bättre riskspridning och högre värdering av Ratos-aktien. BÖRSNOTERING AV DOTTERBOLAG I enlighet med den nya strategin börsnoterades dotterbolagen Dahl och Scandic under året. Dahl noterades på börserna i Stockholm och Köpenhamn i juni. Dahl-erbjudandet övertecknades nio gånger. I december noterades Scandic på Stockholmsbörsen efter att ha övertecknats sju gånger. Båda introduktionerna gick över förväntan och bolagen har nu en väl spridd ägarkrets av institutionella och privata aktieägare såväl inom som utom Sverige. Ledningarna i bägge bolagen har antagit den utmaning som ligger i att börsnoteras. Båda aktierna har haft en gynnsam kursutveckling sedan respektive introduktion och bolagen värderas väl i nivå med jämförbara noterade företag. Samtidigt som vi har haft god draghjälp av en gynnsam marknad är vi stolta över att ha fört två fina bolag till börsen och vi ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta som ägare i Dahl och Scandic. I detta sammanhang vill jag förklara vårt tillvägagångssätt vid ägarspridningen av dotterbolagen. Efter grundlig prövning nådde vi ståndpunkten att inlösenprogrammet och dess effekter är den bästa bonusåtgärden för Ratos aktieägare, jämfört med utdelning av dotterbolagen eller andra riktade erbjudanden. Genom att använda en anbudsprocess vid ägarspridningen av Dahl och Scandic, i vilken inhemska och utländska investerare deltog, uppnådde vi en effektiv prisbildning och en väl avvägd aktieägarstruktur. Vi menar att den marknadsstyrda värderingen av dotterbolagen i kombination med övriga åtgärder från Ratos sida tillsammans har skapat ett aktieägarvärde, som överstiger den eventuella nackdelen att Ratos aktieägare inte fick förtur vid introduktionerna av Dahl och Scandic. En annan händelse under året var försäljningen av innehavet i Diamond Offshore. Därmed avslutades vårt knappt treåriga aktiva ägande i offshore/drilling -företagen Ymer, Arethusa respektive Diamond, som medfört en total vinst på ca 1 miljard kr. Något litet smolk i 1996 års bägare finns också. Utöver känning av sämre marknadsförutsättningar under året brottas vårt dotterbolag Inter Forward fortfarande med ett par problemområden. Det pågående arbetet med att skapa en effektiv operativ grupp med rationell struktur fortsätter och huvuddelen av verksamheten visar vinstsiffror. Vår målsättning ligger fast att på sikt även börsintroducera Inter Forward. ARBETET GÅR VIDARE Det är dock inte tid att luta sig förnöjt tillbaka och leva på gamla meriter, då allt som hänt redan är historia. Nu ser vi framåt. Våra insatser är fokuserade på att Ratos-aktien skall framstå som det bästa sparalternativet för mindre och medelstora investerare. Inriktningen är dock gränslös i den bemärkelsen att den övergripande målsättningen är att Ratos aktieägare, stora institutionella investerare såväl som privatplacerare, skall få en hög och jämn avkastning med ett begränsat risktagande. Vår huvuduppgift är att skapa avkastning på våra tillgångar och se till att den kommer aktieägarna tillgodo. Det sker genom att utöva ett betydande ägarinflytande i Aktiva innehav och genom förvaltning av en likvid aktieportfölj. Denna kombination av innehav skall ge en väl balanserad riskprofil. Idag har vi fem Aktiva innehav: Dahl, Esselte, Inter Forward, PriFast och Scandic. Det aktiva ägandet utövar vi främst genom styrelsearbete, där vi bl a är sparring-partner i strategifrågor, verkar för att försörjning och användning av kapital är rationell samt att bolagets styrning och incitamentsystem är adekvata. Syftet är entydigt att skapa aktieägarvärde. Det andra benet i vår verksamhet är kapitalförvaltningen. Där agerar vi enbart som förvaltare utan aktivt inflytande i företagens verksamhet. Kapitalförvaltningen skall säkra kapitalflöden för bl a Ratos utdelning. Målsättningen är att kombinera väl avvägd risknivå med hög avkastning till en så låg förvaltningskostnad som möjligt. Vi har historiskt redan visat att vi kan uppfylla denna målsättning. 2

5 VD-KOMMENTAR Under året har vi investerat i företagen Telia Overseas, TV8 och Teligent, alla verksamma inom snabbväxande områden. Bolagen befinner sig på ett relativt tidigt utvecklingsstadium och vi hoppas att vår medverkan skall kunna bidra till en positiv utveckling. Tillsammans med innehavet i Industri Kapital ryms dessa placeringar inom ramen för de maximalt 10% av Ratos tillgångar som enligt vår nya strategi inte behöver vara marknadsnoterade. Investeringarna sker i samarbete med andra parter och skall ses som en krydda i Ratos hela portfölj. HÖG OCH JÄMN AVKASTNING Förutom att vi vill skapa en hög avkastning genom aktivt ägande och framgångsrik kapitalförvaltning har vi även som målsättning att säkerställa en jämn avkastning. Flera komponenter i Ratos strategi är hjälpmedel i denna uppgift: en väl sammansatt portfölj, låg finansiell risk i verksamheten, vår utdelningspolitik och inlösenprogrammet av egna aktier. Genom att arbeta med en effektiv riskspridning, hålla likvida tillgångar och normalt sett inte belåna verksamheten skall vi hålla en generellt sett låg risknivå. Genom att utdela 3% av substansvärdet till aktieägarna får de löpande ta del av Ratos förmögenhetstillväxt. Via inlösenprogrammet ges en extra trygghet och jämnhet vad gäller avkastning, antingen bonus i form av inlösen eller ett ökat värde på aktierna vid en fortsatt minskad substansrabatt. Den enda måttstock på hur väl vi lyckas i framtiden är totalavkastningen på Ratos-aktien. Under 1996 har Ratos-aktien givit aktieägarna en totalavkastning på 116%. Findatas avkastningsindex, det börsindex som förutom kursutveckling även inkluderar utdelning, steg under samma period med 43%. Ratos-aktiens totalavkastning för den senaste femårsperioden uppgår till 309% jämfört med 194% för Findatas avkastningsindex. UTSIKTER INFÖR 1997 Hur långt vi når under 1997 beror naturligtvis på hur väl vi lyckas med vårt arbete i de aktiva innehaven och kapitalförvaltningen men också på den allmänna börs- och konjunkturutvecklingen. Vi vill uppfattas som ett långsiktigt sparalternativ för små och medelstora investerare. Visionen är att vara det bästa alternativet. Att uppfylla den visionen är vår största utmaning. Urban Jansson 3

6 KONCERNÖVERSIKT Ny strategi nya resultatmått Ratos är att betrakta som ett rent investmentbolag efter börsintroduktionen av dotterbolagen Dahl och Scandic STRATEGI Ratos styrelse beslutade under hösten 1995 att Ratos skall bli ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag. Beslutet innebär att ägandet i de helägda dotterbolagen sprids. Syftet med beslutet är att underlätta börsvärderingen, förbättra avkastningsmöjligheterna och skapa en effektivare riskspridning. För att uppfylla syftet måste Ratos åstadkomma en hög och jämn avkastning på substansvärdet och säkerställa att avkastningen kommer aktieägarna tillgodo. Det rena investmentbolaget Ratos kommer att utöva ett aktivt ägande i högst 6-8 aktiva innehav där Ratos har en ägarposition med betydande inflytande. De Aktiva innehaven utgörs f n av Inter Forward, enda kvarvarande dotterbolag, tillsammans med de börsnoterade aktiva innehaven Dahl, Esselte, Pri- Fast och Scandic. De övriga innehaven är samlade i en kapitalförvaltning där Ratos agerar främst genom köp och försäljningar utan att ta aktiv del i företagens verksamhet. HÖG OCH JÄMN AVKASTNING Ratos lämnade utdelning skall bl a avspegla tillväxten i Ratos förmögenhetsmassa och genomförda affärer. Den nya utdelningspolitiken innebär att utdelningen skall uppgå till minst 3% av Ratos substansvärde och kunna kompletteras med bonusåtgärd, till exempel vid extraordinär avkastning. En av målsättningarna med Ratos inlösenprogram av egna aktier är att minska substansrabatten på Ratos-aktien och därmed öka aktieägarnas avkastning. Genom dessa åtgärder syftar Ratos till att Ratos-aktien skall bli ett än mer attraktivt placerings- och sparalternativ speciellt för mindre och medelstora investerare. RESULTATMÅTT I FOKUS Den nya strategin har inneburit att de rörelsedrivande bolagen successivt övergått från Rörelseverksamheten till Aktieförvaltningen allt i den takt ägandet i bolagen har spritts och deras aktier noterats på börsen. Vid årsskiftet 1996/97 har Rörelseverksamheten i huvudsak upphört och Aktieförvaltningen samtidigt delats upp i Aktiva innehav och Kapitalförvaltning. Som en konsekvens kommer nya resultatmått att fokuseras för att bättre spegla verksamhetens utveckling. De centrala måtten blir Ratos-aktiens totalavkastning och substansvärdets utveckling. TOTALAVKASTNING Beräkningen av Ratos-aktiens totalavkastning tar hänsyn till aktiens kursutveckling och förutsätter återinvesterad utdelning, vilket innebär att den lämnade utdelningen räknas upp med kursutvecklingen från dagen för utdelning. Den officiella referensen är Findatas avkastningsindex vars beräkningssätt definitionsmässigt ger samma resultat. På detta sätt blir Ratos avkastningstal inte bara jämförbart med Findatas avkastningsindex för hela börsen utan även jämförbart med fondernas avkastning som beräknas på samma sätt. Affärsvärldens generalindex tar inte hänsyn till utdelningen. SUBSTANSVÄRDE- UTVECKLING Ratos-aktiens totalavkastning beror på substansvärdets utveckling, substansrabattens förändring och utdelningen. Substansvärdets förändring är hänförligt till de Aktiva innehaven och Kapitalförvaltningen. Varje innehav påverkar Ratos substansvärde med kombinationen av sin egen förändring och relativa storlek i Ratos portfölj. Målet är att avkastningen skall vara både hög och jämn. Den riskvägda avkastningen avser spegla avkastningen i förhållande till risken i portföljen och kontrollerar därmed målsättningens uppfyllelse oberoende av eventuella externa jämförelser. Ratos strategi och placeringsinriktning Aktiv ägare i 6-8 bolag där Ratos har betydande inflytande Kapitalförvaltning med koncentrerad, likvid aktieportfölj Avkastningsstyrd verksamhet med hög och jämn avkastning Begränsad risknivå genom effektiv riskspridning, hög likviditet och normalt ingen belåning Onoterade tillgångar max 10% Norden affärsmässig bas Placeringshorisont i investeringsanalysen 2-5 år Ratos tillgångar ) fördelade per innehav Likvida tillgångar 25% Övriga 9% Aktiva innehav Dahl 11% Esselte 9% Scandic Hotels 8% PriFast 8% Scania 4% Inter Forward 4% Skandia 5% STORA 7% Incentive 10% Kapital- förvaltning Ratos tillgångar ) fördelade per bransch Likvida tillgångar 25% Övriga 5% Bank 2% Transport 4% Fordon 4% Försäkring 5% 1) Marknadsvärden Skog 7% Verkstad 12% Fastighet 8% Handel 11% Kontors- varor 9% Tjänste- företag 8% 4

7 KONCERNÖVERSIKT Utveckling under 1996 AKTIENS TOTALAVKASTNING Under året har börskursen på Ratos B-aktie stigit från 110,50 kr till 230 kr vilket motsvarar en ökning med 108%. Affärsvärldens generalindex ökade med 38%. Totalavkastningen uppgick till 116% att jämföras med Findatas avkastningsindex på 43%. Avkastningen på 116% fördelas på substansvärdeökning 48%, minskad substansrabatt 60% och utdelning (återinvesterad) 8%. SUBSTANSVÄRDE Ratos substansvärde ökade under året med 48% och beräknades till 297 kr/aktie vid årsskiftet 1996/97 motsvarande ca 7,5 miljarder kr. De Aktiva innehaven utgjorde ca 40% av substansvärdet och svarade för den största delen av substansvärdeökningen under året. Kapitalförvaltningen utgjorde 35% av substansvärdet. De största innehaven vid årsskiftet var Incentive, STORA, Skandia och Scania. Resterande 25% bestod av likvida tillgångar i centrala bolag och övriga tillgångar. Den samlade Ratos-portföljens branschfördelning och relativa vikt per innehav framgår av vidstående diagram. Värden per Ratos-aktie redovisas i vidstående siffertablå. Substansvärdet beräknas utifrån ett moderbolagsperspektiv där tillgångar och skulder marknadsvärderas. Likvida tillgångar (netto) i centrala bolag tillkommer. Övriga centrala bolag behandlas som om de vore en del av moderbolaget. De poster vars marknadsvärde skiljer sig från det bokförda värdet i moderbolaget är Inter Forward, aktieinnehaven och moderbolagets fastighet. Vid årets slut är över 90% av Ratos substansvärde marknadsnoterat. Inter Forward värderas, i likhet med tidigare, till eget kapital per ökat med kapitaltillskott netto vid årsskiftet. De börsnoterade aktierna värderas till börskurser. Övriga aktier värderas till internt eller externt bedömda marknadsvärden. Latent skatt på dold reserv i börsaktier har inte beaktats då moderbolaget som investmentbolag är befriat från realisationsvinstskatt. Ratos substansvärde Substansvärde Bidrag till substans- Kr per aktie värdeökning 1996 Aktiva innehav Dahl } Inter Forward (onoterat helägt dotterbolag) 13 1) 92-3 Scandic Hotels Esselte PriFast Arethusa Summa Kapitalförvaltning Incentive STORA Skandia Scania 13 S-E-Banken Svedala Sydostasienfond 3 3 Nordbanken 2 Trelleborg 1 Omsättningsaktier Onoterade tillväxtaktier 2) 2 Industri Kapital (delvis onoterat) Övriga (onoterat) 0 0 Summa Moderbolagets fastighet och övriga tillgångar (onoterat) 2 2 Likvida tillgångar (netto) i centrala bolag ) Lämnad utdelning -6 Substansvärde Börskurs ,50 Börskurs i förhållande till substansvärdet, % Substansrabatt, % ) Ej marknadsvärderat, upptas till redovisat eget kapital per den 30 september 1996 ökat med kapitaltillskott netto vid årsskiftet. 2) Upptas till bokförda värden och avser Telia Overseas (32 Mkr), Teligent (15 Mkr) samt TV8 (3 Mkr). 3) Avser centrala räntekostnader och omkostnader. Avkastning 1996 Genomsnittligt Avkastning investerat Total värdei % kapital, Mkr förändring, Mkr Rörelseverksamheten Aktieförvaltningen Övrigt Totalt före lämnad utdelning Lämnad utdelning och inlösen preferensaktier Förändring av substansvärde Genomsnittligt investerat kapital är substansvärde vid årets början justerat för köp och försäljningar samt utdelningar. Ett köp/försäljning motsvaras av en lika stor förändring av likvida medel. Sålunda blir det genomsnittligt investerade kapitalet totalt sett oförändrat. 5

8 KONCERNÖVERSIKT KONCERNRESULTAT I enlighet med strategin såldes majoriteten av dotterbolagen Dahl och Scandic under året. Koncernresultatet efter skatt uppgick till (358) Mkr och utgörs huvudsakligen av realisationsvinster från utförsäljningarna av Dahl, Scandic och Arethusa/Diamond. Rörelseverksamhetens resultat består av respektive bolags verksamhet i princip fram till försäljningstidpunkten samt av realisationsresultatet vid samma tid. Det innebär att Dahls verksamhet är inkluderad under årets första fyra månader, Scandics rörelse till november och Inter Forwards hela året. Försäljningen av aktier i Dahl, Scandic och Diamond har lett till ett starkt positivt kassaflöde. Koncernen är därigenom skuldfri. Den synliga soliditeten har förbättrats från 40% till 81%, framför allt genom det positiva koncernresultatet. Det synliga egna kapitalet uppgår till (3.178) Mkr. Soliditeten inklusive dolda reserver är 86 (46)%. Räntebärande netto Mkr RÖRELSEVERKSAMHETEN Dahl och Scandic börsnoterade Dahl-aktien noterades den 4 juni 1996 på Stockholms och Köpenhamns fondbörser. Erbjudandet övertecknades nio gånger. Ratos ägarandel uppgår efter utförsäljningen till 28%. Realisationsvinsten uppgick till 372 Mkr och kassaflödet till Mkr. Den 17 december 1996 noterades Scandicaktien på Stockholms fondbörs. Erbjudandet övertecknades sju gånger. Därefter uppgår Ratos ägarandel till 29%. Realisationsvinsten uppgick till 730 Mkr och kassaflödet till Mkr. Inter Forward Inter Forwards resultat, 2 (-97) Mkr, innebar en avsevärd förbättring jämfört med föregående år, främst tack vare försäljningen av den engelska logistikverksamheten i slutet av Däremot innebar resultatet 1996 en försämring med 41 Mkr, i förhållande till resultatet för jämförbara enheter Försämringen förklaras främst av hårdnade konkurrens för både Landsvägs- och Järnvägstransporter samt svag resultatutveckling inom kvarvarande delar av Logistikverksamheten. Resultatet för Flyg/Sjö var något bättre för jämförbara enheter. Under året har bolagsstrukturen i koncernen ytterligare renodlats genom sammanslagning av bolagen i Frankrike respektive England samt av fusionering av de två svenska järnvägsföretagen. Bolag i Frankrike och Tyskland har avyttrats och ytterligare etableringar har genomförts inom Flyg- och Sjöverksamheten i Sydostasien. Avyttringarna under 1995 har lett till en minskad omsättning under Justerat för avyttringar och valutakursförändringar minskade omsättningen med -2%. Kassaflödet för Inter Forward uppgick till -26 (99) Mkr. Det sysselsatta kapitalet var i stort sett oförändrat, 280 (230) Mkr, och avkastningen var nära noll. AKTIEFÖRVALTNINGEN/ KAPITALFÖRVALTNINGEN Aktieförvaltningens (dvs noterade Aktiva innehav och Kapitalförvaltning) avkastning var 66% under Affärsvärldens generalindex ökade med 38% och Findatas avkastningsindex med 43%. Aktieportföljens marknadsvärde var vid årsskiftet (3.159) Mkr. Innehaven i Arethusa/Diamond, Nordbanken och Trelleborg har avyttrats. Aktier i bl a Scania, Skandia, S-E-Banken och Svedala har förvärvats. Aktier har köpts för 652 Mkr och sålts för Mkr, exklusive dotterbolagsförsäljningar och exklusive köp och försäljningar i dotterbolaget Johnson & Borsells korta aktiehandel. Realisationsvinsterna uppgick netto till 962 (265) Mkr, varav Arethusa/Diamond 876 Mkr. Utdelningarna uppgick till 90 (137) Mkr. Minskningen förklaras av att Arethusa lämnade en engångsutdelning under Kassaflödet från aktieförvaltningen var 765 (696) Mkr. CENTRALA KOSTNADER De centrala kostnaderna och intäkterna uppgick till -139 (-210) Mkr. Finansnettot var 37 (-60) Mkr. Omkostnaderna uppgick till -111 (-67) Mkr, varav -37 Mkr var kostnad för syntetiska optioner. Nedskrivningar, -65 Mkr, avser Nestron-innehavet (not 10) och är redan tidigare beaktade i substansvärdet. KAPITALTILLSKOTT Moderbolaget har lämnat ett kapitaltillskott till Inter Forward på 70 Mkr och Inter Forward har lämnat ett koncernbidrag på 57 Mkr. RÄNTEBÄRANDE FORDRAN OCH KASSAFLÖDE Försäljningen av aktier i dotterbolagen och nettoförsäljning i aktieportföljen har givit ett kassaflöde, vilket har använts för att återbetala större delen av koncernens räntebärande skulder och i övrigt givit koncernen betydande likvida medel. Koncernen är skuldfri. 6

9 KONCERNÖVERSIKT Stark börs och sänkta räntor i Sverige 1996 kännetecknades i Sverige av en positiv börsutveckling och en successivt sjunkande räntenivå. LÅG TILLVÄXT I EUROPA Tillväxten i världsekonomin var generellt sett relativt svag under Av de större ekonomierna var det endast USA som uppvisade en tillfredsställande tillväxt, tack vare en stark avslutning under det fjärde kvartalet. Den amerikanska ekonomin är nu inne på sitt sjunde tillväxtår. Den europeiska tillväxten var svag trots låga räntenivåer. Regeringarna runt om i Europa höjde skatter och skar ned utgiftsprogram för att klara EMU-villkoren, vilket höll tillbaka efterfrågan. Mätningar av hushållens syn på framtiden uppvisade dock positiva signaler under året. I England steg tilltron och i övriga Europa kunde en vändning till det bättre noteras. Den svenska exporten utvecklades väl, oaktat en starkare svensk kronkurs. Privatkonsumtionen var fortsatt svag och gav inget stort bidrag till en konjunkturuppgång. Positivt för den privata konsumtionen var stigande reallöner och sjunkande boendekostnader. Företagens höga investeringstakt bidrog också positivt till BNP. Den starka tillväxten i USA under slutet av året tillsammans med låga räntor i Japan och Europa skapar förväntningar om en relativt god ekonomisk utveckling i de större ekonomierna under SÄNKTA RÄNTOR I SVERIGE Under början av 1996 steg de långa räntorna i USA och Tyskland. De låg kvar på en hög nivå ända fram till hösten. Även i Sverige var obligationsräntorna höga. Under hösten inledde Riksbanken dock en serie räntesänkningar, från en nivå på nära 9% ner till ca 4% vid årets slut. Det bidrog till en ökad likviditet i ekonomin, vilket tillsammans med låg inflation ledde till en kraftig sänkning av den långa räntan. Ränteskillnaden mellan svenska och tyska obligationer sjönk till under 1 %-enhet, från att ha legat mer än 4 %-enheter högre för ett par år sedan. ÖKAT INTRESSE FÖR AKTIER Aktier har ökat sin betydelse som sparalternativ för hushållen. Synen på den egna bo- staden som det viktigaste långsiktiga sparandet har kommit att ersättas eller kompletteras av aktiesparande. Samtidigt framstår banksparande som mindre förmånligt på grund av de låga räntorna. Vidare har pensionssystemen börjat utvärderas. Systemen bygger antingen på fonderade medel eller på löpande överföringar av kapital från den yrkesverksamma delen av befolkningen. Två stora och viktiga skillnader idag jämfört med när de ofonderade systemen skapades är att befolkningens förväntade livslängd har stigit de senaste 30 åren och att arbetslösheten är hög. Detta gör att behovet av fonderade pensionsmedel kommer att vara fortsatt hög, vilket gynnar aktier som placeringsalternativ. STOCKHOLMSBÖRSEN +38% 1996 var ett bra börsår i Sverige liksom internationellt. Den expansiva penningpolitiken i Europa, Japan och USA skapade en ökad likviditet, som sökte sig till de finansiella marknaderna, vilket i sin tur drev upp aktiekurserna på börserna. De börser som utvecklades bäst under året var Helsingfors, Stockholm och Madrid, som alla steg med ca 40% i lokal valuta. Även när förändringen uttrycks i USD återfinns börserna i Helsingfors och Stockholm i topp, men då i sällskap med Hongkongbörsen. New York steg med 20% och Morgan Stanleys världsindex ökade med knappt 12%. Sämst utvecklades vissa asiatiska börser. I Thailand och Sydkorea föll börserna med över 30% uttryckt i USD. På Stockholmsbörsen uppvisade de mindre bolagen den bästa kursutvecklingen. OTCindex ökade med över 60% under året. Bland de stora bolagen steg H&M mest, +155%. Bank- och fastighetsaktierna erfor en betydande kursuppgång mot slutet av året. Ericsson-aktien steg också under hösten tillsammans med Nokia, vilka bägge kom att överträffa index. Den bransch som utvecklades sämst var rederier, +15%. Nyemitterade aktier för 23 miljarder kr utbjöds på aktiemarknaden under året. Börsintroduktioner svarade för 22 miljarder kr. Ingen privatisering genomfördes, men staten minskade sitt ägande i Nordbanken via ett inlösenförfarande. Världens börser 1996 Förändring i % lokal valuta Helsingfors 46 Madrid 42 Stockholm 38 Amsterdam 34 Hongkong 34 Oslo 31 Köpenhamn 28 Frankfurt 28 Paris 24 Bryssel 21 New York 20 Zürich 20 Wien 19 Världsindex 12 Milano 12 London 12 Sydney 10 Johannesburg 7 Tokyo -3 Singapore -4 Söul -26 Bangkok Generalindex och obligationsränta i Sverige årig obligationsränta, % Index Affärsvärldens generalindex % , , , , , , , , D J J F M A M F m A J JM O J J A S O N D 5,5 5,

10 AKTIEN Ratos-aktiens totalavkastning 116% Ratos totala börsvärde steg med 3 miljarder kr under 1996 och uppgick till 5,8 miljarder kr HANDEL Ratos B-aktie steg från 110,50 kr till 230 kr under 1996, en ökning med 108%. Affärsvärldens generalindex steg med 38%. Årets högsta kurs, 235 kr, noterades i december och den lägsta, 109 kr, i januari var kursen 266 kr. B-aktien handlades varje börsdag under Den totala omsättningen av Ratosaktier uppgick till drygt 9 miljoner aktier, till ett värde av ca 1,5 miljarder kr. Motsvarande värden för 1995 var 15 miljoner aktier respektive knappt 1,4 miljarder kr. B-aktiens omsättningshastighet var 43% 1996 jämfört med 76% Omsättningshastigheten på Stockholmsbörsens A-lista var 65% jämfört med 61% BETAVÄRDE Betavärdet är ett riskmått som visar en akties kurssvängningar (volatilitet) jämfört med börsen som helhet. Om värdet är större än 1 varierar aktien mer än börsen. Vid årsskiftet 1996/97 uppgick betavärdet för Ratos B-aktie till 1,55 under den senaste femårsperioden enligt Findatas mätningar. Kurssvängningarna i aktien har således varit 55% högre än för börsen som helhet. Förklaringsvärdet var vid årsskiftet 0,74, dvs 74% av kurssvängningarna i Ratos-aktien förklaras av den allmänna marknadsutvecklingen. SUBSTANSVÄRDE Substansvärdet ökade med 48% under 1996 och uppgick till 297 kr per aktie Substansrabatten minskade från 45% till 23% beräknades substansvärdet till 332 kr och rabatten var 20%. UTDELNING Ratos utdelningspolicy innebär att minst 3% av substansvärdet skall delas ut och kunna kompletteras med bonusåtgärd. Ratos styrelse föreslår en utdelning för 1996 på 10,00 (6,00) kr per stamaktie, motsvarande 3,4% av substansvärdet Ratos börskurs Substansvärde Kr Ratos B Affärsvärldens generalindex Kr Substansvärde Substansrabatt 50 Ratos B (c) SIX Findata Omsättning i Ratos-aktien Totalt omsatt antal aktier (tusental per månad) Kr/aktie Lämnad utdelning Ratos utdelning Börsens utdelningsindex (c) SIX Findata ) 1) Föreslagen utdelning 8

11 AKTIEN TOTALAVKASTNING Ratos-aktiens totalavkastning 1996 uppgick till 116%, varav 48% substansvärdeökning, 60% minskad substansrabatt och 8% utdelning (återinvesterad). Findatas avkastningsindex ökade med 43%. Sett över den senaste femårsperioden uppgår totalavkastningen för Ratos-aktien till 309% att jämföra med Findatas avkastningsindex 194%. AKTIEÄGARE Vid årsskiftet 1996/97 uppgick antalet aktieägare till De tio största ägarna svarar för 84% av rösterna och 68% av kapitalet. 60% av aktiekapitalet ägs av institutionella ägare. 98% av Ratos aktieägare äger aktier eller mindre och svarar sammanlagt för 14% av aktiekapitalet. Ägandet i utlandet har ökat med 5 %-enheter och uppgår till 23% av kapitalet. De största utländska ägarna är Mutual Discovery, Qualified och Beacon Funds. SPLIT 4:1 Styrelsen föreslår att det nominella värdet på bolagets aktier genom split ändras från 50 kr per aktie till 12,50 kr per aktie. Det innebär att fyra nya aktier ersätter en gammal aktie. } Totalavkastning Index Ratos-aktiens totalavkastning Findatas avkastningsindex Ratos aktieägare Andel av Andel av rösterna kapitalet % % Familjen Söderberg 42,5 16,9 Ragnar Söderbergs stiftelse 12,7 6,5 Torsten Söderbergs stiftelse 10,9 6,0 Familjen Montgomery 5,3 1,7 Mutual Discovery Fund, Mutual Qualified Fund, Mutual Beacon Fund } 5,1 14,9 AMF Pensionsförsäkringar 3,2 9,6 Skandia 1,7 5,1 SPP 1,4 4,3 Familjen Tiblom 0,7 0,9 EB-stiftelsen 0,5 1,6 Övriga 16,0 32,5 Summa 100,0 100,0 Aktiestatistik per Aktiekapital kr Antal aktier Nominellt värde per aktie 50 kr A stam (1 röst) B stam (1/10 röst) Storleksklasser Antal Totalt antal Storleksklasser aktieägare aktier, % , , , , , , , , , ,0 Emissioner under 10 år Ratos genomförde en fondemission :1. Data per aktie Data per aktie återfinns i femårsöversikten, sid 44. 9

12 Ratos-aktien som fondsparande, fast annorlunda Ratos vision är att Ratos-aktien skall vara det bästa sparalternativet för små och medelstora investerare. Ratos-aktien kan jämföras med en aktiefond på så sätt att aktien erbjuder riskspridning och professionell förvaltning. Ratos mervärde till aktieägarna består bl a av komponenterna: hög och jämn avkastning med väl avvägd risknivå inlösenprogram utdelningspolitik låg förvaltningskostnad En aktieägare i Ratos skall få hög och jämn totalavkastning kursutveckling och utdelning kombinerat med ett begränsat risktagande. Hög avkastning skall uppnås genom utövande av ett aktivt ägande i 6-8 aktiva innehav kombinerat med en professionell och kostnadseffektiv förvaltning av en likvid aktieportfölj på 8-12 innehav. Jämn avkastning skall säkerställas med hjälp av låg risknivå i verksamheten, offensiv utdelningspolitik och inlösenprogram. Risknivån i Ratos verksamhet skall vara begränsad genom en effektiv riskspridning i den totala portföljen, likvida tillgångar och i normalfallet ingen belåning. Inlösenprogrammet innebär en möjlighet för aktieägarna att lösa in var tionde aktie till fullt substansvärde i de fall substansrabatten överstiger 20%. Utdelningen till aktieägarna skall uppgå till minst 3% av Ratos substansvärde och kunna kompletteras med bonusåtgärd. Syftet med inlösenprogrammet är bl a att bidraga till att minska den skillnad mellan substansvärde och kurs, som återspeglas i den s k substansrabatten. I och med inlösenprogrammet får aktieägarna en extra möjlighet till avkastning i det fall kursen har en sämre utveckling än substansvärdet och rabatten överstiger 20%. Om istället kursen utvecklas väl och rabatten minskar ges ingen bonus via inlösen men i gengäld får aktieägarna avkastning via en bättre värdeutveckling på aktieinnehavet. I bägge fallen tillkommer utdelning på aktierna, som minst skall uppgå till 3% av substansvärdet. Denna utdelningspolitik innebär att Ratos-aktien har en hög direktavkastning (utdelning i förhållande till kurs), särskilt så länge aktien handlas med rabatt. Förvaltningskostnaderna skall normalt utgöra mindre än 1% av Ratos substansvärde. KÖPA AKTIER Det skall vara lätt att investera i Ratos-aktien oavsett storlek på placering. Köp kan ske via: bank eller fondkommissionär Aktieinvest Vid köp av åtminstone en börspost, 100 aktier, är det i regel billigast och effektivast att handla genom bank eller fondkommissionär. När det gäller mindre investeringar erbjuder Ratos tillsammans med Aktieinvest en möjlighet att placera i Ratos-aktien via månadssparande eller genom mindre insättningar då och då. INFORMATIONSKÄLLOR Ratos målsättning är att hela tiden ge aktieägarna tillgång till aktuell information. Några av informationskällorna är: Aktieägarservice per telefon , t ex bokslutsinformation och veckovisa substansvärden Aktieägarservice på Internet Löpande aktieägarinformation per post Aktiesparmöten Tryckt informationsmaterial, bl a årsredovisning, delårsrapporter, Ratos-aktien som fondsparande, fast annorlunda, Inlösenprogram av egna aktier Exempel Mervärde via Ratos-aktien Aktivt ägande ökar möjligheten till god värdeutveckling Inlösenprogrammet ger extra trygghet Utdelningspolitiken ger hög direktavkastning En kostnadseffektiv kapitalförvaltning kombinerar låg risk med hög avkastning Effekt på Ratos-aktieägarens avkastning av förändrad substansrabatt Utgångsläge substansvärde 311 kr börskurs 250 kr rabatt 20% Utveckling Rabatten minskar till 10% genom att börskursen stiger till 280 kr Rabatten ökar till 30% genom att börskursen sjunker till 218 kr Aktieägarens avkastning per aktie + 30 kr ökat aktievärde ingen bonus via inlösen + 9:33 kr i utdelning, dvs 3,3% direktavkastning 32 kr minskat aktievärde + 27:90 kr bonus via tre inlösentillfällen + 9:33 kr i utdelning, dvs 4,3% direktavkastning Exemplet bygger på vissa förenklade förutsättningar. 10

13 Inlösenprogram av egna aktier Den 2 april 1996 lanserade Ratos ett bonusprogram till aktieägarna. Det är ett inlösenprogram avseende egna aktier som omfattar inlösen vid tre olika tillfällen om totalt 6,8 miljoner aktier. Målsättningen med programmet är bl a att bidraga till att minska substansrabatten på Ratos-aktien och därmed öka aktieägarnas avkastning. VÄRDEÖKANDE OCH RISK- SÄNKANDE Efter omfattande analys är det Ratos bedömning att inlösenprogrammet är den bonusåtgärd som är mest värdeskapande och risksänkande för Ratos aktieägare. Programmet garanterar ett ökat aktieägarvärde genom fortsatt minskad substansrabatt och/eller inlösen av aktier till överkurs motsvarande fullt substansvärde. För aktieägarna är programmet mer beständigt värdehöjande än exempelvis en engångsutdelning av dotterbolagen. PROGRAMMETS VILLKOR Inlösenprogrammet trädde ikraft i december när Scandic börsnoterades. Då bestod Ratos substansvärde av minst 80% marknadsnoterade tillgångar. Inlösen genomförs successivt om den s k substansrabatten på Ratos-aktien inte fortsätter att minska. Villkoret för inlösen är att den genomsnittliga betalkursen på Ratos B-aktie direkt efter den första kvartalskommunikén uppgår till mindre än 80% av det i kommunikén angivna substansvärdet per aktie. Då erbjuder Ratos styrelse Ratos aktieägare att inlösa var tionde aktie till i kommunikén angivet aktuellt substansvärde. Inlösen förutsätter bolagsstämmans och tingsrättens godkännaden. Motsvarande jämförelse mellan aktiekurs och substansvärde görs i samband med följande kvartalskommunikéer. Ratos inlösenprogram omfattas av tre inlösenförfaranden och omfattar totalt högst 6,8 miljoner aktier. Procentgränsen, 80%, kan komma att justeras, dock endast uppåt. Om de tre av styrelsen beslutade inlösentillfällena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen/återköpsförfarande per år därefter skall genomföras i de fall substansrabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också. INLÖSEN AV VAR TIONDE AKTIE INLEDD Den första avstämningsperioden för Ratos inlösenprogram avslutades i februari. Den 15 januari 1997 angavs Ratos substansvärde per den 13 januari till 305 kr per aktie. Under påföljande period om 15 börsdagar uppgick avstämningskursen till 243,97 kr och understeg således gränsen för inlösenförfarande på 244 kr. Aktiekursen uppgick därmed till mindre än 80% av angivet substansvärde. Ratos styrelse beslutade således att föreslå ordinarie bolagsstämma den 15 april att godkänna inlösen av var tionde Ratosaktie till en kurs av 305 kr. Aktier inlämnade för inlösen är berättigade till utdelning för räkenskapsåret

14 AKTIVA INNEHAV Dahl Kr Ratos ägarandel 28% Andel av substansvärde 11% Dahl-aktien Dahl Affärsvärldens generalindex 80 Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb (c) SIX Findata Ratos ägande I enlighet med Ratos strategi att bli ett rent investmentbolag fattades beslut i april 1996 att sälja majoriteten av dotterbolaget Dahl och samtidigt ansöka om börsnotering. Dahl-aktien noterades den 4 juni 1996 på Stockholms och Köpenhamns fondbörser. Erbjudandet övertecknades nio gånger och försäljningspriset per aktie fastställdes till 83 SEK respektive 72,25 DKK. Drygt 300 institutionella investerare tilldelades 85% av de försålda aktierna. Återstoden fördelades på ca privata aktieägare i Sverige och i Danmark. Ratos ägarandel uppgår till 28% av röster och kapital. I Dahls styrelse representeras Ratos av Urban Jansson, ordförande, och Thomas Mossberg. Ratos kommentar Dahl är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Koncernens styrkor är god lokal täckning, i kombination med kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar. Tillväxtmöjligheterna är goda på nya marknader bl a i Finland, Polen och Östersjöområdet. Men även på de mogna norska, danska och svenska marknaderna finns potential. Den starka norska ekonomin, produktutveckling inom miljöområdet och industrisegmentets tillväxt är några exempel. Ratos bedömer att Dahls tillväxtmöjligheter i kombination med företagets starka kassaflöde och finansiella ställning utgör en bra grund för en fortsatt god framtida lönsamhet. Försäljning Mkr Försäljningens fördelning per marknad Polen 1% Finland 10% Norge 27% Resultat efter finansnetto Sverige 28% Danmark 34% Mkr Dahls affärsidé är att vara det ledande grossist- och handelsföretaget på marknaden för VVS- och VA-produkter samt rörprodukter till industrin. Koncernen finns representerad på ca 200 platser i Norden samt i Estland och Polen. Dahl är marknadsledare i Norge, Danmark, Sverige och Polen. VVS-segmentet omfattar produkter som främst installeras i byggnader, exempelvis värmeanläggningar, sanitetsporslin samt produkter för kallvatten, varmvatten och avlopp. Antalet kunder är stort och består i huvudsak av rörinstallatörer. VA-segmentet riktar sig främst till kommuner och entreprenadföretag. Produkterna, som i huvudsak installeras under marknivå, utgörs t ex av rör, ventiler och pumpar till avlopp samt färskvatten- och fjärrvärmeledningar. Industrisegmentets kunder återfinns bland specialiserade industriinstallatörer och industriföretag. Produkterna utgörs av rör, rördelar och ventiler. LOKAL OCH NATIONELL Dahls verksamhet är inriktad på lokal förankring med starka nationella bolag. Strategin har sedan 1990 varit att fokusera på kärnverksamheten i Norden och genom en ledande marknadsposition erhålla stordriftsfördelar i inköp, logistik och administration. Detta har uppnåtts både genom organisk tillväxt och förvärv. Sedan 1990 har Dahl gjort över 20 företagsförvärv i Sverige, Norge, Danmark och Polen motsvarande en sammanlagd årsomsättning på 4 miljarder kr. Vidare har nyetableringar gjorts i Finland och Estland under de två senaste åren. Denna expansion ligger i linje med Dahls definition av hela Östersjöområdet som en framtida tillväxtzon. I Sverige, Danmark och Norge koncentreras Dahls insatser idag till kvalitets- och produktivitetsförbättringar. I Finland och Polen däremot är inriktningen ökad tillväxt. Dahls avkastningskrav på eget kapital är kopplat till en riskfri ränta, i Sverige normalt räntan på en tioårig statsobligation, plus en riskpremie. För 1996 innebär det ett avkastningskrav på eget kapital efter skatt på 16%. Dahl har som mål att utdela minst 30% av vinsten efter skatt, beaktat långsiktig tillväxt, vinstutveckling och ekonomisk ställning. GROSSISTROLLEN VIKTIG Grossistmarknaden inom VVS och VA i Norden uppskattas till ca 23 miljarder kr Antalet grossister är stort i varje land men de tre största grossisterna i respektive land innehar över tre fjärdedelar av respektive lands marknad. Till följd av branschens struktur ett omfattande sortiment, många tillverkare och många slutanvändare spelar grossisten en viktig roll. 12

15 AKTIVA INNEHAV Marknadsutvecklingen för grossistledet i Norden är beroende av investeringar inom byggsektorn. I hela Norden har byggmarknaden varit pressad under lång tid. Under 1996 har grossistmarknaderna i Danmark och Norge generellt sett haft en mer gynnsam utveckling än i Sverige, där byggandet är lågt och överetablering och hård priskonkurrens fortfarande råder. Den kalla vintern i början på året påverkade efterfrågan negativt. Tredje kvartalet blev istället ovanligt starkt då en stor del av de arbeten som stoppades under vintern istället utfördes under sommarmånaderna. HÄNDELSER UNDER ÅRET Dahls målsättning är att vara marknadens bästa aktör vad gäller kunskapen om och servicen till kunder och leverantörer. Att kunna tillfredsställa varje delsegment och samtidigt nå maximal kostnadseffektivitet ställer stora krav på flexibla interna system inom lagerhantering, distribution och administration. Under året genomfördes en omfattande modernisering med införande av papperslös hantering vid centrallagret i Köpenhamn. Beslut har fattats att centralisera lagerhållningen och distributionen i Norge och Sverige. Genom en nyemission i samband med börsintroduktionen stärkte Dahl kapitalbasen med 440 Mkr. Detta möjliggjorde förvärvet i höstas av Skoogs VVS-rörelse i Sverige. Därmed är målet att ha en marknadsledande position i Sverige uppnått. Förvärvet är föremål för särskild undersökning av Konkurrensverket. Dahl Sverige blir namnet på det nya företaget som bildas av de sammanslagna verksamheterna Fosselius & Alpen, Skoogs VVS-rörelse, Rörbröderna och VVS & VA Grossisten Gävleborg. I Norge förvärvades Teamtrade vilket har givit Dahl ökad tillgänglighet till den attraktiva offshore-marknaden. I Finland har försäljningen utvecklats väl och Dahl finns nu på 16 platser. Förvärvet av 49% i Polens ledande VVSgrossist Tadmar genomfördes i augusti med option att efter ett år förvärva ytterligare 26%. Under slutet av året förvärvade Tadmar VVS-bolaget Tombud samt tecknade principavtal om köp av VVS-grossisten Zomet, efter vilket Dahl kommer vara representerat på 14 platser i Polen. GOD RESULTATUTVECKLING Dahls försäljning steg till Mkr, en ökning med 13% eller 20% vid oförändrade valutakurser. Resultat efter finansnetto uppgick till 305 (231) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital var 23,5%. UTSIKTER 1997 Totalmarknaden för Dahls produkter förväntas som helhet vara stabil under Osäkerheten om utvecklingen är fortsatt störst på den svenska marknaden. I Finland väntas en förbättrad efterfrågan, liksom i Polen där tillväxten är fortsatt kraftig. Dahl är representerat på ca 200 platser i Norden samt i Estland och Polen. 13

16 AKTIVA INNEHAV Esselte Ratos ägarandel röster 20%, kapital 13% Andel av substansvärde 9% Esselte-aktien Kr Esselte A Affärsvärldens generalindex (c) SIX Findata Ratos ägande Ratos är efter ytterligare aktieförvärv i mars 1996 den största ägaren i Esselte, med 20% av rösterna och 13% av kapitalet. I Esseltes styrelse representeras Ratos av Urban Jansson, ordförande, och Jan Söderberg. Ratos kommentar Esselte är ett av världens ledande företag inom den starkt fragmenterade kontorsvarubranschen. Koncernen har de senaste åren uppvisat en kraftig resultattillväxt, vilket förklaras av konsolidering, kostnadsreduktion och effektivare kapitalanvändning. Koncernen står nu väl rustad för en aggressivare utveckling. Ratos ser fortsatt potential i Esselte-innehavet. Ett mycket starkt kassaflöde och en god balansräkning skapar förutsättningar för värdehöjande förändringar i både organisations- och kapitalstruktur. Trots den senaste tidens starka kursutveckling är aktien lågt värderad i relation till Stockholmsbörsen och jämförbara bolag i USA. Försäljning Mkr Försäljningens fördelning per affärsområde Picture Framing 10% Labeling Systems 25% Resultat före skatt Office Products 65% Mkr Esselte skall vara globalt ledande inom etikettsystem för märkning och identifiering samt den ledande internationella aktören inom kontorsvaror. Koncernen har dotterbolag i 26 länder och är representerad i totalt 70 länder. 95% av försäljningen är förlagd utanför Sverige. Europa svarar för ca två tredjedelar, med Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Sverige som största marknader. Tyskland och Frankrike svarar tillsammans för 23% av den totala försäljningen. USA är största enskilda marknad, med 24% av försäljningen (1995). Affärsområdet Office Products, som svarar för ca 65% av försäljningen, tillverkar och marknadsför produkter för kontor och grafisk design. Kända varumärken är bl a Dymo, Oxford, Pendaflex och Letraset. Esselte är marknadsledare i Europa och bland de tre ledande i världen inom detta område. Ungefär 25% av försäljningen återfinns inom affärsområdet Labeling Systems. Sortimentet omfattar produkter för manuell prismärkning, streckkodsmärkning, stöldskyddssystem och skyltsystem för butiksinformation. Produkterna säljs under varumärket Meto. Det minsta men idag mest lönsamma affärsområdet är Picture Framing, med ca 10% av Esseltes försäljning. Affärsområdet tillverkar och distribuerar produkter för inramning av tavlor, under varumärkena Nielsen och Bainbridge. Nielsen är världsledande på aluminiumramar, med en marknadsandel på ca 50%.Verksamheten är starkt koncentrerad till USA och Tyskland. FORTSATT TILLVÄXT I inledningen av 1990-talet hade Esselte mycket stora problem. Insatserna inriktades då på avyttring av icke kärnverksamheter. I nästa steg följde konsolidering genom förbättring av lönsamhet och finansiell ställning. Från och med år 1996 är fokus riktad mot tillväxt. Esseltes målsättning är att den långsiktiga avkastningen på eget kapital skall vara minst 15%. Den årliga ökningen av resultatet efter skatt skall vara minst 10%. Dessa mål skall förverkligas med hjälp av tillväxt, såväl organisk som genom förvärv, tillsammans med kontinuerlig produktivitetsförbättring. Målsättningen är att utdelningen till aktieägarna långsiktigt skall uppgå till ca en tredjedel av resultatet efter skatt. SVAG MARKNAD 1996 Under 1996 var marknaden svag i centraleuropa, i synnerhet på Esseltes viktiga marknader Tyskland och Frankrike, samt i Sverige och Japan. Efterfrågan var god i Nordamerika, Storbritannien, sydeuropa samt Norden utanför Sverige. 14

17 AKTIVA INNEHAV Övervägande delen av sortimentet inom Office Products har en årlig tillväxt i paritet med BNP-tillväxten. Inom utrustning för märkning och identifiering, Dymo, är den årliga tillväxten högre, ca 10%. Produkterna inom Labeling Systems har generellt en snabbare tillväxttakt. Marknaden för etikettsystem ökar med 10-15% per år, vilket även gäller för produkterna för stöldskydd inom detaljhandeln. Möjligheten att kombinera streckkodsmärkning och larmfunktion i samma produkt innebär en potential för Esselte, som redan har en god position här. FLERA FÖRVÄRV I linje med den tillväxtstrategi som lades fast i inledningen av 1996 har Esselte förvärvat sex företag under året med en total årsomsättning på 700 Mkr. I inledningen av 1997 har ytterligare två förvärv gjorts, med årsomsättning på sammanlagt 145 Mkr. Inom Office Products har nya produkter introducerats samtidigt som nya etableringar har gjorts i östra Europa och Asien. Vidare har insatser genomförts för omstruktureringar internt. Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att fokusera verksamheten och sänka kostnadsnivån inom Labeling Systems. Dessa insatser väntas ge positiva resultateffekter fr o m MÅL UPPNÅDDES 1996 Trots svag efterfrågan på viktiga marknader, förstärkt svensk valuta och kostnader för internt organisationsarbete nådde Esselte sina mål Försäljningen uppgick till (12.154) Mkr. Justerat för kursdifferenser innebär det en ökning med 3%. Ett kraftigt förbättrat finansnetto, +89 Mkr, bidrog till att resultatet före skatt steg med 73 Mkr till 667 Mkr. Resultatet efter skatt var 429 (376) Mkr, en ökning med 14%. Avkastningen på eget kapital uppgick till 15,4 (15)% och på sysselsatt kapital 16,5 (15,1)%. UTSIKTER 1997 Under 1997 kommer Esseltes expansion att fortsätta inom Office Products och även övriga affärsområden är redo att starta sin tillväxt. Esselte förutser en resultatförbättring i enlighet med uppsatta mål. Esseltes största affärsområde är Office Products med produkter för kontor och grafisk design. Ett exempel ur sortimentet är Dymos elektroniska märkverktyg. 15

18 AKTIVA INNEHAV PriFast Kr Ratos ägarandel 35,4% Andel av substansvärde 8% PriFast-aktien PriFast Affärsvärldens generalindex (c) SIX Findata Ratos ägande Ratos är största ägare i fastighetsbolaget PriFast med 35,4% av kapital och röster. I PriFast styrelse representeras Ratos av Urban Jansson, ordförande, och Olle Isberg. PriFast förvärvade 1995 det börsnoterade fastighetsbolaget Stancia. Ratos verkade aktivt för denna sammanslagning. Stancia var ett helägt dotterbolag till Ratos fram till i januari 1994, då 70% av företaget förvärvades av Ratos aktieägare. I samband med detta noterades Stancia-aktien på Stockholmsbörsen. Ratos kommentar PriFast äger fastigheter i attraktiva lägen kring storstäder och invid goda kommunikationsleder. Fastighetsbeståndets karaktär tillsammans med ett nära hyresgästsamarbete skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling av hyresintäkterna. Det relativt stora inslaget av hotellfastigheter med omsättningsbaserade hyror gör aktien olik andra fastighetsbolag på börsen. PriFast-aktien värderas f n under sitt substansvärde. Hyresintäkter Mkr Resultat före skatt Hyresintäkternas fördelning per marknad Tyskland 3% Danmark 4% Holland 5% Norge 8% Belgien 13% Sverige 67% Mkr PriFasts affärsidé är att aktivt förvalta och tillhandahålla kommersiella lokaler på det sätt och med den service som kunden efterfrågar samt att förvärva, förädla och försälja fastigheter inom ramen för den fastlagda inriktningen. PriFast är sedan förvärvet av det börsnoterade fastighetsbolaget Stancia i oktober 1995, ett av Stockholmsbörsens större fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till ca 4,5 miljarder kr. PriFast äger idag totalt 65 kommersiella fastigheter i Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Holland och Tyskland. Vid årsskiftet 1996/97 svarade det svenska beståndet för knappt 60% av marknadsvärdet och knappt 70% av den uthyrningsbara ytan. Tyngdpunkten är förlagd till Stockholmsområdet som utgjorde 43% av det totala marknadsvärdet vid årsskiftet. Av årets hyresintäkter på 484 Mkr, kommer 27% från hotellfastigheter. KONCENTRATION Fastighetsbeståndet skall koncentreras till ett fåtal orter. Prifast skall på sikt endast vara verksamt på marknader där företaget har gedigen kompetens och starka marknadspositioner. PriFast skall ha en stabil finansiell ställning med positiva resultat och kassaflöden. Nuvarande strategi innebär bl a en stark koncentration av verksamheten till Sverige, fokusering på hyresgäster med höga krav på kommunikation och service, strategiska lägen vid ring- och genomfartsleder med god tillgänglighet samt inriktning på kontor, kombinationslokaler och hotell. PriFasts övergripande mål är att aktieägarnas långsiktiga avkastning, i form av utdelning och värdestegring på aktieinnehavet, skall vara högre än för investeringsalternativ med samma verksamhetsinriktning och risknivå. Utdelningen till aktieägarna skall över tiden uppgå till 50% av resultatet efter skatt exklusive realisationsvinster. Vid större realisationsvinster kan dessutom bonus ges till aktieägarna. GYNNSAMMARE MARKNAD De fastighets- och hyresmarknader som PriFast är verksamt inom har generellt sett förbättrats under Sjunkande räntenivåer har haft en mycket gynnsam effekt för fastighetsbranschen. Antalet fastighetsförsäljningar har ökat och strukturella sammanslagningar av fastighetsbolag i Sverige har genomförts. Börsintroduktion av de bankägda fastighetsbolagen under sommaren och tidig höst samt en förbättrad lönsamhet för branschen har tillsammans ökat omsättningen och intresset för fastighetsaktier på Stockholmsbörsen. 16

19 AKTIVA INNEHAV En fortsatt låg nybyggnation av kommersiella lokaler i kombination med ökad efterfrågan har inneburit en fortsatt förbättring av hyresmarknaderna med stigande hyresnivåer och sänkta vakansgrader som följd. Mest positiv har utvecklingen varit i storstädernas centrala lägen, men även lägen invid ringleder runt storstäderna har börjat att gynnas av en allmänt förbättrad hyresmarknad. Av stor betydelse för PriFast, är även utvecklingen på den nordiska hotellmarknaden, då en del av koncernens hyresintäkter kommer från hotellfastigheter med huvudsakligen omsättningsbaserad hyra. Under 1996 har utvecklingen varit fortsatt positiv i Norge, Sverige och Danmark. cernens enda kontorsfastighet i London avyttrats för 530 Mkr och den största kontorsoch distributionsfastigheten i Danmark avyttrats för ca 100 Mkr. Under januari 1997 har den sista kontors- och distributionsfastigheten i Norge sålts. I Norge återstår nu fem hotellfastigheter och i Danmark består fastighetsbeståndet av tre hotellfastigheter samt tre mindre distributionsfastigheter. Under februari 1997 har vidare ett markområde i Huddinge sålts. Under 1996 har arbetet med att strukturera den nya koncernen, samgåendet mellan PriFast och Stancia, haft hög prioritet. Verksamheten har delats in i affärsområden. RESULTATFÖRBÄTTRING OCH STÄRKTA FINANSER PriFasts hyresintäkter för 1996 uppgick till 484 (245) Mkr. Ökningen är främst en följd AVYTTRINGAR Som ett led i att koncentrera fastighetsbeståndet till Stockholm och Sverige har konav samgåendet med Stancia, vars försäljningsintäkter endast ingick under drygt två månader under För jämförbart fastighetsbestånd var hyresintäkterna 1996 marginellt högre än under Uthyrningsgraden var vid årsskiftet nära 97 (97)%. Resultatet före skatt uppgick till 90 (12) Mkr, varav 28 (1) Mkr avser vinster från fastighetsförsäljningar. Resultatet exklusive realisationsvinster har förbättrats med 51 Mkr. Resultatet för jämförbar verksamhet har förbättrats med 26 Mkr till 62 Mkr exklusive realisationsvinster. Räntabiliteten på eget kapital var 8,4 (2,4)%. Räntebärande skuldnetto har minskat efter genomförda fastighetsförsäljningar. PriFasts synliga soliditet har under 1996 ökat med ca 7 %-enheter till 30% per årsskiftet. Marieviksområdet vid Liljeholmen i Stockholm är PriFasts största enskilda förvaltningsområde. Under 1996 har Handelsbanken i samarbete med PriFast etablerat ett nytt bankkontor i Marievik. 17

20 AKTIVA INNEHAV Scandic Hotels Kr Ratos ägarandel 29% Andel av substansvärde 8% Scandic-aktien Dec 1996 Scandic Jan 1997 Affärsvärldens generalindex Feb (c) SIX Findata Ratos ägande I enlighet med Ratos strategi att bli ett rent investmentbolag fattades beslut i november 1996 att sälja majoriteten av dotterbolaget Scandic och samtidigt ansöka om börsnotering i Stockholm. Erbjudandet övertecknades sju gånger och priset per aktie fastställdes till 95 kr. Drygt 300 institutionella investerare tilldelades 87% av de fösålda aktierna. Återstoden fördelades på ca privata aktieägare. Den 17 december noterades Scandicaktien på Stockholms fondbörs. Ratos ägarandel uppgår till 29% av röster och kapital. I Scandics styrelse representeras Ratos av Urban Jansson, ordförande, och Fredrik Sandelin. Ratos kommentar Hotellkedjan Scandic har ett väl inarbetat varumärke och en stark marknadsposition i Skandinavien. Lönsamheten har successivt förbättrats sedan början av 1990-talet. Den finansiella ställningen är mycket god, liksom kassaflödet. Förvärvet av Reso-hotellen har avsevärt förbättrat Scandics positionering i storstäderna och samarbetet med Holiday Inn torde ge positiva resultateffekter såväl inom som utanför Skandinavien. Ratos bedömer att Scandics förutsättningar för en framtida tillväxt är goda, såväl avseende försäljning som resultat. Vidare begränsas risknivån i verksamheten av det faktum att Scandic inte skall äga hotellfastigheter. De cykliska effekter som är förknippade med ett kombinerat fastighetsägande och hotelldrift minskar därigenom och Scandic kan växa snabbare utan att öka skuldsättningsgraden. Försäljning Mkr Resultat efter finansnetto Försäljningens fördelning per marknad Övriga 3% Österrike 4% Storbritannien 8% Norge 8% Danmark 11% Tyskland 12% Mkr Sverige 54% Scandics affärsidé är att erbjuda många människor det mest prisvärda hotellboendet under såväl arbete som fritid. Scandic är Nordens största hotelloperatör. Scandic driver tre- och fyrstjärniga fullservicehotell i innerstadslägen eller i utkanten av större städer med goda förbindelser till flygplatser och/eller större vägar. Kedjan består av totalt 98 hotell, varav 82 i Norden, övriga hotell återfinns i Tyskland, Storbritannien, Österrike och Belgien. I Norden drivs alla hotell utom två under varumärket Scandic. Av de 16 hotellen utanför Norden drivs 15 under varumärket Holiday Inn eller Holiday Inn Crown Plaza. I normalfallet drivs hotellen av Scandic i hyrda fastigheter, med omsättningsbaserad hyra. Tre hotell drivs med managementavtal, fem ägs av Scandic och ett drivs av tredje part enligt franchise-avtal med Scandic. Majoriteten av Scandics kunder är affärsresenärer. Verksamheten i Norden svarar för ca tre fjärdedelar av försäljningen. STÄRKA POSITIONERNA Scandics målsättning är att maximera värdetillväxten för aktieägarna, främst genom att stärka varumärket och den nuvarande marknadspositionen i Norden. Insatserna fokuseras på löpande förbättringar av försäljning, struktur, produktivitet och kapitalanvändning. Scandic är i första hand hotelloperatör och avsikten är att minimera investeringar i hotellfastigheter. Scandics tillväxtmål under de närmaste tre till fem åren är att utöka hotellkedjan med ytterligare rum, motsvarande en ökning med nära 20%. Tillväxten kommer huvudsakligen att ske i Norden, med centralt belägna hotell i större städer. Vidare finns expansionsmöjligheter i Baltikum och via samarbetet med Holiday Inn. Scandics finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal efter avskrivningar på minst 6% och en räntabilitet på eget kapital på minst 20% räknat över en konjunkturcykel. Ambitionen är att utdelningen till aktieägarna skall uppgå till minst 30% av årets vinst efter skatt, beaktat Scandics långsiktiga tillväxt och resultatutveckling liksom behovet av en stark finansiell ställning. ÖKAD EFTERFRÅGAN Sedan 1992 har antalet sålda gästnätter i de nordiska länderna ökat i takt med den ekonomiska återhämtningen i respektive land. I de större städerna är beläggningsgrad och rumspriser generellt sett högre än i glesbe- 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Industrivärden Årsredovisning 2002

Industrivärden Årsredovisning 2002 Industrivärden Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 5 Industrivärden i korthet 6 Substansvärdet 7 Industrivärdenaktien 9 Ägarbilden 10 Aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

år sredovisning 1998

år sredovisning 1998 årsredovisning 1998 innehåll INVESTOR IDAG Året i korthet 2 Historik 3 Aktieägarservice 4 Investors ordförande 6 VD har ordet 7 Investor idag 1 18 Koncernöversikt 1 Affärsverksamheten 12 Risker och riskkontroll

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2007 w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN INNEHÅLL Ordinarie bolagsstämma 6 Ekonomisk information 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse: Hufvudstadens aktie och ägare 10 Fastighetsmarknad

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Föreningsbanken 1996 A

Föreningsbanken 1996 A A Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1997 kl 14.00 i kongresshallen, Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara

Läs mer

Gunnebo i korthet. Innehåll

Gunnebo i korthet. Innehåll Å RSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12

Läs mer

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H 1 ÅRSREDOVISNING 2003 W I T H S U M M A R Y I N E N G L I S H BOLAGSSTÄMMA/EKONOMISK INFORMATION 2004 VLT AB 2003 Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 29 april 2004 kl 17.00 i VLT-huset, Slottsgatan

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer