Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola med Språkcentret, Smedby skola F-9 med Smedby särskola samt förskolorna Skrindan och Segelbåten och dagbarnvårdare. Visionen för Väsby skola är att bygga upp förståelse och respekt för varandra samt ge eleverna kunskaper och färdigheter som de kan använda nu och i framtiden. Väsby skola är en 4-9 skola med ca 440 elever. I årskurs 4-9 finns de kommungemensamma musikklasserna, en klass i varje årskurs. Cirka en tredjedel av eleverna i Väsby skola går i musikklass. I årskurs 6-9 finns en kommungemensam förberedelseklass med cirka 15 elever. Personalgruppen består av cirka 40 lärare och fem övrig personal. Lärarna är organiserade i fem ämneslag, Ma/No, Sv/So, En/Moderna språk, Praktiskestetiska och Special. Lärarna i förberedelseklassen har bildat ett arbetslag tillsammans med lärarna i förberedelseklassen 1-5 i Odenslunda skola. Eleverna är indelade i 20 mentorsgrupper enligt följande: 4m 5m 6a, 6b, 6m 7a, 7b, 7c, 7m 8a, 8b, 8c, 8m 9a, 9b, 9c, 9d, 9m 6-9g (grupp för långsam inlärning) 6-9f (förberedelseklass) Väsby skola innefattar även Språkcentret med lärare som ansvarar för modersmålsundervisningen i kommunen. Cirka 20 lärare är tillsvidareanställda och cirka 20 är timanställda. Skolledningen består av rektor, som är rektor för hela enheten Centrala Väsby skolor, en biträdande rektor för Väsby skola och en biträdande rektor för Språkcentret. I ledningsgruppen ingår även två biträdande rektorer med ansvar för Smedby skola respektive Smedby förskolor. 1

2 Grundskola: Väsby (ej förberedelseklass) UV Antal elever totalt Antal elever Antal elever Antal lärare, heltidstjänster, totalt 32, Antal lärare, heltidstjänster, 1-5 Antal lärare, heltidstjänster, 6-9 Andel lärare med ped högskoleexamen, tot 83% 84% Andel lärare med ped högskoleexamen, 1-5 Andel lärare med ped högskoleexamen, 6-9 Antal lärare per 100 elever 7,73 8,3 Exkl. undervisn i modersmål och SVA 7,5 7,6 Antal specialpedagoger/lärare 2 * Andel med specped/lär examen 100% * Antal studie- och yrkesvägledare, heltidstjänster 0,5 2,5 Antal SYV per 100 elever åk 6-9 0,13 0,18 Andel med SYV-utb ildning 100% 64% * ännu ingen uppgift 2. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning Underlag till kvalitetsredovisningen har tagits fram när lärarna i juni tillsammans i ämneslagen diskuterat och reflekterat över det gångna året med utgångspunkt i kvalitetsredovisningens frågeställningar. När vi har utvärderat den lokala arbetsplanen har vi bl a använt slutbetyg och resultat från nationella prov och kommungemensamma prov som utvärderingsinstrument. Skolledningen har sammanställt och därefter har lärarna återigen arbetat med kvalitetsredovisningen på konferenstid under hösten Elever och vårdnadshavare har varit delaktiga främst genom Pilen-enkäten men även vid mentorsråd, elevråd och skolråd. 3. Förutsättningarna för verksamheten Lokaler Väsby skola har bra lokaler för verksamheten. Skolans vaktmästare håller efter klotter och annan skadegörelse. Skolans lokaler i Västra och Östra huset renoverades 2001 och är samlade runt ämnesinstitutioner. Lärarnas arbetsrum finns nära eleverna på olika ställen i skolan. De yngre eleverna i årskurs 4-6 har hemrum i Norra huset. Där finns även två musiksalar. Eleverna i årskurs 7-9 har till största del sin undervisning i Västra huset. I Östra huset finns förberedelseklassen samt två salar för hem- och konsumentkunskap, en bildsal, salar för trä- och metallslöjd, textilslöjd samt tekniksal. I idrottshuset finns en stor och en liten idrottssal. Skolan har en datasal med 24 datorer samt datorer i biblioteket, i hemrummen i Norra huset och i personalarbetsrummen. Matsalarna, tre stycken, finns i anslutning till Norra huset. För några år sedan planerade representanter för elevrådet och lärarna tillsammans med 2

3 kökspersonalen möbleringen i matsalarna och nya möbler köptes in. För maten och matsalen erhöll skolan diplom med betyget MVG från Skolmatens vänner. I bottenvåningen på Västra huset finns fritidsgården där två skolfritidsledare arbetar. Dessa två har i olika utsträckning deltagit i skolans vardag men de arbetar också på kvällar när fritidsgården har öppet vilket begränsar dagverksamheten. En nybyggd skolgård med bland annat multisportarena, basketplaner och beachvolleybollplan har gett oss en ännu bättre miljö att arbeta i. Läromedel/utrustning Svensklaget har byggt upp en ny svenskinstitution. De har utökat mängden skönlitteratur för eleverna. Speciallärarlaget har arbetat med anpassat och lättare materiel för eleverna De har pratat och diskuterat med de olika ämneslagen om alternativa läromedel till de elever som behöver extra mycket stöd och hjälp. Praktisk-estetiska laget har gjort olika inköp, exempelvis har musiklärarna köpt in teknisk utrustning, samt gehörsprogrammet Auralia. Idrotten har satsat på en utökning av bl a fotbollsutrustningen. I bilden har en utökning av referensbiblioteket gjorts. Hem- och konsumentkunskapslärarna har gjort löpande inköp och en upprustning av köksutrustningen och textilier. I slöjden har mestadels förbrukningsmateriel köpts in. Även service av maskiner har gjorts. Ma/no-laget har kompletterat med nya läromedel i no för årskurs 4 och 5. De har köpt in en klassuppsättning Light-böcker i biologi, fysik och kemi. Laget har fortsatt med träningshäften i matematik för långsamma inlärare. En kamera som kan kopplas till mikroskop har köpts in. Lärarnas utbildning De allra flesta lärarna har pedagogisk högskoleexamen. Några av lärarna räknas i statistiken som obehöriga även om de bara saknar några få högskolepoäng för full behörighet. Endast två lärare, 5,5%, är obehöriga men har å andra sidan annan behörighet eller lång erfarenhet av läraryrket. Fortbildning Samtliga lärare har deltagit i retorikfortbildning och data/skola24-forbildning. So-lärarna i årskurs 6-9 har för andra året i rad deltagit i historiedagen anordnad av Södertörns högskola. Svensklärarna har varit på föreläsningar anordnade av bibliotekarier på huvudbiblioteket. En lärare har deltagit i ytterligare en fortbildningskurs i svenska. Kurser och föreläsningar som speciallärarna har gått på har handlat om visuell perception, hur man arbetar med elever med långsam inlärning, fördjupning i Aspergerdiagnosen, kurser om bokstavsbarn, föreläsning om det flerstämmiga klassrummet samt globalt tänkande. 3

4 Musiklärarna har varit i Malmö på körledarkonvent samt nationell musikklasslärarträff i Västerås. Fortbildningssatsningen för musiklärarna i musikklass har gjorts i samarbete med Föreningen Upplands Väsby musikklasser. Hem- och konsumentkunskapslärarna har deltagit i fortbildningen Konsumera mera samt Den mångkulturella måltiden som sponsrats av Konsumentföreningen Stockholm. Två av ma/no-lärarna har varit på kurs i laborativ fysik och kemi. Två andra lärare har varit på matematikfortbildning. Hela ma/no-laget har fortbildats i astronomi med tillhörande exkursion om stjärnkonstellationer. I fortbildningen har även lärare från andra ämneslag varit med. Den som ansvarade för fortbildningen var en av skolans so-lärare med astronomi som specialintresse. VFU Väsby skola är partnerskola till lärarhögskolan i Stockholm. Ett antal student har sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på Väsby skola. Hemsida Skolan har en informativ hemsida som ständigt uppdateras. Hemsidan är mycket välbesökt. Hemsidan riktar sig i första hand till vårdnadshavare och elever som där har tillgång till scheman, kalender, provschema, styrdokument mm. Där finns även möjlighet till inloggning till Skola24 med bl a tillgång till närvaroprogrammet. Flertalet vårdnadshavare har skaffat sig inloggning till Skola24. Ett annat sätt att kommunicera med vårdnadshavare är via veckorapporter, e-post och telefonkontakt. 4. Arbetet i verksamheten Skolråd Skolrådet har träffats en gång i månaden. Där finns representanter från föräldragruppen, fritidsledare, lärare samt skolledningen. Förutom information från skolledningen om förändringar pga den nya politiska majoriteten och ekonomin har vårdnadshavarna i skolrådet haft möjlighet att lyfta fram de frågor de ansett viktiga att arbeta med. Under året har skolrådet bl a arbetat med en ansvarsfördelning elever vårdnadshavare skolan, trafikmiljön runt skolan, profilering av skolan, politikerbesök, matfrågor, språkbruket i skolan, öppet hus och faddrar för de yngre eleverna. Mentorsråd och elevråd Elevernas formella inflytande är organiserat i mentorsråd som varje mentorsgrupp har cirka en gång i veckan samt elevråd cirka en gång i månaden. Två vuxna, skolfritidsledare och biträdande rektor, har stöttat eleverna i elevrådsarbetet. Elevrådet har framför allt arbetat med matfrågor men även frågor om utemiljön, skol-if och ansvarfördelning elever vårdnadshavare skolan. 4

5 PILEN-enkäten Analysen av PILEN-enkäten i årskurs 5 visar att tryggheten har minskat jämfört med föregående år samtidigt som vi har blivit bättre när det gäller att motverka att någon behandlas illa. När vi ser på helheten i elevenkäten kan vi konstatera att det är fler elever i nuvarande årskurs 5 än föregående år som rekommenderar skolan och trivs i skolan trots att föregående årskurs 5 totalt tyckte att det var roligare, de lärde sig mer och tryggheten och arbetsron var bättre. Vi tror att eleverna ibland kryssar i svaren utan att riktigt veta vad de fyller i och vad frågorna står för. När det gäller årskurs 8 kan vi glädjande notera att för varje år som gått vill allt fler rekommendera vår skola och att eleverna tycker att de lär sig mycket och känner att de får det stöd och den hjälp de behöver. Dock är problemet, som både vårdnadshavare och elever påpekar, bristen på arbetsro. Både i årskurs 5, som endast har en klass som underlag, och i årskurs 8 som har fler elever, cirka 100 st, är det svårt att generalisera och dra riktiga slutsatser då svarsfrekvensen för årskurs 8 endast är 53% bland vårdnadshavarna. Likvärdig bedömning Nätverksträffar med en lärarrepresentant i varje ämne och från varje 6-9-skola i kommunen samt gymnasiet har genomförts varje termin då man diskuterat likvärdig bedömning. Skolledarna i gruppen för likvärdig bedömning har under året diskuterat frågan om likvärdighet i bedömningarna i de lägre årskurserna och kommer under hösten 2007 att starta nätverksträffar även för lärare i kommunen som undervisar i årskurs 1-5. För att få mer likvärdiga bedömningar av nationella prov och betyg gör lärarna i ämneslagen bedömningar tillsammans. Lärarna som undervisar i svenska, matematik och engelska i årskurs 5 och 9 har samtliga deltagit i de kommungemensamma bedömningsdagarna som anordnas. Profilering Under hösten 2006 klargjorden den nya politiska majoriteten i kommunen att man önskar att skolorna profilerar sig. På Väsby skola resulterade detta i att vi från och med hösten 2007, förutom vanlig klass och musikklass, även erbjuder scienceklass från årskurs 6 och bygger därefter ut verksamheten successivt att omfatta årskurs 6-9. Att gå i scienceklass betyder att man framför allt har mer naturvetenskap, teknik och matematik än man har i en vanlig klass. Men även andra ämnen som geologi, arkeologi, engelska och historia lyfts fram i olika ämnesöverskridande teman. Intern kommunikation Varje tisdagseftermiddag har skolledningen informationsmöte med hela personalgruppen. Minnesanteckningar skrivs vid dessa möten. Vi använder Outlook för att lägga ut minnesanteckningar och protokoll från olika ämneslagsmöten mm. E-post är också en viktig informationsväg. I Outlook 5

6 använder vi kalenderfunktionen för att hela tiden ha ett aktuellt kalendarium. I Outlook finns även skolans verksamhetsmanual med blanketter, gröna pärmen, i en mapp. Skrivbordsbakgrunden i edu-nätet används också av skolledningen för att kommunicera ut till lärarna. 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden I den lokala arbetsplanen för Väsby skola 2006/2007 lyfte vi fram två mål. Det första målet var att stimulera till lärande och kontinuerligt utveckla varje individs kompetens och sociala förmåga. Det andra målet var att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och vuxna. Båda målen har vi arbetat med. Det första målet bl a genom att tydliggöra kunskapsmålen för elever och vårdnadshavare, både i den dagliga verksamheten men också vid utvecklingssamtal. Inför höstens utvecklingssamtal använde vi oss av omdömesdatabasen i Skola24 för att samla in uppgifter från alla undervisande lärare så att mentorn fick ett bättre underlag inför utvecklingssamtalet. Frågorna i omdömesdatabasen förbättrades inför vårterminens utvecklingssamtal och både mentorer och vårdnadshavare blev mer nöjda med utvecklingssamtalen. Ett delmål var att minst 95% av eleverna ska vara behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasiet. Vi nådde till att 86% av eleverna har betyget godkänd eller bättre i samtliga tre kärnämnen. Det andra målet att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och vuxna belyses under rubriken normer och värden, rubrik Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Normer och värden Nästan samtliga lärare har genomgått fortbildning i Lions Quest-materielet Tillsammans och arbetar i mentorsgrupperna med detta. Det är ett material som med värderingsövningar tränar eleverna i etik och moral samt tränar samarbete och förståelse för vad arbetsro betyder. En grupp elever i årskurs 7 har tillsammans med skolfritidsledaren även arbetat med ART. Vi är inte nöjda med måluppfyllelsen när det gäller att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och vuxna utan måste fortsätta arbetet att uppnå arbetsro och bra attityder. Det händer att både elever och vuxna utsätts för kränkande behandling av vissa elever. Hårt språkbruket förekommer. Åtgärder för detta är att nästa läsår satsa på att skapa ännu mer stimulerande inlärningsmiljöer som inbjuder till kreativt. Regler och tydliga ramar har gjort arbetsron i vissa grupper bra men detta måste spridas till flera grupper. En åtgärd nästa läsår är att förbättra arbetet med tydliga och förutsägbara påföljder om man inte följer reglerna. Andra åtgärder är ökad 6

7 individualisering i klassrummet, ett större föräldraengagemang och höjd ambitionsnivå för vissa elever. Elevernas delaktighet och inflytande Eleverna informeras kontinuerligt, oftast inför varje nytt moment, om innehållet och målen i kursplanerna. Beroende på vilket moment man ska arbeta med kan eleverna välja arbetssätt och redovisningsformer. I t ex matematik har lärarna flexibla matematikgrupper beroende på elevernas inlärningsstilar. Eleverna kan välja svårighetsgrad på läroböcker i vissa ämnen. Elever med speciella behov arbetar utifrån ett åtgärdsprogram som de själva varit med om att utforma. På så sätt har de varit delaktiga och haft inflytande över sitt lärande. Inom de praktisk-estetiska ämnena informerar t ex idrottslärarna eleverna om att de kan nå lärarna när som helst och samtala om deras progression i ämnet, öppen-dörr-principen. I hem- och konsumentkunskap sker avstämningen med protokoll så att eleverna får information om hur de utvecklas och ligger till. Eleven får utarbeta sin egen plan och får själv bedöma sina insatser. Fokus på elevernas kunskapsresultat Eleverna i årskurs 5 har nått målen till 100% med undantag för två elever i matematik, en i engelska och en i svenska. 95% av eleverna i årskurs 9 har betyget godkänd eller bättre i svenska/svenska som andra språk. Motsvarande siffra för matematik är 90% och för engelska 91%. Sammantaget innebär detta att 86% av eleverna har betyget godkänd eller bättre i samtliga tre kärnämnen. Vi har inte lyckats nå målet i vår lokala arbetsplan som var satt till att 95% av eleverna ska vara behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasiet. För att nå dit fortsätter vårt förbättringsarbete. Trots att vi inte har nått målet har andelen elever som har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet, det genomsnittliga meritvärdet samt elever som nått målen i alla ämnen ökat varje år från 2003 fram till i år. 70% av eleverna i årskurs 9 har betyg i samtliga ämnen. I årskurs 6-9 har lektionerna i svenska, matematik och språkval varit parallellagda. I svenska har det, i två av fyra årskurser, undervisat en lärare mer än antalet mentorsgrupper. Detta har inneburit att vi har kunnat göra mindre undervisningsgrupper. En till två grupper i varje årskurs har haft svenska som andra språk. Målet var att minst 95% skulle nå behörighet att söka ett nationellt program på gymnasiet. Vi är mycket nöjda med att vi har nått till att 95% av eleverna har godkänt i svenska. Årskurs 8 har 29,2 i snitt på Kalmartestet. Årskurs 7 visar mycket goda resultat och årskurs 6 når målen. Vi har nått dit genom att arbeta med läsförståelseböcker med anpassade texter med tillhörande frågor för eleverna. Information om kunskapsmålen är bättre och eleverna har fått extra 7

8 stöd av speciallärarna individuellt och i grupp. Vi har även ökat delaktigheten i planeringsarbetet. Matematiklärarna har utnyttjat parallelläggningen i årskursen till att ibland göra olika matematikgrupper utifrån elevernas inlärningsstilar. Studiehandledningen i olika modersmål har också kunnat används på ett mer optimalt sätt. Många gånger beror svårigheterna i matematik på dålig läsförmåga, språksvårigheter, brister i förförståelsen och på att elever uteblir från lektionerna. Åtgärder inför nästa läsår blir att satsa på att utveckla språk och aritmetik i årskurs 6 och 7 med t ex glosläxor och basträning. Vi kommer att fortsätta parallelläggning som möjliggör flexibla gruppindelningar samt göra andra typer av prov, typ allroundprov istället för kapitelprov. Önskvärt vore också med fler speciallärartimmar. I språkval är det nödvändigt att parallellägga för att kunna erbjuda undervisning i både franska, spanska och tyska samt engelska för de elever som inte nått målen i engelska. Samarbete mellan lärare i ordinarie engelska och språkval engelska har gjort att måluppfyllelsen ökat. På profiltid (elevens val) har eleverna valt att fördjupa sig i olika ämnen. Dessa har varit t ex konst, idrott (fotboll), kulturcirkel, slöjd och so/no-inriktning. Även intensivträning i kärnämnena har erbjudits eleverna på profiltid. Samarbetet med speciallärarna har gjort att eleverna fått ett bra stöd för sina kunskapsresultat. Något som också gjort att vi nått bra resultat är att vi två gånger i veckan erbjudit lärarledd studiehjälp före respektive efter skoldagens slut för de elever som så önskat. Att delta i studiehjälp har även kunnat vara en åtgärd vid upprättande av åtgärdsprogram. Genusfrågorna och analys av resultaten i matematik Vi se inga större skillnader mellan pojkars och flickors resultat men för att långsiktigt stärka pojkars resultat har vi gjort på olika sätt. Vissa mentorsgrupper delar ibland gruppen i flick- respektive pojkgrupper på en del av mentorstiden. När det gäller specialundervisningen har pojkarna under detta läsår varit fler. Vi har haft och kommer att behöva ha, kontinuerliga diskussioner med pojkarna och deras attityder kring skolarbetet på exempelvis mentorstiden och ha samtal i anslutning till IUP. I matematik är det ingen större skillnad mellan pojkarnas och flickornas meritvärden i årskurs 9. De 66 pojkarna hade ett genomsnittligt meritvärde på 11. De 53 flickorna hade ett genomsnitt på 12 (inte nått målen=0, godkänd=10, väl godkänd=15, mycket väl godkänd=20). Analysen av varför eleverna inte når målen i matematik visar på följande: Låg närvaro, eleverna gör inte läxor, sociala problem, långsam inlärning och språksvårigheter. Vår bedömning är att flertalet av de som inte nått målen i 8

9 matematik skulle ha kunnat nå dem om de deltagit i undervisningen i större utsträckning. Mer effektiva åtgärder mot skolk/ogiltig frånvaro vore önskvärt. Ma/No-laget kommer att stimulerar bl a pojkarnas läsning genom läslogg i No. Elever i behov av särskilt stöd Av skolans cirka 40 lärare är en speciallärare och en specialpedagog. Dessa två har dels arbetat i elevstödsteamet och stöttat och handlett lärarna i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd, dels arbetat med enskild specialundervisning och specialundervisning i smågrupper. Vi har en särskild undervisningsgrupp kallad 6-9g för 18 elever med långsam inlärning. I 6-9g arbetar två lärare. Även en assistent har varit knuten till en elev i 6-9g. Specialläraren eller specialpedagogen har arbetat vissa timmar med eleverna i 6-9g. De elever i 6-9g som gick ut årskurs 9 hade ett genomsnittligt meritvärde på 102,5. Alla elever utom en i engelska och en i matematik har nått godkänt i engelska, matematik och svenska. I 6-9g har lärarna gått igenom målen med elever och vårdnadshavare. Lärarna har sedan utvärderat målen vid uppföljningssamtal med elever och deras vårdnadshavare och även i enskilda samtal med eleverna. I en enkät som gjordes i 6-9g framkom att eleverna känner sig trygga i klassrummet. De upplever att lärarna bryr sig om det som händer och känner att de får tillräckligt med hjälp. I 6-9g har man arbetat med Livskunskap. Kontakten med vårdnadshavarna har varit tätare i 6-9g än i övriga mentorsgrupper. För att stärka eleverna i den långsamma inlärningsgruppen har de också arbetat med Mission possible. Resurserna har inte räckt till för att anpassa undervisningen för de elever i vanliga klasser med koncentrationssvårigheter som skulle behöva en lugn och harmonisk miljö som inte ger för många intryck. Elever med annat modersmål än svenska Knappt hälften av eleverna i Väsby skola har annat modersmål än svenska. Det finns cirka 20 olika språk representerade. Organisationen för svenska som andra språk är att alla svensklektioner årskursvis för årskurs 6-9 är parallellagda så att en-två grupper har svenska som andra språk medan två-tre grupper har svenska Studiehandledning har getts antingen enskilt eller i mindre grupper i olika ämnen. I matematik vore det önskvärt att pröva med matematik på modersmålet i särskild språkgrupp under alla lektioner men timmarna har idag inte räckt till för det. 9

10 7. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till kommunala mål Kommunens satsning på läsning, skrivning och matematik från förskoleklass till årskurs 3. För att öka måluppfyllelsen i svenska och matematik görs en resurssatsning på läsning, skrivning och matematik från förskoleklass till skolår 3 i kommunen. Då vi inte har några elever i ovan nämnda ålder ser vi fram emot att om några år få ta emot elever som fått ta del av denna satsning. För att stärka läsningen för Väsby skolas yngre elever har eleverna i årskurs 4-5 varit indelade i läsgrupper. I årskurs 4 och 5 har även en av kommunens barnbibliotekarier tillika berättare, arbetat med olika sagoteman tillsammans med elever och lärare där berättandet vävts samman med läsning, skrivning och bild. Vi kommer att fortsätta den satsningen även nästa läsår. För att öka måluppfyllelsen i svenska har vi bl a läskontrakt (15 min läsning per dag), läsgrupper, kulturcirkel (elevens val), läsredovisningar, speciallärarstöd samt samarbete med vårdnadshavare. I årskurs 6 har screening av eleverna gjorts på höstterminen med uppföljning på vårterminen. Andra åtgärder är uppföljningar av resultaten från nationella proven i åk 5, överlämnandekonferenser, studiehjälp, åtgärdsprogram till de som inte nått målen, speciallärare parallellagd på vissa matematiklektioner i respektive årskurs. Specialundervisning i smågrupper och enskild specialundervisning. 8. Uppföljning av likabehandlingsplanen En likabehandlingsplan enligt anvisningarna från Skolverket har fastställts på skolan. Den kommer att bearbetas och förankras under läsåret 2007/2008 för att sammanfogas med skolans övriga arbete för trygghet. 9. Analys och bedömning av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet 86% av eleverna i årskurs 9 var behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Av eleverna i årskurs 9 var det ca 10% som inte nådde målen på grund av att de var nyss utslussade från förberedelseklass, sjukskrivna, valde bort skolan med vårdnadshavarens goda minne eller egentligen tillhörande särskolan. Dessa elevers resultat påverkar naturligtvis det totala resultatet för skolan. Analyser av resultaten finns beskrivet under punkt Åtgärder för förbättring Normer och värden Vi måste arbeta vidare med att förbättra arbetsmiljön för elever och vuxna. Få bättre arbetsro och mer stimulerande miljöer som inbjuder till kreativitet. 10

11 Öka tryggheten. Tydliggöra teamet mot mobbning och rutiner kring mobbningsärenden. Förbättra språkbruket. Tydligare och förutsägbara påföljder om eleverna bryter mot skolans regler och överenskommelser. Kunskaper Öka elevernas och vårdnadshavarnas kännedom om målen i samtliga ämnen och skaffa ett gemensamt upplägg på nedbrutna kursplaner och betygskriterier. Öka andelen elever som är behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Öka andelen elever som når målen. Personal Fortsätta med att utveckla arbetet med att tolka läroplanen och göra gemensamma bedömningar av elevarbeten. Fortbildas när det gäller läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska. Organisera verksamheten så att möjligheten att göra flexibla grupper finns och på ett ännu effektivare sätt använda oss av varandras kompetenser. Förbättra informationsflödet från undervisande lärare till mentor för att snabbt upptäcka elevernas eventuella brister. Utveckla arbetet med scienceklasser. 11. Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Beslut om kvalitetsredovisningen fattas av Centrala Väsby skolors ledningsgrupp i oktober Redovisningen behandlas tillsammans med personalen, elevrådet och skolrådet före beslut. Kvalitetsredovisningen kommer att finnas att tillgå på skolans hemsida. Rektor Kent Norström har det yttersta ansvaret för kvalitetsredovisningen. 11

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan Verksamhetsplan 2012-2013 Västerledsskolan Innehållsförteckning 1 Del I... 3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten... 3 Organisationsplan... 3 Vision och uppdrag... 3 2 Del II... 6 Strategisk plan...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Linnéskolan läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Linnéskolan läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 2 2. Normer och värden... 2 2.1 Likabehandlingsplan och trivselenkät... 2 2.2 Trygghetsteam... 3 2.3 Friends... 3 2.4 Övergripande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013

KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013 KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013 Verksamhetens förutsättningar Styrning och ledning Råsunda skola 6-9 leds av rektor och en biträdande rektor på 37,5%. Som stöd i sitt arbete har de lagledare,

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013. Plan för det systematiska kvalitetsarbetet

KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013. Plan för det systematiska kvalitetsarbetet KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013 26 juni 2013 Plan för det systematiska kvalitetsarbetet ANSVAR OCH ORGANISATION (Här beskrivs ansvarsfördelning och organisation av kvalitetsarbetet över

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Furutorpskolan Vannebergavägen 36 288 32 Vinslöv 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Hässleholms kommun Stadshuset 281 80 Hässleholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Läs mer