Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola med Språkcentret, Smedby skola F-9 med Smedby särskola samt förskolorna Skrindan och Segelbåten och dagbarnvårdare. Visionen för Väsby skola är att bygga upp förståelse och respekt för varandra samt ge eleverna kunskaper och färdigheter som de kan använda nu och i framtiden. Väsby skola är en 4-9 skola med ca 440 elever. I årskurs 4-9 finns de kommungemensamma musikklasserna, en klass i varje årskurs. Cirka en tredjedel av eleverna i Väsby skola går i musikklass. I årskurs 6-9 finns en kommungemensam förberedelseklass med cirka 15 elever. Personalgruppen består av cirka 40 lärare och fem övrig personal. Lärarna är organiserade i fem ämneslag, Ma/No, Sv/So, En/Moderna språk, Praktiskestetiska och Special. Lärarna i förberedelseklassen har bildat ett arbetslag tillsammans med lärarna i förberedelseklassen 1-5 i Odenslunda skola. Eleverna är indelade i 20 mentorsgrupper enligt följande: 4m 5m 6a, 6b, 6m 7a, 7b, 7c, 7m 8a, 8b, 8c, 8m 9a, 9b, 9c, 9d, 9m 6-9g (grupp för långsam inlärning) 6-9f (förberedelseklass) Väsby skola innefattar även Språkcentret med lärare som ansvarar för modersmålsundervisningen i kommunen. Cirka 20 lärare är tillsvidareanställda och cirka 20 är timanställda. Skolledningen består av rektor, som är rektor för hela enheten Centrala Väsby skolor, en biträdande rektor för Väsby skola och en biträdande rektor för Språkcentret. I ledningsgruppen ingår även två biträdande rektorer med ansvar för Smedby skola respektive Smedby förskolor. 1

2 Grundskola: Väsby (ej förberedelseklass) UV Antal elever totalt Antal elever Antal elever Antal lärare, heltidstjänster, totalt 32, Antal lärare, heltidstjänster, 1-5 Antal lärare, heltidstjänster, 6-9 Andel lärare med ped högskoleexamen, tot 83% 84% Andel lärare med ped högskoleexamen, 1-5 Andel lärare med ped högskoleexamen, 6-9 Antal lärare per 100 elever 7,73 8,3 Exkl. undervisn i modersmål och SVA 7,5 7,6 Antal specialpedagoger/lärare 2 * Andel med specped/lär examen 100% * Antal studie- och yrkesvägledare, heltidstjänster 0,5 2,5 Antal SYV per 100 elever åk 6-9 0,13 0,18 Andel med SYV-utb ildning 100% 64% * ännu ingen uppgift 2. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning Underlag till kvalitetsredovisningen har tagits fram när lärarna i juni tillsammans i ämneslagen diskuterat och reflekterat över det gångna året med utgångspunkt i kvalitetsredovisningens frågeställningar. När vi har utvärderat den lokala arbetsplanen har vi bl a använt slutbetyg och resultat från nationella prov och kommungemensamma prov som utvärderingsinstrument. Skolledningen har sammanställt och därefter har lärarna återigen arbetat med kvalitetsredovisningen på konferenstid under hösten Elever och vårdnadshavare har varit delaktiga främst genom Pilen-enkäten men även vid mentorsråd, elevråd och skolråd. 3. Förutsättningarna för verksamheten Lokaler Väsby skola har bra lokaler för verksamheten. Skolans vaktmästare håller efter klotter och annan skadegörelse. Skolans lokaler i Västra och Östra huset renoverades 2001 och är samlade runt ämnesinstitutioner. Lärarnas arbetsrum finns nära eleverna på olika ställen i skolan. De yngre eleverna i årskurs 4-6 har hemrum i Norra huset. Där finns även två musiksalar. Eleverna i årskurs 7-9 har till största del sin undervisning i Västra huset. I Östra huset finns förberedelseklassen samt två salar för hem- och konsumentkunskap, en bildsal, salar för trä- och metallslöjd, textilslöjd samt tekniksal. I idrottshuset finns en stor och en liten idrottssal. Skolan har en datasal med 24 datorer samt datorer i biblioteket, i hemrummen i Norra huset och i personalarbetsrummen. Matsalarna, tre stycken, finns i anslutning till Norra huset. För några år sedan planerade representanter för elevrådet och lärarna tillsammans med 2

3 kökspersonalen möbleringen i matsalarna och nya möbler köptes in. För maten och matsalen erhöll skolan diplom med betyget MVG från Skolmatens vänner. I bottenvåningen på Västra huset finns fritidsgården där två skolfritidsledare arbetar. Dessa två har i olika utsträckning deltagit i skolans vardag men de arbetar också på kvällar när fritidsgården har öppet vilket begränsar dagverksamheten. En nybyggd skolgård med bland annat multisportarena, basketplaner och beachvolleybollplan har gett oss en ännu bättre miljö att arbeta i. Läromedel/utrustning Svensklaget har byggt upp en ny svenskinstitution. De har utökat mängden skönlitteratur för eleverna. Speciallärarlaget har arbetat med anpassat och lättare materiel för eleverna De har pratat och diskuterat med de olika ämneslagen om alternativa läromedel till de elever som behöver extra mycket stöd och hjälp. Praktisk-estetiska laget har gjort olika inköp, exempelvis har musiklärarna köpt in teknisk utrustning, samt gehörsprogrammet Auralia. Idrotten har satsat på en utökning av bl a fotbollsutrustningen. I bilden har en utökning av referensbiblioteket gjorts. Hem- och konsumentkunskapslärarna har gjort löpande inköp och en upprustning av köksutrustningen och textilier. I slöjden har mestadels förbrukningsmateriel köpts in. Även service av maskiner har gjorts. Ma/no-laget har kompletterat med nya läromedel i no för årskurs 4 och 5. De har köpt in en klassuppsättning Light-böcker i biologi, fysik och kemi. Laget har fortsatt med träningshäften i matematik för långsamma inlärare. En kamera som kan kopplas till mikroskop har köpts in. Lärarnas utbildning De allra flesta lärarna har pedagogisk högskoleexamen. Några av lärarna räknas i statistiken som obehöriga även om de bara saknar några få högskolepoäng för full behörighet. Endast två lärare, 5,5%, är obehöriga men har å andra sidan annan behörighet eller lång erfarenhet av läraryrket. Fortbildning Samtliga lärare har deltagit i retorikfortbildning och data/skola24-forbildning. So-lärarna i årskurs 6-9 har för andra året i rad deltagit i historiedagen anordnad av Södertörns högskola. Svensklärarna har varit på föreläsningar anordnade av bibliotekarier på huvudbiblioteket. En lärare har deltagit i ytterligare en fortbildningskurs i svenska. Kurser och föreläsningar som speciallärarna har gått på har handlat om visuell perception, hur man arbetar med elever med långsam inlärning, fördjupning i Aspergerdiagnosen, kurser om bokstavsbarn, föreläsning om det flerstämmiga klassrummet samt globalt tänkande. 3

4 Musiklärarna har varit i Malmö på körledarkonvent samt nationell musikklasslärarträff i Västerås. Fortbildningssatsningen för musiklärarna i musikklass har gjorts i samarbete med Föreningen Upplands Väsby musikklasser. Hem- och konsumentkunskapslärarna har deltagit i fortbildningen Konsumera mera samt Den mångkulturella måltiden som sponsrats av Konsumentföreningen Stockholm. Två av ma/no-lärarna har varit på kurs i laborativ fysik och kemi. Två andra lärare har varit på matematikfortbildning. Hela ma/no-laget har fortbildats i astronomi med tillhörande exkursion om stjärnkonstellationer. I fortbildningen har även lärare från andra ämneslag varit med. Den som ansvarade för fortbildningen var en av skolans so-lärare med astronomi som specialintresse. VFU Väsby skola är partnerskola till lärarhögskolan i Stockholm. Ett antal student har sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på Väsby skola. Hemsida Skolan har en informativ hemsida som ständigt uppdateras. Hemsidan är mycket välbesökt. Hemsidan riktar sig i första hand till vårdnadshavare och elever som där har tillgång till scheman, kalender, provschema, styrdokument mm. Där finns även möjlighet till inloggning till Skola24 med bl a tillgång till närvaroprogrammet. Flertalet vårdnadshavare har skaffat sig inloggning till Skola24. Ett annat sätt att kommunicera med vårdnadshavare är via veckorapporter, e-post och telefonkontakt. 4. Arbetet i verksamheten Skolråd Skolrådet har träffats en gång i månaden. Där finns representanter från föräldragruppen, fritidsledare, lärare samt skolledningen. Förutom information från skolledningen om förändringar pga den nya politiska majoriteten och ekonomin har vårdnadshavarna i skolrådet haft möjlighet att lyfta fram de frågor de ansett viktiga att arbeta med. Under året har skolrådet bl a arbetat med en ansvarsfördelning elever vårdnadshavare skolan, trafikmiljön runt skolan, profilering av skolan, politikerbesök, matfrågor, språkbruket i skolan, öppet hus och faddrar för de yngre eleverna. Mentorsråd och elevråd Elevernas formella inflytande är organiserat i mentorsråd som varje mentorsgrupp har cirka en gång i veckan samt elevråd cirka en gång i månaden. Två vuxna, skolfritidsledare och biträdande rektor, har stöttat eleverna i elevrådsarbetet. Elevrådet har framför allt arbetat med matfrågor men även frågor om utemiljön, skol-if och ansvarfördelning elever vårdnadshavare skolan. 4

5 PILEN-enkäten Analysen av PILEN-enkäten i årskurs 5 visar att tryggheten har minskat jämfört med föregående år samtidigt som vi har blivit bättre när det gäller att motverka att någon behandlas illa. När vi ser på helheten i elevenkäten kan vi konstatera att det är fler elever i nuvarande årskurs 5 än föregående år som rekommenderar skolan och trivs i skolan trots att föregående årskurs 5 totalt tyckte att det var roligare, de lärde sig mer och tryggheten och arbetsron var bättre. Vi tror att eleverna ibland kryssar i svaren utan att riktigt veta vad de fyller i och vad frågorna står för. När det gäller årskurs 8 kan vi glädjande notera att för varje år som gått vill allt fler rekommendera vår skola och att eleverna tycker att de lär sig mycket och känner att de får det stöd och den hjälp de behöver. Dock är problemet, som både vårdnadshavare och elever påpekar, bristen på arbetsro. Både i årskurs 5, som endast har en klass som underlag, och i årskurs 8 som har fler elever, cirka 100 st, är det svårt att generalisera och dra riktiga slutsatser då svarsfrekvensen för årskurs 8 endast är 53% bland vårdnadshavarna. Likvärdig bedömning Nätverksträffar med en lärarrepresentant i varje ämne och från varje 6-9-skola i kommunen samt gymnasiet har genomförts varje termin då man diskuterat likvärdig bedömning. Skolledarna i gruppen för likvärdig bedömning har under året diskuterat frågan om likvärdighet i bedömningarna i de lägre årskurserna och kommer under hösten 2007 att starta nätverksträffar även för lärare i kommunen som undervisar i årskurs 1-5. För att få mer likvärdiga bedömningar av nationella prov och betyg gör lärarna i ämneslagen bedömningar tillsammans. Lärarna som undervisar i svenska, matematik och engelska i årskurs 5 och 9 har samtliga deltagit i de kommungemensamma bedömningsdagarna som anordnas. Profilering Under hösten 2006 klargjorden den nya politiska majoriteten i kommunen att man önskar att skolorna profilerar sig. På Väsby skola resulterade detta i att vi från och med hösten 2007, förutom vanlig klass och musikklass, även erbjuder scienceklass från årskurs 6 och bygger därefter ut verksamheten successivt att omfatta årskurs 6-9. Att gå i scienceklass betyder att man framför allt har mer naturvetenskap, teknik och matematik än man har i en vanlig klass. Men även andra ämnen som geologi, arkeologi, engelska och historia lyfts fram i olika ämnesöverskridande teman. Intern kommunikation Varje tisdagseftermiddag har skolledningen informationsmöte med hela personalgruppen. Minnesanteckningar skrivs vid dessa möten. Vi använder Outlook för att lägga ut minnesanteckningar och protokoll från olika ämneslagsmöten mm. E-post är också en viktig informationsväg. I Outlook 5

6 använder vi kalenderfunktionen för att hela tiden ha ett aktuellt kalendarium. I Outlook finns även skolans verksamhetsmanual med blanketter, gröna pärmen, i en mapp. Skrivbordsbakgrunden i edu-nätet används också av skolledningen för att kommunicera ut till lärarna. 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden I den lokala arbetsplanen för Väsby skola 2006/2007 lyfte vi fram två mål. Det första målet var att stimulera till lärande och kontinuerligt utveckla varje individs kompetens och sociala förmåga. Det andra målet var att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och vuxna. Båda målen har vi arbetat med. Det första målet bl a genom att tydliggöra kunskapsmålen för elever och vårdnadshavare, både i den dagliga verksamheten men också vid utvecklingssamtal. Inför höstens utvecklingssamtal använde vi oss av omdömesdatabasen i Skola24 för att samla in uppgifter från alla undervisande lärare så att mentorn fick ett bättre underlag inför utvecklingssamtalet. Frågorna i omdömesdatabasen förbättrades inför vårterminens utvecklingssamtal och både mentorer och vårdnadshavare blev mer nöjda med utvecklingssamtalen. Ett delmål var att minst 95% av eleverna ska vara behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasiet. Vi nådde till att 86% av eleverna har betyget godkänd eller bättre i samtliga tre kärnämnen. Det andra målet att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och vuxna belyses under rubriken normer och värden, rubrik Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Normer och värden Nästan samtliga lärare har genomgått fortbildning i Lions Quest-materielet Tillsammans och arbetar i mentorsgrupperna med detta. Det är ett material som med värderingsövningar tränar eleverna i etik och moral samt tränar samarbete och förståelse för vad arbetsro betyder. En grupp elever i årskurs 7 har tillsammans med skolfritidsledaren även arbetat med ART. Vi är inte nöjda med måluppfyllelsen när det gäller att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och vuxna utan måste fortsätta arbetet att uppnå arbetsro och bra attityder. Det händer att både elever och vuxna utsätts för kränkande behandling av vissa elever. Hårt språkbruket förekommer. Åtgärder för detta är att nästa läsår satsa på att skapa ännu mer stimulerande inlärningsmiljöer som inbjuder till kreativt. Regler och tydliga ramar har gjort arbetsron i vissa grupper bra men detta måste spridas till flera grupper. En åtgärd nästa läsår är att förbättra arbetet med tydliga och förutsägbara påföljder om man inte följer reglerna. Andra åtgärder är ökad 6

7 individualisering i klassrummet, ett större föräldraengagemang och höjd ambitionsnivå för vissa elever. Elevernas delaktighet och inflytande Eleverna informeras kontinuerligt, oftast inför varje nytt moment, om innehållet och målen i kursplanerna. Beroende på vilket moment man ska arbeta med kan eleverna välja arbetssätt och redovisningsformer. I t ex matematik har lärarna flexibla matematikgrupper beroende på elevernas inlärningsstilar. Eleverna kan välja svårighetsgrad på läroböcker i vissa ämnen. Elever med speciella behov arbetar utifrån ett åtgärdsprogram som de själva varit med om att utforma. På så sätt har de varit delaktiga och haft inflytande över sitt lärande. Inom de praktisk-estetiska ämnena informerar t ex idrottslärarna eleverna om att de kan nå lärarna när som helst och samtala om deras progression i ämnet, öppen-dörr-principen. I hem- och konsumentkunskap sker avstämningen med protokoll så att eleverna får information om hur de utvecklas och ligger till. Eleven får utarbeta sin egen plan och får själv bedöma sina insatser. Fokus på elevernas kunskapsresultat Eleverna i årskurs 5 har nått målen till 100% med undantag för två elever i matematik, en i engelska och en i svenska. 95% av eleverna i årskurs 9 har betyget godkänd eller bättre i svenska/svenska som andra språk. Motsvarande siffra för matematik är 90% och för engelska 91%. Sammantaget innebär detta att 86% av eleverna har betyget godkänd eller bättre i samtliga tre kärnämnen. Vi har inte lyckats nå målet i vår lokala arbetsplan som var satt till att 95% av eleverna ska vara behöriga att söka till ett nationellt program på gymnasiet. För att nå dit fortsätter vårt förbättringsarbete. Trots att vi inte har nått målet har andelen elever som har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet, det genomsnittliga meritvärdet samt elever som nått målen i alla ämnen ökat varje år från 2003 fram till i år. 70% av eleverna i årskurs 9 har betyg i samtliga ämnen. I årskurs 6-9 har lektionerna i svenska, matematik och språkval varit parallellagda. I svenska har det, i två av fyra årskurser, undervisat en lärare mer än antalet mentorsgrupper. Detta har inneburit att vi har kunnat göra mindre undervisningsgrupper. En till två grupper i varje årskurs har haft svenska som andra språk. Målet var att minst 95% skulle nå behörighet att söka ett nationellt program på gymnasiet. Vi är mycket nöjda med att vi har nått till att 95% av eleverna har godkänt i svenska. Årskurs 8 har 29,2 i snitt på Kalmartestet. Årskurs 7 visar mycket goda resultat och årskurs 6 når målen. Vi har nått dit genom att arbeta med läsförståelseböcker med anpassade texter med tillhörande frågor för eleverna. Information om kunskapsmålen är bättre och eleverna har fått extra 7

8 stöd av speciallärarna individuellt och i grupp. Vi har även ökat delaktigheten i planeringsarbetet. Matematiklärarna har utnyttjat parallelläggningen i årskursen till att ibland göra olika matematikgrupper utifrån elevernas inlärningsstilar. Studiehandledningen i olika modersmål har också kunnat används på ett mer optimalt sätt. Många gånger beror svårigheterna i matematik på dålig läsförmåga, språksvårigheter, brister i förförståelsen och på att elever uteblir från lektionerna. Åtgärder inför nästa läsår blir att satsa på att utveckla språk och aritmetik i årskurs 6 och 7 med t ex glosläxor och basträning. Vi kommer att fortsätta parallelläggning som möjliggör flexibla gruppindelningar samt göra andra typer av prov, typ allroundprov istället för kapitelprov. Önskvärt vore också med fler speciallärartimmar. I språkval är det nödvändigt att parallellägga för att kunna erbjuda undervisning i både franska, spanska och tyska samt engelska för de elever som inte nått målen i engelska. Samarbete mellan lärare i ordinarie engelska och språkval engelska har gjort att måluppfyllelsen ökat. På profiltid (elevens val) har eleverna valt att fördjupa sig i olika ämnen. Dessa har varit t ex konst, idrott (fotboll), kulturcirkel, slöjd och so/no-inriktning. Även intensivträning i kärnämnena har erbjudits eleverna på profiltid. Samarbetet med speciallärarna har gjort att eleverna fått ett bra stöd för sina kunskapsresultat. Något som också gjort att vi nått bra resultat är att vi två gånger i veckan erbjudit lärarledd studiehjälp före respektive efter skoldagens slut för de elever som så önskat. Att delta i studiehjälp har även kunnat vara en åtgärd vid upprättande av åtgärdsprogram. Genusfrågorna och analys av resultaten i matematik Vi se inga större skillnader mellan pojkars och flickors resultat men för att långsiktigt stärka pojkars resultat har vi gjort på olika sätt. Vissa mentorsgrupper delar ibland gruppen i flick- respektive pojkgrupper på en del av mentorstiden. När det gäller specialundervisningen har pojkarna under detta läsår varit fler. Vi har haft och kommer att behöva ha, kontinuerliga diskussioner med pojkarna och deras attityder kring skolarbetet på exempelvis mentorstiden och ha samtal i anslutning till IUP. I matematik är det ingen större skillnad mellan pojkarnas och flickornas meritvärden i årskurs 9. De 66 pojkarna hade ett genomsnittligt meritvärde på 11. De 53 flickorna hade ett genomsnitt på 12 (inte nått målen=0, godkänd=10, väl godkänd=15, mycket väl godkänd=20). Analysen av varför eleverna inte når målen i matematik visar på följande: Låg närvaro, eleverna gör inte läxor, sociala problem, långsam inlärning och språksvårigheter. Vår bedömning är att flertalet av de som inte nått målen i 8

9 matematik skulle ha kunnat nå dem om de deltagit i undervisningen i större utsträckning. Mer effektiva åtgärder mot skolk/ogiltig frånvaro vore önskvärt. Ma/No-laget kommer att stimulerar bl a pojkarnas läsning genom läslogg i No. Elever i behov av särskilt stöd Av skolans cirka 40 lärare är en speciallärare och en specialpedagog. Dessa två har dels arbetat i elevstödsteamet och stöttat och handlett lärarna i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd, dels arbetat med enskild specialundervisning och specialundervisning i smågrupper. Vi har en särskild undervisningsgrupp kallad 6-9g för 18 elever med långsam inlärning. I 6-9g arbetar två lärare. Även en assistent har varit knuten till en elev i 6-9g. Specialläraren eller specialpedagogen har arbetat vissa timmar med eleverna i 6-9g. De elever i 6-9g som gick ut årskurs 9 hade ett genomsnittligt meritvärde på 102,5. Alla elever utom en i engelska och en i matematik har nått godkänt i engelska, matematik och svenska. I 6-9g har lärarna gått igenom målen med elever och vårdnadshavare. Lärarna har sedan utvärderat målen vid uppföljningssamtal med elever och deras vårdnadshavare och även i enskilda samtal med eleverna. I en enkät som gjordes i 6-9g framkom att eleverna känner sig trygga i klassrummet. De upplever att lärarna bryr sig om det som händer och känner att de får tillräckligt med hjälp. I 6-9g har man arbetat med Livskunskap. Kontakten med vårdnadshavarna har varit tätare i 6-9g än i övriga mentorsgrupper. För att stärka eleverna i den långsamma inlärningsgruppen har de också arbetat med Mission possible. Resurserna har inte räckt till för att anpassa undervisningen för de elever i vanliga klasser med koncentrationssvårigheter som skulle behöva en lugn och harmonisk miljö som inte ger för många intryck. Elever med annat modersmål än svenska Knappt hälften av eleverna i Väsby skola har annat modersmål än svenska. Det finns cirka 20 olika språk representerade. Organisationen för svenska som andra språk är att alla svensklektioner årskursvis för årskurs 6-9 är parallellagda så att en-två grupper har svenska som andra språk medan två-tre grupper har svenska Studiehandledning har getts antingen enskilt eller i mindre grupper i olika ämnen. I matematik vore det önskvärt att pröva med matematik på modersmålet i särskild språkgrupp under alla lektioner men timmarna har idag inte räckt till för det. 9

10 7. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till kommunala mål Kommunens satsning på läsning, skrivning och matematik från förskoleklass till årskurs 3. För att öka måluppfyllelsen i svenska och matematik görs en resurssatsning på läsning, skrivning och matematik från förskoleklass till skolår 3 i kommunen. Då vi inte har några elever i ovan nämnda ålder ser vi fram emot att om några år få ta emot elever som fått ta del av denna satsning. För att stärka läsningen för Väsby skolas yngre elever har eleverna i årskurs 4-5 varit indelade i läsgrupper. I årskurs 4 och 5 har även en av kommunens barnbibliotekarier tillika berättare, arbetat med olika sagoteman tillsammans med elever och lärare där berättandet vävts samman med läsning, skrivning och bild. Vi kommer att fortsätta den satsningen även nästa läsår. För att öka måluppfyllelsen i svenska har vi bl a läskontrakt (15 min läsning per dag), läsgrupper, kulturcirkel (elevens val), läsredovisningar, speciallärarstöd samt samarbete med vårdnadshavare. I årskurs 6 har screening av eleverna gjorts på höstterminen med uppföljning på vårterminen. Andra åtgärder är uppföljningar av resultaten från nationella proven i åk 5, överlämnandekonferenser, studiehjälp, åtgärdsprogram till de som inte nått målen, speciallärare parallellagd på vissa matematiklektioner i respektive årskurs. Specialundervisning i smågrupper och enskild specialundervisning. 8. Uppföljning av likabehandlingsplanen En likabehandlingsplan enligt anvisningarna från Skolverket har fastställts på skolan. Den kommer att bearbetas och förankras under läsåret 2007/2008 för att sammanfogas med skolans övriga arbete för trygghet. 9. Analys och bedömning av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet 86% av eleverna i årskurs 9 var behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Av eleverna i årskurs 9 var det ca 10% som inte nådde målen på grund av att de var nyss utslussade från förberedelseklass, sjukskrivna, valde bort skolan med vårdnadshavarens goda minne eller egentligen tillhörande särskolan. Dessa elevers resultat påverkar naturligtvis det totala resultatet för skolan. Analyser av resultaten finns beskrivet under punkt Åtgärder för förbättring Normer och värden Vi måste arbeta vidare med att förbättra arbetsmiljön för elever och vuxna. Få bättre arbetsro och mer stimulerande miljöer som inbjuder till kreativitet. 10

11 Öka tryggheten. Tydliggöra teamet mot mobbning och rutiner kring mobbningsärenden. Förbättra språkbruket. Tydligare och förutsägbara påföljder om eleverna bryter mot skolans regler och överenskommelser. Kunskaper Öka elevernas och vårdnadshavarnas kännedom om målen i samtliga ämnen och skaffa ett gemensamt upplägg på nedbrutna kursplaner och betygskriterier. Öka andelen elever som är behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Öka andelen elever som når målen. Personal Fortsätta med att utveckla arbetet med att tolka läroplanen och göra gemensamma bedömningar av elevarbeten. Fortbildas när det gäller läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska. Organisera verksamheten så att möjligheten att göra flexibla grupper finns och på ett ännu effektivare sätt använda oss av varandras kompetenser. Förbättra informationsflödet från undervisande lärare till mentor för att snabbt upptäcka elevernas eventuella brister. Utveckla arbetet med scienceklasser. 11. Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Beslut om kvalitetsredovisningen fattas av Centrala Väsby skolors ledningsgrupp i oktober Redovisningen behandlas tillsammans med personalen, elevrådet och skolrådet före beslut. Kvalitetsredovisningen kommer att finnas att tillgå på skolans hemsida. Rektor Kent Norström har det yttersta ansvaret för kvalitetsredovisningen. 11

Kvalitetsredovisning 2009/2010, Väsby skola

Kvalitetsredovisning 2009/2010, Väsby skola Kvalitetsredovisning 2009/2010, Väsby skola Kap 1: Grundfakta Väsby skola är en grundskoleenhet och en del av området Väsby Centrala inom Väsby Välfärd. Visionen för Väsby skola är att bygga upp förståelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2007/08 för grundskola: Väsby skola

Kvalitetsredovisning läsåret 2007/08 för grundskola: Väsby skola Bilaga 2 Kvalitetsredovisning läsåret 2007/08 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola och Smedby skola med Smedby

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för grundskola: Väsby skola

Kvalitetsredovisning 2006 för grundskola: Väsby skola Kvalitetsredovisning 2006 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan I Väsby skola lever elever och personal mitt i världen och världen är levande bland dem. Här möts olika kulturer, språk, kunskaper

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundskolan 4-6 Sjötofta Innehåll 1 Anvisningar 3 2 Resultat 4 2.1 Kunskaper Utbildningsresultat... 4 2.1.1 Har i nuläget förväntade kunskaper för kunskapskravet

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Centrala Väsby resultatenhet Hösten 2004 Centrala Väsby är världen i miniatyr Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Tre områden vi är stolta över 5 3 Mål Resultat Måluppfyllelse Åtgärder

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 2014-08- 14 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 Skiljeboskolan Ansvarig: Lars Nordin 1 Kvalitetsrapport grundskola och särskola 2 Områden att redovisa: 1. Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling Sid 1 (10) Bäckahagens skola Grundskola med två profiler och hög kvalitet Bäckahagens skola omfattar förskoleklass, år 1-9 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är 553 och av dessa har ca 140 ett annat

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Karlbergsskolan Köpings kommun Rapporten skriven av: Ragnar Larsson och Cecilia Binbach 2015-06-17 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan

Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan Lokal verksamhetsplan Grundskola 7-9 samt grundsärskolan Ramunderskolan Söderköpings kommun Läsåret 2016/2017 Söderköpings Vision 2020 Översiktsplan KF Skolprogram KF Flerårsbudget KF Uppdragsplan BUN

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Tomtbergaskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Vår skolsköterska skriver i sin verksamhetsberättelse: En mycket trevlig skola där det är lätt att samarbeta

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Väsby skola, grundskola årskurs 4 9

Utbildningsinspektion i Väsby skola, grundskola årskurs 4 9 Utbildningsinspektion i Upplands Väsby kommun Väsby skola Dnr 53-2005:3006 Utbildningsinspektion i Väsby skola, grundskola årskurs 4 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Staffanstorps kommun Hagalidskolan Dnr 53-2006:3275 Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Kvalitetsredovisning 06

Kvalitetsredovisning 06 Kvalitetsredovisning 06 Presentation av skolan: Friskolan i Kärna är en fristående skola för så 1 9 och förskoleklass. Vid starten ht 2000 hade skolan 120 elever och är nu fullt utbyggd med 230 elever.

Läs mer